Regelböcker / Supermoto

Supermoto

2024

2.1.1 Vårdnadshavare

SM
 • Vid tävling och träning ska förare som ej fyllt 18 år vara åtföljd av vårdnadshavare eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe.
 • Vårdnadshavaren får vara funktionär, under tiden de/det barn man har ansvar för, inte kör på banan.
 • Vårdnadshavaren ska vara medlem i Svemoansluten klubb och vara inskriven i föreningens medlemsregister i IdrottOnline samt känna till Specialreglementet för supermoto och NT.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att förarens motorcykel och personliga utrustning följer de regler som anges i detta reglemente och NT.
 • Vårdnadshavaren ska följa gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott mot dessa ovannämnda regler kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. (se separata regelverk för detta)

  Se även NT 6.1.1.1.

2.3.1 Att välja rätt licens

SM

Observera att samtliga licensklasser kräver uppkörning om inget annat anges nedan.

Guldhjälmslicens
Licensen gäller för träning och guldhjälmstävling. Barn med guldhjälmslicens får delta i klubbmästerskap. Se punkt 2.3.1.2.

Ungdomslicens
Giltigt för träning och tävling. Förare med ungdomslicens får endast köra motorcyklar i Open-klasserna.

Junior-/Seniorlicens
Giltigt för träning i Open-klasserna. Licensen väljs efter förarens ålder.

Elitlicens
Förare som deltar i SM-klassen Elit ska ha elitlicens.

Baslicens
Baslicens (årslicens) gäller för all träning i Sverige. Licensen gäller även för klubbtävling och Enklare tävling.

Klubblicens
Utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år (ingen uppkörning krävs) och gäller för träning på Svemo godkända banor i alla sporter (dock ej Roadracing och Dragracing) samt Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad.

Tillfällig licens
Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för tävling. För deltagande i SM-klasserna kan tidigare Elitförare tävla på tillfällig Senior-licens efter ansökan och erhållande från Svemo Supermoto.

Prova-På-licens
Gäller endast för prova-på-aktivitet och kan köpas från det kalenderår föraren fyller 13 år. Kräver inget medlemskap. Se NT (Licenser) för mer information.

2.3.2

SM

Regler för klass-/kubiktillhörighet enligt ålder med motsvarande förarlicens. Svemo-licenser är giltiga per kalenderår. Licensierad förare får träna året innan kalenderåret då rätt ålder uppnås för tävling i en specifik klass.

Klass/kubikÅlderLicens
50cc 2-takt7 – 11 årGuldhjälm
65cc 2-takt8 – 11 årGuldhjälm
85cc 2-takt8 – 11 årGuldhjälm
150cc 4-takt9 – 11 årGuldhjälm
85-125cc12 – 16 årUngdom
Street
125cc 2-takt12-16 år/15 år – 23 år/24 – 64 årUngdom (se not.1)/Junior/Senior
250cc 4-takt15 år – 23 år/24 – 64 årJunior/Senior
Open
125cc 2-takt12-16 år/15 år – 23 år/24 – 64 år Ungdom (se not.1)/Junior/Senior
250cc 4-takt15 år – 23 år/24 – 64 årJunior/Senior
Elit
125cc 2-takt15 år – 64 årElit
250cc 4-takt15 år – 64 årElit

Noteringar:

1. För ungdom gäller max 250cc 2-takt.

4.7.1 Depåtystnad

SM

Mellan kl 22:00 – 06:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas störande av omgivningen som önskar nattvila.

Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlingsledningen/Träningsansvarig/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

6.4.1 Poängräkning

SM

Poängfördelning för supportklasser hanteras som för SM-serie, se 8.6.1. Efter att samtliga deltävlingar genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare, som summeras i respektive seriesammanställning. Undantag: Elmotorcyklar, heat 1 och 3 ger poäng i elserie samt ordinarie serie. Heat 2 räknas endast till ordinarie serie (Open respektive Elit), men kan köras med både el- eller bensindriven motorcykel.

6.13.3 Ansvar vid träning

SM

En träningsansvarig ska vara myndig (18 år fyllda), medlem i en Svemoansluten förening och ha god regelkännedom. Träningsansvarig utses av arrangerande förening.

En träningsansvarig ska alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Kollar att förare har giltig licens utfärdad av Svemo. Förare kan vid träning ha klubblicens alternativt tävlingslicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-på-licens.
 • Tar in träningsavgifter.
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR Supermoto samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsansvarig får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Tillser att sjukvårdsutrustning enligt ovan finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.

7 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap Supermoto

SM

8.3 FÖRARE

SM

SM är öppet för:

 • Svensk förare som innehar Svemo Elit helårslicens i Supermoto.
 • Tidigare Elitförare med tillfällig Senior-licens efter ansökan och erhållande från Svemo Supermoto.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbunds ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd och med Elit jämförbar giltig förarlicens från sin federation.

8.5.1 Administrativ kontroll

SM

Förare ska vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla sig i Race Office. Vid anmälan ska förarens licens och eventuellt starttillstånd kontrolleras

Varje SM-deltävling innehåller tre raceheat.

 • Varje raceheat ska motsvara max 15 minuters körning.
 • Distansen (antal varv) som ska genomföras i varje raceheat beror på tävlingsförhållandena vid varje enskild bana.
 • Tävlingsledaren beslutar om raceheatens längd (antal varv) i varje klass efter tidskval.

SM-deltävlingar i Supermoto arrangeras enligt följande modell vid endagstävling:

Fri träningMinst 1 x 15 minuter
(Guldhjälm 2 x 15 minuter)
1 x tidskval20 minuter
(Guldhjälm inget tidskval)
1 x uppvärmning10 minuter (se nedan och 14.)
3 x raceheat>15 minuter
(Guldhjälm 2 x <15 minuter)

Vid SM-deltävlingar i Supermoto som arrangeras över två tävlingsdagar gäller följande modell:

Dag 1:

Fri träning3 x 20 minuter (Supporterklasser minst 2 x 20 minuter)
(Guldhjälm 4 x <15 minuter)
1 x tidskval30 minuter
(Guldhjälm inget tidskval)

Dag 2:

2 x raceheat<15 min
1 x finalminst 8 minuter max 15 minuter

Längden på raceheaten anges i antal varv, se 15.

 • Tidsschemat, längden på fria träningen, tidskvalet och eventuell uppvärmning ska finnas angivet i tilläggsreglerna.
 • Startplaceringen utgår från förarnas snabbaste varvtider i raceheaten.

8.5.8.1 Superpole (endast i Elit)

SM

De fyra snabbaste förarna efter ordinarie tidskval gör upp om placering 1-4 i ett separat superpole-kval. Superpole-kvalet körs direkt efter avslutat ordinarie tidskval och de fyra snabbaste förarna ska därför stanna kvar i waiting zone. Därefter kör varje förare ett utvarv och ett pole-varv.

8.6.4 Prisutdelning

SM

De första tre förarna i Elit, Open, Open Dam och Street, samt samtliga guldhjälmsförare, ska delta i prisutdelningen, som ska äga rum direkt efter sista raceheatet. All överträdelse mot denna regel kan bestraffas av tävlingsledaren. Prisutdelning i Open Dam sker endast om deltävlingen haft minst 4 deltagare i klassen.

1 ALLMÄNT

SM

1.1 Definition och ändamål

SM

Supermoto är en hastighetssport för motorcyklar som genomförs på en sluten bana och kan innehålla ett eller flera hopp. Banan bör bestå av underlag av såväl asfalt/betong som naturmaterial (jord/sand/grus).
Supermoto kan arrangeras på banor avsedda och anpassade för träning och/eller tävling, samt på tillfällig bana efter godkänd besiktning.

I detta specialreglemente för Supermoto refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR – specialreglemente
 • Svemo NT – nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.

Gällande version av detta reglemente med bilagor och tillägg finns publicerad på www.svemo.se.
Svemo Supermoto förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet besvaras av Svemo Supermoto, kontakt via e-post: supermoto@svemo.se.

1.2 Tävlingsform

SM

Supermoto arrangeras för motorcyklar. Tävlingsformer i Supermoto (lägsta till högsta nivå):

 • Klubbtävling
 • Enklare tävling
 • Nationell tävling
 • Internationell tävling

Svenskt Mästerskap (SM) eller Riksmästerskap (RM) genomförs som internationell tävling. Se översikten ”Tävlingsformer Supermoto” på www.svemo.se (För föreningen, Arrangera tävling).

1.3 Supervisor

SM

Supervisor har övervakande funktion under tävling.

 • Svemo Supervisor ska vara utsedd av Svemo Supermoto
 • Supervisor ska ha sitt första möte med tävlingsledaren minst 60 minuter före första officiella kvalificering.

För övriga nationella tävlingar utser Svemo Supermoto en supervisor.

2 FÖRARE

SM

2.1 Förarlicenser

SM
 • Förare som tränar ska inneha lägst klubblicens eller licens i annan sport. Tävling i Supermoto sker endast med giltig Supermotolicens.
 • För deltagande i tävlingar krävs giltig tävlingslicens (tillfällig- eller helårslicens – Elit, Senior, Junior eller Ungdom). Undantaget klubbtävlingar och enklare tävling som får köras på en baslicens.
 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha giltig licens samt starttillstånd från sitt förbund (FMN).
 • Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT, kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i förar-/passagerarlicensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring, och har en tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens.
 • För försäkringsinformation se Svemo NT eller www.svemo.se.
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.
 • Samtliga licenser, helårslicenser och tillfälliga, köper föraren via sin profil på Svemo TA. Kontakta Svemos licensavdelning vid frågor.

2.1.1 Vårdnadshavare

SM
 • Vid tävling och träning ska förare som ej fyllt 18 år vara åtföljd av vårdnadshavare eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe.
 • Vårdnadshavaren får vara funktionär, under tiden de/det barn man har ansvar för, inte kör på banan.
 • Vårdnadshavaren ska vara medlem i Svemoansluten klubb och vara inskriven i föreningens medlemsregister i IdrottOnline samt känna till Specialreglementet för supermoto och NT.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att förarens motorcykel och personliga utrustning följer de regler som anges i detta reglemente och NT.
 • Vårdnadshavaren ska följa gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott mot dessa ovannämnda regler kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. (se separata regelverk för detta)

  Se även NT 6.1.1.1.

2.2 Förarutbildning

SM
 • För att erhålla förarlicens Supermoto, helårslicens, eller tillfällig licens, krävs förarutbildning och godkännande av behörig förarutbildare både teoretiskt och praktiskt.
 • Föraren kontaktar en aktiv Supermoto-klubb för mer information om utbildning och medlemskap. Se även www.svemo.se (Supermoto) eller IUP (utbildningsplattformen) för utbildningsdatum.
 • Har föraren inte innehaft helårslicens inom en 5-årsperiod (oavsett sport), behöver föraren återigen godkännas av godkänd förarutbildare. I samråd med Svemo Supermoto ska föraren gå en ny utbildning, antingen endast teori eller komplett utbildning med teori med uppkörning, beroende på tidigare erfarenhet.

2.2.1 Motorcykel för uppkörning

SM

Gatregistrerad motorcykel eller motorcykel för bankörning kan användas för uppkörning (praktiskt prov i förarutbildningen). Motorcykeln ska fungera under alla väderförhållanden (kan föraren inte delta i uppkörningen, kan föraren inte få licens).

2.3 Licensklasser Supermoto

SM
Klubblicens12 år –
Guldhjälmslicens7-11 år
Ungdomslicens12-16 år
Baslicens15 år –
Juniorlicens15-23 år
Seniorlicens24-64 år (med hälsodeklaration varje år fr.o.m 65 år)
Elitlicens15-64 år (med hälsodeklaration varje år fr.o.m 65 år)

Hälsodeklaration
Se NT 6.1.1

2.3.1 Att välja rätt licens

SM

Observera att samtliga licensklasser kräver uppkörning om inget annat anges nedan.

Guldhjälmslicens
Licensen gäller för träning och guldhjälmstävling. Barn med guldhjälmslicens får delta i klubbmästerskap. Se punkt 2.3.1.2.

Ungdomslicens
Giltigt för träning och tävling. Förare med ungdomslicens får endast köra motorcyklar i Open-klasserna.

Junior-/Seniorlicens
Giltigt för träning i Open-klasserna. Licensen väljs efter förarens ålder.

Elitlicens
Förare som deltar i SM-klassen Elit ska ha elitlicens.

Baslicens
Baslicens (årslicens) gäller för all träning i Sverige. Licensen gäller även för klubbtävling och Enklare tävling.

Klubblicens
Utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år (ingen uppkörning krävs) och gäller för träning på Svemo godkända banor i alla sporter (dock ej Roadracing och Dragracing) samt Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad.

Tillfällig licens
Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för tävling. För deltagande i SM-klasserna kan tidigare Elitförare tävla på tillfällig Senior-licens efter ansökan och erhållande från Svemo Supermoto.

Prova-På-licens
Gäller endast för prova-på-aktivitet och kan köpas från det kalenderår föraren fyller 13 år. Kräver inget medlemskap. Se NT (Licenser) för mer information.

2.3.1.1 Nationell/internationell licens

SM
 • Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens är nationella licenser.
  Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla grundförsäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige.
 • Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se www.svemo.se för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.
 • Baslicensen gäller endast i Sverige, kan ej kompletteras med internationellt tillägg.
 • Elitlicens är nationell/internationell licens, vilket innebär att internationellt tillägg ingår.
 • Eventuella FIM-licenser kan tillkomma vid tävling upptagna i FIM-kalendern (IMN.NR).

2.3.1.2 Guldhjälmslicens

SM
 • För förare med guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT punkt 6.1.1.1. Guldhjälm körs i klasserna 50 cc, 65 cc och 85 cc.
 • Klass 50 cc får köra samtidigt på banan som 65 cc och 85 cc.
 • Deltagande i tävlingsverksamheten kan ske t.o.m. det år föraren fyller 12 år.
 • Föraren måste kunna resa och starta sin egen motorcykel.
 • Vid tävlingsinriktad verksamhet med deltagare från flera klubbar, ska detta anmälas som Guldhjälmstävling. Om guldhjälmstävling genomförs i samband med en nationell tävling behövs inte separata tilläggsregler. En Guldhjälmstävling kan ingå i enklare tävling och klubbtävling.
 • För förare som innehar guldhjälmslicens, sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens det kalenderår föraren fyller 13 år. För förare med guldhjälmslicens krävs ingen ny uppkörning för ungdomslicens.
 • Barn som innehar guldhjälmslicens i annan sport inom Svemo kan utöka den med supermoto guldhjälmslicens genom kompletterande utbildning i utbildningsplattformen (IUP).
 • Nya Guldhjälms-förare måste genomgå teoretisk utbildning i IUP parallellt med vårdnadshavare samt genomföra en uppkörning.

2.3.2

SM

Regler för klass-/kubiktillhörighet enligt ålder med motsvarande förarlicens. Svemo-licenser är giltiga per kalenderår. Licensierad förare får träna året innan kalenderåret då rätt ålder uppnås för tävling i en specifik klass.

Klass/kubikÅlderLicens
50cc 2-takt7 – 11 årGuldhjälm
65cc 2-takt8 – 11 årGuldhjälm
85cc 2-takt8 – 11 årGuldhjälm
150cc 4-takt9 – 11 årGuldhjälm
85-125cc12 – 16 årUngdom
Street
125cc 2-takt12-16 år/15 år – 23 år/24 – 64 årUngdom (se not.1)/Junior/Senior
250cc 4-takt15 år – 23 år/24 – 64 årJunior/Senior
Open
125cc 2-takt12-16 år/15 år – 23 år/24 – 64 år Ungdom (se not.1)/Junior/Senior
250cc 4-takt15 år – 23 år/24 – 64 årJunior/Senior
Elit
125cc 2-takt15 år – 64 årElit
250cc 4-takt15 år – 64 årElit

Noteringar:

1. För ungdom gäller max 250cc 2-takt.

2.4 Uppklassning

SM
 • Förare på totalplaceringar 1 till 3 i avslutad Openserie klassas automatiskt upp till Elit. Gäller ej Open Dam.
 • Svemo Supermoto kan under säsongen besluta om automatisk uppklassning baserat på resultat och hastighet.
 • Önskan om uppklassning till Elitlicens sker via ansökan till Svemo Supermoto av förare och eventuell vårdnadshavare.

2.5 Nedklassning

SM
 • Förare med Elitlicens som under tre på varandra följande kalenderår inte innehaft helårslicens, förlorar sin behörighet att ta ut en Elitlicens. Efter ansökan om uppklassning till Svemo Supermoto kan Elitlicens beviljas.
 • Önskar föraren nedklassning, skickas ansökan om detta till Svemo Supermoto för beslut.
 • Automatisk nedklassning kan ske löpande under säsong, om en förare har visat en utveckling som gör att föraren klassar in i en icke-elitklass. Resultat och hastighet kommer att vara faktorer för Svemo Supermoto beslut om automatisk nedklassning under säsong.

2.6 Wildcard till elitklass

SM
 • Junior-/Seniorförare kan, i mån av plats, under en tävlingsdag per kalenderår prova på att tävla i elitklass, och får då ett så kallat wildcard.
 • Ansökan om wildcard, med uppgift om vilken tävling och klass som önskas, skickas till sportkoordinator för supermoto.
  Sportkoordinatorn tar emot ansökan och skapar turordningslista för respektive klass/ tävling. Förare som får denna möjlighet kan inte tävla i junior-/seniorklass vid samma tillfälle.
 • Arrangör har rätt att begränsa antalet wildcards vid ett och samma tillfälle.
 • Wildcard kan inte sökas för finalhelgen i årets SM-serie. Vill en förare köra en elitklass under finalhelgen, ska föraren ansöka om uppklassning till elit hos Svemo Supermoto.

2.7 Starttillstånd vid tävling utomlands

SM
 • Vid träning eller tävling utomlands är det förarens ansvar att se till att inneha giltigt starttillstånd från Svemo och giltig licens.
 • Ett generellt starttillstånd finns på samtliga internationella licenser.
 • Licensen är digital och finns i förarens profil i Svemo TA.
 • Föraren kontaktar Svemos licensavdelning eller sportkoordinatorn om särskilt tillstånd erfordras, eller om frågor i samband med tävlingsanmälan uppstår.
 • Föraren rekommenderas att kontrollera att träning/tävling är sanktionerad av respektive lands FIM-anslutna förbund, så att Svemos licensförsäkring gäller.

2.8 Fasta startnummer

SM
 • Förare som i föregående års SM-serie placerade sig som 1-3, har rätt till tävlingsnummer 1-3 i samma klass under kommande säsong.
  Svenskt Mästare kan ansöka om nummer 1, och förare med en andra- och tredjeplats kan ansöka om nummer 2 respektive 3.
 • Ansökan om positionsnummer 1–3 som tävlingsnummer skickas per mail till sportkoordinatorn.
 • Övriga tävlingsnummer väljer föraren själv via sin profil på Svemo TA. Se bilaga F.

Efter annonsering på www.svemo.se har föraren möjlighet att bekräfta sitt startnummer från tidigare säsong, i samma klass inför kommande säsong.

 • Fyra veckor efter annonsering kan samtliga förare fritt boka startnummer (ej 1-3) i önskad klass.
 • Det är inte tillåtet att boka startnummer som man inte avser att tävla med.
 • Tävlande ansvarar för att startnummer finns på motorcykeln enligt gällande regler.
 • Förare som innehaft startnummer, men ej tagit ut licens det senaste kalenderåret, mister sin rätt till sitt bokade startnummer.

2.9 Klädsel- och skyddsutrustning

SM
 • Kontroll av utrustning sker i samband med säkerhetsbesiktning.
 • Skinnställ och skyddsutrustningen ska besiktas på föraren, för att även kunna kontrollera passformen.
 • Skinnställ och skyddsutrustning får inte ha lagats med tejp eller liknande material.

Följande klädsel och skyddsutrustning ska av säkerhetsskäl alltid användas vid framförande av motorcykel:

 • Skinnställ, får vara hel eller delad, men ska vara hel i sömmar och dragkedjor. Om overallen har foder av syntetiskt material ska extra overall av silke eller bomull bäras närmast kroppen.
 • Vid delat skinnställ ska överdel och underdel vara sammankopplade. Alternativt ska byxa och jacka överlappa över höft och rygg utan risk att separeras.
 • Skinnhandskar ska vara gjorda av läder eller annat material med likvärdiga egenskaper.
 • Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga). Stövlar från roadracing är inte tillåtna.
 • Ryggskydd enligt NT. Ryggskyddet ska bestå av en mjuk stötdämpande del, ex. foam, och ett kraftfördelande skal av ex. plast.
 • Hjälm med öppning av gångjärnstyp är inte tillåten. Se allmänna hjälmbestämmelser NT bilaga D.
 • Användande av skyddsglasögon, hjälmvisir och ‘tear off’ är tillåtet. Materialet i skyddsglasögon och visir ska vara av splitterfri typ.
 • Bröstplatta är en rekommendation men inget krav.

2.10 Doping – generellt

SM

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).

Se även NT.

3 TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

SM

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

SM

Endast motorcyklar avsedda för supermoto tillåts vid tävling och träning. Elmotorcyklar får köras i Open- eller Elitklass, beroende på vilken licens föraren har.

3.2 Fordon

SM

3.2.1 Avgasrör

SM

Alla skarpa kanter ska avrundas med en minimiradie av 2 mm.

3.2.2 Färdbroms

SM
 • Främre bromsoksskruvar najas.
 • Bromsskivor i kolfibermaterial är förbjudet.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.

3.2.3 Styranordning

SM
 • Styrets bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm.
 • Styret ska vara utrustat med ett mjukt skydd runt eventuell crossbar eller i avsaknad av sådan med ett mjukt skydd i mitten av styret som först och främst ska täcka styrinfästningarna.
 • Styrändar ska vara pluggade.
 • Kraftiga styrstopp (andra än styrdämpare) ska vara monterade för att förhindra att ett minsta avstånd av 30 mm mellan styre, inklusive dess reglage, och bensintank kan underskridas när styret vrids maximalt.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.

3.2.4 Fotstöd

SM
 • Fotpinnar ska ha en bredd av minst 16 mm och ytterändarna ska vara utformade på så sätt att dem inte kan göra skada.
 • Fotpinnar ska vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.

3.2.5 Däck och innerslangar

SM
 • Ventilhatten ska vara försedd med gummipackning.
 • Motocross-, enduro- och trialdäck är inte tillåtna.
 • Skärning av däcken är tillåtet.
 • Utökning av eventuellt tidigare däckmönster är tillåtet.

3.2.6 Bränsletank och oljeslangar

SM
 • Tanklock ska vara så konstruerat att det inte ofrivilligt kan öppnas vid omkullkörning.
 • Oljeslangar får bytas men ska ha pressade eller gängade anslutningar och skruvas fast.
 • Slangklämmor tillåts ej.

3.2.7 Uppsamlingskärl

SM
 • Uppsamlingskärl avsett att samla upp bränslespill och olja från luftningsanordningar eller olja som kan evakueras ur motor och/eller transmission, är obligatorisk, liksom uppsamlingskärl för kylvätska.
 • Den totala uppsamlingskapaciteten för bränsle, olja och kylvätska ska vara minst 0,5 liter. Dessa behållare ska tömmas före varje heatstart.
 • Vevhusventilation ska antingen ledas till luftbox eller ventileras via ytterligare uppsamlingskärl.
 • Vevhusventilationen får inte vara så konstruerad så att den kan förorsaka oljespill via ventilation eller packningar.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.

3.2.8 Justeringar av motorcykel

SM

Under träning/tävling får justeringar och tankning av motorcykeln endast ske i bandepå eller fordonsdepå – vid tankning ska motorn vara avstängd.

3.2.9 Kylvätska

SM

Endast tillsatsmedel för smörjning och korrosionsskydd får tillsättas. OBS! Glykol är inte tillåtet.

3.2.10 Kedja

SM
 • Den primära transmissionen (främre drivkransen) ska av säkerhetsskäl täckas av ett skydd, vilket förhindrar att fingrar kan komma i kontakt med transmissionens olika delar (kransen och kedjan).
 • Kedjeskydd som förhindrar klämskador mellan sekundärtransmission och kedja ska finnas monterat på svingarmens undersida.

3.2.11 Låsning av muttrar och skruvar

SM
 • Alla skruvar och muttrar som kan förorsaka oljespill om de lossnar, ska vara låsta med låstråd.
 • Låstråden ska vara rostfri, glödgad och av blankdragen kvalitet, och inte tunnare än 0,7 mm.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.

3.2.12 Registreringsnummerplåtar

SM

Registreringsnummerplåt och dess fäste får inte finnas monterad på tävlingsmotorcykel.

3.2.13 Lamp- och reflexglas

SM
 • Eventuella lampglas och reflexglas ska avlägsnas eller skyddstejpas.
 • Strålkastarglas får dock endast demonteras om kåpinklädnad monteras framför strålkastarhuset.
 • Vid regn, dimma eller dålig sikt är det tillåtet att använda bromsljus med kontakt på styret och/eller fotbromsen.

3.2.14 Passagerarfotstöd, sido- och centralstöd

SM

Eventuella passagerarfotstöd ska liksom sido- och centralstöd demonteras eller låsas i infällt läge.

3.3 Specialregler

SM

3.3.1 Minimivikter

SM

Inga minimivikter gäller för motorcyklar utan bränsle.

3.3.2 Färdbroms

SM

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod bromsverkan på bak- respektive framhjul.

3.3.3 Stoppanordning

SM

Motorcykeln ska vara utrustad med en fungerande tändningsbrytare som är monterad antingen på höger eller vänster sida av styret (inom räckhåll för handen där den normalt befinner sig under körning) och den ska vara kapabel att stoppa en startad motor.

3.3.4 Handtagsskydd

SM
 • Handtagsskydd är obligatoriskt över koppling och handbroms.
 • Skyddet ska ha två fästpunkter, en innanför handtaget och en i styrändan.
 • Handtagskydden bör vara tillverkade med metallförstärkning mellan fästpunkterna.

3.4 Utformning av startnummer

SM

Se punkt 2.8 Startnummer.

3.5 Nummerplåtar

SM
 • Ska vara tillverkade i ett flexibelt material (t e x plast).
 • Ska ha en storlek tillräcklig att bära tre siffror av det slag som är bestämt nedan.
 • Får ej bukta mer än 50 mm.
 • Får ej vara täckta eller vikta (knäckta).
 • Siffror ska vara tydligt avläsbara.
 • En nummerplåt ska finnas framtill, de två andra ska finnas längs med var sida av motorcykeln, väl synliga för publik och funktionärer.
 • I stället för separata nummerplåtar kan lämplig plats på konstruktionen markeras/ lackas för att användas som nummerplåt om de överensstämmer med övriga regler.
 • Reklam får inte inskränka på möjligheterna att urskilja fordonets tävlingsnummer.

Minsta dimensioner för siffror:

Siffrans höjd:100 mm
Varje siffras totalbredd:60 mm
Delbredd:20 mm
Avstånd mellan siffror:10 mm
Avstånd till kant på nummerbotten:min 10 mm

Se även Bilaga F.

3.6 Reklam

SM
 • Reklam får finnas i angivet område, gäller både främre -och sidskyltar, se Bilaga F.
 • Svemos svarta logotyp ska finnas på främre nummerplåten vid deltagande i SM, valfritt i övriga klasser och tävlingar.
 • Logon ska ha: höjd 16 mm och längd ca 99 mm, skalförändring får ej ske!
 • Siffra, reklam eller annat får inte finns i en zon på 5 mm runt Svemo logotypen.
 • Svemo logo ska alltid exponeras på vit bakgrund.
 • I de fall nummerplåtens bakgrundsfärg är annan än vit ska, vit utfallande bakgrund alltid finnas överst på nummerplåten, se Bilaga F.
 • Minsta höjd för övre utfallande vit bakgrund är 26 mm.
  5 mm (frizon över logo) + 16 mm (Svemo logo) + 5 mm (frizon under logo)= 26 mm.
 • I de fall loggan även placeras på sidplåten (valfritt) ska den ha samma färg/storlek som på frontplåten och följa övriga riktlinjer enligt ovan.
 • Svemo eller annan reklamlogo får inte placeras i/på siffror.
 • Reklam får inte inskränka på möjligheterna att urskilja fordonets tävlingsnummer.

3.7 Drivmedel

SM

För aktuella regler och normer, se Svemo NT, kapitel 10.

Handelsbränsle ska användas. Med handelsbränsle menas sådan oblyad bensin som säljs till allmänheten i Sverige, miljöklass 1 eller 2.

Så kallad miljöbensin (alkylat) och fossilfritt bränsle får användas.

Etanolbränsle, E85 är inte tillåtet

3.8 Bränsleprov

SM
 • Vid provtagning kommer analys att ske enligt bestämmelser för Svensk- och Europeisk standard.
 • Provtagning sker genom att tappa 1 liter bränsle i två för ändamålet lämpliga kärl, som förseglas och förses med förarens och kontrollantens signatur.
 • Proverna ska sedan genom Chefstekniker eller supervisorns försorg omedelbart sändas till ackrediterat laboratorium för analys.
 • Se separat instruktion för bränsleprovtagning, som tillhandahålles av Svemo supervisor.
 • Bränsleprov beordras samt bekostas av Svemo. Kostnad för provtagning kan krävas av förare vars bränsle befunnits otillåtet vid prov. Se punkt 15.1.7 i NT.
 • Om bränsleprov avviker från tillåtna värden bestraffas föraren med uteslutning från aktuell tävling och dessutom ska anmälan göras till förbundsbestraffning.

4 TÄVLINGSOMRÅDE

SM

För varje tävlingsområde ska finnas av Svemo utfärdad banlicens och av myndigheter utfärdade tillstånd och föreskrifter, dessa ska följas.

4.1 Bana

SM
 • Banans längd ska vara mellan 500-3000 meter.
 • Vid SM-deltävlingar får banans längd ej understiga 500 m (undantagen säkerhet eller force majeure) men ej heller överstiga 3000 m (om inte tidigare skriftlig överenskommelse med Svemo Supermoto finns).
 • Banans underlag bör vara 70-80% asfalt och 20-30% naturmaterial (jord, grus etc).
 • Vid övergången från naturmaterial till asfalt får inte en hög kant bildas.
 • Ansvarig banbesiktigare äger rätt att godkänna annat banmaterial än det som är nämnt ovan (t.ex. betong).
 • Banans bredd får inte understiga 6 meter.
 • Minsta frigångshöjd under broar eller liknande är 3 meter.
 • Banmarkeringar i innersväng ska vara utformade så att föraren inte riskerar att fastna
 • Om det behövs bör banan vattnas i tillräcklig tid före och under träning och tävling för att säkerställa banans skick, säkerhet och undvika damm för publik och förare. (från SM delen)

4.2 Hopp

SM
 • Hopp och platåhopp är tillåtet. Dessa hopp ska göras så skonsamma som möjligt.
 • Hopp får ej vara utformade som trappor.
 • ”Whoop-de-doos” får ej finnas på Supermotobanor.
 • ”Waves” ska vara placerade i direkt anslutning till utgången efter en kurva, med ett rekommenderat mått om 6 meter, se Bilaga G.
 • Hoppsektioner med varierande material i underlaget ska utformas i samarbete med Svemo Supermoto.

4.3 Antal startande och banklasser

SM
 • Dessa riktlinjer kan användas vid besiktning av banor men vid ombesiktningar ska erfarenheter från banan vägas in.
Förare
30 stDe första 400 meterna efter start innehåller inga hopp.
Banans längd överstiger 1200 meter och hela banan har en bredd på minst 8 meter.
Bredden i första kurvan understiger ej 10 meter.
Förare
26 stDe första 200 meterna efter start innehåller inget hopp och har minst en kurva.
Banans längd överstiger 800 meter och hela banan har en bredd på minst 6 meter.
Förare
22 stKriterierna för fler startande uppfylls ej.

Svemo banbesiktigare har möjlighet att utifrån ovanstående krav besiktiga supermotobanor för endast träning (banklass E).

4.4 Säkerhet för åskådare

SM
 • Banan ska spärras av på ett sådant sätt att det klart framgår för obehöriga personer att de inte äger tillträde till banområdet.
 • Avspärrningen ska ske med nät av minst 1200 mm höjd eller annan anordning med minst motsvarande effektivitet.
 • Avspärrning bör förses med spänntråd eller överliggare så publik inte hänger ned nätet.
 • Avspärrning får inte i något fall utgöra del av skyddsanordning inom banområden.
 • Avstånd mellan avåkningszon och publikavspärrning ska vara minst 6 m oberoende av om publik är placerad på samma nivå som bana eller på en höjd eller på en läktare över bannivån.
 • Publikavspärrningar ska ske på ett för publiken tillfredställande sätt och i enlighet med polisens regler.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell FAP 512:1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).

4.5 Miljö

SM
 • Miljömatta krävs vid såväl tävling som träning.
 • Miljömatta ska användas under motorcykel och elverk.
 • Att inte använda miljömatta medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.
 • Miljömatta bör användas under servicefordon.
 • Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT).

4.6 Parkeringsdepå

SM
 • Gånghastighet gäller för samtliga fordon, max 7 km/h.
 • Det ska finnas depåplats för servicefordon/teamfordon, tält, och tävlingsmotorcyklar för varje anmäld förare.
 • Vid uppställning och service av motorcykel i parkeringsdepå ska denna vara parkerad på miljömatta med minimimått 160 x 100 x 0,5 cm som har kapacitet att hålla minst 1 liter och har tät undersida. Se även Svemo NT.
 • Djur ska vara kopplade och hållas på ett sådant sätt att de inte stör tävlingsmotorcyklar på väg till och från banan.

4.7 Bandepå

SM
 • Högsta hastighet i bandepå är 10 km/h.
 • Överträdelse under tidskval, kval- eller raceheat innebär uteslutning.
 • Vid träning ska utdömas straffavgift om 1000 kr.
 • Endast en bandepå får användas.
 • Bandepå ska placeras så att den inte utgör fara för de tävlande och på sådan plats att motlutet, i banans riktning, inte är större än 1% samt utgöras av hårt underlag (asfalt, betong eller liknande).

Förare kan passera bandepå som ligger parallellt med banan vid förlängd mållinje så som om de passerade mållinjen vad beträffar varvräkning och målgång.

Om bandepåns placering gör start från bandepå i tävlingsheat olämplig ska banan ha en anvisad plats för start för förare som ej är kapabel att starta från sin plats på gridden.

4.7.1 Depåtystnad

SM

Mellan kl 22:00 – 06:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas störande av omgivningen som önskar nattvila.

Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlingsledningen/Träningsansvarig/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

4.8 Banbesiktning

SM
 • Bana och banskiss ska vara besiktigad av en, av Svemo utsedd, banbesiktare senast tre dagar före första träning.
 • Banan och anläggningen ska vara besiktad senast dagen före tävling och/eller träning.
 • Vid besiktning ska placering av pole position avgöras och sedan föras in i banlicensen.
 • Parkering och bandepå ska finnas.
 • Banlicens utfärdad av Svemo ska finnas.

4.9 Startplatta

SM
 • Startgriden ska ha plats för minst tre förare i bredd.
 • Startplattans bredd bör ej understiga 10 meter. Om så är fallet ska antalet förare i bredd reduceras.
 • Antalet led bestäms av antalet förare som vistas på banan samtidigt som i sin tur bestäms av banlicensen.
 • Avståndet mellan varje förare ska vara minst 1 meter.
 • I varje led ska andra positionen vara offset så att den är 1 meter bakom första position i samma led och minst 1 meter åt sidan om första position; tredje position ska vara offset så att den är 1 meter bakom andra position i samma led och 1 meter åt sidan om andra position; fjärde position ska vara offset så att den är 1 meter bakom tredje position i samma led och 1 meter åt sidan om tredje position.
 • Andra led ska vara uppställt på samma sätt men positionerna ska vara förskjutna mellan de i ledet framför.
 • Led 3, 5 och 7 ska vara uppställt lika som första led.
 • Led 4 och 6 ska vara uppställt som andra led.
 • Det ska vara minst 4 meter mellan första position i varje led
 • Om startrakan är längre än 200 meter ska avståndet mellan leden ökas till 9 meter.
 • Varje startposition bör markeras med en vit linje (ca 80 cm x 8 cm). Varje motorcykel ska placeras centralt bakom denna linje.
 • Placeringen av pole position bestäms vid besiktningen.
 • Pole position placeras i ytterkant i förhållande till första kurva. Avvikelser från detta kan i undantagsfall förekomma.

4.10 Startraka

SM
 • Startrakan och första kurvan ska vara belagd (t.ex. asfalt eller betong)
 • Startrakan och första svängens banbredd bör ej understiga 10 meter bredd.
 • Startrakans längd efter startlinje bör vara minst 80 meter men bör inte överstiga 250 meter.

4.11 Sjukvård och säkerhet

SM

Se bilaga A ”Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto”.

4.11.1 Sjukvård

SM
 • Sjukvårdsansvarig ska vara på tävlingsplatsen minst 30 minuter före första träningen samt vara kvar på tävlingsplatsen minst 30 minuter efter sista heatet.
 • Under denna tid ska sjukvårdsansvarig utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad/skadade till Tävlingsledare och Supervisor som i sin tur vidarebefordrar information till förarens klubb och förbund.

En skaderapport från sjukvården till Tävlingsledare/Supervisor innefattar följande:

 • Namn/födelsedatum eller personnummer på den skadade.
 • Skadeplats (var på banan/depå det hände)
 • Typ av transport.
 • Mottagande sjukhus.
 • Får inte innehålla personbundna diagnoser.

Tävlingsledare och sjukvårdsansvarig kan utfärda licensspärr för förare som befaras skadad med till exempel hjärnskakning.

Se även bilaga A ”Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto”.

4.11.2 Sjukvårdsrum

SM
 • För att uppfylla bilaga A ”minimum sjukvårdsberedskap Supermoto” krav om skjukvårdsrum ska det finnas ett rum avsett för undersökning och omhändertagande av skadad förare.
 • Ambulans kan ersätta sjukvårdsrum om detta inte finns.

5 ORGANISATION AV TÄVLINGAR

SM

5.1 Tävlingsansökan

SM

Arrangör ansöker om tävlingstillstånd via Svemo TA. Statustävlingar som SM och RM ska ansökas till Svemo Supermoto via särskild blankett.

5.2 Maximalt antal startande

SM

Maximala antalet startande i träning och tävling enligt giltig Svemo banlicens.

5.3 Tilläggsregler (TR)

SM

Tilläggsregler laddas upp i Svemo TA för respektive tävling.
Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se (Supermoto).

5.4 Tävlingsanmälan (avanmälan, återbud)

SM

5.4.1 Anmälan

SM
 • Anmälan till tävlingen öppnas när tilläggsreglerna är godkända.
 • Föraren ska anmäla sig till tävling i Svemo TA.
 • Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är betald.
 • Giltig förarlicens ska alltid kunna visas upp vid tävlingen.

5.4.2 Återbud

SM

Om återbud ej lämnats i tid enligt tilläggsreglerna, tillfaller anmälningsavgiften arrangören i sin helhet.

5.4.3 Avanmälan

SM

Förare som väljer att avbryta tävlingshelgen har skyldighet att meddela detta till Tävlingsledaren.

6 TÄVLINGARS OCH TRÄNINGARS GENOMFÖRANDE

SM

6.1 Besiktning

SM

Besiktning av motorcykel och skyddsutrustning är obligatorisk. Chefstekniker har rätt att hindra motorcyklar som anses farliga/osäkra från att delta i tävling. Max två motorcyklar per förare i varje klass får besiktigas in.

6.2 Bränslekontroll

SM
 • En bränslekontroll kan genomföras när som helst under en tävling, enligt NT.
 • Förare, vars bränsle inte stämmer överens med dom tekniska kraven, utesluts från hela tävlingen och går miste om alla inkörda mästerskapspoäng. Föraren kommer också att få ersätta alla kostnader för testet och ytterligare straffavgift kan åläggas föraren.
 • Alla krav på bränslekontroll till följd av protest ska åtföljas av en handpenning om 5000 kronor och ska betalas till Svemo.
 • Varje nytt krav på kontroll ska framföras till Svemo inom fem dagar efter mottagningsdagen för resultatet av föregående kontroll som meddelats i enlighet med NT.

Efter sista kontrollen:

 • Den vinnande parten får tillbaka sin handpenning.
 • Den förlorande parten ska betala kostnaderna för alla genomförda kontroller efter att handpenningen som redan betalats, är avdragen.

6.3 Tävlingsupplägg

SM
 • Förarsammanträde ska hållas före det första träningspasset och det är obligatoriskt för alla förare att deltaga.
 • Tävlingsheatens längd ska vara ett visst antal varv (rekommendation max 15 min/raceheat).
 • Tävlingen kan t.ex. köras som tidskval och raceheat, alt. kval- och raceheat.
 • Innan kval- eller raceheat ska förare fått möjlighet att träna med eller utan tidtagning i minst så många minuter som ett kval- eller raceheat bedöms vara.
 • En förare ska under träning ha avlagt minst 3 på varandra följande varv eller ha god bankännedom innan föraren får ställa upp i kval- eller raceheat.

6.3.1 Jokerlane

SM
 • Jokerlane är en extra slinga utanför den ordinarie bansträckningen som alla förare i Elit- och Openklasserna ska köra en gång per heat.
 • En faktafunktionär håller koll på att alla har kört ett jokerlane per heat, och de förare som inte tar sitt jokerlanevarv bestraffas med tiden för jokerlane plus 15 sekunder i tidstillägg.
 • Ska Jokerlane användas ska detta anges i tilläggsreglerna för aktuell tävling.
 • Faktafunktionär ska utses för detta och namnges i tilläggsreglerna.

6.4 Startuppställning

SM
 • Startuppställning med tre eller fyra förare i bredd enligt SR 4.9.
 • Placering på grid enl. resultat från tidskval eller kvalheat.
 • Starten sker på asfalt genom masstart med gående motorer.
 • Startljus (rött) slocknande efter 2 – 5 sek, alt. med flagga.
 • Förare som tjuvstartar flyttas ner 5 placeringar i resultatlistan för sin klass alternativt Stop and Go enligt reglementet.

6.4.1 Poängräkning

SM

Poängfördelning för supportklasser hanteras som för SM-serie, se 8.6.1. Efter att samtliga deltävlingar genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare, som summeras i respektive seriesammanställning. Undantag: Elmotorcyklar, heat 1 och 3 ger poäng i elserie samt ordinarie serie. Heat 2 räknas endast till ordinarie serie (Open respektive Elit), men kan köras med både el- eller bensindriven motorcykel.

6.5 Sjukvård

SM

Se SR 4.11.1

6.6 Brandförsvar

SM
 • Funktionär med ansvar för brandförsvar ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen.
 • Om elmotorcykel deltar i tävlingen är det funktionär med ansvar för brandförsvar som ska tillse att det på alla banposteringar finns banfunktionär med kännedom om elmotorcykels funktion och de faror en havererad motorcykel kan innebära för omgivningen. Se även NT 10.7.
 • Erforderligt antal funktionärer speciellt avdelade och klädda i kläder för brandförsvar.

6.7 Utrustning

SM
 • Erforderligt antal brandsläckare placerade utmed banan samt vid start/mål.

6.8 Bevakning /Säkerhet

SM
 • Funktionär med ansvar för bevakning/säkerhet ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen, kan samordnas med ansvar enligt 6.1.2.
 • Erforderligt antal funktionärer och ordningsvakter, ska placeras ut på platser där publik kan befaras beträda område till vilket de inte äger tillträde.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell RPS FAP 512-1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).

6.9 Chefsfunktionär

SM

Utses av arrangören. Chefsfunktionären ansvarar för att leda arbetet för andra funktionärer som t.ex. chefstekniker, starter, säkerhetschef m.fl.

6.10 Faktafunktionär

SM

Utses av tävlingsledare och funktionärens namn och funktion ska stå i TR för respektive tävling.

Startfunktionärer och ljudmätare är faktafunktionärer.

6.11 Flaggsignaler

SM
 • På varje del av banan kan ges flaggsignaler av funktionär, vilka förare omedelbart ska åtlyda.
 • Ljussignaler kan ersätta flaggsignaler och deras placering och funktion ska förklaras både i tilläggsreglerna och vid förarmöte.

6.11.1 Officiella signaler

SM

Flaggor och ljussignaler som användas på träning och tävling ska ha samma betydelse.

6.11.2 Flaggstorlek

SM

Flagga bör vara 750 mm hög och 600 mm bred.

6.11.3 Flaggsignaler vid huvudpostering

SM
SignalBetydelse
Röd flagga, svängandeAvbryt, obligatoriskt för alla. Kör varsamt vidare till
banans utfart.
Röd flagga, stillaståendeStanna omedelbart, flaggan får inte passeras.
Svart flagga bör visas tillsammans
med förares nummer
Stopp för förare med aktuellt visat nummer.
Föraren ska omedelbart avsluta heatet och långsamt återvända till bandepån.
Föraren är utesluten från pågående heat.
Förare som inte respekterar flaggsignalen får inte fortsätta pågående tävling.
Gul flagga, kraftigt svängande som en 8:aFara, förbjudet att hoppa och köra om annat än det som orsakat gulflaggningen.
Var beredd att stanna.
Med hopp avses att alla hjulen är i luften.
Brott mot regeln skall medföra uteslutning ur tävlingsheat alternativt placeras föraren sist i tidskval.
Blå flagga, rörligUppmärksamma, du håller på att bli varvad. Föraren ska fortsätta köra som tidigare med konsekvent spårval men utan att täcka eller köra defensivt. (Den blå flaggan sköts av dedikerade funktionärer och bör vara utplacerade på minst 2 ställen runt banan)
Grön flaggaBanan klar för start.
Nationella flagganStart av tävlingsheat (Den nationella används när det
ej går att använda startljus för att starta tävlingsheatet)
Svart-vitrutig flaggaMålflagga slut på träning, uppvärmning eller tävlingsheat.

6.11.4

SM

Officiella tidssignaler under startproceduren ska ges på en vit tavla som är 750 mm hög och 600 mm bred, med stora svarta siffror på en sida som visar tiden. Siffrorna ska vara 500 mm höga.

Officiella startljussignaler ges enligt följande:

SignalBetydelse
Röda lampor, alla tända (Vid start)Starten går inom 5 sekunder.
Röda lampor, alla släcksStart.
 • Funktionärerna bör ha enhetliga skjortor eller västar med neutral färg, funktionär kan ha ledsiffra på sin väst.
 • Blåflagg bör hanteras på minst två platser utmed banan.
 • Det bör vara minst 2 funktionärer på varje postering: En som sköter flaggorna och en som kan hjälpa förare om det bedöms nödvändigt ur säkerhetssynpunkt.
 • Ytterligare en eller flera funktionärer rekommenderas vid hopp.
 • Radiokommunikation ska finnas mellan tävlingsledare, ansvarig startfunktionär, tidtagning och sjukvård.
 • Efter en tävling ska funktionärerna vara tillgängliga till protesttiden har gått ut.

6.12 Protester

SM

Ska ställas till Svemo Supervisor och lämnas till tävlingsledaren som snarast vidarebefordrar den till Svemo Supervisor.

 • Protest mot resultatlista ska inges inom 30 minuter från det att listan anslagits.
 • Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat tävlingsheat.

6.12.1 Protestavgift

SM
 • Protest ska vara skriftlig och åtföljas av en avgift om 500 kronor vilken återbetalas om protesten bifalles.
 • Avslås protesten ska Svemo Supervisor betala avgiften till Svemo.

Läs mer i NT kap. 15.

6.13 Genomförande av träning

SM

6.13.1 Säkerhet

SM
 • Svemo sjukvårdsväska enligt Bilaga A ska finnas vid banan på uppmärkt plats.
 • Bår bör finnas
 • Säkerhetsföreskrifter kan kompletteras med klubbens speciella säkerhetsföreskrifter, anslagna vid infart till banan. Se även Bilaga A.

6.13.2 Förare

SM

Förare får starta tillsammans och avflaggas efter ett visst antal varv (inga resultat får räknas och/eller publiceras).

6.13.3 Ansvar vid träning

SM

En träningsansvarig ska vara myndig (18 år fyllda), medlem i en Svemoansluten förening och ha god regelkännedom. Träningsansvarig utses av arrangerande förening.

En träningsansvarig ska alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Kollar att förare har giltig licens utfärdad av Svemo. Förare kan vid träning ha klubblicens alternativt tävlingslicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-på-licens.
 • Tar in träningsavgifter.
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR Supermoto samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsansvarig får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Tillser att sjukvårdsutrustning enligt ovan finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.

6.13.4 Antal startande vid träning

SM

Antal förare som ges möjlighet att träna på banan samtidigt finns angivet i banans banlicens.

7 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap Supermoto

SM

8 Bilaga B – Svenskt Mästerskap

SM

8.1 TÄVLINGAR

SM

Varje år genomförs Svenskt Mästerskap i Supermoto för Soloförare.

En serie av deltävlingar ska räknas in i Mästerskapet. Varje deltävling i serien ska vara inskriven i Svemo tävlingskalender.

Svenskt mästerskap (SM) genomförs enligt dessa regler, SM-manual Supermoto för aktuell säsong och kompletterande information från Svemo Supermoto, som publiceras på www.svemo.se (Supermoto).

Vid SM-tävling i Supermoto ska av Svemo Supermoto utsedd Supervisor närvara.

8.1.1 Antal deltävlingar och antal heat per tävling

SM

SM-deltävlingar i Supermoto börjar på utsatt tid för teknisk besiktning och slutar när alla följande punkter har genomförts.

 • Slutresultatet har godkänts av supervisor.
 • All tidsfrist för protester har löpt ut.
 • All teknisk-, sportslig- och dopingkontroll är avslutad.
 • Om en protest är inlämnad, blir inte resultatet officiellt förrän protesten behandlats och beslutats.
 • Tävlingsorganisationen ska fortsätta fungera tills protesttiden upphör.
 • Alla funktionärer och sjukvårdsansvarig ska under tiden stanna kvar på tävlingsarenan tillgänglig för tävlingsledaren.
 • SM-tävlingar i Supermoto ska anordnas på banor som har godkänts av Svemo och överensstämmer med Svemos SM-regler.
 • Ingen tävling får arrangeras innan arrangören har visat alla tillstånd för Supervisor.

8.1.2 Avlysande av mästerskapet

SM

Om färre än tre SM-deltävlingar genomförs avlyses mästerskapet.

8.2 ARRANGÖR

SM

Arrangör av Svenskt Mästerskap i Supermoto ska följa gällande regler (SR/NT/SPAR) och av Svemo Supermoto framtagen SM-Manual. Se www.svemo.se för SM-manual.

8.2.1 Inbjudan och tilläggsregler (TR)

SM

TR ska läggas in i Svemo TA för godkännande av utsedd Svemo Supervisor minst 30 dagar före tävling.

 • Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se (Supermoto, Tävlingar, Svenskt Mästerskap).
 • Det ska framgå om wildcard kommer att vara tillgängliga.
 • Om arrangören avser att använda transpondersystem för annat än orange transponder ska detta tydligt framgå i TR.

8.2.2 Program

SM

För varje SM-tävling med publik ska program produceras. Program kan vara tryckt eller digitalt. I programmet ska, förutom startlistor upptagande de startande i varje heat, återfinnas uppgifter enligt NT. Anmälare (team/företagslicens) vilken anmält en förare till tävling, ska ha sitt namn i program, start- och resultatlista.

8.2.3 Besiktning

SM
 • För SM-deltävlingar i Supermoto ska permanenta och temporära anläggningar vara färdigställda senast dagen före första officiella träning.
 • Vid ankomst ska tävlingsledare och supervisor inspektera banan och tävlingsområdet.
 • När anläggningen är godkänd får inga förändringar göras för i annat än särskilda fall och då endast för hänsyn till säkerhet eller force majeure efter beslut av Supervisor.

8.3 FÖRARE

SM

SM är öppet för:

 • Svensk förare som innehar Svemo Elit helårslicens i Supermoto.
 • Tidigare Elitförare med tillfällig Senior-licens efter ansökan och erhållande från Svemo Supermoto.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbunds ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd och med Elit jämförbar giltig förarlicens från sin federation.

8.3.1 Anmälan till tävling

SM

För samtliga tävlingar ska anmälan och betalning ske genom Svemo TA. Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är betald (14 dagar innan tävlingen).

8.3.2 Wildcard

SM
 • Wildcard kan sökas i förväg till SM baserat på tidigare resultat i Open.
 • Wildcard inför tävling kan endast ges förare med Junior/Senior helårslicens.
 • Beslut om wildcard tas av aktuell arrangör i samråd med Svemo Supermoto.
 • Efter särskild prövning av Svemo Supermoto kan wildcard ges förare – som innehar helårslicens – med goda resultat från roadracing eller motocross.

8.3.3 Klasser

SM
 • Endast klassen Elit körs som SM med valfri kubik, 2-takt och 4-takt, dock minst 125cc 2-takt/250cc 4-takt.
 • Supportklasserna Open, Open Dam. Street och Guldhjälm är tillåtna vid SM-deltävlingar. Vill ytterligare klass köra, ska detta ske i samråd med Svemo Supermoto
 • Tidsschemat för SM-klass ska alltid ges företräde.
 • Om det blir nödvändigt kan Tävlingsledare ändra tidsschemat, eller ställa in heat för supportklasser.
 • Klasserna Street och Guldhjälm får ej samköras med övriga klasser.

8.4 FUNKTIONÄRER

SM

8.4.1 Allmänt

SM

Vid genomförande av SM-deltävling ska följande funktionärer vara tillsatta:

 • Supervisor, tillsätts av Svemo Supermoto
 • Tävlingsledare med giltig tävlingsledarlicens, som ansvarar för att samtliga funktionärer känner till, följer och arbetar enligt gällande reglementen och anvisningar.

Funktionärerna nedan bör inneha funktionärslicens utfärdad av Svemo eller internationell funktionärslicens i enlighet med NT.

 • Tidtagningsansvarig
 • Chefstekniker
 • Säkerhetsansvarig
 • Tävlingssekreterare
 • Sjukvårdsansvarig
 • Miljöansvarig
 • Faktafunktionär, 6.10.
 • Banpostering, flaggvaktsfunktionär, minst 1 person per postering.

Utöver dessa bör nedanstående utsedda funktionärer finnas:

 • Biträdande tävlingsledare
 • Mediaansvarig
 • Publikvärd
 • Depåansvarig
 • Startleds funktionärer
 • Chefsfunktionärer i den omfattning som behövs för aktuell tävling

8.4.2 Sjukvård

SM

Tävlingsledare och sjukvårdsansvarig kan utfärda licensspärr för förare som befaras skadad med hjärnskakning.

Se även bilaga A ”Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto”.

8.5 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

SM

8.5.1 Administrativ kontroll

SM

Förare ska vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla sig i Race Office. Vid anmälan ska förarens licens och eventuellt starttillstånd kontrolleras

Varje SM-deltävling innehåller tre raceheat.

 • Varje raceheat ska motsvara max 15 minuters körning.
 • Distansen (antal varv) som ska genomföras i varje raceheat beror på tävlingsförhållandena vid varje enskild bana.
 • Tävlingsledaren beslutar om raceheatens längd (antal varv) i varje klass efter tidskval.

SM-deltävlingar i Supermoto arrangeras enligt följande modell vid endagstävling:

Fri träningMinst 1 x 15 minuter
(Guldhjälm 2 x 15 minuter)
1 x tidskval20 minuter
(Guldhjälm inget tidskval)
1 x uppvärmning10 minuter (se nedan och 14.)
3 x raceheat>15 minuter
(Guldhjälm 2 x <15 minuter)

Vid SM-deltävlingar i Supermoto som arrangeras över två tävlingsdagar gäller följande modell:

Dag 1:

Fri träning3 x 20 minuter (Supporterklasser minst 2 x 20 minuter)
(Guldhjälm 4 x <15 minuter)
1 x tidskval30 minuter
(Guldhjälm inget tidskval)

Dag 2:

2 x raceheat<15 min
1 x finalminst 8 minuter max 15 minuter

Längden på raceheaten anges i antal varv, se 15.

 • Tidsschemat, längden på fria träningen, tidskvalet och eventuell uppvärmning ska finnas angivet i tilläggsreglerna.
 • Startplaceringen utgår från förarnas snabbaste varvtider i raceheaten.

8.5.2 Förarmöte

SM
 • Förarmöte är obligatoriskt för samtliga förare.
 • Tävlingsledaren är den som bör hålla förarmöte eller annan ansvarig person.
 • Supervisor ska närvara.

8.5.3 Tidtagning

SM
 • Tävlingen ska köras med tidtagning och transponder vid allt deltagande.
 • Tidtagning med orange transponder.
 • Förare som saknar transponder ska i god tid meddela detta till arrangör. Svemo Supermoto har 5 transpondrar för uthyrning, dessa bokas via Svemo TA.
 • Arrangören har rätt att ta ut avgift för uthyrning av transponder.

8.5.4 Teknisk besiktning

SM

Teknisk besiktning ska utföras på samtliga deltagares tävlingsmotorcyklar, kontroll av tävlandes personliga utrustning, t.ex. hjälm, skinnställ och ryggskydd

 • Under tävling är förare bara tillåten att använda de motorcyklar som genomgått besiktning (max två per förare).
 • Före träningen ska en teknisk kontroll genomföras i enlighet med NT och/eller tävlingens tilläggsregler.
 • Den tekniska kontrollen ska utföras på tävlingsplatsen. Och bör innefatta ljudkontroll.
 • Varje förare ska visa en motorcykel i sitt namn och startnummer vid besiktningen.
 • Tävlingsheatet påbörjas när motorcykel anländer till waiting zone.

8.5.5 Teknisk kontroll under tävling

SM

När som helst under tävlingen kan Tävlingsledare eller Chefstekniker, kontrollera förarens motorcykel och/eller skyddsutrustning.

 • Föraren bär ansvaret att under hela tävlingen hålla sin motorcykel och skyddsutrustning i överensstämmelse med reglerna.
 • Tävlingsledaren kan när som helst under tävlingen bestraffa en förare vars motorcykels konstruktion eller skick kan vara en fara för sig själv eller andra förare.

8.5.6 Sponsordekaler och klistermärken

SM
 • Förare ska alltid kunna bereda plats i överkant på främre och båda sidors nummerskyltar för klistermärke från en av Svemo utsedd sponsor av Svenska Mästerskapet.
 • Platsen ska vara minst 5 cm hög och 10 cm bred.
 • Sponsordekaler och klistermärken tillhandahållas av arrangören i besiktningen.

8.5.7 Träning i samband med SM

SM
 • Träning och tidskval sker i grupper bildade enligt system som redovisats i TR och/eller PM.
 • Förare får en tidskvalsomgång och för att få starta i tävlingen ska förare ha fullbordat minst tre hela varv.
 • Tävlingsledaren kan bevilja start för förare som inte kört kval om denne bedöms känna till banan och inte utgör en fara för sig själv eller annan.
 • Föraren ska dock ha fullföljt minst tre varv på träningen.
 • I särskilda fall kan tävling genomföras utan tidskval, då utses startordningen av Svemo Supermoto i samråd med supervisor och tävlingsledare.
 • Då SM arrangeras över två dagar erbjuds förarna ett uppvärmningspass som första pass dag två. Deltagandet är frivilligt.

8.5.8 Startordning

SM
 • Startordningen (förarnas position på startgridden) till raceheaten baseras på varvtiderna från tidskvalet.
 • Den förare med snabbast varvtid startar på Pole Position.
 • Startordning i finalen baseras på deras snabbaste varvtid från raceheaten, skulle två förare få samma varvtid räknas raceheat 2 som avgörande.
 • Läget för Pole Position (position 1 på startgridden), bestäms vid besiktningen av banan.

8.5.8.1 Superpole (endast i Elit)

SM

De fyra snabbaste förarna efter ordinarie tidskval gör upp om placering 1-4 i ett separat superpole-kval. Superpole-kvalet körs direkt efter avslutat ordinarie tidskval och de fyra snabbaste förarna ska därför stanna kvar i waiting zone. Därefter kör varje förare ett utvarv och ett pole-varv.

8.5.9 Beträdande av bana

SM
 • Under pågående träning eller tävling får banan endast beträdas av tävlingsfunktionärer, säkerhetsfunktionärer och ackrediterad mediapersonal.

8.5.9.1

SM
 • Bandepån får även beträdas av mekaniker och teampersonal.
 • 15-årsgräns gäller i bandepån. Undantag på 15 årsgräns ges till förare som är anmälda i en supportklass under aktuell tävling.
 • Barnvagnar och djur är alltid förbjudet i bandepå.

8.5.10 Startprocedur

SM

Startproceduren beskriven i detta avsnitt avser raceheat och final.

8.5.10.1 10 minuter före utsläpp på bana:

SM
 • Ingången till waiting zone är öppen.
 • Varje förares motorcykel ska placeras i waiting zone. En förare anses ha påbörjat waiting zoneproceduren då dennes motorcykel är placerad i waiting zone och får därefter ej lämna waiting zone.
 • Det slutgiltiga valet av motorcykel som ska användas i ett tävlingsheat ska göras innan waiting zoneproceduren påbörjas. Efter detta är byte av motorcykel förbjudet.
 • I waiting zone är justeringar på motorcykeln tillåtna.
 • I waiting zone är tankning förbjudet.

8.5.10.2 Utsläpp på bana (tidpunkt i tidsschemat):

SM
 • Infarten till waiting zone stängs och utfarten till banan öppnas.
 • Infart och utfart får inte vara öppna samtidigt.
 • Förare lämnar waiting zone för att inta sin position på startgridden.
 • Motorcykeln rullas med motorn avstängd till sin position på startgridden. Alternativt körs motorcykeln kortast möjliga del av banvarv till startgridden. Arrangör meddelar vilket på förarsammanträde.
 • Vid ev. köbildning ut från waiting zone tillåts samtliga köande motorcyklar köras ut på banan och utfarten stängs omedelbart efter sist köande motorcykel.
 • Arrangören kan släppa in två reserver i waiting zone. Dessa släpps ut sist ur waiting zone i mån av plats i heatet.
 • Reserverna ska ha sina platser markerade längst bak på startplattan.
 • Vid startlinjen posteras en startfunktionär med två korslagda röda flaggor för att stoppa förarna.
 • Vid varje startled ska finnas en startleds funktionär som visar förarna till rätt startposition.
 • Förare som inte befinner sig i waiting zone då den stängs ska anvisas alternativ startplats. Dessa förare får ej delta i warm-up lap.
 • Förare som befinner sig i waiting zone men kommer för sent till utsläpp och utfarten är stängd äger rätt att starta warm-up lap från bandepån.
 • Förare som får tekniskt problem efter utsläpp på bana får återvända till bandepå för reparation. I detta fall måste föraren starta warm-up lap från bandepå.

8.5.10.3 Warm-up lap

SM
 • Vid varje startled ska finnas en funktionär som sträcker sin arm i luften för att markera att detta startled är klart.
 • När samtliga startledsfunktionärer givit sitt klartecken visar den funktionär som är placerad bakom sista startled grön flagga till TL och starter.
 • Startfunktionär med korslagda röda flaggor som varit placerad på startlinjen mellan 2:a och 3:e föraren släpper startfältet led för led genom att gå förbi respektive led och sänka flaggorna.
 • 30 sekunder efter sista led släppts ska bandepåutfart stängas med röd flagga eller rött ljus.
 • När samtliga led och förare passerat återgår funktionären till startlinjen, men denna gång bara med en röd flagga.
 • Om förare får problem under warm-up lap äger föraren rätt att uppsöka bandepå för reparation men måste starta från alternativ startplats när samtliga förare passerat.
 • Förare äger rätt att starta tills dess ledaren passerat startlinjen på sitt första varv. Detta ska skötas av TL eller av TL utsedd ansvarig startfunktionär.

8.5.10.4 Start

SM
 • Vid återkomsten till startplattan efter warm-up ska förarna återta sina respektive startpositioner.
 • Ingen del av motorcykeln eller föraren får passera den linje som markerar förarens startposition.
 • Inga arbeten eller fördröjningar av starten får göras.
 • När respektive startled är på plats visar startledsfunktionären detta genom att sträcka sin arm i luften.
 • När samtliga startledsfunktionärer givit sitt klartecken visar den funktionär som är placerad bakom sista startled grön flagga till TL och starter.
 • Funktionär som står på startlinjen med en röd flagga tar sig bort från sin position och går till sidan av banan.
 • Nu ska röda lampor tändas och starten sker när de röda lamporna släcks, två till fem sekunder efter att de tänts.

8.5.10.5 Start från alternativ startplats

SM
 • Den alternativa startplatsen ska övervakas av en startfunktionär med röd flagga.
 • Placeringen av den alternativa startplatsen anvisas av tävlingsledare.
 • Startfunktionären ska hålla en röd flagga framför förarna till dess sista startande passerat. Då sänker startfunktionären flaggan och starten går för förare på alternativ startplats.

8.5.10.6 Tjuvstart/”Stop and Go”

SM
 • Om motorcykelns främre hjulaxel är i rörelse eller korsar den linje som markerar förarens startposition på startplattan innan rödljuset släckts anses detta som tjuvstart.
 • En skylt om ca 800 x 600 mm med texten Stop and Go och tjuvstartande förares startnummer ska visas för förarna vid varvräkningstavlan, föraren i fråga måste då köra till den anvisade Stop and Go-zonen och stå stilla under ett antal sekunder som aviserats på förarmötet, (motorcykeln behöver inte stängas av) innan föraren kan återuppta heatet. Istället för Stop and Go kan tidstillägg användas
 • Den totala strafftiden skall motsvara ca 15 sekunder.
 • Denna uppgift handhas och kontrolleras av utsedd funktionär.
 • Om förare inte stannar, efter att ha blivit visad Stop and Go-skylten, under tre sammanhängande varv, utesluts föraren från heatet.
 • Om fler än en förare har tjuvstartat kallas de in efter varandra.
 • Ordningen på bestraffningarna baseras på startpositionerna så att den snabbaste föraren stoppas först.
 • Så länge påkallad förare inte stannat för att ta sitt straff, kallas inte nästa förare in förrän den förra föraren har stannat eller svartflaggats.
 • Om utsedd funktionär inte hinner utdela straff innan heatet är avslutat, läggs 15 sekunder till på förarens totaltid.
 • Stop and Go-zonen måste godkännas av Supervisor. Zonen placeras och märks ut på ett lämpligt ställe längs bankanten där förare och utsedd funktionär, utan att riskera säkerheten, ska utföra bestraffningen.

8.5.11 Avbryta tävlings- eller träningsheat

SM
 • Tävlingsledaren har rätt att i förväg stoppa en ”fri tränings”-omgång, tidskval eller tävlingsheat om så behövs av ex säkerhetsskäl eller andra fall av force majeure. I så fall visas en röd flagga för förarna.
 • Om ett tävlingsheat stoppas innan 2/3 av distansen är körd, blir det omstart av hela tävlingsheatet.
 • Positionerna på startplattan baseras på den placering förarna hade på varvet innan tävlingsheatet rödflaggades.
 • Förarna ska återvända till bandepån och omstarten ska ske så fort som möjligt efter att rödflaggan visades.
 • Byte av motorcykel är tillåtet.
 • Det slutliga valet ska göras innan uppvärmningsvarvet som föregår omstarten.
 • Om en eller fler förare anses ha orsakat rödflaggningen i tävlingsheatet, kan tävlingsledaren bestämma att dessa utesluts från omstarten eller straffa dem med sämre startposition på startgridden. I så fall ska föraren/förarna i fråga starta i ledet bakom sista startledet.
 • Om ett tävlingsheat stoppas efter att 2/3 av distansen är körd, anses tävlingsheatet vara fullföljt.
 • Resultatet baseras på den ordning förarna hade på varvet innan rödflagg visades.
 • Slutresultatet räknas efter det omstartade tävlingsheatet oberoende av första avbrutna tävlingsheatet.

8.6 SM-POÄNG OCH SLUTRESULTAT

SM

När föraren passerar mållinjen, ska denne alltid vara i kontakt med motorcykeln.

Alla deltagande förare placeras i den ordning de passerar mållinjen och efter slutförda varv vilket betyder att de förare som har samma antal varv som vinnaren placeras i den ordning de passerar mållinjen, följda av de förare som har ett varv färre, två varv färre o.s.v. Förare skall passera mållinjen efter vinnaren inom 2 minuter från första målgången, annars räknas det inte in i resultatet.

Skulle tävlingsheatet felaktigt målflaggas för tidigt, bestäms resultatet av ordningen under det varv avflaggningen skedde.

Om tävlingsheatet avflaggas för sent räknas resultatet vid den passering där avflaggningen borde ha skett.

 • Preliminärt resultat ska anslås snarast efter målgång.
 • Officiellt resultat offentliggörs inte förrän protesttiden har gått ut.
 • Om en protest är inlämnad, offentliggörs inte det officiella resultatet förrän ett beslut har tagits av Supervisor.
 • Om ett överklagande/vädjan på Supervisorn beslut har inkommit kan resultatet inte anses vara definitivt förrän ett sista beslut är taget av behörig instans(VI).

8.6.1 Poäng i SM-serie

SM

Efter att samtliga SM-deltävlingar genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare i en seriesammanställning.

Vinnare av mästerskapet är den förare som lyckas samla ihop flest antal poäng totalt, oavsett hur många raceheat och finaler föraren har fullföljt.

Poäng kommer att tilldelas förare i varje raceheat och finalheat enligt följande skala:

Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321

8.6.2 Lika poäng

SM

En förares intjänade poäng räknas bara in i den klass där de är erhållna.

Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o.s.v. Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet.

Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p.g.a. att två eller flera av förarna i fråga brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o.s.v. avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.

8.6.3 Tillkännagivanden och publicering

SM

Slutresultat för en tävling ska publiceras med reservation för slutgiltig fastställelse av Svemo. Slutresultat för samtliga tävlingsklasser ska registreras i Svemo TA inom 24 timmar från tävlingsresultatets fastställande.

Resultatlista ska innehålla följande:

 • Tävlingens namn
 • Datum och tävlingsbana
 • Klass
 • Position, förarens för- och efternamn
 • Förarens klubb
 • Förarens motorcykelmärke
 • Förarens Team (om Teamet står som ägare till en giltig teamlicens)
 • Antalet varv och tider för alla förare
 • Antalet klassificerade förare
 • Namnet på den förare som kört det snabbaste varvet + tid

8.6.4 Prisutdelning

SM

De första tre förarna i Elit, Open, Open Dam och Street, samt samtliga guldhjälmsförare, ska delta i prisutdelningen, som ska äga rum direkt efter sista raceheatet. All överträdelse mot denna regel kan bestraffas av tävlingsledaren. Prisutdelning i Open Dam sker endast om deltävlingen haft minst 4 deltagare i klassen.

8.6.5 Mästerskapstecken

SM

Efter avslutat mästerskap utdelas mästerskapstecken och medaljer enligt nedan.

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (könsneutral) under förutsättningen att slutsegraren innehar Svemo licens.
  Innehar slutsegraren licens av annan FIM-ansluten federation, delas RF-tecknet inte ut.
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo SM-diplom.

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i silver, (vitmetall).

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i brons.

9 Bilaga C – Enklare Tävling

SM

9.1 ALLMÄNT

SM

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, är förhoppningen att utveckla Supermotosporten i samarbete. Men, även en förenklad tävlingsform kräver regler.

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte konkurrerar med övrig tävlingsverksamhet

9.1.1 Tävlingens planerande och genomförande

SM
 • Arrangör ska genom Svemo TA ansöka om tävlingstillstånd.
 • Banlicens ska finnas och vara betald före tävlingen och tävlingsledare med tävlingsledarlicens i Motocross, Roadracing eller Supermoto ska finnas.
 • Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT.
 • Arrangör ska svara för att nödvändiga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med NT och SR för Supermoto.
 • Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo Supermoto.
 • Enklare tävling kan arrangeras samtidigt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Supermoto.
 • Enklare tävling arrangeras utan Svemo supervisor.
 • Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.
 • Besiktning av motorcykel och skyddsutrustning är obligatorisk.
 • Sjukvård, enligt SR Supermoto. Se även Bilaga A Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto.

9.2 TILLÄGGSREGLER (TR)

SM

Enligt Svemo NT.

Övrigt tävlingsupplägg bestäms av arrangören och ska framgå av TR.

9.3 ANMÄLAN TILL TÄVLING

SM

Anmälan ska ske i Svemo TA.

9.4 LICENS

SM
 • Förare ska vid anmälan uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens.
 • Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser för Supermoto.
 • Klubblicens är ej giltig.

9.5 FÖRARE

SM
 • Förare och fordon ska uppfylla de krav som finns enligt SR Supermoto.
 • Förare ska följa tävlingsledarens anvisningar.
 • Antalet förare är begränsat till max 100 startande.

9.6 FÖRARMÖTE

SM

Förarmöte är obligatoriskt för alla. Tävlingsledare håller förarmöte.

9.7 EFTER TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

SM
 • Senast fem dagar efter tävling ska Tävlingsledaren registrera tävlingsrapport i Svemo TA.
 • Efter tävlingen arkivera förteckning över samtliga deltagare med namn, adress och klubb.

10 Bilaga D – Klubbtävling

SM

10.1 SYFTE

SM

Tävlingsformen klubbtävling finns för att Svemo anslutna klubbar på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna anordna tävlingar för klubbens egna förare/medlemmar.

10.2 ARRANGÖR

SM

Svemo anslutna klubbar.

10.3 ANSÖKAN OM TÄVLING

SM

Tävling ska ansökas genom Svemo TA. Där ska uppgifter om datum, plats/bana, sport och tävlingsledarens namn anges. Ansökan ska göras senast 1 vecka före tävling. Ingen tillståndsavgift ska erläggas.

10.4 TÄVLINGSLEDARE

SM

Tävlingsledare ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens. Vid klubbtävlingar kan en person vara tävlingsledare i annan sport än den licensen är utfärdad för, förutsatt att tävlingsledaren sätter sig in i och följer aktuell sports specialreglemente.

10.5 DELTAGARE KLUBBTÄVLING

SM

10.5.1

SM

Förare som innehar giltig Svemo förarlicens (helårs eller tillfällig) kan delta i Klubbtävling under förutsättningen att föraren är medlem i klubben och att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Nationella förarlicenser är samtliga licenser utom klubblicens.

Tävlingsledaren avgör om tävlande behöver förarlicens i aktuell sport, om inte Specialreglementet (SR) anger annat.

10.5.2

SM

Om en förare med nationell licens är medlem i fler än en klubb får föraren delta i klubbtävlingar i samtliga dessa klubbar, förutsatt att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

10.5.3

SM

Förare som innehar klubblicens får endast delta i klubbtävling arrangerad av den klubb/sport där förarens klubblicens är registrerad. För deltagande i andra Svemo anslutna klubbars klubbtävling ska föraren uppgradera sin licens till lägst baslicens. Medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

10.6 GENOMFÖRANDE AV KLUBBTÄVLING

SM

Klubbtävling ska arrangeras i överensstämmelse med tillämpliga delar av Nationellt Tävlingsreglemente (NT) och respektive sports Specialreglemente (SR). Samarrangemang med en annan Svemo ansluten klubb är endast tillåtet om tävlingarna arrangeras separat och förare från de olika klubbarna inte kör samtidigt på banan. Tävling där förare har licens för olika klubbar och tävlar samtidigt på banan ska arrangeras som enklare tävling eller nationell tävling.

11 Bilaga E – Ljudmätning

SM

11.1 LJUDNIVÅER OCH MÄTMETODER

SM

Under perioden för denna regelbok kan rutinen och regler för ljudmätning förändras, mer information på www.svemo.se.

11.2 LJUDMÄTNING ENLIGT 2 METER MAX

SM

Förare som efter heat överskrider 114+2 dB(A), 116 dB(A) i ljudnivå ska bestraffas med 1 minuts tillägg på totaltiden i aktuellt heat. Detta gäller både 2-takt och 4-takt.

11.3 FÖRBEREDELSE AV MÄTARE

SM
 • Kalibrera mätaren till 93,5 eller 113,5 som kompensation för skumgummibollens filtrering.
 • Montera skumgummiboll (vindskydd).
 • Aktivera ”A” vägning.
 • FAST (snabb) tidsvägning ska vara aktiverad.
 • Välj mätskalan HI ex. 80-130 dB(A).
 • Aktivera funktionen MAX MIN, välj MAX.

11.4 PLACERING AV LJUDMÄTARE OCH MOTORCYKEL

SM
 • Ljudnivån ska mätas med ljudmätaren/mikrofonen fast monterad på stativ i horisontell position, bakom motorcykeln.
 • Mätplatsen ska vara belägen så att inga fasta föremål finns inom en radie av 10 meter.
 • Ljudmätaren placeras 2 meter bakom motorcykel i 45° vinkel från centrumlinjen, på samma sida som ljuddämparen och 1,35 meter över marknivå.
 • Avståndet 2 meter mäts från den punkt där centrum på bakhjulet når marken.
 • Det är att föredra mätning på mjukt underlag som inte ger resonans så som gräs eller grus.
 • Ljudmätning utförs inte då det regnar, detta avgörs av Chefstekniker i samråd med supervisor, alternativt tävlingsledare när supervisor ej är närvarande.
 • I annat än normal vind ska motorcykeln placeras i vindriktningen.
 • Omgivningsljud ska vara lägre än 90 dB(A).

Referenspunkter:

 • För en supermoto motorcykel: punkten där bakhjulet når marken.
 • För en supermoto motorcykel med två ljuddämpare genomförs mätningen på den sida som luftintaget sitter. Om luftintag sitter i centrum kan mätning göras på båda sidor.

11.4.1 Genomförande av mätning

SM

Kom ihåg att använda hörselskydd och att frikoppla.

 • Ljuddämpare som är försedd med någon form av insats i slutet vid utblås avsedd att begränsa ljudnivå ska vara fast monterad.
 • Motorcykeln ska stå på hjulen (samt vara varmkörd vid ankomst till mätplatsen).
 • När motor ej går på tomgång ska den vara frikopplad, detta är obligatoriskt vid all mätning.
 • Funktionär ställer sig på motsatt sida av motorcykeln där mikrofonen står eller framför styret nära framhjulet, för att inte skärma av eller finnas mellan motorcykel och mikrofon.
 • Funktionär ska ge full gas så fort som möjligt (ögonblickligen, inom 0,3 sekunder). Maxvarv ska hållas i minst 1 sekund. För att avsluta mätningen släpps gashandtaget snabbt.
 • Om resultatet överskrider gränsvärde och avgassmällar hörs ska testet göras om max två gånger.
 • För motorcykel utrustad med övervarvsskydd, ges full gas ögonblickligen inom 0,3 sekunder och hålls stilla på full gas i minst 1 sekund och/ eller det hörs att motorn övervarvar, släpp gashandtaget snabbt.
 • För motorcykel utan övervarvsskydd ska tiden med full gas vara mindre än 2 sekunder och/eller det hörs att motorn övervarvar.
 • Om motorn tenderar att kvävas, släpp gasen lite och ge sedan gas igen.
 • När mätresultatet anses vara fastställt, dokumentera och märk eventuellt ljuddämparen.
 • Nollställ mätaren inför nästa mätning (enligt aktuell mätares instruktion).
 • Resultat vid mätning ska inte rundas av.
 • Vid platsen för ljudmätning bör endast en funktionär finnas som utför provet (gasar, frikopplar och läser av mätaren). Detta för att minimera påverkan av mätningen (det rekommenderas att mikrofonen är ansluten till mätaren med kabel, så avläsning av resultatet förenklas).
 • Eventuellt kan frikopplingen skötas av förare, om funktionären så önskar.
 • Varje försök av förare som hindrar motor att nå publicerat maxvarvtal, anses bryta mot reglerna.
 • Även efter det att förarens motorcykel passerat mätning med godkänt resultat, kan mätning när som helst genomföras om, vid osäkerhet gällande godkänd ljudnivå.
 • Om varvtalet när varvtalsregulatorn aktiveras verkar vara för lågt, ska varvtalet kontrolleras med en varvräknare.
 • Vid den inledande besiktningen och ljudmätningen kan förare endast testa en extra ljuddämpare per motorcykel.
 • Utrustning för ljudmätning måste inkludera en kompatibel kalibrator.
 • Kalibrering ska utföras före ljudmätningen samt alltid före en efterkontroll som kan leda till disciplinära åtgärder.

Två kompletta ljudmätningsutrustningar bör finnas.

Korrigering
Klass 1 (Typ 1) ljudmätare: dra av 2 dB(A)
Klass 2 (Typ 2) ljudmätare: dra av 2 dB(A) Temperatur
Inga avdrag
Metodens precision (toleranser)
Alla korrigeringar adderas.

Ljudnivå
Högsta tillåtna ljudnivå är A enligt följande:
Ljudmätning före heat: 114dB(A)
Ljudmätning efter heat: 114dB(A) + 2dB(A)

11.4.2 Ljudmätning vid förbifart

SM
 • Kravet är enligt respektive banas miljökrav, dock max 95 dB(A) i förbifart.
 • Tillåten ljudnivå fastställs ytterst enligt lokala miljöföreskrifter och Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsport (NFS 2004:16).
 • All typ av elektronik som ändrar maxvarv får ej användas i samband med ljudmätning.
 • Kompletterande ljudmätning vid förbifart på bana kan komma att ske.
 • Ljudnivå ska hållas vid all körning på bana. Vid överskridande tas motorcykeln av banan och åtgärd ska vidtas innan ny körning får ske.

12 Bilaga F – Startnummer

SM

13 Bilaga G – Waves – Hopp

SM

14 Bilaga H – Startgrid

SM
1 ALLMÄNT
1.1 Definition och ändamål

Supermoto är en hastighetssport för motorcyklar som genomförs på en sluten bana och kan innehålla ett eller flera hopp. Banan bör bestå av underlag av såväl asfalt/betong som naturmaterial (jord/sand/grus).
Supermoto kan arrangeras på banor avsedda och anpassade för träning och/eller tävling, samt på tillfällig bana efter godkänd besiktning.

I detta specialreglemente för Supermoto refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR – specialreglemente
 • Svemo NT – nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.

Gällande version av detta reglemente med bilagor och tillägg finns publicerad på www.svemo.se.
Svemo Supermoto förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet besvaras av Svemo Supermoto, kontakt via e-post: supermoto@svemo.se.

1.2 Tävlingsform

Supermoto arrangeras för motorcyklar. Tävlingsformer i Supermoto (lägsta till högsta nivå):

 • Klubbtävling
 • Enklare tävling
 • Nationell tävling
 • Internationell tävling

Svenskt Mästerskap (SM) eller Riksmästerskap (RM) genomförs som internationell tävling. Se översikten ”Tävlingsformer Supermoto” på www.svemo.se (För föreningen, Arrangera tävling).

1.3 Supervisor

Supervisor har övervakande funktion under tävling.

 • Svemo Supervisor ska vara utsedd av Svemo Supermoto
 • Supervisor ska ha sitt första möte med tävlingsledaren minst 60 minuter före första officiella kvalificering.

För övriga nationella tävlingar utser Svemo Supermoto en supervisor.

2 FÖRARE
2.1 Förarlicenser
 • Förare som tränar ska inneha lägst klubblicens eller licens i annan sport. Tävling i Supermoto sker endast med giltig Supermotolicens.
 • För deltagande i tävlingar krävs giltig tävlingslicens (tillfällig- eller helårslicens – Elit, Senior, Junior eller Ungdom). Undantaget klubbtävlingar och enklare tävling som får köras på en baslicens.
 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha giltig licens samt starttillstånd från sitt förbund (FMN).
 • Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT, kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i förar-/passagerarlicensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring, och har en tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens.
 • För försäkringsinformation se Svemo NT eller www.svemo.se.
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.
 • Samtliga licenser, helårslicenser och tillfälliga, köper föraren via sin profil på Svemo TA. Kontakta Svemos licensavdelning vid frågor.

2.1.1 Vårdnadshavare
 • Vid tävling och träning ska förare som ej fyllt 18 år vara åtföljd av vårdnadshavare eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe.
 • Vårdnadshavaren får vara funktionär, under tiden de/det barn man har ansvar för, inte kör på banan.
 • Vårdnadshavaren ska vara medlem i Svemoansluten klubb och vara inskriven i föreningens medlemsregister i IdrottOnline samt känna till Specialreglementet för supermoto och NT.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att förarens motorcykel och personliga utrustning följer de regler som anges i detta reglemente och NT.
 • Vårdnadshavaren ska följa gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott mot dessa ovannämnda regler kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. (se separata regelverk för detta)

  Se även NT 6.1.1.1.

2.2 Förarutbildning
 • För att erhålla förarlicens Supermoto, helårslicens, eller tillfällig licens, krävs förarutbildning och godkännande av behörig förarutbildare både teoretiskt och praktiskt.
 • Föraren kontaktar en aktiv Supermoto-klubb för mer information om utbildning och medlemskap. Se även www.svemo.se (Supermoto) eller IUP (utbildningsplattformen) för utbildningsdatum.
 • Har föraren inte innehaft helårslicens inom en 5-årsperiod (oavsett sport), behöver föraren återigen godkännas av godkänd förarutbildare. I samråd med Svemo Supermoto ska föraren gå en ny utbildning, antingen endast teori eller komplett utbildning med teori med uppkörning, beroende på tidigare erfarenhet.

2.2.1 Motorcykel för uppkörning

Gatregistrerad motorcykel eller motorcykel för bankörning kan användas för uppkörning (praktiskt prov i förarutbildningen). Motorcykeln ska fungera under alla väderförhållanden (kan föraren inte delta i uppkörningen, kan föraren inte få licens).

2.3 Licensklasser Supermoto
Klubblicens12 år –
Guldhjälmslicens7-11 år
Ungdomslicens12-16 år
Baslicens15 år –
Juniorlicens15-23 år
Seniorlicens24-64 år (med hälsodeklaration varje år fr.o.m 65 år)
Elitlicens15-64 år (med hälsodeklaration varje år fr.o.m 65 år)

Hälsodeklaration
Se NT 6.1.1

2.3.1 Att välja rätt licens

Observera att samtliga licensklasser kräver uppkörning om inget annat anges nedan.

Guldhjälmslicens
Licensen gäller för träning och guldhjälmstävling. Barn med guldhjälmslicens får delta i klubbmästerskap. Se punkt 2.3.1.2.

Ungdomslicens
Giltigt för träning och tävling. Förare med ungdomslicens får endast köra motorcyklar i Open-klasserna.

Junior-/Seniorlicens
Giltigt för träning i Open-klasserna. Licensen väljs efter förarens ålder.

Elitlicens
Förare som deltar i SM-klassen Elit ska ha elitlicens.

Baslicens
Baslicens (årslicens) gäller för all träning i Sverige. Licensen gäller även för klubbtävling och Enklare tävling.

Klubblicens
Utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år (ingen uppkörning krävs) och gäller för träning på Svemo godkända banor i alla sporter (dock ej Roadracing och Dragracing) samt Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad.

Tillfällig licens
Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för tävling. För deltagande i SM-klasserna kan tidigare Elitförare tävla på tillfällig Senior-licens efter ansökan och erhållande från Svemo Supermoto.

Prova-På-licens
Gäller endast för prova-på-aktivitet och kan köpas från det kalenderår föraren fyller 13 år. Kräver inget medlemskap. Se NT (Licenser) för mer information.

2.3.1.1 Nationell/internationell licens
 • Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens är nationella licenser.
  Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla grundförsäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige.
 • Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se www.svemo.se för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.
 • Baslicensen gäller endast i Sverige, kan ej kompletteras med internationellt tillägg.
 • Elitlicens är nationell/internationell licens, vilket innebär att internationellt tillägg ingår.
 • Eventuella FIM-licenser kan tillkomma vid tävling upptagna i FIM-kalendern (IMN.NR).
2.3.1.2 Guldhjälmslicens
 • För förare med guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT punkt 6.1.1.1. Guldhjälm körs i klasserna 50 cc, 65 cc och 85 cc.
 • Klass 50 cc får köra samtidigt på banan som 65 cc och 85 cc.
 • Deltagande i tävlingsverksamheten kan ske t.o.m. det år föraren fyller 12 år.
 • Föraren måste kunna resa och starta sin egen motorcykel.
 • Vid tävlingsinriktad verksamhet med deltagare från flera klubbar, ska detta anmälas som Guldhjälmstävling. Om guldhjälmstävling genomförs i samband med en nationell tävling behövs inte separata tilläggsregler. En Guldhjälmstävling kan ingå i enklare tävling och klubbtävling.
 • För förare som innehar guldhjälmslicens, sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens det kalenderår föraren fyller 13 år. För förare med guldhjälmslicens krävs ingen ny uppkörning för ungdomslicens.
 • Barn som innehar guldhjälmslicens i annan sport inom Svemo kan utöka den med supermoto guldhjälmslicens genom kompletterande utbildning i utbildningsplattformen (IUP).
 • Nya Guldhjälms-förare måste genomgå teoretisk utbildning i IUP parallellt med vårdnadshavare samt genomföra en uppkörning.

2.3.2

Regler för klass-/kubiktillhörighet enligt ålder med motsvarande förarlicens. Svemo-licenser är giltiga per kalenderår. Licensierad förare får träna året innan kalenderåret då rätt ålder uppnås för tävling i en specifik klass.

Klass/kubikÅlderLicens
50cc 2-takt7 – 11 årGuldhjälm
65cc 2-takt8 – 11 årGuldhjälm
85cc 2-takt8 – 11 årGuldhjälm
150cc 4-takt9 – 11 årGuldhjälm
85-125cc12 – 16 årUngdom
Street
125cc 2-takt12-16 år/15 år – 23 år/24 – 64 årUngdom (se not.1)/Junior/Senior
250cc 4-takt15 år – 23 år/24 – 64 årJunior/Senior
Open
125cc 2-takt12-16 år/15 år – 23 år/24 – 64 år Ungdom (se not.1)/Junior/Senior
250cc 4-takt15 år – 23 år/24 – 64 årJunior/Senior
Elit
125cc 2-takt15 år – 64 årElit
250cc 4-takt15 år – 64 årElit

Noteringar:

1. För ungdom gäller max 250cc 2-takt.

2.4 Uppklassning
 • Förare på totalplaceringar 1 till 3 i avslutad Openserie klassas automatiskt upp till Elit. Gäller ej Open Dam.
 • Svemo Supermoto kan under säsongen besluta om automatisk uppklassning baserat på resultat och hastighet.
 • Önskan om uppklassning till Elitlicens sker via ansökan till Svemo Supermoto av förare och eventuell vårdnadshavare.

2.5 Nedklassning
 • Förare med Elitlicens som under tre på varandra följande kalenderår inte innehaft helårslicens, förlorar sin behörighet att ta ut en Elitlicens. Efter ansökan om uppklassning till Svemo Supermoto kan Elitlicens beviljas.
 • Önskar föraren nedklassning, skickas ansökan om detta till Svemo Supermoto för beslut.
 • Automatisk nedklassning kan ske löpande under säsong, om en förare har visat en utveckling som gör att föraren klassar in i en icke-elitklass. Resultat och hastighet kommer att vara faktorer för Svemo Supermoto beslut om automatisk nedklassning under säsong.
2.6 Wildcard till elitklass
 • Junior-/Seniorförare kan, i mån av plats, under en tävlingsdag per kalenderår prova på att tävla i elitklass, och får då ett så kallat wildcard.
 • Ansökan om wildcard, med uppgift om vilken tävling och klass som önskas, skickas till sportkoordinator för supermoto.
  Sportkoordinatorn tar emot ansökan och skapar turordningslista för respektive klass/ tävling. Förare som får denna möjlighet kan inte tävla i junior-/seniorklass vid samma tillfälle.
 • Arrangör har rätt att begränsa antalet wildcards vid ett och samma tillfälle.
 • Wildcard kan inte sökas för finalhelgen i årets SM-serie. Vill en förare köra en elitklass under finalhelgen, ska föraren ansöka om uppklassning till elit hos Svemo Supermoto.
2.7 Starttillstånd vid tävling utomlands
 • Vid träning eller tävling utomlands är det förarens ansvar att se till att inneha giltigt starttillstånd från Svemo och giltig licens.
 • Ett generellt starttillstånd finns på samtliga internationella licenser.
 • Licensen är digital och finns i förarens profil i Svemo TA.
 • Föraren kontaktar Svemos licensavdelning eller sportkoordinatorn om särskilt tillstånd erfordras, eller om frågor i samband med tävlingsanmälan uppstår.
 • Föraren rekommenderas att kontrollera att träning/tävling är sanktionerad av respektive lands FIM-anslutna förbund, så att Svemos licensförsäkring gäller.
2.8 Fasta startnummer
 • Förare som i föregående års SM-serie placerade sig som 1-3, har rätt till tävlingsnummer 1-3 i samma klass under kommande säsong.
  Svenskt Mästare kan ansöka om nummer 1, och förare med en andra- och tredjeplats kan ansöka om nummer 2 respektive 3.
 • Ansökan om positionsnummer 1–3 som tävlingsnummer skickas per mail till sportkoordinatorn.
 • Övriga tävlingsnummer väljer föraren själv via sin profil på Svemo TA. Se bilaga F.

Efter annonsering på www.svemo.se har föraren möjlighet att bekräfta sitt startnummer från tidigare säsong, i samma klass inför kommande säsong.

 • Fyra veckor efter annonsering kan samtliga förare fritt boka startnummer (ej 1-3) i önskad klass.
 • Det är inte tillåtet att boka startnummer som man inte avser att tävla med.
 • Tävlande ansvarar för att startnummer finns på motorcykeln enligt gällande regler.
 • Förare som innehaft startnummer, men ej tagit ut licens det senaste kalenderåret, mister sin rätt till sitt bokade startnummer.

2.9 Klädsel- och skyddsutrustning
 • Kontroll av utrustning sker i samband med säkerhetsbesiktning.
 • Skinnställ och skyddsutrustningen ska besiktas på föraren, för att även kunna kontrollera passformen.
 • Skinnställ och skyddsutrustning får inte ha lagats med tejp eller liknande material.

Följande klädsel och skyddsutrustning ska av säkerhetsskäl alltid användas vid framförande av motorcykel:

 • Skinnställ, får vara hel eller delad, men ska vara hel i sömmar och dragkedjor. Om overallen har foder av syntetiskt material ska extra overall av silke eller bomull bäras närmast kroppen.
 • Vid delat skinnställ ska överdel och underdel vara sammankopplade. Alternativt ska byxa och jacka överlappa över höft och rygg utan risk att separeras.
 • Skinnhandskar ska vara gjorda av läder eller annat material med likvärdiga egenskaper.
 • Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga). Stövlar från roadracing är inte tillåtna.
 • Ryggskydd enligt NT. Ryggskyddet ska bestå av en mjuk stötdämpande del, ex. foam, och ett kraftfördelande skal av ex. plast.
 • Hjälm med öppning av gångjärnstyp är inte tillåten. Se allmänna hjälmbestämmelser NT bilaga D.
 • Användande av skyddsglasögon, hjälmvisir och ‘tear off’ är tillåtet. Materialet i skyddsglasögon och visir ska vara av splitterfri typ.
 • Bröstplatta är en rekommendation men inget krav.
2.10 Doping – generellt

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).

Se även NT.

3 TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Endast motorcyklar avsedda för supermoto tillåts vid tävling och träning. Elmotorcyklar får köras i Open- eller Elitklass, beroende på vilken licens föraren har.

3.2 Fordon
3.2.1 Avgasrör

Alla skarpa kanter ska avrundas med en minimiradie av 2 mm.

3.2.2 Färdbroms
 • Främre bromsoksskruvar najas.
 • Bromsskivor i kolfibermaterial är förbjudet.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.
3.2.3 Styranordning
 • Styrets bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm.
 • Styret ska vara utrustat med ett mjukt skydd runt eventuell crossbar eller i avsaknad av sådan med ett mjukt skydd i mitten av styret som först och främst ska täcka styrinfästningarna.
 • Styrändar ska vara pluggade.
 • Kraftiga styrstopp (andra än styrdämpare) ska vara monterade för att förhindra att ett minsta avstånd av 30 mm mellan styre, inklusive dess reglage, och bensintank kan underskridas när styret vrids maximalt.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.
3.2.4 Fotstöd
 • Fotpinnar ska ha en bredd av minst 16 mm och ytterändarna ska vara utformade på så sätt att dem inte kan göra skada.
 • Fotpinnar ska vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.
3.2.5 Däck och innerslangar
 • Ventilhatten ska vara försedd med gummipackning.
 • Motocross-, enduro- och trialdäck är inte tillåtna.
 • Skärning av däcken är tillåtet.
 • Utökning av eventuellt tidigare däckmönster är tillåtet.
3.2.6 Bränsletank och oljeslangar
 • Tanklock ska vara så konstruerat att det inte ofrivilligt kan öppnas vid omkullkörning.
 • Oljeslangar får bytas men ska ha pressade eller gängade anslutningar och skruvas fast.
 • Slangklämmor tillåts ej.
3.2.7 Uppsamlingskärl
 • Uppsamlingskärl avsett att samla upp bränslespill och olja från luftningsanordningar eller olja som kan evakueras ur motor och/eller transmission, är obligatorisk, liksom uppsamlingskärl för kylvätska.
 • Den totala uppsamlingskapaciteten för bränsle, olja och kylvätska ska vara minst 0,5 liter. Dessa behållare ska tömmas före varje heatstart.
 • Vevhusventilation ska antingen ledas till luftbox eller ventileras via ytterligare uppsamlingskärl.
 • Vevhusventilationen får inte vara så konstruerad så att den kan förorsaka oljespill via ventilation eller packningar.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.
3.2.8 Justeringar av motorcykel

Under träning/tävling får justeringar och tankning av motorcykeln endast ske i bandepå eller fordonsdepå – vid tankning ska motorn vara avstängd.

3.2.9 Kylvätska

Endast tillsatsmedel för smörjning och korrosionsskydd får tillsättas. OBS! Glykol är inte tillåtet.

3.2.10 Kedja
 • Den primära transmissionen (främre drivkransen) ska av säkerhetsskäl täckas av ett skydd, vilket förhindrar att fingrar kan komma i kontakt med transmissionens olika delar (kransen och kedjan).
 • Kedjeskydd som förhindrar klämskador mellan sekundärtransmission och kedja ska finnas monterat på svingarmens undersida.

3.2.11 Låsning av muttrar och skruvar
 • Alla skruvar och muttrar som kan förorsaka oljespill om de lossnar, ska vara låsta med låstråd.
 • Låstråden ska vara rostfri, glödgad och av blankdragen kvalitet, och inte tunnare än 0,7 mm.
 • I klassen Street ges undantag om Chefstekniker godkänner motorcykeln.
3.2.12 Registreringsnummerplåtar

Registreringsnummerplåt och dess fäste får inte finnas monterad på tävlingsmotorcykel.

3.2.13 Lamp- och reflexglas
 • Eventuella lampglas och reflexglas ska avlägsnas eller skyddstejpas.
 • Strålkastarglas får dock endast demonteras om kåpinklädnad monteras framför strålkastarhuset.
 • Vid regn, dimma eller dålig sikt är det tillåtet att använda bromsljus med kontakt på styret och/eller fotbromsen.
3.2.14 Passagerarfotstöd, sido- och centralstöd

Eventuella passagerarfotstöd ska liksom sido- och centralstöd demonteras eller låsas i infällt läge.

3.3 Specialregler
3.3.1 Minimivikter

Inga minimivikter gäller för motorcyklar utan bränsle.

3.3.2 Färdbroms

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod bromsverkan på bak- respektive framhjul.

3.3.3 Stoppanordning

Motorcykeln ska vara utrustad med en fungerande tändningsbrytare som är monterad antingen på höger eller vänster sida av styret (inom räckhåll för handen där den normalt befinner sig under körning) och den ska vara kapabel att stoppa en startad motor.

3.3.4 Handtagsskydd
 • Handtagsskydd är obligatoriskt över koppling och handbroms.
 • Skyddet ska ha två fästpunkter, en innanför handtaget och en i styrändan.
 • Handtagskydden bör vara tillverkade med metallförstärkning mellan fästpunkterna.
3.4 Utformning av startnummer

Se punkt 2.8 Startnummer.

3.5 Nummerplåtar
 • Ska vara tillverkade i ett flexibelt material (t e x plast).
 • Ska ha en storlek tillräcklig att bära tre siffror av det slag som är bestämt nedan.
 • Får ej bukta mer än 50 mm.
 • Får ej vara täckta eller vikta (knäckta).
 • Siffror ska vara tydligt avläsbara.
 • En nummerplåt ska finnas framtill, de två andra ska finnas längs med var sida av motorcykeln, väl synliga för publik och funktionärer.
 • I stället för separata nummerplåtar kan lämplig plats på konstruktionen markeras/ lackas för att användas som nummerplåt om de överensstämmer med övriga regler.
 • Reklam får inte inskränka på möjligheterna att urskilja fordonets tävlingsnummer.

Minsta dimensioner för siffror:

Siffrans höjd:100 mm
Varje siffras totalbredd:60 mm
Delbredd:20 mm
Avstånd mellan siffror:10 mm
Avstånd till kant på nummerbotten:min 10 mm

Se även Bilaga F.

3.6 Reklam
 • Reklam får finnas i angivet område, gäller både främre -och sidskyltar, se Bilaga F.
 • Svemos svarta logotyp ska finnas på främre nummerplåten vid deltagande i SM, valfritt i övriga klasser och tävlingar.
 • Logon ska ha: höjd 16 mm och längd ca 99 mm, skalförändring får ej ske!
 • Siffra, reklam eller annat får inte finns i en zon på 5 mm runt Svemo logotypen.
 • Svemo logo ska alltid exponeras på vit bakgrund.
 • I de fall nummerplåtens bakgrundsfärg är annan än vit ska, vit utfallande bakgrund alltid finnas överst på nummerplåten, se Bilaga F.
 • Minsta höjd för övre utfallande vit bakgrund är 26 mm.
  5 mm (frizon över logo) + 16 mm (Svemo logo) + 5 mm (frizon under logo)= 26 mm.
 • I de fall loggan även placeras på sidplåten (valfritt) ska den ha samma färg/storlek som på frontplåten och följa övriga riktlinjer enligt ovan.
 • Svemo eller annan reklamlogo får inte placeras i/på siffror.
 • Reklam får inte inskränka på möjligheterna att urskilja fordonets tävlingsnummer.
3.7 Drivmedel

För aktuella regler och normer, se Svemo NT, kapitel 10.

Handelsbränsle ska användas. Med handelsbränsle menas sådan oblyad bensin som säljs till allmänheten i Sverige, miljöklass 1 eller 2.

Så kallad miljöbensin (alkylat) och fossilfritt bränsle får användas.

Etanolbränsle, E85 är inte tillåtet

3.8 Bränsleprov
 • Vid provtagning kommer analys att ske enligt bestämmelser för Svensk- och Europeisk standard.
 • Provtagning sker genom att tappa 1 liter bränsle i två för ändamålet lämpliga kärl, som förseglas och förses med förarens och kontrollantens signatur.
 • Proverna ska sedan genom Chefstekniker eller supervisorns försorg omedelbart sändas till ackrediterat laboratorium för analys.
 • Se separat instruktion för bränsleprovtagning, som tillhandahålles av Svemo supervisor.
 • Bränsleprov beordras samt bekostas av Svemo. Kostnad för provtagning kan krävas av förare vars bränsle befunnits otillåtet vid prov. Se punkt 15.1.7 i NT.
 • Om bränsleprov avviker från tillåtna värden bestraffas föraren med uteslutning från aktuell tävling och dessutom ska anmälan göras till förbundsbestraffning.
4 TÄVLINGSOMRÅDE

För varje tävlingsområde ska finnas av Svemo utfärdad banlicens och av myndigheter utfärdade tillstånd och föreskrifter, dessa ska följas.

4.1 Bana
 • Banans längd ska vara mellan 500-3000 meter.
 • Vid SM-deltävlingar får banans längd ej understiga 500 m (undantagen säkerhet eller force majeure) men ej heller överstiga 3000 m (om inte tidigare skriftlig överenskommelse med Svemo Supermoto finns).
 • Banans underlag bör vara 70-80% asfalt och 20-30% naturmaterial (jord, grus etc).
 • Vid övergången från naturmaterial till asfalt får inte en hög kant bildas.
 • Ansvarig banbesiktigare äger rätt att godkänna annat banmaterial än det som är nämnt ovan (t.ex. betong).
 • Banans bredd får inte understiga 6 meter.
 • Minsta frigångshöjd under broar eller liknande är 3 meter.
 • Banmarkeringar i innersväng ska vara utformade så att föraren inte riskerar att fastna
 • Om det behövs bör banan vattnas i tillräcklig tid före och under träning och tävling för att säkerställa banans skick, säkerhet och undvika damm för publik och förare. (från SM delen)
4.2 Hopp
 • Hopp och platåhopp är tillåtet. Dessa hopp ska göras så skonsamma som möjligt.
 • Hopp får ej vara utformade som trappor.
 • ”Whoop-de-doos” får ej finnas på Supermotobanor.
 • ”Waves” ska vara placerade i direkt anslutning till utgången efter en kurva, med ett rekommenderat mått om 6 meter, se Bilaga G.
 • Hoppsektioner med varierande material i underlaget ska utformas i samarbete med Svemo Supermoto.
4.3 Antal startande och banklasser
 • Dessa riktlinjer kan användas vid besiktning av banor men vid ombesiktningar ska erfarenheter från banan vägas in.
Förare
30 stDe första 400 meterna efter start innehåller inga hopp.
Banans längd överstiger 1200 meter och hela banan har en bredd på minst 8 meter.
Bredden i första kurvan understiger ej 10 meter.
Förare
26 stDe första 200 meterna efter start innehåller inget hopp och har minst en kurva.
Banans längd överstiger 800 meter och hela banan har en bredd på minst 6 meter.
Förare
22 stKriterierna för fler startande uppfylls ej.

Svemo banbesiktigare har möjlighet att utifrån ovanstående krav besiktiga supermotobanor för endast träning (banklass E).

4.4 Säkerhet för åskådare
 • Banan ska spärras av på ett sådant sätt att det klart framgår för obehöriga personer att de inte äger tillträde till banområdet.
 • Avspärrningen ska ske med nät av minst 1200 mm höjd eller annan anordning med minst motsvarande effektivitet.
 • Avspärrning bör förses med spänntråd eller överliggare så publik inte hänger ned nätet.
 • Avspärrning får inte i något fall utgöra del av skyddsanordning inom banområden.
 • Avstånd mellan avåkningszon och publikavspärrning ska vara minst 6 m oberoende av om publik är placerad på samma nivå som bana eller på en höjd eller på en läktare över bannivån.
 • Publikavspärrningar ska ske på ett för publiken tillfredställande sätt och i enlighet med polisens regler.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell FAP 512:1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).
4.5 Miljö
 • Miljömatta krävs vid såväl tävling som träning.
 • Miljömatta ska användas under motorcykel och elverk.
 • Att inte använda miljömatta medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.
 • Miljömatta bör användas under servicefordon.
 • Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT).
4.6 Parkeringsdepå
 • Gånghastighet gäller för samtliga fordon, max 7 km/h.
 • Det ska finnas depåplats för servicefordon/teamfordon, tält, och tävlingsmotorcyklar för varje anmäld förare.
 • Vid uppställning och service av motorcykel i parkeringsdepå ska denna vara parkerad på miljömatta med minimimått 160 x 100 x 0,5 cm som har kapacitet att hålla minst 1 liter och har tät undersida. Se även Svemo NT.
 • Djur ska vara kopplade och hållas på ett sådant sätt att de inte stör tävlingsmotorcyklar på väg till och från banan.
4.7 Bandepå
 • Högsta hastighet i bandepå är 10 km/h.
 • Överträdelse under tidskval, kval- eller raceheat innebär uteslutning.
 • Vid träning ska utdömas straffavgift om 1000 kr.
 • Endast en bandepå får användas.
 • Bandepå ska placeras så att den inte utgör fara för de tävlande och på sådan plats att motlutet, i banans riktning, inte är större än 1% samt utgöras av hårt underlag (asfalt, betong eller liknande).

Förare kan passera bandepå som ligger parallellt med banan vid förlängd mållinje så som om de passerade mållinjen vad beträffar varvräkning och målgång.

Om bandepåns placering gör start från bandepå i tävlingsheat olämplig ska banan ha en anvisad plats för start för förare som ej är kapabel att starta från sin plats på gridden.

4.7.1 Depåtystnad

Mellan kl 22:00 – 06:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas störande av omgivningen som önskar nattvila.

Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlingsledningen/Träningsansvarig/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

4.8 Banbesiktning
 • Bana och banskiss ska vara besiktigad av en, av Svemo utsedd, banbesiktare senast tre dagar före första träning.
 • Banan och anläggningen ska vara besiktad senast dagen före tävling och/eller träning.
 • Vid besiktning ska placering av pole position avgöras och sedan föras in i banlicensen.
 • Parkering och bandepå ska finnas.
 • Banlicens utfärdad av Svemo ska finnas.
4.9 Startplatta
 • Startgriden ska ha plats för minst tre förare i bredd.
 • Startplattans bredd bör ej understiga 10 meter. Om så är fallet ska antalet förare i bredd reduceras.
 • Antalet led bestäms av antalet förare som vistas på banan samtidigt som i sin tur bestäms av banlicensen.
 • Avståndet mellan varje förare ska vara minst 1 meter.
 • I varje led ska andra positionen vara offset så att den är 1 meter bakom första position i samma led och minst 1 meter åt sidan om första position; tredje position ska vara offset så att den är 1 meter bakom andra position i samma led och 1 meter åt sidan om andra position; fjärde position ska vara offset så att den är 1 meter bakom tredje position i samma led och 1 meter åt sidan om tredje position.
 • Andra led ska vara uppställt på samma sätt men positionerna ska vara förskjutna mellan de i ledet framför.
 • Led 3, 5 och 7 ska vara uppställt lika som första led.
 • Led 4 och 6 ska vara uppställt som andra led.
 • Det ska vara minst 4 meter mellan första position i varje led
 • Om startrakan är längre än 200 meter ska avståndet mellan leden ökas till 9 meter.
 • Varje startposition bör markeras med en vit linje (ca 80 cm x 8 cm). Varje motorcykel ska placeras centralt bakom denna linje.
 • Placeringen av pole position bestäms vid besiktningen.
 • Pole position placeras i ytterkant i förhållande till första kurva. Avvikelser från detta kan i undantagsfall förekomma.
4.10 Startraka
 • Startrakan och första kurvan ska vara belagd (t.ex. asfalt eller betong)
 • Startrakan och första svängens banbredd bör ej understiga 10 meter bredd.
 • Startrakans längd efter startlinje bör vara minst 80 meter men bör inte överstiga 250 meter.
4.11 Sjukvård och säkerhet

Se bilaga A ”Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto”.

4.11.1 Sjukvård
 • Sjukvårdsansvarig ska vara på tävlingsplatsen minst 30 minuter före första träningen samt vara kvar på tävlingsplatsen minst 30 minuter efter sista heatet.
 • Under denna tid ska sjukvårdsansvarig utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad/skadade till Tävlingsledare och Supervisor som i sin tur vidarebefordrar information till förarens klubb och förbund.

En skaderapport från sjukvården till Tävlingsledare/Supervisor innefattar följande:

 • Namn/födelsedatum eller personnummer på den skadade.
 • Skadeplats (var på banan/depå det hände)
 • Typ av transport.
 • Mottagande sjukhus.
 • Får inte innehålla personbundna diagnoser.

Tävlingsledare och sjukvårdsansvarig kan utfärda licensspärr för förare som befaras skadad med till exempel hjärnskakning.

Se även bilaga A ”Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto”.

4.11.2 Sjukvårdsrum
 • För att uppfylla bilaga A ”minimum sjukvårdsberedskap Supermoto” krav om skjukvårdsrum ska det finnas ett rum avsett för undersökning och omhändertagande av skadad förare.
 • Ambulans kan ersätta sjukvårdsrum om detta inte finns.
5 ORGANISATION AV TÄVLINGAR
5.1 Tävlingsansökan

Arrangör ansöker om tävlingstillstånd via Svemo TA. Statustävlingar som SM och RM ska ansökas till Svemo Supermoto via särskild blankett.

5.2 Maximalt antal startande

Maximala antalet startande i träning och tävling enligt giltig Svemo banlicens.

5.3 Tilläggsregler (TR)

Tilläggsregler laddas upp i Svemo TA för respektive tävling.
Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se (Supermoto).

5.4 Tävlingsanmälan (avanmälan, återbud)
5.4.1 Anmälan
 • Anmälan till tävlingen öppnas när tilläggsreglerna är godkända.
 • Föraren ska anmäla sig till tävling i Svemo TA.
 • Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är betald.
 • Giltig förarlicens ska alltid kunna visas upp vid tävlingen.
5.4.2 Återbud

Om återbud ej lämnats i tid enligt tilläggsreglerna, tillfaller anmälningsavgiften arrangören i sin helhet.

5.4.3 Avanmälan

Förare som väljer att avbryta tävlingshelgen har skyldighet att meddela detta till Tävlingsledaren.

6 TÄVLINGARS OCH TRÄNINGARS GENOMFÖRANDE
6.1 Besiktning

Besiktning av motorcykel och skyddsutrustning är obligatorisk. Chefstekniker har rätt att hindra motorcyklar som anses farliga/osäkra från att delta i tävling. Max två motorcyklar per förare i varje klass får besiktigas in.

6.2 Bränslekontroll
 • En bränslekontroll kan genomföras när som helst under en tävling, enligt NT.
 • Förare, vars bränsle inte stämmer överens med dom tekniska kraven, utesluts från hela tävlingen och går miste om alla inkörda mästerskapspoäng. Föraren kommer också att få ersätta alla kostnader för testet och ytterligare straffavgift kan åläggas föraren.
 • Alla krav på bränslekontroll till följd av protest ska åtföljas av en handpenning om 5000 kronor och ska betalas till Svemo.
 • Varje nytt krav på kontroll ska framföras till Svemo inom fem dagar efter mottagningsdagen för resultatet av föregående kontroll som meddelats i enlighet med NT.

Efter sista kontrollen:

 • Den vinnande parten får tillbaka sin handpenning.
 • Den förlorande parten ska betala kostnaderna för alla genomförda kontroller efter att handpenningen som redan betalats, är avdragen.
6.3 Tävlingsupplägg
 • Förarsammanträde ska hållas före det första träningspasset och det är obligatoriskt för alla förare att deltaga.
 • Tävlingsheatens längd ska vara ett visst antal varv (rekommendation max 15 min/raceheat).
 • Tävlingen kan t.ex. köras som tidskval och raceheat, alt. kval- och raceheat.
 • Innan kval- eller raceheat ska förare fått möjlighet att träna med eller utan tidtagning i minst så många minuter som ett kval- eller raceheat bedöms vara.
 • En förare ska under träning ha avlagt minst 3 på varandra följande varv eller ha god bankännedom innan föraren får ställa upp i kval- eller raceheat.
6.3.1 Jokerlane
 • Jokerlane är en extra slinga utanför den ordinarie bansträckningen som alla förare i Elit- och Openklasserna ska köra en gång per heat.
 • En faktafunktionär håller koll på att alla har kört ett jokerlane per heat, och de förare som inte tar sitt jokerlanevarv bestraffas med tiden för jokerlane plus 15 sekunder i tidstillägg.
 • Ska Jokerlane användas ska detta anges i tilläggsreglerna för aktuell tävling.
 • Faktafunktionär ska utses för detta och namnges i tilläggsreglerna.
6.4 Startuppställning
 • Startuppställning med tre eller fyra förare i bredd enligt SR 4.9.
 • Placering på grid enl. resultat från tidskval eller kvalheat.
 • Starten sker på asfalt genom masstart med gående motorer.
 • Startljus (rött) slocknande efter 2 – 5 sek, alt. med flagga.
 • Förare som tjuvstartar flyttas ner 5 placeringar i resultatlistan för sin klass alternativt Stop and Go enligt reglementet.
6.4.1 Poängräkning

Poängfördelning för supportklasser hanteras som för SM-serie, se 8.6.1. Efter att samtliga deltävlingar genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare, som summeras i respektive seriesammanställning. Undantag: Elmotorcyklar, heat 1 och 3 ger poäng i elserie samt ordinarie serie. Heat 2 räknas endast till ordinarie serie (Open respektive Elit), men kan köras med både el- eller bensindriven motorcykel.

6.5 Sjukvård

Se SR 4.11.1

6.6 Brandförsvar
 • Funktionär med ansvar för brandförsvar ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen.
 • Om elmotorcykel deltar i tävlingen är det funktionär med ansvar för brandförsvar som ska tillse att det på alla banposteringar finns banfunktionär med kännedom om elmotorcykels funktion och de faror en havererad motorcykel kan innebära för omgivningen. Se även NT 10.7.
 • Erforderligt antal funktionärer speciellt avdelade och klädda i kläder för brandförsvar.
6.7 Utrustning
 • Erforderligt antal brandsläckare placerade utmed banan samt vid start/mål.
6.8 Bevakning /Säkerhet
 • Funktionär med ansvar för bevakning/säkerhet ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen, kan samordnas med ansvar enligt 6.1.2.
 • Erforderligt antal funktionärer och ordningsvakter, ska placeras ut på platser där publik kan befaras beträda område till vilket de inte äger tillträde.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell RPS FAP 512-1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).
6.9 Chefsfunktionär

Utses av arrangören. Chefsfunktionären ansvarar för att leda arbetet för andra funktionärer som t.ex. chefstekniker, starter, säkerhetschef m.fl.

6.10 Faktafunktionär

Utses av tävlingsledare och funktionärens namn och funktion ska stå i TR för respektive tävling.

Startfunktionärer och ljudmätare är faktafunktionärer.

6.11 Flaggsignaler
 • På varje del av banan kan ges flaggsignaler av funktionär, vilka förare omedelbart ska åtlyda.
 • Ljussignaler kan ersätta flaggsignaler och deras placering och funktion ska förklaras både i tilläggsreglerna och vid förarmöte.
6.11.1 Officiella signaler

Flaggor och ljussignaler som användas på träning och tävling ska ha samma betydelse.

6.11.2 Flaggstorlek

Flagga bör vara 750 mm hög och 600 mm bred.

6.11.3 Flaggsignaler vid huvudpostering
SignalBetydelse
Röd flagga, svängandeAvbryt, obligatoriskt för alla. Kör varsamt vidare till
banans utfart.
Röd flagga, stillaståendeStanna omedelbart, flaggan får inte passeras.
Svart flagga bör visas tillsammans
med förares nummer
Stopp för förare med aktuellt visat nummer.
Föraren ska omedelbart avsluta heatet och långsamt återvända till bandepån.
Föraren är utesluten från pågående heat.
Förare som inte respekterar flaggsignalen får inte fortsätta pågående tävling.
Gul flagga, kraftigt svängande som en 8:aFara, förbjudet att hoppa och köra om annat än det som orsakat gulflaggningen.
Var beredd att stanna.
Med hopp avses att alla hjulen är i luften.
Brott mot regeln skall medföra uteslutning ur tävlingsheat alternativt placeras föraren sist i tidskval.
Blå flagga, rörligUppmärksamma, du håller på att bli varvad. Föraren ska fortsätta köra som tidigare med konsekvent spårval men utan att täcka eller köra defensivt. (Den blå flaggan sköts av dedikerade funktionärer och bör vara utplacerade på minst 2 ställen runt banan)
Grön flaggaBanan klar för start.
Nationella flagganStart av tävlingsheat (Den nationella används när det
ej går att använda startljus för att starta tävlingsheatet)
Svart-vitrutig flaggaMålflagga slut på träning, uppvärmning eller tävlingsheat.
6.11.4

Officiella tidssignaler under startproceduren ska ges på en vit tavla som är 750 mm hög och 600 mm bred, med stora svarta siffror på en sida som visar tiden. Siffrorna ska vara 500 mm höga.

Officiella startljussignaler ges enligt följande:

SignalBetydelse
Röda lampor, alla tända (Vid start)Starten går inom 5 sekunder.
Röda lampor, alla släcksStart.
 • Funktionärerna bör ha enhetliga skjortor eller västar med neutral färg, funktionär kan ha ledsiffra på sin väst.
 • Blåflagg bör hanteras på minst två platser utmed banan.
 • Det bör vara minst 2 funktionärer på varje postering: En som sköter flaggorna och en som kan hjälpa förare om det bedöms nödvändigt ur säkerhetssynpunkt.
 • Ytterligare en eller flera funktionärer rekommenderas vid hopp.
 • Radiokommunikation ska finnas mellan tävlingsledare, ansvarig startfunktionär, tidtagning och sjukvård.
 • Efter en tävling ska funktionärerna vara tillgängliga till protesttiden har gått ut.
6.12 Protester

Ska ställas till Svemo Supervisor och lämnas till tävlingsledaren som snarast vidarebefordrar den till Svemo Supervisor.

 • Protest mot resultatlista ska inges inom 30 minuter från det att listan anslagits.
 • Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat tävlingsheat.
6.12.1 Protestavgift
 • Protest ska vara skriftlig och åtföljas av en avgift om 500 kronor vilken återbetalas om protesten bifalles.
 • Avslås protesten ska Svemo Supervisor betala avgiften till Svemo.

Läs mer i NT kap. 15.

6.13 Genomförande av träning
6.13.1 Säkerhet
 • Svemo sjukvårdsväska enligt Bilaga A ska finnas vid banan på uppmärkt plats.
 • Bår bör finnas
 • Säkerhetsföreskrifter kan kompletteras med klubbens speciella säkerhetsföreskrifter, anslagna vid infart till banan. Se även Bilaga A.
6.13.2 Förare

Förare får starta tillsammans och avflaggas efter ett visst antal varv (inga resultat får räknas och/eller publiceras).

6.13.3 Ansvar vid träning

En träningsansvarig ska vara myndig (18 år fyllda), medlem i en Svemoansluten förening och ha god regelkännedom. Träningsansvarig utses av arrangerande förening.

En träningsansvarig ska alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Kollar att förare har giltig licens utfärdad av Svemo. Förare kan vid träning ha klubblicens alternativt tävlingslicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-på-licens.
 • Tar in träningsavgifter.
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR Supermoto samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsansvarig får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Tillser att sjukvårdsutrustning enligt ovan finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.
6.13.4 Antal startande vid träning

Antal förare som ges möjlighet att träna på banan samtidigt finns angivet i banans banlicens.

7 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap Supermoto
8 Bilaga B – Svenskt Mästerskap
8.1 TÄVLINGAR

Varje år genomförs Svenskt Mästerskap i Supermoto för Soloförare.

En serie av deltävlingar ska räknas in i Mästerskapet. Varje deltävling i serien ska vara inskriven i Svemo tävlingskalender.

Svenskt mästerskap (SM) genomförs enligt dessa regler, SM-manual Supermoto för aktuell säsong och kompletterande information från Svemo Supermoto, som publiceras på www.svemo.se (Supermoto).

Vid SM-tävling i Supermoto ska av Svemo Supermoto utsedd Supervisor närvara.

8.1.1 Antal deltävlingar och antal heat per tävling

SM-deltävlingar i Supermoto börjar på utsatt tid för teknisk besiktning och slutar när alla följande punkter har genomförts.

 • Slutresultatet har godkänts av supervisor.
 • All tidsfrist för protester har löpt ut.
 • All teknisk-, sportslig- och dopingkontroll är avslutad.
 • Om en protest är inlämnad, blir inte resultatet officiellt förrän protesten behandlats och beslutats.
 • Tävlingsorganisationen ska fortsätta fungera tills protesttiden upphör.
 • Alla funktionärer och sjukvårdsansvarig ska under tiden stanna kvar på tävlingsarenan tillgänglig för tävlingsledaren.
 • SM-tävlingar i Supermoto ska anordnas på banor som har godkänts av Svemo och överensstämmer med Svemos SM-regler.
 • Ingen tävling får arrangeras innan arrangören har visat alla tillstånd för Supervisor.
8.1.2 Avlysande av mästerskapet

Om färre än tre SM-deltävlingar genomförs avlyses mästerskapet.

8.2 ARRANGÖR

Arrangör av Svenskt Mästerskap i Supermoto ska följa gällande regler (SR/NT/SPAR) och av Svemo Supermoto framtagen SM-Manual. Se www.svemo.se för SM-manual.

8.2.1 Inbjudan och tilläggsregler (TR)

TR ska läggas in i Svemo TA för godkännande av utsedd Svemo Supervisor minst 30 dagar före tävling.

 • Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se (Supermoto, Tävlingar, Svenskt Mästerskap).
 • Det ska framgå om wildcard kommer att vara tillgängliga.
 • Om arrangören avser att använda transpondersystem för annat än orange transponder ska detta tydligt framgå i TR.
8.2.2 Program

För varje SM-tävling med publik ska program produceras. Program kan vara tryckt eller digitalt. I programmet ska, förutom startlistor upptagande de startande i varje heat, återfinnas uppgifter enligt NT. Anmälare (team/företagslicens) vilken anmält en förare till tävling, ska ha sitt namn i program, start- och resultatlista.

8.2.3 Besiktning
 • För SM-deltävlingar i Supermoto ska permanenta och temporära anläggningar vara färdigställda senast dagen före första officiella träning.
 • Vid ankomst ska tävlingsledare och supervisor inspektera banan och tävlingsområdet.
 • När anläggningen är godkänd får inga förändringar göras för i annat än särskilda fall och då endast för hänsyn till säkerhet eller force majeure efter beslut av Supervisor.
8.3 FÖRARE

SM är öppet för:

 • Svensk förare som innehar Svemo Elit helårslicens i Supermoto.
 • Tidigare Elitförare med tillfällig Senior-licens efter ansökan och erhållande från Svemo Supermoto.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbunds ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd och med Elit jämförbar giltig förarlicens från sin federation.
8.3.1 Anmälan till tävling

För samtliga tävlingar ska anmälan och betalning ske genom Svemo TA. Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är betald (14 dagar innan tävlingen).

8.3.2 Wildcard
 • Wildcard kan sökas i förväg till SM baserat på tidigare resultat i Open.
 • Wildcard inför tävling kan endast ges förare med Junior/Senior helårslicens.
 • Beslut om wildcard tas av aktuell arrangör i samråd med Svemo Supermoto.
 • Efter särskild prövning av Svemo Supermoto kan wildcard ges förare – som innehar helårslicens – med goda resultat från roadracing eller motocross.
8.3.3 Klasser
 • Endast klassen Elit körs som SM med valfri kubik, 2-takt och 4-takt, dock minst 125cc 2-takt/250cc 4-takt.
 • Supportklasserna Open, Open Dam. Street och Guldhjälm är tillåtna vid SM-deltävlingar. Vill ytterligare klass köra, ska detta ske i samråd med Svemo Supermoto
 • Tidsschemat för SM-klass ska alltid ges företräde.
 • Om det blir nödvändigt kan Tävlingsledare ändra tidsschemat, eller ställa in heat för supportklasser.
 • Klasserna Street och Guldhjälm får ej samköras med övriga klasser.
8.4 FUNKTIONÄRER
8.4.1 Allmänt

Vid genomförande av SM-deltävling ska följande funktionärer vara tillsatta:

 • Supervisor, tillsätts av Svemo Supermoto
 • Tävlingsledare med giltig tävlingsledarlicens, som ansvarar för att samtliga funktionärer känner till, följer och arbetar enligt gällande reglementen och anvisningar.

Funktionärerna nedan bör inneha funktionärslicens utfärdad av Svemo eller internationell funktionärslicens i enlighet med NT.

 • Tidtagningsansvarig
 • Chefstekniker
 • Säkerhetsansvarig
 • Tävlingssekreterare
 • Sjukvårdsansvarig
 • Miljöansvarig
 • Faktafunktionär, 6.10.
 • Banpostering, flaggvaktsfunktionär, minst 1 person per postering.

Utöver dessa bör nedanstående utsedda funktionärer finnas:

 • Biträdande tävlingsledare
 • Mediaansvarig
 • Publikvärd
 • Depåansvarig
 • Startleds funktionärer
 • Chefsfunktionärer i den omfattning som behövs för aktuell tävling
8.4.2 Sjukvård

Tävlingsledare och sjukvårdsansvarig kan utfärda licensspärr för förare som befaras skadad med hjärnskakning.

Se även bilaga A ”Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto”.

8.5 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
8.5.1 Administrativ kontroll

Förare ska vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla sig i Race Office. Vid anmälan ska förarens licens och eventuellt starttillstånd kontrolleras

Varje SM-deltävling innehåller tre raceheat.

 • Varje raceheat ska motsvara max 15 minuters körning.
 • Distansen (antal varv) som ska genomföras i varje raceheat beror på tävlingsförhållandena vid varje enskild bana.
 • Tävlingsledaren beslutar om raceheatens längd (antal varv) i varje klass efter tidskval.

SM-deltävlingar i Supermoto arrangeras enligt följande modell vid endagstävling:

Fri träningMinst 1 x 15 minuter
(Guldhjälm 2 x 15 minuter)
1 x tidskval20 minuter
(Guldhjälm inget tidskval)
1 x uppvärmning10 minuter (se nedan och 14.)
3 x raceheat>15 minuter
(Guldhjälm 2 x <15 minuter)

Vid SM-deltävlingar i Supermoto som arrangeras över två tävlingsdagar gäller följande modell:

Dag 1:

Fri träning3 x 20 minuter (Supporterklasser minst 2 x 20 minuter)
(Guldhjälm 4 x <15 minuter)
1 x tidskval30 minuter
(Guldhjälm inget tidskval)

Dag 2:

2 x raceheat<15 min
1 x finalminst 8 minuter max 15 minuter

Längden på raceheaten anges i antal varv, se 15.

 • Tidsschemat, längden på fria träningen, tidskvalet och eventuell uppvärmning ska finnas angivet i tilläggsreglerna.
 • Startplaceringen utgår från förarnas snabbaste varvtider i raceheaten.
8.5.2 Förarmöte
 • Förarmöte är obligatoriskt för samtliga förare.
 • Tävlingsledaren är den som bör hålla förarmöte eller annan ansvarig person.
 • Supervisor ska närvara.
8.5.3 Tidtagning
 • Tävlingen ska köras med tidtagning och transponder vid allt deltagande.
 • Tidtagning med orange transponder.
 • Förare som saknar transponder ska i god tid meddela detta till arrangör. Svemo Supermoto har 5 transpondrar för uthyrning, dessa bokas via Svemo TA.
 • Arrangören har rätt att ta ut avgift för uthyrning av transponder.
8.5.4 Teknisk besiktning

Teknisk besiktning ska utföras på samtliga deltagares tävlingsmotorcyklar, kontroll av tävlandes personliga utrustning, t.ex. hjälm, skinnställ och ryggskydd

 • Under tävling är förare bara tillåten att använda de motorcyklar som genomgått besiktning (max två per förare).
 • Före träningen ska en teknisk kontroll genomföras i enlighet med NT och/eller tävlingens tilläggsregler.
 • Den tekniska kontrollen ska utföras på tävlingsplatsen. Och bör innefatta ljudkontroll.
 • Varje förare ska visa en motorcykel i sitt namn och startnummer vid besiktningen.
 • Tävlingsheatet påbörjas när motorcykel anländer till waiting zone.
8.5.5 Teknisk kontroll under tävling

När som helst under tävlingen kan Tävlingsledare eller Chefstekniker, kontrollera förarens motorcykel och/eller skyddsutrustning.

 • Föraren bär ansvaret att under hela tävlingen hålla sin motorcykel och skyddsutrustning i överensstämmelse med reglerna.
 • Tävlingsledaren kan när som helst under tävlingen bestraffa en förare vars motorcykels konstruktion eller skick kan vara en fara för sig själv eller andra förare.
8.5.6 Sponsordekaler och klistermärken
 • Förare ska alltid kunna bereda plats i överkant på främre och båda sidors nummerskyltar för klistermärke från en av Svemo utsedd sponsor av Svenska Mästerskapet.
 • Platsen ska vara minst 5 cm hög och 10 cm bred.
 • Sponsordekaler och klistermärken tillhandahållas av arrangören i besiktningen.
8.5.7 Träning i samband med SM
 • Träning och tidskval sker i grupper bildade enligt system som redovisats i TR och/eller PM.
 • Förare får en tidskvalsomgång och för att få starta i tävlingen ska förare ha fullbordat minst tre hela varv.
 • Tävlingsledaren kan bevilja start för förare som inte kört kval om denne bedöms känna till banan och inte utgör en fara för sig själv eller annan.
 • Föraren ska dock ha fullföljt minst tre varv på träningen.
 • I särskilda fall kan tävling genomföras utan tidskval, då utses startordningen av Svemo Supermoto i samråd med supervisor och tävlingsledare.
 • Då SM arrangeras över två dagar erbjuds förarna ett uppvärmningspass som första pass dag två. Deltagandet är frivilligt.
8.5.8 Startordning
 • Startordningen (förarnas position på startgridden) till raceheaten baseras på varvtiderna från tidskvalet.
 • Den förare med snabbast varvtid startar på Pole Position.
 • Startordning i finalen baseras på deras snabbaste varvtid från raceheaten, skulle två förare få samma varvtid räknas raceheat 2 som avgörande.
 • Läget för Pole Position (position 1 på startgridden), bestäms vid besiktningen av banan.
8.5.8.1 Superpole (endast i Elit)

De fyra snabbaste förarna efter ordinarie tidskval gör upp om placering 1-4 i ett separat superpole-kval. Superpole-kvalet körs direkt efter avslutat ordinarie tidskval och de fyra snabbaste förarna ska därför stanna kvar i waiting zone. Därefter kör varje förare ett utvarv och ett pole-varv.

8.5.9 Beträdande av bana
 • Under pågående träning eller tävling får banan endast beträdas av tävlingsfunktionärer, säkerhetsfunktionärer och ackrediterad mediapersonal.
8.5.9.1
 • Bandepån får även beträdas av mekaniker och teampersonal.
 • 15-årsgräns gäller i bandepån. Undantag på 15 årsgräns ges till förare som är anmälda i en supportklass under aktuell tävling.
 • Barnvagnar och djur är alltid förbjudet i bandepå.
8.5.10 Startprocedur

Startproceduren beskriven i detta avsnitt avser raceheat och final.

8.5.10.1 10 minuter före utsläpp på bana:
 • Ingången till waiting zone är öppen.
 • Varje förares motorcykel ska placeras i waiting zone. En förare anses ha påbörjat waiting zoneproceduren då dennes motorcykel är placerad i waiting zone och får därefter ej lämna waiting zone.
 • Det slutgiltiga valet av motorcykel som ska användas i ett tävlingsheat ska göras innan waiting zoneproceduren påbörjas. Efter detta är byte av motorcykel förbjudet.
 • I waiting zone är justeringar på motorcykeln tillåtna.
 • I waiting zone är tankning förbjudet.
8.5.10.2 Utsläpp på bana (tidpunkt i tidsschemat):
 • Infarten till waiting zone stängs och utfarten till banan öppnas.
 • Infart och utfart får inte vara öppna samtidigt.
 • Förare lämnar waiting zone för att inta sin position på startgridden.
 • Motorcykeln rullas med motorn avstängd till sin position på startgridden. Alternativt körs motorcykeln kortast möjliga del av banvarv till startgridden. Arrangör meddelar vilket på förarsammanträde.
 • Vid ev. köbildning ut från waiting zone tillåts samtliga köande motorcyklar köras ut på banan och utfarten stängs omedelbart efter sist köande motorcykel.
 • Arrangören kan släppa in två reserver i waiting zone. Dessa släpps ut sist ur waiting zone i mån av plats i heatet.
 • Reserverna ska ha sina platser markerade längst bak på startplattan.
 • Vid startlinjen posteras en startfunktionär med två korslagda röda flaggor för att stoppa förarna.
 • Vid varje startled ska finnas en startleds funktionär som visar förarna till rätt startposition.
 • Förare som inte befinner sig i waiting zone då den stängs ska anvisas alternativ startplats. Dessa förare får ej delta i warm-up lap.
 • Förare som befinner sig i waiting zone men kommer för sent till utsläpp och utfarten är stängd äger rätt att starta warm-up lap från bandepån.
 • Förare som får tekniskt problem efter utsläpp på bana får återvända till bandepå för reparation. I detta fall måste föraren starta warm-up lap från bandepå.
8.5.10.3 Warm-up lap
 • Vid varje startled ska finnas en funktionär som sträcker sin arm i luften för att markera att detta startled är klart.
 • När samtliga startledsfunktionärer givit sitt klartecken visar den funktionär som är placerad bakom sista startled grön flagga till TL och starter.
 • Startfunktionär med korslagda röda flaggor som varit placerad på startlinjen mellan 2:a och 3:e föraren släpper startfältet led för led genom att gå förbi respektive led och sänka flaggorna.
 • 30 sekunder efter sista led släppts ska bandepåutfart stängas med röd flagga eller rött ljus.
 • När samtliga led och förare passerat återgår funktionären till startlinjen, men denna gång bara med en röd flagga.
 • Om förare får problem under warm-up lap äger föraren rätt att uppsöka bandepå för reparation men måste starta från alternativ startplats när samtliga förare passerat.
 • Förare äger rätt att starta tills dess ledaren passerat startlinjen på sitt första varv. Detta ska skötas av TL eller av TL utsedd ansvarig startfunktionär.
8.5.10.4 Start
 • Vid återkomsten till startplattan efter warm-up ska förarna återta sina respektive startpositioner.
 • Ingen del av motorcykeln eller föraren får passera den linje som markerar förarens startposition.
 • Inga arbeten eller fördröjningar av starten får göras.
 • När respektive startled är på plats visar startledsfunktionären detta genom att sträcka sin arm i luften.
 • När samtliga startledsfunktionärer givit sitt klartecken visar den funktionär som är placerad bakom sista startled grön flagga till TL och starter.
 • Funktionär som står på startlinjen med en röd flagga tar sig bort från sin position och går till sidan av banan.
 • Nu ska röda lampor tändas och starten sker när de röda lamporna släcks, två till fem sekunder efter att de tänts.
8.5.10.5 Start från alternativ startplats
 • Den alternativa startplatsen ska övervakas av en startfunktionär med röd flagga.
 • Placeringen av den alternativa startplatsen anvisas av tävlingsledare.
 • Startfunktionären ska hålla en röd flagga framför förarna till dess sista startande passerat. Då sänker startfunktionären flaggan och starten går för förare på alternativ startplats.
8.5.10.6 Tjuvstart/”Stop and Go”
 • Om motorcykelns främre hjulaxel är i rörelse eller korsar den linje som markerar förarens startposition på startplattan innan rödljuset släckts anses detta som tjuvstart.
 • En skylt om ca 800 x 600 mm med texten Stop and Go och tjuvstartande förares startnummer ska visas för förarna vid varvräkningstavlan, föraren i fråga måste då köra till den anvisade Stop and Go-zonen och stå stilla under ett antal sekunder som aviserats på förarmötet, (motorcykeln behöver inte stängas av) innan föraren kan återuppta heatet. Istället för Stop and Go kan tidstillägg användas
 • Den totala strafftiden skall motsvara ca 15 sekunder.
 • Denna uppgift handhas och kontrolleras av utsedd funktionär.
 • Om förare inte stannar, efter att ha blivit visad Stop and Go-skylten, under tre sammanhängande varv, utesluts föraren från heatet.
 • Om fler än en förare har tjuvstartat kallas de in efter varandra.
 • Ordningen på bestraffningarna baseras på startpositionerna så att den snabbaste föraren stoppas först.
 • Så länge påkallad förare inte stannat för att ta sitt straff, kallas inte nästa förare in förrän den förra föraren har stannat eller svartflaggats.
 • Om utsedd funktionär inte hinner utdela straff innan heatet är avslutat, läggs 15 sekunder till på förarens totaltid.
 • Stop and Go-zonen måste godkännas av Supervisor. Zonen placeras och märks ut på ett lämpligt ställe längs bankanten där förare och utsedd funktionär, utan att riskera säkerheten, ska utföra bestraffningen.
8.5.11 Avbryta tävlings- eller träningsheat
 • Tävlingsledaren har rätt att i förväg stoppa en ”fri tränings”-omgång, tidskval eller tävlingsheat om så behövs av ex säkerhetsskäl eller andra fall av force majeure. I så fall visas en röd flagga för förarna.
 • Om ett tävlingsheat stoppas innan 2/3 av distansen är körd, blir det omstart av hela tävlingsheatet.
 • Positionerna på startplattan baseras på den placering förarna hade på varvet innan tävlingsheatet rödflaggades.
 • Förarna ska återvända till bandepån och omstarten ska ske så fort som möjligt efter att rödflaggan visades.
 • Byte av motorcykel är tillåtet.
 • Det slutliga valet ska göras innan uppvärmningsvarvet som föregår omstarten.
 • Om en eller fler förare anses ha orsakat rödflaggningen i tävlingsheatet, kan tävlingsledaren bestämma att dessa utesluts från omstarten eller straffa dem med sämre startposition på startgridden. I så fall ska föraren/förarna i fråga starta i ledet bakom sista startledet.
 • Om ett tävlingsheat stoppas efter att 2/3 av distansen är körd, anses tävlingsheatet vara fullföljt.
 • Resultatet baseras på den ordning förarna hade på varvet innan rödflagg visades.
 • Slutresultatet räknas efter det omstartade tävlingsheatet oberoende av första avbrutna tävlingsheatet.
8.6 SM-POÄNG OCH SLUTRESULTAT

När föraren passerar mållinjen, ska denne alltid vara i kontakt med motorcykeln.

Alla deltagande förare placeras i den ordning de passerar mållinjen och efter slutförda varv vilket betyder att de förare som har samma antal varv som vinnaren placeras i den ordning de passerar mållinjen, följda av de förare som har ett varv färre, två varv färre o.s.v. Förare skall passera mållinjen efter vinnaren inom 2 minuter från första målgången, annars räknas det inte in i resultatet.

Skulle tävlingsheatet felaktigt målflaggas för tidigt, bestäms resultatet av ordningen under det varv avflaggningen skedde.

Om tävlingsheatet avflaggas för sent räknas resultatet vid den passering där avflaggningen borde ha skett.

 • Preliminärt resultat ska anslås snarast efter målgång.
 • Officiellt resultat offentliggörs inte förrän protesttiden har gått ut.
 • Om en protest är inlämnad, offentliggörs inte det officiella resultatet förrän ett beslut har tagits av Supervisor.
 • Om ett överklagande/vädjan på Supervisorn beslut har inkommit kan resultatet inte anses vara definitivt förrän ett sista beslut är taget av behörig instans(VI).
8.6.1 Poäng i SM-serie

Efter att samtliga SM-deltävlingar genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare i en seriesammanställning.

Vinnare av mästerskapet är den förare som lyckas samla ihop flest antal poäng totalt, oavsett hur många raceheat och finaler föraren har fullföljt.

Poäng kommer att tilldelas förare i varje raceheat och finalheat enligt följande skala:

Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321
8.6.2 Lika poäng

En förares intjänade poäng räknas bara in i den klass där de är erhållna.

Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o.s.v. Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet.

Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p.g.a. att två eller flera av förarna i fråga brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o.s.v. avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.

8.6.3 Tillkännagivanden och publicering

Slutresultat för en tävling ska publiceras med reservation för slutgiltig fastställelse av Svemo. Slutresultat för samtliga tävlingsklasser ska registreras i Svemo TA inom 24 timmar från tävlingsresultatets fastställande.

Resultatlista ska innehålla följande:

 • Tävlingens namn
 • Datum och tävlingsbana
 • Klass
 • Position, förarens för- och efternamn
 • Förarens klubb
 • Förarens motorcykelmärke
 • Förarens Team (om Teamet står som ägare till en giltig teamlicens)
 • Antalet varv och tider för alla förare
 • Antalet klassificerade förare
 • Namnet på den förare som kört det snabbaste varvet + tid
8.6.4 Prisutdelning

De första tre förarna i Elit, Open, Open Dam och Street, samt samtliga guldhjälmsförare, ska delta i prisutdelningen, som ska äga rum direkt efter sista raceheatet. All överträdelse mot denna regel kan bestraffas av tävlingsledaren. Prisutdelning i Open Dam sker endast om deltävlingen haft minst 4 deltagare i klassen.

8.6.5 Mästerskapstecken

Efter avslutat mästerskap utdelas mästerskapstecken och medaljer enligt nedan.

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (könsneutral) under förutsättningen att slutsegraren innehar Svemo licens.
  Innehar slutsegraren licens av annan FIM-ansluten federation, delas RF-tecknet inte ut.
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo SM-diplom.

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i silver, (vitmetall).

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i brons.
9 Bilaga C – Enklare Tävling
9.1 ALLMÄNT

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, är förhoppningen att utveckla Supermotosporten i samarbete. Men, även en förenklad tävlingsform kräver regler.

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte konkurrerar med övrig tävlingsverksamhet

9.1.1 Tävlingens planerande och genomförande
 • Arrangör ska genom Svemo TA ansöka om tävlingstillstånd.
 • Banlicens ska finnas och vara betald före tävlingen och tävlingsledare med tävlingsledarlicens i Motocross, Roadracing eller Supermoto ska finnas.
 • Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT.
 • Arrangör ska svara för att nödvändiga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med NT och SR för Supermoto.
 • Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo Supermoto.
 • Enklare tävling kan arrangeras samtidigt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Supermoto.
 • Enklare tävling arrangeras utan Svemo supervisor.
 • Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.
 • Besiktning av motorcykel och skyddsutrustning är obligatorisk.
 • Sjukvård, enligt SR Supermoto. Se även Bilaga A Minimum sjukvårdsberedskap Supermoto.
9.2 TILLÄGGSREGLER (TR)

Enligt Svemo NT.

Övrigt tävlingsupplägg bestäms av arrangören och ska framgå av TR.

9.3 ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan ska ske i Svemo TA.

9.4 LICENS
 • Förare ska vid anmälan uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens.
 • Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser för Supermoto.
 • Klubblicens är ej giltig.
9.5 FÖRARE
 • Förare och fordon ska uppfylla de krav som finns enligt SR Supermoto.
 • Förare ska följa tävlingsledarens anvisningar.
 • Antalet förare är begränsat till max 100 startande.
9.6 FÖRARMÖTE

Förarmöte är obligatoriskt för alla. Tävlingsledare håller förarmöte.

9.7 EFTER TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
 • Senast fem dagar efter tävling ska Tävlingsledaren registrera tävlingsrapport i Svemo TA.
 • Efter tävlingen arkivera förteckning över samtliga deltagare med namn, adress och klubb.
10 Bilaga D – Klubbtävling
10.1 SYFTE

Tävlingsformen klubbtävling finns för att Svemo anslutna klubbar på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna anordna tävlingar för klubbens egna förare/medlemmar.

10.2 ARRANGÖR

Svemo anslutna klubbar.

10.3 ANSÖKAN OM TÄVLING

Tävling ska ansökas genom Svemo TA. Där ska uppgifter om datum, plats/bana, sport och tävlingsledarens namn anges. Ansökan ska göras senast 1 vecka före tävling. Ingen tillståndsavgift ska erläggas.

10.4 TÄVLINGSLEDARE

Tävlingsledare ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens. Vid klubbtävlingar kan en person vara tävlingsledare i annan sport än den licensen är utfärdad för, förutsatt att tävlingsledaren sätter sig in i och följer aktuell sports specialreglemente.

10.5 DELTAGARE KLUBBTÄVLING
10.5.1

Förare som innehar giltig Svemo förarlicens (helårs eller tillfällig) kan delta i Klubbtävling under förutsättningen att föraren är medlem i klubben och att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Nationella förarlicenser är samtliga licenser utom klubblicens.

Tävlingsledaren avgör om tävlande behöver förarlicens i aktuell sport, om inte Specialreglementet (SR) anger annat.

10.5.2

Om en förare med nationell licens är medlem i fler än en klubb får föraren delta i klubbtävlingar i samtliga dessa klubbar, förutsatt att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

10.5.3

Förare som innehar klubblicens får endast delta i klubbtävling arrangerad av den klubb/sport där förarens klubblicens är registrerad. För deltagande i andra Svemo anslutna klubbars klubbtävling ska föraren uppgradera sin licens till lägst baslicens. Medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

10.6 GENOMFÖRANDE AV KLUBBTÄVLING

Klubbtävling ska arrangeras i överensstämmelse med tillämpliga delar av Nationellt Tävlingsreglemente (NT) och respektive sports Specialreglemente (SR). Samarrangemang med en annan Svemo ansluten klubb är endast tillåtet om tävlingarna arrangeras separat och förare från de olika klubbarna inte kör samtidigt på banan. Tävling där förare har licens för olika klubbar och tävlar samtidigt på banan ska arrangeras som enklare tävling eller nationell tävling.

11 Bilaga E – Ljudmätning
11.1 LJUDNIVÅER OCH MÄTMETODER

Under perioden för denna regelbok kan rutinen och regler för ljudmätning förändras, mer information på www.svemo.se.

11.2 LJUDMÄTNING ENLIGT 2 METER MAX

Förare som efter heat överskrider 114+2 dB(A), 116 dB(A) i ljudnivå ska bestraffas med 1 minuts tillägg på totaltiden i aktuellt heat. Detta gäller både 2-takt och 4-takt.

11.3 FÖRBEREDELSE AV MÄTARE
 • Kalibrera mätaren till 93,5 eller 113,5 som kompensation för skumgummibollens filtrering.
 • Montera skumgummiboll (vindskydd).
 • Aktivera ”A” vägning.
 • FAST (snabb) tidsvägning ska vara aktiverad.
 • Välj mätskalan HI ex. 80-130 dB(A).
 • Aktivera funktionen MAX MIN, välj MAX.
11.4 PLACERING AV LJUDMÄTARE OCH MOTORCYKEL
 • Ljudnivån ska mätas med ljudmätaren/mikrofonen fast monterad på stativ i horisontell position, bakom motorcykeln.
 • Mätplatsen ska vara belägen så att inga fasta föremål finns inom en radie av 10 meter.
 • Ljudmätaren placeras 2 meter bakom motorcykel i 45° vinkel från centrumlinjen, på samma sida som ljuddämparen och 1,35 meter över marknivå.
 • Avståndet 2 meter mäts från den punkt där centrum på bakhjulet når marken.
 • Det är att föredra mätning på mjukt underlag som inte ger resonans så som gräs eller grus.
 • Ljudmätning utförs inte då det regnar, detta avgörs av Chefstekniker i samråd med supervisor, alternativt tävlingsledare när supervisor ej är närvarande.
 • I annat än normal vind ska motorcykeln placeras i vindriktningen.
 • Omgivningsljud ska vara lägre än 90 dB(A).

Referenspunkter:

 • För en supermoto motorcykel: punkten där bakhjulet når marken.
 • För en supermoto motorcykel med två ljuddämpare genomförs mätningen på den sida som luftintaget sitter. Om luftintag sitter i centrum kan mätning göras på båda sidor.
11.4.1 Genomförande av mätning

Kom ihåg att använda hörselskydd och att frikoppla.

 • Ljuddämpare som är försedd med någon form av insats i slutet vid utblås avsedd att begränsa ljudnivå ska vara fast monterad.
 • Motorcykeln ska stå på hjulen (samt vara varmkörd vid ankomst till mätplatsen).
 • När motor ej går på tomgång ska den vara frikopplad, detta är obligatoriskt vid all mätning.
 • Funktionär ställer sig på motsatt sida av motorcykeln där mikrofonen står eller framför styret nära framhjulet, för att inte skärma av eller finnas mellan motorcykel och mikrofon.
 • Funktionär ska ge full gas så fort som möjligt (ögonblickligen, inom 0,3 sekunder). Maxvarv ska hållas i minst 1 sekund. För att avsluta mätningen släpps gashandtaget snabbt.
 • Om resultatet överskrider gränsvärde och avgassmällar hörs ska testet göras om max två gånger.
 • För motorcykel utrustad med övervarvsskydd, ges full gas ögonblickligen inom 0,3 sekunder och hålls stilla på full gas i minst 1 sekund och/ eller det hörs att motorn övervarvar, släpp gashandtaget snabbt.
 • För motorcykel utan övervarvsskydd ska tiden med full gas vara mindre än 2 sekunder och/eller det hörs att motorn övervarvar.
 • Om motorn tenderar att kvävas, släpp gasen lite och ge sedan gas igen.
 • När mätresultatet anses vara fastställt, dokumentera och märk eventuellt ljuddämparen.
 • Nollställ mätaren inför nästa mätning (enligt aktuell mätares instruktion).
 • Resultat vid mätning ska inte rundas av.
 • Vid platsen för ljudmätning bör endast en funktionär finnas som utför provet (gasar, frikopplar och läser av mätaren). Detta för att minimera påverkan av mätningen (det rekommenderas att mikrofonen är ansluten till mätaren med kabel, så avläsning av resultatet förenklas).
 • Eventuellt kan frikopplingen skötas av förare, om funktionären så önskar.
 • Varje försök av förare som hindrar motor att nå publicerat maxvarvtal, anses bryta mot reglerna.
 • Även efter det att förarens motorcykel passerat mätning med godkänt resultat, kan mätning när som helst genomföras om, vid osäkerhet gällande godkänd ljudnivå.
 • Om varvtalet när varvtalsregulatorn aktiveras verkar vara för lågt, ska varvtalet kontrolleras med en varvräknare.
 • Vid den inledande besiktningen och ljudmätningen kan förare endast testa en extra ljuddämpare per motorcykel.
 • Utrustning för ljudmätning måste inkludera en kompatibel kalibrator.
 • Kalibrering ska utföras före ljudmätningen samt alltid före en efterkontroll som kan leda till disciplinära åtgärder.

Två kompletta ljudmätningsutrustningar bör finnas.

Korrigering
Klass 1 (Typ 1) ljudmätare: dra av 2 dB(A)
Klass 2 (Typ 2) ljudmätare: dra av 2 dB(A) Temperatur
Inga avdrag
Metodens precision (toleranser)
Alla korrigeringar adderas.

Ljudnivå
Högsta tillåtna ljudnivå är A enligt följande:
Ljudmätning före heat: 114dB(A)
Ljudmätning efter heat: 114dB(A) + 2dB(A)

11.4.2 Ljudmätning vid förbifart
 • Kravet är enligt respektive banas miljökrav, dock max 95 dB(A) i förbifart.
 • Tillåten ljudnivå fastställs ytterst enligt lokala miljöföreskrifter och Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsport (NFS 2004:16).
 • All typ av elektronik som ändrar maxvarv får ej användas i samband med ljudmätning.
 • Kompletterande ljudmätning vid förbifart på bana kan komma att ske.
 • Ljudnivå ska hållas vid all körning på bana. Vid överskridande tas motorcykeln av banan och åtgärd ska vidtas innan ny körning får ske.
12 Bilaga F – Startnummer
13 Bilaga G – Waves – Hopp

14 Bilaga H – Startgrid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning