Regelböcker / Vattensport

Vattensport

2024

(Fotograf: Pickla.se)

För sökning i regelboken tryck: ctrl+f och skriv sökord.

1.1 Regelverk

Detta är ett nationellt regelverk för vattensporterna (aquabike, offshore, rundbana och motosurf) och som beskriver nationella klasser samt nationella undantag och tillägg till Svemo Nationellt tävlingsreglemente (NT) och till internationella förbundet Union Internationale Motonautiques (UIM:s) regelverk. Vid eventuell konflikt mellan dessa regelverk står detta NT över detta regelverk. Notera att detta regelverk endast gäller nationella tävlingar i Sverige och inte internationella tävlingar i Sverige om inget annat framgår av tilläggsreglerna eller är specificerat som undantag i aktuell regel. Vid händelse av konflikt mellan regelverk och gällande lagar eller förordningar går lagar och förordningar alltid först.

Det är klubbens, arrangörens, funktionärens och den aktives skyldighet att ha vetskap om gällande regler.

För enskild tävling kan särskilda tävlingsregler utfärdas av förbundet.

När åldersgränser nämns ska personen fylla den angivna åldern under innevarande år.

1.4 Träning

Vid träning som inte är i samband med tävling ska arrangören meddela förbundet banområde samt kontaktperson i förväg. För säkerhet vid träning se bilaga A. Träningstillfälle ska registreras i Svemo TA.

2. Licenser

Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till UIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7. Olycksfallsförsäkring ingår i licensen. Se försäkringsinfo på www.svemo.se.

Giltighetstiden för licenser är ett kalenderår, bortsett från tillfälliga licenser. Licenserna finns som både nationella och internationella licenser, förutom Guldhjälmslicensen som endast är en nationell licens. Alla licenser löses via Svemo TA.

2.1 Licenstyper

LicenstypÅlder
Guldhjälmslicens8-11 år
Ungdomslicens12-15 år
Juniorlicens16-21 år
Seniorlicens22 år-* Från 65 år krävs hälsodeklaration
och eventuellt läkarintyg.
Classic licens13 år-* Från 65 år krävs hälsodeklaration
och eventuellt läkarintyg.
Klubblicens12 år-För den som endast ska delta i klubbens
verksamhet (träning och klubbtävling)

* Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Undantag: Förare i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Tillfällig licens

Tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Licensen löses via Svemo TA. Tillfällig licens gäller på SM-tävlingar.

Prova-på-licens

Utfärdas endast till förare som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer Vattensportens Specialreglemente (SR).
 • Licensen gäller endast det datum och på den klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemoansluten förening har öppet för verksamhet.
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
 • Föraren köper sin Prova-på-licens på www.svemo.se

2.2 Krav för att få tävlingslicens

 • Simkunnig
 • Ha kunskap om sportsliga regler
 • eventuell hälsodeklaration och/eller läkarintyg
 • förarintyg och manöverintyg för högfartsbåt eller Svemo godkänd förarutbildning (gäller endast förare i offshore)
 • godkänt turtletest (gäller endast förare och navigatörer i cockpitbåt)

3.5 Tilläggsregler

Tilläggsregler (TR) skall vara godkända i Svemo TA och publicerade senast en månad innan första tävlingsdag. Tilläggsreglerna bör skrivas tillsammans med supervisor. I startbekräftelsen ska huvudfunktionärer namnges. Förutom enligt NT (12.3) fastställda punkter ska i TR finnas uppgift om:

 • tid och plats för prisutdelning
 • när och hur avanmälan måste ske
 • bestämmelser för träning
 • startmetod
 • tidsgräns för målgång
 • antal varv
 • typ av tidtagning
 • tankningsmöjligheter på tävlingsplatsen
 • kontaktuppgifter till debutantansvarig
 • instruktioner om hur en tillfällig licens kan lösas

I tilläggsreglerna för en tävling ska det framgå vilka klasser som kör om SM-/RM-status enligt kapitel 4.

3.15 Supervisor

Vattensportsektionen utser en supervisor för varje mästerskapstävling i Sverige.

Supervisorn utgör förbundets kontaktman med tävlingsledningen, men har inte direkt ansvar för tävlingens genomförande.

Supervisorns uppgift är att stötta och vägleda tävlingsledningen före, under och efter tävling i frågor som rör planering, säkerhet och utvärdering så att förbundets regler och målsättning efterlevs.

Supervisorn har rätt att:

 • besluta i frågor rörande tävlingens giltighet som mästerskapstävling.
 • skjuta upp start om särskilda skäl föreligger.
 • vid mycket grava anmärkningar mot tävlingen hänskjuta frågan om tävlingens avlysning till juryn.
 • kräva en tävlande att genomgå alkoholtest.

Supervisorn:

 • ska godkänna tilläggsreglerna.
 • ska godkänna eventuella sena ändringar i startbekräftelsen.
 • ska vara närvarande under hela tävlingen från registrering till prisutdelning.
 • ska stämma av att banan är säker och enligt beskrivning.
 • ska vara närvarande vid förarmötet.
 • ska vara närvarande vid starten.
 • ska vara närvarande vid målet.
 • ska signera de officiella resultaten innan dessa sätts upp på anslagstavlan.

Om svårare olycksfall inträffar ska supervisor tillsammans med teknisk supervisor se till att inblandade båtar besiktigas och att en rapport skrivs. Detta för att kunna fastställa om olyckan orsakats av maskinella eller utrustningsmässiga fel samt dra en slutsats om detta kunnat förebyggas.

Supervisorn är ordförande i juryn vid nationell tävling och samlar utsedda jurymedlemmar innan tävlingens start.

Supervisorn ska så fort som möjligt men senast 5 dagar efter avslutad tävling ladda upp tävlingsrapport, tillsammans med rättad startlista, juryprotokoll, eventuell incidentrapport samt slutgiltig resultatlista i Svemo TA.

4.4 Antal deltagare för JSM-/SM-/RM-status

Tävlingsklassen ska ha minst tre deltagare för att JSM-/SM-status ska gälla för den tävlingen.

Har tävlingsklassen färre än tre deltagare på tävling men tre separata ekipage under säsongen är det RM-status.

5.1 Mätbrev (offshore & rundbana)

En båt får inte delta i en tävling utan ett giltigt mätbrev. Mätbrev utfärdas av förbundet genom utsedd mätfunktionär. Mätbrevet gäller tills dess att båten ändras i någon av de detaljer som regleras av reglementet eller tills dess att innehavaren eller förbundet upphäver mätbrevets giltighet.

Mätbrevet ska uppdateras av en mätfunktionär varje år samt vid regeländring, vid motor-, ägar- eller klassbyte. Mätbrevet och loggboken ska följa med båten i alla dess tävlingar/uppvisningar.

Ska båten köras i flera klasser skall detta anges i mätbrevet.

Classic Offshore och V90 har ett eget gemensamt mätbrev / mätbrevsunderlag.

Gäller ej aquabike offshore, P750 eller classic hydro.

6 Protester, besvär och bestraffningar

En protest som avser regelmässigheten av en tävlandes fordon, motor eller en tävlande måste inlämnas före förarmötet.

Övriga protester ska lämnas in inom, 30 minuter, från det att första resultatlistan blivit anslagen, med följande undantag: en protest mot ändrade resultat kan lämnas in efter det att det nya resultatet anslagits, men bara angående det beslut som lett till ändringen av resultatet.

Protest åtföljd av avgift fastställd i NT, lämnas till tävlingsledaren. Protest/vädjan handläggs enligt bestämmelser i NT.

6.3 Beslut

Beslut av juryn ska uppnås med enkel röstmajoritet. Vid lika röster, fäller ordförandens röst utslag.

Alla beslut tagna av juryn ska meddelas till de berörda parterna skriftligt, inklusive deras rätt att överklaga samt anslås på den officiella anslagstavlan.

Alla dokument som berör varje jurybeslut ska skickas till förbundets kansli och finnas tillgängligt för en högre instans till dess att det inte går att överklaga längre.

6.5 Gula och röda kort

Ett gult eller ett rött kort kan bara delas ut av tävlingsledaren eller supervisor.


Gula och röda kort kan bara delas ut för dåligt eller farligt uppträdande på vattnet. Upp till två gula kort per gång kan delas ut för farligt uppträdande på vattnet. Ett rött kort kan delas ut för väldigt farligt eller medvetet farligt uppträdande på vattnet.


Om ett gult eller rött kort utdelas ska detta anslås skriftligen tillsammans med resultaten. Mottagaren av ska informeras innan kortet anslås.
Mottagaren har en timme på sig att protestera mot det utdelade kortet.
Röda kort innebär uteslutning från tävlingen där kortet mottogs. Om en person får två gula kort innebär detta att korten omvandlas till ett rött kort.


I supervisorns rapport ska det noteras vilka kort som delats ut, till vem och varför.

6.6 Blåa kort

Blåa kort kan delas ut till alla som befinner sig på tävlingsområdet. Se NT 2.1.4.3 och 2.2.5.2.2.

6.9 Brott mot de tekniska reglerna

Om en förare vid en tävling utesluts på grund av brott mot de tekniska bestämmelserna skall blanketten Anmälan till förbundsbestraffning utfärdas av berörd och skickas till Svemo tillsammans med tävlingsrapporten.

7.1 Hjälmar

Godkända hjälmar enligt NT 8.1. Nationellt har hjälmar ingen åldersbegränsning så länge övriga krav är uppfyllda.

7.3 Reklam

Se NT 8.8 och 9.9.

9.2 Start

Vid start är det tillåtet för tävlande att upp till planingsfart med ansluten säkerhetskontakt förflytta sig inom sittbrunnen. Kroppsdelar under midjan ska vara i sittbrunnen.

10.7 Minimivikt för GTS 15

Minimivikt för GTS 15 ska vara +15 kg, dvs 240 kg. Detta kan justeras av Svemo under året vid behov, men endast till det lägre.

13.1.1 Förberedelser för att anordnande av uppvisning för Classic Hydro

Regleras i tilläggsregler samt sjukvårdsdokument.

14.1.3

Tävlingsarrangören ska i startbekräftelsen ange den banlängd som arrangören kommer att använda vid beräkning av resultat. Om det finns en planerad så kallad stormbana skall även dess banlängd anges i startbekräftelsen.

14.2.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

14.3.6

Tävlingsnumret består av klassbeteckning ”CL” följt av förarens startnummer alternativt ett nummer tilldelat av tävlingsarrangören vid tillfällig licens.


Tävlingsnumret ska vara minst 30 cm högt, minst 23 cm brett, minst 5 cm stapeltjocklek och minst 8 cm mellanrum.
Se exempel här bredvid och UIM regel 710.

14.3.10 Tabell ålderspoäng & knoppoäng

Ålderspoäng

ModellårBåtMotor
<-65200200
65-69175175
70-74150150
75-7912525
80-84100100
85-897575
90-945050
95-992525
00-00

KNOP poäng

1/400p11/22p
2/300p12/17p
3/225p13/13p
4/169p14/9p
5/127p15/7p
6/95p16/5p
7/71p17/4p
8/53p18/3p
9/40p19/2p
10/30p20/1p
MotorstorlekHästkrafterBåt/fotBåt/cm
1 000 cc7514420
2 000 cc15017510
3 000 cc22521630
4 000 cc30023700
8 200 cc60024720
16 400 cc120031845

16.1 Nationellt inbordarreglemente

Klassen K omfattar trimmade inbordarmotorer på upp till 2050 cc

Klassen U omfattar standardmotorer på upp till 600 hästkrafter.

16.7.1.1 Minimi- och maximilängd samt minimivikter klass K

MinimilängdMaximilängdMinimiviktVikttillägg
Enskrov6,2 m8,4 m625 kg0,65 kg/cm
Flerskrov6,2 m8,4 m775 kg0,65 kg/cm

Minimilängd klass K: min 6,2 meter planning surface enligt UIM §501.11. Tidigare inmätta klass K-tävlingsbåtar om de är minst 6,0 meter. För historiskt använda båtar inom klass 3 eller nuvarande klass K att delta med enskrovare och katamaraner ner till 5,40 m (18 fot).  För att godkännas måste båtmodellen ha blivit använd inom klassen. Dessa båtar måste använda den drivlina som var aktuell när båten användes, ex Marieholm 19 användes med Volvo B20 och Volvo Penta Aq 100 eller 200 series drev.

Minimivikten avser båt med nämnd minimilängd. För längre båtar ska vikten ökas enligt vikttillägg för längden överstigande minimilängd.

Vikten är färdig för tävling, torr båt inklusive all säkerhetsutrustning (utom besättningen och deras hjälm/flytvästar). För kontroll efter tävlingen ska återstående bränsle i tankar inkluderas i minimivikten. Lyftstroppar som förs med ombord räknas som säkerhetsutrustning. Båten ska vara tom på vatten. Båtar som ska få köra på en längd mindre än 6,2 meter (20,5 fot) ska följa nuvarande lydelse på minimivikt 625 kg på enskrov och 775 kg på katamaraner. Klasscoachen i samråd md mätman avgör vilka båtar som ska få köras med en längd på mindre än 6,20 meter (20,5 fot).

16.7.1.2 Minimi- och maximilängd samt minimivikter klass U

Endast enskrovsbåtar tillåtna.

MotorstorlekMinimilängdMaximilängdMinimivikt
U (8400 cc)7,8 m9,5 m2100 kg
MinimilängdMaximilängdMin. bredd i slagetViktEffekt
6,6 mFri1,45 m1250 kg350 Hkr
6,8 mFri1,7 m1600 kg430 Hkr
7,8 mFri1,8 m2100 kg540 Hkr
8,4 mFri1,9 m2500 kg600 Hkr

Effekt och vikt, bedöms på samma sätt som tidigare. Bredd i slaget, mätt vid akterspegeln.

Vikten är färdig för tävling, torr båt inklusive besättning och all säkerhetsutrustning inklusive hjälmar och flytvästar. För kontroll efter tävlingen ska återstående bränsle i tankar inkluderas i minimivikten.

Lyftstroppar som förs med ombord räknas som säkerhetsutrustning. Båten ska vara tom på vatten.

16.7.2 Skrovdimensioner

För enskrovsbåtar ska skrovets yttre konturer, utom avbärarlister och sprutlister ”rymma en
låda” med följande dimensioner:

KlassHöjdBreddLängd
K46 cm120 cm235 cm
U46 cm120 cm325 cm

Alla båtar skall innehålla en minimivolym av flytelement, fast installerad i skrovet.

Minimivolym mätt i liter:

Klass KEnkelskrovFlerskrov
Båt i enkellaminat370 liter380 liter
Båt i sandwich150 liter200 liter

Minimivolym mätt i liter:

Klass UEnkelskrov
Båt i enkellaminat800 liter
Båt i sandwich500 liter

16.7.6 Säkerhetsutrustning och sittbrunn

Beträffande båtens och den personliga säkerhetsutrustningen i övrigt hänvisas till reglementet för Offshore 3 och till de besiktningsnormer som gäller vid svenska tävlingar. För klass K och U ska sittbrunnen uppfylla UIM regler §703.9 och §703.8.

17 Klassreglemente offshore V150

V150 är en klass, för enskrovsbåtar med upp till 150 hkr utbordare Båtarna är avsedda att tävla på öppna vatten, med en tänkt maxfart av 65 Knop.

Klassens ”huvudregler” är: sunt förnuft, sportsmanship samt ha kul!

Ekipage som inte till fullo uppfyller reglementet kan ges dispens för att kunna köra en (1) provapåtävling i rekryteringssyfte, ekipaget får ej tillgodoräkna sig eventuella mästerskapspoäng.

Man kan börja tävla i offshore V150 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 16 år.

Nedan är några exempel på godkända båtar och motorer för klassen.

Båtar: Frode, Crum, Phantom, Tintorera, Hotshot etc.

Motorer: Alla fyrtaktsmotorer samt direktinsprutade tvåtaktsmotorer så kallade DFI-motorer såsom Evinrude Ficht och E-Tec, Mercury Optimax, Yamaha HPDI etc. Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshore Kommittén även under pågående säsong.

17.1.1 Skrov och däck

Skrov ska vara av konventionell enskrovstyp.

Däcket måste kunna bära vikten av en stående person (100 kg) överallt.

Så kallade ”vingbåtar” och stegbottenbåtar är ej tillåtna. Endast ett tvärsteg så kallat ”luftningssteg” med max bredd på 80 cm tillåts. Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

17.1.2 Sittbrunn

Sittbrunnen ska uppfylla UIM §703.9 och nationella tillägg, detta innebär bland annat att:

 • En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd/person 30 cm min höjd 5 cm ska finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas förstärkt vattendeflektor under däck framför besättningen för att förhindra att någon i besättningen åker in under däck.
 • Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol.
 • Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.

17.1.3 Längd och bredd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln LÖA (LOA enligt Lloyd se skiss) ska båtens längd vara minst:

Max hkMinimilängd meter
1505,70
1355,50
1155,30
Se bild för förtydligande hur båtens längd mäts
Peken och badbryggor ingår inte i längdmåttet, se mätinstruktion.

17.1.4 Vikt

Minimivikt avser komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt
150 hkr840 kg
135 hkr770 kg
115 hkr700 kg

17.2.1 Godkända motorer

Alla fyrtaktsmotorer samt direktinsprutade tvåtaksmotorer så kallade DFI-motorer. Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Motorer ska vara i orört standard skick, d.v.s. de får inte vara filade eller ”blue-printade”.

Motorns modell och standardspecifikation ska kunna styrkas med lämplig handling (t.ex. utdrag ur verkstadshandbok).

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

17.2.2 Tillåtna ändringar

 • Styrarm, motorfästen, konsoler får förstärkas som säkerhetsåtgärd. Material får läggas till som förstärkning, inget material får tas bort.
 • Alla externa (inte inne i motorblocket) skruvar, muttrar etc får bytas som säkerhetsåtgärd.
 • S.k. styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.
 • Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga.
 • Växelhus skall vara fabrikatets original och ha komplett växel (F-N-R).
 • Det är tillåtet att montera noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/ modifiera skädda. Propellern är fri.
 • Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativ modifieras, anoder och trimfenor får demonteras.
 • Vid motorhaveri får motor renoveras, renoveringen skall vara i renoveringssyfte och ej vara prestandahöjande, före och efter skall motorn besiktigas av teknisk supervisor utsedd av förbundet.
 • Separat vattenintag är tillåtet, dock skall motorns impellerpump brukas i sitt originalutförande. Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.
 • ECU / PCM. Vid kontroll ska motor ha original kalibrerings-id enligt tillverkaren & motormodell. En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.

17.2.4 Miljö

Oljespillmatta i depå på land är obligatorisk. Alkylatbensin rekommenderas liksom biologiskt nedbrytbara oljor.

17.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

18 Klassreglemente offshore W150

W150 är en klass som liknar V150 men här får man tävla med fler skrovtyper. Båtarna ska vara avsedda att tävla på öppet vatten, med en tänkt maxfart av 70 knop.

Klassens ”huvudregler” är: sunt förnuft, sportsmanship samt ha kul! Ekipage som inte till fullo uppfyller reglementet kan ges dispens för att kunna köra en (1) prova-på-tävling i rekryteringssyfte, ekipaget får ej tillgodoräkna sig ev. poäng

Man kan börja tävla i offshore W150 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 18 år.

Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshorekommittén även under pågående säsong.

18.1.1 Skrov och däck

Skrovet skall vara av flerskrovs typ, eller så kallade vingbåtar. Däcket måste kunna bära vikten av en  stående person (100 kg) överallt.

Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev. Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar över om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

18.1.2 Sittbrunn

En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd 30 cm min höjd 5 cm skall finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas förstärkt vattendeflektor under däck framför besättningen för att förhindra någon i besättningen att åka in under däck. Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol. Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.

18.1.3 Längd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln L O A (enligt skiss), ska båtens längd vara minst:

Max hkMinimilängd meter
1506,20
1356,00
1155,70

Se bild nedan för förtydligande hur båtens längd mäts.

Peken och badbryggor ingår inte i längdmåttet, se mätinstruktion.

18.1.4 Vikt

Minimivikten avser för komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt kg
150945
135850
115760

18.2.1 Godkända motorer

Alla fyrtaktsmotorer samt direktnsprutade tvåtaktsmotorer så kallade DFI-motorer. Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Motorer ska vara i orört standardskick, d.v.s de får inte vara filade eller ”blue-printade”.

Motorns modell och standardspecifikation ska kunna styrkas med lämplig handling t.ex genom ett utdrag ur verkstadshandbok.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

18.2.2 Tillåtna ändringar

 • Styrarm, motorfästen, konsoler får förstärkas som säkerhetsåtgärd. Material får läggas till som förstärkning, inget material får tas bort.
 • Alla externa (inte inne i motorblocket) skruvar, muttrar etc får bytas som säkerhetsåtgärd
 • S.k. styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.
 • Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga
 • Växelhus skall vara fabrikatets original och ha komplett växel (F-N-R).
 • Det är tillåtet att montera noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/ modifiera skädda. Propellern är fri.
 • Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativ modifieras, anoder på och i växelhus för demonteras.
 • Vid motorhaveri får motor renoveras, renoveringen skall vara i renoveringssyfte och ej vara prestandahöjande, före och efter skall motorn besiktigas av teknisk supervisor utsedd av Svemo.
 • Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.
 • ECU / PCM. Vid kontroll ska motor ha original kalibrerings-id enligt tillverkaren & motormodell. En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.

18.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

18.3.4 Tävlingsnummer och flagg

Klassbeteckningen är W.

Klassbeteckning och nummer ska finnas på fribord och på förardäck läsbart ifrån föraren. Se bild för måttuppgifter.

20 Klassreglemente offshore V90 – helt nytt reglemente, se hela paragrafen.

V90 är en klass för enskrovsbåtar med upp till 90 hk utbordare. Båtarna är avsedda för att tävla på öppna vatten, med en tänkt maxfart av 55 knop.

Klassens ledord ör: sunt förnuft, sportmanship samt ha kul!

Man kan börja tävla i offshore V90 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 16 år.

Klassen är begränsad till en maxfart enligt Webtracking 55 knop, överträdelse = DSQ.

Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshorekommittén även under pågående säsong.

21 Standardbåtsreglemente – helt nytt reglemente, se hela paragrafen.

0. Begrepp och förkortningar

Chefstekniker = besiktningschef

NT = Nationellt tävlingsreglemente, gäller alla sporter

SR = specialreglemente (sportspecifikt)

Supervisor = kontrollant

Tekniker = besiktningsman

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Regelverk

Detta är ett nationellt regelverk för vattensporterna (aquabike, offshore, rundbana och motosurf) och som beskriver nationella klasser samt nationella undantag och tillägg till Svemo Nationellt tävlingsreglemente (NT) och till internationella förbundet Union Internationale Motonautiques (UIM:s) regelverk. Vid eventuell konflikt mellan dessa regelverk står detta NT över detta regelverk. Notera att detta regelverk endast gäller nationella tävlingar i Sverige och inte internationella tävlingar i Sverige om inget annat framgår av tilläggsreglerna eller är specificerat som undantag i aktuell regel. Vid händelse av konflikt mellan regelverk och gällande lagar eller förordningar går lagar och förordningar alltid först.

Det är klubbens, arrangörens, funktionärens och den aktives skyldighet att ha vetskap om gällande regler.

För enskild tävling kan särskilda tävlingsregler utfärdas av förbundet.

När åldersgränser nämns ska personen fylla den angivna åldern under innevarande år.

1.2 Personlig säkerhet

Personlig säkerhetsutrustning ansvarar användaren själv för. Notera att utrustningen måste provas under verklighetsliknande förhållanden för att säkerställa korrekt funktion enligt gällande regelverk.

Arrangör har rätt att utöka säkerhetsutrustningen. Ett sådant tillägg måste meddelas senast i startbekräftelsen.

1.3 Miljömatta

Miljömatta, eller uppsamlingskärl, ska alltid användas oavsett underlag. Den ska ha en absorberings-/lagringskapacitet på minst en (1) liter. Storleksmässigt ska miljömattan täcka området under växelhus eller aggregat. Miljömatta ska uppvisas vid säkerhetsbesiktning på tävling. Att vägra använda miljömatta kan leda till uteslutning ur tävlingen.

Arrangör äger rätt att erbjuda annan lösning än miljömatta, detta skall då framgå i tilläggsreglerna.

1.4 Träning

Vid träning som inte är i samband med tävling ska arrangören meddela förbundet banområde samt kontaktperson i förväg. För säkerhet vid träning se bilaga A. Träningstillfälle ska registreras i Svemo TA.

2. Licenser

Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till UIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7. Olycksfallsförsäkring ingår i licensen. Se försäkringsinfo på www.svemo.se.

Giltighetstiden för licenser är ett kalenderår, bortsett från tillfälliga licenser. Licenserna finns som både nationella och internationella licenser, förutom Guldhjälmslicensen som endast är en nationell licens. Alla licenser löses via Svemo TA.

2.1 Licenstyper

LicenstypÅlder
Guldhjälmslicens8-11 år
Ungdomslicens12-15 år
Juniorlicens16-21 år
Seniorlicens22 år-* Från 65 år krävs hälsodeklaration
och eventuellt läkarintyg.
Classic licens13 år-* Från 65 år krävs hälsodeklaration
och eventuellt läkarintyg.
Klubblicens12 år-För den som endast ska delta i klubbens
verksamhet (träning och klubbtävling)

* Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Undantag: Förare i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Tillfällig licens

Tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Licensen löses via Svemo TA. Tillfällig licens gäller på SM-tävlingar.

Prova-på-licens

Utfärdas endast till förare som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer Vattensportens Specialreglemente (SR).
 • Licensen gäller endast det datum och på den klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemoansluten förening har öppet för verksamhet.
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
 • Föraren köper sin Prova-på-licens på www.svemo.se

2.2 Krav för att få tävlingslicens

 • Simkunnig
 • Ha kunskap om sportsliga regler
 • eventuell hälsodeklaration och/eller läkarintyg
 • förarintyg och manöverintyg för högfartsbåt eller Svemo godkänd förarutbildning (gäller endast förare i offshore)
 • godkänt turtletest (gäller endast förare och navigatörer i cockpitbåt)

2.3 Debutantregler

 OffshoreRundbanaAquabike
Vem är debutantDen som inte tävlat tidigare, ingen tidigare tävling inom de senaste fem åren, byter disciplin, genomfört färre än 2 godkända tävlingar.   Har du kört tre icke godkända tävlingar anses du inte lämplig och blir avstängd i tolv månader. Därefter kan du söka ny licens.Den som inte tävlat tidigare, ingen tidigare tävling inom de senaste fem åren, byter disciplin, genomfört färre än 2 godkända tävlingar.   Har du kört tre icke godkända tävlingar anses du inte lämplig och blir avstängd i tolv månader. Därefter kan du söka ny licens.Förare under sina tre första tävlingar.
Antal godkända tävlingar som krävs för att inte längre vara debutantTvå godkända tävlingar. Som godkänd tävling för debutanter kan även ett av förbundet sanktionerat tränings-/utbildningstillfälle räknas.Två godkända tävlingar. Som godkänd tävling för debutanter kan även ett av förbundet sanktionerat tränings-/utbildningstillfälle räknas.Tre tävlingar.
Uttryck för debutantRöda tävlingssiffrorRöda tävlingssiffrorRöd väst (tillhandahålls av tävlingsledaren)
MentorskapSamtal med tävlingsledaren/debutantansvarig,  Mentor under tävlingen, Uppföljning efter tävlingenSamtal med tävlingsledaren/debutantansvarig, Mentor under tävlingen, Uppföljning efter tävlingenSärskild uppsikt av tävlingsledaren som  hänvisar till lämplig klass.
StartplaceringAlltid bakom övriga båtarAlltid i ytterspår, vid flera debutanter startar den med sämst tid ytterstTävlingsledaren kan tillämpa särskilt startförfarande
Tävla internationelltFörare som debuterar i en klass med röda siffror kan inte tävla utomlands eller delta i ett internationellt mästerskap under det kalenderår som föraren haft debutantlicens utan förbundets godkännande.Förare som debuterar i en klass med röda siffror kan inte tävla utomlands eller delta i ett internationellt mästerskap under det kalenderår som föraren haft debutantlicens utan förbundets godkännande. 

2.3.1 Debutantasvarig

En tävlingsarrangörs debutantansvarig har som uppgift att:

 • vara värd för de som är debutanter i tävlingen
 • finns tillgänglig inför, under och efter tävling för att besvara eventuella frågor
 • ha kännedom om tävlingens organisation, dess huvudfunktionärer och genomförandet
 • finnas på plats under hela tävlingsdagen och aktivt söka kontakt med debutanterna
 • stämma av med debutanterna efter varje delmoment (besiktning, förarmöte, träning, tävling m.m.)
 • tillsammans med tävlingsledaren utvärdera vad som kan förbättras för framtida tävlingar

2.4 Turtletest

Turtletest ska göras av alla som åker cockpitbåt. UIM:s instruktioner ”Immersion training procedure” gäller med följande nationella tillägg:

 • simglasögon, dykarmask, näsklämma etc. som inte används vid tävling får inte användas under turtletestet.
 • offshoreåkare ska plocka ut en annan person ur turtlen.

2.5 Behörigheter funktionärslicenser

För vattensporterna finns det olika funktionärstyper; tävlingsfunktionär, tävlingsledare, chefstekniker, tekniker, mätfunktionär och räddningsfunktionär. Nedan beskrivs de olika typer av funktionärstyper som har olika behörigheter inom sig.

Det finns ingen maxålder för vattensporternas funktionärer. En lista på samtliga funktionärers behörigheter publiceras offentligt.

2.5.1 Tävlingsfunktionärer

Tävlingsfunktionärer kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • ordinarie funktionär
 • biträdande tävlingsledare/säkerhetschef
 • tävlingssekreterare

2.5.2 Tekniker

Tekniker kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • Säkerhetsbesiktning av öppen båt för både offshore och rundbana
 • Säkerhetsbesiktning av cockpitbåt för både offshore och rundbana
 • Efterbesiktning av offshore och rundbana
 • Säkerhetsbesiktning av aquabike
 • Efterbesiktning av aquabike

2.5.3 Mätfunktionär (offhsore och rundbana)

Mätfunktionärer kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • Utfärda mätbrev för öppna båtar för både offshore och rundbana
 • Utfärda mätbrev för cockpitbåtar för både offshore och rundbana

2.5.4 Räddningsfunktionär (offshore och rundbana)

Räddningsfunktionär kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • Räddningsfunktionär
 • Räddningschef

2.6 Försäkringar

Licenserade förare och navigatörer omfattas av olycksfalls- och ansvarsförsäkring, se mer på www.svemo.se. Ansvarsförsäkringen har ett försäkringsbelopp på 10 000 000 SEK.

Även funktionärer är försäkrade, se mer på www.svemo.se

3. Tävlingar

3.1 Tävlingar

En tävling följer alltid NT/SR och UIM:s regler.

3.2 Tävlingsfunktionärer

De olika funktionärernas uppdrag beskrivs i UIM:s regelbok i §200 och §201.

För att få verka som funktionär måste personen ha en giltig funktionärslicens med rätt behörighet.

Tävlingsledningen ansvarar för att övriga funktionärer har tillräcklig kunskap för att utföra sitt uppdrag. Tävlingsledningen ansvarar också för att samtliga funktionärer och deltagare tar sitt ansvar vad gäller miljön inklusive ljudnivåer. Tävlingsledningen ansvarar även för att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra tävlingen på ett säkert sätt.

Vid offshoretävlingar i Sverige ställs det även krav på en webtrackingansvarig.

Supervisor och teknisk supervisor utses av Vattensportsektionen. Det kan vara en person som har båda rollerna. Förbundet står för milersättning för supervisors resa till och från tävlingsplatsen. Arrangören står för supervisors logi och mat under tävlingen.

3.3 Tävlingstillstånd (offshore och rundbana)

För att en klubb ska få ett godkänt tävlingstillstånd måste följande krav uppfyllas:

 • tillstånd från myndigheter, exempelvis polis och länsstyrelse.
 • en tävlingsledning bestående av minst en tävlingsledare, biträdande tävlingsledare/säkerhetschef och en chefstekniker. På rundbanetävlingar krävs även en räddningschef.
 • räddningsteam som uppfyller följande krav:
  • två dykare varav en måste ha minst dykcertifikat motsvarande PADI Rescue diver eller CMAS***.
  • en sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare med aktuell akuterfarenhet.
  • en förare med minst förarintyg och manöverintyg för högfartsbåt.
  • båt och/eller aquabike med lämplig utrustning (t.ex. spineboard, brandsläckare, första hjälpen osv).
 • en ambulans med lämplig personal. Se mer i bilaga A.
 • tillräckligt med övriga funktionärer, så som bevakningsfunktionärer, besiktningspersonal, eventuell webtrackingansvarig, personal till sekretariat osv.

3.4 Tävlingstillstånd (aquabike)

För att en klubb ska få ett godkänt tävlingstillstånd måste följande krav uppfyllas:

 • tillstånd från myndigheter, exempelvis polis och länsstyrelse.
 • en tävlingsledning bestående av minst en tävlingsledare och en chefstekniker.
 • tillräckligt med övriga funktionärer, så som bevakningsfunktionärer, tekniker, eventuell webtrackingansvarig, personal till sekretariat osv.
 • ett räddningsteam som minst uppfyller följande kunskapskrav:
  • lämpligt antal rescue jet med kompetenta förare, varav den ena ska vara utrustad med bår. Vid större bansträckning bör minst 3 rescue jets finnas.
  • en sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare med aktuell akuterfarenhet.

3.5 Tilläggsregler

Tilläggsregler (TR) skall vara godkända i Svemo TA och publicerade senast en månad innan första tävlingsdag. Tilläggsreglerna bör skrivas tillsammans med supervisor. I startbekräftelsen ska huvudfunktionärer namnges. Förutom enligt NT (12.3) fastställda punkter ska i TR finnas uppgift om:

 • tid och plats för prisutdelning
 • när och hur avanmälan måste ske
 • bestämmelser för träning
 • startmetod
 • tidsgräns för målgång
 • antal varv
 • typ av tidtagning
 • tankningsmöjligheter på tävlingsplatsen
 • kontaktuppgifter till debutantansvarig
 • instruktioner om hur en tillfällig licens kan lösas

I tilläggsreglerna för en tävling ska det framgå vilka klasser som kör om SM-/RM-status enligt kapitel 4.

3.6 Startbekräftelse (offshore och rundbana)

Arrangör ska i startbekräftelse, som skickas ut senast en vecka innan evenemanget, informera deltagarna om tävlingens huvudfunktionärer och bana.

3.7 Avanmälan

Avanmälan till tävling/uppvisning får inte ske utan giltiga skäl enligt Riksidrottsförbundets stadgar.

3.8 Bevakningsbåtar

Funktionärsbåtar ska köras av personer med gott sjövett och framföras med låg fart för att undvika större svallvågor. Tävlingsledningen ansvarar för att personerna i funktionärsbåtarna har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt. Under både officiell träning ska antalet bevakningsbåtar vara tillräckligt stort för att hela träningsområdet ska kunna överblickas från sjön.

3.9 Öppen eld

Öppen eld, svetslåga, blåslampa, brännare eller liknande får inte användas inom depåområde med mindre än att tävlingsledningen tillfrågats och att deras anvisningar följs om tillstånd beviljas. Rökning är inte tillåtet inom depåområdet, gäller även e-cigaretter.

3.10 Orange rök = röd flagg

Orange/röd rök samt blinkande rött ljus likställs med röd flagg.

3.11 Start (offshore)

Nationellt tillåts att bloss/raket ersätts med blixtljus/saftblandare.

3.12 Varvlopp (rundbana)

Vid varvlopp ska alla flaggas av när första ekipaget gått i mål. Poängberäkning sker efter antalet gjorda varv och ordning i mål.

3.13 Prisutdelning

Alla deltagare som fullföljer en tävling i instegsklasserna (t.ex. GT15, 3J eller aquabike junior) bör få pris. Prisutdelningen bör ske direkt efter sista heat.

3.14 Efter genomförd tävling

Efter genomförd tävling ska resultatet samt helst ett kort referat skickas till förbundet för publicering på hemsidan.

3.15 Supervisor

Vattensportsektionen utser en supervisor för varje mästerskapstävling i Sverige.

Supervisorn utgör förbundets kontaktman med tävlingsledningen, men har inte direkt ansvar för tävlingens genomförande.

Supervisorns uppgift är att stötta och vägleda tävlingsledningen före, under och efter tävling i frågor som rör planering, säkerhet och utvärdering så att förbundets regler och målsättning efterlevs.

Supervisorn har rätt att:

 • besluta i frågor rörande tävlingens giltighet som mästerskapstävling.
 • skjuta upp start om särskilda skäl föreligger.
 • vid mycket grava anmärkningar mot tävlingen hänskjuta frågan om tävlingens avlysning till juryn.
 • kräva en tävlande att genomgå alkoholtest.

Supervisorn:

 • ska godkänna tilläggsreglerna.
 • ska godkänna eventuella sena ändringar i startbekräftelsen.
 • ska vara närvarande under hela tävlingen från registrering till prisutdelning.
 • ska stämma av att banan är säker och enligt beskrivning.
 • ska vara närvarande vid förarmötet.
 • ska vara närvarande vid starten.
 • ska vara närvarande vid målet.
 • ska signera de officiella resultaten innan dessa sätts upp på anslagstavlan.

Om svårare olycksfall inträffar ska supervisor tillsammans med teknisk supervisor se till att inblandade båtar besiktigas och att en rapport skrivs. Detta för att kunna fastställa om olyckan orsakats av maskinella eller utrustningsmässiga fel samt dra en slutsats om detta kunnat förebyggas.

Supervisorn är ordförande i juryn vid nationell tävling och samlar utsedda jurymedlemmar innan tävlingens start.

Supervisorn ska så fort som möjligt men senast 5 dagar efter avslutad tävling ladda upp tävlingsrapport, tillsammans med rättad startlista, juryprotokoll, eventuell incidentrapport samt slutgiltig resultatlista i Svemo TA.

3.16 Teknisk supervisor

Vattensportsektionen utser en teknisk supervisor för varje tävling i Sverige.

Tekniska supervisorn utgör förbundets kontaktman med chefstekniker, men har inte direkt ansvar för besiktningarnas genomförande. Tekniska supervisorn får inte ha annan officiell uppgift under tävlingen, och får inte heller delta som tävlande. Tekniska supervisorn kan även inneha rollen som supervisor.

Tekniska supervisorns uppgift är att stötta och vägleda tävlingsledningen och chefsteknikern före, under och efter tävling i frågor som rör planering, säkerhet och utvärdering så att förbundets regler och målsättning efterlevs. Tekniska supervisorn ska se till att lokala tekniker på olika platser tillämpar förbundets och UIM:s regelverk samt använder samma bedömningsgrunder, helst lika strikta som de tillämpas internationellt.

Teknisk supervisor:

 • ska se till att förbundets mätutrustning kommer till tävlingsplatsen samt att de återlämnas till angiven person.
 • ska vara på plats vid besiktningens början, detta gäller även om del av besiktningen utförs kvällen före tävlingsdag.
 • ska säkerställa att chefsteknikern har tillräckligt med tekniker.
 • ska gå igenom alla besiktningsprotokoll och avgöra vilka ekipage som tillåts starta.
 • ansvarar för att nödvändiga anmärkningar införs i loggböckerna.
 • ska se till att tekniker kontrollerar skadade båtar, övervakar reparationer, enligt reglementets krav, samt i standardmotorklasser tillfälligt omhändertar eventuellt utbytta delar.

Om svårare olycksfall inträffar ska tekniska supervisorn tillsammans med supervisorn se till att inblandade båtar besiktigas och att en rapport skrivs. Detta för att kunna fastställa om olyckan orsakats av maskinella eller utrustningsmässiga fel samt dra en slutsats om detta kunnat förebyggas.

Tekniska supervisorn ska ingå i juryn vid nationell tävling.

Tekniska supervisorn ska så fort som möjligt men senast 8 dagar efter avslutad tävling ladda upp tävlingsrapporten i Svemo TA. Tävlingsrapporten bör om tiden medger skrivas tillsammans med chefsteknikern.

4 Regler för mästerskap

4.1 Mästerskap

Med mästerskap menas riksmästerskap (RM), svenskt mästerskap (SM), svenskt mästerskap för juniorer (JSM), nordiskt mästerskap (NM), europamästerskap (EM) och världsmästerskap (VM).

4.2

JSM-/SM-/RM-tävling kan endast arrangeras av Svemo, distrikt och/eller förening med medlemskap i Svemo. Tävlingarna kan endast arrangeras inom Sveriges gränser.

SM kan genomföras som en enskild tävling eller i serieform, där flera deltävlingar räknas in i mästerskapet.

Arrangör har inte rätt att begränsa deltagarantal i JSM/SM/RM-tävling under förutsättning att förarens anmälan till tävlingen kommit in innan anmälningstiden gått ut.

En klass kan inte ha både RM- och SM-status under samma säsong.

4.3 Deltagare i JSM-/SM-/RM-tävling

JSM/SM/RM är öppet för deltagare med licens utfärdad av Svemo. JSM-/SM-/RM-poäng tilldelas endast tävlande som är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige och som innehar svensk licens. Utländska deltagare kan delta i JSM-/SM-/RM-tävling men utan att tillgodoräkna sig mästerskapspoäng.

4.4 Antal deltagare för JSM-/SM-/RM-status

Tävlingsklassen ska ha minst tre deltagare för att JSM-/SM-status ska gälla för den tävlingen.

Har tävlingsklassen färre än tre deltagare på tävling men tre separata ekipage under säsongen är det RM-status.

4.5 Distanser och tävlingstyp (offshore & rundbana)

Distanserna under en JSM-/SM-/RM-tävling måste vara enligt följande för att vara en mästerskapstävling.

3J, inbordare, 2 liter (K)40-70 distans
Offshore V150, W150, U50-100 distans
Offshore 3A, 3B, 3C, 3X 50-100 distans
Aquabike offshoremax 30 distans
GT15, GT30 och OSY400 4 heat om minst 4 000 meter, 3 heat räknas
F4, F2, F14 heat om minst 8 000 meter, 3 heat räknas

Tre heat kan köras om tiden inte medger annat, då räknas samtliga heat. Detta måste i så fall anges i tilläggsreglerna.

Vattensportsektionen har möjlighet att besluta om annan banlängd och/eller antal heat.

4.6 Poängberäkning JSM/SM/RM (offshore & rundbana)

Enligt respektive tävlings resultat utdelas poängen

20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

där 20 poäng går till den som vunnit tävlingen. Vid godkänd säkerhetsbesiktning och närvaro vid förarmöte får föraren två bonuspoäng. Debutanter har inte rätt till JSM-/SM-/RM-poäng.

Föraren får tillgodoräkna sig resultaten från säsongens samtliga SM-/RM-tävlingar. Samtliga bonuspoäng ska tillgodoräknas. Ekipage måste gått i mål minst en gång under året för att erhålla medalj. Om en förare haft mer än en navigatör under en SM-serie tilldelas den navigatör som kört hem flest poäng eventuell medalj, har navigatörer kört hem lika många poäng får den navigatör med flest antal placeringar med 20 poäng, därnäst 17 poäng osv eventuell medalj. Om det ändå är lika får föraren välja vilken navigatör som ska erhålla medaljen.

SM-/RM-poäng är knutna till förare och klass.


Om två eller flera ekipage får samma slutpoäng sker särskiljning enligt följande:

 1. Föraren med flest antal placeringar med 20 poäng, därnäst 17 poäng osv. placerar sig först.
 2. Om det ändå är lika särskiljer den eventuellt borträknade tävlingen.
 3. Om det ändå är lika delas mästerskapstiteln.

4.7 Poängberäkning JSM/SM/RM (aquabike)

I JSM/SM-/RM-serien ska debutanter räknas med i antalet startande per år.


I varje tävlingsheat utdelas poängen

25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

där 25 poäng går till den som vunnit heatet.


I heattävlingar kör varje klass 2-3 heat där förare i varje klass får tillgodoräkna sig poäng från samtliga finalheat.


Vid elimineringstävlingar får förare i varje klass poäng från båda finalheaten. Då
A-finalerna alltid innehåller åtta förare används de första åtta poängen i poängskalan (25-22-20-18-16-15-14-13) för A-finalerna. Lägre finaler använder nästkommande poäng i skalan (12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1).


SM-/RM-poäng är knutna till förare och klass.


Om två eller flera deltagare får samma slutpoäng sker särskiljning enligt följande:

 1. Föraren med flest antal placeringar med 25 poäng placerar sig först. Där efter föraren med flest antal placeringar med 22 poäng och så vidare
 2. Om det ändå är lika avgör resultatet i sista deltävlingen.

4.8 Nordiskt mästerskap

NM-tävlingar ska köras enligt UIM:s regler för EM-tävlingar om inte nordiska mötet beslutat något annat. För icke internationella klasser gäller regler överenskomna på nordiskt möte.

4.10 Vid delad placering

Om två tävlande kommer på samma plats i resultatlistan kommer ingen på efterföljande plats (har vi t.ex. två guldmedaljörer har vi ingen silvermedaljör men däremot en bronsmedaljör).

5 Tekniskt reglemente

5.1 Mätbrev (offshore & rundbana)

En båt får inte delta i en tävling utan ett giltigt mätbrev. Mätbrev utfärdas av förbundet genom utsedd mätfunktionär. Mätbrevet gäller tills dess att båten ändras i någon av de detaljer som regleras av reglementet eller tills dess att innehavaren eller förbundet upphäver mätbrevets giltighet.

Mätbrevet ska uppdateras av en mätfunktionär varje år samt vid regeländring, vid motor-, ägar- eller klassbyte. Mätbrevet och loggboken ska följa med båten i alla dess tävlingar/uppvisningar.

Ska båten köras i flera klasser skall detta anges i mätbrevet.

Classic Offshore och V90 har ett eget gemensamt mätbrev / mätbrevsunderlag.

Gäller ej aquabike offshore, P750 eller classic hydro.

5.2 Besiktning

Påpekanden vid besiktning ska skrivas in i loggboken för de klasser som har loggbok samt följas upp vid nästa tävling/uppvisning.

5.3 Våg och tolkar

Våg och tolkar som ska användas vid efterbesiktning måste finnas tillgängliga innan tävling/uppvisning.

5.4 Bränsle

Se gällande UIM-regler för respektive klass eller nationellt klassreglemente om något anges där. Vid bränsleprover på nationell tävling följs NT 10.4 samt 10.4.1.

För tankning vid tävling följs arrangörens anvisningar.

6 Protester, besvär och bestraffningar

En protest som avser regelmässigheten av en tävlandes fordon, motor eller en tävlande måste inlämnas före förarmötet.

Övriga protester ska lämnas in inom, 30 minuter, från det att första resultatlistan blivit anslagen, med följande undantag: en protest mot ändrade resultat kan lämnas in efter det att det nya resultatet anslagits, men bara angående det beslut som lett till ändringen av resultatet.

Protest åtföljd av avgift fastställd i NT, lämnas till tävlingsledaren. Protest/vädjan handläggs enligt bestämmelser i NT.

6.1 Förhör

Varje person som är berörd av protest, eller som blivit anklagad för ett brott mot reglerna ska ha rätt att bli förhörd inför juryn för att försvara sig själv. Varje part har rätt att ta med vittnen till förhöret. Juryn ska meddela alla parter om när och var förhör ska ske.

Om någon part, som i laga ordning meddelats, misslyckas med att närvara, utan att ha gett en acceptabel förklaring, kan domslut ske utan förhör.

Det är parternas ansvar i ett protestärende att säkerställa att deras vittnen tillsammans med andra bevis finns närvarade vid förhör. Juryordförande bör ta deras tillgänglighet i beaktande när tid för jurymöte bestäms.

Följande procedur ska följas vid alla förhör, om inte annat anges i dessa regler:

 • Skriftliga protokoll ska föras.
 • Alla parter har rätt att närvara, ifrågasätta alla bevis samt förklara sin sak vid förhöret. Protesten ska läsas upp för parterna.
 • Parterna får kalla vittnen. Varje vittne får, efter att ha gett sin version av fallet, bli utfrågad av parterna och av juryn.
 • Vittnena ska dra sig tillbaka och parterna får göra en slutplädering för sin sak.
 • Juryn får återkalla varje part, tidigare vittnen eller nya vittnen eller begära annan information.
 • Parterna ska vara närvarande under hela återkallandet och ska ha möjlighet att ifrågasätta all ny information, efter vilket de får göra om sin slutplädering.
 • Parter under 18 år måste ha sällskap av en vuxen under förhör.

6.3 Beslut

Beslut av juryn ska uppnås med enkel röstmajoritet. Vid lika röster, fäller ordförandens röst utslag.

Alla beslut tagna av juryn ska meddelas till de berörda parterna skriftligt, inklusive deras rätt att överklaga samt anslås på den officiella anslagstavlan.

Alla dokument som berör varje jurybeslut ska skickas till förbundets kansli och finnas tillgängligt för en högre instans till dess att det inte går att överklaga längre.

6.4 Tillrättavisning

En tillrättavisning är ett meddelande om en oacceptabel handling. Den ska dokumenteras av tävlingssekretariatet. En tillrättavisning medför automatiskt att om förseelsen upprepas sker hårdare bestraffning. En tillrättavisning ska vara bevittnad.

En tillrättavisning kan ges av tävlingsledaren eller av disciplinnämnd och är giltigt fram till årsskiftet innevarande år.

6.5 Gula och röda kort

Ett gult eller ett rött kort kan bara delas ut av tävlingsledaren eller supervisor.


Gula och röda kort kan bara delas ut för dåligt eller farligt uppträdande på vattnet. Upp till två gula kort per gång kan delas ut för farligt uppträdande på vattnet. Ett rött kort kan delas ut för väldigt farligt eller medvetet farligt uppträdande på vattnet.


Om ett gult eller rött kort utdelas ska detta anslås skriftligen tillsammans med resultaten. Mottagaren av ska informeras innan kortet anslås.
Mottagaren har en timme på sig att protestera mot det utdelade kortet.
Röda kort innebär uteslutning från tävlingen där kortet mottogs. Om en person får två gula kort innebär detta att korten omvandlas till ett rött kort.


I supervisorns rapport ska det noteras vilka kort som delats ut, till vem och varför.

6.6 Blåa kort

Blåa kort kan delas ut till alla som befinner sig på tävlingsområdet. Se NT 2.1.4.3 och 2.2.5.2.2.

6.7 Uteslutning

Uteslutning utesluter den tävlande från resultaten i heat eller lopp där brottet skett.

Uteslutning utges av tävlingsledaren eller högre instans.

Utesluts en tävlande ska beslutet meddelas innan protesttidens slut.

6.8 Tillfällig avstängning

Tillfällig avstängning från delar av, eller hela, tävlingen, kan tilldömas en tävlande, en tävlande med besättning, en besättningsmedlem eller en funktionär.

Tillfällig avstängning kan ges för allvarlig disciplinär överträdelse. Tillfällig avstängning kan utdömas av tävlingsledaren eller högre instans.

6.9 Brott mot de tekniska reglerna

Om en förare vid en tävling utesluts på grund av brott mot de tekniska bestämmelserna skall blanketten Anmälan till förbundsbestraffning utfärdas av berörd och skickas till Svemo tillsammans med tävlingsrapporten.

7 Nationella undantag och tillägg för samtliga klasser

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk. Vid tillägg finns ursprungsregeln i UIM:s regelverk.

7.1 Hjälmar

Godkända hjälmar enligt NT 8.1. Nationellt har hjälmar ingen åldersbegränsning så länge övriga krav är uppfyllda.

7.2 Startnummer

Startnummer (tävlingsnummer) bokas genom Svemo TA.  Startnummer kan hållas vilande under en säsong.

7.3 Reklam

Se NT 8.8 och 9.9.

7.4 Alkohol

Vid nationella tävlingar gäller regeln om alkohol i NT.

8 Nationella undantag och tillägg för aquabike

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk.

8.1 Personlig säkerhetsutrustning

Hjälmen ska till minst 70 % vara färgad gul, orange eller röd, alternativt kan hjälmhuva användas. Jet hjälmar (öppna) är ej godkända.

8.2 Tävlingens genomförande

Det finns två olika tävlingsformat:

 1. Heat-tävling där alla hat har samma poängvärde, slutresultat avgörs genom förarnas sammanlagda heatpoäng
 2. Eliminieringstävling där kvalhet avgör startordning i finaler där eliminering sker från lägre final till högre. Slutligen koras tävlingens vinnare efter resultat i A-finaler.

8.3 Heattävlingar

8.3.1 Placering på startgrind i heattävlingar

Placering på startgrinden till första finalheatet vid varje tävling lottas för respektive klass (den som får nummer 1 väljer först, den som får nummer 2 väljer som andra person osv). Vinnaren i finalheat ett får sedan först välja startspår, tvåan får välja som nummer två osv. Motsvarande görs till finalheat tre där vinnaren i föregående finalheat får välja spår som nummer ett osv.

Vid ett eller flera genomförda kvalheat räknas placering i kvalet där vinnaren i det snabbaste heatet får spår 1 och sedan vinnaren i det näst snabbaste spår 2 osv.

Tilldelad plats på grind måste hållas.

När flera klasser körs i samma heat ska separat lottning ske i varje klass.

8.3.2 Tävlingspoäng i heattävling

Poängen från finalheaten sammanräknas och ger en totalpoäng för deltävlingen och en slutplacering.

Om förare hamnar på samma poäng efter körda finalheat under en och samma tävling ska den som har bäst resultat i sista heatet placeras först.

8.3.3 Finaler i heattävlingar

Varje finalheat ska bestå av ett antal varv. Heatlängd bestäms senast efter träningen och publiceras i samband med förarmötet. Nedan tider är rekommenderade:

Ski GP3.3 junior (13-15 år)ca 10 minuter
Ski GP3.2 junior (10-12 år)ca 10 minuter
Ski GP3ca 10 minuter
Ski GP1ca 10 minuter
Ski Fun GP1ca 10 minuter
Ski Veteran GP1ca 8 minuter
Runabout GP1ca 10 minuter
Runabout GP2ca 10 minuter
Runabout GP3ca 10 minuter
Runabout GP4ca 10 minuter
Runabout GP4 juniorca 8 minuter

8.4 Elimineringstävling

Denna tävlingsform är lämpad för mindre vattenytor och banor, och då ett fåtal förare är spridda över ett större antal klasser inom samma maskinkategori (sitt-, ståmaskin samt GP4 sittmaskiner).


En maskinkategori kan samla alla maskinklasser inom kategorin att tävla i samma kval, eliminerings- och A-finalheat.

8.4.1 Heatindelning, heatlängd och banor vid elimineringstävling

Lämplig heatlängd är ca hälften av den tid som rekommenderas för heattävling.


Banan ska vara av sprintkaraktär men bör innehålla split/-ar och även ett ”joker”-avsnitt för att underlätta omkörningar. Vid ”Joker”-avsnitt skall varje förare ta detta spår en gång per heat, missar förare detta stryks ett varv för föraren.


För maskinkategorin sittmaskiner rekommenderas en alternativ bansträckning anpassade för deras högre farter och utrymmeskrav.


En eller flera klasser inom samma maskinkategori lottas in i en eller flera kvalgrupper till kvalheaten.
Samtliga kvalheat och finalheat körs med max 12 förare, förutom A-finaler som körs endast med 8 förare.


Se bilaga B – Elimineringstävling aquabike för en mall för indelning i kvalgrupper, kvalheat och finaler.

8.4.2 Kvalheat och lottning vid eliminieringstävling


Uppdelning i kvalgrupper: När förarantalet är ojämnt delbart med antal kvalgrupper, exempelvis uppdelning av 15 förare till två kvalgrupper, ges alltid den första kvalgruppen det lägre antalet förare, i detta fall 7 förare i kvalgrupp 1, och 8 förare i kvalgrupp 2.

I varje kvalgrupp får den förare med lägst lottnummer startposition 1, längst till höger i körriktningen, intill kommer förare med näst lägst lottnummer o s v. I kvalheat två blir startpositionerna omvända.

Slutresultat kvalheat: Efter kvalheaten upprättas slutlig poängställning från kvalen enligt UIM poängskala.
Vid lika poäng i en kvalgrupp, placeras förare med bäst placering i sista heatet först.
Vid flera kvalgrupper inom samma maskinkategori särskiljs förare med samma poäng genom den redan gjorda lottningen.

8.4.3 Finaler vid elimineringstävling

Alla finaler körs i två heat.

Samtliga Elimineringsfinaler ger möjlighet att gå vidare till högre final och slutligen kunna nå A-finalerna.

I den lägsta Elimineringsfinalen väljer förare med högst placering i resultatlistan från kvalheaten startspår först, därefter förare med näst högst placering o s v.

Vinnaren av Final 1 väljer plats först i Final 2, därefter tvåan o s v.

När första Elimineringsfinalerna avgjorts går ett antal förare vidare till nästa högre final.

Där väljer redan kvalificerade förare startposition först enligt kvalresultaten. Därefter väljer förare som kvalificerat sig från lägre final, först väljer vinnaren, tvåan o s v.

8.4.4 A-finaler vid elimineringstävling

Startpositioner väljs lika tidigare heat.

8.4.5 Slutresultat vid elimineringstävling

När samtliga Finaler körts upprättas tävlingens slutliga resultatlista utifrån resultaten i Finalerna.

Vinnare av tävlingen blir den förare som samlat mest poäng i A-finalerna, vid lika poäng avgör placering i sista heatet. Därefter tvåan i A-finalen o s v ända till sista plats i lägsta finalen. 

För varje klass som ingått i Finalerna och där 3 eller fler förare deltagit upprättas även separata resultatlistor för aktuell klass.

8.5 Start

Föraren måste vara på startlinjen vid heatstart för att få deltaga, dvs förare får inte köra in i heatet senare om föraren inte deltagit i starten. Tävlingsledaren har rätt att neka förare att starta i heat om föraren inte håller angivna tider.

Olika startmetoder kan användas, exempelvis flaggstart, ljussignaler samt gummibandstart, detta skall meddelas i tilläggsreglerna.

8.6 Få deltagare

Vid få deltagare kan deltagarna i olika klasser inom samma maskinkategori (sitt- och ståmaskin samt GP sittmaskiner) samköra om det kan ske på ett säkert sätt. Poängräkningen ska särskiljas per klass i sammanställningen. Juniorklasser får inte slås ihop med klasser där seniorer deltar.


Då två klasser körs ihop ska den snabbaste klassen ha de bästa startpositionerna.

8.7 Ramlat av sin aquabike

Förare som ramlat av sin aquabike får ta hjälp av annan förare eller funktionär för att ta sig till sin aquabike.

8.8 Bana (aquabike offshore)

En bana kan köras i ett antal varv eller på en viss angiven sträcka. Ett varv på en offshorebana ska vara minst en sjömil. En bansträcka får vara maximalt 30 sjömil lång, men en tävling kan innehålla mer än en bansträcka.

8.9 Miss av boj (aquabike offshore)

Förare som missar boj blir utesluten om inte föraren på ett säkert sätt vänder och passerar bojen på rätt sida.

8.10 Ski Fun

Ski Fun är en klass för nybörjare från 15 år. Klassen följer UIM:s regler för ski GP1.

Klassen får inte ingå i en serie, cup eller liknande. Fun-förare får inte delta i annan ski-klass vid samma tävling.

Om förare uppnår tre topp-tre totalplaceringar i Fun-klass under en tävlingssäsong äger förare ej rätt att delta i denna klass resterande del av året

8.11 Runabout GP3

”Naturally Aspirated” (N/A): 2-taktsmotorer max 1300 cc, 4-taktsmotorer max 1600 cc. Turbo och/eller kompressormatning inte tillåtet.

8.12 Runabout GP4 junior

Runabout GP4 junior är en klass för förare 11-15 år. Klassen ska bjudas in till alla tävlingar. Klassen körs enligt UIM:s reglemente för Runabout GP4.

Runabout GP4 junior får ej slås samman med annan klass.

8.13 Back

Runabout maskiner har rätt att behålla original backanordning.

9 Nationella undantag och tillägg för offshore

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk.

9.1 Webtracking

Vid Offshoretävlingar ska alla tävlingsekipage vara försedda med trackingsystemet Webtracking.

Tillrättavisning utdelas till förare om trackingenhet:

 • inte varit påslagen under hela tävlingen
 • inte fungerat alls
 • övergått i tre minuters uppdatering
 • slutar fungera under racet

Webtracking operatören vid tävling, ansvarar för att funktionär ska försöka stämma av med besättning om eventuella problem/förklaring när tillrättavisning utdelats. Besättning är också skyldig att komma med förklaring till trackingproblem för att undvika tillrättavisning/påföljd.

Tillrättavisning ska meddelas på anslagstavlan samt rapporteras av supervisorn till förbundet. En andra tillrättavisning kan medföra ytterligare bestraffning. Efter tre tillrättavisningar sker vid påföljande ”fel” tre minuters tidstillägg. Vid ytterligare ”fel” blir det uteslutning.

9.2 Start

Vid start är det tillåtet för tävlande att upp till planingsfart med ansluten säkerhetskontakt förflytta sig inom sittbrunnen. Kroppsdelar under midjan ska vara i sittbrunnen.

9.3 Märkning av antalet besättningsmän

På båtar med mer än två i besättningen ska antalet personer ombord skrivas längst fram på fören. Siffrorna ska vara minst 15 cm höga i avvikande färg mot bakgrunden. Antalet ska skrivas i tre olika riktningar. Båt som bryter mot denna regel utesluts.

9.4 Säkerhetsutrustning (ej aquabike offshore)

Minimikrav på utrustning som ska medföras i båten under tävling och vara väl surrad:

 • Ett ankare på minst 3,5 kg.
 • En ankarlina på minst 30 m.
 • En bogserögla i fören under däck.
 • Två tampar, vardera på minst 10m.
 • En handbrandläckare på 2 kg.
 • En orange ”brytflagga”, 60×40 cm.
 • En magnetisk styrkompass.
 • Fysiska sjökort över hela banans sträckning (GPS, plotter etc är tillåtna som komplement).
 • En kniv.
 • Ett cyklop.
 • En hink på minst 5 liter.
 • Två paddlar.
 • Gasreglage med returfjäder.
 • Säkerhetskontakt  till alla i besättningen.
 • Lyftstroppar. Lyftstropparna och lyftpunkterna skall vara anpassade efter ekipagets vikt.

Se även aktuellt besiktningsprotokoll.

9.5 Man över bord (ej aquabike offshore eller P750)

Om en eller flera ur besättningen hamnar i vattnet under tävling/uppvisning måste ekipaget avbryta tävlingen/uppvisningen.

9.6 Tävlingsnummer aquabike offshore

Storleken på siffrorna ska vara minst 18 cm i höjd och 3 cm i bredd. Mellanrummet mellan siffrorna ska vara minst 2 cm. Runt tävlingsnumret ska det vara minst 2 centimeter i marginal. Sifforna ska vara svarta och bakgrunden vit.

9.7 Målgång

Vid målgång i en bana av typ ”varvbana” där tävlande passerar mållinjen upprepade gånger innan målgången är det alltid den tävlandes ansvar att ha kontroll på att rätt antal varv körts för sin klass. Detta oavsett om det uppfattas som att avflaggning sker innan rätt antal varv körts.

9.8 Träning

Vid en tvådagarstävling måste det finnas tid för träning dag 2.

9.9 Skydd under däck

Alla båtar ska ha en anordning som förhindrar att besättningsmän kastas framåt eller åt sidorna under däck, längre ut än pedalställ/fotbräda.

9.10 Ljudnivå

Tillåten ljudnivå för offshorebåtar är, oavsett klass och motortyp, nationellt 91 dB (A) + 4 dB
(A) vid prov enligt UIM-regel 734.2.


För motorer som ej har UIM homologisering, CE-godkännande eller har ett förändrat avgassystem rekommenderas ett intyg för ljudnivå. Det justerade ljudtrycket får högst vara 95 dB(A).
Intyget skall vara bifogat till mätbrevet.

Påföljder:

 • Uppmätt ljudnivå under tävling på 96-100 dB(A) för mätvärdet justerat normavståndet 25 m: Nerflyttning 3 (tre) placeringar.
 • Uppmätt ljudnivå under tävling på över 100 dB(A): Uteslutning ur tävlingen.

Uppmätt justerad ljudnivå över 96 dB(A) skall noteras i loggbok.

Ska uppfylla regler gällande ljudmätning i NT.

10 Nationella undantag och tillägg för rundbana

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk.

10.1 Tidsträning

Tidsträningen grönflaggas efter 1 minut och då startar tidtagningen.

10.2 Klockstart

Om klockstart används har arrangören rätt att minska förvarningstiden till tre minuter. För klasser med standardmotorer kan förvarningstiden kortas ner till en minut. Detta ska meddelas senast på förarmötet.

10.3 Bränsle P750

Endast tillåtet att köra med alkylatbensin enligt SS 15 54 61:2008 i samtliga klasser inom P750 där motorn är en 2-takts motor med förgasare.

10.4 Sidoskydd, hydro OSY400

Sidoskydd Hydro, alternativt enligt Klassreglemente och historiska outboards 5.06.2, gäller alla båtar i OSY.

10.5 Propellerskydd

Nationellt gäller för OSY klassen att Propellerskydd ska användas på bryggan samt depån när man varmkör motorerna med propeller på.

10.6 Overaller vid nationella tävlingar i rundbaneklasser upp till och med GT15

Vid nationella tävlingar för rundbaneklasser upp till och med GT15 godkänns overaller som är tillverkade av lägst material Kevlar 29 alternativt uppfyller CIK-FIA level 2.

10.7 Minimivikt för GTS 15

Minimivikt för GTS 15 ska vara +15 kg, dvs 240 kg. Detta kan justeras av Svemo under året vid behov, men endast till det lägre.

11 BILAGA A -Minimum sjukvårdsberedskap


(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

12 BILAGA B – ELIMINERINGSTÄVLING AQUABIKE

Antal deltagareAntal kvalgrupperTill A-finalerAntal förare/heatTill B-finalAntal förare/heatTill C-finalAntal förare/heatTill D-final
-121 1:an, 2:an
samt 1-6 från B-final
8 3:an, 4:an
samt 1-6 från C-final
8 övriga (8 st)
132 1:an från varje kvalgrupp
samt 1-6 från B-final
82:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-finl8övriga (9 st)
1421:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr B-final
82:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr C-final
8övriga (10 st)
1521:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr B-final
82:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr C-final
8övriga (11 st)
1621:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr B-final
82:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr C-final
8övriga (12 st)
1721:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final83:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final10övriga (9 st)
1821:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 8 3:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 10övriga (10 st)
1921:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 8 3:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 10övriga (11 st)
2021:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 8 3:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 10övriga (12 st)
2121:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 83:an, 4:an, 5:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final12övriga (11 st)
2221:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 83:an, 4:an, 5:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 12övriga (12 st)
2331:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final9övria (8 st)
2431:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
8
3:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final 9övriga (9 st)
2531:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final övriga (10 st)
2631:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final 9övriga (11 st)
2731:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final 9övriga (12 st)
2831:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
9övriga (10 st)
2931:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
8 3:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
9övriga (11 st)
3031:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
8 3:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (12 st)
3131:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an, 7:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (10 st)
3231:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
12 5:an, 6:an, 7:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (11 st)
3331:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
12 5:an, 6:an, 7:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (12 st)

13 Klassreglemente Classic hydro och historiska outboards

13.1.1 Förberedelser för att anordnande av uppvisning för Classic Hydro

Regleras i tilläggsregler samt sjukvårdsdokument.

13.2 Uppvisningsorganisation

Alla uppvisningar står under överinseende av den arrangerande Svemo-anslutna klubben med hjälp och stöd av annan förening. Dessa utser en ansvarig ledare (med tävlingsfunktionärslicens) för uppvisningen samt en ansvarig säkerhetsbesiktningsman (med teknikerlicens).

13.3.1 Säkerhetsbestämmelser

Förare skall ha en Classic licens. Classic licens inkluderar rätt till start som debutant i två OSY-tävlingar.

13.3.2

Flytväst av racertyp. Ska vara hel och ej angripen av röta.

13.3.3

Hjälm E eller S märkt. Endast orange eller klarröda hjälmar godkänns.

13.3.4

Skyddskläder. Ska vara heltäckande och av kraftigt material.

13.3.5

Förare av båtar med säkerhetsbälte måste ha turtletest intyg.

13.3.6

Räddningsbåt. Ska vara av lämplig storlek för att kunna bogsera en person mot land. Besättningen, minst två personer, skall vara väl informerad om sin uppgift.

13.4 Rundbana

13.4.1 Bojar

Samtliga vändpunkter ska märkas med minst två bojar. Ett avstånd mellan bojarna på cirka 20 m rekommenderas. (Detta för att minimera risken för korsande körriktning.)

13.4.2 Start

Startförfarandet fritt. Bestäms av arrangören, enligt UIM 305 – 307. Vid gemensam start krävs att uppvisningsledaren innehar lägst A2 licens. Vid stillaliggande start kan lampa ersättas av flagga.

13.4.3 Antal båtar

Rekommenderas att ej överstiga 8 stycken per ”heat”.

13.4.4 Resultat

Resultatlistor får ej produceras avseende placering som har med passerande av mållinje att göra. Resultatlistor för Classic-Hydro kan t.ex. baseras på längsta resväg, mest tidsenliga välbevarade ekipage och flitigaste åkning.

13.5 Tekniskt reglemente

13.5.1 Mätbrev och besiktningsbok

Mätbrev utfärdas av Svemo klasscoach för classic hydro. Mätningen utförs av ägaren. Signeras och stämplas
av utsedd samordnare.

På mätbrevets baksida finns plats för tekniker att föra in eventuella anmärkningar som ska vara åtgärdade till nästa uppvisning.

13.5.2 Besiktning

Till hjälp för teknikern ska den speciella checklistan för Classic Hydro användas. Svemo:s besiktningsprotokoll används i tillämpliga delar.

13.5.3 Flytkraft

Varje båt ska ha en sådan flytkraft att den säkert flyter om en olycka inträffar. Flytkraften ska för en båt av trä motsvara en volym av 20 dm³ skum med täta celler per 100 kg totalvikt.

13.5.4 Gasreglage

Gasreglage ska vara försett med automatisk retur, men spärr får förekomma.

13.5.5 Båt

Ska vara av hydrotyp, enstegs eller trepunkts.

Hydrobåt är båt där föraren har knästående eller liggande körställning och där båt ej är tri- eller katamaran.

Nytillverkade båtar tillåts om utformningen är av ”gammal” typ. (Även flatbottnade båtar med låga bord av typ runaboats eller utility som mätt in i klasser med tilläggsbokstaven U kan tillåtas. Kör separat.)

13.5.6 Classic båt och motor

Båt och Motor Classic ska vara minst 25 år gammal.
(Tills vidare ges dispens för motorer tillverkade t.o.m 1981)

13.5.7 Motor Yamato 102, 202 & 302

Motor Yamato 102, 202 och 302 oavsett tillverkningsår kan delta i uppvisning i egen klass.

13.6 Historiska Outboards – HO

Klass: max 100 hk, och max 1000cc samt motorer äldre än 1990
I enlighet med Classic Hydro uppvisning, med följande tillägg:

13.6.1 Antal båtar

Då antalet båtar rekommenderas att ej överstiga 8 stycken per heat, bör vid behov uppdelning i klasser ej ske efter cylindervolym, utan indelas efter motoreffekt. Detta för att ej få för stora hastighetsskillnader.

13.6.2 Sidoskydd

Förarplatsen måste förses med sidokrockskydd med en höjd enligt gällande regelverk. Material m.m. enligt separat skrivelse. Alternativt förses förarplatsen med aramidfiber, enligt UIM regler.

Knäbåtar kan delta i tävling med motsvarande sidoskydd i polykarbonat som liggbåtarna
och med mått enligt UIM § 522.02.

14 Klassreglemente Classic Offshore

14.1.1 Tävling

Tävlingsmomentet är att med ett klassiskt offshore-ekipage hålla en jämn fart så nära som möjligt sin på förhand valda idealfart längs hela banan.

14.1.2

Alla tävlingar står under överinseende av den arrangerande Svemo-anslutna klubben.

14.1.3

Tävlingsarrangören ska i startbekräftelsen ange den banlängd som arrangören kommer att använda vid beräkning av resultat. Om det finns en planerad så kallad stormbana skall även dess banlängd anges i startbekräftelsen.

14.1.4

Tävlingsarrangören ska med stöd av Webtracking, upprätta Resultatlista enligt nedan regelverk. Summan av ålderspoäng enligt mätbrev och erhållna poäng i knopdelen ger totalpoängen för placering i resultatlistan.

Knopdelen = skillnaden mellan vald idealfart och uppmätt snittfart ger placering/poäng enligt tabell 14.2.11 nedan.

Om två ekipage får samma totalpoäng så placeras den med högst poäng i knopdelen före den med lägre knoppoäng.

14.1.5

Alla beräkningar ska ske med två decimalers precision.

14.1.6

Hela banan måste fullföljas, 70%-regeln UIM §320.01 gäller ej i Classic.

14.1.7

Max hastighet är 60 knop. Överskrids detta vid något tillfälle under tävlingen utesluts ekipaget.

14.1.8

Valbar idealfart är 25 – 55 knop i hela knop. Vald idealfart anges av den tävlande i Webtracking och kan ändras fram till 1 timme innan start.

14.1.9

Totalpoängen per tävling summeras till årets cup-resultat.

14.2 Utrustning

14.2.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

14.2.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

14.3 Allmänt

14.3.1

Generellt gäller alla Svemo och UIM-regler i tillämpliga delar om inget annat nämns här eller meddelas av arrangören.

14.3.2

Förare och alla besättningsmän skall ha en giltig licens utfärdad av Svemo. Där ingår en ansvars och
olycksfallsförsäkring. Se mer på www.svemo.se

14.3.3

Krav för erhållande av licens enligt kapitel 2 i ”SR Vattensport” på Svemo hemsida där det
tex framgår att du måste vara medlem i en till Svemo ansluten klubb. Klubben hjälper dig att komma igång.

Classic minimiålder: Förare 15 år för Grupp 1. 16 år upp tom Grupp 3. 18 år Grupp 4 – 6

Navigatör 13 årför Grupp 1. 15 år upp tom Grupp 3. 18 år Grupp 4 – 6.

14.3.4

Mätbrev utfärdas av Svemo efter ansökan från ägaren. Se 14.3.8 för ålderspoäng. Vid ändringar som kan förändra ålderspoängen upp eller ned, kontakta Svemo.

14.3.5

Flytkraft 2 liter/HK. Det får vara cellplast, dunkar väl inslaget i rivsäkert material och förankrat i skrovet. Flytkraft innehållande luft får vara max 25 liter/enhet.

14.3.6

Tävlingsnumret består av klassbeteckning ”CL” följt av förarens startnummer alternativt ett nummer tilldelat av tävlingsarrangören vid tillfällig licens.


Tävlingsnumret ska vara minst 30 cm högt, minst 23 cm brett, minst 5 cm stapeltjocklek och minst 8 cm mellanrum.
Se exempel här bredvid och UIM regel 710.

14.3.7

Motor, propeller, hissning och drev/växelhus är fritt. Bearbetning och trimning är fri. Fast bränsletank med däckspåfyllning måste vara jordad oavsett material på tanken. Generellt gäller att övermotoriserade ekipage ej tillåts dvs de kommer ej att erhålla ett mätbrev.

14.3.8 Ålderspoäng

Ålderspoäng anges i mätbrevet och beräknas på båt och motor var för sig. 400 är maximal totalpoäng.
Se nedan tabell.

14.3.9 Knoppoäng

Poängskalan för knopdelen är enligt UIM § 321.01.
Se nedan tabell.

14.3.10 Tabell ålderspoäng & knoppoäng

Ålderspoäng

ModellårBåtMotor
<-65200200
65-69175175
70-74150150
75-7912525
80-84100100
85-897575
90-945050
95-992525
00-00

KNOP poäng

1/400p11/22p
2/300p12/17p
3/225p13/13p
4/169p14/9p
5/127p15/7p
6/95p16/5p
7/71p17/4p
8/53p18/3p
9/40p19/2p
10/30p20/1p
MotorstorlekHästkrafterBåt/fotBåt/cm
1 000 cc7514420
2 000 cc15017510
3 000 cc22521630
4 000 cc30023700
8 200 cc60024720
16 400 cc120031845

15 Klassreglemente JT15

15.1 Syfte

JT15 ger de yngsta möjlighet till enkel och billig start med båtracing. Farten är maximerad till 28 knop. Detta ger ökad trygghet och höjer säkerheten. Steget att gå till GT15 är litet.

15.2 Allmänt

JT15 blandas ej med annan klass på banan. Körs likt GT15 och med minst 3 heat men utan tidsträning.

15.3 Båtar

Se GT reglemente. Mindre avvikelser är tillåtna; Fugetive eller liknande är tillåtna.

15.4 Motorer

Utombordsmotor med kåpeffekt max 15hk. Modifieringar för bättre lämplighet i denna klass får utföras men ljudnivån får ej höjas (tex tag ej bort kablagetätningar)

15.5 Overall

Godkända för typ Go-kart eller bättre.

15.6 Flytväst

Lägsta krav är räddningsväst med grenband. Om ryggskydd saknas rekommenderas att komplettera med detta. Uppblåsbar flytväst är inte tillåten.

15.7 Hjälm

Lägst ECE 22:05 märkning godkänd. Färg ska vara orange, gul eller röd; gärna fluorescerande. Minst 50% av den övre delen ska ha korrekt färg.

15.8 Ålder

Från det år föraren fyller 8 år.

15.9 Båt

Båt får ej gå snabbare än 28 knop. Om båt går snabbare föreslås följande enkla ändringar:
• Byta propeller
• Barlasta båten
• Modifiera/begränsa gasreglaget
• Sänk motor alt. lång rigg

15.10 Start

Startordning i första heatet lottas. Arrangören väljer sedan startordning i övriga heat så att alla i första hand får prova på de olika startpositionerna (hänsyn kan tas till föregående tävling/ar)

15.11 Övrigt

Ej SM/RM status.


Deltagare i klassen kör med svarta siffror.


Pokaler till samtliga.


Deltagarlista anslås men ej resultatlista.

Rekommenderas att varje arrangör på ett eller annat sätt avgör vilken tid per varv/heat som
motsvarar 28 knop. Detta bör då inte underskridas.


Om en båt går för snabbt, trots att man gjort vad man kan, så är det upp till främst chefstekniker
att i möjligaste mån försöka hjälpa till. Arrangören kan neka till fortsatt deltagande.

16 Klassreglemente inbordare klass K & U

Man kan börja tävla i offshore K som både förare och navigatör från och med det år man
fyller 16 år.

16.1 Nationellt inbordarreglemente

Klassen K omfattar trimmade inbordarmotorer på upp till 2050 cc

Klassen U omfattar standardmotorer på upp till 600 hästkrafter.

16.2 Motorer

16.2.1 Tillåtna inbordarmotorer klass K

Båtmotorer:
Båtmotorer av 4-takts motorer, som tillverkats i minst 2500 exemplar, homologerade enligt UIM-reglerna. Motortyper från ex. jetski, jetskibåtar mm är ej tillåtna. Ej heller motorer som ursprungligen konstruerats som utbordare.


Bilmotorer:
För nämnda bilmotorerna gäller endast seriekravet, motor ska ha kommit från bil som serietillverkats i minst 2500 exemplar. Block, vevaxlar(slaglängd), vevstakar, kolvar samt topplock mm, får kombineras fritt, även mellan olika motortyper/ fabrikat om seriekravet för resp. del uppnåtts. Kubikgränsen för klassen måste naturligtvis följas. Även så kallade eftermarknadsdelar tillåts, inget seriekrav.

FIA homologering är inte nödvändigt, men det är enklaste sättet att visa att seriekravet är uppfyllt.

Övriga motorer:
Motortyper från ex. mc, så kallade. mc-bil, snöskoter, är ej tillåtna

16.2.2 Tillåtna inbordarmotorer klass U

Standard inombordsmotor i katalogfört standardskick på upp till propellereffekt på max 430 hästkrafter.

Standardmotor ska vara/ha katalog- och saluförd som båtmotor i Sverige. Katalog bifogas med mätbrevet.

16.2.3 Turbocompound, gasturbin och Wankel

Turbocompoundmotorer, gasturbiner och wankelmotorer tillåts ej.

16.3 Tillåtna ändringar för klass K

16.3.1 Trimning och putsning

De originaldelar som inte kan bytas enligt efterföljande bestämmelser får trimmas genom putsning och bearbetning. Detta innebär att om ursprunget hos den serietillverkade komponenten alltid med säkerhet kan fastställas, får denna del korrigeras, balanseras, lättas, reduceras eller modifieras till formen genom bearbetning. Allt tillägg av material på ett homogent sätt (svetsning, limning, elektrolys) utöver reparation är förbjudet beträffande motorn.

16.3.2 Topplock och ventiler

Förutom de modifieringar som får utföras på topplocket, såsom specificeras under paragraf 16.3.1, råder fullständig frihet beträffande ventiler, ventilstyrning och ventilsäten. Antal ventiler per cylinder får dock inte ändras. Det är tillåtet att montera brickor på ventilfjädrarna. Ventilfjädrarnas antal och typ är fritt, om ändringarna håller sig inom de begränsningar som angivits under paragraf 16.3.1.

16.3.3 Kompressordrift

När en motor är försedd med en anordning vars uppgift är att högkomprimera motorns bränsleblandning (mekanisk eller avgasdriven kompressor eller motsvarande anordning) ska den verkliga cylindervolymen multipliceras med koefficienten 1,4 och den sålunda framräknade cylindervolymen anses vara den för båten gällande.
Turbo och/eller överladdade motorer tillåts. Ett dynamiskt luftintag, avsett att leda luft till motorns luftintag betraktas inte som kompressor.

För klass K får endast ett ladd-aggregat nyttjas, turbo eller kompressor.

Ej heller sekventiell/bi eller elektrisk överladdning är tillåtet.

16.3.4 Omborrning

Omborrning till maximal volym i den cylindervolymklass motorn normalt hänförs till är tillåtet. Omvänt gäller också att en motor får fodras ner till närmaste mindre cylindervolymklass.

Montering eller utbyte av cylinderfoder är tillåtet. Med foder förstås cylinderns insida som berörs av kolven. Fodret kan vara en särskild detalj, monterbart i blocket genom inpressning, svetsning eller dylikt. Materialet är fritt. Om motorns cylindrar är borrade direkt i blocket, tillåts lösa foder av valfritt material. Materialet får tillföras insidan av cylindrarna.

16.3.5 Avgasrör

Avgasgrenrör (från cylindertopp) och avgasrör är fritt. Hela avgassystemet måste avkylas i hela dess längd och detta måste ske genom vattencirkulation, vattenmantling, bandning eller genom att blanda vattnet med avgaserna. Avkylningen måste verka från cylinderlocket.

Det kan tillåtas att en kort bit av röret, ej överstigande tre centimeter av avgasröret intill cylinderlocket, ej avkyls.

Ovanstående är ej nödvändigt vid tävlingar med inbordare, där avgasröret, grenröret, ljuddämparen eller blandaren kan fastsättas utanför skrovet, däck eller kåpa.

Vid turbomontage får kylning av avgassystemet ordnas på annat lämpligt sätt.

Temperaturen på den yttre ytan av skyddet får inte, vid något tillfälle, överskrida 150 °C.

Avgasutloppet måste vara placerat så att besättningen inte kan påverkas av avgasrök.

16.3.6 Kamaxlar och ventilreglering

Fritt. Kamaxelns (-axlarnas) placering och antal får dock inte ändras.

16.3.7 Elektriskt system

Batteri och startmotor ska finnas, övrig el och tändningssystem är fritt.

16.3.8 Kraftöverföring

Inga flerväxlande växellådor eller varierande utväxling tillåts.

16.3.9 Efterkontroll/Rivning av motorer klass K

Motorer skall inte rivas enbart för kontroll, utan endast i samband med protest. Samtliga motorer (avser bottendel) skall vara förbereda för plombering.
Vid protest väljer båtägaren något av nedanstående alternativ:

 1. Riva på plats.
 2. Plombera och riva vid ett senare tillfälle i närvaro av tekniker. Detta kan alltså ske efter avslutad säsong.
  Utrustning för plombering medförs till samtliga tävlingstillfällen av klassen själva. Plombering utfös av tekniker samt dokumenteras i besiktningsbok/mätbrev

16.3.10 Övrigt

Det råder inga restriktioner för lager, packningar, smörjsystem eller bränslepump beträffande antal, typ, placering och kapacitet.

Finns elektrisk bränslepump ska strömbrytare lätt kunna nås av alla i besättningen.

Hål för plomberingstråd (3 mm), i cylindertopp, cylinderblock och oljetråg bör finnas förberett.

16.4.7 Kamaxlar och ventilreglering

Fritt. Kamaxelns (-axlarnas) placering och antal får dock inte ändras.

16.4.8 Elektriskt system

Batteri och startmotor ska finnas, övrig el och tändningssystem fritt.

16.4.9 Övrigt

Det råder inga restriktioner för lager, packningar, smörjsystem, eller bränslepump, beträffande antal, typ, placering och kapacitet.

Finns elektrisk bränslepump ska strömbrytare lätt kunna nås av alla i besättningen.

Hål för plomberingstråd (3 mm), i cylindertopp, cylinderblock och oljetråg bör finnas förberett.

16.5 Tillåtna ändringar för klass U (standardmotorer)

16.5.1 Motorfästen

Motorfästen får förstärkas eller bytas mot kraftigare.

16.5.2 Styranordning

Styranordning får förstärkas eller bytas mot kraftigare.

16.5.3 Ljuddämpare

Extern ljuddämpare får monteras.

16.5.4 Avgasrör

Headers får monteras.

16.6 Kraftöverföring, skyddskåpor och motorrum för K/U

16.6.1 Kraftöverföring

Drevet är fritt, (fabrikat/typ behöver ej vara detsamma som motorn.) Hundra procent av kraften ska överföras till vattnet när båten framförs i racingläge i lugnt vatten.

Alla båtar ska kunna manövreras framåt och bakåt och ska ha friläge, som kan manövreras via reglage från besättningsmans plats, denna funktion ska vara permanent installerad och kunna demonstreras när som helst.

Båtar som har två eller fler propellerenheter ska ha antingen en extern ”tie bar” för att stabilisera dreven eller annan skyddsanordning som förhindrar att dreven slår ihop.

16.6.2 Skyddskåpor

Motorn ska ha skydd/uppfångare över alla driv- (propeller) axlar i en 180 graders sektor uppåt.

16.6.3 Motorrum

Motorer ska vara installerade i ett utrymme, som är skilt från förarplatsen och andra utrymmen och ska ha nödvändig ventilation. Ventilationshål i skott och luckor i omedelbar närhet av besättningen ska ha flamskydd. Utrymmet(na) ska ha ordentliga luckor.

16.6.4 Motor och bränsleskott

Skott ska vara förankrade i skrovets botten och ha tillräcklig höjd för att hindra att bränsle och gaser sprids till andra delar av båten. De olika utrymmena ska kunna länsas var för sig.

Beslag för påfyllnad och avluftning av bränsletank ska vara lokaliserade utanför sittbrunnen, så att spillbränsle inte hamnar i båten.

16.6.5 Bränsletankar

Bränsletank ska vara skild från motorrum.

Bränsletillförseln ska kunna stängas av med kran utanför motorrum. Kranen ska kunna nås och manövreras lätt utan verktyg.

Eventuellt länkage (kran, reglage) får inte innehålla kabel bestående av innertråd och hölje, sådan kabel kan kärva vid brand (överföringen ska vara brandtålig).

Bränsletankar och bränslesystem ska vara jordade, för att förhindra statisk elektricitet.

Bränsle får inte förflyttas under tävling, utom genom permanent installerade bränsleledningar anslutna till tanken.

16.6.6 Brandsläckningssystem

Vid all installation av inbordarmotorer krävs ett fast manuellt system. Detta system ska vara på minst 2 kg, och ersätter ej lös handbrandsläckare (för klass K minst 2 kg och för klass minst 2 x 2 kg).

16.6.7 Säkerhetskontakt

Säkerhetskontakten ska stoppa motorn.

 • Säkerhetskontakter ska vara anslutna till alla i besättningen (först ut stoppar motorn).
  Det måste vara möjligt att koppla ihop säkerhetskontakten snabbt för att kunna starta
  motorn.
  Snöret till säkerhetskontakten får inte vara längre än 120 cm. Säkerhetskontakt ska
  vara kopplad till alla i besättningen under hela tiden då båten körs i tävlingsfart.
 • Snöret till säkerhetskontakten måste tåla 10 gånger den nödvändiga belastningen, eller
  tåla 10 kg dragningskraft. Säkerhetskontakten måste kunna utlösas i alla riktningar.
 • Snören till kontakten erfordras inte när bältessystem används.
 • På dieselmotorer ska säkerhetskontakten påverka bränslepumpen.
 • På motorer med insprutning kan säkerhetskontakten påverka
  bränsle/högtryckspumpen. Detta testas genom att provstarta motor UTAN
  säkerhetskontakt, d.v.s. bränsletrycklöst, motorn skall då ej kunna startas. Man kan också
  lyssna på pumpen, d.v.s. att den slutar gå då säkerhetskontakt bryts.

16.7 Båt/skrov för klass K/U

16.7.1.1 Minimi- och maximilängd samt minimivikter klass K

MinimilängdMaximilängdMinimiviktVikttillägg
Enskrov6,2 m8,4 m625 kg0,65 kg/cm
Flerskrov6,2 m8,4 m775 kg0,65 kg/cm

Minimilängd klass K: min 6,2 meter planning surface enligt UIM §501.11. Tidigare inmätta klass K-tävlingsbåtar om de är minst 6,0 meter. För historiskt använda båtar inom klass 3 eller nuvarande klass K att delta med enskrovare och katamaraner ner till 5,40 m (18 fot).  För att godkännas måste båtmodellen ha blivit använd inom klassen. Dessa båtar måste använda den drivlina som var aktuell när båten användes, ex Marieholm 19 användes med Volvo B20 och Volvo Penta Aq 100 eller 200 series drev.

Minimivikten avser båt med nämnd minimilängd. För längre båtar ska vikten ökas enligt vikttillägg för längden överstigande minimilängd.

Vikten är färdig för tävling, torr båt inklusive all säkerhetsutrustning (utom besättningen och deras hjälm/flytvästar). För kontroll efter tävlingen ska återstående bränsle i tankar inkluderas i minimivikten. Lyftstroppar som förs med ombord räknas som säkerhetsutrustning. Båten ska vara tom på vatten. Båtar som ska få köra på en längd mindre än 6,2 meter (20,5 fot) ska följa nuvarande lydelse på minimivikt 625 kg på enskrov och 775 kg på katamaraner. Klasscoachen i samråd md mätman avgör vilka båtar som ska få köras med en längd på mindre än 6,20 meter (20,5 fot).

16.7.1.2 Minimi- och maximilängd samt minimivikter klass U

Endast enskrovsbåtar tillåtna.

MotorstorlekMinimilängdMaximilängdMinimivikt
U (8400 cc)7,8 m9,5 m2100 kg
MinimilängdMaximilängdMin. bredd i slagetViktEffekt
6,6 mFri1,45 m1250 kg350 Hkr
6,8 mFri1,7 m1600 kg430 Hkr
7,8 mFri1,8 m2100 kg540 Hkr
8,4 mFri1,9 m2500 kg600 Hkr

Effekt och vikt, bedöms på samma sätt som tidigare. Bredd i slaget, mätt vid akterspegeln.

Vikten är färdig för tävling, torr båt inklusive besättning och all säkerhetsutrustning inklusive hjälmar och flytvästar. För kontroll efter tävlingen ska återstående bränsle i tankar inkluderas i minimivikten.

Lyftstroppar som förs med ombord räknas som säkerhetsutrustning. Båten ska vara tom på vatten.

16.7.2 Skrovdimensioner

För enskrovsbåtar ska skrovets yttre konturer, utom avbärarlister och sprutlister ”rymma en
låda” med följande dimensioner:

KlassHöjdBreddLängd
K46 cm120 cm235 cm
U46 cm120 cm325 cm

Alla båtar skall innehålla en minimivolym av flytelement, fast installerad i skrovet.

Minimivolym mätt i liter:

Klass KEnkelskrovFlerskrov
Båt i enkellaminat370 liter380 liter
Båt i sandwich150 liter200 liter

Minimivolym mätt i liter:

Klass UEnkelskrov
Båt i enkellaminat800 liter
Båt i sandwich500 liter

16.7.3 Definition av enskrov

En enskrovsbåt ska vara en båt med ett skrov.

16.7.4 Vingar

Vingar tillåts inte. En vinge definieras som en anordning över däck, som har en nedåt pluseller minusvinkel på 60 grader med en area som överskrider 0,1 kvadratmeter.

16.7.5 Besättning

Besättningen ska utgöras av minst två personer. Samtliga i besättningen ska ha giltig tävlingslicens.

16.7.6 Säkerhetsutrustning och sittbrunn

Beträffande båtens och den personliga säkerhetsutrustningen i övrigt hänvisas till reglementet för Offshore 3 och till de besiktningsnormer som gäller vid svenska tävlingar. För klass K och U ska sittbrunnen uppfylla UIM regler §703.9 och §703.8.

16.7.7 Tävlingsnummer

Se gällande Svemo-regler.

16.7.8 Nationsflagga

Krävs ej i och med nationella klasser.

16.7.9 Bränsle

Klass K: tillåtna bränsle är handelsbensin och E85; med handelsbensin menas bensin utan tillsatser som köps på en bensinstation med högst 99 oktan. Diesel är inte tillåtet. I övrigt se regel 5.4. I övrigt se UIM regel §504.

17 Klassreglemente offshore V150

V150 är en klass, för enskrovsbåtar med upp till 150 hkr utbordare Båtarna är avsedda att tävla på öppna vatten, med en tänkt maxfart av 65 Knop.

Klassens ”huvudregler” är: sunt förnuft, sportsmanship samt ha kul!

Ekipage som inte till fullo uppfyller reglementet kan ges dispens för att kunna köra en (1) provapåtävling i rekryteringssyfte, ekipaget får ej tillgodoräkna sig eventuella mästerskapspoäng.

Man kan börja tävla i offshore V150 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 16 år.

Nedan är några exempel på godkända båtar och motorer för klassen.

Båtar: Frode, Crum, Phantom, Tintorera, Hotshot etc.

Motorer: Alla fyrtaktsmotorer samt direktinsprutade tvåtaktsmotorer så kallade DFI-motorer såsom Evinrude Ficht och E-Tec, Mercury Optimax, Yamaha HPDI etc. Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshore Kommittén även under pågående säsong.

17.1 Båt

17.1.1 Skrov och däck

Skrov ska vara av konventionell enskrovstyp.

Däcket måste kunna bära vikten av en stående person (100 kg) överallt.

Så kallade ”vingbåtar” och stegbottenbåtar är ej tillåtna. Endast ett tvärsteg så kallat ”luftningssteg” med max bredd på 80 cm tillåts. Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

17.1.2 Sittbrunn

Sittbrunnen ska uppfylla UIM §703.9 och nationella tillägg, detta innebär bland annat att:

 • En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd/person 30 cm min höjd 5 cm ska finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas förstärkt vattendeflektor under däck framför besättningen för att förhindra att någon i besättningen åker in under däck.
 • Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol.
 • Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.

17.1.3 Längd och bredd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln LÖA (LOA enligt Lloyd se skiss) ska båtens längd vara minst:

Max hkMinimilängd meter
1505,70
1355,50
1155,30
Se bild för förtydligande hur båtens längd mäts
Peken och badbryggor ingår inte i längdmåttet, se mätinstruktion.

17.1.4 Vikt

Minimivikt avser komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt
150 hkr840 kg
135 hkr770 kg
115 hkr700 kg

17.2 Motor

17.2.1 Godkända motorer

Alla fyrtaktsmotorer samt direktinsprutade tvåtaksmotorer så kallade DFI-motorer. Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Motorer ska vara i orört standard skick, d.v.s. de får inte vara filade eller ”blue-printade”.

Motorns modell och standardspecifikation ska kunna styrkas med lämplig handling (t.ex. utdrag ur verkstadshandbok).

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

17.2.2 Tillåtna ändringar

 • Styrarm, motorfästen, konsoler får förstärkas som säkerhetsåtgärd. Material får läggas till som förstärkning, inget material får tas bort.
 • Alla externa (inte inne i motorblocket) skruvar, muttrar etc får bytas som säkerhetsåtgärd.
 • S.k. styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.
 • Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga.
 • Växelhus skall vara fabrikatets original och ha komplett växel (F-N-R).
 • Det är tillåtet att montera noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/ modifiera skädda. Propellern är fri.
 • Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativ modifieras, anoder och trimfenor får demonteras.
 • Vid motorhaveri får motor renoveras, renoveringen skall vara i renoveringssyfte och ej vara prestandahöjande, före och efter skall motorn besiktigas av teknisk supervisor utsedd av förbundet.
 • Separat vattenintag är tillåtet, dock skall motorns impellerpump brukas i sitt originalutförande. Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.
 • ECU / PCM. Vid kontroll ska motor ha original kalibrerings-id enligt tillverkaren & motormodell. En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.

17.2.3 Hissning

Hissning av motorn begränsas till att propeller axelns centrumlinjen måste minst vara 25 mm nedanför båtbottens köllinje mätt från båtbottens lägsta punkt med propelleraxeln parallell med båtbottens köllinje. Inga designer/utförande med fenor, kölar, steg eller konvexformad botten för att nå en högre hisshöjd är tillåtna. Om bakre delen av båtbotten ej är rak definieras köllinjen av gångytans slut och en punkt 600 mm förut. Motorn får inte gå att justera i höjdled under tävling.

Elhydrauliska och manuella hissar ska vara låsta med bult så att de inte går att justera.

17.2.4 Miljö

Oljespillmatta i depå på land är obligatorisk. Alkylatbensin rekommenderas liksom biologiskt nedbrytbara oljor.

17.3 Utrustning

17.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

17.3.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

17.3.3 Flytkraft

Flytkraften ska vara väl förankrad i båten och tåla bränsle. Flytkraftens volym ska minst vara:

MaterialMin flytkraft
Enkellaminat270 liter
Skrov alt däck i Sandwich205 liter
Sandwich140 liter

17.3.4 Tävlingsnummer

Klassbeteckning är Z. Klassbeteckning och nummer ska finnas på fribord och fördäck läsbart ifrån föraren, se bild för måttuppgifter.

18 Klassreglemente offshore W150

W150 är en klass som liknar V150 men här får man tävla med fler skrovtyper. Båtarna ska vara avsedda att tävla på öppet vatten, med en tänkt maxfart av 70 knop.

Klassens ”huvudregler” är: sunt förnuft, sportsmanship samt ha kul! Ekipage som inte till fullo uppfyller reglementet kan ges dispens för att kunna köra en (1) prova-på-tävling i rekryteringssyfte, ekipaget får ej tillgodoräkna sig ev. poäng

Man kan börja tävla i offshore W150 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 18 år.

Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshorekommittén även under pågående säsong.

18.1 Båt

18.1.1 Skrov och däck

Skrovet skall vara av flerskrovs typ, eller så kallade vingbåtar. Däcket måste kunna bära vikten av en  stående person (100 kg) överallt.

Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev. Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar över om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

18.1.2 Sittbrunn

En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd 30 cm min höjd 5 cm skall finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas förstärkt vattendeflektor under däck framför besättningen för att förhindra någon i besättningen att åka in under däck. Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol. Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.

18.1.3 Längd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln L O A (enligt skiss), ska båtens längd vara minst:

Max hkMinimilängd meter
1506,20
1356,00
1155,70

Se bild nedan för förtydligande hur båtens längd mäts.

Peken och badbryggor ingår inte i längdmåttet, se mätinstruktion.

18.1.4 Vikt

Minimivikten avser för komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt kg
150945
135850
115760

18.2 Motor

18.2.1 Godkända motorer

Alla fyrtaktsmotorer samt direktnsprutade tvåtaktsmotorer så kallade DFI-motorer. Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Motorer ska vara i orört standardskick, d.v.s de får inte vara filade eller ”blue-printade”.

Motorns modell och standardspecifikation ska kunna styrkas med lämplig handling t.ex genom ett utdrag ur verkstadshandbok.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

18.2.2 Tillåtna ändringar

 • Styrarm, motorfästen, konsoler får förstärkas som säkerhetsåtgärd. Material får läggas till som förstärkning, inget material får tas bort.
 • Alla externa (inte inne i motorblocket) skruvar, muttrar etc får bytas som säkerhetsåtgärd
 • S.k. styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.
 • Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga
 • Växelhus skall vara fabrikatets original och ha komplett växel (F-N-R).
 • Det är tillåtet att montera noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/ modifiera skädda. Propellern är fri.
 • Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativ modifieras, anoder på och i växelhus för demonteras.
 • Vid motorhaveri får motor renoveras, renoveringen skall vara i renoveringssyfte och ej vara prestandahöjande, före och efter skall motorn besiktigas av teknisk supervisor utsedd av Svemo.
 • Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.
 • ECU / PCM. Vid kontroll ska motor ha original kalibrerings-id enligt tillverkaren & motormodell. En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.

18.2.3 Hissning

Motorns höjd på akterspegeln får gå att justera under gång.

18.2.4 Miljö

Oljespillmatta i depå på land erfordras.

18.3 Utrustning

18.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

18.3.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

18.3.3 Flytkraft

Flytkraften ska vara väl förankrad i båten och tåla bränsle. Flytkraftens volym ska minst vara:

MaterialMin flytkraft
Enkellaminat370 liter
Skrov alt däck i Sandwich205 liter
Sandwich105 liter

18.3.4 Tävlingsnummer och flagg

Klassbeteckningen är W.

Klassbeteckning och nummer ska finnas på fribord och på förardäck läsbart ifrån föraren. Se bild för måttuppgifter.

20 Klassreglemente offshore V90 – helt nytt reglemente, se hela paragrafen.

V90 är en klass för enskrovsbåtar med upp till 90 hk utbordare. Båtarna är avsedda för att tävla på öppna vatten, med en tänkt maxfart av 55 knop.

Klassens ledord ör: sunt förnuft, sportmanship samt ha kul!

Man kan börja tävla i offshore V90 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 16 år.

Klassen är begränsad till en maxfart enligt Webtracking 55 knop, överträdelse = DSQ.

Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshorekommittén även under pågående säsong.

20.1 Båt

20.1.1 Skrov och däck

Skrovet ska vara av konventionell enskrostyp.

Däcket måste kunna bära vikten av en stående person (100 kg) överallt.

Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev och använder det gemensamma mätbrevsunderlaget för V90 och Classic Offshore. Mätbrevet utfärdas av Svemo efter ansökan ifrån ägaren.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

20.1.2 Sittbrunn

En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd/person 30 cm min höjd 5 cm ska finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas en vattendetektor under däck framför besättningen för att förhindra någon i besättningen att åka in under däck.

Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol. Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.

20.1.3 Längd & bredd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln sa båten vara minst:

Max hkMinimilängd meter
905,00
704,60
504,15

Se bild nedan för förtydligande hur båtens längd mäts.

20.1.4 Vikt

Minimivikten avser komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt kg
90580
70520
50475

20.2 Motor

20.2.1 Godkända motorer

Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

20.2.2 Tillåtna ändringar

Så kallade styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.

Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga. Bränsletillförsel är i övrigt fri.

Växelhus ska vara fabrikatets orginal och ha komplett växel (F-N-R).

Det är tillåtet att montera powertrim, noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/modifiera skädda. Propellern är fri.

Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativt modifieras, anoder och trimfenor får demonteras.

Separat vattenintag är tillåtet, dock ska motorns impellerpump brukas i sitt orginalutförande. Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.

En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.

20.2.3 Hissning

Hissning av motorn begränsas till att propelleraxelns centrumlinje måste minst vara 25 mm nedanför båtbottens köllinje. Ingen design/utförande med fenor, kölar, steg, eller konvexformad botten för att nå en högre hisshöjd är tillåtna. Om bakre delen av båtbotten ej är rak definieras köllinjen av gångytans slut och en punkt 600mm förut. Motorn får inte gå att justera i höjdled under tävling. Elhydrauliska och manuella hissar ska vara låsta med bult så att de inte går att justera.

20.2.4 Miljö

Oljespillmatta i depå på land är obligatorisk. Alkylatbensin rekommenderas liksom biologiskt nedbrytbara oljor.

20.3 Utrustning

20.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

20.3.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

20.3.3 Flytkraft

Flytkraften ska vara väl förankrad i båten och tåla bränsle. Flytkraftens volym ska minst vara:

HkMin volym
90180 liter
70140 liter
50125 liter

20.3.4 Tävlingsnummer

Klassbeteckningen är H. Klassbeteckningen och nummer ska finnas på friborden och på fördäck läsbart ifrån föraren, se bild för måttuppgifter:

21 Standardbåtsreglemente – helt nytt reglemente, se hela paragrafen.

21.1 Allmänt

För att delta i klassen krävs utfärdat mätbrev.

21.2 Båt

Båt skall vara av enskrovstyp och försedd med fast monterad rattstyrning, fjärreglage för gas och växel. S.k. ”power lifts” som kan justera motorns höjd under gång är inte tillåtna. Båten ska vara serietillverkad i minst 5 exemplar och ha CE-märkning, Sjöfartsverkets blå skylt eller liknande. Båten skall vara i standardutförande och överensstämma med utförande i broschyr/tillverkarens hemsida. Båten ska vara/ha varit marknadsförd till allmänheten. Detaljförändringar i utförandet kan ingå i samma serie, dock ej ändring av skrov och överbyggnad. Båtens styranordning skall vara av kraftig typ med rejäla anslutningar och låsningar. Fotgas får användas. Angivna vikter avser komplett ekipage med tomma tankar inklusive besättningens sammanlagda vikt och säkerhetsutrustning. Eventuell barlast skall vara permanent fastsatt till förstärkt del av skrovet. Stickprovskontroller kommer att göras. För låg minimivikt resulterar i uteslutning.

21.3 Motor

Motor skall vara katalog- och saluförd som båtmotor i Sverige. Broschyr skall medföras vid inmätning och besiktning. Motorstyrka avser propelleraxeleffekt. Motor skall vara i katalogfört standardskick. Motoreffekt får ej överstiga max angiven effekt enligt CE-märkning. Avgassystem skall vara vattenkylt i hela sin längd. Utombordsmotors avgasutsläpp skall till större delen ske genom växelhustorpeden. Dubbelmontage är tillåtet och den angivna effekten avser då den sammanlagda motoreffekten. Motorns kavitationsplatta får högst hissas 60 mm över båtens botten. Arrangören förbehåller sig rätten att efterbesiktiga motorer. Kostnaden för ihopmontering betalas av föraren. Bensinen skall vara blyfri, max 99 oktan handelsbensin i enlighet med de generella reglerna. Bränsletank skall vara jordad. Max ljudnivå i samtliga klasser är 90 dB(A)/25m. Kraftöverföring skall vara i katalogfört standardskick. Motorer skall vara försedda med frigång och back. Jetaggregat får ha annan backkonstruktion. Noskon får användas på växelhus.

21.4 Branschklass

Klassen är tänkt för bl.a. Kändisklassen i Roslagsloppet. Toppfarten ska ligga på max 50 knop under tävling, även om båtarna kan gå snabbare. Överstigs denna fart på någon del av tävlingen, blir ekipaget uteslutet. Här ges även möjlighet för olika tillverkare/återförsäljare att visa upp sina båtar under ordnade former. Klarar inte ekipaget ovanstående indelning för SA, så ska båten utrustas enligt SB/SC.

21.5 Besättning

Minimibesättning i samtliga klasser är två personer. Minimiålder är 16 år. 1 För Branch- och SA-klasserna räcker det att genomgå en timme lång kurs i ”Delta i båttävling” som ges i anslutning till förarmötet.

21.6 Klassindelning

KlassTurist standardTurist SportTurist Super sport
KlassbeteckningSASBSC
Båtlängd4.80+5.40+6,00 m
Motoreffekt [hkr]Min vikt inkl besättning [kg] ->
60530  
70625  
75670  
80720  
90815625 
100910695 
1151060810 
1251160885670
1301210920700
14013151000760
15014201075815
17516901275960
200197514801115
225227016901265
250258019101425
275291021851585
300325023701750
325361526151925
350440528702025
375 31352280
400 34102465
425 36952655
450 39952850
475 43053050
500 46353260
525  3475
550  3700
575  3930
600  4165
625  4415
650  4660
675  4940
700  5220
725  5510
750  5815

Fart [knop]=123*(Effekt[hkr]/vikt[kg])^0.53*(1+Hissning[mm]/1000)*(1+ vikt[kg]/23360)

21.7 Utrustningskrav

(Kan komma att förändras i enlighet med motsvarande krav i UIM eller SVEMO regler.)

K = Krav R = Rekommenderas

 Turist Bransch, SATurist SB, SC
UIM-godkänd tävlingsvästRK
RäddningsvästK
Motorsporthjälm, (gul, röd eller orange) enl SVEMO/UIMKK
Heltäckande klädsel (brandsäker overall rekommenderas)  
Våtdräkt typ enklareRK
Ett första förband/personKK
Nödstopp till alla ombordKK
Brandsläckare min 2 kg, Inombordarbåt: Två brandsläckare 2 kg varav en med munstycke i motorrummetKK
Inbordarbåt: Fast monterad motorrumsfläktKK
Hink och länspumpKK
Två åror eller paddlarKK
Ankare, min vikt, 7,5 kg. Båtar <1000 kg 5 kgKK
Ankarlina minst 30 m långKK
Två orange röksignaler och två handblossRR
En orange flagga 40 x 60 cmKK
Kompass alt GPSKK
Två förtöjningslinor, minst båtens längKK
Grabbhandtag, till alla ombordKK
Flytkraft, motsv min 40 % av båtens viktKK
WebtrackingKK

Båt skall på båda sidor vara försedd med väl synliga klass- och tävlingsnummer åtskilda av ett bindestreck. Tävlingsnumret överensstämmer normalt med förarens licensnummer. Siffrorna skall vara svarta mot vit botten och med en minsta höjd av 30 cm och en stapelbredd av minst 5 cm. 

0. Begrepp och förkortningar

Chefstekniker = besiktningschef

NT = Nationellt tävlingsreglemente, gäller alla sporter

SR = specialreglemente (sportspecifikt)

Supervisor = kontrollant

Tekniker = besiktningsman

1. Allmänna bestämmelser
1.1 Regelverk

Detta är ett nationellt regelverk för vattensporterna (aquabike, offshore, rundbana och motosurf) och som beskriver nationella klasser samt nationella undantag och tillägg till Svemo Nationellt tävlingsreglemente (NT) och till internationella förbundet Union Internationale Motonautiques (UIM:s) regelverk. Vid eventuell konflikt mellan dessa regelverk står detta NT över detta regelverk. Notera att detta regelverk endast gäller nationella tävlingar i Sverige och inte internationella tävlingar i Sverige om inget annat framgår av tilläggsreglerna eller är specificerat som undantag i aktuell regel. Vid händelse av konflikt mellan regelverk och gällande lagar eller förordningar går lagar och förordningar alltid först.

Det är klubbens, arrangörens, funktionärens och den aktives skyldighet att ha vetskap om gällande regler.

För enskild tävling kan särskilda tävlingsregler utfärdas av förbundet.

När åldersgränser nämns ska personen fylla den angivna åldern under innevarande år.

1.2 Personlig säkerhet

Personlig säkerhetsutrustning ansvarar användaren själv för. Notera att utrustningen måste provas under verklighetsliknande förhållanden för att säkerställa korrekt funktion enligt gällande regelverk.

Arrangör har rätt att utöka säkerhetsutrustningen. Ett sådant tillägg måste meddelas senast i startbekräftelsen.

1.3 Miljömatta

Miljömatta, eller uppsamlingskärl, ska alltid användas oavsett underlag. Den ska ha en absorberings-/lagringskapacitet på minst en (1) liter. Storleksmässigt ska miljömattan täcka området under växelhus eller aggregat. Miljömatta ska uppvisas vid säkerhetsbesiktning på tävling. Att vägra använda miljömatta kan leda till uteslutning ur tävlingen.

Arrangör äger rätt att erbjuda annan lösning än miljömatta, detta skall då framgå i tilläggsreglerna.

1.4 Träning

Vid träning som inte är i samband med tävling ska arrangören meddela förbundet banområde samt kontaktperson i förväg. För säkerhet vid träning se bilaga A. Träningstillfälle ska registreras i Svemo TA.

2. Licenser

Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till UIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7. Olycksfallsförsäkring ingår i licensen. Se försäkringsinfo på www.svemo.se.

Giltighetstiden för licenser är ett kalenderår, bortsett från tillfälliga licenser. Licenserna finns som både nationella och internationella licenser, förutom Guldhjälmslicensen som endast är en nationell licens. Alla licenser löses via Svemo TA.

2.1 Licenstyper

LicenstypÅlder
Guldhjälmslicens8-11 år
Ungdomslicens12-15 år
Juniorlicens16-21 år
Seniorlicens22 år-* Från 65 år krävs hälsodeklaration
och eventuellt läkarintyg.
Classic licens13 år-* Från 65 år krävs hälsodeklaration
och eventuellt läkarintyg.
Klubblicens12 år-För den som endast ska delta i klubbens
verksamhet (träning och klubbtävling)

* Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Undantag: Förare i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Tillfällig licens

Tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Licensen löses via Svemo TA. Tillfällig licens gäller på SM-tävlingar.

Prova-på-licens

Utfärdas endast till förare som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer Vattensportens Specialreglemente (SR).
 • Licensen gäller endast det datum och på den klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemoansluten förening har öppet för verksamhet.
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
 • Föraren köper sin Prova-på-licens på www.svemo.se
2.2 Krav för att få tävlingslicens
 • Simkunnig
 • Ha kunskap om sportsliga regler
 • eventuell hälsodeklaration och/eller läkarintyg
 • förarintyg och manöverintyg för högfartsbåt eller Svemo godkänd förarutbildning (gäller endast förare i offshore)
 • godkänt turtletest (gäller endast förare och navigatörer i cockpitbåt)

2.3 Debutantregler
 OffshoreRundbanaAquabike
Vem är debutantDen som inte tävlat tidigare, ingen tidigare tävling inom de senaste fem åren, byter disciplin, genomfört färre än 2 godkända tävlingar.   Har du kört tre icke godkända tävlingar anses du inte lämplig och blir avstängd i tolv månader. Därefter kan du söka ny licens.Den som inte tävlat tidigare, ingen tidigare tävling inom de senaste fem åren, byter disciplin, genomfört färre än 2 godkända tävlingar.   Har du kört tre icke godkända tävlingar anses du inte lämplig och blir avstängd i tolv månader. Därefter kan du söka ny licens.Förare under sina tre första tävlingar.
Antal godkända tävlingar som krävs för att inte längre vara debutantTvå godkända tävlingar. Som godkänd tävling för debutanter kan även ett av förbundet sanktionerat tränings-/utbildningstillfälle räknas.Två godkända tävlingar. Som godkänd tävling för debutanter kan även ett av förbundet sanktionerat tränings-/utbildningstillfälle räknas.Tre tävlingar.
Uttryck för debutantRöda tävlingssiffrorRöda tävlingssiffrorRöd väst (tillhandahålls av tävlingsledaren)
MentorskapSamtal med tävlingsledaren/debutantansvarig,  Mentor under tävlingen, Uppföljning efter tävlingenSamtal med tävlingsledaren/debutantansvarig, Mentor under tävlingen, Uppföljning efter tävlingenSärskild uppsikt av tävlingsledaren som  hänvisar till lämplig klass.
StartplaceringAlltid bakom övriga båtarAlltid i ytterspår, vid flera debutanter startar den med sämst tid ytterstTävlingsledaren kan tillämpa särskilt startförfarande
Tävla internationelltFörare som debuterar i en klass med röda siffror kan inte tävla utomlands eller delta i ett internationellt mästerskap under det kalenderår som föraren haft debutantlicens utan förbundets godkännande.Förare som debuterar i en klass med röda siffror kan inte tävla utomlands eller delta i ett internationellt mästerskap under det kalenderår som föraren haft debutantlicens utan förbundets godkännande. 
2.3.1 Debutantasvarig

En tävlingsarrangörs debutantansvarig har som uppgift att:

 • vara värd för de som är debutanter i tävlingen
 • finns tillgänglig inför, under och efter tävling för att besvara eventuella frågor
 • ha kännedom om tävlingens organisation, dess huvudfunktionärer och genomförandet
 • finnas på plats under hela tävlingsdagen och aktivt söka kontakt med debutanterna
 • stämma av med debutanterna efter varje delmoment (besiktning, förarmöte, träning, tävling m.m.)
 • tillsammans med tävlingsledaren utvärdera vad som kan förbättras för framtida tävlingar
2.4 Turtletest

Turtletest ska göras av alla som åker cockpitbåt. UIM:s instruktioner ”Immersion training procedure” gäller med följande nationella tillägg:

 • simglasögon, dykarmask, näsklämma etc. som inte används vid tävling får inte användas under turtletestet.
 • offshoreåkare ska plocka ut en annan person ur turtlen.

2.5 Behörigheter funktionärslicenser

För vattensporterna finns det olika funktionärstyper; tävlingsfunktionär, tävlingsledare, chefstekniker, tekniker, mätfunktionär och räddningsfunktionär. Nedan beskrivs de olika typer av funktionärstyper som har olika behörigheter inom sig.

Det finns ingen maxålder för vattensporternas funktionärer. En lista på samtliga funktionärers behörigheter publiceras offentligt.

2.5.1 Tävlingsfunktionärer

Tävlingsfunktionärer kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • ordinarie funktionär
 • biträdande tävlingsledare/säkerhetschef
 • tävlingssekreterare
2.5.2 Tekniker

Tekniker kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • Säkerhetsbesiktning av öppen båt för både offshore och rundbana
 • Säkerhetsbesiktning av cockpitbåt för både offshore och rundbana
 • Efterbesiktning av offshore och rundbana
 • Säkerhetsbesiktning av aquabike
 • Efterbesiktning av aquabike
2.5.3 Mätfunktionär (offhsore och rundbana)

Mätfunktionärer kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • Utfärda mätbrev för öppna båtar för både offshore och rundbana
 • Utfärda mätbrev för cockpitbåtar för både offshore och rundbana
2.5.4 Räddningsfunktionär (offshore och rundbana)

Räddningsfunktionär kan, efter utbildning, ha följande behörigheter:

 • Räddningsfunktionär
 • Räddningschef
2.6 Försäkringar

Licenserade förare och navigatörer omfattas av olycksfalls- och ansvarsförsäkring, se mer på www.svemo.se. Ansvarsförsäkringen har ett försäkringsbelopp på 10 000 000 SEK.

Även funktionärer är försäkrade, se mer på www.svemo.se

3. Tävlingar
3.1 Tävlingar

En tävling följer alltid NT/SR och UIM:s regler.

3.2 Tävlingsfunktionärer

De olika funktionärernas uppdrag beskrivs i UIM:s regelbok i §200 och §201.

För att få verka som funktionär måste personen ha en giltig funktionärslicens med rätt behörighet.

Tävlingsledningen ansvarar för att övriga funktionärer har tillräcklig kunskap för att utföra sitt uppdrag. Tävlingsledningen ansvarar också för att samtliga funktionärer och deltagare tar sitt ansvar vad gäller miljön inklusive ljudnivåer. Tävlingsledningen ansvarar även för att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra tävlingen på ett säkert sätt.

Vid offshoretävlingar i Sverige ställs det även krav på en webtrackingansvarig.

Supervisor och teknisk supervisor utses av Vattensportsektionen. Det kan vara en person som har båda rollerna. Förbundet står för milersättning för supervisors resa till och från tävlingsplatsen. Arrangören står för supervisors logi och mat under tävlingen.

3.3 Tävlingstillstånd (offshore och rundbana)

För att en klubb ska få ett godkänt tävlingstillstånd måste följande krav uppfyllas:

 • tillstånd från myndigheter, exempelvis polis och länsstyrelse.
 • en tävlingsledning bestående av minst en tävlingsledare, biträdande tävlingsledare/säkerhetschef och en chefstekniker. På rundbanetävlingar krävs även en räddningschef.
 • räddningsteam som uppfyller följande krav:
  • två dykare varav en måste ha minst dykcertifikat motsvarande PADI Rescue diver eller CMAS***.
  • en sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare med aktuell akuterfarenhet.
  • en förare med minst förarintyg och manöverintyg för högfartsbåt.
  • båt och/eller aquabike med lämplig utrustning (t.ex. spineboard, brandsläckare, första hjälpen osv).
 • en ambulans med lämplig personal. Se mer i bilaga A.
 • tillräckligt med övriga funktionärer, så som bevakningsfunktionärer, besiktningspersonal, eventuell webtrackingansvarig, personal till sekretariat osv.
3.4 Tävlingstillstånd (aquabike)

För att en klubb ska få ett godkänt tävlingstillstånd måste följande krav uppfyllas:

 • tillstånd från myndigheter, exempelvis polis och länsstyrelse.
 • en tävlingsledning bestående av minst en tävlingsledare och en chefstekniker.
 • tillräckligt med övriga funktionärer, så som bevakningsfunktionärer, tekniker, eventuell webtrackingansvarig, personal till sekretariat osv.
 • ett räddningsteam som minst uppfyller följande kunskapskrav:
  • lämpligt antal rescue jet med kompetenta förare, varav den ena ska vara utrustad med bår. Vid större bansträckning bör minst 3 rescue jets finnas.
  • en sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare med aktuell akuterfarenhet.
3.5 Tilläggsregler

Tilläggsregler (TR) skall vara godkända i Svemo TA och publicerade senast en månad innan första tävlingsdag. Tilläggsreglerna bör skrivas tillsammans med supervisor. I startbekräftelsen ska huvudfunktionärer namnges. Förutom enligt NT (12.3) fastställda punkter ska i TR finnas uppgift om:

 • tid och plats för prisutdelning
 • när och hur avanmälan måste ske
 • bestämmelser för träning
 • startmetod
 • tidsgräns för målgång
 • antal varv
 • typ av tidtagning
 • tankningsmöjligheter på tävlingsplatsen
 • kontaktuppgifter till debutantansvarig
 • instruktioner om hur en tillfällig licens kan lösas

I tilläggsreglerna för en tävling ska det framgå vilka klasser som kör om SM-/RM-status enligt kapitel 4.

3.6 Startbekräftelse (offshore och rundbana)

Arrangör ska i startbekräftelse, som skickas ut senast en vecka innan evenemanget, informera deltagarna om tävlingens huvudfunktionärer och bana.

3.7 Avanmälan

Avanmälan till tävling/uppvisning får inte ske utan giltiga skäl enligt Riksidrottsförbundets stadgar.

3.8 Bevakningsbåtar

Funktionärsbåtar ska köras av personer med gott sjövett och framföras med låg fart för att undvika större svallvågor. Tävlingsledningen ansvarar för att personerna i funktionärsbåtarna har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt. Under både officiell träning ska antalet bevakningsbåtar vara tillräckligt stort för att hela träningsområdet ska kunna överblickas från sjön.

3.9 Öppen eld

Öppen eld, svetslåga, blåslampa, brännare eller liknande får inte användas inom depåområde med mindre än att tävlingsledningen tillfrågats och att deras anvisningar följs om tillstånd beviljas. Rökning är inte tillåtet inom depåområdet, gäller även e-cigaretter.

3.10 Orange rök = röd flagg

Orange/röd rök samt blinkande rött ljus likställs med röd flagg.

3.11 Start (offshore)

Nationellt tillåts att bloss/raket ersätts med blixtljus/saftblandare.

3.12 Varvlopp (rundbana)

Vid varvlopp ska alla flaggas av när första ekipaget gått i mål. Poängberäkning sker efter antalet gjorda varv och ordning i mål.

3.13 Prisutdelning

Alla deltagare som fullföljer en tävling i instegsklasserna (t.ex. GT15, 3J eller aquabike junior) bör få pris. Prisutdelningen bör ske direkt efter sista heat.

3.14 Efter genomförd tävling

Efter genomförd tävling ska resultatet samt helst ett kort referat skickas till förbundet för publicering på hemsidan.

3.15 Supervisor

Vattensportsektionen utser en supervisor för varje mästerskapstävling i Sverige.

Supervisorn utgör förbundets kontaktman med tävlingsledningen, men har inte direkt ansvar för tävlingens genomförande.

Supervisorns uppgift är att stötta och vägleda tävlingsledningen före, under och efter tävling i frågor som rör planering, säkerhet och utvärdering så att förbundets regler och målsättning efterlevs.

Supervisorn har rätt att:

 • besluta i frågor rörande tävlingens giltighet som mästerskapstävling.
 • skjuta upp start om särskilda skäl föreligger.
 • vid mycket grava anmärkningar mot tävlingen hänskjuta frågan om tävlingens avlysning till juryn.
 • kräva en tävlande att genomgå alkoholtest.

Supervisorn:

 • ska godkänna tilläggsreglerna.
 • ska godkänna eventuella sena ändringar i startbekräftelsen.
 • ska vara närvarande under hela tävlingen från registrering till prisutdelning.
 • ska stämma av att banan är säker och enligt beskrivning.
 • ska vara närvarande vid förarmötet.
 • ska vara närvarande vid starten.
 • ska vara närvarande vid målet.
 • ska signera de officiella resultaten innan dessa sätts upp på anslagstavlan.

Om svårare olycksfall inträffar ska supervisor tillsammans med teknisk supervisor se till att inblandade båtar besiktigas och att en rapport skrivs. Detta för att kunna fastställa om olyckan orsakats av maskinella eller utrustningsmässiga fel samt dra en slutsats om detta kunnat förebyggas.

Supervisorn är ordförande i juryn vid nationell tävling och samlar utsedda jurymedlemmar innan tävlingens start.

Supervisorn ska så fort som möjligt men senast 5 dagar efter avslutad tävling ladda upp tävlingsrapport, tillsammans med rättad startlista, juryprotokoll, eventuell incidentrapport samt slutgiltig resultatlista i Svemo TA.

3.16 Teknisk supervisor

Vattensportsektionen utser en teknisk supervisor för varje tävling i Sverige.

Tekniska supervisorn utgör förbundets kontaktman med chefstekniker, men har inte direkt ansvar för besiktningarnas genomförande. Tekniska supervisorn får inte ha annan officiell uppgift under tävlingen, och får inte heller delta som tävlande. Tekniska supervisorn kan även inneha rollen som supervisor.

Tekniska supervisorns uppgift är att stötta och vägleda tävlingsledningen och chefsteknikern före, under och efter tävling i frågor som rör planering, säkerhet och utvärdering så att förbundets regler och målsättning efterlevs. Tekniska supervisorn ska se till att lokala tekniker på olika platser tillämpar förbundets och UIM:s regelverk samt använder samma bedömningsgrunder, helst lika strikta som de tillämpas internationellt.

Teknisk supervisor:

 • ska se till att förbundets mätutrustning kommer till tävlingsplatsen samt att de återlämnas till angiven person.
 • ska vara på plats vid besiktningens början, detta gäller även om del av besiktningen utförs kvällen före tävlingsdag.
 • ska säkerställa att chefsteknikern har tillräckligt med tekniker.
 • ska gå igenom alla besiktningsprotokoll och avgöra vilka ekipage som tillåts starta.
 • ansvarar för att nödvändiga anmärkningar införs i loggböckerna.
 • ska se till att tekniker kontrollerar skadade båtar, övervakar reparationer, enligt reglementets krav, samt i standardmotorklasser tillfälligt omhändertar eventuellt utbytta delar.

Om svårare olycksfall inträffar ska tekniska supervisorn tillsammans med supervisorn se till att inblandade båtar besiktigas och att en rapport skrivs. Detta för att kunna fastställa om olyckan orsakats av maskinella eller utrustningsmässiga fel samt dra en slutsats om detta kunnat förebyggas.

Tekniska supervisorn ska ingå i juryn vid nationell tävling.

Tekniska supervisorn ska så fort som möjligt men senast 8 dagar efter avslutad tävling ladda upp tävlingsrapporten i Svemo TA. Tävlingsrapporten bör om tiden medger skrivas tillsammans med chefsteknikern.

4 Regler för mästerskap
4.1 Mästerskap

Med mästerskap menas riksmästerskap (RM), svenskt mästerskap (SM), svenskt mästerskap för juniorer (JSM), nordiskt mästerskap (NM), europamästerskap (EM) och världsmästerskap (VM).

4.2

JSM-/SM-/RM-tävling kan endast arrangeras av Svemo, distrikt och/eller förening med medlemskap i Svemo. Tävlingarna kan endast arrangeras inom Sveriges gränser.

SM kan genomföras som en enskild tävling eller i serieform, där flera deltävlingar räknas in i mästerskapet.

Arrangör har inte rätt att begränsa deltagarantal i JSM/SM/RM-tävling under förutsättning att förarens anmälan till tävlingen kommit in innan anmälningstiden gått ut.

En klass kan inte ha både RM- och SM-status under samma säsong.

4.3 Deltagare i JSM-/SM-/RM-tävling

JSM/SM/RM är öppet för deltagare med licens utfärdad av Svemo. JSM-/SM-/RM-poäng tilldelas endast tävlande som är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige och som innehar svensk licens. Utländska deltagare kan delta i JSM-/SM-/RM-tävling men utan att tillgodoräkna sig mästerskapspoäng.

4.4 Antal deltagare för JSM-/SM-/RM-status

Tävlingsklassen ska ha minst tre deltagare för att JSM-/SM-status ska gälla för den tävlingen.

Har tävlingsklassen färre än tre deltagare på tävling men tre separata ekipage under säsongen är det RM-status.

4.5 Distanser och tävlingstyp (offshore & rundbana)

Distanserna under en JSM-/SM-/RM-tävling måste vara enligt följande för att vara en mästerskapstävling.

3J, inbordare, 2 liter (K)40-70 distans
Offshore V150, W150, U50-100 distans
Offshore 3A, 3B, 3C, 3X 50-100 distans
Aquabike offshoremax 30 distans
GT15, GT30 och OSY400 4 heat om minst 4 000 meter, 3 heat räknas
F4, F2, F14 heat om minst 8 000 meter, 3 heat räknas

Tre heat kan köras om tiden inte medger annat, då räknas samtliga heat. Detta måste i så fall anges i tilläggsreglerna.

Vattensportsektionen har möjlighet att besluta om annan banlängd och/eller antal heat.

4.6 Poängberäkning JSM/SM/RM (offshore & rundbana)

Enligt respektive tävlings resultat utdelas poängen

20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

där 20 poäng går till den som vunnit tävlingen. Vid godkänd säkerhetsbesiktning och närvaro vid förarmöte får föraren två bonuspoäng. Debutanter har inte rätt till JSM-/SM-/RM-poäng.

Föraren får tillgodoräkna sig resultaten från säsongens samtliga SM-/RM-tävlingar. Samtliga bonuspoäng ska tillgodoräknas. Ekipage måste gått i mål minst en gång under året för att erhålla medalj. Om en förare haft mer än en navigatör under en SM-serie tilldelas den navigatör som kört hem flest poäng eventuell medalj, har navigatörer kört hem lika många poäng får den navigatör med flest antal placeringar med 20 poäng, därnäst 17 poäng osv eventuell medalj. Om det ändå är lika får föraren välja vilken navigatör som ska erhålla medaljen.

SM-/RM-poäng är knutna till förare och klass.


Om två eller flera ekipage får samma slutpoäng sker särskiljning enligt följande:

 1. Föraren med flest antal placeringar med 20 poäng, därnäst 17 poäng osv. placerar sig först.
 2. Om det ändå är lika särskiljer den eventuellt borträknade tävlingen.
 3. Om det ändå är lika delas mästerskapstiteln.
4.7 Poängberäkning JSM/SM/RM (aquabike)

I JSM/SM-/RM-serien ska debutanter räknas med i antalet startande per år.


I varje tävlingsheat utdelas poängen

25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

där 25 poäng går till den som vunnit heatet.


I heattävlingar kör varje klass 2-3 heat där förare i varje klass får tillgodoräkna sig poäng från samtliga finalheat.


Vid elimineringstävlingar får förare i varje klass poäng från båda finalheaten. Då
A-finalerna alltid innehåller åtta förare används de första åtta poängen i poängskalan (25-22-20-18-16-15-14-13) för A-finalerna. Lägre finaler använder nästkommande poäng i skalan (12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1).


SM-/RM-poäng är knutna till förare och klass.


Om två eller flera deltagare får samma slutpoäng sker särskiljning enligt följande:

 1. Föraren med flest antal placeringar med 25 poäng placerar sig först. Där efter föraren med flest antal placeringar med 22 poäng och så vidare
 2. Om det ändå är lika avgör resultatet i sista deltävlingen.
4.8 Nordiskt mästerskap

NM-tävlingar ska köras enligt UIM:s regler för EM-tävlingar om inte nordiska mötet beslutat något annat. För icke internationella klasser gäller regler överenskomna på nordiskt möte.

4.10 Vid delad placering

Om två tävlande kommer på samma plats i resultatlistan kommer ingen på efterföljande plats (har vi t.ex. två guldmedaljörer har vi ingen silvermedaljör men däremot en bronsmedaljör).

5 Tekniskt reglemente
5.1 Mätbrev (offshore & rundbana)

En båt får inte delta i en tävling utan ett giltigt mätbrev. Mätbrev utfärdas av förbundet genom utsedd mätfunktionär. Mätbrevet gäller tills dess att båten ändras i någon av de detaljer som regleras av reglementet eller tills dess att innehavaren eller förbundet upphäver mätbrevets giltighet.

Mätbrevet ska uppdateras av en mätfunktionär varje år samt vid regeländring, vid motor-, ägar- eller klassbyte. Mätbrevet och loggboken ska följa med båten i alla dess tävlingar/uppvisningar.

Ska båten köras i flera klasser skall detta anges i mätbrevet.

Classic Offshore och V90 har ett eget gemensamt mätbrev / mätbrevsunderlag.

Gäller ej aquabike offshore, P750 eller classic hydro.

5.2 Besiktning

Påpekanden vid besiktning ska skrivas in i loggboken för de klasser som har loggbok samt följas upp vid nästa tävling/uppvisning.

5.3 Våg och tolkar

Våg och tolkar som ska användas vid efterbesiktning måste finnas tillgängliga innan tävling/uppvisning.

5.4 Bränsle

Se gällande UIM-regler för respektive klass eller nationellt klassreglemente om något anges där. Vid bränsleprover på nationell tävling följs NT 10.4 samt 10.4.1.

För tankning vid tävling följs arrangörens anvisningar.

6 Protester, besvär och bestraffningar

En protest som avser regelmässigheten av en tävlandes fordon, motor eller en tävlande måste inlämnas före förarmötet.

Övriga protester ska lämnas in inom, 30 minuter, från det att första resultatlistan blivit anslagen, med följande undantag: en protest mot ändrade resultat kan lämnas in efter det att det nya resultatet anslagits, men bara angående det beslut som lett till ändringen av resultatet.

Protest åtföljd av avgift fastställd i NT, lämnas till tävlingsledaren. Protest/vädjan handläggs enligt bestämmelser i NT.

6.1 Förhör

Varje person som är berörd av protest, eller som blivit anklagad för ett brott mot reglerna ska ha rätt att bli förhörd inför juryn för att försvara sig själv. Varje part har rätt att ta med vittnen till förhöret. Juryn ska meddela alla parter om när och var förhör ska ske.

Om någon part, som i laga ordning meddelats, misslyckas med att närvara, utan att ha gett en acceptabel förklaring, kan domslut ske utan förhör.

Det är parternas ansvar i ett protestärende att säkerställa att deras vittnen tillsammans med andra bevis finns närvarade vid förhör. Juryordförande bör ta deras tillgänglighet i beaktande när tid för jurymöte bestäms.

Följande procedur ska följas vid alla förhör, om inte annat anges i dessa regler:

 • Skriftliga protokoll ska föras.
 • Alla parter har rätt att närvara, ifrågasätta alla bevis samt förklara sin sak vid förhöret. Protesten ska läsas upp för parterna.
 • Parterna får kalla vittnen. Varje vittne får, efter att ha gett sin version av fallet, bli utfrågad av parterna och av juryn.
 • Vittnena ska dra sig tillbaka och parterna får göra en slutplädering för sin sak.
 • Juryn får återkalla varje part, tidigare vittnen eller nya vittnen eller begära annan information.
 • Parterna ska vara närvarande under hela återkallandet och ska ha möjlighet att ifrågasätta all ny information, efter vilket de får göra om sin slutplädering.
 • Parter under 18 år måste ha sällskap av en vuxen under förhör.

6.3 Beslut

Beslut av juryn ska uppnås med enkel röstmajoritet. Vid lika röster, fäller ordförandens röst utslag.

Alla beslut tagna av juryn ska meddelas till de berörda parterna skriftligt, inklusive deras rätt att överklaga samt anslås på den officiella anslagstavlan.

Alla dokument som berör varje jurybeslut ska skickas till förbundets kansli och finnas tillgängligt för en högre instans till dess att det inte går att överklaga längre.

6.4 Tillrättavisning

En tillrättavisning är ett meddelande om en oacceptabel handling. Den ska dokumenteras av tävlingssekretariatet. En tillrättavisning medför automatiskt att om förseelsen upprepas sker hårdare bestraffning. En tillrättavisning ska vara bevittnad.

En tillrättavisning kan ges av tävlingsledaren eller av disciplinnämnd och är giltigt fram till årsskiftet innevarande år.

6.5 Gula och röda kort

Ett gult eller ett rött kort kan bara delas ut av tävlingsledaren eller supervisor.


Gula och röda kort kan bara delas ut för dåligt eller farligt uppträdande på vattnet. Upp till två gula kort per gång kan delas ut för farligt uppträdande på vattnet. Ett rött kort kan delas ut för väldigt farligt eller medvetet farligt uppträdande på vattnet.


Om ett gult eller rött kort utdelas ska detta anslås skriftligen tillsammans med resultaten. Mottagaren av ska informeras innan kortet anslås.
Mottagaren har en timme på sig att protestera mot det utdelade kortet.
Röda kort innebär uteslutning från tävlingen där kortet mottogs. Om en person får två gula kort innebär detta att korten omvandlas till ett rött kort.


I supervisorns rapport ska det noteras vilka kort som delats ut, till vem och varför.

6.6 Blåa kort

Blåa kort kan delas ut till alla som befinner sig på tävlingsområdet. Se NT 2.1.4.3 och 2.2.5.2.2.

6.7 Uteslutning

Uteslutning utesluter den tävlande från resultaten i heat eller lopp där brottet skett.

Uteslutning utges av tävlingsledaren eller högre instans.

Utesluts en tävlande ska beslutet meddelas innan protesttidens slut.

6.8 Tillfällig avstängning

Tillfällig avstängning från delar av, eller hela, tävlingen, kan tilldömas en tävlande, en tävlande med besättning, en besättningsmedlem eller en funktionär.

Tillfällig avstängning kan ges för allvarlig disciplinär överträdelse. Tillfällig avstängning kan utdömas av tävlingsledaren eller högre instans.

6.9 Brott mot de tekniska reglerna

Om en förare vid en tävling utesluts på grund av brott mot de tekniska bestämmelserna skall blanketten Anmälan till förbundsbestraffning utfärdas av berörd och skickas till Svemo tillsammans med tävlingsrapporten.

7 Nationella undantag och tillägg för samtliga klasser

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk. Vid tillägg finns ursprungsregeln i UIM:s regelverk.

7.1 Hjälmar

Godkända hjälmar enligt NT 8.1. Nationellt har hjälmar ingen åldersbegränsning så länge övriga krav är uppfyllda.

7.2 Startnummer

Startnummer (tävlingsnummer) bokas genom Svemo TA.  Startnummer kan hållas vilande under en säsong.

7.3 Reklam

Se NT 8.8 och 9.9.

7.4 Alkohol

Vid nationella tävlingar gäller regeln om alkohol i NT.

8 Nationella undantag och tillägg för aquabike

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk.

8.1 Personlig säkerhetsutrustning

Hjälmen ska till minst 70 % vara färgad gul, orange eller röd, alternativt kan hjälmhuva användas. Jet hjälmar (öppna) är ej godkända.

8.2 Tävlingens genomförande

Det finns två olika tävlingsformat:

 1. Heat-tävling där alla hat har samma poängvärde, slutresultat avgörs genom förarnas sammanlagda heatpoäng
 2. Eliminieringstävling där kvalhet avgör startordning i finaler där eliminering sker från lägre final till högre. Slutligen koras tävlingens vinnare efter resultat i A-finaler.
8.3 Heattävlingar
8.3.1 Placering på startgrind i heattävlingar

Placering på startgrinden till första finalheatet vid varje tävling lottas för respektive klass (den som får nummer 1 väljer först, den som får nummer 2 väljer som andra person osv). Vinnaren i finalheat ett får sedan först välja startspår, tvåan får välja som nummer två osv. Motsvarande görs till finalheat tre där vinnaren i föregående finalheat får välja spår som nummer ett osv.

Vid ett eller flera genomförda kvalheat räknas placering i kvalet där vinnaren i det snabbaste heatet får spår 1 och sedan vinnaren i det näst snabbaste spår 2 osv.

Tilldelad plats på grind måste hållas.

När flera klasser körs i samma heat ska separat lottning ske i varje klass.

8.3.2 Tävlingspoäng i heattävling

Poängen från finalheaten sammanräknas och ger en totalpoäng för deltävlingen och en slutplacering.

Om förare hamnar på samma poäng efter körda finalheat under en och samma tävling ska den som har bäst resultat i sista heatet placeras först.

8.3.3 Finaler i heattävlingar

Varje finalheat ska bestå av ett antal varv. Heatlängd bestäms senast efter träningen och publiceras i samband med förarmötet. Nedan tider är rekommenderade:

Ski GP3.3 junior (13-15 år)ca 10 minuter
Ski GP3.2 junior (10-12 år)ca 10 minuter
Ski GP3ca 10 minuter
Ski GP1ca 10 minuter
Ski Fun GP1ca 10 minuter
Ski Veteran GP1ca 8 minuter
Runabout GP1ca 10 minuter
Runabout GP2ca 10 minuter
Runabout GP3ca 10 minuter
Runabout GP4ca 10 minuter
Runabout GP4 juniorca 8 minuter
8.4 Elimineringstävling

Denna tävlingsform är lämpad för mindre vattenytor och banor, och då ett fåtal förare är spridda över ett större antal klasser inom samma maskinkategori (sitt-, ståmaskin samt GP4 sittmaskiner).


En maskinkategori kan samla alla maskinklasser inom kategorin att tävla i samma kval, eliminerings- och A-finalheat.

8.4.1 Heatindelning, heatlängd och banor vid elimineringstävling

Lämplig heatlängd är ca hälften av den tid som rekommenderas för heattävling.


Banan ska vara av sprintkaraktär men bör innehålla split/-ar och även ett ”joker”-avsnitt för att underlätta omkörningar. Vid ”Joker”-avsnitt skall varje förare ta detta spår en gång per heat, missar förare detta stryks ett varv för föraren.


För maskinkategorin sittmaskiner rekommenderas en alternativ bansträckning anpassade för deras högre farter och utrymmeskrav.


En eller flera klasser inom samma maskinkategori lottas in i en eller flera kvalgrupper till kvalheaten.
Samtliga kvalheat och finalheat körs med max 12 förare, förutom A-finaler som körs endast med 8 förare.


Se bilaga B – Elimineringstävling aquabike för en mall för indelning i kvalgrupper, kvalheat och finaler.

8.4.2 Kvalheat och lottning vid eliminieringstävling


Uppdelning i kvalgrupper: När förarantalet är ojämnt delbart med antal kvalgrupper, exempelvis uppdelning av 15 förare till två kvalgrupper, ges alltid den första kvalgruppen det lägre antalet förare, i detta fall 7 förare i kvalgrupp 1, och 8 förare i kvalgrupp 2.

I varje kvalgrupp får den förare med lägst lottnummer startposition 1, längst till höger i körriktningen, intill kommer förare med näst lägst lottnummer o s v. I kvalheat två blir startpositionerna omvända.

Slutresultat kvalheat: Efter kvalheaten upprättas slutlig poängställning från kvalen enligt UIM poängskala.
Vid lika poäng i en kvalgrupp, placeras förare med bäst placering i sista heatet först.
Vid flera kvalgrupper inom samma maskinkategori särskiljs förare med samma poäng genom den redan gjorda lottningen.

8.4.3 Finaler vid elimineringstävling

Alla finaler körs i två heat.

Samtliga Elimineringsfinaler ger möjlighet att gå vidare till högre final och slutligen kunna nå A-finalerna.

I den lägsta Elimineringsfinalen väljer förare med högst placering i resultatlistan från kvalheaten startspår först, därefter förare med näst högst placering o s v.

Vinnaren av Final 1 väljer plats först i Final 2, därefter tvåan o s v.

När första Elimineringsfinalerna avgjorts går ett antal förare vidare till nästa högre final.

Där väljer redan kvalificerade förare startposition först enligt kvalresultaten. Därefter väljer förare som kvalificerat sig från lägre final, först väljer vinnaren, tvåan o s v.

8.4.4 A-finaler vid elimineringstävling

Startpositioner väljs lika tidigare heat.

8.4.5 Slutresultat vid elimineringstävling

När samtliga Finaler körts upprättas tävlingens slutliga resultatlista utifrån resultaten i Finalerna.

Vinnare av tävlingen blir den förare som samlat mest poäng i A-finalerna, vid lika poäng avgör placering i sista heatet. Därefter tvåan i A-finalen o s v ända till sista plats i lägsta finalen. 

För varje klass som ingått i Finalerna och där 3 eller fler förare deltagit upprättas även separata resultatlistor för aktuell klass.

8.5 Start

Föraren måste vara på startlinjen vid heatstart för att få deltaga, dvs förare får inte köra in i heatet senare om föraren inte deltagit i starten. Tävlingsledaren har rätt att neka förare att starta i heat om föraren inte håller angivna tider.

Olika startmetoder kan användas, exempelvis flaggstart, ljussignaler samt gummibandstart, detta skall meddelas i tilläggsreglerna.

8.6 Få deltagare

Vid få deltagare kan deltagarna i olika klasser inom samma maskinkategori (sitt- och ståmaskin samt GP sittmaskiner) samköra om det kan ske på ett säkert sätt. Poängräkningen ska särskiljas per klass i sammanställningen. Juniorklasser får inte slås ihop med klasser där seniorer deltar.


Då två klasser körs ihop ska den snabbaste klassen ha de bästa startpositionerna.

8.7 Ramlat av sin aquabike

Förare som ramlat av sin aquabike får ta hjälp av annan förare eller funktionär för att ta sig till sin aquabike.

8.8 Bana (aquabike offshore)

En bana kan köras i ett antal varv eller på en viss angiven sträcka. Ett varv på en offshorebana ska vara minst en sjömil. En bansträcka får vara maximalt 30 sjömil lång, men en tävling kan innehålla mer än en bansträcka.

8.9 Miss av boj (aquabike offshore)

Förare som missar boj blir utesluten om inte föraren på ett säkert sätt vänder och passerar bojen på rätt sida.

8.10 Ski Fun

Ski Fun är en klass för nybörjare från 15 år. Klassen följer UIM:s regler för ski GP1.

Klassen får inte ingå i en serie, cup eller liknande. Fun-förare får inte delta i annan ski-klass vid samma tävling.

Om förare uppnår tre topp-tre totalplaceringar i Fun-klass under en tävlingssäsong äger förare ej rätt att delta i denna klass resterande del av året

8.11 Runabout GP3

”Naturally Aspirated” (N/A): 2-taktsmotorer max 1300 cc, 4-taktsmotorer max 1600 cc. Turbo och/eller kompressormatning inte tillåtet.

8.12 Runabout GP4 junior

Runabout GP4 junior är en klass för förare 11-15 år. Klassen ska bjudas in till alla tävlingar. Klassen körs enligt UIM:s reglemente för Runabout GP4.

Runabout GP4 junior får ej slås samman med annan klass.

8.13 Back

Runabout maskiner har rätt att behålla original backanordning.

9 Nationella undantag och tillägg för offshore

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk.

9.1 Webtracking

Vid Offshoretävlingar ska alla tävlingsekipage vara försedda med trackingsystemet Webtracking.

Tillrättavisning utdelas till förare om trackingenhet:

 • inte varit påslagen under hela tävlingen
 • inte fungerat alls
 • övergått i tre minuters uppdatering
 • slutar fungera under racet

Webtracking operatören vid tävling, ansvarar för att funktionär ska försöka stämma av med besättning om eventuella problem/förklaring när tillrättavisning utdelats. Besättning är också skyldig att komma med förklaring till trackingproblem för att undvika tillrättavisning/påföljd.

Tillrättavisning ska meddelas på anslagstavlan samt rapporteras av supervisorn till förbundet. En andra tillrättavisning kan medföra ytterligare bestraffning. Efter tre tillrättavisningar sker vid påföljande ”fel” tre minuters tidstillägg. Vid ytterligare ”fel” blir det uteslutning.

9.2 Start

Vid start är det tillåtet för tävlande att upp till planingsfart med ansluten säkerhetskontakt förflytta sig inom sittbrunnen. Kroppsdelar under midjan ska vara i sittbrunnen.

9.3 Märkning av antalet besättningsmän

På båtar med mer än två i besättningen ska antalet personer ombord skrivas längst fram på fören. Siffrorna ska vara minst 15 cm höga i avvikande färg mot bakgrunden. Antalet ska skrivas i tre olika riktningar. Båt som bryter mot denna regel utesluts.

9.4 Säkerhetsutrustning (ej aquabike offshore)

Minimikrav på utrustning som ska medföras i båten under tävling och vara väl surrad:

 • Ett ankare på minst 3,5 kg.
 • En ankarlina på minst 30 m.
 • En bogserögla i fören under däck.
 • Två tampar, vardera på minst 10m.
 • En handbrandläckare på 2 kg.
 • En orange ”brytflagga”, 60×40 cm.
 • En magnetisk styrkompass.
 • Fysiska sjökort över hela banans sträckning (GPS, plotter etc är tillåtna som komplement).
 • En kniv.
 • Ett cyklop.
 • En hink på minst 5 liter.
 • Två paddlar.
 • Gasreglage med returfjäder.
 • Säkerhetskontakt  till alla i besättningen.
 • Lyftstroppar. Lyftstropparna och lyftpunkterna skall vara anpassade efter ekipagets vikt.

Se även aktuellt besiktningsprotokoll.

9.5 Man över bord (ej aquabike offshore eller P750)

Om en eller flera ur besättningen hamnar i vattnet under tävling/uppvisning måste ekipaget avbryta tävlingen/uppvisningen.

9.6 Tävlingsnummer aquabike offshore

Storleken på siffrorna ska vara minst 18 cm i höjd och 3 cm i bredd. Mellanrummet mellan siffrorna ska vara minst 2 cm. Runt tävlingsnumret ska det vara minst 2 centimeter i marginal. Sifforna ska vara svarta och bakgrunden vit.

9.7 Målgång

Vid målgång i en bana av typ ”varvbana” där tävlande passerar mållinjen upprepade gånger innan målgången är det alltid den tävlandes ansvar att ha kontroll på att rätt antal varv körts för sin klass. Detta oavsett om det uppfattas som att avflaggning sker innan rätt antal varv körts.

9.8 Träning

Vid en tvådagarstävling måste det finnas tid för träning dag 2.

9.9 Skydd under däck

Alla båtar ska ha en anordning som förhindrar att besättningsmän kastas framåt eller åt sidorna under däck, längre ut än pedalställ/fotbräda.

9.10 Ljudnivå

Tillåten ljudnivå för offshorebåtar är, oavsett klass och motortyp, nationellt 91 dB (A) + 4 dB
(A) vid prov enligt UIM-regel 734.2.


För motorer som ej har UIM homologisering, CE-godkännande eller har ett förändrat avgassystem rekommenderas ett intyg för ljudnivå. Det justerade ljudtrycket får högst vara 95 dB(A).
Intyget skall vara bifogat till mätbrevet.

Påföljder:

 • Uppmätt ljudnivå under tävling på 96-100 dB(A) för mätvärdet justerat normavståndet 25 m: Nerflyttning 3 (tre) placeringar.
 • Uppmätt ljudnivå under tävling på över 100 dB(A): Uteslutning ur tävlingen.

Uppmätt justerad ljudnivå över 96 dB(A) skall noteras i loggbok.

Ska uppfylla regler gällande ljudmätning i NT.

10 Nationella undantag och tillägg för rundbana

Nedan presenteras nationella undantag och tillägg till UIM:s regelverk.

10.1 Tidsträning

Tidsträningen grönflaggas efter 1 minut och då startar tidtagningen.

10.2 Klockstart

Om klockstart används har arrangören rätt att minska förvarningstiden till tre minuter. För klasser med standardmotorer kan förvarningstiden kortas ner till en minut. Detta ska meddelas senast på förarmötet.

10.3 Bränsle P750

Endast tillåtet att köra med alkylatbensin enligt SS 15 54 61:2008 i samtliga klasser inom P750 där motorn är en 2-takts motor med förgasare.

10.4 Sidoskydd, hydro OSY400

Sidoskydd Hydro, alternativt enligt Klassreglemente och historiska outboards 5.06.2, gäller alla båtar i OSY.

10.5 Propellerskydd

Nationellt gäller för OSY klassen att Propellerskydd ska användas på bryggan samt depån när man varmkör motorerna med propeller på.

10.6 Overaller vid nationella tävlingar i rundbaneklasser upp till och med GT15

Vid nationella tävlingar för rundbaneklasser upp till och med GT15 godkänns overaller som är tillverkade av lägst material Kevlar 29 alternativt uppfyller CIK-FIA level 2.

10.7 Minimivikt för GTS 15

Minimivikt för GTS 15 ska vara +15 kg, dvs 240 kg. Detta kan justeras av Svemo under året vid behov, men endast till det lägre.

11 BILAGA A -Minimum sjukvårdsberedskap


(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

12 BILAGA B – ELIMINERINGSTÄVLING AQUABIKE
Antal deltagareAntal kvalgrupperTill A-finalerAntal förare/heatTill B-finalAntal förare/heatTill C-finalAntal förare/heatTill D-final
-121 1:an, 2:an
samt 1-6 från B-final
8 3:an, 4:an
samt 1-6 från C-final
8 övriga (8 st)
132 1:an från varje kvalgrupp
samt 1-6 från B-final
82:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-finl8övriga (9 st)
1421:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr B-final
82:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr C-final
8övriga (10 st)
1521:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr B-final
82:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr C-final
8övriga (11 st)
1621:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr B-final
82:an
fr varje kvalgrupp
samt 1-6 fr C-final
8övriga (12 st)
1721:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final83:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final10övriga (9 st)
1821:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 8 3:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 10övriga (10 st)
1921:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 8 3:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 10övriga (11 st)
2021:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 8 3:an, 4:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 10övriga (12 st)
2121:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 83:an, 4:an, 5:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final12övriga (11 st)
2221:an, 2:an från varje kvalgrupp samt 1-4 från B-final 83:an, 4:an, 5:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från C-final 12övriga (12 st)
2331:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final9övria (8 st)
2431:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
8
3:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final 9övriga (9 st)
2531:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final övriga (10 st)
2631:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final 9övriga (11 st)
2731:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från C-final
125:an från varje kvalgrupp samt 1-6 från D-final 9övriga (12 st)
2831:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
9övriga (10 st)
2931:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
8 3:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
9övriga (11 st)
3031:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
8 3:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (12 st)
3131:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
125:an, 6:an, 7:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (10 st)
3231:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
12 5:an, 6:an, 7:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (11 st)
3331:an, 2:an
från varje kvalgrupp
samt 1-4 från B-final
83:an, 4:an
från varje kvalgrupp
samt 1-6 från C-final
12 5:an, 6:an, 7:an
från varje kvalgrupp
samt 1-3 från D-final
12övriga (12 st)
13 Klassreglemente Classic hydro och historiska outboards
13.1.1 Förberedelser för att anordnande av uppvisning för Classic Hydro

Regleras i tilläggsregler samt sjukvårdsdokument.

13.2 Uppvisningsorganisation

Alla uppvisningar står under överinseende av den arrangerande Svemo-anslutna klubben med hjälp och stöd av annan förening. Dessa utser en ansvarig ledare (med tävlingsfunktionärslicens) för uppvisningen samt en ansvarig säkerhetsbesiktningsman (med teknikerlicens).

13.3.1 Säkerhetsbestämmelser

Förare skall ha en Classic licens. Classic licens inkluderar rätt till start som debutant i två OSY-tävlingar.

13.3.2

Flytväst av racertyp. Ska vara hel och ej angripen av röta.

13.3.3

Hjälm E eller S märkt. Endast orange eller klarröda hjälmar godkänns.

13.3.4

Skyddskläder. Ska vara heltäckande och av kraftigt material.

13.3.5

Förare av båtar med säkerhetsbälte måste ha turtletest intyg.

13.3.6

Räddningsbåt. Ska vara av lämplig storlek för att kunna bogsera en person mot land. Besättningen, minst två personer, skall vara väl informerad om sin uppgift.

13.4 Rundbana
13.4.1 Bojar

Samtliga vändpunkter ska märkas med minst två bojar. Ett avstånd mellan bojarna på cirka 20 m rekommenderas. (Detta för att minimera risken för korsande körriktning.)

13.4.2 Start

Startförfarandet fritt. Bestäms av arrangören, enligt UIM 305 – 307. Vid gemensam start krävs att uppvisningsledaren innehar lägst A2 licens. Vid stillaliggande start kan lampa ersättas av flagga.

13.4.3 Antal båtar

Rekommenderas att ej överstiga 8 stycken per ”heat”.

13.4.4 Resultat

Resultatlistor får ej produceras avseende placering som har med passerande av mållinje att göra. Resultatlistor för Classic-Hydro kan t.ex. baseras på längsta resväg, mest tidsenliga välbevarade ekipage och flitigaste åkning.

13.5 Tekniskt reglemente
13.5.1 Mätbrev och besiktningsbok

Mätbrev utfärdas av Svemo klasscoach för classic hydro. Mätningen utförs av ägaren. Signeras och stämplas
av utsedd samordnare.

På mätbrevets baksida finns plats för tekniker att föra in eventuella anmärkningar som ska vara åtgärdade till nästa uppvisning.

13.5.2 Besiktning

Till hjälp för teknikern ska den speciella checklistan för Classic Hydro användas. Svemo:s besiktningsprotokoll används i tillämpliga delar.

13.5.3 Flytkraft

Varje båt ska ha en sådan flytkraft att den säkert flyter om en olycka inträffar. Flytkraften ska för en båt av trä motsvara en volym av 20 dm³ skum med täta celler per 100 kg totalvikt.

13.5.4 Gasreglage

Gasreglage ska vara försett med automatisk retur, men spärr får förekomma.

13.5.5 Båt

Ska vara av hydrotyp, enstegs eller trepunkts.

Hydrobåt är båt där föraren har knästående eller liggande körställning och där båt ej är tri- eller katamaran.

Nytillverkade båtar tillåts om utformningen är av ”gammal” typ. (Även flatbottnade båtar med låga bord av typ runaboats eller utility som mätt in i klasser med tilläggsbokstaven U kan tillåtas. Kör separat.)

13.5.6 Classic båt och motor

Båt och Motor Classic ska vara minst 25 år gammal.
(Tills vidare ges dispens för motorer tillverkade t.o.m 1981)

13.5.7 Motor Yamato 102, 202 & 302

Motor Yamato 102, 202 och 302 oavsett tillverkningsår kan delta i uppvisning i egen klass.

13.6 Historiska Outboards – HO

Klass: max 100 hk, och max 1000cc samt motorer äldre än 1990
I enlighet med Classic Hydro uppvisning, med följande tillägg:

13.6.1 Antal båtar

Då antalet båtar rekommenderas att ej överstiga 8 stycken per heat, bör vid behov uppdelning i klasser ej ske efter cylindervolym, utan indelas efter motoreffekt. Detta för att ej få för stora hastighetsskillnader.

13.6.2 Sidoskydd

Förarplatsen måste förses med sidokrockskydd med en höjd enligt gällande regelverk. Material m.m. enligt separat skrivelse. Alternativt förses förarplatsen med aramidfiber, enligt UIM regler.

Knäbåtar kan delta i tävling med motsvarande sidoskydd i polykarbonat som liggbåtarna
och med mått enligt UIM § 522.02.

14 Klassreglemente Classic Offshore
14.1.1 Tävling

Tävlingsmomentet är att med ett klassiskt offshore-ekipage hålla en jämn fart så nära som möjligt sin på förhand valda idealfart längs hela banan.

14.1.2

Alla tävlingar står under överinseende av den arrangerande Svemo-anslutna klubben.

14.1.3

Tävlingsarrangören ska i startbekräftelsen ange den banlängd som arrangören kommer att använda vid beräkning av resultat. Om det finns en planerad så kallad stormbana skall även dess banlängd anges i startbekräftelsen.

14.1.4

Tävlingsarrangören ska med stöd av Webtracking, upprätta Resultatlista enligt nedan regelverk. Summan av ålderspoäng enligt mätbrev och erhållna poäng i knopdelen ger totalpoängen för placering i resultatlistan.

Knopdelen = skillnaden mellan vald idealfart och uppmätt snittfart ger placering/poäng enligt tabell 14.2.11 nedan.

Om två ekipage får samma totalpoäng så placeras den med högst poäng i knopdelen före den med lägre knoppoäng.

14.1.5

Alla beräkningar ska ske med två decimalers precision.

14.1.6

Hela banan måste fullföljas, 70%-regeln UIM §320.01 gäller ej i Classic.

14.1.7

Max hastighet är 60 knop. Överskrids detta vid något tillfälle under tävlingen utesluts ekipaget.

14.1.8

Valbar idealfart är 25 – 55 knop i hela knop. Vald idealfart anges av den tävlande i Webtracking och kan ändras fram till 1 timme innan start.

14.1.9

Totalpoängen per tävling summeras till årets cup-resultat.

14.2 Utrustning
14.2.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

14.2.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

14.3 Allmänt
14.3.1

Generellt gäller alla Svemo och UIM-regler i tillämpliga delar om inget annat nämns här eller meddelas av arrangören.

14.3.2

Förare och alla besättningsmän skall ha en giltig licens utfärdad av Svemo. Där ingår en ansvars och
olycksfallsförsäkring. Se mer på www.svemo.se

14.3.3

Krav för erhållande av licens enligt kapitel 2 i ”SR Vattensport” på Svemo hemsida där det
tex framgår att du måste vara medlem i en till Svemo ansluten klubb. Klubben hjälper dig att komma igång.

Classic minimiålder: Förare 15 år för Grupp 1. 16 år upp tom Grupp 3. 18 år Grupp 4 – 6

Navigatör 13 årför Grupp 1. 15 år upp tom Grupp 3. 18 år Grupp 4 – 6.

14.3.4

Mätbrev utfärdas av Svemo efter ansökan från ägaren. Se 14.3.8 för ålderspoäng. Vid ändringar som kan förändra ålderspoängen upp eller ned, kontakta Svemo.

14.3.5

Flytkraft 2 liter/HK. Det får vara cellplast, dunkar väl inslaget i rivsäkert material och förankrat i skrovet. Flytkraft innehållande luft får vara max 25 liter/enhet.

14.3.6

Tävlingsnumret består av klassbeteckning ”CL” följt av förarens startnummer alternativt ett nummer tilldelat av tävlingsarrangören vid tillfällig licens.


Tävlingsnumret ska vara minst 30 cm högt, minst 23 cm brett, minst 5 cm stapeltjocklek och minst 8 cm mellanrum.
Se exempel här bredvid och UIM regel 710.

14.3.7

Motor, propeller, hissning och drev/växelhus är fritt. Bearbetning och trimning är fri. Fast bränsletank med däckspåfyllning måste vara jordad oavsett material på tanken. Generellt gäller att övermotoriserade ekipage ej tillåts dvs de kommer ej att erhålla ett mätbrev.

14.3.8 Ålderspoäng

Ålderspoäng anges i mätbrevet och beräknas på båt och motor var för sig. 400 är maximal totalpoäng.
Se nedan tabell.

14.3.9 Knoppoäng

Poängskalan för knopdelen är enligt UIM § 321.01.
Se nedan tabell.

14.3.10 Tabell ålderspoäng & knoppoäng

Ålderspoäng

ModellårBåtMotor
<-65200200
65-69175175
70-74150150
75-7912525
80-84100100
85-897575
90-945050
95-992525
00-00

KNOP poäng

1/400p11/22p
2/300p12/17p
3/225p13/13p
4/169p14/9p
5/127p15/7p
6/95p16/5p
7/71p17/4p
8/53p18/3p
9/40p19/2p
10/30p20/1p
MotorstorlekHästkrafterBåt/fotBåt/cm
1 000 cc7514420
2 000 cc15017510
3 000 cc22521630
4 000 cc30023700
8 200 cc60024720
16 400 cc120031845
15 Klassreglemente JT15
15.1 Syfte

JT15 ger de yngsta möjlighet till enkel och billig start med båtracing. Farten är maximerad till 28 knop. Detta ger ökad trygghet och höjer säkerheten. Steget att gå till GT15 är litet.

15.2 Allmänt

JT15 blandas ej med annan klass på banan. Körs likt GT15 och med minst 3 heat men utan tidsträning.

15.3 Båtar

Se GT reglemente. Mindre avvikelser är tillåtna; Fugetive eller liknande är tillåtna.

15.4 Motorer

Utombordsmotor med kåpeffekt max 15hk. Modifieringar för bättre lämplighet i denna klass får utföras men ljudnivån får ej höjas (tex tag ej bort kablagetätningar)

15.5 Overall

Godkända för typ Go-kart eller bättre.

15.6 Flytväst

Lägsta krav är räddningsväst med grenband. Om ryggskydd saknas rekommenderas att komplettera med detta. Uppblåsbar flytväst är inte tillåten.

15.7 Hjälm

Lägst ECE 22:05 märkning godkänd. Färg ska vara orange, gul eller röd; gärna fluorescerande. Minst 50% av den övre delen ska ha korrekt färg.

15.8 Ålder

Från det år föraren fyller 8 år.

15.9 Båt

Båt får ej gå snabbare än 28 knop. Om båt går snabbare föreslås följande enkla ändringar:
• Byta propeller
• Barlasta båten
• Modifiera/begränsa gasreglaget
• Sänk motor alt. lång rigg

15.10 Start

Startordning i första heatet lottas. Arrangören väljer sedan startordning i övriga heat så att alla i första hand får prova på de olika startpositionerna (hänsyn kan tas till föregående tävling/ar)

15.11 Övrigt

Ej SM/RM status.


Deltagare i klassen kör med svarta siffror.


Pokaler till samtliga.


Deltagarlista anslås men ej resultatlista.

Rekommenderas att varje arrangör på ett eller annat sätt avgör vilken tid per varv/heat som
motsvarar 28 knop. Detta bör då inte underskridas.


Om en båt går för snabbt, trots att man gjort vad man kan, så är det upp till främst chefstekniker
att i möjligaste mån försöka hjälpa till. Arrangören kan neka till fortsatt deltagande.

16 Klassreglemente inbordare klass K & U

Man kan börja tävla i offshore K som både förare och navigatör från och med det år man
fyller 16 år.

16.1 Nationellt inbordarreglemente

Klassen K omfattar trimmade inbordarmotorer på upp till 2050 cc

Klassen U omfattar standardmotorer på upp till 600 hästkrafter.

16.2 Motorer
16.2.1 Tillåtna inbordarmotorer klass K

Båtmotorer:
Båtmotorer av 4-takts motorer, som tillverkats i minst 2500 exemplar, homologerade enligt UIM-reglerna. Motortyper från ex. jetski, jetskibåtar mm är ej tillåtna. Ej heller motorer som ursprungligen konstruerats som utbordare.


Bilmotorer:
För nämnda bilmotorerna gäller endast seriekravet, motor ska ha kommit från bil som serietillverkats i minst 2500 exemplar. Block, vevaxlar(slaglängd), vevstakar, kolvar samt topplock mm, får kombineras fritt, även mellan olika motortyper/ fabrikat om seriekravet för resp. del uppnåtts. Kubikgränsen för klassen måste naturligtvis följas. Även så kallade eftermarknadsdelar tillåts, inget seriekrav.

FIA homologering är inte nödvändigt, men det är enklaste sättet att visa att seriekravet är uppfyllt.

Övriga motorer:
Motortyper från ex. mc, så kallade. mc-bil, snöskoter, är ej tillåtna

16.2.2 Tillåtna inbordarmotorer klass U

Standard inombordsmotor i katalogfört standardskick på upp till propellereffekt på max 430 hästkrafter.

Standardmotor ska vara/ha katalog- och saluförd som båtmotor i Sverige. Katalog bifogas med mätbrevet.

16.2.3 Turbocompound, gasturbin och Wankel

Turbocompoundmotorer, gasturbiner och wankelmotorer tillåts ej.

16.3 Tillåtna ändringar för klass K
16.3.1 Trimning och putsning

De originaldelar som inte kan bytas enligt efterföljande bestämmelser får trimmas genom putsning och bearbetning. Detta innebär att om ursprunget hos den serietillverkade komponenten alltid med säkerhet kan fastställas, får denna del korrigeras, balanseras, lättas, reduceras eller modifieras till formen genom bearbetning. Allt tillägg av material på ett homogent sätt (svetsning, limning, elektrolys) utöver reparation är förbjudet beträffande motorn.

16.3.2 Topplock och ventiler

Förutom de modifieringar som får utföras på topplocket, såsom specificeras under paragraf 16.3.1, råder fullständig frihet beträffande ventiler, ventilstyrning och ventilsäten. Antal ventiler per cylinder får dock inte ändras. Det är tillåtet att montera brickor på ventilfjädrarna. Ventilfjädrarnas antal och typ är fritt, om ändringarna håller sig inom de begränsningar som angivits under paragraf 16.3.1.

16.3.3 Kompressordrift

När en motor är försedd med en anordning vars uppgift är att högkomprimera motorns bränsleblandning (mekanisk eller avgasdriven kompressor eller motsvarande anordning) ska den verkliga cylindervolymen multipliceras med koefficienten 1,4 och den sålunda framräknade cylindervolymen anses vara den för båten gällande.
Turbo och/eller överladdade motorer tillåts. Ett dynamiskt luftintag, avsett att leda luft till motorns luftintag betraktas inte som kompressor.

För klass K får endast ett ladd-aggregat nyttjas, turbo eller kompressor.

Ej heller sekventiell/bi eller elektrisk överladdning är tillåtet.

16.3.4 Omborrning

Omborrning till maximal volym i den cylindervolymklass motorn normalt hänförs till är tillåtet. Omvänt gäller också att en motor får fodras ner till närmaste mindre cylindervolymklass.

Montering eller utbyte av cylinderfoder är tillåtet. Med foder förstås cylinderns insida som berörs av kolven. Fodret kan vara en särskild detalj, monterbart i blocket genom inpressning, svetsning eller dylikt. Materialet är fritt. Om motorns cylindrar är borrade direkt i blocket, tillåts lösa foder av valfritt material. Materialet får tillföras insidan av cylindrarna.

16.3.5 Avgasrör

Avgasgrenrör (från cylindertopp) och avgasrör är fritt. Hela avgassystemet måste avkylas i hela dess längd och detta måste ske genom vattencirkulation, vattenmantling, bandning eller genom att blanda vattnet med avgaserna. Avkylningen måste verka från cylinderlocket.

Det kan tillåtas att en kort bit av röret, ej överstigande tre centimeter av avgasröret intill cylinderlocket, ej avkyls.

Ovanstående är ej nödvändigt vid tävlingar med inbordare, där avgasröret, grenröret, ljuddämparen eller blandaren kan fastsättas utanför skrovet, däck eller kåpa.

Vid turbomontage får kylning av avgassystemet ordnas på annat lämpligt sätt.

Temperaturen på den yttre ytan av skyddet får inte, vid något tillfälle, överskrida 150 °C.

Avgasutloppet måste vara placerat så att besättningen inte kan påverkas av avgasrök.

16.3.6 Kamaxlar och ventilreglering

Fritt. Kamaxelns (-axlarnas) placering och antal får dock inte ändras.

16.3.7 Elektriskt system

Batteri och startmotor ska finnas, övrig el och tändningssystem är fritt.

16.3.8 Kraftöverföring

Inga flerväxlande växellådor eller varierande utväxling tillåts.

16.3.9 Efterkontroll/Rivning av motorer klass K

Motorer skall inte rivas enbart för kontroll, utan endast i samband med protest. Samtliga motorer (avser bottendel) skall vara förbereda för plombering.
Vid protest väljer båtägaren något av nedanstående alternativ:

 1. Riva på plats.
 2. Plombera och riva vid ett senare tillfälle i närvaro av tekniker. Detta kan alltså ske efter avslutad säsong.
  Utrustning för plombering medförs till samtliga tävlingstillfällen av klassen själva. Plombering utfös av tekniker samt dokumenteras i besiktningsbok/mätbrev
16.3.10 Övrigt

Det råder inga restriktioner för lager, packningar, smörjsystem eller bränslepump beträffande antal, typ, placering och kapacitet.

Finns elektrisk bränslepump ska strömbrytare lätt kunna nås av alla i besättningen.

Hål för plomberingstråd (3 mm), i cylindertopp, cylinderblock och oljetråg bör finnas förberett.

16.4.7 Kamaxlar och ventilreglering

Fritt. Kamaxelns (-axlarnas) placering och antal får dock inte ändras.

16.4.8 Elektriskt system

Batteri och startmotor ska finnas, övrig el och tändningssystem fritt.

16.4.9 Övrigt

Det råder inga restriktioner för lager, packningar, smörjsystem, eller bränslepump, beträffande antal, typ, placering och kapacitet.

Finns elektrisk bränslepump ska strömbrytare lätt kunna nås av alla i besättningen.

Hål för plomberingstråd (3 mm), i cylindertopp, cylinderblock och oljetråg bör finnas förberett.

16.5 Tillåtna ändringar för klass U (standardmotorer)
16.5.1 Motorfästen

Motorfästen får förstärkas eller bytas mot kraftigare.

16.5.2 Styranordning

Styranordning får förstärkas eller bytas mot kraftigare.

16.5.3 Ljuddämpare

Extern ljuddämpare får monteras.

16.5.4 Avgasrör

Headers får monteras.

16.6 Kraftöverföring, skyddskåpor och motorrum för K/U
16.6.1 Kraftöverföring

Drevet är fritt, (fabrikat/typ behöver ej vara detsamma som motorn.) Hundra procent av kraften ska överföras till vattnet när båten framförs i racingläge i lugnt vatten.

Alla båtar ska kunna manövreras framåt och bakåt och ska ha friläge, som kan manövreras via reglage från besättningsmans plats, denna funktion ska vara permanent installerad och kunna demonstreras när som helst.

Båtar som har två eller fler propellerenheter ska ha antingen en extern ”tie bar” för att stabilisera dreven eller annan skyddsanordning som förhindrar att dreven slår ihop.

16.6.2 Skyddskåpor

Motorn ska ha skydd/uppfångare över alla driv- (propeller) axlar i en 180 graders sektor uppåt.

16.6.3 Motorrum

Motorer ska vara installerade i ett utrymme, som är skilt från förarplatsen och andra utrymmen och ska ha nödvändig ventilation. Ventilationshål i skott och luckor i omedelbar närhet av besättningen ska ha flamskydd. Utrymmet(na) ska ha ordentliga luckor.

16.6.4 Motor och bränsleskott

Skott ska vara förankrade i skrovets botten och ha tillräcklig höjd för att hindra att bränsle och gaser sprids till andra delar av båten. De olika utrymmena ska kunna länsas var för sig.

Beslag för påfyllnad och avluftning av bränsletank ska vara lokaliserade utanför sittbrunnen, så att spillbränsle inte hamnar i båten.

16.6.5 Bränsletankar

Bränsletank ska vara skild från motorrum.

Bränsletillförseln ska kunna stängas av med kran utanför motorrum. Kranen ska kunna nås och manövreras lätt utan verktyg.

Eventuellt länkage (kran, reglage) får inte innehålla kabel bestående av innertråd och hölje, sådan kabel kan kärva vid brand (överföringen ska vara brandtålig).

Bränsletankar och bränslesystem ska vara jordade, för att förhindra statisk elektricitet.

Bränsle får inte förflyttas under tävling, utom genom permanent installerade bränsleledningar anslutna till tanken.

16.6.6 Brandsläckningssystem

Vid all installation av inbordarmotorer krävs ett fast manuellt system. Detta system ska vara på minst 2 kg, och ersätter ej lös handbrandsläckare (för klass K minst 2 kg och för klass minst 2 x 2 kg).

16.6.7 Säkerhetskontakt

Säkerhetskontakten ska stoppa motorn.

 • Säkerhetskontakter ska vara anslutna till alla i besättningen (först ut stoppar motorn).
  Det måste vara möjligt att koppla ihop säkerhetskontakten snabbt för att kunna starta
  motorn.
  Snöret till säkerhetskontakten får inte vara längre än 120 cm. Säkerhetskontakt ska
  vara kopplad till alla i besättningen under hela tiden då båten körs i tävlingsfart.
 • Snöret till säkerhetskontakten måste tåla 10 gånger den nödvändiga belastningen, eller
  tåla 10 kg dragningskraft. Säkerhetskontakten måste kunna utlösas i alla riktningar.
 • Snören till kontakten erfordras inte när bältessystem används.
 • På dieselmotorer ska säkerhetskontakten påverka bränslepumpen.
 • På motorer med insprutning kan säkerhetskontakten påverka
  bränsle/högtryckspumpen. Detta testas genom att provstarta motor UTAN
  säkerhetskontakt, d.v.s. bränsletrycklöst, motorn skall då ej kunna startas. Man kan också
  lyssna på pumpen, d.v.s. att den slutar gå då säkerhetskontakt bryts.
16.7 Båt/skrov för klass K/U
16.7.1.1 Minimi- och maximilängd samt minimivikter klass K
MinimilängdMaximilängdMinimiviktVikttillägg
Enskrov6,2 m8,4 m625 kg0,65 kg/cm
Flerskrov6,2 m8,4 m775 kg0,65 kg/cm

Minimilängd klass K: min 6,2 meter planning surface enligt UIM §501.11. Tidigare inmätta klass K-tävlingsbåtar om de är minst 6,0 meter. För historiskt använda båtar inom klass 3 eller nuvarande klass K att delta med enskrovare och katamaraner ner till 5,40 m (18 fot).  För att godkännas måste båtmodellen ha blivit använd inom klassen. Dessa båtar måste använda den drivlina som var aktuell när båten användes, ex Marieholm 19 användes med Volvo B20 och Volvo Penta Aq 100 eller 200 series drev.

Minimivikten avser båt med nämnd minimilängd. För längre båtar ska vikten ökas enligt vikttillägg för längden överstigande minimilängd.

Vikten är färdig för tävling, torr båt inklusive all säkerhetsutrustning (utom besättningen och deras hjälm/flytvästar). För kontroll efter tävlingen ska återstående bränsle i tankar inkluderas i minimivikten. Lyftstroppar som förs med ombord räknas som säkerhetsutrustning. Båten ska vara tom på vatten. Båtar som ska få köra på en längd mindre än 6,2 meter (20,5 fot) ska följa nuvarande lydelse på minimivikt 625 kg på enskrov och 775 kg på katamaraner. Klasscoachen i samråd md mätman avgör vilka båtar som ska få köras med en längd på mindre än 6,20 meter (20,5 fot).

16.7.1.2 Minimi- och maximilängd samt minimivikter klass U

Endast enskrovsbåtar tillåtna.

MotorstorlekMinimilängdMaximilängdMinimivikt
U (8400 cc)7,8 m9,5 m2100 kg
MinimilängdMaximilängdMin. bredd i slagetViktEffekt
6,6 mFri1,45 m1250 kg350 Hkr
6,8 mFri1,7 m1600 kg430 Hkr
7,8 mFri1,8 m2100 kg540 Hkr
8,4 mFri1,9 m2500 kg600 Hkr

Effekt och vikt, bedöms på samma sätt som tidigare. Bredd i slaget, mätt vid akterspegeln.

Vikten är färdig för tävling, torr båt inklusive besättning och all säkerhetsutrustning inklusive hjälmar och flytvästar. För kontroll efter tävlingen ska återstående bränsle i tankar inkluderas i minimivikten.

Lyftstroppar som förs med ombord räknas som säkerhetsutrustning. Båten ska vara tom på vatten.

16.7.2 Skrovdimensioner

För enskrovsbåtar ska skrovets yttre konturer, utom avbärarlister och sprutlister ”rymma en
låda” med följande dimensioner:

KlassHöjdBreddLängd
K46 cm120 cm235 cm
U46 cm120 cm325 cm

Alla båtar skall innehålla en minimivolym av flytelement, fast installerad i skrovet.

Minimivolym mätt i liter:

Klass KEnkelskrovFlerskrov
Båt i enkellaminat370 liter380 liter
Båt i sandwich150 liter200 liter

Minimivolym mätt i liter:

Klass UEnkelskrov
Båt i enkellaminat800 liter
Båt i sandwich500 liter

16.7.3 Definition av enskrov

En enskrovsbåt ska vara en båt med ett skrov.

16.7.4 Vingar

Vingar tillåts inte. En vinge definieras som en anordning över däck, som har en nedåt pluseller minusvinkel på 60 grader med en area som överskrider 0,1 kvadratmeter.

16.7.5 Besättning

Besättningen ska utgöras av minst två personer. Samtliga i besättningen ska ha giltig tävlingslicens.

16.7.6 Säkerhetsutrustning och sittbrunn

Beträffande båtens och den personliga säkerhetsutrustningen i övrigt hänvisas till reglementet för Offshore 3 och till de besiktningsnormer som gäller vid svenska tävlingar. För klass K och U ska sittbrunnen uppfylla UIM regler §703.9 och §703.8.

16.7.7 Tävlingsnummer

Se gällande Svemo-regler.

16.7.8 Nationsflagga

Krävs ej i och med nationella klasser.

16.7.9 Bränsle

Klass K: tillåtna bränsle är handelsbensin och E85; med handelsbensin menas bensin utan tillsatser som köps på en bensinstation med högst 99 oktan. Diesel är inte tillåtet. I övrigt se regel 5.4. I övrigt se UIM regel §504.

17 Klassreglemente offshore V150

V150 är en klass, för enskrovsbåtar med upp till 150 hkr utbordare Båtarna är avsedda att tävla på öppna vatten, med en tänkt maxfart av 65 Knop.

Klassens ”huvudregler” är: sunt förnuft, sportsmanship samt ha kul!

Ekipage som inte till fullo uppfyller reglementet kan ges dispens för att kunna köra en (1) provapåtävling i rekryteringssyfte, ekipaget får ej tillgodoräkna sig eventuella mästerskapspoäng.

Man kan börja tävla i offshore V150 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 16 år.

Nedan är några exempel på godkända båtar och motorer för klassen.

Båtar: Frode, Crum, Phantom, Tintorera, Hotshot etc.

Motorer: Alla fyrtaktsmotorer samt direktinsprutade tvåtaktsmotorer så kallade DFI-motorer såsom Evinrude Ficht och E-Tec, Mercury Optimax, Yamaha HPDI etc. Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshore Kommittén även under pågående säsong.

17.1 Båt
17.1.1 Skrov och däck

Skrov ska vara av konventionell enskrovstyp.

Däcket måste kunna bära vikten av en stående person (100 kg) överallt.

Så kallade ”vingbåtar” och stegbottenbåtar är ej tillåtna. Endast ett tvärsteg så kallat ”luftningssteg” med max bredd på 80 cm tillåts. Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

17.1.2 Sittbrunn

Sittbrunnen ska uppfylla UIM §703.9 och nationella tillägg, detta innebär bland annat att:

 • En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd/person 30 cm min höjd 5 cm ska finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas förstärkt vattendeflektor under däck framför besättningen för att förhindra att någon i besättningen åker in under däck.
 • Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol.
 • Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.
17.1.3 Längd och bredd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln LÖA (LOA enligt Lloyd se skiss) ska båtens längd vara minst:

Max hkMinimilängd meter
1505,70
1355,50
1155,30
Se bild för förtydligande hur båtens längd mäts
Peken och badbryggor ingår inte i längdmåttet, se mätinstruktion.

17.1.4 Vikt

Minimivikt avser komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt
150 hkr840 kg
135 hkr770 kg
115 hkr700 kg
17.2 Motor
17.2.1 Godkända motorer

Alla fyrtaktsmotorer samt direktinsprutade tvåtaksmotorer så kallade DFI-motorer. Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Motorer ska vara i orört standard skick, d.v.s. de får inte vara filade eller ”blue-printade”.

Motorns modell och standardspecifikation ska kunna styrkas med lämplig handling (t.ex. utdrag ur verkstadshandbok).

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

17.2.2 Tillåtna ändringar
 • Styrarm, motorfästen, konsoler får förstärkas som säkerhetsåtgärd. Material får läggas till som förstärkning, inget material får tas bort.
 • Alla externa (inte inne i motorblocket) skruvar, muttrar etc får bytas som säkerhetsåtgärd.
 • S.k. styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.
 • Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga.
 • Växelhus skall vara fabrikatets original och ha komplett växel (F-N-R).
 • Det är tillåtet att montera noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/ modifiera skädda. Propellern är fri.
 • Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativ modifieras, anoder och trimfenor får demonteras.
 • Vid motorhaveri får motor renoveras, renoveringen skall vara i renoveringssyfte och ej vara prestandahöjande, före och efter skall motorn besiktigas av teknisk supervisor utsedd av förbundet.
 • Separat vattenintag är tillåtet, dock skall motorns impellerpump brukas i sitt originalutförande. Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.
 • ECU / PCM. Vid kontroll ska motor ha original kalibrerings-id enligt tillverkaren & motormodell. En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.
17.2.3 Hissning

Hissning av motorn begränsas till att propeller axelns centrumlinjen måste minst vara 25 mm nedanför båtbottens köllinje mätt från båtbottens lägsta punkt med propelleraxeln parallell med båtbottens köllinje. Inga designer/utförande med fenor, kölar, steg eller konvexformad botten för att nå en högre hisshöjd är tillåtna. Om bakre delen av båtbotten ej är rak definieras köllinjen av gångytans slut och en punkt 600 mm förut. Motorn får inte gå att justera i höjdled under tävling.

Elhydrauliska och manuella hissar ska vara låsta med bult så att de inte går att justera.

17.2.4 Miljö

Oljespillmatta i depå på land är obligatorisk. Alkylatbensin rekommenderas liksom biologiskt nedbrytbara oljor.

17.3 Utrustning
17.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

17.3.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

17.3.3 Flytkraft

Flytkraften ska vara väl förankrad i båten och tåla bränsle. Flytkraftens volym ska minst vara:

MaterialMin flytkraft
Enkellaminat270 liter
Skrov alt däck i Sandwich205 liter
Sandwich140 liter
17.3.4 Tävlingsnummer

Klassbeteckning är Z. Klassbeteckning och nummer ska finnas på fribord och fördäck läsbart ifrån föraren, se bild för måttuppgifter.

18 Klassreglemente offshore W150

W150 är en klass som liknar V150 men här får man tävla med fler skrovtyper. Båtarna ska vara avsedda att tävla på öppet vatten, med en tänkt maxfart av 70 knop.

Klassens ”huvudregler” är: sunt förnuft, sportsmanship samt ha kul! Ekipage som inte till fullo uppfyller reglementet kan ges dispens för att kunna köra en (1) prova-på-tävling i rekryteringssyfte, ekipaget får ej tillgodoräkna sig ev. poäng

Man kan börja tävla i offshore W150 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 18 år.

Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshorekommittén även under pågående säsong.

18.1 Båt
18.1.1 Skrov och däck

Skrovet skall vara av flerskrovs typ, eller så kallade vingbåtar. Däcket måste kunna bära vikten av en  stående person (100 kg) överallt.

Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev. Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar över om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

18.1.2 Sittbrunn

En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd 30 cm min höjd 5 cm skall finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas förstärkt vattendeflektor under däck framför besättningen för att förhindra någon i besättningen att åka in under däck. Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol. Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.

18.1.3 Längd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln L O A (enligt skiss), ska båtens längd vara minst:

Max hkMinimilängd meter
1506,20
1356,00
1155,70

Se bild nedan för förtydligande hur båtens längd mäts.

Peken och badbryggor ingår inte i längdmåttet, se mätinstruktion.

18.1.4 Vikt

Minimivikten avser för komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt kg
150945
135850
115760
18.2 Motor
18.2.1 Godkända motorer

Alla fyrtaktsmotorer samt direktnsprutade tvåtaktsmotorer så kallade DFI-motorer. Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Motorer ska vara i orört standardskick, d.v.s de får inte vara filade eller ”blue-printade”.

Motorns modell och standardspecifikation ska kunna styrkas med lämplig handling t.ex genom ett utdrag ur verkstadshandbok.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

18.2.2 Tillåtna ändringar
 • Styrarm, motorfästen, konsoler får förstärkas som säkerhetsåtgärd. Material får läggas till som förstärkning, inget material får tas bort.
 • Alla externa (inte inne i motorblocket) skruvar, muttrar etc får bytas som säkerhetsåtgärd
 • S.k. styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.
 • Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga
 • Växelhus skall vara fabrikatets original och ha komplett växel (F-N-R).
 • Det är tillåtet att montera noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/ modifiera skädda. Propellern är fri.
 • Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativ modifieras, anoder på och i växelhus för demonteras.
 • Vid motorhaveri får motor renoveras, renoveringen skall vara i renoveringssyfte och ej vara prestandahöjande, före och efter skall motorn besiktigas av teknisk supervisor utsedd av Svemo.
 • Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.
 • ECU / PCM. Vid kontroll ska motor ha original kalibrerings-id enligt tillverkaren & motormodell. En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.

18.2.3 Hissning

Motorns höjd på akterspegeln får gå att justera under gång.

18.2.4 Miljö

Oljespillmatta i depå på land erfordras.

18.3 Utrustning
18.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

18.3.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

18.3.3 Flytkraft

Flytkraften ska vara väl förankrad i båten och tåla bränsle. Flytkraftens volym ska minst vara:

MaterialMin flytkraft
Enkellaminat370 liter
Skrov alt däck i Sandwich205 liter
Sandwich105 liter
18.3.4 Tävlingsnummer och flagg

Klassbeteckningen är W.

Klassbeteckning och nummer ska finnas på fribord och på förardäck läsbart ifrån föraren. Se bild för måttuppgifter.

20 Klassreglemente offshore V90 – helt nytt reglemente, se hela paragrafen.

V90 är en klass för enskrovsbåtar med upp till 90 hk utbordare. Båtarna är avsedda för att tävla på öppna vatten, med en tänkt maxfart av 55 knop.

Klassens ledord ör: sunt förnuft, sportmanship samt ha kul!

Man kan börja tävla i offshore V90 som både förare och navigatör från och med det år man fyller 16 år.

Klassen är begränsad till en maxfart enligt Webtracking 55 knop, överträdelse = DSQ.

Samtliga regler kan främst av säkerhetsskäl ändras av Nationella Offshorekommittén även under pågående säsong.

20.1 Båt
20.1.1 Skrov och däck

Skrovet ska vara av konventionell enskrostyp.

Däcket måste kunna bära vikten av en stående person (100 kg) överallt.

Båtarna som kör i klassen skall ha mätbrev och använder det gemensamma mätbrevsunderlaget för V90 och Classic Offshore. Mätbrevet utfärdas av Svemo efter ansökan ifrån ägaren.

Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss båt/båttyp uppfyller reglerna.

20.1.2 Sittbrunn

En förstärkt vattendeflektor med vinkel min 45°, min bredd/person 30 cm min höjd 5 cm ska finnas ovan däck framför varje besättningsmedlem, samt att det ska finnas en vattendetektor under däck framför besättningen för att förhindra någon i besättningen att åka in under däck.

Till varje besättningsmedlem ska det finnas en sittplats/stol. Det ska finnas två grabbhandtag för navigatören.

20.1.3 Längd & bredd

Mätt från båtens för till slutet av akterspegeln sa båten vara minst:

Max hkMinimilängd meter
905,00
704,60
504,15

Se bild nedan för förtydligande hur båtens längd mäts.

20.1.4 Vikt

Minimivikten avser komplett båt inklusive besättning och utrustning efter målgång utan vatten med resterande bränsle.

Max hkMinimivikt kg
90580
70520
50475

20.2 Motor
20.2.1 Godkända motorer

Motorer ska vara serieproducerade utbordarmotorer med en av tillverkaren angiven effekt enligt klassens tre steg. Kontakta Svemo eller klasscoachen om du undrar om en viss motor är godkänd i klassen.

20.2.2 Tillåtna ändringar

Så kallade styrok får monteras under förutsättning att alla öppningar i modifierade kåpor tätas noga.

Bränslekoppling i kåpan får tas bort/ersättas även här skall öppningar tätas noga. Bränsletillförsel är i övrigt fri.

Växelhus ska vara fabrikatets orginal och ha komplett växel (F-N-R).

Det är tillåtet att montera powertrim, noskon, modifiera vattenintag samt förstärka/modifiera skädda. Propellern är fri.

Lagerhållare och dess infästning samt propelleraxel får bytas alternativt modifieras, anoder och trimfenor får demonteras.

Separat vattenintag är tillåtet, dock ska motorns impellerpump brukas i sitt orginalutförande. Kylning skall vara 100% från impellerpumpen.

En motor som underkänns vid en efterbesiktning på en tävling medför uteslutning av ekipaget.

20.2.3 Hissning

Hissning av motorn begränsas till att propelleraxelns centrumlinje måste minst vara 25 mm nedanför båtbottens köllinje. Ingen design/utförande med fenor, kölar, steg, eller konvexformad botten för att nå en högre hisshöjd är tillåtna. Om bakre delen av båtbotten ej är rak definieras köllinjen av gångytans slut och en punkt 600mm förut. Motorn får inte gå att justera i höjdled under tävling. Elhydrauliska och manuella hissar ska vara låsta med bult så att de inte går att justera.

20.2.4 Miljö

Oljespillmatta i depå på land är obligatorisk. Alkylatbensin rekommenderas liksom biologiskt nedbrytbara oljor.

20.3 Utrustning
20.3.1 Personlig säkerhetsutrustning

Alla hjälmar enligt ECE 22:05 eller ECE 22:06 är godkända. Även hjälmar enligt UIM offshore är godkända. Hjälmarna ska vara orange, klarröda eller gula. Flytväst, avsedd får båtracing. Våtdräkt (korta ben och armar rekommenderas). I båten skall varje person minimum ha ett första förband fäst till personen/västen. En visselpipa skall vara fäst på västen.

20.3.2 Båtens säkerhetsutrustning

Se paragraf 9.4 Säkerhetsutrustning för information gällande båtens säkerhetsutrustning för nationella klasser.

20.3.3 Flytkraft

Flytkraften ska vara väl förankrad i båten och tåla bränsle. Flytkraftens volym ska minst vara:

HkMin volym
90180 liter
70140 liter
50125 liter
20.3.4 Tävlingsnummer

Klassbeteckningen är H. Klassbeteckningen och nummer ska finnas på friborden och på fördäck läsbart ifrån föraren, se bild för måttuppgifter:

21 Standardbåtsreglemente – helt nytt reglemente, se hela paragrafen.
21.1 Allmänt

För att delta i klassen krävs utfärdat mätbrev.

21.2 Båt

Båt skall vara av enskrovstyp och försedd med fast monterad rattstyrning, fjärreglage för gas och växel. S.k. ”power lifts” som kan justera motorns höjd under gång är inte tillåtna. Båten ska vara serietillverkad i minst 5 exemplar och ha CE-märkning, Sjöfartsverkets blå skylt eller liknande. Båten skall vara i standardutförande och överensstämma med utförande i broschyr/tillverkarens hemsida. Båten ska vara/ha varit marknadsförd till allmänheten. Detaljförändringar i utförandet kan ingå i samma serie, dock ej ändring av skrov och överbyggnad. Båtens styranordning skall vara av kraftig typ med rejäla anslutningar och låsningar. Fotgas får användas. Angivna vikter avser komplett ekipage med tomma tankar inklusive besättningens sammanlagda vikt och säkerhetsutrustning. Eventuell barlast skall vara permanent fastsatt till förstärkt del av skrovet. Stickprovskontroller kommer att göras. För låg minimivikt resulterar i uteslutning.

21.3 Motor

Motor skall vara katalog- och saluförd som båtmotor i Sverige. Broschyr skall medföras vid inmätning och besiktning. Motorstyrka avser propelleraxeleffekt. Motor skall vara i katalogfört standardskick. Motoreffekt får ej överstiga max angiven effekt enligt CE-märkning. Avgassystem skall vara vattenkylt i hela sin längd. Utombordsmotors avgasutsläpp skall till större delen ske genom växelhustorpeden. Dubbelmontage är tillåtet och den angivna effekten avser då den sammanlagda motoreffekten. Motorns kavitationsplatta får högst hissas 60 mm över båtens botten. Arrangören förbehåller sig rätten att efterbesiktiga motorer. Kostnaden för ihopmontering betalas av föraren. Bensinen skall vara blyfri, max 99 oktan handelsbensin i enlighet med de generella reglerna. Bränsletank skall vara jordad. Max ljudnivå i samtliga klasser är 90 dB(A)/25m. Kraftöverföring skall vara i katalogfört standardskick. Motorer skall vara försedda med frigång och back. Jetaggregat får ha annan backkonstruktion. Noskon får användas på växelhus.

21.4 Branschklass

Klassen är tänkt för bl.a. Kändisklassen i Roslagsloppet. Toppfarten ska ligga på max 50 knop under tävling, även om båtarna kan gå snabbare. Överstigs denna fart på någon del av tävlingen, blir ekipaget uteslutet. Här ges även möjlighet för olika tillverkare/återförsäljare att visa upp sina båtar under ordnade former. Klarar inte ekipaget ovanstående indelning för SA, så ska båten utrustas enligt SB/SC.

21.5 Besättning

Minimibesättning i samtliga klasser är två personer. Minimiålder är 16 år. 1 För Branch- och SA-klasserna räcker det att genomgå en timme lång kurs i ”Delta i båttävling” som ges i anslutning till förarmötet.

21.6 Klassindelning
KlassTurist standardTurist SportTurist Super sport
KlassbeteckningSASBSC
Båtlängd4.80+5.40+6,00 m
Motoreffekt [hkr]Min vikt inkl besättning [kg] ->
60530  
70625  
75670  
80720  
90815625 
100910695 
1151060810 
1251160885670
1301210920700
14013151000760
15014201075815
17516901275960
200197514801115
225227016901265
250258019101425
275291021851585
300325023701750
325361526151925
350440528702025
375 31352280
400 34102465
425 36952655
450 39952850
475 43053050
500 46353260
525  3475
550  3700
575  3930
600  4165
625  4415
650  4660
675  4940
700  5220
725  5510
750  5815

Fart [knop]=123*(Effekt[hkr]/vikt[kg])^0.53*(1+Hissning[mm]/1000)*(1+ vikt[kg]/23360)

21.7 Utrustningskrav

(Kan komma att förändras i enlighet med motsvarande krav i UIM eller SVEMO regler.)

K = Krav R = Rekommenderas

 Turist Bransch, SATurist SB, SC
UIM-godkänd tävlingsvästRK
RäddningsvästK
Motorsporthjälm, (gul, röd eller orange) enl SVEMO/UIMKK
Heltäckande klädsel (brandsäker overall rekommenderas)  
Våtdräkt typ enklareRK
Ett första förband/personKK
Nödstopp till alla ombordKK
Brandsläckare min 2 kg, Inombordarbåt: Två brandsläckare 2 kg varav en med munstycke i motorrummetKK
Inbordarbåt: Fast monterad motorrumsfläktKK
Hink och länspumpKK
Två åror eller paddlarKK
Ankare, min vikt, 7,5 kg. Båtar <1000 kg 5 kgKK
Ankarlina minst 30 m långKK
Två orange röksignaler och två handblossRR
En orange flagga 40 x 60 cmKK
Kompass alt GPSKK
Två förtöjningslinor, minst båtens längKK
Grabbhandtag, till alla ombordKK
Flytkraft, motsv min 40 % av båtens viktKK
WebtrackingKK

Båt skall på båda sidor vara försedd med väl synliga klass- och tävlingsnummer åtskilda av ett bindestreck. Tävlingsnumret överensstämmer normalt med förarens licensnummer. Siffrorna skall vara svarta mot vit botten och med en minsta höjd av 30 cm och en stapelbredd av minst 5 cm. 

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning