Stadgar & SPAR / SPAR

SPAR

2023

10.2.1 Resekostnadsersättning

Svemo ersätter faktiska reskostnader, exempelvis tåg/buss/ flyg/båt/hotell. Sträva efter att boka billigast möjliga resa för ändamålet gärna ekonomiklass, verifikation/kvitto ska bifogas till reseräkningen.

Använder du egen bil utgår bilersättning med 37,50 kr/mil varav 12,50 kr är skattepliktigt och 25 kr är skattefritt enligt Skatteverkets normer.

10.2.2.2 Vid resor med övernattning betalar Svemo enligt nedan:

Avresa före 12.00260 kronor
Avresa efter 12.00130 kronor
Mellanliggande hela dagar260 kronor
Hemkomst före 19.00130 kronor
Hemkomst efter 19.00260 kronor

Ingår måltider i vistelsen ska måltidsavdrag göras enligt Skatteverkets tabell:

MåltidBelopp
Avdrag för frukost, lunch och middag234 kronor/dag
Avdrag lunch och middag182 kronor/dag
Avdrag Lunch eller middag91 kronor/dag
Avdrag frukost52 kronor/dag

Exempel: frukost ingår i boende, då görs måltidsavdrag med 52 kronor/dag

10.2.2.3

Nattraktamente 130 kronor betalar Svemo endast för verklig övernattning.

10.3.1 Resekostnadsersättning

Svemo ersätter faktiska reskostnader, exempelvis tåg/buss/ flyg/båt/hotell. Sträva efter att boka billigast möjliga resa för ändamålet gärna ekonomiklass, verifikation/kvitto ska bifogas till reseräkningen.

Använder du egen bil utgår bilersättning med 37,50 kr/mil varav 12,50 kr är skattepliktigt och 25 kr är skattefritt enligt Skatteverkets normer.

10.3.2.1 Dagtraktamente

Enligt Skatteverkets normer för utlandstraktamente, helt normbelopp.
Ingår måltider i vistelsen ska måltidsavdrag göras enligt Skatteverkets tabell:

MåltidAvdrag i procent
Helt fri kost (frukost, lunch och middag85 procent av normalbeloppet/dag
Lunch och middag70 procent av normalbeloppet/dag
Lunch eller middag35 procent av normalbeloppet/dag
Frukost15 procent av normalbeloppet/dag

Exempel: du är på utbildning utomlands och lunchen ingår, måltidsavdrag ska göras med 35 procent av normalbeloppet/dag

1 NY FÖRENING

För att en förening ska kunna bli medlem i Svemo fordras en ansökan om medlemskap. Kontakta gärna Svemo kansli innan ni gör er ansökan för att stämma av kring de olika delarna här nedan, samt att ert tänkta namn inte strider mot reglerna för medlemskap.

 1. Ansökan görs via ett formulär på Riksidrottsförbundets hemsida och där laddas även era ansökningsdokumenten upp: https://www.rf.se/
 2. Ansökan ska åtföljas av gällande stadgar (obs, viktigt att de är komplett ifyllda) samt bildandeprotokoll om klubben är nystartad. (Alternativt årsmötesprotokoll om föreningen har funnits sedan tidigare). I båda fallen ska protokollet vara undertecknat samt innehålla beslut om att föreningen ska söka inträde i Svemo. Namnreglerna hittar ni på RF:s hemsida. https://www.rf.se

  På RF:s hemsida under Bilda idrottsförening hittar ni även RF:s stadgemall.

  OBS! Mallen kan inte antas som den är, utan det finns en del tomma rader där ni skriver in vad som ska gälla för just er förening.
 3. Enligt Svemo stadgar kap 7 Föreningar måste föreningen ha minst 20 medlemmar för att bli medlem och fr o m 2011 måste alla föreningar inom idrottsrörelsen ha ett organisationsnummer. Det ansöker ni om hos Skatteverket.
  Förening som inte har ett organisationsnummer kan få hjälp att ansöka om detta av RF. I samma formulär som ni gör ansökan kan ni bocka för att RF ska vidarebefordra till Skatteverket. Då kommer en ansökan att gå automatiskt från RF till Skatteverket så snart RF har godkänt föreningen.
 4. Inträdesavgiften och årsavgiften enligt 2.1 nedan ska betalas via Svemo TA efter genomförd integration.
  Om betalning och inträde sker efter den 31/10 anses även årsavgiften för nästkommande år vara betald. Har årsavgiften erlagts före 31 augusti har klubben rösträtt vid vårens distriktsårsmöten, annars endast rätt att närvara samt förslag- och yttranderätt.

  En medlem i föreningen kan ansöka om förarlicens/funktionärslicens och representera klubben så snart klubben vunnit inträde i Svenska Motorsportförbundet.
  Har ni frågor kontakta föreningskoordinatorn på Svemo, kontaktuppgifter finner ni på Svemos hemsida.

1.1 Föreningens medlemsavgift till förbundet (BESLUTAS VID FB 2022)

Följande avgifter gäller:20232024
Inträdesavgift1000:-1000:-
Årsavgift1700:-1700:-
Förseningsavgift2000:-2000:-

1.2 Associerat medlemskap

Anslutningsformen Associerad medlem (AM) är skapad för att företag, intresseorganisationer, och andra sammanslutningar ska ges möjlighet att påverka, stödja och delta i Svemos utveckling och utvecklingen av Svensk motorsport inom förbundets ramar. En förutsättning är att den associerade medlemsorganisationen ställer sig bakom Svemos och svensk idrotts värdegrund. Möjligheten vänder sig främst till de som har intresse av att delta i utvecklingen av hela eller delar av Svemos breda verksamhet, sportslig såväl som övrig verksamhet.

AM,

 • kan inväljas och uteslutas ur Svemo genom enkelt styrelsebeslut som inte kan överklagas.
 • kan erhållas av såväl intresseorganisation, annan typ av idrottsorganisation, sammanslutning eller företag dock ej enskild medlem
 • erbjuder möjligheter för intresserade organisationer och företag att ta del av information, erbjudanden, inom Svemo samtidigt som det ger en bättre möjlighet till dialog, direkt med organisationen och de olika verksamheterna inom Svemo.
 • kan arrangera andra typer av event, utbildningar, mässor eller sammankomster som inte kräver att deltagarna innehar Svemo licens.

AM,

 • har inte rätt att delta i de demokratiska beslutsprocesserna i Svemo på så sätt som Svemos medlemsföreningar.
 • dess eventuella medlemmar, anställda eller kunder har inte rätt att delta vid tränings- och tävlingsverksamhet genom medlemskapet i AM
 • kommer inte att registreras i IdrottOnline, eller andra liknande databaser för personligt medlemskap.
 • kan inte arrangera träning och/eller tävlingsverksamhet.
 • erlägger en årlig grundavgift, som beslutas av styrelsen, för sitt medlemskap Svemo. Därefter kan AM delta i många av förbundets övriga, icke idrottsliga, verksamheter till samma kostnad som ordinarie medlemsföreningar, t ex mässor, informationsmöten, miljöforum eller liknande.
 • har inte samma rättigheter och skyldigheter som en medlemsförening i Svemo.

2 ARBETSGRUPPER INOM SVEMO

2.1 Allmän beskrivning

En arbetsgrupp är en gruppering människor som samverkar för ett gemensamt mål, resultat, och där deltagarna skall utses för att de kan bidra till det övergripande målet. En arbetsgrupp kan antingen vara rådgivande eller ges möjlighet till aktivitet utifrån överenskomna operativa mål, d v s ges möjlighet att driva igenom beslut i andra delar av organisationen.

För effektiva arbetslag är det viktigt med en tydlig och klar gemensam målbild där gruppmedlemmarna är klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Arbetsgruppen skall vara sammansatt så att den kan kommunicera med varandra på ett öppet, ärligt och förtroendefullt sätt. En arbetsgrupp skall dessutom inrikta sig på framtiden och helst vara förändringsvilliga.

Organisationen utser en person som skall leda arbetsgruppen, och det är denne person som ansvarar för rapportering och måluppfyllelse. Organisationen skall dessutom tydligt ha definierat den uppgift som arbetsgruppen skall utföra, och skall om möjligt dessutom ange tydliga tidsramar. Det är sedan arbetsgruppens ledare som ansvarar för bemanning i arbetsgruppen.

2.2 Riktlinjer

 • Centrala arbetsgrupper utses av styrelsen. Arbetsgruppen skall ha en utsedd ledare, en tydlig arbetsinstruktion där uppgift, målsättning och – om möjligt – tidsramar anges. Dessa uppgifter är styrelsens beslutsunderlag.
 • En person från styrelsen utses till att följa arbetsgruppens arbete på lämpligaste sätt, som medlem i arbetsgruppen eller som adjungerad. Styrelsens kontaktperson i arbetsgruppen svarar dessutom för den löpande rapporteringen till styrelsen.
 • Arbetsgruppens ursprungliga sammansättning skall godkännas av styrelsen efter förslag från arbetsgruppens ledare. Arbetsgruppens ledare kan dock självmant välja att adjungera personer till arbetsgruppen vid behov.
 • Förändringar i arbetsgruppens sammansättning skall godkännas av styrelsen efter förslag från arbetsgruppens ledare. Detta kan ske löpande.
 • Styrelsen fastställer budget för arbetsgruppen årsvis, efter förslag från arbetsgruppens ledare.
 • Styrelsen kan, om man så önskar, avdela personal på kansliet som stöd till arbetsgruppen. Likaså kan kanslipersonal ingå i en arbetsgrupp.
 • Styrelsen äger när som helt rätten att byta ut arbetsgruppens ledare.
 • Styrelsen äger när som helst rätten att upplösa en arbetsgrupp.
 • Arbetsgruppen har frihet att själva planera och genomföra arbetet i gruppen, för att effektivast möjligt lösa de uppgifter som de ålagts inom de ramar som styrelsen fastställt.

3 DIGITALISERINGSPOLICY

3.1 Inledning och syfte

Svemo har som idrottsorganisation i samhället ett ansvar kring information och kommunikation. Det är därför av största vikt att vi internt inom organisationen har en policy för hur den ska vara strukturerad och bedrivas. Utöver vår idrottsspecifika information och verksamhet ska vi anpassa oss till uttalade riktlinjer från Riksidrottsförbundets, Internationella Motorcykelförbundets (FIM), samt Internationella Racerbåtsförbundets (UIM).

3.2 Målsättning

Vi ska arbeta för att utveckla goda relationer till övriga aktörer i vår omvärld. Informationsverksamheten ska bedrivas för att uppnå de i Kommunikationsplanen uppsatta målen med varje specifikt projekt.

Vi ska vara ett förbund som är:

 • Enkelt/konkret/tydligt
 • Kärnfullt
 • Trovärdigt

Vi ska eftersträva att utforma informationen så att den blir:

 • Sammanhängande
 • Trovärdig
 • Modern
 • Ansvarstagande

3.3 Ansvarsfördelning

Svemos Förbundsstyrelse har informationsansvaret från förbundsmöten och styrelsemöten vilket omfattar strategiska, övergripande och långsiktiga frågor.

Svemos kansli, sektioner och kommittéer ansvarar för information om frågor av mera aktuell och operativ karaktär. Samordning av informationsärenden liksom arbetsfördelning och beslut om vem som uttalar sig och står som avsändare av förbundsmaterial, fattas i samråd med Svemos kansli. Aktuella och operativa informationsfrågor leds av Kommunikationsansvarig i samråd med Generalsekreterare.

Kommunikationsansvarig ansvarar i samråd med Generalsekreteraren för den övergripande informationen om förbundet. Varje koordinator ska bistå sin grensektion eller kommitté med publicering av text och bild på förbundets hemsida.

3.4 Intern information

Internt ska informationen vara enkel, rak och klargörande samt bidra till att mottagaren upplever en hög servicenivå.

Den interna informationen ska:

 • Öka kunskaperna hos anställda och medlemmar om Svemos verksamhet
 • Skapa Vi-känsla bland anställda och medlemmar
 • Skapa tydlighet och enighet kring mål och resultat
 • Ge bra beslutsunderlag

3.5 Extern information

Externt är det viktigt att informationen utformas så att Svemo och vår verksamhet uppfattas på ett trovärdigt, ansvarstagande, sammanhängande och kärnfullt sätt.

I det externa informationsarbetet är det viktigt att:

 • Framhålla verksamhetens samhällsnytta
 • Avsändaren är tydlig
 • Informationen är trovärdig och konkret

3.6 Kanaler

Protokoll från beslutande möten ska så snart som möjligt publiceras på förbundets hemsida.

 • Hemsida
  Förbundets enda officiella organ är www.Svemo.se för att utgöra en trovärdig källa för information kring vår verksamhet.
 • Sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
  Sektioner eller kommittéer som vill har möjlighet att själva närvara på sociala medier, t ex Facebook. Förbundet har en kommunikationsplan som finns att hämta på förbundets intranät. En policy för sociala medier är under bearbetning.

I sociala medier ansvarar sektionen/kommittén för:

 • Uppdatering av info
 • Att informationen är korrekt
 • Att information som läggs ut hänvisar till fullständig information som återfinns på förbundets hemsida
 • Svemoplay
 • TA-systemet
 • Press-, och etermedia
  Vi ska förse media med korrekt material och visa förståelse och respekt för journalisternas roll och arbetsvillkor för att på sikt öka insikten om, och förståelsen för, vår verksamhet i omvärlden.
  Sektioner/Kommittéer som så önskar kan själva formulera och distribuera pressinformation till media inom sitt ansvarsområde och utformat enligt förbundsmall. Allmän förbundsinformation av för grenen viktig natur ska alltid stämmas av med Kommunikationsansvarig före distribution till media.
 • Personlig kommunikation
  Som representant för förbundet är du alltid påpassad. Uppträd med omdöme vid tävlingar och träffar, även de som är mindre officiella.

3.7 Grafisk profil

I informationsarbetet används genomgående Svemos grafiska profil för att stärka budskapet från en trovärdig och för motorsport samlande organisation.

3.8 Kriskommunikation

Se särskild Krisplan.

3.9 Informationsstruktur

Informationsstrukturen skall utgå från en sammanhållande sida (www.svemo.se) som är gemensam för hela förbundet. Under denna sida skall det finnas en sida för varje distriktsförbund, sektion och kommitté. Dessutom kan det finnas länkar för andra logiska grupperingar som exempelvis föreningar, RF, SISU, FIM, FIM Europe samt UIM.

Varje distriktsförbund och sektion bestämmer över sin tilldelade sida och undersidor.

3.10 Roller och ansvar

Förbundsordförande samt distriktsordförande är ansvarig för all publicerad information inom respektive nivå.

För varje nivå, centralt samt distrikt skall det utses en IT-ansvarig eller kommunikationsansvarig som i sin tur delar ut rättigheter att administrera sidorna. IT-ansvarig eller kommunikationsansvarig ansvarar också för att innehållet är levande och aktuellt.

Kansliet inom Svenska Motorsportförbundet ansvarar för:

 • drift (inkl. backup) av utrustning .
 • framtagning och underhåll av mallar.
 • standardisering av verktyg och applikationer.
 • utser ansvarig för förbundssidan.

3.11 Mallar, utseende, standardinnehåll

Sidorna skall ha en grafisk layout som refererar till samhörighet. Det skall finnas mallar som underlättar standardisering.

Alla Webbsidor skall innehålla information om vem som författar sidan, när sidan senast uppdaterats, mallarna skall ge stöd för detta.

Kansliet kan tillhandahålla riktlinjer och manualer för hur man kommunicerar via förbundets IT-verktyg.

3.12 Information som inte får finnas på sidorna

Som är sekretessbelagd.

Som innebär personangrepp

Som kan väcka anstöt

Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post, adress och personnummer) på personer som ej godkänt publicering

3.13 E-post policy

Hantering av e-post inom förbundet regleras av dokumentet ”Policy Svemo E-post” och finns att tillgå på Svemos hemsida under dokumentcenter eller på förfrågan till support@svemo.se.

4 RIKTLINJER SÄKERHETSARBETE

4.1 Vår vision:

Ingen ska skada sig för livet!

Därför vill vi:

 • Alltid arbeta efter bästa förmåga för att höja säkerheten.
 • Driva ett medvetet säkerhetsarbete, där vi alla alltid tar ansvar för oss själva och varandra, oavsett vilken roll vi har.
 • Gemensamt arbeta långsiktigt för en säkrare idrott.

4.2 Arbetssätt

Säkerhetsarbetet ska baseras på kunskap om vilka de reella riskerna för aktiva, funktionärer och publik är och därigenom bygga ett långsiktigt arbete vars effekter kan följas upp. Information om vilka incidenter samt påföljande personskador som inträffar är utgångspunkten i denna kunskap.

Detta sker genom att Svemo:

 • Samlar in och analysera skade-och incidentstatistik, (epidemiologi).
 • Identifierar riskfaktorer/kunskapsbrister, (riskanalys).
 • Vidtar åtgärder utefter insikterna om nuläge och behov, (handlingsplan).
 • Följer upp och utvärderar åtgärder utifrån ny kunskapsinsamling, (utvärdering).

För att säkerhetsarbetet skall lyckas är det av avgörande betydelse att dagens kunnande och resultaten av fortlöpande riskanalyser kan föras ut och omsätts i praktiken.

4.3 Uppdrag och ansvar

Ett framgångsrikt och långsiktigt säkerhetsarbete bygger på att alla inom Svemo tar ansvar. Detta innebär följande:

Klubbar/funktionärer/aktiva

 • Klubbar tar del av och arrangerar relevanta utbildningar.
 • Klubbar samarbetar med sektioner/grenchefer i det förebyggande arbetet.
 • Klubbar ansvarar för att relevant information delges aktiva, funktionärer och övriga medlemmar.
 • Klubben analyserar egna inträffade olyckor och incidenter och vidtar åtgärder baserat på det.
 • Samtliga tillämpar gemensamma riktlinjer och regler för säkerhetsarbetet.
 • Samtliga rapporterar skador och incidenter enligt gällande riktlinjer och regler.

4.4 Sektioner/Grenchefer

 • Innehar aktuell handlingsplan med prioriteringar för det egna förebyggande säkerhetsarbetet och vidtar eventuella åtgärder baserat på uppkomna personskador och utredningar.
 • Följer riktlinjerna för det gemensamma säkerhetsarbetet som beslutas av Svemo förbundsstyrelse.
 • Representerar sektionen/grenchefen i Säkerhetsrådet alternativt ansvarar för att ta del av informationen.
 • Gör en årlig uppföljning och analys av tilldelad skaderapportering och skadestatistik.
 • Har säkerhetsarbete som stående punkt på samtliga sektions/grenmöten.
 • Bedriver ett förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med klubbarna.
 • Säkerställer att prioriterat säkerhetsarbete finns med i egna utbildningar.

4.5 Distrikt

 • Arrangerar relevanta utbildningar och säkerställer att dessa bli tillgängliga för klubbarna.

4.6 Säkerhetsråd

 • Samlar in behov från sektioner/grenchefer och analyserar den övergripande statistiken.
 • Identifierar och prioriterar förebyggande insatser baserat på statistik och behov i aktuell handlingsplan.
 • Stöttar och ger råd i sektioner och grenchefters egna åtgärder utefter behov.
 • Följer upp och utvärderar gemensamma insatser inom Svemo.
 • Ansvarar för att relevant information når sektioner/grenchefer.
 • Identifierar och prioriterar verktyg som ska tas fram i syfte att förebygga eller underlätta säkerhetsarbetet.
 • Ansvarar för att identifiera relevant innehåll i utbildningar kring prioriterat säkerhetsarbete.
 • Föreslår beslut i gemensamma säkerhetsfrågor till Svemos styrelse.

4.7 Förbundsstyrelse & kansli

 • Samlar in och tillhandahåller den med Säkerhetsrådets överenskomna skade- och incidentstatistik för Svemo totalt och per gren.
 • Tillhandahåller personella resurser för framtagande av prioriterade verktyg på inrådan av Säkerhetsrådet.
 • Ansvarar tillsammans med Utbildningskommittén och i samråd med Säkerhetsrådet för att utbildningsmaterial uppdateras med prioriterat säkerhetsarbete.
 • Tar vid behov beslut om åtgärder som rör samtliga grenar på inrådan av Säkerhetsrådet.
 • Ansvarar för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor av intresse för Svemo.
 • Ansvarar för att kommunicera och implementera Svemos säkerhetsstruktur.

4.8 Svemo krisplan

Se www.svemo.se Säkerhet för att läsa aktuell krisplan.

5 TRYGG IDROTT

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Svemo stödjer, efterföljer dessa idrottsgemensamma riktlinjer och hänvisar till RF och SISU Idrottsutbildarnas stödmaterial ”Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Dokumentationen finns att tillgå via riksidrottsförbundet Dokumentbank – Övrigt på rf.se

6 UPPTRÄDANDE SOM REPRESENTANT FÖR SVEMO

En ledare, tränare, aktiv förare eller funktionär, som på Svenska Motorsportförbundets vägnar är knuten till nationella eller internationella tävlingar eller annat arrangemang, såsom träningsläger, nationella samlingar och liknande, är också sitt lands företrädare och har därför alldeles särskilda förpliktelser.

Alla representanter för Svemo ska vara medvetna om sitt ansvar och därför uppträda värdigt och disciplinerat.

Skrivna och oskrivna regler för god umgängessed är viktigare i dessa sammanhang än annars. Områden som kräver särskild uppmärksamhet är:

Umgänge med alkohol och andra droger
Missbruk av alkohol och andra droger vid tävling/träning inom Svemo är inte tillåtet. Detta gäller både förare och funktionärer. Brott mot denna regel kommer att beivras. Användande av alkohol i samband med andra förbundsuppdrag än för funktionärer och/eller förare ska ske med måtta och med stort omdöme.
Förbundsstyrelsen kan vid behov besluta om avstängning från förbundsuppdrag för person som genom att bryta mot accepterat beteende i samband med bruk av alkohol hotar att skada förbundets anseende. Oavsett om det sker i samband med idrottsutövande eller civilt.

Brottsligt beteende
Person med förbundsuppdrag som erkänner och/eller fälls av allmän domstol för brott som i straffskalan kan ge fängelse, kan av förbundsstyrelsen stängas av från förbundsuppdrag. Denna avstängning ska verkställas från datumet för beslut från förbundsstyrelsen eller dess verkställande utskott. I tillägg skall en person som frihetsberövats av myndigheterna vara avstängd från förbundsuppdrag under den tid personen är frihetsberövad.

Doping
I enlighet med gällande regler är doping förbjudet. Med doping menas alla medel att på konstlad väg förhöja sin prestationsförmåga i förhållande till konkurrenterna. De medel eller metoder, som är förbjudna beskrivs dels i WADA-lista över förbjudna preparat, dels i kompletterande dopingregler (WADA = World Anti Doping Agency). Brott mot dopingreglerna kan avslöjas genom regelmässigt genomförda dopingkontroller och medför allvarliga påföljder.

Tävlande som använder mediciner, vare sig dessa är föreskrivna av läkare eller inte måste förvissa sig om att de inte innehåller preparat, medtagna i dopinglistorna. Rådgör med förbundsläkaren i tveksamma fall. Fråga hellre en gång för mycket än inte alls!

Klädsel vid förbundsuppdrag
Vid utövande av förbundsuppdrag, exempelvis supervisor eller domare, ska rätt profilkläder bäras. Kläderna ska vara rena och prydliga.

Uppträdande gentemot media
Var försiktig med vad Du säger! Om Du är i tvivelsmål om hur arrangörer eller andra, i synnerhet vid användande av främmande språk, kan uppfatta det Du säger – låt hellre bli att säga något eller var ytterst aktsam. Om Du ställs inför kontroversiella frågor – hänvisa alltid till ansvarig ledare.

Klagomål tas upp med de egna ledarna

Ge aldrig uttryck för missnöje på banan eller till arrangören. Ta i stället kontakt med ledarna och låt dessa ta hand om problemet.

Var uppmärksam på att man utomlands lätt kan utsätta sig själv och laget för obehagligheter genom att bryta mot landets bestämmelser.

I alla tveksamma fall – diskutera med Din ledare vad Du kan, bör eller får respektive inte får göra. Din ledare är ytterst ansvarig inför Din uppdragsgivare, förbundet, för laget och de enskilda medlemmarnas uppträdande. Var lojal mot Din ledare!

Ledaren
Ledaren ansvarar, endera själv eller genom delegering för:
delgivning av resultat till svensk press, TT, TV-sporten m m samt till Svemo.
hemförande av kompletta resultatlistor för förbundskansliet och sektionerna.

Avsteg från ovanstående riktlinjer äventyrar representation.

7 KLÄDPOLICY

7.1 Grundvärden

7.1.1 Varför Svemo-profilkläder

Svemo har tagit fram ett sortiment profilprodukter för att underlätta för förbundets representanter att ge ett enhetligt intryck och en tydlig identifiering vid representation av förbundet eller landet vid olika tillfällen.

Färgprofil

Motorsportvärlden är rik på färger och former.
Förbundet har därför valt att synas genom en enkel och tydlig färgprofil när det gäller kollektionerna:

– Förbundskollektionens huvudinriktning är svart, grått och vitt.
– Landslagskläder är blåa och gula.
– Supervisor-/Domarkollektionen är blå.
– Challenge-kollektionen är svart, grå och vit.

7.1.2 Centralt inköp

Sektioner och kommittéer planerar i sin årsbudget för inköp av profilkläder. Samtliga profilkläder som används inom förbundet köps in centralt via förbundets samarbetspartners. Inköp av Förbundskollektionen hanteras av koordinatorn för profilkläder och kollektion för landslag och supervisor/domare hanteras av Idrottsgruppens koordinatorer.

Alla profilprodukter och kläder ska hålla god kvalitet. Centrala inköpsavtal för profilkläder garanterar alla beställare en grundrabatt vid varje beställning, även vid beställning av enstaka plagg. Varje beställning via Svemos samarbetspartners bidrar till att bibehålla och förbättra de kollektiva inköpsvillkoren för varje beställare inom förbundet. Om ett inköp av profilkläder ska göras utanför förbundets befintliga avtal, så ska koordinatorn för profilkläder godkänna detta i mycket god tid innan en beställning placeras.

7.1.3 Marknadsrättigheter, Sponsring och Reklamskatt

Svemos centralt innehar samtliga förbundets marknadsrättigheter. Detta innebär att det är endast Svemo centralt som kan ingå avtal med leverantörer om profilprodukter. Likaså är det endast Svemo centralt som kan teckna avtal om sponsring av förbund och landslag. Kontakta koordinatorn för profilkläder för frågor kring detta.

Redovisning av reklamskatt ska alltid göras för all reklam för sponsorer som syns på samtliga Svemo profilkläder. Redovisning ska göras enligt Skatteverkets regler. Kontakta Svemo ekonomiansvarig för frågor kring detta.

7.2 Kollektionerna

7.2.1 Allmän beskrivning & användning av profilkläder

Det finns fem kollektioner profilkläder:

– Förbundskollektion (styrelse, distrikt, sektioner, kommittéer/grupper, internationella delegater, personal)
– Förbundskollektion Klubb (uppdrag inom klubben, till exempel Tävlingsledare, Säkerhetsansvarig, Miljöansvarig)
– Landslag (förare och ledare som representerar Sverige i NM-, EM- och VM-sammanhang)
– Supervisor och Domare (personer utsedda av grensektionerna)
– Challenge (deltagare i förbundets centrala elitsatsning)

Svemo-logo och Sveriges flagga

Svemo-logon symboliserar kollektivet Svemo och kommuniceras med omvärlden nationellt och internationellt. Svemo-logon är tryckt eller broderad på samtliga kläder.

Förutom Svemo-logo används även Sveriges flagga på landslagskläder. Proportioner av Sveriges flagga styrs av Lagen (1982:269) och färger är fastställda genom Förordningen (1983:826). Sveriges Flaggas regelverk finns även på nätet, se länk http://riksarkivet.se/sveriges-flagga.

7.2.2 Förbundskollektion

Används av styrelse, sektioner, kommittéer, nämnder och distrikt (då distrikten själva så önskar).

– Bekostas av respektive styrelse/personal/sektion/kommitté/grupp/distriktsbudget.
– Sektioner/ kommittéer/grupper kan mot extra kostnad lägga till namn och sektions-/kommitté-tillhörighet.
– Distrikten bör använda sig av respektive distriktslogo istället för central Svemo-logga. Eventuell kostnad för tryck eller brodering kan tillkomma.

Förbundskläder använder du som representerar förbundet vid officiella uppdrag, exempelvis vid förbundsmötet, på mässa, vid möte med samarbetspartner eller förening. Du som är ledare vid en Svemo-utbildning kan också använda dig av dina förbundskläder.

7.2.2.1 Förbundskollektion Klubb

Kollektionen är samma plagg som finns i Förbundskollektionen och kan användas av Svemo-anslutna klubbar som vill ge klubbens funktionärer/ chefsfunktionärer ett enhetligt utseende. Färgen är mörkblå. Tryck: Svemo logga (silver), klubbens logga och personens roll (till exempel Tävlingsledare, Säkerhetsansvarig, Miljöansvarig). Klubben står för kostnaden.

7.2.3 Svemo Nationskollektion

Svemo nationskollektion består av följande:

– Nationsdress (tröja, byxor, ställ, väst)
– Övriga kläder i nationsfärger (piké, overall, vindjacka, mm.)

Kollektionen förnyas i treårsintervall. Svemo nationskläder är endast till för förare, lagledare och lagmedlemmar som representerar Sverige på NM, EM eller VM. Använd aldrig nationsdress vid träning eller annan tävling än NM, EM eller VM.

7.2.3.1 Landslag NM, Europacup, Världscup, EM, VM

Förare som är uttagna till landslag för att representera Sverige, landslagsledare och medlemmar ska bära kläder av aktuell Svemo-nationskollektion:

– Svemo nationsdress i aktuell nationsdesign och med logotyper enligt aktuella FIM/FIM-E/UIM och Svemo-regler.
– Kläder i nationsfärger enligt aktuell Svemo-nationskollektion (t.ex. piké, overall, vindjacka mm.)

Grensektionen kan även utse förare att representera Sverige i andra internationella mästerskap, cuper och tävlingar, och förse förarna med kläder från nationskollektionen.

Grensektionen ska beställa samtliga kläder till landslag via Svemo koordinator för profilkläder. Grensektionen står för kostnad av landslagskläder och avsätter i sin budget en lämplig summa för inköp av sådana till sina förare.

7.2.3.2 Individuellt tävlande NM, Europacup, Världscup, EM, VM

Vid individuellt tävlande i NM, Europacup, Världscup, EM, VM kan du som är förare beställa en nationsdress på egen bekostnad. Du kan lägga till egna sponsorlogotyper på därför avsedda områden på nationsdressen, och du ansvarar själv för att logotyperna på dressen är enligt gällande tävlingsregler.

Kostnaden för nationsdressen tar du själv. För frågor och beställning, kontakta Svemos koordinator för profilkläder enligt beställningsrutin som finns publicerad på Svemos hemsida.

Övriga nationskläder är endast till för förare uttagna till landslag, se punkten om landslag.

7.2.4 Supervisor – och Domarkollektion

Sektioner har möjlighet att handla in kläder till sin grens Supervisor eller Domare. Bekostas av sektionsbudgeten. Stor Svemo-logo på ryggen, liten Svemo-logo på vänster bröst kompletteras med stor text ”Supervisor” på ryggen och mindre text ”Supervisor” på höger bröst.

Endast du som är utsedd av din grensektion som supervisor får bära supervisor-/domarkläder, och det endast under ditt uppdrag som supervisor/domare.

7.2.5 Challenge-kollektion

Hanteras av Svemo Sportchef. Kollektionen är till för aktiva och ledare knutna till förbundets centrala elitsatsning Challenge.

7.3 Ansvar och rutin för beställningar

Samtliga profilkläder ska beställas via koordinatorn för profilkläder. En digital broschyr med alla produkter finns tillgänglig på förbundets hemsida, där även all annan information är tillgänglig. För frågor kring profilprodukter eller beställningsrutiner, kontakta koordinatorn för profilkläder. Finns det önskemål att beställa kläder som inte ingår i nuvarande sortiment, vänligen kontakta koordinatorn för profilkläder.

7.3.1 Beslut och beställning av varor tas inom respektive grupp och sker enligt följande:

Beställare/ansvarigBetalning
Styrelse, ordförandeInom ramen för förbundsbudget
Kansli, GSInom ramen för personalbudget
Sektion, sammankallandeInom ramen för sektionsbudget
Kommitté, sammankallandeInom ramen för kommittébudget
Grupp, ledareInom ramen för gruppens budget
Distrikt, ordförandeDistrikten
Challenge, SportchefInom ramen för budget
KlubbKlubben

Internationella delegater och andra, till förbundet knutna personer eller grupper, förses med profilkläder via central budget och enligt särskilt beslut. Övriga funktionärer och andra, till förbundet knutna personer eller grupper, förses med profilkläder via respektive sektions-/kommitté-/gruppens budget efter beslut.

Sektioner och Distrikt har möjlighet att beställa kläder till funktionärer, till exempel Chefstekniker, Technical Steward, Clerk of the Course. Kostnad tas av respektive sektion/distrikt.

7.3.2 Ansvariga på Svemo-kansli:

– Planering, produktval och utveckling av sortiment: koordinator för profilkläder.
– Avtal med samarbetspartners: Svemo centralt (Svemo generalsekreterare).
– Löpande kontakter angående frågor kring Förbunds-, Landslags-, och Supervisor-/Domarkollektion: koordinator för profilkläder

Förbundets samtliga profilkläder beställs av koordinatorn för profilkläder hos Svemos samarbetspartners, i samarbete med:

– Beställningar till styrelse och internationella delegater: GS-assistent
– Beställning sektioner och kommittéer: grenchef/sektions-/kommittékoordinator
– Beställning övriga funktionärer: grenchef/sektions-/kommittékoordinator
– Beställningar landslag: grenchef/sektionskoordinator
– Beställning Challenge: sportchef.

8 MILJÖPOLICY

Svemo ska ta sitt ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcykel-, snöskoter- och racerbåtsporten mot en långsiktig hållbar utveckling. Svemos klubbars betydande miljöaspekter är ljudemissioner, motorbanorna som resurser för den biologiska mångfalden, utsläpp till luft och avfalls- och kemikaliehantering. Dessa utgör grunden för Svemos målstyrda miljöarbete.

Det innebär att:

 • Svemo utifrån ett helhetsperspektiv bidrar till miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala förbättringar och anpassar framtidens motorcykel-, snöskoter- och racerbåtsport som en del i en hållbar utveckling.
 • Svemo främjar den biologiska mångfalden och en teknikutveckling som bidrar till positiv miljöpåverkan inom motorsportindustrin i våra grenar som sedan kan leda till förbättringar och en hållbar utveckling i samhället.
 • Svemo alltid strävar efter att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till för att förebygga förorening av miljön och att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten samt uppfyller lagar och andra krav.
 • Svemo genom utbildning ökar kunskapen om miljöfrågor hos klubbar, förare, ledare, arrangörer och andra som bidrar till verksamhetens genomförande.

Medlemmar och aktiva på alla nivåer inom Svemo ska veta om och följa vår miljöpolicy och sprida kunskap om denna.

8.1 Svemo:s vision i miljöarbetet

Svemo ska:

 • Vara internationellt erkänt ledande nation i världen vad gäller miljöarbete inom motorcykel-, snöskoter- och racerbåtsport
 • Vara nationellt erkänt som ledande specialidrottsförbund inom RF vad avser förbättringar och måluppfyllelse inom miljöarbetet

Förbundets motorsporter tar ansvar och är en viktig aktör för en hållbar utveckling i samhället. Svemos klubbars anläggningar är resurser i samhället – ur miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska perspektiv. Idrottsrörelsen skapar ovärderlig nytta för sina lokalsamhällen socialt.

Ett ständigt förbättrat miljöarbete är centralt för Svemo. Motorsporten är teknikutvecklande och ger på så sätt en positiv miljöpåverkan med miljövänligare bränslen och utveckling av elfordon som testas under tuffast möjliga betingelser på motorbanorna runt om i Sverige. Visionen är att alla medlemmar ska ha miljöaspekter med i allt arbete på och vid motorbanor.

För att omsätta visionen i verklighet krävs mål och handlingsplaner. Miljökommittén har tagit fram en handlingsplan för de kommande åren. Svemo har även tagit fram en Miljöguide som har översatts till många språk. Båda dokumenten finns på www.Svemo.se under fliken miljö.

8.2 Övriga miljöregler

Miljöombud
Alla klubbar ska inom sig utse ett miljöombud som ska verka enligt Svemo Miljöpolicy

Miljöregler
Regler om miljö i Nationella tävlingsreglementet punkt 13.11

9 UTBILDNINGSPOLICY

Vår verksamhet ska bedrivas med välutbildade ledare/funktionärer med beaktande av säkerhet, utveckling och gemenskap. Vi ska genom utbildning säkerställa en hög ledar- och funktionärskvalitet på kort och lång sikt.

Utbildningsmålen ska fortlöpande anpassas till de krav som ställs av myndigheter, internationella förbund, Riksidrottsförbundet etc.

Utbildningsnivån ska utvecklas genom ständiga förbättringar och genom ett nära samarbete med RF/SISU. Vi ska inom utbildningsverksamheten använda oss av tidsenliga hjälpmedel och därigenom ligga i framkant med avseende på relevant utnyttjande av modern teknik för att hålla högsta möjliga kvalitet och flexibilitet för våra medlemmar inom förbundet.

Denna policy gäller för alla i förbundet ingående verksamheter.

Detta uppnås genom:

– Tidsanpassade utbildningsformer
– Aktuella utbildningsmaterial
– Kompetenta utbildare/föreläsare
– Attraktiva utbildningsplatser
– Behovsanpassad utbildning

10 RESEREGLEMENTE OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER

Svemo följer Skatteverkets normer för skattefria traktamenten, resekostnader och bilersättning, övriga ersättningar nedan är därmed skattepliktig för mottagaren.

Se skatteverket.se för uppdaterad information.

10.1 BESLUT ANGÅENDE RESOR SAMT RESERÄKNINGAR

Resan måste godkännas av någon som har behörighet att fatta ekonomiska beslut.

10.2 RESEKOSTNADS- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNINGAR FÖR RESA OCH ÖVERNATTNING INOM SVERIGE

Vid resa inom Sverige betalar Svemo resekostnads- och traktamentsersättningar högst enligt följande bestämmelser:

10.2.1 Resekostnadsersättning

Svemo ersätter faktiska reskostnader, exempelvis tåg/buss/ flyg/båt/hotell. Sträva efter att boka billigast möjliga resa för ändamålet gärna ekonomiklass, verifikation/kvitto ska bifogas till reseräkningen.

Använder du egen bil utgår bilersättning med 37,50 kr/mil varav 12,50 kr är skattepliktigt och 25 kr är skattefritt enligt Skatteverkets normer.

10.2.2 Traktamentsbelopp vid resor inom Sverige

10.2.2.1 Vid resor utan övernattning betalar Svemo inga traktamenten.

10.2.2.2 Vid resor med övernattning betalar Svemo enligt nedan:

Avresa före 12.00260 kronor
Avresa efter 12.00130 kronor
Mellanliggande hela dagar260 kronor
Hemkomst före 19.00130 kronor
Hemkomst efter 19.00260 kronor

Ingår måltider i vistelsen ska måltidsavdrag göras enligt Skatteverkets tabell:

MåltidBelopp
Avdrag för frukost, lunch och middag234 kronor/dag
Avdrag lunch och middag182 kronor/dag
Avdrag Lunch eller middag91 kronor/dag
Avdrag frukost52 kronor/dag

Exempel: frukost ingår i boende, då görs måltidsavdrag med 52 kronor/dag

10.2.2.3

Nattraktamente 130 kronor betalar Svemo endast för verklig övernattning.

10.3 RESEKOSTNADS- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNINGAR FÖR RESA UTANFÖR SVERIGE

Vid resa utanför Sverige betalar Svemo resekostnads- och traktamentsersättningar högst enligt följande bestämmelser:

10.3.1 Resekostnadsersättning

Svemo ersätter faktiska reskostnader, exempelvis tåg/buss/ flyg/båt/hotell. Sträva efter att boka billigast möjliga resa för ändamålet gärna ekonomiklass, verifikation/kvitto ska bifogas till reseräkningen.

Använder du egen bil utgår bilersättning med 37,50 kr/mil varav 12,50 kr är skattepliktigt och 25 kr är skattefritt enligt Skatteverkets normer.

10.3.2 Traktamentsersättning

10.3.2.1 Dagtraktamente

Enligt Skatteverkets normer för utlandstraktamente, helt normbelopp.
Ingår måltider i vistelsen ska måltidsavdrag göras enligt Skatteverkets tabell:

MåltidAvdrag i procent
Helt fri kost (frukost, lunch och middag85 procent av normalbeloppet/dag
Lunch och middag70 procent av normalbeloppet/dag
Lunch eller middag35 procent av normalbeloppet/dag
Frukost15 procent av normalbeloppet/dag

Exempel: du är på utbildning utomlands och lunchen ingår, måltidsavdrag ska göras med 35 procent av normalbeloppet/dag

10.4 ERSÄTTNING TILL LÄRARE/ LÄRARARVODE

För lärare vid riks- och regionalkurs i förbundets eller distriktets regi utgår följande ersättningar:

10.4.1 Resekostnads- och traktamentsersättningar

Enligt 10.2.1 och 10.2.2.

10.4.2 Timersättning

Ersättning till kursledare och föreläsare utgår enligt överenskommelse med respektive kursarrangör.

10.5 ERSÄTTNING TILL LAGLEDARE

Till lagledare för svenskt nationslag utgår lagledarersättning enligt uppgörelse med respektive grensektion.

10.6 ERSÄTTNING TILL DOMARE/SUPERVISOR

Till domare/supervisor utgår ersättning med 1 800 kronor/tävlingsdag. Ersättning samt reseersättning enligt 10.2.1 och 10.2.2 bekostas av klubb/arrangör av tävlingen.

10.7 ERSÄTTNING TILL BANBESIKTNING

Till banbesiktare utgår ersättning med 1 800 kronor/uppdrag vid ordinarie banbesiktning som inkluderar uppföljning av miljöcertifiering och 1 500 kronor/uppdrag vid förberedande eller uppföljande banbesiktning. Ersättningen samt reseersättning enligt 10.2.1 bekostas av klubben vars bana besiktigas.

10.8 ERSÄTTNING MILJÖREVISORER

Till miljörevisorer i specialidrottsdistriktsförbund utgår ersättning med 800 kronor/uppdrag vid miljöcertifiering av anläggningar/banor. Ersättningen samt reseersättning enligt 10.2.1 bekostar den klubb som miljöcertifieras.

11 BESTÄMMELSER FÖR ELITFÖRARMÄRKET

Erövrade poäng ska av respektive förare/passagerare/navigatör genom klubben redovisas till Svemo. Förare/navigatör får tillgodoräkna sig poäng som tagits vid tävlingar i vattensporter innan sammanslagningen med Svemo. Denna redovisning ska ske på särskild blankett, (finns på Svemo hemsida). Slutpoängen ska redovisas senast i oktober månad, ojämnt år. Målsättningen är att märket ska delas ut vid förbundsmöte, vilket avhålles april jämna år. Poäng utdelas ej i Ungdom-, Junior- och Classic-/Veterantävlingar.

För innehavare av Elitförarmärket och som fyllt femtio år gäller följande utöver det som anges på legitimationskortet:

Möjlighet finns till fritt inträde vid VM-, EM-, GP-tävlingar samt vissa specialarrangemang då dessa arrangeras av Svemo eller av klubbar som är medlem av Svemo. Beställning av biljett till sådan tävling skall i god tid före göras hos Svemo kansli.

Märket tilldelas förare/passagerare och navigatör, som erövrat 25 poäng enligt följande:

Placering och poäng: Slutsammanställning enligt prisprotokoll
Tävlingsklass12345678910
110987654321
287654321
354321
44321
5321
621
71

Till de olika tävlingsklasserna hänförs:

1RoadracingRRSlutresultat VM individuellt
2IsracingISlutresultat VM individuellt
SpeedwaySSlutresultat VM individuellt
LångbanaLSlutresultat VM individuellt
EnduroESlutresultat VM individuellt
TrialTLSlutresultat VM individuellt
MotocrossMXSlutresultat VM individuellt
SnöskoterSSKSlutresultat VM individuellt
SuperMotoSMSlutresultat VM individuellt
DragracingDRSlutresultat VM individuellt
VattensporterVSSlutresultat VM individuellt
3RoadracingSlutresultat EM individuellt
MotocrossLag VM *
4SpeedwaySlutresultat EM individuellt
EnduroSlutresultat EM individuellt
MotocrossSlutresultat EM individuellt
DragracingSlutresultat EM individuellt
SnöskoterSlutresultat EM individuellt
TrialSlutresultat EM individuellt
VattensporterSlutresultat EM individuellt
VattensporterSlaget världsrekord (1000 m) 4 poäng
5EnduroLag VM (ISDE Trophy)*
TrialLag VM *
SpeedwayLag VM *
IsracingLag VM *
TrialLag VM *
SuperMotoLag VM *
Alla tävlingsarterSlutresultat NM individuellt
Alla tävlingsarterSlutresultat SM individuellt
Alla tävlingsarterSlutresultat VM deltävling individuellt
6Samtliga tävlingsarterSlutresultat EM deltävling individuellt
Samtliga tävlingsarterLag-EM *
EnduroLag VM (ISDE Womens Trophy)*
7Samtliga tävlingsarterLag NM *
Samtliga tävlingsarterDeltagande i svenskt A-nationslag (oavsett placering) uttaget av Svemo, dock ej ungdom eller juniorlandslag

* Avser lagets placering och poäng till i laget ingående förare.

SVEMO ELITFÖRARMÄRKE ERÖVRADE AV:

1952Olle Nygren1972Berndt Hörnfeldt1989Eilert Lundstedt
1953Hans DanielssonBörje JanssonSören Karlsson
1954Kuno JohanssonKarl-I LarssonSören Sjösten
1955Eskil CarlssonTeddy Strömberg1990Jörgen Nilsson
Elon ForsbergThore StrömbergMikael Nyström
Ove LundellBo ThörnblomRickard Johansson
Bill Nilsson1973Hans HolmkvistKrister Johansson
Rune SörmanderTommy JanssonPeter Hansson
1956Birger ForsbergBo RindarPeter Johansson
Dan ForsbergSteve TellPer Jonsson
Ove FundinKurt Westlund1991Urban Lindholm
Sten Lundin1974Erik MalmgrenUlf-Peter Lundqvist
Lars PiwellJan SimensenBill Andersson
Hans RingJan-Erik SällqvistJimmie Eriksson
1957Hans AnderssonBert-Ove Wallner1993Leif Niklasson
Gunnar JohanssonConny WindischJoakim Karlsson
Per-Olov Söderman1975Bengt GustavssonJoachim Hedendahl
1958Lars-Olov HagmanSven-Eric HillmanHenrik Gustafsson
Joel JanssonHans JohanssonTony Rickardsson
Berndt NilssonKurt-Ivan CarlssonConny Ivarsson
Stig PrambergUlf KarlsonLeif Persson
1959Rolf StagmanArne LindforsChrister Lindholm
1960Lars GustavssonSven Sigurd1994Håkan Olsson
Rolf Tibblin1976Lars Axelsson1995Marcus Hansson
1961Bertil KarlssonBerndt EnöAnders Karling
Björn KnutssonThore Evertsson1997Sven-Erik Björklund
Tage MagnussonRagnar JakobssonLeif Davidssson
1962Sven FahlenTorbjörn JanssonBilly Gällros
Torsten HallmanBertil SiklundJimmy Nilsen
Göte Nordin1977Hans BengtssonMats Pålsson
1963Per-Olof PerssonHans HallbergMats Öhman
Bo SjösvärdTommy Jansson1999Linus Broman
Sune SkogsmoChrister LöfqvistJohan Fredriksson
Bertil StridBo NilssonPer-Olof Gustafsson
1964Evert AnderssonTommy NilssonHans Gustavson
Bo EkebergBo WirebrandJan Hanson
Sven-O Gunnarsson1978Håkan CarlqvistSten-Gunnar Jansson
Agnar StenlundTommy JohanssonPeter Karlsson
1965Kurt GustavssonBengt LarssonMagnus Liljeblad
Åke Jonson1980Dag EdlundStefan Mejerwall
Roine LööfFredrik HolmgrenOla Westlund
1966Erland AnderssonNils-Erik Zell2001Rolf Gülich
Jan Johansson1981Per GrönbergAnders Nilsson
Leif LarssonThomas GustavssonRoger Pettersson
Olle PetterssonAnders FlodbergPeter Berglund
Lars SellmanRoland OlssonPeter Bergvall
1967Billy AnderssonLennart BäckströmRobert Grönlund
Lennart DahlénBengt JohanssonTobias Sylwan
Staffan Eneqvist1982Göte BrodinHenrik Söderqvist
Sivert ErikssonMats Carlstedt2004Olle Ohlsson
Bror HaglundLars PärnebjörkAnders Andersson
Lars Larsson1983Lars-O JardenbergAnders Eriksson
1968Yngve EkebergJan AnderssonFredrik Granberg
Leif EnecronaAnders HermanssonJonas Riedel
Sven FalkSture LindblomThomas Åberg
Bo GranathMagnus Nyberg2005Anders Larsson
Bert LundinStefan ReistenTage Pettersson
Leif Åke OlssonPeter Sköld2010Elin Mann
Anders PerssonLeif SylwanMikael Max
Ulf Svensson1984Bo LindbomPeter Ericson
Curt ÖbergLars Nordström2012Emil Öhman
1969Ove BerglundBjörn AnderssonAndreas Jonsson
Christer HammargrenAnders ReidemarDaniel Olofsson
Hans HanssonPer-Olov SereniusPer Bengtsson
Lars-E Johansson1985Williard Thomsson2014Jessica Jönsson
Gunnar MalmqvistErik Stenlund2016Eddie Karlsson
Gunnar NilssonConny CarlssonEmil Gyllenhammar
Bengt ÅbergThomas KlarknerSandra Adriansson
Ingemar ÖsterbergBert AnderssonTorbjörn Bäck
1970Håkan AnderssonBengt Persson2018Martin Sundin
Kent AnderssonGösta JeppssonJeff Nilsson
Hans EricssonRoine LarssonRickard Larsson
Torbjörn HarryssonJan Persson2020Hanna Berzelius
Bengt Jansson1986Ulf Svensson
Arne Kring1987Dick Wicksell
SvenÅke MagnussonSvenerik Jönssson
Kuno MalmqvistLars Brask
Anders MichanekMikael Nilsson
Stig RickardssonKent Karlsson
Benny SellmanMartin Karlsson
1971Björn BäckPeter Lindén
Roland BjörkLars-G Schwartz
Jörgen EneqvistLeif Gustavsson
Bengt-O GustafssonHåkan Lundberg
Torleif HansénAnders Eriksson
Uno Palm
Bernt Persson
Conny Samuelsson
Curt Svenman

12 UTMÄRKELSETECKEN

12.1 INDELNING

Svemo utmärkelsetecken indelas i tre grupper:

Kunglig MedaljUtdelas i samråd med Svenska Bilsport-, och Svenska Flygsportförbundet efter gemensamma bestämmelser.
Förtjänstmedalj(guld, silver och brons) tilldelas enskilda som bevis på tacksamhet för förtjänstfulla insatser under lång tid.
FörtjänstplakettTilldelas enskilda personer, föreningar, företag e t c för utomordentliga insatser oberoende av tidslängd.

Härutöver finns prisplaketter och standar, där standar även används som jubileumsutmärkelse för jubilerande förening.

12.2 KUNGLIG MEDALJ

12.2.1

Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj (med motorfederation avses de tre motorsportförbunden; Svenska Bilsportförbundet, Svenska Motorsportförbundet och Svenska Flygsportförbundet).

12.2.2

Kungliga Medaljen är instiftad för att utdelas till person som under en lång följd av år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt samt framgångsrikt arbete för motorsportens främjande och därmed gjort sig förtjänt av federationens stora tacksamhet och erkänsla.

12.2.3

Medaljen är av oval form. Framsidan är försedd med HM Konungens bild samt frånsidan med Sveriges Motorfederations emblem. Den är försedd med kunglig krona och bärs på bröstet i vitt band med kanter (bildade av en inre 1 mm blå rand och en yttre 3 mm gul rand) och präglas i guld (förgyllt silver). Storleken är 30×35 mm.

12.2.4

Förslag till medaljkandidat kan väckas av ordinarie ledamot i respektive förbunds styrelse. Sådant förslag – åtföljt av motivering – skall godkännas av berört förbunds styrelse och insändas till sammankallande i Kungliga Medaljkommittén. Föreslås flera personer skall det anges i vilken ordning de skall komma i fråga.

12.2.5

Kungliga Medaljkommittén består av tre personer – en från varje förbund (normalt de tre förbundsordförandena). Därutöver har Hovet rätt att utse en representant. Kommittén utser inom sig en sammankallande. För beslut skall kommittén vara fulltalig. Kommitténs beslut skall delges samtliga förbundssekretariat.

12.2.6

Endast personer som har fått sitt förbunds högsta utmärkelse kan förslås om det inte gäller utländsk person som har gjort svensk motorsport stora tjänster. Den Kungliga Medaljen är i första hand en utmärkelse som utdelas för förtjänstfullt arbete på förbundsnivå (SF och SDF). Inom idrottsrörelsen anställda personer som därutöver har haft mångåriga förtroendeuppdrag inom någon eller några av motorsportens organisationer kan erhålla utmärkelsen. Enbart anställning eller funktionärs-/domarskap berättigar inte till utmärkelse.

12.2.7

Antalet medaljer som årligen får utdelas är inte begränsat (i regel bör det inte överskrida 3/år). Hänsyn skall tas till om förbunden har förbundsmöte årligen än till annat tidsintervall.

12.2.8

Överlämnandet av tilldelad Kunglig Medalj bör ske vid respektive förbunds årsmöte eller vid gemensamt möte mellan förbunden av motsvarande dignitet (jfr förbundsmöte).

12.2.9

Innehavare av Kunglig Medalj erhåller respektive förbunds hederslegitimationskort.

12.3 SVEMO FÖRTJÄNSTMEDALJ (31 MM)

Med motorsport i denna punkt menas den motorsport som organiseras av Svemo.

Svemo förtjänstmedalj, som utdelas i guld, silver och brons är instiftad för att tilldelas person som bevis på tacksamhet för långvariga, nitiska och framgångsrika insatser för motorsport i enlighet med följande bestämmelser:

Den utdelas med ett 37 mm brett band av blått siden.
Tillsammans med guldmedaljen utdelas en guldnål.

12.3.1

Medaljen i guld efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 20 år.

12.3.2

Medaljen i silver efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 15 år.

12.3.3

Medaljen i brons efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 10 år.

Förslag om utdelning av förtjänstmedaljen kan väckas av medlem i förbundsstyrelse, av SDF-styrelse eller av föreningsstyrelse. Sammanlagda tiden i förbunds- och föreningsarbete ska räknas vid bedömning av antalet kvalifikationsår som anses berättiga till medalj i respektive valör. Arbete i förbund och förening under samma år räknas som ett kvalifikationsår. Utdelning av silvermedalj kan endast ske till person som innehar bronsmedalj och kan ske tidigast två år efter beslut om bronsmedalj. Utdelning av guldmedalj kan endast ske till person som innehar silvermedalj och kan ske tidigast två år efter beslut om silvermedalj. Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i guld kan endast fattas av förbundsstyrelsen, som kan inhämta SDF-styrelsens yttrande.

Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i silver och brons kan även fattas av SDF-styrelse.

Ansökan om förtjänstmedaljer ska vara kansliet tillhanda senast två månader innan utdelning. Om guldmedalj önskas utdelad på Svemo Förbundsmöte, ska ansökan vara kansliet tillhanda senast 31 december året innan förbundsmöte äger rum.

12.3.4 Överlämnande av förtjänstmedaljen ska i första hand ske:

medaljen i guld vid förbundsmöte

medaljen i silver vid SDF-möte medaljen i brons vid föreningsårsmöte eller SDF-möte .

Förbundsstyrelse och SDF-styrelse får medgiva ändring ifråga om överlämnandet.
Kostnaderna för förtjänstmedaljen ska betalas av den styrelse, som väckt förslaget.
Innehavare av förtjänstmedaljen i guld erhåller Svemo legitimationskort.

12.4 SVEMO FÖRTJÄNSTPLAKETT (60X84 MM)

Med motorsport i denna punkt menas den motorsport som organiseras av Svemo.

Svemo förtjänstplakett utdelas till personer, föreningar, företag e t c vilka befrämjat motorsport genom förtjänstfulla och aktiva insatser oberoende av tidslängd. Plaketten graveras med mottagarens namn och årtal.

Motiverat förslag om utdelning av plakett kan väckas av föreningsstyrelse, SDF-styrelse eller förbundsstyrelse samt av förbundets sektioner, kommittéer, nämnder, kansli och FörbundsAB.

Beslut om utdelning av förtjänstplaketten kan endast fattas av förbundsstyrelse.

Överlämnandet av plaketten sker genom förslagsställarens försorg om inte förbundsstyrelse eller SDF-styrelse annorlunda bestämmer.

Kostnaderna ska betalas av den styrelse som väckt förslaget. För övriga förslagsställare enligt ovan står förbundet för kostnaderna.

12.5 SVEMO JUBILEUMSDIPLOM

Svemo jubileumsdiplom utdelas till jubilerande föreningar inom Svemo enligt följande:

10-årsjubileumJubileumsdiplom
25-årsjubileumJubileumsdiplom + standar
50-årsjubileumJubileumsdiplom + liten skål
75-årsjubileumJubileumsdiplom + mellanstor skål
100-årsjubileumJubileumsdiplom + stor skål

Förslag om utdelning av diplomen väcks av SDF-styrelse sedan jubilerande förening anmält önskan att jubilera.

Överlämnandet av diplom sker på av föreningen utsatt jubileumsdag, som regel eftersträvas att diplom för 10-årsjubileum överlämnas av styrelseledamot i SDF-styrelse eller speciell utsedd person och diplom för 25-, 50, 75- och 100-årsjubileum av ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse.

12.6 SVEMO PRISMEDALJ

Svemo prismedalj är avsedd att användas som pris vid tävlingar efter beställning till Svemo kansli.

Medaljen är utförd i två storlekar – Stora och Lilla prismedaljen – och får användas enligt nedanstående bestämmelser:

12.6.1 Svemo SM-medalj

Medaljen får endast utdelas vid SM och internationell tävling i Sverige i förgylld brons till svenska mästaren respektive segraren, i vitmetall som 2:a pris, i brons som 3:e pris. Vid SM i lag och internationell lagtävling utdelas medaljen enligt ovanstående grunder som lagpris, varvid lagmedlemmarna erhåller Svemo Lilla medalj. Kostnaderna betalas vid SM-tävlingar av förbundet, vid internationella tävlingar av arrangören.

12.6.2 Svemo lilla-medalj

Medaljen får utdelas vid alla öppna nationella tävlingar och DM-tävlingar – individuellt och i lag i förgylld brons till segraren, i vitmetall som 2:a pris, i brons som 3:e pris. Kostnaderna betalas av arrangören. Kostnaderna betalas av Svemo för SM-lag, JSM-lag, RM, RM-lag, Allsvenskan, Speedway 80cc lagfinal och Speedway Div 1.

12.7 SVEMO STANDAR

Svemo standar får utdelas huvudsakligen enligt bestämmelserna nedan till:

12.7.1

Organisationer, företag och enskilda som tack för utförda tjänster.

12.7.2

Representativt i samband med större internationell tävling till FIM/FIMe/UIM officiell delegat och värdlandets ledning.

12.7.3

Förslag om utdelning av standar enligt 12.7.1 kan väckas av SDF-styrelse eller föreningsstyrelse. Förslag enligt 12.7.2 av arrangörsföreningen eller enskild funktionär, som representerar Svemo vid tävling utomlands. Beslut om utdelning av standar fattas av Svemo-kansli under hänsynstagande till förutnämnda regler. Överlämnandet av standar enligt 12.7.1 och 12.7.2 sker som regel av förslagsställaren såvida inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.

12.8 KOSTNADER

För aktuella kostnader se Svemo hemsida

12.9 UTMÄRKELSER

12.9.1 Sveriges Motorfederations kungliga medalj

Förteckning över innehavare:

1950HKH Prins Bertil
Axel Löfström
Tom Loughborough, England
1956Erik Pallin, Malmö
1960Sven Berg, Västervik
Arne Bergström, Norrköping
John Elfving, Örnsköldsvik
Stig Hasselroth, Stockholm
Harry Larsson, Hedemora
Pieter Nortier, Holland
Augustine Pérouse, Frankrike
1963Gunnar Engborg, Målilla
1964Sten Hagardt, Stockholm
1965Gustaf Hägglund, Norrsundet
1966Bertil Lundberg, Göteborg
1968Karl-Erik Andersson, Laxå
Bertil Wahlin, Grödinge
Erik Westerberg, Strängnäs
1969Eric Von Essen, Åkers Runö
1970Harald Palmi, Stockholm
Lars Silfversparre, Göteborg
1971Sture Agwald, Danderyd
Bengt Reander, Hedemora
1972Lennart Ljunggren, Norrköping
Allan Persson, Tågarp
1973Nils Björkman, Stockholm
Per Gredbo, Nybro
Eric Jacobsson, Stockholm
Gustav Kårelius, Borås
1974Tage Andersson, Växjö
Ole Krook, Ystad
Sören Ringi, Stockholm
1975Sven Åsberg, Anderstorp
1980Björn Waldegård, Rimbo
1981Gunnar Gustavsson, Vetlanda
1982Kjell Persson, Ludvika
Kurt Skytte, Umeå
Rudolf Andersson, Södertälje
1983Björn Pettersson, Stockholm
1985Åke Siwertson, Järfälla
1988Evy Gunnarsson, Hässleholm
Carl-Gustav Ringblom, Lidingö
1989Gustav Larsson, Götene
Lennart Nilsson, Åstorp
1990Jacob Douglas, Danderyd
Åke Eriksson, Stockholm
1994Olle Olsson, Karlskoga
Börje Jönsson, Malmö
Jan-Olof Bohlin, Skara
1995Lars Österlind, Åkersberga
Roland Edlund, Hallsberg
1998Arne Bjelkestig, Stockholm
2002Inge Blank, Vimmerby
Kim Malmberg, Stockholm
2004Sten Eliaeson, Skara
Bengt Göran Grenander
2006Björn Wall, Kållered
2008Carl-Eric Gustafson, Vimmerby
2009Lars Edvall, Stockholm
Bengt-Eric Fonsell, Grimslöv
Lennart Ståhlfors, Stockholm
2010Anders Lindén, Östhammar
Ole Olsen, Danmark
Per Stålhammar, Djursholm
Hans Vängstre, Jönåker
2011Lars-Göran Andersson, Borås
Bo Swanér, Trollhättan
Sören Johansson, Linköping
2012Stig Klemetz, Timmele
Stig Sjöberg, Karlskrona
Rolf Björkman, Hässelby
2014Sture Fredell, Skövde
2016Martin Holm, Åsbro
2018Jörgen Hafström, Huskvarna
2020Lennart Olander, Knivsta
2020Ann-Christine Forswall, Umeå
2022Jan-Eric Sällqvist, Ytterby
2022Håkan Olsson, Umeå
2022Christer Gustafsson, Öregrund

12.9.2 Arne Bergströms Vandringspris

Arne Bergströms Vandringspris är instiftat för att kunna utdelas till person som under en lång följd av år, ideellt arbetat inom förening, distrikt eller förbund, och genom sitt arbete verkat för förbundets fortsatta utveckling samt genom sitt uppträdande och gärning varit en förebild för sina kollegor inom Svenska Motorsportförbundet.

Svemo styrelse fattar beslut vem som ska tilldelas utmärkelsen. Utdelning sker i samband med ett förbundsmöte.

Förteckning över innehavare:

1998Björn Wall, Kållered
2000Jörgen Hafström, Huskvarna
2002Martin Holm, Åsbro
2004Inge Blank, Vimmerby
2006Anders Lindén, Alunda
2008Ove Johansson, Målilla
2010Bengt Ahlgren, Lundsbrunn
2012Bernt Israelsson, Anderstorp
2014Fredrik Hansson, Olofstorp
2016Patricia Eneroth, Stocksund
2018Håkan Olsson, Umeå
2020Bernt Johansson, Uddevalla
2022Maria Ivarsson, Tanumshede

12.9.3 Svemo Miljöpris

Svemo Miljöpris är en utmärkelse som delas ut årligen.

Priset tilldelas den klubb som av juryn bedöms ha genomfört, efter de förutsättningar som klubben har, det största arbetet för att skapa den bästa miljön kring förbundets verksamheten. Ett plus i bedömningen är om klubben på eget initiativ tagit kontakt med andra klubbar för att lära ut av sina erfarenheter.

2002Målilla MK
2003Göta MS
2004Njurunda MK
2005BMK Uddevalla
2006Varbergs MK
2007SMK Hedemora
2008Vimmerby MS
2009Tibro MK
2010Uddevalla MS
2011Karlskoga MF
2012Stenungsunds MS
2013Skellefteå MS
2014Ulricehamns MK
2015Finspångs MS
2016Göta MS
2017Järva MK
2018Finspångs MS
2019Landskrona MK
2020SMK Kolmården
2021Varbergs MK
2022Nordanstigs MK

13 INGVALD JOHANSSONS MINNESFOND STIFTELSE

Ingvald Johansson var chefredaktör på tidningen Race. Tidningen bevakar motorcykelsport nationellt och internationellt. Vid hans bortgång instiftade hans änka Maj-Britt Wennerhag 1992 en minnesfond.
I stiftelsens stadgar står det:

Stiftelsen ska ha som ändamål att genom bidrag främja och stödja vård och rehabilitering åt personer, som blivit skadade eller invalidiserade vid utövandet av motorcykelsport.

Den som blivit skadad kan skriftligen ansöka om bidrag för vård/rehabilitering. Stiftelsens styrelse som består av tre personer utsedda av Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet som beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

Vill du stödja fonden kan du sätta in pengar på,
Plusgirokonto: 39375-1.
Swish: 123 1809 490 (för att scanna QR kod, öppna appen för Swish)

Vill du ansöka om rehabiliteringsbidrag ur fonden se mer info på www.svemo.se

14 FÖRTECKNING ÖVER REGLEMENTEN, UTBILDNINGSMATERIAL M M,

Följande kan beställas från Svemo kansli:

Banliggare
Reglementen
Miljöpärm
Utbildningsmaterial – via Svemo IUP 011-231087
Anmärkning: Utbildning kan anordnas som lärgrupp genom SISU. Ta kontakt med ditt SISU-ombud.

15 FÖRTECKNING ÖVER FRI/LEGITIMATIONSKORT

15.1 Tillträde till tävling

Svemo utfärdar följande slag av fri/legitimationskort vilka gäller för tillträde till tävling i den utsträckning som anges. Frikort under 15.2 gäller utan tidsbegränsning, medan kort enligt 15.3-5 utfärdas att gälla enligt uppgift på kortet.

Detta med restriktioner från arrangör av EM-, VM- och GP-tävlingar samt vissa specialarrangemang.

15.2 Legitimationskort

För innehavare av Kungliga Medaljen, Elitförarmärke och Förtjänstmedalj i guld

Innehavarens rättigheter anges på kortets baksida.

15.3 Legitimationskort

Innehavarens rättigheter anges på kortets baksida.

15.4 Team frikort

Gäller endast nationella arrangemang. För Team-företagarelicensinnehavare gäller kortet endast i den gren i vilken licensen är utfärdad.

Innehavarens rättigheter anges på kortets baksida.

15.5 Svemo frikort

Tilldelas våra samarbetspartner

1 NY FÖRENING

För att en förening ska kunna bli medlem i Svemo fordras en ansökan om medlemskap. Kontakta gärna Svemo kansli innan ni gör er ansökan för att stämma av kring de olika delarna här nedan, samt att ert tänkta namn inte strider mot reglerna för medlemskap.

 1. Ansökan görs via ett formulär på Riksidrottsförbundets hemsida och där laddas även era ansökningsdokumenten upp: https://www.rf.se/
 2. Ansökan ska åtföljas av gällande stadgar (obs, viktigt att de är komplett ifyllda) samt bildandeprotokoll om klubben är nystartad. (Alternativt årsmötesprotokoll om föreningen har funnits sedan tidigare). I båda fallen ska protokollet vara undertecknat samt innehålla beslut om att föreningen ska söka inträde i Svemo. Namnreglerna hittar ni på RF:s hemsida. https://www.rf.se

  På RF:s hemsida under Bilda idrottsförening hittar ni även RF:s stadgemall.

  OBS! Mallen kan inte antas som den är, utan det finns en del tomma rader där ni skriver in vad som ska gälla för just er förening.
 3. Enligt Svemo stadgar kap 7 Föreningar måste föreningen ha minst 20 medlemmar för att bli medlem och fr o m 2011 måste alla föreningar inom idrottsrörelsen ha ett organisationsnummer. Det ansöker ni om hos Skatteverket.
  Förening som inte har ett organisationsnummer kan få hjälp att ansöka om detta av RF. I samma formulär som ni gör ansökan kan ni bocka för att RF ska vidarebefordra till Skatteverket. Då kommer en ansökan att gå automatiskt från RF till Skatteverket så snart RF har godkänt föreningen.
 4. Inträdesavgiften och årsavgiften enligt 2.1 nedan ska betalas via Svemo TA efter genomförd integration.
  Om betalning och inträde sker efter den 31/10 anses även årsavgiften för nästkommande år vara betald. Har årsavgiften erlagts före 31 augusti har klubben rösträtt vid vårens distriktsårsmöten, annars endast rätt att närvara samt förslag- och yttranderätt.

  En medlem i föreningen kan ansöka om förarlicens/funktionärslicens och representera klubben så snart klubben vunnit inträde i Svenska Motorsportförbundet.
  Har ni frågor kontakta föreningskoordinatorn på Svemo, kontaktuppgifter finner ni på Svemos hemsida.
1.1 Föreningens medlemsavgift till förbundet (BESLUTAS VID FB 2022)
Följande avgifter gäller:20232024
Inträdesavgift1000:-1000:-
Årsavgift1700:-1700:-
Förseningsavgift2000:-2000:-

1.2 Associerat medlemskap

Anslutningsformen Associerad medlem (AM) är skapad för att företag, intresseorganisationer, och andra sammanslutningar ska ges möjlighet att påverka, stödja och delta i Svemos utveckling och utvecklingen av Svensk motorsport inom förbundets ramar. En förutsättning är att den associerade medlemsorganisationen ställer sig bakom Svemos och svensk idrotts värdegrund. Möjligheten vänder sig främst till de som har intresse av att delta i utvecklingen av hela eller delar av Svemos breda verksamhet, sportslig såväl som övrig verksamhet.

AM,

 • kan inväljas och uteslutas ur Svemo genom enkelt styrelsebeslut som inte kan överklagas.
 • kan erhållas av såväl intresseorganisation, annan typ av idrottsorganisation, sammanslutning eller företag dock ej enskild medlem
 • erbjuder möjligheter för intresserade organisationer och företag att ta del av information, erbjudanden, inom Svemo samtidigt som det ger en bättre möjlighet till dialog, direkt med organisationen och de olika verksamheterna inom Svemo.
 • kan arrangera andra typer av event, utbildningar, mässor eller sammankomster som inte kräver att deltagarna innehar Svemo licens.

AM,

 • har inte rätt att delta i de demokratiska beslutsprocesserna i Svemo på så sätt som Svemos medlemsföreningar.
 • dess eventuella medlemmar, anställda eller kunder har inte rätt att delta vid tränings- och tävlingsverksamhet genom medlemskapet i AM
 • kommer inte att registreras i IdrottOnline, eller andra liknande databaser för personligt medlemskap.
 • kan inte arrangera träning och/eller tävlingsverksamhet.
 • erlägger en årlig grundavgift, som beslutas av styrelsen, för sitt medlemskap Svemo. Därefter kan AM delta i många av förbundets övriga, icke idrottsliga, verksamheter till samma kostnad som ordinarie medlemsföreningar, t ex mässor, informationsmöten, miljöforum eller liknande.
 • har inte samma rättigheter och skyldigheter som en medlemsförening i Svemo.

2 ARBETSGRUPPER INOM SVEMO
2.1 Allmän beskrivning

En arbetsgrupp är en gruppering människor som samverkar för ett gemensamt mål, resultat, och där deltagarna skall utses för att de kan bidra till det övergripande målet. En arbetsgrupp kan antingen vara rådgivande eller ges möjlighet till aktivitet utifrån överenskomna operativa mål, d v s ges möjlighet att driva igenom beslut i andra delar av organisationen.

För effektiva arbetslag är det viktigt med en tydlig och klar gemensam målbild där gruppmedlemmarna är klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Arbetsgruppen skall vara sammansatt så att den kan kommunicera med varandra på ett öppet, ärligt och förtroendefullt sätt. En arbetsgrupp skall dessutom inrikta sig på framtiden och helst vara förändringsvilliga.

Organisationen utser en person som skall leda arbetsgruppen, och det är denne person som ansvarar för rapportering och måluppfyllelse. Organisationen skall dessutom tydligt ha definierat den uppgift som arbetsgruppen skall utföra, och skall om möjligt dessutom ange tydliga tidsramar. Det är sedan arbetsgruppens ledare som ansvarar för bemanning i arbetsgruppen.

2.2 Riktlinjer
 • Centrala arbetsgrupper utses av styrelsen. Arbetsgruppen skall ha en utsedd ledare, en tydlig arbetsinstruktion där uppgift, målsättning och – om möjligt – tidsramar anges. Dessa uppgifter är styrelsens beslutsunderlag.
 • En person från styrelsen utses till att följa arbetsgruppens arbete på lämpligaste sätt, som medlem i arbetsgruppen eller som adjungerad. Styrelsens kontaktperson i arbetsgruppen svarar dessutom för den löpande rapporteringen till styrelsen.
 • Arbetsgruppens ursprungliga sammansättning skall godkännas av styrelsen efter förslag från arbetsgruppens ledare. Arbetsgruppens ledare kan dock självmant välja att adjungera personer till arbetsgruppen vid behov.
 • Förändringar i arbetsgruppens sammansättning skall godkännas av styrelsen efter förslag från arbetsgruppens ledare. Detta kan ske löpande.
 • Styrelsen fastställer budget för arbetsgruppen årsvis, efter förslag från arbetsgruppens ledare.
 • Styrelsen kan, om man så önskar, avdela personal på kansliet som stöd till arbetsgruppen. Likaså kan kanslipersonal ingå i en arbetsgrupp.
 • Styrelsen äger när som helt rätten att byta ut arbetsgruppens ledare.
 • Styrelsen äger när som helst rätten att upplösa en arbetsgrupp.
 • Arbetsgruppen har frihet att själva planera och genomföra arbetet i gruppen, för att effektivast möjligt lösa de uppgifter som de ålagts inom de ramar som styrelsen fastställt.
3 DIGITALISERINGSPOLICY
3.1 Inledning och syfte

Svemo har som idrottsorganisation i samhället ett ansvar kring information och kommunikation. Det är därför av största vikt att vi internt inom organisationen har en policy för hur den ska vara strukturerad och bedrivas. Utöver vår idrottsspecifika information och verksamhet ska vi anpassa oss till uttalade riktlinjer från Riksidrottsförbundets, Internationella Motorcykelförbundets (FIM), samt Internationella Racerbåtsförbundets (UIM).

3.2 Målsättning

Vi ska arbeta för att utveckla goda relationer till övriga aktörer i vår omvärld. Informationsverksamheten ska bedrivas för att uppnå de i Kommunikationsplanen uppsatta målen med varje specifikt projekt.

Vi ska vara ett förbund som är:

 • Enkelt/konkret/tydligt
 • Kärnfullt
 • Trovärdigt

Vi ska eftersträva att utforma informationen så att den blir:

 • Sammanhängande
 • Trovärdig
 • Modern
 • Ansvarstagande
3.3 Ansvarsfördelning

Svemos Förbundsstyrelse har informationsansvaret från förbundsmöten och styrelsemöten vilket omfattar strategiska, övergripande och långsiktiga frågor.

Svemos kansli, sektioner och kommittéer ansvarar för information om frågor av mera aktuell och operativ karaktär. Samordning av informationsärenden liksom arbetsfördelning och beslut om vem som uttalar sig och står som avsändare av förbundsmaterial, fattas i samråd med Svemos kansli. Aktuella och operativa informationsfrågor leds av Kommunikationsansvarig i samråd med Generalsekreterare.

Kommunikationsansvarig ansvarar i samråd med Generalsekreteraren för den övergripande informationen om förbundet. Varje koordinator ska bistå sin grensektion eller kommitté med publicering av text och bild på förbundets hemsida.

3.4 Intern information

Internt ska informationen vara enkel, rak och klargörande samt bidra till att mottagaren upplever en hög servicenivå.

Den interna informationen ska:

 • Öka kunskaperna hos anställda och medlemmar om Svemos verksamhet
 • Skapa Vi-känsla bland anställda och medlemmar
 • Skapa tydlighet och enighet kring mål och resultat
 • Ge bra beslutsunderlag
3.5 Extern information

Externt är det viktigt att informationen utformas så att Svemo och vår verksamhet uppfattas på ett trovärdigt, ansvarstagande, sammanhängande och kärnfullt sätt.

I det externa informationsarbetet är det viktigt att:

 • Framhålla verksamhetens samhällsnytta
 • Avsändaren är tydlig
 • Informationen är trovärdig och konkret
3.6 Kanaler

Protokoll från beslutande möten ska så snart som möjligt publiceras på förbundets hemsida.

 • Hemsida
  Förbundets enda officiella organ är www.Svemo.se för att utgöra en trovärdig källa för information kring vår verksamhet.
 • Sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
  Sektioner eller kommittéer som vill har möjlighet att själva närvara på sociala medier, t ex Facebook. Förbundet har en kommunikationsplan som finns att hämta på förbundets intranät. En policy för sociala medier är under bearbetning.

I sociala medier ansvarar sektionen/kommittén för:

 • Uppdatering av info
 • Att informationen är korrekt
 • Att information som läggs ut hänvisar till fullständig information som återfinns på förbundets hemsida
 • Svemoplay
 • TA-systemet
 • Press-, och etermedia
  Vi ska förse media med korrekt material och visa förståelse och respekt för journalisternas roll och arbetsvillkor för att på sikt öka insikten om, och förståelsen för, vår verksamhet i omvärlden.
  Sektioner/Kommittéer som så önskar kan själva formulera och distribuera pressinformation till media inom sitt ansvarsområde och utformat enligt förbundsmall. Allmän förbundsinformation av för grenen viktig natur ska alltid stämmas av med Kommunikationsansvarig före distribution till media.
 • Personlig kommunikation
  Som representant för förbundet är du alltid påpassad. Uppträd med omdöme vid tävlingar och träffar, även de som är mindre officiella.
3.7 Grafisk profil

I informationsarbetet används genomgående Svemos grafiska profil för att stärka budskapet från en trovärdig och för motorsport samlande organisation.

3.8 Kriskommunikation

Se särskild Krisplan.

3.9 Informationsstruktur

Informationsstrukturen skall utgå från en sammanhållande sida (www.svemo.se) som är gemensam för hela förbundet. Under denna sida skall det finnas en sida för varje distriktsförbund, sektion och kommitté. Dessutom kan det finnas länkar för andra logiska grupperingar som exempelvis föreningar, RF, SISU, FIM, FIM Europe samt UIM.

Varje distriktsförbund och sektion bestämmer över sin tilldelade sida och undersidor.

3.10 Roller och ansvar

Förbundsordförande samt distriktsordförande är ansvarig för all publicerad information inom respektive nivå.

För varje nivå, centralt samt distrikt skall det utses en IT-ansvarig eller kommunikationsansvarig som i sin tur delar ut rättigheter att administrera sidorna. IT-ansvarig eller kommunikationsansvarig ansvarar också för att innehållet är levande och aktuellt.

Kansliet inom Svenska Motorsportförbundet ansvarar för:

 • drift (inkl. backup) av utrustning .
 • framtagning och underhåll av mallar.
 • standardisering av verktyg och applikationer.
 • utser ansvarig för förbundssidan.
3.11 Mallar, utseende, standardinnehåll

Sidorna skall ha en grafisk layout som refererar till samhörighet. Det skall finnas mallar som underlättar standardisering.

Alla Webbsidor skall innehålla information om vem som författar sidan, när sidan senast uppdaterats, mallarna skall ge stöd för detta.

Kansliet kan tillhandahålla riktlinjer och manualer för hur man kommunicerar via förbundets IT-verktyg.

3.12 Information som inte får finnas på sidorna

Som är sekretessbelagd.

Som innebär personangrepp

Som kan väcka anstöt

Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post, adress och personnummer) på personer som ej godkänt publicering

3.13 E-post policy

Hantering av e-post inom förbundet regleras av dokumentet ”Policy Svemo E-post” och finns att tillgå på Svemos hemsida under dokumentcenter eller på förfrågan till support@svemo.se.

4 RIKTLINJER SÄKERHETSARBETE
4.1 Vår vision:

Ingen ska skada sig för livet!

Därför vill vi:

 • Alltid arbeta efter bästa förmåga för att höja säkerheten.
 • Driva ett medvetet säkerhetsarbete, där vi alla alltid tar ansvar för oss själva och varandra, oavsett vilken roll vi har.
 • Gemensamt arbeta långsiktigt för en säkrare idrott.
4.2 Arbetssätt

Säkerhetsarbetet ska baseras på kunskap om vilka de reella riskerna för aktiva, funktionärer och publik är och därigenom bygga ett långsiktigt arbete vars effekter kan följas upp. Information om vilka incidenter samt påföljande personskador som inträffar är utgångspunkten i denna kunskap.

Detta sker genom att Svemo:

 • Samlar in och analysera skade-och incidentstatistik, (epidemiologi).
 • Identifierar riskfaktorer/kunskapsbrister, (riskanalys).
 • Vidtar åtgärder utefter insikterna om nuläge och behov, (handlingsplan).
 • Följer upp och utvärderar åtgärder utifrån ny kunskapsinsamling, (utvärdering).

För att säkerhetsarbetet skall lyckas är det av avgörande betydelse att dagens kunnande och resultaten av fortlöpande riskanalyser kan föras ut och omsätts i praktiken.

4.3 Uppdrag och ansvar

Ett framgångsrikt och långsiktigt säkerhetsarbete bygger på att alla inom Svemo tar ansvar. Detta innebär följande:

Klubbar/funktionärer/aktiva

 • Klubbar tar del av och arrangerar relevanta utbildningar.
 • Klubbar samarbetar med sektioner/grenchefer i det förebyggande arbetet.
 • Klubbar ansvarar för att relevant information delges aktiva, funktionärer och övriga medlemmar.
 • Klubben analyserar egna inträffade olyckor och incidenter och vidtar åtgärder baserat på det.
 • Samtliga tillämpar gemensamma riktlinjer och regler för säkerhetsarbetet.
 • Samtliga rapporterar skador och incidenter enligt gällande riktlinjer och regler.
4.4 Sektioner/Grenchefer
 • Innehar aktuell handlingsplan med prioriteringar för det egna förebyggande säkerhetsarbetet och vidtar eventuella åtgärder baserat på uppkomna personskador och utredningar.
 • Följer riktlinjerna för det gemensamma säkerhetsarbetet som beslutas av Svemo förbundsstyrelse.
 • Representerar sektionen/grenchefen i Säkerhetsrådet alternativt ansvarar för att ta del av informationen.
 • Gör en årlig uppföljning och analys av tilldelad skaderapportering och skadestatistik.
 • Har säkerhetsarbete som stående punkt på samtliga sektions/grenmöten.
 • Bedriver ett förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med klubbarna.
 • Säkerställer att prioriterat säkerhetsarbete finns med i egna utbildningar.
4.5 Distrikt
 • Arrangerar relevanta utbildningar och säkerställer att dessa bli tillgängliga för klubbarna.
4.6 Säkerhetsråd
 • Samlar in behov från sektioner/grenchefer och analyserar den övergripande statistiken.
 • Identifierar och prioriterar förebyggande insatser baserat på statistik och behov i aktuell handlingsplan.
 • Stöttar och ger råd i sektioner och grenchefters egna åtgärder utefter behov.
 • Följer upp och utvärderar gemensamma insatser inom Svemo.
 • Ansvarar för att relevant information når sektioner/grenchefer.
 • Identifierar och prioriterar verktyg som ska tas fram i syfte att förebygga eller underlätta säkerhetsarbetet.
 • Ansvarar för att identifiera relevant innehåll i utbildningar kring prioriterat säkerhetsarbete.
 • Föreslår beslut i gemensamma säkerhetsfrågor till Svemos styrelse.
4.7 Förbundsstyrelse & kansli
 • Samlar in och tillhandahåller den med Säkerhetsrådets överenskomna skade- och incidentstatistik för Svemo totalt och per gren.
 • Tillhandahåller personella resurser för framtagande av prioriterade verktyg på inrådan av Säkerhetsrådet.
 • Ansvarar tillsammans med Utbildningskommittén och i samråd med Säkerhetsrådet för att utbildningsmaterial uppdateras med prioriterat säkerhetsarbete.
 • Tar vid behov beslut om åtgärder som rör samtliga grenar på inrådan av Säkerhetsrådet.
 • Ansvarar för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor av intresse för Svemo.
 • Ansvarar för att kommunicera och implementera Svemos säkerhetsstruktur.
4.8 Svemo krisplan

Se www.svemo.se Säkerhet för att läsa aktuell krisplan.

5 TRYGG IDROTT

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Svemo stödjer, efterföljer dessa idrottsgemensamma riktlinjer och hänvisar till RF och SISU Idrottsutbildarnas stödmaterial ”Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Dokumentationen finns att tillgå via riksidrottsförbundet Dokumentbank – Övrigt på rf.se

6 UPPTRÄDANDE SOM REPRESENTANT FÖR SVEMO

En ledare, tränare, aktiv förare eller funktionär, som på Svenska Motorsportförbundets vägnar är knuten till nationella eller internationella tävlingar eller annat arrangemang, såsom träningsläger, nationella samlingar och liknande, är också sitt lands företrädare och har därför alldeles särskilda förpliktelser.

Alla representanter för Svemo ska vara medvetna om sitt ansvar och därför uppträda värdigt och disciplinerat.

Skrivna och oskrivna regler för god umgängessed är viktigare i dessa sammanhang än annars. Områden som kräver särskild uppmärksamhet är:

Umgänge med alkohol och andra droger
Missbruk av alkohol och andra droger vid tävling/träning inom Svemo är inte tillåtet. Detta gäller både förare och funktionärer. Brott mot denna regel kommer att beivras. Användande av alkohol i samband med andra förbundsuppdrag än för funktionärer och/eller förare ska ske med måtta och med stort omdöme.
Förbundsstyrelsen kan vid behov besluta om avstängning från förbundsuppdrag för person som genom att bryta mot accepterat beteende i samband med bruk av alkohol hotar att skada förbundets anseende. Oavsett om det sker i samband med idrottsutövande eller civilt.

Brottsligt beteende
Person med förbundsuppdrag som erkänner och/eller fälls av allmän domstol för brott som i straffskalan kan ge fängelse, kan av förbundsstyrelsen stängas av från förbundsuppdrag. Denna avstängning ska verkställas från datumet för beslut från förbundsstyrelsen eller dess verkställande utskott. I tillägg skall en person som frihetsberövats av myndigheterna vara avstängd från förbundsuppdrag under den tid personen är frihetsberövad.

Doping
I enlighet med gällande regler är doping förbjudet. Med doping menas alla medel att på konstlad väg förhöja sin prestationsförmåga i förhållande till konkurrenterna. De medel eller metoder, som är förbjudna beskrivs dels i WADA-lista över förbjudna preparat, dels i kompletterande dopingregler (WADA = World Anti Doping Agency). Brott mot dopingreglerna kan avslöjas genom regelmässigt genomförda dopingkontroller och medför allvarliga påföljder.

Tävlande som använder mediciner, vare sig dessa är föreskrivna av läkare eller inte måste förvissa sig om att de inte innehåller preparat, medtagna i dopinglistorna. Rådgör med förbundsläkaren i tveksamma fall. Fråga hellre en gång för mycket än inte alls!

Klädsel vid förbundsuppdrag
Vid utövande av förbundsuppdrag, exempelvis supervisor eller domare, ska rätt profilkläder bäras. Kläderna ska vara rena och prydliga.

Uppträdande gentemot media
Var försiktig med vad Du säger! Om Du är i tvivelsmål om hur arrangörer eller andra, i synnerhet vid användande av främmande språk, kan uppfatta det Du säger – låt hellre bli att säga något eller var ytterst aktsam. Om Du ställs inför kontroversiella frågor – hänvisa alltid till ansvarig ledare.

Klagomål tas upp med de egna ledarna

Ge aldrig uttryck för missnöje på banan eller till arrangören. Ta i stället kontakt med ledarna och låt dessa ta hand om problemet.

Var uppmärksam på att man utomlands lätt kan utsätta sig själv och laget för obehagligheter genom att bryta mot landets bestämmelser.

I alla tveksamma fall – diskutera med Din ledare vad Du kan, bör eller får respektive inte får göra. Din ledare är ytterst ansvarig inför Din uppdragsgivare, förbundet, för laget och de enskilda medlemmarnas uppträdande. Var lojal mot Din ledare!

Ledaren
Ledaren ansvarar, endera själv eller genom delegering för:
delgivning av resultat till svensk press, TT, TV-sporten m m samt till Svemo.
hemförande av kompletta resultatlistor för förbundskansliet och sektionerna.

Avsteg från ovanstående riktlinjer äventyrar representation.

7 KLÄDPOLICY
7.1 Grundvärden
7.1.1 Varför Svemo-profilkläder

Svemo har tagit fram ett sortiment profilprodukter för att underlätta för förbundets representanter att ge ett enhetligt intryck och en tydlig identifiering vid representation av förbundet eller landet vid olika tillfällen.

Färgprofil

Motorsportvärlden är rik på färger och former.
Förbundet har därför valt att synas genom en enkel och tydlig färgprofil när det gäller kollektionerna:

– Förbundskollektionens huvudinriktning är svart, grått och vitt.
– Landslagskläder är blåa och gula.
– Supervisor-/Domarkollektionen är blå.
– Challenge-kollektionen är svart, grå och vit.

7.1.2 Centralt inköp

Sektioner och kommittéer planerar i sin årsbudget för inköp av profilkläder. Samtliga profilkläder som används inom förbundet köps in centralt via förbundets samarbetspartners. Inköp av Förbundskollektionen hanteras av koordinatorn för profilkläder och kollektion för landslag och supervisor/domare hanteras av Idrottsgruppens koordinatorer.

Alla profilprodukter och kläder ska hålla god kvalitet. Centrala inköpsavtal för profilkläder garanterar alla beställare en grundrabatt vid varje beställning, även vid beställning av enstaka plagg. Varje beställning via Svemos samarbetspartners bidrar till att bibehålla och förbättra de kollektiva inköpsvillkoren för varje beställare inom förbundet. Om ett inköp av profilkläder ska göras utanför förbundets befintliga avtal, så ska koordinatorn för profilkläder godkänna detta i mycket god tid innan en beställning placeras.

7.1.3 Marknadsrättigheter, Sponsring och Reklamskatt

Svemos centralt innehar samtliga förbundets marknadsrättigheter. Detta innebär att det är endast Svemo centralt som kan ingå avtal med leverantörer om profilprodukter. Likaså är det endast Svemo centralt som kan teckna avtal om sponsring av förbund och landslag. Kontakta koordinatorn för profilkläder för frågor kring detta.

Redovisning av reklamskatt ska alltid göras för all reklam för sponsorer som syns på samtliga Svemo profilkläder. Redovisning ska göras enligt Skatteverkets regler. Kontakta Svemo ekonomiansvarig för frågor kring detta.

7.2 Kollektionerna
7.2.1 Allmän beskrivning & användning av profilkläder

Det finns fem kollektioner profilkläder:

– Förbundskollektion (styrelse, distrikt, sektioner, kommittéer/grupper, internationella delegater, personal)
– Förbundskollektion Klubb (uppdrag inom klubben, till exempel Tävlingsledare, Säkerhetsansvarig, Miljöansvarig)
– Landslag (förare och ledare som representerar Sverige i NM-, EM- och VM-sammanhang)
– Supervisor och Domare (personer utsedda av grensektionerna)
– Challenge (deltagare i förbundets centrala elitsatsning)

Svemo-logo och Sveriges flagga

Svemo-logon symboliserar kollektivet Svemo och kommuniceras med omvärlden nationellt och internationellt. Svemo-logon är tryckt eller broderad på samtliga kläder.

Förutom Svemo-logo används även Sveriges flagga på landslagskläder. Proportioner av Sveriges flagga styrs av Lagen (1982:269) och färger är fastställda genom Förordningen (1983:826). Sveriges Flaggas regelverk finns även på nätet, se länk http://riksarkivet.se/sveriges-flagga.

7.2.2 Förbundskollektion

Används av styrelse, sektioner, kommittéer, nämnder och distrikt (då distrikten själva så önskar).

– Bekostas av respektive styrelse/personal/sektion/kommitté/grupp/distriktsbudget.
– Sektioner/ kommittéer/grupper kan mot extra kostnad lägga till namn och sektions-/kommitté-tillhörighet.
– Distrikten bör använda sig av respektive distriktslogo istället för central Svemo-logga. Eventuell kostnad för tryck eller brodering kan tillkomma.

Förbundskläder använder du som representerar förbundet vid officiella uppdrag, exempelvis vid förbundsmötet, på mässa, vid möte med samarbetspartner eller förening. Du som är ledare vid en Svemo-utbildning kan också använda dig av dina förbundskläder.

7.2.2.1 Förbundskollektion Klubb

Kollektionen är samma plagg som finns i Förbundskollektionen och kan användas av Svemo-anslutna klubbar som vill ge klubbens funktionärer/ chefsfunktionärer ett enhetligt utseende. Färgen är mörkblå. Tryck: Svemo logga (silver), klubbens logga och personens roll (till exempel Tävlingsledare, Säkerhetsansvarig, Miljöansvarig). Klubben står för kostnaden.

7.2.3 Svemo Nationskollektion

Svemo nationskollektion består av följande:

– Nationsdress (tröja, byxor, ställ, väst)
– Övriga kläder i nationsfärger (piké, overall, vindjacka, mm.)

Kollektionen förnyas i treårsintervall. Svemo nationskläder är endast till för förare, lagledare och lagmedlemmar som representerar Sverige på NM, EM eller VM. Använd aldrig nationsdress vid träning eller annan tävling än NM, EM eller VM.

7.2.3.1 Landslag NM, Europacup, Världscup, EM, VM

Förare som är uttagna till landslag för att representera Sverige, landslagsledare och medlemmar ska bära kläder av aktuell Svemo-nationskollektion:

– Svemo nationsdress i aktuell nationsdesign och med logotyper enligt aktuella FIM/FIM-E/UIM och Svemo-regler.
– Kläder i nationsfärger enligt aktuell Svemo-nationskollektion (t.ex. piké, overall, vindjacka mm.)

Grensektionen kan även utse förare att representera Sverige i andra internationella mästerskap, cuper och tävlingar, och förse förarna med kläder från nationskollektionen.

Grensektionen ska beställa samtliga kläder till landslag via Svemo koordinator för profilkläder. Grensektionen står för kostnad av landslagskläder och avsätter i sin budget en lämplig summa för inköp av sådana till sina förare.

7.2.3.2 Individuellt tävlande NM, Europacup, Världscup, EM, VM

Vid individuellt tävlande i NM, Europacup, Världscup, EM, VM kan du som är förare beställa en nationsdress på egen bekostnad. Du kan lägga till egna sponsorlogotyper på därför avsedda områden på nationsdressen, och du ansvarar själv för att logotyperna på dressen är enligt gällande tävlingsregler.

Kostnaden för nationsdressen tar du själv. För frågor och beställning, kontakta Svemos koordinator för profilkläder enligt beställningsrutin som finns publicerad på Svemos hemsida.

Övriga nationskläder är endast till för förare uttagna till landslag, se punkten om landslag.

7.2.4 Supervisor – och Domarkollektion

Sektioner har möjlighet att handla in kläder till sin grens Supervisor eller Domare. Bekostas av sektionsbudgeten. Stor Svemo-logo på ryggen, liten Svemo-logo på vänster bröst kompletteras med stor text ”Supervisor” på ryggen och mindre text ”Supervisor” på höger bröst.

Endast du som är utsedd av din grensektion som supervisor får bära supervisor-/domarkläder, och det endast under ditt uppdrag som supervisor/domare.

7.2.5 Challenge-kollektion

Hanteras av Svemo Sportchef. Kollektionen är till för aktiva och ledare knutna till förbundets centrala elitsatsning Challenge.

7.3 Ansvar och rutin för beställningar

Samtliga profilkläder ska beställas via koordinatorn för profilkläder. En digital broschyr med alla produkter finns tillgänglig på förbundets hemsida, där även all annan information är tillgänglig. För frågor kring profilprodukter eller beställningsrutiner, kontakta koordinatorn för profilkläder. Finns det önskemål att beställa kläder som inte ingår i nuvarande sortiment, vänligen kontakta koordinatorn för profilkläder.

7.3.1 Beslut och beställning av varor tas inom respektive grupp och sker enligt följande:
Beställare/ansvarigBetalning
Styrelse, ordförandeInom ramen för förbundsbudget
Kansli, GSInom ramen för personalbudget
Sektion, sammankallandeInom ramen för sektionsbudget
Kommitté, sammankallandeInom ramen för kommittébudget
Grupp, ledareInom ramen för gruppens budget
Distrikt, ordförandeDistrikten
Challenge, SportchefInom ramen för budget
KlubbKlubben

Internationella delegater och andra, till förbundet knutna personer eller grupper, förses med profilkläder via central budget och enligt särskilt beslut. Övriga funktionärer och andra, till förbundet knutna personer eller grupper, förses med profilkläder via respektive sektions-/kommitté-/gruppens budget efter beslut.

Sektioner och Distrikt har möjlighet att beställa kläder till funktionärer, till exempel Chefstekniker, Technical Steward, Clerk of the Course. Kostnad tas av respektive sektion/distrikt.

7.3.2 Ansvariga på Svemo-kansli:

– Planering, produktval och utveckling av sortiment: koordinator för profilkläder.
– Avtal med samarbetspartners: Svemo centralt (Svemo generalsekreterare).
– Löpande kontakter angående frågor kring Förbunds-, Landslags-, och Supervisor-/Domarkollektion: koordinator för profilkläder

Förbundets samtliga profilkläder beställs av koordinatorn för profilkläder hos Svemos samarbetspartners, i samarbete med:

– Beställningar till styrelse och internationella delegater: GS-assistent
– Beställning sektioner och kommittéer: grenchef/sektions-/kommittékoordinator
– Beställning övriga funktionärer: grenchef/sektions-/kommittékoordinator
– Beställningar landslag: grenchef/sektionskoordinator
– Beställning Challenge: sportchef.

8 MILJÖPOLICY

Svemo ska ta sitt ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcykel-, snöskoter- och racerbåtsporten mot en långsiktig hållbar utveckling. Svemos klubbars betydande miljöaspekter är ljudemissioner, motorbanorna som resurser för den biologiska mångfalden, utsläpp till luft och avfalls- och kemikaliehantering. Dessa utgör grunden för Svemos målstyrda miljöarbete.

Det innebär att:

 • Svemo utifrån ett helhetsperspektiv bidrar till miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala förbättringar och anpassar framtidens motorcykel-, snöskoter- och racerbåtsport som en del i en hållbar utveckling.
 • Svemo främjar den biologiska mångfalden och en teknikutveckling som bidrar till positiv miljöpåverkan inom motorsportindustrin i våra grenar som sedan kan leda till förbättringar och en hållbar utveckling i samhället.
 • Svemo alltid strävar efter att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till för att förebygga förorening av miljön och att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten samt uppfyller lagar och andra krav.
 • Svemo genom utbildning ökar kunskapen om miljöfrågor hos klubbar, förare, ledare, arrangörer och andra som bidrar till verksamhetens genomförande.

Medlemmar och aktiva på alla nivåer inom Svemo ska veta om och följa vår miljöpolicy och sprida kunskap om denna.

8.1 Svemo:s vision i miljöarbetet

Svemo ska:

 • Vara internationellt erkänt ledande nation i världen vad gäller miljöarbete inom motorcykel-, snöskoter- och racerbåtsport
 • Vara nationellt erkänt som ledande specialidrottsförbund inom RF vad avser förbättringar och måluppfyllelse inom miljöarbetet

Förbundets motorsporter tar ansvar och är en viktig aktör för en hållbar utveckling i samhället. Svemos klubbars anläggningar är resurser i samhället – ur miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska perspektiv. Idrottsrörelsen skapar ovärderlig nytta för sina lokalsamhällen socialt.

Ett ständigt förbättrat miljöarbete är centralt för Svemo. Motorsporten är teknikutvecklande och ger på så sätt en positiv miljöpåverkan med miljövänligare bränslen och utveckling av elfordon som testas under tuffast möjliga betingelser på motorbanorna runt om i Sverige. Visionen är att alla medlemmar ska ha miljöaspekter med i allt arbete på och vid motorbanor.

För att omsätta visionen i verklighet krävs mål och handlingsplaner. Miljökommittén har tagit fram en handlingsplan för de kommande åren. Svemo har även tagit fram en Miljöguide som har översatts till många språk. Båda dokumenten finns på www.Svemo.se under fliken miljö.

8.2 Övriga miljöregler

Miljöombud
Alla klubbar ska inom sig utse ett miljöombud som ska verka enligt Svemo Miljöpolicy

Miljöregler
Regler om miljö i Nationella tävlingsreglementet punkt 13.11

9 UTBILDNINGSPOLICY

Vår verksamhet ska bedrivas med välutbildade ledare/funktionärer med beaktande av säkerhet, utveckling och gemenskap. Vi ska genom utbildning säkerställa en hög ledar- och funktionärskvalitet på kort och lång sikt.

Utbildningsmålen ska fortlöpande anpassas till de krav som ställs av myndigheter, internationella förbund, Riksidrottsförbundet etc.

Utbildningsnivån ska utvecklas genom ständiga förbättringar och genom ett nära samarbete med RF/SISU. Vi ska inom utbildningsverksamheten använda oss av tidsenliga hjälpmedel och därigenom ligga i framkant med avseende på relevant utnyttjande av modern teknik för att hålla högsta möjliga kvalitet och flexibilitet för våra medlemmar inom förbundet.

Denna policy gäller för alla i förbundet ingående verksamheter.

Detta uppnås genom:

– Tidsanpassade utbildningsformer
– Aktuella utbildningsmaterial
– Kompetenta utbildare/föreläsare
– Attraktiva utbildningsplatser
– Behovsanpassad utbildning

10 RESEREGLEMENTE OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER

Svemo följer Skatteverkets normer för skattefria traktamenten, resekostnader och bilersättning, övriga ersättningar nedan är därmed skattepliktig för mottagaren.

Se skatteverket.se för uppdaterad information.

10.1 BESLUT ANGÅENDE RESOR SAMT RESERÄKNINGAR

Resan måste godkännas av någon som har behörighet att fatta ekonomiska beslut.

10.2 RESEKOSTNADS- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNINGAR FÖR RESA OCH ÖVERNATTNING INOM SVERIGE

Vid resa inom Sverige betalar Svemo resekostnads- och traktamentsersättningar högst enligt följande bestämmelser:

10.2.1 Resekostnadsersättning

Svemo ersätter faktiska reskostnader, exempelvis tåg/buss/ flyg/båt/hotell. Sträva efter att boka billigast möjliga resa för ändamålet gärna ekonomiklass, verifikation/kvitto ska bifogas till reseräkningen.

Använder du egen bil utgår bilersättning med 37,50 kr/mil varav 12,50 kr är skattepliktigt och 25 kr är skattefritt enligt Skatteverkets normer.

10.2.2 Traktamentsbelopp vid resor inom Sverige
10.2.2.1 Vid resor utan övernattning betalar Svemo inga traktamenten.
10.2.2.2 Vid resor med övernattning betalar Svemo enligt nedan:
Avresa före 12.00260 kronor
Avresa efter 12.00130 kronor
Mellanliggande hela dagar260 kronor
Hemkomst före 19.00130 kronor
Hemkomst efter 19.00260 kronor

Ingår måltider i vistelsen ska måltidsavdrag göras enligt Skatteverkets tabell:

MåltidBelopp
Avdrag för frukost, lunch och middag234 kronor/dag
Avdrag lunch och middag182 kronor/dag
Avdrag Lunch eller middag91 kronor/dag
Avdrag frukost52 kronor/dag

Exempel: frukost ingår i boende, då görs måltidsavdrag med 52 kronor/dag

10.2.2.3

Nattraktamente 130 kronor betalar Svemo endast för verklig övernattning.

10.3 RESEKOSTNADS- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNINGAR FÖR RESA UTANFÖR SVERIGE

Vid resa utanför Sverige betalar Svemo resekostnads- och traktamentsersättningar högst enligt följande bestämmelser:

10.3.1 Resekostnadsersättning

Svemo ersätter faktiska reskostnader, exempelvis tåg/buss/ flyg/båt/hotell. Sträva efter att boka billigast möjliga resa för ändamålet gärna ekonomiklass, verifikation/kvitto ska bifogas till reseräkningen.

Använder du egen bil utgår bilersättning med 37,50 kr/mil varav 12,50 kr är skattepliktigt och 25 kr är skattefritt enligt Skatteverkets normer.

10.3.2 Traktamentsersättning
10.3.2.1 Dagtraktamente

Enligt Skatteverkets normer för utlandstraktamente, helt normbelopp.
Ingår måltider i vistelsen ska måltidsavdrag göras enligt Skatteverkets tabell:

MåltidAvdrag i procent
Helt fri kost (frukost, lunch och middag85 procent av normalbeloppet/dag
Lunch och middag70 procent av normalbeloppet/dag
Lunch eller middag35 procent av normalbeloppet/dag
Frukost15 procent av normalbeloppet/dag

Exempel: du är på utbildning utomlands och lunchen ingår, måltidsavdrag ska göras med 35 procent av normalbeloppet/dag

10.4 ERSÄTTNING TILL LÄRARE/ LÄRARARVODE

För lärare vid riks- och regionalkurs i förbundets eller distriktets regi utgår följande ersättningar:

10.4.1 Resekostnads- och traktamentsersättningar

Enligt 10.2.1 och 10.2.2.

10.4.2 Timersättning

Ersättning till kursledare och föreläsare utgår enligt överenskommelse med respektive kursarrangör.

10.5 ERSÄTTNING TILL LAGLEDARE

Till lagledare för svenskt nationslag utgår lagledarersättning enligt uppgörelse med respektive grensektion.

10.6 ERSÄTTNING TILL DOMARE/SUPERVISOR

Till domare/supervisor utgår ersättning med 1 800 kronor/tävlingsdag. Ersättning samt reseersättning enligt 10.2.1 och 10.2.2 bekostas av klubb/arrangör av tävlingen.

10.7 ERSÄTTNING TILL BANBESIKTNING

Till banbesiktare utgår ersättning med 1 800 kronor/uppdrag vid ordinarie banbesiktning som inkluderar uppföljning av miljöcertifiering och 1 500 kronor/uppdrag vid förberedande eller uppföljande banbesiktning. Ersättningen samt reseersättning enligt 10.2.1 bekostas av klubben vars bana besiktigas.

10.8 ERSÄTTNING MILJÖREVISORER

Till miljörevisorer i specialidrottsdistriktsförbund utgår ersättning med 800 kronor/uppdrag vid miljöcertifiering av anläggningar/banor. Ersättningen samt reseersättning enligt 10.2.1 bekostar den klubb som miljöcertifieras.

11 BESTÄMMELSER FÖR ELITFÖRARMÄRKET

Erövrade poäng ska av respektive förare/passagerare/navigatör genom klubben redovisas till Svemo. Förare/navigatör får tillgodoräkna sig poäng som tagits vid tävlingar i vattensporter innan sammanslagningen med Svemo. Denna redovisning ska ske på särskild blankett, (finns på Svemo hemsida). Slutpoängen ska redovisas senast i oktober månad, ojämnt år. Målsättningen är att märket ska delas ut vid förbundsmöte, vilket avhålles april jämna år. Poäng utdelas ej i Ungdom-, Junior- och Classic-/Veterantävlingar.

För innehavare av Elitförarmärket och som fyllt femtio år gäller följande utöver det som anges på legitimationskortet:

Möjlighet finns till fritt inträde vid VM-, EM-, GP-tävlingar samt vissa specialarrangemang då dessa arrangeras av Svemo eller av klubbar som är medlem av Svemo. Beställning av biljett till sådan tävling skall i god tid före göras hos Svemo kansli.

Märket tilldelas förare/passagerare och navigatör, som erövrat 25 poäng enligt följande:

Placering och poäng: Slutsammanställning enligt prisprotokoll
Tävlingsklass12345678910
110987654321
287654321
354321
44321
5321
621
71

Till de olika tävlingsklasserna hänförs:

1RoadracingRRSlutresultat VM individuellt
2IsracingISlutresultat VM individuellt
SpeedwaySSlutresultat VM individuellt
LångbanaLSlutresultat VM individuellt
EnduroESlutresultat VM individuellt
TrialTLSlutresultat VM individuellt
MotocrossMXSlutresultat VM individuellt
SnöskoterSSKSlutresultat VM individuellt
SuperMotoSMSlutresultat VM individuellt
DragracingDRSlutresultat VM individuellt
VattensporterVSSlutresultat VM individuellt
3RoadracingSlutresultat EM individuellt
MotocrossLag VM *
4SpeedwaySlutresultat EM individuellt
EnduroSlutresultat EM individuellt
MotocrossSlutresultat EM individuellt
DragracingSlutresultat EM individuellt
SnöskoterSlutresultat EM individuellt
TrialSlutresultat EM individuellt
VattensporterSlutresultat EM individuellt
VattensporterSlaget världsrekord (1000 m) 4 poäng
5EnduroLag VM (ISDE Trophy)*
TrialLag VM *
SpeedwayLag VM *
IsracingLag VM *
TrialLag VM *
SuperMotoLag VM *
Alla tävlingsarterSlutresultat NM individuellt
Alla tävlingsarterSlutresultat SM individuellt
Alla tävlingsarterSlutresultat VM deltävling individuellt
6Samtliga tävlingsarterSlutresultat EM deltävling individuellt
Samtliga tävlingsarterLag-EM *
EnduroLag VM (ISDE Womens Trophy)*
7Samtliga tävlingsarterLag NM *
Samtliga tävlingsarterDeltagande i svenskt A-nationslag (oavsett placering) uttaget av Svemo, dock ej ungdom eller juniorlandslag

* Avser lagets placering och poäng till i laget ingående förare.

SVEMO ELITFÖRARMÄRKE ERÖVRADE AV:

1952Olle Nygren1972Berndt Hörnfeldt1989Eilert Lundstedt
1953Hans DanielssonBörje JanssonSören Karlsson
1954Kuno JohanssonKarl-I LarssonSören Sjösten
1955Eskil CarlssonTeddy Strömberg1990Jörgen Nilsson
Elon ForsbergThore StrömbergMikael Nyström
Ove LundellBo ThörnblomRickard Johansson
Bill Nilsson1973Hans HolmkvistKrister Johansson
Rune SörmanderTommy JanssonPeter Hansson
1956Birger ForsbergBo RindarPeter Johansson
Dan ForsbergSteve TellPer Jonsson
Ove FundinKurt Westlund1991Urban Lindholm
Sten Lundin1974Erik MalmgrenUlf-Peter Lundqvist
Lars PiwellJan SimensenBill Andersson
Hans RingJan-Erik SällqvistJimmie Eriksson
1957Hans AnderssonBert-Ove Wallner1993Leif Niklasson
Gunnar JohanssonConny WindischJoakim Karlsson
Per-Olov Söderman1975Bengt GustavssonJoachim Hedendahl
1958Lars-Olov HagmanSven-Eric HillmanHenrik Gustafsson
Joel JanssonHans JohanssonTony Rickardsson
Berndt NilssonKurt-Ivan CarlssonConny Ivarsson
Stig PrambergUlf KarlsonLeif Persson
1959Rolf StagmanArne LindforsChrister Lindholm
1960Lars GustavssonSven Sigurd1994Håkan Olsson
Rolf Tibblin1976Lars Axelsson1995Marcus Hansson
1961Bertil KarlssonBerndt EnöAnders Karling
Björn KnutssonThore Evertsson1997Sven-Erik Björklund
Tage MagnussonRagnar JakobssonLeif Davidssson
1962Sven FahlenTorbjörn JanssonBilly Gällros
Torsten HallmanBertil SiklundJimmy Nilsen
Göte Nordin1977Hans BengtssonMats Pålsson
1963Per-Olof PerssonHans HallbergMats Öhman
Bo SjösvärdTommy Jansson1999Linus Broman
Sune SkogsmoChrister LöfqvistJohan Fredriksson
Bertil StridBo NilssonPer-Olof Gustafsson
1964Evert AnderssonTommy NilssonHans Gustavson
Bo EkebergBo WirebrandJan Hanson
Sven-O Gunnarsson1978Håkan CarlqvistSten-Gunnar Jansson
Agnar StenlundTommy JohanssonPeter Karlsson
1965Kurt GustavssonBengt LarssonMagnus Liljeblad
Åke Jonson1980Dag EdlundStefan Mejerwall
Roine LööfFredrik HolmgrenOla Westlund
1966Erland AnderssonNils-Erik Zell2001Rolf Gülich
Jan Johansson1981Per GrönbergAnders Nilsson
Leif LarssonThomas GustavssonRoger Pettersson
Olle PetterssonAnders FlodbergPeter Berglund
Lars SellmanRoland OlssonPeter Bergvall
1967Billy AnderssonLennart BäckströmRobert Grönlund
Lennart DahlénBengt JohanssonTobias Sylwan
Staffan Eneqvist1982Göte BrodinHenrik Söderqvist
Sivert ErikssonMats Carlstedt2004Olle Ohlsson
Bror HaglundLars PärnebjörkAnders Andersson
Lars Larsson1983Lars-O JardenbergAnders Eriksson
1968Yngve EkebergJan AnderssonFredrik Granberg
Leif EnecronaAnders HermanssonJonas Riedel
Sven FalkSture LindblomThomas Åberg
Bo GranathMagnus Nyberg2005Anders Larsson
Bert LundinStefan ReistenTage Pettersson
Leif Åke OlssonPeter Sköld2010Elin Mann
Anders PerssonLeif SylwanMikael Max
Ulf Svensson1984Bo LindbomPeter Ericson
Curt ÖbergLars Nordström2012Emil Öhman
1969Ove BerglundBjörn AnderssonAndreas Jonsson
Christer HammargrenAnders ReidemarDaniel Olofsson
Hans HanssonPer-Olov SereniusPer Bengtsson
Lars-E Johansson1985Williard Thomsson2014Jessica Jönsson
Gunnar MalmqvistErik Stenlund2016Eddie Karlsson
Gunnar NilssonConny CarlssonEmil Gyllenhammar
Bengt ÅbergThomas KlarknerSandra Adriansson
Ingemar ÖsterbergBert AnderssonTorbjörn Bäck
1970Håkan AnderssonBengt Persson2018Martin Sundin
Kent AnderssonGösta JeppssonJeff Nilsson
Hans EricssonRoine LarssonRickard Larsson
Torbjörn HarryssonJan Persson2020Hanna Berzelius
Bengt Jansson1986Ulf Svensson
Arne Kring1987Dick Wicksell
SvenÅke MagnussonSvenerik Jönssson
Kuno MalmqvistLars Brask
Anders MichanekMikael Nilsson
Stig RickardssonKent Karlsson
Benny SellmanMartin Karlsson
1971Björn BäckPeter Lindén
Roland BjörkLars-G Schwartz
Jörgen EneqvistLeif Gustavsson
Bengt-O GustafssonHåkan Lundberg
Torleif HansénAnders Eriksson
Uno Palm
Bernt Persson
Conny Samuelsson
Curt Svenman
12 UTMÄRKELSETECKEN
12.1 INDELNING

Svemo utmärkelsetecken indelas i tre grupper:

Kunglig MedaljUtdelas i samråd med Svenska Bilsport-, och Svenska Flygsportförbundet efter gemensamma bestämmelser.
Förtjänstmedalj(guld, silver och brons) tilldelas enskilda som bevis på tacksamhet för förtjänstfulla insatser under lång tid.
FörtjänstplakettTilldelas enskilda personer, föreningar, företag e t c för utomordentliga insatser oberoende av tidslängd.

Härutöver finns prisplaketter och standar, där standar även används som jubileumsutmärkelse för jubilerande förening.

12.2 KUNGLIG MEDALJ
12.2.1

Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj (med motorfederation avses de tre motorsportförbunden; Svenska Bilsportförbundet, Svenska Motorsportförbundet och Svenska Flygsportförbundet).

12.2.2

Kungliga Medaljen är instiftad för att utdelas till person som under en lång följd av år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt samt framgångsrikt arbete för motorsportens främjande och därmed gjort sig förtjänt av federationens stora tacksamhet och erkänsla.

12.2.3

Medaljen är av oval form. Framsidan är försedd med HM Konungens bild samt frånsidan med Sveriges Motorfederations emblem. Den är försedd med kunglig krona och bärs på bröstet i vitt band med kanter (bildade av en inre 1 mm blå rand och en yttre 3 mm gul rand) och präglas i guld (förgyllt silver). Storleken är 30×35 mm.

12.2.4

Förslag till medaljkandidat kan väckas av ordinarie ledamot i respektive förbunds styrelse. Sådant förslag – åtföljt av motivering – skall godkännas av berört förbunds styrelse och insändas till sammankallande i Kungliga Medaljkommittén. Föreslås flera personer skall det anges i vilken ordning de skall komma i fråga.

12.2.5

Kungliga Medaljkommittén består av tre personer – en från varje förbund (normalt de tre förbundsordförandena). Därutöver har Hovet rätt att utse en representant. Kommittén utser inom sig en sammankallande. För beslut skall kommittén vara fulltalig. Kommitténs beslut skall delges samtliga förbundssekretariat.

12.2.6

Endast personer som har fått sitt förbunds högsta utmärkelse kan förslås om det inte gäller utländsk person som har gjort svensk motorsport stora tjänster. Den Kungliga Medaljen är i första hand en utmärkelse som utdelas för förtjänstfullt arbete på förbundsnivå (SF och SDF). Inom idrottsrörelsen anställda personer som därutöver har haft mångåriga förtroendeuppdrag inom någon eller några av motorsportens organisationer kan erhålla utmärkelsen. Enbart anställning eller funktionärs-/domarskap berättigar inte till utmärkelse.

12.2.7

Antalet medaljer som årligen får utdelas är inte begränsat (i regel bör det inte överskrida 3/år). Hänsyn skall tas till om förbunden har förbundsmöte årligen än till annat tidsintervall.

12.2.8

Överlämnandet av tilldelad Kunglig Medalj bör ske vid respektive förbunds årsmöte eller vid gemensamt möte mellan förbunden av motsvarande dignitet (jfr förbundsmöte).

12.2.9

Innehavare av Kunglig Medalj erhåller respektive förbunds hederslegitimationskort.

12.3 SVEMO FÖRTJÄNSTMEDALJ (31 MM)

Med motorsport i denna punkt menas den motorsport som organiseras av Svemo.

Svemo förtjänstmedalj, som utdelas i guld, silver och brons är instiftad för att tilldelas person som bevis på tacksamhet för långvariga, nitiska och framgångsrika insatser för motorsport i enlighet med följande bestämmelser:

Den utdelas med ett 37 mm brett band av blått siden.
Tillsammans med guldmedaljen utdelas en guldnål.

12.3.1

Medaljen i guld efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 20 år.

12.3.2

Medaljen i silver efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 15 år.

12.3.3

Medaljen i brons efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 10 år.

Förslag om utdelning av förtjänstmedaljen kan väckas av medlem i förbundsstyrelse, av SDF-styrelse eller av föreningsstyrelse. Sammanlagda tiden i förbunds- och föreningsarbete ska räknas vid bedömning av antalet kvalifikationsår som anses berättiga till medalj i respektive valör. Arbete i förbund och förening under samma år räknas som ett kvalifikationsår. Utdelning av silvermedalj kan endast ske till person som innehar bronsmedalj och kan ske tidigast två år efter beslut om bronsmedalj. Utdelning av guldmedalj kan endast ske till person som innehar silvermedalj och kan ske tidigast två år efter beslut om silvermedalj. Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i guld kan endast fattas av förbundsstyrelsen, som kan inhämta SDF-styrelsens yttrande.

Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i silver och brons kan även fattas av SDF-styrelse.

Ansökan om förtjänstmedaljer ska vara kansliet tillhanda senast två månader innan utdelning. Om guldmedalj önskas utdelad på Svemo Förbundsmöte, ska ansökan vara kansliet tillhanda senast 31 december året innan förbundsmöte äger rum.

12.3.4 Överlämnande av förtjänstmedaljen ska i första hand ske:

medaljen i guld vid förbundsmöte

medaljen i silver vid SDF-möte medaljen i brons vid föreningsårsmöte eller SDF-möte .

Förbundsstyrelse och SDF-styrelse får medgiva ändring ifråga om överlämnandet.
Kostnaderna för förtjänstmedaljen ska betalas av den styrelse, som väckt förslaget.
Innehavare av förtjänstmedaljen i guld erhåller Svemo legitimationskort.

12.4 SVEMO FÖRTJÄNSTPLAKETT (60X84 MM)

Med motorsport i denna punkt menas den motorsport som organiseras av Svemo.

Svemo förtjänstplakett utdelas till personer, föreningar, företag e t c vilka befrämjat motorsport genom förtjänstfulla och aktiva insatser oberoende av tidslängd. Plaketten graveras med mottagarens namn och årtal.

Motiverat förslag om utdelning av plakett kan väckas av föreningsstyrelse, SDF-styrelse eller förbundsstyrelse samt av förbundets sektioner, kommittéer, nämnder, kansli och FörbundsAB.

Beslut om utdelning av förtjänstplaketten kan endast fattas av förbundsstyrelse.

Överlämnandet av plaketten sker genom förslagsställarens försorg om inte förbundsstyrelse eller SDF-styrelse annorlunda bestämmer.

Kostnaderna ska betalas av den styrelse som väckt förslaget. För övriga förslagsställare enligt ovan står förbundet för kostnaderna.

12.5 SVEMO JUBILEUMSDIPLOM

Svemo jubileumsdiplom utdelas till jubilerande föreningar inom Svemo enligt följande:

10-årsjubileumJubileumsdiplom
25-årsjubileumJubileumsdiplom + standar
50-årsjubileumJubileumsdiplom + liten skål
75-årsjubileumJubileumsdiplom + mellanstor skål
100-årsjubileumJubileumsdiplom + stor skål

Förslag om utdelning av diplomen väcks av SDF-styrelse sedan jubilerande förening anmält önskan att jubilera.

Överlämnandet av diplom sker på av föreningen utsatt jubileumsdag, som regel eftersträvas att diplom för 10-årsjubileum överlämnas av styrelseledamot i SDF-styrelse eller speciell utsedd person och diplom för 25-, 50, 75- och 100-årsjubileum av ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-styrelse.

12.6 SVEMO PRISMEDALJ

Svemo prismedalj är avsedd att användas som pris vid tävlingar efter beställning till Svemo kansli.

Medaljen är utförd i två storlekar – Stora och Lilla prismedaljen – och får användas enligt nedanstående bestämmelser:

12.6.1 Svemo SM-medalj

Medaljen får endast utdelas vid SM och internationell tävling i Sverige i förgylld brons till svenska mästaren respektive segraren, i vitmetall som 2:a pris, i brons som 3:e pris. Vid SM i lag och internationell lagtävling utdelas medaljen enligt ovanstående grunder som lagpris, varvid lagmedlemmarna erhåller Svemo Lilla medalj. Kostnaderna betalas vid SM-tävlingar av förbundet, vid internationella tävlingar av arrangören.

12.6.2 Svemo lilla-medalj

Medaljen får utdelas vid alla öppna nationella tävlingar och DM-tävlingar – individuellt och i lag i förgylld brons till segraren, i vitmetall som 2:a pris, i brons som 3:e pris. Kostnaderna betalas av arrangören. Kostnaderna betalas av Svemo för SM-lag, JSM-lag, RM, RM-lag, Allsvenskan, Speedway 80cc lagfinal och Speedway Div 1.

12.7 SVEMO STANDAR

Svemo standar får utdelas huvudsakligen enligt bestämmelserna nedan till:

12.7.1

Organisationer, företag och enskilda som tack för utförda tjänster.

12.7.2

Representativt i samband med större internationell tävling till FIM/FIMe/UIM officiell delegat och värdlandets ledning.

12.7.3

Förslag om utdelning av standar enligt 12.7.1 kan väckas av SDF-styrelse eller föreningsstyrelse. Förslag enligt 12.7.2 av arrangörsföreningen eller enskild funktionär, som representerar Svemo vid tävling utomlands. Beslut om utdelning av standar fattas av Svemo-kansli under hänsynstagande till förutnämnda regler. Överlämnandet av standar enligt 12.7.1 och 12.7.2 sker som regel av förslagsställaren såvida inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.

12.8 KOSTNADER

För aktuella kostnader se Svemo hemsida

12.9 UTMÄRKELSER
12.9.1 Sveriges Motorfederations kungliga medalj

Förteckning över innehavare:

1950HKH Prins Bertil
Axel Löfström
Tom Loughborough, England
1956Erik Pallin, Malmö
1960Sven Berg, Västervik
Arne Bergström, Norrköping
John Elfving, Örnsköldsvik
Stig Hasselroth, Stockholm
Harry Larsson, Hedemora
Pieter Nortier, Holland
Augustine Pérouse, Frankrike
1963Gunnar Engborg, Målilla
1964Sten Hagardt, Stockholm
1965Gustaf Hägglund, Norrsundet
1966Bertil Lundberg, Göteborg
1968Karl-Erik Andersson, Laxå
Bertil Wahlin, Grödinge
Erik Westerberg, Strängnäs
1969Eric Von Essen, Åkers Runö
1970Harald Palmi, Stockholm
Lars Silfversparre, Göteborg
1971Sture Agwald, Danderyd
Bengt Reander, Hedemora
1972Lennart Ljunggren, Norrköping
Allan Persson, Tågarp
1973Nils Björkman, Stockholm
Per Gredbo, Nybro
Eric Jacobsson, Stockholm
Gustav Kårelius, Borås
1974Tage Andersson, Växjö
Ole Krook, Ystad
Sören Ringi, Stockholm
1975Sven Åsberg, Anderstorp
1980Björn Waldegård, Rimbo
1981Gunnar Gustavsson, Vetlanda
1982Kjell Persson, Ludvika
Kurt Skytte, Umeå
Rudolf Andersson, Södertälje
1983Björn Pettersson, Stockholm
1985Åke Siwertson, Järfälla
1988Evy Gunnarsson, Hässleholm
Carl-Gustav Ringblom, Lidingö
1989Gustav Larsson, Götene
Lennart Nilsson, Åstorp
1990Jacob Douglas, Danderyd
Åke Eriksson, Stockholm
1994Olle Olsson, Karlskoga
Börje Jönsson, Malmö
Jan-Olof Bohlin, Skara
1995Lars Österlind, Åkersberga
Roland Edlund, Hallsberg
1998Arne Bjelkestig, Stockholm
2002Inge Blank, Vimmerby
Kim Malmberg, Stockholm
2004Sten Eliaeson, Skara
Bengt Göran Grenander
2006Björn Wall, Kållered
2008Carl-Eric Gustafson, Vimmerby
2009Lars Edvall, Stockholm
Bengt-Eric Fonsell, Grimslöv
Lennart Ståhlfors, Stockholm
2010Anders Lindén, Östhammar
Ole Olsen, Danmark
Per Stålhammar, Djursholm
Hans Vängstre, Jönåker
2011Lars-Göran Andersson, Borås
Bo Swanér, Trollhättan
Sören Johansson, Linköping
2012Stig Klemetz, Timmele
Stig Sjöberg, Karlskrona
Rolf Björkman, Hässelby
2014Sture Fredell, Skövde
2016Martin Holm, Åsbro
2018Jörgen Hafström, Huskvarna
2020Lennart Olander, Knivsta
2020Ann-Christine Forswall, Umeå
2022Jan-Eric Sällqvist, Ytterby
2022Håkan Olsson, Umeå
2022Christer Gustafsson, Öregrund

12.9.2 Arne Bergströms Vandringspris

Arne Bergströms Vandringspris är instiftat för att kunna utdelas till person som under en lång följd av år, ideellt arbetat inom förening, distrikt eller förbund, och genom sitt arbete verkat för förbundets fortsatta utveckling samt genom sitt uppträdande och gärning varit en förebild för sina kollegor inom Svenska Motorsportförbundet.

Svemo styrelse fattar beslut vem som ska tilldelas utmärkelsen. Utdelning sker i samband med ett förbundsmöte.

Förteckning över innehavare:

1998Björn Wall, Kållered
2000Jörgen Hafström, Huskvarna
2002Martin Holm, Åsbro
2004Inge Blank, Vimmerby
2006Anders Lindén, Alunda
2008Ove Johansson, Målilla
2010Bengt Ahlgren, Lundsbrunn
2012Bernt Israelsson, Anderstorp
2014Fredrik Hansson, Olofstorp
2016Patricia Eneroth, Stocksund
2018Håkan Olsson, Umeå
2020Bernt Johansson, Uddevalla
2022Maria Ivarsson, Tanumshede
12.9.3 Svemo Miljöpris

Svemo Miljöpris är en utmärkelse som delas ut årligen.

Priset tilldelas den klubb som av juryn bedöms ha genomfört, efter de förutsättningar som klubben har, det största arbetet för att skapa den bästa miljön kring förbundets verksamheten. Ett plus i bedömningen är om klubben på eget initiativ tagit kontakt med andra klubbar för att lära ut av sina erfarenheter.

2002Målilla MK
2003Göta MS
2004Njurunda MK
2005BMK Uddevalla
2006Varbergs MK
2007SMK Hedemora
2008Vimmerby MS
2009Tibro MK
2010Uddevalla MS
2011Karlskoga MF
2012Stenungsunds MS
2013Skellefteå MS
2014Ulricehamns MK
2015Finspångs MS
2016Göta MS
2017Järva MK
2018Finspångs MS
2019Landskrona MK
2020SMK Kolmården
2021Varbergs MK
2022Nordanstigs MK
13 INGVALD JOHANSSONS MINNESFOND STIFTELSE

Ingvald Johansson var chefredaktör på tidningen Race. Tidningen bevakar motorcykelsport nationellt och internationellt. Vid hans bortgång instiftade hans änka Maj-Britt Wennerhag 1992 en minnesfond.
I stiftelsens stadgar står det:

Stiftelsen ska ha som ändamål att genom bidrag främja och stödja vård och rehabilitering åt personer, som blivit skadade eller invalidiserade vid utövandet av motorcykelsport.

Den som blivit skadad kan skriftligen ansöka om bidrag för vård/rehabilitering. Stiftelsens styrelse som består av tre personer utsedda av Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet som beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

Vill du stödja fonden kan du sätta in pengar på,
Plusgirokonto: 39375-1.
Swish: 123 1809 490 (för att scanna QR kod, öppna appen för Swish)

Vill du ansöka om rehabiliteringsbidrag ur fonden se mer info på www.svemo.se

14 FÖRTECKNING ÖVER REGLEMENTEN, UTBILDNINGSMATERIAL M M,

Följande kan beställas från Svemo kansli:

Banliggare
Reglementen
Miljöpärm
Utbildningsmaterial – via Svemo IUP 011-231087
Anmärkning: Utbildning kan anordnas som lärgrupp genom SISU. Ta kontakt med ditt SISU-ombud.

15 FÖRTECKNING ÖVER FRI/LEGITIMATIONSKORT
15.1 Tillträde till tävling

Svemo utfärdar följande slag av fri/legitimationskort vilka gäller för tillträde till tävling i den utsträckning som anges. Frikort under 15.2 gäller utan tidsbegränsning, medan kort enligt 15.3-5 utfärdas att gälla enligt uppgift på kortet.

Detta med restriktioner från arrangör av EM-, VM- och GP-tävlingar samt vissa specialarrangemang.

15.2 Legitimationskort

För innehavare av Kungliga Medaljen, Elitförarmärke och Förtjänstmedalj i guld

Innehavarens rättigheter anges på kortets baksida.

15.3 Legitimationskort

Innehavarens rättigheter anges på kortets baksida.

15.4 Team frikort

Gäller endast nationella arrangemang. För Team-företagarelicensinnehavare gäller kortet endast i den gren i vilken licensen är utfärdad.

Innehavarens rättigheter anges på kortets baksida.

15.5 Svemo frikort

Tilldelas våra samarbetspartner

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning