Regelböcker / Snöskoter

Snöskoter

2024

(Fotograf: Emilia Cortinovis)

1.4 Doping och alkohol

SSK

Se NT.

2.1.3 Ungdomslicens

SSK

Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t.o.m. det år föraren fyller 16 år. Förare med Ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område med av Svemo utfärdad banlicens.

Alternativ tävlingsklassindelning 12–14 år, 14–16 år rekommenderas vid nationella tävlingar. Alternativ tävlingsklassindelning för kvinnliga förare är 12-16 år. Vid färre än 5 startande i Ungdom Dam får dessa samköras med Ungdom 12-14 år. Ungdomsklasserna får samköras men samkörning bör undvikas.

För förare med Ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA efter godkänd licensutbildning.

2.1.4 Juniorlicens

SSK

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år t.o.m. det år föraren fyller 19 år. Förare som är 16 år kan lösa Juniorlicens som då även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag.

Kvinnliga förare som under licensåret fyller 14 år kan lösa en juniorlicens för deltagande i klassen Stock Dam. Detta sker genom att informera snoskoter@svemo.se

För förare med Juniorlicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA efter godkänd licensutbildning.

2.1.9 Tillfällig licens

SSK

Tillfällig licens kan lösas i följande licensklasser:
Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Bas.
Tillfällig förarlicens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Krav på uppvisande av medlemskap i Svemo ansluten klubb finns. Se NT. Tillfällig licens kan endast lösas för en klubb under en och samma säsong.
Licensen löses via Svemo TA.
Tillfällig licens gäller ej i tävlingsklasser med SM-status.

2.3 Vårdnadshavare

SSK

Se NT

2.4.4 Extra skyddsutrustning Watercross

SSK

Flytväst (godkänd för förarens vikt) och Kniv (ska bäras under tävling av föraren, kniven får endast vara av dykarmodell med trubbig framdel och ha ett rejält hölster).

Kniven ska vara placerad så den kan nås med båda händerna utan att böja ryggen.

Hjälmen måsta ha minst 50% fluorescerande/lysande färg.

3.5 Stänkskydd

SSK

Snöskoter ska vara försedd med stänkskydd av styvt plastmaterial som kan fånga upp delar som lossnar samt minimera snösprut. Stänkskyddet får inte sluta högre än 100mm från marken med föraren sittande i körställning. Bredden på stänkskyddet ska vara sådan att det minst täcker mattbredden.

3.6 Bakre varningsljus

SSK

Snöskotern ska vara försedd med baklykta visande rött sken och bromsljus ska vara aktiverat under all tränings- och tävlingskörning. Skenet ska ha en sådan styrka att det syns tydligt under de förhållanden som råder. Ingen förare ska dock uteslutas från ett heat för att bakljuset slutat fungera under heatet. Bakre varningsljus bör vara av LED-typ.

Se särskilda regler för veteranskoter.

Gäller ej Watercross.

3.9 Vindruta

SSK

Vindruta tillåten om den är av mjukt material och fastsatt med gummistropp eller lossnar vid tryck bakifrån.

Vid Watercross behöver vindrutan ej lossna vid tryck bakifrån.

3.10.3

SSK

Markeringsboj och rep ska finnas. Självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Går repet av får arrangören ta ut en avgift på 500kr för bärgningen. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 300kr. Startnummer skall finnas på boj. Under tävling söker dykare i 10min efter skoter utan utlöst boj. Blinkljus är obligatoriskt på maskinen för att underlätta sökandet.

3.13 Ljudmätning två meter max

SSK

Ljudmätning ska utföras på minst 1/3 av startfältet. Dessutom ska fortlöpande stickprovskontroll under tävlingens gång utföras. Supervisor och arrangör avgör vilka maskiner som ska ljudmätas. Ljudmätning ska utföras med snö, sand eller gräs som underlag på en plan yta utan fasta föremål inom en radie av tio (10) meter från avgasrörets mynning. Mätningen ska ske i 45° vinkel mot maskinen, 200 cm bakom/framför maskinen och

135 cm från marken samt avläsas vid maxvarv. Arrangör ska tillhandahålla pallbock vid mätning. Funktionär stående på motsatt sida om avgasröret accelerera upp motorn till maxvarv med variatorrem monterad och mattan fritt roterande. När funktionär bedömer att maxvarv uppnåtts ska gasen genast släppas. Nödstopp ska under hela tiden vara fäst vid maskinens förare som är placerad bakom funktionären som gasar. Mätutrustning

bör vara av klass IEC 651 klass 1 eller 2 och ska vara inställd på läge ”slow”. För mätare av typ 1 ska 1 dB(A) dras från resultatet och för typ 2 ska 2 dB(A) dras från. Vid temperatur mellan 0 och 10 grader Celsius dras 1 dB(A) från resultatet och vid temperaturer under 0 grader Celsius dras 2 dB(A) från resultatet. Vid mätning efter eller under tävlingen dras 1 dB(A) ytterligare från resultatet. Resultatet avrundas alltid nedåt.

3.15.1

SSK

Fasta tävlingsnummer väljs av varje förare. De tre första förarna från föregående SM i respektive klass har rätt att nyttja nummer efter placering kommande säsong. Upplysningar och erhållande av startnummer sker via Svemo TA. Tilldelning av startnummer 1-3 sker av kansliet. (snoskoter.kansli@svemo.se) 

3.15.3 Färg

SSK

Färg på bakgrund och siffror skall följa maskin/förarklasser enligt följande:

KlassBottenfärgSifferfärg
12 – 14 årSvartVit
14 – 16 årGrönVit
Dam 12 – 16 årRödVit
Sport-600GulSvart
Sport-1000SvartGul
StockBlåVit
OpenVitSvart
ClassicGulSvart
RacerVitRöd
UnlimitedVitBlå
DamklassRödVit

4.4.2 Startmetod

SSK

Grön flagga skall visas väl synlig från startlinjen under hela tiden förarna ställer upp för start. Uppställning av förare bakom startlinjen får ske under pågående heat, maskinen ska köras försiktigt fram mot plats av anvisad funktionär. När samtliga förare har ställt upp går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma flaggfunktionär visar upp en skylt med 15 sek. Denna skylt hålls uppe i fulla 15 sek, därefter vändes skylten som då visar 5 sek. Skylten hålls uppe i fulla 5 sek, därefter kan starten gå. Starten får inte gå förens hela 5 sek har gått, dock max 10 sek.

I rundbana även gummibandsgrind.

6.5.2

SSK

En snöskoter får under en och samma tävling köras av maximalt två förare. Förarna som använder samma maskin få dock ej deltaga i samma klass. Vid uteslutning på grund av felaktig maskin skall samtliga förare som använt aktuell maskin uteslutas.

För Watercross kan förare deltaga i samma klass, dock ej samma heat.

11.3.1.1 Maskinklasser

SSK

Stock 120
Cylinder volym Max 150cc 4t (Standardmotor för modellen skall användas)
Antal Cylindrar Max 1
Ljuddnivå Max 114 db (A)
Modifieringar tillåtet med breddning av framvagn, byte av fjädring, ökat varvtal (släppa varvtals spärrar), samt ok med Drevning. EJ tillåtet med förlängning av matta eller byte till variatordrift.

Stock 200
Cylinder volym 200cc 4t originalmotor
Antal Cylindrar Max 1
Ljuddnivå Max 114 db (A)
Modifieringar Tillåtet: breddning av framvagn, byte av fjädring, ökat varvtal och variatorjusteringar. EJ tillåtet med förlängning av matta.
Åldersgräns: Från det år föraren fyller 6år

Snöskotersektionen kan, tillsammans med arrangör, göra undantag från ovanstående maskinklasser. Detta ska framgå i Tilläggsreglerna.

12.3 Tävlingsområde

SSK

Banans sträckning markeras med flytbojar i innerkurvor samt för begränsning av yttre banområde. Minsta höjd på boj ovan vattenytan är 70cm. Bojen ska vara fylld med luft och lufttryck ska kunna regleras.

Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ/
MÅL markeras med tydliga markörer tex flaggor eller bojar. Start sker på land.
Hopp och alternativ sträckning kan ingå. Banor ska förläggas så att föraren inte möter fasta föremål eller fastland närmre än 30 meter från banmarkeringsboj.
Raksträcka ska begränsas till ca 100m.
Max vattendjup 10m, dykare ska finnas på plats oavsett djup. 

12.4.2 Start

SSK

Deltagarna startar på en linje i markerade startspår. Startplatsen skall bestå av minst 10cm djup sand. Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) som är minst 1.5m hög och 1m bredare än startplattan. Om starten kan placeras så något bakom inte sprutas ner, behöver sprutskydd ej användas. Startsträckan ska vara max 3m från vattnet. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj eller annan markering. Innan startspårsboj får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel utesluts föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Vid olyckshändelse körs heatet om ifall sänkning sker och det är fler än 2 startande.

12.4.2.1 Startförfarande

SSK

Röd flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. När samtliga förare har ställt upp visas grönflagg av samma funktionär därefter går starten med hjälp av vald startmetod som ska anges i TR.

I Watercross kan röd flagga visas från kanten, förutsatt att den är väl synlig från startplatsen och för deltagarna.  

12.4.3 Ytterligare regler tävlingskörning

SSK

Det är förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan förare. Vid bedömning att en förare orsakar att annan förare missar boj eller sänker annan förare tilldelas uteslutning från heat. Andra förare får lägsta poäng i ordning vid sänkning eller kan fortsätta heatet.

Körning utanför banmarkering innebär uteslutning. Om förare kör över boj bedöms detta som körning utanför banmarkering vilket innebär uteslutning. Vid sänkning nollas föraren i heatet. Touch av boj bedöms inte som utanför banmarkering. Förare som kommer från alternativspår ska alltid lämna företräde. Alternativspåret ska alltid tas minst en gång per heat. Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får föraren ändå tillgodose sig poäng.

12.5 Bärgning

SSK
 • Vid bärgning av maskinen ska maskinen lyftas rakt upp ovanför vattenytan till bärgningsflotte.
 • Min 2 stycken bärgningsflottar ska finnas tillgängliga.
 • Vinschar ska klara minst 20m 15mm rep. Konstruktionen ska vara så att linor inte behöver kapas.
 • Min 1 vattenskoter med flytmadrass för persontransport i vattnet.
 • Reservmaskin rekommenderas att ha tillgänglig.
 • Om inte självutlösande boj kommer upp till vattenytan kommer skoter att letas efter i 10 minuter.
 • Startnummer ska finnas på boj av anledning att rätt förare är med vid rätt bärgning och att maskiner kan bärgas i viss ordning vid behov.
 • Efter bärgning har varje förare 15 min att komma till start från att föraren kommit till depån. Förare som orsakade stoppet är utesluten från det berörda heatet.
 • Hittas inte skoter inom 10 min lämnas skoter tills tävlingen är avslutad.
 • Förare ska alltid ha möjligheten att vara med vid bärgning.
 • Två dykare ska vara fullt utrustade och ute med båt under tävlingen. Under förarmöte ska dykare hålla information om vad som händer och hur föraren ska agera under vatten vid behov.

16.1.3

SSK

SM arrangeras i följande tävlingsklasser:
Dam Stock
Open
Föraren ska slutföra serien i samma klass som den påbörjades.

16.4.3

SSK

Vid SM gäller följande för maskinunderhåll. Anmälningsavgifterna från det totala antalet startande i varje SM-deltävling fördelas med 65 % till arrangören och 35 % till maskinunderhåll. Maskinunderhållet fördelas enligt följande:

KLASSOpenStock Dam
55%45%
PLACERING123
50%30%20%

18.1.3 Sverige Cup arrangeras i följande tävlingsklasser:

SSK

TävlingsklassTillåten maskinklass
Ungdom 12-14Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Ungdom 14-16Stock Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Ungdom Dam 12-16Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
StockStock
SportRacer 1000

18.3.2

SSK

Anmälningsavgift vid Sverige Cup tävlingar är 500:- i Ungdomsklasser och Sport.
I Stock är anmälningsavgiften 900:-. Efteranmälningsavgift får uttas med maximalt 1000:-.

18.5.5 Heatlängd

SSK

Ett fast antal varv körs motsvarande cirka 6 minuter i kval och sista chansen heat. Körtid i final är 8 minuter.

19. Bilaga E – SM Watercross

SSK

Ny bilaga för 2024

21.1.1

SSK

Tävlingen är öppen för förare med Svemo Licens Guldhjälm, Bas-, Ungdom-, Junior, senior och Elitlicens utfärdad av Svemo.

1. ALLMÄNT

SSK

1.1 Tävlingstyp

SSK

En tävling för snöskoter skall arrangeras i någon av disciplinerna enligt Nationella Tävlingsreglemente (NT) och med någon av beteckningarna enligt NT.

1.2 Tävlingstillstånd

SSK

Se NT

1.3 Regelverk

SSK

Detta regelverk består av en generell del (1-6) som gäller för alla discipliner. I denna del finns bland annat regler för maskiner, licensklasser, förares utrustning, flaggsignaler, funktionärer, ärendehantering m.m. som är gemensamma för samtliga discipliner utom dragracing (som har eget regelverk).
Vidare finns disciplinspecifika regler för skotercross, stadioncross, watercross, rundbana, backe, enduro och guldhjälm samt ett antal bilagor med bland annat mästerskapsreglementen.

Regler för enduro har inte uppdaterats och utgår i denna utgåva. Reglerna finns dock kvar och gäller. De uppdateras och publiceras vid behov.

Regelverk för fler discipliner kan komma att skapas framöver.

1.4 Doping och alkohol

SSK

Se NT.

1.5 Regelefterlevnad

SSK

Se NT.

1.6 Banlicens

SSK

Se NT.
Vid all verksamhet på bana med oregistrerade fordon, träning samt tävling krävs att giltig banlicens utfärdad av Svemo finns.

2. FÖRARE

SSK

Allmänt
För att köpa en Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare och vårdnadshavare ska även:
Tillse att föraren och snöskotern uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
Följa tävlingsledarens anvisningar.
Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävling samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med mc, snöskoter och vattensport inom Sverige. (Se NT)

2.1 Förarlicens

SSK

Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i följande licensklasser: Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Elit, Bas och Klubblicens.

Förarlicens löses via förarens profil i Svemo TA.

2.1.1

SSK

Deltagare i Snöskotertävling ska inneha förarlicens för Snöskoter utfärdad av Svemo. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalat sin licens, dvs. om nästkommande års licens är betald i december är den giltig med de klasser som finns angivna på licensen för nästkommande år.

2.1.2 Guldhjälmslicens

SSK

Guldhjälmslicens utfärdas t.o.m. det år föraren fyller 11 år, efter genomgången utbildning för föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt kap 11 i detta reglemente.

För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT.

För förare som har Guldhjälmslicens sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. Föraren har möjlighet att köra med Guldhjälmslicens det år föraren fyller 12 år, kontakta kansliet.

Licensen är endast giltig i Sverige.

Licensen löses via Svemo TA efter godkänd Guldhjälmsutbildning.

2.1.3 Ungdomslicens

SSK

Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t.o.m. det år föraren fyller 16 år. Förare med Ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område med av Svemo utfärdad banlicens.

Alternativ tävlingsklassindelning 12–14 år, 14–16 år rekommenderas vid nationella tävlingar. Alternativ tävlingsklassindelning för kvinnliga förare är 12-16 år. Vid färre än 5 startande i Ungdom Dam får dessa samköras med Ungdom 12-14 år. Ungdomsklasserna får samköras men samkörning bör undvikas.

För förare med Ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA efter godkänd licensutbildning.

2.1.3.1 Åldersdispens

SSK

Förare som under licensåret fyller 11 år kan efter skriftlig ansökan till Svemo snöskotersektion beviljas ungdomslicens. Särskild lämplighetsbedömning kommer att göras vid varje enskild ansökan.

2.1.4 Juniorlicens

SSK

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år t.o.m. det år föraren fyller 19 år. Förare som är 16 år kan lösa Juniorlicens som då även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag.

Kvinnliga förare som under licensåret fyller 14 år kan lösa en juniorlicens för deltagande i klassen Stock Dam. Detta sker genom att informera snoskoter@svemo.se

För förare med Juniorlicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA efter godkänd licensutbildning.

2.1.5 Seniorlicens

SSK

Fr.o.m. det år föraren fyller 20 år tom det föraren fyller 64 år utfärdas alltid Seniorlicens. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.6 Elitlicens

SSK

Elitlicens tilldelas till förare som under föregående år deltagit i Sverige Cup i tävlingsklass Stock och som uppfyller något av följande:
a) Vid totalt upp till och med 60 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 1-3 totalt.
b) Vid totalt 61-80 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 1-4 totalt.
c) Vid totalt 81 eller fler unika deltagare i aktuell tävlingsklass placerat sig på plats 1-5 totalt.
Elitlicens utfärdas också efter ansökan till förare som genom Wildcard deltagit i SM- tävling under innevarande år och där erhållit SM-poäng. Förare som erhåller SM-poäng via Wildcard klassas upp direkt till Elit. Det antal poäng som en Wildcard förare ska ta under sina två tävlingar är tre.

Placerar sig utländsk förare på placering som ger elitlicens, går turordningen vidare till nästa förare.

2.1.6.1 Krav för behållande av elitlicens

SSK

Erhållen Elitlicens behålls under förutsättning att föraren tagit 3 SM-poäng under föregående säsong. Har förare förlorat rätt till elitlicens på grund av tävlande utomlands kan licens återfås efter bifallen ansökan hos sektionen.

2.1.6.2 Uttag av Elitlicens

SSK

För förare som under innevarande år tar ut Elitlicens, innebär detta att den totala giltighetstiden kommer att inkludera innevarande kalenderår.

2.1.7 Baslicens

SSK

Baslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för Träning, Klubbtävlingar och Enklare tävling i av Svemo sanktionerade evenemang samt på bana godkänd av Svemo med gällande banlicens.

För förare med baslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.8 Klubblicens

SSK

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och gäller endast Träning och Klubbtävlingar Se bilaga I.
För förare med klubblicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.9 Tillfällig licens

SSK

Tillfällig licens kan lösas i följande licensklasser:
Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Bas.
Tillfällig förarlicens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Krav på uppvisande av medlemskap i Svemo ansluten klubb finns. Se NT. Tillfällig licens kan endast lösas för en klubb under en och samma säsong.
Licensen löses via Svemo TA.
Tillfällig licens gäller ej i tävlingsklasser med SM-status.

2.1.10 Övre åldersdispens

SSK

Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 65 år utfärdas senior- eller elitlicens endast efter ifylld Svemo hälsodeklaration.

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

2.1.11 Ändring av licenstillhörighet

SSK

Frivillig nedklassning från Elitlicens till Senior eller Junior är möjlig och skall i så fall ske före att Elitlicens uttas. Uppklassning kan då endast ske genom att kraven uppfylls på nytt. Vid önskemål om nedklassning kontaktar föraren koordinatorn för Snöskoter på Svemo-kansli.

2.2 EM-VM-licens

SSK

Förare som skall deltaga vid EM/VM-tävlingar ska:

 • Inneha speciell EM/VM-licens. (Vid VM-licens krävs även läkarintyg)
 • Samtliga förare måste dessutom ha ett Internationellt tillägg på sin Svemolicens.
 • Inneha av Svemo giltig Elitlicens
 • samt i vissa fall erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling. Ansökan skall vara sektionen tillhanda senast 30 dagar före aktuell tävling.

2.3 Vårdnadshavare

SSK

Se NT

2.3.1

SSK

Förare, mekaniker, lagledare, vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling.

Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan så länge det finns förare kvar på den.

2.4 Klädsel

SSK

Gäller vid all form av träning och tävling för samtliga klasser även motionstävlingar. Förare ska bära:

2.4.1

SSK

Lämplig klädsel för tävlingsändamål som skyddar mot kyla och mot skador vid omkullkörning.

2.4.2

SSK

Följande skyddsutrustning är obligatorisk:

 • Skyddshjälm som uppfyller angivna krav i NT -Bilaga D.
 • Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga) eller snowboard typ
 • Skyddsväst som täcker både ryggen och bröstet vid såväl träning som tävling.

Täckning av ryggen skall minst motsvara kraven för ryggskydd enligt NT kapitel 8. Skyddsvästen får användas utanpå tävlingsdräkt. Dock skall § 2.5 uppfyllas (genom att ryggnummer anbringas på skyddsvästen).

2.4.3

SSK

Övrig skyddsutrustning så som axelskydd, armbågsskydd, tandskydd, knäskydd, skyddsglasögon av motorcrosstyp rekommenderas att användas av samtliga förare. Nackskydd/krage får användas.

2.4.4 Extra skyddsutrustning Watercross

SSK

Flytväst (godkänd för förarens vikt) och Kniv (ska bäras under tävling av föraren, kniven får endast vara av dykarmodell med trubbig framdel och ha ett rejält hölster).

Kniven ska vara placerad så den kan nås med båda händerna utan att böja ryggen.

Hjälmen måsta ha minst 50% fluorescerande/lysande färg.

2.5 Ryggnummer

SSK

Föraren ska vara försedd med tävlingsnummer synliga på ryggen med tydliga svarta siffror på vit eller orange botten, alternativt vita siffror på svart botten. Minsta sifferhöjd 180 mm, bredd 100 mm och stapelbredd 32 mm. Typsnitt ska vara av blocktyp.

3. TÄVLINGSFORDON OCH DRIVMEDEL

SSK

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

SSK

3.1.1 Maskinklasser

SSK

Unlimited (endast i disciplinen backe och Watercross)
Racer
Classic -95
Open
Sport-1000
Stock
Sport-600
Klasserna är rangordnade och alla maskiner får användas i högre klass om de i övrigt uppfyller kraven i denna klass. Snowbike -får ej köras samtidigt som andra klasser.

3.1.2 Tillåtna maskiner

SSK

3.1.2.1 Unlimited (endast backe och Watercross)

SSK

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E Överladdning tillåtet
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.2 Racer

SSK

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E.
Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 1000cc, 4-T max 1300cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.3 Classic (Racer 750)

SSK

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E.
Begränsningar:
Cylinder volym: max 750cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).
Maskinens ålder: Maskin och komponenter tillgängliga år 1997.
Specificeras ytterligare i tävlingens TR. Se även bilaga H.

3.1.2.4 Open

SSK

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E.
Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 600cc, 4-T max 1050cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.5 Sport-1000 (Standard klass)

SSK

Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 1000cc och 4-T max 1300cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.6 Stock (Standard klass)

SSK

Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 600cc och 4-T max 1020cc.
Antal cylindrar: max 3
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.7 Sport-600 (Standard klass)

SSK

Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T och 4-T max 600cc.
Antal cylindrar: max 2
2-T endast fläktkyld.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.8 Snowbike

SSK

Motorcyklar tillåtna vid solo motocross försedda med bandsats och styrskida. Fordonsbestämmelser för både motocross och skoter tillämpas vid teknisk kontroll. Kortslutning, färdbroms, stänkskydd, bakre varningsljus, styrskidor, drivmatta enligt skoter (SR 3.2 till 3.8), fotpinnar, stöd, ljud och nummerskyltar enligt SR motocross 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.6.2. I övrigt fordonsbestämmelser enligt NT.

3.1.3 Standard klasser

SSK

Följande gäller: klass Stock, Sport 1000 och Sport 600:
ID-handling ska vara upprättad. ID handlingar ska vara SVEMO tillhanda senast 15 december före tävlingssäsong. Motor och chassi ska tillsammans utgöra en modell som tillverkats i minst 60 exemplar i världen och som saluförs till allmänheten. Motor inklusive luftburk, förgasare/insprutning, tändsystem samt avgassystem och variator samt variatorlock skall vara standard och får ej modifieras med undantag av förgasares bestyckning och kalibrering av variator. Dessutom skall bensintank, sittdyna, boggie samt framvagn vara standard. Stötdämpare, skidor och styre valfritt. Förstärkningar får göras, demontering av lyse, vindruta, instrument, huv av eftermarknad och original variator men med valfri variatorbestyckning. Drivmatta får bytas, original längd och bredd till modellen.

3.1.4 Maskiner för ungdomsklass

SSK

Maskiner kan vara Sport-600 samt Stock med gasblock för Ungdom 14-16. 14-åriga kvinnliga förare, med deltagande i Stock Dam har samma begränsningar som Ungdom 14-16. Gasblocket skall vara av originalutförande konstruerat av tillverkaren för avsedd maskin. Maskiner kan vara Sport-600 och Stock med ytterligare begränsning för Ungdom 11-14 år. Ungdom Dam 12-16 med samma begränsningar som Ungdom 11-14 år. Se dokumentet ”strypning av ungdomsmaskiner” för godkända begränsningar och gasblock i bilaga J. Stockmaskiner skall för att vara godkänd i Ungdomsklasser vara av minst föregående års modell.

3.1.5

SSK

Svemo förbehåller sig rätten att inte godkänna ID-handling för maskiner som avsevärt avviker i prestanda från övriga maskiner i klassen.

3.2 Kortslutning

SSK

Snöskoter ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen ska utlösas åt alla håll samt vara kapslad så fastfrysning ej kan ske, utlösningslinan ska vara ordentligt fäst vid föraren vid varje tillfälle då motorn är i gång.

3.3 Färdbroms

SSK

Effektiv färdbroms ska finnas.

3.4 Variatorskydd

SSK

Snöskoter ska vara utrustad med väl fungerande variator och remskydd.

3.5 Stänkskydd

SSK

Snöskoter ska vara försedd med stänkskydd av styvt plastmaterial som kan fånga upp delar som lossnar samt minimera snösprut. Stänkskyddet får inte sluta högre än 100mm från marken med föraren sittande i körställning. Bredden på stänkskyddet ska vara sådan att det minst täcker mattbredden.

3.6 Bakre varningsljus

SSK

Snöskotern ska vara försedd med baklykta visande rött sken och bromsljus ska vara aktiverat under all tränings- och tävlingskörning. Skenet ska ha en sådan styrka att det syns tydligt under de förhållanden som råder. Ingen förare ska dock uteslutas från ett heat för att bakljuset slutat fungera under heatet. Bakre varningsljus bör vara av LED-typ.

Se särskilda regler för veteranskoter.

Gäller ej Watercross.

3.7 Styrskidor

SSK

3.7.1

SSK

Styrskida ska i framkanten ha en båge utan vassa kanter eller spetsar. Bågen skall vara så konstruerad att den förhindrar inträngning av skidspets vid kollision. Skoterns framdel skall kunna lyftas med hjälp av bågarna.

3.7.2

SSK

Skidornas kanter skall ha en radie om minst 4mm för skidor av plast och minst 6mm för skidor av metall.

3.7.3

SSK

Maximal spårvidd mellan styrskidor är 117 cm och mäts mellan styrspindelaxlarnas förlängning under styrstålen.

3.8 Drivmatta

SSK

Drivmatta ska vara av plast eller gummi. Slirskydd så som dubb är förbjudet utom för disciplinen rundbana.

3.9 Vindruta

SSK

Vindruta tillåten om den är av mjukt material och fastsatt med gummistropp eller lossnar vid tryck bakifrån.

Vid Watercross behöver vindrutan ej lossna vid tryck bakifrån.

3.10 Ytterligare regler watercross

SSK

3.10.1

SSK

Fenor eller liknande som kan hjälpa till med fästet är förbjudet.

3.10.2

SSK

Styrskidor ska vara utan styrstål samt ha runda bågar i framkant. Under skidorna får inga vassa föremål finnas.

3.10.3

SSK

Markeringsboj och rep ska finnas. Självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Går repet av får arrangören ta ut en avgift på 500kr för bärgningen. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 300kr. Startnummer skall finnas på boj. Under tävling söker dykare i 10min efter skoter utan utlöst boj. Blinkljus är obligatoriskt på maskinen för att underlätta sökandet.

3.10.4

SSK

Försluten bränsletank med ansluten envägsventil (på avluftning) så att bränsle inte läcker ut i vattnet.

3.10.5

SSK

Snöskotern ska sjunka vid stopp i vattnet.

3.11 Ytterligare regler rundbana

SSK

3.11.1

SSK

Chassie skall ha underkörningsskydd bak. Det kan räcka med en låg båge samt stänklapp som inte kan komma in i mattan. Annars får en plåt bockas runt.

3.11.2

SSK

Sidoskydd skall finnas om skotern inte går att få låg pga exempelvis hög tunnel.

3.11.3

SSK

Skidspetsar skall vara buntade med dämpmaterial.

3.11.4

SSK

Dubb är tillåtet. Dock max 10mm utstick och minst 30graders vinkel. Antal är fritt.

3.11.5

SSK

Lubesystem får finnas. Godkänt med spolarvätska. Glykol är förbjudet!

3.11.6

SSK

Variatorskydd skall täcka övre delen av variatorerna från centrum till centrum. En gummimatta/balatarem skall nitas fast som extra skydd på ovansidan.

3.11.7

SSK

Vassa kanter på skotrar skall vadderas.

3.12 Pallbock

SSK

Vid all varmkörning av tävlingsfordon med roterande drivmatta skall därför avsedd uppallningsbock samt inkopplad kortslutningsanordning användas. Pallbocken skall vara täckt på baksidan med en minst 450mm bred plåt fastsvetsad i pallramen. Plåtens tjocklek skall för stålplåt eller starkare material vara minst 2mm och för aluminium minst 4mm.

3.13 Ljudmätning två meter max

SSK

Ljudmätning ska utföras på minst 1/3 av startfältet. Dessutom ska fortlöpande stickprovskontroll under tävlingens gång utföras. Supervisor och arrangör avgör vilka maskiner som ska ljudmätas. Ljudmätning ska utföras med snö, sand eller gräs som underlag på en plan yta utan fasta föremål inom en radie av tio (10) meter från avgasrörets mynning. Mätningen ska ske i 45° vinkel mot maskinen, 200 cm bakom/framför maskinen och

135 cm från marken samt avläsas vid maxvarv. Arrangör ska tillhandahålla pallbock vid mätning. Funktionär stående på motsatt sida om avgasröret accelerera upp motorn till maxvarv med variatorrem monterad och mattan fritt roterande. När funktionär bedömer att maxvarv uppnåtts ska gasen genast släppas. Nödstopp ska under hela tiden vara fäst vid maskinens förare som är placerad bakom funktionären som gasar. Mätutrustning

bör vara av klass IEC 651 klass 1 eller 2 och ska vara inställd på läge ”slow”. För mätare av typ 1 ska 1 dB(A) dras från resultatet och för typ 2 ska 2 dB(A) dras från. Vid temperatur mellan 0 och 10 grader Celsius dras 1 dB(A) från resultatet och vid temperaturer under 0 grader Celsius dras 2 dB(A) från resultatet. Vid mätning efter eller under tävlingen dras 1 dB(A) ytterligare från resultatet. Resultatet avrundas alltid nedåt.

3.14 Trimning

SSK

Konstaterad trimning och ändring av skotern (med undantag av vad SR tillåter) medför uteslutning ur tävling och anmälan till Svemo Disciplinnämnd för bestraffning.

3.15 Tävlingsnummer

SSK

3.15.1

SSK

Fasta tävlingsnummer väljs av varje förare. De tre första förarna från föregående SM i respektive klass har rätt att nyttja nummer efter placering kommande säsong. Upplysningar och erhållande av startnummer sker via Svemo TA. Tilldelning av startnummer 1-3 sker av kansliet. (snoskoter.kansli@svemo.se) 

3.15.2

SSK

Snöskotern ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs över skotern. De två övriga anbringas längs med var sida av snöskotern. Tävlingsnummer ska monteras på plant underlag med minsta sifferhöjd på 100mm på sidomonterade nummer och 75mm på frontmonterade nummer. (rekommenderad minsta höjd för alla nummer är 140mm). Minsta sifferbredd är 80 mm och stapelbredd 25 mm. Typsnittet skall vara av blocktyp. Bakgrund av för klassen avsedd färg skall finnas och ha en area av minst 4 dm2 per skylt. Tävlingsnummer ska tas bort efter avslutad tävling om skotern används för vanlig körning i ”trafik”.

3.15.3 Färg

SSK

Färg på bakgrund och siffror skall följa maskin/förarklasser enligt följande:

KlassBottenfärgSifferfärg
12 – 14 årSvartVit
14 – 16 årGrönVit
Dam 12 – 16 årRödVit
Sport-600GulSvart
Sport-1000SvartGul
StockBlåVit
OpenVitSvart
ClassicGulSvart
RacerVitRöd
UnlimitedVitBlå
DamklassRödVit

3.16 Drivmedel

SSK

Enligt NT i alla klasser med undantag för Open, racer och sport 1000. I klass Open, racer och sport 1000: Blyfri bensin med valfri oktantal.

3.17 Miljömatta

SSK

I depå skall alltid användas absorberande miljömatta med minimistorlek 100×160 cm. Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för ytterligare krav på miljömattans utformning.

3.18 Chassinummer

SSK

Chassinummer ska finnas.

4. TÄVLINGSOMRÅDE

SSK

4.1 Tävlingsbana

SSK

4.1.1 Besiktning/Banlicens

SSK

För Svemo-godkännande av tävlingsbana krävs att den besiktats av besiktningsman, utsedd av Svemo. Om bana finns på samma område som motocross eller annan licensierad bana får besiktning ske under barmarksperiod i samband med besiktning av övriga banor. I annat fall ska banbesiktning ske i tävlings/träningsfärdigt skick. På område, där tillfällig banlicens ska lösas, ska banbesiktning äga rum innan tävlingens start om inget annat anges i evenemangets polistillstånd. (Se även NT) Tillfällig D-bana kan även besiktas av tävlingsledare.

4.1.2 Bankontroll

SSK

Bankontroll enligt Snöskotersektionens manual skall alltid göras av supervisor innan varje tävling.

4.2 Publikavspärrningar

SSK

Hela start- och målområdet, tävlingsdepån och alla de punkter utefter banan där det antingen är nödvändigt att tillförsäkra de tävlande en hindersfri körning eller att skydda publiken, måste avspärras på ett betryggande sätt. Avstånd mellan publik och banans kant får ej understiga 10 m.

4.3 Tävlings/parkeringsdepå

SSK

Vid varje tävling ska en parkeringsdepå finnas. Den ska vara belägen nära startområdet och ha en direkt förbindelse med detsamma. Öppen depå rekommenderas.

4.3.1

SSK

Provkörningssträcka ska finnas vid varje skotertävling.

4.3.2

SSK

Bandepå där föraren kan göra nödvändiga reparationer under pågående heat ska finnas i anslutning till varje bana. I bandepån och endast i bandepån får föraren mottaga hjälp och service av annan än tävlingsfunktionär.

4.4 Startområde

SSK

4.4.1 Startlinje, startplatta

SSK

Startlinjen ska ha en bredd som motsvarar minst 1,7m per startande. Varje startspår ska vara markerat, t.ex. med en knut på ett snöre spänd längs startlinjen. Startplatsen ska bestå av sand eller packad snö.

4.4.2 Startmetod

SSK

Grön flagga skall visas väl synlig från startlinjen under hela tiden förarna ställer upp för start. Uppställning av förare bakom startlinjen får ske under pågående heat, maskinen ska köras försiktigt fram mot plats av anvisad funktionär. När samtliga förare har ställt upp går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma flaggfunktionär visar upp en skylt med 15 sek. Denna skylt hålls uppe i fulla 15 sek, därefter vändes skylten som då visar 5 sek. Skylten hålls uppe i fulla 5 sek, därefter kan starten gå. Starten får inte gå förens hela 5 sek har gått, dock max 10 sek.

I rundbana även gummibandsgrind.

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR

SSK

5.1 Tilläggsregler

SSK

Tilläggsregler samt inbjudan till tävling ska publiceras på Svemo TA för godkännande från supervisor.

5.1.1 Inför varje tävling ska tilläggsregler upprättas

SSK

Arrangör är skyldig att, ansöka om godkännande för tävlingens tilläggsregel i Svemo TA senast 5 veckor innan tävlingsdagen. Underlåtenhet mot detta kan medföra att arrangör ej beviljas tävlingstillstånd.

Då guldhjälmstävling samkörs med nationell tävling ska tilläggsregler godkännas av supervisor innan tillstånd gäller, supervisor ska närvara även vid guldhjälmstävlingen.

5.1.2

SSK

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:
· Bestämmelser för träning.
· Hur placeringen på startlinjen avgörs.
· Startmetod

5.1.3

SSK

Lokala restriktioner kan anges

5.2 Program

SSK

För varje publiktävling ska program utges. I programmet ska finnas uppgifter om de startande förarnas nummer, namn, eventuellt team, klubbtillhörighet, maskinmärke och klass.

5.3 Anmälningar

SSK

5.3.1

SSK

Anmälan till tävling sker genom förarens egen profil i Svemo TA. Tävlingsinbjudan skall finnas i Svemo TA så tidigt som möjligt dock senast 20 dagar före aktuell tävling. Anmälan till tävling anses var komplett och giltig när först när anmälningsavgiften är betald. Arrangör har rätt att neka förare start då anmälan inte inkommit senast 7 dagar före tävlingsdagen.

5.4 Avgifter

SSK

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar.

5.4.1 Guldhjälm

SSK

Arrangören skall sträva efter att inte profitera på barnverksamhet utan enbart eftersträva relevant kostnadstäckning. Maximal anmälningsavgift för Guldhjälm är 200kr.

5.4.2

SSK

Inbetald anmälningsavgift är förverkad om anmäld förare inte kommer till anmälan tävlingsdagen. Arrangör skall återbetala anmälningsavgiften till förare som inte blivit antagna eller uppvisar läkarintyg som bekräftar skada eller sjukdom senast 5 dagar efter tävlingsdagen. Expeditionsavgift får uttagas med max 100 kr i samband med återbetalning.

5.4.3

SSK

Arrangören har rätt att tillämpa efteranmälningsavgift under förutsättning att tilläggsregler och anmälan följer av SR angivna tidsintervall.

Ordinarie anmälningsavgift ska gälla fram till 14 dagar före tävling. Efteranmälningsavgift får uttas med maximalt 1000 kr efter ordinarie anmälningstid, dock tidigast 14 dagar efter godkänt TR publicerats.

5.4.4

SSK

Arrangören publicerar genom Svemo TA aktuell anmälningslista för tävlingen.

5.4.5

SSK

Föraren får anmäla sig i flera klasser Denna möjlighet kan dock begränsas i mästerskapsregler eller tilläggsregler. Förare som förhindrar start utesluts ur heatet.

5.4.6 Anmälan vid tävlingsplatsen

SSK

Föraren ska på fastställd tid och plats uppvisa licens, hjälm, rygg- och bröstskydd samt skriva på deltagarlista (avser även vårdnadshavaren beträffande deltagarlista för förare under 18 år). Observera 6.5.3.

5.5 Besiktning av tävlingsfordon

SSK

Stickprovsbesiktning skall tillämpas på minst 1/3 av startfältets maskiner. Dessutom skall fortlöpande stickprovskontroll under tävlingens gång utföras. Supervisor och arrangör avgör vilka maskiner som ska besiktigas. Säkerhetskontroll av nödstopp och baklyse samt personlig utrustning utföras på samtliga maskiner när de körs fram till start. Observera 6.5.3.

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

SSK

6.1 Säkerhet – Sjukvårdsberedskap

SSK

6.1.1 Se bilaga (A)

SSK

Se även gällande RPS:s FAP 512-1 och 512-2.

6.1.2 Eldsläckare

SSK

Den tävlande ansvarar för att det vid varje servicefordon finns tillgång till minst 1 minimum 5 kg pulver handbrandsläckare, klass ABC, för att kunna släcka sådana bränder som eventuellt kan uppstå under service i anslutning till fordonet.

Brandsläckaren ska vara väl synlig.

6.1.3 Köldgräns

SSK

Ingen tävling får arrangeras vid lägre temperatur än minus 20° C vid startlinjen. Temperaturmätning utförs av tävlingsledare under observation av Supervisor.

6.2 Funktionärer

SSK

Vid varje tävling ska finnas särskild utsedd säkerhetschef.

Funktionär med arbetsuppgifter som berör säkerhet ska vara särskilt utbildad för sin uppgift samt ha en ålder av minst 15 år.

Tävlingsledaren ska ha av Svemo giltig tävlingsledarlicens för snöskoter.

För övriga funktionärer ska finnas skriftlig detaljinstruktion. För angiven utbildning ansvarar säkerhetschefen vid banan. Funktionärer och vakter ska vara så klädda eller bära sådana kännetecken att det klart framgår vilken funktion de har i tävlingen.

Säkerhetsvakter på banan får inte ha gul klädsel. Funktionär som ska fullgöra sina åligganden under mörker ska bära reflex.

6.2.1 Kommunikationsradio

SSK

Kommunikationsradio bör användas mellan tävlingsledare och andra chefsfunktionärer, särskilt när delar av banan inte kan övervakas av tävlingsledaren.

6.2.2

SSK

Före varje tävling ska en obligatorisk säkerhetsgenomgång, ledd av säkerhetschefen äga rum med säkerhetsvakterna. Svemo Supervisor är ansvarig för att denna säkerhetsgenomgång äger rum och ska närvara. Säkerhetsgenomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.2.3

SSK

Före varje tävling ska säkerhetschefen hålla en obligatorisk genomgång med sjukvårdspersonalen. Denna ska omfatta arbetssätt, signalsystem, transportvägar och andra viktiga aspekter för att såväl akutinsatser vid banan som ev. transport till sjukhus ska fungera tillfredsställande. Genomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.2.4

SSK

Vid sektioner på banan med skymd sikt ska minst 2 säkerhetsvakter utplaceras. Dessa ska noga instrueras om samverkan mellan posteringarna och dessa instruktioner ska vidarebefordras vid ev. byte av säkerhetspostering.

6.2.5

SSK

Vid varje säkerhetspost ska det finnas en vit-grön diagonalt delad flagga.

6.3 Flaggsignaler/Ljussignaler

SSK

På varje del av banan kan signaler ges, vilka förarna omedelbart måste åtlyda. Förarna är skyldiga att vidta nödvändig uppmärksamhet för att se signaler.

6.3.1 Svensk nationsflagga:

SSK

Används vid flaggstart.

6.3.2 Röd flagga

SSK

Stopp för samtliga förare.

6.3.3 Svart flagga

SSK

Svart flagga visad om möjligt tillsammans med förares tävlingsnummer. Stopp för förare med ifrågavarande tävlingsnummer: Föraren ska omedelbart stanna vid den som visat flaggan för besked. Därefter får föraren återuppta heatet om denne inte bestraffats med uteslutning. I så fall skall denne omedelbart avsluta heatet och långsamt återvända till depån.

6.3.4 Svart-vit, diagonalt delad flagga

SSK

Svart-vit, diagonalt delad flagga, visad om möjligt tillsammans med förares tävlingsnummer. Föraren har fel på sin personliga utrustning eller fel på maskinen och ska omedelbart stanna vid den som visat flaggan för besked. Innan tävlingen återupptas ska bandepå uppsökas och felet rättas till. Vid vissa typer av fel, exempelvis trasig lyftbåge eller tappad motorkåpa, har denne möjlighet att fortsätta tävlingen genom att köra aktsamt och hålla avstånd till andra förare, då ska ej teknisk flagg ges.

6.3.5 Gul flagga

SSK

Postering ska finnas i upphoppet och vid stora blinda hopp även före hoppet. Flaggan/ signalen ska alltid vara svängande/blinkande och innebär hinder på banan i omedelbar närhet. Vid signal råder absolut hoppförbud, d v s drivband och skidor får ej samtidigt sakna kontakt med banan, och föraren måste vara beredd på att stanna. Omkörning av annan förare i rörelse (undantaget varvad förare som lämnar plats och omkörning kan göras på ett säkert sätt) är ej tillåtet intill dess att det hinder som förorsakat signalen passerats och fri sikt till nästa postering utan gulsignal finns. Brott mot denna regel medför uteslutning ur heatet. Supervisor är skyldig att vid särskild hänsynslöshet notera detta i tävlingsrapporten för eventuell ytterligare bestraffning.

6.3.6 Vit-grön flagga

SSK

Vit-grön diagonalt delad flagga. För påkallande av säkerhetschefen och sjukvårdspersonalen.

6.3.7 Blå flagg

SSK

Ge plats för omkörning. Brott mot denna regel medför bestraffning i form av svart flagg följt av tillrättavisning men ej uteslutning. Observera 6.7.3.

6.3.8 Grön flagga

SSK

Klart för start.

6.3.9 Svart/vit rutig flagga

SSK

Mål.

6.3.10

SSK

Samtliga flaggor ska vara minst av storleken 750 x 600 mm. Blå, svart och svart-vit diagonal delad flagga får endast användas av eller på order från tävlingsledare eller Svemo Supervisor. I anslutning till målområdet ska finnas ett ställ med samtliga flaggor samt ett nummer set. Gul flagga ska ha fluorescerande färg.

6.4 Förarsammanträde

SSK

Närvaro vid förarsammanträde är obligatoriskt.

6.5 Byte av maskin

SSK

6.5.1

SSK

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av maskin, under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns.

6.5.2

SSK

En snöskoter får under en och samma tävling köras av maximalt två förare. Förarna som använder samma maskin få dock ej deltaga i samma klass. Vid uteslutning på grund av felaktig maskin skall samtliga förare som använt aktuell maskin uteslutas.

För Watercross kan förare deltaga i samma klass, dock ej samma heat.

6.5.3

SSK

Om inget annat anges i tilläggsregler så har varje förare möjlighet att besiktiga in en reservmaskin (skall anges vid anmälan på plats) som då får nyttjas utan beaktande av 6.5.1. Samma maskin kan besiktigas som reservmaskin av maximalt tre olika förare vilka skall anges vid anmälan och besiktning. Om sådan ”team maskin” besiktas in skall den för att kunna nyttjas förses med rätt startnummer. Observera att inbesiktigad reservmaskin inte kan vara annan förares ordinarie maskin.

6.6 Start

SSK

6.6.1

SSK

Förarnas placering på startlinjen ska anges i TR.

6.6.2

SSK

Den publicerade starttiden ska hållas. Förare som inte befinner sig med sin maskin på fastställd plats på startlinjen vid bestämd tid, kan uteslutas från heatet. Förare som förhindrar att starttiden hålls ska uteslutas.

6.6.3 Starter/tjuvstartsdomare

SSK

Starter/tjuvstartsdomare skall vara placerad minimum 5 meter framför startlinjen. Beslut av starter/tjuvstartsdomare går ej att protestera mot = Faktafunktionär (se NT)

6.6.4 Omstart

SSK

Tävlingsledaren avgör om det i övrigt inträffar sådana händelser som föranleder omstart. Sker det under det första varvets tävlingskörning görs starten om precis som vid det ursprungliga startförsöket, där förarna på nytt väljer startspår. Sker omstart senare under heatet sker omstarten i ordningsföljd efter den senaste varvpasseringen och utefter tävlingsledarens instruktioner.

6.6.5 Tjuvstart

SSK

På lämpligt avstånd från starten ska en funktionär med röd flagga vara placerad. Om tjuvstart förekommer ska han på tecken från startfunktionären stoppa startfältet. De tävlande ska då omedelbart återvända till startlinjen och på nytt välja startspår i för aktuellt heat gällande ordning. Den förare som tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen samt att ha armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal). Bestraffningen gäller i hela heatet. Om tjuvstart förekommer också i nästa startförsök gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De tjuvstartande i nästkommande startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet.

6.7 Tävlingskörning

SSK

6.7.1

SSK

Det är förbjudet att köra utanför banmarkering i syfte att vinna tid.

6.7.2

SSK

Det är förbjudet att köra mot körriktningen utom på särskild order av funktionär.

6.7.3

SSK

Tävlande som håller på att bli omkörd får inte medvetet hindra den snabbare föraren att fullfölja sin avsikt.

6.7.4

SSK

Tävlande som avser att bryta tävlingen ska, om skotern är körbar, omedelbart förflytta sig och sitt fordon utanför banan.

6.7.5

SSK

Det är förbjudet att tvinga annan förare till körning utanför banmarkering.

6.7.6

SSK

Förare som inte lyder tävlingsledningens order och beslut skall bestraffas enligt NT.

6.7.7

SSK

Tävlande som åsidosätter annans säkerhet grovt ska uteslutas enligt NT.

6.8 Reparation och tankning

SSK

Endast i bandepå får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under ett heat. Med ett heat menas här från det att startförfarandet påbörjats (grön flagg givits) till målgång inkluderat eventuella omstarter. Vid tankning ska motorn vara avstängd. Undantag utgörs av sådana åtgärder som föraren utan hjälp kan vidta med sådana delar och verktyg som han för med sig. Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning.

6.9 Varvvisning

SSK

Vid tävlingar där förarna har att tillryggalägga flera varv ska, vid målområdet, för uppgiften avdelad funktionär visa hur många varv eller hur lång tid som återstår för den ledande föraren att köra.

6.10 Slutresultat

SSK

6.10.1

SSK

Den deltagare i heat som, efter att ha fullbordat för heatet fastställt antal varv eller tid, först passerar mållinjen är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat. Förare som inte passerar mållinjen ytterligare en gång inom fastställd tidsgräns (3 minuter) efter segraren placeras in i listan efter avverkade varv och placering vid sista passering av mållinjen. För att anses ha slutfört heatet krävs minst ett fullföljt varv.

6.10.2

SSK

Om tävlingen avgörs efter flera likvärdiga heat med poängbedömning eller bedömning enligt platssiffermetoden bestäms den inbördes slutplaceringen mellan förare enligt följande:

6.10.2.1

SSK

Högsta antal sammanlagda poäng, alternativt lägst sammanlagda platssiffra, ger främsta placering.

6.10.2.2

SSK

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt genom i första hand antalet heatsegrar under tävlingen. Därefter avgör antalet andraplatser och så vidare.

6.10.2.3

SSK

Om inte heller tillämpning av 6.10.2.2. kan särskilja förare, placeras den förare före som i det sist körda heatet erhållit flest poäng alternativt lägsta plats.

6.10.2.4

SSK

Om inte heller tillämpning av 6.10.2.3 kan särskilja förare tillgrips lottning.

6.11 Förtidigt avslutat heat

SSK

6.11.1

SSK

Ett heat, vars ledande förare fullbordat det första varvet, får inte stoppas förrän heatet är slutfört enligt TR, annat än på grund av force majeure. Ett heat som stoppats på grund av att läkaren, sjuksköterskan eller ambulansen måste lämna tävlingsområdet, kan startas om på order av domare. trots att 6.11.3 har uppfyllts.

6.11.2

SSK

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat ett varv men innan han fullbordat halva heatet enligt TR, ska startas om. Dock körs bara det antal varv som är resterande när heatet stoppades. Omstart sker enligt 6.7.2

6.11.3

SSK

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat halva heatet, enligt TR, räknas som genomfört med resultatet enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

6.11.4 Omstart vid olyckstillbud

SSK

Förare som föranleder omstart av heat på grund av skada skall undersökas av sjukvårdare och får ej deltaga i heatets omstart.

6.12 Publicering av resultat

SSK

Slutresultat för en tävling (heat) ska meddelas publiken med reservation för slutgiltig fastställelse av Tävlingsledare/Supervisor.

6.12.1 Resultatlista

SSK

Vid varje tävling ska en officiell resultatlista upprättas. I listan ska finnas: placering, namn, klubbtillhörighet samt eventuellt anmälare, maskinmärke, poäng för de tidigare genomförda heaten samt slutresultat.

Resultatlistan ska omgående efter tävling registreras i Svemo TA.

6.12.2 Tidsgräns

SSK

Ingen varvpassering registreras senare än 3 minuter efter segrarens målgång.

6.13 Protest/Vädjan

SSK

Protest mot resultatlista ska inges inom 30 minuter från det att listan anslagits. Protest åtföljd av avgift fastställd i NT, lämnas till tävlingsledaren. Protest/vädjan handläggs enligt bestämmelser i NT.

6.14 Maskinunderhåll

SSK

6.14.1

SSK

Vid nationella tävlingar utgår maskinunderhåll enligt tävlings TR.

6.15 Hederspriser

SSK

6.15.1

SSK

Maskinunderhåll får EJ utdelas i Ungdomsklassen, utan där ska hederspriser och/eller idrottspriser t.ex. pokaler utdelas till samtliga deltagare.

7. SKOTERCROSS

SSK

7.1 Tävlingsområde

SSK

Klass A – godkänd för internationella och nationella tävlingar.
Klass B – godkänd för internationella och nationella tävlingar dock ej SM.
Klass C – godkänd för speedcross.
Klass D – godkänd för motionsskotercross och klubbtävlingar.
Klass E – godkänd för träning.

7.1.1 Minsta bredd och längd

SSK

A-banans minsta bredd 8m, rek. 10 m, längd min. 600m. Rek. maxlängd 1000m
B-banans minsta bredd 6m, rek. 8 m, längd min. 500 m. Rek. maxlängd 1000m
C-banans minsta bredd 6m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m
D-banans minsta bredd 4m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m
E-banans minsta bredd 3m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m

7.1.1.1 Tävling på bristfällig bana

SSK

Om en bana på grund av snöbrist eller annan orsak inte håller den längd eller bredd som anges för respektive banklass gäller följande:
Maximalt antal startande (16) minskas med resultatet av följande formler:
Antal meter under gällande gräns för banans längd gånger 0,03 och / eller antal meter under gällande gräns för banans minsta bredd gånger 2.
Avrundning av deltagarminskning görs uppåt.

7.1.2 Sträckning

SSK

Banan ska ha höger- och vänsterkurvor och vara förlagd i skoter- och publikvänlig terräng.

Om så kallade dubbelhopp finns gäller följande: vinklar i upphopp och landning ska vara väl anpassad till varandra, hopp nummer två ska vara ett platåhopp där platåns uppbyggnad ska börja i botten där första hoppet slutar och ha en vinkel och längd på landning som tillåter variation i hopplängd.

Platåhopp ska ha en längd uppe på hoppet som är anpassad till den aktuella hastigheten på banan samt matchande upphopp och landningsvinklar.

Vid enkelhopp (stopphopp) får avståndet mellan dessa inte understiga 30 meter. Konstgjorda whoops över eller under markplan får förekomma vid vanliga tävlingar dock max 100 cm höga i crossen och 150cm höga i stadioncross.

7.1.3 Markering

SSK

Banan ska vara tydligt utmärkt så att sträckningen är fullt klar för förarna. Vid risk för snöblindhet sotas (eller liknande) banvallar och upphopp.

7.1.4 Ytpreparering

SSK

Banans yta ska bestå av snö, samt vara så preparerad att barmark inte bör uppstå. Banunderlag med grus/sten ska slätas på hösten och kan med fördel vattnas för att förhindra stenskott. Rekommenderat snödjup minst 3 dm. Snödjup prioriteras över banans längd så länge minimigräns för banans längd kan hållas. Vid banors preparering ska prioritet ett vara att förhindra barmark eller is. Prioritet två (vid riklig snötillgång) ska vara att åstadkomma en ”levande” bana, där snö flyttas och idealiskt spår förändras.

En rekommendation är att undvika fräsning av snön. Observera dock att olika typer av banor kan förekomma. Även en hårt packad bana eller isiga partier är godkänd för tävling.

7.2 Tävlingars genomförande

SSK

7.2.1 Max antal startande

SSK

16 st per heat. (se 7.1.1.1 för antal startande vid bristfällig bana)

7.2.2 Träning

SSK

Träningskörning ska erbjudas minst fem varv, gärna 2 x 10 minuter vid mästerskapstävling. Max 36 förare tillåts träna samtidigt.

Om möjlighet finns så kan arrangören öppna banan för fri träning dagen innan tävling. Ungdomsklass får ej träna samtidigt som övriga klasser.

7.2.3 Start

SSK

Inom startområdet får endast funktionärer och förare för heatet i fråga befinna sig. Uppvärmning på pallbock får endast ske i depå och väntzon. I ungdomsklasser får förutom förare och funktionärer en hjälpreda per förare befinna sig i startområdet. När startförfarandet påbörjats, d v s när grön flagg signalerats, måste hjälpredan lämna startplattan och förflytta sig till område angivet av arrangören. Observera 6.8. Förare eller medhjälpare har ej rätt att preparera spår framför startlinjen, överträdelse likställs med tjuvstart. Även om förare eller dennas hjälpreda fördröjer genomförande av start ska tjuvstart dömas.

7.2.3.1 Startförfarande

SSK

Röd flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. När samtliga förare har ställt upp visas grönflagg av samma funktionär därefter går starten med hjälp av vald startmetod.

8. STADIONCROSS

SSK

8.1 Allmänt

SSK

En stadioncrosstävling för snöskoter arrangeras på en sluten bana typ bandyplan eller skidanläggning. Kuperade partier bör ingå. Förutom dessa regler gäller regler för Skotercross

8.1.1

SSK

Tävlingslängd max 3 timmar inklusive pauser.

8.1.2

SSK

Max 50 startande.

8.2 Förare

SSK

Förare med nationell/internationell tävlingslicens klass Elit eller förare med utländsk licens av högsta grad samt uppfyllda krav motsvarande svensk Elitlicens. Svemo Snöskotersektion kan bevilja förare med Senior eller Juniorlicens att delta efter särskild prövning.

8.3 Tävlingsområde

SSK

Minsta banbredd 8 meter. Minimimått mellan banslingorna är 8 meter. Vid användande av skyddsnät tillåts ner till 4 meter mellan banslingorna. Whoops är tillåtet, max 150cm höga, i övrigt enl. SR Snöskotercross.

8.4 Organisation av tävlingar

SSK

8.4.1

SSK

Max antal startande 50 st/tävling, 10 st/heat.

8.4.2

SSK

Heat längd i kval max 5 minuter, i final max 10 minuter.

8.5 Tävlingars genomförande

SSK

8.5.1

SSK

Protest mot oegentlighet som inträffat under tävlingsheat ska lämnas innan närmast efterföljande heat startar. Om protesten avser sista heatet ska den lämnas inom 10 minuter efter heatets slut. Protest lämnas till tävlingsledaren. Förare som deltar i tävlingen äger rätt att lämna protest muntligt. Muntlig protest ska inom 15 minuter ha kompletterats skriftligt, åtföljd av aktuell protestavgift.

8.5.2

SSK

Protest mot slutresultat ska lämnas skriftligt och åtföljas av protestavgift inom 30 minuter från det resultatlistan är anslagen.

9. ENDURO

SSK

9.1 Allmänt

SSK

Då det ej arrangerats tävlingar i disciplinen enduro på ett tag har dessa regler ej uppdaterats och kommer ej att publiceras. Reglerna finns dock kvar och gäller. Reglerna kommer vid behov att uppdateras och publiceras på nytt.

10. BACKE

SSK

10.1 Allmänt

SSK

Backtävling för snöskoter arrangeras på en bana som körs från start till mål (ej varvlopp) med målgång på betydligt högre höjd än starten.

10.1.1 Tävlingstyp

SSK

I TR skall anges vilken av följande varianter tävlingen tillhör:
• Hillcross –max 6 startande, hopp och kuperade partier.
• Hilldrag –max 6 startande, relativt slät bana med få och vida kurvor
• Hillclimb –tävling i att ta sig längst (ej hastighetstävling)

10.2 Tävlingsfordon

SSK

10.2.1 Maskinklasser

SSK

Samtliga maskinklasser får användas i Backe. Endast i backe är det tillåtet med överladdade maskiner i klassen Unlimited. Arrangör anger övriga krav och eventuell övrig indelning av klasser i TR

10.3 Tävlingsområde

SSK

10.3.1 Banbredd

SSK

Minst 1.7 meter per samtidigt startande

10.3.2 Bansträckning

SSK

Tävlingsbana kan utgöra kortaste väg mellan start och mål. Alternativt innehålla höger och vänsterkurvor. Man kan lägga in hopp i bansträckningen, men endast om backens förhållanden möjliggör detta. Om ett platåhopp används ska det vara med en platålängd (uppe på hoppet) av minst tio meter (10m). Platåhoppet ska vara placerat på en plan del av banan. Om enkelhopp används får inte avståndet mellan dessa uthoppspunkter inte understiga 30 meter. Dubbelhopp och så kallade ”Whoopies” partier är inte tillåtna.

10.3.3 Returvägar

SSK

Returväg ska förläggas så att nästa heat kan starta omedelbart efter att tävlingsfordonen avlägsnat sig från uppbromsningssträckan. Returvägar bör vara av samma ytbeskaffenhet som tävlingsbanan, samt vara minst 3 meter breda. Tillåten hastighet max 20km/h.

10.3.4 Startområde

SSK

Startlinje kan bestå av startramp/matta av skotermodell, väl fastsatt i underlaget. Startmattorna ska vara likvärdiga på alla banor och bör ha en lägsta kamhöjd på 15 mm samt vara minst 3 meter långa EFTER startlinjen.

Startlinje kan istället för matta bestå av betong, sand, grus eller hårt packad snö som prepareras vid behov.

10.3.5 Startförfarande

SSK

Enligt 7.2.3 (skotercross) om inte annat anges i TR.

11. GULDHJÄLM

SSK

11.1 Allmänt

SSK

Guldhjälmsverksamhet är ett samlingsnamn för Svenska Motorsportförbundets verksamhet för barn tom 11 år. Förutom vad som anges i dessa regler gäller NT och SR för snöskoter

11.1.1 Tävlingsformer

SSK

Varje tävlings tilläggsregler anger tävlingsformen.

11.1.2 Tävlingstillstånd

SSK

Tävlingstillstånd ansöks av arrangerande klubb via Svemo TA. Tävlingstillståndet är giltigt efter att supervisor har godkänt tävlingens Tilläggsregler samt att tillståndsavgiften är betald.

11.1.3 Regelefterlevnad

SSK

Förare samt förälder/målsman/vårdnadshavare till förare är ansvariga för att regler efterlevs och att god sportsmannaanda följs. Brott mot reglementet bestraffas enligt Svemo NT.

11.1.4 Banlicens

SSK

Banlicens med gällande motortävlingsförsäkring utfärdad av Svemo är obligatorisk vid all Guldhjälmsverksamhet. Vid tävling på tillfällig bana skall Svemo banlicens sökas och lösas innan banan nyttjas av något oregistrerat och oförsäkrat motorfordon.

11.2 Förare

SSK

Guldhjälm omfattar förare tom 11 år

11.2.1 Klasstillhörighet

SSK

Arrangören har möjlighet att själv forma tävlingsklasserna utifrån förutsättningarna. Ansvar skall dock tas gällande säkerhet för såväl föraren själv som sina medtävlande.
Rekommenderad klassindelning
Guldhjälm 5-8 år
Guldhjälm 7-11 år

11.2.2 Licens

SSK

Efter genomgången utbildning för förare och förälder samt godkänd uppkörning för licensierad barnledare har föraren möjlighet att söka guldhjälmslicens. Endast av Svemo utbildade barnledare kan skriva under ansökan om guldhjälmslicens. Uppkörningen kan genomföras på i förväg informerad tid och plats angiven i tävlingens tilläggsregler. Svemo Supervisor har rätt att återkalla licens ur säkerhetsperspektiv om föraren är en fara för sig själv eller för andra medtävlande.

11.2.3 Tävlingsnummer

SSK

Tävlingsnummer bokas själv av föraren i hans/hennes profil i Svemo TA i startnummerklassen Guldhjälm. Det nummer föraren väljer har sedan han/hon hela säsongen vid samtliga tävlingar.

11.3 Tävlingsfordon

SSK

11.3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

SSK

Samma fordonsbestämmelser gäller som för övrig skotersport

11.3.1.1 Maskinklasser

SSK

Stock 120
Cylinder volym Max 150cc 4t (Standardmotor för modellen skall användas)
Antal Cylindrar Max 1
Ljuddnivå Max 114 db (A)
Modifieringar tillåtet med breddning av framvagn, byte av fjädring, ökat varvtal (släppa varvtals spärrar), samt ok med Drevning. EJ tillåtet med förlängning av matta eller byte till variatordrift.

Stock 200
Cylinder volym 200cc 4t originalmotor
Antal Cylindrar Max 1
Ljuddnivå Max 114 db (A)
Modifieringar Tillåtet: breddning av framvagn, byte av fjädring, ökat varvtal och variatorjusteringar. EJ tillåtet med förlängning av matta.
Åldersgräns: Från det år föraren fyller 6år

Snöskotersektionen kan, tillsammans med arrangör, göra undantag från ovanstående maskinklasser. Detta ska framgå i Tilläggsreglerna.

11.3.2

SSK

Tävlingsnumret på skotern skall vara enligt följande kombination
Siffra Svart
Bakgrund Vit

11.4 Tävlingsområde

SSK

11.4.1 Tävlingsbana

SSK

Tävlingsbana kan vara en enskild bana eller del av annan bana avsedd för tävling med snöskoter. Banan skall innan den får nyttjas av tävlingsfordon godkännas av Svemo Supervisor samt inneha gällande banlicens utfärdad av Svemo. Om banan utgör en del av permanent eller tillfällig tävlingsbanan som innehar gällande banlicens omfattar även denna banlicens Guldhjälmsbanan. Vid permanent Guldhjälmsbana på fast motoranläggning skall denna bana även omfattas av besiktningen. Om anläggningen har annan bana som omfattar besiktning så ingår Guldhjälmsbanan inom samma banlicens och ingen ytterligare banlicensavgift tas då ut. Vid besiktning gäller samma krav för Guldhjälmsbanan som för annan permanent bana.

11.5 Organisation av tävlingar

SSK

11.5.1 Max antal startande

SSK

Arrangören anger i tilläggsreglerna max antal startande.

11.5.2 Tilläggsregler

SSK

Då guldhjälmstävling samkörs med nationell tävling ska tilläggsregler godkännas av supervisor/domare innan tillstånd gäller, supervisor/domare ska närvara även vid guldhjälmstävlingen. Guldhjälmstävlingen rekommenderas ha egna tilläggsregler separerade från den ordinarie Nationella tävlingen.

11.5.2.1

SSK

Förutom enligt NT och SR fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:
• Max antal startande i Guldhjälmsklass
• Guldhjälmstävlingens form
• Guldhjälmsklasser som tävlingen omfattar (indelning efter ålder och maskiner)
• Guldhjälmstävlingens tävlingsupplägg
• Ange tid och plats för Guldhjälmslicensuppkörning

11.6 Tävlingars genomförande

SSK

11.6.1 Förarsammanträde

SSK

Närvaro vid förarsammanträde är obligatoriskt för både förare och vårdnadshavare. Förarsammanträdet skall innehålla all relevant information som förare och vårdnadshavare behöver veta. Viktigt att poängtera att alla är vinnare och att respektera varandra.

11.6.2 Träning

SSK

Träningskörning ska omfatta minst tre varv. Om möjlighet finns så kan arrangören öppna banan för fri träning dagen innan tävling. Guldhjälmsklasser får ej träna samtidigt som övriga klasser. Om banan ändras avsevärt under tävling skall mastervarv köras före varje heat i samtliga klasser.

11.6.3 Tjuvstart

SSK

På lämpligt avstånd från starten ska en funktionär med röd flagga vara placerad. Vid tjuvstart förklarar starter om startprocessen för den som tjuvstartat och sedan görs en omstart av heatet. Inga straff utdelas då Guldhjälmen är en lärande process.

11.6.4 Slutresultat

SSK

Arrangören anger den modell de önskar i tilläggsreglerna.

Rekommendation är att se Guldhjälmen som en lärande process, där ingen är förlorare.

11.6.5 Hederspriser

SSK

Alla typer av hederspriser ska tillkännages i TR och viktigt är att alla deltagare som erlagt anmälningsavgift ska erhålla samma deltagarbevis (minnesplakett, diplom, priser eller liknande). Om arrangören väljer att dela ut priser efter genomfört arrangemang ansvarar arrangören för att även eventuella deltagare som inte fullföljt sitt deltagande får sitt pris respektive deltagarbevis. Att delta i

Guldhjälmsevenemang och träning är ingen regelrätt tävling i den form att en 1,2,3 ska koras. Det viktiga är att varje individ får känna sig som en vinnare.

12. WATERCROSS

SSK

12.1 Allmänt

SSK

En watercrosstävling för snöskoter arrangeras på en sluten bana på öppet vatten.

12.2 Maskin och förarklasser

SSK

12.2.1 Maskinklasser

SSK

Maskinklass för tävlingar i watercross är Unlimited. Arrangör kan i TR dela in maskiner i klasser med avseende på chassietyp, motortyp, årsmodell och liknande. Alla maskiner ska dock uppfylla kraven för klass Racer.

12.2.2 Förarklasser

SSK

Alla senior- och juniorklasser i snöskoter (ej ungdom) kan användas vid watercrosstävling. Det står arrangören fritt att i TR kombinera maskin och förarklasser till tävlingsklasser i varje tävling.

12.3 Tävlingsområde

SSK

Banans sträckning markeras med flytbojar i innerkurvor samt för begränsning av yttre banområde. Minsta höjd på boj ovan vattenytan är 70cm. Bojen ska vara fylld med luft och lufttryck ska kunna regleras.

Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ/
MÅL markeras med tydliga markörer tex flaggor eller bojar. Start sker på land.
Hopp och alternativ sträckning kan ingå. Banor ska förläggas så att föraren inte möter fasta föremål eller fastland närmre än 30 meter från banmarkeringsboj.
Raksträcka ska begränsas till ca 100m.
Max vattendjup 10m, dykare ska finnas på plats oavsett djup. 

12.4 Tävlingars genomförande

SSK

12.4.1 Max antal startande

SSK

6 st per heat.

12.4.2 Start

SSK

Deltagarna startar på en linje i markerade startspår. Startplatsen skall bestå av minst 10cm djup sand. Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) som är minst 1.5m hög och 1m bredare än startplattan. Om starten kan placeras så något bakom inte sprutas ner, behöver sprutskydd ej användas. Startsträckan ska vara max 3m från vattnet. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj eller annan markering. Innan startspårsboj får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel utesluts föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Vid olyckshändelse körs heatet om ifall sänkning sker och det är fler än 2 startande.

12.4.2.1 Startförfarande

SSK

Röd flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. När samtliga förare har ställt upp visas grönflagg av samma funktionär därefter går starten med hjälp av vald startmetod som ska anges i TR.

I Watercross kan röd flagga visas från kanten, förutsatt att den är väl synlig från startplatsen och för deltagarna.  

12.4.2.2 Tjuvstart

SSK

Vid tjuvstart ska föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå föraren sedan får köra som vanligt efter det. Funktionären ska vid varvning hålla upp en skylt med nummer på startspår på den som tjuvstartat om denne inte uppfattat tjuvstarten.

12.4.3 Ytterligare regler tävlingskörning

SSK

Det är förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan förare. Vid bedömning att en förare orsakar att annan förare missar boj eller sänker annan förare tilldelas uteslutning från heat. Andra förare får lägsta poäng i ordning vid sänkning eller kan fortsätta heatet.

Körning utanför banmarkering innebär uteslutning. Om förare kör över boj bedöms detta som körning utanför banmarkering vilket innebär uteslutning. Vid sänkning nollas föraren i heatet. Touch av boj bedöms inte som utanför banmarkering. Förare som kommer från alternativspår ska alltid lämna företräde. Alternativspåret ska alltid tas minst en gång per heat. Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får föraren ändå tillgodose sig poäng.

12.5 Bärgning

SSK
 • Vid bärgning av maskinen ska maskinen lyftas rakt upp ovanför vattenytan till bärgningsflotte.
 • Min 2 stycken bärgningsflottar ska finnas tillgängliga.
 • Vinschar ska klara minst 20m 15mm rep. Konstruktionen ska vara så att linor inte behöver kapas.
 • Min 1 vattenskoter med flytmadrass för persontransport i vattnet.
 • Reservmaskin rekommenderas att ha tillgänglig.
 • Om inte självutlösande boj kommer upp till vattenytan kommer skoter att letas efter i 10 minuter.
 • Startnummer ska finnas på boj av anledning att rätt förare är med vid rätt bärgning och att maskiner kan bärgas i viss ordning vid behov.
 • Efter bärgning har varje förare 15 min att komma till start från att föraren kommit till depån. Förare som orsakade stoppet är utesluten från det berörda heatet.
 • Hittas inte skoter inom 10 min lämnas skoter tills tävlingen är avslutad.
 • Förare ska alltid ha möjligheten att vara med vid bärgning.
 • Två dykare ska vara fullt utrustade och ute med båt under tävlingen. Under förarmöte ska dykare hålla information om vad som händer och hur föraren ska agera under vatten vid behov.

13. RUNDBANA

SSK

13.1 Allmänt

SSK

En rundbanetävling för snöskoter arrangeras på en sluten bana med endast vänsterkurvor. Inga kuperade partier får ingå.

13.2 Maskin och förarklasser

SSK

13.2.1 Maskinklasser

SSK

Maskinklass för tävlingar i rundbana är Open. Arrangör kan och bör i TR dela in maskiner i klasser med avseende på chassietyp, motortyp, årsmodell och liknande. Alla maskiner ska dock uppfylla kraven för klass Open.

13.2.2 Förarklasser

SSK

Alla förarklasser i snöskoter kan användas vid rundbanetävling. Det står arrangör fritt att i TR kombinera maskin och förarklasser till tävlingsklasser i varje tävling.

13.3 Tävlingsområde

SSK

Minsta banbredd 8 meter.
Banlängd minst 230 meter (typ bandyplan, bredd 8m, inner radie 15m, raka 55m).
Banlängd max 1.300 meter (långbana speedway).
Banlängd rekomenderad 386 meter (bredd 12m, radie 30m, raka 80m)
Underlaget skall bestå av hårt packad snö, naturlig eller spolad is.
Tilläggsregler skall alltid ange typ av underlag samt banans längd, bredd och kurvornas innerradie.

13.4 Tävlingars genomförande

SSK

13.4.1 Max antal startande

SSK

6 st per heat. Dock skall alltid banbredden vara 2 meter / startande. Vid min banbredd 8 meter således max 4 st per heat.

13.4.2 Start

SSK

Deltagarna startar på en linje i markerade startspår. Start kan anläggas som separat bandel anslutande till banan eller arrangeras på en av rakorna.

13.4.2.1 Startförfarande

SSK

Röd flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. När samtliga förare har ställt upp visas

grönflagg av samma funktionär därefter går starten med hjälp av vald startmetod (gummibandsgrind, startljus eller flagga). Startmetod ska anges i TR

14. ÖVRIGA DISCIPLINER

SSK

14.1 Nyskapande verksamhet

SSK

Svemo är öppen för diskussion angående regelverk för fler discipliner med snöskoter. I denna utgåva har vi infört regler för Rundbana och Watercross. Vad finns det mer man kan tävla i? Kontakta oss gärna via snoskoter@svemo.se

15. BILAGA A – MINIMUM SJUKVÅRDSBEREDSKAP

SSK

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

16. BILAGA B – SM SKOTERCROSS

SSK

16.1 DELTAGARE OCH KLASSER

SSK

16.1.1

SSK

SM är öppet för svenska och utländska förare med gällande licens för snöskoter. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska ha starttillstånd från sin federation.

16.1.2

SSK

Vid SM-tävling i klassen Open krävs dessutom att förare uppfyller något av följande:

16.1.2.1

SSK

Svensk förare med av Svemo utställd helårslicens inom klass Elit för Snöskoter.

16.1.2.2

SSK

Förare från nordiskt FMN med utfärdad giltig licens för Snöskoter från sitt FMN, samt uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk Elitlicens.

16.1.2.3

SSK

Utomnordisk förare med internationell FIM licens för Snöskoter samt uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk Elitlicens.

16.1.2.4

SSK

Erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling. Ansökan ska vara sektionen tillhanda senast 10 dagar före aktuell tävling. Max två ansökningar per år kan beviljas. Wildcard beviljas endast vid särskilda omständigheter. Beslut tas i dessa fall av Svemo Snöskotersektion.

16.1.3

SSK

SM arrangeras i följande tävlingsklasser:
Dam Stock
Open
Föraren ska slutföra serien i samma klass som den påbörjades.

16.1.4 Red Number Plate

SSK

Vid årets första deltävling ska föregående års SM-segrare i klassen Open ha ”Red Number Plate” på sin maskin på frontplåten. SM-segrare i Stock Dam ska ha svart frontplåt. Detta under förutsättning att föraren deltar i samma klass som denne segrade föregående säsong. Från årets andra deltävling tilldelas förare som för tillfället leder sin klass ”Red Number Plate”.

KlassBottenfärgSifferfärg
OpenRödVit
Stock DamSvartVit

16.1.5

SSK

Transponder ska användas i samtliga deltävlingar och final. Det är förarens ansvar att bekosta sin transponder samt att se till att den är laddad och funktionsduglig. Transpondersystemet som kommer att användas är AMB. Transponders får ej vara placerad längre fram än centrumbult för motorvariatorn.

16.2. ANTAL TÄVLINGAR

SSK

16.2.1

SSK

SM avgörs med minst två och högst sex deltävlingar genomförda enligt punkt 5 och final genomförd enligt punkt 6 och 7.

16.3. ANMÄLNINGAR

SSK

16.3.1

SSK

Anmälningar om deltagande i SM görs direkt till respektive arrangör i Svemo TA.

16.3.2

SSK

Anmälningsavgift vid SM-tävlingar är 1500:-. Efteranmälningsavgift får uttas med maximalt 1000:-. 

16.4. MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER KVALTÄVLING

SSK

16.4.1

SSK

Startersättning utgår ej.

16.4.2

SSK

Reseersättning utgår ej.

16.4.3

SSK

Vid SM gäller följande för maskinunderhåll. Anmälningsavgifterna från det totala antalet startande i varje SM-deltävling fördelas med 65 % till arrangören och 35 % till maskinunderhåll. Maskinunderhållet fördelas enligt följande:

KLASSOpenStock Dam
55%45%
PLACERING123
50%30%20%

16.5 DELTÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

SSK

16.5.1

SSK

Tävlingar skall genomföras enligt gällande SR samt enligt av Svemo Snöskotersektion utgiven arrangörsmanual.

16.5.2

SSK

Vid maximalt 16 startande i klassen i fråga, körs två likvärdiga heat i vilka förarna erhåller slutpoäng enligt följande tabell:

Plac:12345678910111213141516
Poäng:252220181614121087654321

16.5.2.1

SSK

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar och så vidare.

16.5.2.2

SSK

Om inte 5.2.1 särskiljer förarna, placeras den före som i sista heatet erhållit flest poäng.

16.5.2.3

SSK

Om inte heller 5.2.2 särskiljer förarna tillgrips lottning.

16.5.3

SSK

Vid fler än 16 förare i klassen i fråga, genomförs tävlingen med kvalheat, sista chansen heat och finalheat enligt följande:

16.5.3.1

SSK

Förarna delas upp i likvärdiga grupper om maximalt 16 förare. Det genomförs två kvalheat/grupp i vilka kvalpoäng utdelas enligt 5.2.

16.5.3.2

SSK

De 10 förare som därefter har högst sammanlagd poäng är direktkvalificerade till final.

16.5.3.3

SSK

Placering 11 till 26 kör sista chansen heat där de sex främsta går till final. Vid färre än 20 förare utgår sista chansen heat och de 16 förare som har högst poäng går till final.

16.5.3.4

SSK

Särskiljning enligt 5.2.

16.5.4 Placering på startlinjen:

SSK

För att avgöra placering på startlinjen och fördelning av förare mellan kvalheat ska det vid samtliga deltävlingar köras ett tidskval.

Tillvägagångssätt för träning/tidskval:
Totalt 8 minuter per grupp. Efter 3 minuter träning kommer grön flagga ut och tidskval startar med 5 minuter återstående körtid. Resultat från tidskval avgör placering vid startlinjen vid omgång 1. Rekommenderat antal förare vid träning/tidskval är 16 st.

16.5.4.1

SSK

Förarna väljer plats i markerade startspår (se SR 4.4) i ordning enligt startlistor. Kvalheat eller finalheat 1 (vid max 16 startande): Enligt 5.4.
Finalheat 2 (vid max 16 startande): Enligt resultat i finalheat 1. Sista chansen heat: Enligt poängställning efter kval.
Finalheat: Enligt poäng i kval följt av resultat i sista chansen.
På den främre startlinjen placeras de tio förare som står överst på startlistan, på den bakre startlinjen som markeras 7 meter bakom främre placeras övriga förare
Den förare som i finalen tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen samt att ha armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal). Föraren placeras på den bakre startlinjen. Bestraffningen gäller i hela heatet.
Om tjuvstart förekommer också i nästa startförsök gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De
tjuvstartande i nästkommande startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet. Se SR 4.4.1.

16.5.5

SSK

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha
in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid.
Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken.
Förarens maskin ska vara i väntzon 5 minuter före publicerad starttid för att inte förlora sin plats till reserv som finns i väntzon.

16.5.6 Heatlängd

SSK

Ett fast antal varv körs motsvarande cirka 6 minuter i kval och sista chansen heat. Körtid i final är 10 minuter.

16.5.7

SSK

SM-poäng delas ut enligt tabell under 16.5.2 efter totalplaceringar vid tävling enligt 5.2 och efter finalplaceringar vid tävling enligt 16.5.3.

16.5.8

SSK

Resultatlista med SM poäng skall omgående efter avslutad tävling registreras i Svemo TA.

16.6 SM FINAL

SSK

16.6.1

SSK

De 16 främsta efter deltävlingarna är kvalificerade till final, övriga är reserver enligt ordning i sammanlagt kvalresultat.

16.6.2

SSK

Varje klass kör 3 finalheat där SM poäng utdelas enligt följande:

Plac:12345678910111213141516
Poäng:252220181614121087654321

16.6.3 Väntzon

SSK

Ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid. Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken.
Förarens maskin ska vara i väntzon 5 minuter före publicerad starttid för att inte förlora sin plats till reserv som finns i väntzon.

16.6.4 Heatlängd

SSK

Körtid i samtliga finaler är 10 minuter.

16.6.5

SSK

Startplacering väljs i finaler efter markerade startspår (se SR 16.5.4) enligt startlista som grundar sig på aktuell SM ställning.

16.7 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER SM-FINAL

SSK

16.7.1

SSK

Startersättning utgår inte.

16.7.2

SSK

Reseersättning utgår inte.

16.7.3

SSK

Maskinunderhåll enligt punkt 16.4.3

16.8 SLUTRESULTAT I SM

SSK

16.8.1

SSK

Summan av poäng från deltävlingarna enligt tabell 16.5.2 samt finalheaten i SM-final enligt tabell 16.6.2 är avgörande i SM.

16.8.1.1

SSK

Särskiljning enligt 16.5.2.

16.8.2

SSK

Resultatlista enligt SR.

16.8.3

SSK

Mästerskapstecken utdelas enligt följande:
SM slutsegrare i var och en av klasserna erhåller:

 • Förstepristagaren erhåller: RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens), Svemo SM-medalj i guldfärg, Svemo SM-diplom
 • Andrapristagaren erhåller: Svemo SM-medalj i silverfärg
 • Tredjepristagaren erhåller: Svemo SM-medalj i bronsfärg

17. BILAGA C – SM I STADIONCROSS

SSK

17.1 ANTAL TÄVLINGAR

SSK

17.1.1

SSK

SM avgörs genom en eller flera deltävlingar eller kvaltävlingar och final. Se punkt 17.5.2.

17.2 DELTAGARE OCH KLASSER

SSK

17.2.1

SSK

Vid SM i stadioncross skall förare uppfylla något av följande:

17.2.1.1

SSK

Förare med av Svemo utställd helårslicens inom klass Elit för Snöskoter i klass Open. Dam Stock har krav på utställd helårslicens Junior, Senior eller Elit i snöskoter.

17.2.1.2

SSK

Erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling. Ansökan om Wildcard skall vara sektionen tillhanda senast tio (10) dagar före aktuell tävling.

17.2.2

SSK

SM arrangeras i maskinklass Open och Dam Stock

17.2.3

SSK

Transponder ska användas i samtliga tävlingar. Det är förarens ansvar att bekosta sin transponder samt att se till att den är laddad och funktionsduglig. Transpondersystemet som kommer att användas är AMB. Transponders får ej vara placerad längre fram än centrumbult för motorvariator.

17.2.4

SSK

Snöskotersektionen kan begränsa antalet deltagare. Vid begränsning av deltagare avgör snöskotersektionen vilka som får starta i stadioncross SM. Till sin hjälp i detta beslut kan sektionen nyttja sig av resultat från i förväg utsedda uttagningstävlingar eller andra resultat från tidigare tävlingar. Se punkt 17.5.2.

17.3 ANMÄLNINGAR

SSK

17.3.1

SSK

Anmälningar om deltagande i SM-tävling görs av förare direkt till respektive arrangör i Svemo TA enlighet med för tävlingen i fråga gällande tilläggsregler.

17.3.2

SSK

Eventuell anmälningsavgift enligt TR.

17.4 MASKINUNDERHÅLL

SSK

17.4.1

SSK

Eventuell startersättning enligt TR.

17.4.2

SSK

Eventuell reseersättning enligt TR.

17.4.3

SSK

Eventuellt maskinunderhåll enligt TR.

17.5 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

SSK

17.5.1

SSK

Enligt gällande SR för stadioncross samt gällande TR.

17.5.2

SSK

För varje säsong beslutar Snöskotersektionen i samråd med eventuell promotor eller annan samarbetspartner hur SM skall avgöras. Dessa beslut skall ligga till grund för varje tävlings TR.

17.6 SLUTRESULTAT I SM

SSK

17.6.1

SSK

Vid avgörande med flera tävlingar i en serie, poängräkning enligt gemensamt seriereglemente. Vid avgörande med en tävling eller kvaltävlingar och final är finalheatet/ finalheaten helt avgörande.

17.6.2

SSK

Resultatlista enligt SR Snöskotercross.

17.7 MÄSTERSKAPSTECKEN

SSK

SM slutsegrare erhåller:

 • RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons

18. BILAGA D – SVERIGE CUP SKOTERCROSS

SSK

18.1 DELTAGARE OCH KLASSER

SSK

18.1.1

SSK

Sverige Cup är öppen för svenska och utländska förare med gällande licens för Snöskoter. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska ha starttillstånd från sin federation.

18.1.2

SSK

Förare som är innehavare av Elitlicens har ej rätt att deltaga i Sverige Cup.

18.1.3 Sverige Cup arrangeras i följande tävlingsklasser:

SSK

TävlingsklassTillåten maskinklass
Ungdom 12-14Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Ungdom 14-16Stock Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Ungdom Dam 12-16Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
StockStock
SportRacer 1000

18.1.4 Samkörning

SSK

Vid färre än 5 deltagare i Ungdom Dam 12 – 16 får klassen samköras med Ungdom 12 – 14.

18.1.5

SSK

Transponder ska användas i samtliga kvaltävlingar, deltävlingar och final med undantag för breddklassen. Det är förarens ansvar att bekosta sin transponder samt att se till att den är laddad och funktionsduglig. Transpondersystemet som kommer att användas är AMB. Transponders får ej vara placerad längre fram än centrumbult för motorvariatorn.

18.2 ANTAL TÄVLINGAR

SSK

18.2.1

SSK

Sverige Cup avgörs med minst fyra och högst 10 kvaltävlingar i en nationell serie samt en final. Jämn geografisk spridning på kvaltävlingarna skall eftersträvas.

I det totala kvalresultatet räknas den sämre halvan av tävlingarna bort.

18.3 ANMÄLNINGAR

SSK

18.3.1

SSK

Anmälningar om deltagande i Sverige Cup görs direkt till respektive arrangör i Svemo TA.

18.3.2

SSK

Anmälningsavgift vid Sverige Cup tävlingar är 500:- i Ungdomsklasser och Sport.
I Stock är anmälningsavgiften 900:-. Efteranmälningsavgift får uttas med maximalt 1000:-.

18.4 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER

SSK

18.4.1

SSK

Startersättning utgår ej.

18.4.2

SSK

Reseersättning utgår ej.

18.4.3

SSK

Anmälningsavgifterna från det totala antalet startande per klass i tävlingen fördelas klassvis med 65 % till arrangören och 35 % till maskinunderhåll enligt nedan.

PLACERING1234
40%30%20%10%

18.4.4

SSK

Hederspriser enligt SR i ungdomsklass.

18.5 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

SSK

18.5.1

SSK

Tävlingar skall genomföras enligt gällande SR.

18.5.2

SSK

Vid maximalt 16 startande i klassen i fråga, körs två likvärdiga heat i vilka förarna erhåller slutpoäng enligt följande tabell:

Plac:12345678910111213141516
Poäng:252220181614121087654321

18.5.2.1

SSK

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar och så vidare.

18.5.2.2

SSK

Om inte 18.5.2.1 särskiljer förarna, placeras den före som i sista heatet erhållit flest poäng.

18.5.2.3

SSK

Om inte heller 18.5.2.2 särskiljer förarna tillgrips lottning.

18.5.3

SSK

Vid fler än 16 förare i klassen i fråga, genomförs tävlingen med kvalheat, sista chansen heat och finalheat enligt följande:

18.5.3.1

SSK

Förarna delas upp i likvärdiga grupper om maximalt 16 förare. Det genomförs två kvalheat/grupp i vilka kvalpoäng utdelas enligt 18.5.2.

18.5.3.2

SSK

De 10 förare som därefter har högst sammanlagd poäng är direktkvalificerade till final.

18.5.3.3

SSK

Placering 11 till 26 kör sista chansen heat där de sex främsta går till final. Vid färre än 20 förare utgår sista chansen heat och de 16 förare som har högst poäng går till final.

18.5.3.4

SSK

Särskiljning enligt 18.5.2.

18.5.4 Placering på startlinjen:

SSK

18.5.4.1

SSK

Kvalheat, eller heat 1 (vid max 16 startande): Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) enligt lottad startlista.

18.5.4.2

SSK

Heat 2 (vid max 16 startande): Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) efter resultat i Heat 1.

18.5.4.3

SSK

Sista chansen heat: Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) efter totalpoäng i kvalheat. På den främre startlinjen placeras de tio förare som har högst poäng, på den bakre startlinjen som markeras 7 meter bakom främre placeras övriga förare.

18.5.4.4

SSK

Finalheat: Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) efter totalpoäng i kvalheat och resultat i Sista chansen heat.
På den främre startlinjen placeras de tio förare som är direktkvalificerade, på den bakre startlinjen som markeras 7 meter bakom främre placeras förare från Sista chansen.
Den förare som i finalen tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen samt att ha armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal). Föraren placeras på den bakre startlinjen. Bestraffningen gäller i hela heatet.
Om tjuvstart förekommer också i nästa startförsök gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De tjuvstartande i nästkommande startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet.

18.5.5 Heatlängd

SSK

Ett fast antal varv körs motsvarande cirka 6 minuter i kval och sista chansen heat. Körtid i final är 8 minuter.

18.5.6

SSK

Kvalpoäng i Sverige Cup delas ut enligt tabell under 18.5.2 efter totalplaceringar vid tävling enligt 18.5.2 och efter finalplaceringar vid tävling enligt 18.5.3.

18.5.7

SSK

Resultatlista med kvalpoäng i Sverige Cup, även totalpoäng, ska omedelbart sändas till Svemo. För aktuell adress se arrangörsmanual.

18.6 SVERIGE CUP FINAL

SSK

18.6.1 Kvalificering till final i Sverige Cup.

SSK

16 förare har rätt att deltaga i Sverige Cup final. De förare med högst totalpoäng efter reducering enligt 18.2.1 är kvalificerade. Vid lika poäng sker särskiljning enligt 18.5.2. Reserver är förare på efterföljande placeringar i respektive klass.

18.6.2

SSK

Varje klass kör 2 finalheat där Sverige Cup poäng utdelas enligt tabell under 18.5.2.

18.6.3

SSK

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid. Vid utkörning till start får maskinen inte startas förrän ansvarig funktionär ger klartecken. Förarens maskin ska vara i väntzon 5 minuter före publicerad starttid för att inte förlora sin plats till reserv som finns i väntzon. Förste reserv är förare från arrangerande region.

18.6.4

SSK

Körtid i final är 10 minuter i Stock och 8 minuter i övriga klasser

18.6.5

SSK

Startplacering väljs i final 1 efter markerade startspår (se SR 4.4) enligt startlista som grundar sig på kvalställning. Final 2 väljs startplacering efter markerade startspår (se SR 4.4) enligt resultatlista från final 1. Start i 2 led enligt 18.5.4.4 ska tillämpas.

18.7 SLUTRESULTAT I SVERIGE CUP

SSK

18.7.1

SSK

Summan av poäng från finaler enligt tabell under 18.5.2 är avgörande i Sverige Cup.

18.7.1.1

SSK

Särskiljning enligt 18.5.2.

18.7.2

SSK

Resultatlista enligt SR.

19. Bilaga E – SM Watercross

SSK

Ny bilaga för 2024

19.1 Deltagare och klasser

SSK

19.1.1

SSK
 1. SM är öppet för svenska och utländska förare med gällande licenslicens för snöskoter. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska ha starttillstånd från sin federation.

Max antal startande vid respektive deltävling är 36. Förare med starttillstånd för aktuell säsong tillåts delta. Reserver sker enligt separat ranking.

19.1.2

SSK

Vid SM-tävling i klassen Open krävs dessutom att förare uppfyller något av följande:

19.1.2.1

SSK

Svensk förare med av Svemo utställd helårslicens inom klass Junior, Senior eller Elit för Snöskoter.

19.1.2.2

SSK

Förare från nordiskt FMN med utfärdad giltig licens för Snöskoter från sitt FMN.

19.1.2.3

SSK

Utomnordisk förare med internationell FIM licens för Snöskoter.

19.1.3 SM arrangeras i följande tävlingsklass:

SSK
TävlingsklassTillåter maskinklass
OpenUnlimited

Inbjudningsklasser kan genomföras som separata tävlingar i samband med serien. 

19.2 Antal tävlingar

SSK

19.2.1

SSK

SM avgörs med minst två och högst fem deltävlingar genomförda enligt punkt 5 och final genomförd enligt punkt 6 och 7. Vid fem deltävlingar stryks förarens sämsta resultat.

19.3 Anmälningar

SSK

19.3.1

SSK

Anmälningar om deltagande i SM görs av förare direkt till respektive arrangör i Svemo TA.

19.3.2

SSK

Anmälningsavgift vid SM är 400kr.

Efteranmälningsavgift + 500kr.

19.4 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER KVALTÄVLING

SSK

19.4.1

SSK

Startersättning utgår ej.

19.4.2

SSK

Reseersättning utgår ej.

19.4.3

SSK

Prispengar/maskinunderhåll enligt tävlingens tilläggsregler

19.5 DELTÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

SSK

19.5.1

SSK

Tävlingar ska genomföras enligt gällande Specialreglemente Snöskoter.

19.5.1.1 Placering & poäng enligt följande:

SSK
Plac123456789101112
Poäng5044403632282420161284

19.5.2 Särskiljning

SSK

19.5.2.1

SSK

Vid lika poäng är det först lägsta tid för ett heat som särskiljer.

19.5.2.2

SSK

Om inte 19.5.2.1 särskiljer förarna, placeras den före som i sista heatet erhållit flest poäng.

19.5.2.3

SSK

Om inte heller 19.5.2.2 särskiljer förarna tillgrips lottning.

19.5.3 Startförfarande

SSK

Alla förare ska starta på linje fastställd av arrangör. Linjen kan flyttas under tävling. Startsträckan ska vara max 3m från vattnet till startlinjen. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj eller annan markering. Innan startspårsboj får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel utesluts föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Föraren som sänks får sista placering i heatet. Inga heat körs om på grund av startincidenter – Exceptionella tillfällen kan beslutas om på plats av tävlingsledning.  Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) eller träskivor som är minst 1.5m hög och 1m bredare än startplattan på vardera sida att sätta upp maximalt 2m bakom de startande

19.5.4 Körupplägg

SSK

Tävling körs i 3 kvalomgångar med 3 eller 4 förare i varje heat. Efter kvalomgångarna är körda räknas poängen ihop. Alla heat körs 3 varv utom A-Final som körs 5 varv. Alternativspår ska alltid tas minst en gång per heat. Hoppet ska användas i både kval och final heat.

19.5.5 Väntzon

SSK

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid samt tavla som visar vilket heat som körs. Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken. Förarens maskin ska vara i väntzon senast när heatet före startar.

19.5.6 Heatlängd

SSK

Alla heat körs 3 varv utom A-Final som körs 5 varv

19.5.7

SSK

SM-poäng delas ut enligt tabell 19.5.1.1 efter totalplaceringar vid tävling.

19.5.8

SSK

Resultatlista med SM-poäng ska omgående efter avslutad tävling registreras i Svemo TA.

19.6 SM-FINAL

SSK

19.6.1 Final

SSK

Final körs alltid med 4 startande i varje heat. I finaler med upp till 19 startande ska A,B,C-final tillämpas med Runner Up. Vid 20 eller fler startande genomförs också D-Final. 5min paus mellan varje final för kylning av Runner Up maskin tillämpas.

19.6.2

SSK

I final utdelas poäng enligt följande:

Plac:123456789101112
Poäng:75666054484236302418126

19.6.3

SSK

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid samt tavla som visar vilket heat som körs. Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken. Förarens maskin ska vara i väntzon senast när heatet före startar.

19.6.4 Heatlängd

SSK

Alla heat körs 3 varv utom A-Final som kör 5 varv

19.6.5

SSK

Startplacering från vänster enligt lottning på startlistan inför varje heat. I A-D Finalerna väljer föraren startspår efter placering under kvalen.

19.7 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER SM-FINAL

SSK

19.7.1

SSK

Startersättning utgår ej

19.7.2

SSK

Reseersättning utgår ej.

19.7.3

SSK

Maskinunderhåll enligt punkt 19.4.3

19.8 SLUTRESULTAT I SM

SSK

19.8.1

SSK

Summan av poäng från deltävlingarna enligt tabell 19.5.2 samt finalheaten i final enligt tabell 19.6.2 är avgörande i SM.

19.8.1.1

SSK

Särskiljning enligt slutresultat i SM-finalen.

19.8.2

SSK

Resultatlista enligt Specialreglemente snöskoter.

19.8.3

SSK

Medaljer utdelas enligt följande:

Förstapristagaren erhåller: RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens), Svemo-medalj i guldfärg, Svemo SM-diplom, plexiplåt

Andrapristagaren erhåller: Svemo-medalj i silverfärg, plexiplåt

Tredjepristagaren erhåller: Svemo-medalj i bronsfärg, plexiplåt

20. BILAGA F – SM/RM-BACKE SNÖSKOTER (HILLCROSS)

SSK

20.1 GENOMFÖRANDE

SSK

Beroende av tillgång på arrangörer avgörs SM/RM i snöskoter backe med antingen en enda tävling eller med kvaltävling(ar) och final. Kvaltävlingar kan vara 1 – 3 tävlingar öppna för alla eller 2 – 6 tävlingar uppdelat på 2 regioner. Snöskotersektionen avgör varje år efter att ansökningstiden för arrangörer gått ut hur SM/RM ska avgöras.

20.2 DELTAGARE

SSK

20.2.1

SSK

SM/RM i backe är öppet för startande med (helårslicens SM) tävlingslicens utfärdad av Svemo eller övriga nordiska federationer för snöskotertävlingar.

20.2.2

SSK

Vid kvaltävlingar i två regioner får man inte köra i båda regionerna. Den region där man kör den första kvaltävlingen, måste man fortsätta med.

20.3 KLASSER

SSK

20.3.1

SSK

SM arrangeras i följande klasser:

 • Racer
 • Stock

RM arrangeras I följande klasser:

 • Ungdom 12-14
 • Ungdom 14-16
 • Dam Sport 800
 • Sport-800
 • Racer
 • Classic

20.3.2

SSK

Inbjudningstävling kan arrangeras i Motionsklass, Open och/eller annan valfri klass.

20.4 ANMÄLNINGAR

SSK

20.4.1

SSK

Anmälning om deltagande i SM/RM-kval och final görs direkt till respektive arrangör i Svemo TA enlighet med för tävlingen i fråga gällande tilläggsregler.

20.4.2 Startavgift

SSK

Senior/Dam: 500 kr. Efteranmälan + 1000 kr
Motion/Ungdom: 200 kr. Efteranmälan + 1000 kr

20.5 STARTNUMMER

SSK

Bokas via Svemo TA

20.6 MASKINUNDERHÅLL OCH PRISER I KVALTÄVLING OCH FINAL

SSK

20.6.1

SSK

Startersättning utgår ej.

20.6.2

SSK

Reseersättning utgår ej.

20.6.3

SSK

Anmälningsavgifterna från det totala antalet startande per klass i tävlingen fördelas klassvis med 65 % till arrangören och 35 % till maskinunderhåll enligt nedan.

PLACERING1234
40%30%20%10%

20.6.4

SSK

Hederspriser enligt SR i ungdomsklass.

20.7 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

SSK

20.7.1

SSK

Tävlingsbana enligt SR Snöskoter Backe med följande tillägg: Banlängd: Minimum 750 meter, rekommenderad längd 1000 meter.
De två första kurvorna får ej överstiga 90 grader. Skyddsnät bör finnas i samtliga kurvor förlagda i backens fallriktning.

20.7.2

SSK

Antal startande 6 st. per heat

20.7.3 Kvalheat

SSK

Alla förare åker tre (3) separat lottade kvalheat var. Placering i respektive heat och bana lottas i kvalheaten.
Heat poäng delas ut enl. följande.
1:a = 9p, 2:a = 6p, 3:a = 4p, 4:a = 3p, 5:a = 2p, 6:a = 1p.
För att bli placerad måste man passera mållinjen inom tidsgränsen.

20.7.4 B-final och A-final

SSK

De fyra (4) startande med högst poäng efter kvalheaten (i respektive klass), går till A-final.
Förarna på placering 5 till 10 går till B-final.
Ettan och tvåan i B-finalen går direkt till A-finalen.

20.7.5 Särskiljning

SSK

Om förare har lika poäng ska särskiljning ske med i första hand antalet 1:a platser, 2:a platser o s v ifall de fall det fortfarande är lika ska senaste heatplacering avgöra. (Är det fortfarande lika genomförs en särkörning, men endast om placering som ger SM poäng).

20.7.6 SM-kval poäng

SSK
PlaceringKvalheatFinal
19 poäng24 poäng
26 poäng 20 poäng
34 poäng 16 poäng
43 poäng 14 poäng
52 poäng 12 poäng
61 poäng 10 poäng
73:a i B-final8 poäng
84:a i B-final6 poäng
95:a i B-final4 poäng
106:a i B-final2 poäng

De startande räknar SM-kvalpoäng i alla sina tre kvalheat samt A och B-final vid varje SM-kvaltävling.

20.7.7 Kvalresultat

SSK

Arrangör av SM-kval måste digitalt registrera komplett resultatlista i Svemo TA direkt efter avslutad tävling.

20.8 SM-FINALEN

SSK

20.8.1 Deltagare i SM finalen

SSK

Vid kvalificering i två regioner gäller följande:
De tolv förarna med högsta kvalpoängen från samma region/klass är kvalificerade.

Vid kvalificering öppen för alla gäller följande:
De tjugofyra förarna med högsta kvalpoängen per klass är kvalificerade.

20.8.1.1 Särskiljning

SSK

Om förare har lika poäng ska särskiljning ske med i första hand antalet 1:a platser, 2:a platser o.s.v. I de fall det fortfarande är lika ska finalplacering i senaste kvaltävling avgöra. Om det fortfarande inte går att särskilja förarna åt ska finalplacering i näst senaste kvaltävling vara avgörande och så vidare.

20.8.1.2

SSK

Reserv blir den som står poängmässigt närmast i tur i respektive region. Reserv är i första hand reserv för förare i sin region.

20.8.2 Tävlingens genomförande

SSK

Enligt regler för kvaltävling. Svensk Mästare är den som står som vinnare efter A-finalen.

20.8.3 Mästerskapstecken

SSK

SM slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (Utdelas endast till förare med Svemolicens).
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo SM-diplom.

Andra pristagaren i SM erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver, (vitmetall).

Tredje pristagaren i SM erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons.

RM slutsegrare erhåller:

 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo RM-diplom

Andra pristagaren i RM erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)

Tredje pristagaren i RM erhåller:

 • Svemo medalj i brons.

21. BILAGA G – ENKLARE TÄVLING SNÖSKOTER

SSK

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, hoppas vi kunna utveckla snöskotersporten i samarbete.
Även en förenklad tävlingsform kräver regler.

21.1 TÄVLINGEN

SSK

21.1.1

SSK

Tävlingen är öppen för förare med Svemo Licens Guldhjälm, Bas-, Ungdom-, Junior, senior och Elitlicens utfärdad av Svemo.

21.1.2

SSK

Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo snöskotersektion.

21.1.3

SSK

Enklare tävling kan arrangeras parallellt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Snöskotersektion.

21.1.4

SSK

Tävling som inte uppfyller kraven för enklare tävling skall sökas som nationell / internationell tävling.

21.1.5

SSK

Inbjudan till tävling kan publiceras i pressen och på internet under förutsättning att tillståndsavgift och eventuell banlicens inbetalts till Svemo senast 30 dagar före tävling.

21.1.6

SSK

Klubb får arrangera max en enklare tävling per dag.

21.1.7

SSK

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte konkurrerar med konventionell tävlingsverksamhet.

21.1.8

SSK

Enklare tävling arrangeras utan Supervisor/jury. Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.

21.1.9

SSK

Alternativa tävlingsklasser kan användas vid tävlingen efter godkännande av Svemo snöskotersektion.

21.1.10

SSK

Enklare tävling är begränsat till max 100 deltagare.

21.2 ARRANGÖREN SKA

SSK

21.2.1

SSK

Registrera tävlingen i Svemo TA (Svemo Tävlingsadministration system). Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT.

21.2.2

SSK

Om tävlingen arrangeras, för ej registrerade fordon och/eller med förare utan körkort, utanför av Svemo godkänt område erfordras giltig av Svemo utfärdad banlicens.

21.2.3

SSK

Tillse att man har erforderliga tillstånd från markägare och myndigheter enligt SR Snöskoter.

21.2.4

SSK

Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med SR Snöskoter. Bilaga A (sjukvårdsdokumentet)

21.2.5

SSK

Ska hålla säkerhetsgenomgång och tillse att alla deltagare har kännedom om regler gällande flaggsignaler och säkerhet.

21.2.6

SSK

Arrangören kan tilldela startnummer

21.2.7

SSK

Arrangören får uppta anmälningsavgift

21.2.8

SSK

Senast fem dagar efter tävling registrera tävlingsrapport i Svemo TA

21.2.9

SSK

Upprätta tilläggsregler för tävlingen enligt SR Snöskoter 5.1

21.3 FÖRARE SKA

SSK

21.3.1

SSK

Vid anmälan uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens. Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser, (lägst baslicens) för snöskoter.

21.3.2

SSK

Förare och tävlingsfordon ska uppfylla de krav som finns enligt SR Snöskoter.

21.3.3

SSK

Följa tävlingsledarens anvisningar.

21.3.4

SSK

Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävlingen samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med snöskoter inom Sverige.

21.3.5

SSK

Om tillfällig licens löses, görs detta genom Svemo-TA.

22. BILAGA H – Classic SSK

SSK

22.1.1

SSK

Skotertävling genomförd enligt Svemo regelverk (Nationellt tävlingsreglemente och Specialreglementen snöskoter) med maskiner i allt väsentligt 25 år eller äldre.

22.1.2

SSK

Classic SSK kan arrangeras som enklare tävling. Även Nationell tävling samt Klubbmästerskap kan tillämpas med medföljande licens och regelkrav.

22.1.3

SSK

Vid Classic SSK tävlingar får avsteg göras från krav i Specialreglemente beträffande banans utformning. Detta för att möjliggöra tävlingar av den typ som förekom vid aktuell tidpunkt. Banlicens krävs vid all tävling och träning. Vid besiktning av tillfällig bana för Classic SSK kan begränsning av antal förare vid tävling göras.

22.1.4

SSK

Krav i SR på personlig utrustning gäller. Det är dock önskvärt att deltagare efterliknar klädsel och utrustning som användes vid aktuell tidpunkt. Nya och godkända hjälmar kan t.ex. vara enfärgade och skyddsväst kan bäras under klubbtröja eller skinnställ.

22.2 DELTAGARE/LICENSKRAV

SSK

22.2.1

SSK

Licenskrav styrs av tävlingens form.

22.2.2

SSK

Indelning av förare i åldersklasser kan göras i TR.

22.3 KLASSINDELNING/MASKINER

SSK

22.3.1

SSK

Arrangör ska i TR indela maskiner i olika klasser beträffande ålder, motorstorlek och modifieringsgrad.

22.3.2

SSK

Modifiering av maskiner får endast göras med snöskoterkomponenter och metoder tillgängliga och använda vid tidpunkt för varje åldersklass. Dock får nytillverkade kopior av sådana detaljer användas. Undantag görs endast för komponenter i bromssystem och förslitningsdetaljer som ej längre tillverkas eller saluförs. Vid tvistefråga åligger det föraren att bevisa datering av komponenter med bilder, intyg från tillverkare eller liknande. Huvudinriktningen ska alltid vara att så långt det är möjligt efterlikna de tävlingsmaskiner som användes vid aktuell tidpunkt.

22.3.3

SSK

Beträffande tillverkningsdatum gäller att aktuell maskin/komponent i oförändrat utförande skall ha tillverkats före aktuellt datum.

23. BILAGA I – KLUBBTÄVLING SNÖSKOTER

SSK

23.1

SSK

Reger för klubbtävling, se NT Bilaga C

24. BILAGA J – BEGRÄNSNINGAR FÖR UNGDOM 12-14 OCH 14-16

SSK

50% Throttle Block gäller samtliga maskiner från och med 2018.

24.1 ARCTIC CAT

SSK

ZR 6000R SX 2018->

U14-16

Art.nr: 1705-573

17/18´s ZR 6000R EFI, Aluminium, throttle block

U12-14

Art.nr: 0708-685

17/18´s ZR 6000R EFI, Power valve lock down kit

OBS: 6500rpm och hot start begränsning skall programmeras av Textrons kontor i Östersund. Kontaktperson: Jan Flemström.

ZR 6000R SX, 2009-2017

U12-14
ReservdelsnummerBeskrivning
1705-35950% Throttle Block Kit inklusive kalibreringsverktyg
U14-16
ReservdelsnummerBeskrivning
1705-359 50% Throttle Block Kit inklusive kalibreringsverktyg
(Power valve Stop kit)
0708-66450% Throttle Block Kit inklusive kalibreringsverktyg
(Power valve Stop kit)

OBS: 6500rpm och hot start begränsning skall programmeras av Textrons kontor i
Östersund. Kontaktperson: Jan Flemström.

24.2 POLARIS

SSK

Polaris lQ-R/Axys-R 600 2005-2022

U12-14
ReservdelsnummerBeskrivning
06162016Jr Novice restriction kit
50% throttle asm & calibration tool Exhaust valve block
cap Clutch weights/spring (4000 max engagement CDI box
reflash (6500 rpm limiter)
U14-16
ReservdelsnummerBeskrivning
0616201450% throttle block kit
Innehåll:
50% throttle asm & calibration tool

24.3 SKI-DOO/LYNX

SSK

Ski-Doo och Lynx RS600 E-tec 2018->

U14-16
ArtikelnummerBenämning
619690575RS 600 E-tec, Junior half kit
U12-14
ArtikelnummerBenämning
619690575RS 600 E-tec, Junior half kit

OBS: Återförsäljaren måste programmera om ”Learning key 2” till 6500rpm

Gasen skall även flyttas i blocket till andra hålet.

Ski-Doo och Lynx 600 RS 2008-2017

U14-16
ReservdelsnummerBeskrivning
486010017Calibration Tool, 2013 and older MXZx 600 RS Calibration Tool,
4860140222014 and newer MXZx 600 RS 50% Throttle Block
U12-14
ReservdelsnummerBeskrivning
486016023Junior Novice 10-13, 2013 and older MXZx 600 RS
486016024Junior Novice 10-13, 2014-2015 MXZx 600 RS
486016025Junior Novice 10-13, 2016 MXZx 600 RS Kit Contains:

6500 max RPM ECM, Preheat ”holeshot” function disabled 50% Throttle block RAVE block cap
Calibration tool Clutch calibration parts Misc. Hardware & lnstructions 4000 Max clutch
engagement RPM.

1. ALLMÄNT
1.1 Tävlingstyp

En tävling för snöskoter skall arrangeras i någon av disciplinerna enligt Nationella Tävlingsreglemente (NT) och med någon av beteckningarna enligt NT.

1.2 Tävlingstillstånd

Se NT

1.3 Regelverk

Detta regelverk består av en generell del (1-6) som gäller för alla discipliner. I denna del finns bland annat regler för maskiner, licensklasser, förares utrustning, flaggsignaler, funktionärer, ärendehantering m.m. som är gemensamma för samtliga discipliner utom dragracing (som har eget regelverk).
Vidare finns disciplinspecifika regler för skotercross, stadioncross, watercross, rundbana, backe, enduro och guldhjälm samt ett antal bilagor med bland annat mästerskapsreglementen.

Regler för enduro har inte uppdaterats och utgår i denna utgåva. Reglerna finns dock kvar och gäller. De uppdateras och publiceras vid behov.

Regelverk för fler discipliner kan komma att skapas framöver.

1.4 Doping och alkohol

Se NT.

1.5 Regelefterlevnad

Se NT.

1.6 Banlicens

Se NT.
Vid all verksamhet på bana med oregistrerade fordon, träning samt tävling krävs att giltig banlicens utfärdad av Svemo finns.

2. FÖRARE

Allmänt
För att köpa en Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare och vårdnadshavare ska även:
Tillse att föraren och snöskotern uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
Följa tävlingsledarens anvisningar.
Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävling samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med mc, snöskoter och vattensport inom Sverige. (Se NT)

2.1 Förarlicens

Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i följande licensklasser: Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Elit, Bas och Klubblicens.

Förarlicens löses via förarens profil i Svemo TA.

2.1.1

Deltagare i Snöskotertävling ska inneha förarlicens för Snöskoter utfärdad av Svemo. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalat sin licens, dvs. om nästkommande års licens är betald i december är den giltig med de klasser som finns angivna på licensen för nästkommande år.

2.1.2 Guldhjälmslicens

Guldhjälmslicens utfärdas t.o.m. det år föraren fyller 11 år, efter genomgången utbildning för föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt kap 11 i detta reglemente.

För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT.

För förare som har Guldhjälmslicens sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. Föraren har möjlighet att köra med Guldhjälmslicens det år föraren fyller 12 år, kontakta kansliet.

Licensen är endast giltig i Sverige.

Licensen löses via Svemo TA efter godkänd Guldhjälmsutbildning.

2.1.3 Ungdomslicens

Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t.o.m. det år föraren fyller 16 år. Förare med Ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område med av Svemo utfärdad banlicens.

Alternativ tävlingsklassindelning 12–14 år, 14–16 år rekommenderas vid nationella tävlingar. Alternativ tävlingsklassindelning för kvinnliga förare är 12-16 år. Vid färre än 5 startande i Ungdom Dam får dessa samköras med Ungdom 12-14 år. Ungdomsklasserna får samköras men samkörning bör undvikas.

För förare med Ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA efter godkänd licensutbildning.

2.1.3.1 Åldersdispens

Förare som under licensåret fyller 11 år kan efter skriftlig ansökan till Svemo snöskotersektion beviljas ungdomslicens. Särskild lämplighetsbedömning kommer att göras vid varje enskild ansökan.

2.1.4 Juniorlicens

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år t.o.m. det år föraren fyller 19 år. Förare som är 16 år kan lösa Juniorlicens som då även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag.

Kvinnliga förare som under licensåret fyller 14 år kan lösa en juniorlicens för deltagande i klassen Stock Dam. Detta sker genom att informera snoskoter@svemo.se

För förare med Juniorlicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA efter godkänd licensutbildning.

2.1.5 Seniorlicens

Fr.o.m. det år föraren fyller 20 år tom det föraren fyller 64 år utfärdas alltid Seniorlicens. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.6 Elitlicens

Elitlicens tilldelas till förare som under föregående år deltagit i Sverige Cup i tävlingsklass Stock och som uppfyller något av följande:
a) Vid totalt upp till och med 60 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 1-3 totalt.
b) Vid totalt 61-80 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 1-4 totalt.
c) Vid totalt 81 eller fler unika deltagare i aktuell tävlingsklass placerat sig på plats 1-5 totalt.
Elitlicens utfärdas också efter ansökan till förare som genom Wildcard deltagit i SM- tävling under innevarande år och där erhållit SM-poäng. Förare som erhåller SM-poäng via Wildcard klassas upp direkt till Elit. Det antal poäng som en Wildcard förare ska ta under sina två tävlingar är tre.

Placerar sig utländsk förare på placering som ger elitlicens, går turordningen vidare till nästa förare.

2.1.6.1 Krav för behållande av elitlicens

Erhållen Elitlicens behålls under förutsättning att föraren tagit 3 SM-poäng under föregående säsong. Har förare förlorat rätt till elitlicens på grund av tävlande utomlands kan licens återfås efter bifallen ansökan hos sektionen.

2.1.6.2 Uttag av Elitlicens

För förare som under innevarande år tar ut Elitlicens, innebär detta att den totala giltighetstiden kommer att inkludera innevarande kalenderår.

2.1.7 Baslicens

Baslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för Träning, Klubbtävlingar och Enklare tävling i av Svemo sanktionerade evenemang samt på bana godkänd av Svemo med gällande banlicens.

För förare med baslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.8 Klubblicens

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och gäller endast Träning och Klubbtävlingar Se bilaga I.
För förare med klubblicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt NT. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.9 Tillfällig licens

Tillfällig licens kan lösas i följande licensklasser:
Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Bas.
Tillfällig förarlicens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Krav på uppvisande av medlemskap i Svemo ansluten klubb finns. Se NT. Tillfällig licens kan endast lösas för en klubb under en och samma säsong.
Licensen löses via Svemo TA.
Tillfällig licens gäller ej i tävlingsklasser med SM-status.

2.1.10 Övre åldersdispens

Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 65 år utfärdas senior- eller elitlicens endast efter ifylld Svemo hälsodeklaration.

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

2.1.11 Ändring av licenstillhörighet

Frivillig nedklassning från Elitlicens till Senior eller Junior är möjlig och skall i så fall ske före att Elitlicens uttas. Uppklassning kan då endast ske genom att kraven uppfylls på nytt. Vid önskemål om nedklassning kontaktar föraren koordinatorn för Snöskoter på Svemo-kansli.

2.2 EM-VM-licens

Förare som skall deltaga vid EM/VM-tävlingar ska:

 • Inneha speciell EM/VM-licens. (Vid VM-licens krävs även läkarintyg)
 • Samtliga förare måste dessutom ha ett Internationellt tillägg på sin Svemolicens.
 • Inneha av Svemo giltig Elitlicens
 • samt i vissa fall erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling. Ansökan skall vara sektionen tillhanda senast 30 dagar före aktuell tävling.
2.3 Vårdnadshavare

Se NT

2.3.1

Förare, mekaniker, lagledare, vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling.

Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan så länge det finns förare kvar på den.

2.4 Klädsel

Gäller vid all form av träning och tävling för samtliga klasser även motionstävlingar. Förare ska bära:

2.4.1

Lämplig klädsel för tävlingsändamål som skyddar mot kyla och mot skador vid omkullkörning.

2.4.2

Följande skyddsutrustning är obligatorisk:

 • Skyddshjälm som uppfyller angivna krav i NT -Bilaga D.
 • Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga) eller snowboard typ
 • Skyddsväst som täcker både ryggen och bröstet vid såväl träning som tävling.

Täckning av ryggen skall minst motsvara kraven för ryggskydd enligt NT kapitel 8. Skyddsvästen får användas utanpå tävlingsdräkt. Dock skall § 2.5 uppfyllas (genom att ryggnummer anbringas på skyddsvästen).

2.4.3

Övrig skyddsutrustning så som axelskydd, armbågsskydd, tandskydd, knäskydd, skyddsglasögon av motorcrosstyp rekommenderas att användas av samtliga förare. Nackskydd/krage får användas.

2.4.4 Extra skyddsutrustning Watercross

Flytväst (godkänd för förarens vikt) och Kniv (ska bäras under tävling av föraren, kniven får endast vara av dykarmodell med trubbig framdel och ha ett rejält hölster).

Kniven ska vara placerad så den kan nås med båda händerna utan att böja ryggen.

Hjälmen måsta ha minst 50% fluorescerande/lysande färg.

2.5 Ryggnummer

Föraren ska vara försedd med tävlingsnummer synliga på ryggen med tydliga svarta siffror på vit eller orange botten, alternativt vita siffror på svart botten. Minsta sifferhöjd 180 mm, bredd 100 mm och stapelbredd 32 mm. Typsnitt ska vara av blocktyp.

3. TÄVLINGSFORDON OCH DRIVMEDEL
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser
3.1.1 Maskinklasser

Unlimited (endast i disciplinen backe och Watercross)
Racer
Classic -95
Open
Sport-1000
Stock
Sport-600
Klasserna är rangordnade och alla maskiner får användas i högre klass om de i övrigt uppfyller kraven i denna klass. Snowbike -får ej köras samtidigt som andra klasser.

3.1.2 Tillåtna maskiner
3.1.2.1 Unlimited (endast backe och Watercross)

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E Överladdning tillåtet
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.2 Racer

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E.
Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 1000cc, 4-T max 1300cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.3 Classic (Racer 750)

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E.
Begränsningar:
Cylinder volym: max 750cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).
Maskinens ålder: Maskin och komponenter tillgängliga år 1997.
Specificeras ytterligare i tävlingens TR. Se även bilaga H.

3.1.2.4 Open

Alla fordon som uppfyller NT punkt 9 grupp E.
Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 600cc, 4-T max 1050cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.5 Sport-1000 (Standard klass)

Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 1000cc och 4-T max 1300cc.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.6 Stock (Standard klass)

Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T max 600cc och 4-T max 1020cc.
Antal cylindrar: max 3
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.7 Sport-600 (Standard klass)

Begränsningar:
Cylinder volym: 2-T och 4-T max 600cc.
Antal cylindrar: max 2
2-T endast fläktkyld.
Ljud nivå: max 114 dB(A).

3.1.2.8 Snowbike

Motorcyklar tillåtna vid solo motocross försedda med bandsats och styrskida. Fordonsbestämmelser för både motocross och skoter tillämpas vid teknisk kontroll. Kortslutning, färdbroms, stänkskydd, bakre varningsljus, styrskidor, drivmatta enligt skoter (SR 3.2 till 3.8), fotpinnar, stöd, ljud och nummerskyltar enligt SR motocross 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.6.2. I övrigt fordonsbestämmelser enligt NT.

3.1.3 Standard klasser

Följande gäller: klass Stock, Sport 1000 och Sport 600:
ID-handling ska vara upprättad. ID handlingar ska vara SVEMO tillhanda senast 15 december före tävlingssäsong. Motor och chassi ska tillsammans utgöra en modell som tillverkats i minst 60 exemplar i världen och som saluförs till allmänheten. Motor inklusive luftburk, förgasare/insprutning, tändsystem samt avgassystem och variator samt variatorlock skall vara standard och får ej modifieras med undantag av förgasares bestyckning och kalibrering av variator. Dessutom skall bensintank, sittdyna, boggie samt framvagn vara standard. Stötdämpare, skidor och styre valfritt. Förstärkningar får göras, demontering av lyse, vindruta, instrument, huv av eftermarknad och original variator men med valfri variatorbestyckning. Drivmatta får bytas, original längd och bredd till modellen.

3.1.4 Maskiner för ungdomsklass

Maskiner kan vara Sport-600 samt Stock med gasblock för Ungdom 14-16. 14-åriga kvinnliga förare, med deltagande i Stock Dam har samma begränsningar som Ungdom 14-16. Gasblocket skall vara av originalutförande konstruerat av tillverkaren för avsedd maskin. Maskiner kan vara Sport-600 och Stock med ytterligare begränsning för Ungdom 11-14 år. Ungdom Dam 12-16 med samma begränsningar som Ungdom 11-14 år. Se dokumentet ”strypning av ungdomsmaskiner” för godkända begränsningar och gasblock i bilaga J. Stockmaskiner skall för att vara godkänd i Ungdomsklasser vara av minst föregående års modell.

3.1.5

Svemo förbehåller sig rätten att inte godkänna ID-handling för maskiner som avsevärt avviker i prestanda från övriga maskiner i klassen.

3.2 Kortslutning

Snöskoter ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen ska utlösas åt alla håll samt vara kapslad så fastfrysning ej kan ske, utlösningslinan ska vara ordentligt fäst vid föraren vid varje tillfälle då motorn är i gång.

3.3 Färdbroms

Effektiv färdbroms ska finnas.

3.4 Variatorskydd

Snöskoter ska vara utrustad med väl fungerande variator och remskydd.

3.5 Stänkskydd

Snöskoter ska vara försedd med stänkskydd av styvt plastmaterial som kan fånga upp delar som lossnar samt minimera snösprut. Stänkskyddet får inte sluta högre än 100mm från marken med föraren sittande i körställning. Bredden på stänkskyddet ska vara sådan att det minst täcker mattbredden.

3.6 Bakre varningsljus

Snöskotern ska vara försedd med baklykta visande rött sken och bromsljus ska vara aktiverat under all tränings- och tävlingskörning. Skenet ska ha en sådan styrka att det syns tydligt under de förhållanden som råder. Ingen förare ska dock uteslutas från ett heat för att bakljuset slutat fungera under heatet. Bakre varningsljus bör vara av LED-typ.

Se särskilda regler för veteranskoter.

Gäller ej Watercross.

3.7 Styrskidor
3.7.1

Styrskida ska i framkanten ha en båge utan vassa kanter eller spetsar. Bågen skall vara så konstruerad att den förhindrar inträngning av skidspets vid kollision. Skoterns framdel skall kunna lyftas med hjälp av bågarna.

3.7.2

Skidornas kanter skall ha en radie om minst 4mm för skidor av plast och minst 6mm för skidor av metall.

3.7.3

Maximal spårvidd mellan styrskidor är 117 cm och mäts mellan styrspindelaxlarnas förlängning under styrstålen.

3.8 Drivmatta

Drivmatta ska vara av plast eller gummi. Slirskydd så som dubb är förbjudet utom för disciplinen rundbana.

3.9 Vindruta

Vindruta tillåten om den är av mjukt material och fastsatt med gummistropp eller lossnar vid tryck bakifrån.

Vid Watercross behöver vindrutan ej lossna vid tryck bakifrån.

3.10 Ytterligare regler watercross
3.10.1

Fenor eller liknande som kan hjälpa till med fästet är förbjudet.

3.10.2

Styrskidor ska vara utan styrstål samt ha runda bågar i framkant. Under skidorna får inga vassa föremål finnas.

3.10.3

Markeringsboj och rep ska finnas. Självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Går repet av får arrangören ta ut en avgift på 500kr för bärgningen. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 300kr. Startnummer skall finnas på boj. Under tävling söker dykare i 10min efter skoter utan utlöst boj. Blinkljus är obligatoriskt på maskinen för att underlätta sökandet.

3.10.4

Försluten bränsletank med ansluten envägsventil (på avluftning) så att bränsle inte läcker ut i vattnet.

3.10.5

Snöskotern ska sjunka vid stopp i vattnet.

3.11 Ytterligare regler rundbana
3.11.1

Chassie skall ha underkörningsskydd bak. Det kan räcka med en låg båge samt stänklapp som inte kan komma in i mattan. Annars får en plåt bockas runt.

3.11.2

Sidoskydd skall finnas om skotern inte går att få låg pga exempelvis hög tunnel.

3.11.3

Skidspetsar skall vara buntade med dämpmaterial.

3.11.4

Dubb är tillåtet. Dock max 10mm utstick och minst 30graders vinkel. Antal är fritt.

3.11.5

Lubesystem får finnas. Godkänt med spolarvätska. Glykol är förbjudet!

3.11.6

Variatorskydd skall täcka övre delen av variatorerna från centrum till centrum. En gummimatta/balatarem skall nitas fast som extra skydd på ovansidan.

3.11.7

Vassa kanter på skotrar skall vadderas.

3.12 Pallbock

Vid all varmkörning av tävlingsfordon med roterande drivmatta skall därför avsedd uppallningsbock samt inkopplad kortslutningsanordning användas. Pallbocken skall vara täckt på baksidan med en minst 450mm bred plåt fastsvetsad i pallramen. Plåtens tjocklek skall för stålplåt eller starkare material vara minst 2mm och för aluminium minst 4mm.

3.13 Ljudmätning två meter max

Ljudmätning ska utföras på minst 1/3 av startfältet. Dessutom ska fortlöpande stickprovskontroll under tävlingens gång utföras. Supervisor och arrangör avgör vilka maskiner som ska ljudmätas. Ljudmätning ska utföras med snö, sand eller gräs som underlag på en plan yta utan fasta föremål inom en radie av tio (10) meter från avgasrörets mynning. Mätningen ska ske i 45° vinkel mot maskinen, 200 cm bakom/framför maskinen och

135 cm från marken samt avläsas vid maxvarv. Arrangör ska tillhandahålla pallbock vid mätning. Funktionär stående på motsatt sida om avgasröret accelerera upp motorn till maxvarv med variatorrem monterad och mattan fritt roterande. När funktionär bedömer att maxvarv uppnåtts ska gasen genast släppas. Nödstopp ska under hela tiden vara fäst vid maskinens förare som är placerad bakom funktionären som gasar. Mätutrustning

bör vara av klass IEC 651 klass 1 eller 2 och ska vara inställd på läge ”slow”. För mätare av typ 1 ska 1 dB(A) dras från resultatet och för typ 2 ska 2 dB(A) dras från. Vid temperatur mellan 0 och 10 grader Celsius dras 1 dB(A) från resultatet och vid temperaturer under 0 grader Celsius dras 2 dB(A) från resultatet. Vid mätning efter eller under tävlingen dras 1 dB(A) ytterligare från resultatet. Resultatet avrundas alltid nedåt.

3.14 Trimning

Konstaterad trimning och ändring av skotern (med undantag av vad SR tillåter) medför uteslutning ur tävling och anmälan till Svemo Disciplinnämnd för bestraffning.

3.15 Tävlingsnummer
3.15.1

Fasta tävlingsnummer väljs av varje förare. De tre första förarna från föregående SM i respektive klass har rätt att nyttja nummer efter placering kommande säsong. Upplysningar och erhållande av startnummer sker via Svemo TA. Tilldelning av startnummer 1-3 sker av kansliet. (snoskoter.kansli@svemo.se) 

3.15.2

Snöskotern ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs över skotern. De två övriga anbringas längs med var sida av snöskotern. Tävlingsnummer ska monteras på plant underlag med minsta sifferhöjd på 100mm på sidomonterade nummer och 75mm på frontmonterade nummer. (rekommenderad minsta höjd för alla nummer är 140mm). Minsta sifferbredd är 80 mm och stapelbredd 25 mm. Typsnittet skall vara av blocktyp. Bakgrund av för klassen avsedd färg skall finnas och ha en area av minst 4 dm2 per skylt. Tävlingsnummer ska tas bort efter avslutad tävling om skotern används för vanlig körning i ”trafik”.

3.15.3 Färg

Färg på bakgrund och siffror skall följa maskin/förarklasser enligt följande:

KlassBottenfärgSifferfärg
12 – 14 årSvartVit
14 – 16 årGrönVit
Dam 12 – 16 årRödVit
Sport-600GulSvart
Sport-1000SvartGul
StockBlåVit
OpenVitSvart
ClassicGulSvart
RacerVitRöd
UnlimitedVitBlå
DamklassRödVit
3.16 Drivmedel

Enligt NT i alla klasser med undantag för Open, racer och sport 1000. I klass Open, racer och sport 1000: Blyfri bensin med valfri oktantal.

3.17 Miljömatta

I depå skall alltid användas absorberande miljömatta med minimistorlek 100×160 cm. Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för ytterligare krav på miljömattans utformning.

3.18 Chassinummer

Chassinummer ska finnas.

4. TÄVLINGSOMRÅDE
4.1 Tävlingsbana
4.1.1 Besiktning/Banlicens

För Svemo-godkännande av tävlingsbana krävs att den besiktats av besiktningsman, utsedd av Svemo. Om bana finns på samma område som motocross eller annan licensierad bana får besiktning ske under barmarksperiod i samband med besiktning av övriga banor. I annat fall ska banbesiktning ske i tävlings/träningsfärdigt skick. På område, där tillfällig banlicens ska lösas, ska banbesiktning äga rum innan tävlingens start om inget annat anges i evenemangets polistillstånd. (Se även NT) Tillfällig D-bana kan även besiktas av tävlingsledare.

4.1.2 Bankontroll

Bankontroll enligt Snöskotersektionens manual skall alltid göras av supervisor innan varje tävling.

4.2 Publikavspärrningar

Hela start- och målområdet, tävlingsdepån och alla de punkter utefter banan där det antingen är nödvändigt att tillförsäkra de tävlande en hindersfri körning eller att skydda publiken, måste avspärras på ett betryggande sätt. Avstånd mellan publik och banans kant får ej understiga 10 m.

4.3 Tävlings/parkeringsdepå

Vid varje tävling ska en parkeringsdepå finnas. Den ska vara belägen nära startområdet och ha en direkt förbindelse med detsamma. Öppen depå rekommenderas.

4.3.1

Provkörningssträcka ska finnas vid varje skotertävling.

4.3.2

Bandepå där föraren kan göra nödvändiga reparationer under pågående heat ska finnas i anslutning till varje bana. I bandepån och endast i bandepån får föraren mottaga hjälp och service av annan än tävlingsfunktionär.

4.4 Startområde
4.4.1 Startlinje, startplatta

Startlinjen ska ha en bredd som motsvarar minst 1,7m per startande. Varje startspår ska vara markerat, t.ex. med en knut på ett snöre spänd längs startlinjen. Startplatsen ska bestå av sand eller packad snö.

4.4.2 Startmetod

Grön flagga skall visas väl synlig från startlinjen under hela tiden förarna ställer upp för start. Uppställning av förare bakom startlinjen får ske under pågående heat, maskinen ska köras försiktigt fram mot plats av anvisad funktionär. När samtliga förare har ställt upp går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma flaggfunktionär visar upp en skylt med 15 sek. Denna skylt hålls uppe i fulla 15 sek, därefter vändes skylten som då visar 5 sek. Skylten hålls uppe i fulla 5 sek, därefter kan starten gå. Starten får inte gå förens hela 5 sek har gått, dock max 10 sek.

I rundbana även gummibandsgrind.

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR
5.1 Tilläggsregler

Tilläggsregler samt inbjudan till tävling ska publiceras på Svemo TA för godkännande från supervisor.

5.1.1 Inför varje tävling ska tilläggsregler upprättas

Arrangör är skyldig att, ansöka om godkännande för tävlingens tilläggsregel i Svemo TA senast 5 veckor innan tävlingsdagen. Underlåtenhet mot detta kan medföra att arrangör ej beviljas tävlingstillstånd.

Då guldhjälmstävling samkörs med nationell tävling ska tilläggsregler godkännas av supervisor innan tillstånd gäller, supervisor ska närvara även vid guldhjälmstävlingen.

5.1.2

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:
· Bestämmelser för träning.
· Hur placeringen på startlinjen avgörs.
· Startmetod

5.1.3

Lokala restriktioner kan anges

5.2 Program

För varje publiktävling ska program utges. I programmet ska finnas uppgifter om de startande förarnas nummer, namn, eventuellt team, klubbtillhörighet, maskinmärke och klass.

5.3 Anmälningar
5.3.1

Anmälan till tävling sker genom förarens egen profil i Svemo TA. Tävlingsinbjudan skall finnas i Svemo TA så tidigt som möjligt dock senast 20 dagar före aktuell tävling. Anmälan till tävling anses var komplett och giltig när först när anmälningsavgiften är betald. Arrangör har rätt att neka förare start då anmälan inte inkommit senast 7 dagar före tävlingsdagen.

5.4 Avgifter

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar.

5.4.1 Guldhjälm

Arrangören skall sträva efter att inte profitera på barnverksamhet utan enbart eftersträva relevant kostnadstäckning. Maximal anmälningsavgift för Guldhjälm är 200kr.

5.4.2

Inbetald anmälningsavgift är förverkad om anmäld förare inte kommer till anmälan tävlingsdagen. Arrangör skall återbetala anmälningsavgiften till förare som inte blivit antagna eller uppvisar läkarintyg som bekräftar skada eller sjukdom senast 5 dagar efter tävlingsdagen. Expeditionsavgift får uttagas med max 100 kr i samband med återbetalning.

5.4.3

Arrangören har rätt att tillämpa efteranmälningsavgift under förutsättning att tilläggsregler och anmälan följer av SR angivna tidsintervall.

Ordinarie anmälningsavgift ska gälla fram till 14 dagar före tävling. Efteranmälningsavgift får uttas med maximalt 1000 kr efter ordinarie anmälningstid, dock tidigast 14 dagar efter godkänt TR publicerats.

5.4.4

Arrangören publicerar genom Svemo TA aktuell anmälningslista för tävlingen.

5.4.5

Föraren får anmäla sig i flera klasser Denna möjlighet kan dock begränsas i mästerskapsregler eller tilläggsregler. Förare som förhindrar start utesluts ur heatet.

5.4.6 Anmälan vid tävlingsplatsen

Föraren ska på fastställd tid och plats uppvisa licens, hjälm, rygg- och bröstskydd samt skriva på deltagarlista (avser även vårdnadshavaren beträffande deltagarlista för förare under 18 år). Observera 6.5.3.

5.5 Besiktning av tävlingsfordon

Stickprovsbesiktning skall tillämpas på minst 1/3 av startfältets maskiner. Dessutom skall fortlöpande stickprovskontroll under tävlingens gång utföras. Supervisor och arrangör avgör vilka maskiner som ska besiktigas. Säkerhetskontroll av nödstopp och baklyse samt personlig utrustning utföras på samtliga maskiner när de körs fram till start. Observera 6.5.3.

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
6.1 Säkerhet – Sjukvårdsberedskap
6.1.1 Se bilaga (A)

Se även gällande RPS:s FAP 512-1 och 512-2.

6.1.2 Eldsläckare

Den tävlande ansvarar för att det vid varje servicefordon finns tillgång till minst 1 minimum 5 kg pulver handbrandsläckare, klass ABC, för att kunna släcka sådana bränder som eventuellt kan uppstå under service i anslutning till fordonet.

Brandsläckaren ska vara väl synlig.

6.1.3 Köldgräns

Ingen tävling får arrangeras vid lägre temperatur än minus 20° C vid startlinjen. Temperaturmätning utförs av tävlingsledare under observation av Supervisor.

6.2 Funktionärer

Vid varje tävling ska finnas särskild utsedd säkerhetschef.

Funktionär med arbetsuppgifter som berör säkerhet ska vara särskilt utbildad för sin uppgift samt ha en ålder av minst 15 år.

Tävlingsledaren ska ha av Svemo giltig tävlingsledarlicens för snöskoter.

För övriga funktionärer ska finnas skriftlig detaljinstruktion. För angiven utbildning ansvarar säkerhetschefen vid banan. Funktionärer och vakter ska vara så klädda eller bära sådana kännetecken att det klart framgår vilken funktion de har i tävlingen.

Säkerhetsvakter på banan får inte ha gul klädsel. Funktionär som ska fullgöra sina åligganden under mörker ska bära reflex.

6.2.1 Kommunikationsradio

Kommunikationsradio bör användas mellan tävlingsledare och andra chefsfunktionärer, särskilt när delar av banan inte kan övervakas av tävlingsledaren.

6.2.2

Före varje tävling ska en obligatorisk säkerhetsgenomgång, ledd av säkerhetschefen äga rum med säkerhetsvakterna. Svemo Supervisor är ansvarig för att denna säkerhetsgenomgång äger rum och ska närvara. Säkerhetsgenomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.2.3

Före varje tävling ska säkerhetschefen hålla en obligatorisk genomgång med sjukvårdspersonalen. Denna ska omfatta arbetssätt, signalsystem, transportvägar och andra viktiga aspekter för att såväl akutinsatser vid banan som ev. transport till sjukhus ska fungera tillfredsställande. Genomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.2.4

Vid sektioner på banan med skymd sikt ska minst 2 säkerhetsvakter utplaceras. Dessa ska noga instrueras om samverkan mellan posteringarna och dessa instruktioner ska vidarebefordras vid ev. byte av säkerhetspostering.

6.2.5

Vid varje säkerhetspost ska det finnas en vit-grön diagonalt delad flagga.

6.3 Flaggsignaler/Ljussignaler

På varje del av banan kan signaler ges, vilka förarna omedelbart måste åtlyda. Förarna är skyldiga att vidta nödvändig uppmärksamhet för att se signaler.

6.3.1 Svensk nationsflagga:

Används vid flaggstart.

6.3.2 Röd flagga

Stopp för samtliga förare.

6.3.3 Svart flagga

Svart flagga visad om möjligt tillsammans med förares tävlingsnummer. Stopp för förare med ifrågavarande tävlingsnummer: Föraren ska omedelbart stanna vid den som visat flaggan för besked. Därefter får föraren återuppta heatet om denne inte bestraffats med uteslutning. I så fall skall denne omedelbart avsluta heatet och långsamt återvända till depån.

6.3.4 Svart-vit, diagonalt delad flagga

Svart-vit, diagonalt delad flagga, visad om möjligt tillsammans med förares tävlingsnummer. Föraren har fel på sin personliga utrustning eller fel på maskinen och ska omedelbart stanna vid den som visat flaggan för besked. Innan tävlingen återupptas ska bandepå uppsökas och felet rättas till. Vid vissa typer av fel, exempelvis trasig lyftbåge eller tappad motorkåpa, har denne möjlighet att fortsätta tävlingen genom att köra aktsamt och hålla avstånd till andra förare, då ska ej teknisk flagg ges.

6.3.5 Gul flagga

Postering ska finnas i upphoppet och vid stora blinda hopp även före hoppet. Flaggan/ signalen ska alltid vara svängande/blinkande och innebär hinder på banan i omedelbar närhet. Vid signal råder absolut hoppförbud, d v s drivband och skidor får ej samtidigt sakna kontakt med banan, och föraren måste vara beredd på att stanna. Omkörning av annan förare i rörelse (undantaget varvad förare som lämnar plats och omkörning kan göras på ett säkert sätt) är ej tillåtet intill dess att det hinder som förorsakat signalen passerats och fri sikt till nästa postering utan gulsignal finns. Brott mot denna regel medför uteslutning ur heatet. Supervisor är skyldig att vid särskild hänsynslöshet notera detta i tävlingsrapporten för eventuell ytterligare bestraffning.

6.3.6 Vit-grön flagga

Vit-grön diagonalt delad flagga. För påkallande av säkerhetschefen och sjukvårdspersonalen.

6.3.7 Blå flagg

Ge plats för omkörning. Brott mot denna regel medför bestraffning i form av svart flagg följt av tillrättavisning men ej uteslutning. Observera 6.7.3.

6.3.8 Grön flagga

Klart för start.

6.3.9 Svart/vit rutig flagga

Mål.

6.3.10

Samtliga flaggor ska vara minst av storleken 750 x 600 mm. Blå, svart och svart-vit diagonal delad flagga får endast användas av eller på order från tävlingsledare eller Svemo Supervisor. I anslutning till målområdet ska finnas ett ställ med samtliga flaggor samt ett nummer set. Gul flagga ska ha fluorescerande färg.

6.4 Förarsammanträde

Närvaro vid förarsammanträde är obligatoriskt.

6.5 Byte av maskin
6.5.1

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av maskin, under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns.

6.5.2

En snöskoter får under en och samma tävling köras av maximalt två förare. Förarna som använder samma maskin få dock ej deltaga i samma klass. Vid uteslutning på grund av felaktig maskin skall samtliga förare som använt aktuell maskin uteslutas.

För Watercross kan förare deltaga i samma klass, dock ej samma heat.

6.5.3

Om inget annat anges i tilläggsregler så har varje förare möjlighet att besiktiga in en reservmaskin (skall anges vid anmälan på plats) som då får nyttjas utan beaktande av 6.5.1. Samma maskin kan besiktigas som reservmaskin av maximalt tre olika förare vilka skall anges vid anmälan och besiktning. Om sådan ”team maskin” besiktas in skall den för att kunna nyttjas förses med rätt startnummer. Observera att inbesiktigad reservmaskin inte kan vara annan förares ordinarie maskin.

6.6 Start
6.6.1

Förarnas placering på startlinjen ska anges i TR.

6.6.2

Den publicerade starttiden ska hållas. Förare som inte befinner sig med sin maskin på fastställd plats på startlinjen vid bestämd tid, kan uteslutas från heatet. Förare som förhindrar att starttiden hålls ska uteslutas.

6.6.3 Starter/tjuvstartsdomare

Starter/tjuvstartsdomare skall vara placerad minimum 5 meter framför startlinjen. Beslut av starter/tjuvstartsdomare går ej att protestera mot = Faktafunktionär (se NT)

6.6.4 Omstart

Tävlingsledaren avgör om det i övrigt inträffar sådana händelser som föranleder omstart. Sker det under det första varvets tävlingskörning görs starten om precis som vid det ursprungliga startförsöket, där förarna på nytt väljer startspår. Sker omstart senare under heatet sker omstarten i ordningsföljd efter den senaste varvpasseringen och utefter tävlingsledarens instruktioner.

6.6.5 Tjuvstart

På lämpligt avstånd från starten ska en funktionär med röd flagga vara placerad. Om tjuvstart förekommer ska han på tecken från startfunktionären stoppa startfältet. De tävlande ska då omedelbart återvända till startlinjen och på nytt välja startspår i för aktuellt heat gällande ordning. Den förare som tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen samt att ha armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal). Bestraffningen gäller i hela heatet. Om tjuvstart förekommer också i nästa startförsök gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De tjuvstartande i nästkommande startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet.

6.7 Tävlingskörning
6.7.1

Det är förbjudet att köra utanför banmarkering i syfte att vinna tid.

6.7.2

Det är förbjudet att köra mot körriktningen utom på särskild order av funktionär.

6.7.3

Tävlande som håller på att bli omkörd får inte medvetet hindra den snabbare föraren att fullfölja sin avsikt.

6.7.4

Tävlande som avser att bryta tävlingen ska, om skotern är körbar, omedelbart förflytta sig och sitt fordon utanför banan.

6.7.5

Det är förbjudet att tvinga annan förare till körning utanför banmarkering.

6.7.6

Förare som inte lyder tävlingsledningens order och beslut skall bestraffas enligt NT.

6.7.7

Tävlande som åsidosätter annans säkerhet grovt ska uteslutas enligt NT.

6.8 Reparation och tankning

Endast i bandepå får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under ett heat. Med ett heat menas här från det att startförfarandet påbörjats (grön flagg givits) till målgång inkluderat eventuella omstarter. Vid tankning ska motorn vara avstängd. Undantag utgörs av sådana åtgärder som föraren utan hjälp kan vidta med sådana delar och verktyg som han för med sig. Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning.

6.9 Varvvisning

Vid tävlingar där förarna har att tillryggalägga flera varv ska, vid målområdet, för uppgiften avdelad funktionär visa hur många varv eller hur lång tid som återstår för den ledande föraren att köra.

6.10 Slutresultat
6.10.1

Den deltagare i heat som, efter att ha fullbordat för heatet fastställt antal varv eller tid, först passerar mållinjen är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat. Förare som inte passerar mållinjen ytterligare en gång inom fastställd tidsgräns (3 minuter) efter segraren placeras in i listan efter avverkade varv och placering vid sista passering av mållinjen. För att anses ha slutfört heatet krävs minst ett fullföljt varv.

6.10.2

Om tävlingen avgörs efter flera likvärdiga heat med poängbedömning eller bedömning enligt platssiffermetoden bestäms den inbördes slutplaceringen mellan förare enligt följande:

6.10.2.1

Högsta antal sammanlagda poäng, alternativt lägst sammanlagda platssiffra, ger främsta placering.

6.10.2.2

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt genom i första hand antalet heatsegrar under tävlingen. Därefter avgör antalet andraplatser och så vidare.

6.10.2.3

Om inte heller tillämpning av 6.10.2.2. kan särskilja förare, placeras den förare före som i det sist körda heatet erhållit flest poäng alternativt lägsta plats.

6.10.2.4

Om inte heller tillämpning av 6.10.2.3 kan särskilja förare tillgrips lottning.

6.11 Förtidigt avslutat heat
6.11.1

Ett heat, vars ledande förare fullbordat det första varvet, får inte stoppas förrän heatet är slutfört enligt TR, annat än på grund av force majeure. Ett heat som stoppats på grund av att läkaren, sjuksköterskan eller ambulansen måste lämna tävlingsområdet, kan startas om på order av domare. trots att 6.11.3 har uppfyllts.

6.11.2

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat ett varv men innan han fullbordat halva heatet enligt TR, ska startas om. Dock körs bara det antal varv som är resterande när heatet stoppades. Omstart sker enligt 6.7.2

6.11.3

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat halva heatet, enligt TR, räknas som genomfört med resultatet enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

6.11.4 Omstart vid olyckstillbud

Förare som föranleder omstart av heat på grund av skada skall undersökas av sjukvårdare och får ej deltaga i heatets omstart.

6.12 Publicering av resultat

Slutresultat för en tävling (heat) ska meddelas publiken med reservation för slutgiltig fastställelse av Tävlingsledare/Supervisor.

6.12.1 Resultatlista

Vid varje tävling ska en officiell resultatlista upprättas. I listan ska finnas: placering, namn, klubbtillhörighet samt eventuellt anmälare, maskinmärke, poäng för de tidigare genomförda heaten samt slutresultat.

Resultatlistan ska omgående efter tävling registreras i Svemo TA.

6.12.2 Tidsgräns

Ingen varvpassering registreras senare än 3 minuter efter segrarens målgång.

6.13 Protest/Vädjan

Protest mot resultatlista ska inges inom 30 minuter från det att listan anslagits. Protest åtföljd av avgift fastställd i NT, lämnas till tävlingsledaren. Protest/vädjan handläggs enligt bestämmelser i NT.

6.14 Maskinunderhåll
6.14.1

Vid nationella tävlingar utgår maskinunderhåll enligt tävlings TR.

6.15 Hederspriser
6.15.1

Maskinunderhåll får EJ utdelas i Ungdomsklassen, utan där ska hederspriser och/eller idrottspriser t.ex. pokaler utdelas till samtliga deltagare.

7. SKOTERCROSS
7.1 Tävlingsområde

Klass A – godkänd för internationella och nationella tävlingar.
Klass B – godkänd för internationella och nationella tävlingar dock ej SM.
Klass C – godkänd för speedcross.
Klass D – godkänd för motionsskotercross och klubbtävlingar.
Klass E – godkänd för träning.

7.1.1 Minsta bredd och längd

A-banans minsta bredd 8m, rek. 10 m, längd min. 600m. Rek. maxlängd 1000m
B-banans minsta bredd 6m, rek. 8 m, längd min. 500 m. Rek. maxlängd 1000m
C-banans minsta bredd 6m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m
D-banans minsta bredd 4m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m
E-banans minsta bredd 3m, längd min. 300 m. Rek. maxlängd 1000m

7.1.1.1 Tävling på bristfällig bana

Om en bana på grund av snöbrist eller annan orsak inte håller den längd eller bredd som anges för respektive banklass gäller följande:
Maximalt antal startande (16) minskas med resultatet av följande formler:
Antal meter under gällande gräns för banans längd gånger 0,03 och / eller antal meter under gällande gräns för banans minsta bredd gånger 2.
Avrundning av deltagarminskning görs uppåt.

7.1.2 Sträckning

Banan ska ha höger- och vänsterkurvor och vara förlagd i skoter- och publikvänlig terräng.

Om så kallade dubbelhopp finns gäller följande: vinklar i upphopp och landning ska vara väl anpassad till varandra, hopp nummer två ska vara ett platåhopp där platåns uppbyggnad ska börja i botten där första hoppet slutar och ha en vinkel och längd på landning som tillåter variation i hopplängd.

Platåhopp ska ha en längd uppe på hoppet som är anpassad till den aktuella hastigheten på banan samt matchande upphopp och landningsvinklar.

Vid enkelhopp (stopphopp) får avståndet mellan dessa inte understiga 30 meter. Konstgjorda whoops över eller under markplan får förekomma vid vanliga tävlingar dock max 100 cm höga i crossen och 150cm höga i stadioncross.

7.1.3 Markering

Banan ska vara tydligt utmärkt så att sträckningen är fullt klar för förarna. Vid risk för snöblindhet sotas (eller liknande) banvallar och upphopp.

7.1.4 Ytpreparering

Banans yta ska bestå av snö, samt vara så preparerad att barmark inte bör uppstå. Banunderlag med grus/sten ska slätas på hösten och kan med fördel vattnas för att förhindra stenskott. Rekommenderat snödjup minst 3 dm. Snödjup prioriteras över banans längd så länge minimigräns för banans längd kan hållas. Vid banors preparering ska prioritet ett vara att förhindra barmark eller is. Prioritet två (vid riklig snötillgång) ska vara att åstadkomma en ”levande” bana, där snö flyttas och idealiskt spår förändras.

En rekommendation är att undvika fräsning av snön. Observera dock att olika typer av banor kan förekomma. Även en hårt packad bana eller isiga partier är godkänd för tävling.

7.2 Tävlingars genomförande
7.2.1 Max antal startande

16 st per heat. (se 7.1.1.1 för antal startande vid bristfällig bana)

7.2.2 Träning

Träningskörning ska erbjudas minst fem varv, gärna 2 x 10 minuter vid mästerskapstävling. Max 36 förare tillåts träna samtidigt.

Om möjlighet finns så kan arrangören öppna banan för fri träning dagen innan tävling. Ungdomsklass får ej träna samtidigt som övriga klasser.

7.2.3 Start

Inom startområdet får endast funktionärer och förare för heatet i fråga befinna sig. Uppvärmning på pallbock får endast ske i depå och väntzon. I ungdomsklasser får förutom förare och funktionärer en hjälpreda per förare befinna sig i startområdet. När startförfarandet påbörjats, d v s när grön flagg signalerats, måste hjälpredan lämna startplattan och förflytta sig till område angivet av arrangören. Observera 6.8. Förare eller medhjälpare har ej rätt att preparera spår framför startlinjen, överträdelse likställs med tjuvstart. Även om förare eller dennas hjälpreda fördröjer genomförande av start ska tjuvstart dömas.

7.2.3.1 Startförfarande

Röd flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. När samtliga förare har ställt upp visas grönflagg av samma funktionär därefter går starten med hjälp av vald startmetod.

8. STADIONCROSS
8.1 Allmänt

En stadioncrosstävling för snöskoter arrangeras på en sluten bana typ bandyplan eller skidanläggning. Kuperade partier bör ingå. Förutom dessa regler gäller regler för Skotercross

8.1.1

Tävlingslängd max 3 timmar inklusive pauser.

8.1.2

Max 50 startande.

8.2 Förare

Förare med nationell/internationell tävlingslicens klass Elit eller förare med utländsk licens av högsta grad samt uppfyllda krav motsvarande svensk Elitlicens. Svemo Snöskotersektion kan bevilja förare med Senior eller Juniorlicens att delta efter särskild prövning.

8.3 Tävlingsområde

Minsta banbredd 8 meter. Minimimått mellan banslingorna är 8 meter. Vid användande av skyddsnät tillåts ner till 4 meter mellan banslingorna. Whoops är tillåtet, max 150cm höga, i övrigt enl. SR Snöskotercross.

8.4 Organisation av tävlingar
8.4.1

Max antal startande 50 st/tävling, 10 st/heat.

8.4.2

Heat längd i kval max 5 minuter, i final max 10 minuter.

8.5 Tävlingars genomförande
8.5.1

Protest mot oegentlighet som inträffat under tävlingsheat ska lämnas innan närmast efterföljande heat startar. Om protesten avser sista heatet ska den lämnas inom 10 minuter efter heatets slut. Protest lämnas till tävlingsledaren. Förare som deltar i tävlingen äger rätt att lämna protest muntligt. Muntlig protest ska inom 15 minuter ha kompletterats skriftligt, åtföljd av aktuell protestavgift.

8.5.2

Protest mot slutresultat ska lämnas skriftligt och åtföljas av protestavgift inom 30 minuter från det resultatlistan är anslagen.

9. ENDURO
9.1 Allmänt

Då det ej arrangerats tävlingar i disciplinen enduro på ett tag har dessa regler ej uppdaterats och kommer ej att publiceras. Reglerna finns dock kvar och gäller. Reglerna kommer vid behov att uppdateras och publiceras på nytt.

10. BACKE
10.1 Allmänt

Backtävling för snöskoter arrangeras på en bana som körs från start till mål (ej varvlopp) med målgång på betydligt högre höjd än starten.

10.1.1 Tävlingstyp

I TR skall anges vilken av följande varianter tävlingen tillhör:
• Hillcross –max 6 startande, hopp och kuperade partier.
• Hilldrag –max 6 startande, relativt slät bana med få och vida kurvor
• Hillclimb –tävling i att ta sig längst (ej hastighetstävling)

10.2 Tävlingsfordon
10.2.1 Maskinklasser

Samtliga maskinklasser får användas i Backe. Endast i backe är det tillåtet med överladdade maskiner i klassen Unlimited. Arrangör anger övriga krav och eventuell övrig indelning av klasser i TR

10.3 Tävlingsområde
10.3.1 Banbredd

Minst 1.7 meter per samtidigt startande

10.3.2 Bansträckning

Tävlingsbana kan utgöra kortaste väg mellan start och mål. Alternativt innehålla höger och vänsterkurvor. Man kan lägga in hopp i bansträckningen, men endast om backens förhållanden möjliggör detta. Om ett platåhopp används ska det vara med en platålängd (uppe på hoppet) av minst tio meter (10m). Platåhoppet ska vara placerat på en plan del av banan. Om enkelhopp används får inte avståndet mellan dessa uthoppspunkter inte understiga 30 meter. Dubbelhopp och så kallade ”Whoopies” partier är inte tillåtna.

10.3.3 Returvägar

Returväg ska förläggas så att nästa heat kan starta omedelbart efter att tävlingsfordonen avlägsnat sig från uppbromsningssträckan. Returvägar bör vara av samma ytbeskaffenhet som tävlingsbanan, samt vara minst 3 meter breda. Tillåten hastighet max 20km/h.

10.3.4 Startområde

Startlinje kan bestå av startramp/matta av skotermodell, väl fastsatt i underlaget. Startmattorna ska vara likvärdiga på alla banor och bör ha en lägsta kamhöjd på 15 mm samt vara minst 3 meter långa EFTER startlinjen.

Startlinje kan istället för matta bestå av betong, sand, grus eller hårt packad snö som prepareras vid behov.

10.3.5 Startförfarande

Enligt 7.2.3 (skotercross) om inte annat anges i TR.

11. GULDHJÄLM
11.1 Allmänt

Guldhjälmsverksamhet är ett samlingsnamn för Svenska Motorsportförbundets verksamhet för barn tom 11 år. Förutom vad som anges i dessa regler gäller NT och SR för snöskoter

11.1.1 Tävlingsformer

Varje tävlings tilläggsregler anger tävlingsformen.

11.1.2 Tävlingstillstånd

Tävlingstillstånd ansöks av arrangerande klubb via Svemo TA. Tävlingstillståndet är giltigt efter att supervisor har godkänt tävlingens Tilläggsregler samt att tillståndsavgiften är betald.

11.1.3 Regelefterlevnad

Förare samt förälder/målsman/vårdnadshavare till förare är ansvariga för att regler efterlevs och att god sportsmannaanda följs. Brott mot reglementet bestraffas enligt Svemo NT.

11.1.4 Banlicens

Banlicens med gällande motortävlingsförsäkring utfärdad av Svemo är obligatorisk vid all Guldhjälmsverksamhet. Vid tävling på tillfällig bana skall Svemo banlicens sökas och lösas innan banan nyttjas av något oregistrerat och oförsäkrat motorfordon.

11.2 Förare

Guldhjälm omfattar förare tom 11 år

11.2.1 Klasstillhörighet

Arrangören har möjlighet att själv forma tävlingsklasserna utifrån förutsättningarna. Ansvar skall dock tas gällande säkerhet för såväl föraren själv som sina medtävlande.
Rekommenderad klassindelning
Guldhjälm 5-8 år
Guldhjälm 7-11 år

11.2.2 Licens

Efter genomgången utbildning för förare och förälder samt godkänd uppkörning för licensierad barnledare har föraren möjlighet att söka guldhjälmslicens. Endast av Svemo utbildade barnledare kan skriva under ansökan om guldhjälmslicens. Uppkörningen kan genomföras på i förväg informerad tid och plats angiven i tävlingens tilläggsregler. Svemo Supervisor har rätt att återkalla licens ur säkerhetsperspektiv om föraren är en fara för sig själv eller för andra medtävlande.

11.2.3 Tävlingsnummer

Tävlingsnummer bokas själv av föraren i hans/hennes profil i Svemo TA i startnummerklassen Guldhjälm. Det nummer föraren väljer har sedan han/hon hela säsongen vid samtliga tävlingar.

11.3 Tävlingsfordon
11.3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Samma fordonsbestämmelser gäller som för övrig skotersport

11.3.1.1 Maskinklasser

Stock 120
Cylinder volym Max 150cc 4t (Standardmotor för modellen skall användas)
Antal Cylindrar Max 1
Ljuddnivå Max 114 db (A)
Modifieringar tillåtet med breddning av framvagn, byte av fjädring, ökat varvtal (släppa varvtals spärrar), samt ok med Drevning. EJ tillåtet med förlängning av matta eller byte till variatordrift.

Stock 200
Cylinder volym 200cc 4t originalmotor
Antal Cylindrar Max 1
Ljuddnivå Max 114 db (A)
Modifieringar Tillåtet: breddning av framvagn, byte av fjädring, ökat varvtal och variatorjusteringar. EJ tillåtet med förlängning av matta.
Åldersgräns: Från det år föraren fyller 6år

Snöskotersektionen kan, tillsammans med arrangör, göra undantag från ovanstående maskinklasser. Detta ska framgå i Tilläggsreglerna.

11.3.2

Tävlingsnumret på skotern skall vara enligt följande kombination
Siffra Svart
Bakgrund Vit

11.4 Tävlingsområde
11.4.1 Tävlingsbana

Tävlingsbana kan vara en enskild bana eller del av annan bana avsedd för tävling med snöskoter. Banan skall innan den får nyttjas av tävlingsfordon godkännas av Svemo Supervisor samt inneha gällande banlicens utfärdad av Svemo. Om banan utgör en del av permanent eller tillfällig tävlingsbanan som innehar gällande banlicens omfattar även denna banlicens Guldhjälmsbanan. Vid permanent Guldhjälmsbana på fast motoranläggning skall denna bana även omfattas av besiktningen. Om anläggningen har annan bana som omfattar besiktning så ingår Guldhjälmsbanan inom samma banlicens och ingen ytterligare banlicensavgift tas då ut. Vid besiktning gäller samma krav för Guldhjälmsbanan som för annan permanent bana.

11.5 Organisation av tävlingar
11.5.1 Max antal startande

Arrangören anger i tilläggsreglerna max antal startande.

11.5.2 Tilläggsregler

Då guldhjälmstävling samkörs med nationell tävling ska tilläggsregler godkännas av supervisor/domare innan tillstånd gäller, supervisor/domare ska närvara även vid guldhjälmstävlingen. Guldhjälmstävlingen rekommenderas ha egna tilläggsregler separerade från den ordinarie Nationella tävlingen.

11.5.2.1

Förutom enligt NT och SR fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:
• Max antal startande i Guldhjälmsklass
• Guldhjälmstävlingens form
• Guldhjälmsklasser som tävlingen omfattar (indelning efter ålder och maskiner)
• Guldhjälmstävlingens tävlingsupplägg
• Ange tid och plats för Guldhjälmslicensuppkörning

11.6 Tävlingars genomförande
11.6.1 Förarsammanträde

Närvaro vid förarsammanträde är obligatoriskt för både förare och vårdnadshavare. Förarsammanträdet skall innehålla all relevant information som förare och vårdnadshavare behöver veta. Viktigt att poängtera att alla är vinnare och att respektera varandra.

11.6.2 Träning

Träningskörning ska omfatta minst tre varv. Om möjlighet finns så kan arrangören öppna banan för fri träning dagen innan tävling. Guldhjälmsklasser får ej träna samtidigt som övriga klasser. Om banan ändras avsevärt under tävling skall mastervarv köras före varje heat i samtliga klasser.

11.6.3 Tjuvstart

På lämpligt avstånd från starten ska en funktionär med röd flagga vara placerad. Vid tjuvstart förklarar starter om startprocessen för den som tjuvstartat och sedan görs en omstart av heatet. Inga straff utdelas då Guldhjälmen är en lärande process.

11.6.4 Slutresultat

Arrangören anger den modell de önskar i tilläggsreglerna.

Rekommendation är att se Guldhjälmen som en lärande process, där ingen är förlorare.

11.6.5 Hederspriser

Alla typer av hederspriser ska tillkännages i TR och viktigt är att alla deltagare som erlagt anmälningsavgift ska erhålla samma deltagarbevis (minnesplakett, diplom, priser eller liknande). Om arrangören väljer att dela ut priser efter genomfört arrangemang ansvarar arrangören för att även eventuella deltagare som inte fullföljt sitt deltagande får sitt pris respektive deltagarbevis. Att delta i

Guldhjälmsevenemang och träning är ingen regelrätt tävling i den form att en 1,2,3 ska koras. Det viktiga är att varje individ får känna sig som en vinnare.

12. WATERCROSS
12.1 Allmänt

En watercrosstävling för snöskoter arrangeras på en sluten bana på öppet vatten.

12.2 Maskin och förarklasser
12.2.1 Maskinklasser

Maskinklass för tävlingar i watercross är Unlimited. Arrangör kan i TR dela in maskiner i klasser med avseende på chassietyp, motortyp, årsmodell och liknande. Alla maskiner ska dock uppfylla kraven för klass Racer.

12.2.2 Förarklasser

Alla senior- och juniorklasser i snöskoter (ej ungdom) kan användas vid watercrosstävling. Det står arrangören fritt att i TR kombinera maskin och förarklasser till tävlingsklasser i varje tävling.

12.3 Tävlingsområde

Banans sträckning markeras med flytbojar i innerkurvor samt för begränsning av yttre banområde. Minsta höjd på boj ovan vattenytan är 70cm. Bojen ska vara fylld med luft och lufttryck ska kunna regleras.

Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ/
MÅL markeras med tydliga markörer tex flaggor eller bojar. Start sker på land.
Hopp och alternativ sträckning kan ingå. Banor ska förläggas så att föraren inte möter fasta föremål eller fastland närmre än 30 meter från banmarkeringsboj.
Raksträcka ska begränsas till ca 100m.
Max vattendjup 10m, dykare ska finnas på plats oavsett djup. 

12.4 Tävlingars genomförande
12.4.1 Max antal startande

6 st per heat.

12.4.2 Start

Deltagarna startar på en linje i markerade startspår. Startplatsen skall bestå av minst 10cm djup sand. Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) som är minst 1.5m hög och 1m bredare än startplattan. Om starten kan placeras så något bakom inte sprutas ner, behöver sprutskydd ej användas. Startsträckan ska vara max 3m från vattnet. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj eller annan markering. Innan startspårsboj får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel utesluts föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Vid olyckshändelse körs heatet om ifall sänkning sker och det är fler än 2 startande.

12.4.2.1 Startförfarande

Röd flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. När samtliga förare har ställt upp visas grönflagg av samma funktionär därefter går starten med hjälp av vald startmetod som ska anges i TR.

I Watercross kan röd flagga visas från kanten, förutsatt att den är väl synlig från startplatsen och för deltagarna.  

12.4.2.2 Tjuvstart

Vid tjuvstart ska föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå föraren sedan får köra som vanligt efter det. Funktionären ska vid varvning hålla upp en skylt med nummer på startspår på den som tjuvstartat om denne inte uppfattat tjuvstarten.

12.4.3 Ytterligare regler tävlingskörning

Det är förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan förare. Vid bedömning att en förare orsakar att annan förare missar boj eller sänker annan förare tilldelas uteslutning från heat. Andra förare får lägsta poäng i ordning vid sänkning eller kan fortsätta heatet.

Körning utanför banmarkering innebär uteslutning. Om förare kör över boj bedöms detta som körning utanför banmarkering vilket innebär uteslutning. Vid sänkning nollas föraren i heatet. Touch av boj bedöms inte som utanför banmarkering. Förare som kommer från alternativspår ska alltid lämna företräde. Alternativspåret ska alltid tas minst en gång per heat. Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får föraren ändå tillgodose sig poäng.

12.5 Bärgning
 • Vid bärgning av maskinen ska maskinen lyftas rakt upp ovanför vattenytan till bärgningsflotte.
 • Min 2 stycken bärgningsflottar ska finnas tillgängliga.
 • Vinschar ska klara minst 20m 15mm rep. Konstruktionen ska vara så att linor inte behöver kapas.
 • Min 1 vattenskoter med flytmadrass för persontransport i vattnet.
 • Reservmaskin rekommenderas att ha tillgänglig.
 • Om inte självutlösande boj kommer upp till vattenytan kommer skoter att letas efter i 10 minuter.
 • Startnummer ska finnas på boj av anledning att rätt förare är med vid rätt bärgning och att maskiner kan bärgas i viss ordning vid behov.
 • Efter bärgning har varje förare 15 min att komma till start från att föraren kommit till depån. Förare som orsakade stoppet är utesluten från det berörda heatet.
 • Hittas inte skoter inom 10 min lämnas skoter tills tävlingen är avslutad.
 • Förare ska alltid ha möjligheten att vara med vid bärgning.
 • Två dykare ska vara fullt utrustade och ute med båt under tävlingen. Under förarmöte ska dykare hålla information om vad som händer och hur föraren ska agera under vatten vid behov.
13. RUNDBANA
13.1 Allmänt

En rundbanetävling för snöskoter arrangeras på en sluten bana med endast vänsterkurvor. Inga kuperade partier får ingå.

13.2 Maskin och förarklasser
13.2.1 Maskinklasser

Maskinklass för tävlingar i rundbana är Open. Arrangör kan och bör i TR dela in maskiner i klasser med avseende på chassietyp, motortyp, årsmodell och liknande. Alla maskiner ska dock uppfylla kraven för klass Open.

13.2.2 Förarklasser

Alla förarklasser i snöskoter kan användas vid rundbanetävling. Det står arrangör fritt att i TR kombinera maskin och förarklasser till tävlingsklasser i varje tävling.

13.3 Tävlingsområde

Minsta banbredd 8 meter.
Banlängd minst 230 meter (typ bandyplan, bredd 8m, inner radie 15m, raka 55m).
Banlängd max 1.300 meter (långbana speedway).
Banlängd rekomenderad 386 meter (bredd 12m, radie 30m, raka 80m)
Underlaget skall bestå av hårt packad snö, naturlig eller spolad is.
Tilläggsregler skall alltid ange typ av underlag samt banans längd, bredd och kurvornas innerradie.

13.4 Tävlingars genomförande
13.4.1 Max antal startande

6 st per heat. Dock skall alltid banbredden vara 2 meter / startande. Vid min banbredd 8 meter således max 4 st per heat.

13.4.2 Start

Deltagarna startar på en linje i markerade startspår. Start kan anläggas som separat bandel anslutande till banan eller arrangeras på en av rakorna.

13.4.2.1 Startförfarande

Röd flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. När samtliga förare har ställt upp visas

grönflagg av samma funktionär därefter går starten med hjälp av vald startmetod (gummibandsgrind, startljus eller flagga). Startmetod ska anges i TR

14. ÖVRIGA DISCIPLINER
14.1 Nyskapande verksamhet

Svemo är öppen för diskussion angående regelverk för fler discipliner med snöskoter. I denna utgåva har vi infört regler för Rundbana och Watercross. Vad finns det mer man kan tävla i? Kontakta oss gärna via snoskoter@svemo.se

15. BILAGA A – MINIMUM SJUKVÅRDSBEREDSKAP

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

16. BILAGA B – SM SKOTERCROSS
16.1 DELTAGARE OCH KLASSER
16.1.1

SM är öppet för svenska och utländska förare med gällande licens för snöskoter. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska ha starttillstånd från sin federation.

16.1.2

Vid SM-tävling i klassen Open krävs dessutom att förare uppfyller något av följande:

16.1.2.1

Svensk förare med av Svemo utställd helårslicens inom klass Elit för Snöskoter.

16.1.2.2

Förare från nordiskt FMN med utfärdad giltig licens för Snöskoter från sitt FMN, samt uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk Elitlicens.

16.1.2.3

Utomnordisk förare med internationell FIM licens för Snöskoter samt uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk Elitlicens.

16.1.2.4

Erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling. Ansökan ska vara sektionen tillhanda senast 10 dagar före aktuell tävling. Max två ansökningar per år kan beviljas. Wildcard beviljas endast vid särskilda omständigheter. Beslut tas i dessa fall av Svemo Snöskotersektion.

16.1.3

SM arrangeras i följande tävlingsklasser:
Dam Stock
Open
Föraren ska slutföra serien i samma klass som den påbörjades.

16.1.4 Red Number Plate

Vid årets första deltävling ska föregående års SM-segrare i klassen Open ha ”Red Number Plate” på sin maskin på frontplåten. SM-segrare i Stock Dam ska ha svart frontplåt. Detta under förutsättning att föraren deltar i samma klass som denne segrade föregående säsong. Från årets andra deltävling tilldelas förare som för tillfället leder sin klass ”Red Number Plate”.

KlassBottenfärgSifferfärg
OpenRödVit
Stock DamSvartVit
16.1.5

Transponder ska användas i samtliga deltävlingar och final. Det är förarens ansvar att bekosta sin transponder samt att se till att den är laddad och funktionsduglig. Transpondersystemet som kommer att användas är AMB. Transponders får ej vara placerad längre fram än centrumbult för motorvariatorn.

16.2. ANTAL TÄVLINGAR
16.2.1

SM avgörs med minst två och högst sex deltävlingar genomförda enligt punkt 5 och final genomförd enligt punkt 6 och 7.

16.3. ANMÄLNINGAR
16.3.1

Anmälningar om deltagande i SM görs direkt till respektive arrangör i Svemo TA.

16.3.2

Anmälningsavgift vid SM-tävlingar är 1500:-. Efteranmälningsavgift får uttas med maximalt 1000:-. 

16.4. MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER KVALTÄVLING
16.4.1

Startersättning utgår ej.

16.4.2

Reseersättning utgår ej.

16.4.3

Vid SM gäller följande för maskinunderhåll. Anmälningsavgifterna från det totala antalet startande i varje SM-deltävling fördelas med 65 % till arrangören och 35 % till maskinunderhåll. Maskinunderhållet fördelas enligt följande:

KLASSOpenStock Dam
55%45%
PLACERING123
50%30%20%
16.5 DELTÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
16.5.1

Tävlingar skall genomföras enligt gällande SR samt enligt av Svemo Snöskotersektion utgiven arrangörsmanual.

16.5.2

Vid maximalt 16 startande i klassen i fråga, körs två likvärdiga heat i vilka förarna erhåller slutpoäng enligt följande tabell:

Plac:12345678910111213141516
Poäng:252220181614121087654321
16.5.2.1

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar och så vidare.

16.5.2.2

Om inte 5.2.1 särskiljer förarna, placeras den före som i sista heatet erhållit flest poäng.

16.5.2.3

Om inte heller 5.2.2 särskiljer förarna tillgrips lottning.

16.5.3

Vid fler än 16 förare i klassen i fråga, genomförs tävlingen med kvalheat, sista chansen heat och finalheat enligt följande:

16.5.3.1

Förarna delas upp i likvärdiga grupper om maximalt 16 förare. Det genomförs två kvalheat/grupp i vilka kvalpoäng utdelas enligt 5.2.

16.5.3.2

De 10 förare som därefter har högst sammanlagd poäng är direktkvalificerade till final.

16.5.3.3

Placering 11 till 26 kör sista chansen heat där de sex främsta går till final. Vid färre än 20 förare utgår sista chansen heat och de 16 förare som har högst poäng går till final.

16.5.3.4

Särskiljning enligt 5.2.

16.5.4 Placering på startlinjen:

För att avgöra placering på startlinjen och fördelning av förare mellan kvalheat ska det vid samtliga deltävlingar köras ett tidskval.

Tillvägagångssätt för träning/tidskval:
Totalt 8 minuter per grupp. Efter 3 minuter träning kommer grön flagga ut och tidskval startar med 5 minuter återstående körtid. Resultat från tidskval avgör placering vid startlinjen vid omgång 1. Rekommenderat antal förare vid träning/tidskval är 16 st.

16.5.4.1

Förarna väljer plats i markerade startspår (se SR 4.4) i ordning enligt startlistor. Kvalheat eller finalheat 1 (vid max 16 startande): Enligt 5.4.
Finalheat 2 (vid max 16 startande): Enligt resultat i finalheat 1. Sista chansen heat: Enligt poängställning efter kval.
Finalheat: Enligt poäng i kval följt av resultat i sista chansen.
På den främre startlinjen placeras de tio förare som står överst på startlistan, på den bakre startlinjen som markeras 7 meter bakom främre placeras övriga förare
Den förare som i finalen tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen samt att ha armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal). Föraren placeras på den bakre startlinjen. Bestraffningen gäller i hela heatet.
Om tjuvstart förekommer också i nästa startförsök gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De
tjuvstartande i nästkommande startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet. Se SR 4.4.1.

16.5.5

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha
in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid.
Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken.
Förarens maskin ska vara i väntzon 5 minuter före publicerad starttid för att inte förlora sin plats till reserv som finns i väntzon.

16.5.6 Heatlängd

Ett fast antal varv körs motsvarande cirka 6 minuter i kval och sista chansen heat. Körtid i final är 10 minuter.

16.5.7

SM-poäng delas ut enligt tabell under 16.5.2 efter totalplaceringar vid tävling enligt 5.2 och efter finalplaceringar vid tävling enligt 16.5.3.

16.5.8

Resultatlista med SM poäng skall omgående efter avslutad tävling registreras i Svemo TA.

16.6 SM FINAL
16.6.1

De 16 främsta efter deltävlingarna är kvalificerade till final, övriga är reserver enligt ordning i sammanlagt kvalresultat.

16.6.2

Varje klass kör 3 finalheat där SM poäng utdelas enligt följande:

Plac:12345678910111213141516
Poäng:252220181614121087654321

16.6.3 Väntzon

Ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid. Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken.
Förarens maskin ska vara i väntzon 5 minuter före publicerad starttid för att inte förlora sin plats till reserv som finns i väntzon.

16.6.4 Heatlängd

Körtid i samtliga finaler är 10 minuter.

16.6.5

Startplacering väljs i finaler efter markerade startspår (se SR 16.5.4) enligt startlista som grundar sig på aktuell SM ställning.

16.7 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER SM-FINAL
16.7.1

Startersättning utgår inte.

16.7.2

Reseersättning utgår inte.

16.7.3

Maskinunderhåll enligt punkt 16.4.3

16.8 SLUTRESULTAT I SM
16.8.1

Summan av poäng från deltävlingarna enligt tabell 16.5.2 samt finalheaten i SM-final enligt tabell 16.6.2 är avgörande i SM.

16.8.1.1

Särskiljning enligt 16.5.2.

16.8.2

Resultatlista enligt SR.

16.8.3

Mästerskapstecken utdelas enligt följande:
SM slutsegrare i var och en av klasserna erhåller:

 • Förstepristagaren erhåller: RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens), Svemo SM-medalj i guldfärg, Svemo SM-diplom
 • Andrapristagaren erhåller: Svemo SM-medalj i silverfärg
 • Tredjepristagaren erhåller: Svemo SM-medalj i bronsfärg
17. BILAGA C – SM I STADIONCROSS
17.1 ANTAL TÄVLINGAR
17.1.1

SM avgörs genom en eller flera deltävlingar eller kvaltävlingar och final. Se punkt 17.5.2.

17.2 DELTAGARE OCH KLASSER
17.2.1

Vid SM i stadioncross skall förare uppfylla något av följande:

17.2.1.1

Förare med av Svemo utställd helårslicens inom klass Elit för Snöskoter i klass Open. Dam Stock har krav på utställd helårslicens Junior, Senior eller Elit i snöskoter.

17.2.1.2

Erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling. Ansökan om Wildcard skall vara sektionen tillhanda senast tio (10) dagar före aktuell tävling.

17.2.2

SM arrangeras i maskinklass Open och Dam Stock

17.2.3

Transponder ska användas i samtliga tävlingar. Det är förarens ansvar att bekosta sin transponder samt att se till att den är laddad och funktionsduglig. Transpondersystemet som kommer att användas är AMB. Transponders får ej vara placerad längre fram än centrumbult för motorvariator.

17.2.4

Snöskotersektionen kan begränsa antalet deltagare. Vid begränsning av deltagare avgör snöskotersektionen vilka som får starta i stadioncross SM. Till sin hjälp i detta beslut kan sektionen nyttja sig av resultat från i förväg utsedda uttagningstävlingar eller andra resultat från tidigare tävlingar. Se punkt 17.5.2.

17.3 ANMÄLNINGAR
17.3.1

Anmälningar om deltagande i SM-tävling görs av förare direkt till respektive arrangör i Svemo TA enlighet med för tävlingen i fråga gällande tilläggsregler.

17.3.2

Eventuell anmälningsavgift enligt TR.

17.4 MASKINUNDERHÅLL
17.4.1

Eventuell startersättning enligt TR.

17.4.2

Eventuell reseersättning enligt TR.

17.4.3

Eventuellt maskinunderhåll enligt TR.

17.5 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
17.5.1

Enligt gällande SR för stadioncross samt gällande TR.

17.5.2

För varje säsong beslutar Snöskotersektionen i samråd med eventuell promotor eller annan samarbetspartner hur SM skall avgöras. Dessa beslut skall ligga till grund för varje tävlings TR.

17.6 SLUTRESULTAT I SM
17.6.1

Vid avgörande med flera tävlingar i en serie, poängräkning enligt gemensamt seriereglemente. Vid avgörande med en tävling eller kvaltävlingar och final är finalheatet/ finalheaten helt avgörande.

17.6.2

Resultatlista enligt SR Snöskotercross.

17.7 MÄSTERSKAPSTECKEN

SM slutsegrare erhåller:

 • RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons
18. BILAGA D – SVERIGE CUP SKOTERCROSS
18.1 DELTAGARE OCH KLASSER
18.1.1

Sverige Cup är öppen för svenska och utländska förare med gällande licens för Snöskoter. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska ha starttillstånd från sin federation.

18.1.2

Förare som är innehavare av Elitlicens har ej rätt att deltaga i Sverige Cup.

18.1.3 Sverige Cup arrangeras i följande tävlingsklasser:

TävlingsklassTillåten maskinklass
Ungdom 12-14Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Ungdom 14-16Stock Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
Ungdom Dam 12-16Sport-600 eller Stock (enl. SR Snöskotercross 3.1.4)
StockStock
SportRacer 1000
18.1.4 Samkörning

Vid färre än 5 deltagare i Ungdom Dam 12 – 16 får klassen samköras med Ungdom 12 – 14.

18.1.5

Transponder ska användas i samtliga kvaltävlingar, deltävlingar och final med undantag för breddklassen. Det är förarens ansvar att bekosta sin transponder samt att se till att den är laddad och funktionsduglig. Transpondersystemet som kommer att användas är AMB. Transponders får ej vara placerad längre fram än centrumbult för motorvariatorn.

18.2 ANTAL TÄVLINGAR
18.2.1

Sverige Cup avgörs med minst fyra och högst 10 kvaltävlingar i en nationell serie samt en final. Jämn geografisk spridning på kvaltävlingarna skall eftersträvas.

I det totala kvalresultatet räknas den sämre halvan av tävlingarna bort.

18.3 ANMÄLNINGAR
18.3.1

Anmälningar om deltagande i Sverige Cup görs direkt till respektive arrangör i Svemo TA.

18.3.2

Anmälningsavgift vid Sverige Cup tävlingar är 500:- i Ungdomsklasser och Sport.
I Stock är anmälningsavgiften 900:-. Efteranmälningsavgift får uttas med maximalt 1000:-.

18.4 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER
18.4.1

Startersättning utgår ej.

18.4.2

Reseersättning utgår ej.

18.4.3

Anmälningsavgifterna från det totala antalet startande per klass i tävlingen fördelas klassvis med 65 % till arrangören och 35 % till maskinunderhåll enligt nedan.

PLACERING1234
40%30%20%10%
18.4.4

Hederspriser enligt SR i ungdomsklass.

18.5 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
18.5.1

Tävlingar skall genomföras enligt gällande SR.

18.5.2

Vid maximalt 16 startande i klassen i fråga, körs två likvärdiga heat i vilka förarna erhåller slutpoäng enligt följande tabell:

Plac:12345678910111213141516
Poäng:252220181614121087654321
18.5.2.1

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar och så vidare.

18.5.2.2

Om inte 18.5.2.1 särskiljer förarna, placeras den före som i sista heatet erhållit flest poäng.

18.5.2.3

Om inte heller 18.5.2.2 särskiljer förarna tillgrips lottning.

18.5.3

Vid fler än 16 förare i klassen i fråga, genomförs tävlingen med kvalheat, sista chansen heat och finalheat enligt följande:

18.5.3.1

Förarna delas upp i likvärdiga grupper om maximalt 16 förare. Det genomförs två kvalheat/grupp i vilka kvalpoäng utdelas enligt 18.5.2.

18.5.3.2

De 10 förare som därefter har högst sammanlagd poäng är direktkvalificerade till final.

18.5.3.3

Placering 11 till 26 kör sista chansen heat där de sex främsta går till final. Vid färre än 20 förare utgår sista chansen heat och de 16 förare som har högst poäng går till final.

18.5.3.4

Särskiljning enligt 18.5.2.

18.5.4 Placering på startlinjen:
18.5.4.1

Kvalheat, eller heat 1 (vid max 16 startande): Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) enligt lottad startlista.

18.5.4.2

Heat 2 (vid max 16 startande): Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) efter resultat i Heat 1.

18.5.4.3

Sista chansen heat: Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) efter totalpoäng i kvalheat. På den främre startlinjen placeras de tio förare som har högst poäng, på den bakre startlinjen som markeras 7 meter bakom främre placeras övriga förare.

18.5.4.4

Finalheat: Förarna väljer plats efter markerade startspår (se SR 4.4) efter totalpoäng i kvalheat och resultat i Sista chansen heat.
På den främre startlinjen placeras de tio förare som är direktkvalificerade, på den bakre startlinjen som markeras 7 meter bakom främre placeras förare från Sista chansen.
Den förare som i finalen tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen samt att ha armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal). Föraren placeras på den bakre startlinjen. Bestraffningen gäller i hela heatet.
Om tjuvstart förekommer också i nästa startförsök gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De tjuvstartande i nästkommande startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet.

18.5.5 Heatlängd

Ett fast antal varv körs motsvarande cirka 6 minuter i kval och sista chansen heat. Körtid i final är 8 minuter.

18.5.6

Kvalpoäng i Sverige Cup delas ut enligt tabell under 18.5.2 efter totalplaceringar vid tävling enligt 18.5.2 och efter finalplaceringar vid tävling enligt 18.5.3.

18.5.7

Resultatlista med kvalpoäng i Sverige Cup, även totalpoäng, ska omedelbart sändas till Svemo. För aktuell adress se arrangörsmanual.

18.6 SVERIGE CUP FINAL
18.6.1 Kvalificering till final i Sverige Cup.

16 förare har rätt att deltaga i Sverige Cup final. De förare med högst totalpoäng efter reducering enligt 18.2.1 är kvalificerade. Vid lika poäng sker särskiljning enligt 18.5.2. Reserver är förare på efterföljande placeringar i respektive klass.

18.6.2

Varje klass kör 2 finalheat där Sverige Cup poäng utdelas enligt tabell under 18.5.2.

18.6.3

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid. Vid utkörning till start får maskinen inte startas förrän ansvarig funktionär ger klartecken. Förarens maskin ska vara i väntzon 5 minuter före publicerad starttid för att inte förlora sin plats till reserv som finns i väntzon. Förste reserv är förare från arrangerande region.

18.6.4

Körtid i final är 10 minuter i Stock och 8 minuter i övriga klasser

18.6.5

Startplacering väljs i final 1 efter markerade startspår (se SR 4.4) enligt startlista som grundar sig på kvalställning. Final 2 väljs startplacering efter markerade startspår (se SR 4.4) enligt resultatlista från final 1. Start i 2 led enligt 18.5.4.4 ska tillämpas.

18.7 SLUTRESULTAT I SVERIGE CUP
18.7.1

Summan av poäng från finaler enligt tabell under 18.5.2 är avgörande i Sverige Cup.

18.7.1.1

Särskiljning enligt 18.5.2.

18.7.2

Resultatlista enligt SR.

19. Bilaga E – SM Watercross

Ny bilaga för 2024

19.1 Deltagare och klasser
19.1.1
 1. SM är öppet för svenska och utländska förare med gällande licenslicens för snöskoter. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska ha starttillstånd från sin federation.

Max antal startande vid respektive deltävling är 36. Förare med starttillstånd för aktuell säsong tillåts delta. Reserver sker enligt separat ranking.

19.1.2

Vid SM-tävling i klassen Open krävs dessutom att förare uppfyller något av följande:

19.1.2.1

Svensk förare med av Svemo utställd helårslicens inom klass Junior, Senior eller Elit för Snöskoter.

19.1.2.2

Förare från nordiskt FMN med utfärdad giltig licens för Snöskoter från sitt FMN.

19.1.2.3

Utomnordisk förare med internationell FIM licens för Snöskoter.

19.1.3 SM arrangeras i följande tävlingsklass:
TävlingsklassTillåter maskinklass
OpenUnlimited

Inbjudningsklasser kan genomföras som separata tävlingar i samband med serien. 

19.2 Antal tävlingar
19.2.1

SM avgörs med minst två och högst fem deltävlingar genomförda enligt punkt 5 och final genomförd enligt punkt 6 och 7. Vid fem deltävlingar stryks förarens sämsta resultat.

19.3 Anmälningar
19.3.1

Anmälningar om deltagande i SM görs av förare direkt till respektive arrangör i Svemo TA.

19.3.2

Anmälningsavgift vid SM är 400kr.

Efteranmälningsavgift + 500kr.

19.4 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER KVALTÄVLING
19.4.1

Startersättning utgår ej.

19.4.2

Reseersättning utgår ej.

19.4.3

Prispengar/maskinunderhåll enligt tävlingens tilläggsregler

19.5 DELTÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
19.5.1

Tävlingar ska genomföras enligt gällande Specialreglemente Snöskoter.

19.5.1.1 Placering & poäng enligt följande:
Plac123456789101112
Poäng5044403632282420161284
19.5.2 Särskiljning
19.5.2.1

Vid lika poäng är det först lägsta tid för ett heat som särskiljer.

19.5.2.2

Om inte 19.5.2.1 särskiljer förarna, placeras den före som i sista heatet erhållit flest poäng.

19.5.2.3

Om inte heller 19.5.2.2 särskiljer förarna tillgrips lottning.

19.5.3 Startförfarande

Alla förare ska starta på linje fastställd av arrangör. Linjen kan flyttas under tävling. Startsträckan ska vara max 3m från vattnet till startlinjen. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj eller annan markering. Innan startspårsboj får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel utesluts föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Föraren som sänks får sista placering i heatet. Inga heat körs om på grund av startincidenter – Exceptionella tillfällen kan beslutas om på plats av tävlingsledning.  Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) eller träskivor som är minst 1.5m hög och 1m bredare än startplattan på vardera sida att sätta upp maximalt 2m bakom de startande

19.5.4 Körupplägg

Tävling körs i 3 kvalomgångar med 3 eller 4 förare i varje heat. Efter kvalomgångarna är körda räknas poängen ihop. Alla heat körs 3 varv utom A-Final som körs 5 varv. Alternativspår ska alltid tas minst en gång per heat. Hoppet ska användas i både kval och final heat.

19.5.5 Väntzon

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid samt tavla som visar vilket heat som körs. Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken. Förarens maskin ska vara i väntzon senast när heatet före startar.

19.5.6 Heatlängd

Alla heat körs 3 varv utom A-Final som körs 5 varv

19.5.7

SM-poäng delas ut enligt tabell 19.5.1.1 efter totalplaceringar vid tävling.

19.5.8

Resultatlista med SM-poäng ska omgående efter avslutad tävling registreras i Svemo TA.

19.6 SM-FINAL
19.6.1 Final

Final körs alltid med 4 startande i varje heat. I finaler med upp till 19 startande ska A,B,C-final tillämpas med Runner Up. Vid 20 eller fler startande genomförs också D-Final. 5min paus mellan varje final för kylning av Runner Up maskin tillämpas.

19.6.2

I final utdelas poäng enligt följande:

Plac:123456789101112
Poäng:75666054484236302418126
19.6.3

Väntzon ska finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Vid infarten till området ska finnas en klocka med aktuell tävlingstid samt tavla som visar vilket heat som körs. Utkörning till start får inte ske förrän ansvarig funktionär ger klartecken. Förarens maskin ska vara i väntzon senast när heatet före startar.

19.6.4 Heatlängd

Alla heat körs 3 varv utom A-Final som kör 5 varv

19.6.5

Startplacering från vänster enligt lottning på startlistan inför varje heat. I A-D Finalerna väljer föraren startspår efter placering under kvalen.

19.7 MASKINUNDERHÅLL / HEDERSPRISER SM-FINAL
19.7.1

Startersättning utgår ej

19.7.2

Reseersättning utgår ej.

19.7.3

Maskinunderhåll enligt punkt 19.4.3

19.8 SLUTRESULTAT I SM
19.8.1

Summan av poäng från deltävlingarna enligt tabell 19.5.2 samt finalheaten i final enligt tabell 19.6.2 är avgörande i SM.

19.8.1.1

Särskiljning enligt slutresultat i SM-finalen.

19.8.2

Resultatlista enligt Specialreglemente snöskoter.

19.8.3

Medaljer utdelas enligt följande:

Förstapristagaren erhåller: RF:s stora SM-tecken (utdelas endast till förare med Svemolicens), Svemo-medalj i guldfärg, Svemo SM-diplom, plexiplåt

Andrapristagaren erhåller: Svemo-medalj i silverfärg, plexiplåt

Tredjepristagaren erhåller: Svemo-medalj i bronsfärg, plexiplåt

20. BILAGA F – SM/RM-BACKE SNÖSKOTER (HILLCROSS)
20.1 GENOMFÖRANDE

Beroende av tillgång på arrangörer avgörs SM/RM i snöskoter backe med antingen en enda tävling eller med kvaltävling(ar) och final. Kvaltävlingar kan vara 1 – 3 tävlingar öppna för alla eller 2 – 6 tävlingar uppdelat på 2 regioner. Snöskotersektionen avgör varje år efter att ansökningstiden för arrangörer gått ut hur SM/RM ska avgöras.

20.2 DELTAGARE
20.2.1

SM/RM i backe är öppet för startande med (helårslicens SM) tävlingslicens utfärdad av Svemo eller övriga nordiska federationer för snöskotertävlingar.

20.2.2

Vid kvaltävlingar i två regioner får man inte köra i båda regionerna. Den region där man kör den första kvaltävlingen, måste man fortsätta med.

20.3 KLASSER
20.3.1

SM arrangeras i följande klasser:

 • Racer
 • Stock

RM arrangeras I följande klasser:

 • Ungdom 12-14
 • Ungdom 14-16
 • Dam Sport 800
 • Sport-800
 • Racer
 • Classic
20.3.2

Inbjudningstävling kan arrangeras i Motionsklass, Open och/eller annan valfri klass.

20.4 ANMÄLNINGAR
20.4.1

Anmälning om deltagande i SM/RM-kval och final görs direkt till respektive arrangör i Svemo TA enlighet med för tävlingen i fråga gällande tilläggsregler.

20.4.2 Startavgift

Senior/Dam: 500 kr. Efteranmälan + 1000 kr
Motion/Ungdom: 200 kr. Efteranmälan + 1000 kr

20.5 STARTNUMMER

Bokas via Svemo TA

20.6 MASKINUNDERHÅLL OCH PRISER I KVALTÄVLING OCH FINAL
20.6.1

Startersättning utgår ej.

20.6.2

Reseersättning utgår ej.

20.6.3

Anmälningsavgifterna från det totala antalet startande per klass i tävlingen fördelas klassvis med 65 % till arrangören och 35 % till maskinunderhåll enligt nedan.

PLACERING1234
40%30%20%10%
20.6.4

Hederspriser enligt SR i ungdomsklass.

20.7 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
20.7.1

Tävlingsbana enligt SR Snöskoter Backe med följande tillägg: Banlängd: Minimum 750 meter, rekommenderad längd 1000 meter.
De två första kurvorna får ej överstiga 90 grader. Skyddsnät bör finnas i samtliga kurvor förlagda i backens fallriktning.

20.7.2

Antal startande 6 st. per heat

20.7.3 Kvalheat

Alla förare åker tre (3) separat lottade kvalheat var. Placering i respektive heat och bana lottas i kvalheaten.
Heat poäng delas ut enl. följande.
1:a = 9p, 2:a = 6p, 3:a = 4p, 4:a = 3p, 5:a = 2p, 6:a = 1p.
För att bli placerad måste man passera mållinjen inom tidsgränsen.

20.7.4 B-final och A-final

De fyra (4) startande med högst poäng efter kvalheaten (i respektive klass), går till A-final.
Förarna på placering 5 till 10 går till B-final.
Ettan och tvåan i B-finalen går direkt till A-finalen.

20.7.5 Särskiljning

Om förare har lika poäng ska särskiljning ske med i första hand antalet 1:a platser, 2:a platser o s v ifall de fall det fortfarande är lika ska senaste heatplacering avgöra. (Är det fortfarande lika genomförs en särkörning, men endast om placering som ger SM poäng).

20.7.6 SM-kval poäng
PlaceringKvalheatFinal
19 poäng24 poäng
26 poäng 20 poäng
34 poäng 16 poäng
43 poäng 14 poäng
52 poäng 12 poäng
61 poäng 10 poäng
73:a i B-final8 poäng
84:a i B-final6 poäng
95:a i B-final4 poäng
106:a i B-final2 poäng

De startande räknar SM-kvalpoäng i alla sina tre kvalheat samt A och B-final vid varje SM-kvaltävling.

20.7.7 Kvalresultat

Arrangör av SM-kval måste digitalt registrera komplett resultatlista i Svemo TA direkt efter avslutad tävling.

20.8 SM-FINALEN
20.8.1 Deltagare i SM finalen

Vid kvalificering i två regioner gäller följande:
De tolv förarna med högsta kvalpoängen från samma region/klass är kvalificerade.

Vid kvalificering öppen för alla gäller följande:
De tjugofyra förarna med högsta kvalpoängen per klass är kvalificerade.

20.8.1.1 Särskiljning

Om förare har lika poäng ska särskiljning ske med i första hand antalet 1:a platser, 2:a platser o.s.v. I de fall det fortfarande är lika ska finalplacering i senaste kvaltävling avgöra. Om det fortfarande inte går att särskilja förarna åt ska finalplacering i näst senaste kvaltävling vara avgörande och så vidare.

20.8.1.2

Reserv blir den som står poängmässigt närmast i tur i respektive region. Reserv är i första hand reserv för förare i sin region.

20.8.2 Tävlingens genomförande

Enligt regler för kvaltävling. Svensk Mästare är den som står som vinnare efter A-finalen.

20.8.3 Mästerskapstecken

SM slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (Utdelas endast till förare med Svemolicens).
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo SM-diplom.

Andra pristagaren i SM erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver, (vitmetall).

Tredje pristagaren i SM erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons.

RM slutsegrare erhåller:

 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo RM-diplom

Andra pristagaren i RM erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)

Tredje pristagaren i RM erhåller:

 • Svemo medalj i brons.
21. BILAGA G – ENKLARE TÄVLING SNÖSKOTER

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, hoppas vi kunna utveckla snöskotersporten i samarbete.
Även en förenklad tävlingsform kräver regler.

21.1 TÄVLINGEN
21.1.1

Tävlingen är öppen för förare med Svemo Licens Guldhjälm, Bas-, Ungdom-, Junior, senior och Elitlicens utfärdad av Svemo.

21.1.2

Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo snöskotersektion.

21.1.3

Enklare tävling kan arrangeras parallellt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Snöskotersektion.

21.1.4

Tävling som inte uppfyller kraven för enklare tävling skall sökas som nationell / internationell tävling.

21.1.5

Inbjudan till tävling kan publiceras i pressen och på internet under förutsättning att tillståndsavgift och eventuell banlicens inbetalts till Svemo senast 30 dagar före tävling.

21.1.6

Klubb får arrangera max en enklare tävling per dag.

21.1.7

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte konkurrerar med konventionell tävlingsverksamhet.

21.1.8

Enklare tävling arrangeras utan Supervisor/jury. Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.

21.1.9

Alternativa tävlingsklasser kan användas vid tävlingen efter godkännande av Svemo snöskotersektion.

21.1.10

Enklare tävling är begränsat till max 100 deltagare.

21.2 ARRANGÖREN SKA
21.2.1

Registrera tävlingen i Svemo TA (Svemo Tävlingsadministration system). Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT.

21.2.2

Om tävlingen arrangeras, för ej registrerade fordon och/eller med förare utan körkort, utanför av Svemo godkänt område erfordras giltig av Svemo utfärdad banlicens.

21.2.3

Tillse att man har erforderliga tillstånd från markägare och myndigheter enligt SR Snöskoter.

21.2.4

Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med SR Snöskoter. Bilaga A (sjukvårdsdokumentet)

21.2.5

Ska hålla säkerhetsgenomgång och tillse att alla deltagare har kännedom om regler gällande flaggsignaler och säkerhet.

21.2.6

Arrangören kan tilldela startnummer

21.2.7

Arrangören får uppta anmälningsavgift

21.2.8

Senast fem dagar efter tävling registrera tävlingsrapport i Svemo TA

21.2.9

Upprätta tilläggsregler för tävlingen enligt SR Snöskoter 5.1

21.3 FÖRARE SKA
21.3.1

Vid anmälan uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens. Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser, (lägst baslicens) för snöskoter.

21.3.2

Förare och tävlingsfordon ska uppfylla de krav som finns enligt SR Snöskoter.

21.3.3

Följa tävlingsledarens anvisningar.

21.3.4

Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävlingen samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med snöskoter inom Sverige.

21.3.5

Om tillfällig licens löses, görs detta genom Svemo-TA.

22. BILAGA H – Classic SSK
22.1.1

Skotertävling genomförd enligt Svemo regelverk (Nationellt tävlingsreglemente och Specialreglementen snöskoter) med maskiner i allt väsentligt 25 år eller äldre.

22.1.2

Classic SSK kan arrangeras som enklare tävling. Även Nationell tävling samt Klubbmästerskap kan tillämpas med medföljande licens och regelkrav.

22.1.3

Vid Classic SSK tävlingar får avsteg göras från krav i Specialreglemente beträffande banans utformning. Detta för att möjliggöra tävlingar av den typ som förekom vid aktuell tidpunkt. Banlicens krävs vid all tävling och träning. Vid besiktning av tillfällig bana för Classic SSK kan begränsning av antal förare vid tävling göras.

22.1.4

Krav i SR på personlig utrustning gäller. Det är dock önskvärt att deltagare efterliknar klädsel och utrustning som användes vid aktuell tidpunkt. Nya och godkända hjälmar kan t.ex. vara enfärgade och skyddsväst kan bäras under klubbtröja eller skinnställ.

22.2 DELTAGARE/LICENSKRAV
22.2.1

Licenskrav styrs av tävlingens form.

22.2.2

Indelning av förare i åldersklasser kan göras i TR.

22.3 KLASSINDELNING/MASKINER
22.3.1

Arrangör ska i TR indela maskiner i olika klasser beträffande ålder, motorstorlek och modifieringsgrad.

22.3.2

Modifiering av maskiner får endast göras med snöskoterkomponenter och metoder tillgängliga och använda vid tidpunkt för varje åldersklass. Dock får nytillverkade kopior av sådana detaljer användas. Undantag görs endast för komponenter i bromssystem och förslitningsdetaljer som ej längre tillverkas eller saluförs. Vid tvistefråga åligger det föraren att bevisa datering av komponenter med bilder, intyg från tillverkare eller liknande. Huvudinriktningen ska alltid vara att så långt det är möjligt efterlikna de tävlingsmaskiner som användes vid aktuell tidpunkt.

22.3.3

Beträffande tillverkningsdatum gäller att aktuell maskin/komponent i oförändrat utförande skall ha tillverkats före aktuellt datum.

23. BILAGA I – KLUBBTÄVLING SNÖSKOTER
23.1

Reger för klubbtävling, se NT Bilaga C

24. BILAGA J – BEGRÄNSNINGAR FÖR UNGDOM 12-14 OCH 14-16

50% Throttle Block gäller samtliga maskiner från och med 2018.

24.1 ARCTIC CAT

ZR 6000R SX 2018->

U14-16

Art.nr: 1705-573

17/18´s ZR 6000R EFI, Aluminium, throttle block

U12-14

Art.nr: 0708-685

17/18´s ZR 6000R EFI, Power valve lock down kit

OBS: 6500rpm och hot start begränsning skall programmeras av Textrons kontor i Östersund. Kontaktperson: Jan Flemström.

ZR 6000R SX, 2009-2017

U12-14
ReservdelsnummerBeskrivning
1705-35950% Throttle Block Kit inklusive kalibreringsverktyg
U14-16
ReservdelsnummerBeskrivning
1705-359 50% Throttle Block Kit inklusive kalibreringsverktyg
(Power valve Stop kit)
0708-66450% Throttle Block Kit inklusive kalibreringsverktyg
(Power valve Stop kit)

OBS: 6500rpm och hot start begränsning skall programmeras av Textrons kontor i
Östersund. Kontaktperson: Jan Flemström.

24.2 POLARIS

Polaris lQ-R/Axys-R 600 2005-2022

U12-14
ReservdelsnummerBeskrivning
06162016Jr Novice restriction kit
50% throttle asm & calibration tool Exhaust valve block
cap Clutch weights/spring (4000 max engagement CDI box
reflash (6500 rpm limiter)
U14-16
ReservdelsnummerBeskrivning
0616201450% throttle block kit
Innehåll:
50% throttle asm & calibration tool
24.3 SKI-DOO/LYNX

Ski-Doo och Lynx RS600 E-tec 2018->

U14-16
ArtikelnummerBenämning
619690575RS 600 E-tec, Junior half kit
U12-14
ArtikelnummerBenämning
619690575RS 600 E-tec, Junior half kit

OBS: Återförsäljaren måste programmera om ”Learning key 2” till 6500rpm

Gasen skall även flyttas i blocket till andra hålet.

Ski-Doo och Lynx 600 RS 2008-2017

U14-16
ReservdelsnummerBeskrivning
486010017Calibration Tool, 2013 and older MXZx 600 RS Calibration Tool,
4860140222014 and newer MXZx 600 RS 50% Throttle Block
U12-14
ReservdelsnummerBeskrivning
486016023Junior Novice 10-13, 2013 and older MXZx 600 RS
486016024Junior Novice 10-13, 2014-2015 MXZx 600 RS
486016025Junior Novice 10-13, 2016 MXZx 600 RS Kit Contains:

6500 max RPM ECM, Preheat ”holeshot” function disabled 50% Throttle block RAVE block cap
Calibration tool Clutch calibration parts Misc. Hardware & lnstructions 4000 Max clutch
engagement RPM.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning