Stadgar & SPAR / Stadgar

Stadgar

2023

STADGAR

STADGAR
för
SVENSKA MOTORSPORTFÖRBUNDET

(Svemo)

med hemort i Norrköpings kommun
Bildat 1935

Stadgarna senast ändrade av förbundsmötet 2022

Idrott är
fysisk aktivitet, som utförs för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Motorsport är idrott som består av träning, tävling och uppvisning.

Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott:

 • efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13–25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.
 • i barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.
 • i ungdoms-, junior- och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
 • i tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i förbundets samlade verksamhet.
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 § Ändamål

En viktig uppgift är att ge medlemmarna möjlighet att aktivt utöva motorsport i form av motorcykel-, snöskoter- eller vattensport samt jämförbara motorsporter på ett meningsfullt sätt.
Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt Riksidrottsförbundets stadgar.
Förbundet, dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar skall gemensamt och aktivt verka för:

att all verksamhet sker fri från doping.
att all verksamhet bedrivs med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet.
att all verksamhet bedrivs med största möjliga hänsyn tagen till miljön.

Förbundet företräder internationellt alla tävlingsdiscipliner som tillhör förbundets verksamhet.

1.2 § Organisation

Förbundet består av de föreningar som enligt dessa stadgar erhållit medlemskap i förbundet. För sin regionala verksamhet har förbundet specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

1.3 § Tillhörighet

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) samt anslutet till Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), FIM Europe  och Union Internationale Motonautique (UIM). Förbundet har att i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.

1.4 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbunds-styrelsen (i fortsättningen kallad styrelsen).

1.5 § Sammansättning av styrelser mm

Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att jämställdhet mellan könen nås samt att ungdomar ingår.

1.6 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen och/eller personer styrelsen därtill utsett.

1.7 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31 december.

1.8 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

1.9 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av förbundsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avlämnade röster.

1.10 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

1.11 § Upplösning av förbundet

Upplösning av förbundet får föreslås endast av styrelsen och fordrar beslut av två förbundsmöten (varav ett kan vara extra) som skall hållas med minst ett års mellanrum. Vid båda tillfällena skall förslaget biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

2 FÖRBUNDSMÖTE

2.1 § Sammansättning

Förbundsmötet består av fyrtio (40) ombud som väljs på SDF-möten. Varje SDF har tre (3) ombud och eventuellt ytterligare ombud i proportion till respektive SDF:s andel av förbundets totala föreningsantal redovisat per den 31 augusti året före. Vid uträkning av antal ytterligare ombud ska procenträkning tillämpas.    

Förbundet meddelar före den 1 december året före förbundsmötet hur många ombud (utöver de 3 fasta) varje SDF har. Underlaget utgörs av de föreningar som senast den 31 augusti erlagt årsavgift och i förekommande fall förseningsavgift.             

Ombuden väljs för en tid av två (2) år och skall tillhöra förening som fullgjort sina skyldigheter mot förbundet enligt dessa stadgar. Ombud skall vara anmälda till kansliet jämnt år senast den 1 mars.

För de valda ombuden väljs tre (3) suppleanter per SDF.

Svemo förbundsstyrelseledamot får ej väljas till ombud.

2.2 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Vid förbundsmöte har varje ombud en röst. Ombud får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer – förutom ombuden – styrelsens ledamöter, revisorerna, person med hederstitel samt motionär beträffande egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare, förbundets grensektioner, kommittéer och nämnder, representant för förbundets IdrottsAB och med förbundsmötets samtycke, annan närvarande.

2.3 § Motioner och förslag att behandlas av förbundsmötet

Motion att behandlas vid förbundsmötet skall vara styrelsen tillhanda jämnt år senast den 1 mars. Rätt att inlämna motion tillkommer röstberättigad medlemsförening eller röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF:s olika organ. Motioner samt styrelsens förslag skall ha föregåtts av SDF-mötets yttrande. Samtliga motioner skall föreläggas förbundsmötet med styrelsens yttrande.

2.4 § Tidpunkt och kallelse

Förbundsmötet äger rum varje jämnt år under april månad. Kallelse sker dels genom kungörelse i förbundets officiella organ senast tre (3) veckor före förbundsmötet samt genom personlig kallelse åtföljd av föredragningslista och övriga möteshandlingar senast sju (7) dagar före förbundsmötet.

2.5 § Ärenden vid förbundsmötet

Förbundsmötet öppnas av förbundsordföranden eller, vid dennes förhinder, vice ordföranden. Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt behövligt antal rösträknare
 6. Behandling av:
  a) styrelsens verksamhetsberättelse
  b) styrelsens förvaltningsberättelse
  c) revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som ingivits i den ordning som stadgas i 2 kap § 3
 9. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande mandatperiod
 10. Fastställande av föreningarnas års-, inträdes- och förseningsavgift till förbundet
 11. Val av förbundsordförande för en tid av två (2) år
 12. Val av styrelseledamöter enligt 6 kap 1 §
 13. Val av revisorer enligt 4 kap 1 § för en tid av två (2) år
 14. Val av ordförande och ledamöter till disciplinnämnd enligt 5 kap 1 §
 15. Val av sammankallande och ledamöter i valberedning enligt 3 kap 1 §
 16. Beslut om tidpunkt för nästkommande ordinarie förbundsmöte

Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse får ej fattas om den ej finns med i kallelsen.

2.6 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige bosatt person som är röstberättigad medlem i en till förbundet ansluten förening.
Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor.

Ordförande i SDF samt sammankallande/ordförande i förbundets grensektioner, kommittéer och nämnder får inte samtidigt vara ledamot av styrelsen. Om sådan person ändå väljs till ledamot av styrelsen, skall denne med skyndsamhet efter inval lämna ovan nämnt uppdrag. Detta skall ske senast 30 dagar efter förbundsmötet. För SDF-ordförande gäller 60 dagar.
Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller andra av styrelsen utsedda organ. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor.

2.7 § Extra förbundsmöte

Styrelsen kan sammankalla extra förbundsmöte om sådant behövs.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av antalet röstberättigade ombud så kräver. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte som skall hållas inom två (2) månader från kallelsen.

Kallelse och föredragningslista utsänds senast sju (7) dagar före mötet.

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort fram-ställningen utfärda kallelsen enligt föregående stycke.

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra förbundsmöte får ej äga rum när RF-stämma pågår.

2.8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Med undantag av de i l kap 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet, varmed menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Andra frågor avgörs med absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud så begär skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

2.9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av förbundsmötet gäller från det att protokollet justerats, om inte annat bestäms.

3 VALBEREDNINGEN

3.1 § Sammansättning

Valberedningen utgörs av sammankallande och fyra (4) övriga ledamöter, två (2) från vardera kön. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

3.2 § Åliggande förbundsmötet

Före förbundsmöte skall valberedningen:

 • Senast sex (6) månader innan Förbundsmöte hålls skriftligen tillfråga dem, vars mandattid går ut om de vill kandidera för den kommande perioden.
 • Senast tre (3) månader innan Förbundsmöte hålls skriftligen informera SDF och föreningarna vilka som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval.
 • En (1) månad innan Förbundsmöte hålls bör SDF och föreningar till valberedningen lämna förslag på personer för valen under 2 kap. 5§ punkterna 11–14.
 • I föredragningshandlingarna till förbundsmötet meddelar valberedningen sitt förslag samt även namnen på de som i övrigt nominerats.
 • Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till styrelsen.
 • Den som ingått i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hon/han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningen skall fortlöpande följa arbetet i styrelsen.

3.3 § Nominering vid förbundsmötet

Vid förbundsmötet föreligger fri kandidatnominering, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet skall skriftligen kunna styrka att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 REVISORER

4.1 § Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av tre (3) revisorer varav minst en ska vara auktoriserad eller godkänd.

Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före förbundsmötet och skall efter verkställd revision tillsammans med revisionsberättelse vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före förbundsmötet.

4.2 § Ledamöter till valberedning

Revisorerna har att vid förbundsmötet föreslå ledamöter vid val av valberedning.

5 DISCIPLINNÄMNDEN

5.1 § Sammansättning

Disciplinnämnden skall bestå av kvinnor och män och utgörs av ordförande som skall åtminstone ha avlagt juridisk examen samt fyra (4) övriga ledamöter.

Ordföranden väljs för en period av två (2) år medan övriga ledamöter väljs för en tid fyra (4) år. I detta fall skall iakttas att två (2) ledamöter väljs vid ett förbundsmöte och två (2) vid nästkommande förbundsmöte.

5.2 § Åligganden

Disciplinnämnden ska pröva bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar ochIdrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. Nämnden ska utgöra omprövningsinstans avseende beslut av vädjoinstansen och beslut fattade av styrelsen eller grensektion/grenchef angående uttagande av sanktionsavgift.                                           

6 STYRELSEN

6.1 § Sammansättning

Vid förbundsmöte väljs styrelse som utgörs av ordförande samt sju (7) övriga ledamöter varav minst tre (3) från vardera kön.

Ordföranden väljs för en period av två (2) år medan övriga ledamöter väljs för en tid av fyra (4) år. I detta fall skall iakttas att fyra (4) ledamöter väljs vid ett förbundsmöte och tre (3) vid nästkommande förbundsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt ett verkställande utskott (VU).

Om ledamot under sin mandattid lämnar styrelsen, ska styrelsen besluta om fyllnadsval ska ske genom extra förbundsmöte eller om styrelsen ska fortsätta med reducerat antal ledamöter.

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen.

6.2 § Styrelsens åligganden

Styrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat.

Styrelsen åligger bland annat att:

 1. Bedriva verksamheten enligt dessa stadgar, förbundsmötets beslut samt RF:s och berörda internationella förbunds stadgar samt verka för förbundets alla tävlingsdiscipliners sportsliga utveckling, tillvarata förbundets intressen i olika sammanhang samt delta i det internationella samarbetet.
 2. Upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och även i övrigt utarbeta och bereda förslag att föreläggas förbundsmötet samt se till att förbundsmötets beslut verkställs.
 3. Förvalta och ansvara för förbundets tillgångar samt verka för att stärka förbundets ekonomi.
 4. Se till att för förbundet gällande lagar iakttages samt, att i tillämpliga delar, övervaka efterlevnaden av förbundets, RF:s och berörda internationella förbunds stadgar och övriga av dessa utfärdade regler.
 5. Ansvara för förbundets tävlingsverksamhet genom att utse arrangörer och kontrollera att verksamheten genomförs enligt gällande regler, sanktionera internationella tävlingar i Sverige samt utarbeta riktlinjer för svenskt deltagande i tävlingar utomlands.
 6. Pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i förbundet samt om uteslutning av förening samt till RF inlämna skriftlig uppgift om tillkomna och avförda föreningar.
 7. Samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder förbundets verksamhet samt marknadsföra förbundets tävlingsdiscipliner hos myndigheter, massmedia och allmänhet.
 8. Till RF, Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottsombudsmannen, Dopingkommissionen (DopK), Dopingnämnden (DoN), Antidoping Sverige AB (ADSE) och idrottens skiljenämnd inge begärda uppgifter och yttranden.
 9. Handha och ansvara för sådan ekonomisk verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform under förbundets ägande, enligt kapitel 10.
 10. Följa och stödja verksamheten inom SDF och föreningar.
 11. Lämna behövliga rapporter och yttranden.
 12. Besluta om förbundets utmärkelser.
 13. Bestämma placering av förbundets kansli samt anställa förbundets generalsekreterare.
 14. Att, då styrelsen finner lämpligt, utse personer till grensektioner, kommittéer och styrelseledamöter i FörbundsAB.
 15. Handlägga löpande ärenden i övrigt.

6.3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter kallats och då minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det nödvändigt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning, digitalt möte eller vid telefonmöte.

6.4 § Prövningsrätt

Styrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap RF:s stadgar.
I bestraffningshänseende får förening och IdrottsAB åläggas böter med högst 500,000 kr och enskild person med högst 25,000 kr.

6.5 § Delegation

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott (VU) eller annat organ eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Sådant beslut, taget av annat organ eller person, skall kontinuerligt återrapporteras till styrelsen.

6.6 § Hederstitlar

Förbundsmötet kan efter förslag från styrelsen utse tidigare förbundsordförande eller styrelseledamot till hedersordförande eller hedersledamot i förbundets styrelse. Person med hederstitel har yttrande- och förslagsrätt.

7 SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)

7.1 § SDF:s indelning och verksamhetsområde

SDF kan omfatta ett eller flera av RF:s distrikt. Distriktsgränser samt distrikts namn beslutas av förbundsmötet och skall föreläggas RF för godkännande. Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.

7.2 § SDF:s stadgar

Styrelsen skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna och påtala ändring om de strider mot förbundets stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

7.3 § Revision

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF.

8 FÖRENINGAR

8.1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening bestående enbart av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. Ansökan om medlemskap är upprättad efter RF:s anvisningar och åtföljd av föreningens stadgar.
 2. Föreningen har minst tjugo (20) medlemmar och på sitt program sådan motorsportslig och annan verksamhet som administreras av förbundet.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsföreningen bygger.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning bestämts. Lämnas ansökan utan bifall får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
 6. Associerad medlem.
  Associerat medlemskap i Svemo kan erbjudas intresseorganisationer, företag eller andra sammanslutningar. Associerad medlem har inte rösträtt i Svemos beslutande organ.
 7. IdrottsAB skall vara associerad medlem i förbundet enligt 6 § i detta kapitel.

8.2 § Utträde och uteslutning

Förening som önskar utträda skall skriftligen anmäla detta.

Förening som inte betalat årsavgift under två (2) på varandra följande år anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs ur medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, förbundet eller SDF eller annars påtagligt motarbetat förbundets intressen.

Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott, medverkar i förbundets miljöarbete samt arbetar för höjande av säkerheten inom sporten får anses motarbeta förbundets intressen och kan uteslutas ur förbundet.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss, av styrelsen, angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas samt skall anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta vid överklagande.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

8.3 § Åligganden

Förening skall:

 1. Följa RF:s och förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 2. Årligen betala in årsavgift och registrera medlemmarna i IdrottOnline.
 3. Aktivt verka för en dopingfri idrott, höjande av säkerheten och genomförande av miljöförbättrande åtgärder samt utse ett miljöombud som ska verka enligt förbundets Miljöpolicy.
 4. Till överordnade idrottsliga organ inge begärda uppgifter och yttranden.
 5. Föra räkenskaper och medlemsförteckning.
 6. På begäran av överordnat idrottsligt organ ställa föreningens handlingar till förfogande.

8.4 § Medlemmar i föreningen

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får ej delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller det organ till vilket föreningsstyrelsen delegerat sådan uppgift.

För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige gäller de regler som förbundet utfärdar.

8.5 § Årsavgift till förbundet

Årsavgiften till förbundet skall vara betald via Svemo tävlingsadministration (Svemo TA) senast den 30 april.

Föreningar som ej betalt den 30 april erhåller påminnelse med krav på förseningsavgift. För erhållande av rösträtt på SDF-årsmöten skall betalning och i förekommande fall förseningsavgift vara betald via Svemo TA senast den 31 augusti.

8.6 § Idrottsaktiebolag (IdrottsAB)

Idrottslig verksamhet i bolagsform får endast bedrivas av idrottsaktiebolag.

Rättigheten att delta i förbundets tävlingsverksamhet får upplåtas till ett idrottsaktiebolag, som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma i idrottsaktiebolaget (IdrottsAB) samt under de förutsättningar som föreskrivs nedan.

 1. IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar samt berörda internationella förbunds och förbundets stadgar och tävlingsregler, vilka regelverk, som det ankommer på IdrottsAB att fortlöpande hålla sig förvissat om, skall utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet. IdrottsAB skall vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationers fattade beslut.
 2. Idrottsutövare i IdrottsAB skall vara medlem i förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten till bolaget.
 3. Upplåtande förening skall även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i förbundet.
 4. IdrottsAB får inte vidare upplåta rättigheten att delta i förbundets tävlings-verksamhet.
 5. IdrottsAB:s rätt att delta i förbundets tävlingsverksamhet skall upphöra att gälla om upplåtande förenings medlemskap i förbundet upphör.
 6. Rättigheten att delta i förbundets tävlingsverksamhet skall återgå till föreningen om IdrottsAB försätts i konkurs eller träder i likvidation.
 7. Förbundet skall förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i förbundets tävlingsverksamhet.
 8. IdrottsAB skall på begäran av förbundet och/eller RIN, RS, Idrottsombudsmannen, DoN, ADSE lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.
 9. Bildandet av idrottsaktiebolag, upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av förbundet för att äga giltighet.
 10. Har en förenings IdrottsAB försatts i konkurs eller likviderats inom tolv månader efter det att rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet återgått till den upplåtande föreningen ska föreningen genom föreskrift i SF:s stadgar eller tävlingsregler degraderas i tävlingshänseende.

IdrottsAB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även annat IdrottsAB med rätt att delta på samma nivå inom samma gren i förbundets tävlingsverksamhet.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är föreningen och IdrottsAB skyldiga att på anmaning av styrelsen vidta åtgärder för bestämmelsernas efterlevnad.

Ytterligare regleringar för IdrottsAB:s deltagande i tävlingsverksamhet anges i respektive grens SR eller övriga för verksamheten aktuella tävlingsföreskrifter.

8.7 § Idrottslig verksamhet

Den idrottsliga verksamheten får endast bedrivas inom förening och/eller IdrottsAB.

9 TÄVLINGAR M M

9.1 § Tävlingsregler

Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet med av styrelsen (eller av organ som har styrelsens delegation därtill) fastställda tävlingsregler och fattade beslut. Tävlingsreglerna får ej strida mot dessa stadgar eller idrottens verksamhetsidé i övrigt.

9.2 § Mästerskapstävlingar

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken – (SM, JSM, DM och JDM) tillkommer tävlande i den utsträckning som anges i respektive tävlingsreglemente och enligt av styrelsen fastställda SM-kriterier.

9.3 § Legitimationskort/frikort

Person kan erhålla fritt tillträde till tävling eller uppvisning anordnad av en till förbundet hörande organisation.

9.4 § Film- och Tv-rättigheter vid tävling

Samtliga rättigheter till film-, radio-, video- och televisionsupptagning, i sin vidaste bemärkelse, från tävlingar av till förbundet anslutna föreningar eller sådan utomstående arrangör som har förbundets sanktion, tillkommer uteslutande förbundet när denna rätt inte är förbehållen berörda internationella förbund.

Förbundets medgivande och tillstånd fordras för att arrangör själv skall utöva rätten eller i sin tur upplåta densamma.

9.5 § Sanktioner

Samtliga tävlingar i förbundets regi måste sanktioneras av styrelsen eller av styrelsen utsett organ.

10 MARKNADSRÄTTIGHETER

10.1 § Marknadsrättigheter

Förbundet äger samtliga marknadsrättigheter till tävlingar, uppvisningar m m som sanktioneras av förbundet, om inte annat avtalats med ansvarig arrangör.

10.2 § Huvudsamarbetspartners

Förbundets huvudsamarbetspartners skall beredas möjlighet att medverka vid tävlingar som sanktioneras av förbundet.

10.3 § Rörliga bilder

Förbundet äger den exklusiva rättigheten till försäljning av de rörliga bilder och ljudupptagningar som produceras vid tävlingar som sanktioneras av förbundet, om inte annat avtalats. Med rörliga bilder menas bilder som kan förmedlas via antenn, kabelnät, parabol, internet, mobiltelefon eller motsvarande i sin vidaste bemärkelse. Samtliga sändningsformer såsom nyhetsrätt, sammandrag, liveupptagningar eller motsvarande innefattas i förbundets rättigheter.

11 FÖRBUNDSÄGDA AKTIEBOLAG (FörbundsAB)

Först efter förbundsmötet – alternativt extra förbundsmötesbeslut – äger styrelsen i förbundet rätt att aktivera befintliga aktiebolag alternativt starta nya aktiebolag, när avsikten innebär att ekonomiska transaktioner skall förekomma.

Redovisning av helägda och majoritetsägda bolag sker i samband med förbundsmöte.

STADGAR

STADGAR
för
SVENSKA MOTORSPORTFÖRBUNDET

(Svemo)

med hemort i Norrköpings kommun
Bildat 1935

Stadgarna senast ändrade av förbundsmötet 2022

Idrott är
fysisk aktivitet, som utförs för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Motorsport är idrott som består av träning, tävling och uppvisning.

Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott:

 • efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13–25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.
 • i barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.
 • i ungdoms-, junior- och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
 • i tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i förbundets samlade verksamhet.
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 § Ändamål

En viktig uppgift är att ge medlemmarna möjlighet att aktivt utöva motorsport i form av motorcykel-, snöskoter- eller vattensport samt jämförbara motorsporter på ett meningsfullt sätt.
Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt Riksidrottsförbundets stadgar.
Förbundet, dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar skall gemensamt och aktivt verka för:

att all verksamhet sker fri från doping.
att all verksamhet bedrivs med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet.
att all verksamhet bedrivs med största möjliga hänsyn tagen till miljön.

Förbundet företräder internationellt alla tävlingsdiscipliner som tillhör förbundets verksamhet.

1.2 § Organisation

Förbundet består av de föreningar som enligt dessa stadgar erhållit medlemskap i förbundet. För sin regionala verksamhet har förbundet specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

1.3 § Tillhörighet

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) samt anslutet till Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), FIM Europe  och Union Internationale Motonautique (UIM). Förbundet har att i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.

1.4 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbunds-styrelsen (i fortsättningen kallad styrelsen).

1.5 § Sammansättning av styrelser mm

Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att jämställdhet mellan könen nås samt att ungdomar ingår.

1.6 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen och/eller personer styrelsen därtill utsett.

1.7 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31 december.

1.8 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

1.9 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av förbundsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avlämnade röster.

1.10 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

1.11 § Upplösning av förbundet

Upplösning av förbundet får föreslås endast av styrelsen och fordrar beslut av två förbundsmöten (varav ett kan vara extra) som skall hållas med minst ett års mellanrum. Vid båda tillfällena skall förslaget biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

2 FÖRBUNDSMÖTE
2.1 § Sammansättning

Förbundsmötet består av fyrtio (40) ombud som väljs på SDF-möten. Varje SDF har tre (3) ombud och eventuellt ytterligare ombud i proportion till respektive SDF:s andel av förbundets totala föreningsantal redovisat per den 31 augusti året före. Vid uträkning av antal ytterligare ombud ska procenträkning tillämpas.    

Förbundet meddelar före den 1 december året före förbundsmötet hur många ombud (utöver de 3 fasta) varje SDF har. Underlaget utgörs av de föreningar som senast den 31 augusti erlagt årsavgift och i förekommande fall förseningsavgift.             

Ombuden väljs för en tid av två (2) år och skall tillhöra förening som fullgjort sina skyldigheter mot förbundet enligt dessa stadgar. Ombud skall vara anmälda till kansliet jämnt år senast den 1 mars.

För de valda ombuden väljs tre (3) suppleanter per SDF.

Svemo förbundsstyrelseledamot får ej väljas till ombud.

2.2 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Vid förbundsmöte har varje ombud en röst. Ombud får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer – förutom ombuden – styrelsens ledamöter, revisorerna, person med hederstitel samt motionär beträffande egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare, förbundets grensektioner, kommittéer och nämnder, representant för förbundets IdrottsAB och med förbundsmötets samtycke, annan närvarande.

2.3 § Motioner och förslag att behandlas av förbundsmötet

Motion att behandlas vid förbundsmötet skall vara styrelsen tillhanda jämnt år senast den 1 mars. Rätt att inlämna motion tillkommer röstberättigad medlemsförening eller röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF:s olika organ. Motioner samt styrelsens förslag skall ha föregåtts av SDF-mötets yttrande. Samtliga motioner skall föreläggas förbundsmötet med styrelsens yttrande.

2.4 § Tidpunkt och kallelse

Förbundsmötet äger rum varje jämnt år under april månad. Kallelse sker dels genom kungörelse i förbundets officiella organ senast tre (3) veckor före förbundsmötet samt genom personlig kallelse åtföljd av föredragningslista och övriga möteshandlingar senast sju (7) dagar före förbundsmötet.

2.5 § Ärenden vid förbundsmötet

Förbundsmötet öppnas av förbundsordföranden eller, vid dennes förhinder, vice ordföranden. Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt behövligt antal rösträknare
 6. Behandling av:
  a) styrelsens verksamhetsberättelse
  b) styrelsens förvaltningsberättelse
  c) revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som ingivits i den ordning som stadgas i 2 kap § 3
 9. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande mandatperiod
 10. Fastställande av föreningarnas års-, inträdes- och förseningsavgift till förbundet
 11. Val av förbundsordförande för en tid av två (2) år
 12. Val av styrelseledamöter enligt 6 kap 1 §
 13. Val av revisorer enligt 4 kap 1 § för en tid av två (2) år
 14. Val av ordförande och ledamöter till disciplinnämnd enligt 5 kap 1 §
 15. Val av sammankallande och ledamöter i valberedning enligt 3 kap 1 §
 16. Beslut om tidpunkt för nästkommande ordinarie förbundsmöte

Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse får ej fattas om den ej finns med i kallelsen.

2.6 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige bosatt person som är röstberättigad medlem i en till förbundet ansluten förening.
Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor.

Ordförande i SDF samt sammankallande/ordförande i förbundets grensektioner, kommittéer och nämnder får inte samtidigt vara ledamot av styrelsen. Om sådan person ändå väljs till ledamot av styrelsen, skall denne med skyndsamhet efter inval lämna ovan nämnt uppdrag. Detta skall ske senast 30 dagar efter förbundsmötet. För SDF-ordförande gäller 60 dagar.
Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller andra av styrelsen utsedda organ. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor.

2.7 § Extra förbundsmöte

Styrelsen kan sammankalla extra förbundsmöte om sådant behövs.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av antalet röstberättigade ombud så kräver. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte som skall hållas inom två (2) månader från kallelsen.

Kallelse och föredragningslista utsänds senast sju (7) dagar före mötet.

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort fram-ställningen utfärda kallelsen enligt föregående stycke.

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra förbundsmöte får ej äga rum när RF-stämma pågår.

2.8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Med undantag av de i l kap 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet, varmed menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Andra frågor avgörs med absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud så begär skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

2.9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av förbundsmötet gäller från det att protokollet justerats, om inte annat bestäms.

3 VALBEREDNINGEN
3.1 § Sammansättning

Valberedningen utgörs av sammankallande och fyra (4) övriga ledamöter, två (2) från vardera kön. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

3.2 § Åliggande förbundsmötet

Före förbundsmöte skall valberedningen:

 • Senast sex (6) månader innan Förbundsmöte hålls skriftligen tillfråga dem, vars mandattid går ut om de vill kandidera för den kommande perioden.
 • Senast tre (3) månader innan Förbundsmöte hålls skriftligen informera SDF och föreningarna vilka som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval.
 • En (1) månad innan Förbundsmöte hålls bör SDF och föreningar till valberedningen lämna förslag på personer för valen under 2 kap. 5§ punkterna 11–14.
 • I föredragningshandlingarna till förbundsmötet meddelar valberedningen sitt förslag samt även namnen på de som i övrigt nominerats.
 • Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till styrelsen.
 • Den som ingått i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hon/han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningen skall fortlöpande följa arbetet i styrelsen.
3.3 § Nominering vid förbundsmötet

Vid förbundsmötet föreligger fri kandidatnominering, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet skall skriftligen kunna styrka att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 REVISORER
4.1 § Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av tre (3) revisorer varav minst en ska vara auktoriserad eller godkänd.

Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före förbundsmötet och skall efter verkställd revision tillsammans med revisionsberättelse vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före förbundsmötet.

4.2 § Ledamöter till valberedning

Revisorerna har att vid förbundsmötet föreslå ledamöter vid val av valberedning.

5 DISCIPLINNÄMNDEN
5.1 § Sammansättning

Disciplinnämnden skall bestå av kvinnor och män och utgörs av ordförande som skall åtminstone ha avlagt juridisk examen samt fyra (4) övriga ledamöter.

Ordföranden väljs för en period av två (2) år medan övriga ledamöter väljs för en tid fyra (4) år. I detta fall skall iakttas att två (2) ledamöter väljs vid ett förbundsmöte och två (2) vid nästkommande förbundsmöte.

5.2 § Åligganden

Disciplinnämnden ska pröva bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar ochIdrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. Nämnden ska utgöra omprövningsinstans avseende beslut av vädjoinstansen och beslut fattade av styrelsen eller grensektion/grenchef angående uttagande av sanktionsavgift.                                           

6 STYRELSEN
6.1 § Sammansättning

Vid förbundsmöte väljs styrelse som utgörs av ordförande samt sju (7) övriga ledamöter varav minst tre (3) från vardera kön.

Ordföranden väljs för en period av två (2) år medan övriga ledamöter väljs för en tid av fyra (4) år. I detta fall skall iakttas att fyra (4) ledamöter väljs vid ett förbundsmöte och tre (3) vid nästkommande förbundsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt ett verkställande utskott (VU).

Om ledamot under sin mandattid lämnar styrelsen, ska styrelsen besluta om fyllnadsval ska ske genom extra förbundsmöte eller om styrelsen ska fortsätta med reducerat antal ledamöter.

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen.

6.2 § Styrelsens åligganden

Styrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat.

Styrelsen åligger bland annat att:

 1. Bedriva verksamheten enligt dessa stadgar, förbundsmötets beslut samt RF:s och berörda internationella förbunds stadgar samt verka för förbundets alla tävlingsdiscipliners sportsliga utveckling, tillvarata förbundets intressen i olika sammanhang samt delta i det internationella samarbetet.
 2. Upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och även i övrigt utarbeta och bereda förslag att föreläggas förbundsmötet samt se till att förbundsmötets beslut verkställs.
 3. Förvalta och ansvara för förbundets tillgångar samt verka för att stärka förbundets ekonomi.
 4. Se till att för förbundet gällande lagar iakttages samt, att i tillämpliga delar, övervaka efterlevnaden av förbundets, RF:s och berörda internationella förbunds stadgar och övriga av dessa utfärdade regler.
 5. Ansvara för förbundets tävlingsverksamhet genom att utse arrangörer och kontrollera att verksamheten genomförs enligt gällande regler, sanktionera internationella tävlingar i Sverige samt utarbeta riktlinjer för svenskt deltagande i tävlingar utomlands.
 6. Pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i förbundet samt om uteslutning av förening samt till RF inlämna skriftlig uppgift om tillkomna och avförda föreningar.
 7. Samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder förbundets verksamhet samt marknadsföra förbundets tävlingsdiscipliner hos myndigheter, massmedia och allmänhet.
 8. Till RF, Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottsombudsmannen, Dopingkommissionen (DopK), Dopingnämnden (DoN), Antidoping Sverige AB (ADSE) och idrottens skiljenämnd inge begärda uppgifter och yttranden.
 9. Handha och ansvara för sådan ekonomisk verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform under förbundets ägande, enligt kapitel 10.
 10. Följa och stödja verksamheten inom SDF och föreningar.
 11. Lämna behövliga rapporter och yttranden.
 12. Besluta om förbundets utmärkelser.
 13. Bestämma placering av förbundets kansli samt anställa förbundets generalsekreterare.
 14. Att, då styrelsen finner lämpligt, utse personer till grensektioner, kommittéer och styrelseledamöter i FörbundsAB.
 15. Handlägga löpande ärenden i övrigt.
6.3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter kallats och då minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det nödvändigt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning, digitalt möte eller vid telefonmöte.

6.4 § Prövningsrätt

Styrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap RF:s stadgar.
I bestraffningshänseende får förening och IdrottsAB åläggas böter med högst 500,000 kr och enskild person med högst 25,000 kr.

6.5 § Delegation

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till verkställande utskott (VU) eller annat organ eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Sådant beslut, taget av annat organ eller person, skall kontinuerligt återrapporteras till styrelsen.

6.6 § Hederstitlar

Förbundsmötet kan efter förslag från styrelsen utse tidigare förbundsordförande eller styrelseledamot till hedersordförande eller hedersledamot i förbundets styrelse. Person med hederstitel har yttrande- och förslagsrätt.

7 SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
7.1 § SDF:s indelning och verksamhetsområde

SDF kan omfatta ett eller flera av RF:s distrikt. Distriktsgränser samt distrikts namn beslutas av förbundsmötet och skall föreläggas RF för godkännande. Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.

7.2 § SDF:s stadgar

Styrelsen skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna och påtala ändring om de strider mot förbundets stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

7.3 § Revision

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF.

8 FÖRENINGAR
8.1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening bestående enbart av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. Ansökan om medlemskap är upprättad efter RF:s anvisningar och åtföljd av föreningens stadgar.
 2. Föreningen har minst tjugo (20) medlemmar och på sitt program sådan motorsportslig och annan verksamhet som administreras av förbundet.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsföreningen bygger.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning bestämts. Lämnas ansökan utan bifall får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
 6. Associerad medlem.
  Associerat medlemskap i Svemo kan erbjudas intresseorganisationer, företag eller andra sammanslutningar. Associerad medlem har inte rösträtt i Svemos beslutande organ.
 7. IdrottsAB skall vara associerad medlem i förbundet enligt 6 § i detta kapitel.
8.2 § Utträde och uteslutning

Förening som önskar utträda skall skriftligen anmäla detta.

Förening som inte betalat årsavgift under två (2) på varandra följande år anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs ur medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, förbundet eller SDF eller annars påtagligt motarbetat förbundets intressen.

Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott, medverkar i förbundets miljöarbete samt arbetar för höjande av säkerheten inom sporten får anses motarbeta förbundets intressen och kan uteslutas ur förbundet.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss, av styrelsen, angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas samt skall anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta vid överklagande.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

8.3 § Åligganden

Förening skall:

 1. Följa RF:s och förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 2. Årligen betala in årsavgift och registrera medlemmarna i IdrottOnline.
 3. Aktivt verka för en dopingfri idrott, höjande av säkerheten och genomförande av miljöförbättrande åtgärder samt utse ett miljöombud som ska verka enligt förbundets Miljöpolicy.
 4. Till överordnade idrottsliga organ inge begärda uppgifter och yttranden.
 5. Föra räkenskaper och medlemsförteckning.
 6. På begäran av överordnat idrottsligt organ ställa föreningens handlingar till förfogande.
8.4 § Medlemmar i föreningen

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får ej delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller det organ till vilket föreningsstyrelsen delegerat sådan uppgift.

För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige gäller de regler som förbundet utfärdar.

8.5 § Årsavgift till förbundet

Årsavgiften till förbundet skall vara betald via Svemo tävlingsadministration (Svemo TA) senast den 30 april.

Föreningar som ej betalt den 30 april erhåller påminnelse med krav på förseningsavgift. För erhållande av rösträtt på SDF-årsmöten skall betalning och i förekommande fall förseningsavgift vara betald via Svemo TA senast den 31 augusti.

8.6 § Idrottsaktiebolag (IdrottsAB)

Idrottslig verksamhet i bolagsform får endast bedrivas av idrottsaktiebolag.

Rättigheten att delta i förbundets tävlingsverksamhet får upplåtas till ett idrottsaktiebolag, som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma i idrottsaktiebolaget (IdrottsAB) samt under de förutsättningar som föreskrivs nedan.

 1. IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar samt berörda internationella förbunds och förbundets stadgar och tävlingsregler, vilka regelverk, som det ankommer på IdrottsAB att fortlöpande hålla sig förvissat om, skall utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet. IdrottsAB skall vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationers fattade beslut.
 2. Idrottsutövare i IdrottsAB skall vara medlem i förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten till bolaget.
 3. Upplåtande förening skall även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i förbundet.
 4. IdrottsAB får inte vidare upplåta rättigheten att delta i förbundets tävlings-verksamhet.
 5. IdrottsAB:s rätt att delta i förbundets tävlingsverksamhet skall upphöra att gälla om upplåtande förenings medlemskap i förbundet upphör.
 6. Rättigheten att delta i förbundets tävlingsverksamhet skall återgå till föreningen om IdrottsAB försätts i konkurs eller träder i likvidation.
 7. Förbundet skall förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i förbundets tävlingsverksamhet.
 8. IdrottsAB skall på begäran av förbundet och/eller RIN, RS, Idrottsombudsmannen, DoN, ADSE lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.
 9. Bildandet av idrottsaktiebolag, upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av förbundet för att äga giltighet.
 10. Har en förenings IdrottsAB försatts i konkurs eller likviderats inom tolv månader efter det att rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet återgått till den upplåtande föreningen ska föreningen genom föreskrift i SF:s stadgar eller tävlingsregler degraderas i tävlingshänseende.

IdrottsAB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även annat IdrottsAB med rätt att delta på samma nivå inom samma gren i förbundets tävlingsverksamhet.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är föreningen och IdrottsAB skyldiga att på anmaning av styrelsen vidta åtgärder för bestämmelsernas efterlevnad.

Ytterligare regleringar för IdrottsAB:s deltagande i tävlingsverksamhet anges i respektive grens SR eller övriga för verksamheten aktuella tävlingsföreskrifter.

8.7 § Idrottslig verksamhet

Den idrottsliga verksamheten får endast bedrivas inom förening och/eller IdrottsAB.

9 TÄVLINGAR M M
9.1 § Tävlingsregler

Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet med av styrelsen (eller av organ som har styrelsens delegation därtill) fastställda tävlingsregler och fattade beslut. Tävlingsreglerna får ej strida mot dessa stadgar eller idrottens verksamhetsidé i övrigt.

9.2 § Mästerskapstävlingar

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken – (SM, JSM, DM och JDM) tillkommer tävlande i den utsträckning som anges i respektive tävlingsreglemente och enligt av styrelsen fastställda SM-kriterier.

9.3 § Legitimationskort/frikort

Person kan erhålla fritt tillträde till tävling eller uppvisning anordnad av en till förbundet hörande organisation.

9.4 § Film- och Tv-rättigheter vid tävling

Samtliga rättigheter till film-, radio-, video- och televisionsupptagning, i sin vidaste bemärkelse, från tävlingar av till förbundet anslutna föreningar eller sådan utomstående arrangör som har förbundets sanktion, tillkommer uteslutande förbundet när denna rätt inte är förbehållen berörda internationella förbund.

Förbundets medgivande och tillstånd fordras för att arrangör själv skall utöva rätten eller i sin tur upplåta densamma.

9.5 § Sanktioner

Samtliga tävlingar i förbundets regi måste sanktioneras av styrelsen eller av styrelsen utsett organ.

10 MARKNADSRÄTTIGHETER
10.1 § Marknadsrättigheter

Förbundet äger samtliga marknadsrättigheter till tävlingar, uppvisningar m m som sanktioneras av förbundet, om inte annat avtalats med ansvarig arrangör.

10.2 § Huvudsamarbetspartners

Förbundets huvudsamarbetspartners skall beredas möjlighet att medverka vid tävlingar som sanktioneras av förbundet.

10.3 § Rörliga bilder

Förbundet äger den exklusiva rättigheten till försäljning av de rörliga bilder och ljudupptagningar som produceras vid tävlingar som sanktioneras av förbundet, om inte annat avtalats. Med rörliga bilder menas bilder som kan förmedlas via antenn, kabelnät, parabol, internet, mobiltelefon eller motsvarande i sin vidaste bemärkelse. Samtliga sändningsformer såsom nyhetsrätt, sammandrag, liveupptagningar eller motsvarande innefattas i förbundets rättigheter.

11 FÖRBUNDSÄGDA AKTIEBOLAG (FörbundsAB)

Först efter förbundsmötet – alternativt extra förbundsmötesbeslut – äger styrelsen i förbundet rätt att aktivera befintliga aktiebolag alternativt starta nya aktiebolag, när avsikten innebär att ekonomiska transaktioner skall förekomma.

Redovisning av helägda och majoritetsägda bolag sker i samband med förbundsmöte.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning