Regelböcker / Trackracing

Trackracing

2024

(Fotograf: Roffe Lundstedt)

1.5.1 Guldhjälm 50cc och 85cc/190cc

TR

Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens förening och dess utbildade barnledare.
För deltagande i tävling guldhjälmsklass 85cc/190cc krävs att föraren fyller minst 8 år och högst 11 år under innevarande kalenderår, se SR 13.
Genom skriftlig begäran och med motivering från förarens förening, undertecknad av föreningens ordförande och licenserade barnledare kan förare efter godkännande av Svemo, få behålla sin guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år. För deltagande i tävling guldhjälmsklass 50cc krävs att föraren fyller högst 9 år under innevarande kalenderår, se SR 14.
Guldhjälmslicens gäller endast i Sverige.

1.5.2 Ungdom 85cc/190cc och 250cc

TR

Förarlicens för ungdomsklass 85cc/190cc kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år. För flickor gäller det år de fyller 18 år. Förare får delta i Ungdomsserien t.o.m. det år de fyller 14 år, för flickor gäller det år de fyller 16 år. Förare som under innevarande kalenderår fyller 11 år, har innehaft guldhjälmslicens i minst 12 månader och har deltagit i minst 5 guldhjälmstävlingar de senaste 12 månaderna kan begära uppklassning till ungdomslicens. Uppklassning kan begäras när samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda.
Förarlicens för ungdomsklass 250cc kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 14 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år, för flickor gäller det år de fyller 18 år. Förare som fr.o.m. det kalenderår man fyller 16 år och vill kombinera 250cc och 500cc deltagande, måste lösa juniorlicens.
Förarlicensen för ungdomsklass 250cc får även användas vid träning med en 500R, med begränsning enligt SR 8.3.2.

1.6 Licenser

TR

Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap samt utländska medborgare från land anslutet till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt i Sverige och har varit folkbokförd i Sverige i minst 18 månader innan svensk licens söks.
Utbildning Return to Race krävs för att köpa licens, gäller ej klubblicens.
För Junior 500cc och Senior 500cc krävs dessutom utbildningen Fair Race.
Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7 samt nedanstående grenspecifika regler.

1.6.2

TR

Icke Svemolicensierad förare som deltar i internationella öppna tävlingar i Sverige ska inneha giltig tävlingslicens och
ett starttillstånd
utfärdat av förarens federation.

1.6.3

TR

Icke Svemolicensierad förare som avser att delta i svenskt seriesystem ska inneha en giltig tävlingslicens utfärdad av förarens federation eller en NMFP Track Racing licens och ett starttillstånd utfärdat av förarens federation där det framgår att föraren är försäkrad. I förekommande fall krävs även uppehålls- och arbetstillstånd samt visum.
Det finns även vissa undantag gällande arbetstillstånd, ett av dessa är att ”Professionella idrottare och funktionärer som ska delta i internationella tävlingar i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader” inte behöver arbetstillstånd, dock kan visum krävas. När det gäller undantagen så är det upp till arbetsgivaren att avgöra om ett arbetstillstånd är nödvändigt eller ej, är man osäker på situationen så bör man ansöka om arbetstillstånd, Migrationsverket kan då pröva om ett arbetstillstånd ska utfärdas eller ej. Aktuell förening ska skicka en kopia på förarens arbetstillstånd till Svemo Track Racing.

1.7.1 Ungdomslicensens giltighet

TR

Utfärdad tävlingslicens gäller endast om vårdnadshavare finns närvarande  i tävlingsområdet vid träning eller tävling. Vårdnadshavare ska vara myndig.

1.7.2 Vårdnadshavare

TR

Vårdnadshavare för förare ska finnas med vid tävling och träning t.o.m. att föraren har fyllt 18 år. Vårdnadshavaren är den person som juridiskt har vårdnaden för föraren eller annan myndig person som denne utser i sitt ställe genom att skriftligt överlåta vårdnadshavarensvaret. Personen ska finnas i tävlingsområdet när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare eller verkställande funktionär vid aktuell träning/tävling.
Vårdnadshavaren ska vara medlem i en Svemoansluten förening samt vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Personen ska äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av föreningen/arrangören utfärdade bestämmelser.
Vårdnadshavare ansvar kan endast omfatta en förare vid ett och samma tränings-/tävlingstillfälle.

1.8.1.1.2 Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till Track Racingdomare

TR

Arvodet stiger med 2,00% per år, summorna justeras till närmaste 10 tal.

Arvode per serie eller tävling.Kronor
Elitserien4960:-
Elitserien slutspel, SM-Final (seniorer)5290:-
Allsvenskan, SM-kval, Seniorlandskamper2600:-
Allsvenskan slutspel, JSM-Final (juniorer)2700:-
Div. 1, 250cc Serien, Ungdomsserien, Junior- och Ungdomslandskamper
samt övriga Track Racingtävlingar
1650:-

Ersättning vid dubbeltävling
Förening som arrangerar flera tävlingar på samma dag och tävlingsarena där domaren enbart gör en resa, utgår ett helt arvode för huvudtävling. För övriga tävlingar med samma eller lägre status utgår ett halvt arvode per tävling.


Reseersättning
Reseersättning utgår för resor mellan domarens folkbokföringsadress och tävlingsarenan med 37,50 kr/mil (25 kr/mil skattefritt och 12,50 kr/mil skattepliktigt). Maximal reseersättning per tävling är 2000 kr. Vid eventuella tvister om avstånd och snabbaste rutt används Eniro karttjänst.

Inställd tävling
Vid inställd tävling utgår ett arvode motsvarande 75 %. Har domaren meddelats att tävlingen ställts in senast 24 timmar innan publicerad starttid utgår inget arvode. Utbetalning av ersättning Utbetalning ska ske mot faktura/reseräkning till av domaren angivet konto inom 20 dagar efter att faktura/reseräkning har lämnats till föreningen. För domare som är registrerade för F-skatt tillkommer moms. Föreningen ska inom 8 dagar efter mottagen faktura/reseräkning anmäla till domaren om den innehåller felaktiga uppgifter. Vid eventuellt utebliven betalning ska domaren rapportera detta via mejl till trackracing@svemo.se som då kontaktar aktuell förening.

Lokal domare
I de fall föreningen har domare som medlem i föreningen äger man rätt att teckna separat ekonomisk överenskommelse med denna domare för tävlingar med lägst arvode.

1.8.1.2 Tävlingsledaren

TR

Tävlingsledaren ska inneha giltig tävlingsledarlicens i Track Racing.
Tävlingsledaren ska iaktta vad som sägs i NT i den mån det kan tillämpas inom Track Racing, med undantag av ärenden som är under domarens ansvarsområde, samt att de protester vilka han erhåller omgående vidarebefordras till domaren.

 • Han ska bära väst eller klädsel med väl synligt tryck ”Tävlingsledare” både på övre delen av ryggen och på framsidan.
 • Han ska se till att ha en bra kommunikationsutrustning mellan sig och domaren under tävling. Headset är att föredra.
 • Han ska normalt befinna sig i depåområdet under pågående tävling.
 • Han ska tillse att protester görs på rätt sätt och att protestavgift samtidigt bifogas, innan de vidarebefordras till domaren.
 • Han ska omedelbart verkställa de instruktioner han åläggs av domaren.
 • Han ska tillhandahålla domaren sådana upplysningar beträffande organisationen och kontrollen av tävlingen som han anser vara av vikt för domaren eller som denne påfordrar.
 • Han ska förhindra personer från att kontakta domaren direkt eller per telefon under tävlingen utom i det fall domaren har givit sitt medgivande att så får ske.
 • Han ska utöva sin funktion som ansvarig för samtliga funktionärer, förutom domaren.
 • Han ska i förekommande fall medverka vid kontroller av förarnas hälsotillstånd, samt vid alkoholprover.

1.12.3.1 Överträdelse av förening

TR

Vid överträdelse av förening gällande tävlingsregler i NT eller SR får Svemo ta ut en sanktionsavgift om högst 25 000kr,
se även NT 3.1.1.
Detta kan t.ex. vara om föreningen har underlåtit att åtgärda i tävlingsrapporter påpekade brister, det kan även gälla brister på arenan utan tidigare anmärkningar.
Efter att samma anmärkning tilldelats tre gånger efter varandra, tilldelas sanktionsavgift enligt följande, Allsvenska- och Elitserieklubbar 3000 kr och övriga klubbar 2000 kr.
Sanktionsavgiften registreras i aktuell förenings varukorg i Svemo TA och ska senast inom 30 dagar vara betald via Svemo TA.

1.15 Ersättande av förare inför och under pågående säsong

TR

Förening kan genom skriftlig ansökan till- och efter medgivande från Svemo få ersätta förare eller gästförare (se även SR 5.21.11) i sin förartrupp av nedanstående skäl:

långtidsfrånvaro: Med långtidsfrånvaro räknas förare som på grund av skada eller sjukdom bedöms av läkare vara borta från sitt tävlande under en längre sammanhängande period. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg på svenska eller engelska.

Upphört eller tagit ”time out” från sitt tävlande: Förare som har upphört eller tagit ”time out” från sitt tävlande ska innan han kan ersättas i förartruppen skriftligen meddela Svemo detta. Förare som ersatts i förartrupp p.g.a. ovanstående anledningar och återupptar sitt tävlande under pågående säsong kan inte tillföras något lags förartrupp innevarande säsong.

Bestraffning genom avstängning: Förare som inför eller under pågående säsong bestraffas, genom avstängning under utredning eller genom slutligt beslut, av skäl som doping, alkohol, tekniskt/materiellt fusk eller disciplinärt straff. Förare som ersatts i förartrupp p.g.a. ovanstående anledningar och tillåts återuppta sitt tävlande under pågående säsong kan inte tillföras något lags förartrupp innevarande säsong.

Föraren får efter godkänd ansökan ersättas av annan förare. Den frånvarande föraren får endast ersättas med en förare som har upp till samma snitt som den frånvarande föraren, och det är innevarande säsongs ingångssnitt som gäller.

Samtliga nödvändiga dokument ska vara insända till Svemo innan registrering av den ersättande föraren kan göras.

Förare som ersätter annan förare p.g.a. långtidsfrånvaro stannar i förartruppen i minst 28 dagar från dagen för inskrivandet, oavsett om den förare han ersatt återupptar sitt tävlande under denna period. Det är föreningens skyldighet att omedelbart meddela Svemo då föraren friskskrivits och återupptagit sitt tävlande. Om detta sker efter att lag anmält lag till nästkommande seriematch och den ersättande föraren ingår där, sker bytet direkt efter att denna match är avslutad eller blir inställd eller avbruten. Den ersättande föraren lämnar förartruppen när den skadade föraren återtar sin plats i förartruppen. Om föraren vid återupptaget tävlande (i utländsk liga, innan han på nytt är inskriven i den svenska förartruppen) inte fullföljer tävlingen på grund av tidigare eller ny skada behöver det svenska laget inte sätta in föraren i förartruppen förrän han på nytt upptar tävlingsverksamheten.

En administrativ avgift på 1000 kr per ersättande av förare kommer att debiteras föreningen för registreringen. Kostnaden debiteras föreningens varukorg i Svemo TA.

2.8.1 Defekt Dirt Deflector

TR

Om hela eller delar av Dirt Deflector faller av, ska förare uteslutas under eller direkt efter pågående heat.
Om en förare blivit påkörd och skadat eller ändrat läge på sin Dirt Deflector, ska föraren inte uteslutas.
Vid misstanke om skadad Dirt Deflector kontrolleras detta med Tävlingsledare innan tvåminutaren startas för nästkommande heat.

2.17 Uteblivande från tävling eller startvägran

TR

En förare som efter att ha anmält sig till tävling på föreskrivet sätt, underlåter att infinna sig på angiven tid, inte är klar att tävla eller vägrar att göra detta i hela eller del av tävlingen utan av domaren godtagbar anledning, gör sig skyldig till en förseelse och ska tilldelas en varning för osportsligt uppträdande.

5.6.1 Lagledare

TR

Varje lag ska åtföljas av en lagledare, vars namn ska anges i laguppställningen. Lagledaren ska inneha av Svemo utfärdad giltig lagledarlicens. För erhållande av lagledarlicens krävs att man med godkänt resultat genomgått lagledarutbildning och efterföljande fortbildningar. Licensnumret ska anges på maskinbesiktningsprotokollet för tävlingen, där också underskrift ska ske. Likaså intygar lagledaren att förarna i laguppställningen har giltig licens. Om det skulle visa sig att förare inte har godkänd licens för deltagande i aktuell serietävling så bestraffas lagledaren med 5.000kr.

Om utsedd lagledare blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska lagledarens förening utse en lämplig ersättare, ersättaren ska dock inneha lägst giltig funktionärslicens.

Lagledarens åligganden är bl.a. att:

 • åtfölja sitt lag och ansvara för att det anländer i god tid till tävlingen, och att det uppför sig korrekt och respekterar motståndarlag och domare, samt att de handlar i överensstämmelse med reglerna. Han ska vara förarna till hjälp och efter bästa förmåga uppmuntra dem till goda insatser.
 • till tävlingsledaren och domaren meddela varje ändring av lagets sammansättning.
 • ansvara för att laget ställs upp enligt gällande regler.
 • ansvara för att lagets förare är i kondition för att deltaga i tävlingen.
 • omedelbart meddela domaren sina iakttagelser om han misstänker bruk av otillåten stimulantia.
 • tillse att de av lagets förare som ska delta i nästkommande heat är startklara. Han ska även informera sina förare om vilken startbana och hjälmfärg som gäller.
 • rätt färg på hjälmhuvor används, samt att dessa är ordentligt påsatta.
 • omedelbart till sina lagmedlemmar vidarebefordra bestraffningar och andra åliggande som meddelats honom av domare eller tävlingsledare.
 • för förares eller lagets räkning i förekommande fall inlägga protest mot domslut, samt begära förklaring från domaren om orsaken till bestraffningsåtgärd.
 • till förare omedelbart vidarebefordra varje officiell kallelse till deltagande i tävling som föreningen erhållit avseende sina förare, oavsett om tävlingen avser lag- eller individuellt deltagande.
 • engagera sig i, och hålla en balanserad stämning i laget under och efter match samt visa respekt för domslut.

5.15.6 Ingångssnitt

TR

Ingångssnitt är förarens personliga heatsnitt beräknat på antalet inkörda poäng dividerat med antal körda heat (minimum 12 heat) i grundserien och slutspelet från föregående säsong.
Alla Svemolicensierade förare med verkligt ingångssnitt upp till 1,000 tilldelas minivärdet 0,500 i ingångssnitt i Elitserien. Förare som tillkommer som ny förare i seriesystemet eller i det fall föraren inte har uppnått minimum 12 heat under en och samma säsong tilldelas ingångsnitt enligt SR 5.15.11 gällande förare med svensk moderförening och enligt SR 5.15.12 gällande förare med utländsk moderförening.

5.15.12

TR

Förare som vid förarredovisningen den 28 februari saknar officiellt svenskt heatsnitt ska inför kommande säsong tilldelas de heatsnitt föraren innehar i den högst rankade ligan enligt ranking nedan:
1. PGE Ekstraliga PL.
2. Liga 1 PL.
3. Speedwayligaen DK
4. Premiership GB.
5. Liga 2 PL.
6. Övriga ligor.

Detta gäller med hänsyn till följande värdering av respektive ligor, med utgångspunkt från att Svenska Elitserien är värd 1,0.
1,0 Polska Extraliga
0,9 Polska förstaliga
0,8 GB Premiership League, DK Speedwaligaen
0,7 Tjeckiska Extraliga, Polska andraliga, Ryska förstaligan, Tyska Bundesliga, GB Championship League
0,6 Övriga ligor

I händelse av att föraren efter ovanstående justering får ett heatsnitt understigande 1,250 i (elitseriesnitt) tilldelas föraren 1,250 vid registrering i Elitserien och 2,000 vid registrering i Allsvenskan. Om föraren enligt ovanstående har ett snitt överstigande 1,250 räknas snittet om enligt gällande omräkningsfaktor vid registrering i Allsvenskan.

5.18 Inställd tävling

TR

Utgångspunkten är att matcher i Elitserien och Allsvenskan alltid ska genomföras på ordinarie tävlingsdag enligt tävlingskalendern. För att detta ska vara möjligt ska föreningarna:

 • Förbereda banan för tävling i så god tid som möjligt.
 • Ha tillgång till en ändamålsenlig maskinpark och extra banmaterial.
 • Elitserieföreningarna ska vid behov även kunna täcka sina banor.

Det enda skälet för att kunna ställa in en match dagen före matchdag är om det kan förutses att det till följd av nederbörd sportsligt inte kommer att gå att genomföra matchen, då gäller följande:

 1. Om det kan befaras att en match inte kommer att kunna genomföras på ordinarie tävlingsdag ska företrädare för arrangörsföreningen kontakta motståndarlaget och domare för att diskutera frågan.
 2.  Fokus ska läggas på väderleksprognosen för matchdagen kl. 17:00 – 21:00.
 3.  Beslut om att eventuellt ställa in ska fattas sent ca: kl. 18:00, då det vid den tidpunkten finns ganska säkra väderleksprognoser för påföljande dag.
 4. Båda föreningarna ska vara överens om att ställa in och samtidigt komma överens om ny alternativ matchdag. Berörd domare ska ingå i dialogen.
 5.  Styrelseledamot i arrangörsföreningen eller av styrelsen särskilt utsedd person ska då omgående kontakta Svemo och underrätta om beslutet samt den nya matchdagen.

En inställd tävling i Elitserien och Allsvenskan ska alltid köras senast fyra veckor efter inställandet. Svemo Track Racing kan dock ge tillåtelse att senarelägga den inställda tävlingen vid särskilda fall.

I Elitserien gäller följande turordning angående överenskommelse om nytt datum vid inställd match där lagen är på plats:

 1. Lagledarna ska om möjligt komma överens på plats.
 2. Respektive förenings ESS representanter resonerar utefter de samtal som varit mellan lagledarna och försöker hitta ett datum som passar båda föreningarna, ekonomiska intressen ska prioriteras. Beslut om nytt datum ska komma inom 48 timmar. Det nya datumet ska så fort det är överenskommet enligt ovan turordning meddelas Svemo Track Racing.
 3. Beslut tas av Sportansvarig på Svemo Track racing. De uppgifter som har framkommit i diskussionen ska lämnas till Sportansvarig på Svemo Track racing som tar ett beslut snarast. Båda föreningarna ska innan mötet delge sina synpunkter för och emot de datum som finns på förslag.

Det nya datumet ska så fort det är överenskommet enligt ovan turordning meddelas domaren och Svemo Track Racing.

I Allsvenskan gäller att:
Arrangören tillsammans med motståndarlaget träffar överenskommelse om nytt matchdatum, det nya datumet ska skriftligen via mejl senast 48 timmar efter inställandet meddelas Svemo.
Se även TR för serien ifråga gällande eventuella reservdagar och respektive series två sista omgångar. (Beakta även innevarande års International Speedway League Calendar).

För övriga tävlingar gäller att arrangörsföreningen omgående meddelar domaren och Svemo Track Racing angående inställd tävling och tillsammans med berörda lag kommer överens om ny tävlingsdag.
Det nya tävlingsdatumet ska vara inom fem (5) veckor från det ordinarie datumet och ska skriftligen via mejl senast 7 dagar efter inställandet meddelas Svemo.

8.3.7 Ungdomsklass

TR

Endast encylindriga 2-takts motorer max 85cc och 4-takts motorer max 190cc får användas.
Endast fabrikstillverkade motorer utrustade med en förgasare och ett tändstift får användas.
Ev. kickstart ska tas bort, kickaxel med drev ska däremot finnas kvar. Dock får kickaxel kapas jäms med motorkåpans utsida.

8.3.7.1 Särskilda krav för motorer större än 50cc

TR

Motorcykeln ska vara utrustad med en encylindrig 2-takts standardmotor på maximalt 85cc eller en encylindrig 4-takts standardmotor på maximalt 190cc. Motorn ska överensstämma med den ID-handling som tillverkaren har utfärdat för motortypen ifråga.
Förgasare och reed-ventil ska vara original till motorn. Reed-ventil får inte modifieras och/eller s.k. booster eftermonteras. Ändring och/eller bearbetning av standardmotorn är förbjuden.
Undantag är borrning och byte av cylinderfoder och kolv. Standardporttider får inte förändras vid byte av cylinderfoder.

8.5.1 Klass 250cc/500cc Speedway – Långbana och Isracing

TR

Endast FIM homologerade ljuddämpare får användas vid nationella speedway- långbane-och isracingtävlingar.
Tillverkningsår ska vara stämplat på ljuddämparna av respektive tillverkare, ljuddämpare ska sedan bytas ut enligt nedan.
Speedway & Långbana: Efter fyra års användning, tidigaste tillåtna tillverkningsår 2024 är 2021.
Isracing: Efter fem års användning, tidigaste tillåtna tillverkningsår 2024 är 2020.
F.n. är följande ljuddämpare homologerade av FIM:

Modell:Produkt id:Godkänd fr.o.m:
DEP Free FlowFIM 26AY152015-01-01
KING 2015FIM 071Y152015-01-01
POLDEM 2FIM 06BP782015-01-01
REMUS V4FIM 10CT152016-01-01
REMUS V7FIM 11V152016-01-01

Ljuddämparen ska vara helt i standardutförande och inga modifieringar eller ändringar är tillåtna.

8.5.2 Ungdomsklass

TR

Maximalt tillåtna ljudnivå för ungdomsklass är 98 dB/A. Mätförfarande enligt bestämmelser i NT (statisk metod) ska följas med följande tillägg.
Ljudet ska mätas vid nedanstående varvtal:
85cc, 2-taktsmotorer 8000 varv (rpm)
150cc/190cc, 4-taktsmotorer 6000 varv (rpm)

Avgassystemet får inte sluta utanför den yttre omkretsen på bakdäcket, men standard avgassystem får sluta före centrum av bakhjulet. Avgassystemet ska vara stadigt fastsatt vid ramen. Avgaserna ska blåsas ut bakåt men inte på sådant sätt att de river upp damm. De ska dessutom inte utgöra en olägenhet för medtävlare.

9.6.1

TR

Om så erfordras ska banan vattnas i god tid före tävlingens början så att damm bildning minimeras och fäste skapas i åk underlaget. Banans ytlager ska prepareras så att högsta möjliga säkerhet skapas för de tävlande, samtidigt ska prepareringen främja möjligheten till omkörningar genom spårval. Om startspår prepareras före tävling så ska samtliga startspår prepareras likvärdigt. Banan ska därefter vid behov eller enligt domarens direktiv sladdas och vattnas. Sladdarna ska vara så konstruerade att de effektivt återför det lösa ytlagret från banans ytterområden mot banans inre del.

9.6.1.1 Trackwalk

TR

I Elitserien och Allsvenskan ska lagen ha möjlighet senast 60 minuter före publicerad starttid att beträda banan för en trackwalk, om väderförhållandena tillåter.

I dom övriga serierna gäller att trackwalken görs efter lagledarmötet.

Vid förhållanden som arrangören inte råder över så sker en överenskommelse mellan tävlingsledningen, lagkaptener och lagledare när trackwalken kan genomföras.

Arrangören har rätt att neka alla personer att beträda banan innan trackwalken.

9.8.3.1 Fotografer/Sponsorer på innerplan

TR

Max antal fotografer som tillåts på innerplan samtidigt i samband med tävling är begränsat till 8st. I de tävlingar där det även är sponsorer på innerplan, så är det totala antalet personer som tillåts utöver tävlingsfunktionärer 8st. Dessa får inte befinna sig närmare innerkantsmarkeringen än 4 meter. Vid tävlingar där det förekommer fler fotografer är arrangören skyldig att ordna så att fotograferna i samband med sladdpauserna får bytas av med att befinna sig på innerplan. Vid isracingtävlingar tillåts inga fotografer eller sponsorer på innerplan.

9.9.2.3 STARTGRINDEN

TR

9.10.6 Startgrinden

TR

Startgrinden ska bestå av två stadigt fastsatta stolpar, ca tre meter höga, vinkelrätt placerade utanför banans ytter- respektive innerkant. På innerplan ska stolpen vara placerad minst 1 meter från innerkanten, den yttre stolpen ska vara placerad minst 60 cm utanför säkerhetsstaketet.
Stolpen på innerplan ska dessutom i körriktningen kompletteras med ett yttre skydd av ett stötabsorberande material upp till en höjd av minimum 2 meter.

För Ungdomsbanor som är placerade på innerplan av 500cc banan gäller att den yttre startgrindsstolpen ska vara placerad minimum 4 meter utanför den yttre banmarkeringen. Stolpen ska dessutom i körriktningen kompletteras med ett yttre skydd av ett stötabsorberande material upp till en höjd av minimum 2 meter.

Stolparna ska vara försedda med glidanordningar på vilka startbanden monteras. Stolparna ska ha stoppbrickor ca 2,9 meter från marken. Den översta ändan på stolparna ska vara försedd med ett hjul, på vilket den elastiska gummilinan löper när startgrinden utlöses. En elektromagnet, solenoid eller dylik anordning ska hålla glidanordningen kvar i sitt nedersta läge tills startgrinden utlöses.

Det underst belägna startbandet ska ha en höjd av 30-35cm från banan. Två eller tre bomullsband ska vara fästade vid glidanordningen med gummiband med en maximal längd på 15cm (ospänd) och med maximalt 2,5cm bredd. Banden bör även vara sammansatta enligt bild bilaga 7.
Krokar eller dylikt av metall får inte användas för fasthållande av startbanden.

På ungdomsbanor ska det nedersta startbandet ha en höjd av 30-35cm ovanför banan.

Banden ska vara i en färg som klart kontrasterar mot banans ytbeläggning. Alla band ska ha samma färg. I speedway i första hand vita och i isracing röda eller blå.
Se bilaga 7.

Utlösningen av startgrinden ska kontrolleras av domaren på hans plats i domartornet. Ledningen till startgrindens utlösning ska vara kopplad så att startgrinden inte fungerar förrän den gröna lampan är tänd.

Den gröna lampan ska vara konstruerad på sådant sätt att det är möjligt att släcka denna utan att startanordningen behöver utlösas, grönlampan ska även ha en fördröjning så att den släcks c:a 10 sekunder efter att grinden utlösts. Se bilaga 8.

10.1.2 Seriesystem

TR

Inget lag i Elitserien åker ur serien på sportsliga grunder innevarande säsong.

Serien består av 8 lag i en grundserie omfattande 14 omgångar där samtliga lag möts hemma – borta.

De sex främst placerade lagen efter grundseriens slut kör slutspel med möten hemma – borta.  Lag ett och två i grundserien är kvalificerade direkt till semifinal.

Kvartsfinaler:
Det lag som placerat sig på tredje plats i grundserien väljer motståndare mellan lag fem och sex. De lag som placerat sig på fjärde plats möter det kvarvarande laget.
Bäst placerade lag i grundserien väljer om man vill börja hemma eller borta.
Respektive kvartsfinals segrare går till semifinal medan de förlorande lagen placeras in som 5:a respektive 6:a enligt den placering de uppnått i grundserien.

Semifinaler:
Segrande lag i grundserien väljer motståndare mellan de två segrande lagen i kvartsfinalerna. Tvåan i grundserien möter det kvarvarande laget.
Bäst placerade lag i grundserien väljer om man vill börja hemma eller borta.
Respektive semifinal segrare går till final medan de förlorande lagen placeras in som 3:a respektive 4:a enligt den placering de uppnått i grundserien.

Final:
De två segrande lagen från respektive semifinal möts i final i bäst av två matcher. Bäst placerade lag i grundserien väljer om vill börja hemma eller borta.
Det lag som totalt har kört in flest förarpoäng efter de båda finalerna är Svenska Mästare.
Vid exceptionella fall där det inte går att genomföra ett slutspel i sin helhet enligt ovanstående eller delar av det, blir det lag som är bäst placerat i grundserien Svenska Mästare.

10.1.4.2 Transferkort

TR

Respektive lag som deltar i Elitserien får använda maximalt tre (3) transferkort fram till och med 31/7 innevarande säsong. Svemolicenserade förare med ett ingångssnitt på 0,500 kan tillföras utan att transferkort används, dock krävs klubbyte och eventuellt förändra till ett gästkontrakt i Allsvenskan om föraren tillhör en trupp där sedan tidigare. Förare som ansluter till en trupp under säsong via transferkort måste ha ett officiellt snitt i den nya klubben (minst 12 heat) för att får åka slutspel oavsett nationalitet. Detta gäller även förare som fanns med i förarredovisningen 28 februari och har skrivits ut truppen under säsongen, men återkommer via transferkort. Undantaget ev. svenska förare som har 0,500 eller via snittrabatt inte räknas i truppen. Klubbar som inte reglerat rapporterade skulder till Svemo eller förare från föregående säsong, får ej nyttja transferkort fram till att skulden/skulderna är helt reglerade.

10.1.4.3 Lån av förare/Tillfällig gästförare

TR

Lån av förare/tillfällig gästförare mellan klubbarna i Elitserien kan ske på följande sätt under säsong om en Svemolicenserad förare i säsongslaget är sjuk eller skadad.

Tillgängliga är Svenska förare med ingångssnitt 0,500 som inte är uppsatta i någon preliminär matchtrupp när tiden går ut för laganmälan till närmast kommande match, de kan då lånas/gästas in av annan klubb. Svemo Track Racing och moderklubben meddelas snarast. Dock kan moderklubben återkalla föraren vid skada eller sjukdom senast kl.24.00 dagen före aktuell tävling.

Föraren återgår automatiskt till moderklubben dagen efter avsedd tävling. Inlånad förare måste ha lägre eller samma löpande snitt (12 heat) som ersatta föraren, dock gäller en schablon att ingen förare får ett lägre löpande snitt än 0,500.

I grundserien är endast förare tillgängliga att låna/gästa om deras ordinarie lag/moderklubb deltar i samma omgång.

I slutspelet är endast förare tillgängliga att låna/gästa om deras ordinarie lag/moderklubb fortfarande deltar i den omgången.

Förare får inte lånas från den klubben som står som motståndare för dagen.
Förarna kan lånas mellan klubbar utan att transferkort förbrukas.
Snittet på föraren är personligt och löper på under utlåning. En administrativ avgift på 1000 kr kommer att debiteras föreningen för registreringen. Kostnaden debiteras via föreningens varukorg i Svemo TA.

Uppstår det en situation där oklarhet råder om tolkning av denna regel så äger Svemo Track Racing rätten att tolka och tillämpa regeln.

10.1.17 Inställd tävling

TR

Inställd tävling i Elitserien ska köras inom fyra veckor efter inställandet enligt SR 5.18.
Inställd tävling i näst sista omgången ska vara körd före sista omgången och inställd tävling i sista omgången ska vara körd senast två dagar före slutspelet börjar.
Beakta även innevarande års International Speedway League Calender.

10.2.4 Ingångssnitt/antal förare

TR

Maximalt antal tillåtna förare i respektive förartrupp över ingångssnittet 0,500 är begränsat till högst 10 förare, detta oavsett om man ingår i förartruppen som ordinarie- eller som gästförare. Den 10:e platsen i truppen får tillsättas fram till och med 31/7 innevarande säsong.

10.2.4.2 Transferkort

TR

Respektive lag som deltar i Allsvenskan får använda maximalt fyra (4) transferkort fram till och med 31/7 innevarande säsong. Svemolicenserade förare med ett ingångssnitt på 0,500 kan tillföras utan att transferkort används, dock krävs klubbyte och eventuellt gästkontrakt.

Förare som ansluter till en trupp under säsong via transferkort måste ha ett officiellt snitt i den nya klubben (minst 12 heat) för att får åka slutspel oavsett nationalitet. Detta gäller även förare som fanns med i förarredovisningen 28 februari och har skrivits ut truppen under säsongen, men återkommer via transferkort. Undantaget ev. svenska förare som har 0,500 eller via snittrabatt inte räknas i truppen. Klubbar som inte reglerat rapporterade skulder till Svemo eller förare från föregående säsong, får ej nyttja transferkort fram till att skulden/skulderna är helt reglerade.

10.2.11 Bakdäck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besikta in 4 däcksidor enl. SR 8.18.6.
Förare nummer 1 till 6 disponerar dessa fritt inom laget. De 4 däcksidorna som förare nummer 7 besiktar in är Personliga och får ej överlåtas till någon annan förare. De däcksidor som förare nummer 7 besiktar in ska ha en avvikande märkning. Vid rider replacement så får laget besikta in 4 däcksidor på denna position och dessa får disponeras av förare nummer 1 till 6.

10.3.3 Seriesystem

TR

Serien består av minst 4 lag.

10.5.3 Seriesystem

TR

Ungdomsserien består av minst sex lag.

10.5.4.1 Inlåning

TR

Det är tillåtet att låna in förare från andra klubbar som har ett ingångssnitt upp t.o.m. 2,000. Kontakt angående detta ska i första hand ske med den klubb vars förare man vill låna in. Förare ska i första hand köra för det lag där föraren finns registrerad i förartruppen, om man blir uttagen. Undantag från denna regel kan göras vid särskilda fall och då ska Svemo Track Racing kontaktas för godkännande.

10.9 Ungdoms SM 250cc

TR

10.9.1 Tävlingar

TR

USM genomförs med en finaltävling där finalfältet nomineras av Förbundskapten utifrån listan över anmälda förare.

10.9.2 Deltagare

TR

Tävlingen är endast öppen för förare med svenskt medborgarskap som under kalenderåret fyller högst 16 år, (för flickor gäller det år de fyller 18 år) samt innehar av Svemo utfärdad helårslicens ungdom eller junior för speedway.

10.9.3 Anmälningar

TR

Respektive förare som är intresserade av att köra USM ska anmäla sig till USM finalen via sin profil i Svemo TA, anmälan ska vara gjord senast den 1 juni innevarande år.

Manual för detta finns på Svemo hemsida, under Dokument/Blanketter/Manualer för Svemo-TA  

10.9.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

TR

Ingen kvalificeringstävling kommer att genomföras innevarande år.

10.9.5 Finaltävlingens genomförande

TR

Startlistan över nominerade förare publiceras på Svemo hemsida ca: 3 veckor före finalen.
Vid eventuella återbud inför finalen flyttas förarna upp efter rangordningen i startlistan.
Om återbud lämnas på tävlingsdagen flyttas förare nr 17 in som ordinarie i första hand och nr 18 i andra hand. Tävlingen genomförs enligt körschema SR 3.1.

Resultatet fastställs enligt SR 3.2.

10.9.6 Tävlingsvästar

TR

Om arrangören tillhandahåller tävlingsvästar så ska dessa användas av samtliga förare under tävling, vid prisceremoni och presskonferens. Inga delar av tävlingsvästen får täckas med förarens egna sponsorer förutom axelbanden. Förarens föreningslogga ska finnas med på västen.

10.9.7 Styrskydd

TR

Om arrangören tillhandahåller styrskydd ska dessa användas av samtliga förare under tävlingen. Inga delar av styrskyddet får täckas av förarens egna sponsorer.

10.9.8 Däck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

10.9.9 Mästerskapstecken

TR
Svenske USM mästaren erhåller:– Svemo medalj i guld (förgylld brons) samt Svemo-diplom
Andrapristagaren erhåller: – Svemo medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagaren erhåller: – Svemo medalj i brons

10.9.10 Övriga priser

TR

Arrangören ska tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare i USM-finalen samt pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i tävlingen.

10.10 Par RM 85cc/190cc

TR

Par RM genomförs enligt körschema 4.1 i SR, med sju par över 21 heat.
De sju bäst placerade lagen efter Ungdomsseriens slut kör Par RM finalen.

13. REGLER FÖR GULDHJÄLMSKLASS 85CC/190cc

TR

13.1 Allmänt

TR

För deltagande i tävling i Guldhjälmsklass 85cc/190cc krävs att föraren innehar guldhjälmslicens samt fyller minst 8 år och högst 11 år under innevarande kalenderår. Genom skriftlig begäran med motivering från förarens förening, undertecknad av föreningens ordförande och licenserade barnledare och efter godkännande av Svemo, kan förare få behålla sin guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år.

13.2 Motorcykeln

TR

Endast encylindriga 2-takts motorer max 85cc och 4-takts motorer max 190cc tillåts.
190cc-cykel och motor ska vara enligt FIM SGP4 specifikation. Vid frågor kontakta Sportansvarig på Svemo Track Racing för mer detaljerad information.
För all övrig information angående motorcyklarna se SR 8.

15.4.1 Fälg/Däck

TR

I Newbie, Rookie, Amateur, Supergirl, Vintage, Vintage modern classics, Thunderbike och Hooligan är alla typer av däck som håller specificerad måttangivelse tillåtna. Cross eller endurodäck är inte tillåtet. Dubbar/spik är inte tillåtet. Däckvärmare är ej tillåtet att använda. Gjutna fälgar ska täckas. Maxdjup på däckmönster är max 50% av dubbens höjd men max 8 mm, maxbredd mellanrum i däckmönstret på bakdäck är max 50% av dubbens bredd men max 9,5 mm.
Rookie / Amateur / Supergirl / Vintage / Hooligan / Thunderbike: Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men ej krav.
Pro / DTX: Krävs 19” hjul och Flat Track däck.

15.5.1 Startpositioner

TR

Startpositioner fördelas över heaten och förarna enligt principen att alla ska få starta från alla tre linjer samt på plats 1-4 i grundomgången. Startproceduren kan genomföras på flera vis; startassistenten ser till att alla förarna står på sin plats det vill säga med framhjulet precis innanför startlinjen i respektive rad. Startassistenten kollar därefter av att alla förare är redo och går då från banans ytterkant till innerkant eventuellt med en 5-10-sekundersskylt alternativt en röd flagga, vilket markerar att det är dags att varva upp. Kort efter att startassistenten lämnat banan tänds grön lampa vilket betyder att starten går. Man kan istället för sekunderskylt eller röd flagga använda röd lampa som tänds för att indikera att det strax är dags och när denna släcks och grön lampa tänds går starten. Skulle lampor saknas kan startassistenten istället använda flagga för start. Under en tävlings inledande förarmöte ska startproceduren tydligt anges.

15.5.3 Stoppa ett heat

TR

Om ett heat stoppas innan ledande förare kört halva distansen, ska heatet köras igen om förhållandena och tiden tillåter.När ett pågående heat stoppas råder omkörningsförbud. Om förare av säkerhetsskäl måste passera framförvarande förare efter att heatet stoppas, ska han så snart som möjligt återgå till placeringen bakom den/de förare han passerade efter att heatet stoppades.Om ett heat stoppas efter att ledande förare avverkat mer än halva distansen ska heatet inte köras om utan då räknas resultatet så som förarnas placering var när heatet stoppades.I båda dom ovanstående fallen, ställer förarna upp framför domartornet i den ordningen förarna anser sig vara placerade vid tidpunkten när heatet stoppades. Vid oklarhet om placering är det domaren som avgör.


Vid en omstart av heat kommer förarna att starta om i en förskjuten linje från insidan, utsidan eller i mitten av banan beroende på var ledaren av heatet vill starta. Ordningsföljden bestäms av den ordning förarna hade när heatet stoppades.
Varje förare som orsakar ett stopp kan uteslutas i en re-run eller få starta upp till 25 meter bakom lineupen.
Endast förare som kör i heatet innan en eventuell omkullkörning vid tidpunkten för visningen av den röda flaggan kommer att tillåtas att starta om.

15.5.11 Klasser

TR

Varje tävlingsarrangör kan lägga till eller välja bort klasser enligt tilläggsregler. Tävlingsarrangör kan också genom tilläggsregler välja att dela upp en klass i grupper, exempelvis i åldersspann i klassen Vintage. Här följer en kortare beskrivning av de olika klasserna.

UNGDOM/YOUTH: Alla motorcyklar som finns representerade i övriga klasser, men med max 250 cc, välkomnas i denna klass från 14 år. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare och hajfena är inte obligatoriskt men att föredra. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Bakbroms är obligatoriskt.

JUNIOR: Alla motorcyklar som finns representerade i övriga klasser välkomnas i denna klass för alla från 15 år. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare och hajfena är inte obligatoriskt men att föredra. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Bakbroms är obligatoriskt.

NEWBIE: För dig som aldrig provat tidigare, är detta en klass att starta i. Du kan prova på med din vanliga motorcykel men du kan behöva exempelvis montera av backspeglar eller andra utstickande saker eller väs kor, toppbox eller liknande. Flat T rack däck eller speedwaydäck är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare är inte obligatoriskt. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Klassen Newbie kan du bara köra en enda tävling. Nästa steg är Rookie.

ROOKIE: En klass för dig som nyligen börjat tävla och vill fortsätta utvecklas som Flat Track förare. Alla motorcyklar beskrivna i 15.5.11  är tillåtna i Rookie om inget annat anges i tilläggsreglerna. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare och hajfena är obligatoriskt. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. I klassen Rookie kan du max köra en säsong. Det är inte heller tillåtet att köra Rookie och andra högre klasser samtidigt. Har du valt att gå upp till PRO, ELECTRIC, THUNDERBIKE, VINTAGE/MODERN, CLASSICS eller HOOLIGAN kan du inte gå tillbaka och tävla Rookie igen.

AMATEUR:  En klass för dig som har god körvana men ännu inte är redo för de högre klasserna som Pro/DTX eller Thunderbike. För alla flat trackcyklar på minst 250 cc och med 19” flat trackdäck, vilka återfinns i nuvarande reglemente förutom Newbie och Rookie. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

PRO/DT X: Modifierad Cross/Enduro motorcykel, två- eller fyrtaktsmotor. Tvåtakt max 250cc, fyrtakt max 450cc. Flat T rack däck 19” – skärning av däck ej tillåtet. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms obligatoriskt. Nödstopp/dödare och hajfena är obligatoriskt. OBS: Inga elektroniska hjälpmedel som launch control och tracktion control är tillåtna ej heller knappar som går att nå under körning, förutom startknapp och dödare.

ELECTRIC: En helt ny klass som, tills vidare, körs klass i klass med likvärdiga maskiner och likvärdig prestanda. Se respektive klass för övriga specifikationer och regler.

VINTAGE: Gemensamt för alla Vintageklasser Äldre motorcyklar med stötstångsmotorer och sidventilsmotorer upp till och med 70- och början av 80-talet. Motorer med OHC – överliggande kam är ej tillåtet i True Gold eller Real Deal. I samtliga tre klasser ska alla relevanta komponenter såsom ram, motor och chassi överensstämma med den ursprungliga/historiska modellen både i tekniska och funktionella termer. Flat Track däck 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare är obligatoriskt i Modern Classic och i Real deal och rekommenderas i True Gold. Frambroms är ej tillåtet och ska kopplas ur eller monteras av. OBS: att vissa modeller som exempelvis Harley-Davidson KR, XL och XR 750 kan köras både i Real Deal,  Modern Classics, Hooligan och Thunderbike beroende på bland annat antalet anmälda i klassen. Råder det osäkerhet kring passande vintageklass står det tävlingsarrangören fritt att placera anmäld förare i passande klass.

TRUE GOLD: Äldre motorcyklar upp till och med 1959 (första tillverkningsår) med stötstångsmotorer samt sidventilsmotorer, stel ram. Motorer med OHC – överliggande kam är ej tillåtet. Flat Track däck 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare är inte obligatoriskt men rekommenderas. Frambroms är ej tillåtet och ska kopplas ur eller monteras av.

REAL DEAL: Äldre autentiska flat trackmaskiner från 60 och 70-talet. Enkeldämpare och up-side-down gaffel är ej tillåtet. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

MODERN CLASSICS: Från 70- och 80-talets första hälft. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

THUNDERBIKE: 500cc och uppåt. Flat Track däck 18 ” eller 19” är att föredra men inget krav, cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

HOOLIGAN: För twinnar över 750cc med original fabriksram, sving/bakram kan modifieras något. Flat Track däck 18 ” eller 19” är att föredra men inget krav, cross/enduro dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

SUPERGIRL:  Ren damklass och för alla flat trackcyklar på minst 250 cc, vilka återfinns i nuvarande reglemente förutom Newbie och Rookie. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt utom på motorcykel som klassas som True Gold.

Observera att beroende av hur många startande det finns i varje klass, kan vissa klasser slås ihop och köras klass i klass, men det är upp till tävlingsarrangören att bestämma detta och regleras genom tilläggsregler/förarmöte.

1. ALLMÄNT

TR

I detta reglemente används generellt benämningen ”han”, oavsett om det avser man eller kvinna.

1.1 Giltighet

TR

Detta reglemente är tillämpligt vid alla nationella Track Racingtävlingar i Sverige.
Dessutom gäller det nationella tävlingsreglementet (NT), tillsammans med de hänvisningar som finns i Track Racingreglementet (SR). Dessutom tillkommer tilläggsregler (TR) i vissa tävlingar.

1.1.1 Tolkning av regler i detta reglemente

TR

Uppstår det en situation där oklarhet råder om tolkning av regler i detta reglemente så äger Svemo Track Racing rätten att tolka och tillämpa reglerna.

Uppstår situationen i samband med tävling äger domaren rätt att tolka och tillämpa reglerna. I dessa fall ska beslut alltid fattas på tävlingsplatsen och kan inte hänskjutas till annan instans enligt NT 3.3.

1.1.2

TR

Samtliga Speedwayföreningar som deltar i Svemo Track Racingverksamhet och som arrangerar tävlingar ska respektera domarnas ersättning i samband med tävling enligt detta SR.

Isracingföreningar ska respektera avtalet mellan domarföreningen och serieföreningen.

1.1.3 Nationell tävling

TR

Med nationell tävling menas:
Tävlingar som arrangeras i Sverige enligt Svemo Track Racing reglemente (SR), inklusive de hänvisningar som finns till Svemo nationella tävlingsreglementet (NT), samt i vissa tävlingar tillkommande tilläggregler (TR) med enbart svenska förare. Även serietävlingar där utländska förare som har kontrakt om seriedeltagande i svensk förening för innevarande säsong räknas som nationell tävling.

1.1.4 Internationella tävlingar

TR

Med internationell tävling menas:
VM och EM tävlingar som arrangeras enligt FIM respektive FIM Europes reglementen.
Öppna tävlingar i Sverige med utländska förares deltagande, dessa tävlingar ska anmälas separat till Svemo senast 14 dagar innan tävling för att den ska kunna registreras i FIM,s öppna Internationella tävlingskalender.

1.1.5 Särskilda regler för seriedeltagande

TR

Med särskilda regler för seriedeltagande menas:
För att få delta i Elitserien och Allsvenskan krävs att en på sportsliga grunder kvalificerad förening/IdrottsAB uppfyller de obligatoriska delar som listas särskilt i detta SR under kapitel 16.

1.1.6 Idrotts AB

TR

Idrottslig verksamhet i bolagsform får endast bedrivas av idrottsaktiebolag.
Förening som bedriver sin verksamhet i IdrottsAB där bolaget försätts i konkurs förlorar omgående sin plats i aktuell serie. Föreningen tvingas då att börja om längst ner i seriesystemet kommande säsong. Lägsta serien är för närvarande div. 1.

Förening vars IdrottsAB försätts i konkurs eller likvideras inom tolv månader efter det att tävlingsverksamheten återförts till föreningen ska degraderas enligt samma princip, föreningen förlorar då sin plats i aktuell serie och tvingas börja om längst ner i seriesystemet kommande säsong. Lägsta serien är för närvarande div. 1.

1.2 Beskrivning

TR

Tävlingen ska bestå av en serie heat mellan flera tävlande. Antalet tävlande per heat är beroende av tävlingsform, körschema samt gällande banlicens.

1.3 Anmälningar till nationella kvaltävlingar

TR

Förare som anmält sig och blivit antagen till en nationell kval/finaltävling ska också infinna sig till denna, förutsatt att arrangören inte meddelat något annat. Vid alla nationella kval/finaltävlingar ska respektive förare anmäla sig via Svemo TA. Manual för detta finns på svemo.se/Sporter/Speedway/allmaninfo/Dokumentcenter/Manualer/.
Efter anmälningstidens utgång görs en uttagning av anmälda förare.

1.4 Svenska förares utlandstävlande

TR

Svenska förare som önskar delta i utländskt lag i seriesystem eller i öppna tävlingar utanför Sverige ska begära starttillstånd av Svemo. Förare ska även ha av Svemo utfärdad Nationell/Internationell tävlingslicens.

Det utländska tävlandet, inklusive deltagande i öppna tävlingar, får inte inskränka på förarens deltagande i det svenska seriesystemet och övrigt deltagande i mästerskapstävlingar, samt landskamper.
Det är inte tillåtet att delta i utländskt seriesystem på ungdomslicens utfärdad av Svemo. Likaså är det inte tillåtet för svensk medborgare att delta i svenskt seriesystem för ungdomsklass på icke svensk licens.
Förarens övriga skyldigheter framgår av NT.

1.5 Klasstillhörighet

TR

Förare delas in i licensklasserna guldhjälm, ungdom, junior, senior, bas, tillfällig, klubb, prova-på och VM/EM licenser.

1.5.1 Guldhjälm 50cc och 85cc/190cc

TR

Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens förening och dess utbildade barnledare.
För deltagande i tävling guldhjälmsklass 85cc/190cc krävs att föraren fyller minst 8 år och högst 11 år under innevarande kalenderår, se SR 13.
Genom skriftlig begäran och med motivering från förarens förening, undertecknad av föreningens ordförande och licenserade barnledare kan förare efter godkännande av Svemo, få behålla sin guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år. För deltagande i tävling guldhjälmsklass 50cc krävs att föraren fyller högst 9 år under innevarande kalenderår, se SR 14.
Guldhjälmslicens gäller endast i Sverige.

1.5.2 Ungdom 85cc/190cc och 250cc

TR

Förarlicens för ungdomsklass 85cc/190cc kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år. För flickor gäller det år de fyller 18 år. Förare får delta i Ungdomsserien t.o.m. det år de fyller 14 år, för flickor gäller det år de fyller 16 år. Förare som under innevarande kalenderår fyller 11 år, har innehaft guldhjälmslicens i minst 12 månader och har deltagit i minst 5 guldhjälmstävlingar de senaste 12 månaderna kan begära uppklassning till ungdomslicens. Uppklassning kan begäras när samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda.
Förarlicens för ungdomsklass 250cc kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 14 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år, för flickor gäller det år de fyller 18 år. Förare som fr.o.m. det kalenderår man fyller 16 år och vill kombinera 250cc och 500cc deltagande, måste lösa juniorlicens.
Förarlicensen för ungdomsklass 250cc får även användas vid träning med en 500R, med begränsning enligt SR 8.3.2.

1.5.3 Junior 500cc

TR

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 21 år.

1.5.4 Senior 500cc

TR

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 22 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.

1.5.5 Bas

TR

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år. Baslicensen är avsedd för den som endast deltar i träning och Enklare Tävling. Baslicensen gäller endast i Sverige.

1.5.6 Tillfällig

TR

Denna licens får uttas inom kategorin Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, och Bas, gäller vid enklare- samt nationella tävlingar. Tillfällig Baslicens kan endast uttas för enklare tävling.

1.5.7 Klubblicens

TR

Klubblicens kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år, någon övre åldersgräns för klubblicensen finns inte. Denna licens berättigar innehavaren att träna på banor med giltig banlicens utfärdad av Svemo. Licensen ger även innehavaren rätt att delta i klubbmästerskap för den förening som framgår på licensen.
Klubblicensen gäller endast i Sverige.

1.5.8 Prova-På

TR

Prova-På licens gäller endast vid träning och löses enligt information på www.svemo.se. Den gäller vid aktuellt tillfälle/dag och inom den maskinklass och åldersgräns för träning som anges i detta SR.

1.5.9 VM/EM

TR

Förare som ska delta vid VM eller EM-tävlingar ska inneha speciell FIM alternativt FIM Europe licens. Samtliga förare ska dessutom ha ett Internationellt tillägg på sin Svemolicens. VM/EM licens kan endast utfärdas till förare som är fyllda 12 år och äldre.

1.6 Licenser

TR

Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap samt utländska medborgare från land anslutet till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt i Sverige och har varit folkbokförd i Sverige i minst 18 månader innan svensk licens söks.
Utbildning Return to Race krävs för att köpa licens, gäller ej klubblicens.
För Junior 500cc och Senior 500cc krävs dessutom utbildningen Fair Race.
Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7 samt nedanstående grenspecifika regler.

1.6.1

TR

Förare ska ha av Svemo utfärdad tävlingslicens. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren är registrerad som medlem i Svemoansluten förening, godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktiskt prov för den disciplin licensen ska gälla (teoretiskt och praktiskt prov gäller ej klubblicens). Förare som inte har innehaft helårs- eller tillfällig licens för Speedway respektive Isracing inom en 5-årsperiod, ska genomföra en ny uppkörning.

Godkända examinatorer för Speedway är domare i Elitserien och Allsvenskan, samt de personer som har av Svemo utfärdad tränarlicens för Speedway. För godkända examinatorer för Isracing, kontakta Svemo.
Förare som har licens för Speedway eller Isracing kan lösa licens för Långbana utan ny uppkörning. Förare som inte har någon Speedway eller Isracinglicens ombedes kontakta Svemo Track Racing. Ingen uppkörning krävs för att lösa licens för Flat Track.

1.6.2

TR

Icke Svemolicensierad förare som deltar i internationella öppna tävlingar i Sverige ska inneha giltig tävlingslicens och
ett starttillstånd
utfärdat av förarens federation.

1.6.3

TR

Icke Svemolicensierad förare som avser att delta i svenskt seriesystem ska inneha en giltig tävlingslicens utfärdad av förarens federation eller en NMFP Track Racing licens och ett starttillstånd utfärdat av förarens federation där det framgår att föraren är försäkrad. I förekommande fall krävs även uppehålls- och arbetstillstånd samt visum.
Det finns även vissa undantag gällande arbetstillstånd, ett av dessa är att ”Professionella idrottare och funktionärer som ska delta i internationella tävlingar i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader” inte behöver arbetstillstånd, dock kan visum krävas. När det gäller undantagen så är det upp till arbetsgivaren att avgöra om ett arbetstillstånd är nödvändigt eller ej, är man osäker på situationen så bör man ansöka om arbetstillstånd, Migrationsverket kan då pröva om ett arbetstillstånd ska utfärdas eller ej. Aktuell förening ska skicka en kopia på förarens arbetstillstånd till Svemo Track Racing.

1.6.4

TR

Förare som deltar i tävling i Sverige ska ha en giltig olycksfallsförsäkring kopplad till sitt tävlande. Förening som anlitar icke svensklicensierad förare i sitt serielag ansvarar för att föraren ifråga har en giltig olycksfallsförsäkring för sitt tävlande för föreningen.

1.6.5 Deltagande i mästerskapstävlingar i Sverige.

TR

Mästerskapstävlingar inom Track Racing (individuella och par) är endast öppna för förare med svenskt medborgarskap som innehar av Svemo utfärdad helårslicens. Vid lagmästerskap är det tillåtet för icke svensklicensierad förare att delta.

1.6.6 Svemolicensierade förares deltagande i FIM och FIM Europe mästerskap.

TR

För förare med internationell licens där Entry Form är utfärdad av Svemo ska föraren vid FIM och FIM Europe mästerskapstävlingar tävla under svensk flagg och representera Svemo.

1.6.7 Rutin för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling

TR

Vid misstänkt hjärnskakning i samband med tävling ska domaren efter dialog med sjukvårdsansvarig personal rapportera en eventuell misstänkt hjärnskakning, detta gör domaren i den tävlingsrapport som skrivs efter respektive tävling. Licensspärr är indelad i två steg:

 • 10 dagar (vuxen från och med det år som föraren fyller 19 år)
 • 21 dagar (barn/ungdomar till och med det år som föraren fyller 18 år)

Licensspärren släpps automatisk efter spärrperioden. Vill föraren köra tidigare så ska föraren skicka in ett läkarintyg som friskförklarar föraren, detta skickas till Svemo licensavdelning licens@svemo.se

För utländska förare så har Svemo inte möjlighet att spärra licensen, där kommer föraren i stället att tas bort från aktuell förartrupp under ”spärrtiden” eller tills ett läkarintyg som friskförklarar föraren inkommer. Detta ska skickas till trackracing@svemo.se  

1.7 Bestämmelser för ungdomsklass

TR

Förare som har löst licens för större maskinklass får inte inneha licens för ungdomsklass. Återgång till ungdomsklass kan medges efter prövning i varje enskilt fall.
För deltagande i nationslag och individuella USM är förares ålder begränsad till och med det kalenderår föraren fyller 16 år. För flickor gäller det år de fyller 17 år.

1.7.1 Ungdomslicensens giltighet

TR

Utfärdad tävlingslicens gäller endast om vårdnadshavare finns närvarande  i tävlingsområdet vid träning eller tävling. Vårdnadshavare ska vara myndig.

1.7.2 Vårdnadshavare

TR

Vårdnadshavare för förare ska finnas med vid tävling och träning t.o.m. att föraren har fyllt 18 år. Vårdnadshavaren är den person som juridiskt har vårdnaden för föraren eller annan myndig person som denne utser i sitt ställe genom att skriftligt överlåta vårdnadshavarensvaret. Personen ska finnas i tävlingsområdet när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare eller verkställande funktionär vid aktuell träning/tävling.
Vårdnadshavaren ska vara medlem i en Svemoansluten förening samt vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Personen ska äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av föreningen/arrangören utfärdade bestämmelser.
Vårdnadshavare ansvar kan endast omfatta en förare vid ett och samma tränings-/tävlingstillfälle.

1.7.2.1 Undantag från kravet på vårdnadshavares närvaro

TR

Vid speciellt anordnade träningsläger utgår kravet på vårdnadshavares närvaro, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 • Att träningslägret genomförs enligt ett i förväg bestämt program.
 • Att legitimerad sjukvårdare samt bårtransportbil står till förfogande under all träning.
 • Att vårdnadshavare skriftligt godkänner att föraren får delta i lägret. Deltagande på sådant träningsläger sker på förares och vårdnadshavares eget ansvar.

1.8 Funktionärer

TR

Funktionärer och vakter ska vara så klädda eller bära sådana kännetecken att deras funktion klart framgår. För följande funktionärsposter krävs av Svemo utfärdade funktionärslicenser och uppnådd minimiålder:

Domare (utses av Svemo)18 år
Tävlingsledare18 år
Chefstekniker 18 år
Tekniker 15 år
Kurvvakt 15 år
Depåchef 18 år
Startassistent 18 år
Säkerhetsansvarig 18 år

Övriga funktionärer som erfordras vid arrangerande av tävling är:
Sjukvårdspersonal enligt Bilaga A
Tidtagare
Tävlingssekreterare
Speaker
Banchef
Miljöansvarig
Registrator (vid tävlingar där resultat ska redovisas live via Svemo TA)

1.8.1 Funktioner och befogenheter

TR

1.8.1.1 Domaren

TR

Domare får tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 60 år uppnås.
Domaren har inget ansvar för organisationen av tävlingen och har inga andra verkställande uppgifter än de som preciseras enligt gällande reglementen.

Domaren ska infinna sig till tävlingen senast två timmar före publicerad starttid och kvarstanna till dess han har fullgjort sitt uppdrag. Under den tidsperioden utövar domaren den högsta kontrollen vid tävlingen och är ansvarig för att gällande regler följs.

Han har rätt att vägra vem som helst annan än tävlingsledaren eller representant för Svemo tillträde till sin plats i domartornet och ingen annan kan yrka på att få tala med honom annat än efter tillåtelse. I sin rapport till Svemo ska han ta upp detaljer i samband med bestraffningar, uppstådda förseningar, eventuella skador, protester samt övriga omständigheter vilka han anser bör nämnas.
Domaren ska före tävling av säkerhetsskäl utföra en okulärbesiktning av banan, säkerhetsstaketets in- och utsida, samt övrig för säkerheten nödvändig utrustning som föreskrivs i detta reglemente.
Under okulärbesiktningen ska arrangörens säkerhetsansvarige och/eller tävlingsledare närvara.

Svemo Track Racing kan även vid specifika tillfällen kalla in personer från Säkerhetsgruppen att närvara vid okulärbesiktningen samt vara domare och tävlingsledaren behjälpliga under hela tävlingen. De har då samma mandat som domaren gällande banpreparering och säkerhet.

övrigt gäller för domaren att:

 • Han ska hindra en förare eller maskin från deltagande i tävling eller träning om, enligt hans åsikt, ett deltagande skulle innebära att någon, inklusive åskådare, skulle utsättas för risk på grund av föraren eller maskinens kondition eller beskaffenhet.
 • Han ska förvissa sig om att hans beslut, om de påverkar eller ändrar resultatet i det officiella programmet till exempel, ett omstartat heat, uteslutning av förare, uppskjutande, stoppande eller inställande av tävling, omedelbart vidarebefordras till tävlingsledaren för åtgärd.
 • Han ska stoppa fortsatt tävlande till dess att hans beslut har verkställts, samt förvissa sig om att speakern har meddelat orsaken till uppehållet för åskådarna.
 • Han ska vid tävlingsbestraffning av förare i individuella tävlingar omedelbart informera aktuell förare om detta. Vid lagtävlingar ska domaren meddela förarens lagledare. Vid bestraffning av lagledare/ledare ska berörd person omedelbart informeras. Därefter ska domaren informera speakern om detta för vidare information till publiken.
 • Han kan stoppa, skjuta upp eller låta en tävling eller del av densamma avbrytas om han anser detta befogat. Ingen annan person kan stoppa eller medverka till att en tävling eller del av den inställs. Emellertid kan tävlingsledaren och förarna först få framföra sina åsikter innan en dylik åtgärd vidtas i det fall att den föranleds av dåligt väder, vilket kan påverka banförhållandena eller förarnas möjlighet att ha tillfredsställande siktförhållande på banan.
 • Han avgör ordningsföljden vid målgång.
 • Han kan utdöma bestraffning av en person som underlåter att rätta sig efter regler eller givna instruktioner, gör sig skyldig till dåligt uppträdande, visar bristande lojalitet eller osportsligt uppförande, demonstrerar genom ord eller handling mot ett beslut av domaren eller annan behörig person. Bestraffning kan ta form av straffavgift, uteslutning av föraren från del, delar av eller hela tävlingen, avvisning från tävlingen och/eller tillrättavisning/varning samt rapport till Svemo i och för den åtgärd som domaren kan anse befogad. Sådan tävlingsbestraffning ska vidarebefordras till publiken. Maxbelopp för straffavgift som kan utdömas av domare eller tävlingsledare, se SR 1.12.3.
 • Han ska avge en förklaring om orsaken till en bestraffning om personen ifråga begär en sådan. Efter att domaren lämnat förklaringen ska han inte diskutera ärendet med någon, vare sig i det privata eller offentliga.
 • Han ska omedelbart motta samt handlägga en protest som lämnats honom genom tävlingsledaren i enlighet med gällande reglementen.
 • Han ska förvissa sig om att den tekniska kontrollen av förarnas utrustning inklusive maskiner utförs reglementsenligt.
 • Han ska i förekommande fall medverka vid kontroller av förarnas hälsotillstånd, samt vid alkoholprover.
 • Han ska kontrollera att de tävlande lagens laganmälningar överensstämmer med gällande regler avseende snittak/snittgolv, inplacering av reserver, nyttjande av riders replacement, etc.
 • Genom att godkänna tävlingsrapporten i Svemo TA tar han ansvar för att prisprotokollet överensstämmer med tävlingsresultatet.

1.8.1.1.1 Ersättare för domare

TR

Om utsedd domare blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska han omgående själv utse en ersättare inom den domargrupp han tillhör.

Domaren ansvarar också för att aktuell tävlingsarrangör informeras om ändringen.

Om domare lämnar sent återbud eller inte infinner sig i tid till tävlingens start, ska tävlingsledaren utse en lämplig ersättare med efter förhållandena högsta möjliga kompetens. Om ersättaren inte innehar giltig domarlicens ska samtliga berörda lagledare skriftligt lämna sitt godkännande av ersättaren. Vid individuell tävling gäller att förare som önskar protestera mot ersättaren ska göra detta före första heatet.

Ersättaren ska överta alla de funktioner och det ansvar som i normala fall åligger domaren. Detta gäller under hela tävlingen, eller tills den ordinarie domaren anländer till tävlingsplatsen och då övertar sin funktion.

1.8.1.1.2 Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till Track Racingdomare

TR

Arvodet stiger med 2,00% per år, summorna justeras till närmaste 10 tal.

Arvode per serie eller tävling.Kronor
Elitserien4960:-
Elitserien slutspel, SM-Final (seniorer)5290:-
Allsvenskan, SM-kval, Seniorlandskamper2600:-
Allsvenskan slutspel, JSM-Final (juniorer)2700:-
Div. 1, 250cc Serien, Ungdomsserien, Junior- och Ungdomslandskamper
samt övriga Track Racingtävlingar
1650:-

Ersättning vid dubbeltävling
Förening som arrangerar flera tävlingar på samma dag och tävlingsarena där domaren enbart gör en resa, utgår ett helt arvode för huvudtävling. För övriga tävlingar med samma eller lägre status utgår ett halvt arvode per tävling.


Reseersättning
Reseersättning utgår för resor mellan domarens folkbokföringsadress och tävlingsarenan med 37,50 kr/mil (25 kr/mil skattefritt och 12,50 kr/mil skattepliktigt). Maximal reseersättning per tävling är 2000 kr. Vid eventuella tvister om avstånd och snabbaste rutt används Eniro karttjänst.

Inställd tävling
Vid inställd tävling utgår ett arvode motsvarande 75 %. Har domaren meddelats att tävlingen ställts in senast 24 timmar innan publicerad starttid utgår inget arvode. Utbetalning av ersättning Utbetalning ska ske mot faktura/reseräkning till av domaren angivet konto inom 20 dagar efter att faktura/reseräkning har lämnats till föreningen. För domare som är registrerade för F-skatt tillkommer moms. Föreningen ska inom 8 dagar efter mottagen faktura/reseräkning anmäla till domaren om den innehåller felaktiga uppgifter. Vid eventuellt utebliven betalning ska domaren rapportera detta via mejl till trackracing@svemo.se som då kontaktar aktuell förening.

Lokal domare
I de fall föreningen har domare som medlem i föreningen äger man rätt att teckna separat ekonomisk överenskommelse med denna domare för tävlingar med lägst arvode.

1.8.1.2 Tävlingsledaren

TR

Tävlingsledaren ska inneha giltig tävlingsledarlicens i Track Racing.
Tävlingsledaren ska iaktta vad som sägs i NT i den mån det kan tillämpas inom Track Racing, med undantag av ärenden som är under domarens ansvarsområde, samt att de protester vilka han erhåller omgående vidarebefordras till domaren.

 • Han ska bära väst eller klädsel med väl synligt tryck ”Tävlingsledare” både på övre delen av ryggen och på framsidan.
 • Han ska se till att ha en bra kommunikationsutrustning mellan sig och domaren under tävling. Headset är att föredra.
 • Han ska normalt befinna sig i depåområdet under pågående tävling.
 • Han ska tillse att protester görs på rätt sätt och att protestavgift samtidigt bifogas, innan de vidarebefordras till domaren.
 • Han ska omedelbart verkställa de instruktioner han åläggs av domaren.
 • Han ska tillhandahålla domaren sådana upplysningar beträffande organisationen och kontrollen av tävlingen som han anser vara av vikt för domaren eller som denne påfordrar.
 • Han ska förhindra personer från att kontakta domaren direkt eller per telefon under tävlingen utom i det fall domaren har givit sitt medgivande att så får ske.
 • Han ska utöva sin funktion som ansvarig för samtliga funktionärer, förutom domaren.
 • Han ska i förekommande fall medverka vid kontroller av förarnas hälsotillstånd, samt vid alkoholprover.

1.8.1.3 Chefstekniker

TR

Chefstekniker ska inneha giltig chefstekniker licens och fullgöra de åliggande som är fastställda i NT.

1.8.1.3.1 Tekniker

TR

Tekniker ska på uppdrag av chefsteknikern utföra de uppgifter inom sitt arbetsområde som han tilldelas.

1.8.1.4 Tidtagaren

TR

Ska fullgöra de åliggande som är fastställda i NT. Han ska ta tiden för segraren i varje heat, samt även för övriga deltagare om domaren så påkallar.
Banrekord ska vidimeras av tidtagaren, sparas för kontroll och får inte förstöras utan tävlingsledarens godkännande. Banrekord ska meddelas speaker samt tävlingssekreterare för notering i banliggaren.

1.8.1.5 Speakern

TR

Speakern ska ge åskådarna alla upplysningar som behövs för att de lätt ska förstå det sportsliga skeendet i tävlingen och samtidigt finna den underhållande.

 • Han ska vidarebefordra till åskådarna de upplysningar han av domaren anmodas att göra, men får inte kommentera, uttala sin åsikt om eller på annat sätt utbreda sig över upplysningar eller beslut som domaren fattar.
 • Han ska vara opartisk och inte göra sådana uttalanden som kan tänkas provocera åskådare till demonstration mot förare eller funktionär. Inte heller får speakern uppmuntra delar av åskådarna till störande av annan grupp bland publiken.
 • Han får inte vidarebefordra upplysningar till åskådarna som är vilseledande eller kan tänkas strida mot gällande regler. Inte heller göra yttrande i samband med behandling av protest, vädjan eller annat ärende som är under behandling, annat än att objektivt redogöra för fattat beslut alternativt att nämna att ärendet är under behandling, utan egna kommentarer.

1.8.1.6 Depåchefen ansvarar för att:

TR
 • • endast behöriga personer tillåts uppehålla sig i depån.
 • all erforderlig utrustning, inklusive brandsläckare och katastrofutrustning finns på plats och är klar för omedelbar användning.
 • kontrollera att alla i tävlingen anmälda förare har infunnit sig till tävlingsplatsen.
 • maskinerna är uppställda i depån enligt startnummerordning, för att därigenom underlätta identifiering.
 • maskinerna har rätt startnummer när sådana ska användas.
 • förarna som ska delta i påföljande heat gör sig klara och står uppställda med sina maskiner så snart det pågående heatets förare kör i mål.
 • banan är helt fri från eventuella hinder innan förarna får signal till träning eller framkörning till start i ett heat.
 • depågrinden endast är öppen för förare, maskiner och påskjutare när så är nödvändigt och att grinden är stängd under träning och/eller tävling, samt att alla respekterar gällande säkerhetsavstånd.
 • instruktioner från domaren eller tävlingsledaren är uppfattade och vederbörligen utförda.
 • rökförbudet i tävlingsdepån respekteras. Dessutom att markerad plats för rökning finns i anslutning till depån.

1.8.1.7 Startassistenten är ansvarig för att:

TR
 • före träning och tävling se till att följande utrustning finns på plats vid starten: Signalflaggor, uteslutningsskivor, extra startband, gummisnoddar, krita, krattor samt brandsläckare.
 • startgrinden fungerar tillfredsställande.
 • medhjälpare vid startområdet är väl insatta i sina arbetsuppgifter.
 • i de fall 2 minutersklocka används, att denna är utplacerad, ansluten och kontrollerad.
 • mått och märkningen av startområdet utförs på ett riktigt sätt och att startområdet är i gott skick. För att undvika förarnas sparkande samt därmed ge snabbare framkörning bör de s.k startspåren om möjligt, alltid vara väl synliga.
 • förarna kontrolleras när de gör sig startberedda. Startassistenten ska stå kvar vid startbanden tills dess han har förvissat sig om att förarna står rätt uppställda och därefter omgående förflytta sig därifrån.
 • signaler från domaren om att heatet ska stoppas kompletteras med visande av röda flaggor. Vid uteslutning av förare under pågående heat ska ljussignalen kompletteras med visande av en skiva i förarens hjälmfärg tillsammans med svart flagga.
 • flaggsignal (gul med svart diagonalkors) visas för sista varvet och målflagga (svart-och vitrutig) när förarna kör i mål.

1.8.1.8 Banchefen

TR

Ska förvissa sig om att banan iordningställs i god tid före tävling och eventuell träning, samt att utrustning finns tillgänglig för att bibehålla banan i åkbart skick under såväl träning som tävling.

 • Han är ansvarig för banans underhåll under tävling, genom sladdning, vattning etc. Före tävlingen ska vid behov bevattning av banunderlaget ske i god tid.

1.8.1.9 Kurvvakter

TR

I respektive kurva ska 3st kurvvakter vara stationerade. Dessa ska vara utrustade med var sin röd flagga, och i övrigt ha de verktyg som erfordras för deras åligganden i banunderhållet.
För tävlingar på ungdomsbana (lilla banan) erfordras 2st kurvvakter i respektive kurva. Vid Flat Track tävlingar erfordras 1st kurvvakt i respektive kurva, kurvakten placeras då i ingången på kurvan. Förutom ovanstående utrustning ansvarar dessa även för den brandsläckare som är utplacerad i respektive kurva.
Kurvvakter ska visa sin röda flagga på signal från domaren. Den röda flaggan ska i övrigt hållas på sådant sätt att risk för missförstånd inte kan förekomma.
Om en förare faller eller får stopp under ett heat får kurvvakt, under förutsättning att detta kan ske utan fara för honom själv eller annan person, förflytta förarens maskin mot banans innerplan.
Under uppehåll i tävlandet ska kurvvakterna hjälpa till med att kratta banan, i avsikt att hålla den i tävlingsmässigt skick.

1.8.1.9.1

TR

Av säkerhetsskäl rekommenderas att kurvvakter i isracing placeras utanför säkerhetsstaketet och har sina flaggor monterade på långa skaft.
I det fall kurvvakterna är placerade på innerplan ska de skyddas av en snövall eller annat skyddsmaterial upp till en höjd av 1.20m.
Vid kvällstävling i isracing krävs inte kurvvakter endast röda stoppljus enligt SR 9.11.1.3.

1.8.1.10 Registrator

TR

Registratorn ansvarar för uppkoppling till Svemo TA.
Han ansvarar också för att tävlingsresultatet rapporteras löpande under tävlingen, samt att genomgång av prisprotokollet sker med domaren innan domaren undertecknar prisprotokollet via sin kod. Han ska även se till att pris/domarprotokollet skrivs ut och sätts i banliggaren efter varje tävling.
Operatörens plats ska vara arrangerad på så sätt att kontinuerlig kommunikation kan ske mellan domaren och operatören.

1.8.1.12 Säkerhetsansvarig

TR

Ska ha kunskap om anläggningen och verksamheten på densamma. Säkerhetsansvarig ansvarar för att säkerhetsstaket och därtill hörande utrustning är i god kondition och i överensstämmelse med reglementet.
Han ansvarar också för att all övrig säkerhetsutrustning, såsom brandsläckare, katastrofverktyg, etc. är utplacerade på sina respektive platser och i gott skick.
Säkerhetsansvarig ska biträda domaren vid okulärbesiktning av banan och säkerhetsutrustningen före varje tävling samt närvara vid banlicensbesiktning.

1.9 Sjukvård

TR

Se Minimum Sjukvårdsdokument för Track Racing (Bilaga A).

1.9.1 Fordon

TR

Ambulans ska finnas tillgänglig inom tävlingsområdet eller inom sådant avstånd att den kan beräknas vara på plats inom 15 minuter efter larm till SOS Alarm.
Om ambulans inte finns tillgängligt inom tävlingsområdet ska det finnas ett för bårtransport lämpat fordon för transport av skadade inom tävlingsområdet.

1.10 Doping inklusive alkohol

TR

1.10.1 Doping – generellt

TR

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO). Anmälan till bestraffning görs till RF:s Dopingnämnd (DoN). Dopingnämnden är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser. (DoN består av ordförande, vice ordförande och fyra ledamöter som väljs på RF-stämman).
Fälls föraren för dopingförseelse i samband med tävling, ska förarens poäng i samtliga matcher som föraren har deltagit i från tillfället för dopingkontrollen till dagen för avstängning eller interimistisk avstängning räknas bort inklusive förlust av medaljer och priser. Övriga förare tillgodoräknas inte dom borträknade poängen.
Ingår föraren i lag och två eller fler av lagets förare fälls för dopingförseelse vid samma tävling ska laget ådömas lagpåföljd i form av uteslutning eller poängavdrag.

1.10.2 Särskilt om alkohol

TR

Svemo äger rätt att genomföra alkoholkontroll av förare och andra personer involverade i verksamheten i samband med tävling, sådan kontroll får genomföras oannonserat. Person som genomför alkoholkontroll ska vara utsedd av Svemo och vara väl förtrogen med de kontrollinstrument som används vid kontrollen.
Förare som inför tävling vid kontrolltillfället har en uppmätt alkoholhalt i utandningsluften överstigande 0,10 mg/l ska ges chans till en andra kontroll senast 30 minuter före publicerad starttid för tävlingen. Om uppmätt alkoholhalt fortfarande överstiger 0,10 mg/l eller om föraren vägrar att underkasta sig alkoholkontroll, ska han uteslutas från tävlingstillfället ifråga.

1.10.2.1

TR

Om alkoholkontroll sker under pågående tävling och uppmätt alkoholhalt överstiger 0,10 mg/l ska föraren omedelbart uteslutas från tävlingen och förarens inkörda poäng räknas bort, inklusive förlust av medaljer och priser. Övriga förare tillgodoräknas inte dom borträknade poängen.

1.10.2.2

TR

Person som uteslutits enligt 1.10.2 eller 1.10.2.1 ska även anmälas till förbundsbestraffning.

1.11 Miljömattor

TR

För samtliga Speedway, Isracing, Långbana och Flat Track cyklar som placeras i depån, ska absorberande markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken, detta är obligatoriskt vid all Track Racingverksamhet. Minimimåtten på miljömattan ska vara enligt följande: För Speedway, Långbana och Flat Track 160cm x 75cm. För Isracing 100cm x 75cm. Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning i depå under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.

1.12 Bestraffningar

TR

Bestraffningar delas in i tävlingsbestraffning och förbundsbestraffning.
Föraren är i samband med tävling alltid ansvarig för sin depåpersonal. Vid osportsligt uppträdande av förares depåpersonal kan föraren bestraffas.

1.12.1 Tävlingsbestraffning

TR

Rätt att utdöma tävlingsbestraffning tillkommer domare och tävlingsledare. Vid tävling kan följande bestraffningar förekomma:

1.12.2 Tillrättavisning

TR

Påtalande av fel som begåtts, samt en uppmaning till den felande parten att för framtiden rätta sig efter gällande regler.
Utdelas för mindre förseelse som inte påverkat eller i mycket ringa grad påverkat tävlingsresultatet.
Om tillrättavisningen inte efterföljs kan straffavgift och/eller uteslutning ur heat utdömas.

1.12.3 Straffavgift

TR

Straffavgift får utdömas till ett högsta belopp av 10 000 kr vid grövre förseelser eller om tillrättavisning enligt SR 1.12.2 inte efterföljs.
Beloppet registreras av Svemo i föreningens/förarens varukorg i Svemo TA och ska senast 30 dagar efter att det har blivit upplagt i varukorgen samt via mejl meddelats till förening/förare vara betald. Straffavgiften ska betalas i Svemo TA och vara synligt på Svemos konto senast på förfallodagen, om betalningen inte finns på Svemos konto på förfallodagen medför detta automatisk avstängning från tävlingsdeltagande tills straffavgiften betalats. Straffavgiften registreras vid lagtävlingar aktuell förening och vid individuella tävlingar till föraren.
Straffavgift kan även utdömas mot lagledare eller annan ledare förknippad med laget vid osportsligt uppträdande eller bristande efterrättelse och respekt för domslut, straffavgiften registreras i aktuell förenings varukorg i Svemo TA och ska även betalas i Svemo TA.

Straffavgifter i samband med ungdomstävlingar bör undvikas, men om straffavgift anses som det bästa bestraffningsalternativet i förhållande till förseelsen kan straffavgift utdelas.

Enligt RF,s stadgar 12 Kap. 4§ ska beslut om utdelade straffavgifter kunna överklagas inom SF. I Svemo Track Racings fall ska därför en eventuell överklagan göras genom vädjan som behandlas av Svemo Vädjoinstans (VI) se NT 15.2.

1.12.3.1 Överträdelse av förening

TR

Vid överträdelse av förening gällande tävlingsregler i NT eller SR får Svemo ta ut en sanktionsavgift om högst 25 000kr,
se även NT 3.1.1.
Detta kan t.ex. vara om föreningen har underlåtit att åtgärda i tävlingsrapporter påpekade brister, det kan även gälla brister på arenan utan tidigare anmärkningar.
Efter att samma anmärkning tilldelats tre gånger efter varandra, tilldelas sanktionsavgift enligt följande, Allsvenska- och Elitserieklubbar 3000 kr och övriga klubbar 2000 kr.
Sanktionsavgiften registreras i aktuell förenings varukorg i Svemo TA och ska senast inom 30 dagar vara betald via Svemo TA.

1.12.4 Uteslutning ur heat

TR

Utdelas vid förseelser under eller i samband med tävling som att föraren själv har orsakat att heatet stoppats eller om tillrättavisning enligt SR 1.12.2 inte efterföljs.

1.12.5 Uteslutning ur tävling

TR

Utdöms vid grova förseelser under eller i samband med tävling, i första hand om förseelsen kan betraktas som farlig eller osportslig men även för bristande efterrättelse och respekt för domslut.

1.12.6 Varningar

TR

Varningar utfärdas till förare som under eller i samband med tävling gör sig skyldig till grova förseelser.
Exempel på detta är förseelser som i hög grad påverkat medtävlares möjlighet till en rättvis placering eller om annan förares säkerhet har påverkats, t.ex. ojust eller farlig körning. Varning kan också utfärdas för osportsligt uppträdande eller bristande efterrättelse och respekt för domslut.
Varning kan utfärdas i kombination med uteslutning från heat eller resten av tävling.
Varning av förare kan även delas ut retroaktivt under förutsättning att:

 1. Föraren blev utesluteten från aktuellt heat
 2. Domaren har meddelat att incidenten kommer att videogranskas (gäller Elitserien), i övriga tävlingar meddelas aktuell lagledare (eller förare vid individuella tävlingar) beslut utan videogranskning före tävlingens avslutande.

Eventuell utfärdad varning enligt ovan ska meddelas lagledare och föreningens kansli senast 24 timmar efter avslutad aktuell tävling.

Varningar kan även utfärdas till lagledare eller annan ledare förknippad med laget vid osportsligt uppträdande eller bristande efterrättelse och respekt för domslut.

Utfärdade varningar ska tydligt redovisas av domaren i sin tävlingsrapport samt mejl till trackracing@svemo.se direkt efter avslutad tävling. En utfärdad varning är personlig och kan leda till avstängning enligt SR 1.12.7 och 1.12.7.1 nedan:

1.12.7 Avstängning av förare

TR

En förare som tilldelats två varningar under en och samma tävlingssäsong, alternativt tilldelats två varningar under en och samma tävling, blir automatiskt avstängd från nästkommande serietävling i den aktuella serien där den andra varningen delats ut.
Föraren är fram till och med den tävling som avses för avstängningen, även avstängd från deltagande i alla andra nationella tävlingar som ligger i mellantiden, undantaget är individuella mästerskapstävlingar till vilka föraren är uttagen eller har kvalificerat sig.
I händelse av att förare tilldelas två varningar under en och samma tävling, och har en varning sedan tidigare, ska efter avstängning en (1) varning kvarstå.

1.12.7.1 Avstängning av lagledare eller annan ledare

TR

Lagledare eller annan ledare förknippad med laget som tilldelats två varningar under en och samma tävlingssäsong, alternativt tilldelas två varningar under en och samma tävling blir automatiskt avstängd i 30 dagar fr.o.m. datumet för beslut om avstängningen.
Avstängning hanteras enligt SR 5.6.2.

1.12.8 Matchfixning

TR

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Matchfixning är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som på grund av sportsliga incitament. Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet som har fastställts av RF, samt Svemo antimatchfixningsprogram kommer att användas vid misstanke om vadhållning eller manipulation av resultat, vid tävlingar enligt detta Track Racingreglemente.

1.12.9 Förbundsbestraffning

TR

Förseelse vid tävling eller i samband med den idrottsliga verksamheten och kan rymmas under RF stadgar 14 kap, 2§ kan anmälas till förbundsbestraffning enligt NT 14.2. Anmälan om förbundsbestraffning ställs till Svemo och handläggs av Svemo Disciplinnämnd. Anmälan ska göras av den berörda parten.

1.13 Bestämmelser för klubbyte

TR

1.13.1

TR

Förare som har tävlingslicens utfärdad av Svemo för medlemsförening i Svemo och som önskar övergå till annan förening inför kommande säsong eller i samband med utnyttjande av transferkort ska registrera detta i Svemo TA samt erlägga gällande avgift för klubbyte. Detta måste göras innan föraren kan börja tävla för sin nya klubb. Se fullständiga regler gällande klubbyte i NT 6.4 samt nedanstående grenspecifika regler.

1.13.2

TR

Övergångar för förare inskrivna i förenings förartrupp som deltar i serieverksamhet i Speedway och Isracing kan ske så fort båda föreningarna har beviljat föreningsbytet.
Med anledning av att det inom Speedway finns utbildningsbidrag för förare som uppfyller kriterierna enligt SR 1.16 gäller att utbildningsbidraget är betalt innan Svemo kan godkänna övergången. Det åligger den nuvarande föreningen att informera Svemo om en tvist angående utbildningsbidraget föreligger, detta ska göras innan föreningen själva beviljar övergången i Svemo TA.
Vid övergångar som sker i samband utnyttjande av transferkort så gäller att eventuellt utbildningsbidrag betalas i samband med övergången.

1.13.3

TR

För förare med utländsk licens krävs det ingen övergång vid föreningsbyte. Föraren kan byta förening från ett år till ett annat när förarens avtal med nuvarande förening har löpt ut, eller när föraren har registrerats för transferbyte.

1.14 Transferkort

TR

Under innevarande år kommer det att finnas möjlighet att förändra i förartruppen genom att respektive förening som deltar i Elitserien och Allsvenskan tilldelas transferkort att förbruka.

1.14.1

TR

Förening äger ensam rätt att besluta om vilken/vilka förare som ska ersättas. Den/de förare som ska ersättas registreras genom att föreningen meddelar Svemo Track Racing, som sedan ”frisläpper” föraren från aktuell förartrupp i Svemo TA. När förare har frisläppts upphör samtliga ingångna avtal med föraren att gälla.

1.14.2

TR

Ingen förare kan börja tävla för sin nya förening innan föraren finns registrerad i aktuell förenings förartrupp. Det åligger förening som vill ersätta förare att skriftligen via mejl informera Svemo Track Racing vilken förare som ska ersättas och vem som ska ersätta. Denna information ska vara Svemo Track Racing tillhanda innan registreringsavgiften kan läggas upp i föreningens varukorg.

Övergång för Svemolicenserade förare sker via Svemo TA i förarens profil. Övergången ska vara godkänd i Svemo TA av båda föreningarna för att den ska kunna genomföras av Svemo.

1.14.3

TR

Regler för maximalt antal förare över ingångssnittet i förartruppen gäller vid ersättande av förare.

1.14.4 Regler för maximalt lagsnitt gäller vid tillförande av ny förare.

TR

Förare som byter förening inom det svenska seriesystemet behåller sitt ingångssnitt.
Om förare byter förening mellan olika divisioner omräknas snittet enligt fastställd omräkningsfaktor SR 5.15.2, alternativt får ett inofficiellt snitt omvandlas till officiellt snitt.
Ny förare som innevarande år inte har tävlat i svenskt seriesystem tilldelas ingångssnitt enligt gällande regler se, SR 5.15.12 t.o.m. 5.15.14.

1.14.5

TR

Då förare endast tillåts ha kontrakt med en förening i respektive serie, kan Svemolicenserade förare som är registrerad i Allsvensk moderförening i samband med utnyttjande av transferkort göra övergång till förening i Elitserien och då istället skriva gästförarkontrakt med nuvarande förening i Allsvenskan.

1.14.6

TR

Frågor av juridisk karaktär som kan uppkomma mellan förare och förening vid registrering/avregistrering är en enskild angelägenhet mellan berörda parter.

1.14.7

TR

Registreringsavgift om 1000 kr per förarregistrering debiteras mottagande förening i samband med byte av förare. Kostnaden debiteras genom att avgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA, avgiften ska vara betald innan registrering av den nya föraren kan ske, betalning ska ske i Svemo TA.

1.15 Ersättande av förare inför och under pågående säsong

TR

Förening kan genom skriftlig ansökan till- och efter medgivande från Svemo få ersätta förare eller gästförare (se även SR 5.21.11) i sin förartrupp av nedanstående skäl:

långtidsfrånvaro: Med långtidsfrånvaro räknas förare som på grund av skada eller sjukdom bedöms av läkare vara borta från sitt tävlande under en längre sammanhängande period. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg på svenska eller engelska.

Upphört eller tagit ”time out” från sitt tävlande: Förare som har upphört eller tagit ”time out” från sitt tävlande ska innan han kan ersättas i förartruppen skriftligen meddela Svemo detta. Förare som ersatts i förartrupp p.g.a. ovanstående anledningar och återupptar sitt tävlande under pågående säsong kan inte tillföras något lags förartrupp innevarande säsong.

Bestraffning genom avstängning: Förare som inför eller under pågående säsong bestraffas, genom avstängning under utredning eller genom slutligt beslut, av skäl som doping, alkohol, tekniskt/materiellt fusk eller disciplinärt straff. Förare som ersatts i förartrupp p.g.a. ovanstående anledningar och tillåts återuppta sitt tävlande under pågående säsong kan inte tillföras något lags förartrupp innevarande säsong.

Föraren får efter godkänd ansökan ersättas av annan förare. Den frånvarande föraren får endast ersättas med en förare som har upp till samma snitt som den frånvarande föraren, och det är innevarande säsongs ingångssnitt som gäller.

Samtliga nödvändiga dokument ska vara insända till Svemo innan registrering av den ersättande föraren kan göras.

Förare som ersätter annan förare p.g.a. långtidsfrånvaro stannar i förartruppen i minst 28 dagar från dagen för inskrivandet, oavsett om den förare han ersatt återupptar sitt tävlande under denna period. Det är föreningens skyldighet att omedelbart meddela Svemo då föraren friskskrivits och återupptagit sitt tävlande. Om detta sker efter att lag anmält lag till nästkommande seriematch och den ersättande föraren ingår där, sker bytet direkt efter att denna match är avslutad eller blir inställd eller avbruten. Den ersättande föraren lämnar förartruppen när den skadade föraren återtar sin plats i förartruppen. Om föraren vid återupptaget tävlande (i utländsk liga, innan han på nytt är inskriven i den svenska förartruppen) inte fullföljer tävlingen på grund av tidigare eller ny skada behöver det svenska laget inte sätta in föraren i förartruppen förrän han på nytt upptar tävlingsverksamheten.

En administrativ avgift på 1000 kr per ersättande av förare kommer att debiteras föreningen för registreringen. Kostnaden debiteras föreningens varukorg i Svemo TA.

1.15.1 Tillfällig ersättning av skadad/sjuk förare

TR

Vid tillfälle där förening i Elitserien hamnar i ett extremt utsatt läge med anledning av skador/sjukdomar och förarna i den egna truppen inte räcker för att få ihop fulltaligt lag, kan föreningen ansöka till Svemo Track Racing om att vid specifik tävling få låna in förare från Allsvenskan.

Tillgängliga är Svemolicenserade förare som endast är registrerade i Allsvenskan samt utländska förare registrerade i Allsvenskan där förarens federation skriftligen ger sitt medgivande för deltagande i aktuell Elitseriematch. Vid positivt beslut angående ovan tillförs föraren tillfälligt som gästförare i aktuellt Elitserielag.

1.16 Utbildningsbidrag

TR

1.16.1

TR

Utbildningsbidrag utgår för förare under 23 år med av Svemo utfärdad junior- och seniorlicens. Utbildningsbidrag berör endast förare som byter förening mellan Elitserien och Allsvenskan enligt nedanstående regler. Utbildningsbidraget ska betalas av den nya föreningen i samband med övergången till den förening som föraren har varit registrerad i minimum de tre senaste säsongerna enligt nedanstående tre kriterier:

 1. Förarens avtal med nuvarande förening löper ut innevarande år.
 2. Föraren fyller högst 23 år nästkommande säsong.
 3. Föraren har i minimum de tre senaste säsongerna varit registrerad i föreningen antingen som licenserad förare eller som gästförare.

Utbildningsbidrag utbetalas enligt nedanstående lista baserad på förarens löpande snitt vid övergång. Listan gäller vid övergång från förening i Elitserien till annan förening i Elitserien eller från Allsvenskan till Elitserien:

< 0.500=20 000 kr
0.501 – 0.750= 30 000 kr
0.751 – 1.000= 40 000 kr
1.001 – 1.500= 50 000 kr
1.501 – 2.000= 60 000 kr
2.001 – 3.000= 80 000 kr

Om övergången sker från förening i Allsvenskan till annan förening i Allsvenskan eller från Elitserien till Allsvenskan, halveras ovanstående summor.

1.16.2

TR

Förare som i samband med övergång från ungdomslicens till juniorlicens samtidigt byter förening och har haft ungdomslicens i nuvarande förening i minimum de tre senaste säsongerna ska en ersättning på 20 000 kr betalas till den förening som föraren lämnar. Detta gäller även om föraren registrerar sig i en Div. 1 förening.

1.16.3 Oförutsedda situationer.

TR

Eventuella frågor som inte har förutsetts inom ramen för dessa bestämmelser ska avgöras av Svemo.

2. GENOMFÖRANDE AV TÄVLING

TR

2.1 Uppläggning

TR

I princip ska tävlingen läggas upp så att varje förare möter övriga förare i samma antal heat.

2.2 Körriktning – antal varv

TR

Alla heat körs i motsols riktning. Ett heat körs normalt i fyra varv.

2.3 Förarmöte

TR

Senast 60 minuter före publicerad starttid för tävlingen ska det hållas ett förarmöte där domare, tävlingsledare och samtliga förare närvarar. I lagtävlingar kan tävlingsledningen välja att endast kalla samtliga lags lagledare till förarmötet.

I lagtävlingar bör det även hållas ett möte ca: 20 min efter målgång av tävlingens sista heat. På detta möte träffas domare, tävlingsledare och samtliga lagledare för att stämma av genomförd tävling.

2.4 Kommunikation under tävling

TR

Under det tävlingsmässiga skeendet kommunicerar domaren med de tävlande med hjälp av nedanstående signaler:

Grön lampaMarkerar att heatet har börjat och att starten kommer att ske inom några sekunder.
Röda stopplampor:Markerar att domaren har stoppat heatet. Omedelbart efter det att domaren har tänt dessa ska startassistenten och samtliga kurvvakter visa sina röda flaggor för att ytterligare göra de tävlande uppmärksamma på att heatet är stoppat.
Uteslutningslampor:Domaren markerar att en förare är utesluten ur heatet genom att tända en uteslutningslampa i samma färg som förarens färg på hjälmhuvan. Vid uteslutning under pågående heat ska startassistenten visa svart flagga tillsammans med uteslutningsskiva i förarens hjälmfärg.
2-minuterssignal samt gula roterande lampor:Domaren markerar början på 2-minutersfristen genom att trycka på 2-minuterssignalen och samtidigt aktivera de två roterande gula lamporna, samt 2-minutersklocka/or på innerplan som räknar ner tiden där sådana finnes. 2-minutersklocka är obligatoriskt i elitserien.

I övrigt visar startassistenten gul flagga med svart diagonalt kors när förarna åker ut på sista varvet, samt svart- och vitrutig flagga när förarna går i mål.

2.5 Punktlighet i starten

TR

Alla tävlingar ska ta sin början på utsatt tid. Under tävlingen ska förarna hålla sig beredda att köra fram till start på order av vederbörande funktionär. Tempot under en tävling ska vara sådant att ett heat kan startas var 5:e minut.

2.5.1 2-minutersregeln

TR

När domaren anser att förhållandena medger start av ett heat startar han 2-minutersfristen, vilket ger en signal till de i heatet ingående förarna att tillsammans lämna depån och i motsols riktning köra fram till startplatsen.

Förare som inte är startberedd när 2-minutersfristen är till ända ska uteslutas från heatet. Med startberedd menas, förutom sittande på motorcykeln med motorn igång och i övrigt komplett utrustad, att föraren är uppställd och redo att starta eller är under startassistentens kontroll.

Samtidigt som föraren har en skyldighet att vara startklar när fristen är till ända, har han också en rättighet att utnyttja dess fulla längd.

Ingen form av nedräkning av 2-minutersfristen får ske på eget initiativ av speaker. På uppmaning av domaren får speakern meddela fristens inledning, då en minut återstår och när fristen är till ända. Domaren avgör fristens början och slut.

Om det, under att ett heat står under 2-minutersregeln någonting oförutsett skulle inträffa, antingen på tävlingsbanan, i dess utrustning eller bland åskådare som kan föranleda ett avbrytande av det tävlingsmässiga skeendet, har domaren möjlighet att annullera 2-minutersfristen. En ny 2-minutersfrist för samtliga startberättigade förare i heatet ska startas när det inträffade är utrett. För gräs- och långbana är tidsfristen 3 minuter.

2.5.2 Ersättning av förare som uteslutits enligt SR 2.5.1

TR

Individuella tävlingar:
I individuella tävlingar ska den uteslutne föraren ersättas av reservförare. I de fall även den insatte reservföraren utesluts enligt denna regel får ytterligare reserv inte sättas in.

Lagtävlingar:
I lagtävlingar tillåts inte den uteslutne föraren att ersättas.

2.6 Starten

TR

Under startassistensens kontroll ska motorcyklarna med motorerna igång ställas upp parallellt med banans längdriktning, med framhjulet inte mer än 10cm från startbanden.

När startaassistenten kontrollerat att förarna är framme vid startbanden och att de står rätt uppställda ska han förflytta sig från startområdet. När sedan domaren anser att förarna är klara och står stilla ska han tända den gröna lampan, vilken markerar att starten kommer att ske inom några sekunder.

Efter en tidsperiod, tillräckligt lång för att förarna ska hinna varva upp sina motorer och koncentrera sig på starten, ska domaren utlösa startanordningen.

2.6.1 Stopp i starten

TR

En förare vars maskin i startögonblicket inte drivs framåt med motorn som drivkraft efter det att gröna lampan tänts är Utesluten ur heatet. I tävlingsdisciplin där växellåda används får föraren dock lägga i växel om den har hoppat ur inför startmomentet, förutsatt att motorn fortfarande är igång.

2.6.2 Touch the Tape (TT)

TR

En förare som inte kan hålla sin motorcykel stilla och med framhjulet/cykeln berör någon del av startgrinden efter det att domaren har tänt gröna lampan ska uteslutas ur heatet. Om flera förare berör startgrinden vid samma tillfälle ska endast den förare som först berör startgrinden uteslutas. Om fler än en förare samtidigt berör någon del av startgrinden och domaren inte kan avgöra vilken av dessa som berört startgrinden först, kan flera förare uteslutas.

2.6.2.1 Ersättning av förare som uteslutits enligt SR 2.6.2

TR

Individuella tävlingar:
I individuella tävlingar ska den uteslutne föraren ersättas av reservförare. I det fall även den insatte reserven uteslutits enligt denna regel får ytterligare reserv inte sättas in.

Lagtävlingar:
I lagtävlingar får reserv ersätta utesluten förare. I det fall reserv ersatt utesluten förare och själv uteslutits enligt denna regel får ytterligare reserv inte sättas in.

2.6.3 Provstarter

TR

Provstarter mot körriktning är inte tillåtet och ska medföra tillrättavisning, straffavgift, uteslutning eller varning.

2.6.4 Startdisciplin

TR

Om, efter det att den grön lampa tänts en förare inte står stilla eller på annat sätt orsakar att domaren inte kan utlösa startgrinden på ett rättvist sätt, kan han uteslutas från heatet.
I fall då domaren släpper startgrinden och upplever att förare som exempelvis ryckt eller motsvarande själv får en nackdel av sin bristande startdisciplin, kan domaren låta heatet fortsätta. Får föraren däremot en fördel, ska domaren omedelbart stoppa heatet.
Om domaren väljer att tilldela förare en tillrättavisning för dålig startdisciplin, ska aktuell förare meddelas detta genom startpersonalen på direktiv från domaren.
Om förare som tilldelats tillrättavisning för dålig startdisciplin upprepar förseelsen under samma tävling, ska uteslutning ur heat utdömas.

I fall av bristande startdisciplin är det alltid domarens bedömning av situationen som avgör frågan om bestraffning.

2.6.5 Fel på startgrinden

TR

Om, som en följd av ett fel i startgrindens funktion eller av annan orsak, domaren bedömer att starten inte skett på ett riktigt sätt, ska han omedelbart stoppa heatet, och därefter beordra omstart för samtliga startberättigade förare.

Om startgrinden inte kan repareras ska domaren starta heatet genom att efter att tänt den gröna lampan, istället för att utlösa startgrinden, släcka densamma.
Vid sådant startförfarande kan även någon av uteslutningslamporna användas. Alternativt kan starten ske med gummiband istället för startgrind. Gummiband ska i så fall lösas ut från banans ytterkant mot innerkanten.

2.7 Överskridande av banmarkering

TR

En förare som vid något tillfälle under heatet samtidigt kör med båda hjulen innanför innerkantsmarkeringen, ska uteslutas ur heatet. Om domaren bedömer att en förare överskridit banmarkeringen med hänsyn till annan förares säkerhet, får domaren fria föraren.

Påkörning av ytterkantsmarkering som medför hinder för annan förare eller överskridande av banmarkering med båda hjulen ska innebära uteslutning ur heatet, om föraren inte tvingats till påkörningen genom annan förares regelstridiga eller farliga körning enligt SR 2.9.

2.8 Defekt avgassystem/ljuddämpare

TR

Om någon av avgassystemets delar lossnar, faller av, glider isär och/eller slutar att fungera så att alla avgaser inte passerar ljuddämparen ska föraren omedelbart uteslutas från heatet.

2.8.1 Defekt Dirt Deflector

TR

Om hela eller delar av Dirt Deflector faller av, ska förare uteslutas under eller direkt efter pågående heat.
Om en förare blivit påkörd och skadat eller ändrat läge på sin Dirt Deflector, ska föraren inte uteslutas.
Vid misstanke om skadad Dirt Deflector kontrolleras detta med Tävlingsledare innan tvåminutaren startas för nästkommande heat.

2.9 Farlig körning

TR

Farlig körning ska det anses vara när en förare – medvetet eller omedvetet – framför sin motorcykel på ett sådant sätt att annan tävlande utsätts för risker som av domaren bedöms farlig för den aktuella händelsen. Domaren ska omedelbart utesluta en förare som gör sig skyldig till farlig körning. Om enligt domarens bedömning, sådan körning ger föraren en fördel eller äventyrar annan parts möjlighet till rättvis placering, får domaren stoppa heatet och beordra omstart.

Om domaren förklarat ett heat avslutat efter att en eller flera förare passerat mållinjen, ska heatet inte köras om. Dock ska förare som inte kan fullfölja heatet p.g.a. en annan förares körning vilket bestraffats med uteslutning, tilldömas den placering han hade omedelbart innan händelsen ägde rum.
Samma bedömning ska tillämpas om en förare av säkerhetsskäl lägger omkull sin maskin eller kör av banan.

I alla situationer av farlig körning är domarens bedömning av situationen den enda giltiga. Ingen protest eller vädjan kan därför läggas in mot domarens beslut i sådant ärende.

Vid alla händelser där en förare utesluts för farlig körning, ska föraren tilldelas en varning enligt SR 1.12.6.

2.10 Otillåten hjälp

TR

Efter det att den gröna lampan har tänts är det inte tillåtet att ta emot hjälp från någon utomstående.
En förare som mottar sådan hjälp ska uteslutas ur heatet oavsett om det är föraren till hjälp eller inte. Detta med undantag av förflyttning av honom själv eller hans maskin av säkerhetsskäl, eller andra fall som direkt medges i detta reglemente.

2.11 Uteslutning

TR

En förare som uteslutits ska omedelbart lämna banan, och återvända till depån så snart heatet avslutats eller stoppats. Om en förare utesluts efter att heatet avflaggats, ska de efterföljande förarna flyttas upp en placering.

2.12 Varvning av förare

TR

En förare ska anses ha brutit heatet när vinnaren går i mål, om han inte dessförinnan har påbörjat sitt sista varv.
En varvad förare ska även anses ha brutit heatet i händelse av att domaren förklarar ett heat avslutat.

2.13 Tidsbegränsning

TR

En förare ska anses ha brutit heatet om han inte fullföljt fastställt antal varv inom loppet av 3 minuter från starten. För gräs och långbana gäller 6 minuter. Tiden ska kontrolleras av tidtagaren, och ingen protest eller vädjan kan lämnas in mot tidtagarens beslut i sådant ärende.

2.14 Felaktigt avflaggat heat

TR

2.14.1

TR

Om ett heat flaggats av innan föreskrivet antal varv fullbordats av den ledande föraren, kan domaren förklara heatet ogiltigt och beordra omstart eller välja att frysa heatet.

2.14.2

TR

Om målflaggan inte visas efter fullbordande av föreskrivet antal varv, ska heatet ändå förklaras som avflaggat med den ställning förarna hade vid fullbordandet av föreskrivet antal varv.

2.15 Omstart av heat

TR

Om en händelse inträffar och det enligt domarens bedömning, innebär en risk att fortsätta heatet, ska han stoppa detsamma genom att tända de röda stopplamporna.
Endast domaren har befogenhet att stoppa ett heat.

Den förare som, enligt domarens bedömning, anses ha varit den huvudsakliga orsaken till att heatet stoppas ska uteslutas från omstarten. Efter en incident i första sväng direkt efter start av ett heat kan domaren om han så bedömer beordra omstart för samtliga förare.

Förare som genom händelsen kör omkull, lägger ner sin maskin eller bryter heatet på annat sätt, är startberättigad vid omstarten. Detta under förutsättning att han, enligt domarens bedömning, inte kan anses medvållande till händelsen.

Startberättigad förare får byta sin maskin inför omstarten.
En reservförare får ersätta en startberättigad förare i omstarten, under förutsättning att det i övrigt sker enligt reglerna för reservförares deltagande.
Reserven ska inta samma startposition som den förare han ersätter skulle ha, enligt gällande regler för den aktuella tävlingsformen.
Förare vars maskin inte rör sig framåt med motorn som drivkraft i det ögonblick den händelse inträffar som resulterar i att heatet stoppas, ska anses ha brutit heatet och får inte delta i omstarten.
Förare som inte startat i, brutit eller blivit utesluten ur heatet, är inte berättigad att delta i omstarten.

2.16 Beräkning av resultatet i heat

TR

Förarna placeras i den ordning de passerar mållinjen.

2.16.1 Förarnas poäng

TR

I varje heat fördelas poäng till förarna enligt följande:

3 poäng1:a plats
2 poäng2:a plats
1 poäng3:a plats
0 poäng4:a plats

Förare som inte har fullföljt rätt antal varv eller av någon annan anledning inte har fullföljt ett heat markeras enligt följande i tävlingsprotokollet:

M = Utesluten p.g.a. 2 minuters regeln
N = Kom ej till start
R = Stopp
FX = Fall, Utesluten från omstart
F = Fall
FN = Fall, Kom ej till omstart
X = Utesluten
TT = Utesluten p.g.a. Touch the tape

2.16.2 Förarbonuspoäng

TR

I vissa lagtävlingar kan förarna få bonuspoäng. Dessa räknas inte in i lagets poäng och redovisas inte i resultatlistan, förarnas bonuspoäng räknas inte heller in i någon officiell snittberäkning. Bonuspoängen delas ut när man placerar sig på poängplats efter sin lagkamrat i ett heat. Exempelvis när laget kör 5-1, heatsegraren får 3 poäng och tvåan får 2 poäng. Föraren på andra plats får en bonuspoäng 2+1. Samma sak om lagets förare placerar sig på andra och tredje plats i heatet.

2.16.3 Dött lopp

TR

Om domaren inte kan avgöra vem som är först i mål av två eller flera förare, ska den placeras före som vid passerande av mållinjen kör om den framförvarande.

2.16.4 Resultat vid avbrutet heat

TR

Om ett heat stoppas efter det att segraren har passerat mållinjen, ska heatet inte köras om. Den eller de förare som passerat mållinjen innan heatet stoppades, placeras in i den ordningsföljd de flaggats av. Övriga, icke uteslutna förare, placeras in i den inbördes ordning de hade omedelbart innan orsaken till stoppet inträffade.

2.16.5 Frysning av heat

TR

Om domaren p.g.a. en händelse i ett heat är tvungen att stoppa heatet, får domaren om han så bedömer fastställa resultatet baserat på förarnas positioner vid tiden då heatet stoppades. Om förare förfördelas och domaren väljer att frysa heatet, kan domaren fastställa positionerna vid tidpunkten för när incidenten inträffade.  Om positionerna i heatet vid tidpunkten för heatets avbrytande inte kan anses som definitivt avgjorda ska domaren beordra omstart av heatet. Endast domaren äger rätt att besluta om heatets resultat ska räknas eller köras om.

2.17 Uteblivande från tävling eller startvägran

TR

En förare som efter att ha anmält sig till tävling på föreskrivet sätt, underlåter att infinna sig på angiven tid, inte är klar att tävla eller vägrar att göra detta i hela eller del av tävlingen utan av domaren godtagbar anledning, gör sig skyldig till en förseelse och ska tilldelas en varning för osportsligt uppträdande.

2.18 Underlåtenhet att göra sitt bästa

TR

En förare som startat i ett heat, men som enligt domarens bedömning inte gör sitt bästa, har gjort sig skyldig till en förseelse för vilken han kan bestraffas.

2.19 Regelstridigt handlande av funktionär

TR

En arrangör, funktionär eller liknande, som förhindrar en förare att delta i ett heat eller tävling utan sakligt skäl, gör sig skyldig till en straffbar förseelse.

3. INDIVIDUELLA TÄVLINGAR

TR

3.1 Körschema för 16+2 förare – 1.20.16

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödBlåVitGul
11234
25768
31011912
415141613
Banunderhåll
513159
6141026
7111573
8481216
Banunderhåll
9616111
10125152
1189314
12134107
Banunderhåll & Paus
13712141
14213811
15163105
1696415
Banunderhåll
17181510
1892716
19312136
20514114

3.1.1 Reservförare

TR

Vid varje tävling ska reserver, klassificerade som förste respektive andre reserv finnas tillgängliga. Eventuellt kan dessa delta i extra kvalificeringsheat för de sista ordinarie platserna.

3.1.2

TR

Reserv ska alltid ersätta ordinarie förare som p.g.a. nedanstående anledningar inte kan/får delta i ett heat:

 • Ersätta förare som inte kan delta i omstarten av ett heat där han inte är utesluten.
 • Ersätta förare som blivit utesluten p.g.a. 2-minutersregeln.
 • Ersätta förare som blivit utesluten p.g.a. Touch the Tape.

3.1.3 För reserverna gäller:

TR

Reserv som ersätter ordinarie förare vilken inte infunnit sig till tävlingen, eller som utgår ur densamma innan tredje omgångens slut, intar den ordinarie förarens plats i tävlingen och hans resultat räknas i prisprotokollet.
Typ av tävling avgör vilken reserv som ska insättas, även om de redan deltagit som banreserv. Eventuellt erövrade poäng som banreserv ska inte tillgodoräknas förare, vilken senare går in som ordinarie i tävlingen.
Ordinarie förare som ersatts med reserv enligt ovan och som under tävlingen blir startklar, återtar sin plats i tävlingen och reserven återgår till sin funktion som banreserv. Detta under förutsättning att reserven inte redan kört tre heat som ordinarie i tävlingen. Reserven är i övrigt banreserv och ska stå till arrangörens förfogande under hela tävlingen. Han får endast lämna tävlingsområdet efter godkännande av domaren.

3.2 Slutresultat

TR

3.2.1

TR

Om två eller flera förare uppnått samma poängsumma i huvudtävlingen avseende de tre första platserna, ska skiljeheat genomföras i avsikt att fastställa de inbördes placeringarna i prisprotokollet.

3.2.2

TR

I kvalificeringstävlingar tillgrips skiljeheatsförfarande endast i avseende på vidare avancemang, såvida inte annat stipuleras i TR för tävlingen ifråga.

3.2.3

TR

Inför ett skiljeheat ska alltid lottdragning om banor förrättas. Om skiljeheat består av endast två förare ska dessa dra lott om röd respektive vit hjälmfärg. Startområdet delas upp i inner- respektive ytterbana, där röd förare disponerar banorna 1 och 2, medan vit förare disponerar banorna 3 och 4.

3.2.4

TR

Vid lika placeringar i övrigt ska den förare som erövrat flest antal heatsegrar placeras före i prisprotokollet. Om detta inte kan särskilja förarna räknas andraplaceringar, tredjeplaceringar, o s v.
Ett fullföljt heat rangordnas alltid högre än ett heat som av någon anledning inte fullföljts. Om detta inte kan särskilja förarna räknas inbördes möte. I sista hand tillgrips lottning.

3.2.5 Skiljeheat med fler än 4 förare

TR

I de fall 5-8 förare har samma poängsumma efter huvudtävlingen och skiljeheat ska genomföras i avsikt att fastställa första, andra respektive tredjeplats, eller vidare avancemang i kvalificeringstävling, ska skiljeförfarandet genomföras i fyra heat enligt nedanstående:
Förarna lottas in i var sitt kvalheat, från vilka respektive segrare går direkt till finalheatet. 2:an respektive 3:an i kvalheaten placeras i ett semifinalheat. Övriga förare är utslagna och placeras in i prisprotokollet enligt SR 3.2.4, efter de förare som kvalificerat sig för semifinal och final.
De två främst placerade förarna i semifinalheatet går till finalheatet. Övriga förare placeras in i prisprotokollet i den ordning de går i mål i semifinalheatet. Förarna i finalheatet placeras in i prisprotokollet i den ordning de går i mål. Körschema vid skiljeheatsförfarande med flera än fyra förare.

3.3 Avbruten tävling

TR

Resultatet från tävlingen räknas om minst tre fulla omgångar har körts innan tävlingen avbryts. Avbryts tävling mitt i en omgång efter det att minst tre fulla omgångar har körts räknas resultatet efter närmast fullbordad omgång.

3.4 Andra körscheman

TR

Om annat körschema används gäller tillämpliga delar av ovanstående regler. Det åligger arrangören att informera Svemo och deltagarna om de ändringar och eventuella tilläggsregler som ska gälla vid sådan tävling.

3.5 Tävlingsvästar i reserv

TR

Vid varje individuell tävling ska tävlingsvästar i reserv finnas tillgängliga åt förare som av någon anledning saknar föreskriven tävlingsväst.

4. PARTÄVLINGAR

TR

4.1 Körschema för sju par – 7.21.2-3

TR
HeatBana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4
RödVitBlåGul
11324
25768
39111012
4131142
Banunderhåll
53546
679810
713111412
81526
Banunderhåll
97384
109131014
11111122
1239410
Banunderhåll & Paus
13511612
14137148
1519210
16113124
Banunderhåll
17513614
187182
19313414
2095106
21117128

4.1.1

TR

Respektive par består av 2 ordinarie förare och 1 reserv. Reserven kan ersätta en ordinarie förare när som helst under tävlingen men kan inte köra i mer än 6 heat.
Paren numreras 1-2-15, 3-4-16, 5-6-17, 7-8-18, 9-10-19, 11-12-20, 13-14-21.
Startposition inom respektive par är valfri.

4.1.2 Oavgjord ställning

TR

Om det efter genomförd tävling är flera par som uppnått lika antal poäng, och det gäller platserna 1-3 eller annan avgörande placering för den aktuella tävlingen, körs ett skiljeheat med en nominerad förare från varje aktuellt par. Banorna lottas och om enbart två förare deltar, används innerbana (1 och 2) respektive ytterbana (3 och 4) med hjälmfärgerna röd och vit.

4.2 Andra körscheman

TR

Om annat körschema används gäller tillämpliga delar av ovanstående regler. Det åligger arrangören att informera Svemo och deltagarna om de ändringar och eventuella tilläggsregler som ska gälla vid sådan tävling.

5. LAGTÄVLINGAR

TR

5.1 Laganmälan

TR

Laganmälan ska vara arrangörsföreningen tillhanda senast fyra dagar före, inklusive tävlingsdagen. I laganmälan ska alltid uppgift om lagledare och lagkapten anges.

5.1.1 Laganmälan via Svemo TA

TR

För lagtävlingar som registreras via Svemo TA, ska laganmälan ske enligt tider som stipuleras i respektive TR för serien i fråga.

5.1.2 Ny laganmälan efter inställd tävling

TR

Om berörda lag efter inställd tävling kört ytterligare matcher i samma serie, ska ny laganmälan göras inför den uppskjutna tävlingen.

5.1.3 Ändring på grund av utbyte av förare efter gjord laganmälan

TR

Alla eventuella ändringar i redan gjord laganmälan ska göras tillsammans med domaren på tävlingsplatsen. Eventuell ändring på grund av utbyte av förare ska minimeras genom att den tillkommande föraren direkt sätts in på den utbytte förares plats. Endast om ändringen innebär förändring av vilka som har rätt att tävla som reserv enligt gällande regler för tävlingen får omflyttning av de anmälda förarna ske.

5.1.4

TR

Tävlingar som körs efter det att laganmälan gjorts påverkar inte laguppställningen i den aktuella matchen.

5.2 Icke fulltaligt lag

TR

Ett icke fulltaligt lag ska inför tävlingens början i första hand besätta de ordinarie platserna i laget.

5.2.1 Poängavdrag för icke fulltaliga lag

TR

Ett lag som är anmält till lagtävling i Elitserien och Allsvenskan och vid tävlingstillfället inte är fulltaligt, blir belagda med en sanktionsavgift per saknad förare enligt nedan. Betalas inte denna sanktionsavgift inom 10 dagar dras 2 lagpoäng. Sanktionsavgiftens utfärdande beslutas av Svemo Track Racing.

Elitserien25 000 kr per saknad förare
Allsvenskan10 000 kr per saknad förare

5.3 Minimiantal förare vid olika tävlingsformer

TR

För att laget inte ska anses ha lämnat walkover gäller följande minsta antal förare:

Endast förare som har fasta heat enligt aktuellt körschema ska räknas in i minimiantalet.

Antal förare enligt körschema:Minimiantal
75
64
4-53
32

Endast förare som har fasta heat enligt aktuellt körschema ska räknas in i minimiantalet.

5.4 Ersättare för utebliven förare

TR

Om en ordinarie lagmedlem inte infunnit sig till tävlingsplatsen före huvudtävlingens första heat, ska en av lagets reserver sättas in som ersättare på hans plats i programmet.
Om den ordinarie föraren under tävlingen anländer till tävlingsplatsen ska han ingå i laget på sin plats i programmet. Reserven återgår därmed till sin reservplats. De heat som reserven har kört som ersättare för den ordinarie föraren innan denne har anlänt, ska räknas som förbrukade både för den ordinarie föraren och reserven.

5.5 Skiljeheat

TR

När reglerna för tävlingen föreskriver skiljeheat för att särskilja lag, ska respektive lagledare nominera var sin förare och en reserv för denna, om inte annat framgår i tilläggsreglerna för tävlingen eller körschemat ifråga. Om endast två förare deltar i skiljeheatet delas startområdet in i två lika stora delar, om tre förare deltar delas startområdet in i tre lika stora delar.

Vid två- och fyrlagsmatcher behålls lagfärgerna oberoende av lottad startbana. Vid trelagsmatcher används hjälmhuva överensstämmande med lottad startbana.
Inför skiljeheat ska startbanorna lottas, tävlingsledaren ansvarar för att samtliga berörda lagledare finns närvarande, samt att alla är informerade om hur lottningen genomförs. Tävlingsledaren utför även lottningen.

5.6 Lagledare/Tränare

TR

5.6.1 Lagledare

TR

Varje lag ska åtföljas av en lagledare, vars namn ska anges i laguppställningen. Lagledaren ska inneha av Svemo utfärdad giltig lagledarlicens. För erhållande av lagledarlicens krävs att man med godkänt resultat genomgått lagledarutbildning och efterföljande fortbildningar. Licensnumret ska anges på maskinbesiktningsprotokollet för tävlingen, där också underskrift ska ske. Likaså intygar lagledaren att förarna i laguppställningen har giltig licens. Om det skulle visa sig att förare inte har godkänd licens för deltagande i aktuell serietävling så bestraffas lagledaren med 5.000kr.

Om utsedd lagledare blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska lagledarens förening utse en lämplig ersättare, ersättaren ska dock inneha lägst giltig funktionärslicens.

Lagledarens åligganden är bl.a. att:

 • åtfölja sitt lag och ansvara för att det anländer i god tid till tävlingen, och att det uppför sig korrekt och respekterar motståndarlag och domare, samt att de handlar i överensstämmelse med reglerna. Han ska vara förarna till hjälp och efter bästa förmåga uppmuntra dem till goda insatser.
 • till tävlingsledaren och domaren meddela varje ändring av lagets sammansättning.
 • ansvara för att laget ställs upp enligt gällande regler.
 • ansvara för att lagets förare är i kondition för att deltaga i tävlingen.
 • omedelbart meddela domaren sina iakttagelser om han misstänker bruk av otillåten stimulantia.
 • tillse att de av lagets förare som ska delta i nästkommande heat är startklara. Han ska även informera sina förare om vilken startbana och hjälmfärg som gäller.
 • rätt färg på hjälmhuvor används, samt att dessa är ordentligt påsatta.
 • omedelbart till sina lagmedlemmar vidarebefordra bestraffningar och andra åliggande som meddelats honom av domare eller tävlingsledare.
 • för förares eller lagets räkning i förekommande fall inlägga protest mot domslut, samt begära förklaring från domaren om orsaken till bestraffningsåtgärd.
 • till förare omedelbart vidarebefordra varje officiell kallelse till deltagande i tävling som föreningen erhållit avseende sina förare, oavsett om tävlingen avser lag- eller individuellt deltagande.
 • engagera sig i, och hålla en balanserad stämning i laget under och efter match samt visa respekt för domslut.

5.6.2 Indragen lagledarlicens

TR

En lagledare som av disciplinära skäl fått sin licens återkallad, eller dömts till avstängning, får under avstängningstiden inte befinna sig i depåområdet under eller i samband med tävling. Berörd lagledare får heller inte ha någon som helst kontakt med sitt lag eller tävlingsledning under eller i samband med tävling, personen får enbart uppehålla sig på publikplats på tävlingsarenan.

5.6.3 Tränare

TR

Svemo rekommenderar alla speedwayföreningar att ha tränare.

5.7 Träning vid seriematcher

TR

5.7.1 Speedwaytävlingar

TR

Träning omedelbart inför tävling i Elitserien, Allsvenskan, Div 1 och Ungdomsserien är inte tillåten. Med omedelbart avses minimum 2 timmar före publicerad starttid av huvudtävlingen.

5.7.2 Träning

TR

Vid serietävlingar där träning är tillåten ska samtliga lag beredas möjlighet till träning. Träningen ska börja 60 minuter före tävlingens publicerade starttid. Vid dubbelarrangemang får annan tidsperiod tillämpas för den andra tävlingen. Förarna ska vara utrustade med sin tävlingsväst under hela träningen.

5.7.3 Isracingtävlingar

TR

Träning inför serietävling är inte tillåten.

5.7.4 Träningens genomförande

TR

Respektive lag tilldelas x minuters träning, max 4 förare får vara på banan samtidigt. Förarna gör sig beredda i depån och på signal från tävlingsledaren får de beträda banan. Varje träningsrunda är begränsad till max 2 minuter och styrs av domaren. Inga övriga förare, motorcyklar och ledare får finnas på innerplan under pågående träning. Antal minuter som respektive lag tilldelas är beroende på körschema och framgår i respektive TR för serien ifråga.

5.7.5 Kurvvakter

TR

Antalet kurvvakter ska vara det samma under träning som krävs vid efterföljande tävling.

5.8 Tvålagsmatcher

TR

5.8.1

TR

I tvålagsmatcher har hemmalaget hjälmfärgerna röd respektive blå, och bortalaget vit respektive gul eller gul/svart.

5.8.2 Startpositioner vid tvålagsmatcher

TR

Förare tillhörande samma lag startar alltid på banorna 1 och 3 eller 2 och 4. Har förarna fasta startpositioner anges detta i aktuellt körschema.
I nomineringsheat är startpositionerna valfria inom paren, om inte startbanorna anges som fasta i aktuellt körschema.

5.8.3

TR

I tävlingar där körschemat inte föreskriver fasta startpositioner är dessa valfria inom paret. Vid sådan tävling ska lagkaptenerna dra lott före start om lagets startpositioner före det första heatet.
Med utgångspunkt från lottdragningen startar lagen i de följande heaten växelvis på banorna 1 och 3, respektive 2 och 4.

5.8.4

TR

Undantag från 5.8.3 vid tävling med körschema med valfria startpositioner. Om ett lag ligger under med minst 8 poäng, har laget rätt att välja startpositionerna 1 och 3 eller 2 och 4. Detta gäller oavsett om taktisk reserv utnyttjas eller inte.
Vid reducering av poängskillnaden till mindre än 8 poäng återgår lagen till de startpositioner som tidigare fastställts vid lottdragningen.

5.8.5 Körschema för Elitserien (2.15.7-Elit)

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1B2V1R1G2
2G7R6V6B7
3R3V3B4G4
4V5B5G7R6
Banunderhåll
5B7G4R2V6
6G2R3V1B4
7G4R1V3B2
Banunderhåll
8B4G7R3V5
9B5G2R6V1
10 V6B7G5R1
Banunderhåll & Paus
11V3B4G2R5
12V1B2G4R3
13R1G5B5V3
Banunderhåll
14V/RV/RG/BG/B
15R/VR/VB/GB/G
 • Följande regler gäller för körschema 2.15.7-Elit tillsammans med tilläggsreglerna för Elitserien.
 • Respektive lag består av 5 ordinarie förare, nr 1-5 och 2 reserver, nr 6-7.
 • Hemmalaget börjar på bana 1 och 3.
 • Reservernas 3 schemalagda heat är låsta, dessa förare kan inte ersättas av någon annan förare eller bytas ut mot varandra.
 • Taktisk reserv är tillåten fr.o.m. heat 5 t.o.m. heat 13 vid underläge med minimum 6 poäng.
 • Ordinarie förare får köra både som taktisk reserv och som ersättare enligt Rider Replacement vid samma tävlingstillfälle.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 6 heat per ordinarie förare och 5 heat för reserverna. Dock får de förare i ett lag som utnyttjas enligt Rider Replacement köra maximalt 7 heat, under förutsättning att regler för taktisk reserv i övrigt är uppfyllda. Vid Rider Replacement får reserverna köra maximalt 6 heat under förutsättning att minst 1 av dessa är ett Rider Replacement heat.
 • Inför nominering av förare till heat 14 och 15 skall sammanlagd poängsumma, (inkl. förarbonuspoäng) för respektive förare sammanräknas.
 • Nominering av förare skall utföras omedelbart efter heat 13 och domaren skall omgående meddelas resultatet av nomineringen. Vid lika poäng mellan förare avgör lagledaren den inbördes ordningen. Hemmalaget skall nominera sina förare först.
 • Till heat 15 ska 2 av lagets 3 poängmässigt främsta ordinarie förare (inkl. förarbonuspoäng) från respektive lag i tävlingen nomineras. För att nominerad förare inte ska delta i heat 15 krävs startförbud av tävlingsläkaren.
 • Till heat 14 väljer lagledningen fritt vilka övriga två förare som skall nomineras.

– De icke nominerade förarna (inklusive förare nr 6 och 7) är reserver för nomineringsheaten.

–  I serie där en lagbonuspoäng utdelas efter dubbelmöte hemma – borta och båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng ska skiljeheat genomföras, se tilläggsreglerna för serien ifråga.

– Skiljeheat i händelse av lika förarpoäng i slutspel stipuleras i tilläggsregler för serien ifråga.

– Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.8.6 Körschema för Allsvenskan (2.15.6-7-2021)

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1V1R1G2B2
2B4G4R3V3
3V5B6G6R5
Banunderhåll
4R3G2B4V1
5V3R5G4B6
6R1V5B2G6
Banunderhåll
7B6V1R5G2
8B2V3R1G4
9G6R3V5B4
Banunderhåll & Paus
10G2B4V3R1
11R5G6B6V5
12G4B2V1R3
Banunderhåll
13 Nomineringsheat
14Nomineringsheat
15Nomineringsheat

Följande specifika regler gäller för körschema 2.15.6-7-2021 tillsammans med tilläggsreglerna för Allsvenskan.

 • Respektive lag består av fem ordinarie förare, nr 1-5, en reserv, nr 6 samt möjlighet till en fri sjua, nr 7. Förare nr 6 och 7 ska alltid vara Svemolicenserade förare.
 • I Allsvenskan ska förare nr 6 ha det lägsta snittet av de anmälda Svemolicenserade förarna på plats nr 1–6. Förare nr 7 får inte ha ett ingångssnitt överstigande 1,000, föraren skall även inneha det lägst löpande snittet när officiellt snitt har uppnåtts, om flera 1,000 förare finns anmälda i laget.

  Förare nr 6 måste delta i minst tre av sina fyra schemalagda heat t.o.m. heat 12, om ingen sjua finns anmäld i laget. Om laget har anmält en sjua kan han ersätta samtliga övriga förare när lagledaren väljer detta.
  Förare nr 6 och den eventuella 7:an kan gemensamt endast ersättas en gång genom taktisk reserv av förare nr 1-5 i de fyra schemalagda heat som förare nr 6 har mellan heat 1-12.
 • Taktisk reserv är endast tillåtet med 1 förare i respektive heat t.o.m. heat 14 vid underläge med minst 6 poäng. Dubbeltoppning i ett och samma heat är inte tillåtet.
 • Ordinarie förare får köra både som taktisk reserv och som ersättare enligt Rider Replacement vid samma tävlingstillfälle.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 6 heat för samtliga förare. Vid Rider Replacement är maximalt antal heat 7 för förare nr 1-6, under förutsättning att regler för taktisk reserv i övrigt är uppfyllda. Vid Rider Replacement för den 4:e rankade föraren i den preliminära laguppställningen så får även förare nummer 7 köra flera extra Rider Replacement heat i samma tävling. Detta gäller dock endast när de möjliga förarna kört 1 Rider Replacement heat. Begränsningen gällande 6 heat gäller dock fortfarande för förare nummer 7.
 • Inför nominering av förare till heat 13, 14 och 15 ska sammanlagd poängsumma, (inkl. förarbonuspoäng) för respektive förare sammanräknas. De två förare med lägst poäng i respektive lag kör heat 13, näst högst poäng kör heat 14 och det två poängbästa förarna kör heat 15, vid lika förarpoäng väljer lagledaren. För att nominerad förare inte ska delta i heat 15 krävs startförbud av tävlingsläkaren.
  Förare som det körs Rider Replacement för kan inte nomineras för deltagande i nomineringsheat.
 • Nominering av förare ska utföras omedelbart efter heat 12 och domaren ska omgående meddelas resultatet av nomineringen. Vid lika poäng mellan förare avgör lagledaren den inbördes ordningen. Hemmalaget ska nominera sina förare i respektive heat före bortalaget. Hemmalaget väljer om man vill starta heat 13 på bana 1-3 eller 2-4, därefter startar lagen vartannat heat på bana 1-3 och 2-4.
 • Den förare som inte nomineras till nomineringsheaten, om laget har med sig en fri sjua är reserv i nomineringsheaten, dock gäller maximalt antal heat enligt ovan. Består laget av 6 förare tävlingsdagen eller att man kör Rider Replacement så har man ingen reserv till nomineringsheaten.    
 • I serie där en lagbonuspoäng utdelas efter dubbelmöte hemma – borta och båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng ska skiljeheat genomföras, se tilläggsreglerna för serien ifråga.
 • Skiljeheat i händelse av lika förarpoäng i slutspel stipuleras i tilläggsregler för serien ifråga.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.8.7 Fyrlagsmatcher – körschema för Div 1 och Ungdomsserien-4.20.4

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1V4B1R4G2
2B2R3G1V3
3R2V1B4G3
4B3R1G4V2
Banunderhåll
5V1G4B2R4
6R3V2G3B1
7G1V4B3R2
8V3G2R1B4
Banunderhåll
9B4R4V2G1
10G2B3V1R3
11B1V3R2G4
12G3B2V4R1
Banunderhåll & Paus
13G4B4R3V4
14R4G3V3B3
15V2R2G2B2
16R1G1B1V1
Banunderhåll
17GVRB
18BGVR
19RBGV
20VRBG

Följande specifika regler gäller för körschema (4.20.4) tillsammans med tilläggsreglernaför Div. 1 respektive Ungdomsserien.

 • Respektive lag består av tre ordinarie förare (nr 1-3), samt en ordinarie förare tillika extra reserv (nr 4).
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 5 per förare nr 1-3.
 • Extra reserven (nr 4) ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och får delta i maximalt 1 heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten.
 • Inför heat 17, 18, 19 och 20 ska sammanlagd poängsumma, för respektive förare sammanräknas. Den förare som uppnått lägst poäng ska köra i heat 17, nästa förare i heat 18 och så vidare, i heat 20 ska den bästa poängplockaren från respektive lag delta. Vid lika poäng mellan förare avgör lagledaren den inbördes ordningen.
 • Det lag som vinner får 3 poäng, 2:an 2 poäng och 3:an 1 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag, med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida


5.9 Övriga körscheman för lagtävlingar

TR

5.9.1 Trelagsmatcher 5-mannalag – 3.18.5

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödBlåVitGul
1A2BB3VA1RB1C
2C1RB2VC2BB4G
3C4RA4VC3BA5G
4C5BA2GC2RA3V
Banunderhåll
5B4RC4VB3BC3G
6A3RB5VA5BB2G
7A1BC1GA4RC5V
8C2BB1VC4RB5G
Banunderhåll
9B2RA1GB4BA2V
10B1RC5GB5BC3V
11A4BB2VA2RB3G
12A5RC2GA1BC1V
Banunderhåll & Paus
13B5RA3VB3BA4G
14C3RB4VC1BB1G
15C4BA5VC5RA3G
Banunderhåll
16B3RC3GB2BC2V
17B4RA2GB1BA1V
18A4RC1VA3BC4G

Följande specifika regler gäller för körschema 3.18.5.

 • Respektive lag består av tre ordinarie förare nr 1-3, en ordinarie förare, tillika extra reserv nr 4 samt en reserv nr 5.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 5 per ordinarie förare.
 • Reserven ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och får delta i maximalt 2 heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten
 • Förare nr 4 är extra reserv och får inte ha ett högre heatsnitt på laganmälningsdagen än någon av förarna 1-3.
 • Extra reserv får sättas in för att ersätta reserven i maximalt 1 heat.
 • Det lag som vinner får 2 poäng, 2:an 1 poäng och 3:an 0 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag, med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.9.2 Fyrlagsmatcher 5-mannalag – 4.20.5

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1V4B1R4G2
2B2R3G1V3
3R2V1B4G3
4B3R1G4V2
Banunderhåll
5R5B5V5G5
6V1G4B2R4
7R3V2G3B1
8G1V4B3R2
Banunderhåll
9V3G2R1B4
10V5G5R5B5
11B4R4V2G1
12G2B3V1R3
Banunderhåll & Paus
13B1V3R2G4
14G3B2V4R1
15G5V5B5R5
16G4B4R3V4
Banunderhåll
17R4G3V3B3
18V2R2G2B2
19B5R5G5V5
20R1G1B1V1

Följande specifika regler gäller för körschema 4.20.5.

 • Respektive lag består av fyra ordinarie förare nr 1-4, samt en reserv nr 5.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 4 per förare nr 1-4.
 • Förare nr 5 ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och får delta i maximalt 2 heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten.
 • Det lag som vinner får 3 poäng, 2:an 2 poäng och 3:an 1 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.9.3 Femlagsmatcher 3-4 mannalag – 5.20.3-4

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödBlåVitGul
1B2B3D2D3
2A1A3C1C3
3E1E3B1B3
4D1D3A2A3
Banunderhåll
5C2C3E2E3
6A1A2B1B2
7C1C2D1D2
8E1E2A1A2
Banunderhåll
9B1B2C1C2
10D1D2E1E2
11B1B3A1A3
12D1D3C1C3
Banunderhåll & Paus
13A2A3E1E3
14C2C3B2B3
15E2E3D2D3
16C1C2A1A2
Banunderhåll
17B1B2E1E2
18A1A2D1D2
19E1E2C1C2
20D1D2B1B2
 • Följande specifika regler gäller för körschema 5.20.3-4.

 • respektive lag A-B-C-D-E består av två ordinarie förare nr 1-2, samt en reserv nr 3. Dessutom får en fjärde förare medtagas. Denne förare har inga fasta heat men får delta fritt, dock i maximalt 6 heat.
 • Reserv nr 3 får delta i maximalt två heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten.
 • Startpositionerna inom paren är valfria.
 • Röd och blå disponerar bana 1 och 3.
 • Vit och gul eller gul/svart disponerar bana 2 och 4.
 • Det lag som vinner får 4 poäng, 2:an 3 poäng, 3:an 2 poäng och 4:an 1 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag, med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.9.4 Sexlagsmatcher 2-mannalag-6.15.2/3 Fasta startbanor

TR

HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1A1RB1VA2BB2G
2C1RD1VC2BD2G
3E1RF1VE2BF2G
4D1RA1VD2BA2G
Banunderhåll
5E2BC1VE1RC2G
6B2BF2GB1RF1V
7A2BC2GA1RC1V
8F2BD2GF1RD1V
Banunderhåll
9B1RE2GB2BE1V
10F1RC1VF2BC2G
11E1RA2GE2BA1V
12D2BB2GD1RB1V
Banunderhåll & Paus
13A1RF1VA2BF2G
14D1RE1VD2BE2G
15C2BB1VC1RB2G

Följande specifika regler gäller för körschema 6.15.2/3 Fasta startbanor.

 • Respektive lag består av två ordinarie förare med möjlighet att ha med en fri tredje förare.
 • Har laget en tredje förare med så ska samtliga förare delta i minst 2 heat under tävlingen. Enda undantaget är om förare får startförbud av sjukvårdspersonalen.
 • Den fria trean ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och kan ersätta en ordinarie förare när som helst under tävlingen men kan inte köra i mer än 5 heat.
 • Det lag som vinner får 5 poäng, 2:an 4 poäng, 3:an 3 poäng, 4:an 2 poäng och 5:an 1 poäng.
 • Om det efter genomförd tävling är två eller flera lag som har uppnått lika antal poäng körs skiljeheat enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.9.5 Sjulagsmatcher 2-3-mannalag – 7.21.2/3 Fasta startbanor

TR
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödVitBlåGul
11324
25768
39111012
4131142
Banunderhåll
53546
679810
714121311
82615
Banunderhåll
98473
101013914
11112121
1241039
Banunderhåll & Paus
13611512
14138147
1511029
16123114
Banunderhåll
17514613
188271
19414313
2096105
21127118

Följande specifika regler gäller för körschema 7.21.2/3 Fasta startbanor

 • Respektive lag består av två ordinarie förare samt en frivillig tredjeförare. Tredjeföraren kan ersätta en ordinarie förare när som helst under tävlingen.
 • Har laget en tredje förare med så ska samtliga förare delta i minst 2 heat under tävlingen. Enda undantaget är om förare får startförbud av sjukvårdspersonalen.
 • Respektive lag numreras enligt följande: 1-2-15 / 3-4-16 / 5-6-17 / 7-8-18 / 9-10-19 / 11-12-20 / 13-14-21.
 • Fasta startbanor.
 • Det lag som vinner får 6 poäng, 2:an 5 poäng, 3:an 4 poäng, 4:an 3 poäng, 5:an 2 poäng och 6:an 1 poäng.
 • Om det efter genomförd tävling är två eller flera lag som har uppnått lika antal lagpoäng körs ett skiljeheat enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.9.6 Lika resultat vid tre- fyra- fem – sex respektive sjulagsmatcher.

TR

I händelse av lika resultat mellan två eller flera lag efter genomförd tävling, fastställs ordningsföljden i prisprotokollet genom ett skiljeheat med en nominerad förare från respektive lag enligt SR 5.5.
Detta heat ingår inte i maximerat antal heat för respektive förare och poängen tillgodoräknas inte något av de deltagande lagen.
Vid match som av någon anledning avbryts men ändå ska räknas som körd, gäller vid lika poäng att lag med flest antal 3:or, i andra hand 2:or och i tredje hand 1:or placeras främst, i fjärde hand ska antalet fullföljda heat räknas. Om inget av detta särskiljer lagen avgörs ordningsföljden genom lottning.

5.9.7 Andra körscheman

TR

Om annat körschema används gäller tillämpliga delar av ovanstående regler. Det åligger arrangören att informera Svemo och deltagarna om de ändringar och eventuella tilläggsregler som ska gälla vid sådan tävling. Övriga körscheman finns att hämta på Svemo hemsida.

5.10 Särskilda regler i lagtävlingar

TR

5.10.1 Regler angående rätt att tävla som reserv

TR

I lagmatcher ska reservplatserna besättas av den/de förare som har det lägsta löpande snittet enligt officiell lista för heatsnitt.
Ger denna beräkning inte ett avgörande med avseende på rätten att tävla som reserv, har lagledaren rätt att avgöra placeringen.
Beräkningen ska avse situationen vid laganmälningsdagen, 4 (fyra) arbetsdagar före, inklusive tävlingsdagen. Eventuella avvikelser anges i TR för respektive serie.

5.10.1.1 Reservers tävlingsdeltagande

TR

Reserv eller extra reserv får ersätta startberättigad förare under nedanstående förutsättningar:

 • på lagledarens order ersätta en av de övriga förarna.
 • ersätta en startberättigad förare som ej kan deltaga i omstart.
 • ersätta en förare som uteslutits på grund av Touch the Tape (TT).

Den ersatte föraren är reserv för ersättande förare, dock inte vid Touch the Tape (TT).

5.10.2 Ordinarie förares tävlingsdeltagande

TR

Utöver de fastställda heaten i aktuellt körschema får ordinarie förare endast delta i tävlingen om någon av följande två regler är tillämpliga. Denna rätt kan inskränkas i reglerna för aktuellt körschema eller andra bestämmelser för serien ifråga.

5.10.3 Taktisk reserv

TR

Gränsvärdet för att få utnyttja taktisk reserv redovisas tillsammans med aktuellt körschema. När dessa förutsättningar uppfylls, får lagledaren ersätta en eller två förare med valfri annan ordinarie förare, taktisk reserv, varvid följande gäller:

 • Förare får endast köra som taktisk reserv en gång under tävlingen.
 • Om två taktiska reserver används i samma heat, ska lagledaren ange vilken förare som ersätter vem.
 • Lagledaren ska inför varje aktuellt heat och innan förarna lämnar depån, meddela domaren namnet/namnen på taktiska reserver.
 • Taktisk reserv får, om det i övrigt sker enligt förutsättningarna i denna artikel, sättas in för att ersätta startberättigad förare.
 • Enligt samma regler får en förare som deltagit som taktisk reserv i heat som avbrutits enligt SR 2.15 ersättas av den ursprungliga föraren eller annan förare som kör som taktisk reserv.
  Föraren ska dock vara berättigad att delta i omstarten.

5.10.4 Rider Replacement

TR

Ersättare för frånvarande förare i dennes schemalagda heat är tillåtet enligt nedanstående förutsättningar, se även SR 5.21.9 samt tilläggsregler.

Rider Replacement får utnyttjas för en förare per lag och tävlingstillfälle. Respektive series tilläggsregler, TR bestämmer inför varje säsong antalet förare som kan ersättas.

Rider Replacement får utnyttjas då en förare har förhinder att delta i tävlingen.

Utnyttjande av Rider Replacement för en långtidsfrånvarande förare får ske under maximalt en sammanhängande tävlingssäsong.

Den frånvarande föraren ska vara upptagen i den preliminära laguppställningen för aktuell tävlingsdag.

Förare som ersätts enligt Rider Replacement ska ha deltagit i minimum 1 lagtävling i någon av de ligor där föraren är registrerad under innevarande säsong.

Förare ska nomineras som ersättare inför varje heat där den frånvarande föraren skulle ha deltagit.

Ingen förare får köra som ersättare enligt denna artikel mer än en gång per tävling. Undantaget i Elitserien med körschema 2.15.7-Elit de gånger laget kör Rider Replacement för föraren som rankas femma enligt listan för löpande snitt, då tillåts reserverna att ersätta den frånvarande föraren i två heat var i valfri ordning.

Undantaget i Allsvenskan med körschema 2.15.6-7 de gånger laget kör Rider Replacement för föraren som rankas fyra enligt listan för löpande snitt, då tillåts den ena reserven att ersätta den frånvarande föraren i två heat. Detta gäller dock endast när de möjliga förarna har kört 1 Rider Replacement heat.
I prisprotokollet ska det framgå vilken förare som Rider Replacement utnyttjats för.

5.11 Walkover

TR

5.11.1

TR

Lag som utan giltigt skäl inte ställer upp i match, eller som inte fullföljer denna, har förlorat matchen på Walkover.

Sker detta i 2-lagsmatcher med körschema 5.8.5 ska matchen räknas med resultatet 45-0 till det lag som avsett att delta.

5.11.2 Uteslutning på grund av Walkover

TR

Lämnar lag i Elitserien och Allsvenskan Walkover ytterligare en gång under samma säsong, ska laget uteslutas ur serien. För 2-lagsmatcher enligt körschema SR 5.8.5 gäller att samtliga av det uteslutna lagets seriematcher ska räknas bort från serietabellen.
Undantag från detta ska göras om föreningen lämnar sin andra WO i lagets sista match för säsongen, i detta fall ska matchen räknas med resultatet 45-0.

I serie som körs med 3-4 eller fler lag per match kan hänsyn till vad som är lämpligt för det fortsatta serietävlandet beaktas av Svemo när det gäller eventuell uteslutning av lag efter en andra WO.

Även i andra situationer får undantag från detta stycke göras, när det av Svemo bedöms lämpligt ur sportslig synpunkt.

Uteslutet lag räknas som nedflyttningslag och har nästa säsong rätt att starta i närmast lägre serie.

5.11.3 Lagpoäng vid WO

TR

Lag som lämnat Walkover erhåller inga lagpoäng.

5.11.4

TR

Vid Walkover där tävlingen inte körs, delas lagpoängen mellan de lag som avsett att delta. Dock får inget lag erhålla mer lagpoäng än vad segrande lag erhåller enligt aktuell tävlingsform. Detsamma gäller fördelning av förarpoäng.

5.11.5 Sanktionsavgifter och poängavdrag vid Walkover

TR

Sanktionsavgifter registreras i aktuell förenings varukorg i Svemo TA och ska senast inom 30 dagar vara betald via Svemo TA.
Om det anses påkallat äger Svemo, istället för att ta ut sanktionsavgift enligt ovan, göra en anmälan till Disciplinnämnden för prövning av eventuell bestraffning enligt bestämmelserna i 14 kap. RF:s stadgar.

Elitserien25 000 kr + avdrag med 6 lagpoäng
Allsvenskan25 000 kr + avdrag med 4 lagpoäng
Div 18 000 kr + avdrag med 2 lagpoäng
250cc SerienAvdrag med 2 lagpoäng
UngdomserienAvdrag med 2 lagpoäng

5.12 Avbruten tävling

TR

Resultat från avbruten serietävling ska räknas om minst hälften, av antalet fastställda heat enligt aktuellt körschema har körts innan matchen avbryts.

5.13 Särskilda regler angående avancemang

TR

Förening i Allsvenskan kan inför nästkommande säsong skriftligen till Svemo senast 1 oktober innevarande år ansöka om uppflyttning till Elitserien. Särskilda villkor beträffande ekonomi, anläggning och organisation kommer att beaktas av Svemo vid sådan ansökan.

A-lag i Div. 1 som önskar delta i Allsvenskan nästkommande säsong ska senast den 1 oktober innevarande år ansöka om detta, särskilda villkor beträffande ekonomi, anläggning och organisation kommer att beaktas av Svemo vid sådan ansökan.

Förening i Elitserien och Allsvenskan som önskar dra sig ur aktuell serie ska skriftligen meddela Svemo detta senast den 1 oktober innevarande år.

Om vakans uppstår i en serie på grund av att förening dragit sig ur, äger Svemo rätt att ensamt avgöra om vakansen ska fyllas, eller om serien ska köras med reducerat antal lag.

5.14 Regler för deltagande i svenska seriesystem

TR

5.14.1

TR

För deltagande i svenskt seriesystem ska föreningen vara registrerad som aktiv speedwayförening hos Svemo. I Elitserien och Allsvenskan äger enbart förenings A-lag rätt att delta.

Lag som deltar i serie ska förfoga över en permanent bana där samtliga hemmamatcher ska köras. Om lag av någon anledning behöver använda sig av ytterligare en hemmabana under samma säsong krävs tillstånd av Svemo. Tillstånd ges förutsatt att den alternativa banan minst uppfyller de krav som ställs för aktuell serienivå.

5.15 Regler för beräkning av snitt

TR

Nedanstående regler för beräkning av snitt gäller för samtliga serier och finns publicerade på Svemo hemsida.

5.15.1 Resultatredovisning

TR

Samtliga tävlingar som genomförs i serier ska redovisas live i Svemo TA.

Denna resultatrapportering utgör underlag för all snittberäkning.
Arrangören ska därför tillsätta en operatör med specifikt ansvar för rapporteringen.
Operatören ska vara så placerad att domaren och operatören obehindrat kan kommunicera med varandra under tävlingens gång.

Samtliga registrerade förares officiella och inofficiella snitt inför en säsong beräknas med det beräkningssätt som Svemo beslutat tillämpa.
Snitten publiceras lagvis i 2 kolumner efter varje tävlingsomgång.
Snittet beräknas på förarens inkörda poäng dividerat med antalet körda heat, så kallat heatsnitt.
Snittberäkning ska ske med tre decimalers noggrannhet inklusive avrundning av den fjärde decimalen vid beräkning av samtliga snittyper. Vid avrundning gäller att 0 – 4 avrundas nedåt och 5 – 9 avrundas uppåt.
När detta reglemente innehåller hänvisning till snitt i olika divisioner, ska av Svemo fastställda omräkningsfaktorer eller inofficiella heatsnitt användas vid sådan jämförelse. Om Svemo bedömer att någon eller några av de gällande värdena i de olika snittberäkningstyperna ska ändras, ska de nya värdena publiceras före den 1 november säsongen innan de ska träda i kraft.

5.15.2 Faktorer för omräkning av heatsnitt mellan olika divisioner.

TR

Förare som i samband med övergång från förening i en division till förening i en annan division inför kommande säsong omfattas av nedanstående beräkningssätt.
Om föraren säsongen innan har kört minst 12 heat i den nya divisionen ska hans inkörda inofficiella snitt räknas som officiellt snitt och bildar förarens ingångssnitt i aktuell serie.

Om föraren inte har ett inofficiellt snitt i aktuell serie vid övergång mellan föreningar i olika divisioner ska heatsnitten räknas om enligt nedanstående faktorer.
Aktuellt snitt divideras med 0,75 + 0,667 vid övergång till lag i närmast lägre serie.
Aktuellt snitt multipliceras med 0,75 – 0,500 vid övergång till lag i närmast högre serie.
I det fall övergång sker mellan fler än en division omräknas snittet ytterligare en gång.

Förare med icke svensk licens får som lägst 1,250 i ingångssnitt till en ny säsong i Elitserien. Detta gäller både nya
förare och förare som redan kör i det svenska seriesystemet men som inte uppnått 1,250.

5.15.3

TR

För beräkning av olika snittpoäng ska nedan beskrivna snittberäkningstyper tillämpas. Förklaring och användningsområden för de olika snitt typerna är beskrivna nedan.

5.15.4 Officiellt heatsnitt

TR

För erhållande av officiellt heatsnitt krävs att förare deltar i minimum 12 heat under en och samma säsong.
Snittet utgör det heatsnitt som ska tas med i beräkningen för lagsnitt inför nästkommande säsong och är förarens ingångssnitt. Snittberäkningen grundas på samtliga matcher som föraren har kört i grundserien.

Endast deltagande i A-lag i den förening där föraren är registrerad utgör beräkningsgrund för officiellt heatsnitt. För förare som inte är registrerad i moderföreningens A-lag utan enbart i föreningens reservlag i div.1, ska detta lag bedömas som A-lag för aktuell förare.

Förare som närmast föregående säsong har erhållit ett officiellt heatsnitt ska delta i minst 12 heat innevarande säsong för att erhålla ett nytt officiellt heatsnitt. Förare som inte har deltagit i minst 12 heat innevarande säsong, behåller sitt officiella heatsnitt från närmast föregående säsong.

Svemolicenserade förare som inte har uppnått ett officiellt heatsnitt i t.ex. Elitserien innevarande säsong, men har ett officiellt heatsnitt i Allsvenskan samma säsong får sitt Allsvenska snitt omräknat till Elitseriesnitt enligt gällande omräkningsfaktorer. Detta gäller även från Allsvenskan till Elitserien. Förare som efter omräknat snitt får ett ingångssnitt på 0,599 eller lägre, tilldelas minimivärdet 0,500 i ingångssnitt. I vissa exceptionella fall kan Svemo Track Racing besluta om justering av förares snitt.

5.15.5 Inofficiellt heatsnitt

TR

Förare som har deltagit i annan serie enligt gästföraravtal eller i förenings reservlag och där kört minst 12 heat räknas detta som inofficiellt snitt i aktuell serie.

5.15.6 Ingångssnitt

TR

Ingångssnitt är förarens personliga heatsnitt beräknat på antalet inkörda poäng dividerat med antal körda heat (minimum 12 heat) i grundserien och slutspelet från föregående säsong.
Alla Svemolicensierade förare med verkligt ingångssnitt upp till 1,000 tilldelas minivärdet 0,500 i ingångssnitt i Elitserien. Förare som tillkommer som ny förare i seriesystemet eller i det fall föraren inte har uppnått minimum 12 heat under en och samma säsong tilldelas ingångsnitt enligt SR 5.15.11 gällande förare med svensk moderförening och enligt SR 5.15.12 gällande förare med utländsk moderförening.

5.15.7 Löpande snitt

TR

Det löpande snittet är det sammantagna värde som föraren får utifrån sitt tävlande i grundserien och eventuellt slutspel.
Snittet omräknas efter varje genomförd tävling och utgör grund för inplacering i laget. Det löpande snittet börjar gälla för inplacering i laget när föraren har uppnått minst 12 heat i aktuell serie, dessförinnan gäller förarens ingångssnitt för inplacering i laget.

5.15.8 Lagsnitt

TR

Lagsnitt är det sammantagna värde som framräknats genom att ingångssnittet för samtliga förare i laget adderats samman i avsikt att fastställa värdet av lagets totala snitt.

5.15.9 Taksnitt

TR

I vissa serier kan lagsnittet vara begränsat med ett taksnitt. Sådana begränsningar publiceras i tilläggsregeln TR för respektive serie inför varje säsong. Det ingångssnitt som respektive förare tilldelats i förarredovisningen gäller som underlag för beräkning av taksnittet under hela säsongen.

5.15.10 Golvsnitt

TR

I vissa serier kan golvsnitt förekomma. Sådan begränsning publiceras i tilläggsregeln TR för respektive serie inför varje säsong.
Golvsnitt beräknas antingen på kolumnen ingångsnitt eller löpande snitt vid respektive tävlingstillfälle. Den högsta siffran används alltid vid eventuell bestraffning för underskridande av golvsnitt.
Innan förarna har kört något heat under säsongen så visar den löpande kolumnen i den preliminära laganmälan inget snitt för aktuell/aktuella förare, vid dessa tillfällen används ingångssnittet även i den löpande kolumnen med hänsyn till beräkning av golvsnittet.

5.15.11 Minimivärde

TR

Minimivärdet för heatsnitt vid inplacering i det totala lagsnittet för Elitserien, Allsvenskan och div. 1, är 0,500 poäng.
Minimivärdet gäller även för förare som i sitt tävlande har uppnått ett lägre heatsnitt än de ovan nämnda värdet.

5.15.12

TR

Förare som vid förarredovisningen den 28 februari saknar officiellt svenskt heatsnitt ska inför kommande säsong tilldelas de heatsnitt föraren innehar i den högst rankade ligan enligt ranking nedan:
1. PGE Ekstraliga PL.
2. Liga 1 PL.
3. Speedwayligaen DK
4. Premiership GB.
5. Liga 2 PL.
6. Övriga ligor.

Detta gäller med hänsyn till följande värdering av respektive ligor, med utgångspunkt från att Svenska Elitserien är värd 1,0.
1,0 Polska Extraliga
0,9 Polska förstaliga
0,8 GB Premiership League, DK Speedwaligaen
0,7 Tjeckiska Extraliga, Polska andraliga, Ryska förstaligan, Tyska Bundesliga, GB Championship League
0,6 Övriga ligor

I händelse av att föraren efter ovanstående justering får ett heatsnitt understigande 1,250 i (elitseriesnitt) tilldelas föraren 1,250 vid registrering i Elitserien och 2,000 vid registrering i Allsvenskan. Om föraren enligt ovanstående har ett snitt överstigande 1,250 räknas snittet om enligt gällande omräkningsfaktor vid registrering i Allsvenskan.

5.15.13

TR

Svensklicensierade förare som flyttas upp från ungdomsklass tilldelas minimivärde enligt SR 5.15.11

5.15.14

TR

Förare som gjort uppehåll från tävlande och inte varit registrerad i svenskt seriesystem de 2 närmast föregående tävlingssäsongerna tilldelas det heatsnitt som föraren hade vid uppehållets början.
Om uppehållet sträcker sig längre än de 2 närmast föregående tävlingssäsongerna, anses föraren som ny förare och ska tilldelas heatsnitt enligt SR 5.15.11 för Svemolicenserade förare, och 5.15.12 för icke Svemolicenserade förare.

5.16 Lagpoäng

TR

Lagpoäng utgår enligt följande:

2-lagsmatcher: Segrande lag erhåller två poäng, vid oavgjort erhåller vardera lag en poäng.
Förlorande lag erhåller inga poäng.
3-lagsmatcher: 2-1-0 i lagpoäng.
4-lagsmatcher: 3-2-1-0 i lagpoäng.
5-lagsmatcher:4-3-2-1-0 i lagpoäng.
6-lagsmatcher:5-4-3-2-1-0 i lagpoäng.
7-lagsmatcher: 6-5-4-3-2-1-0 i lagpoäng.

5.16.1 Lagbonuspoäng

TR

I vissa serier med 2-lagsmatcher utdelas en lagbonuspoäng till det lag som har erövrat flest förarpoäng i ett dubbelmöte hemma – borta mellan 2 lag. Detta beskrivs i tilläggsregler, TR för serien ifråga.

5.17 Serietabeller

TR

5.17.1 2-lagsmatcher.

TR

Om två eller flera lag erövrat samma antal lagpoäng, ska det lag som har den högsta kvoten i sluttabellen, placeras före. Vid lika lagpoäng placeras ett lag som lämnat WO sist av aktuella lag, oavsett eventuell högre kvot. Beräkning av kvot utförs genom att antalet inkörda förarpoäng divideras med antalet förlorade förarpoäng.

5.17.2 Övriga tävlingsformer

TR

Om två eller flera lag erövrat samma antal lagpoäng, placeras lagen efter totalt antal inkörda förarpoäng. Om detta inte är utslagsgivande, jämförs antalet lagpoäng, i första hand förstaplatser och i andra hand andraplatser o.s.v. Vid lika lagpoäng placeras ett lag som lämnat WO sist, oavsett antal förarpoäng.

5.18 Inställd tävling

TR

Utgångspunkten är att matcher i Elitserien och Allsvenskan alltid ska genomföras på ordinarie tävlingsdag enligt tävlingskalendern. För att detta ska vara möjligt ska föreningarna:

 • Förbereda banan för tävling i så god tid som möjligt.
 • Ha tillgång till en ändamålsenlig maskinpark och extra banmaterial.
 • Elitserieföreningarna ska vid behov även kunna täcka sina banor.

Det enda skälet för att kunna ställa in en match dagen före matchdag är om det kan förutses att det till följd av nederbörd sportsligt inte kommer att gå att genomföra matchen, då gäller följande:

 1. Om det kan befaras att en match inte kommer att kunna genomföras på ordinarie tävlingsdag ska företrädare för arrangörsföreningen kontakta motståndarlaget och domare för att diskutera frågan.
 2.  Fokus ska läggas på väderleksprognosen för matchdagen kl. 17:00 – 21:00.
 3.  Beslut om att eventuellt ställa in ska fattas sent ca: kl. 18:00, då det vid den tidpunkten finns ganska säkra väderleksprognoser för påföljande dag.
 4. Båda föreningarna ska vara överens om att ställa in och samtidigt komma överens om ny alternativ matchdag. Berörd domare ska ingå i dialogen.
 5.  Styrelseledamot i arrangörsföreningen eller av styrelsen särskilt utsedd person ska då omgående kontakta Svemo och underrätta om beslutet samt den nya matchdagen.

En inställd tävling i Elitserien och Allsvenskan ska alltid köras senast fyra veckor efter inställandet. Svemo Track Racing kan dock ge tillåtelse att senarelägga den inställda tävlingen vid särskilda fall.

I Elitserien gäller följande turordning angående överenskommelse om nytt datum vid inställd match där lagen är på plats:

 1. Lagledarna ska om möjligt komma överens på plats.
 2. Respektive förenings ESS representanter resonerar utefter de samtal som varit mellan lagledarna och försöker hitta ett datum som passar båda föreningarna, ekonomiska intressen ska prioriteras. Beslut om nytt datum ska komma inom 48 timmar. Det nya datumet ska så fort det är överenskommet enligt ovan turordning meddelas Svemo Track Racing.
 3. Beslut tas av Sportansvarig på Svemo Track racing. De uppgifter som har framkommit i diskussionen ska lämnas till Sportansvarig på Svemo Track racing som tar ett beslut snarast. Båda föreningarna ska innan mötet delge sina synpunkter för och emot de datum som finns på förslag.

Det nya datumet ska så fort det är överenskommet enligt ovan turordning meddelas domaren och Svemo Track Racing.

I Allsvenskan gäller att:
Arrangören tillsammans med motståndarlaget träffar överenskommelse om nytt matchdatum, det nya datumet ska skriftligen via mejl senast 48 timmar efter inställandet meddelas Svemo.
Se även TR för serien ifråga gällande eventuella reservdagar och respektive series två sista omgångar. (Beakta även innevarande års International Speedway League Calendar).

För övriga tävlingar gäller att arrangörsföreningen omgående meddelar domaren och Svemo Track Racing angående inställd tävling och tillsammans med berörda lag kommer överens om ny tävlingsdag.
Det nya tävlingsdatumet ska vara inom fem (5) veckor från det ordinarie datumet och ska skriftligen via mejl senast 7 dagar efter inställandet meddelas Svemo.

5.19 Kvalificerade lag för Elitserien och Allsvenskan

TR

Samtliga lag som är kvalificerade att delta i Elitserien och Allsvenskan inför nästkommande säsong, ska senast den 1 oktober innevarande år skriftligen meddela Svemo om man har för avsikt att inte delta i aktuell serie enligt SR 5.13.

5.20 Serieanmälan och Förarredovisning

TR

5.20.1 Serieanmälan

TR

Samtliga föreningar som avser att delta i en serie nästkommande säsong ska senast den 30 november innevarande år, till Svemo skicka in sin officiella Serieanmälan som anger respektive serie som klubben anmäler sig att delta i kommande säsong. Blankett för detta finns på Svemo hemsida.

Om förening efter den 1 december drar sig ur serie som man har anmält sig till, påförs laget en sanktionsavgift på 25 000 kr.

Om det anses påkallat äger Svemo istället för att ta ut sanktionsavgift enligt ovan, göra en anmälan till Disciplinnämnden för prövning av eventuell bestraffning enligt bestämmelserna i 14 kapitlet RF:s stadgar.

5.20.2 Förarredovisning

TR

Samtliga föreningar som har anmält deltagande i en serie skall senast den 28 februari innevarande år, till Svemo redovisa namn och övriga av Svemo begärda uppgifter på samtliga förare som föreningen avser att använda i sina anmälda lag, under innevarande säsong. I de serier där det finns begränsningar på antalet tillåtna förare över ingångssnittet ska maximalt antal förare redovisas, inga förare tillåts tillföras förartruppen i efterhand. Förare kan dock ersättas genom användning av transferkort enligt reglerna för transferkort. Redovisning av förare skall utföras på avsedd blankett som finns på Svemo hemsida.
Svemolicenserade 0,500 förare kan tillföras förartruppen under pågående säsong utan att transferkort behöver användas.

5.20.3 Ersättning för resekostnader

TR

Förening som drar sig ur en serie under pågående säsong, får åläggas att ersätta de lag som har haft matcher mot föreningen för skäliga faktiska resekostnader som man har haft i samband med tävlingar mot laget.

5.21 Gästförare

TR

5.21.1

TR

Avtal om gästförarkontrakt kan endast slutas mellan Allsvensk förening och Svensklicensierad förare, gästförarkontrakt kan endast skrivas med en förening. Föraren får inte tävla för två föreningar i samma serie, undantag är reservlag.
Antal gästförare som tillåts regleras i tilläggsreglerna för Allsvenskan.

5.21.2

TR

Avtalets giltighet är anpassad till en enstaka speedwaysäsong och gäller från och med 1 april till och med 15 oktober innevarande säsong. Gästförarkontrakt mellan parterna kan tecknas t.o.m. 28 februari det år avtalet avser.

5.21.3

TR

Den förening där föraren är uppsatt i förarredovisningen som icke gästförare är förarens moderförening. Förare som är registrerad i Allsvensk moderförening tillåts i samband med transferfönstren göra övergång till förening i Elitserien och då istället skriva gästförarkontrakt med nuvarande förening i Allsvenskan.

5.21.4

TR

Förare med gästförarkontrakt får delta i gästkontraktsföreningens A-lag samt dess eventuella reservlag.

5.21.5

TR

Förare som har ett officiellt heatsnitt i Allsvenskan tilldelas aktuellt heatsnitt. Finns inget officiellt heatsnitt i serien räknas snittet om enligt gällande omräkningsfaktorer.
Förare som inte innehar något officiellt eller inofficiellt heatsnitt tilldelas minimisnittet i gästkontraktsföreningen.

5.21.6

TR

Heatsnittet räknas om efter varje tävlingstillfälle enligt de regler som gäller för serien.

5.21.7

TR

Samtliga gästförare får användas vid ett och samma tävlingstillfälle.

5.21.8

TR

Den förening som utnyttjar gästförare ansvarar för att föraren uppfyller sina skyldigheter vid aktuellt tävlingstillfälle som om föraren vore föreningens egen.
Därvid ska Svemo tävlingsreglementen och övriga bestämmelser gälla.

5.21.9

TR

Rider Replacement får utnyttjas för gästkontraktsförare.

5.21.10

TR

Föreningar som har ingått gästförarkontrakt tillåts avancera i seriesystemet oavsett om föreningen har utnyttjat gästförare eller inte.

5.21.11 Ersättande gästförare

TR

Lag i Allsvenskan som får en av sina listade gästförare skadade ges möjlighet att ta in en ersättande gästförare. En ersättande gästförare ska ha svensk licens och sakna kontrakt med annan förening i samma serie, föraren kan då gästas in under tiden den skadade föraren är borta. Innan föraren kan tillföras aktuell förening ska gästförarkontrakt enlig nedan skickas till Svemo för registrering.
Lag tillåts även enligt ovanstående regler ersätta en gästförare som av någon anledning definitivt upphört med sitt tävlande inför eller under innevarande säsong.

5.21.12

TR

De gästförarkontrakt som ska användas finns att hämta på Svemo hemsida.

5.21.13

TR

Gästförarkontrakten ska skickas till Svemo för registrering och vara Svemo tillhanda senast den 28 februari det år avtalet avser.
Registreringsavgiften är 1000: – per gästförarkontrakt och ska vara Svemo tillhanda senast den 1 april det år avtalet avser. Avgiften faktureras från Svemo eller läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA.
Vid ersättande av gästförare enligt 5.21.11 debiteras registreringsavgiften vid aktuellt tillfälle genom att avgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA, avgiften ska vara betald innan registrering av den nya föraren kan ske, betalning ska ske i Svemo TA.

5.21.14

TR

Dessa regler är strikt reglerade som en nationell utvecklingsverksamhet för svensklicensierade förare.
Avsikten är främst att bereda tävlingstillfällen för utveckling av egna juniorer, men även för andra förare.

5.22 Felaktig färg på hjälm/hjälmhuva

TR

Lagledare är vid lagtävlingar ansvariga för att respektive förare använder rätt färg på hjälm/hjälmhuva.
Vid tillfälle där förare kommer ut med fel färg på hjälm/hjälmhuva ska domaren avbryta 2-minutersregln och genom speakern påtala felet samt starta en ny 2-minutersregel.
En straffavgift på 1000 kr/förare och tillfälle ska utdömas. Straffavgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA, avgiften skall vara betald inom 30 dagar och betalning skall ske i Svemo TA.

5.23 Förarpresentationer

TR

Vid lagtävlingar där presentation av förare och lagledare görs innan första heatet ska den utföras på samma sätt för samtliga deltagande lag i tävlingen.

6. PROTESTER

TR

6.1 Regler för handläggning av protester

TR

Protest ska inlämnas skriftligt och med motivering omedelbart efter det att orsaken till protesten är känd, samt vara åtföljd av den avgift som finns angiven i Nationellt Tävlingsreglemente, NT. Den ska överlämnas till tävlings­ledaren vilken vidarebefordrar den till domaren.
Om protesten innebär att kontroll av motor ska genomföras, ska den felande parten bära kostnaderna för arbetet med att rengöra, demontera och återmontera motorn enligt bestämmelser i NT.
Likaså ska den felande parten bära samtliga kostnader som uppstår i det fall en protest medför att kontrollen ska ske i laboratorium.

6.2 Tidsbegränsning

TR

Protester som hänför sig till fel, oegentligheter eller bedräglig handling och som kan påverka utgången av ett heat i vilket den aktuella föraren/maskinen ska delta i senare, ska inlämnas innan den aktuella föraren/maskinen lämnar depån för att köra ifrågavarande heat.
Om en protest hänför sig till en händelse under tävlandet, ska den inlämnas innan samtliga av nästa heats förare har lämnat depån för att köra ifrågavarande heat.
Om orsaken till en protest skulle uppstå i det sista heatet i tävlingen, ska protesten inlämnas senast 10 minuter efter heatets avslutande.
Om en protest avges muntligen, ska den bekräftas skriftligt senast 15 minuter därefter.
Om ärendet är av sådan art att klart brott mot reglementet tveklöst kan konstateras av domaren, ska den muntliga protesten endast betraktas som ett påpekande, varför ingen formell skriftlig protest erfordras.

6.3 Protest mot laguppställning

TR
 1. Protest mot laguppställning ska skriftligt inlämnas senast 1 timma före tävlingens publicerade starttid. Officiell snittlista på laganmälningsdagen ska utgöra underlag för protestens inlämnande i avsikt att domaren omgående kan behandla protesten. Officiell snittlista anses alltid gälla.

6.4 Rätt att protestera

TR

Protest får endast inlämnas av direkt berörd person och ska referera till en enskild händelse. Direkt berörd person är vid individuella tävlingar förare och vid lagtävlingar lagledare.
För förare som det vid tävling krävs vårdnadshavare, likställs denne med tävlande i detta avseende.

6.5 Avvisad protest

TR

Protest som inte uppfyller vad som anges i SR 6.1 – 6.4 kan avvisas av domaren och tas då inte upp till behandling.
Protest kan inte lämnas mot beslut fattat av domaren.

6.6 Behandlad protest

TR

När domaren tillstyrker eller avslår en protest är den att anse som behandlad. Ett ärende som en gång avgjorts genom protest kan inte åter tas upp till behandling genom ny protest av någon part. En eventuell överklagan mot domarens beslut i protestärende är alltid att anse som en vädjan och ska tillställas Svemo. Begreppet vädjan beskrivs i Nationella Tävlingsreglementet NT kap 15.
Oavsett domarens beslut i ärendet ska det tävlingsmässiga skeendet fortsätta utan ytterligare dröjsmål. Detta gäller även om någon part anger att vädjan ska inlämnas i ärendet.

7. PERSONLIG UTRUSTNING

TR

7.1 Skyddsutrustning

TR

Under träning och tävling ska förare och passagerare bära skyddskläder som är designade att ge ett lämpligt skydd. Lämpliga skyddskläder innebär minimum hel overall, ryggskydd, hjälm och stövlar enligt nedan.
Förare och passagerare är personligen ansvariga för att den skyddsutrustning som används motsvarar nedanstående regler. Besiktningspersonal äger rätt att när som helst under tävling göra stickprovskontroller på förarnas skyddsutrustning.
Minimum hel overall gäller inte för Guldhjälmsförare 50cc och 85cc, dock gäller att förare ska bära skyddskläder som är anpassade och designade att ge ett lämpligt skydd.

7.2 Overaller

TR

Overaller kan bestå av en över- och en underdel men ska då sammanfogas med dragkedja eller liknande. Användande av resårmaterial vid armar, bakom knän, i ljumsken och i ryggslutet är tillåtet.

Godkänt material till overall är skinn eller annat material med motsvarande skyddande egenskaper och ska ha en tjocklek på minst 1.0mm. Nylon- och lycramaterial är inte att betrakta som skyddande material och kan endast användas i dekorativt syfte.

Reparerad overall tillåts under förutsättning att reparationen motsvarar samma standard som originalet. Chefteknikern har rätt att underkänna en tillfälligt reparerad overall, om han anser att den inte ger samma skydd som originalet.

7.3 Kompletterande skydd

TR

Nedan specificerade delar av kroppen ska kompletteras genom extra skydd antingen insydda i overallen eller lösa separata skydd som bärs utanpå understället.
Dessa ska vara i form av minimum 8mm tjockt stötabsorberande material, hårdplastskydd eller en kombination av dessa och skydda följande kroppsdelar: axlar, armbågar, knän, båda sidorna av höftbenet, rygg och bröstkorg.

7.4 Underställ

TR

Förare och passagerare ska bära heltäckande underställ i det fall overall saknar foder. Dessa ska i så fall vara utförda i lämpligt material, antingen av ”Nomex®” typ, siden, ull eller bomull. Användande av syntetiska material som kan smälta och skada förarens hud är förbjudet.
Till underställ räknas även de heltäckande underställ i vilka skydd är inmonterade.

7.5 Stövlar

TR

Stövlar ska vara i gott skick och tillverkade av läder eller annat material med liknande skyddsegenskaper och ha en skafthöjd på minst 300mm. De ska tillsammans med skyddsoverallen förse föraren med ett heltäckande skydd från nacken och ner.

7.6 Skyddshandskar

TR

Förare och passagerare ska bära skyddshandskar av läder eller annat material med liknande skyddsegenskaper.

7.7 Ryggskydd

TR

Ryggskydd är obligatoriskt. Skyddet ska vara CE-märkt med benämningen EN-1621-2 FB (Full back, heltäckande ryggskydd) Level 1 or 2 (se NT 8) och ska vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Skyddet kan även vara integrerat i skyddskläder.

7.8 Extra skydd för isracing

TR

Förutom vad som stipuleras i SR 7.1 och 7.7 ska föraren vara utrustad med skydd för bröst, nyckelben och överarmar, samt vänster fots ovansida.

7.9 Hjälmar

TR

Under träning och tävling ska förare och passagerare bära godkänd hjälm, hjälmen ska vara i felfritt skick. Förare och passagerare är personligen ansvariga för den egna hjälmens passform och kondition.
Samtliga hjälmar som avses användas under tävling ska uppvisas i samband med maskinbesiktning, Integralhjälm är obligatoriskt.

7.9.1 Godkända hjälmar

TR

Hjälmar som används inom Track Racing ska vara försedda med något av de kontrollmärken som finns upptagna i NT.

7.9.2 Ändring i utförande

TR

Hjälm får inte i något avseende ändras eller modifieras i sin konstruktion, dock får komplettering med skärm och hakskydd göras. Inga påbyggnader (inklusive hjälmkamera) är tillåtet på hjälm och skärm.

Om besiktningspersonal finner att hjälmen av någon orsak är defekt och därmed inte uppfyller kraven för godkännande ska godkännandemärket tas bort.
Efter en olyckshändelse ska hjälmen alltid granskas av besiktningspersonal med avseende på eventuella skador. I det fall hjälmen har skadats vid olyckshändelsen ska den beslagtas under resterande del av tävling men återlämnas efter avslutad tävling.
Vid eventuell olycksfallsutredning kan hjälmen konfiskeras, men ska då återlämnas efter avslutad utredning om föraren begär det.

7.9.3 Hjälmfärger

TR

I förarens personliga utrustning ska det ingå 4st hjälmhuvor i färgerna röd, blå, vit och gul eller gul/svart. För långbana ska förutom ovanstående, även hjälmhuvor i färgerna grön och svart/vit ingå. De föreskrivna färgerna som ska användas är (RAL färger):

Röd3020
Blå5017
Vit9016
Gul1023
Gul/Svart1023/9005
Grön6024
Svart/vit9005/9016

Det är tillåtet att i stället för hjälmhuva använda lackerade hjälmar under förutsättning att dom till övervägande del innehar den färg som föraren ska ha i respektive heat, se diagram nedan:

I tveksamma fall kan domaren beordra att hjälmhuva ska användas.

7.10 Glasögon och visir

TR

Förare ska använda glasögon eller visir av ett splitterfritt material. Visir ska vara öppningsbart och får inte vara fast monterat i hjälmen.

7.11 Nackskydd

TR

Användning av på marknaden förekommande nackskydd är tillåtet men inte obligatoriskt. Om nackskydd används ska dom vara CE-märkta 89/686/EEC eller 2016/425, samt att ryggskydd som av tillverkaren är anpassat för detta nackskydd används.

7.12 Tävlingsvästar

TR

Vid varje tävling ska samtliga förare använda tävlingsväst för den förening föraren representerar, denna ska ha förarens nummer väl synligt på ryggen. Västen kan vara insydd i overallen.

8. MOTORCYKEL

TR

8.1 Frihet i konstruktionen

TR

Förutsatt att en motorcykel är i överensstämmelse med gällande reglemente, liksom de särskilda bestämmelser som kan fordras för vissa tävlingsarter, finns inga restriktioner med avseende på fabrikat, konstruktion eller typ av motorcykel som används i tävlingar.
Detta innefattar även Eldrivna motorcyklar som kan komma in i verksamheten när de finns tillgängliga på marknaden. Dessa kommer då att regleras mer specifikt under detta avsnitt.

8.1.1 Angivande av fabrikat

TR

Om två tillverkare ingår i konstruktionen ska bådas namn anges enligt följande:

 • namnet på tillverkaren av chassit.
 • namnet på tillverkaren av motorn.

8.2 Specifikation på motorcyklar inom Track Racing

TR

8.2.1 Allmänna specifikationer

TR

Track Racingmaskiner ska vara i överensstämmelse med nedanstående specifikationer. Endast motorcyklar avsedda för aktuell tävlingsart får användas.

8.2.1.1 Kontroll av maskiner

TR

Svemo eller arrangör äger rätt att företa kontroll av att maskinen överensstämmer med gällande regler. Föraren är skyldig att ställa aktuella maskiner till förfogande, samt ansvara för rengöring, demontering och återmontering i samband med sådan kontroll. Föraren ska bära de kostnader som eventuellt uppstår härför. Vid kontroll i anledning av protest ska den förlorande parten bära de kostnader kontrollen medför. Fälls föraren vid kontroll av maskiner, ska förarens poäng räknas bort och resultatet justeras därefter.

8.2.1.2 Viktbegränsning

TR

Minimivikter på körklar motorcykel exkl. bränsle:

Speedway Ungdom55 kg
Speedway 250cc75 kg
Speedway 500cc77 kg
Långbana 250cc80 kg
Långbana82 kg
Isracing110 kg
Sidvagns MC120 kg

8.2.1.3 Titan

TR

All användning av titan är tillåtet på Track Racingmotorcyklar förutom i ramkonstruktion, styre, framgaffel sving med tillhörande skruvar/bultar och hjulaxlar.

 • För hjulaxlar gäller dessutom att lättmetallegeringar är förbjudna.

8.2.1.3.1 Kolfiber

TR

All användning av kolfiber inom Track Racing är tillåtet, med undantag av styret.

8.3 Motor

TR

8.3.1 Klass 500cc

TR

Endast encylindrig 4-taktsmotor försedd med 1 förgasare och 1 tändstift är tillåtna.
Kompressormatning och turboladdning är förbjuden.
Cylindervolymen är begränsad till maximalt 500cc.

8.3.2 Klass 250cc

TR

Endast encylindrig 4-taktsmotor försedd med 1 förgasare och 1 tändstift är tillåtna. Kompressormatning och turboladdning är förbjuden.
Cylindervolymen är begränsad till maximalt 250cc.
För endast träning får även en standard 500cc motor användas, men då måste förgasaren ha en genomströmningsarea av maximalt 27mm i diameter. Denna motor går under arbetsnamnet 500R, vilket betyder 500cc reducerad. Vid frågor kontakta Sportansvarig på Svemo Track Racing för mer detaljerad information.

8.3.2.1 Varvtalsregulator 250cc och 500cc Speedway och Långbana

TR

Alla 250cc och 500cc 4-ventilsmotorer Speedway och Långbana ska innehålla ett tändsystem med varvtalsregulator. Sådan regulator ska förbli omodifierad och användas som den levereras av tillverkaren (inklusive alla modifikationer av standardspänningen).
Varvtalsregulatorn ska begränsa motorns maximala varvtal till 13,500 varv/min.

8.3.3 Speedway och långbana – 4-ventilsmotorer

TR

Förgasare får ha en genomströmningsarea av maximalt 34mm diameter. Sektionen på motorsidan av förgasaren ska vara cirkelformig med en tolerans på +0,1mm på ovan angivet värde. Måttet ska vara konstant på en längd av minst 25mm på motorsidan och minst 5mm på luftintagssidan. Måtten ska tas från kanterna på förgasarventilen eller spjällventilen.

8.3.4 Speedway och långbana – 2-ventilsmotorer

TR

Förgasare får ha en genomströmningsarea av maximalt 36mm diameter. Sektionen på motorsidan av förgasaren ska vara cirkelformig med en tolerans på + 0,1mm på ovan angivet värde. Måttet ska vara konstant på en längd av minst 25mm på motorsidan och minst 5mm på luftintagssidan. Måtten ska tas från kanterna på förgasarventilen eller spjällventilen.

8.3.5 Isracing

TR

Endast 2-ventilsmotorer är tillåtna.
Förgasare får ha en genomströmningsarea av maximalt 34mm diameter. Sektionen på motorsidan av förgasaren ska vara cirkelformig med en tolerans på +0,1mm på ovan angivet värde. Måttet ska vara konstant på en längd av minst 25mm på motorsidan och minst 5mm på luftintagssidan. Måtten ska tas från kanterna på förgasarventilen eller spjällventilen. Lutningsvinkeln för en isracingmotorcykel ska vara minimum 68 grader.

8.3.6 Långbanemotorcykel

TR

Förgasare på långbanemotorcyklar ska vara utrustad med ett luftfilter av en effektiv filterpatrontyp.

8.3.7 Ungdomsklass

TR

Endast encylindriga 2-takts motorer max 85cc och 4-takts motorer max 190cc får användas.
Endast fabrikstillverkade motorer utrustade med en förgasare och ett tändstift får användas.
Ev. kickstart ska tas bort, kickaxel med drev ska däremot finnas kvar. Dock får kickaxel kapas jäms med motorkåpans utsida.

8.3.7.1 Särskilda krav för motorer större än 50cc

TR

Motorcykeln ska vara utrustad med en encylindrig 2-takts standardmotor på maximalt 85cc eller en encylindrig 4-takts standardmotor på maximalt 190cc. Motorn ska överensstämma med den ID-handling som tillverkaren har utfärdat för motortypen ifråga.
Förgasare och reed-ventil ska vara original till motorn. Reed-ventil får inte modifieras och/eller s.k. booster eftermonteras. Ändring och/eller bearbetning av standardmotorn är förbjuden.
Undantag är borrning och byte av cylinderfoder och kolv. Standardporttider får inte förändras vid byte av cylinderfoder.

8.4 Säkerhetsbrytare

TR

Motorcykeln ska vara försedd med en fabrikstillverkad anordning som omedelbart stannar motorn då föraren lämnar motorcykeln vid omkullkörning.

Denna anordning ska utlösa åt alla håll och utlösningslinan ska vara säkert fäst vid förarens högra handled när motorn är igång, om motorcykeln inte står på stödet. Snöret ska vara så kort som möjligt och får inte vara i elastiskt material.

Föraren ansvarar för att säkerhetsbrytaren alltid är säkert fäst vid den person som hanterar cykeln med motorn igång (dock ej när cykeln är uppallad), följs ej detta kan domaren eller tävlingsledaren utfärda bestraffning för föraren/vårdnadshavaren.

8.5 Avgassystem/ljuddämpare

TR
 1. Maximalt tillåten ljudnivå för klass 250cc och 500cc är 115 dB/A mätt vid 11 000 varv (rpm). Denna mätmetod används för att få ljuddämpare homologerade av FIM och endast homologerade ljuddämpare är tillåtna.
 2. Avgaserna ska blåsas ut bakåt, men inte på sådant sätt att de river upp damm. De ska dessutom inte utgöra en olägenhet för medtävlare eller eventuell passagerare.
 3. Avgassystemet får inte sluta utanför den yttre omkretsen på bakdäcket, och inte vara kortare än att det når i jämnhöjd med bakhjulets centrum. Mellan ljuddämparen och bakhjulet får mellanrummet vara maximalt 60mm.
 4. Avgasröret (A) ska vara fastsatt vid cylinderhuvudet (1) och ramen (2, 3) på minst tre ställen, inklusive fastsättningen vid cylinderhuvudet. Ljuddämparen (B) ska vara fastsatt vid bakramen med minst ett stag (4), och ska dessutom i den första tredjedelen av ljuddämparen av säkerhetsskäl vara fästad till ramen genom en stålwire med minst 3mm diameter eller en stark stålfjäder (5).
 5. Diametern på avgasröret får inte överstiga 50mm, (40mm för 250cc) men kan innehålla en expansionskammare, max diameter 50 mm (40 mm för 250cc) och max längd 250 mm för att minska ljudnivån, den svetsas parallellt med avgasröret.
 6. Änden på ljuddämparen får inte överstiga 45mm diameter eller motsvarande yta. Den får inte vara försedd med perforering, slitsar, hål etc. Änden ska vara avskuren i rät vinkel.
 7. Solomotorcykel: Över ett minimiavstånd av 30mm ska änden på avgasröret vara horisontell och parallell med den längsgående axeln på motorcykeln. Tolerans +/- 10 grader. Änden ska ha en konstant diameter på en längd av 50mm.
 8. Sidvagnsmaskin: För sidvagnsmaskin ska avgaserna blåsas ut horisontellt och i riktning bakåt med maximal vinkel på 30 grader, räknat från maskinens längsgående axel. Änden ska ha en konstant diameter på en längd av 30mm.

8.5.1 Klass 250cc/500cc Speedway – Långbana och Isracing

TR

Endast FIM homologerade ljuddämpare får användas vid nationella speedway- långbane-och isracingtävlingar.
Tillverkningsår ska vara stämplat på ljuddämparna av respektive tillverkare, ljuddämpare ska sedan bytas ut enligt nedan.
Speedway & Långbana: Efter fyra års användning, tidigaste tillåtna tillverkningsår 2024 är 2021.
Isracing: Efter fem års användning, tidigaste tillåtna tillverkningsår 2024 är 2020.
F.n. är följande ljuddämpare homologerade av FIM:

Modell:Produkt id:Godkänd fr.o.m:
DEP Free FlowFIM 26AY152015-01-01
KING 2015FIM 071Y152015-01-01
POLDEM 2FIM 06BP782015-01-01
REMUS V4FIM 10CT152016-01-01
REMUS V7FIM 11V152016-01-01

Ljuddämparen ska vara helt i standardutförande och inga modifieringar eller ändringar är tillåtna.

8.5.1.1 Värmeskydd

TR

Ett värmeskydd ska vara monterat på utsidan av ljuddämparen, värmeskyddet ska vara anpassat för ljuddämparen. Värmeskydd är inte obligatoriskt för isracing. Följande värmeskydd är f.n. homologerade av FIM:

Tillverkare:Produkt id:Godkänd fr.o.m:
Astromal AS SpeedwaySC-032015-01-01
Astromal AS SpeedwaySC-042015-01-01
Astromal AS SpeedwaySC-052016-01-01
Astromal AS SpeedwaySC-06201601-01
DEP (av Pro Carbon)SPA022015-01-01
DEP (av Pro Carbon)SPA092015-01-01
DEP (av GPM)SPA102015-01-01
FRP (Foxy Racing Products)2013-01-01
GPM (gpmouldings.co.uk)2015-01-01
Jack Attack2015 POL2015-01-01
Jack Attack20152015-01-01
JOBA Tri Oval Apache20142014-01-01
JOBA Tri Oval Apache20152015-01-01
REMUS Sportexhaust2016-01-01
SRP (Speiser)20132013-01-01

8.5.2 Ungdomsklass

TR

Maximalt tillåtna ljudnivå för ungdomsklass är 98 dB/A. Mätförfarande enligt bestämmelser i NT (statisk metod) ska följas med följande tillägg.
Ljudet ska mätas vid nedanstående varvtal:
85cc, 2-taktsmotorer 8000 varv (rpm)
150cc/190cc, 4-taktsmotorer 6000 varv (rpm)

Avgassystemet får inte sluta utanför den yttre omkretsen på bakdäcket, men standard avgassystem får sluta före centrum av bakhjulet. Avgassystemet ska vara stadigt fastsatt vid ramen. Avgaserna ska blåsas ut bakåt men inte på sådant sätt att de river upp damm. De ska dessutom inte utgöra en olägenhet för medtävlare.

8.6 Kontroll av ljudnivå

TR

Kontroll ska endast utföras vid s.k. förekommen anledning, d.v.s. vid protest eller stickprovsundersökning.

8.7 Transmissionsskydd

TR

På alla Track Racingmaskiner där transmissionskedja eller transmissionsrem inte är innesluten ska denna förses med ett skydd. Skyddet ska vara heltäckande och utformat så att förare eller passagerare under inga omständigheter oavsiktligt kan komma i kontakt med kedjan/remmen eller dess drev. Små hål max 10mm är tillåtet i kedjeskyddet för extra kylning och för smörjning av kedjan.

8.7.1

TR

För att förhindra att en brusten transmissionskedja/transmissionsrem slungas uppåt i händelse av brott ska ett skydd i form av en stålbult minimum 10mm diameter finnas. Denna stålbult ska vara monterad utanför den undre, bakre kvadranten på kopplingsdrevet. I det fall stålbulten av någon anledning skadats, ska denna ersättas i sin helhet.
Om transmissionskedjans-/remmens skydd är tillverkat av stålplåt och i övrigt heltäckande, fordras inte stålbult.

8.7.2

TR

För att förhindra att förare, passagerare eller medtävlare oavsiktligt kommer i kontakt med bakdrevet och bakhjulskedjan ska ett skydd anbringas i bakramen där kedjan löper in på kedjekransen. Om enbart kedjestyrare används som kedjeskydd, ska denna vara konstruerad så att området enligt ritning på bilaga 1 skyddas.

8.8 Oljeuppsamlingstank

TR

Motor som inte har slutet rundsmörjningssystem ska vara försedd med en oljeuppsamlingstank. Tanken ska vara konstruerad så att all förbrukad spillolja samlas upp i denna. Av miljöskäl ska alla tänkbara åtgärder vidtagas för att förhindra utsläpp av spillolja.
Alla motorer som har slutet oljesystem ska vara utrustade med en oljeuppsamlingstank med en minsta volym av 300cc, ansluten till motorns avluftningsslang.

8.9 Fotstöd

TR

Motorcykel ska på höger sida vara utrustad med ett fotstöd försett med en stoppklack med minst 40mm i diameter för foten i stödets ytterände.
Stödet får inte skjuta ut längre än 320mm, mätt från motorcykelns centrumlinje.

Fotstödet får vara fällbart. Detta ska vara konstruerat så att det i obelastat tillstånd alltid återgår till normalläge.

8.10 Styren

TR

8.10.1 Speedway 250cc och 500cc

TR

Styrets bredd ska vara minst 700mm och får inte överstiga 900mm.

Ungdomsklass
Styrets bredd ska vara minst 650mm och får inte överstiga 850mm

Ytterändarna ska vara igensatta eller täckas av handtagen.
Styrhandtagen får inte vara längre än 150mm, och ska vara fastsatta vid styrets ytterändar.

Styrets minsta vridningsvinkel på var sida om centrumlinjen på Track Racingmaskiner ska vara minimum 40 grader.

Om styre av lättmetall används får avståndet mellan klammornas ytterändar inte understiga 120mm.

Styren bestående av två delar är förbjudna.

Om handskydd används ska de vara av splitterfritt material med en permanent öppning för handen.

8.10.2 Isracing

TR

Styrets bredd får inte vara smalare än 700mm och inte överstiga 800mm. Den yttersta änden på styrets vänstra sida ska förses med integral stålkula med minst 28mm i diameter. Styren bestående av två delar är förbjudna.

8.10.3 Långbane- och sidvagnsmotorcyklar

TR

Den minsta vridningsvinkeln på styret på vardera sidan om mittlinjen eller mittpositionen ska vara minst 40 grader. Styrningen ska endast verkställas via motorcykelns framhjul och dess framgaffel. Styrbart sidvagnshjul är inte tillåtet.

8.11 Kopplingshandtag

TR

För alla typer av motorcyklar gäller att alla handtag på styret i princip ska ha en kula i änden kulans diameter ska vara minst 16mm. Ändkulan får plattas ut, men ska vara minst 14mm och vara avrundad utåt. När kopplingshandtaget är indraget får dess yttersta ände inte sluta utanför styrets ytterände.

8.11.1 Isracing

TR

Kopplingshandtag och växelspak ska vara så placerad att föraren inte tvingas ändra körställning vid användandet. Kopplingshandtag får inte vara monterat på sådant sätt att motorns drivning kopplas ur vid maximalt nedlägg av motorcykeln.

8.12 Gashandtag

TR

För alla typer av motorcyklar gäller att gasreglagen ska vara självslutande när de inte kontrolleras manuellt.

8.13 Stickaxel

TR

Motorcykel ska vara försedd med stickaxel för framhjulet.

8.14 Färdbroms

TR

Färdbroms är inte tillåten på solo- och sidvagnsmotorcyklar för speedway, isracing, gräsbana och långbana.

8.15 Stänkskärmar och hjulskydd

TR

Stänkskärmar och hjulskydd ska vara monterade enligt nedanstående specifikationer i SR 8.15.1, 8.15.2 samt 8.15.3

8.15.1

TR

En spoiler ska i samband med tävling alltid finnas monterad för att täcka ekrarna på bakhjulets utsida (mot publiken i färdriktningen). Spoilers på framhjul är förbjudet.

8.15.2 Speedway- och långbanemotorcyklar Solo

TR

Den främre stänkskärmen ska nå minst 5 grader framför en vertikal linje dragen genom framhjulets axel, och minst 5 grader under den övre kanten på sprutplåten. Den bakre stänkskärmen ska nå minst 5 grader bakom en vertikal linje dragen genom den bakre hjulaxeln.

Om avståndet mellan bakhjulet och den bakre delen av bakskärmen överstiger 35mm ska ett extra skydd monteras. Avståndet mellan hjul och hjulskydd får inte överstiga 35mm.
Mätning ska ske med hjulet i bakre läge.

Om skärmstag används ska detta vara tillverkat i ett stycke. Avståndet mellan bakskärmen och skärmstag får inte överstiga 35mm.

Stänkskärmar får inte vara tillverkade av hårda material med vassa kanter, vilka kan orsaka skärskador vid oavsiktlig beröring.

Se ritning bilaga 1 och bilaga 3.

8.15.3 Isracing

TR

8.15.3.1 Framskärmar

TR

Framskärmen ska vara tillverkad av kompositmaterial (t.ex. kolfiber, fiberglass eller liknande) och får i bakkant inte sluta högre upp än 250mm från isen då motorcykeln befinner sig i upprätt läge.
Den del av skärmen som är placerad framför framgaffeln ska dessutom kompletteras med en metallrörskonstruktion på ovan- eller undersidan.
Metallrörskonstruktionen får inte sluta högre upp än 200mm från isen.
Framskärmen och metallrörskonstruktionen ska vara stadigt fastsatt i framgaffeln.

På båda sidor om framhjulet ska framskärmen gå hela vägen ner till hjulaxeln, så att hela övre halvan av framhjulet och däcket i omkrets är täckt.

8.15.3.2 Bakskärmar

TR

Bakskärmen ska vara tillverkad av kompositmaterial (t.ex. kolfiber, fiberglass eller liknande) och får i bakkant inte sluta högre upp än 250mm från isen då motorcykeln befinner sig i upprätt läge.

Bakskärmen ska på båda sidorna av bakhjulet vara helt täckt av ett skydd ner till en nivå så att hela övre halvan av bakhjulet och däcket i omkrets är täckt, hänsyn till motorcykelns fjädring ska tas.

8.15.4 Sidvagnsmotorcykel

TR

Framskärm ska motsvara krav för speedway- och långbanemotorcykel enligt SR 8.15.2. Skärm för bakhjul och sidvagnshjul får inte sluta högre upp än 200mm från marken då motorcykeln befinner sig i upprätt läge.
För att skydda passageraren ska bakhjul och sidvagnshjul på insidan mot sidvagnen vara täckta i sin helhet ner till sidvagnsplattformen.

8.15.5

TR

Sidvagnshjulet ska på sin utsida vara täckt till minimum en nivå motsvarande en horisontell linje dragen genom hjulaxeln. Alternativt kan skyddet för sidvagnshjulet bestå av en spoiler som täcker hela hjulsidan.

8.16 Strömlinjekåpor

TR

Strömlinjekåpor är inte tillåtna på Track Racingmotorcyklar.
Definition av ”strömlinjekåpor” är någon form av påbyggnad på styret eller ramen där effekten är att skydda förarens armar eller kropp från luftflödet, (med undantag av framgaffelskyddet).

8.17 Drivmedel för 4-taktsmotorer

TR

Endast ren metanol av ett i handeln salufört fabrikat är tillåtet.

8.17.1 Drivmedel för 2-och 4-taktsmotorer i ungdomsklass

TR

Endast handelsbränsle enligt bestämmelserna i NT är tillåtet.
Tillsättning av ett i handeln salufört fabrikat av olja för 2-taktsmotorer är tillåtet.

8.18 Däck och fälgar

TR

Alla däck ska mätas när de är monterade på fälg vid ett tryck av 1 kg/cm2.
Mätningar ska göras på en sektion av däcket, placerat i 90 graders vinkel från marken.

8.18.1

TR

Ändringar på fälgar eller ekrar på ett integrerat hjul (gjutet, nitat etc.), som det levererats från fabriken, eller på en konventionell fälg, annat än för ekrar, luftventil eller låsbultar, är förbjudet med undantag för skruvar som är till för att förhindra att däcket glider på fälgen, s.k. däcklås. Om däcklås används ska dessa vara säkrade.

8.18.2 Framdäck speedwaymotorcyklar 250cc och 500cc

TR

Valfri typ och dimension får användas, förutom att däckets totala bredd maximalt får vara 80mm.

8.18.2.1 Framdäck Speedwaymotorcyklar – Ungdomsklass

TR

Valfri typ och dimension får användas.

8.18.3 Framdäck långbanemotorcyklar

TR

Valfri typ och dimension får användas. Däcket, som det levereras från tillverkaren, får inte ytterligare ändras eller skäras.

8.18.4 Bakdäck speedwaymotorcyklar 250cc och 500cc

TR

Bakdäckets totala bredd får inte överstiga 100mm.

Slitbanans djup (A) får inte överstiga 8mm, mätt i rät vinkel mot slitbanans yta. Alla klackar i samma omkrets ska ha samma mönsterdjup.

Avståndet mellan klackarna får inte överstiga 9,5mm tvärsöver däcket (B), eller 13mm i däckets längsgående riktning (C).

Klackarna, skuldrorna undantagna, ska vara rektangulära med sidorna parallella med eller i rät vinkel emot däckets riktning i överensstämmelse med nedanstående diagram. Avståndet mellan klackarna på skuldrorna (D) får inte överstiga 22mm.

Avståndet tvärsöver däcket (O) får inte löpa helt och hållet över däckets yta, mätt i en rät vinkel från sidväggen på däcket, med mindre än att det avgränsas av en klack.

Däckets yta får inte förses med påmonterade tillsatser som antihalkdubbar, speciella kedjor etc. Ingen som helst modifiering eller sajpning av ursprungsmönstret på bakdäck är tillåten.

8.18.5 Homologering av däck

TR

FIM-homologerade bakdäck är godkända för speedway och långbana.
Samtliga godkända däcktyper är märkta med CT/SW, tillverkningsår, följt av FIM homologeringsnummer.

8.18.6

TR

Följande bakdäck är f.n. homologerade för 250cc/500cc speedway:

Märke:Produkt namn:Dimension:FIM Kod:Giltig från:
Dunlop3663.75-19CT.SW.97.171997-04-04
MitasSW 16A3.75-19CT.SW.97.181997-04-04
MitasSW-07TT 3.75-19 61PCT.SW.00.192000-04-05
MitasSW-09 3.75-19 CTI.SW.06.3202007-01-01
GoldentyreGT101 3.75-19-61P TT FIM/GT 209122010-01-01
Atlas 3.75-19/61P LRA FIM/AT-3742122013-01-01
Deli TireSpeedway Rear SB -136 (Tube Type) 3.75-19 61PFIM/Deli 210162016-02-02
Deli Tire Speedway Rear SB -165 (Tubeless) 3.75-19 61P FIM/Deli SB-165-2023 2023-01-10
JTR Tyres Speedway Rear SW -01 3.75-19 61PFIM/JTR SW 302172017-02-06
ANLASSpeedway SW 002 3.75-19 61PFIM/ANSW 020202020-10-14
ANLAS Speedway SW 003 3.75-19 61PFIM/ANSW 030202020-10-14

8.18.7 Begränsning av antal däcksidor – speedway 250cc – 500cc och ungdomsklass

TR

Maximalt får två däcksidor användas per deltagande förare och tävlingstillfälle. Dessa får vara monterade på två olika fälgar. Eventuella avvikelser angående antalet däcksidor kan förekomma i vissa serier/tävlingar, detta regleras då i respektive TR för serien/tävlingen ifråga.
Maximalt får två bakhjul besiktas in per förare och tävlingstillfälle. Förare som har för avsikt att använda vardera en sida på 2 olika bakhjul får maximalt ha 2 hjul i depån under tävlingen. Dessa ska vara märkta på den sida som inte ska användas, dvs. högra sidan.

Förare som avser att använda båda sidorna på ett bakhjul får maximalt ha 1 hjul i depån under tävlingen. Detta ska vara märkt på båda sidorna. Förare som har besiktat in fler än 2 motorcyklar får ha dessa i depån, dock utan bakhjul monterat.
Endast inbesiktade och märkta bakdäck/hjul får finnas i depån under tävlingen. Inga bakdäck/hjul får föras ut från- eller in i depån under den tid tävlingen pågår.

Märkningen av däck ska vara tydlig och göras med färg eller permanent märkpenna för gummi.

Om det framkommer att en förare har genomfört ett heat på ett icke inbesiktat och märkt bakdäck ska protest lämnas in innan nästa heat kör ut till start, enligt SR 6.1 första stycket och SR 6.2 andra stycket.
Domaren ska vid konstaterat faktum, i efterhand frånta den aktuelle föraren de poäng han har erövrat i heatet ifråga och övriga förare flyttas upp ett steg. Föraren anses i prisprotokollet som utesluten.

8.18.8

TR

Enligt ovanstående regler äger ett lag också rätt att utnyttja 2 däckssidor för förare som är frånvarande på grund av Rider Replacement. Lagledaren ansvarar för och besiktar in dessa.

Vid serie/lagtävlingar disponerar förarna lagets samtliga inbesiktigade däck.

Besiktning och märkning av däcksidor ska ske efter eventuell träning, d.v.s. begränsningen gäller enbart tävlingen.

8.18.9

TR

Inga begränsningar beträffande antal däck/hjul finns för de individuella SM-finalerna för seniorer, juniorer och ungdomar.

8.18.10

TR

Däck som används i kvalificeringsheat till vakanta platser i kvalificerings- och finaltävlingar ska inte räknas in i huvudtävlingen.

8.18.11 Däck för långbanemotorcyklar

TR

Bakdäck för långbanemotorcyklar ska vara FIM-homologerade.

8.18.12 Värmning av däck

TR

Artificiell värmning av bakdäck med elektrisk värmefilt eller liknande är förbjudet.

8.18.13 Däck för Isracing

TR

Däcket ska ha en speciell utformning utan däcksmönster. Däckets stomme ska vara försedd med nabbar. Dessa nabbar ska vara så anbringade att de garanterar föraren full kontroll och säkerhet i åkningen.

8.18.13.1

TR

Nabbarnas längd mätt från däckets yta eller låsbrickan enligt bilaga 2, får inte överstiga 28mm, mätt med en för ändamålet, speciell tolk med en maximal innerdiameter av 15mm. Inga nabbar får monteras på framdäckets högra sida så att de sticker ut utanför en linje, dragen från den bredaste punkten på däckets utsida, vertikalt mot underlaget.

8.18.14 Bakdäck för Ungdomsklass

TR

Bakdäck ska vara av max dim. 3,00×17″ av valfritt fabrikat. Däcken får inte skäras så att ursprungligt mönster ändras. För mönstret gäller SR 8.18.4.

8.19 Dirt deflectors

TR

Dirt Deflector är obligatorisk vid samtliga 250cc/500cc Speedway, Gräs och Långbane tävlingar, denna ska vara homologerad av FIM.

8.19.1

TR

Följande Dirt Deflectors är f.n. FIM-homologerade för Speedway:

TillverkareProdukt id:Godkända fr.o.m.
BriggoBBDD/96/A/All1998-01-01
BriggoFIDDBBR/9712/SCB011998-01-01
Dave StandingDASDD/97/A/All1998-01-01
JAWADD-JAWA/2000/032000-01-01

8.19.2

TR

Följande Dirt Deflectors är f.n. FIM-homologerade för gräs och långbana:

Tillverkare:Produkt id:Godkänd fr.o.m.
JAWAFIM2002-01-01
EZFIM2002-01-01

8.20 Besiktning av motorcykel inför tävling

TR

Samtliga deltagande motorcyklar ska besiktas före förarens första heat.
Besiktningspersonalen ska kontrollera att samtliga motorcyklar överensstämmer med reglementet. Motorcykel som underkänts vid besiktning får inte användas under tävling.
Vid besiktningen ska samtliga kapell/kåpor (isracing) och gaffelskydd vara demonterade. Det är under tävling tillåtet att låna besiktigad motorcykel av medtävlare.

8.21 SPEEDWAY-MOTORCYKEL (BILAGA 1)

TR

8.22 ISRACING-MOTORCYKEL (BILAGA 2)

TR

8.23 LÅNGBANEMOTORCYKEL (BILAGA 3)

TR

9. BANAN

TR

9.1 Banreglemente

TR

Denna del fastställer de förutsättningar som ska uppfyllas för att en bana ska erhålla Svemo godkännande och därmed banlicens.
Godkännande av konstruktion
Svemo kan lämna uppgift om godkända konstruktioner, typritningar och referensanläggningar. Annan konstruktion ska förhandsgranskas. Vid ny- och ombyggnad av anläggningar ska alltid Svemo kontaktas innan arbetet påbörjas.

Alla nya eller förändrade konstruktioner ska besiktas för att kontrollen ska visa att de utförts på ett riktigt sätt. Detta gäller oavsett konstruktion.

9.2 Besiktning

TR

9.2.1 Besiktning av permanenta banor för träning samt tävling.

TR

Banbesiktning ska utföras av förbundsbesiktningsman/män utsedd av Svemo, Banägaren/ arrangörens säkerhetsansvarige ska närvara vid besiktningen.

Besiktning av Track Racingbanor ska ske i god tid före den tidpunkt banlicensen är avsedd att gälla ifrån. Det åligger föreningen/banägaren att till Svemo inkomma med begäran om banbesiktning.
Som underlag för banbesiktning ska arrangör till Svemo tillhandahålla en banritning i skala 1:1000, innehållande erforderliga mått och sträckningar på bana, säkerhetsstaket, publikavspärrningar, depå, domartorn, sjukrum, omklädningsrum, samt övriga faciliteter för publiken. Vi besiktning kontrolleras att banan uppfyller de krav på säkerhet, utrustning och övriga faciliteter som stipuleras i detta reglemente.
Samtlig för tävling nödvändig utrustning ska vara monterad vid besiktningstillfället. Anmärkningsjournal för de senaste tre åren ska finnas tillgänglig.

Vid godkänd besiktning erhåller banägaren/arrangören banlicens för en period av maximalt tre år.

Bana som inte godkänns vid besiktning och därmed saknar giltig banlicens kan inte användas för vare sig träning eller tävling då inga försäkringar gäller.

9.2.2 Ombesiktning

TR

Bana som vid besiktning eller vid upprepade anmärkningar vid okulärbesiktning av domare erhållit anmärkningar som föranlett besiktningsman/män/domare att inte godkänna banan, ska ombesiktas innan banlicens utfärdas eller körförbud hävs.
Banägaren/arrangören ska då erhålla skälig tid för att åtgärda dessa besiktningsanmärkningar.

9.2.3 Besiktning av icke permanenta Track Racingbanor

TR

Arrangör som avser att arrangera Track Racingtävling på icke permanent anläggning ska i god tid före tävling hos Svemo ansöka om banbesiktning av tilltänkt banområde. Som grund till banuppbyggnad ska FIM STRC regelverk användas i dess lämpliga delar.
Ansökan ska åtföljas av en preliminär banritning med erforderliga mått och sträckningar på bana, skyddsstaket, publikplatser, publikavspärrningar, domarplats och depå inritade. Besiktning utförs av förbundsbesiktningsman/män, som vid besiktning upprättar kravspecifikation som tillsammans med banritningen utgör underlag för upprättande av banlicens.
Tjänstgörande domare kontrollerar på tävlingsdagen att kravspecifikation, ritning och eventuellt andra åligganden som Svemo utfärdat för tävlingen är uppfyllda.

9.2.4 Kostnad för banbesiktning

TR

Föreningen/banägaren ska mot reseräkning ersätta banbesiktningsmannen/männen de av Svemo fastställda kostnader som föranleds av besiktningen.

9.3 Banlicenser

TR

Följande banlicenstyper används inom Track Racing.

9.3.1 Banlicens Tävling

TR

Utfärdas till föreningar som uppfyller samtliga krav enligt gällande banreglemente, licens kan utfärdas för 1 till 3 år.

9.3.2 Banlicens Träningsbana

TR

Utfärdas till föreningar som uppfyller kraven för träningsbana, sådan bana kräver inte luftstaket som komplement till nätkonstruktionen enligt SR 9.7.1.2, det krävs heller inte formplywood på raksträckorna enligt SR 9.7.1.3, däremot ska skyddsstaketet i övrigt uppfyllas enligt SR 9.7, licens utfärdas för 1 år i taget.

Vissa enklare tävlingsformer (t.ex. Flat Track) tillåtas på bana med licens utfärdad för träningsbana, dessa stipuleras särskilt under tilläggsreglerna för respektive verksamhet. Om föreningen arrangerar enklare tävling på bana som är godkända som träningsbana under innevarande år, kan domare (som innehar domarlicens) i samband med tävling göra en ny banbesiktning som gäller för utfärdande av ny banlicens för nästkommande säsong.

9.3.3

TR

På anläggningar med ungdomsbana på innerplan kan den ena banan godkännas för tävling medan den andra endast är godkänd som träningsbana. Detta ska banbesiktningsmannen tydligt markera i sin banbesiktningsrapport.

9.4 Banområdet

TR

9.4.1

TR

Banan ska vara anlagd i samma plan och bildas av två raksträckor förenade av två kurvor. Kurvorna kan ha olika form och oregelbunden radie.

9.4.2 Banmått

TR
Banans längd mäts 1 meter från innerkant Minimum Bredd
Tävlings ArtMin. längdMax. längdRaksträckorKurvor
Speedway250 meter425 meter10 meter14 meter
Banor längre än 350 meter10 meter 15 meter
Speedway U120 meter 180 meter 8 meter 10 meter
Långbanor350 meter 1300 meter 12 meter 15 meter
Banor längreän 800 meter 14 meter17 meter
Isracing230 mter400 meter11 meter11 meter

9.4.3 Dosering

TR

Eventuell dosering får ej överstiga 5% på raksträckorna eller 10% i kurvorna. Den ska dessutom vara konstant från innerkanten fram till säkerhetsstaketet.

9.4.4 SPEEDWAY: RELATION MELLAN KURVRADIE OCH RAKSTRÄCKOR I METER

TR

9.4.5 LÅNGBANOR: RELATION MELLAN KURVRADIE OCH RAKSTRÄCKOR

TR

9.4.6 UNGDOMSKLASS

TR

9.4.7 ISRACING: UPPLÄGGNING AV BANA MED KONSTISMÅTT PÅ SJÖIS

TR

1. Beräkna banans sträckning – minst 50 meter från land.
2. Om isen har valkar eller onor, Lägg banan vinkelrätt mot dessa.
3. Märk ut centrumpunkt för ena kurvans radie.
4. Fixera en ny centrumpunkt för den andra kurvans radie – 112 m från den första.
5. Dra upp kurvornas radie, 21 meter från centrum.
6. Ploga eller märk ut innerkanten genom att förbinda radierna med varandra.
7. Ploga från innerkanten och utåt. Banbredd 14 m.
8. Ploga upp platsen för depån så nära mitten som möjligt.
9. Ploga banan med jämna mellanrum och vattna om möjligt.

9.5 Ytbeläggning

TR

9.5.1

TR

Maxstorleken på det material som används till ytbeläggningen får inte överstiga 7mm och ytlagrets tjocklek ska vara minst 30mm. Materialet i ytbeläggningen får inte vara av sådan art att de tävlande kan skadas därav.
Ytbeläggningen får inte innehålla eller behandlas med något slag av giftiga eller skadliga ämnen som kan påverka förarnas hälsa, orsaka rostbildning eller på annat sätt skada tävlingsfordonen.

Användning av asfalt och andra liknande hårda material är inte tillåtet.

9.5.2 Speedway

TR

Ytbeläggningen ska bestå av malen granit, tegelmjöl, slagg från högförbränningsugnar eller med dessa exempel jämförbart material, väl inarbetat i underlaget.

9.5.3 Långbanor

TR

Ytbeläggningen ska bestå av sand, malen granit, slagg eller annat finfördelat material, väl inarbetat i underlaget.

9.5.4 Gräsbanor

TR

Underlaget ska vara fast och i samma plan. Smärre ojämnheter får dock finnas.

9.5.5 Isracing

TR

Istäcket ska vara minst 15cm tjockt. Vid tävlingar på sjöis ska arrangören i samråd med tillståndsgivande polismyndighet förvissa sig om isens bärighet.

9.6 Underhåll av banan före och under tävling

TR

9.6.1

TR

Om så erfordras ska banan vattnas i god tid före tävlingens början så att damm bildning minimeras och fäste skapas i åk underlaget. Banans ytlager ska prepareras så att högsta möjliga säkerhet skapas för de tävlande, samtidigt ska prepareringen främja möjligheten till omkörningar genom spårval. Om startspår prepareras före tävling så ska samtliga startspår prepareras likvärdigt. Banan ska därefter vid behov eller enligt domarens direktiv sladdas och vattnas. Sladdarna ska vara så konstruerade att de effektivt återför det lösa ytlagret från banans ytterområden mot banans inre del.

9.6.1.1 Trackwalk

TR

I Elitserien och Allsvenskan ska lagen ha möjlighet senast 60 minuter före publicerad starttid att beträda banan för en trackwalk, om väderförhållandena tillåter.

I dom övriga serierna gäller att trackwalken görs efter lagledarmötet.

Vid förhållanden som arrangören inte råder över så sker en överenskommelse mellan tävlingsledningen, lagkaptener och lagledare när trackwalken kan genomföras.

Arrangören har rätt att neka alla personer att beträda banan innan trackwalken.

9.6.2 Underhåll av isbanor

TR

Plogning och skrapning av banan ska ske från banans yttersida till inre del men på sådant sätt att innerkantsmarkeringen hålls synlig för både förare och domare. Isbitar får inte plogas upp mot skyddsvallen.

9.7 Skyddsstaket

TR

9.7.1

TR

Ett vertikalt skyddsstaket upp till minimum 1,2 meter över banan, ska omgärda hela banan.

Konstruktionen ska vara utförd på sådant sätt att den utgör ett gott skydd för publiken. Den ska också, utan att ge avkall på föregående krav, utformas så att en förare som kör in i denna bromsas upp på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt.

9.7.1.1 Kurvorna

TR

För att uppfylla Svemo:s ovanstående krav erfordras att staketet i kurvorna är av typ Gunnebonät eller annat av Svemo godkänt material och vid påkörning ger efter minst 0,3 meter med gradvist ökande motstånd. Stolpar och eventuella spännvajrar ska utformas på sådant sätt att hela den del av konstruktionen som föraren kommer i kontakt med vid påkörning uppfyller kravet på eftergivlighet. Som komplement till wirespänning i skyddsstaketet ska 2st bildäck (1st på ungdomsbanor) monteras vinkelrätt i utrymmet mellan stålstolpen och distansstolpen i kurvorna för att uppnå kravet på gradvist ökande motstånd, samt för att skydda föraren från att träffa stolpen vid eventuell kontakt med skyddsstaketet. Alternativt får typ CTR Safetybag användas. Avståndet mellan nät och stålstolpe ska vara minst 0,3 m, (Vid nykonstruktion 0,6m).

Stålstolparna ska vara monterade med ett maximalt avstånd på 3 meter mellan varandra och överkanten på stolparna överkant ska vara 100 – 150 mm under skyddsstakets överkant.

Skyddsstaketet ska vara upphängt på minst tre stycken stålwire med minsta tjocklek av 6mm. Den nedre vajern ska vara fäst maximalt 50mm från nederkant av nätet, och med maximalt 30 cm avstånd mellan najningarna. Den ska även i kurvornas utsatta ställen från ingång till utgång vara försedd med en extra vajer av minst storlek 2,5 mm. Den mittre vajern monteras i mitten av nätet och najas med ett avstånd av maximalt 100cm. Om det finns fler än tre vajrar delas avståndet upp mellan de två mittre vajrarna och najas även den med ett avstånd på max 100 cm. Den översta vajern ska vara fäst med maximalt 30 cm avstånd, och vid nyinstallationer försedd med en extra förnätad vajer enligt ovan. Samtliga vajrar ska vara försedda med erfordligt antal vajerspännare för att kunna hållas i rätt spännvidd över säsongen.
Staketet ska stagas på sådant sätt att överdelen inte ger efter mer än underdelen. Detta för att staketet ska uppfylla kravet på publikskydd.

Staket av nätkonstruktion ska ha ståltråd med minst 2,5mm diameter och maskornas storlek får inte överstiga 50mm.
Den övre kanten på konstruktionen ska i hela sin längd vara försedd med en skoning (överliggare) i lämpligt material, stadigt fastsatt i staketet och avrundat mot insidan utan att vara utskjutande från densamma. Denna skoning ska vara i material med liknande eftergivlighet som den övriga konstruktionen. Se bilaga 4.

9.7.1.2 Luftstaket

TR

Det är krav på luftstaket i kurvorna på samtliga banor med tävlingsverksamhet, undantaget ungdomsbanor. Luftstaketen är ett komplement till ovanstående nätkonstruktion i kurvorna och ska täcka minimum den del av kurvradien som föreskrivits i banbesiktningsprotokollet. Luftstaketet ska vara monterat så att nedre delen ligger i banans nivå.
Samtliga luftstaket som installeras ska vara FIM homologerade och av Typ A eller A+ enligt FIM,s banreglemente.

9.7.1.2.1 Användning av luftstaket

TR

Efter sju säsongers användning från det ursprungliga installationsdatumet av ett FIM homologerat luftstaket ska det inspekteras av en Svemo utsedd inspektör och certifieras som ”ändamålsenligt” för att tillåta fortsatt användning.
Beroende på resultatet av inspektionen, ska luftstaketet antingen bytas ut helt eller delvis inför nästkommande säsong. Om luftstaketet delvis ska ersätts så ska detta vara i enlighet med SR, bilaga 6 (Risksektorer på banan) för att se till att dessa områden täcks med de nya sektionerna av luftstaket. De återstående sektionerna ska sedan vara ersatta före inledningen av påföljande säsong.

En inspektion av ett luftstaket kan göras av Svemo när som helst, när det finnas anledning att anta att det inte längre är ”ändamålsenligt”. Där arbete krävs för att få luftstaketet till en godtagbar standard kan banlicensen tillfälligt dras in tills arbetet har slutförts och staketet åter har godkänts.

Lufstaket kan beviljas utökad användning i undantagsfall, efter inspektion av och i samförstånd mellan Svemo, föreningen och inspektören.

Om föreningen har för avsikt att arrangera FIM och FIM Europe tävlingar gäller FIM:s banreglemente angående användning och år.

9.7.1.2.2 Användning av ”överåriga” luftstaket för deltagande i serier under Allsvenskan.

TR

Det är tillåtet för förening att delta i serier under Allsvenskan med ett ”begagnat” inköpt luftstaket som är äldre än dom föreskrivna sju år som gäller för deltagande i Elitserien och Allsvenskan, under förutsättning att följande steg följs:

 1. Första säsongen får luftstaketet användas som det var när det köptes, dock gäller att alla remmar, spännen och kickboard är hela och intakta. Det är också av största vikt att bakomvarande skyddsstaket av nät uppfyller kraven enligt Track Racingreglementet.
 2. År 2 ska luftstaketssektionerna i riskzonerna ersättas med nya sektioner, 3 zoner x minst 15 meter nya sektioner ska monteras i respektive kurva, (enligt SR bilaga 6).
 3. År 3 ska minst hälften av de övriga sektionerna bytas ut.
 4. År 4 ska resterande sektioner bytas.

9.7.1.3 Raksträckorna

TR

Kravet på eftergivlighet gäller inte de delar av konstruktionen där förarnas kontakt med densamma främst är av karaktären touchning, detta gäller raksträckorna efter utgången av kurvorna på 500cc banor. Skyddsstaketen på raksträckorna ska utgöras av hårda staket, materialet ska vara formplywood 24 mm tjock (2 x 12mm skivor), skarvarna ska vara utförda omlott mitt på underliggande skiva, dessa ska skruvas ihop med träskruv i lämplig längd. (OBS: ovan gäller vid nyproduktion eller när formplywooden ska bytas nästa gång)
Sträckan efter utgången av kurvan som ska uppfylla kravet avgörs av banans form, kurvradie etc. Även raksträckorna ska vara försedda med skoning (överliggare). Se bilaga 5. Hårda staket på raksträckorna är inte tillåtet på ungdomsbanor.

9.7.2 Nätduk

TR

Nätstaketet ska förses med en duk av kraftigt och väderbeständigt material i hela sin sträckning. Duken ska vara stadigt fastsatt i staketet och täcka hela nätstaketets höjd som inte täcks av Kickboarden. Där luftstaketet täcker nätet behövs ingen nätduk.

9.7.3 Kickboard

TR

Nederdelen av staketet ska vara försedd med en kickboard upp till minimum 0,3m höjd från marken, Rekommenderad höjd är 0,4m, vid nybyggnation gäller 0,4m. Kickboarden ska vara anbringad som en intakt del av skyddsstaketet. Inget mellanrum får finnas mellan skyddsstaketet och kickboarden.
Kickboarden ska i underkant vara nedgrävd minimum 10cm i marken i avsikt att utesluta skaderisker, t.ex. genom att en förare oavsiktligt kan få in en fot under kickboarden.

Den ska vara konstruerad på sådant sätt att risk för fasthakning minimeras och får inte vara utförd på sådant sätt att en vurpande förare onödigtvis kan skadas vid kontakten med densamma.
Lämpligt material till kickboard på raksträckorna i kombination med skyddsstaket av nät och formplywood är väder- och UV-beständig plast eller formplywood. I kurvorna ska materialet vara UV-beständig plast, alternativt gummimatta av transportbandstyp. Tjocklek på kickboarden ska vara minimum 4mm.
Användning av metall som kickboard är inte tillåtet.

9.7.4

TR

Öppningen i skyddsstaketet för startbanden får inte vara bredare än vad som erfordras för att startbanden fritt ska löpa däremellan. Öppningen får inte nå längre ner mot marken än 30cm, och kickboarden ska vara fortlöpande under öppningen för startgrindens band.
Öppningen kan även bestå av en dörr som är bemannad vid träning/tävling och stängs under körning på banan. Övriga öppningar i skyddsstaketet ska vara begränsade till vad som erfordras för att garantera en smidig tävlingsorganisation. Öppningarna ska helst förläggas till platser där de tävlande normalt sett inte väntas komma i kontakt med skyddsstaketet. Se bilaga 6.

Lås och gångjärn ska monteras på staketets utsida från banan räknat. Låsanordningarna ska vara utförda så att grind/grindar inte kan gå upp vid en eventuell kollision/kontakt.

Utsatta spänn- och grindstolpar ska kläs in med stötabsorberande material.

9.7.5

TR

Banderoller, affischer eller annan form av reklam på staketets insida är endast tillåten under förutsättning att reklamen målas på skyddsväven eller är fastsatt på sådant sätt att en förare inte kan fastna vid oavsiktlig beröring med densamma.

9.7.6

TR

Utanför skyddsstaketet ska det finnas en neutral säkerhetszon, som avslutas med ett nätförsett publikstaket, för att hindra publiken att beträda denna. Säkerhetszonen ska vara minimum 3 meter, på vissa banor ska säkerhetszonen utökas till 5 meter beroende på banans längd och anläggningens utseende. Stolpar etc. för anläggningens ändamål får inte befinna sig närmare säkerhetsstaketet än 3 meter och ska vara madrasserade. Detta gäller även i de fall de sitter mot eller på publikstaketet.
Där publikavspärrningen är på en vertikal platå typ L-stöd eller liknande kan det räcka med ordentligt fastsatta rörstaket med en horisontell mittsträva eller liknande, kontrollera med banbesiktningsman. Nätets utförande ska vara likvärdigt nät som i skyddsstaketet. Höjd på publikstaketet ska vara ca: 1.2m.
Fasta föremål andra än de som erfordras för tävlingens genomförande får inte finnas i zonen. Belysningsstolpar får icke förekomma inom den neutrala säkerhetszonen.

9.7.7 Isracingbanor

TR

På isracingbanor kan skyddsstaketet bestå av en minst 1,2m hög snövall. Vallen ska vid foten vara minst 1,5m bred. Vallen ska i sin helhet bestå av lös snö där motorcykeln sjunker in, oberoende av hur kontakten med vallen sker. Bredden på den neutrala zonen avgörs av omständigheterna, men får inte understiga 3 meter.

9.7.7.1 Extra publikskydd – isracing

TR

Den neutrala zonen ska begränsas med ett s.k. ”kravallstaket” eller liknande, minimum 2 meter högt. Om avståndet till åskådarna är tillräckligt stort och detta framgår av banbesiktningsprotokollet, får undantag göras.

9.7.7.2 Isracing på godkänd anläggning för speedway

TR

Vid isracing på godkänd anläggning för speedway ska skyddsstaketet kompletteras med en snövall i kurvorna bestående av lös snö minst 1,0 m bred och 0,5 m hög eller halmbalar, mineralull eller liknande. minst 0,5 m höjd och bredd. Vid behov kan även raksträckorna kompletteras med snövall/balar.
Extra publikskydd enligt SR 9.7.7.1 gäller även för tävling på godkänd anläggning för speedway.
Skyddsstaketets höjd enligt SR 9.7.1 ska vara minimum 1.2 m, oaktat att isbanan har anlagts på speedwaybanan. Om inte stakethöjd kan uppnås ska det kompletteras med snövallar eller balar.

9.7.8 Långbanor

TR

För denna klass hänvisas arrangör att ta kontakt med Svemo och banbesiktningsman för gemensam kontroll och genomgång av kravspecifikation som gäller på aktuell anläggning. FIM´s reglemente används i tillämpliga delar. Arrangör ombedes ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt.

9.7.8.1 SKYDDSSTAKET I NÄTKONSTRUKTION S.K. (BILAGA 4) GUNNEBOSTÄNGSEL

TR

9.7.8.2 SKYDDSSTAKET I TRÄKONSTRUKTION (BILAGA 5) (RAKSTRÄCKOR)

TR

9.7.8.3 RISKSEKTORER PÅ BANAN (BILAGA 6)

TR

9.8 Innerplan

TR

9.8.1

TR

Innerplanen ska, så nära det är möjligt vara i samma plan som tävlingsbanan och fri från ojämnheter och andra hinder. Detta för att en förare som tvingas in på denna kan göra detta riskfritt. Föremål, med undantag av reklamskyltar och dylikt som uppfyller nedanstående krav och sådana som erfordras i tävlingsorganisationen, får inte finnas på innerplan. Detta förbud gäller även för traktorer, sladdar och övriga fordon.

9.8.2 Reklamskyltar och dylikt på innerplan

TR

Skyltar på innerplan ska vara flyttbara av typ skumgummi eller konstruerade av ett lätt material monterade på lätta ramar. De ska vidare vara uppställda på sådant sätt att de faller helt ihop vid påkörning och får inte vara högre än 1 meter.
De får inte placeras närmare banans innerkant än 4 meter och ska vara vända mot körriktningen.
Reklamskyltar med rörlig reklam ska vara nedsläckta under pågående heat.

9.8.3 Övriga föremål på innerplanen

TR

Undantagsvis kan föremål som inte går att flytta tillåtas förutsatt att de inte står närmare banans innerkant än 4 meter. I förekommande fall kan det föreskrivas att de ska kläs in med stötabsorberande materialupp till 2 meters höjd. Förekomsten av sådana föremål ska alltid prövas vid banbesiktningen.

För uppställande av föremål av tillfällig art (högtalaranläggningar, plattformar och liknande) mellan besiktningstillfällena ska tillstånd inhämtas från banbesiktningsman.

9.8.3.1 Fotografer/Sponsorer på innerplan

TR

Max antal fotografer som tillåts på innerplan samtidigt i samband med tävling är begränsat till 8st. I de tävlingar där det även är sponsorer på innerplan, så är det totala antalet personer som tillåts utöver tävlingsfunktionärer 8st. Dessa får inte befinna sig närmare innerkantsmarkeringen än 4 meter. Vid tävlingar där det förekommer fler fotografer är arrangören skyldig att ordna så att fotograferna i samband med sladdpauserna får bytas av med att befinna sig på innerplan. Vid isracingtävlingar tillåts inga fotografer eller sponsorer på innerplan.

9.8.4 Banor längre än 800 meter

TR

På dessa banor får tävlingsledaren resp. läkaren ha ett fordon till sitt förfogande för förflyttning till en plats där snabb insats krävs. Om tävlingsläkaren anser det befogat får även en ambulans stationeras på innerplanen på sådan bana.

9.9 Markering av inner- och ytterkant

TR

9.9.1 Innerkant

TR

9.9.1.1 Speedway- och långbanor

TR

Banans innerkant ska alltid markeras med en obruten linje i en färg som kontrasterar mot ytbeläggningen. Denna ska alltid hållas synlig under tävlingen. Vid behov under tävling kan denna förbättras med krita eller likvärdigt.

Innerkanten ska i kurvorna utgöras av ett fast material väl fastsatt i marken, på raksträckorna ska linjen vara kritad/målad i de fall det finns en ungdomsbana på innerplan. Linjen ska, om den markeras med krita eller jämförbart, ha en bredd av minimum 5 cm och maximalt 15 cm. Om den markeras av något fast material får höjden vara högst 5 cm så att en förare kan köra av banan utan risk. Materialet ska vara av sådan art att det inte innebär någon risk för förarna. I detta ska även vägas in risken för att materialet skadas och därvid kan få vassa kanter.

9.9.1.2 Isbanor

TR

Banans innerkant ska markeras med en obruten linje i färg som kontrasterar mot isen. Linjen ska hållas synlig under hela tävlingen och inte vara smalare än 10 cm. Linjen får inte målas närmare isens innerkant än 15 cm.

 

9.9.1.3 Långbanor

TR

På icke permanenta långbanor kan innerkanten markeras med små vimplar.

9.9.2 Ytterkant

TR

9.9.2.1 Ungdomsbanor på innerplan

TR

På innerplansbanor ska banans yttre kant markeras med ett vitt kritstreck enligt de mått som framgår av banbesiktningsprotokollet. Från kurvans mitt till raksträckans mittre punkt ska dessutom någon form av balar placeras, t.ex. mineralull eller liknande. Dessa ska, på banor där det är möjligt placeras ca: 1 – 1,5 meter utanför banans yttre banmarkering.
(Alternativa lösningar på material ska diskuteras med banbesiktningsman, som skriftligen ska godkänna densamma).

9.9.2.2 INKLÄDNING AV FASTA FÖREMÅL PÅ INNERPLAN (BILAGA 7) PLACERING AV BELYSNINGSSTOLPAR NEUTRAL ZON

TR

9.9.2.3 STARTGRINDEN

TR

9.10 Banutrustning

TR

9.10.1 Startområdet

TR

Alla linjer som utmärker start- området ska kritas eller målas i en färg som kontrasterar mot banans ytbeläggning. Linjerna ska förnyas vid behov.

Alla linjer i startområdet ska hållas väl synliga för domaren från sin ordinarie plats.

Det är rekommenderat att startspåren sopas ur inför varje heat.

9.10.2 Start- och mållinjen

TR

En obruten rak linje minst 5cm bred ska utmärkas i banans hela bredd och vinkelrätt mot banans innerkant.

Startlinjen bör förläggas till mitten av startsträckan men aldrig på kortare avstånd än 35 m från dess slut.

På lång- och gräsbanor ska start- och mållinjen förläggas inom andra och tredje femtedelen av raksträckan.

9.10.3 Startpositioner

TR

Startområdet ska delas upp i samma antal delar som de startandes antal genom längsgående linjer, 5cm breda och med en längd av minst 1 meter räknat från startlinjen.

9.10.4 Minimiavstånd vid långbana

TR

Minimiavstånd mellan maskinerna är 1,5 meter för solo och 2,5 meter för sidvagnar.

9.10.5 Minimiavstånd i gräsbana

TR

Minimiavstånd mellan maskinerna är 2 meter för solo och 3 meter för sidvagnar.

9.10.6 Startgrinden

TR

Startgrinden ska bestå av två stadigt fastsatta stolpar, ca tre meter höga, vinkelrätt placerade utanför banans ytter- respektive innerkant. På innerplan ska stolpen vara placerad minst 1 meter från innerkanten, den yttre stolpen ska vara placerad minst 60 cm utanför säkerhetsstaketet.
Stolpen på innerplan ska dessutom i körriktningen kompletteras med ett yttre skydd av ett stötabsorberande material upp till en höjd av minimum 2 meter.

För Ungdomsbanor som är placerade på innerplan av 500cc banan gäller att den yttre startgrindsstolpen ska vara placerad minimum 4 meter utanför den yttre banmarkeringen. Stolpen ska dessutom i körriktningen kompletteras med ett yttre skydd av ett stötabsorberande material upp till en höjd av minimum 2 meter.

Stolparna ska vara försedda med glidanordningar på vilka startbanden monteras. Stolparna ska ha stoppbrickor ca 2,9 meter från marken. Den översta ändan på stolparna ska vara försedd med ett hjul, på vilket den elastiska gummilinan löper när startgrinden utlöses. En elektromagnet, solenoid eller dylik anordning ska hålla glidanordningen kvar i sitt nedersta läge tills startgrinden utlöses.

Det underst belägna startbandet ska ha en höjd av 30-35cm från banan. Två eller tre bomullsband ska vara fästade vid glidanordningen med gummiband med en maximal längd på 15cm (ospänd) och med maximalt 2,5cm bredd. Banden bör även vara sammansatta enligt bild bilaga 7.
Krokar eller dylikt av metall får inte användas för fasthållande av startbanden.

På ungdomsbanor ska det nedersta startbandet ha en höjd av 30-35cm ovanför banan.

Banden ska vara i en färg som klart kontrasterar mot banans ytbeläggning. Alla band ska ha samma färg. I speedway i första hand vita och i isracing röda eller blå.
Se bilaga 7.

Utlösningen av startgrinden ska kontrolleras av domaren på hans plats i domartornet. Ledningen till startgrindens utlösning ska vara kopplad så att startgrinden inte fungerar förrän den gröna lampan är tänd.

Den gröna lampan ska vara konstruerad på sådant sätt att det är möjligt att släcka denna utan att startanordningen behöver utlösas, grönlampan ska även ha en fördröjning så att den släcks c:a 10 sekunder efter att grinden utlösts. Se bilaga 8.

9.10.7 Reklam på startbanden

TR

Endast reklam utförd på perforerat lättviktsmaterial som släpper igenom luft är tillåtet. Storleken på reklammaterialet är maximerat till 25cm högt och 50cm brett och maximalt 4st reklamytor är tillåtna på startbanden.
Reklamen ska vara fastsatt med kardborreband på startbanden. Startgrindens funktion får inte ändras varför besiktning och prov av startgrinden ska ske före varje tävling.
Domaren äger rätt att beordra borttagning av reklamen i det fall han anser att startgrinden inte fungerar tillfredsställande.

9.11 Bansignaler

TR

För kommunikation mellan domaren, de tävlande och funktionärer ska nedanstående signaler finnas.

Signal:Funktion:
Grön lampaKlart för start
Röda lampor i kombination med röda flaggorHeatet stoppat
Gul flagga med svart diagonalt korsSista varvet börjar
Svart- och vitrutig flaggaMålgång
Ljudsignal i kombination med roterande orangefärgade lampor2- resp 3-minutersfristen
Lampor i förarnas hjälmfärger Uteslutning ur heatet

I kombination med uteslutningslampor ska startassistenten visa de tävlande en svart flagga och en rund skiva med utesluten förares hjälmfärg. Flaggor ska vara utförda med måtten 60cm x 60cm. Uteslutningsskivor ska ha en diameter av 45cm.

9.11.1 Ljus- och ljudsignaler

TR

Samtliga stolpar till nedanstående ljus och ljudsignaler får inte vara placerade närmare säkerhetsstaketet än 60cm.

9.11.1.1 Startlampa

TR

En grön startlampa ska vara monterad på en höjd av 1,5 – 2 meter över banan och 20 – 25 meter framför startlinjen. Denna lampa ska vara fullt synbar för förarna. För gräsbana gäller måtten 1,8 – 2 meter respektive 30 meter.
Ytterligare en grön lampa ska komplettera ovan nämnda, och vara helt sammankopplad med denna. Denna andra ljussignal ska vara placerad ca 10 meter före startlinjen utanför skyddsstaketet, och vara synlig för startassistenten när han står vänd mot körriktningen.

9.11.1.2 Uteslutningslampor

TR

Uteslutningslamporna ska bestå av en grupp om 4 till 8 lampor placerade i lodrätt eller vågrätt linje motsvarande förarnas hjälmfärger (röd, blå, vit, gul, grön, svart/vit, röd/vit, samt blå/vit). Antalet ska anpassas till det som gäller för banan eller tävlingsformen.
Lamporna ska placeras maximalt 30 meter från startlinjen. Lamporna bör även vara synliga för publiken.

9.11.1.3 Stoppljus och Sirén

TR

Minst 3 röda blinkande eller roterande lampor ska fördelas i varje kurva. Dessa lampor ska riktas så att de är synliga för såväl förare som kurvvakter. Ljusen ska ha hög ljusstyrka. Ljusen ska vara monterade på stolpar, minst 30cm över säkerhetsstaketet. Stolparna ska vara fjädrande så att de kan vrida sig i körriktningen om de blir påkörda av de tävlande.

För att påkalla startpersonalens samt kurvvakternas uppmärksamhet att ett heat är stoppat ska en Sirén/ringklocka finnas monterad i omedelbar närhet av startområdet. Denna ska vara kopplad så att den alltid ljuder då stoppljusen är tända. Stoppljusen placeras i enlighet med ritning bilaga 9.

9.11.1.4 2-respektive 3-minuterssignal

TR

Två roterande orangefärgade lampor ska finnas. En av dessa ska finnas i anslutning till startområdet och en i depåområdet, väl synlig för förarna. Dessa lampor ska kompletteras med en ljudsignal, väl hörbar på båda dessa platser.
Lamporna ska vara kopplade så att de släcks när den gröna startlampan tänds.

9.11.2 2-minutersklocka

TR

På innerplan framför starten ska en klocka vara placerad. Klockan ska indikera nedräkning av 2-minutersfristen och får inte vara placerad närmare banans innerkantsmarkering än 4 meter. Klockan ska vara väl synlig för förarna, domaren och startassistenten.
2 minutersklocka är obligatoriskt i Elitserien och Allsvenskan, men får användas vid samtliga tävlingar.

2 minutersklockan ska vara synkroniserad med 2 minuterssignalen och startutlösningen för klockan ska vara placerad i kontaktbordet.

9.11.3 Headset

TR

En direktförbindelse ska finnas mellan domaren och startassistenten.
Startassistenten ska bära ett headset av god kvalitet och en kommunikationsradio ska finnas till domarens förfogande i domartornet. Headset är obligatoriskt vid samtliga tävlingar.

9.12 Domartorn

TR

9.12.1

TR

Domaren ska till sitt förfogande ha en upphöjd plats i anslutning till startområdet, från vilken han ska kunna sköta sina funktioner och ha en obehindrad översikt över hela banan. Domartornet, ska ha ett tak till skydd för väder och vind, och vara så placerat att domarens plats är i linje med start- och mållinjen.

9.12.2

TR

Domartornet ska vara uppbyggt utanför den eller de neutrala zonerna, och vara försedd med ett kontrollbord med strömbrytare, så att domaren kan reglera samtliga ljud- och ljussignaler samt startgrind.
Alla strömbrytare ska förses med text som klart förklarar funktionen. Strömbrytarna till uteslutningslamporna ska ligga i samma ordning som lamporna på banan. Strömbrytaren till startgrinden ska vara kopplad så att den inte fungerar förrän den gröna startlampan är tänd. Dessutom ska det finnas erforderlig belysning i domartornet. Denna belysning ska kunna tändas och släckas av domaren.

9.12.3 EXEMPEL PÅ KONTROLLBORD FÖR DOMARE (BILAGA 8)

TR

9.13 Depå

TR

9.13.1

TR

Varje tävlande ska ha en plats till förfogande om minst 8m2. Denna plats ska ha ett fast och jämnt underlag.

På samtliga permanenta banor, där man anordnar speedwaytävlingar ska förarnas plats vara täckt med tak till skydd mot nederbörd.

Dricksvatten, såväl som tvättvatten, ska finnas att tillgå under tävlingen.

All rökning i depåområdet är förbjudet. Arrangör ska därför vid varje tävlingstillfälle upplåta en särskild plats avsedd för rökning i närheten av depåområdet.

9.13.2 Omklädningsrum

TR

Omklädningsrum, med plats för minst 20 personer, ska finnas tillgängligt i anslutning till depån. Det ska vara utrustat med sittplatser och ha tillgång till vatten, duschrum och toaletter.

9.13.3

TR

Det ska i depåområdet finnas en telefonkiosk eller liknande med fast telefon och direktkontakt till domartornet, detta gäller inte banor som endast är godkända för träning och tillfälliga banor.

9.14 Säkerhetsutrustning

TR

Brandsläckare typ ABC Pulver minimum 6 kg, ska finnas tillgängliga i depån och vid starten. Vid tävling/träning i ungdomsklass ska det dessutom finnas en brandsläckare i varje kurva.
Erforderlig katastrofutrustning ska vid all träning och tävling finnas tillgänglig för omedelbar användning i händelse av att en förare fastnat i motorcykel eller säkerhetsstaket.

Katastrofutrustning inkluderar bågfil, bultsax och kofot.

9.15 Belysning

TR

Elitseriearenor ska vara försedda med strålkastarbelysning. Belysningsstolpar får inte vara placerade på innerplan.
Vid nyproduktion eller vid utbyte av befintlig belysning ska strålkastarbelysningen inte understiga 600 lux horisontellt. Detta minimikrav kommer i framtiden att gälla på samtliga arenor där belysning krävs.
OBS: Högre belysningskrav kan gälla om eventuella TV avtal så kräver. Vid efterfrågan ska föreningen utföra kontrollmätning och sända in belysningsresultatet till Svemo.
Om förening har för avsikt att arrangera internationella tävlingar inom ramen för FIM:s reglemente kan högre belysningskrav komma att gälla.
Arenan ska vara försedd med acceptabel belysning på åskådarplats som kan tändas och släckas vid varje uppehåll i tävlandet. Här kommer kravet i framtiden att vara minst 30 lux.

9.15.1 PLACERING AV BANSIGNALER (BILAGA 9)

TR

9.15.2 SIGNALER VID STARTPLATS (BILAGA 10)

TR

10. TILLÄGGSREGLER

TR

10.1 Elitserien

TR

10.1.1 Körschema

TR

Serien genomförs enligt reglerna för körschema SR 5.8.5 samt dessa tilläggsregler.

10.1.2 Seriesystem

TR

Inget lag i Elitserien åker ur serien på sportsliga grunder innevarande säsong.

Serien består av 8 lag i en grundserie omfattande 14 omgångar där samtliga lag möts hemma – borta.

De sex främst placerade lagen efter grundseriens slut kör slutspel med möten hemma – borta.  Lag ett och två i grundserien är kvalificerade direkt till semifinal.

Kvartsfinaler:
Det lag som placerat sig på tredje plats i grundserien väljer motståndare mellan lag fem och sex. De lag som placerat sig på fjärde plats möter det kvarvarande laget.
Bäst placerade lag i grundserien väljer om man vill börja hemma eller borta.
Respektive kvartsfinals segrare går till semifinal medan de förlorande lagen placeras in som 5:a respektive 6:a enligt den placering de uppnått i grundserien.

Semifinaler:
Segrande lag i grundserien väljer motståndare mellan de två segrande lagen i kvartsfinalerna. Tvåan i grundserien möter det kvarvarande laget.
Bäst placerade lag i grundserien väljer om man vill börja hemma eller borta.
Respektive semifinal segrare går till final medan de förlorande lagen placeras in som 3:a respektive 4:a enligt den placering de uppnått i grundserien.

Final:
De två segrande lagen från respektive semifinal möts i final i bäst av två matcher. Bäst placerade lag i grundserien väljer om vill börja hemma eller borta.
Det lag som totalt har kört in flest förarpoäng efter de båda finalerna är Svenska Mästare.
Vid exceptionella fall där det inte går att genomföra ett slutspel i sin helhet enligt ovanstående eller delar av det, blir det lag som är bäst placerat i grundserien Svenska Mästare.

10.1.3 Laganmälan

TR

Laganmälan ska ske via Svemo TA
Nedan angivna tider utgår från tisdag som ordinarie tävlingsdag, körs tävling på annan dag ska laganmälan göras senast två dagar före tävling, samma tider gäller.
Laganmälan för bortalaget ska ske senast kl. 20.00 söndagen före aktuell ordinarie tävlingsdag.
Laganmälan för hemmalaget ska ske senast kl. 21.00 söndagen före aktuell ordinarie tävlingsdag.
Undantaget ovan är laganmälan till torsdagstävlingarna, där Svemo och ESS är överens om att laganmälan ska ske efter genomförd tisdagstävling och bortalaget anmäler senast kl. 23:00 och hemmalaget senast kl. 24:00.
Vid laganmälan efter ovanstående tider utgår en sanktionsavgift på 5000 kr per sent anmält lag och tillfälle. Avgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA, avgiften ska vara betald innan registrering av den nya föraren kan ske, betalning ska ske i Svemo TA.

10.1.4 Ingångssnitt/antal förare

TR

Maximalt antal tillåtna förare i respektive förartrupp över ingångssnittet 0,500 är begränsat till högst 8 förare.

10.1.4.1 Gästförare

TR

Gästförare är inte tillåtet i Elitserien.

10.1.4.2 Transferkort

TR

Respektive lag som deltar i Elitserien får använda maximalt tre (3) transferkort fram till och med 31/7 innevarande säsong. Svemolicenserade förare med ett ingångssnitt på 0,500 kan tillföras utan att transferkort används, dock krävs klubbyte och eventuellt förändra till ett gästkontrakt i Allsvenskan om föraren tillhör en trupp där sedan tidigare. Förare som ansluter till en trupp under säsong via transferkort måste ha ett officiellt snitt i den nya klubben (minst 12 heat) för att får åka slutspel oavsett nationalitet. Detta gäller även förare som fanns med i förarredovisningen 28 februari och har skrivits ut truppen under säsongen, men återkommer via transferkort. Undantaget ev. svenska förare som har 0,500 eller via snittrabatt inte räknas i truppen. Klubbar som inte reglerat rapporterade skulder till Svemo eller förare från föregående säsong, får ej nyttja transferkort fram till att skulden/skulderna är helt reglerade.

10.1.4.3 Lån av förare/Tillfällig gästförare

TR

Lån av förare/tillfällig gästförare mellan klubbarna i Elitserien kan ske på följande sätt under säsong om en Svemolicenserad förare i säsongslaget är sjuk eller skadad.

Tillgängliga är Svenska förare med ingångssnitt 0,500 som inte är uppsatta i någon preliminär matchtrupp när tiden går ut för laganmälan till närmast kommande match, de kan då lånas/gästas in av annan klubb. Svemo Track Racing och moderklubben meddelas snarast. Dock kan moderklubben återkalla föraren vid skada eller sjukdom senast kl.24.00 dagen före aktuell tävling.

Föraren återgår automatiskt till moderklubben dagen efter avsedd tävling. Inlånad förare måste ha lägre eller samma löpande snitt (12 heat) som ersatta föraren, dock gäller en schablon att ingen förare får ett lägre löpande snitt än 0,500.

I grundserien är endast förare tillgängliga att låna/gästa om deras ordinarie lag/moderklubb deltar i samma omgång.

I slutspelet är endast förare tillgängliga att låna/gästa om deras ordinarie lag/moderklubb fortfarande deltar i den omgången.

Förare får inte lånas från den klubben som står som motståndare för dagen.
Förarna kan lånas mellan klubbar utan att transferkort förbrukas.
Snittet på föraren är personligt och löper på under utlåning. En administrativ avgift på 1000 kr kommer att debiteras föreningen för registreringen. Kostnaden debiteras via föreningens varukorg i Svemo TA.

Uppstår det en situation där oklarhet råder om tolkning av denna regel så äger Svemo Track Racing rätten att tolka och tillämpa regeln.

10.1.5 Taksnitt

TR

Maximalt taksnitt är 11,000 poäng beräknat på förare nr 1-7.

10.1.6 Golvsnitt

TR

8,000 poäng beräknat på förare 1-7. Räknas enligt SR 5.15.10. Vid lag under golvsnitt ska sanktionsavgift om 25,000 kr utfärdas, dock inga poängavdrag. Betalas inte denna sanktionsavgift inom 10 dagar dras två lagpoäng. Sanktionsavgiftens utfärdande beslutas av Svemo Track Racing.

10.1.7 Lagbonuspoäng

TR

Det lag som har tagit flest förarpoäng sammanlagt efter de båda mötena hemma – borta i grundserien tilldelas en lagbonuspoäng.

10.1.7.1 Skiljeheat om lagbonuspoäng vid lika resultat

TR

I händelse av att båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng efter de båda mötena ska ett skiljeheat genomföras för att fastställa vilket lag som vinner lagbonuspoängen.
Lagledarna nominerar 1 förare + 1 reserv för denne enligt SR 5.5. Hemmalaget nominerar först.

10.1.7.2 I händelse av avbruten returmatch

TR

I händelse av att returmatchen avbryts efter att minst 8 heat har genomförts och det sammanlagda resultatet är lika, ska antalet heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. räknas i det totalt antal genomförda heaten från de båda matcherna. Det lag som då har erövrat flest heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. tilldelas lagbonuspoängen. Ett fullföljt heat klassas högre än ett icke fullföljt.

10.1.8 Skiljeheat vid samma antal förarpoäng i slutspelsmatcher

TR

I händelse av att båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng efter de båda mötena hemma – borta i slutspelsmatcher ska skiljeheat genomföras för att fastställa vilket lag som vinner. Skiljeheat ska genomföras i maximalt 3 heat med 2 nominerade förare från respektive lag i s.k. ”sudden death”. Innan skiljeheaten tar sin början ska respektive lagledare nominera 3 par i sitt lag. Paren ska nomineras i den ordning de avses att användas.
Hemmalaget nominerar sina förare först. Respektive förare får endast nomineras en gång under dessa 3 skiljeheat. Den förare som inte nomineras är reserv för övriga förare vid uteslutning på grund av Touch the Tape eller för förare som är startberättigad i eventuell omstart men inte kan delta, dock endast en gång. Om det blir oavgjort i det första skiljeheatet genomförs ytterligare ett skiljeheat med nästa nominerade par, osv. Om ställningen efter 3 skiljeheat fortfarande är oavgjord nominerar respektive lagledare 1 förare + 1 reserv för denne som genomför ett fjärde och avgörande skiljeheat, enligt SR 5.5.

10.1.9 Protester mot motorer i slutspelsfinaler

TR

Vid eventuella protester mot motorer i finalmatch ett, plomberas aktuell motor/motorer och kontrolleras sedan efter match två.

10.1.10 Fastställande av placering i serien

TR

Vid lika antal lagpoäng efter grundseriens slut ska den inbördes placeringen fastställas genom beräkning av kvot. Beräkning av kvot utförs genom att antalet erövrade förarpoäng divideras med antalet förlorade förarpoäng.
Om beräkning av kvot inte är utslagsgivande vinner det lag som har tagit flest antal förarpoäng i de båda mötena hemma – borta mellan berörda lag. Om det, efter de båda mötena var lika förarpoäng och skiljeheat om bonuspoängen genomfördes så placeras det lag som vann skiljeheatet före.
Om antalet förarpoäng inte är utslagsgivande gäller flest antal erövrade heatsegrar i de båda mötena hemma – borta mellan berörda lag. Om detta inte kan särskilja lagen räknas andraplaceringar, tredjeplaceringar, o s v. Ett fullföljt heat rangordnas alltid högre än ett heat som av någon anledning inte fullföljts.

10.1.11 Rider Replacement

TR

Rider Replacement är tillåtet enligt SR 5.10.4.
Rider Replacment får utnyttjas för en av lagets fem bästa förare, med bästa förare avses de fem förare som i laguppställningen på tävlingsdagen uppnått det högsta snittet enligt aktuell lista för löpande heatsnitt. För förare som inte har uppnått 12 heat under innevarande säsong gäller förarens ingångssnitt.
Den frånvarande föraren får endast ersättas med en förare som har upp till samma snitt som den frånvarande föraren. Förare med samma löpande heatsnitt som den frånvarande enligt aktuell lista tävlingsdagen rankas under den frånvarande.

10.1.12 Rapportering av tävlingsresultat

TR

All rapportering från tävlingarna ska ske live via Svemo TA.
Tjänstgörande domare kontrollerar och godkänner tävlingsresultatet tillsammans med registratorn.
Tävlingsrapporten upprättas av domaren i Svemo TA, kopia på tävlingsrapporten ska även skrivas ut och sättas in i banliggaren.
Det är viktigt att registratorn är placerad på sådant sätt att denne kan ha en kontinuerlig kommunikation med domaren under hela tävlingen.

10.1.13 Tävlingskoordinator

TR

Vid varje Elitserietävling ska en tävlingskoordinator finnas på plats.
Tävlingskoordinatorn ansvarar för att det i förväg uppgjorda tidsschemat följs.
Denne är kontaktperson till tv-producenten när tävlingen tv-produceras.
Tävlingskoordinatorn ska ha en direkt kommunikationsförbindelse med tävlingsledaren och domaren. Vid tävlingar med tv-produktion ska tävlingskoordinatorn även ha en direktförbindelse med tv-producenten. Kommunikationen kan utgöras av en direkt telefonförbindelse eller komradio.

10.1.14 Briefing/Lagledarmöte

TR

C:a 1,5 tim före varje tävling ska tävlingsledaren kalla domaren, lagledare och tävlingskoordinatorn, samt vid tv-sändning även tv-producenten till ett briefingmöte.
Mötet ska fastställa tidsschemat och kommunikationsordningen.I samband med detta möte skall även eventuella protester mot laguppställning tas upp, för att sedan skriftligt inlämnas enligt SR 6.3.

10.1.15 Starttid

TR

Elitserietävlingar ska i normalfallet starta med heat ett kl. 19.00.
Undantaget TV sända matcher där särskilt tidschema används.

10.1.16 TV monitor i domartornet

TR

Vid TV sända matcher ska det finnas TV monitor i domartornet.
Vid Webbsända matcher i Elitserien ska domaren använda egen medhavd dator/surfplatta.
Det åligger arrangören att se till att det finns ett för ändamålet väl fungerande Wi-Fi i domartornet, samt att domarna har tillgång till tävlingarna ”live” via inloggning.

10.1.17 Inställd tävling

TR

Inställd tävling i Elitserien ska köras inom fyra veckor efter inställandet enligt SR 5.18.
Inställd tävling i näst sista omgången ska vara körd före sista omgången och inställd tävling i sista omgången ska vara körd senast två dagar före slutspelet börjar.
Beakta även innevarande års International Speedway League Calender.

10.1.18 Bakdäck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besikta in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

10.1.19 Metanol

TR

Metanolkontroller kommer under säsongen att utföras av arrangerande förenings tekniker som genomgått utbildning för ändamålet. Om förare ertappas med förbjuden substans i metanolen ska föraren omedelbart uteslutas från tävlingen och inkörda poäng i aktuellt heat räknas bort. Övriga förare tillgodoräknas inte dom borträknade poängen. Ett B-prov tas med resterande metanol som är kvar i tanken och skickas på analys.

10.1.20 Sponsorbilar på innerplan

TR

Under 2023 tillåts det att ställa upp sponsorbilar på innerplan under pågående matcher i Elitserien enligt följande förutsättningar.

1. Max 2 bilar. (Inga husbilar, bussar, lastbilar)

2. Placeras så nära mitten som möjligt och de ska stå på marken.

3. Bilarna ska vara på plats 2 timmar före tävling när domaren ska göra okulärbesiktning.

4. Domaren avgör placering utifrån säkerhet och sikt.

10.2 Allsvenskan

TR

10.2.1 Körschema

TR

Serien genomförs enligt reglerna för körschema SR 5.8.6 samt dessa tilläggsregler.

10.2.2 Seriesystem

TR

Under innevarande säsong kommer inte det segrande laget i Allsvenskan automatiskt att kvalificera sig för Elitserien. Lag i Allsvenskan, oavsett placering kan däremot ansöka om en plats i Elitserien kommande säsong. Serien består av 7 lag i en grundserie omfattande 14 omgångar där samtliga lag möts hemma – borta. De fyra främst placerade lagen efter grundseriens slut kör slutspel med möten hemma – borta.
Semifinaler: Segrande lag i grundserien väljer motståndare mellan de lag som placerat sig på tredje och fjärde plats i grundserien. Tvåan i grundserien möter det kvarvarande laget. Bäst placerade lag i grundserien väljer om man vill börja hemma eller borta. Respektive semifinals segrare går till final medan de förlorande lagen placeras in som 3:a respektive 4:a enligt den placering de uppnått i grundserien.
Final: De två segrande lagen från respektive semifinal möts i final i bäst av två matcher. Bäst placerade lag i grundserien väljer om man vill köra första matchen hemma eller borta. Det lag som totalt har kört in flest förarpoäng efter de båda finalerna vinner Allsvenskan. Vid exceptionella fall där det inte går att genomföra ett slutspel i sin helhet enligt ovanstående eller delar av det, blir det lag som är bäst placerat i grundserien vinnare av Allsvenskan.

10.2.3 Laganmälan

TR

Laganmälan ska ske via Svemo TA. Laganmälan för bortalaget ska ske senast kl. 20.00 2 dagar före, aktuell ordinarie tävlingsdag. Laganmälan för hemmalaget ska ske senast kl. 21.00 2 dagar före, aktuell ordinarie tävlingsdag. Vid laganmälan efter ovanstående tider utgår en sanktionsavgift på 2 500 kr per sent anmält lag och tillfälle. Avgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA. 

10.2.4 Ingångssnitt/antal förare

TR

Maximalt antal tillåtna förare i respektive förartrupp över ingångssnittet 0,500 är begränsat till högst 10 förare, detta oavsett om man ingår i förartruppen som ordinarie- eller som gästförare. Den 10:e platsen i truppen får tillsättas fram till och med 31/7 innevarande säsong.

10.2.4.1 Gästförare

TR

Gästförare är tillåtet enligt SR 5.21. Det finns ingen begränsning av antalet gästförare.

10.2.4.2 Transferkort

TR

Respektive lag som deltar i Allsvenskan får använda maximalt fyra (4) transferkort fram till och med 31/7 innevarande säsong. Svemolicenserade förare med ett ingångssnitt på 0,500 kan tillföras utan att transferkort används, dock krävs klubbyte och eventuellt gästkontrakt.

Förare som ansluter till en trupp under säsong via transferkort måste ha ett officiellt snitt i den nya klubben (minst 12 heat) för att får åka slutspel oavsett nationalitet. Detta gäller även förare som fanns med i förarredovisningen 28 februari och har skrivits ut truppen under säsongen, men återkommer via transferkort. Undantaget ev. svenska förare som har 0,500 eller via snittrabatt inte räknas i truppen. Klubbar som inte reglerat rapporterade skulder till Svemo eller förare från föregående säsong, får ej nyttja transferkort fram till att skulden/skulderna är helt reglerade.

10.2.5 Taksnitt

TR

Maximalt taksnitt är 11,000 poäng beräknat på förare nr 1-6.

10.2.6 Golvsnitt

TR

7,000 poäng beräknat på förare 1-6. Räknas enligt SR 5.15.10. Vid lag under golvsnitt ska sanktionsavgift om 10,000kr utfärdas, dock inga poängavdrag. Betalas inte denna sanktionsavgift inom 10 dagar dras två lagpoäng. Sanktionsavgiftens utfärdande beslutas av Svemo Track Racing.

10.2.7 Lagbonuspoäng

TR

Det lag som har tagit flest förarpoäng sammanlagt efter de båda mötena hemma – borta i grundserien tilldelas en lagbonuspoäng.

10.2.7.1 Skiljeheat om lagbonuspoäng vid lika resultat

TR

I händelse av att båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng efter de båda mötena ska ett skiljeheat genomföras för att fastställa vilket lag som vinner lagbonuspoängen. Lagledarna nominerar 1 förare + 1 reserv för denne enligt SR 5.5. Hemmalaget nominerar först.

10.2.7.2 I händelse av avbruten returmatch

TR

I händelse av att returmatchen avbryts efter att minst 8 heat har genomförts och det sammanlagda resultatet är lika, ska antalet heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. räknas i det totalt antal genomförda heaten från de båda matcherna. Det lag som då har erövrat flest heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. tilldelas lagbonuspoängen. Ett fullföljt heat klassas högre än ett icke fullföljt.

10.2.8 Skiljeheat vid samma antal förarpoäng i slutspelsmatcher

TR

I händelse av att båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng efter de båda mötena hemma – borta i slutspelsmatcher ska skiljeheat genomföras för att fastställa vilket lag som vinner. Skiljeheat ska genomföras i maximalt 3 heat med 2 nominerade förare från respektive lag i s.k. ”sudden death”.
Innan skiljeheaten tar sin början ska respektive lagledare nominera 3 par i sitt lag. Paren ska nomineras i den ordning de avses att användas. Hemmalaget nominerar sina förare först. Respektive förare får endast nomineras en gång under dessa 3 skiljeheat. Den förare som inte nomineras är reserv för övriga förare vid uteslutning på grund av Touch the Tape eller för förare som är startberättigad i eventuell omstart men inte kan delta, dock endast en gång. Om det blir oavgjort i det första skiljeheatet genomförs ytterligare ett skiljeheat med nästa nominerade par, osv. Om ställningen efter 3 skiljeheat fortfarande är oavgjord nominerar respektive lagledare 1 förare + 1 reserv för denne som genomför ett fjärde och avgörande skiljeheat, enligt SR 5.5.

10.2.9 Protester mot motorer i slutspel

TR

Vid eventuella protester mot motorer i slutspelens semifinaler och finaler ska aktuell motor/ motorer kontrolleras efter respektive tävling.

10.2.10 Fastställande av placering i serien

TR

Vid lika antal lagpoäng efter grundseriens slut ska den inbördes placeringen fastställas genom beräkning av kvot. Beräkning av kvot utförs genom att antalet erövrade förarpoäng divideras med antalet förlorade förarpoäng.
Om beräkning av kvot inte är utslagsgivande vinner det lag som har tagit flest antal förarpoäng i de båda mötena hemma – borta mellan berörda lag. Om det efter de båda mötena var lika i förarpoäng och skiljeheat om bonuspoängen genomfördes så placeras det lag som vann skiljeheatet före.

Om antalet förarpoäng inte är utslagsgivande gäller flest antal erövrade heatsegrar i de båda mötena hemma – borta mellan berörda lag. Om detta inte kan särskilja lagen räknas andraplaceringar, tredjeplaceringar, o s v. Ett fullföljt heat rangordnas alltid högre än ett heat som av någon anledning inte fullföljts.

10.2.11 Bakdäck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besikta in 4 däcksidor enl. SR 8.18.6.
Förare nummer 1 till 6 disponerar dessa fritt inom laget. De 4 däcksidorna som förare nummer 7 besiktar in är Personliga och får ej överlåtas till någon annan förare. De däcksidor som förare nummer 7 besiktar in ska ha en avvikande märkning. Vid rider replacement så får laget besikta in 4 däcksidor på denna position och dessa får disponeras av förare nummer 1 till 6.

10.2.12 Rider Replacement

TR

Rider Replacement är tillåtet, enligt SR 5.10.4.
Rider Replacement får utnyttjas för en av lagets fyra bästa förare, med bästa förare avses de fyra förare som i laguppställningen på tävlingsdagen uppnått det högsta snittet enligt aktuell lista för löpande heatsnitt. För förare som inte har uppnått 12 heat under innevarande säsong gäller förarens ingångssnitt.
Den frånvarande föraren får endast ersättas med en förare som har upp till samma snitt som den frånvarande föraren. Förare med samma löpande heatsnitt som den frånvarande enligt aktuell lista tävlingsdagen rankas under den frånvarande.

10.2.13 Rapportering av tävlingsresultat

TR

All rapportering från tävlingarna ska ske live via Svemo TA. Tjänstgörande domare kontrollerar och godkänner tävlingsresultatet tillsammans med registratorn.

Tävlingsrapporten upprättas av domaren i Svemo TA, kopia på tävlingsrapporten ska även skrivas ut och sättas in i banliggaren.
Det är viktigt att registratorn är placerad på sådant sätt att denne kan ha en kontinuerlig kommunikation med domaren under hela tävlingen.

10.2.14 Inställd tävling

TR

Inställd tävling i Allsvenska ska köras inom fyra veckor efter inställandet enligt SR 5.18. Inställd tävling som skulle körts med mindre än fyra veckor kvar till slutspel ska vara körd senast två dagar före slutspelet börjar. Beakta även innevarande års International Speedway League Calendar

10.2.15 Sponsorbilar på innerplan

TR

Under 2023 tillåts det att ställa upp sponsorbilar på innerplan under pågående matcher i Allsvenskan enligt följande förutsättningar.

1. Max 2 bilar. (Inga husbilar, bussar, lastbilar)

2. Placeras så nära mitten som möjligt och de ska stå på marken.

3. Bilarna ska vara på plats 2 timmar före tävling när domaren ska göra okulärbesiktning.

4. Domaren avgör placering utifrån säkerhet och sikt.

10.3 Division 1

TR

10.3.1 Seriens status

TR

Div. 1 är en nationell amatörserie med blandade A-lag och reservlag utan automatisk uppflyttning till högre serie. Serien är endast öppen för svensklicensierade förare med av Svemo utfärdad tävlingslicens, samt förare från Finland och Norge då dom har väldigt liten egen verksamhet.

10.3.2 Körschema

TR

Serien genomförs enligt reglerna för körschema SR 5.8.7 samt dessa tilläggsregler.

10.3.3 Seriesystem

TR

Serien består av minst 4 lag.

10.3.4 Ingångssnitt/antal förare

TR

Förartrupperna är inte begränsade av ett visst antal förare över ingångssnitt.

10.3.5 Lagsammansättning

TR

Förening som har div. 1 som sin A-lagsverksamhet får utnyttja de svensklicensierade förare som registrerats i föreningens förarredovisning.
Förening i högre serie som deltar med ett reservlag i div. 1 får utnyttja de svensklicensierade förare som registrerats i föreningens förarredovisning, samt de förare som eventuellt enbart registrerats i föreningens reservlag i div. 1.

10.3.5.1 Inlåning

TR

Det är tillåtet att låna in förare från andra klubbar. Kontakt angående detta ska i första hand ske med den klubb vars förare man vill låna in. Förare ska i första hand köra för det lag där föraren finns registrerad i förartruppen, om man blir uttagen.

10.3.6 Taksnitt

TR

Lagen har ingen begränsning av taksnitt.

10.3.7 Laganmälan

TR

Laganmälan ska ske via Svemo TA
Laganmälan för bortalagen ska ske senast kl. 20:00 fyra dagar före, inklusive tävlingsdagen.
Laganmälan för hemmalaget ska ske senast kl. 21:00 fyra dagar före, inklusive tävlingsdagen.

10.3.8 Träning

TR

Träning inför tävling är inte tillåtet.

10.3.9 Upp- och nedflyttning

TR

Inget lag flyttas ner från serien. A-lag i div. 1 kan ansöka om uppflyttning till Allsvenskan nästkommande säsong, särskilda villkor beträffande ekonomi, anläggning och organisation kommer att beaktas av Svemo vid sådan ansökan. Ansökan ska vara Svemo tillhanda senast den 1 oktober året innan uppflyttning ska ske.
Vid lika antal lagpoäng efter seriens slut ska den inbördes placeringen fastställas genom beräkning av kvot. Beräkning av kvot utförs genom att antalet erövrade förarpoäng divideras med antalet förlorade förarpoäng

10.3.10 Bakdäck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

10.3.11 Rapportering av tävlingsresultat

TR

All rapportering från tävlingarna ska ske live via Svemo TA.
Tjänstgörande domare kontrollerar och godkänner tävlingsresultatet tillsammans med registratorn.

Tävlingsrapporten upprättas av domaren i Svemo TA, kopia på tävlingsrapporten ska även skrivas ut och sättas in i banliggaren.
Det är viktigt att registratorn är placerad på sådant sätt att denne kan ha en kontinuerlig kommunikation med domaren under hela tävlingen.

10.4 250cc Serien

TR

250cc körs som en parserie. 

10.5 Ungdomsserien

TR

10.5.1 Seriernas status

TR

Ungdomsserien är endast öppna för Svemolicenserade förare med av Svemo utfärdad tävlingslicens, samt förare från Finland och Norge då dom har väldigt liten egen verksamhet.

10.5.2 Körschema

TR

Ungdomsserien körs som en parserie.

10.5.3 Seriesystem

TR

Ungdomsserien består av minst sex lag.

10.5.4 Lagsammansättning

TR

Förening som har tillräckligt många förare deltar med ett eget lag i serien. Övriga lag får sättas samman av förare från olika föreningar.
Någon av de föreningar som tillhandahåller förare till ett sammansatt lag ska anses vara ansvarig för laget.
Under pågående säsong är det endast tillåtet att tillföra ny licenserade ungdomsförare i registrerad förartrupp.

10.5.4.1 Inlåning

TR

Det är tillåtet att låna in förare från andra klubbar som har ett ingångssnitt upp t.o.m. 2,000. Kontakt angående detta ska i första hand ske med den klubb vars förare man vill låna in. Förare ska i första hand köra för det lag där föraren finns registrerad i förartruppen, om man blir uttagen. Undantag från denna regel kan göras vid särskilda fall och då ska Svemo Track Racing kontaktas för godkännande.

10.5.5 Heatsnitt

TR

Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida. Samtliga körda heat i serien tas med i beräkningen av förarens löpande snitt.

10.5.6 Laganmälan

TR

Laganmälan ska ske via Svemo TA.
Laganmälan för bortalagen ska ske senast kl. 20:00 fyra dagar före, inklusive tävlingsdagen.
Laganmälan för hemmalaget ska ske senast kl. 21:00 fyra dagar före, inklusive tävlingsdagen.

10.5.7 Träning

TR

Ingen träning tillåts

10.5.8 Rapportering av tävlingsresultat

TR

All rapportering från tävlingarna ska ske live via Svemo TA. Tjänstgörande domare kontrollerar och godkänner tävlingsresultatet tillsammans med registratorn.
Tävlingsrapporten upprättas av domaren i Svemo TA, kopia på tävlingsrapporten ska även skrivas ut och sättas in i banliggaren.
Det är viktigt att registratorn/tävlingssekreteraren är placerad på sådant sätt att denne kan ha en kontinuerlig kommunikation med domaren under hela tävlingen.

10.5.9 Mästerskapstecken

TR

Följande mästerskapstecken delas ut:

Seriesegrarna erhåller:– Svemo medalj i guld, (förgylld brons)
Andrapristagarna erhåller:– Svemo medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagarna erhåller:– Svemo medalj i brons

10.6 SM

TR

10.6.1 Tävlingar

TR

SM genomförs med en kvalificeringstävling samt en final.

10.6.2 Deltagare

TR

Tävlingen är endast öppen för förare med svenskt medborgarskap som innehar av Svemo utfärdad helårslicens för speedway.

10.6.3 Anmälningar

TR

Respektive förare som är intresserade av att köra SM ska anmäla sig till SM kvalet via sin profil i Svemo TA, anmälan ska vara gjord senast den 1 maj innevarande år. Manual för detta finns på Svemo hemsida, under Dokument/Blanketter/Manualer för Svemo-TA

10.6.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

TR

Efter anmälningstidens utgång nominerar Svemo minst 8 förare till SM finalen, de svenska GP förarna ska ingå bland de nominerade förarna.  Till kvaltävlingen nominerar Svemo 14 ordinarie förare samt fyra förare som kör ett kvalheat före tävlingen, dom två främsta i kvalheatet blir ordinarie i tävlingen, dom andra två blir banreserver. Lottning av startbanor ska ske med förarna närvarande inför detta heat.
Det nomineras också extrareserver som kallas vid eventuella återbud.
Tävlingarna genomförs enligt körschema SR 3.1.
Resultat fastställs enligt SR 3.2.

10.6.5 Finaltävlingens genomförande

TR

Till finaltävlingen kvalificerar sig, som ordinarie, de åtta främst placerade förarna från kvalet, samt nian och tian som reserver.
Vid eventuella återbud inför finalen flyttas förarna upp efter sin placering i kvalet.
Tävlingen genomförs enligt körschema SR 3.1 med avslutande sista chansen heat och final.
Dom tre främsta förarna efter 20 heat är kvalificerade för finalen, förarna med placering 4-7 efter heat 20 kör ett s.k. sista chansen heat där segraren går till final, startpositionerna väljs efter placering i grundtävlingen.
Förare som kvalificerat sig för sista chansen eller finalheat men inte kan delta i eller fullfölja heatet ersätts inte av annan förare.

Förare med samma poängsumma särskiljs med beräkning av antalet heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. enligt SR 3.2.

10.6.6 Tävlingsvästar

TR

Om arrangören tillhandahåller tävlingsvästar så ska dessa användas av samtliga förare under tävling, vid prisceremoni och presskonferens. Inga delar av tävlingsvästen får täckas med förarens egna sponsorer förutom axelbanden. Förarens föreninglogga ska finnas med på västen.

10.6.7 Styrskydd

TR

Om arrangören tillhandahåller styrskydd ska dessa användas av samtliga förare under tävlingen. Inga delar av styrskyddet får täckas av förarens egna sponsorer.

10.6.8 Däck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6 vid både kval och final.

10.6.9 Ekonomiska ersättningar

TR

SM kval
Ingen ekonomisk ersättning utgår.
SM final
Maskinunderhåll inkluderande reseersättning ska utbetalas till respektive förare efter placering enligt nedanstående ersättningstabell.

PlaceringFinal
Kronor
125 000
215 000
310 000
45 000
51 500
61 500
71 500
81 500
91 500
101 500
111 500
121 500
131 500
141 500
151 500
161 500
171 000
181 000
Totalt75 000

Inställd tävling
Om återbud inte har lämnats före avresa till ovanstående tävling ska arrangören svara för resekostnad med 25,00 kr/mil. Ersättning utgår för verklig körsträcka från förarens hemort till tävlingsbanan t.o.r. dock med max 1 500 kr. Vid påbörjad men avbruten resa, ersätter arrangör för avverkad körsträcka tur och retur.

10.6.10 Mästerskapstecken

TR
Svenske mästaren erhåller:– Svemo medalj i guld (förgylld brons)
– RF:s stora SM-tecken & Svemo-diplom
Andrapristagaren erhåller:– Svemo medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagaren erhåller:Svemo medalj i brons

10.6.11 Övriga priser

TR

Arrangören ska tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare i SM-finalen samt pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i tävlingen.

10.7 Junior SM

TR

10.7.1 Tävlingar

TR

JSM genomförs med en finaltävling där finalfältet nomineras av Förbundskapten utifrån listan över anmälda förare.

10.7.2 Deltagare

TR

Tävlingen är endast öppen för förare med svenskt medborgarskap som innehar av Svemo utfärdad helårslicens för speedway, dessutom gäller att föraren fyller högst 21 år under året.

10.7.3 Anmälningar

TR

Respektive förare som är intresserade av att köra JSM ska anmäla sig till JSM finalen via sin profil i Svemo TA, anmälan ska vara gjord senast den 1 juni innevarande år. Manual för detta finns på Svemo hemsida, under Dokument/Blanketter/Manualer för Svemo-TA

10.7.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

TR

Ingen kvalificeringstävling kommer att genomföras innevarande år.

10.7.5 Finaltävlingens genomförande

TR

Startlistan över nominerade förare publiceras på Svemo hemsida ca: 3 veckor före finalen.
Vid eventuella återbud inför finalen flyttas förarna upp efter rangordningen i startlistan.
Tävlingen genomförs enligt körschema SR 3.1, med avslutande sista chansen heat och final.
Dom tre främsta förarna efter heat 20 är kvalificerade för finalen, förarna med placering 4-7 efter heat 20 kör ett s.k. sista chansen heat där segraren går till final, startpositionerna väljs efter placering i grundtävlingen. Förare som kvalificerat sig för sista chansen eller finalheat men inte kan delta i eller fullfölja heatet ersätts inte av annan förare.

Förare med samma poängsumma särskiljs med beräkning av antalet heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. enligt SR 3.2.

10.7.6 Tävlingsvästar

TR

Om arrangören tillhandahåller tävlingsvästar så ska dessa användas av samtliga förare under tävling, vid prisceremoni och presskonferens. Inga delar av tävlingsvästen får täckas med förarens egna sponsorer förutom axelbanden. Förarens föreningslogga ska finnas med på västen.

10.7.7 Styrskydd

TR

Om arrangören tillhandahåller styrskydd ska dessa användas av samtliga förare under tävlingen. Inga delar av styrskyddet får täckas av förarens egna sponsorer.

10.7.8 Däck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

10.7.9 Ekonomiska ersättningar

TR

Ingen ekonomisk ersättning utgår.

10.7.10 Mästerskapstecken

TR
Svenske juniormästaren erhåller:– Svemo medalj i guld (förgylld brons)
– RF:s stora JSM-tecken & Svemo-diplom
Andrapristagaren erhåller:– Svemo medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagaren erhåller:– Svemo medalj i brons

10.7.11 Övriga priser

TR

Arrangören ska tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare i JSM-finalen samt pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i tävlingen.

10.8 Ungdoms SM 85cc/190cc

TR

10.8.1 Tävlingar

TR

USM genomförs med en finaltävling där finalfältet nomineras av Förbundskapten utifrån listan över anmälda förare.

10.8.2 Deltagare

TR

Tävlingen är endast öppen för förare med svenskt medborgarskap som under kalenderåret fyller högst 14 år, (för flickor gäller det år de fyller 16 år) samt innehar av Svemo utfärdad helårslicens ungdom för speedway.

10.8.3 Anmälningar

TR

Respektive förare som är intresserade av att köra USM ska anmäla sig till USM finalen via sin profil i Svemo TA, anmälan ska vara gjord senast den 1 juni innevarande år.

Manual för detta finns på Svemo hemsida, under Dokument/Blanketter/Manualer för Svemo-TA

10.8.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

TR

Ingen kvalificeringstävling kommer att genomföras innevarande år.

 

10.8.5 Finaltävlingens genomförande

TR

Startlistan över nominerade förare publiceras på Svemo hemsida ca: 3 veckor före finalen.
Vid eventuella återbud inför finalen flyttas förarna upp efter rangordningen i startlistan.
Om återbud lämnas på tävlingsdagen flyttas förare nr 17 in som ordinarie i första hand och nr 18 i andra hand. Tävlingen genomförs enligt körschema SR 3.1.

Resultatet fastställs enligt SR 3.2.

10.8.6 Tävlingsvästar

TR

Om arrangören tillhandahåller tävlingsvästar så ska dessa användas av samtliga förare under tävling, vid prisceremoni och presskonferens. Inga delar av tävlingsvästen får täckas med förarens egna sponsorer förutom axelbanden. Förarens föreningslogga ska finnas med på västen.

10.8.7 Styrskydd

TR

Om arrangören tillhandahåller styrskydd ska dessa användas av samtliga förare under tävlingen. Inga delar av styrskyddet får täckas av förarens egna sponsorer.

10.8.8 Däck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

10.8.9 Mästerskapstecken

TR
Svenske USM mästaren erhåller:– Svemo medalj i guld (förgylld brons) samt Svemo-diplom
Andrapristagaren erhåller:– Svemo medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagaren erhåller:– Svemo medalj i brons

10.8.10 Övriga priser

TR

Arrangören ska tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare i USM- finalen samt pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i tävlingen.

10.9 Ungdoms SM 250cc

TR

10.9.1 Tävlingar

TR

USM genomförs med en finaltävling där finalfältet nomineras av Förbundskapten utifrån listan över anmälda förare.

10.9.2 Deltagare

TR

Tävlingen är endast öppen för förare med svenskt medborgarskap som under kalenderåret fyller högst 16 år, (för flickor gäller det år de fyller 18 år) samt innehar av Svemo utfärdad helårslicens ungdom eller junior för speedway.

10.9.3 Anmälningar

TR

Respektive förare som är intresserade av att köra USM ska anmäla sig till USM finalen via sin profil i Svemo TA, anmälan ska vara gjord senast den 1 juni innevarande år.

Manual för detta finns på Svemo hemsida, under Dokument/Blanketter/Manualer för Svemo-TA  

10.9.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

TR

Ingen kvalificeringstävling kommer att genomföras innevarande år.

10.9.5 Finaltävlingens genomförande

TR

Startlistan över nominerade förare publiceras på Svemo hemsida ca: 3 veckor före finalen.
Vid eventuella återbud inför finalen flyttas förarna upp efter rangordningen i startlistan.
Om återbud lämnas på tävlingsdagen flyttas förare nr 17 in som ordinarie i första hand och nr 18 i andra hand. Tävlingen genomförs enligt körschema SR 3.1.

Resultatet fastställs enligt SR 3.2.

10.9.6 Tävlingsvästar

TR

Om arrangören tillhandahåller tävlingsvästar så ska dessa användas av samtliga förare under tävling, vid prisceremoni och presskonferens. Inga delar av tävlingsvästen får täckas med förarens egna sponsorer förutom axelbanden. Förarens föreningslogga ska finnas med på västen.

10.9.7 Styrskydd

TR

Om arrangören tillhandahåller styrskydd ska dessa användas av samtliga förare under tävlingen. Inga delar av styrskyddet får täckas av förarens egna sponsorer.

10.9.8 Däck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

10.9.9 Mästerskapstecken

TR
Svenske USM mästaren erhåller:– Svemo medalj i guld (förgylld brons) samt Svemo-diplom
Andrapristagaren erhåller: – Svemo medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagaren erhåller: – Svemo medalj i brons

10.9.10 Övriga priser

TR

Arrangören ska tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare i USM-finalen samt pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i tävlingen.

10.10 Par RM 85cc/190cc

TR

Par RM genomförs enligt körschema 4.1 i SR, med sju par över 21 heat.
De sju bäst placerade lagen efter Ungdomsseriens slut kör Par RM finalen.

10.10.1

TR

Respektive deltagande förening ska senast fyra arbetsdagar före inklusive tävlingsdagen anmäla vilka förare som ska delta i tävlingen, endast förare inskrivna i lagens förartrupp kan anmälas.
Anmälan skickas till arrangerande förening.

10.10.2 Mästerskapstecken

TR
Par RM mästarna erhåller:– Svemo medalj i guld, (förgylld brons) samt Svemo diplom
Andrapristagarna erhåller:– Svemo medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagarna erhåller:– Svemo medalj i brons

10.10.3 Övriga priser

TR

Arrangören vid respektive deltävling ska tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare samt pokaler till 1:an, 2:an och 3:an i tävlingen.

10.10.4 Bakdäck

TR

Det är tillåtet för varje förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

10.11 Gunnar Lundberg Cup

TR

Historien bakom Gunnar Lundberg Cup

Från och med säsongen 1994 fick svensk ungdomsspeedway ökade resurser, detta genom en oväntad men välkommen donation, tyvärr föranledd av en ödesdiger skidolycka i maj 1993.

Vid alpin skidåkning omkom den då blott 38-årige skeppsmäklaren Gunnar Lundberg, bosatt i London.
Eftersom speedway var ett av Gunnars stora fritidsintressen och för att hedra hans minne beslutade nära vännen Christian Larsson att bilda en stiftelse, Gunnar Lundbergs Minne och samtidigt sätta upp en ungdoms cup i Speedway. Stiftelsens styrelse bestämde att avkastningen från donationen skulle utdelas varje år för fortsatt utveckling av ungdomsverksamheten inom Svensk Speedway. Gunnar Lundberg Cup var fram t.o.m. säsongen 2008 en integrerad del av Ungdoms SM.
Inför säsongen 2009 donerade stiftelsens samtliga tillhörande medel till Svemo, Svemo har till uppgift att så länge de ekonomiska medlen räcker och enligt tidigare riktlinjer, årligen se till att ungdomstävlingen Gunnar Lundberg Cup arrangeras.

I och med detta beslutade Svemo att genomföra Gunnar Lundberg Cup som en egen tävling och målsättningen är att tävlingen ska vara en väsentlig sporre för ungdomarna inom Speedwaysporten samt tillföra respektive pristagares förening ett värdefullt ekonomiskt bidrag till deras ungdomsverksamhet. Arrangören ges också ett ekonomiskt bidrag till arrangemanget på 6000kr som i huvudsak ska användas till sjukvårdskostnader.

Reglerna för Gunnar Lundberg Cup är enkla, tävlingen genomförs som en individuell tävling där deltagarna under kalenderåret får fylla högst 14 år, förarna ska också inneha av Svemo utfärdad helårslicens för ungdom Speedway.

Segraren erhåller en inteckning i Gunnar Lundberg Cups vandringspokal, samt en pokal som han får behålla, även tvåan och trean erhåller pokaler, dessutom utdelas prischeckar till de tre förarnas föreningar på respektive, 10 000kr, 6000kr samt 4000kr.

10.11.1 Tävlingen

TR

Gunnar Lundberg Cup ska genomföras som en individuell tävling enligt SR 3.1.

10.11.2 Arrangerande förening

TR

Den arrangerande föreningen av Gunnar Lundberg Cup erhåller ett ekonomiskt bidrag från Gunnar Lundbergs stiftelse till arrangemanget på 6000 kr.

10.11.3 Deltagare

TR

Tävlingen är endast öppen för förare med svenskt medborgarskap som under kalenderåret fyller högst 14 år samt innehar av Svemo utfärdad helårslicens ungdom för speedway.

10.11.4 Anmälningar

TR

Respektive förare ska anmäla sig via sin profil i Svemo TA, anmälan ska vara gjord senast den 1 augusti innevarande år. Manual för detta finns på Svemo hemsida under Dokument/Blanketter/Manualer för Svemo-TA
Efter anmälningstidens utgång utser Svemo 16 ordinarie förare samt två reserver.

10.11.5 Resultat

TR

Resultatet fastställs enligt SR 3.2.

10.11.6 Priser

TR
Segraren i Gunnar Lundberg Cup erhåller:
– En inteckning i GL Cups Vandringspokal.
– Prispokal.
– Samt en prischeck på 10 000kr till sin förenings utveckling av ungdomsverksamhet.
Andrapristagaren erhåller: – Prispokal.
– Samt en prischeck på 6 000kr till sin förenings utveckling av ungdomsverksamhet.
Tredjepristagaren erhåller:– Prispokal.
– Samt en prischeck på 4 000kr till sin förenings utveckling av ungdomsverksamhet.

10.11.7 Övriga priser

TR

Arrangören ska till förarpresentationen tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare.

10.12 Yngve Strömsten Cup 250cc

TR

Historien bakom Yngve Strömsten Cup.
Yngve Strömsten hade sedan ungdomsåren ett brinnande intresse både för Speedway och cykelspeedway och han var engagerad på olika sätt i föreningsarbete hos Skepparna i Västervik och Filbyterna i Linköping, bl.a. som lagledare. Yngve anställdes som rundbanekonsulent på Svemo kansli 1979 och var sin arbetsgivare trogen till pensioneringen 2004, först i Stockholm och sedan i Norrköping dit kansliet flyttade 1983.

Efter pensioneringen bodde Yngve kvar i Norrköping några år varefter han flyttade till Rumskulla för att komma närmare sin hembygd.
Vacklande hälsa gjorde att han flyttades till äldreboendet Borghaga i Vimmerby där han stilla insomnade den 7 augusti 2016.

Yngve brann för barn och ungdomsspeedway och hade testamenterat en del pengar till ungdomsverksamhet.

Svemo har beslutat, i testamentets anda, att starta en tävling kallad Yngve Strömsten Cup, den riktar sig till Ungdomsförare som kör i 250cc klassen.
Målsättningen är att skapa en tävling som ska vara en sporre för ungdomarna inom Speedwaysporten samt tillföra respektive pristagare ett värdefullt ekonomiskt bidrag till sin fortsatta verksamhet.
Arrangören ges också ett ekonomiskt bidrag till arrangemanget som i huvudsak ska användas till sjukvårds- och domarkostnader.

Svemo har till uppgift att så länge de ekonomiska medlen räcker, årligen se till att tävlingen Yngve Strömsten Cup arrangeras.

10.12.1 Tävlingen

TR

Yngve Strömsten Cup genomförs med ett körschema anpassat efter antalet anmälda förare.

10.12.2 Arrangerande förening

TR

Den arrangerande föreningen av Yngve Strömsten Cup erhåller ett ekonomiskt bidrag till arrangemanget på 10 000 kr.

10.12.3 Deltagare

TR

Tävlingen är endast öppen för förare som under kalenderåret fyller 14 år t.o.m. 16 år, (för flickor gäller det år de fyller 14 år t.o.m. 18 år) samt innehar helårslicens ungdom eller junior för speedway.

10.12.4 Anmälan

TR

Respektive förare som är intresserade av att köra Yngve Strömsten Cup ska anmäla sig via sin profil i Svemo TA, anmälan ska vara gjord senast den 1 juni innevarande år. Manual för detta finns på Svemo hemsida under Dokument/Blanketter/Manualer för Svemo-TA

10.12.5 Priser

TR
Segraren erhåller:Prispokal. Samt presentkort på 5 000kr
Andrapristagaren erhåller:Prispokal. Samt presentkort på 3 000kr
Tredjepristagaren erhåller:Prispokal. Samt presentkort på 2 000kr

10.12.6 Övriga priser

TR

Arrangören ska till förarpresentationen tillhandahålla minnesgåva eller liknande till samtliga deltagare.

10.12.7 Bakdäck

TR

Det är tillåtet för respektive förare att besiktiga in fritt antal däck eller kompletta hjul enl. SR 8.18.6.

11. REGLER FÖR ENKLARE TÄVLING – SPEEDWAY

TR

11.1 Allmänt

TR

Syftet med Enklare Tävling är att det ska vara en enklare och billigare version av tävling för att främja Speedway intresserade att utöva sporten på en lägre nivå.

11.2 Förarlicenser

TR

Enklare tävling är endast öppen för förare med av Svemo utfärdad baslicens för Speedway. Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år. För att erhålla förarlicens Bas, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. Godkända examinatorer för Speedway är domare i Elitserien och Allsvenskan, samt de personer som har av Svemo utfärdad tränarlicens för Speedway, (vid frågor kontakta Svemo).

11.3 Banlicens

TR

Enklare tävling kan arrangeras på banor som lägst har Banlicens för träningsbana.
För banlicens på träningsbana krävs det inget luftstaket som komplement till nät-konstruktionen i svängarna enligt SR 9.7.1.2, det är heller inget krav på hårda staket på raksträckorna enligt SR 9.7.1.3, däremot ska skyddsstaketet i övrigt uppfyllas enligt SR 9.7. Banbesiktning utförs av Svemo banbesiktningsman och bokas av föreningen.

11.4 Motorcykeln

TR

Motorcykeln ska uppfylla de krav som finns upptagna under kapitel 8 i detta reglemente gällande maximalt kubikantal, förgasare, säkerhetsbrytare, ljuddämpare, transmissionsskydd, oljeuppsamlingstank och däck.

11.5 Tävling

TR

Tävlingar kan genomföras som individuella eller lagtävlingar.
Max 3 startande förare i varje heat tillåts.
Besiktning/kontroll av motorcykel är obligatorisk före tävling.
Tävlingsledaren ska inneha giltig tävlingsledarlicens för Track Racing.

11.5.1 Tillståndsavgift

TR

Förening som deltar i någon av förbundets serier där serieavgift har betalats arrangerar även Enklare Tävling på samma avgift.
Förening som inte betalat någon serieavgift betalar 1100 kr i tillståndsavgift per arrangerad tävling.

11.6 Domare

TR

Domare (med domarlicens) rekommenderas men är inte obligatoriskt, dock krävs lägst tävlingsledarlicens, Track Racing för att få agera ”domare” vid Enklare Tävling.
Domaren ska senast 5 dagar efter genomförd tävling skicka sin tävlingsrapport, resultat- och startlista till Svemo. Maxbelopp för domarersättning är 500 kr.

11.7 Arrangören ska se till

TR

Att anmäla tävlingen via Svemo TA senast 2 veckor före tävlingsdag.
Att betala eventuell tillståndsavgift för tävling, se 11.5.1.
Att reglerna för sjukvård uppfylls enligt SR 1.9.

11.8 Personlig utrustning

TR

Förare ska bära skyddskläder som är designade att ge ett lämpligt skydd. Lämpliga skyddskläder innebär minimum hel overall, ryggskydd, hjälm, skyddshandskar och stövlar. Föraren är personligen ansvarig för den skyddsutrustning som används.

11.9 Övriga upplysningar

TR

För komplettering av regler se Specialreglemente (SR) för Track Racing och Nationella tävlingsreglementet (NT).

12. REGLER FÖR 250CC KLASS

TR

12.1 Allmänt

TR

250cc är fortfarande en relativt ny klass i Sverige trots verksamhet under några år, men målsättningen är att klassen ska växa ytterligare. Förare kan köra 250cc fr.o.m. det kalenderår de fyller 14 år (ungdomslicens), någon övre gräns finns för tillfället inte men för förare mellan 16 – 21 år utfärdas juniorlicens.

12.2 Tävlingar

TR

Tävlingar i 250cc klassen kan arrangeras under samma förutsättningar som övriga tävlingar i detta reglemente.

Tävling ska anmälas till Svemo via Svemo TA senast 2 veckor före aktuell tävlingsdag. Det ska vid anmälan framgå att det är en tävling för Speedway 250cc.

13. REGLER FÖR GULDHJÄLMSKLASS 85CC/190cc

TR

13.1 Allmänt

TR

För deltagande i tävling i Guldhjälmsklass 85cc/190cc krävs att föraren innehar guldhjälmslicens samt fyller minst 8 år och högst 11 år under innevarande kalenderår. Genom skriftlig begäran med motivering från förarens förening, undertecknad av föreningens ordförande och licenserade barnledare och efter godkännande av Svemo, kan förare få behålla sin guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år.

13.2 Motorcykeln

TR

Endast encylindriga 2-takts motorer max 85cc och 4-takts motorer max 190cc tillåts.
190cc-cykel och motor ska vara enligt FIM SGP4 specifikation. Vid frågor kontakta Sportansvarig på Svemo Track Racing för mer detaljerad information.
För all övrig information angående motorcyklarna se SR 8.

13.3 Tävlingen

TR

Entréavgift får inte upptas.
Endast individuella tävlingar får genomföras.
Max 4 startande per heat.
Max 16 deltagare per tävling.
Träning på bana före tävling bör förekomma.
Besiktning av motorcykeln är obligatoriskt.
Vid besiktning ska guldhjälmslicens för förare uppvisas.
Guldhjälmsutbildad vårdnadshavare ska befinna sig i depån under tävling och pågående heat.
Tävlingsledaren ska inneha giltig tävlingsledarlicens för Track Racing.

13.4 Domare

TR

Domare (med domarlicens) rekommenderas men är inte obligatoriskt, dock krävs lägst tävlingsledarlicens, Track Racing för att få agera ”domare” vid guldhjälmstävling.
Domaren ska senast 5 dagar efter genomförd tävling skicka sin tävlingsrapport, resultat- och startlista till Svemo.

13.5 Arrangören ska se till

TR

Att anmäla tävlingen via Svemo TA senast 2 veckor före tävlingsdag, det ska vid anmälan framgå att det är en guldhjälmstävling.
Att reglerna för sjukvård uppfylls enligt SR 1.9.

13.6 Förare ska

TR

Uppträda som en sportsman såväl före, under som efter tävling samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävlingen.
Se till att motorcykeln uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
Följa tävlingsledarens anvisningar.

13.7 Personlig utrustning

TR

Förare ska bära skyddsutrustning godkänd enligt SR 7. Minimum hel overall gäller inte för Guldhjälmsförare 50cc och 85cc, dock gäller att förare ska bära skyddskläder som är anpassade och designade att ge ett lämpligt skydd.

13.8 Banan

TR

Banan ska vara väl preparerad för att minimera olycksrisken.

13.9 Resultat

TR

Poängberäkning under tävling får ske, resultatlista baserad på poängberäkningen får publiceras efter tävling.

13.10 Priser

TR

Priser, pokal/plakett eller annan uppmuntran till samtliga förare ska delas ut. (Priser i form av godis är ej lämpligt).

13.11 Tävlingen ska utformas så

TR

Att riskmomenten minimeras.
Att lustupplevelsen maximeras.
Att förare och funktionärer gärna kommer tillbaka.

13.12 Upplysningar

TR

För komplettering av regler se Specialreglemente (SR) för Track Racing och Nationella tävlingsreglementet (NT). Dispenser utfärdas inte.

14. REGLER FÖR MICROSPEEDWAY (GULDHJÄLMSKLASS 50CC)

TR

14.1 Allmänt

TR

Micro Speedway ska bedrivas inom Svemo guldhjälmskoncept. Förarlicens erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens förening och dess utbildade barnledare.
För deltagande i tävling MicroSpeedway (Guldhjälmsklass 50cc) krävs att föraren innehar guldhjälmslicens samt fyller högst 9 år under innevarande kalenderår

14.2 Tävlingar

TR

Tävlingar för Micro Speedway (Guldhjälmsklass 50cc) kan arrangeras under samma förutsättningar som regler för guldhjälmsklass 85cc, se SR 13. Detta under förutsättning att samtliga deltagare kör på cyklar med encylindriga 2-takts motorer max 50cc eller 4-takts motorer max 110cc.

Tävling ska anmälas via Svemo TA senast 2 veckor före aktuell tävlingsdag. Det ska vid anmälan framgå att det är en guldhjälmstävling för Micro Speedway (Guldhjälmsklass 50cc).

15. REGLER FÖR FLAT TRACK

TR

15.1 Allmänt

TR

Här presenteras endast de avvikande regler för Flat Track tävlingar. För komplettering av tilläggsreglerna se Specialreglemente (SR) för Track Racing och Nationella tävlingsreglementet (NT), samt i tilläggsreglerna för respektive tävling.

15.2 Förarlicenser

TR

Flat Track tävlingar är öppna för förare med av Svemo utfärdad Flat Track licens. Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år (förare under 18 år endast med målsmans tillstånd och sällskap under hela tävlingen). Ingen uppkörning krävs för att lösa licens för Flat Track. För att underlätta deltagande i Flat Track tävlingar för förare som redan har tävlingslicens i annan motorcykelgren inom Svemo, så har Svemo Track Racing i samråd med Svemo Idrottsgrupp beslutat att man kan tävla i Flat Track på sin ”ordinarie” licens. Detta kommer att gälla under en begränsad tidsperiod. Förare med giltig Flat Track licens från annat land tillåts också att delta i tävlingar i Sverige, men då ska arrangören meddela Svemo att tävlingen ska registreras som internationell. (anmälan som internationell tävling krävs inte om det bara är nordiska förare).

15.3 Banlicens

TR

Flat Track tävlingar kan arrangeras på banor som har banlicens för tävling eller träningsbana, se SR 9.3. Förening som avser att arrangera Flat Track tävlingar ska hos Svemo begära att få sin banlicens uppdaterad så att den även inkluderar Flat Track. Eventuellt ska ny banbesiktning utföras.

15.4 Motorcykeln

TR

Motorcykeln ska uppfylla de krav som finns upptagna i tilläggsreglerna för respektive tävling eller Cup. Alla maskiner och samtliga däck som ska användas under tävlingen måste uppvisas vid    obligatorisk besiktning före tävling.

15.4.1 Fälg/Däck

TR

I Newbie, Rookie, Amateur, Supergirl, Vintage, Vintage modern classics, Thunderbike och Hooligan är alla typer av däck som håller specificerad måttangivelse tillåtna. Cross eller endurodäck är inte tillåtet. Dubbar/spik är inte tillåtet. Däckvärmare är ej tillåtet att använda. Gjutna fälgar ska täckas. Maxdjup på däckmönster är max 50% av dubbens höjd men max 8 mm, maxbredd mellanrum i däckmönstret på bakdäck är max 50% av dubbens bredd men max 9,5 mm.
Rookie / Amateur / Supergirl / Vintage / Hooligan / Thunderbike: Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men ej krav.
Pro / DTX: Krävs 19” hjul och Flat Track däck.

15.4.2 Bromsar

TR

Frambromsen ska monteras av eller kopplas ur oavsett klass. Bakbroms är krav i de flesta klasser undantaget Vintage där ingen broms alls krävs. Se respektive klass vad som krävs.

15.4.3 Koppling/Bromshandtag

TR

Kopplings- och bromshandtag måste vara rundade i änden med en mjuk rundning/kula på minst 12,5 mm.

15.4.4 Framgaffel

TR

Framgaffelns ben får sticka upp max 7cm ovanför den övre kronan under förutsättning att framhjulet kan snurra fritt när gaffeln är maximalt hoptryckt.

15.4.5 Fotpinnar/Styre

TR

Fotpinnar får inte monteras nedanför undre rambenet och måste kunna fjädra. Änden på fotpinnarna och reglage ska vara rundade eller klädda i gummi. Styret ska ha rundade eller gummiklädda ändar.

15.4.6 Trottel

TR

Självstängande trottel obligatoriskt.

15.4.7 Avgassystem

TR

Avgassystemet får inte gå längre bak än till där bakhjulet slutar.

15.4.8 Tändning

TR

Om inget annat anges för respektive klass ska alla maskiner vara utrustade med en motoravstängnings knapp som manövreras med ett icke-elastiskt snöre eller band en så kallad dödare / nödstopp. Snöret bör vara max 500 mm. Alla delar som förblir spänningssatta trots att tändningen är avslagen ska isoleras för att undvika el-stöt vid oavsiktlig eller avsiktlig kontakt.

15.4.9 Kedjeskydd

TR

Alla maskiner måste ha primära drivskydd.
Hajfena/kedje-drevskydd vid bakre drevet är obligatoriskt i vissa klasser.

15.4.10 Nummerskyltar

TR

Främre nummerskyltar ska vara minst 20 cm x 20 cm. I Vintage tillåts en viss anpassning.
Sidonummerskyltar ska monteras av sådan storlek att numret kan avläsas tydligt.
Inga metalliska eller reflekterande färger får användas.
Skyltarna måste vara tydliga med god kontrast för att domaren ska kunna se siffrorna utan svårighet.

15.4.11 Miljömatta

TR

Åtgärder måste vidtas för att förhindra läckage av bränsle, olja, rengöring, avfettning, kylning och bromsvätskor etc. ner i marken eller som ånga i luften. Därför måste en miljömatta placeras under varje cykel i depån. Minsta mått på miljömattan ska vara 160 cm x 75 cm enligt SR 1.11. Detta för att förhindra att vätskor läcker ut på och ner i jorden. Miljömattan måste bestå av en absorberande överdel och en ogenomtränglig nedre del. Metall- eller plastmattor etc. är inte tillåtna.

15.5 Tävling/klasser

TR

Tävling kan genomföras som individuell, par eller lagtävling. Max antal startande förare i varje heat anges i banbesiktningsprotokollet för respektive bana.
Tävlingsschemat, tilldelning av startplatser och poängsystem motsvarar internationella/europeiska standarder för Flat Track: Plats 1-12 får poäng enligt följande: 1:a 15p, 2:a 12p, 3:a 10p, 4:a 9p, 5:a 8p, 6:a 7p, 7:a 6p, 8:a 5p, 9:a 4p, 10:a 3p, 11:a 2p,12:a 1p. Det är max 12 förare per körning, som är uppsatta i max 3 rader med max 4 förare per rad. Varje förare startar en gång från en rad (1-3). Det finns 3 heat (elimineringslopp) med 6 (4 långbana) varv vardera. De tolv förarna med de bästa poängen når finalen/major.

Beroende på antalet uppnådda poäng kan förarna välja sin plats för starten, det vill säga bästa första (första val), 12:e bästa sist (sista val). Här körs sedan 8 (6 lång bana) varv. Vinnaren av finalen är klassvinnare.

15.5.1 Startpositioner

TR

Startpositioner fördelas över heaten och förarna enligt principen att alla ska få starta från alla tre linjer samt på plats 1-4 i grundomgången. Startproceduren kan genomföras på flera vis; startassistenten ser till att alla förarna står på sin plats det vill säga med framhjulet precis innanför startlinjen i respektive rad. Startassistenten kollar därefter av att alla förare är redo och går då från banans ytterkant till innerkant eventuellt med en 5-10-sekundersskylt alternativt en röd flagga, vilket markerar att det är dags att varva upp. Kort efter att startassistenten lämnat banan tänds grön lampa vilket betyder att starten går. Man kan istället för sekunderskylt eller röd flagga använda röd lampa som tänds för att indikera att det strax är dags och när denna släcks och grön lampa tänds går starten. Skulle lampor saknas kan startassistenten istället använda flagga för start. Under en tävlings inledande förarmöte ska startproceduren tydligt anges.

15.5.2 Tjuvstart

TR

Alla tjuvstarter ska indikeras genom viftande av en röd flagga, röda lampor bredvid banan och ett ljudlarm som aktiveras. Alla förare måste då köra tillbaka till startområdet i låg hastighet och invänta besked om omstart. Varje förare som anses ha orsakat en tjuvstart av domaren kan straffas genom att flyttas längst bak i startfältet med eller utan metertillägg.

15.5.3 Stoppa ett heat

TR

Om ett heat stoppas innan ledande förare kört halva distansen, ska heatet köras igen om förhållandena och tiden tillåter.När ett pågående heat stoppas råder omkörningsförbud. Om förare av säkerhetsskäl måste passera framförvarande förare efter att heatet stoppas, ska han så snart som möjligt återgå till placeringen bakom den/de förare han passerade efter att heatet stoppades.Om ett heat stoppas efter att ledande förare avverkat mer än halva distansen ska heatet inte köras om utan då räknas resultatet så som förarnas placering var när heatet stoppades.I båda dom ovanstående fallen, ställer förarna upp framför domartornet i den ordningen förarna anser sig vara placerade vid tidpunkten när heatet stoppades. Vid oklarhet om placering är det domaren som avgör.


Vid en omstart av heat kommer förarna att starta om i en förskjuten linje från insidan, utsidan eller i mitten av banan beroende på var ledaren av heatet vill starta. Ordningsföljden bestäms av den ordning förarna hade när heatet stoppades.
Varje förare som orsakar ett stopp kan uteslutas i en re-run eller få starta upp till 25 meter bakom lineupen.
Endast förare som kör i heatet innan en eventuell omkullkörning vid tidpunkten för visningen av den röda flaggan kommer att tillåtas att starta om.

15.5.4 Målgång

TR

Den svart/vit-rutiga flaggan kommer att visas när vinnaren korsar mållinjen och kommer att fortsätta visas tills den sista föraren avslutat varvet.
Ingen förare kommer att tillåtas starta ett nytt varv efter att den rutiga flaggan visats.
Förare som korsar mållinjen kommer att flaggas av, deras position bestäms av antalet varv var och en har genomfört, de förare som genomför ett liknande antal varv får sina positioner bestämda av den ordning i vilken de slutar.

15.5.5 Byte av motorcykel

TR

Byte av motorcykel kan tillåtas under förutsättning att den är besiktigad före tävlingsstarten och att förhandsanmälan görs till tävlingsledaren i god tid innan heatet där bytet ska ske. I första hand ska samma motorcykel användas under alla heat.

15.5.6 Otillåten hjälp

TR

Efter det att den gröna lampan har tänts är det inte tillåtet att ta emot hjälp från någon utomstående. En förare som mottar sådan hjälp skall uteslutas ur heatet oavsett om det är föraren till hjälp eller inte. Detta med undantag av förflyttning av honom själv eller hans maskin av säkerhetsskäl, eller andra fall som direkt medges i detta reglemente.

15.5.7 Osportsligt uppträdande och farlig körning

TR

Domaren kan diskvalificera en förare som, enligt domarens bedömning, gjort sig skyldig till osportsligt uppträdande eller farlig körning. Förare, föräldrar eller anhöriga som underlåter att lyda instruktioner från tävlingens funktionärer eller som anses omotiverat eller uppsåtligt ha äventyrat tävlingens genomförande genom att inte följa tävlingsbestämmelserna kan diskvalificeras och utestängas från tävlingen och tävlingsområdet.
Det är en förälders eller vårdnadshavares ansvar att se till att barn håller sig inom gränserna för evenemangsplatsen och följer alla instruktioner från arrangören.

15.5.8 Kurvtagning

TR

Om båda hjulen korsar den inre kanten av banan under tävling kommer föraren att diskvalificeras, såvida det inte enligt den officiella normen handlar om att undvika en olycka.
Om en förare lämnar banans gränser, såvida det inte är av säkerhetsskäl, kan diskvalificeras eller bestraffas av domaren.

15.5.9 Körning i depåområdet

TR

Det är strängt förbjudet att köra i depåområdet. Maskinerna ska ledas med motorn avstängd. Körning i långsam takt kan tillåtas om anvisade körfält som är skyddade från allmänheten används. Maskiner måste ledas när de lämnar någon av dessa anvisade körfält. Maskinen får under inga omständigheter köras av någon annan än den tävlande.

15.5.10 Vistas på banan

TR

Det är strängt förbjudet att vistas på banan utan tillstånd, endast registrerad personal eller funktionär tillåts på banan medan tävlingen pågår.

15.5.11 Klasser

TR

Varje tävlingsarrangör kan lägga till eller välja bort klasser enligt tilläggsregler. Tävlingsarrangör kan också genom tilläggsregler välja att dela upp en klass i grupper, exempelvis i åldersspann i klassen Vintage. Här följer en kortare beskrivning av de olika klasserna.

UNGDOM/YOUTH: Alla motorcyklar som finns representerade i övriga klasser, men med max 250 cc, välkomnas i denna klass från 14 år. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare och hajfena är inte obligatoriskt men att föredra. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Bakbroms är obligatoriskt.

JUNIOR: Alla motorcyklar som finns representerade i övriga klasser välkomnas i denna klass för alla från 15 år. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare och hajfena är inte obligatoriskt men att föredra. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Bakbroms är obligatoriskt.

NEWBIE: För dig som aldrig provat tidigare, är detta en klass att starta i. Du kan prova på med din vanliga motorcykel men du kan behöva exempelvis montera av backspeglar eller andra utstickande saker eller väs kor, toppbox eller liknande. Flat T rack däck eller speedwaydäck är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare är inte obligatoriskt. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Klassen Newbie kan du bara köra en enda tävling. Nästa steg är Rookie.

ROOKIE: En klass för dig som nyligen börjat tävla och vill fortsätta utvecklas som Flat Track förare. Alla motorcyklar beskrivna i 15.5.11  är tillåtna i Rookie om inget annat anges i tilläggsreglerna. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare och hajfena är obligatoriskt. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. I klassen Rookie kan du max köra en säsong. Det är inte heller tillåtet att köra Rookie och andra högre klasser samtidigt. Har du valt att gå upp till PRO, ELECTRIC, THUNDERBIKE, VINTAGE/MODERN, CLASSICS eller HOOLIGAN kan du inte gå tillbaka och tävla Rookie igen.

AMATEUR:  En klass för dig som har god körvana men ännu inte är redo för de högre klasserna som Pro/DTX eller Thunderbike. För alla flat trackcyklar på minst 250 cc och med 19” flat trackdäck, vilka återfinns i nuvarande reglemente förutom Newbie och Rookie. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

PRO/DT X: Modifierad Cross/Enduro motorcykel, två- eller fyrtaktsmotor. Tvåtakt max 250cc, fyrtakt max 450cc. Flat T rack däck 19” – skärning av däck ej tillåtet. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms obligatoriskt. Nödstopp/dödare och hajfena är obligatoriskt. OBS: Inga elektroniska hjälpmedel som launch control och tracktion control är tillåtna ej heller knappar som går att nå under körning, förutom startknapp och dödare.

ELECTRIC: En helt ny klass som, tills vidare, körs klass i klass med likvärdiga maskiner och likvärdig prestanda. Se respektive klass för övriga specifikationer och regler.

VINTAGE: Gemensamt för alla Vintageklasser Äldre motorcyklar med stötstångsmotorer och sidventilsmotorer upp till och med 70- och början av 80-talet. Motorer med OHC – överliggande kam är ej tillåtet i True Gold eller Real Deal. I samtliga tre klasser ska alla relevanta komponenter såsom ram, motor och chassi överensstämma med den ursprungliga/historiska modellen både i tekniska och funktionella termer. Flat Track däck 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare är obligatoriskt i Modern Classic och i Real deal och rekommenderas i True Gold. Frambroms är ej tillåtet och ska kopplas ur eller monteras av. OBS: att vissa modeller som exempelvis Harley-Davidson KR, XL och XR 750 kan köras både i Real Deal,  Modern Classics, Hooligan och Thunderbike beroende på bland annat antalet anmälda i klassen. Råder det osäkerhet kring passande vintageklass står det tävlingsarrangören fritt att placera anmäld förare i passande klass.

TRUE GOLD: Äldre motorcyklar upp till och med 1959 (första tillverkningsår) med stötstångsmotorer samt sidventilsmotorer, stel ram. Motorer med OHC – överliggande kam är ej tillåtet. Flat Track däck 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Nödstopp/dödare är inte obligatoriskt men rekommenderas. Frambroms är ej tillåtet och ska kopplas ur eller monteras av.

REAL DEAL: Äldre autentiska flat trackmaskiner från 60 och 70-talet. Enkeldämpare och up-side-down gaffel är ej tillåtet. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

MODERN CLASSICS: Från 70- och 80-talets första hälft. Flat Track däck 18” eller 19” är att föredra men inget krav. Cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms ska kopplas ur eller monteras av. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

THUNDERBIKE: 500cc och uppåt. Flat Track däck 18 ” eller 19” är att föredra men inget krav, cross/enduro, dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

HOOLIGAN: För twinnar över 750cc med original fabriksram, sving/bakram kan modifieras något. Flat Track däck 18 ” eller 19” är att föredra men inget krav, cross/enduro dubbat eller spik ej tillåtet. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt.

SUPERGIRL:  Ren damklass och för alla flat trackcyklar på minst 250 cc, vilka återfinns i nuvarande reglemente förutom Newbie och Rookie. Frambroms är ej tillåtet, bakbroms är obligatoriskt. Nödstopp/dödare är obligatoriskt utom på motorcykel som klassas som True Gold.

Observera att beroende av hur många startande det finns i varje klass, kan vissa klasser slås ihop och köras klass i klass, men det är upp till tävlingsarrangören att bestämma detta och regleras genom tilläggsregler/förarmöte.

15.6 Domare/Tävlingsledare

TR

Vid Flat Track tävlingar ska det finnas domare som innehar av Svemo utfärdad domarlicens för Track Racing. Domaren ska senast 5 dagar efter genomförd tävling skicka sin tävlingsrapport, resultat- och startlista till Svemo. Tävlingsledaren ska inneha giltig tävlingsledarlicens för Track Racing.

15.7 Arrangören ska se till

TR

Att anmäla tävlingen via Svemo TA senast 4 veckor före tävlingsdag. Att upprätta tilläggsregler för tävlingen samt skicka dessa till Svemo senast 3 veckor före tävlingsdag. Att reglerna för sjukvård uppfylls enligt SR 1.9.

15.8 Personlig utrustning

TR

Förare ska bära skyddskläder som är för ändamålet anpassade och designade att ge ett lämpligt skydd. Ryggskydd är obligatoriskt. Skyddet ska vara CE-märkt med benämningen EN-1621-2 Level 1 or 2 (se NT 8) och ska vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Skyddet kan även vara integrerat i skyddskläder. Det rekommenderas att alla förare har skyddsväst med rygg-, armbågs-, axel-, bröstkorgskydd. Du behöver en ECE-godkänd hjälm enligt NT kapitel 8 som besiktigas när du besiktigar din motorcykel. Öppna/jethjälmar är inte tillåtna. Skyddsstövlar, handskar och glasögon eller okrossbart visir är krav. Släpsko rekommenderas. Hjälmar måste uppvisas vid obligatorisk besiktning före tävling. Det är förarens förälder/vårdnadshavares ansvar att se till att alla skyddskläder är korrekt anpassande för ungdomstävlande.

15.9 Övriga upplysningar

TR

Gällande tävlingsorganisation och bestämmelser för antal funktionärer, krav på banan, sjukvårdare, domare och tävlingsledare etc. se Svemo SR Track Racing samt Svemo NT. Exempel på skillnader jämfört med speedway är att endast lägsta kravet för sjukvårdare krävs och antalet kurvvakter kan minskas till 2. Körning av motorer är förbjudet förutom under officiell träning, faktisk tävling, ljudtestning och under en period som inte överstiger fem minuter före start av varje heat.

16. SÄRSKILDA REGLER FÖR SERIEDELTAGANDE

TR

16.1 Allmänt

TR

Den 1 mars 2014 avskaffades den Elitlicens som tidigare krävdes för en förening eller IdrottsAB som på sportsliga grunder kvalificerat sig för fortsatt deltagande i Elitserien och Allsvenskan och ersätts av nedanstående särskilda regler för seriedeltagande. Dessa regler gäller samtliga föreningar/IdrottsAB som deltar i serieverksamhet inom Svemo Track Racing.
Dessa regler ska uppfyllas på samma sätt som övriga Track Racing reglementet (SR) och avgör förenings/IdrottsAB:s fortsatta deltagande i serie som man på sportsliga grunder är kvalificerad för att delta i.

16.2 Kriterier

TR

De kriterier som förening/IdrottsAB ska uppfylla för fortsatt deltagande i aktuell serie är listade under respektive rubrik nedan.

16.3 Årsmöte

TR

Årsmötet i föreningen ska hållas senast den 31 mars. I de fall rätten att delta i tävlingsverksamheten har upplåtits till ett IdrottsAB ska bolagstämma i IdrottsAB hållas före årsmötet i föreningen.

16.4 IdrottsAB

TR

Förening som har för avsikt att bedriva delar av sin tävlingsverksamhet i ett IdrottsAB, ska till Svemo skicka in ett upplåtelseavtal enligt Svemo stadgar, (se SPAR). Förening som bedriver delar av sin tävlingsverksamhet i ett IdrottsAB, men återför tävlingsverksamheten till föreningen ska omgående efter beslut av föreningens styrelse skriftligen meddela detta till Svemo.

16.5 Ekonomi

TR
 • Förening/IdrottsAB ska senast den 1 april innevarande år skicka in årsbokslut för föregående års verksamhetsår till Svemo. Bokslutet ska vara undertecknat av styrelsen och vald/utsedd revisor. Bedrivs tävlingsverksamheten i IdrottsAB ska årsbokslut för både förening och IdrottsAB skickas in.
 • Årsredovisningen ska upprättas och revideras i enlighet med ÅRL, BFL och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Årsredovisningen ska vara utförd i ett för ändamålet lämpligt redovisningsprogram.
 • Räkenskapsår ska följa verksamhetsår.
 • Förening/IdrottsAB ska senast den 1 april skicka in sin budget för innevarande verksamhetsår till Svemo.
 • Förening/IdrottsAB ska i god tid innan seriepremiär innevarande år betala in serieavgift och eventuella gästförarkontrakt till Svemo enligt utsänd faktura.
 • Förening/IdrottsAB i Allsvenskan som eventuellt avser att ansöka om uppflyttning till Elitserien nästkommande säsong ska till Svemo månadsvis och senast den 15:e i varje efterföljande månad fr.o.m. april skicka in resultat och balansrapporter för både förening och IdrottsAB. Efterföljs inte detta så kommer en eventuell ansökan om uppflyttning inte att behandlas.
 • Rapportera in faktiska förarkostnader senast 48 timmar efter genomförd match.
  Tidpunkter för när respektive uppgifterna ska vara Svemo tillhanda redovisas i nedan tabell:
1 aprilÅrsbokslut för förening och Idrotts AB 2021 undertecknat av styrelsen och vald/utsedd revisor (Elitserien & Allsvenskan)
1 aprilBudget för 2022 inklusive budgeterad förarkostnad per match (Elitserien & Allsvenskan)
Den 15 i varje efterföljande månad fr.o.m aprilResultat och Balansrapporter för både förening och IdrottsAB för de Allsvenska föreningar som ev. avser att ansöka om uppflyttning till Elitserien kommande år
48 timmar efter genomförd matchRapportera in faktisk förarkostnad för aktuell match i Elitserien samt Allsvenskan, om den Allsvenska förening avser att ansöka
om uppflyttning till Elitserien kommande år
 • Påföljder:
  Underlåtenhet att inom förelagd tid skicka in ovanstående begärda uppgifter kan medföra beslut om att påföra sanktionsavgift.
 • Förening/IdrottsAB som undanhåller viktig information om eventuella ekonomiska problem under innevarande säsong, kan nekas deltagande i den serie som man på sportsliga grunder är kvalificerad för att delta i och därmed flyttas ner en serie inför kommande säsong.

16.5.1

TR

Förening/IdrottsAB som avser att delta i någon form av serieverksamhet nästkommande säsong får den 30 november innevarande år inte ha några förfallna skulder till Svemo eller dess utsedda domare. Förening/IdrottsAB som den 31 oktober innevarande år inte har reglerat eventuella skulder från innevarande säsong, tillskriver Svemo aktuell förening/ IdrottsAB och informerar om att senast den 30 november innevarande år reglera skulden.

Påföljder:
Är skulden inte reglerad senast den 30 november innevarande år kan förening/IdrottsAB nekas deltagande i den serie som man på sportsliga grunder är kvalificerad för att delta i och därmed flyttas ner en serie inför kommande säsong.

16.5.2

TR

Förening/IdrottsAB får den 30 november innevarande år inte ha några rapporterade förfallna skulder till sina förare.

Förare som har förfallna fordringar på sin förening/IdrottsAB kan senast den 31 oktober innevarande år rapportera och verifiera sin fordran till Svemo på för ändamålet avsedda intyg som finns på Svemo hemsida. Svemo tillskriver då aktuell förening/IdrottsAB och informerar om rapporterad skuld. Förening/IdrottsAB ges då möjlighet att reglera skulden senast den 30 november innevarande år. Det åligger förare och förening/IdrottsAB att meddela Svemo när skulden till fullo har reglerats. Om reglering av rapporterad skuld inte har skett per den 30 november innevarande år gäller nedan.
Påföljder:
Förening/IdrottsAB som av förare har en rapporterad förfallen skuld per den 31 oktober som till fullo inte har reglerats senast den 30 november innevarande år, kan nekas deltagande i den serie som man på sportsliga grunder är kvalificerad för att delta i och därmed flyttas ner en serie inför kommande säsong.

16.5.3

TR

Förening/IdrottsAB får vid räkenskapsårets slut inte ha några förfallna skulder avseende:
Betalning till Skatteverket, A-SINK skatter på löner eller skuld till annan medlemsförening/ IdrottsAB.

16.5.4

TR

En skuld anses vara förfallen när förfallodagen har passerat och skulden inte har reglerats, en skuld anses vara klar när den inte är tvistig.

16.6 Ungdomsverksamhet

TR

Det är för speedwayens framtid absolut nödvändigt att ha tillgång till en bred bas med speedwayförare som har den kunskap och motivation som krävs för att bli elitförare. Det är därför viktigt att värna om barn- och ungdomsutvecklings-programmen och att rekrytera fler ungdomar till verksamheten. Föreningarna i Elitserien och Allsvenskan är de som i detta sammanhang har de bästa förutsättningar att visa goda exempel för alla andra föreningar genom att investera i ungdomsspeedwayen. Med ungdomsverksamhet menas all verksamhet som rör ungdomar 16 år och yngre.
Det ska därför för varje förening som deltar i Elitserien och Allsvenskan vara en prioriterad målsättning att med egna lag delta i Ungdomsserierna.

16.6.1 Elitserien

TR

Följande krav gäller specifikt utöver övriga obligatoriska delar i detta reglemente för deltagande i Elitserien:

• Aktivt erbjuda ”prova på” verksamhet och/eller Speedwayskola.
• Bedriva barnverksamhet baserad på det guldhjälmskoncept som finns inom Svemo.
• Arrangera minst en guldhjälmstävling per säsong.

16.6.2 Allsvenskan

TR

Följande krav gäller specifikt utöver övriga obligatoriska delar i detta reglemente för deltagande i Allsvenskan:

• Aktivt erbjuda ”prova på” verksamhet och/eller Speedwayskola.
• Bedriva barnverksamhet baserad på det guldhjälmskoncept som finns inom Svemo.
• Arrangera minst en guldhjälmstävling per säsong.

16.6.3 Div. 1

TR

Följande krav gäller specifikt utöver övriga obligatoriska delar i detta reglemente för deltagande A-lag i Div.1:

• Aktivt erbjuda ”prova på” verksamhet och/eller Speedwayskola.
• Bedriva barnverksamhet baserad på det guldhjälmskoncept som finns inom Svemo.
• Arrangera minst en guldhjälmstävling per säsong.

Påföljder:

Förening/IdrottsAB som inte aktivt erbjuder ”prova på” verksamhet, bedriver barnverksamhet eller arrangerar guldhjälmstävlingar kan medföra beslut om att påföra en sanktionsavgift om högst 25 000 kr.

16.7

TR

Beslut om att påföra sanktionsavgift eller poängavdrag fattas av Svemo Track Racing.

16.8

TR

Part kan, inom två veckor efter det att Svemo Track Racings beslut meddelats, överklaga detta till Svemo Disciplinnämnd, som i sådant fall har att ompröva Svemo Track Racings beslut i händelse av att det har förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.

16.9

TR

Beslut av Svemo disciplinnämnd kan överklagas till RIN enligt NT 15.2.3.2.

17. Sjukvårdsdokument

TR

1. ALLMÄNT

I detta reglemente används generellt benämningen ”han”, oavsett om det avser man eller kvinna.

1.1 Giltighet

Detta reglemente är tillämpligt vid alla nationella Track Racingtävlingar i Sverige.
Dessutom gäller det nationella tävlingsreglementet (NT), tillsammans med de hänvisningar som finns i Track Racingreglementet (SR). Dessutom tillkommer tilläggsregler (TR) i vissa tävlingar.

1.1.1 Tolkning av regler i detta reglemente

Uppstår det en situation där oklarhet råder om tolkning av regler i detta reglemente så äger Svemo Track Racing rätten att tolka och tillämpa reglerna.

Uppstår situationen i samband med tävling äger domaren rätt att tolka och tillämpa reglerna. I dessa fall ska beslut alltid fattas på tävlingsplatsen och kan inte hänskjutas till annan instans enligt NT 3.3.

1.1.2

Samtliga Speedwayföreningar som deltar i Svemo Track Racingverksamhet och som arrangerar tävlingar ska respektera domarnas ersättning i samband med tävling enligt detta SR.

Isracingföreningar ska respektera avtalet mellan domarföreningen och serieföreningen.

1.1.3 Nationell tävling

Med nationell tävling menas:
Tävlingar som arrangeras i Sverige enligt Svemo Track Racing reglemente (SR), inklusive de hänvisningar som finns till Svemo nationella tävlingsreglementet (NT), samt i vissa tävlingar tillkommande tilläggregler (TR) med enbart svenska förare. Även serietävlingar där utländska förare som har kontrakt om seriedeltagande i svensk förening för innevarande säsong räknas som nationell tävling.

1.1.4 Internationella tävlingar

Med internationell tävling menas:
VM och EM tävlingar som arrangeras enligt FIM respektive FIM Europes reglementen.
Öppna tävlingar i Sverige med utländska förares deltagande, dessa tävlingar ska anmälas separat till Svemo senast 14 dagar innan tävling för att den ska kunna registreras i FIM,s öppna Internationella tävlingskalender.

1.1.5 Särskilda regler för seriedeltagande

Med särskilda regler för seriedeltagande menas:
För att få delta i Elitserien och Allsvenskan krävs att en på sportsliga grunder kvalificerad förening/IdrottsAB uppfyller de obligatoriska delar som listas särskilt i detta SR under kapitel 16.

1.1.6 Idrotts AB

Idrottslig verksamhet i bolagsform får endast bedrivas av idrottsaktiebolag.
Förening som bedriver sin verksamhet i IdrottsAB där bolaget försätts i konkurs förlorar omgående sin plats i aktuell serie. Föreningen tvingas då att börja om längst ner i seriesystemet kommande säsong. Lägsta serien är för närvarande div. 1.

Förening vars IdrottsAB försätts i konkurs eller likvideras inom tolv månader efter det att tävlingsverksamheten återförts till föreningen ska degraderas enligt samma princip, föreningen förlorar då sin plats i aktuell serie och tvingas börja om längst ner i seriesystemet kommande säsong. Lägsta serien är för närvarande div. 1.

1.2 Beskrivning

Tävlingen ska bestå av en serie heat mellan flera tävlande. Antalet tävlande per heat är beroende av tävlingsform, körschema samt gällande banlicens.

1.3 Anmälningar till nationella kvaltävlingar

Förare som anmält sig och blivit antagen till en nationell kval/finaltävling ska också infinna sig till denna, förutsatt att arrangören inte meddelat något annat. Vid alla nationella kval/finaltävlingar ska respektive förare anmäla sig via Svemo TA. Manual för detta finns på svemo.se/Sporter/Speedway/allmaninfo/Dokumentcenter/Manualer/.
Efter anmälningstidens utgång görs en uttagning av anmälda förare.

1.4 Svenska förares utlandstävlande

Svenska förare som önskar delta i utländskt lag i seriesystem eller i öppna tävlingar utanför Sverige ska begära starttillstånd av Svemo. Förare ska även ha av Svemo utfärdad Nationell/Internationell tävlingslicens.

Det utländska tävlandet, inklusive deltagande i öppna tävlingar, får inte inskränka på förarens deltagande i det svenska seriesystemet och övrigt deltagande i mästerskapstävlingar, samt landskamper.
Det är inte tillåtet att delta i utländskt seriesystem på ungdomslicens utfärdad av Svemo. Likaså är det inte tillåtet för svensk medborgare att delta i svenskt seriesystem för ungdomsklass på icke svensk licens.
Förarens övriga skyldigheter framgår av NT.

1.5 Klasstillhörighet

Förare delas in i licensklasserna guldhjälm, ungdom, junior, senior, bas, tillfällig, klubb, prova-på och VM/EM licenser.

1.5.1 Guldhjälm 50cc och 85cc/190cc

Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens förening och dess utbildade barnledare.
För deltagande i tävling guldhjälmsklass 85cc/190cc krävs att föraren fyller minst 8 år och högst 11 år under innevarande kalenderår, se SR 13.
Genom skriftlig begäran och med motivering från förarens förening, undertecknad av föreningens ordförande och licenserade barnledare kan förare efter godkännande av Svemo, få behålla sin guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år. För deltagande i tävling guldhjälmsklass 50cc krävs att föraren fyller högst 9 år under innevarande kalenderår, se SR 14.
Guldhjälmslicens gäller endast i Sverige.

1.5.2 Ungdom 85cc/190cc och 250cc

Förarlicens för ungdomsklass 85cc/190cc kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år. För flickor gäller det år de fyller 18 år. Förare får delta i Ungdomsserien t.o.m. det år de fyller 14 år, för flickor gäller det år de fyller 16 år. Förare som under innevarande kalenderår fyller 11 år, har innehaft guldhjälmslicens i minst 12 månader och har deltagit i minst 5 guldhjälmstävlingar de senaste 12 månaderna kan begära uppklassning till ungdomslicens. Uppklassning kan begäras när samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda.
Förarlicens för ungdomsklass 250cc kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 14 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år, för flickor gäller det år de fyller 18 år. Förare som fr.o.m. det kalenderår man fyller 16 år och vill kombinera 250cc och 500cc deltagande, måste lösa juniorlicens.
Förarlicensen för ungdomsklass 250cc får även användas vid träning med en 500R, med begränsning enligt SR 8.3.2.

1.5.3 Junior 500cc

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 21 år.

1.5.4 Senior 500cc

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 22 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.

1.5.5 Bas

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år. Baslicensen är avsedd för den som endast deltar i träning och Enklare Tävling. Baslicensen gäller endast i Sverige.

1.5.6 Tillfällig

Denna licens får uttas inom kategorin Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, och Bas, gäller vid enklare- samt nationella tävlingar. Tillfällig Baslicens kan endast uttas för enklare tävling.

1.5.7 Klubblicens

Klubblicens kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år, någon övre åldersgräns för klubblicensen finns inte. Denna licens berättigar innehavaren att träna på banor med giltig banlicens utfärdad av Svemo. Licensen ger även innehavaren rätt att delta i klubbmästerskap för den förening som framgår på licensen.
Klubblicensen gäller endast i Sverige.

1.5.8 Prova-På

Prova-På licens gäller endast vid träning och löses enligt information på www.svemo.se. Den gäller vid aktuellt tillfälle/dag och inom den maskinklass och åldersgräns för träning som anges i detta SR.

1.5.9 VM/EM

Förare som ska delta vid VM eller EM-tävlingar ska inneha speciell FIM alternativt FIM Europe licens. Samtliga förare ska dessutom ha ett Internationellt tillägg på sin Svemolicens. VM/EM licens kan endast utfärdas till förare som är fyllda 12 år och äldre.

1.6 Licenser

Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap samt utländska medborgare från land anslutet till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt i Sverige och har varit folkbokförd i Sverige i minst 18 månader innan svensk licens söks.
Utbildning Return to Race krävs för att köpa licens, gäller ej klubblicens.
För Junior 500cc och Senior 500cc krävs dessutom utbildningen Fair Race.
Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7 samt nedanstående grenspecifika regler.

1.6.1

Förare ska ha av Svemo utfärdad tävlingslicens. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren är registrerad som medlem i Svemoansluten förening, godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktiskt prov för den disciplin licensen ska gälla (teoretiskt och praktiskt prov gäller ej klubblicens). Förare som inte har innehaft helårs- eller tillfällig licens för Speedway respektive Isracing inom en 5-årsperiod, ska genomföra en ny uppkörning.

Godkända examinatorer för Speedway är domare i Elitserien och Allsvenskan, samt de personer som har av Svemo utfärdad tränarlicens för Speedway. För godkända examinatorer för Isracing, kontakta Svemo.
Förare som har licens för Speedway eller Isracing kan lösa licens för Långbana utan ny uppkörning. Förare som inte har någon Speedway eller Isracinglicens ombedes kontakta Svemo Track Racing. Ingen uppkörning krävs för att lösa licens för Flat Track.

1.6.2

Icke Svemolicensierad förare som deltar i internationella öppna tävlingar i Sverige ska inneha giltig tävlingslicens och
ett starttillstånd
utfärdat av förarens federation.

1.6.3

Icke Svemolicensierad förare som avser att delta i svenskt seriesystem ska inneha en giltig tävlingslicens utfärdad av förarens federation eller en NMFP Track Racing licens och ett starttillstånd utfärdat av förarens federation där det framgår att föraren är försäkrad. I förekommande fall krävs även uppehålls- och arbetstillstånd samt visum.
Det finns även vissa undantag gällande arbetstillstånd, ett av dessa är att ”Professionella idrottare och funktionärer som ska delta i internationella tävlingar i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader” inte behöver arbetstillstånd, dock kan visum krävas. När det gäller undantagen så är det upp till arbetsgivaren att avgöra om ett arbetstillstånd är nödvändigt eller ej, är man osäker på situationen så bör man ansöka om arbetstillstånd, Migrationsverket kan då pröva om ett arbetstillstånd ska utfärdas eller ej. Aktuell förening ska skicka en kopia på förarens arbetstillstånd till Svemo Track Racing.

1.6.4

Förare som deltar i tävling i Sverige ska ha en giltig olycksfallsförsäkring kopplad till sitt tävlande. Förening som anlitar icke svensklicensierad förare i sitt serielag ansvarar för att föraren ifråga har en giltig olycksfallsförsäkring för sitt tävlande för föreningen.

1.6.5 Deltagande i mästerskapstävlingar i Sverige.

Mästerskapstävlingar inom Track Racing (individuella och par) är endast öppna för förare med svenskt medborgarskap som innehar av Svemo utfärdad helårslicens. Vid lagmästerskap är det tillåtet för icke svensklicensierad förare att delta.

1.6.6 Svemolicensierade förares deltagande i FIM och FIM Europe mästerskap.

För förare med internationell licens där Entry Form är utfärdad av Svemo ska föraren vid FIM och FIM Europe mästerskapstävlingar tävla under svensk flagg och representera Svemo.

1.6.7 Rutin för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling

Vid misstänkt hjärnskakning i samband med tävling ska domaren efter dialog med sjukvårdsansvarig personal rapportera en eventuell misstänkt hjärnskakning, detta gör domaren i den tävlingsrapport som skrivs efter respektive tävling. Licensspärr är indelad i två steg:

 • 10 dagar (vuxen från och med det år som föraren fyller 19 år)
 • 21 dagar (barn/ungdomar till och med det år som föraren fyller 18 år)

Licensspärren släpps automatisk efter spärrperioden. Vill föraren köra tidigare så ska föraren skicka in ett läkarintyg som friskförklarar föraren, detta skickas till Svemo licensavdelning licens@svemo.se

För utländska förare så har Svemo inte möjlighet att spärra licensen, där kommer föraren i stället att tas bort från aktuell förartrupp under ”spärrtiden” eller tills ett läkarintyg som friskförklarar föraren inkommer. Detta ska skickas till trackracing@svemo.se  

1.7 Bestämmelser för ungdomsklass

Förare som har löst licens för större maskinklass får inte inneha licens för ungdomsklass. Återgång till ungdomsklass kan medges efter prövning i varje enskilt fall.
För deltagande i nationslag och individuella USM är förares ålder begränsad till och med det kalenderår föraren fyller 16 år. För flickor gäller det år de fyller 17 år.

1.7.1 Ungdomslicensens giltighet

Utfärdad tävlingslicens gäller endast om vårdnadshavare finns närvarande  i tävlingsområdet vid träning eller tävling. Vårdnadshavare ska vara myndig.

1.7.2 Vårdnadshavare

Vårdnadshavare för förare ska finnas med vid tävling och träning t.o.m. att föraren har fyllt 18 år. Vårdnadshavaren är den person som juridiskt har vårdnaden för föraren eller annan myndig person som denne utser i sitt ställe genom att skriftligt överlåta vårdnadshavarensvaret. Personen ska finnas i tävlingsområdet när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare eller verkställande funktionär vid aktuell träning/tävling.
Vårdnadshavaren ska vara medlem i en Svemoansluten förening samt vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Personen ska äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av föreningen/arrangören utfärdade bestämmelser.
Vårdnadshavare ansvar kan endast omfatta en förare vid ett och samma tränings-/tävlingstillfälle.

1.7.2.1 Undantag från kravet på vårdnadshavares närvaro

Vid speciellt anordnade träningsläger utgår kravet på vårdnadshavares närvaro, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 • Att träningslägret genomförs enligt ett i förväg bestämt program.
 • Att legitimerad sjukvårdare samt bårtransportbil står till förfogande under all träning.
 • Att vårdnadshavare skriftligt godkänner att föraren får delta i lägret. Deltagande på sådant träningsläger sker på förares och vårdnadshavares eget ansvar.
1.8 Funktionärer

Funktionärer och vakter ska vara så klädda eller bära sådana kännetecken att deras funktion klart framgår. För följande funktionärsposter krävs av Svemo utfärdade funktionärslicenser och uppnådd minimiålder:

Domare (utses av Svemo)18 år
Tävlingsledare18 år
Chefstekniker 18 år
Tekniker 15 år
Kurvvakt 15 år
Depåchef 18 år
Startassistent 18 år
Säkerhetsansvarig 18 år

Övriga funktionärer som erfordras vid arrangerande av tävling är:
Sjukvårdspersonal enligt Bilaga A
Tidtagare
Tävlingssekreterare
Speaker
Banchef
Miljöansvarig
Registrator (vid tävlingar där resultat ska redovisas live via Svemo TA)

1.8.1 Funktioner och befogenheter
1.8.1.1 Domaren

Domare får tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 60 år uppnås.
Domaren har inget ansvar för organisationen av tävlingen och har inga andra verkställande uppgifter än de som preciseras enligt gällande reglementen.

Domaren ska infinna sig till tävlingen senast två timmar före publicerad starttid och kvarstanna till dess han har fullgjort sitt uppdrag. Under den tidsperioden utövar domaren den högsta kontrollen vid tävlingen och är ansvarig för att gällande regler följs.

Han har rätt att vägra vem som helst annan än tävlingsledaren eller representant för Svemo tillträde till sin plats i domartornet och ingen annan kan yrka på att få tala med honom annat än efter tillåtelse. I sin rapport till Svemo ska han ta upp detaljer i samband med bestraffningar, uppstådda förseningar, eventuella skador, protester samt övriga omständigheter vilka han anser bör nämnas.
Domaren ska före tävling av säkerhetsskäl utföra en okulärbesiktning av banan, säkerhetsstaketets in- och utsida, samt övrig för säkerheten nödvändig utrustning som föreskrivs i detta reglemente.
Under okulärbesiktningen ska arrangörens säkerhetsansvarige och/eller tävlingsledare närvara.

Svemo Track Racing kan även vid specifika tillfällen kalla in personer från Säkerhetsgruppen att närvara vid okulärbesiktningen samt vara domare och tävlingsledaren behjälpliga under hela tävlingen. De har då samma mandat som domaren gällande banpreparering och säkerhet.

övrigt gäller för domaren att:

 • Han ska hindra en förare eller maskin från deltagande i tävling eller träning om, enligt hans åsikt, ett deltagande skulle innebära att någon, inklusive åskådare, skulle utsättas för risk på grund av föraren eller maskinens kondition eller beskaffenhet.
 • Han ska förvissa sig om att hans beslut, om de påverkar eller ändrar resultatet i det officiella programmet till exempel, ett omstartat heat, uteslutning av förare, uppskjutande, stoppande eller inställande av tävling, omedelbart vidarebefordras till tävlingsledaren för åtgärd.
 • Han ska stoppa fortsatt tävlande till dess att hans beslut har verkställts, samt förvissa sig om att speakern har meddelat orsaken till uppehållet för åskådarna.
 • Han ska vid tävlingsbestraffning av förare i individuella tävlingar omedelbart informera aktuell förare om detta. Vid lagtävlingar ska domaren meddela förarens lagledare. Vid bestraffning av lagledare/ledare ska berörd person omedelbart informeras. Därefter ska domaren informera speakern om detta för vidare information till publiken.
 • Han kan stoppa, skjuta upp eller låta en tävling eller del av densamma avbrytas om han anser detta befogat. Ingen annan person kan stoppa eller medverka till att en tävling eller del av den inställs. Emellertid kan tävlingsledaren och förarna först få framföra sina åsikter innan en dylik åtgärd vidtas i det fall att den föranleds av dåligt väder, vilket kan påverka banförhållandena eller förarnas möjlighet att ha tillfredsställande siktförhållande på banan.
 • Han avgör ordningsföljden vid målgång.
 • Han kan utdöma bestraffning av en person som underlåter att rätta sig efter regler eller givna instruktioner, gör sig skyldig till dåligt uppträdande, visar bristande lojalitet eller osportsligt uppförande, demonstrerar genom ord eller handling mot ett beslut av domaren eller annan behörig person. Bestraffning kan ta form av straffavgift, uteslutning av föraren från del, delar av eller hela tävlingen, avvisning från tävlingen och/eller tillrättavisning/varning samt rapport till Svemo i och för den åtgärd som domaren kan anse befogad. Sådan tävlingsbestraffning ska vidarebefordras till publiken. Maxbelopp för straffavgift som kan utdömas av domare eller tävlingsledare, se SR 1.12.3.
 • Han ska avge en förklaring om orsaken till en bestraffning om personen ifråga begär en sådan. Efter att domaren lämnat förklaringen ska han inte diskutera ärendet med någon, vare sig i det privata eller offentliga.
 • Han ska omedelbart motta samt handlägga en protest som lämnats honom genom tävlingsledaren i enlighet med gällande reglementen.
 • Han ska förvissa sig om att den tekniska kontrollen av förarnas utrustning inklusive maskiner utförs reglementsenligt.
 • Han ska i förekommande fall medverka vid kontroller av förarnas hälsotillstånd, samt vid alkoholprover.
 • Han ska kontrollera att de tävlande lagens laganmälningar överensstämmer med gällande regler avseende snittak/snittgolv, inplacering av reserver, nyttjande av riders replacement, etc.
 • Genom att godkänna tävlingsrapporten i Svemo TA tar han ansvar för att prisprotokollet överensstämmer med tävlingsresultatet.

1.8.1.1.1 Ersättare för domare

Om utsedd domare blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska han omgående själv utse en ersättare inom den domargrupp han tillhör.

Domaren ansvarar också för att aktuell tävlingsarrangör informeras om ändringen.

Om domare lämnar sent återbud eller inte infinner sig i tid till tävlingens start, ska tävlingsledaren utse en lämplig ersättare med efter förhållandena högsta möjliga kompetens. Om ersättaren inte innehar giltig domarlicens ska samtliga berörda lagledare skriftligt lämna sitt godkännande av ersättaren. Vid individuell tävling gäller att förare som önskar protestera mot ersättaren ska göra detta före första heatet.

Ersättaren ska överta alla de funktioner och det ansvar som i normala fall åligger domaren. Detta gäller under hela tävlingen, eller tills den ordinarie domaren anländer till tävlingsplatsen och då övertar sin funktion.

1.8.1.1.2 Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till Track Racingdomare

Arvodet stiger med 2,00% per år, summorna justeras till närmaste 10 tal.

Arvode per serie eller tävling.Kronor
Elitserien4960:-
Elitserien slutspel, SM-Final (seniorer)5290:-
Allsvenskan, SM-kval, Seniorlandskamper2600:-
Allsvenskan slutspel, JSM-Final (juniorer)2700:-
Div. 1, 250cc Serien, Ungdomsserien, Junior- och Ungdomslandskamper
samt övriga Track Racingtävlingar
1650:-

Ersättning vid dubbeltävling
Förening som arrangerar flera tävlingar på samma dag och tävlingsarena där domaren enbart gör en resa, utgår ett helt arvode för huvudtävling. För övriga tävlingar med samma eller lägre status utgår ett halvt arvode per tävling.


Reseersättning
Reseersättning utgår för resor mellan domarens folkbokföringsadress och tävlingsarenan med 37,50 kr/mil (25 kr/mil skattefritt och 12,50 kr/mil skattepliktigt). Maximal reseersättning per tävling är 2000 kr. Vid eventuella tvister om avstånd och snabbaste rutt används Eniro karttjänst.

Inställd tävling
Vid inställd tävling utgår ett arvode motsvarande 75 %. Har domaren meddelats att tävlingen ställts in senast 24 timmar innan publicerad starttid utgår inget arvode. Utbetalning av ersättning Utbetalning ska ske mot faktura/reseräkning till av domaren angivet konto inom 20 dagar efter att faktura/reseräkning har lämnats till föreningen. För domare som är registrerade för F-skatt tillkommer moms. Föreningen ska inom 8 dagar efter mottagen faktura/reseräkning anmäla till domaren om den innehåller felaktiga uppgifter. Vid eventuellt utebliven betalning ska domaren rapportera detta via mejl till trackracing@svemo.se som då kontaktar aktuell förening.

Lokal domare
I de fall föreningen har domare som medlem i föreningen äger man rätt att teckna separat ekonomisk överenskommelse med denna domare för tävlingar med lägst arvode.

1.8.1.2 Tävlingsledaren

Tävlingsledaren ska inneha giltig tävlingsledarlicens i Track Racing.
Tävlingsledaren ska iaktta vad som sägs i NT i den mån det kan tillämpas inom Track Racing, med undantag av ärenden som är under domarens ansvarsområde, samt att de protester vilka han erhåller omgående vidarebefordras till domaren.

 • Han ska bära väst eller klädsel med väl synligt tryck ”Tävlingsledare” både på övre delen av ryggen och på framsidan.
 • Han ska se till att ha en bra kommunikationsutrustning mellan sig och domaren under tävling. Headset är att föredra.
 • Han ska normalt befinna sig i depåområdet under pågående tävling.
 • Han ska tillse att protester görs på rätt sätt och att protestavgift samtidigt bifogas, innan de vidarebefordras till domaren.
 • Han ska omedelbart verkställa de instruktioner han åläggs av domaren.
 • Han ska tillhandahålla domaren sådana upplysningar beträffande organisationen och kontrollen av tävlingen som han anser vara av vikt för domaren eller som denne påfordrar.
 • Han ska förhindra personer från att kontakta domaren direkt eller per telefon under tävlingen utom i det fall domaren har givit sitt medgivande att så får ske.
 • Han ska utöva sin funktion som ansvarig för samtliga funktionärer, förutom domaren.
 • Han ska i förekommande fall medverka vid kontroller av förarnas hälsotillstånd, samt vid alkoholprover.
1.8.1.3 Chefstekniker

Chefstekniker ska inneha giltig chefstekniker licens och fullgöra de åliggande som är fastställda i NT.

1.8.1.3.1 Tekniker

Tekniker ska på uppdrag av chefsteknikern utföra de uppgifter inom sitt arbetsområde som han tilldelas.

1.8.1.4 Tidtagaren

Ska fullgöra de åliggande som är fastställda i NT. Han ska ta tiden för segraren i varje heat, samt även för övriga deltagare om domaren så påkallar.
Banrekord ska vidimeras av tidtagaren, sparas för kontroll och får inte förstöras utan tävlingsledarens godkännande. Banrekord ska meddelas speaker samt tävlingssekreterare för notering i banliggaren.

1.8.1.5 Speakern

Speakern ska ge åskådarna alla upplysningar som behövs för att de lätt ska förstå det sportsliga skeendet i tävlingen och samtidigt finna den underhållande.

 • Han ska vidarebefordra till åskådarna de upplysningar han av domaren anmodas att göra, men får inte kommentera, uttala sin åsikt om eller på annat sätt utbreda sig över upplysningar eller beslut som domaren fattar.
 • Han ska vara opartisk och inte göra sådana uttalanden som kan tänkas provocera åskådare till demonstration mot förare eller funktionär. Inte heller får speakern uppmuntra delar av åskådarna till störande av annan grupp bland publiken.
 • Han får inte vidarebefordra upplysningar till åskådarna som är vilseledande eller kan tänkas strida mot gällande regler. Inte heller göra yttrande i samband med behandling av protest, vädjan eller annat ärende som är under behandling, annat än att objektivt redogöra för fattat beslut alternativt att nämna att ärendet är under behandling, utan egna kommentarer.
1.8.1.6 Depåchefen ansvarar för att:
 • • endast behöriga personer tillåts uppehålla sig i depån.
 • all erforderlig utrustning, inklusive brandsläckare och katastrofutrustning finns på plats och är klar för omedelbar användning.
 • kontrollera att alla i tävlingen anmälda förare har infunnit sig till tävlingsplatsen.
 • maskinerna är uppställda i depån enligt startnummerordning, för att därigenom underlätta identifiering.
 • maskinerna har rätt startnummer när sådana ska användas.
 • förarna som ska delta i påföljande heat gör sig klara och står uppställda med sina maskiner så snart det pågående heatets förare kör i mål.
 • banan är helt fri från eventuella hinder innan förarna får signal till träning eller framkörning till start i ett heat.
 • depågrinden endast är öppen för förare, maskiner och påskjutare när så är nödvändigt och att grinden är stängd under träning och/eller tävling, samt att alla respekterar gällande säkerhetsavstånd.
 • instruktioner från domaren eller tävlingsledaren är uppfattade och vederbörligen utförda.
 • rökförbudet i tävlingsdepån respekteras. Dessutom att markerad plats för rökning finns i anslutning till depån.
1.8.1.7 Startassistenten är ansvarig för att:
 • före träning och tävling se till att följande utrustning finns på plats vid starten: Signalflaggor, uteslutningsskivor, extra startband, gummisnoddar, krita, krattor samt brandsläckare.
 • startgrinden fungerar tillfredsställande.
 • medhjälpare vid startområdet är väl insatta i sina arbetsuppgifter.
 • i de fall 2 minutersklocka används, att denna är utplacerad, ansluten och kontrollerad.
 • mått och märkningen av startområdet utförs på ett riktigt sätt och att startområdet är i gott skick. För att undvika förarnas sparkande samt därmed ge snabbare framkörning bör de s.k startspåren om möjligt, alltid vara väl synliga.
 • förarna kontrolleras när de gör sig startberedda. Startassistenten ska stå kvar vid startbanden tills dess han har förvissat sig om att förarna står rätt uppställda och därefter omgående förflytta sig därifrån.
 • signaler från domaren om att heatet ska stoppas kompletteras med visande av röda flaggor. Vid uteslutning av förare under pågående heat ska ljussignalen kompletteras med visande av en skiva i förarens hjälmfärg tillsammans med svart flagga.
 • flaggsignal (gul med svart diagonalkors) visas för sista varvet och målflagga (svart-och vitrutig) när förarna kör i mål.
1.8.1.8 Banchefen

Ska förvissa sig om att banan iordningställs i god tid före tävling och eventuell träning, samt att utrustning finns tillgänglig för att bibehålla banan i åkbart skick under såväl träning som tävling.

 • Han är ansvarig för banans underhåll under tävling, genom sladdning, vattning etc. Före tävlingen ska vid behov bevattning av banunderlaget ske i god tid.
1.8.1.9 Kurvvakter

I respektive kurva ska 3st kurvvakter vara stationerade. Dessa ska vara utrustade med var sin röd flagga, och i övrigt ha de verktyg som erfordras för deras åligganden i banunderhållet.
För tävlingar på ungdomsbana (lilla banan) erfordras 2st kurvvakter i respektive kurva. Vid Flat Track tävlingar erfordras 1st kurvvakt i respektive kurva, kurvakten placeras då i ingången på kurvan. Förutom ovanstående utrustning ansvarar dessa även för den brandsläckare som är utplacerad i respektive kurva.
Kurvvakter ska visa sin röda flagga på signal från domaren. Den röda flaggan ska i övrigt hållas på sådant sätt att risk för missförstånd inte kan förekomma.
Om en förare faller eller får stopp under ett heat får kurvvakt, under förutsättning att detta kan ske utan fara för honom själv eller annan person, förflytta förarens maskin mot banans innerplan.
Under uppehåll i tävlandet ska kurvvakterna hjälpa till med att kratta banan, i avsikt att hålla den i tävlingsmässigt skick.

1.8.1.9.1

Av säkerhetsskäl rekommenderas att kurvvakter i isracing placeras utanför säkerhetsstaketet och har sina flaggor monterade på långa skaft.
I det fall kurvvakterna är placerade på innerplan ska de skyddas av en snövall eller annat skyddsmaterial upp till en höjd av 1.20m.
Vid kvällstävling i isracing krävs inte kurvvakter endast röda stoppljus enligt SR 9.11.1.3.

1.8.1.10 Registrator

Registratorn ansvarar för uppkoppling till Svemo TA.
Han ansvarar också för att tävlingsresultatet rapporteras löpande under tävlingen, samt att genomgång av prisprotokollet sker med domaren innan domaren undertecknar prisprotokollet via sin kod. Han ska även se till att pris/domarprotokollet skrivs ut och sätts i banliggaren efter varje tävling.
Operatörens plats ska vara arrangerad på så sätt att kontinuerlig kommunikation kan ske mellan domaren och operatören.

1.8.1.12 Säkerhetsansvarig

Ska ha kunskap om anläggningen och verksamheten på densamma. Säkerhetsansvarig ansvarar för att säkerhetsstaket och därtill hörande utrustning är i god kondition och i överensstämmelse med reglementet.
Han ansvarar också för att all övrig säkerhetsutrustning, såsom brandsläckare, katastrofverktyg, etc. är utplacerade på sina respektive platser och i gott skick.
Säkerhetsansvarig ska biträda domaren vid okulärbesiktning av banan och säkerhetsutrustningen före varje tävling samt närvara vid banlicensbesiktning.

1.9 Sjukvård

Se Minimum Sjukvårdsdokument för Track Racing (Bilaga A).

1.9.1 Fordon

Ambulans ska finnas tillgänglig inom tävlingsområdet eller inom sådant avstånd att den kan beräknas vara på plats inom 15 minuter efter larm till SOS Alarm.
Om ambulans inte finns tillgängligt inom tävlingsområdet ska det finnas ett för bårtransport lämpat fordon för transport av skadade inom tävlingsområdet.

1.10 Doping inklusive alkohol
1.10.1 Doping – generellt

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO). Anmälan till bestraffning görs till RF:s Dopingnämnd (DoN). Dopingnämnden är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser. (DoN består av ordförande, vice ordförande och fyra ledamöter som väljs på RF-stämman).
Fälls föraren för dopingförseelse i samband med tävling, ska förarens poäng i samtliga matcher som föraren har deltagit i från tillfället för dopingkontrollen till dagen för avstängning eller interimistisk avstängning räknas bort inklusive förlust av medaljer och priser. Övriga förare tillgodoräknas inte dom borträknade poängen.
Ingår föraren i lag och två eller fler av lagets förare fälls för dopingförseelse vid samma tävling ska laget ådömas lagpåföljd i form av uteslutning eller poängavdrag.

1.10.2 Särskilt om alkohol

Svemo äger rätt att genomföra alkoholkontroll av förare och andra personer involverade i verksamheten i samband med tävling, sådan kontroll får genomföras oannonserat. Person som genomför alkoholkontroll ska vara utsedd av Svemo och vara väl förtrogen med de kontrollinstrument som används vid kontrollen.
Förare som inför tävling vid kontrolltillfället har en uppmätt alkoholhalt i utandningsluften överstigande 0,10 mg/l ska ges chans till en andra kontroll senast 30 minuter före publicerad starttid för tävlingen. Om uppmätt alkoholhalt fortfarande överstiger 0,10 mg/l eller om föraren vägrar att underkasta sig alkoholkontroll, ska han uteslutas från tävlingstillfället ifråga.

1.10.2.1

Om alkoholkontroll sker under pågående tävling och uppmätt alkoholhalt överstiger 0,10 mg/l ska föraren omedelbart uteslutas från tävlingen och förarens inkörda poäng räknas bort, inklusive förlust av medaljer och priser. Övriga förare tillgodoräknas inte dom borträknade poängen.

1.10.2.2

Person som uteslutits enligt 1.10.2 eller 1.10.2.1 ska även anmälas till förbundsbestraffning.

1.11 Miljömattor

För samtliga Speedway, Isracing, Långbana och Flat Track cyklar som placeras i depån, ska absorberande markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken, detta är obligatoriskt vid all Track Racingverksamhet. Minimimåtten på miljömattan ska vara enligt följande: För Speedway, Långbana och Flat Track 160cm x 75cm. För Isracing 100cm x 75cm. Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning i depå under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.

1.12 Bestraffningar

Bestraffningar delas in i tävlingsbestraffning och förbundsbestraffning.
Föraren är i samband med tävling alltid ansvarig för sin depåpersonal. Vid osportsligt uppträdande av förares depåpersonal kan föraren bestraffas.

1.12.1 Tävlingsbestraffning

Rätt att utdöma tävlingsbestraffning tillkommer domare och tävlingsledare. Vid tävling kan följande bestraffningar förekomma:

1.12.2 Tillrättavisning

Påtalande av fel som begåtts, samt en uppmaning till den felande parten att för framtiden rätta sig efter gällande regler.
Utdelas för mindre förseelse som inte påverkat eller i mycket ringa grad påverkat tävlingsresultatet.
Om tillrättavisningen inte efterföljs kan straffavgift och/eller uteslutning ur heat utdömas.

1.12.3 Straffavgift

Straffavgift får utdömas till ett högsta belopp av 10 000 kr vid grövre förseelser eller om tillrättavisning enligt SR 1.12.2 inte efterföljs.
Beloppet registreras av Svemo i föreningens/förarens varukorg i Svemo TA och ska senast 30 dagar efter att det har blivit upplagt i varukorgen samt via mejl meddelats till förening/förare vara betald. Straffavgiften ska betalas i Svemo TA och vara synligt på Svemos konto senast på förfallodagen, om betalningen inte finns på Svemos konto på förfallodagen medför detta automatisk avstängning från tävlingsdeltagande tills straffavgiften betalats. Straffavgiften registreras vid lagtävlingar aktuell förening och vid individuella tävlingar till föraren.
Straffavgift kan även utdömas mot lagledare eller annan ledare förknippad med laget vid osportsligt uppträdande eller bristande efterrättelse och respekt för domslut, straffavgiften registreras i aktuell förenings varukorg i Svemo TA och ska även betalas i Svemo TA.

Straffavgifter i samband med ungdomstävlingar bör undvikas, men om straffavgift anses som det bästa bestraffningsalternativet i förhållande till förseelsen kan straffavgift utdelas.

Enligt RF,s stadgar 12 Kap. 4§ ska beslut om utdelade straffavgifter kunna överklagas inom SF. I Svemo Track Racings fall ska därför en eventuell överklagan göras genom vädjan som behandlas av Svemo Vädjoinstans (VI) se NT 15.2.

1.12.3.1 Överträdelse av förening

Vid överträdelse av förening gällande tävlingsregler i NT eller SR får Svemo ta ut en sanktionsavgift om högst 25 000kr,
se även NT 3.1.1.
Detta kan t.ex. vara om föreningen har underlåtit att åtgärda i tävlingsrapporter påpekade brister, det kan även gälla brister på arenan utan tidigare anmärkningar.
Efter att samma anmärkning tilldelats tre gånger efter varandra, tilldelas sanktionsavgift enligt följande, Allsvenska- och Elitserieklubbar 3000 kr och övriga klubbar 2000 kr.
Sanktionsavgiften registreras i aktuell förenings varukorg i Svemo TA och ska senast inom 30 dagar vara betald via Svemo TA.

1.12.4 Uteslutning ur heat

Utdelas vid förseelser under eller i samband med tävling som att föraren själv har orsakat att heatet stoppats eller om tillrättavisning enligt SR 1.12.2 inte efterföljs.

1.12.5 Uteslutning ur tävling

Utdöms vid grova förseelser under eller i samband med tävling, i första hand om förseelsen kan betraktas som farlig eller osportslig men även för bristande efterrättelse och respekt för domslut.

1.12.6 Varningar

Varningar utfärdas till förare som under eller i samband med tävling gör sig skyldig till grova förseelser.
Exempel på detta är förseelser som i hög grad påverkat medtävlares möjlighet till en rättvis placering eller om annan förares säkerhet har påverkats, t.ex. ojust eller farlig körning. Varning kan också utfärdas för osportsligt uppträdande eller bristande efterrättelse och respekt för domslut.
Varning kan utfärdas i kombination med uteslutning från heat eller resten av tävling.
Varning av förare kan även delas ut retroaktivt under förutsättning att:

 1. Föraren blev utesluteten från aktuellt heat
 2. Domaren har meddelat att incidenten kommer att videogranskas (gäller Elitserien), i övriga tävlingar meddelas aktuell lagledare (eller förare vid individuella tävlingar) beslut utan videogranskning före tävlingens avslutande.

Eventuell utfärdad varning enligt ovan ska meddelas lagledare och föreningens kansli senast 24 timmar efter avslutad aktuell tävling.

Varningar kan även utfärdas till lagledare eller annan ledare förknippad med laget vid osportsligt uppträdande eller bristande efterrättelse och respekt för domslut.

Utfärdade varningar ska tydligt redovisas av domaren i sin tävlingsrapport samt mejl till trackracing@svemo.se direkt efter avslutad tävling. En utfärdad varning är personlig och kan leda till avstängning enligt SR 1.12.7 och 1.12.7.1 nedan:

1.12.7 Avstängning av förare

En förare som tilldelats två varningar under en och samma tävlingssäsong, alternativt tilldelats två varningar under en och samma tävling, blir automatiskt avstängd från nästkommande serietävling i den aktuella serien där den andra varningen delats ut.
Föraren är fram till och med den tävling som avses för avstängningen, även avstängd från deltagande i alla andra nationella tävlingar som ligger i mellantiden, undantaget är individuella mästerskapstävlingar till vilka föraren är uttagen eller har kvalificerat sig.
I händelse av att förare tilldelas två varningar under en och samma tävling, och har en varning sedan tidigare, ska efter avstängning en (1) varning kvarstå.

1.12.7.1 Avstängning av lagledare eller annan ledare

Lagledare eller annan ledare förknippad med laget som tilldelats två varningar under en och samma tävlingssäsong, alternativt tilldelas två varningar under en och samma tävling blir automatiskt avstängd i 30 dagar fr.o.m. datumet för beslut om avstängningen.
Avstängning hanteras enligt SR 5.6.2.

1.12.8 Matchfixning

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Matchfixning är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som på grund av sportsliga incitament. Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet som har fastställts av RF, samt Svemo antimatchfixningsprogram kommer att användas vid misstanke om vadhållning eller manipulation av resultat, vid tävlingar enligt detta Track Racingreglemente.

1.12.9 Förbundsbestraffning

Förseelse vid tävling eller i samband med den idrottsliga verksamheten och kan rymmas under RF stadgar 14 kap, 2§ kan anmälas till förbundsbestraffning enligt NT 14.2. Anmälan om förbundsbestraffning ställs till Svemo och handläggs av Svemo Disciplinnämnd. Anmälan ska göras av den berörda parten.

1.13 Bestämmelser för klubbyte
1.13.1

Förare som har tävlingslicens utfärdad av Svemo för medlemsförening i Svemo och som önskar övergå till annan förening inför kommande säsong eller i samband med utnyttjande av transferkort ska registrera detta i Svemo TA samt erlägga gällande avgift för klubbyte. Detta måste göras innan föraren kan börja tävla för sin nya klubb. Se fullständiga regler gällande klubbyte i NT 6.4 samt nedanstående grenspecifika regler.

1.13.2

Övergångar för förare inskrivna i förenings förartrupp som deltar i serieverksamhet i Speedway och Isracing kan ske så fort båda föreningarna har beviljat föreningsbytet.
Med anledning av att det inom Speedway finns utbildningsbidrag för förare som uppfyller kriterierna enligt SR 1.16 gäller att utbildningsbidraget är betalt innan Svemo kan godkänna övergången. Det åligger den nuvarande föreningen att informera Svemo om en tvist angående utbildningsbidraget föreligger, detta ska göras innan föreningen själva beviljar övergången i Svemo TA.
Vid övergångar som sker i samband utnyttjande av transferkort så gäller att eventuellt utbildningsbidrag betalas i samband med övergången.

1.13.3

För förare med utländsk licens krävs det ingen övergång vid föreningsbyte. Föraren kan byta förening från ett år till ett annat när förarens avtal med nuvarande förening har löpt ut, eller när föraren har registrerats för transferbyte.

1.14 Transferkort

Under innevarande år kommer det att finnas möjlighet att förändra i förartruppen genom att respektive förening som deltar i Elitserien och Allsvenskan tilldelas transferkort att förbruka.

1.14.1

Förening äger ensam rätt att besluta om vilken/vilka förare som ska ersättas. Den/de förare som ska ersättas registreras genom att föreningen meddelar Svemo Track Racing, som sedan ”frisläpper” föraren från aktuell förartrupp i Svemo TA. När förare har frisläppts upphör samtliga ingångna avtal med föraren att gälla.

1.14.2

Ingen förare kan börja tävla för sin nya förening innan föraren finns registrerad i aktuell förenings förartrupp. Det åligger förening som vill ersätta förare att skriftligen via mejl informera Svemo Track Racing vilken förare som ska ersättas och vem som ska ersätta. Denna information ska vara Svemo Track Racing tillhanda innan registreringsavgiften kan läggas upp i föreningens varukorg.

Övergång för Svemolicenserade förare sker via Svemo TA i förarens profil. Övergången ska vara godkänd i Svemo TA av båda föreningarna för att den ska kunna genomföras av Svemo.

1.14.3

Regler för maximalt antal förare över ingångssnittet i förartruppen gäller vid ersättande av förare.

1.14.4 Regler för maximalt lagsnitt gäller vid tillförande av ny förare.

Förare som byter förening inom det svenska seriesystemet behåller sitt ingångssnitt.
Om förare byter förening mellan olika divisioner omräknas snittet enligt fastställd omräkningsfaktor SR 5.15.2, alternativt får ett inofficiellt snitt omvandlas till officiellt snitt.
Ny förare som innevarande år inte har tävlat i svenskt seriesystem tilldelas ingångssnitt enligt gällande regler se, SR 5.15.12 t.o.m. 5.15.14.

1.14.5

Då förare endast tillåts ha kontrakt med en förening i respektive serie, kan Svemolicenserade förare som är registrerad i Allsvensk moderförening i samband med utnyttjande av transferkort göra övergång till förening i Elitserien och då istället skriva gästförarkontrakt med nuvarande förening i Allsvenskan.

1.14.6

Frågor av juridisk karaktär som kan uppkomma mellan förare och förening vid registrering/avregistrering är en enskild angelägenhet mellan berörda parter.

1.14.7

Registreringsavgift om 1000 kr per förarregistrering debiteras mottagande förening i samband med byte av förare. Kostnaden debiteras genom att avgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA, avgiften ska vara betald innan registrering av den nya föraren kan ske, betalning ska ske i Svemo TA.

1.15 Ersättande av förare inför och under pågående säsong

Förening kan genom skriftlig ansökan till- och efter medgivande från Svemo få ersätta förare eller gästförare (se även SR 5.21.11) i sin förartrupp av nedanstående skäl:

långtidsfrånvaro: Med långtidsfrånvaro räknas förare som på grund av skada eller sjukdom bedöms av läkare vara borta från sitt tävlande under en längre sammanhängande period. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg på svenska eller engelska.

Upphört eller tagit ”time out” från sitt tävlande: Förare som har upphört eller tagit ”time out” från sitt tävlande ska innan han kan ersättas i förartruppen skriftligen meddela Svemo detta. Förare som ersatts i förartrupp p.g.a. ovanstående anledningar och återupptar sitt tävlande under pågående säsong kan inte tillföras något lags förartrupp innevarande säsong.

Bestraffning genom avstängning: Förare som inför eller under pågående säsong bestraffas, genom avstängning under utredning eller genom slutligt beslut, av skäl som doping, alkohol, tekniskt/materiellt fusk eller disciplinärt straff. Förare som ersatts i förartrupp p.g.a. ovanstående anledningar och tillåts återuppta sitt tävlande under pågående säsong kan inte tillföras något lags förartrupp innevarande säsong.

Föraren får efter godkänd ansökan ersättas av annan förare. Den frånvarande föraren får endast ersättas med en förare som har upp till samma snitt som den frånvarande föraren, och det är innevarande säsongs ingångssnitt som gäller.

Samtliga nödvändiga dokument ska vara insända till Svemo innan registrering av den ersättande föraren kan göras.

Förare som ersätter annan förare p.g.a. långtidsfrånvaro stannar i förartruppen i minst 28 dagar från dagen för inskrivandet, oavsett om den förare han ersatt återupptar sitt tävlande under denna period. Det är föreningens skyldighet att omedelbart meddela Svemo då föraren friskskrivits och återupptagit sitt tävlande. Om detta sker efter att lag anmält lag till nästkommande seriematch och den ersättande föraren ingår där, sker bytet direkt efter att denna match är avslutad eller blir inställd eller avbruten. Den ersättande föraren lämnar förartruppen när den skadade föraren återtar sin plats i förartruppen. Om föraren vid återupptaget tävlande (i utländsk liga, innan han på nytt är inskriven i den svenska förartruppen) inte fullföljer tävlingen på grund av tidigare eller ny skada behöver det svenska laget inte sätta in föraren i förartruppen förrän han på nytt upptar tävlingsverksamheten.

En administrativ avgift på 1000 kr per ersättande av förare kommer att debiteras föreningen för registreringen. Kostnaden debiteras föreningens varukorg i Svemo TA.

1.15.1 Tillfällig ersättning av skadad/sjuk förare

Vid tillfälle där förening i Elitserien hamnar i ett extremt utsatt läge med anledning av skador/sjukdomar och förarna i den egna truppen inte räcker för att få ihop fulltaligt lag, kan föreningen ansöka till Svemo Track Racing om att vid specifik tävling få låna in förare från Allsvenskan.

Tillgängliga är Svemolicenserade förare som endast är registrerade i Allsvenskan samt utländska förare registrerade i Allsvenskan där förarens federation skriftligen ger sitt medgivande för deltagande i aktuell Elitseriematch. Vid positivt beslut angående ovan tillförs föraren tillfälligt som gästförare i aktuellt Elitserielag.

1.16 Utbildningsbidrag
1.16.1

Utbildningsbidrag utgår för förare under 23 år med av Svemo utfärdad junior- och seniorlicens. Utbildningsbidrag berör endast förare som byter förening mellan Elitserien och Allsvenskan enligt nedanstående regler. Utbildningsbidraget ska betalas av den nya föreningen i samband med övergången till den förening som föraren har varit registrerad i minimum de tre senaste säsongerna enligt nedanstående tre kriterier:

 1. Förarens avtal med nuvarande förening löper ut innevarande år.
 2. Föraren fyller högst 23 år nästkommande säsong.
 3. Föraren har i minimum de tre senaste säsongerna varit registrerad i föreningen antingen som licenserad förare eller som gästförare.

Utbildningsbidrag utbetalas enligt nedanstående lista baserad på förarens löpande snitt vid övergång. Listan gäller vid övergång från förening i Elitserien till annan förening i Elitserien eller från Allsvenskan till Elitserien:

< 0.500=20 000 kr
0.501 – 0.750= 30 000 kr
0.751 – 1.000= 40 000 kr
1.001 – 1.500= 50 000 kr
1.501 – 2.000= 60 000 kr
2.001 – 3.000= 80 000 kr

Om övergången sker från förening i Allsvenskan till annan förening i Allsvenskan eller från Elitserien till Allsvenskan, halveras ovanstående summor.

1.16.2

Förare som i samband med övergång från ungdomslicens till juniorlicens samtidigt byter förening och har haft ungdomslicens i nuvarande förening i minimum de tre senaste säsongerna ska en ersättning på 20 000 kr betalas till den förening som föraren lämnar. Detta gäller även om föraren registrerar sig i en Div. 1 förening.

1.16.3 Oförutsedda situationer.

Eventuella frågor som inte har förutsetts inom ramen för dessa bestämmelser ska avgöras av Svemo.

2. GENOMFÖRANDE AV TÄVLING
2.1 Uppläggning

I princip ska tävlingen läggas upp så att varje förare möter övriga förare i samma antal heat.

2.2 Körriktning – antal varv

Alla heat körs i motsols riktning. Ett heat körs normalt i fyra varv.

2.3 Förarmöte

Senast 60 minuter före publicerad starttid för tävlingen ska det hållas ett förarmöte där domare, tävlingsledare och samtliga förare närvarar. I lagtävlingar kan tävlingsledningen välja att endast kalla samtliga lags lagledare till förarmötet.

I lagtävlingar bör det även hållas ett möte ca: 20 min efter målgång av tävlingens sista heat. På detta möte träffas domare, tävlingsledare och samtliga lagledare för att stämma av genomförd tävling.

2.4 Kommunikation under tävling

Under det tävlingsmässiga skeendet kommunicerar domaren med de tävlande med hjälp av nedanstående signaler:

Grön lampaMarkerar att heatet har börjat och att starten kommer att ske inom några sekunder.
Röda stopplampor:Markerar att domaren har stoppat heatet. Omedelbart efter det att domaren har tänt dessa ska startassistenten och samtliga kurvvakter visa sina röda flaggor för att ytterligare göra de tävlande uppmärksamma på att heatet är stoppat.
Uteslutningslampor:Domaren markerar att en förare är utesluten ur heatet genom att tända en uteslutningslampa i samma färg som förarens färg på hjälmhuvan. Vid uteslutning under pågående heat ska startassistenten visa svart flagga tillsammans med uteslutningsskiva i förarens hjälmfärg.
2-minuterssignal samt gula roterande lampor:Domaren markerar början på 2-minutersfristen genom att trycka på 2-minuterssignalen och samtidigt aktivera de två roterande gula lamporna, samt 2-minutersklocka/or på innerplan som räknar ner tiden där sådana finnes. 2-minutersklocka är obligatoriskt i elitserien.

I övrigt visar startassistenten gul flagga med svart diagonalt kors när förarna åker ut på sista varvet, samt svart- och vitrutig flagga när förarna går i mål.

2.5 Punktlighet i starten

Alla tävlingar ska ta sin början på utsatt tid. Under tävlingen ska förarna hålla sig beredda att köra fram till start på order av vederbörande funktionär. Tempot under en tävling ska vara sådant att ett heat kan startas var 5:e minut.

2.5.1 2-minutersregeln

När domaren anser att förhållandena medger start av ett heat startar han 2-minutersfristen, vilket ger en signal till de i heatet ingående förarna att tillsammans lämna depån och i motsols riktning köra fram till startplatsen.

Förare som inte är startberedd när 2-minutersfristen är till ända ska uteslutas från heatet. Med startberedd menas, förutom sittande på motorcykeln med motorn igång och i övrigt komplett utrustad, att föraren är uppställd och redo att starta eller är under startassistentens kontroll.

Samtidigt som föraren har en skyldighet att vara startklar när fristen är till ända, har han också en rättighet att utnyttja dess fulla längd.

Ingen form av nedräkning av 2-minutersfristen får ske på eget initiativ av speaker. På uppmaning av domaren får speakern meddela fristens inledning, då en minut återstår och när fristen är till ända. Domaren avgör fristens början och slut.

Om det, under att ett heat står under 2-minutersregeln någonting oförutsett skulle inträffa, antingen på tävlingsbanan, i dess utrustning eller bland åskådare som kan föranleda ett avbrytande av det tävlingsmässiga skeendet, har domaren möjlighet att annullera 2-minutersfristen. En ny 2-minutersfrist för samtliga startberättigade förare i heatet ska startas när det inträffade är utrett. För gräs- och långbana är tidsfristen 3 minuter.

2.5.2 Ersättning av förare som uteslutits enligt SR 2.5.1

Individuella tävlingar:
I individuella tävlingar ska den uteslutne föraren ersättas av reservförare. I de fall även den insatte reservföraren utesluts enligt denna regel får ytterligare reserv inte sättas in.

Lagtävlingar:
I lagtävlingar tillåts inte den uteslutne föraren att ersättas.

2.6 Starten

Under startassistensens kontroll ska motorcyklarna med motorerna igång ställas upp parallellt med banans längdriktning, med framhjulet inte mer än 10cm från startbanden.

När startaassistenten kontrollerat att förarna är framme vid startbanden och att de står rätt uppställda ska han förflytta sig från startområdet. När sedan domaren anser att förarna är klara och står stilla ska han tända den gröna lampan, vilken markerar att starten kommer att ske inom några sekunder.

Efter en tidsperiod, tillräckligt lång för att förarna ska hinna varva upp sina motorer och koncentrera sig på starten, ska domaren utlösa startanordningen.

2.6.1 Stopp i starten

En förare vars maskin i startögonblicket inte drivs framåt med motorn som drivkraft efter det att gröna lampan tänts är Utesluten ur heatet. I tävlingsdisciplin där växellåda används får föraren dock lägga i växel om den har hoppat ur inför startmomentet, förutsatt att motorn fortfarande är igång.

2.6.2 Touch the Tape (TT)

En förare som inte kan hålla sin motorcykel stilla och med framhjulet/cykeln berör någon del av startgrinden efter det att domaren har tänt gröna lampan ska uteslutas ur heatet. Om flera förare berör startgrinden vid samma tillfälle ska endast den förare som först berör startgrinden uteslutas. Om fler än en förare samtidigt berör någon del av startgrinden och domaren inte kan avgöra vilken av dessa som berört startgrinden först, kan flera förare uteslutas.

2.6.2.1 Ersättning av förare som uteslutits enligt SR 2.6.2

Individuella tävlingar:
I individuella tävlingar ska den uteslutne föraren ersättas av reservförare. I det fall även den insatte reserven uteslutits enligt denna regel får ytterligare reserv inte sättas in.

Lagtävlingar:
I lagtävlingar får reserv ersätta utesluten förare. I det fall reserv ersatt utesluten förare och själv uteslutits enligt denna regel får ytterligare reserv inte sättas in.

2.6.3 Provstarter

Provstarter mot körriktning är inte tillåtet och ska medföra tillrättavisning, straffavgift, uteslutning eller varning.

2.6.4 Startdisciplin

Om, efter det att den grön lampa tänts en förare inte står stilla eller på annat sätt orsakar att domaren inte kan utlösa startgrinden på ett rättvist sätt, kan han uteslutas från heatet.
I fall då domaren släpper startgrinden och upplever att förare som exempelvis ryckt eller motsvarande själv får en nackdel av sin bristande startdisciplin, kan domaren låta heatet fortsätta. Får föraren däremot en fördel, ska domaren omedelbart stoppa heatet.
Om domaren väljer att tilldela förare en tillrättavisning för dålig startdisciplin, ska aktuell förare meddelas detta genom startpersonalen på direktiv från domaren.
Om förare som tilldelats tillrättavisning för dålig startdisciplin upprepar förseelsen under samma tävling, ska uteslutning ur heat utdömas.

I fall av bristande startdisciplin är det alltid domarens bedömning av situationen som avgör frågan om bestraffning.

2.6.5 Fel på startgrinden

Om, som en följd av ett fel i startgrindens funktion eller av annan orsak, domaren bedömer att starten inte skett på ett riktigt sätt, ska han omedelbart stoppa heatet, och därefter beordra omstart för samtliga startberättigade förare.

Om startgrinden inte kan repareras ska domaren starta heatet genom att efter att tänt den gröna lampan, istället för att utlösa startgrinden, släcka densamma.
Vid sådant startförfarande kan även någon av uteslutningslamporna användas. Alternativt kan starten ske med gummiband istället för startgrind. Gummiband ska i så fall lösas ut från banans ytterkant mot innerkanten.

2.7 Överskridande av banmarkering

En förare som vid något tillfälle under heatet samtidigt kör med båda hjulen innanför innerkantsmarkeringen, ska uteslutas ur heatet. Om domaren bedömer att en förare överskridit banmarkeringen med hänsyn till annan förares säkerhet, får domaren fria föraren.

Påkörning av ytterkantsmarkering som medför hinder för annan förare eller överskridande av banmarkering med båda hjulen ska innebära uteslutning ur heatet, om föraren inte tvingats till påkörningen genom annan förares regelstridiga eller farliga körning enligt SR 2.9.

2.8 Defekt avgassystem/ljuddämpare

Om någon av avgassystemets delar lossnar, faller av, glider isär och/eller slutar att fungera så att alla avgaser inte passerar ljuddämparen ska föraren omedelbart uteslutas från heatet.

2.8.1 Defekt Dirt Deflector

Om hela eller delar av Dirt Deflector faller av, ska förare uteslutas under eller direkt efter pågående heat.
Om en förare blivit påkörd och skadat eller ändrat läge på sin Dirt Deflector, ska föraren inte uteslutas.
Vid misstanke om skadad Dirt Deflector kontrolleras detta med Tävlingsledare innan tvåminutaren startas för nästkommande heat.

2.9 Farlig körning

Farlig körning ska det anses vara när en förare – medvetet eller omedvetet – framför sin motorcykel på ett sådant sätt att annan tävlande utsätts för risker som av domaren bedöms farlig för den aktuella händelsen. Domaren ska omedelbart utesluta en förare som gör sig skyldig till farlig körning. Om enligt domarens bedömning, sådan körning ger föraren en fördel eller äventyrar annan parts möjlighet till rättvis placering, får domaren stoppa heatet och beordra omstart.

Om domaren förklarat ett heat avslutat efter att en eller flera förare passerat mållinjen, ska heatet inte köras om. Dock ska förare som inte kan fullfölja heatet p.g.a. en annan förares körning vilket bestraffats med uteslutning, tilldömas den placering han hade omedelbart innan händelsen ägde rum.
Samma bedömning ska tillämpas om en förare av säkerhetsskäl lägger omkull sin maskin eller kör av banan.

I alla situationer av farlig körning är domarens bedömning av situationen den enda giltiga. Ingen protest eller vädjan kan därför läggas in mot domarens beslut i sådant ärende.

Vid alla händelser där en förare utesluts för farlig körning, ska föraren tilldelas en varning enligt SR 1.12.6.

2.10 Otillåten hjälp

Efter det att den gröna lampan har tänts är det inte tillåtet att ta emot hjälp från någon utomstående.
En förare som mottar sådan hjälp ska uteslutas ur heatet oavsett om det är föraren till hjälp eller inte. Detta med undantag av förflyttning av honom själv eller hans maskin av säkerhetsskäl, eller andra fall som direkt medges i detta reglemente.

2.11 Uteslutning

En förare som uteslutits ska omedelbart lämna banan, och återvända till depån så snart heatet avslutats eller stoppats. Om en förare utesluts efter att heatet avflaggats, ska de efterföljande förarna flyttas upp en placering.

2.12 Varvning av förare

En förare ska anses ha brutit heatet när vinnaren går i mål, om han inte dessförinnan har påbörjat sitt sista varv.
En varvad förare ska även anses ha brutit heatet i händelse av att domaren förklarar ett heat avslutat.

2.13 Tidsbegränsning

En förare ska anses ha brutit heatet om han inte fullföljt fastställt antal varv inom loppet av 3 minuter från starten. För gräs och långbana gäller 6 minuter. Tiden ska kontrolleras av tidtagaren, och ingen protest eller vädjan kan lämnas in mot tidtagarens beslut i sådant ärende.

2.14 Felaktigt avflaggat heat
2.14.1

Om ett heat flaggats av innan föreskrivet antal varv fullbordats av den ledande föraren, kan domaren förklara heatet ogiltigt och beordra omstart eller välja att frysa heatet.

2.14.2

Om målflaggan inte visas efter fullbordande av föreskrivet antal varv, ska heatet ändå förklaras som avflaggat med den ställning förarna hade vid fullbordandet av föreskrivet antal varv.

2.15 Omstart av heat

Om en händelse inträffar och det enligt domarens bedömning, innebär en risk att fortsätta heatet, ska han stoppa detsamma genom att tända de röda stopplamporna.
Endast domaren har befogenhet att stoppa ett heat.

Den förare som, enligt domarens bedömning, anses ha varit den huvudsakliga orsaken till att heatet stoppas ska uteslutas från omstarten. Efter en incident i första sväng direkt efter start av ett heat kan domaren om han så bedömer beordra omstart för samtliga förare.

Förare som genom händelsen kör omkull, lägger ner sin maskin eller bryter heatet på annat sätt, är startberättigad vid omstarten. Detta under förutsättning att han, enligt domarens bedömning, inte kan anses medvållande till händelsen.

Startberättigad förare får byta sin maskin inför omstarten.
En reservförare får ersätta en startberättigad förare i omstarten, under förutsättning att det i övrigt sker enligt reglerna för reservförares deltagande.
Reserven ska inta samma startposition som den förare han ersätter skulle ha, enligt gällande regler för den aktuella tävlingsformen.
Förare vars maskin inte rör sig framåt med motorn som drivkraft i det ögonblick den händelse inträffar som resulterar i att heatet stoppas, ska anses ha brutit heatet och får inte delta i omstarten.
Förare som inte startat i, brutit eller blivit utesluten ur heatet, är inte berättigad att delta i omstarten.

2.16 Beräkning av resultatet i heat

Förarna placeras i den ordning de passerar mållinjen.

2.16.1 Förarnas poäng

I varje heat fördelas poäng till förarna enligt följande:

3 poäng1:a plats
2 poäng2:a plats
1 poäng3:a plats
0 poäng4:a plats

Förare som inte har fullföljt rätt antal varv eller av någon annan anledning inte har fullföljt ett heat markeras enligt följande i tävlingsprotokollet:

M = Utesluten p.g.a. 2 minuters regeln
N = Kom ej till start
R = Stopp
FX = Fall, Utesluten från omstart
F = Fall
FN = Fall, Kom ej till omstart
X = Utesluten
TT = Utesluten p.g.a. Touch the tape
2.16.2 Förarbonuspoäng

I vissa lagtävlingar kan förarna få bonuspoäng. Dessa räknas inte in i lagets poäng och redovisas inte i resultatlistan, förarnas bonuspoäng räknas inte heller in i någon officiell snittberäkning. Bonuspoängen delas ut när man placerar sig på poängplats efter sin lagkamrat i ett heat. Exempelvis när laget kör 5-1, heatsegraren får 3 poäng och tvåan får 2 poäng. Föraren på andra plats får en bonuspoäng 2+1. Samma sak om lagets förare placerar sig på andra och tredje plats i heatet.

2.16.3 Dött lopp

Om domaren inte kan avgöra vem som är först i mål av två eller flera förare, ska den placeras före som vid passerande av mållinjen kör om den framförvarande.

2.16.4 Resultat vid avbrutet heat

Om ett heat stoppas efter det att segraren har passerat mållinjen, ska heatet inte köras om. Den eller de förare som passerat mållinjen innan heatet stoppades, placeras in i den ordningsföljd de flaggats av. Övriga, icke uteslutna förare, placeras in i den inbördes ordning de hade omedelbart innan orsaken till stoppet inträffade.

2.16.5 Frysning av heat

Om domaren p.g.a. en händelse i ett heat är tvungen att stoppa heatet, får domaren om han så bedömer fastställa resultatet baserat på förarnas positioner vid tiden då heatet stoppades. Om förare förfördelas och domaren väljer att frysa heatet, kan domaren fastställa positionerna vid tidpunkten för när incidenten inträffade.  Om positionerna i heatet vid tidpunkten för heatets avbrytande inte kan anses som definitivt avgjorda ska domaren beordra omstart av heatet. Endast domaren äger rätt att besluta om heatets resultat ska räknas eller köras om.

2.17 Uteblivande från tävling eller startvägran

En förare som efter att ha anmält sig till tävling på föreskrivet sätt, underlåter att infinna sig på angiven tid, inte är klar att tävla eller vägrar att göra detta i hela eller del av tävlingen utan av domaren godtagbar anledning, gör sig skyldig till en förseelse och ska tilldelas en varning för osportsligt uppträdande.

2.18 Underlåtenhet att göra sitt bästa

En förare som startat i ett heat, men som enligt domarens bedömning inte gör sitt bästa, har gjort sig skyldig till en förseelse för vilken han kan bestraffas.

2.19 Regelstridigt handlande av funktionär

En arrangör, funktionär eller liknande, som förhindrar en förare att delta i ett heat eller tävling utan sakligt skäl, gör sig skyldig till en straffbar förseelse.

3. INDIVIDUELLA TÄVLINGAR
3.1 Körschema för 16+2 förare – 1.20.16
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödBlåVitGul
11234
25768
31011912
415141613
Banunderhåll
513159
6141026
7111573
8481216
Banunderhåll
9616111
10125152
1189314
12134107
Banunderhåll & Paus
13712141
14213811
15163105
1696415
Banunderhåll
17181510
1892716
19312136
20514114
3.1.1 Reservförare

Vid varje tävling ska reserver, klassificerade som förste respektive andre reserv finnas tillgängliga. Eventuellt kan dessa delta i extra kvalificeringsheat för de sista ordinarie platserna.

3.1.2

Reserv ska alltid ersätta ordinarie förare som p.g.a. nedanstående anledningar inte kan/får delta i ett heat:

 • Ersätta förare som inte kan delta i omstarten av ett heat där han inte är utesluten.
 • Ersätta förare som blivit utesluten p.g.a. 2-minutersregeln.
 • Ersätta förare som blivit utesluten p.g.a. Touch the Tape.
3.1.3 För reserverna gäller:

Reserv som ersätter ordinarie förare vilken inte infunnit sig till tävlingen, eller som utgår ur densamma innan tredje omgångens slut, intar den ordinarie förarens plats i tävlingen och hans resultat räknas i prisprotokollet.
Typ av tävling avgör vilken reserv som ska insättas, även om de redan deltagit som banreserv. Eventuellt erövrade poäng som banreserv ska inte tillgodoräknas förare, vilken senare går in som ordinarie i tävlingen.
Ordinarie förare som ersatts med reserv enligt ovan och som under tävlingen blir startklar, återtar sin plats i tävlingen och reserven återgår till sin funktion som banreserv. Detta under förutsättning att reserven inte redan kört tre heat som ordinarie i tävlingen. Reserven är i övrigt banreserv och ska stå till arrangörens förfogande under hela tävlingen. Han får endast lämna tävlingsområdet efter godkännande av domaren.

3.2 Slutresultat
3.2.1

Om två eller flera förare uppnått samma poängsumma i huvudtävlingen avseende de tre första platserna, ska skiljeheat genomföras i avsikt att fastställa de inbördes placeringarna i prisprotokollet.

3.2.2

I kvalificeringstävlingar tillgrips skiljeheatsförfarande endast i avseende på vidare avancemang, såvida inte annat stipuleras i TR för tävlingen ifråga.

3.2.3

Inför ett skiljeheat ska alltid lottdragning om banor förrättas. Om skiljeheat består av endast två förare ska dessa dra lott om röd respektive vit hjälmfärg. Startområdet delas upp i inner- respektive ytterbana, där röd förare disponerar banorna 1 och 2, medan vit förare disponerar banorna 3 och 4.

3.2.4

Vid lika placeringar i övrigt ska den förare som erövrat flest antal heatsegrar placeras före i prisprotokollet. Om detta inte kan särskilja förarna räknas andraplaceringar, tredjeplaceringar, o s v.
Ett fullföljt heat rangordnas alltid högre än ett heat som av någon anledning inte fullföljts. Om detta inte kan särskilja förarna räknas inbördes möte. I sista hand tillgrips lottning.

3.2.5 Skiljeheat med fler än 4 förare

I de fall 5-8 förare har samma poängsumma efter huvudtävlingen och skiljeheat ska genomföras i avsikt att fastställa första, andra respektive tredjeplats, eller vidare avancemang i kvalificeringstävling, ska skiljeförfarandet genomföras i fyra heat enligt nedanstående:
Förarna lottas in i var sitt kvalheat, från vilka respektive segrare går direkt till finalheatet. 2:an respektive 3:an i kvalheaten placeras i ett semifinalheat. Övriga förare är utslagna och placeras in i prisprotokollet enligt SR 3.2.4, efter de förare som kvalificerat sig för semifinal och final.
De två främst placerade förarna i semifinalheatet går till finalheatet. Övriga förare placeras in i prisprotokollet i den ordning de går i mål i semifinalheatet. Förarna i finalheatet placeras in i prisprotokollet i den ordning de går i mål. Körschema vid skiljeheatsförfarande med flera än fyra förare.

3.3 Avbruten tävling

Resultatet från tävlingen räknas om minst tre fulla omgångar har körts innan tävlingen avbryts. Avbryts tävling mitt i en omgång efter det att minst tre fulla omgångar har körts räknas resultatet efter närmast fullbordad omgång.

3.4 Andra körscheman

Om annat körschema används gäller tillämpliga delar av ovanstående regler. Det åligger arrangören att informera Svemo och deltagarna om de ändringar och eventuella tilläggsregler som ska gälla vid sådan tävling.

3.5 Tävlingsvästar i reserv

Vid varje individuell tävling ska tävlingsvästar i reserv finnas tillgängliga åt förare som av någon anledning saknar föreskriven tävlingsväst.

4. PARTÄVLINGAR
4.1 Körschema för sju par – 7.21.2-3
HeatBana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4
RödVitBlåGul
11324
25768
39111012
4131142
Banunderhåll
53546
679810
713111412
81526
Banunderhåll
97384
109131014
11111122
1239410
Banunderhåll & Paus
13511612
14137148
1519210
16113124
Banunderhåll
17513614
187182
19313414
2095106
21117128
4.1.1

Respektive par består av 2 ordinarie förare och 1 reserv. Reserven kan ersätta en ordinarie förare när som helst under tävlingen men kan inte köra i mer än 6 heat.
Paren numreras 1-2-15, 3-4-16, 5-6-17, 7-8-18, 9-10-19, 11-12-20, 13-14-21.
Startposition inom respektive par är valfri.

4.1.2 Oavgjord ställning

Om det efter genomförd tävling är flera par som uppnått lika antal poäng, och det gäller platserna 1-3 eller annan avgörande placering för den aktuella tävlingen, körs ett skiljeheat med en nominerad förare från varje aktuellt par. Banorna lottas och om enbart två förare deltar, används innerbana (1 och 2) respektive ytterbana (3 och 4) med hjälmfärgerna röd och vit.

4.2 Andra körscheman

Om annat körschema används gäller tillämpliga delar av ovanstående regler. Det åligger arrangören att informera Svemo och deltagarna om de ändringar och eventuella tilläggsregler som ska gälla vid sådan tävling.

5. LAGTÄVLINGAR
5.1 Laganmälan

Laganmälan ska vara arrangörsföreningen tillhanda senast fyra dagar före, inklusive tävlingsdagen. I laganmälan ska alltid uppgift om lagledare och lagkapten anges.

5.1.1 Laganmälan via Svemo TA

För lagtävlingar som registreras via Svemo TA, ska laganmälan ske enligt tider som stipuleras i respektive TR för serien i fråga.

5.1.2 Ny laganmälan efter inställd tävling

Om berörda lag efter inställd tävling kört ytterligare matcher i samma serie, ska ny laganmälan göras inför den uppskjutna tävlingen.

5.1.3 Ändring på grund av utbyte av förare efter gjord laganmälan

Alla eventuella ändringar i redan gjord laganmälan ska göras tillsammans med domaren på tävlingsplatsen. Eventuell ändring på grund av utbyte av förare ska minimeras genom att den tillkommande föraren direkt sätts in på den utbytte förares plats. Endast om ändringen innebär förändring av vilka som har rätt att tävla som reserv enligt gällande regler för tävlingen får omflyttning av de anmälda förarna ske.

5.1.4

Tävlingar som körs efter det att laganmälan gjorts påverkar inte laguppställningen i den aktuella matchen.

5.2 Icke fulltaligt lag

Ett icke fulltaligt lag ska inför tävlingens början i första hand besätta de ordinarie platserna i laget.

5.2.1 Poängavdrag för icke fulltaliga lag

Ett lag som är anmält till lagtävling i Elitserien och Allsvenskan och vid tävlingstillfället inte är fulltaligt, blir belagda med en sanktionsavgift per saknad förare enligt nedan. Betalas inte denna sanktionsavgift inom 10 dagar dras 2 lagpoäng. Sanktionsavgiftens utfärdande beslutas av Svemo Track Racing.

Elitserien25 000 kr per saknad förare
Allsvenskan10 000 kr per saknad förare

5.3 Minimiantal förare vid olika tävlingsformer

För att laget inte ska anses ha lämnat walkover gäller följande minsta antal förare:

Endast förare som har fasta heat enligt aktuellt körschema ska räknas in i minimiantalet.

Antal förare enligt körschema:Minimiantal
75
64
4-53
32

Endast förare som har fasta heat enligt aktuellt körschema ska räknas in i minimiantalet.

5.4 Ersättare för utebliven förare

Om en ordinarie lagmedlem inte infunnit sig till tävlingsplatsen före huvudtävlingens första heat, ska en av lagets reserver sättas in som ersättare på hans plats i programmet.
Om den ordinarie föraren under tävlingen anländer till tävlingsplatsen ska han ingå i laget på sin plats i programmet. Reserven återgår därmed till sin reservplats. De heat som reserven har kört som ersättare för den ordinarie föraren innan denne har anlänt, ska räknas som förbrukade både för den ordinarie föraren och reserven.

5.5 Skiljeheat

När reglerna för tävlingen föreskriver skiljeheat för att särskilja lag, ska respektive lagledare nominera var sin förare och en reserv för denna, om inte annat framgår i tilläggsreglerna för tävlingen eller körschemat ifråga. Om endast två förare deltar i skiljeheatet delas startområdet in i två lika stora delar, om tre förare deltar delas startområdet in i tre lika stora delar.

Vid två- och fyrlagsmatcher behålls lagfärgerna oberoende av lottad startbana. Vid trelagsmatcher används hjälmhuva överensstämmande med lottad startbana.
Inför skiljeheat ska startbanorna lottas, tävlingsledaren ansvarar för att samtliga berörda lagledare finns närvarande, samt att alla är informerade om hur lottningen genomförs. Tävlingsledaren utför även lottningen.

5.6 Lagledare/Tränare
5.6.1 Lagledare

Varje lag ska åtföljas av en lagledare, vars namn ska anges i laguppställningen. Lagledaren ska inneha av Svemo utfärdad giltig lagledarlicens. För erhållande av lagledarlicens krävs att man med godkänt resultat genomgått lagledarutbildning och efterföljande fortbildningar. Licensnumret ska anges på maskinbesiktningsprotokollet för tävlingen, där också underskrift ska ske. Likaså intygar lagledaren att förarna i laguppställningen har giltig licens. Om det skulle visa sig att förare inte har godkänd licens för deltagande i aktuell serietävling så bestraffas lagledaren med 5.000kr.

Om utsedd lagledare blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska lagledarens förening utse en lämplig ersättare, ersättaren ska dock inneha lägst giltig funktionärslicens.

Lagledarens åligganden är bl.a. att:

 • åtfölja sitt lag och ansvara för att det anländer i god tid till tävlingen, och att det uppför sig korrekt och respekterar motståndarlag och domare, samt att de handlar i överensstämmelse med reglerna. Han ska vara förarna till hjälp och efter bästa förmåga uppmuntra dem till goda insatser.
 • till tävlingsledaren och domaren meddela varje ändring av lagets sammansättning.
 • ansvara för att laget ställs upp enligt gällande regler.
 • ansvara för att lagets förare är i kondition för att deltaga i tävlingen.
 • omedelbart meddela domaren sina iakttagelser om han misstänker bruk av otillåten stimulantia.
 • tillse att de av lagets förare som ska delta i nästkommande heat är startklara. Han ska även informera sina förare om vilken startbana och hjälmfärg som gäller.
 • rätt färg på hjälmhuvor används, samt att dessa är ordentligt påsatta.
 • omedelbart till sina lagmedlemmar vidarebefordra bestraffningar och andra åliggande som meddelats honom av domare eller tävlingsledare.
 • för förares eller lagets räkning i förekommande fall inlägga protest mot domslut, samt begära förklaring från domaren om orsaken till bestraffningsåtgärd.
 • till förare omedelbart vidarebefordra varje officiell kallelse till deltagande i tävling som föreningen erhållit avseende sina förare, oavsett om tävlingen avser lag- eller individuellt deltagande.
 • engagera sig i, och hålla en balanserad stämning i laget under och efter match samt visa respekt för domslut.
5.6.2 Indragen lagledarlicens

En lagledare som av disciplinära skäl fått sin licens återkallad, eller dömts till avstängning, får under avstängningstiden inte befinna sig i depåområdet under eller i samband med tävling. Berörd lagledare får heller inte ha någon som helst kontakt med sitt lag eller tävlingsledning under eller i samband med tävling, personen får enbart uppehålla sig på publikplats på tävlingsarenan.

5.6.3 Tränare

Svemo rekommenderar alla speedwayföreningar att ha tränare.

5.7 Träning vid seriematcher
5.7.1 Speedwaytävlingar

Träning omedelbart inför tävling i Elitserien, Allsvenskan, Div 1 och Ungdomsserien är inte tillåten. Med omedelbart avses minimum 2 timmar före publicerad starttid av huvudtävlingen.

5.7.2 Träning

Vid serietävlingar där träning är tillåten ska samtliga lag beredas möjlighet till träning. Träningen ska börja 60 minuter före tävlingens publicerade starttid. Vid dubbelarrangemang får annan tidsperiod tillämpas för den andra tävlingen. Förarna ska vara utrustade med sin tävlingsväst under hela träningen.

5.7.3 Isracingtävlingar

Träning inför serietävling är inte tillåten.

5.7.4 Träningens genomförande

Respektive lag tilldelas x minuters träning, max 4 förare får vara på banan samtidigt. Förarna gör sig beredda i depån och på signal från tävlingsledaren får de beträda banan. Varje träningsrunda är begränsad till max 2 minuter och styrs av domaren. Inga övriga förare, motorcyklar och ledare får finnas på innerplan under pågående träning. Antal minuter som respektive lag tilldelas är beroende på körschema och framgår i respektive TR för serien ifråga.

5.7.5 Kurvvakter

Antalet kurvvakter ska vara det samma under träning som krävs vid efterföljande tävling.

5.8 Tvålagsmatcher
5.8.1

I tvålagsmatcher har hemmalaget hjälmfärgerna röd respektive blå, och bortalaget vit respektive gul eller gul/svart.

5.8.2 Startpositioner vid tvålagsmatcher

Förare tillhörande samma lag startar alltid på banorna 1 och 3 eller 2 och 4. Har förarna fasta startpositioner anges detta i aktuellt körschema.
I nomineringsheat är startpositionerna valfria inom paren, om inte startbanorna anges som fasta i aktuellt körschema.

5.8.3

I tävlingar där körschemat inte föreskriver fasta startpositioner är dessa valfria inom paret. Vid sådan tävling ska lagkaptenerna dra lott före start om lagets startpositioner före det första heatet.
Med utgångspunkt från lottdragningen startar lagen i de följande heaten växelvis på banorna 1 och 3, respektive 2 och 4.

5.8.4

Undantag från 5.8.3 vid tävling med körschema med valfria startpositioner. Om ett lag ligger under med minst 8 poäng, har laget rätt att välja startpositionerna 1 och 3 eller 2 och 4. Detta gäller oavsett om taktisk reserv utnyttjas eller inte.
Vid reducering av poängskillnaden till mindre än 8 poäng återgår lagen till de startpositioner som tidigare fastställts vid lottdragningen.

5.8.5 Körschema för Elitserien (2.15.7-Elit)
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1B2V1R1G2
2G7R6V6B7
3R3V3B4G4
4V5B5G7R6
Banunderhåll
5B7G4R2V6
6G2R3V1B4
7G4R1V3B2
Banunderhåll
8B4G7R3V5
9B5G2R6V1
10 V6B7G5R1
Banunderhåll & Paus
11V3B4G2R5
12V1B2G4R3
13R1G5B5V3
Banunderhåll
14V/RV/RG/BG/B
15R/VR/VB/GB/G
 • Följande regler gäller för körschema 2.15.7-Elit tillsammans med tilläggsreglerna för Elitserien.
 • Respektive lag består av 5 ordinarie förare, nr 1-5 och 2 reserver, nr 6-7.
 • Hemmalaget börjar på bana 1 och 3.
 • Reservernas 3 schemalagda heat är låsta, dessa förare kan inte ersättas av någon annan förare eller bytas ut mot varandra.
 • Taktisk reserv är tillåten fr.o.m. heat 5 t.o.m. heat 13 vid underläge med minimum 6 poäng.
 • Ordinarie förare får köra både som taktisk reserv och som ersättare enligt Rider Replacement vid samma tävlingstillfälle.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 6 heat per ordinarie förare och 5 heat för reserverna. Dock får de förare i ett lag som utnyttjas enligt Rider Replacement köra maximalt 7 heat, under förutsättning att regler för taktisk reserv i övrigt är uppfyllda. Vid Rider Replacement får reserverna köra maximalt 6 heat under förutsättning att minst 1 av dessa är ett Rider Replacement heat.
 • Inför nominering av förare till heat 14 och 15 skall sammanlagd poängsumma, (inkl. förarbonuspoäng) för respektive förare sammanräknas.
 • Nominering av förare skall utföras omedelbart efter heat 13 och domaren skall omgående meddelas resultatet av nomineringen. Vid lika poäng mellan förare avgör lagledaren den inbördes ordningen. Hemmalaget skall nominera sina förare först.
 • Till heat 15 ska 2 av lagets 3 poängmässigt främsta ordinarie förare (inkl. förarbonuspoäng) från respektive lag i tävlingen nomineras. För att nominerad förare inte ska delta i heat 15 krävs startförbud av tävlingsläkaren.
 • Till heat 14 väljer lagledningen fritt vilka övriga två förare som skall nomineras.

– De icke nominerade förarna (inklusive förare nr 6 och 7) är reserver för nomineringsheaten.

–  I serie där en lagbonuspoäng utdelas efter dubbelmöte hemma – borta och båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng ska skiljeheat genomföras, se tilläggsreglerna för serien ifråga.

– Skiljeheat i händelse av lika förarpoäng i slutspel stipuleras i tilläggsregler för serien ifråga.

– Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.

5.8.6 Körschema för Allsvenskan (2.15.6-7-2021)
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1V1R1G2B2
2B4G4R3V3
3V5B6G6R5
Banunderhåll
4R3G2B4V1
5V3R5G4B6
6R1V5B2G6
Banunderhåll
7B6V1R5G2
8B2V3R1G4
9G6R3V5B4
Banunderhåll & Paus
10G2B4V3R1
11R5G6B6V5
12G4B2V1R3
Banunderhåll
13 Nomineringsheat
14Nomineringsheat
15Nomineringsheat

Följande specifika regler gäller för körschema 2.15.6-7-2021 tillsammans med tilläggsreglerna för Allsvenskan.

 • Respektive lag består av fem ordinarie förare, nr 1-5, en reserv, nr 6 samt möjlighet till en fri sjua, nr 7. Förare nr 6 och 7 ska alltid vara Svemolicenserade förare.
 • I Allsvenskan ska förare nr 6 ha det lägsta snittet av de anmälda Svemolicenserade förarna på plats nr 1–6. Förare nr 7 får inte ha ett ingångssnitt överstigande 1,000, föraren skall även inneha det lägst löpande snittet när officiellt snitt har uppnåtts, om flera 1,000 förare finns anmälda i laget.

  Förare nr 6 måste delta i minst tre av sina fyra schemalagda heat t.o.m. heat 12, om ingen sjua finns anmäld i laget. Om laget har anmält en sjua kan han ersätta samtliga övriga förare när lagledaren väljer detta.
  Förare nr 6 och den eventuella 7:an kan gemensamt endast ersättas en gång genom taktisk reserv av förare nr 1-5 i de fyra schemalagda heat som förare nr 6 har mellan heat 1-12.
 • Taktisk reserv är endast tillåtet med 1 förare i respektive heat t.o.m. heat 14 vid underläge med minst 6 poäng. Dubbeltoppning i ett och samma heat är inte tillåtet.
 • Ordinarie förare får köra både som taktisk reserv och som ersättare enligt Rider Replacement vid samma tävlingstillfälle.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 6 heat för samtliga förare. Vid Rider Replacement är maximalt antal heat 7 för förare nr 1-6, under förutsättning att regler för taktisk reserv i övrigt är uppfyllda. Vid Rider Replacement för den 4:e rankade föraren i den preliminära laguppställningen så får även förare nummer 7 köra flera extra Rider Replacement heat i samma tävling. Detta gäller dock endast när de möjliga förarna kört 1 Rider Replacement heat. Begränsningen gällande 6 heat gäller dock fortfarande för förare nummer 7.
 • Inför nominering av förare till heat 13, 14 och 15 ska sammanlagd poängsumma, (inkl. förarbonuspoäng) för respektive förare sammanräknas. De två förare med lägst poäng i respektive lag kör heat 13, näst högst poäng kör heat 14 och det två poängbästa förarna kör heat 15, vid lika förarpoäng väljer lagledaren. För att nominerad förare inte ska delta i heat 15 krävs startförbud av tävlingsläkaren.
  Förare som det körs Rider Replacement för kan inte nomineras för deltagande i nomineringsheat.
 • Nominering av förare ska utföras omedelbart efter heat 12 och domaren ska omgående meddelas resultatet av nomineringen. Vid lika poäng mellan förare avgör lagledaren den inbördes ordningen. Hemmalaget ska nominera sina förare i respektive heat före bortalaget. Hemmalaget väljer om man vill starta heat 13 på bana 1-3 eller 2-4, därefter startar lagen vartannat heat på bana 1-3 och 2-4.
 • Den förare som inte nomineras till nomineringsheaten, om laget har med sig en fri sjua är reserv i nomineringsheaten, dock gäller maximalt antal heat enligt ovan. Består laget av 6 förare tävlingsdagen eller att man kör Rider Replacement så har man ingen reserv till nomineringsheaten.    
 • I serie där en lagbonuspoäng utdelas efter dubbelmöte hemma – borta och båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng ska skiljeheat genomföras, se tilläggsreglerna för serien ifråga.
 • Skiljeheat i händelse av lika förarpoäng i slutspel stipuleras i tilläggsregler för serien ifråga.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.
5.8.7 Fyrlagsmatcher – körschema för Div 1 och Ungdomsserien-4.20.4
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1V4B1R4G2
2B2R3G1V3
3R2V1B4G3
4B3R1G4V2
Banunderhåll
5V1G4B2R4
6R3V2G3B1
7G1V4B3R2
8V3G2R1B4
Banunderhåll
9B4R4V2G1
10G2B3V1R3
11B1V3R2G4
12G3B2V4R1
Banunderhåll & Paus
13G4B4R3V4
14R4G3V3B3
15V2R2G2B2
16R1G1B1V1
Banunderhåll
17GVRB
18BGVR
19RBGV
20VRBG

Följande specifika regler gäller för körschema (4.20.4) tillsammans med tilläggsreglernaför Div. 1 respektive Ungdomsserien.

 • Respektive lag består av tre ordinarie förare (nr 1-3), samt en ordinarie förare tillika extra reserv (nr 4).
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 5 per förare nr 1-3.
 • Extra reserven (nr 4) ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och får delta i maximalt 1 heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten.
 • Inför heat 17, 18, 19 och 20 ska sammanlagd poängsumma, för respektive förare sammanräknas. Den förare som uppnått lägst poäng ska köra i heat 17, nästa förare i heat 18 och så vidare, i heat 20 ska den bästa poängplockaren från respektive lag delta. Vid lika poäng mellan förare avgör lagledaren den inbördes ordningen.
 • Det lag som vinner får 3 poäng, 2:an 2 poäng och 3:an 1 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag, med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida


5.9 Övriga körscheman för lagtävlingar
5.9.1 Trelagsmatcher 5-mannalag – 3.18.5
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödBlåVitGul
1A2BB3VA1RB1C
2C1RB2VC2BB4G
3C4RA4VC3BA5G
4C5BA2GC2RA3V
Banunderhåll
5B4RC4VB3BC3G
6A3RB5VA5BB2G
7A1BC1GA4RC5V
8C2BB1VC4RB5G
Banunderhåll
9B2RA1GB4BA2V
10B1RC5GB5BC3V
11A4BB2VA2RB3G
12A5RC2GA1BC1V
Banunderhåll & Paus
13B5RA3VB3BA4G
14C3RB4VC1BB1G
15C4BA5VC5RA3G
Banunderhåll
16B3RC3GB2BC2V
17B4RA2GB1BA1V
18A4RC1VA3BC4G

Följande specifika regler gäller för körschema 3.18.5.

 • Respektive lag består av tre ordinarie förare nr 1-3, en ordinarie förare, tillika extra reserv nr 4 samt en reserv nr 5.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 5 per ordinarie förare.
 • Reserven ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och får delta i maximalt 2 heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten
 • Förare nr 4 är extra reserv och får inte ha ett högre heatsnitt på laganmälningsdagen än någon av förarna 1-3.
 • Extra reserv får sättas in för att ersätta reserven i maximalt 1 heat.
 • Det lag som vinner får 2 poäng, 2:an 1 poäng och 3:an 0 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag, med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.
5.9.2 Fyrlagsmatcher 5-mannalag – 4.20.5
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1V4B1R4G2
2B2R3G1V3
3R2V1B4G3
4B3R1G4V2
Banunderhåll
5R5B5V5G5
6V1G4B2R4
7R3V2G3B1
8G1V4B3R2
Banunderhåll
9V3G2R1B4
10V5G5R5B5
11B4R4V2G1
12G2B3V1R3
Banunderhåll & Paus
13B1V3R2G4
14G3B2V4R1
15G5V5B5R5
16G4B4R3V4
Banunderhåll
17R4G3V3B3
18V2R2G2B2
19B5R5G5V5
20R1G1B1V1

Följande specifika regler gäller för körschema 4.20.5.

 • Respektive lag består av fyra ordinarie förare nr 1-4, samt en reserv nr 5.
 • Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 4 per förare nr 1-4.
 • Förare nr 5 ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och får delta i maximalt 2 heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten.
 • Det lag som vinner får 3 poäng, 2:an 2 poäng och 3:an 1 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.
5.9.3 Femlagsmatcher 3-4 mannalag – 5.20.3-4
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödBlåVitGul
1B2B3D2D3
2A1A3C1C3
3E1E3B1B3
4D1D3A2A3
Banunderhåll
5C2C3E2E3
6A1A2B1B2
7C1C2D1D2
8E1E2A1A2
Banunderhåll
9B1B2C1C2
10D1D2E1E2
11B1B3A1A3
12D1D3C1C3
Banunderhåll & Paus
13A2A3E1E3
14C2C3B2B3
15E2E3D2D3
16C1C2A1A2
Banunderhåll
17B1B2E1E2
18A1A2D1D2
19E1E2C1C2
20D1D2B1B2
 • Följande specifika regler gäller för körschema 5.20.3-4.

 • respektive lag A-B-C-D-E består av två ordinarie förare nr 1-2, samt en reserv nr 3. Dessutom får en fjärde förare medtagas. Denne förare har inga fasta heat men får delta fritt, dock i maximalt 6 heat.
 • Reserv nr 3 får delta i maximalt två heat utöver sina schemalagda heat.
 • Taktisk reserv är inte tillåten.
 • Startpositionerna inom paren är valfria.
 • Röd och blå disponerar bana 1 och 3.
 • Vit och gul eller gul/svart disponerar bana 2 och 4.
 • Det lag som vinner får 4 poäng, 2:an 3 poäng, 3:an 2 poäng och 4:an 1 poäng. Vid lika förarpoäng i en match körs ett skiljeheat mellan berörda lag, med en nominerad förare från varje lag enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.
5.9.4 Sexlagsmatcher 2-mannalag-6.15.2/3 Fasta startbanor

HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
1A1RB1VA2BB2G
2C1RD1VC2BD2G
3E1RF1VE2BF2G
4D1RA1VD2BA2G
Banunderhåll
5E2BC1VE1RC2G
6B2BF2GB1RF1V
7A2BC2GA1RC1V
8F2BD2GF1RD1V
Banunderhåll
9B1RE2GB2BE1V
10F1RC1VF2BC2G
11E1RA2GE2BA1V
12D2BB2GD1RB1V
Banunderhåll & Paus
13A1RF1VA2BF2G
14D1RE1VD2BE2G
15C2BB1VC1RB2G

Följande specifika regler gäller för körschema 6.15.2/3 Fasta startbanor.

 • Respektive lag består av två ordinarie förare med möjlighet att ha med en fri tredje förare.
 • Har laget en tredje förare med så ska samtliga förare delta i minst 2 heat under tävlingen. Enda undantaget är om förare får startförbud av sjukvårdspersonalen.
 • Den fria trean ska ha det lägsta heatsnittet av förarna på laganmälningsdagen och kan ersätta en ordinarie förare när som helst under tävlingen men kan inte köra i mer än 5 heat.
 • Det lag som vinner får 5 poäng, 2:an 4 poäng, 3:an 3 poäng, 4:an 2 poäng och 5:an 1 poäng.
 • Om det efter genomförd tävling är två eller flera lag som har uppnått lika antal poäng körs skiljeheat enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.
5.9.5 Sjulagsmatcher 2-3-mannalag – 7.21.2/3 Fasta startbanor
HeatBana 1Bana 2Bana 3Bana 4
RödVitBlåGul
11324
25768
39111012
4131142
Banunderhåll
53546
679810
714121311
82615
Banunderhåll
98473
101013914
11112121
1241039
Banunderhåll & Paus
13611512
14138147
1511029
16123114
Banunderhåll
17514613
188271
19414313
2096105
21127118

Följande specifika regler gäller för körschema 7.21.2/3 Fasta startbanor

 • Respektive lag består av två ordinarie förare samt en frivillig tredjeförare. Tredjeföraren kan ersätta en ordinarie förare när som helst under tävlingen.
 • Har laget en tredje förare med så ska samtliga förare delta i minst 2 heat under tävlingen. Enda undantaget är om förare får startförbud av sjukvårdspersonalen.
 • Respektive lag numreras enligt följande: 1-2-15 / 3-4-16 / 5-6-17 / 7-8-18 / 9-10-19 / 11-12-20 / 13-14-21.
 • Fasta startbanor.
 • Det lag som vinner får 6 poäng, 2:an 5 poäng, 3:an 4 poäng, 4:an 3 poäng, 5:an 2 poäng och 6:an 1 poäng.
 • Om det efter genomförd tävling är två eller flera lag som har uppnått lika antal lagpoäng körs ett skiljeheat enligt SR 5.5.
 • Heatsnitt för respektive förare i laget räknas löpande enligt de snitt som publiceras på Svemo hemsida.
5.9.6 Lika resultat vid tre- fyra- fem – sex respektive sjulagsmatcher.

I händelse av lika resultat mellan två eller flera lag efter genomförd tävling, fastställs ordningsföljden i prisprotokollet genom ett skiljeheat med en nominerad förare från respektive lag enligt SR 5.5.
Detta heat ingår inte i maximerat antal heat för respektive förare och poängen tillgodoräknas inte något av de deltagande lagen.
Vid match som av någon anledning avbryts men ändå ska räknas som körd, gäller vid lika poäng att lag med flest antal 3:or, i andra hand 2:or och i tredje hand 1:or placeras främst, i fjärde hand ska antalet fullföljda heat räknas. Om inget av detta särskiljer lagen avgörs ordningsföljden genom lottning.

5.9.7 Andra körscheman

Om annat körschema används gäller tillämpliga delar av ovanstående regler. Det åligger arrangören att informera Svemo och deltagarna om de ändringar och eventuella tilläggsregler som ska gälla vid sådan tävling. Övriga körscheman finns att hämta på Svemo hemsida.

5.10 Särskilda regler i lagtävlingar
5.10.1 Regler angående rätt att tävla som reserv

I lagmatcher ska reservplatserna besättas av den/de förare som har det lägsta löpande snittet enligt officiell lista för heatsnitt.
Ger denna beräkning inte ett avgörande med avseende på rätten att tävla som reserv, har lagledaren rätt att avgöra placeringen.
Beräkningen ska avse situationen vid laganmälningsdagen, 4 (fyra) arbetsdagar före, inklusive tävlingsdagen. Eventuella avvikelser anges i TR för respektive serie.

5.10.1.1 Reservers tävlingsdeltagande

Reserv eller extra reserv får ersätta startberättigad förare under nedanstående förutsättningar:

 • på lagledarens order ersätta en av de övriga förarna.
 • ersätta en startberättigad förare som ej kan deltaga i omstart.
 • ersätta en förare som uteslutits på grund av Touch the Tape (TT).

Den ersatte föraren är reserv för ersättande förare, dock inte vid Touch the Tape (TT).

5.10.2 Ordinarie förares tävlingsdeltagande

Utöver de fastställda heaten i aktuellt körschema får ordinarie förare endast delta i tävlingen om någon av följande två regler är tillämpliga. Denna rätt kan inskränkas i reglerna för aktuellt körschema eller andra bestämmelser för serien ifråga.

5.10.3 Taktisk reserv

Gränsvärdet för att få utnyttja taktisk reserv redovisas tillsammans med aktuellt körschema. När dessa förutsättningar uppfylls, får lagledaren ersätta en eller två förare med valfri annan ordinarie förare, taktisk reserv, varvid följande gäller:

 • Förare får endast köra som taktisk reserv en gång under tävlingen.
 • Om två taktiska reserver används i samma heat, ska lagledaren ange vilken förare som ersätter vem.
 • Lagledaren ska inför varje aktuellt heat och innan förarna lämnar depån, meddela domaren namnet/namnen på taktiska reserver.
 • Taktisk reserv får, om det i övrigt sker enligt förutsättningarna i denna artikel, sättas in för att ersätta startberättigad förare.
 • Enligt samma regler får en förare som deltagit som taktisk reserv i heat som avbrutits enligt SR 2.15 ersättas av den ursprungliga föraren eller annan förare som kör som taktisk reserv.
  Föraren ska dock vara berättigad att delta i omstarten.
5.10.4 Rider Replacement

Ersättare för frånvarande förare i dennes schemalagda heat är tillåtet enligt nedanstående förutsättningar, se även SR 5.21.9 samt tilläggsregler.

Rider Replacement får utnyttjas för en förare per lag och tävlingstillfälle. Respektive series tilläggsregler, TR bestämmer inför varje säsong antalet förare som kan ersättas.

Rider Replacement får utnyttjas då en förare har förhinder att delta i tävlingen.

Utnyttjande av Rider Replacement för en långtidsfrånvarande förare får ske under maximalt en sammanhängande tävlingssäsong.

Den frånvarande föraren ska vara upptagen i den preliminära laguppställningen för aktuell tävlingsdag.

Förare som ersätts enligt Rider Replacement ska ha deltagit i minimum 1 lagtävling i någon av de ligor där föraren är registrerad under innevarande säsong.

Förare ska nomineras som ersättare inför varje heat där den frånvarande föraren skulle ha deltagit.

Ingen förare får köra som ersättare enligt denna artikel mer än en gång per tävling. Undantaget i Elitserien med körschema 2.15.7-Elit de gånger laget kör Rider Replacement för föraren som rankas femma enligt listan för löpande snitt, då tillåts reserverna att ersätta den frånvarande föraren i två heat var i valfri ordning.

Undantaget i Allsvenskan med körschema 2.15.6-7 de gånger laget kör Rider Replacement för föraren som rankas fyra enligt listan för löpande snitt, då tillåts den ena reserven att ersätta den frånvarande föraren i två heat. Detta gäller dock endast när de möjliga förarna har kört 1 Rider Replacement heat.
I prisprotokollet ska det framgå vilken förare som Rider Replacement utnyttjats för.

5.11 Walkover
5.11.1

Lag som utan giltigt skäl inte ställer upp i match, eller som inte fullföljer denna, har förlorat matchen på Walkover.

Sker detta i 2-lagsmatcher med körschema 5.8.5 ska matchen räknas med resultatet 45-0 till det lag som avsett att delta.

5.11.2 Uteslutning på grund av Walkover

Lämnar lag i Elitserien och Allsvenskan Walkover ytterligare en gång under samma säsong, ska laget uteslutas ur serien. För 2-lagsmatcher enligt körschema SR 5.8.5 gäller att samtliga av det uteslutna lagets seriematcher ska räknas bort från serietabellen.
Undantag från detta ska göras om föreningen lämnar sin andra WO i lagets sista match för säsongen, i detta fall ska matchen räknas med resultatet 45-0.

I serie som körs med 3-4 eller fler lag per match kan hänsyn till vad som är lämpligt för det fortsatta serietävlandet beaktas av Svemo när det gäller eventuell uteslutning av lag efter en andra WO.

Även i andra situationer får undantag från detta stycke göras, när det av Svemo bedöms lämpligt ur sportslig synpunkt.

Uteslutet lag räknas som nedflyttningslag och har nästa säsong rätt att starta i närmast lägre serie.

5.11.3 Lagpoäng vid WO

Lag som lämnat Walkover erhåller inga lagpoäng.

5.11.4

Vid Walkover där tävlingen inte körs, delas lagpoängen mellan de lag som avsett att delta. Dock får inget lag erhålla mer lagpoäng än vad segrande lag erhåller enligt aktuell tävlingsform. Detsamma gäller fördelning av förarpoäng.

5.11.5 Sanktionsavgifter och poängavdrag vid Walkover

Sanktionsavgifter registreras i aktuell förenings varukorg i Svemo TA och ska senast inom 30 dagar vara betald via Svemo TA.
Om det anses påkallat äger Svemo, istället för att ta ut sanktionsavgift enligt ovan, göra en anmälan till Disciplinnämnden för prövning av eventuell bestraffning enligt bestämmelserna i 14 kap. RF:s stadgar.

Elitserien25 000 kr + avdrag med 6 lagpoäng
Allsvenskan25 000 kr + avdrag med 4 lagpoäng
Div 18 000 kr + avdrag med 2 lagpoäng
250cc SerienAvdrag med 2 lagpoäng
UngdomserienAvdrag med 2 lagpoäng
5.12 Avbruten tävling

Resultat från avbruten serietävling ska räknas om minst hälften, av antalet fastställda heat enligt aktuellt körschema har körts innan matchen avbryts.

5.13 Särskilda regler angående avancemang

Förening i Allsvenskan kan inför nästkommande säsong skriftligen till Svemo senast 1 oktober innevarande år ansöka om uppflyttning till Elitserien. Särskilda villkor beträffande ekonomi, anläggning och organisation kommer att beaktas av Svemo vid sådan ansökan.

A-lag i Div. 1 som önskar delta i Allsvenskan nästkommande säsong ska senast den 1 oktober innevarande år ansöka om detta, särskilda villkor beträffande ekonomi, anläggning och organisation kommer att beaktas av Svemo vid sådan ansökan.

Förening i Elitserien och Allsvenskan som önskar dra sig ur aktuell serie ska skriftligen meddela Svemo detta senast den 1 oktober innevarande år.

Om vakans uppstår i en serie på grund av att förening dragit sig ur, äger Svemo rätt att ensamt avgöra om vakansen ska fyllas, eller om serien ska köras med reducerat antal lag.

5.14 Regler för deltagande i svenska seriesystem
5.14.1

För deltagande i svenskt seriesystem ska föreningen vara registrerad som aktiv speedwayförening hos Svemo. I Elitserien och Allsvenskan äger enbart förenings A-lag rätt att delta.

Lag som deltar i serie ska förfoga över en permanent bana där samtliga hemmamatcher ska köras. Om lag av någon anledning behöver använda sig av ytterligare en hemmabana under samma säsong krävs tillstånd av Svemo. Tillstånd ges förutsatt att den alternativa banan minst uppfyller de krav som ställs för aktuell serienivå.

5.15 Regler för beräkning av snitt

Nedanstående regler för beräkning av snitt gäller för samtliga serier och finns publicerade på Svemo hemsida.

5.15.1 Resultatredovisning

Samtliga tävlingar som genomförs i serier ska redovisas live i Svemo TA.

Denna resultatrapportering utgör underlag för all snittberäkning.
Arrangören ska därför tillsätta en operatör med specifikt ansvar för rapporteringen.
Operatören ska vara så placerad att domaren och operatören obehindrat kan kommunicera med varandra under tävlingens gång.

Samtliga registrerade förares officiella och inofficiella snitt inför en säsong beräknas med det beräkningssätt som Svemo beslutat tillämpa.
Snitten publiceras lagvis i 2 kolumner efter varje tävlingsomgång.
Snittet beräknas på förarens inkörda poäng dividerat med antalet körda heat, så kallat heatsnitt.
Snittberäkning ska ske med tre decimalers noggrannhet inklusive avrundning av den fjärde decimalen vid beräkning av samtliga snittyper. Vid avrundning gäller att 0 – 4 avrundas nedåt och 5 – 9 avrundas uppåt.
När detta reglemente innehåller hänvisning till snitt i olika divisioner, ska av Svemo fastställda omräkningsfaktorer eller inofficiella heatsnitt användas vid sådan jämförelse. Om Svemo bedömer att någon eller några av de gällande värdena i de olika snittberäkningstyperna ska ändras, ska de nya värdena publiceras före den 1 november säsongen innan de ska träda i kraft.

5.15.2 Faktorer för omräkning av heatsnitt mellan olika divisioner.

Förare som i samband med övergång från förening i en division till förening i en annan division inför kommande säsong omfattas av nedanstående beräkningssätt.
Om föraren säsongen innan har kört minst 12 heat i den nya divisionen ska hans inkörda inofficiella snitt räknas som officiellt snitt och bildar förarens ingångssnitt i aktuell serie.

Om föraren inte har ett inofficiellt snitt i aktuell serie vid övergång mellan föreningar i olika divisioner ska heatsnitten räknas om enligt nedanstående faktorer.
Aktuellt snitt divideras med 0,75 + 0,667 vid övergång till lag i närmast lägre serie.
Aktuellt snitt multipliceras med 0,75 – 0,500 vid övergång till lag i närmast högre serie.
I det fall övergång sker mellan fler än en division omräknas snittet ytterligare en gång.

Förare med icke svensk licens får som lägst 1,250 i ingångssnitt till en ny säsong i Elitserien. Detta gäller både nya
förare och förare som redan kör i det svenska seriesystemet men som inte uppnått 1,250.

5.15.3

För beräkning av olika snittpoäng ska nedan beskrivna snittberäkningstyper tillämpas. Förklaring och användningsområden för de olika snitt typerna är beskrivna nedan.

5.15.4 Officiellt heatsnitt

För erhållande av officiellt heatsnitt krävs att förare deltar i minimum 12 heat under en och samma säsong.
Snittet utgör det heatsnitt som ska tas med i beräkningen för lagsnitt inför nästkommande säsong och är förarens ingångssnitt. Snittberäkningen grundas på samtliga matcher som föraren har kört i grundserien.

Endast deltagande i A-lag i den förening där föraren är registrerad utgör beräkningsgrund för officiellt heatsnitt. För förare som inte är registrerad i moderföreningens A-lag utan enbart i föreningens reservlag i div.1, ska detta lag bedömas som A-lag för aktuell förare.

Förare som närmast föregående säsong har erhållit ett officiellt heatsnitt ska delta i minst 12 heat innevarande säsong för att erhålla ett nytt officiellt heatsnitt. Förare som inte har deltagit i minst 12 heat innevarande säsong, behåller sitt officiella heatsnitt från närmast föregående säsong.

Svemolicenserade förare som inte har uppnått ett officiellt heatsnitt i t.ex. Elitserien innevarande säsong, men har ett officiellt heatsnitt i Allsvenskan samma säsong får sitt Allsvenska snitt omräknat till Elitseriesnitt enligt gällande omräkningsfaktorer. Detta gäller även från Allsvenskan till Elitserien. Förare som efter omräknat snitt får ett ingångssnitt på 0,599 eller lägre, tilldelas minimivärdet 0,500 i ingångssnitt. I vissa exceptionella fall kan Svemo Track Racing besluta om justering av förares snitt.

5.15.5 Inofficiellt heatsnitt

Förare som har deltagit i annan serie enligt gästföraravtal eller i förenings reservlag och där kört minst 12 heat räknas detta som inofficiellt snitt i aktuell serie.

5.15.6 Ingångssnitt

Ingångssnitt är förarens personliga heatsnitt beräknat på antalet inkörda poäng dividerat med antal körda heat (minimum 12 heat) i grundserien och slutspelet från föregående säsong.
Alla Svemolicensierade förare med verkligt ingångssnitt upp till 1,000 tilldelas minivärdet 0,500 i ingångssnitt i Elitserien. Förare som tillkommer som ny förare i seriesystemet eller i det fall föraren inte har uppnått minimum 12 heat under en och samma säsong tilldelas ingångsnitt enligt SR 5.15.11 gällande förare med svensk moderförening och enligt SR 5.15.12 gällande förare med utländsk moderförening.

5.15.7 Löpande snitt

Det löpande snittet är det sammantagna värde som föraren får utifrån sitt tävlande i grundserien och eventuellt slutspel.
Snittet omräknas efter varje genomförd tävling och utgör grund för inplacering i laget. Det löpande snittet börjar gälla för inplacering i laget när föraren har uppnått minst 12 heat i aktuell serie, dessförinnan gäller förarens ingångssnitt för inplacering i laget.

5.15.8 Lagsnitt

Lagsnitt är det sammantagna värde som framräknats genom att ingångssnittet för samtliga förare i laget adderats samman i avsikt att fastställa värdet av lagets totala snitt.

5.15.9 Taksnitt

I vissa serier kan lagsnittet vara begränsat med ett taksnitt. Sådana begränsningar publiceras i tilläggsregeln TR för respektive serie inför varje säsong. Det ingångssnitt som respektive förare tilldelats i förarredovisningen gäller som underlag för beräkning av taksnittet under hela säsongen.

5.15.10 Golvsnitt

I vissa serier kan golvsnitt förekomma. Sådan begränsning publiceras i tilläggsregeln TR för respektive serie inför varje säsong.
Golvsnitt beräknas antingen på kolumnen ingångsnitt eller löpande snitt vid respektive tävlingstillfälle. Den högsta siffran används alltid vid eventuell bestraffning för underskridande av golvsnitt.
Innan förarna har kört något heat under säsongen så visar den löpande kolumnen i den preliminära laganmälan inget snitt för aktuell/aktuella förare, vid dessa tillfällen används ingångssnittet även i den löpande kolumnen med hänsyn till beräkning av golvsnittet.

5.15.11 Minimivärde

Minimivärdet för heatsnitt vid inplacering i det totala lagsnittet för Elitserien, Allsvenskan och div. 1, är 0,500 poäng.
Minimivärdet gäller även för förare som i sitt tävlande har uppnått ett lägre heatsnitt än de ovan nämnda värdet.

5.15.12

Förare som vid förarredovisningen den 28 februari saknar officiellt svenskt heatsnitt ska inför kommande säsong tilldelas de heatsnitt föraren innehar i den högst rankade ligan enligt ranking nedan:
1. PGE Ekstraliga PL.
2. Liga 1 PL.
3. Speedwayligaen DK
4. Premiership GB.
5. Liga 2 PL.
6. Övriga ligor.

Detta gäller med hänsyn till följande värdering av respektive ligor, med utgångspunkt från att Svenska Elitserien är värd 1,0.
1,0 Polska Extraliga
0,9 Polska förstaliga
0,8 GB Premiership League, DK Speedwaligaen
0,7 Tjeckiska Extraliga, Polska andraliga, Ryska förstaligan, Tyska Bundesliga, GB Championship League
0,6 Övriga ligor

I händelse av att föraren efter ovanstående justering får ett heatsnitt understigande 1,250 i (elitseriesnitt) tilldelas föraren 1,250 vid registrering i Elitserien och 2,000 vid registrering i Allsvenskan. Om föraren enligt ovanstående har ett snitt överstigande 1,250 räknas snittet om enligt gällande omräkningsfaktor vid registrering i Allsvenskan.

5.15.13

Svensklicensierade förare som flyttas upp från ungdomsklass tilldelas minimivärde enligt SR 5.15.11

5.15.14

Förare som gjort uppehåll från tävlande och inte varit registrerad i svenskt seriesystem de 2 närmast föregående tävlingssäsongerna tilldelas det heatsnitt som föraren hade vid uppehållets början.
Om uppehållet sträcker sig längre än de 2 närmast föregående tävlingssäsongerna, anses föraren som ny förare och ska tilldelas heatsnitt enligt SR 5.15.11 för Svemolicenserade förare, och 5.15.12 för icke Svemolicenserade förare.

5.16 Lagpoäng

Lagpoäng utgår enligt följande:

2-lagsmatcher: Segrande lag erhåller två poäng, vid oavgjort erhåller vardera lag en poäng.
Förlorande lag erhåller inga poäng.
3-lagsmatcher: 2-1-0 i lagpoäng.
4-lagsmatcher: 3-2-1-0 i lagpoäng.
5-lagsmatcher:4-3-2-1-0 i lagpoäng.
6-lagsmatcher:5-4-3-2-1-0 i lagpoäng.
7-lagsmatcher: 6-5-4-3-2-1-0 i lagpoäng.
5.16.1 Lagbonuspoäng

I vissa serier med 2-lagsmatcher utdelas en lagbonuspoäng till det lag som har erövrat flest förarpoäng i ett dubbelmöte hemma – borta mellan 2 lag. Detta beskrivs i tilläggsregler, TR för serien ifråga.

5.17 Serietabeller

5.17.1 2-lagsmatcher.

Om två eller flera lag erövrat samma antal lagpoäng, ska det lag som har den högsta kvoten i sluttabellen, placeras före. Vid lika lagpoäng placeras ett lag som lämnat WO sist av aktuella lag, oavsett eventuell högre kvot. Beräkning av kvot utförs genom att antalet inkörda förarpoäng divideras med antalet förlorade förarpoäng.

5.17.2 Övriga tävlingsformer

Om två eller flera lag erövrat samma antal lagpoäng, placeras lagen efter totalt antal inkörda förarpoäng. Om detta inte är utslagsgivande, jämförs antalet lagpoäng, i första hand förstaplatser och i andra hand andraplatser o.s.v. Vid lika lagpoäng placeras ett lag som lämnat WO sist, oavsett antal förarpoäng.

5.18 Inställd tävling

Utgångspunkten är att matcher i Elitserien och Allsvenskan alltid ska genomföras på ordinarie tävlingsdag enligt tävlingskalendern. För att detta ska vara möjligt ska föreningarna:

 • Förbereda banan för tävling i så god tid som möjligt.
 • Ha tillgång till en ändamålsenlig maskinpark och extra banmaterial.
 • Elitserieföreningarna ska vid behov även kunna täcka sina banor.

Det enda skälet för att kunna ställa in en match dagen före matchdag är om det kan förutses att det till följd av nederbörd sportsligt inte kommer att gå att genomföra matchen, då gäller följande:

 1. Om det kan befaras att en match inte kommer att kunna genomföras på ordinarie tävlingsdag ska företrädare för arrangörsföreningen kontakta motståndarlaget och domare för att diskutera frågan.
 2.  Fokus ska läggas på väderleksprognosen för matchdagen kl. 17:00 – 21:00.
 3.  Beslut om att eventuellt ställa in ska fattas sent ca: kl. 18:00, då det vid den tidpunkten finns ganska säkra väderleksprognoser för påföljande dag.
 4. Båda föreningarna ska vara överens om att ställa in och samtidigt komma överens om ny alternativ matchdag. Berörd domare ska ingå i dialogen.
 5.  Styrelseledamot i arrangörsföreningen eller av styrelsen särskilt utsedd person ska då omgående kontakta Svemo och underrätta om beslutet samt den nya matchdagen.

En inställd tävling i Elitserien och Allsvenskan ska alltid köras senast fyra veckor efter inställandet. Svemo Track Racing kan dock ge tillåtelse att senarelägga den inställda tävlingen vid särskilda fall.

I Elitserien gäller följande turordning angående överenskommelse om nytt datum vid inställd match där lagen är på plats:

 1. Lagledarna ska om möjligt komma överens på plats.
 2. Respektive förenings ESS representanter resonerar utefter de samtal som varit mellan lagledarna och försöker hitta ett datum som passar båda föreningarna, ekonomiska intressen ska prioriteras. Beslut om nytt datum ska komma inom 48 timmar. Det nya datumet ska så fort det är överenskommet enligt ovan turordning meddelas Svemo Track Racing.
 3. Beslut tas av Sportansvarig på Svemo Track racing. De uppgifter som har framkommit i diskussionen ska lämnas till Sportansvarig på Svemo Track racing som tar ett beslut snarast. Båda föreningarna ska innan mötet delge sina synpunkter för och emot de datum som finns på förslag.

Det nya datumet ska så fort det är överenskommet enligt ovan turordning meddelas domaren och Svemo Track Racing.

I Allsvenskan gäller att:
Arrangören tillsammans med motståndarlaget träffar överenskommelse om nytt matchdatum, det nya datumet ska skriftligen via mejl senast 48 timmar efter inställandet meddelas Svemo.
Se även TR för serien ifråga gällande eventuella reservdagar och respektive series två sista omgångar. (Beakta även innevarande års International Speedway League Calendar).

För övriga tävlingar gäller att arrangörsföreningen omgående meddelar domaren och Svemo Track Racing angående inställd tävling och tillsammans med berörda lag kommer överens om ny tävlingsdag.
Det nya tävlingsdatumet ska vara inom fem (5) veckor från det ordinarie datumet och ska skriftligen via mejl senast 7 dagar efter inställandet meddelas Svemo.

5.19 Kvalificerade lag för Elitserien och Allsvenskan

Samtliga lag som är kvalificerade att delta i Elitserien och Allsvenskan inför nästkommande säsong, ska senast den 1 oktober innevarande år skriftligen meddela Svemo om man har för avsikt att inte delta i aktuell serie enligt SR 5.13.

5.20 Serieanmälan och Förarredovisning
5.20.1 Serieanmälan

Samtliga föreningar som avser att delta i en serie nästkommande säsong ska senast den 30 november innevarande år, till Svemo skicka in sin officiella Serieanmälan som anger respektive serie som klubben anmäler sig att delta i kommande säsong. Blankett för detta finns på Svemo hemsida.

Om förening efter den 1 december drar sig ur serie som man har anmält sig till, påförs laget en sanktionsavgift på 25 000 kr.

Om det anses påkallat äger Svemo istället för att ta ut sanktionsavgift enligt ovan, göra en anmälan till Disciplinnämnden för prövning av eventuell bestraffning enligt bestämmelserna i 14 kapitlet RF:s stadgar.

5.20.2 Förarredovisning

Samtliga föreningar som har anmält deltagande i en serie skall senast den 28 februari innevarande år, till Svemo redovisa namn och övriga av Svemo begärda uppgifter på samtliga förare som föreningen avser att använda i sina anmälda lag, under innevarande säsong. I de serier där det finns begränsningar på antalet tillåtna förare över ingångssnittet ska maximalt antal förare redovisas, inga förare tillåts tillföras förartruppen i efterhand. Förare kan dock ersättas genom användning av transferkort enligt reglerna för transferkort. Redovisning av förare skall utföras på avsedd blankett som finns på Svemo hemsida.
Svemolicenserade 0,500 förare kan tillföras förartruppen under pågående säsong utan att transferkort behöver användas.

5.20.3 Ersättning för resekostnader

Förening som drar sig ur en serie under pågående säsong, får åläggas att ersätta de lag som har haft matcher mot föreningen för skäliga faktiska resekostnader som man har haft i samband med tävlingar mot laget.

5.21 Gästförare
5.21.1

Avtal om gästförarkontrakt kan endast slutas mellan Allsvensk förening och Svensklicensierad förare, gästförarkontrakt kan endast skrivas med en förening. Föraren får inte tävla för två föreningar i samma serie, undantag är reservlag.
Antal gästförare som tillåts regleras i tilläggsreglerna för Allsvenskan.

5.21.2

Avtalets giltighet är anpassad till en enstaka speedwaysäsong och gäller från och med 1 april till och med 15 oktober innevarande säsong. Gästförarkontrakt mellan parterna kan tecknas t.o.m. 28 februari det år avtalet avser.

5.21.3

Den förening där föraren är uppsatt i förarredovisningen som icke gästförare är förarens moderförening. Förare som är registrerad i Allsvensk moderförening tillåts i samband med transferfönstren göra övergång till förening i Elitserien och då istället skriva gästförarkontrakt med nuvarande förening i Allsvenskan.

5.21.4

Förare med gästförarkontrakt får delta i gästkontraktsföreningens A-lag samt dess eventuella reservlag.

5.21.5

Förare som har ett officiellt heatsnitt i Allsvenskan tilldelas aktuellt heatsnitt. Finns inget officiellt heatsnitt i serien räknas snittet om enligt gällande omräkningsfaktorer.
Förare som inte innehar något officiellt eller inofficiellt heatsnitt tilldelas minimisnittet i gästkontraktsföreningen.

5.21.6

Heatsnittet räknas om efter varje tävlingstillfälle enligt de regler som gäller för serien.

5.21.7

Samtliga gästförare får användas vid ett och samma tävlingstillfälle.

5.21.8

Den förening som utnyttjar gästförare ansvarar för att föraren uppfyller sina skyldigheter vid aktuellt tävlingstillfälle som om föraren vore föreningens egen.
Därvid ska Svemo tävlingsreglementen och övriga bestämmelser gälla.

5.21.9

Rider Replacement får utnyttjas för gästkontraktsförare.

5.21.10

Föreningar som har ingått gästförarkontrakt tillåts avancera i seriesystemet oavsett om föreningen har utnyttjat gästförare eller inte.

5.21.11 Ersättande gästförare

Lag i Allsvenskan som får en av sina listade gästförare skadade ges möjlighet att ta in en ersättande gästförare. En ersättande gästförare ska ha svensk licens och sakna kontrakt med annan förening i samma serie, föraren kan då gästas in under tiden den skadade föraren är borta. Innan föraren kan tillföras aktuell förening ska gästförarkontrakt enlig nedan skickas till Svemo för registrering.
Lag tillåts även enligt ovanstående regler ersätta en gästförare som av någon anledning definitivt upphört med sitt tävlande inför eller under innevarande säsong.

5.21.12

De gästförarkontrakt som ska användas finns att hämta på Svemo hemsida.

5.21.13

Gästförarkontrakten ska skickas till Svemo för registrering och vara Svemo tillhanda senast den 28 februari det år avtalet avser.
Registreringsavgiften är 1000: – per gästförarkontrakt och ska vara Svemo tillhanda senast den 1 april det år avtalet avser. Avgiften faktureras från Svemo eller läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA.
Vid ersättande av gästförare enligt 5.21.11 debiteras registreringsavgiften vid aktuellt tillfälle genom att avgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA, avgiften ska vara betald innan registrering av den nya föraren kan ske, betalning ska ske i Svemo TA.

5.21.14

Dessa regler är strikt reglerade som en nationell utvecklingsverksamhet för svensklicensierade förare.
Avsikten är främst att bereda tävlingstillfällen för utveckling av egna juniorer, men även för andra förare.

5.22 Felaktig färg på hjälm/hjälmhuva

Lagledare är vid lagtävlingar ansvariga för att respektive förare använder rätt färg på hjälm/hjälmhuva.
Vid tillfälle där förare kommer ut med fel färg på hjälm/hjälmhuva ska domaren avbryta 2-minutersregln och genom speakern påtala felet samt starta en ny 2-minutersregel.
En straffavgift på 1000 kr/förare och tillfälle ska utdömas. Straffavgiften läggs upp i föreningens varukorg i Svemo TA, avgiften skall vara betald inom 30 dagar och betalning skall ske i Svemo TA.

5.23 Förarpresentationer

Vid lagtävlingar där presentation av förare och lagledare görs innan första heatet ska den utföras på samma sätt för samtliga deltagande lag i tävlingen.

6. PROTESTER
6.1 Regler för handläggning av protester

Protest ska inlämnas skriftligt och med motivering omedelbart efter det att orsaken till protesten är känd, samt vara åtföljd av den avgift som finns angiven i Nationellt Tävlingsreglemente, NT. Den ska överlämnas till tävlings­ledaren vilken vidarebefordrar den till domaren.
Om protesten innebär att kontroll av motor ska genomföras, ska den felande parten bära kostnaderna för arbetet med att rengöra, demontera och återmontera motorn enligt bestämmelser i NT.
Likaså ska den felande parten bära samtliga kostnader som uppstår i det fall en protest medför att kontrollen ska ske i laboratorium.

6.2 Tidsbegränsning

Protester som hänför sig till fel, oegentligheter eller bedräglig handling och som kan påverka utgången av ett heat i vilket den aktuella föraren/maskinen ska delta i senare, ska inlämnas innan den aktuella föraren/maskinen lämnar depån för att köra ifrågavarande heat.
Om en protest hänför sig till en händelse under tävlandet, ska den inlämnas innan samtliga av nästa heats förare har lämnat depån för att köra ifrågavarande heat.
Om orsaken till en protest skulle uppstå i det sista heatet i tävlingen, ska protesten inlämnas senast 10 minuter efter heatets avslutande.
Om en protest avges muntligen, ska den bekräftas skriftligt senast 15 minuter därefter.
Om ärendet är av sådan art att klart brott mot reglementet tveklöst kan konstateras av domaren, ska den muntliga protesten endast betraktas som ett påpekande, varför ingen formell skriftlig protest erfordras.

6.3 Protest mot laguppställning
 1. Protest mot laguppställning ska skriftligt inlämnas senast 1 timma före tävlingens publicerade starttid. Officiell snittlista på laganmälningsdagen ska utgöra underlag för protestens inlämnande i avsikt att domaren omgående kan behandla protesten. Officiell snittlista anses alltid gälla.
6.4 Rätt att protestera

Protest får endast inlämnas av direkt berörd person och ska referera till en enskild händelse. Direkt berörd person är vid individuella tävlingar förare och vid lagtävlingar lagledare.
För förare som det vid tävling krävs vårdnadshavare, likställs denne med tävlande i detta avseende.

6.5 Avvisad protest

Protest som inte uppfyller vad som anges i SR 6.1 – 6.4 kan avvisas av domaren och tas då inte upp till behandling.
Protest kan inte lämnas mot beslut fattat av domaren.

6.6 Behandlad protest

När domaren tillstyrker eller avslår en protest är den att anse som behandlad. Ett ärende som en gång avgjorts genom protest kan inte åter tas upp till behandling genom ny protest av någon part. En eventuell överklagan mot domarens beslut i protestärende är alltid att anse som en vädjan och ska tillställas Svemo. Begreppet vädjan beskrivs i Nationella Tävlingsreglementet NT kap 15.
Oavsett domarens beslut i ärendet ska det tävlingsmässiga skeendet fortsätta utan ytterligare dröjsmål. Detta gäller även om någon part anger att vädjan ska inlämnas i ärendet.

7. PERSONLIG UTRUSTNING
7.1 Skyddsutrustning

Under träning och tävling ska förare och passagerare bära skyddskläder som är designade att ge ett lämpligt skydd. Lämpliga skyddskläder innebär minimum hel overall, ryggskydd, hjälm och stövlar enligt nedan.
Förare och passagerare är personligen ansvariga för att den skyddsutrustning som används motsvarar nedanstående regler. Besiktningspersonal äger rätt att när som helst under tävling göra stickprovskontroller på förarnas skyddsutrustning.
Minimum hel overall gäller inte för Guldhjälmsförare 50cc och 85cc, dock gäller att förare ska bära skyddskläder som är anpassade och designade att ge ett lämpligt skydd.

7.2 Overaller

Overaller kan bestå av en över- och en underdel men ska då sammanfogas med dragkedja eller liknande. Användande av resårmaterial vid armar, bakom knän, i ljumsken och i ryggslutet är tillåtet.

Godkänt material till overall är skinn eller annat material med motsvarande skyddande egenskaper och ska ha en tjocklek på minst 1.0mm. Nylon- och lycramaterial är inte att betrakta som skyddande material och kan endast användas i dekorativt syfte.

Reparerad overall tillåts under förutsättning att reparationen motsvarar samma standard som originalet. Chefteknikern har rätt att underkänna en tillfälligt reparerad overall, om han anser att den inte ger samma skydd som originalet.

7.3 Kompletterande skydd

Nedan specificerade delar av kroppen ska kompletteras genom extra skydd antingen insydda i overallen eller lösa separata skydd som bärs utanpå understället.
Dessa ska vara i form av minimum 8mm tjockt stötabsorberande material, hårdplastskydd eller en kombination av dessa och skydda följande kroppsdelar: axlar, armbågar, knän, båda sidorna av höftbenet, rygg och bröstkorg.

7.4 Underställ

Förare och passagerare ska bära heltäckande underställ i det fall overall saknar foder. Dessa ska i så fall vara utförda i lämpligt material, antingen av ”Nomex®” typ, siden, ull eller bomull. Användande av syntetiska material som kan smälta och skada förarens hud är förbjudet.
Till underställ räknas även de heltäckande underställ i vilka skydd är inmonterade.

7.5 Stövlar

Stövlar ska vara i gott skick och tillverkade av läder eller annat material med liknande skyddsegenskaper och ha en skafthöjd på minst 300mm. De ska tillsammans med skyddsoverallen förse föraren med ett heltäckande skydd från nacken och ner.

7.6 Skyddshandskar

Förare och passagerare ska bära skyddshandskar av läder eller annat material med liknande skyddsegenskaper.

7.7 Ryggskydd

Ryggskydd är obligatoriskt. Skyddet ska vara CE-märkt med benämningen EN-1621-2 FB (Full back, heltäckande ryggskydd) Level 1 or 2 (se NT 8) och ska vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Skyddet kan även vara integrerat i skyddskläder.

7.8 Extra skydd för isracing

Förutom vad som stipuleras i SR 7.1 och 7.7 ska föraren vara utrustad med skydd för bröst, nyckelben och överarmar, samt vänster fots ovansida.

7.9 Hjälmar

Under träning och tävling ska förare och passagerare bära godkänd hjälm, hjälmen ska vara i felfritt skick. Förare och passagerare är personligen ansvariga för den egna hjälmens passform och kondition.
Samtliga hjälmar som avses användas under tävling ska uppvisas i samband med maskinbesiktning, Integralhjälm är obligatoriskt.

7.9.1 Godkända hjälmar

Hjälmar som används inom Track Racing ska vara försedda med något av de kontrollmärken som finns upptagna i NT.

7.9.2 Ändring i utförande

Hjälm får inte i något avseende ändras eller modifieras i sin konstruktion, dock får komplettering med skärm och hakskydd göras. Inga påbyggnader (inklusive hjälmkamera) är tillåtet på hjälm och skärm.

Om besiktningspersonal finner att hjälmen av någon orsak är defekt och därmed inte uppfyller kraven för godkännande ska godkännandemärket tas bort.
Efter en olyckshändelse ska hjälmen alltid granskas av besiktningspersonal med avseende på eventuella skador. I det fall hjälmen har skadats vid olyckshändelsen ska den beslagtas under resterande del av tävling men återlämnas efter avslutad tävling.
Vid eventuell olycksfallsutredning kan hjälmen konfiskeras, men ska då återlämnas efter avslutad utredning om föraren begär det.

7.9.3 Hjälmfärger

I förarens personliga utrustning ska det ingå 4st hjälmhuvor i färgerna röd, blå, vit och gul eller gul/svart. För långbana ska förutom ovanstående, även hjälmhuvor i färgerna grön och svart/vit ingå. De föreskrivna färgerna som ska användas är (RAL färger):

Röd3020
Blå5017
Vit9016
Gul1023
Gul/Svart1023/9005
Grön6024
Svart/vit9005/9016

Det är tillåtet att i stället för hjälmhuva använda lackerade hjälmar under förutsättning att dom till övervägande del innehar den färg som föraren ska ha i respektive heat, se diagram nedan:

I tveksamma fall kan domaren beordra att hjälmhuva ska användas.

7.10 Glasögon och visir

Förare ska använda glasögon eller visir av ett splitterfritt material. Visir ska vara öppningsbart och får inte vara fast monterat i hjälmen.

7.11 Nackskydd

Användning av på marknaden förekommande nackskydd är tillåtet men inte obligatoriskt. Om nackskydd används ska dom vara CE-märkta 89/686/EEC eller 2016/425, samt att ryggskydd som av tillverkaren är anpassat för detta nackskydd används.

7.12 Tävlingsvästar

Vid varje tävling ska samtliga förare använda tävlingsväst för den förening föraren representerar, denna ska ha förarens nummer väl synligt på ryggen. Västen kan vara insydd i overallen.

8. MOTORCYKEL
8.1 Frihet i konstruktionen

Förutsatt att en motorcykel är i överensstämmelse med gällande reglemente, liksom de särskilda bestämmelser som kan fordras för vissa tävlingsarter, finns inga restriktioner med avseende på fabrikat, konstruktion eller typ av motorcykel som används i tävlingar.
Detta innefattar även Eldrivna motorcyklar som kan komma