Regelböcker / Nationellt tävlingsreglemente

Nationellt tävlingsreglemente

2024

1.45 Antidoping Sverige-ADSE

NT

Antidoping Sverige är sedan 2021 Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

2.1 Övervakande funktionärer

NT

Till övervakande funktionärer räknas domare, supervisor och tävlingens jury. Dessa ska vara medlem i Svemo ansluten klubb.

 1. Inom tävlingssporter där en-domarsystem tillämpas med en verkställande domare (bl.a. Track Racing), är domaren övervakande intill tävlingens första heat/start då hon/han övergår till att vara verkställande vad avser skeendet på tävlingsbanan. Efter det sista heatets avslutande/målgång återgår hon/han till övervakande funktion.
 2. I övriga tävlingssporter tillämpas jury, där tävlingens supervisor är ordförande, men juryfunktionen kan ersättas av enbart supervisor, som då ensam har den övervakande funktionen.
 3. Vad som sägs om jury i detta reglemente gäller också i tillämpliga delar för:
  – Domaren vid tävlingar enligt en-domarsystem.
  – Supervisor som ersätter juryfunktionen.
 4. Domare/supervisor, utsedd av Svemo för speciell tävling, är Svemo officiella representant med de rättigheter och skyldigheter detta medför. Det är normalt Svemo sportsektion/sportansvarig eller motsvarande som utser domare/supervisor.
 5. Utsedd tekniker av Svemo Sportsektion/sportansvarig är förbundets särskilda resurs för att företa kontroll av att tävlingsfordon överensstämmer med gällande regelverk vad avser ljudnivåer, bränslen samt övriga tekniska begränsningar. Förutsättningen är att man först informerat tävlingsledare och supervisor/domare eller juryordförande.
  Den utsedda teknikern ska efter utförd kontroll endast informera berörd sektion om ev. regelöverträdelser/felaktigheter, därefter är det sektionen som beslutar om ev. åtgärder.
  Svemo kan förutom den utsedda teknikern också ge annan övervakande funktionär personligt uppdrag att som observatör övervaka nationella tävlingar.
 6. Person som utsetts till domare/supervisor eller att ingå i jury för viss tävling, kan inte samtidigt delta som förare/passagerare/navigatör, vårdnadshavare eller verkställande funktionär under tävlingsdag där man tjänstgör.
 7. I händelse av att Svemo inte finner behörig domare/supervisortill ett visst uppdrag har Svemo möjlighet att utse annan kompetent person till denna funktion för viss tävling samt även utfärda kompletterade regler för uppdraget. Sådan funktionär ska benämnas tf. (tillförordnad) domare/supervisor.
 8. I händelse av att utsedd domare/supervisor inte infinner sig till viss tävling ska arrangören lösa detta med i första hand annan behörig eller om så krävs annan kompetent person. Ersättaren ska överta alla de funktioner och det ansvar som i normala fall åligger domaren/supervisorn. Detta gäller under hela tävlingen, eller tills den ordinarie domaren/supervisorn anländer till tävlingsplatsen och då övertar sin funktion.
 9. Svemo sportsektion/sportansvarig kan besluta att vissa nationella tävlingar kan få genomföras utan av Svemo tillsatt supervisor eller jury, varvid eventuella protester mot fel eller oegentlighet under tävlingen ska avgöras av tävlingsledaren och protest eller vädjan mot tävlingsledarens beslut är inte möjlig. Tävlingsledaren ansvarar då även för att skriva en tävlingsrapport genom Svemo TA.

6.1.1.1 Vårdnadshavare

NT

Vårdnadshavare för förare ska finnas med vid tävling och träning t o m föraren fyllt 18 år. Vårdnadshavaren är den person som juridiskt har vårdnaden av föraren eller annan myndig person som denne utser i sitt ställe genom att skriftligt överlåta vårdnadshavare ansvaret. Personen ska finnas på platsen när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare eller verkställande funktionär vid aktuell träning eller tävling. Vårdnadshavaren ska vara medlem i en Svemo ansluten förening samt vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Personen ska äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av föreningens och arrangörens utfärdade bestämmelser. Vårdnadshavare ansvar kan endast omfatta en förare vid ett och samma tränings-/tävlingstillfälle. Se även respektive SR.

Undantag från kravet på vårdnadshavares närvaro,
Vid speciellt anordnade träningsläger utgår kravet på vårdnadshavares närvaro, under förutsättning att följande villkor är uppfyllt:

– Att vårdnadshavare skriftligt godkänner att föraren får delta i lägret.

6.6.3 Doping (under uppdatering för 2024)

NT

Aktuella uppdateringar avseende doping finns på Antidoping Sverige, Svemo, FIM:s och UIM:s officiella hemsidor. Deltagare har alltid eget ansvar för sin medicinering i samband med sitt idrottande. Om du tar medicin, ha alltid en dialog med din läkare om att du utövar idrott/sport. Föraren ska även ha god kunskap angående den röd-gröna listan över dopingklassade substanser, se Antidoping Sverige, www.antidoping.se.

Ansökan om dispens hos Antidoping Sverige eller FIM/UIM:
De förare som ska söka dispens för dopingklassad medicinering har delats in i grupper enligt följande:

 • Idrottsutövare uttagen till/representerat svenskt seniorlandslag och Idrottsutövare fyllda 18 år uttagen till/representerat svenskt ungdomslandslag. Idrottsutövare i högsta serien i speedway.

Dispensansökan för Mästerskap internationellt ska sökas direkt hos FIM/UIM, när det gäller VM, GP och FIM Prize Event. Övriga förare som inte ingår i ovanstående grupper och blir dopingtestade, kan i efterhand ansöka om dispens hos Antidoping Sverige.

6.6.4 Dopingkontroll, bestraffning (under uppdatering för 2024)

NT

Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Dopingkontrollerna kan ske var och när som helst utan förvarning.

Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Det gäller även idrottare som inte är medlem, men som deltar i tävling, träningsläger eller annan aktivitet som Specialidrottsförbunden sanktionerar. Även motionärer som tränar i föreningar kopplade till Riksidrottsförbundet måste följa idrottens dopingregler och således låta sig dopingtestas. De fullständiga reglerna finns i Idrottens antidopingreglemente.

Vid ett positivt analyssvar, det vill säga att provet visar spår av dopingklassade substanser, riskerar idrottsutövaren att bestraffas med avstängning från all idrott, inklusive ledaruppdrag. Avstängningen gäller även internationellt. Ärendet utreds av Antidoping Sverige, som avgör om det ska anmälas till bestraffning. Dopingnämnden fattar beslut om bestraffning i första instans. En eventuell överklagan avgörs av Riksidrottsnämnden. Den tilltalade har möjlighet att yttra dig inför varje beslut. Läs mer om regler och påföljder här.

Bestraffning
I ärende som det fastställts att den misstänkte idrottsutövaren begått den påtalade förseelsen i samband med tävling ska idrottsutövarens,
– Resultatet diskvalificeras, vilket innebär att det leder till förlust av medaljer, poäng och priser, tillsammans med andra relevanta konsekvenser.
– Har prispengar betalats ut ges arrangören möjlighet att återkräva denna summa.
– Ev. startavgift och andra tävlingskostnader är att anse som förverkade.

Beslutet ska snarast delges idrottsutövaren, dennes förening och arrangerande förening för aktuell tävling/serie m fl.

Mer information hittar ni på Antidoping Sverige 

7.1.1.4 Release

NT

För att ta ut internationell förarlicens i annan FIM ansluten Federation krävs release utfärdad av Svemo licensavdelning, undertecknad av Generalsekreteraren. Release kan endast beviljas den som kan erhålla internationell Svemolicens och där sådan ej utfärdats för aktuellt år. Release gäller kalenderår.

8.3 Ryggskydd

NT

Ryggskydd är obligatoriskt. Skyddet ska vara CE-märkt enligt den internationella normen EN-1621-2 Level 1 eller 2, och vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Skyddet kan även vara integrerat i skyddskläder/flytväst.

8.5.1 Bröstskydd

NT

Bröstskydd som skyddar mot stötar ska vara CE-märkta enligt den internationella normen EN 1621-3, level 1 eller 2 och vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Bröstskydd som skyddar mot stensprut och andra lösa föremål (”stone shield protection”) med CE-märkning EN14021 gäller endast nationellt i Sverige. Bröstskyddet ska vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Se respektive SR.

8.8.2

NT

Reklam får inte anbringas på hjälm eller på nationsdräkt i nationsfärgerna, när FIM, FIM Europe, UIM, Svemo eller TR kräver hjälm och/eller nationsdräkt för deltagande i tävlingen. Undantagande av Svemo centrala ingångna samarbetsavtal. Avvikande regler kan förekomma.

10.7 Laddning av elfordon

NT

Laddning av elfordon (batterier) får endast ske på anvisad plats och med ständig övervakning. På platsen ska finnas lämpligt antal brandsläckare och om möjligt även tillgång till spolvatten. Respektive sport kan ha särskilda bestämmelser kring hantering av el-fordon, se SR.

16.7 Ansvar träning

NT

Vid varje träning ska en myndig person (18 år) medlem i en Svemoansluten klubb och utsedd av klubben, ansvara för att träningen följer gällande regler i respektive sport. Personen ska kontrollera att förare från det kalenderår de fyller 13 år och äldre innehar giltig licens. Se även respektive SR.

20.1 Allmänna hjälmbestämmelser

NT

Hjälmar som används i tränings- och tävlingssammanhang ska vara godkända
enligt någon av följande internationella standarder:

EUROPEECE 22-05 or ECE 22-06 (only ”P” type Full face)
JAPANJIS T 8133:2015 (only ”Type 2 Full face
USASNELL M2015 or SNELL M2020D or SNELL M2020R

Exempel på hjälmmärkningar redovisas nedan, (för Europa anges även det landsnummer som har beviljat godkännandet):

EUROPE
051406/P – 1952

061406/P -1952
JAPAN
USA

För information: Från och med 2024-01-01 rekommenderas vid FIM och FIM Europe Mästerskapstävlingar FIM homologerade hjälmar enligt FRHPhe-02 (med en giltig FIM-homologerad märkning). Dessa hjälmar kommer att vara obligatoriska från 2026-01-01. Alla andra hjälm standarder kommer då att vara förbjudna vid dessa tävlingar. En lista över godkända FIM-homologerade hjälmar finns på www.frhp.org

1. FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER

NT

Följande benämningar, förkortningar och definitioner kan förekomma i Svemo Nationellt Tävlingsreglemente med tillhörande Specialreglementen och ska användas i alla andra handlingar gällande svensk motorsport.
Med motorsport i detta regelverk menas den motorsport som organiseras av Svemo.

1.1 Fordon

NT

Förkortningar och definitioner på fordon som till alla delar uppfyller de krav som Svemo fastställer.

1.1.1 Solomotorcykel

NT

Motorcykel med två hjul

1.1.2 Motorcykel med sidvagn (Mcs)

NT

Motorcykel med två hjul och sidvagn.

1.1.3 Snöskoter

NT

Banddrivet fordon.

1.1.4 Quad/ATV

NT

Fyrhjuligt fordon med styre.

1.1.5 Båtar/aquabike – definieras

NT

1.2 Motorsporttävling

NT

Sportevenemang eller serie av sådana i vilka de tävlande i samband med framförandet av fordon jämför sina resultat antingen inbördes, i tidshänseende eller försöker uppfylla vissa i förväg fastställda prestationskrav. Tävlingar indelas i hastighetstävlingar och övriga, där med hastighetstävling menas sådant arrangemang vid vilket hastigheten är den enda för resultatet avgörande faktorn. Tävlingar betecknas dessutom med ett av följande huvudalternativ:

1.2.1 Nationell tävling

NT

Tävling till vilken inbjuds enbart förare och passagerare licensierade genom klubb, ansluten till Svemo, DMU, SML, NMF och MSI.

1.2.1.1 Guldhjälmstävling

NT

Nationell tävlingsverksamhet för barn som innehar Guldhjälmslicens utfärdad av Svemo.

1.2.1.2 Enklare tävling

NT

Regler för enklare tävling finns i respektive SR.

1.2.1.3 Klubbtävling

NT

Tävling i vilken endast klubbens medlemmar/förare som innehar giltig tävlingslicens får delta. Regler finns i bilaga C till NT, eller i respektive SR.

1.2.2 Internationell tävling

NT

Tävling som är inskriven i FIM/UIM/FIM Europe tävlingskalender, där förare kan delta med vederbörligt starttillstånd från sin federation.

1.2.3 Tävlingsdiscipliner

NT

1.2.3.1 Dragracing

NT

Accelerationstävling med motorcykel (solo) eller snöskoter på is, snö-, gräs- eller asfaltunderlag över ¼ eller 1/8 engelsk mil, alternativt 1000 eller 500 fot.

1.2.3.1.1 Speedrun

NT

Tävling för högst uppnådd sluthastighet över sträckorna 1/4 engelsk mil eller 1000 fot.

1.2.3.2 Enduro

NT

Endurotävling avgörs huvudsakligen genom att, på inom angiven tid köra en angiven och/eller markerad tävlingssträcka samt på specialsträckor och specialprov köra på snabbast tid.

1.2.3.3 Backe

NT

Hastighetstävling uppför en backe.

1.2.3.3.1 Hillclimb

NT

Tävling där längsta möjliga sträcka ska avverkas uppför en brant backe.

1.2.3.4 Track Racing

NT

Överordnad benämning av Track Racingtävlingar.

1.2.3.4.1 Långbana

NT

Hastighetstävling på längre ovalbana, t.ex travbana.

1.2.3.4.2 Isracing

NT

Hastighetstävling på ovalbana där ytbeläggningen består av isunderlag.

1.2.3.4.3 Speedway

NT

Hastighetstävling på ovalbana där ytbeläggningen består av malen granit, slagg eller annat finfördelat material.

1.2.3.4.4 Flat Track

NT

Hastighetstävling på speedwaybana med modifierade motocrossmotorcyklar.

1.2.3.5 Isbana

NT

Hastighetstävling på isunderlag på bana med omväxlande höger och vänsterkurvor.

1.2.3.6 Motocross och Minicross

NT

Hastighetstävling med höjdskillnader och varierande underlag på motocrossbana.

1.2.3.7 Supermoto

NT

Hastighetstävling på bana där ytbeläggningen består av asfalt eller asfalt i kombination med jord/grus etc.

1.2.3.8 Roadracing och Minimoto

NT

Hastighetstävling på bana där ytbeläggningen består av asfalt.

1.2.3.9 Trial

NT

Tävling där utslag erhålls huvudsakligen genom de tävlandes förmåga att framföra tävlingsfordonet i kontrollerade sektioner.

1.2.3.10 Motorcykelboll

NT

Bollspel mellan två lag vars deltagare under spelet kör motorcykel.

1.2.3.11 Stubbrace

NT

Tävling på i huvudsak plan åkermark/gräs, med omväxlande höger och vänsterkurvor.

1.2.3.12 Watercross

NT

Hastighetstävling på öppet vatten med snöskoter.

1.2.3.13 Touring

NT

Landsvägsregistrerade motorcyklar. Mc- och snöskoterverksamheten administreras av Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) respektive Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED).

1.2.3.14 Aquabike

NT

Tävling med aquabike (även känt som vattenskoter och jetski) på bana eller öppet vatten.

1.2.3.15 Offshore

NT

Tävling med båtar på öppet vatten mellan olika kontroller. I en offshorebåt finns både förare och navigatör.

1.2.3.16 Rundbana

NT

Tävling med båtar på en bana. I en rundbanebåt är föraren ensam.

1.2.3.17 Svävare

NT

Tävling som körs med svävare på en bana som kan gå på både vatten och land.

1.2.4 Rekordförsök

NT

Försök att på kortast möjliga tid avverka en viss sträcka eller att under en viss tid avverka längsta möjliga sträcka, eller att uppnå högsta möjliga hastighet över en viss sträcka.

1.2.5 Träning

NT

All körning på bana som inte är tävling eller uppvisning är att anse som träning. Vid all träning på bana krävs alltid giltig förar- navigatörslicens. Se även kapitel 16.

1.2.6 Uppvisning

NT

Uppvisning omfattar all körning med fordon enligt NT, utan tävlings- eller träningsmoment. Enligt FAP 512-1/-2 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana och terräng) likställs uppvisning med tävling. FAP gäller ej för vattensporterna.

1.3 Tävlingsbana

NT

Permanent eller tillfällig bana som används för tävling.

1.4 Tävlingssträcka

NT

Den sträcka som ska följas av de tävlande.

1.5 Sluten depå (Parc fermé)

NT

Sådant avspärrat depåområde till vilket tillstånd för tillträde ges endast speciellt avdelade funktionärer och förare då de avlämnar eller hämtar sina fordon. För fordon uppställda i sluten depå åligger det arrangören att teckna brand- och stöldförsäkring. Se respektive SR för eventuella sportspecifika regler.

1.6 Tävlingstillstånd

NT

Av Svemo utfärdat tillstånd att organisera och genomföra en eller flera tävlingar.

1.7 Tävlingsarrangör

NT

Organisation sanktionerad av Svemo.

1.8 Tävlingsledare

NT

Den för tävlingen högst ansvarige funktionären.

1.9 Klubb/förening

NT

Organisation som enligt Svemo och RF stadgar tillhör Svemo.

1.10 Klubbmedlem

NT

Person som enligt ifrågavarande klubbs stadgar tillhör klubben.

1.11 Jury/jurymedlem

NT

Övervakande organ vid tävling, med högsta överinseende över tävlingens genomförande.
För vattensporter se SR.

1.12 Domare/Supervisor

NT

1.12.1 Domare

NT

Domaren är utsedd av Svemo, med högsta överinseende över tävlingens genomförande och kan även vara verkställande under del av tävlingen.

1.12.2 Supervisor

NT

Supervisor utsedd av Svemo, har högsta överinseende över tävlingens genomförande. Supervisorn har övervakande funktion under tävlingen.

1.13 Funktionär

NT

Person som övervakar, leder, administrerar eller organiserar träning/tävling, eller del därav.

1.14 Funktionärslicens

NT

Av Svemo utfärdad handling vilken berättigar till tjänstgöring vid träning/tävling i omfattning som Svemo beslutar.

1.15 Förare

NT

Person som framför fordonet vid tävling/träning.

1.16 Förarlicens

NT

Av Svemo utfärdad handling, vilken berättigar till deltagande i träning/tävling som förare.

1.17 Passagerare

NT

Person som medföljer på sidvagnsmotorcykel.

1.18 Passagerarlicens

NT

Av Svemo utfärdad handling, vilken berättigar till deltagande som passagerare vid träning/tävling.

1.19 Minder

NT

Person som assisterar en trialförare under träning och tävling.

1.20 Minderlicens

NT

Utfärdas till minder som assisterar förare med Svemo triallicens

1.21 Navigatör

NT

Person som inte är förare i en båt.

1.22 Navigatörslicens

NT

Av Svemo utfärdad handling vilket berättigar till deltagande i träning/tävling som navigatör.

1.23 Vårdnadshavare

NT

Person vars närvaro krävs vid tävling och träning för minderårig.

1.24 Tävlande

NT

Föraren och i förekommande fall passageraren, minder eller navigatör.

1.25 Team-företagarlicens

NT

Av Svemo utfärdad handling vilken berättigar innehavaren att i förekommande fall registreras i startlista, program och resultatlista. Se Bilaga A i NT.

1.26 Nationellt tävlingsreglemente (NT)

NT

Generellt tävlingsreglemente gällande för all nationell tränings-/tävlingsverksamhet inom Svemos ram i Sverige. NT gäller före specialreglemente (SR) om inte NT tillåter avsteg i SR.

1.27 Specialreglemente (SR)

NT

Till NT kompletterande bestämmelser gällande för viss tävlingssport.

1.28 Tilläggsregler (TR)

NT

Detaljbestämmelser som tillika med NT och SR gäller för specifik tävling.

1.29 Svemo

NT

Svenska Motorsportförbundet – av RF/FIM Europe/FIM/UIM officiellt erkänd organisation för svensk motorsport.

1.30 RF

NT

Sveriges Riksidrottsförbund, till vilket Svemo är anslutet. RF har överinseende över all motorsport som bedrivs av till Svemo anslutna klubbar.

1.31 FIM Europe

NT

Fédération Internationale de Motocyclisme Europe, den Europeiska Motorcykelfederationen till vilken Svemo är ansluten.

1.32 FIM

NT

Fédération Internationale de Motocyclisme – den Internationella Motorcykelfederationen till vilken Svemo är ansluten.

1.33 UIM

NT

Union Internationale Motonautique, den internationella organisationen för racing med racerbåt och aquabike vilken Svemo är ansluten till.

1.34 SMC

NT

Sveriges MotorCyklister. Medlemsförening i Svemo med särskild roll enligt avtal, vad gäller touringfrågor och internationellt arbete.

1.35 SNOFED

NT

Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation. Adjungerad till Svemo i touringfrågor gällande snöskoter.

1.36 IdrottsAB

NT

Tävlingsverksamhet som bedrivs i bolagsform.

1.37 Tävlingsbestraffning

NT

Bestraffning som utdöms vid tävling och kan vara:

 • Tillrättavisning
 • Straffavgift
 • Uteslutning ur heat/tidstillägg eller motsvarande.
 • Uteslutning ur tävling.

1.38 Förbundsbestraffning

NT

Förseelser vid tävling eller i anslutning till den idrottsliga verksamheten kan av vem som helst anmälas till förbundsbestraffning, som handläggs enligt RF Stadgar 14 Kap och kan vara:

 • Tillrättavisning
 • Böter
 • Avstängning under utredning
 • Avstängning

1.39 Protest

NT

Formell anmälan om handling eller underlåtenhet till vilken tävlingsarrangör, verkställande funktionär eller tävlande gjort sig skyldig och inlämnad av härav direkt berörd person.

1.40 Vädjan/överklagan

NT

Formell anhållan till högre instans om ändring av beslut fattat av lägre instans.

1.41 Force majeure

NT

Oberäkneligt hinder, oundviklig tilldragelse, naturhinder, tvingande nöd, laga förfall.

1.42 Svemo TA

NT

Databaserat system inom Svemo för tävlingsadministration.

1.43 IdrottOnline

NT

Ett inom RF gemensamt databaserat verksamhetssystem för svensk idrott.

1.44 Sanktionsavgift

NT

Vid överträdelse av klubb av tävlingsregler i NT eller i respektive SR får Svemo ta ut en sanktionsavgift.

1.45 Antidoping Sverige-ADSE

NT

Antidoping Sverige är sedan 2021 Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

2. MOTORSPORTENS LEDNING

NT

För den direkta ledningen av olika verksamheter och tävlingar tillsätts funktionärer i enlighet med detta NT (Nationella Tävlingsreglemente), aktuella SR (Special Reglemente) och TR (Tilläggsregler) och i övrigt enligt de bedömanden som görs av Svemo och tävlingsarrangören. Dessa funktionärer är antingen övervakande eller verkställande.

2.1 Övervakande funktionärer

NT

Till övervakande funktionärer räknas domare, supervisor och tävlingens jury. Dessa ska vara medlem i Svemo ansluten klubb.

 1. Inom tävlingssporter där en-domarsystem tillämpas med en verkställande domare (bl.a. Track Racing), är domaren övervakande intill tävlingens första heat/start då hon/han övergår till att vara verkställande vad avser skeendet på tävlingsbanan. Efter det sista heatets avslutande/målgång återgår hon/han till övervakande funktion.
 2. I övriga tävlingssporter tillämpas jury, där tävlingens supervisor är ordförande, men juryfunktionen kan ersättas av enbart supervisor, som då ensam har den övervakande funktionen.
 3. Vad som sägs om jury i detta reglemente gäller också i tillämpliga delar för:
  – Domaren vid tävlingar enligt en-domarsystem.
  – Supervisor som ersätter juryfunktionen.
 4. Domare/supervisor, utsedd av Svemo för speciell tävling, är Svemo officiella representant med de rättigheter och skyldigheter detta medför. Det är normalt Svemo sportsektion/sportansvarig eller motsvarande som utser domare/supervisor.
 5. Utsedd tekniker av Svemo Sportsektion/sportansvarig är förbundets särskilda resurs för att företa kontroll av att tävlingsfordon överensstämmer med gällande regelverk vad avser ljudnivåer, bränslen samt övriga tekniska begränsningar. Förutsättningen är att man först informerat tävlingsledare och supervisor/domare eller juryordförande.
  Den utsedda teknikern ska efter utförd kontroll endast informera berörd sektion om ev. regelöverträdelser/felaktigheter, därefter är det sektionen som beslutar om ev. åtgärder.
  Svemo kan förutom den utsedda teknikern också ge annan övervakande funktionär personligt uppdrag att som observatör övervaka nationella tävlingar.
 6. Person som utsetts till domare/supervisor eller att ingå i jury för viss tävling, kan inte samtidigt delta som förare/passagerare/navigatör, vårdnadshavare eller verkställande funktionär under tävlingsdag där man tjänstgör.
 7. I händelse av att Svemo inte finner behörig domare/supervisortill ett visst uppdrag har Svemo möjlighet att utse annan kompetent person till denna funktion för viss tävling samt även utfärda kompletterade regler för uppdraget. Sådan funktionär ska benämnas tf. (tillförordnad) domare/supervisor.
 8. I händelse av att utsedd domare/supervisor inte infinner sig till viss tävling ska arrangören lösa detta med i första hand annan behörig eller om så krävs annan kompetent person. Ersättaren ska överta alla de funktioner och det ansvar som i normala fall åligger domaren/supervisorn. Detta gäller under hela tävlingen, eller tills den ordinarie domaren/supervisorn anländer till tävlingsplatsen och då övertar sin funktion.
 9. Svemo sportsektion/sportansvarig kan besluta att vissa nationella tävlingar kan få genomföras utan av Svemo tillsatt supervisor eller jury, varvid eventuella protester mot fel eller oegentlighet under tävlingen ska avgöras av tävlingsledaren och protest eller vädjan mot tävlingsledarens beslut är inte möjlig. Tävlingsledaren ansvarar då även för att skriva en tävlingsrapport genom Svemo TA.

2.1.1 Tillsättande av jury

NT

För tävlingsformer där sportens Specialreglemente (SR) så kräver ska det tillsättas en jury bestående av ordförande som är supervisor och minst två jurymedlemmar med rösträtt.

2.1.1.1 Juryordförande

NT

Av Svemo utsedd supervisor ska fungera som juryns ordförande.

2.1.1.2 Tillträde till jurysammanträden

NT

Följande funktionärer har, utan rösträtt, tillträde till jurysammanträden (dock ej vid bestraffnings- och protestärenden då har endast juryn och de personer juryn kallar tillträde till jurysammanträdet).

2.1.1.2.1

NT

Medlemmar av Svemo Styrelse.

2.1.1.2.2

NT

Svemo sportansvarig inom det verksamhetsområde tävlingen avser.

2.1.1.2.3

NT

Medlemmar av Svemo sportsektion inom det verksamhetsområde tävlingen avser.

2.1.1.2.4

NT

Av Svemo särskilt utsedd observatör för att övervaka tävlingen.

2.1.1.2.5

NT

Hedersmedlemmar av juryn

2.1.1.2.6

NT

Tävlingsledaren

2.1.1.2.7

NT

Tävlingssekreteraren

2.1.1.2.8

NT

Juryns sekreterare

2.1.1.2.9

NT

Vid tävlingsdeltagande från andra länder ska även av respektive FMN (förarens förbund) utsedd representant äga tillträde till jurysammanträde.

2.1.1.3 Begränsning vid tillsättandet av jurymedlemmar

NT

För tillsättande av jurymedlemmar gäller följande:

2.1.1.3.1

NT

Röstberättigade medlemmar av juryn måste inneha av Svemo utfärdad gällande funktionärslicens inom det verksamhetsområde tävlingen avser. Svemo TA id ska anges i juryrapportens närvarolista.

2.1.1.3.2

NT

Vid nationella och nordiska mästerskapstävlingar samt vid alla landskamper och internationella tävlingar får endast en medlem tillhörande arrangörsklubben ingå som röstberättigad jurymedlem om inte annat anges i SR.

2.1.1.3.3

NT

Röstberättigade medlemmar av juryn utses av arrangören om inte berörd Svemo sportsektion/sportansvarig bestämt annan ordning.

2.1.2 Juryns ansvar

NT

2.1.2.1 Ansvar inför Svemo

NT

Juryn är endast ansvarig inför Svemo.

2.1.2.2 Ansvar för tävlingens organisation

NT

Juryn har inget ansvar för tävlingsorganisationen annat än vad som anges i NT och aktuellt SR.

2.1.3 Juryns övervakningsrätt

NT

Juryn har högsta övervakningsrätt och ska kontrollera att tävlingen till alla delar genomförs i full överensstämmelse med NT, aktuella SR och TR samt i enlighet med det officiella programmet. För vattensporterna se SR.

2.1.4 Juryns befogenheter och skyldigheter

NT

För vattensporterna se SR.

2.1.4.1 Befogenheter säkerhet

NT

Juryn kan föreslå tävlingsledaren att för ökad eller bibehållen säkerhet vidta åtgärder eller förklara hela eller del av tävling ogiltig. Förändringar av banan/anläggningen, måste alltid följa anvisningar enligt polisens författningssamling (FAP). Jury kan inte ålägga tävlingsledare sådana åtgärder, för vilket denne inte kan ta ett juridiskt ansvar.

2.1.4.2 Förbud mot tävlingsdeltagande

NT

Juryn ska förbjuda varje förare eller tävlingsfordon att delta som enligt juryns uppfattning är eller kan utgöra en fara för säkerheten.

2.1.4.3 Avlägsnande från tävlingsområde

NT

Juryn har rätt att från tävlingsbana och/eller tävlingsområde avlägsna varje förare, passagerare och anmälare som vägrar åtlyda av ansvarig funktionär given order.

2.1.4.4 Kvarhållande av tävlingsfordon

NT

Juryn äger rätt att besluta att tävlingsfordon som med skäl kan misstänkas ej överensstämma med gällande regler kvarhålles efter tävlingen under tid som erfordras för undersökning.

2.1.4.5 Dömande instanser

NT

2.1.4.5.1

NT

Juryn är en av dömande instanser som vid en tävling har rätt att avslå eller godkänna varje protest som kan förekomma i anslutning till tävlingen. Protest ska alltid avgöras vid tävlingen och den som är missnöjd med beslutet kan överklaga detta enligt NT 15.2.

2.1.4.5.2

NT

Tävlingsledaren eller domaren vid en-domarsystem (se respektive SR) är den som ska utdöma tävlingsbestraffningar som första instans. Tävlingsledarens beslut kan sedan normalt överklagas till juryn genom protest enligt NT 15.1.

2.1.4.5.3

NT

Juryn äger inte rätt att på eget initiativ utdöma tävlingsbestraffning. Juryn kan efter tävlingsledarens anmälan utdöma tävlingsbestraffning av varje förare, passagerare och anmälare som befinns skyldig till olämpligt uppträdande eller brott mot gällande tävlingsregler.

2.1.4.5.4

NT

Beslut av juryn kan överklagas till Svemo enligt NT 15.2. Är brottet grovt kan det även anmälas till förbundsbestraffning.

2.1.4.5.5

NT

Ingen person får delta vid behandling och beslut om tävlingsbestraffning eller andra beslut, som direkt berör anhörig eller där personen själv är part, så att en jävsituation kan uppstå. Inte heller kan person som deltagit vid behandling och beslut om tävlingsbestraffning, delta vid behandling och beslut i samma ärende i överordnad instans.

2.1.5 Juryns arbetssätt

NT

För vattensporterna se SR.

2.1.5.1 Tid och plats för sammanträde

NT

Ordförande bestämmer med hänsyn till tävlingens karaktär och genomförande, inlämnade protester etc. tid och plats för varje jurysammanträde.

2.1.5.2 Möjlighet att delta vid jurysammanträde

NT

Alla röstberättigade jurymedlemmar ska beredas tillfälle att närvara vid juryns sammanträden.

2.1.5.3 Beslutsmässighet

NT

Juryn är beslutsmässig då ordförande och minst två röstberättigade medlemmar deltar i sammanträdet. Om vid ett sammanträde beslutsmässighet inte föreligger, ska de närvarande utse en eller flera tillfälliga ersättare för de frånvarande, så att de röstberättigades antal blir tre.

2.1.5.4 Röstning

NT

Alla beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande röstberättigade medlemmarna. Om lika röstetal råder, fäller ordförande avgörandet genom att avge sin röst.

2.1.6 Tävlingsrapport

NT

Efter fullbordad tävling ska domare/supervisor/juryn upprätta en tävlingsrapport. Vid klubbtävling, enklare tävling och tävling utan supervisor görs detta av tävlingsledaren. Tävlingsrapporten ska innehålla uppgifter enligt följande regler:

2.1.6.1

NT

Resultat ska rapporteras in till Svemo TA snarast efter tävlingen. Resultat ska av arrangör arkiveras på papper eller datafil i minst 1 år.

2.1.6.2

NT

Protokoll från juryns sammanträden ska av domare/supervisor laddas upp i respektive tävling i Svemo TA alternativt skickas till Svemo kansli.

2.1.6.3

NT

Uppgift om bestraffningar.

2.1.6.4

NT

Uppgift om eventuellt inkomna protester och därav föranledda beslut. Protest i original laddas upp i respektive tävling i Svemo TA alternativt skickas till Svemo kansli.

2.1.6.5

NT

Huvudfakta beträffande eventuellt inträffade olyckor.

2.1.6.6

NT

Juryns uppfattning avseende tävlingens genomförande och tävlingsorganisationens funktion.

2.1.6.7

NT

Övriga uppgifter och upplysningar som av juryn bedöms vara av värde för vidareinformation.

2.1.6.8

NT

Eventuella rekommendationer för kommande tävlingar bör noteras i rapporten.

2.1.6.9

NT

Tävlingsrapporten ska av domaren/supervisorn/juryordföranden/tävlingsledaren, inom 5 dagar efter tävlingen, rapporteras till Svemo TA.

2.2 Verkställande funktionärer

NT

2.2.1

NT

Som verkställande funktionär räknas:

2.2.1.1

NT

Alla funktionärer som ansvarar för tävlingens genomförande. Tävlingsledningen består av chefsfunktionärer till en omfattning som bestäms av arrangören med reservation för Svemo godkännande. Chefsfunktionär får inte delta som förare/passagerare under tävlingsdag där man tjänstgör som funktionär. Funktionär får vid tävling inte utföra andra uppdrag än sådana som ingår i vederbörandes funktion.

2.2.2 Allmänna skyldigheter

NT

Varje funktionär ska vid fastställd tidpunkt anmäla sig för tjänstgöring. Funktionär ska lojalt och med uppmärksamhet utföra de uppdrag som åligger denne enligt gällande reglementen och efter tävlingsledarens anvisningar. Funktionär ska till tävlingsledaren rapportera alla begångna felaktigheter och överträdelser som kommer till vederbörandes kännedom.

2.2.3 Sammanslagning av funktionärsuppdrag

NT

Funktionär kan utses att sköta flera olika funktionärsuppdrag om personen är kvalificerad för detta.

2.2.4 Kvalifikationer för funktionärsuppdrag

NT

För godkännande som funktionär krävs kvalifikationer och funktionärslicensinnehav till en omfattning som fastställts av Svemo att gälla för aktuell tävling. (Se även respektive sports specialreglemente för eventuella tillägg.)

2.2.5 Tävlingsledare

NT

Tävlingsledaren ska leda och genomföra tävlingen i överensstämmelse med de regler som gäller för tävlingen ifråga.

2.2.5.1 Ansvar

NT

Tävlingsledaren är inför Svemo, myndigheter, tävlingens jury och tävlingsarrangören ansvarig för tävlingens administration och ledning samt framföra instruktioner och kontroll av tävlande och funktionärer.

2.2.5.2 Befogenheter och skyldigheter

NT

2.2.5.2.1 Disciplinärt

NT

Tävlingsledaren är under tävling berättigad att på Svemos vägnar vidta sådana, i NT eller aktuellt SR fastlagda disciplinära åtgärder som personen finner nödvändiga.

2.2.5.2.2 Avlägsnande från tävlingsområde

NT

Tävlingsledaren har rätt att från tävlingsbana och/eller tävlingsområde avlägsna person som vägrar följa instruktion från ansvarig funktionär.

2.2.5.2.3 Kontroll av funktionärer

NT

Tävlingsledaren ska försäkra sig om att alla funktionärer är på sina platser och att de är försedda med nödvändig instruktion och utrustning för fullgörande av sina uppdrag. Funktionär ska vara så klädd eller bära sådana kännetecken att det klart framgår att personen är funktionär.

2.2.5.2.4 Kontroll av förare

NT

Tävlingsledaren ska förvissa sig om att varje tävlingsfordon körs av rätt förare dessutom förbjuda varje tävlande som är utesluten eller avstängd, eller som inte är kvalificerad därtill, att delta i tävlingen. Tävlingsledaren ska vidare förbjuda deltagande av varje förare och passagerare som kan utgöra en säkerhetsrisk.

2.2.5.2.5 Kontroll av tävlingsfordon

NT

Tävlingsledaren ska förbjuda deltagande med varje tävlingsfordon som inte stämmer överens med för tävlingen gällande bestämmelser eller anses utgöra en säkerhetsrisk.

2.2.5.2.6 Rapportskyldighet till juryn

NT

Tävlingsledaren ska rapportera varje disciplinär åtgärd som vidtagits. Tävlingsledaren ska också för bestraffning anmäla varje förare, passagerare och anmälare som enligt dennes uppfattning gjort sig skyldig till olämpligt uppträdande, osportslig handling eller brott mot regler, för vilka förseelser inga reglementerade straff finns fastställda. Tävlingsledaren ska utan dröjsmål vidarebefordra inlämnade protester samt överlämna till juryn de rapporter och handlingar som är av intresse inför juryns godkännande av den resultatlista vilken sammanställts av tävlingsledningen.

2.2.5.2.7 Övrigt

NT

Tävlingsledaren ska förutom nämnda uppgifter utföra de uppdrag och vidta de åtgärder vilka ålagts tävlingsledaren genom direktiv från Svemo, jury eller utsedd domare/ supervisor. Tävlingsledaren har det övergripandet ansvaret för genomförande av tävling. Beslut av tävlingsledare att av olika skäl t ex tvingas ställa in eller avbryta påbörjad tävling måste accepteras av domare/supervisor/jury.

2.2.6 Tävlingssekreterare

NT

Tävlingssekreteraren är under tävlingsledaren ansvarig för tävlingens administrativa organisation och genomförande samt för alla meddelanden i samband därmed.

2.2.7 Chefstekniker

NT

Chefsteknikern är under tävlingsledaren ansvarig för att i tävlingen deltagande maskiner uppfyller de krav som ställs enligt gällande regler i Svemo NT och sportens specialreglemente. Chefsteknikern ansvarar också för kontroll av tävlandes fordon och personlig utrustning.

Chefsteknikern ska:

 • Genomföra besiktningen enligt av Svemo, juryn, domare/supervisor och tävlingsledaren givna direktiv.
 • Upprätta och under personligt ansvar underteckna besiktningsprotokoll samt överlämna detta till tävlingsledaren.
 • Endast lämna officiella meddelanden eller upplysningar till Svemo, domare/supervisor och tävlingsledaren.
 • Förvissa sig om att underlydande personal är väl förtrogen med de uppgifter de har att lösa.

2.2.8 Tidtagningschef

NT

Tidtagningschefen är under tävlingsledaren ansvarig för att all tidtagning blir korrekt genomförd enligt för tävlingen gällande bestämmelser.

Tidtagningschef ska:

 • Endast tillåta användandet av sådan tidtagningsutrustning som är lämplig för tävlingssporten ifråga.
 • Rapportera alla tidsresultat enligt av tävlingsledaren givna direktiv.
 • Upprätta och under personligt ansvar underteckna tidtagningsprotokoll samt överlämna detsamma till tävlingsledaren.
 • Endast lämna officiella uppgifter om tider eller resultat till domare/supervisor och tävlingsledaren eller till därtill särskilt utsedd funktionär.
 • Förvissa sig om att underlydande personal är väl förtrogen med tidtagningsutrustningen.

2.2.9 Faktafunktionär

NT

En av arrangören utsedd funktionär i vars uppgift ingår att övervaka ett specifikt tävlingsmoment. Det åligger faktafunktionär att utöva kontroll enligt sin uppgift och att till tävlingsledaren snarast anmäla sina iakttagelser. Faktafunktionär och deras funktion, kan utses enligt respektive SR. En person kan endast utses till ett (1) faktafunktionärsuppdrag per tävling.

2.2.10 Ålder

NT

Tävlingsledare, faktafunktionär och chefsfunktionärer ska vara 18 år fyllda. Övriga verkställande funktionärer ska vara 15 år fyllda med vårdnadshavarens godkännande. Se även respektive SR

2.3 Organisationskommitté

NT

För varje tävling ska en organisationskommitté utses som ska planera och genomföra tävlingen.

3. TÄVLINGSREGLEMENTEN

NT

För att möjliggöra tävlingsverksamhet under kontrollerade former har Svemo fastställt ett nationellt tävlingsreglemente (NT) och Specialreglementen (SR). Dessa är giltiga för all motorsport

 • ATV
 • Isbana/Backe
 • Dragracing (MC och snöskoter)
 • Enduro (stubbrace, superenduro)
 • Minimoto
 • Motocross (minicross)
 • Roadracing
 • Snöskoter (cross, enduro, backe, rundbana och watercross)
 • SuperMoto
 • Track Racing (speedway, isracing, långbana, flat track)
 • Trial
 • Vattensporterna (aquabike, offshore, rundbana och svävare)

3.1 Efterlevnad av stadgar och regler

NT

Klubb som är medlem i Svemo och dess medlemmar eller medlem av Svemo Styrelse, dess kommittéer, sektioner eller övriga organ för Svemo ska lojalt följa gällande stadgar, tävlingsreglementen och utfärdade regler.

3.1.1 Sanktionsavgift

NT

Vid överträdelse av klubb av tävlingsregler i NT eller i respektive SR får Svemo ta ut en sanktionsavgift om högst 25 000 kr. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med 14 kap. i RF:s stadgar. Om avgiften ej betalts inom 30 dagar efter att faktura har skickats, medför detta att nya tävlingstillstånd ej utfärdas samt att banlicensen kan återkallas. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplinnämnd inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplinnämndens beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

3.1.2

NT

Varje arrangemang inom definitionen Motorsport som genomförs utan Svemo sanktion/tillstånd innefattas i begreppet inte sanktionerad tävling.

3.1.3

NT

Svemo frånsäger sig allt ansvar för den som tillhör Svemo enligt ovan, i samband med deltagande i och genomförande av inte sanktionerad tävling. Inga som helst försäkringar genom Svemo gäller i sådant fall.

3.1.4

NT

Svemo ansluten klubb får inte organisera, marknadsföra eller genomföra träning, tävling eller uppvisning som inte är sanktionerad av Svemo. Klubb som deltar i sådan verksamhet kan uteslutas.

3.1.5

NT

På banor eller anläggningar, där det finns av Svemo utfärdad gällande banlicens, frånsäger sig Svemo allt ansvar för all verksamhet utan Svemo sanktion och att inga som helst försäkringar från RF eller Svemo då gäller.

3.1.6

NT

Svemo har utifrån sin särställning som autonomt och övergripande idrottsförbund för motorsport, rätt att sätta upp regler om villkor för att få delta i landslagsuppdrag, satsningar på utveckling, utbildningar och liknande. För den som på något sätt bryter mot idrottens regler eller utan Svemo godkännande deltar i motorsporttävling, som inte är sanktionerad av Svemo, kan denna möjlighet begränsas.

3.2 Tolkning, komplettering och ändring av tävlingsreglementen

NT

Svemo äger rätt att, tolka och komplettera befintliga regler och bestämmelser samt utarbeta nya eller reviderade bestämmelser i NT, SR, TR och alla andra för Motorsportens gällande regler och bestämmelser.

3.2.1 Giltighet av tolkning

NT

Normalt gäller sådan tolkning från publiceringsdagen, om inte annat meddelas vid publiceringen.

3.2.2

NT

Publicering ska ske på Svemos officiella hemsida.

3.3 Tolkning av regler i samband med tävling

NT

Uppstår en situation i samband med tävling där oklarhet råder om tolkning av regler, äger tävlingsledare, domare, supervisor, tävlingsjury, rätt att tolka och tillämpa regler. Beslut ska alltid fattas på tävlingsplatsen och inte hänskjutas till annan instans.

3.3.1 Överklagande av beslut enligt NT 3.3

NT

Beslut som fattats i samband med tävling enligt NT 3.3 kan överklagas till Svemo enligt NT 15.2.

4. SVEMO TA – FÖRBUNDETS TÄVLINGSADMINISTRATIONSSYSTEM (TA.SVEMO.SE)

NT

4.1

NT

Svemo har ett tävlingsadministrationssystem för samtliga sporter. Samtliga förare ska, oavsett sport, skapa en personlig profil i systemet. Alla arrangörer ska ansluta sig till IdrottOnline Klubb för få tillgång till systemet.

4.2

NT

Samtliga arrangörer, oavsett sport, som ansöker om tävlingar ska göra det via Svemo TA, föraranmälan ska administreras i systemet.

4.3

NT

Svemo äger rätt att korrigera genomförda anmälningar och betalningar i Svemo TA

4.3.1 Startnummer

NT

Svemo centralt äger rätten att ta ut avgift för startnummer i Svemo TA. 

Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna, men ej tagit ut licens de senaste 2 kalenderåren, kan förlora sin rätt till sitt/sina bokade startnummer.

4.4 Tävlingskalender

NT

Svemo sammanställer varje år, i Svemo TA, en tävlingskalender som innehåller de ansökta och godkända tävlingar som ska arrangeras i Sverige. Svemo har rätt att utse arrangör om samma tävlingsdatum söks av olika arrangörer och/ eller om samma arrangemang söks av flera arrangörer. Svemo äger rätt att vägra ansökan om tävlingstillstånd.

Tävlingskalendern innehåller följande:

 • Träningsläger
 • Klubbtävling
 • Enklare tävling
 • Nationell/Internationell tävling

4.4.1 Uppskjutande eller inställande av tävling

NT

Efter att tilläggsregler (TR) för en tävling har godkänts, får tävlingen endast flyttas fram eller ställas in om det för Svemo föreligger godtagbara skäl.

4.4.2 Förbjuda tävling

NT

Svemo har rätt att förbjuda varje tävling som enligt Svemo uppfattning är skadlig för sporten eller för de av Svemo anslutna klubbarnas intressen. Fullföljande av förbjuden tävling innebär bestraffningar för tävlingsarrangören och de tävlande.

4.5 Tillstånd (se även respektive SR)

NT

4.5.1 Från myndigheter

NT

Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från tillståndsgivande myndigheter i de fall sådana tillstånd krävs. Arrangör är skyldig att kontrollera om tillstånd från myndigheter krävs.

4.5.2 Från enskilda

NT

Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från berörda markägare och privata väghållare.

4.5.3 Från Svemo

NT

Ingen tävling får arrangeras förrän tävlingstillståndet är betalt och tillståndsnummer erhållits via Svemo TA (gäller ej träningsläger/Klubbtävling som är kostnadsfria). Tävling publiceras i Svemo tävlingskalender och tävlingstillståndsnummer erhålls när betalning för tillstånd är bokfört i Svemo TA.

4.6 Ansökan om tävlingstillstånd

NT

Gruppindelning nationell/internationell tävlingar

Grupp 1 Enduro, isbana, isracing, snöskoter, vattensporterna
Grupp 2 Backe, dragracing, motocross, roadracing, supermoto, speedway, flat track, trial, minimoto, ATV, watercross

4.6.1

NT

Ansökan om önskad tävlingsdag genomförs via Svemo TA och enligt information på Svemo hemsida.

4.6.2 Klubbtävling

NT

Via ansökan i Svemo TA före aktuell tävling.

4.6.3 Enklare tävling

NT

Via ansökan i Svemo TA senast 10 dagar före aktuell tävling.

4.6.4 Nationell tävling

NT

Via ansökan i Svemo TA enligt information från respektive sportsektion/sportansvarig, dock senast 15 december året innan för Grupp 1 och senast den 15 februari aktuellt år för Grupp 2. Tillstånd kan beviljas även efter dessa datum.

4.6.5 Nationell mästerskapstävling

NT

Genom intresseanmälan till Svemo, senast den 31 augusti året före tävlingsdatum.

4.6.6 Internationell tävling

NT

Genom anmälan via Svemo till FIM/FIM Europe om möjligt senast den 25 november året före aktuellt tävlingsdatum.

4.6.7 Internationell FIM/FIMe/UIM mästerskapstävling

NT

Ansökan ska vara Svemo tillhanda senast den 10 januari året före tävlingsdatum och vara åtföljd av budget för tävlingen.

Internationell FIM Europe mästerskapstävling
Ansökan ska vara Svemo tillhanda senast den 10 maj året före tävlingsdatum om inte annat meddelas från Svemo. Ansökan skall vara åtföljd av budget för tävlingen.

4.6.8

NT

Beteckningarna ”Grand Prix”, ”Classic Event” och ”Tourist Trophy” (TT) eller direkta översättningar av dessa benämningar får inte användas för nationella tävlingar. Titeln GRAND PRIX får endast användas 1 gång/disciplin och klass per år. Titeln GRAND PRIX måste innehålla nationsnamnet, t ex Sveriges Grand Prix (undantag Grand Prix Isracing och Grand Prix Speedway), tillåtelse att använda Grand Prix beteckningarna erhålles från Svemo.

4.6.9 Nationell del i internationell tävling

NT

Vid en internationell tävling kan det förekomma nationella heat eller klasser. Dock endast under förutsättning att de nationella heaten/klasserna är separerade från de internationella. Vid internationella mästerskapstävlingar gäller regler för respektive mästerskap, som kan innehålla begränsningar i att arrangera nationella heat/klasser samtidigt som den internationella mästerskapstävlingen. Om inte annat anges i SR.

4.7 Avgifter för tävlingstillstånd

NT

4.7.1

NT

Svemo fastställer tävlingstillståndsavgifter. (Se bilaga A till NT).

4.7.2

NT

Alla tillståndsavgifter inklusive eventuella avgifter för banlicenser ska betalas via Svemo TA.

4.7.3

NT

Ingen återbetalning sker av tillståndsavgift för tävling som ej kan genomföras.

5. ANSVAR OCH ANSVARSFÖRSÄKRING

NT

5.1 Sportsliga organisationer ska hållas skadelösa

NT

En anmälare, förare, minder, passagerare eller navigatör förbinder sig, i och med att denne anmäler sig till tävlingsdeltagande eller deltar i tävling eller träning, att hålla Svemo, arrangören, funktionärer samt representanter och ombud för nämnda organisationer skadelösa för alla:
– åtgärder
– utgifter
– fordringar
– krav
Med avseende på förlust eller skada till anmälare eller tävlandes person eller egendom. Detta vare sig förlusten eller skadan uppstått i samband med eller härrör från nämnda träning eller tävling och vare sig den är helt, delvis eller inte alls förorsakad av vidtagna eller underlåtna åtgärder från nämnda organisationer och/eller personer.

5.2 Skadeansvar

NT

Varken Svemo eller tävlingsarrangören kan ställas till ansvar för skada som åsamkats något/någon tävlande, tävlingsfordon, dess utrustning och/eller tillbehör vid deltagande i tävling eller träning. Detta vare sig skadan uppstått genom eld, olycka, stöld eller på annat sätt, utom då skadan skett under den tid fordonet förvarats i sluten depå/Parc Fermé, se NT 1.5.

5.3 Ansvar gentemot Svemo

NT

Tävlingsarrangör är inför Svemo ansvarig för att alla för tävlingen gällande reglementen, regler och övriga föreskrifter efterföljs och att alla erforderliga åtgärder till publikens och de tävlandes säkerhet blivit vidtagna.

5.4 Ansvar gentemot FIM, UIM och FIM Europe

NT

Svemo är inför FIM, UIM och FIM Europe ansvarig för att alla av Svemo sanktionerade tävlingar i Sverige arrangeras i enlighet med gällande regler.

5.5 Ansvarsförsäkring

NT

5.5.1 Arrangörsansvar

NT

Genom Svemo anslutning till RF är tävlingsarrangör automatiskt ansvarsförsäkrad till de summor och i den omfattning som gäller enligt ”RF Grundförsäkring” för all verksamhet som sanktionerats av Svemo.

5.5.2 Föraransvar

NT

Genom avtal med av Svemo anlitat försäkringsbolag är förare/passagerare/minder/navigatör och arrangör ansvarsförsäkrad till de summor och i den omfattning som gäller enligt ”Lagen om motortävlingsförsäkring”. Utdrag ur lag om motortävlingsförsäkring, återfinns i bilaga A till NT. Vid bruk av registrerade tävlingsfordon gäller fordonets trafikförsäkring.

5.5.3 Föraransvar vattensport

NT

Föraransvar vid vattensport gäller med andra belopp än vad som anges under punkt 5.5.2.

6. FÖRARE, PASSAGERARE/MINDER/NAVIGATÖR

NT

6.1 Ålder

NT

Följande åldersgränser gäller:

6.1.1 Förare

NT

Förarlicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det kalenderår föraren uppnår lägsta åldersgräns t o m 31 december det kalenderår föraren uppnår högsta åldersgräns enligt nedan:

TitelÅlder
Guldhjälmslicenst.o.m 11 år (om inte annat anges i SR)
Lägsta ålder, ungdomslicens12 år (om inte annat anges i SR)
Lägsta ålder, övriga discipliner16 år (om inte annat anges i SR)
Högsta ålder, ungdomslicens16 år (om inte annat anges i SR)
Högsta ålder för tävlingslicens*64 år

*Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.

Undantag: Förare i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

6.1.1.1 Vårdnadshavare

NT

Vårdnadshavare för förare ska finnas med vid tävling och träning t o m föraren fyllt 18 år. Vårdnadshavaren är den person som juridiskt har vårdnaden av föraren eller annan myndig person som denne utser i sitt ställe genom att skriftligt överlåta vårdnadshavare ansvaret. Personen ska finnas på platsen när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare eller verkställande funktionär vid aktuell träning eller tävling. Vårdnadshavaren ska vara medlem i en Svemo ansluten förening samt vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Personen ska äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av föreningens och arrangörens utfärdade bestämmelser. Vårdnadshavare ansvar kan endast omfatta en förare vid ett och samma tränings-/tävlingstillfälle. Se även respektive SR.

Undantag från kravet på vårdnadshavares närvaro,
Vid speciellt anordnade träningsläger utgår kravet på vårdnadshavares närvaro, under förutsättning att följande villkor är uppfyllt:

– Att vårdnadshavare skriftligt godkänner att föraren får delta i lägret.

6.1.2 Passagerare/minder/navigatör

NT

Passagerar-/minder-/navigatörslicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det år passageraren uppnår lägsta åldersgräns t.o.m. 31 december det år passageraren/mindern/navigatören uppnår högsta åldersgräns enligt nedan:

TitelÅlder
Minder Trial 18 år
Navigatör Vattensporter13 år
Passagerare Roadracing16 år
Övriga tävlingar15 år
Högsta ålder för alla tävlingar*64 år

*Passagerare/minder/navigatör över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla licens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.

Undantag:
Navigatör i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

6.1.3

NT

Förarlicens (tävling), oavsett sport, gäller som passagerar-/navigatörslicens vid uppnådd ålder. Ungdoms- och guldhjälmslicens gäller ej som passagerarlicens.

6.1.4 Förare och passagerare

NT

Det är tillåtet att på godkänd bana träna ett (1) år före uppnådd licensålder/maskinklass.

6.2 Olycksfallsförsäkring

NT

Samtliga innehavare av giltig tävlingslicens är olycksfallsförsäkrade enligt försäkringssummor, se svemo.se.

6.3 Kännedom och efterlevnad av reglementen

NT

Licensinnehavaren (och vårdnadshavare) erkänner sig, i och med anmälan till tävling och deltagande i träning/tävling, äga full kännedom om NT samt om SR och Tilläggsregler (TR) för de tävlingar i vilka vederbörande deltar och förbinder sig att utan reservation följa och acceptera dessa reglementen och regler med de konsekvenser detta kan medföra. Svemos försäkringar gäller ej om licensinnehavaren använder oregistrerat fordon utanför av Svemo godkända banor eller på andra tider än de som står till förfogande för träning och tävling på nämnda tävlingsområden. Licensinnehavaren avsäger sig också varje rätt att använda sig av allmän skiljedom, civil domstol eller domstol av annat slag för att avgöra sportsliga tvister. Sådana tvister ska endast lösas på sätt som föreskrivs enligt regler utfärdade av Svemo och/eller Riksidrottsförbundet (RF).

6.3.1

NT

Det är förarens, passagerarens, navigatörens alt. vårdnadshavarens personliga ansvar att de själva och samtliga team-medlemmar känner till och följer, de föreskrifter och regler som anges i NT, respektive sports SR och TR för tävling ifråga. Föraren, passageraren, navigatörens alt. vårdnadshavaren är även personligt ansvarig för team-medlemmars handlande och uppträdande i samband med träning och tävling. Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en förseelse. Bestraffning kan ske enligt NT 14.1 tävlingsbestraffning och enligt NT 14.2 förbundsbestraffning.

6.3.2

NT

Tävlingsbestraffning kan utdömas för den som gjort sig skyldig till olämpligt uppträdande, osportslig handling eller brott mot idrottens regler, för vilka inga reglementerade straff finns fastställda. Detta gäller även sådan handling under tävling som först vid efterkontroll konstateras felaktig.

6.4 Bestämmelser för klubbyte

NT

6.4.1

NT

Förare som har årslicens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb ska registrera detta i Svemo TA samt erlägga gällande avgift för byte av klubb.

6.4.2

NT

Övergångsbestämmelser kan variera mellan Svemos olika sporter. Sportspecifika bestämmelser och regler för förare som avser att delta i serieverksamhet, framgår i respektive sports SR.

6.4.2.1

NT

Förare, vars klubbtillhörighet inte regleras av särskilt avtal mellan förare och klubb, kan börja tävla för sin nya klubb, efter att övergången registrerats i Svemo TA. Detta förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens, att gällande avgift för byte av klubb inbetalts till Svemo och att övergången godkänts i Svemo TA av den klubb föraren lämnar. Om den klubb föraren lämnar inte godkänner övergången, träder denna i kraft 6 månader senare.

6.4.2.2

NT

Förare som inte innehaft årslicens under föregående kalenderår, får efter årsskiftet börja tävla för ny klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till annan klubb i Svemo TA. Detta förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens.

6.4.2.3

NT

Den som endast innehaft tillfällig licens under föregående kalenderår kan efter årsskifte börja tävla för annan klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till den nya klubben i Svemo TA. Detta förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens. För klubbyte under kalenderåret, om tillfällig licens redan är löst, måste föraren registrera klubbyte i Svemo TA samt erlägga gällande avgift.

6.4.2.4

NT

Förare som önskar lämna klubb som upphört, inte längre är ansluten till Svemo eller inte kan nås, får så fort Svemo konstaterat detta, börja tävla för annan klubb.

6.4.3

NT

Vid tvistemål om byte av klubb kan part begära att sportsektion/sportansvarig, för den sport där föraren har sin licens, tar upp ärendet till behandling och beslutar i frågan. Besked från sportsektion/sportansvarig kan överklagas till Svemo Styrelse inom 1 vecka efter beslutet erhållits och kan därefter inte vidare överklagas.

6.4.4

NT

Möjlighet att tävla för olika klubbar i olika sporter finns.

6.5 Tävlingsförbud

NT

6.5.1

NT

Förare, som uttagits att representera Svemo i nationstävling (lag, par eller individuellt) får inte delta i eller beviljas starttillstånd för annan tävling samma dag eller intilliggande dagar i den omfattning Svemo beslutar.

6.5.2

NT

Svemo, juryn/domare/supervisor och tävlingsledaren kan beordra förare och passagerare att genomgå läkarundersökning innan vederbörande får starta i tävling eller fortsätta påbörjad tävling. Svemo kan även utfärda tävlingsförbud under den tid som det efter läkarundersökning så föreskrivs.

6.5.3

NT

Svemo i form av jury/domare/supervisor eller tävlingsledare, kan vid misstänkt hjärnskakning i samråd med medicinsk kompetens under föreskriven tid spärra förare eller passagerare från deltagande i träning och tävling. Detta ska ske enligt rutin framtagen av Säkerhetsrådet. Rutinen anger vilken medicinsk kompetens som ska finnas på plats för att beslut ska kunna fattas och vilka spärrtider som gäller. Rutinen anger även hur skada rapporteras och hur beslutet kommuniceras och verkställs. Spärr upphävs automatiskt efter föreskriven tid och kan endast hävas tidigare efter förevisande av läkarintyg som intygar att en misstänkt hjärnskakning kan uteslutas, även detta enligt av Säkerhetsrådet fastställd rutin.

6.5.4

NT

Beslut enligt 6.5.2 eller 6.5.3 går ej att protestera eller vädja emot. Däremot kan den eller de som fattar sådant beslut utan grund eller i strid mot rutinen anmälas till förbundsbestraffning.

6.6 Alkohol och Doping

NT

6.6.1 Alkohol

NT

Alkoholkonsumtion är förbjudet vid all verksamhet med motorsport. Svemo äger rätt att genomföra alkoholkontroll i samband med verksamhet, sådan kontroll får genomföras oannonserat. Person som genomför alkoholkontroll ska vara utsedd av Svemo och vara väl förtrogen med de kontrollinstrument som används vid kontrollen. Person som vid kontrolltillfället har en uppmätt alkoholhalt i utandningsluften överstigande 0,10 mg/l ska ges chans till en andra kontroll inom 30 minuter. Om uppmätt alkoholhalt fortfarande överstiger 0,10 mg/l eller om personen vägrar att genomföra en alkoholkontroll, ska personen uteslutas.

6.6.1.1

NT

Om alkoholkontroll sker under pågående tävling och uppmätt alkoholhalt överstiger 0,10 mg/l ska personen omedelbart uteslutas från hela tävlingen.

6.6.2

NT

Person som uteslutits enligt 6.6.1 och 6.6.1.1, kan anmälas till förbundsbestraffning

6.6.3 Doping (under uppdatering för 2024)

NT

Aktuella uppdateringar avseende doping finns på Antidoping Sverige, Svemo, FIM:s och UIM:s officiella hemsidor. Deltagare har alltid eget ansvar för sin medicinering i samband med sitt idrottande. Om du tar medicin, ha alltid en dialog med din läkare om att du utövar idrott/sport. Föraren ska även ha god kunskap angående den röd-gröna listan över dopingklassade substanser, se Antidoping Sverige, www.antidoping.se.

Ansökan om dispens hos Antidoping Sverige eller FIM/UIM:
De förare som ska söka dispens för dopingklassad medicinering har delats in i grupper enligt följande:

 • Idrottsutövare uttagen till/representerat svenskt seniorlandslag och Idrottsutövare fyllda 18 år uttagen till/representerat svenskt ungdomslandslag. Idrottsutövare i högsta serien i speedway.

Dispensansökan för Mästerskap internationellt ska sökas direkt hos FIM/UIM, när det gäller VM, GP och FIM Prize Event. Övriga förare som inte ingår i ovanstående grupper och blir dopingtestade, kan i efterhand ansöka om dispens hos Antidoping Sverige.

6.6.4 Dopingkontroll, bestraffning (under uppdatering för 2024)

NT

Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Dopingkontrollerna kan ske var och när som helst utan förvarning.

Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Det gäller även idrottare som inte är medlem, men som deltar i tävling, träningsläger eller annan aktivitet som Specialidrottsförbunden sanktionerar. Även motionärer som tränar i föreningar kopplade till Riksidrottsförbundet måste följa idrottens dopingregler och således låta sig dopingtestas. De fullständiga reglerna finns i Idrottens antidopingreglemente.

Vid ett positivt analyssvar, det vill säga att provet visar spår av dopingklassade substanser, riskerar idrottsutövaren att bestraffas med avstängning från all idrott, inklusive ledaruppdrag. Avstängningen gäller även internationellt. Ärendet utreds av Antidoping Sverige, som avgör om det ska anmälas till bestraffning. Dopingnämnden fattar beslut om bestraffning i första instans. En eventuell överklagan avgörs av Riksidrottsnämnden. Den tilltalade har möjlighet att yttra dig inför varje beslut. Läs mer om regler och påföljder här.

Bestraffning
I ärende som det fastställts att den misstänkte idrottsutövaren begått den påtalade förseelsen i samband med tävling ska idrottsutövarens,
– Resultatet diskvalificeras, vilket innebär att det leder till förlust av medaljer, poäng och priser, tillsammans med andra relevanta konsekvenser.
– Har prispengar betalats ut ges arrangören möjlighet att återkräva denna summa.
– Ev. startavgift och andra tävlingskostnader är att anse som förverkade.

Beslutet ska snarast delges idrottsutövaren, dennes förening och arrangerande förening för aktuell tävling/serie m fl.

Mer information hittar ni på Antidoping Sverige 

6.7 Matchfixning och otillåten vadhållning

NT

Förare, passagerare, ledare, domare/supervisor/jury eller annan som kan påverka resultatet av en tävling/match eller delmoment under en tävling/match, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen/matchen eller annat förhållande rörande tävlingen/matchen av vad slag det än må vara. Inte heller får denne ingå vadhållning enligt ovan som rör andra tävlingar/matcher i samma serie eller turnering som denne tävlar i eller tävlingar/matcher som dennes klubb inom samma idrott är delaktiga i.

Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning. Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta Svemo om detta.

Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. i RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av Svemo komma att förbjudas tillträde till idrottsevenemang under viss tid. Svemo beslut får överklagas till Svemo Disciplinnämnd.

Se även Svemo Antimatchfixningsprogram ”Fair Race”

7. LICENSER

NT

För deltagande i tävling krävs att förare, passagerare, minder och navigatör innehar av Svemo utfärdad licens för den disciplin deltagandet avser.

7.1 Indelning i huvudgrupper

NT

Licenserna indelas i huvudgrupper enligt följande:

7.1.1 Förarlicens

NT

7.1.1.1 Årslicens

NT

Förar-, passagerar-, minder- och navigatörslicens gäller per kalenderår och berättigar till deltagande i träning och tävling som förare, passagerare, minder och navigatör. (Guldhjälm- och ungdomslicens gäller ej som passagerarlicens).
Utbildning i Return to race krävs för att köpa tävlingslicens, gäller ej klubblicens.
För tävling utomlands krävs internationell tävlingslicens.
Starttillstånd finns på licensen i Svemo TA.

7.1.1.2 Tillfällig licens

NT

Förar-/passagerar-/navigatörslicens berättigar till deltagande i tävling som förare, passagerare och navigatör, dock ej SM för förare. Licensen löses i Svemo TA. Tillfällig licens gäller endast i Sverige

7.1.1.3 Prova-På-licens

NT

Utfärdas endast till förare eller passagerare/navigatör som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer gällande sports Specialreglemente (SR) och genomförs på bana som har Svemo banlicens.
 • Licensen gäller endast det datum och på den bana/klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemo ansluten förening har banan öppen för verksamhet
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
  Föraren/passagerare/navigatören köper sin Prova-På-Licens på svemo.se

7.1.1.4 Release

NT

För att ta ut internationell förarlicens i annan FIM ansluten Federation krävs release utfärdad av Svemo licensavdelning, undertecknad av Generalsekreteraren. Release kan endast beviljas den som kan erhålla internationell Svemolicens och där sådan ej utfärdats för aktuellt år. Release gäller kalenderår.

7.1.2

NT

Funktionärslicens berättigar ledaruppdrag i den omfattning licensen föreskriver.

7.1.3

NT

Team-företagarlicens berättigar innehavaren att finnas med som anmälare i startlista, program och resultatlista. För att söka Team-företagarlicens krävs att förare har en registrerad profil i Svemo TA.

7.2 Indelning i klasser

NT

Förarlicensen kan indelas i klasser enligt bestämmelser i SR.

7.3 Upp-/nedflyttning i förarklass

NT

Upp-/nedflyttning i förarklass kan ske, se respektive sports SR.

7.4 Ansökan om och utfärdande av licens

NT

7.4.1

NT

Ansökan om ny förar-, minder- passagerar-, navigatörslicens eller ändring av utfärdad licens, ska göras i Svemo TA innan första tävling där licensen avses att användas.
Föraren ska vara registrerad som medlem i klubb ansluten till Svemo och ha en personlig profil i Svemo TA.
Föraren får vid ansökan av licens inte vara spärrad av klubben. Om ansökan avser omyndig person, ska denna godkännas av förälder/vårdnadshavare.
Vissa sporter kräver intyg om godkänd uppkörning/förarutbildning/läkarintyg, se respektive sports SR.

7.4.2

NT

Person som innehar förar-, minder-, navigatörs- eller passagerarlicens erbjuds vid årsskifte att via Svemo TA lösa licens för kommande år. I de sporter som kräver godkänd uppkörning/förarutbildning, upphör intyget att gälla om licens inte har lösts ut inom en 5-årsperiod. Om inte annat framgår av SR.

7.4.3

NT

Funktionär- tränare- och barnledarlicens ansöks hos Svemo, likaledes ansöks uppklassning av funktionärslicens hos Svemo.

7.4.4

NT

Team-företagarlicens söks hos Svemo.

7.5 Licensavgifter

NT

Licensavgifternas storlek framgår på svemo.se

7.6 Inskränkningar i möjligheterna att erhålla licens

NT

Förar-, minder- och passagerar-, navigatörslicens kan endast utfärdas för:

7.6.1

NT

Svensk medborgare, ansluten i allmän försäkringskassa.

7.6.2

NT

Utländsk medborgare från land anslutet till FIM eller UIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Avvikelse från denna regel kan finnas i SR. Utländsk medborgares möjlighet att delta i mästerskapstävlingar, se respektive SR.

7.6.3 Release

NT

För att utländsk förare från annan FIM/UIM-ansluten federation ska kunna ta ut Svemolicens krävs release från respektive FIM/UIM-ansluten federation.

7.7 Vägran att utfärda licens

NT

7.7.1

NT

Svemo äger rätt att vägra utfärda licenser.

7.8 Återkallande av licens

NT

7.8.1

NT

Svemo har rätt att återkalla redan utfärdade licenser.

7.8.2

NT

Licens kan omedelbart återkallas, om det efter utredning av Svemo, kan konstateras att villkoren enligt NT/SR inte är uppfyllda och på säkerhetsmässiga grunder kan licens återkallas av medicinska skäl.

7.8.3

NT

Vid utdömd bestraffning enligt NT 14.2.4.3 Avstängning under utredning och 14.2.4.4 Avstängning, ska personen omedelbart spärras i Svemo TA.

8. FÖRARES, PASSAGERARES, MINDERS OCH NAVIGATÖRENS UTRUSTNING VID TRÄNING OCH TÄVLING

NT

Enligt EU-lagstiftning ska alla produkter som säljs under beteckningen ”skydd”, vara godkända enligt gällande standard och vara CE-märkta. För de olika skydden i motorsporten ska CE-märkningen innehålla benämningen på provningsstandarden enligt beteckningssystem EN-1621-1 till 4, EN 13595 (plagg) eller EN17092. Finns tillägget Level 1 och Level 2 anger Level 1 en miniminivå och Level 2 är en högre skyddsnivå och kan därför rekommenderas. Finns märkningen AA (produkter för touring) och AAA (produkter för racing) i samband med standard EN17092, så är AAA högre och rekommenderas. Föreskrivna skydd inom Svemo ska vara CE-märkta eller för vattensporterna enligt UIMs regler. Upplysning om CE-märkning för en EN-standard har följande utseende:

Key
1 Protective equipment for motorcycle rider (ISO 7000-2618)
2 Category and type of the protector
3 Low temperature impact test passed (if the space is vacant,
the test is not claimed)
4 High temperature impact test passed (if the space is vacant,
the test is not claimed)
5 Perfomance level
(Pictogramet hämtat ur SIS standard SS-EN 1621-1:2012 med
tillstånd av SIS; Swedish Standards Institute, standarden kan i sin
helhet köpas via sis.se.)

8.1 Skyddshjälmar

NT

Vid all körning med tävlingsfordon ska såväl förare, passagerare som navigatör bära godkänd skyddshjälm. Hjälmen ska vara i felfritt skick. Förare, passagerare och navigatör är ansvariga för den egna hjälmens passform och kondition. Se bilaga D till Nationellt Tävlingsreglemente (NT) för detaljer om godkända hjälmmärkningar eller UIMs regelverk för vattensporterna.

8.1.1 Ändring i utförande

NT

Hjälm får inte i något avseende ändras eller modifieras, endast av hjälmtillverkaren godkänt tillbehör är tillåtet. Allt som byggs på eller tas bort från en certifierad hjälm innebär en förändring och därmed en försämring av hjälmens skyddsegenskaper.

8.1.2 Hjälmkamera

NT

Hjälmkamera får inte användas i någon av Svemos sporter. Gäller förare och andra personer som framför fordon inom verksamhet sanktionerad av Svemo. 

8.1.3 Lampa

NT

Inom enduro är hjälmljus tillåtet vid träning och tävling i mörker. Se SR Enduro för specifika regler.

8.2 Skyddsglasögon och visir

NT

Ska vara av splitterfritt material och ska alltid bäras under tävling och träning. Gäller ej vattensporterna. (Avvikande regler kan finnas i SR).

8.3 Ryggskydd

NT

Ryggskydd är obligatoriskt. Skyddet ska vara CE-märkt enligt den internationella normen EN-1621-2 Level 1 eller 2, och vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Skyddet kan även vara integrerat i skyddskläder/flytväst.

8.4 Nackskydd

NT

Nackskydd ska vara CE-märkta 89/686/EEC eller 2016/425 och är inte obligatoriskt, men om nackskydd används ska ryggskydd, som av tillverkare är anpassat för detta nackskydd, användas.

8.5 Övrig skyddsutrustning

NT

I SR för respektive sport finns föreskrifter om vilken skyddsutrustning och eventuell annan personlig utrustning som är obligatorisk. Ytterligare obligatorisk utrustning kan även föreskrivas i Tilläggsregler (TR) för gällande tävling. Nedan finns det CE-märkningar för typer av skydd som inte är obligatoriska i samtliga sporter. Hänvisar ett SR till ett av följande skydd, så är det respektive CE-märkning som gäller.

8.5.1 Bröstskydd

NT

Bröstskydd som skyddar mot stötar ska vara CE-märkta enligt den internationella normen EN 1621-3, level 1 eller 2 och vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Bröstskydd som skyddar mot stensprut och andra lösa föremål (”stone shield protection”) med CE-märkning EN14021 gäller endast nationellt i Sverige. Bröstskyddet ska vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Se respektive SR.

8.5.2 Skydd för axlar, armbågar, höft och knän

NT

Finns separat eller integrerat i skyddskläder, antingen direkt i stället eller i ett plagg som användaren bär under stället. Alla skydd ska vara testade och CE-märkta enligt EN1621-1.

8.5.3 Stövlar

NT

Stövlar ska vara CE-märkta enligt EN 13634. Se respektive SR för sportspecifika regler.

8.5.4 Handskar

NT

Handskar ska vara CE-märkta enligt EN 13594, med eller utan KP (”knuckle protection” knogskydd). Se respektive SR för sportspecifika regler.

8.5.5 Airbag

NT

Ställ med inbyggd airbag eller separat airbagväst ska vara avsedd för motorcykelkörning (se mc-piktogram på etiketten) och CE-märkta med benämningen EN 1621-4, level 1 eller 2, eller märkta med 89/686/EEC. För vattensporterna se UIMs reglemente.

8.5.6 Flytväst

NT

Flytväst ska vara CE-märkt och anpassad till användarens vikt eller enligt SR/UIMs reglemente. 

8.6 Felaktig/skadad skyddsutrustning

NT

8.6.1

NT

Tävlingsledare äger rätt att utesluta förare/passagerare/minder/navigatör som inte har rätt skyddsutrustning vid deltagande i tävling.

8.6.2

NT

När obligatorisk skyddsutrustning skadats ska den tas ur bruk för träning och tävling genom att ta bort godkännandemärken från tillverkaren på utrustningen. Tävlingsledaren eller den träningsansvarige ansvarar för att detta sker.

8.7 Personligt ansvar för utrustning

NT

Förare/passagerare/minder/navigatör/vårdnadshavare är ansvarig för att använda den utrustning som föreskrivs i NT, SR eller TR.

8.8 Reklam på tävlingsutrustning

NT

8.8.1

NT

SR kan göra inskränkningar i rätten att bära reklam på tävlingsutrustning.

8.8.2

NT

Reklam får inte anbringas på hjälm eller på nationsdräkt i nationsfärgerna, när FIM, FIM Europe, UIM, Svemo eller TR kräver hjälm och/eller nationsdräkt för deltagande i tävlingen. Undantagande av Svemo centrala ingångna samarbetsavtal. Avvikande regler kan förekomma.

8.8.3

NT

Tävlande som av arrangör åläggs att bära reklam i viss tävling kan vägra detta om bärandet av reklamen strider mot avtal som ingåtts mellan den tävlande och annan part.

8.8.4

NT

Eventuella justeringar i ovanstående angående reklam på tävlingsutrustning kan komma att förändras under perioden detta reglemente gäller.

9. FORDON

NT

9.1 Definition

NT

Som motorcykel/snöskoter definieras mekaniskt framdrivet fordon med i princip mindre än fyra hjul huvudsakligen konstruerat för förflyttning av en eller flera personer, varav en är fordonets förare. Hjulen måste normalt vara i kontakt med marken utom för kortare perioder och under vissa speciella omständigheter. För användning på vissa ytor kan ett eller flera hjul utbytas mot skidor, rullar eller band.
För vattensporterna definieras fordonet som ett fartyg. Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas för transporter på vattnet och som har skrov och manöverförmåga/styrinrättning (till exempel ett roder).

9.2 Konstruktiv frihet

NT

För fordon gäller endast sådana restriktioner beträffande märke, konstruktion eller typ som finns införda i:

 • Nationellt Tävlingsreglemente (NT)
 • Gällande Specialreglemente (SR)
 • Protokollförda Svemo-beslut
 • Gällande Tilläggsregler (TR)
 • Av statliga myndigheter utfärdade fordonsbestämmelser (gäller endast tävlingar utanför inhägnat område). Utrustningskrav för registrering av helfordonsgodkända landsvägsregistrerade fordon är undantaget och ingår ej i Svemos tävlingsreglementen

9.3 Bristfälliga tävlingsfordon

NT

Tävlingsfordon som bedöms som en fara för förare, passagerare, navigatör eller medtävlande på grund av bristfällig/felaktig konstruktion eller dålig kondition, får inte starta i eller fortsätta påbörjad tävling.

9.4 Kategorier och grupper

NT

9.4.1

NT

Fordonen indelas i kategorier enligt följande:

Kategori I   – Motorcyklar som drivs genom ett hjuls verkan mot marken.
Kategori II  – Specialfordon som drivs genom ett eller flera hjuls verkan mot marken.
Kategori III – fartyg

9.4.2 Fordonskategorier

NT

Kategorierna indelas i grupper:
Kategori 1

GRUPPBESKRIVNING
A1Solomotorcyklar med två hjul som vid normal körning rakt fram beskriver ett spår mot marken
A2Skotrar enligt särskild definition
A3Mopeder som till alla delar uppfyller vägtrafikkungörelsens bestämmelser
A4Minimoto enligt särskild definition
A5Elektriska motorcyklar
A6Elmotorförsedda cyklar (t ex. E-MTB)
B1Trehjulig motorcykel med avmonterbar sidvagn. Fordonet ska vid normal körning rakt fram, beskriva två spår mot marken, ett av motorcykeln och ett av den för passagertransport avsedda sidvagnen.
B2Trehjulig motorcykel med fast sidvagn. Fordonet ska vid normal körning rakt fram beskriva två spår mot marken.
B3Trehjuligt fordon som vid normal körning rakt fram beskriver 3 spår mot marken. Fordonet består av en enhet med plats för en förare och en passagerare.

Alla motorcyklar tillhörande Grupp A, måste vara konstruerade så att de uteslutande manövreras av en förare. Motorcyklar tillhörande Grupp B, måste vara konstruerade så att de kan transportera en passagerare.

Kategori 2

GRUPPBESKRIVNING
CSpecialmotorcyklar med två hjul
D Specialmotorcyklar med tre hjul
ESnöskotrar
FSprinters (fordon för dragracing)
GQuad Racers och ATV
Fyrhjuligt off-road fordon med ballongdäck och med 1 hjul diagonalt i varje hörn, utgörande en enhet och med plats för sittande förare, samt försedd med styre. Med Quad Racer avses ett fordon speciellt avsett för sport och tävling. Med ATV avses ett nyttofordon för arbete i skog och mark, som även kan användas för tävling
HEldrivna snöskotrar

Kategori 3

GRUPPBESKRIVNING
I1Aquabike, sittmaskin
I2Aquabike, ståmaskin
J1Rundbana, enskrovsbåt
J2Rundbana, katamaran med cockpit
J3Rundbana, hydrobåtar
K1Offshore, enskrovsbåt
K2Offshore, katamaran med eller utan cockpit

9.5 Klasser

NT

Fordon tillhörande de olika grupperna indelas i klasser med hänsyn till cylindervolym. Eldrivna fordon är indelade i klasser efter motoreffekt eller drivspänning. Se SR för respektive sport. Två eller fler klasser kan slås samman och undantagsvis kan annan klassindelning tillämpas enligt gällande SR och TR.

9.6 Mätning av cylindervolym

NT

9.6.1

NT

Otto motor
Volymen av varje cylinder fastställs enligt formeln:

där
V = volymen
D = cylinderdiametern
S = slaglängden
Vid den första mätningen av cylinderdiametern ska en mätnoggrannhet av 1/10 mm tillämpas, om därvid motorns cylindervolym överskrider den för klassen tillåtna, genomförs en andra mätning vid kall motor och med en tolerans av 1/100 mm.

9.6.2

NT

Rotationsmotor (klassas som 4-taktsmotor)

Klasstillhörigheten fastställs enligt följande formel:

där
V = den sökta volymen
v = den sammanlagda volymen hos de kammare som ingår i motorn
N = det antal varv som motorn måste göra för att en cykel ska fullbordas i en kammare

9.6.3

NT

Wankelmotor (klassas som 4-taktsmotor)
Klasstillhörigheten fastställs enligt följande formel:

där
V = den sökta volymen
v = volymen hos en kammare
D = antal skivor

9.7 Kompressormatning

NT

Kompressor får inte användas för bränslematning (undantag Grupp F). Turbo och alla typer av överladdning klassas som kompressormatning. Direktinsprutning av bränsle anses inte som kompressormatning. Separata regler för respektive sport anges i SR.

9.8 Fastställande av fordonsfabrikat

NT

Då två tillverkare är involverade i konstruktionen av ett tävlingsfordon ska bådas namn anges på maskinen enligt följande:

9.8.1

NT

Ramkonstruktören
Om särskilda intressen så motiverar kan undantag från föregående tillåtas.

9.8.2

NT

Motorkonstruktören

9.9 Reklam på tävlingsfordon

NT

Reklam får anbringas på tävlingsfordon med följande restriktioner:

9.9.1

NT

Reklam får inte inkräkta på möjligheterna att urskilja fordonets tävlingsnummer.

9.9.2

NT

Eventuella justeringar i ovanstående angående reklam på tävlingsfordon kan komma att förändras under perioden detta reglemente gäller.

9.10 Inskränkningar i materialval

NT

9.10.1

NT

Följande komponenter får inte tillverkas av titanium. Avvikelser kan finnas, se respektive SR.

9.10.1.1

NT

Ram

9.10.1.2

NT

Framgaffel

9.10.1.3

NT

Baksving med axlar

9.10.1.4

NT

Styre

9.10.1.5

NT

Hjulaxel

9.10.2

NT

Hjulaxel av lättmetall får inte användas. (Gäller inte snöskoter).

9.10.3

NT

Styre får inte vara tillverkat av kompositmaterial.

9.11 Bromsar

NT

För bromswires gäller en minimidiameter av 1,75 mm för frambroms och 2,5 mm för bakbroms.

9.12 Fotstöd

NT

9.12.1

NT

Fotstöd ska vara placerade så att de medger obehindrad kontroll av broms- och växelreglage.

9.12.2

NT

Fotstöd får vara fällbara men ska i sådant fall vara försedda med en anordning som automatiskt återför dem till körposition.

9.13 Styre, framhjul

NT

9.13.1

NT

Styret ska kunna vridas minst 20 grader på var sida om neutralplanet.

9.13.2

NT

Vilket läge framhjulet än intar får det inte komma i beröring med någon fast del av motorcykeln.

9.13.3

NT

Mellan styrets ytterändar, inkl. broms- /kopplingshandtag och liknande samt fast del på motorcykeln, ska finnas ett spel (mellanrum) av minst 20 mm mätt över hela styrvinkeln i alla dess lägen.

9.14 Kontrollreglage

NT

9.14.1

NT

Kontrollhandtag av konventionell motorcykeltyp (koppling, broms etc.) monterade på styret ska vara försedda med vardera en ändkula av minst 19 mm diameter. Ändkula får plattas ut, men ska vara minst 14 mm och vara avrundad utåt.

9.14.2

NT

Inget kontrollhandtag som monterats på styret får ha en längd överstigande 200 mm, mätt från ledpunkten till kulans yttersta begränsning.

9.14.3

NT

Bromsreglage ska vara så placerat att föraren inte behöver flytta foten från fotstödet för att nå fotbromsen.

9.14.4

NT

Broms- och växelreglage får inte lagras på samma axel.

9.14.5

NT

Gasreglage måste vara konstruerat så att bränsletillförseln, med undantag för sådan som föranleds av inställd tomgång, upphör då gasreglaget släpps.

9.15 Avgasrör

NT

Avgasrör får inte vara konstruerade så att de river upp damm och liknande, och får inte inverka skadligt på däck och bromsar, eller förorsaka passagerare/efterföljande förare olägenheter.

9.16 Kedjeskydd

NT

Primärkedjan ska vara försedd med kedjeskydd. Detta skydd ska effektivt täcka kedjan samt dreven minst ned till en linje dragen genom de båda drevens centrum.

9.17 Kortslutning

NT

Motorn ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärströmmen om föraren ofrivilligt lämnar fordonet. Krav på kortslutning regleras i SR.

9.18 Tävlingsnummerskyltar

NT

I de tävlingsarter för vilka tävlingsnummerskyltar krävs ska dessa vara anbringade då maskinen lämnas till besiktning om inte annat meddelats. Förutom de bestämmelser som kan finnas intagna i SR gäller:

9.18.1

NT

Nummerskylt ska vara rektangulär med en minsta storlek av 285 x 235 mm och utförd av ett styvt och motståndskraftigt material, vilket inte får vara perforerat.

9.18.2

NT

Skyltarna ska vara plana eller konvexa med en avvikelse av högst 25 mm från basplanet.

9.18.3

NT

Skylt som monteras framtill och tvärs fordonet får inte ha en lutning från vertikalplanet överstigande 30 grader. Sidoskyltar ska monteras vertikalt. Samtliga nummerskyltar ska på ett betryggande sätt monteras på fordonet och de ska vara klart synliga och inte skymda av någon del av maskinen eller av föraren i körposition.

9.18.4

NT

I stället för användning av löstagbara nummerskyltar får, om inte SR särskilt föreskriver nummerskyltar, tävlingsnummer målas direkt på fordonet, förutsatt att NT 9.18.1-3 tillgodoses. Om den aktuella maskindelens färg överensstämmer med tävlingsnummerskyltens bottenfärg ska skylten avgränsas genom rand i tydligt avvikande färg.

9.18.5

NT

Siffror och andra teckens minsta storlek ska, om inte SR föreskriver annorlunda vara:

Höjd140 mm
Bredd80 mm (undantag ”1”)
Tjocklek25 mm
Mellanrum15 mm

9.18.6

NT

Nummerskyltar eller märkningar, som kan försvåra avläsningen av tävlingsnumren får inte förekomma.

10. DRIVMEDEL

NT

Gällande drivmedel se även respektive SR.

10.1 Handelsbränsle

NT

Med handelsbränsle menas oblyad bensin som uppfyller kraven i Svensk Standard EN 228 eller SS 15 54 22. Dessutom får miljöbensin av alkylattyp och etanol användas.

10.1.1

NT

Oblyad bensin som uppfyller kraven på RON min 95 och max 102, MON min 85 och max 90, max 3,7 % syre, samt i övrigt i överensstämmelse med FIM bränslespecifikationer, får användas.

10.1.2

NT

Miljöbensin (alkylatbensin) som uppfyller kraven på RON max 102, MON max 95, max 4,5 % syre, samt enligt Svensk Standard SS 15 54 61, får användas.

10.1.2.1

NT

Svemo rekommenderar att miljöbensin används vid träning och tävling.

10.1.3

NT

Oblyat etanolbränsle (E85) som uppfyller kraven på RON min 95 och max 110, MON min 85 och max 100, samt i övrigt överensstämmande med FIM bränslespecifikationer och enligt SS 15 54 80 får användas.

10.1.4

NT

Avvikelser kan förekomma i olika sporterna, om så framgår av respektive SR.

10.1.5

NT

Inga tillsatser utom vatten och i den allmänna handeln förekommande smörjmedel och frostskydd får tillsättas bränslet. Så kallad ”Octane-Boosters” är förbjudna.

10.2 Metanol

NT

För vissa tävlingsarter föreskrivs metanol som bränsle, därmed avses i handeln förekommande ren metanol.

10.3 Nitrometan

NT

För vissa tävlingsarter föreskrivs nitrometan som bränsle, detta ska framgå i respektive sports Specialreglemente (SR).

10.4 Bränsleprov

NT

Vid provtagning kommer analys att ske enligt bestämmelser för Svensk och Europeisk standard. Provtagning sker genom att tappa högst 1 liter och minst den tillgängliga mängden bränsle i två halvliterskärl, som förseglas och förses med förarens och kontrollantens signatur. Proverna ska sedan genom kontrollantens försorg omedelbart sändas till ackrediterat laboratorium för analys. Separat instruktion för bränsleprovtagning tillhandahålls av Svemo.

10.4.1

NT

Kostnad för provtagning, se paragraf 15.1.7.

10.5 Ansvar

NT

Om bränsleprov avviker från tillåtna värden bestraffas föraren med uteslutning från aktuell tävling. Eventuellt erövrade poäng från tävlingen stryks, men resultaten blir i övrigt oförändrade. Beslutet ska snarast delges den berörda föraren. Anmälan kan göras till förbundsbestraffning.

10.6 Tankning

NT

Vid tankning ska motorn vara avstängd och miljömatta användas. Vid hantering av bränslen och vid tankning ska minst 5 kg pulver handbrandsläckare, klass ABC finnas tillgänglig. Vatten ska inte användas för släckning av bränslebrand.

10.7 Laddning av elfordon

NT

Laddning av elfordon (batterier) får endast ske på anvisad plats och med ständig övervakning. På platsen ska finnas lämpligt antal brandsläckare och om möjligt även tillgång till spolvatten. Respektive sport kan ha särskilda bestämmelser kring hantering av el-fordon, se SR.

11. ANMÄLNINGAR

NT

Anmälan ska ske i Svemo TA.

11.1 Anmälning individuell nationell/internationell tävling

NT

Anmälan ska göras i enlighet med för tävlingen publicerade Tilläggsregler (TR).

11.1.1

NT

Föraren (eller förarens vårdnadshavare) ansvarar för anmälan.

11.2 Klubblagsanmälningar nationell/internationell tävling

NT

Klubben ansvarar för kollektiv laganmälan, avvikelser kan finnas, se respektive Specialreglemente (SR). Anmälan ska göras till tävlingsarrangören enligt TR för tävlingen.

11.2.1 Lagnamn

NT

Svemo/arrangör ska neka lagnamn med sexuell, rasistisk karaktär eller som kan vara stötande.

11.3 Kompetens

NT

Föraren/passageraren/mindern/navigatören är skyldig att ha kunskaper om gällande tävlingsregler och praktiskt kan hantera sitt fordon, innan anmälan till tävling får göras.

11.4 Ogiltig anmälan

NT

Anmälan som inte kommit arrangören tillhanda inom föreskriven tid, som innehåller felaktiga eller missvisande uppgifter, som inte följer TR ska betraktas som ogiltig.

11.5 Uteblivande från tävling

NT

Förare, som är anmäld till deltagande i en tävling och som utan giltigt orsak uteblir, kan bestraffas, se respektive SR.

11.6 Vägran att acceptera anmälan

NT

Tävlingsarrangör kan vägra att acceptera en deltagares anmälan under förutsättning att deltagaren får ett skriftligt meddelande om detta senast fem dagar före aktuell tävlingsdag.
Avvikelser kan finnas, se respektive SR.
Skriftligt meddelande till föraren kan lämnas via mejl eller brev. 

12. ORGANISATION AV TÄVLINGAR

NT

12.1 Tävlingsarrangör

NT

Tävling får endast arrangeras av:

 • Svemo (efter beslut av styrelsen)
 • Svemo specialidrottsdistriktsförbund
 • Svemo ansluten klubb eller flera Svemo anslutna klubbar i samverkan.
 • IdrottsAB
  Tävlingsverksamhet som bedrivs i bolagsform måste bedrivas som IdrottsAB, anslutet till Svemo

12.2 Banlicens

NT

Gäller ej vattensporterna.

12.2.1

NT

Permanenta eller tillfälliga banor får inte användas för tävling eller träning förrän banlicens utfärdats av Svemo. Inga försäkringar gäller om giltig banlicens saknas.

12.2.2

NT

Innan banlicens kan sökas ska banan ha besiktigats av behörig person, utsedd av Svemo för de sporter där banbesiktning krävs. Dessutom ska anläggningen miljöcertifieras enligt gällande regler.

12.2.3

NT

Ansökan om banlicens ska även innehålla en noggrann och detaljerad planritning/ banritning över tävlingsområdet i skala 1:1000. Ritningen ska uppvisa detaljer såsom bansträckning, banlängd, avspärrningsanordningar, depåers läge etc. vilka beräknas vara av värde för Svemo slutgiltiga godkännande. Eventuella avsteg kan finnas i respektive SR.

12.2.4

NT

Svemo kan vid utfärdande av banlicens komplettera med säkerhetsåtgärder, begränsning av antalet startande etc., som Svemo bedömer nödvändigt.

12.2.5

NT

Banlicensens giltighetstid är: 1 evenemang, 1, 2 eller 3 år.

12.2.6

NT

Svemo äger rätt att avslå ansökan om, eller dra in redan utfärdad banlicens.

12.2.7

NT

Banlicens upphör att gälla när föreningen som står för licensen inte längre är ansluten till Svemo eller när andra myndighetskrav inte efterlevs.

12.2.8

NT

Innehavare av banlicens äger förstahandsrätt att förnya licensen.

12.2.9 Tillfällig banlicens

NT

Banlicens gällande ett evenemang kan lösas. Därvid gäller till fullo bestämmelserna enligt 4.5.1-3, 12.2.4 och 12.2.6-8

12.2.9.1

NT

Svemo kan efter ansökan utfärda begränsad banlicens för verksamhet på avsett markområde.

12.3 Tilläggsregler (TR)

NT

För varje tävling, om inte annat anges i aktuellt SR, ska TR upprättas. TR ska godkännas av den av Svemo utsedde domaren/supervisorn innan de får publiceras (gäller ej Track Racing). Vid klubbtävling och enklare tävling godkänns TR av tävlingsledaren. Lämpligen bör arrangören kommunicera TR med den som ska godkänna desamma innan arrangören lägger in TR i Svemo TA, för slutligt godkännande och publicering. Vid nationell tävling utan supervisor ansvarar respektive sportsektion för rutiner att TR blir godkända. För vattensporterna, se SR.

12.3.1

NT

I TR ska följande punkter ingå (kompletteringar kan finnas i SR):

 • Förklaring att ”tävlingen” arrangeras enligt Svemo regler och dessa TR som har godkänts av domare/supervisor eller annan som godkänt TR.
 • Arrangör.
 • Datum för tävlingen.
 • Plats där tävlingen äger rum (start och mål).
 • Tävlingens art.
 • Tävlingens namn.
 • Uppgift om tävlingen är nationell eller internationell. Uppgift om tävlingen ingår i SM, DM eller liknande.
 • Tävlingsledarens namn telefonnummer och e-mejl.
 • Domarens/Supervisorns namn telefonnummer och e-mejl eller om tävlingen genomförs utan Supervisor.
 • Jurymedlemmarnas namn.
 • Beskrivning över tävlingen samt detaljer om tävlingssträckan och uppgift om förarsammanträde.
 • Uppgift om tanknings-/laddningsmöjligheter på tävlingsplatsen.
 • Uppgifter om pris eller priser.
 • Anmälningsavgiftens storlek och villkor för avgiftens återbetalande.
 • Anmälningstidens utgång.
 • En officiell anslagstavla ska finnas i depån/startplats eller digitalt.
 • Tid och plats för resultatlistans offentliggörande.
 • Tid och plats för prisutdelning.
 • Informationstelefon och mejl

12.4 Startlista

NT

Startlista ska förutom förares startnummer och namn även innehålla förarens klubbtillhörighet och ev. Team-företagarnamn.

12.5 Program

NT

Tävlingsarrangör kan låta trycka program försett med rubriken ”Officiellt program”. I program ska, om inte SR stipulerar annat, följande punkter finnas intagna:

 • Förklaring att ”Denna tävling anordnas i full överensstämmelse med Svemo nationella tävlingsreglemente och gällande specialreglemente och tillståndsnummer”.
 • Beskrivning över tävlingen samt lämpliga detaljer om tävlingssträckan.
 • Tävlingsledarens namn.
 • Domarens/Supervisors namn.
 • Jurymedlemmarnas namn.
 • Startlista.

12.6 Fingerade anmälningar

NT

Det är ej tillåtet för tävlingsarrangör att i program, eller på annat sätt, publicera namn på deltagare i tävling för vilka definitiv och godkänd anmälan inte erhållits.

12.7 Villkorliga priser

NT

Det är förbjudet för tävlingsarrangör att anta och utdela sådana priser med vilkas överlämnande villkor är förenade som strider mot en sund och rättvis prisbedömning av de tävlandes prestationer. I tveksamma fall avgör Svemo efter förfrågan och i övrigt åligger det juryn och tävlingsledaren att förebygga alla orättvisor.

12.8 Lagtävlingar i serier

NT

Alla regler för lagtävlingar och tävlingar i serier finns under respektive SR.

13. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

NT

13.1 Säkerhet

NT

Största möjliga säkerhet ska alltid eftersträvas för såväl publik, som funktionärer och deltagare vid varje tävling. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana och i terräng (FAP 512-1/-2) gäller övergripande och i första hand som skydd för tredje person. Kompletterande regler kan finnas i Specialreglemente (SR).

13.1.1

NT

I händelse av allvarlig olycka ska särskilt framtagen krishanteringsplan användas. Denna återfinns i SPAR på svemo.se

13.1.2

NT

I SR finns kompletterande föreskrifter, säkerhet och brandskydd inom respektive sport. För sjukvård, se bilaga A i respektive SR.

13.2 Förarsammanträde

NT

13.2.1

NT

Om förarsammanträde förekommer ska tid och plats för detta anges i Tilläggsregler (TR).

13.2.2

NT

Samtliga tävlande måste närvara vid förarsammanträde. Frånvaro kan bestraffas med uteslutning ur tävlingen.

13.2.3

NT

En officiell anslagstavla, där alla tävlingshandlingar och information till tävlande anslås, ska finnas i depån/startplats eller digitalt. Plats ska anges i TR.

13.2.4

NT

Förarsammanträde kan ersättas av en slutinstruktion (PM), som lämnats till de tävlande i god tid samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Även kompletterande PM kan under tävlingens gång anslås på den officiella anslagstavlan utan att meddelandet även lämnats till varje tävlande.

13.3 Maskinbesiktning

NT

Vid tävling ska maskinbesiktning genomföras. Se respektive SR.

13.3.1 Ljudkontroll

NT

Mätning för att kontrollera ljudnivå ska ske enligt metoder som beskrivs i 13.3.1.1 – 3, och i enlighet med respektive SR, där kompletteringar och avvikelser kan förekomma. Särskild utsedd plats för ljudmätning ska vara inhägnad, exempelvis med band, 15 meter bakåt samt 8 meter åt vardera sidan. Inga husväggar, bilar eller liknande får finnas inom 30 meter pga risken för resonansljud. Bakgrundsljudet får inte överstiga 90 dB(A) inom 5 meters radie från mätpunkten. Fordon som inte uppfyller gällande krav vid en första mätning, har rätt till ytterligare två mätningar varvid tillfälle till förbättringar av ljuddämpningen ska ges mellan varje mätning. Se även respektive SR.

13.3.1.1 Mätning enligt metoden ”2 meter max”

NT

Ljudmätning sker stillastående vid motorns maximala varvtal på ett avstånd av 2 meter. Tillåten ljudnivå framgår av respektive SR.

13.3.1.2 Mätning enligt ”Statisk metod”

NT

Ljudmätning sker stillastående vid ett varvtal baserat på motorns kolvhastighet. Mätningen ska ske på ett avstånd av 50 cm och 45º. Tillåten ljudnivå framgår av respektive SR.

SlaglängdVarvtal
2-takt
Varvtal
4-takt
Slaglängd Varvtal
2-takt
Varvtal
4-takt
3013 00011 000665 9095 000
3112 58010 645675 8204 925
3212 18710 313685 7354 853
3311 81810 000695 6524 783
3411 4709 706705 5714 714
3511 1429 429715 4924 648
3610 8339 167725 4164 583
3710 5408 919735 3424 521
3810 2638 684745 2704 459
3910 0008 462755 2004 400
40 97508 250765 1324 312
419 5128 049775 0654 286
429 2857 857785 0004 231
439 0697 674794 9374 177
448 8637 500804 8754 125
458 6667 333814 8154 074
468 4787 174824 7564 024
478 2977 021834 6993 976
488 1256 875844 6433 929
497 9596 735854 5883 882
507 8006 600864 5353 837
517 6476 471874 4833 793
527 5006 346884 4323 750
537 3586 226894 3823 708
547 2226 111904 3333 667
557 0906 000914 2863 626
566 9645 893924 2393 587
576 8425 789934 1943 548
586 7245 690944 1493 510
596 6105 593954 1053 474
606 5005 500964 0633 438
616 3935 410974 0213 402
626 2905 323983 9803 367
636 1905 238993 9393 333
646 0935 1561003 9003 300
656 0005 077

13.3.1.3

NT

Mätning enligt ”förbifartsmetod” i enlighet med respektive SR eller separata regler.

13.3.1.4

NT

Efter godkänd mätning ska ljuddämparen märkas.

13.4 Kontroll av handlingar och tävlandes utrustning

NT

I anslutning till anmälan/fordonsbesiktningen ska tävlandes licens och andra handlingar som kan föreskrivas i Nationella tävlingsreglementet (NT), aktuellt SR och TR, visas upp för kontroll. Kontroll av att tävlandes personliga utrustning är i överensstämmelse med NT, aktuella SR och TR ska ske senast i anslutning till start i tävlingen.

13.4.1

NT

Tävlande är personligen ansvarig för att han eller hon innehar giltig tävlingslicens. Om avvikelse sker från bestämmelsen om licensinnehav är det för bestraffningsansvar inte nödvändigt att styrka uppsåt eller vårdslöshet.

13.4.2

NT

Giltig licens ska kunna uppvisas i fysisk eller digital form.

13.4.2.1

NT

Utländsk förare/passagerare/navigatörer får starta om bevis kan uppvisas att dennes eget FIM/UIM-anslutna förbund godkänt deltagandet och olycksfallsförsäkring finns samt för vattensporterna ansvarsförsäkring kopplat till föraren/navigatören.

13.5 Ändringar i program

NT

Det officiella programmet ska inte ändras. Domare, supervisor och/eller jury samt tävlingsledaren äger dock rätt att i undantagsfall medge ändring, som ska meddelas berörda och anslås på den officiella anslagstavlan.

13.6 Startmetoder

NT

Endast följande två startmetoder får tillämpas för sporter på land: För vattensporter se SR eller UIMs reglemente.  

13.6.1 Stående start

NT

Stående start sker när fordonet eller fordonen startas från en fast punkt på eller bakom startlinjen.

13.6.2 Flygande start

NT

Flygande start sker när fordonet eller fordonen befinner sig i rörelse mot och över startlinjen från valfri punkt bakom startlinjen.

13.7 Tävlande som en enhet

NT

Förare, fordon och i förekommande fall passagerare/navigatör, bildar en enhet, som måste bestå tävlingen/heatet ut. Om SR inte medger annat, får ett fordon endast köras av en förare i en tävling.

13.8 Främmande hjälp

NT

Varje form av främmande hjälp, annan än sådan som medges enligt aktuellt SR eller som ges åt tävlande vilken befinner sig i akut fara är förbjuden och medför uteslutning av den förare som mottar hjälp.

13.9 Passerande av kontrollinje

NT

Om inte annat anges i SR, anses ett fordon tillsammans med förare/passagerare/navigatör passera en kontrollinje i det ögonblick fordonets främsta punkt överskrider det vertikala planet genom linjen.

13.10 Efterbesiktning

NT

Varje fordon som deltagit i en tävling kan efterbesiktas. Tävlingsledare, Svemo och domare/supervisor/jury har rätt att företa kontroll av att maskinen överensstämmer med gällande regler. Förare och vårdnadshavare är skyldiga att vara behjälpliga vid sådan kontroll, biträda med rengöring och demontering, om inte SR anger annat. Ingen förare anses ha slutfört en tävling förrän den tävlandes fordon har besiktats och godkänts, om besiktning begärts.

13.10.1 Mätning av motorns cylindervolym

NT

Om en motor mäts på begäran av ägaren/föraren eller av Svemo, enligt NT 13.10 ska föraren bära kostnaden. Mäts motor för att avgöra protest, ska den part som förlorar, betala mätningskostnaderna. Om motorn befinns ha felaktig cylindervolym, eller inte överensstämmer med ID-handling/homologhandling, ska densamma beslagtas tills kontrollmätningen är betald.

13.11 Miljö

NT

13.11.1 Miljömatta

NT

Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av farliga vätskor mm i samband med utövande av all motorsport, såväl i samband med träning som tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc. Miljömatta ska även användas under el-aggregat.
Miljömatta ska vara sammansatt av en absorberande överdel och en tät underdel. Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på tävlingsfordon är tillåten enligt arrangören. Lokala miljöföreskrifter som skärper dessa regler kan förekomma för viss bana/tävling och ska respekteras.
Miljömattan ska ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst 5 mm och ett minimimått 160 x 100 cm, om inte annat framgår av respektive SR. Miljömatta för el-aggregat ska täcka el-aggregatets storlek.
Om mattan kastas efter användning ska detta ske i därför avsett kärl.
Om miljömatta är tvättbar ska detta göras i tvätthall eller liknande med oljeavskiljare.

13.11.1.1

NT

Kompletterande regler om miljömatta, minimimått för olika sporter och användning kan finnas i respektive SR.

13.11.2

NT

Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning och service i samband med och under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.

13.11.3

NT

Förare som vid träning inte använder miljömatta ska av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen tills miljömatta används.

13.11.4

NT

Vid varje tävling ska finnas en miljöansvarig funktionär som övervakar att tävlingen genomförts i enlighet med gällande miljöregler.

13.11.5 Sanitära anordningar

NT

I anslutning till tävlingsdepå/startplats ska finnas minst tre toaletter samt tillgång till tvättmöjligheter från tävlingens början till minst 30 minuter efter det den sista tävlande gått i mål. Vid större antal deltagare ska antalet toaletter anpassas till antalet deltagare. Vid tävling med publik ska även finnas publiktoaletter och antalet anpassas till det förväntade antalet åskådare.

13.11.6 Tvättning

NT

Tvättning av fordon får endast ske på av arrangören anvisad plats.

13.11.7 Farligt avfall

NT

Vid all träning och tävling ska finnas lämpliga kärl för uppsamling av farliga vätskor och annat farligt avfall.

13.11.8

NT

Svemo Miljöpolicy återfinns i Svemo Policy och Allmänna regler (SPAR), där även kompletterande miljöregler kan finnas.

13.12 Offentliggörande av resultatlistor och prisprotokoll

NT

Om inte annat anges i TR gäller följande:

13.12.1

NT

Snarast möjligt, och senast under tävlingens sista dag ska arrangören offentliggöra en resultatlista, vilket ska ske på tid och plats som i förväg meddelats de tävlande. Resultatlistan ska innehålla: förare/passagerares namn, märke/fabrikat, klubbtillhörighet och Team-företagarnamn. Från tidpunkten för detta offentliggörande räknas tidsfristen för protester.

13.12.2

NT

Om resultatlista av någon anledning inte kan offentliggöras enligt NT 13.12.1. har arrangören skyldighet att snarast sända en kopia av listan till varje anmälare, förare och klubb i tävlingen. Resultatlista som offentliggörs på detta sätt, anses ha nått de tävlande kl 12.00 på dagen efter det den skickats, och tidsfristen för protester räknas från denna tidpunkt. Det är inte tillåtet att ta extra betalt för resultatlista enligt NT 13.12.1-4.

13.12.3

NT

Sedan protesttiden utgått och eventuella protester behandlats, anslås ett prisprotokoll, i förekommande fall undertecknat av juryn. För vattensporter se SR.

13.12.4

NT

Om resultat meddelats de tävlande enligt 13.12.2. åligger det tävlingsarrangören att, om efter protest någon ändring skett så att prisprotokollet inte överensstämmer med resultatlistan, tillställa varje anmälare och förare i tävlingen även en kopia av prisprotokollet.

13.12.5

NT

I stället för att tillsända varje anmälare och förare resultatlistor och prisprotokoll per post kan arrangör, på i TR eller vid tävlingen annonserad adress till hemsida på internet, publicera sådan lista och i samband därmed även ange villkor för protester.

13.13 Slutförande av tävling

NT

Tävling är slutförd när tävlingsledare, domare, supervisor eller jury har godkänt resultatlistan och varje protest gällande tävlingen avgjorts. Om vädjan inlämnas är resultatlistan inte slutgiltig förrän vädjan avgjorts.

13.14 Publicering av resultat

NT

Anmälare och förare förbinder sig att godta de officiella resultaten från en tävling så som de slutgiltigt fastställts. De förbinder sig också till att varje annons som publiceras i samband med tävlingen under deras medverkan eller order ska vara riktig, samt att sådan annons, om den innefattar resultat, inte publiceras förrän resultaten slutgiltigt fastställts.

13.15 Kvarhållande av pris

NT

Pris, som vunnits av Team eller förare, mot vilken protest inlämnas före prisutdelningen, ska kvarhållas tills protesten blivit avgjord. Efter avslutat ärende ska arrangören skicka pris till aktuell pristagare.

13.16 Förverkade priser

NT

Förare som uteslutits från tävling eller som avstängts, har förverkat sin rätt till pris eller ersättning med avseende på den aktuella tävlingen.

13.17 Prisutdelning

NT

Samtliga tävlingspriser måste utdelas eller utsändas från arrangören inom en månad efter det den slutgiltiga resultatlistan för tävlingen ifråga fastställts, om inte annat anges i SR.

13.18 Förbud mot omstart av tävling

NT

Varken Svemo sportsektion/sportansvarig eller juryn har befogenhet att beordra omstart av en tävling som har avslutats, såvida inte förutsättningarna specificerats i gällande SR eller TR.

13.19 Resultat vid avbruten tävling

NT

Om inte annat anges i SR gäller att om en tävling avbrutits innan minst hälften av de i tävlingen kvarvarande förarna fullbordat halva tävlingssträckan eller halva den förelagda uppgiften, ska tävlingen förklaras ogiltig. Om en tävling avbryts vid en senare tidpunkt kan juryn förklara tävlingen giltig med de resultat som enligt juryns uppfattning är betingade av omständigheterna.

13.20 Annullering av tävling

NT

Svemo äger rätt att förklara genomförd tävling för annullerad.

13.21 Funktionärsersättning

NT

Ersättning till funktionärer får utbetalas efter vederbörande tävlingsarrangörs bedömande. I den mån Svemo tillsätter eller förordnar funktionärer utgår ersättningar enligt Svemo resereglemente. Se Svemo SPAR

14. BESTRAFFNING

NT

Bestraffning indelas i tävlingsbestraffning och förbundsbestraffning.

14.1 Tävlingsbestraffning

NT

Rätt att utdöma tävlingsbestraffning tillkommer tävlingsledare samt domare/supervisor/ jury efter anmälan från tävlingsledaren och kan utdömas för förseelser i samband med tävling mot Nationellt Tävlingsreglemente (NT), Specialreglemente (SR), Tilläggsregler (TR) och andra detaljföreskrifter som gäller för tävlingen. Avvikelser kan förekomma i tävlingsformer där domaren är verkställande samt i vattensporterna och framgår då av respektive SR. Vid tävling kan följande bestraffningar förekomma:

14.1.1 Tillrättavisning

NT

Påtalande av fel som begåtts, samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser. Utdelas för mindre förseelse, som inte påverkat eller i mycket ringa grad påverkat tävlingsresultatet. Kompletterande regler kan finnas i SR.

14.1.2 Straffavgift

NT

Straffavgift får utdelas till ett högsta belopp av 10 000 kr. Kompletterande regler kan finnas i SR. Beloppet ska snarast inbetalas till Svemo och användas för främjande av verksamheten inom Svemo. Om straffavgiften inte betalats inom 30 dagar efter att faktura har skickats, medför detta automatiskt avstängning från tävlingsdeltagande tills straffavgiften betalts.

14.1.3 Uteslutning ur heat/tidstillägg eller motsvarande

NT

Utdelas vid grövre förseelser, i första hand sådana som påverkat eller kunnat påverka tävlingsresultatet. Kompletterande regler kan finnas i SR.

14.1.4 Uteslutning ur tävlingen

NT

Utdöms vid grova förseelser under eller i samband med tävlingen, i första hand där annans säkerhet åsidosatts eller om förseelsen kan betraktas som osportslig. Kompletterande regler kan finnas i SR.

14.1.5

NT

I tveksamma fall ska man hellre fria än fälla.

14.1.6

NT

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade muntligt, samt anslås skriftligt på tävlingens officiella anslagstavla. Motiv för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

14.1.7

NT

Tävlingsbestraffning som utdelats av tävlingsledare ska alltid rapporteras till domare/ supervisor/jury om sådana finns vid tävlingen.

14.1.8

NT

Alla tävlingsbestraffningar ska rapporteras i tävlingsrapporten till Svemo.

14.2 Förbundsbestraffning

NT

14.2.1

NT

Förseelse vid tävling eller i samband med den idrottsliga verksamheten och kan rymmas under Riksidrottsförbundet (RF) stadgar 14 kap, 2 § kan anmälas till förbundsbestraffning.

14.2.1.1

NT

Vid förseelser som kan rymmas under RF stadgar 14 kap, 2 §, kan den som av Svemo fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden, skriftligt påpeka för den som är misstänkt för förseelsen, att om förseelsen upprepas och inte förbundets stadgar och tävlingsregler följs, kan anmälan till förbundsbestraffning göras.

14.2.1.2

NT

Den som på något sätt i tal, skrift eller annan handling förtalar, förolämpar, kränker, hotar eller på annat sätt uppträder otillbörligt mot organisation, gruppering eller person, verksam inom Svemo i samband med idrottslig verksamhet eller utövande av idrottsuppdrag kan anmälas och dömas till förbundsbestraffning.

14.2.2

NT

Vem som helst kan göra anmälan till förbundsbestraffning, men bestraffningsorganet är skyldigt att ta upp ärenden endast om anmälan inkommit från någon som är berörd av saken eller av den som av Svemo fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende.

14.2.2.1

NT

Anmälan till förbundsbestraffning ska vara skriftlig och ska vara undertecknad av anmälaren och innehålla namnet på den anmälde, tävlande och vårdnadshavare i förekommande fall, tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas.

14.2.2.2

NT

Anmälan till förbundsbestraffning ska göras senast inom två månader från det förseelsen begicks eller blev känd.

14.2.3

NT

Förbundsbestraffningsärende handläggs enligt RF Stadgar 14 kap, Bestraffningsärenden.

14.2.4

NT

Anmälan om förbundsbestraffning ställs till Svemo och ärendet handläggs av Svemo Disciplinnämnd. Bestraffningar som kan förekomma är:

14.2.4.1 Tillrättavisning

NT

Påtalande av fel som begåtts, samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

14.2.4.2 Böter

NT

Åläggande att utge visst penningbelopp, med högst 500 000 kronor för förening och med högst 25 000 kronor för enskild person, se Svemo Stadgar Kap.6 § 4.

14.2.4.3 Avstängning under utredning

NT

Om det är sannolikt att anmäld förseelse kommer att leda till avstängning, får bestraffningsorganet besluta att denne tills vidare och till dess bestraffningsärendet har blivit avgjort, inte får delta i träning, tävling eller uppvisning inom motorsporten.

14.2.4.4 Avstängning

NT

Avstängning innebär förbud att delta i tävling och uppvisningar samt från utövande av uppdrag inom motorsporten eller, vid grövre förseelser, inom all idrottslig verksamhet. Avstängning kan även gälla träning på Svemo godkända banor/områden.

14.2.5

NT

Svemo äger rätt att offentliggöra meddelande om domslut och därvid namnge alla berörda parter.

14.2.5.1

NT

Beslut om avstängning ska snarast möjligt efter att beslutet är offentligt, tillkännages på Svemo hemsida.

14.2.5.2

NT

Förare och funktionär som under tid denne varit avstängd, har deltagit i tävling/träning/ uppvisning eller utövat uppdrag inom Svemo, ska anmälas till bestraffning. Anmälan ska göras av berörd sportsektion/sportansvarig och kan även göras av annan som anses berörd av saken.

14.2.5.3

NT

Förening som tillåter avstängd medlem att tävla, delta i uppvisning eller utöva uppdrag inom Svemo verksamhet, ska anmälas till bestraffning. Detta gäller även arrangör av tävling/uppvisning med tillstånd av Svemo. Anmälan ska göras av berörd sportsektion/sportansvarig och kan även göras av annan som anses berörd av saken.

14.2.6

NT

Beslut som meddelas av Svemo kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) enligt RF stadgar 14 kap 19 § inom två veckor från den dag då beslutet meddelats.

14.3 Retroaktiv tävlingsbestraffning

NT

I de fall en Svemo-ansluten förening, IdrottsAB eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende och detta skett samtidigt som tävlingsverksamhet bedrivits av den skyldige ska den skyldiges resultat under denna period strykas och eventuellt erövrade poäng från sådan tävling stryks. Har prispengar betalats ut ges arrangör möjlighet att återkräva denna summa, allt efter anmälan till och beslut av Svemo Disciplinnämnd.

15. PROTEST – VÄDJAN (ÖVERKLAGAN)

NT

15.1 Protest

NT

15.1.1 Protesträtt

NT

15.1.1.1

NT

Rätt att inlämna protest tillkommer varje tävlande samt vid lagtävling även lagledare som anser sig felaktigt behandlad genom beslut, handling eller underlåtenhet av annan tävlande, tävlingsarrangör eller verkställande funktionär. För förare som det vid tävling krävs vårdnadshavare, likställs denne med tävlande i detta avseende.

15.1.1.2

NT

Protest får endast inlämnas av direkt berörd person och varje protest måste referera till en enskild händelse.

15.1.1.3

NT

Protest kan inte lämnas mot beslut fattat av domare/supervisor/jury.

15.1.1.4

NT

Protest kan inte lämnas mot ett beslut som grundas på bedömning av en faktafunktionär. Detta gäller endast beslut som ingår i faktafunktionärens funktion definierad i Specialreglemente (SR).

15.1.1.4.1

NT

Tävlingsledare har rätt att, om sakskäl föreligger, ändra beslut som grundas på en bedömning av faktafunktionär. Protest kan då lämnas mot tävlingsledarens beslut.

15.1.1.5

NT

Beslut om uteslutning eller beordrat stopp, som verkställs under pågående tävling/heat, meddelat via flaggsignal eller motsvarande, är definitiv och kan inte överklagas vare sig genom protest eller genom vädjan.

15.1.1.6

NT

Om det kan styrkas att protest inlämnats av illvilja kan den protesterande bestraffas.

15.1.2 Inlämnande av protest

NT

15.1.2.1

NT

Protest ska vara skriftlig och undertecknad av den protesterande samt åtföljas av protestavgift 500 kr och ska av domaren/supervisorn inbetalas till Svemo. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles. Om avslagen protest åtföljs av vädjan återbetalas ej protestavgift.

15.1.2.2

NT

Protest ska ställas till domaren/supervisorn/juryordförande och inlämnas till tävlingsledaren, eller den som tävlingsledaren utsett i sitt ställe för att ta emot protester, som snarast vidarebefordrar denna till domaren/supervisorn/juryordförande.

15.1.2.3

NT

Tävlingsledare har skyldighet att ta emot varje protest (undantag för tidsfrister enligt 15.1.3) och vidarebefordra denna till domaren/supervisorn/juryordförande. Domaren/supervisorn/juryordförande är skyldiga att behandla varje mottagen protest. Vägran att ta emot/föra vidare/behandla en protest kan medföra anmälan till förbundsbestraffning.

15.1.3 Tidsfrist för protest

NT

15.1.3.1

NT

Protest mot oegentlighet ska inlämnas så snart det kan ske och i enlighet med SR. Dessutom gäller följande tidsbegränsningar:

15.1.3.2

NT

Protest mot vägran att acceptera anmälan enligt Nationella Tävlingsreglemente (NT) 11.7 ska skickas till domaren/supervisorn senast 3 dagar före tävlingen. Domaren/ supervisorn ska omgående kontakta tävlingsledaren.

15.1.3.3

NT

Protest mot anmälares behörighet, tävlingsfordon, banans längd, sammansättning av heat, handikapp etc, ska inlämnas senast en timme före tävlingens första start, om inte SR anger annat.

15.1.3.4

NT

Om tävlande som avser att protestera, med godtagbara skäl kan styrka att denne rimligen inte kunde lämna sin protest före utegången av tidsfrist enligt 15.1.2.1 – 2 och att denne så snart det varit praktiskt möjligt protesterat, ska tidsbegränsning inte gälla.

15.1.4 Handläggning av protestärende

NT

Samtliga berörda parter ska av den dömande myndigheten i behörig tid underrättas om förhör angående protest. De äger rätt att tillkalla vittnen och såväl de själva som deras vittnen ska beredas tillfälle att bli hörda. Skulle part eller vittne utebli, kan protesten avgöras utan deras hörande.

15.1.5 Avgörande av protest

NT

15.1.5.1

NT

Protest som inlämnats med anledning av fel eller oegentlighet vid tävling ska avgöras av domaren/supervisorn eller juryn om sådan finnes. Vid klubbtävling, enklare tävling eller annan tävling, där domare/supervisor/jury saknas avgörs protesten av tävlingsledaren. Protest kan inte lämnas mot tävlingsledarens beslut.

15.1.5.2

NT

I tveksamma fall ska man hellre fria än fälla.

15.1.5.3

NT

Förhör och beslut i anledning av protest ska alltid protokollföras. Motiv för beslut ska alltid anges.

15.1.6 Domslut

NT

Alla berörda parter ska acceptera den enligt NT behöriga dömande myndighetens beslut, dock med undantag för de fall då vädjan kan förekomma. Varje beslut fattat av behörig dömande myndighet enligt detta NT, träder i kraft från det ögonblick det avkunnats och ska vara i full kraft och verkan intill dess det eventuellt ändras av Vädjoinstans.

15.1.6.1

NT

Parterna ska av domare/supervisor/jury alltid meddelas vilka regler som gäller för eventuell överklagan av domslut.

15.1.7 Kostnader

NT

Den dömande myndigheten kan bestämma de kostnader den finner skäliga att betalas av den förlorande parten i ett disciplinärende eller ett överklagat ärende.

15.2 Vädjan – Överklagan

NT

15.2.1 Vädjorätt

NT

Endast beslut fattade av domare/supervisor/jury, som avser tävlingsbestraffning, protester eller tillämpning av tävlingsbestämmelserna, kan överklagas.

15.2.1.1

NT

Endast tävlande som direkt berörs av beslut enligt NT 15.2.1 samt arrangör kan överklaga. Av tävlingsledare eller domare/supervisor/jury meddelad tillrättavisning kan inte överklagas.

15.2.1.2

NT

Beslut tagit vid Klubbtävling, Enklare tävlingsform, Nationell tävling utan supervisor eller Guldhjälmstävling kan inte överklagas genom vädjan, utan ska slutligt avgöras på tävlingsplatsen.

15.2.1.3

NT

Den som avser att överklaga beslut enligt ovan ska inom 1 timme efter beslut ha meddelats, meddela domare/supervisor/jury sin avsikt att överklaga, samt få en skriftlig bekräftelse. För vattensporterna, se SR.

15.2.1.4

NT

Den som lämnat tävling utan att invänta beslut i protestärende, när detta meddelas under tävling, har mist sin möjlighet att överklaga.

15.2.2 Inlämnande av vädjan

NT

Vädjan, som ska vara skriftlig, ska ha inkommit via mejl (info@svemo.se) till Svemo inom 5 dagar efter det att domares/supervisor/jurys beslut offentliggjorts och meddelats vid tävlingen. Om beslut meddelats i brev, mejl eller via internet ska tidsfristen räknas från kl 12.00 dagen efter avsändandet/publiceringen. För vattensporterna, se SR. Vädjan ska åtföljas av vädjoavgift 1 500 kr, I de fall vädjan ”bifalles” återbetalas vädjoavgiften.

15.2.3 Handläggande av vädjoärende

NT

Vädjoärende handläggs av Svemo Vädjoinstans (VI). Om part eller VI önskar muntlig förhandling ska samtliga berörda parter av VI i behörig tid underrättas om förhör angående vädjan. De äger rätt att tillkalla vittnen och såväl de själva som deras vittnen ska beredas tillfälle att bli hörda. Skulle part eller vittne utebli, kan vädjan avgöras utan deras hörande. Någon ersättning för eventuella resekostnader etc. utgår inte till part eller dess vittnen. VI äger rätt att avvisa krav på muntlig förhandling om VI anser att detta inte kan tillföra något i ärendet.

15.2.3.1

NT

Part kan, inom två veckor efter det att Vädjoinstansens beslut offentliggjorts, överklaga detta till Svemo Disciplinnämnd, som i sådant fall har att ompröva Vädjoinstansens beslut i händelse det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.

15.2.3.2

NT

Beslut av Disciplinnämnden som rör tillämpning av tävlingsregler får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt Riksidrottsförbundet (RF) stadgar 15 kap 2§ inom två veckor efter att beslut meddelats av Disciplinnämnden. Rätt att överklaga tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse av att få saken prövad. Överklagan ska åtföljas av en avgift om 1000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet avvisas. För att RIN ska ta upp överklagandet till prövning krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler. Om prövningstillstånd beviljas, får RIN även förordna att det överklagade beslutet tills vidare, i avvaktan på slutlig prövning av ärendet, inte ska verkställas (inhibition). Beviljas prövningstillstånd ska avgiften enligt andra stycket återbetalas. RIN:s beslut får inte överklagas.

15.2.4

NT

Överklagan mot andra beslut av Svemo, som inte avser bestraffningsärende eller tillämpningen av tävlingsregler, kan göras till RIN enligt RF stadgar 15 kap, inom två veckor efter den dag då beslutet meddelades.

15.2.5 Domslut

NT

15.2.5.1

NT

Alla berörda parter ska acceptera Svemo beslut med undantag för de fall då överklagande kan förekomma.

15.2.5.2

NT

Svemo äger rätt att offentliggöra meddelande om domslut och därvid namnge alla berörda parter.

15.3 Kostnader

NT

Den dömande myndigheten kan bestämma de kostnader de finner skäliga att betalas av den förlorande parten i ett disciplinärende eller ett överklagat ärende med hänsyn till arbetsinsatser av olika slag etc.

16. TRÄNING PÅ SVEMO GODKÄNDA BANOR/OMRÅDEN

NT

16.1 Allmänt

NT

Vid träning utan anknytning till tävling gäller följande, se även Nationellt Tävlingsreglemente (NT) 1.2.5 Träning:

16.2 Deltagande

NT

Licenskrav gäller för förare från det kalenderår de fyller 13 år på av Svemo godkända banor/områden, oavsett sporttillhörighet. Lägst klubblicens eller prova-på-licens krävs. Alla giltiga förar-/passagerarlicenser gäller på träning om inte respektive sports specialreglemente (SR) anger annat. T.ex om du har motocrosslicens får du träna speedway. För barn upp till och med det kalenderår föraren fyller 12 år gäller ett reducerat försäkringsskydd. Barn inskrivna i ledarledda träningsaktiviteter/Guldhjälmskoncept har helförsäkring via giltig banlicens i arrangerande klubbs regi. Undantag: Vid träning på av Svemo godkända banor för Roadracing, gäller lägst baslicens (sportbunden) med uppkörning och för Dragracing gäller lägst Klubblicens (sportbunden) med uppkörning.

16.3 Miljö

NT

Markskydd/miljömatta ska användas, se NT och respektive sports SR.

16.4 Säkerhet/Sjukvård/Klassindelning

NT

För detaljer om gällande sjukvårdsberedskap/bestämmelser se bilaga A i respektive SR.

16.5 Former för träning

NT

Träning får endast ske på banor/områden godkända av Svemo med giltig banlicens. För vattensporterna, se SR.

16.6 Genomförande av träning

NT

Träning ska i övrigt genomföras i överensstämmelse med tillämpliga delar av NT och för respektive sport gällande SR.

16.7 Ansvar träning

NT

Vid varje träning ska en myndig person (18 år) medlem i en Svemoansluten klubb och utsedd av klubben, ansvara för att träningen följer gällande regler i respektive sport. Personen ska kontrollera att förare från det kalenderår de fyller 13 år och äldre innehar giltig licens. Se även respektive SR.

16.8 Aktivitetsområde för barn och ungdom

NT

16.8.1 Inom/på befintlig anläggning

NT
 • Området besiktas i samband med ordinarie banbesiktning och ritas in på banritningen/kartan. (Endast området ska ritas in, inte själva bansträckningen.)
 • Tillstånd från myndighet, markägare/kommun, krävs (finns oftast för den fasta anläggningen)
 • Kostnad: Avgiftsfri (ingår i befintlig banlicens)
 • Miljö: Befintlig miljöcertifiering följs upp vid ordinarie banbesiktning.

16.8.2 Utanför befintlig anläggning

NT
 • Området besiktas/godkänns av banbesiktare eller annan person som sportsektion/sportansvarig utser för aktuell sport.
 • En områdesritning görs (så man tydligt ser banområde, parkering, avspärrningar etc.)
 • Tillstånd från polis, markägare/kommun, krävs så att motorsport/motorfordon får köras på platsen.
 • Miljö: Området ska miljöcertifieras och för detta används blanketten, som finns på svemo.se ”Utanför befintlig anläggning”.
 • Kostnad: Avgiftsfri

17. BILAGA A – AVGIFTER, FÖRSÄKRINGAR OCH BANLICENSER

NT

Svemo förbehåller sig rätten att efter information på Svemo.se, justera angivna priser.

17.1 Licensavgifter

NT

17.1.1

NT

Nationell/internationell licens

Aktuella avgifter återfinns på Svemo.se

Bas- och guldhjälmslicens

Licenserna gäller endast i Sverige. Baslicenserna är avsedd för den som endast deltar i träning och enklare tävlingar, se respektive Specialreglemente (SR).

Klubblicens

Licensen gäller endast i Sverige för träning/klubbtävling. Regler enligt Nationellt Tävlingsreglemente (NT) och SR.

17.2 Licensavgift för Team

NT

17.2.1 Team/företagslicens

NT

Svemo erbjuder Team/företagslicens för organisation, företag eller enskild person. Licensen kräver giltig förar-/passagerarlicens och innefattar ett frikort/team till arrangemang i tillämplig sport. Innehavaren av Team/företagslicens äger rätt att med namn finnas med i: startlista, program och resultatlista. Uppstår tekniska begränsningar tillåts arrangör att förkorta och utelämna delar av sammansatta namn.

De som haft Team/företagslicens föregående år erhåller automatiskt nytt erbjudande från Svemo. Saknas licens vid tävling kan föraren debiteras 100 kr av arrangören. Gällande avgifter för Team/företagslicens återfinns på Svemo.se.

17.2.2 Internationell anmälarlicens, företag

NT

Ansökan om internationell anmälarlicens ska göras via Svemo, licensavdelningen, som även lämnar information om avgift.

17.3 Förarolycksfallsförsäkring

NT

Licensierade förare

Samtliga till Svemo anslutna licensierade förare/passagerare/minder/navigatörer är obligatoriskt försäkrade i If Skadeförsäkring. Anslutning till försäkringen sker i samband med att licensavgiften betalas (försäkringspremien ingår i licensavgiften).

Avtalet omfattar endast personer som tillhör allmän försäkringskassa.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för förare/passagerare/minder/navigatör under deltagande i träning eller tävling, på av Svemo godkänd bana/område. Försäkringen gäller även vid resa till/från träning/tävling. Vid licens med internationell status gäller försäkringen även under träning/tävling utomlands på av vederbörande lands FIM/UIM-anslutna organisations godkända/sanktionerade banor. Licensförsäkringen gäller också för fysisk träning utan fordon i Svemo/klubbens regi. 

Skada vid träning ska styrkas av ansvarig ledare. För förare med internationell licens gäller försäkringen i samtliga länder på bana godkänd/sanktionerad av det nationella, FIM/UIM-anslutna förbundet. Vid resa inom EU/EES-länder ska försäkrad ha med sig det europeiska försäkringskortet. Kontakta försäkringskassan eller se mer information på fk.se.

Tänk på att ha gällande reseskydd via hemförsäkringen eller individuell reseförsäkring vid utlandsresa, speciellt vid resa till USA med tanke på deras skadeståndslagstiftning. Detta kan även vara aktuellt i flera andra länder.

Olicensierade förare

Banlicensen avser skydd för olicensierade förare t.o.m. 12 år för körning på av Svemo godkänd bana inom godkänt aktivitetsområde och under uppvisning sanktionerad av Svemo.

Observera att försäkringsomfattningen är lägre än för licensierad förare och de som är inskrivna i Guldhjälm.

Försäkringens ersättningsregler/villkor/information se Svemo.se

17.4 Motortävlingsförsäkring

NT

Försäkringen ingår i banlicensen och gäller i Sverige enligt lagen om motortävlingsförsäkring. Motortävlingsförsäkringen gäller inte för vattensporterna eller watercross, där istället ansvarsförsäkring för förare/navigatör är tecknad.

Utdrag ur lagen om motortävlingsförsäkring (1976:357)

1 § Motortävlingsförsäkring ska finnas vid tävling med motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde. Försäkringsplikten fullgöres av den som anordnat tävlingen. Finns ej sådan anordnare, fullgöres försäkringsplikten i stället av tävlingsområdets ägare eller, om området har upplåtits till annan för tävling, av denna. Med tävling likställes träning, övningskörning, uppvisning eller liknande användning av motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde.

3 § Från motortävlingsförsäkringen utgår ersättning för person- eller sakskada som orsakas genom motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde för ändamål som anges i 1 §. Ersättning utgår dock ej för:

 1. person- eller sakskada som tillfogas den som framför eller medföljer motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde för ändamål som nyss nämnts.
 2. skada på motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde eller egendom i sådant fordon, vare sig fordonet användes vid skadetillfället eller ej.
 3. sakskada som tillfogas försäkringstagaren eller tävlingsområdets ägare eller nyttjanderättshavare.

5 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning med anledning av en och samma händelse med högst 50 miljoner kronor, ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade.

17.4.1 Omfattning

NT

Lagens huvudsakliga syfte är att lämna försäkringsskydd avseende person- och sakskada för tredje man, dvs i detta sammanhang publik och funktionärer.

17.4.2 Självrisk

NT

Vid varje skadetillfälle tillämpas en självrisk som motsvarar 20 % av prisbasbelopp (pbb). Självrisken höjs till 50 % av pbb om det vid skada visar sig att av myndighet eller Svemo utfärdade säkerhetsföreskrifter inte följts.

17.4.3 Självrisk föraransvar vattensport

NT

För Ansvarsförsäkringen som gäller för förare (vattensporter) är självrisken 10 000 Kr per skada.

17.5 Klubbförsäkring

NT

Klubbar anslutna till Svemo kan teckna kompletterande försäkring för egendom t.ex byggnader, lösa inventarier mm som tillhör klubben via Riksidrottsförbundet (RF) kompletteringspaket. Kontakta Folksam 0771-960 960.

17.6 Avgifter/tävlingstillstånd

NT

17.6.1 VM/EM

NT

Avgift: 5 000 kr

Avgift till FIM, UIM respektive FIM Europe tillkommer.

17.6.1.1 Övriga större internationella tävlingar

NT

Avgift, förhandling med Svemo styrelse.

17.6.2 NM

NT

Avgift: 2 000 kr

Avgift för nationella tävlingar tillkommer.

17.6.3 SM/RM

NT

Avgift för nationella tävlingar tillkommer.

BackeSM1 000 kr
DragracingSM/RM1 000 kr
EnduroSM/JSM/DSM2 500 kr
USM0 kr
Lag1 000 kr
IsbanaSM1 000 kr
IsracingSM-final10 000 kr
MinimotoRM0 kr
MotocrossUSM0 kr
JSM1 000 kr
SM MX1/MX2/MX-Women5 000 kr
SM lag1 000 kr
SM MCS (MXS), sidvagn1 000 kr
RM Veteran*1 000 kr
RM Minicross1 000 kr
RM Quad*1 000 kr
SupercrossSMförhandlas med Svemo
RoadracingSM (helg)5 000 kr
SM (endags)2 500 kr
Sandbana2 000 kr
SnöskoterSM Stadion Cross5 000 kr
SM Cross/SM-deltävling1 000 kr
SM Cross final2 500 kr
SM DR kval0 kr
SM backe kval1 000 kr
SM backe final2 500 kr
SM enduro/deltävling1 000 kr
SpeedwaySM senior-, JSM-, USM-final10 000 kr
SuperMotoElit, USM*2 500 kr
RM Quad1 000 kr
TrialSM individuellt1 000 kr
SM lag1 000 kr
SM X-Trial1 000 kr
VattensporternaRM/SM1 000 kr
* Ingen avgift om RM-tävlingen arrangeras av samma arrangör/dag som SM eller JSM.

17.6.4 Nationella/internationella tävlingar, övriga

NT
Samtliga sporter1 400 kr/tävling
Guldhjälm (som ej samarrangeras med nationell/internationell tävling)1 100 kr/tävling

17.6.5 Speedway serieavgift

NT
Elitserien40 000 kr
Allsvenskan10 000 kr
Div 15 000 kr
Div 1 (som reservlag)2 000 kr
Ungdom (om man endast har ungdomslag)3 000 kr

Inom ramen för serieavgiften i speedway arrangerar klubbarna så många nationella tävlingar de önskar, inklusive ungdom.

17.6.6 Enklare tävling

NT

Avgift: 1 100 kr/dag

17.6.7 Klubbtävling

NT

Avgift: 0 kr/dag

17.7 Banlicenser

NT

Gäller ej vattensporterna.

17.7.1

NT

Banlicens inkluderar motortävlingsförsäkring, olycksfallsförsäkring för förare t.o.m. 12 år, funktionärer, lagledare och mekaniker.

17.7.2 Klassificering av banor inom Svemo

NT

Klass A: Godkänd för all tävlingsverksamhet, men vid internationella Mästerskapstävlingar krävs homologering av FIM och FIM Europe.

Klass B: Godkänd endast för nationella tävlingar inkl. JSM, RM dock ej SM.

Klass C: Godkänd endast för publikfria tävlingar (t.ex. Enklare- och Klubbtävlingar)

Klass D: Godkänd endast för guldhjälm- och ungdomsklasser.

Klass E: Godkänd endast för träning. Uppvisning kan ske på befintliga banor oavsett klassificering.

17.7.3 Avgifter för banlicens

NT

17.7.3.1

NT

Dragracing, Flat Track, Isbana, Backe, Long Track, Isracing, Motocross, Roadracing,
Snöskoter, Speedway, Supermoto:

Tävlingsbanor (Klass A, B, C, D)
Banlicens gällande 3 år5 000 kr
Banlicens gällande 2 år4 000 kr
Banlicens gällande 1 år2 000 kr
Tävlingsbanor (Klass E)
Banlicens gällande 3 år4 000 kr
Banlicens gällande 2 år3 000 kr
Banlicens gällande 1 år2 000 kr

17.7.3.2

NT

Roadracing SSP 300, minimoto och enduro-, trial-, ATV-område.

Banlicens gällande 3 år2 700 kr
Banlicens gällande 1 år1 400 kr

17.7.3.3

NT

Tävlings-, Träningsbana eller uppvisning (alla sporter förutom vattensporterna)

Banlicens gällande vid ett arrangemang1 400 kr

17.7.3.4 Aktivitetsområde utanför permanent anläggning

NT
Banlicens tillfällig och 1 år1 400 kr
Banlicens 2 år2 700 kr
Barn och ungdomavgiftsfri

17.8 Klubbövergång

NT
Klubbövergångsavgift300 kr
Guldhjälm, t.o.m. 11 år0 kr

17.9 Översikt över försäkringsskyddet

NT
Olycksfallsförsäkrad genomFörsäkrad genom
Licenserad förare/passagerare/
minder/navigatör
Förarlicens, trafikförsäkring,
enduro-/trialförsäkring
Motortävlingsförsäkring,
alt. trafikförsäkring och ansvarsförsäkring för vattensport
Olicenserad förare t.o.m. 12 årBanlicensMotortävlingsförsäkring
FunktionärRF:s grundförsäkring, trafikförsäkring
alt. motortävlingsförsäkring
Motortävlingsförsäkring
RF:s grundförsäkring och ansvarsförsäkring för vattensport
Publik/allmänhetMotortävlingsförsäkring
alt. trafikförsäkring
**Motortävlingsförsäkring
alt. trafikförsäkring och ansvarsförsäkring för vattensport. Egen ansvarsförsäkring (t ex hemförsäkring)
Arrangör/personskadaMotortävlingsförsäkring
alt. trafikförsäkring
Motortävlingsförsäkring
alt. RF:s grundförsäkring
Arrangör/sakskadaEgna sakförsäkringarMotortävlingsförsäkring
RF:s grundförsäkring
Mekaniker* RF:s grundförsäkringEv. egna försäkringar

RF:s Grundförsäkring: Ansvaret i RF:s Grundförsäkring bygger på att skadeståndet ställs mot förening/arrangör dvs. ingen ”fysisk person” är ansvarsförsäkrad genom RF:s Grundförsäkring.

* RF:s Grundförsäkring gäller under förutsättning att mekaniker har uppdrag av ideell karaktär och är medlem i till Svemo ansluten klubb.

** Tillämpning av Motortävlingsförsäkring eller Trafikförsäkring avgörs efter utredning. Vid skada ska händelsen rapporteras till tävlingsledningen och anmälan göras till skadeservice@if.se. Anmälan ska kompletteras med intyg från tävlingsledning att olyckan skett under tävling, vem som skadats och dennes funktion/uppgift under tävlingen).   

För försäkringsfrågor kontakta:

Magnus ÖunapuuMotortävling/ansvarsförsäkring , fordon, fastigheter070-888 58 68
magnus.ounapuu@soderbergpartners.se
Henrik OlofssonLicensförsäkring, personförsäkring,
elitförsäkring, tilläggsförsäkring
073-060 36 03
henrik.olofsson@soderbergpartners.se

18. BILAGA B – FUNKTIONÄRS- OCH LEDARLICENS

NT

18.1 Allmänt

NT

Svemo har rätt att för alla nationella och internationella tävlingar kräva licens för samtliga till tävlingsledningens hörande funktionärer samt att fastställa de krav, som ska uppfyllas för erhållande av funktionärs- och ledarlicenser. För att ansöka om funktionärs- och lagledarlicenser krävs att den sökande är medlem i Svemo ansluten klubb samt av klubben registrerad som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Alla ansökningar ska tillstyrkas av föreningen.

Förändringar med avseende på ”1.2 Licenstyper” kan på grund av förändrad licensstruktur komma att ändras inför 2025. Detta medför också förändringar i ”1.3.1 Minimiålder” och ”2.1 Kompetenskrav”.

Förändringar i ”4. Tränarlicenser/barnledarlicenser” kan på grund av tränarlicenser i ytterligare sporter samt ytterligare licensnivåer komma att ändras inför 2025.

18.1.1 Tidsbegränsning

NT

Licensen gäller ett kalenderår. Innehavaren av giltig funktionärs- respektive ledarlicens erbjuds automatiskt vid periodskiftet licens för nästkommande kalenderår om inte licenstypen föreskriver annat (se nedan).

18.1.2 Licenstyper

NT
Nationella licenser
Tävlingsfunktionär
Tävlingsledare
Domare/Supervisor
Chefstekniker
Tekniker
Mätfunktionär
Räddningsfunktionär
Lagledare
Tränare
Barnledare
Internationella licenser
Sporting Steward
Clerk of the course
Referee
Technical Steward
Timekeeper
Environmental Steward
Cheif Medical Officer (vid vissa tävlingar)

18.1.3 Ålder

NT

18.1.3.1 Minimiålder

NT

Tävlingsfunktionär ska lägst ha fyllt 15 år.

Domare, supervisor, jurymedlem, tävlingsledare, chefstekniker, lagledare ska lägst ha fyllt 18 år.

Barnledare respektive tränare ska lägst ha fyllt 15 år, dock lägst 18 år för att självständigt ansvara för  träningsverksamhet samt godkänna utbildning som genererar licens.

18.1.3.2 Maxålder

NT

Maxålder för funktionärslicenser, se respektive Specialreglemente (SR).

18.1.4 Försäkringar

NT

Innehavare av funktionärs- och ledarlicens är kollektivt olycksfallsförsäkrad och ansvarsförsäkrad genom Riksidrottsförbundet:s (RF:s) Grundförsäkring (Folksam).

18.1.5 Licensavgift

NT

Licensavgiften är 85 kr/år för funktionärslicenser, tränar- och barnledarlicenser.

18.1.6 Byte av klubb

NT

Byte av klubb för innehavare av funktionärs- och ledarlicens kan ske när som helst under året under förutsättning att licensinnehavaren och den tidigare klubben inte slutit annat bindande avtal om detta.

Funktionär/tränare/barnledare som har licens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb ska registrera detta i sin profil i Svemo TA.

18.1.7 Svemo har rätt att återkalla redan utfärdade funktionärs- och ledarlicenser

NT

18.1.7.1

NT

Återkallande kan gälla hela licensen eller del av eller viss behörighet.

18.1.8 Begränsat registerutdrag

NT

Alla funktionärer som har direkt och regelbunden kontakt med barn ska i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn visa upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Detta gäller alltid för samtliga personer i ett räddningsteam som verkar i verksamhet sanktionerad av förbundet.

18.2 Funktionärslicenser

NT

18.2.1 Kompetenskrav

NT

18.2.1.1 Tävlingsfunktionär

NT

18.2.1.1.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.1.2

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått funktionärskurs för tävlingsfunktionär för aktuell sport. Behörig kursledare är person med giltig tävlingsledarlicens i aktuell sport om inget annat anges i respektive SR.

18.2.1.1.3

NT

Sökande ska ha ansökt om tävlingsfunktionärslicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.1.4

NT

Person som tidigare innehaft tävlingsfunktionärslicens, men där den inte längre är aktiv kan få tillbaka den om han/hon varit utan licensen under högst en 3-årsperiod. Har det gått längre tid måste personen gå ny funktionärsutbildning för aktuell sport.

18.2.1.2 Tävlingsledare

NT

18.2.1.2.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.2.2

NT

Sökande ska ha genomgått tävlingsfunktionärsutbildning med godkänt resultat i aktuell sport. I dragracing kan sökande som alternativ ha SBF tävlingsledarlicens A eller B.

18.2.1.2.3

NT

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått tävlingsledarutbildning.

18.2.1.2.4

NT

Sökande ska ha haft uppdrag i tävlingsledningen som motsvarar uppdraget som biträdande tävlingsledare (dock utan att formellt vara biträdande tävlingsledare) vid minst tre tävlingar. Uppdrag från internationell, nationell eller enklare tävling räknas. Uppdrag från klubbtävling räknas inte. Tre praktiska uppdrag per sport som ansökan avser krävs. Inget uppdrag får vara äldre än 36 månader vid ansökningsdatum. Minst två av uppdragen ska genomföras efter att tävlingsledarutbildningen slutförts med godkänt resultat och giltig tävlingsfunktionärslicens ska finnas i sporten.

18.2.1.2.5

NT

Sökande ska ha ansökt om tävlingsledarlicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.2.6

NT

För att behålla tävlingsledarlicensen måste tävlingsledaren genomgå fortbildning minst en gång under tävlingsledarens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.2.7

NT

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att personen inte genomgått fortbildning, kan få tillbaka tävlingsledarlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad.

Har det gått längre tid måste personen gå ny tävlingsledarutbildning, och ny licensansökan ska skickas in till Svemo licensavdelning.

Om en person har aktiv tävlingsledarlicens i annan sport kan han/hon gå fortbildning i den nedklassade sporten även under senare behörighetsperioder än den första som nedklassad.

18.2.1.2.8

NT

Person som har giltig tävlingsledarlicens i en sport kan söka tävlingsledarlicens i annan sport om han/hon går tävlingsfunktionärsutbildning med godkännande och har haft uppdrag i tävlingsledningen som motsvarar uppdraget som biträdande tävlingsledare (dock utan att formellt vara biträdande tävlingsledare vid minst tre tävlingar i den nya sporten. Uppdrag från internationell, nationell eller enklare tävling räknas. Uppdrag från klubbtävling räknas inte. Inget uppdrag får vara äldre än 36 månader vid ansökningsdatum. Sökande ska ha genomgått tävlingsfunktionärsutbildning med godkänt resultat i sporten innan uppdragen genomförs.

18.2.1.3

NT

Domare/Supervisor

18.2.1.3.1

NT

Licensen/behörigheten utfärdas efter tillstyrkan av respektive sportsektion/sportansvarig.

18.2.1.3.2

NT

Sökande ska inneha tävlingsledarlicens i aktuell sport.

18.2.1.3.3

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått utbildning för domare/supervisor.

18.2.1.4 Tekniker

NT

18.2.1.4.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes förening.

18.2.1.4.2

NT

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.4.3

NT

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått teknikerutbildning.

18.2.1.4.4

NT

Sökande ska ha ansökt om teknikerlicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.4.5

NT

För att behålla teknikerlicensen måste teknikern genomgå fortbildning minst en gång under teknikerns individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.4.6

NT

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka teknikerlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för tekniker.

18.2.1.5 Mätfunktionär

NT

18.2.1.5.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes förening.

18.2.1.5.2

NT

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.5.3

NT

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått mätfunktionärsutbildning.

18.2.1.5.4

NT

Sökande ska ha ansökt om mätfunktionärslicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.5.5

NT

För att behålla mätfunktionärslicensen måste mätfunktionären genomgå fortbildning minst en gång under mätfunktionärens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.5.6

NT

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka mätfunktionärslicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för mätfunktionär.

18.2.1.6 Räddningsfunktionär

NT

18.2.1.6.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes förening.

18.2.1.6.2

NT

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.6.3

NT

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått räddningsfunktionärs-utbildning.

18.2.1.6.4

NT

Sökande ska ha ansökt om räddningsfunktionärslicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.6.5

NT

För att behålla räddningsfunktionärslicensen måste räddningsfunktionären genomgå fortbildning minst en gång under räddningsfunktionärens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.6.6

NT

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka räddningsfunktionärslicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för räddningsfunktionär.

18.2.1.7 Chefstekniker (gäller endast dragracing, roadracing, track racing, vattensporterna)

NT

18.2.1.7.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.7.2

NT

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport. I dragracing kan sökande som alternativ ha SBF teknikerlicens A eller B.

18.2.1.7.3

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått utbildning för chefstekniker i aktuell sport.

18.2.1.7.4

NT

Sökande ska ha ansökt om chefsteknikerlicens inom 36 månader från kurstillfället.

18.2.1.7.5

NT

För att behålla chefsteknikerlicensen måste chefsteknikern genomgå fortbildning minst en gång under chefsteknikerns individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.7.6

NT

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär (eller tekniker för vattensporterna) p.g.a. att han/hon inte genomgått fortbildning, kan få tillbaka chefsteknikerlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny utbildning för chefstekniker.

18.2.1.8 Lagledare (gäller endast track racing)

NT

18.2.1.8.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.8.2

NT

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.8.3

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått utbildning för lagledare i aktuell sport.

18.2.1.8.4

NT

Sökande ska ha ansökt om lagledarlicens inom 36 månader från kurstillfället.

18.2.1.8.5

NT

För att behålla lagledarlicensen måste lagledaren genomgå fortbildning minst en gång under lagledarens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.8.6

NT

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka lagledarlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för lagledare.

18.3 Internationella funktionärer

NT

18.3.1 Kompetenskrav

NT

18.3.1.1

NT

Licensen erhålls för en treårsperiod och utfärdas av FIM/FIM Europe efter godkänt prov och tillstyrkan av Svemo.

18.3.1.2

NT

Sökande ska på nationell nivå, utan anmärkning ha tjänstgjort i den befattningen som licensansökan avser.

18.3.1.3

NT

Sökande ska inneha nationell licens för funktionen i fråga. Finns ingen nationell motsvarighet prövas varje enskilt förslag av Svemo styrelse.

18.3.1.4

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått ett internationellt seminarium.

18.3.1.5

NT

Sökande ska klara kommunikation på något av de officiella språken (engelska eller franska).

18.3.1.6

NT

Sökande ska i övrigt äga de kvalifikationer som erfordras för att fungera i vederbörande befattning vid internationella tävlingar.

18.4 Tränarlicenser/Barnledarlicenser

NT

18.4.1 Tränarlicens Motocross

NT

18.4.1.1

NT

Kompetenskrav

18.4.1.1.1

NT

Tränare nivå 1 i motocross

18.4.1.1.1.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.1.1.1.2

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU Grundutbildning för tränare alternativt RF – SISU Grundtränarutbildning, GTU nivå 1 och därefter Svemo tränarutbildning nivå 1 motocross.

18.4.1.1.1.3

NT

Sökande ska ha ansökt om tränare nivå 1 motocross inom 36 månader från avslutad utbildning. (Svemo delen).

18.4.1.1.2

NT

Tränare nivå 2 motocross

18.4.1.1.2.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan från den sökandes klubb.

18.4.1.1.2.2

NT

Sökande ska inneha tränarlicens nivå 1 motocross

18.4.1.1.2.3

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU Fortsättningsutbildning för tränare alternativt RF – SISU Grundtränarutbildning, GTU nivå 2 och därefter Svemo tränarutbildning nivå 2 motocross.

18.4.1.1.2.4

NT

Sökande ska ha ansökt om tränarlicens nivå 2 motocross inom 36 månader från avslutad Svemo-utbildning.

18.4.1.2

NT

Befogenheter (motocross)

18.4.1.2.1

NT

Licens tränare nivå 1 samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 motocross ger befogenhet att:

 • vara examinator vid licensuppkörning, ej Guldhjälm, inom den egna klubben.
 • ansvara för ledarledda träningar/utbildningstillfällen.
 • får besluta om samkörning av klasser i enlighet med SR motocross.

18.4.1.2.2

NT

Licens tränare nivå 2 samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 motocross ger befogenhet att:

 • genomföra samtliga punkter enligt 4.1.2.1.
 • utses till tränare med distrikts- och förbundsuppdrag.

18.4.1.2.3

NT

Motocrossektionen äger rätt att göra avsteg från regler om befogenheter i 4.1.2.2

18.4.2 Tränarlicens Enduro

NT

18.4.2.1

NT

Kompetenskrav

18.4.2.1.1

NT

Tränare nivå 1 enduro

18.4.2.1.1.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.2.1.1.2

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU Grundutbildning för tränare alternativt RF – SISU Grundtränarutbildning, GTU nivå 1 och därefter Svemo tränarutbildning nivå 1 enduro.

18.4.2.1.1.3

NT

Sökande ska ha ansökt om tränarlicens nivå 1 enduro inom 36 månader från avslutad Svemo-utbildning.

18.4.2.2

NT

Befogenheter

18.4.2.2.1.

NT

Licens tränare nivå 1 enduro ger befogenhet att:

 • ansvara för ledarledda träningar/utbildningstillfällen.
 • får besluta om samkörning av klasser i enlighet med SR enduro.

18.4.3

NT

Tränarlicens Speedway

18.4.3.1

NT

Kompetenskrav

18.4.3.1.1

NT

Tränarlicens 1 (klubbtränare)

18.4.3.1.1.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.3.1.1.2

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått tränarkurs speedway omfattande fysiologi, mc-teknik och ledarskap/prestationspsykologi.

18.4.3.1.1.3

NT

Sökande ska ha ansökt om tränarlicens 1 inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.4.3.2

NT

Befogenheter (speedway)

18.4.3.2.1

NT

Tränarlicens 1 (klubbtränare) samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 ger befogenhet att vara examinator vid licensuppkörning.

18.4.4 Barnledarlicens (motocross, enduro, speedway, trial, snöskoter)

NT

18.4.4.1

NT

Kompetenskrav

18.4.4.1.1

NT

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.4.1.2

NT

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU
Grundutbildning för tränare alternativt RF – SISU Plattformen och därefter Svemo barnledarutbildning i den eller de sporter där barnledaren önskar ansöka om licens.

18.4.4.1.3

NT

Sökande ska ha ansökt om barnledarlicens inom 36 månader från avslutad Svemo-utbildning.

18.4.4.2

NT

Befogenheter (barnledarlicens)

18.4.4.2.1

NT

Barnledarlicens samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 ger befogenhet att vara examinator vid guldhjälmsutbildning/ uppkörning för barn under 12 år och deras vårdnadshavare den eller de sporter barnledaren innehar barnledarlicens. Barnledare kan vara utbildare/examinator vid guldhjälmsutbildning/uppkörning i annan klubb som barnledaren är medlem och aktiv i. En förutsättning är att barnledaren är inlagd i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

19. BILAGA C – KLUBBTÄVLING

NT

19.1 Syfte

NT

Tävlingsformen klubbtävling finns för att Svemo anslutna klubbar på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna anordna tävlingar för klubbens egna förare/medlemmar.

19.2 Arrangör

NT

Svemo anslutna klubbar.

19.3 Ansökan om tävling

NT

Tävling ska ansökas genom Svemo TA. Där ska uppgifter om datum, plats/bana, sport och tävlingsledarens namn anges. Ansökan ska göras senast 1 vecka före tävling. Ingen tillståndsavgift ska erläggas.

19.4 Tävlingsledare

NT

Tävlingsledare ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens. Vid klubbtävlingar kan en person vara tävlingsledare i annan sport än den licensen är utfärdad för, förutsatt att tävlingsledaren sätter sig in i och följer aktuell sports specialreglemente.

19.5 Deltagare klubbtävling

NT

19.5.1

NT

Förare som innehar giltig nationell Svemo förarlicens (helårs eller tillfällig) kan delta i Klubbtävling under förutsättningen att föraren är medlem i klubben och att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

Tävlingsledaren avgör om tävlande behöver förarlicens i aktuell sport, om inte Specialreglementet (SR) anger annat.

19.5.2

NT

Om en förare med nationell licens är medlem i fler än en klubb får föraren delta i klubbtävlingar i samtliga dessa klubbar, förutsatt att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

19.5.3

NT

Förare som innehar klubblicens får endast delta i klubbtävling arrangerad av den klubb/sport där förarens klubblicens är registrerad. För deltagande i andra Svemo anslutna klubbars klubbtävling ska föraren uppgradera sin licens till lägst baslicens. Medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

19.6 Genomförande av klubbtävling

NT

Klubbtävling ska arrangeras i överensstämmelse med tillämpliga delar av

Nationellt Tävlingsreglemente (NT) och respektive sports Specialreglemente (SR). Samarrangemang med en annan Svemo ansluten klubb är endast tillåtet om tävlingarna arrangeras separat och förare från de olika klubbarna inte kör samtidigt på banan. Tävling där förare har licens för olika klubbar och tävlar samtidigt på banan ska arrangeras som enklare tävling eller nationell tävling.

20. BILAGA D – SKYDDSHJÄLMAR

NT

20.1 Allmänna hjälmbestämmelser

NT

Hjälmar som används i tränings- och tävlingssammanhang ska vara godkända
enligt någon av följande internationella standarder:

EUROPEECE 22-05 or ECE 22-06 (only ”P” type Full face)
JAPANJIS T 8133:2015 (only ”Type 2 Full face
USASNELL M2015 or SNELL M2020D or SNELL M2020R

Exempel på hjälmmärkningar redovisas nedan, (för Europa anges även det landsnummer som har beviljat godkännandet):

EUROPE
051406/P – 1952

061406/P -1952
JAPAN
USA

För information: Från och med 2024-01-01 rekommenderas vid FIM och FIM Europe Mästerskapstävlingar FIM homologerade hjälmar enligt FRHPhe-02 (med en giltig FIM-homologerad märkning). Dessa hjälmar kommer att vara obligatoriska från 2026-01-01. Alla andra hjälm standarder kommer då att vara förbjudna vid dessa tävlingar. En lista över godkända FIM-homologerade hjälmar finns på www.frhp.org

20.2 Hjälmtyper

NT

Skyddshjälmar finns i två typer och benämns enligt nedan:

P = Full face eller Integralhjälm

J = Jet- eller Pilothjälm

20.3 Checklista för besiktningspersonal vid kontroll av hjälmar

NT

1.Hjälmen ska uppfylla de allmänna hjälmbestämmelserna i NT.
2.Hjälmen ska ha en god passform och inte kunna vrida sig på huvudet.
3.Hjälmen ska vara hel, större skrapskador eller skador genom lacklager och ytterhölje är inte godkänt.
4.Hjälm som tappat sin stabilitet eller fått uppenbara skador i skydds-materialet är inte godkänd.
5.Skada i form av intryckningar/krackeleringar i hjälmens innanmätets stötupptagande material är inte godkänt.
6.Hjälmens standard märkning sitter oftast på hakremmen eller i dess närhet, men kan finnas på andra ställen beroende på hjälmfabrikat. Hittar ni inte märkningen, be hjälminnehavaren att visa vart märkningen sitter.

1. FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER

Följande benämningar, förkortningar och definitioner kan förekomma i Svemo Nationellt Tävlingsreglemente med tillhörande Specialreglementen och ska användas i alla andra handlingar gällande svensk motorsport.
Med motorsport i detta regelverk menas den motorsport som organiseras av Svemo.

1.1 Fordon

Förkortningar och definitioner på fordon som till alla delar uppfyller de krav som Svemo fastställer.

1.1.1 Solomotorcykel

Motorcykel med två hjul

1.1.2 Motorcykel med sidvagn (Mcs)

Motorcykel med två hjul och sidvagn.

1.1.3 Snöskoter

Banddrivet fordon.

1.1.4 Quad/ATV

Fyrhjuligt fordon med styre.

1.1.5 Båtar/aquabike – definieras
1.2 Motorsporttävling

Sportevenemang eller serie av sådana i vilka de tävlande i samband med framförandet av fordon jämför sina resultat antingen inbördes, i tidshänseende eller försöker uppfylla vissa i förväg fastställda prestationskrav. Tävlingar indelas i hastighetstävlingar och övriga, där med hastighetstävling menas sådant arrangemang vid vilket hastigheten är den enda för resultatet avgörande faktorn. Tävlingar betecknas dessutom med ett av följande huvudalternativ:

1.2.1 Nationell tävling

Tävling till vilken inbjuds enbart förare och passagerare licensierade genom klubb, ansluten till Svemo, DMU, SML, NMF och MSI.

1.2.1.1 Guldhjälmstävling

Nationell tävlingsverksamhet för barn som innehar Guldhjälmslicens utfärdad av Svemo.

1.2.1.2 Enklare tävling

Regler för enklare tävling finns i respektive SR.

1.2.1.3 Klubbtävling

Tävling i vilken endast klubbens medlemmar/förare som innehar giltig tävlingslicens får delta. Regler finns i bilaga C till NT, eller i respektive SR.

1.2.2 Internationell tävling

Tävling som är inskriven i FIM/UIM/FIM Europe tävlingskalender, där förare kan delta med vederbörligt starttillstånd från sin federation.

1.2.3 Tävlingsdiscipliner
1.2.3.1 Dragracing

Accelerationstävling med motorcykel (solo) eller snöskoter på is, snö-, gräs- eller asfaltunderlag över ¼ eller 1/8 engelsk mil, alternativt 1000 eller 500 fot.

1.2.3.1.1 Speedrun

Tävling för högst uppnådd sluthastighet över sträckorna 1/4 engelsk mil eller 1000 fot.

1.2.3.2 Enduro

Endurotävling avgörs huvudsakligen genom att, på inom angiven tid köra en angiven och/eller markerad tävlingssträcka samt på specialsträckor och specialprov köra på snabbast tid.

1.2.3.3 Backe

Hastighetstävling uppför en backe.

1.2.3.3.1 Hillclimb

Tävling där längsta möjliga sträcka ska avverkas uppför en brant backe.

1.2.3.4 Track Racing

Överordnad benämning av Track Racingtävlingar.

1.2.3.4.1 Långbana

Hastighetstävling på längre ovalbana, t.ex travbana.

1.2.3.4.2 Isracing

Hastighetstävling på ovalbana där ytbeläggningen består av isunderlag.

1.2.3.4.3 Speedway

Hastighetstävling på ovalbana där ytbeläggningen består av malen granit, slagg eller annat finfördelat material.

1.2.3.4.4 Flat Track

Hastighetstävling på speedwaybana med modifierade motocrossmotorcyklar.

1.2.3.5 Isbana

Hastighetstävling på isunderlag på bana med omväxlande höger och vänsterkurvor.

1.2.3.6 Motocross och Minicross

Hastighetstävling med höjdskillnader och varierande underlag på motocrossbana.

1.2.3.7 Supermoto

Hastighetstävling på bana där ytbeläggningen består av asfalt eller asfalt i kombination med jord/grus etc.

1.2.3.8 Roadracing och Minimoto

Hastighetstävling på bana där ytbeläggningen består av asfalt.

1.2.3.9 Trial

Tävling där utslag erhålls huvudsakligen genom de tävlandes förmåga att framföra tävlingsfordonet i kontrollerade sektioner.

1.2.3.10 Motorcykelboll

Bollspel mellan två lag vars deltagare under spelet kör motorcykel.

1.2.3.11 Stubbrace

Tävling på i huvudsak plan åkermark/gräs, med omväxlande höger och vänsterkurvor.

1.2.3.12 Watercross

Hastighetstävling på öppet vatten med snöskoter.

1.2.3.13 Touring

Landsvägsregistrerade motorcyklar. Mc- och snöskoterverksamheten administreras av Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) respektive Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED).

1.2.3.14 Aquabike

Tävling med aquabike (även känt som vattenskoter och jetski) på bana eller öppet vatten.

1.2.3.15 Offshore

Tävling med båtar på öppet vatten mellan olika kontroller. I en offshorebåt finns både förare och navigatör.

1.2.3.16 Rundbana

Tävling med båtar på en bana. I en rundbanebåt är föraren ensam.

1.2.3.17 Svävare

Tävling som körs med svävare på en bana som kan gå på både vatten och land.

1.2.4 Rekordförsök

Försök att på kortast möjliga tid avverka en viss sträcka eller att under en viss tid avverka längsta möjliga sträcka, eller att uppnå högsta möjliga hastighet över en viss sträcka.

1.2.5 Träning

All körning på bana som inte är tävling eller uppvisning är att anse som träning. Vid all träning på bana krävs alltid giltig förar- navigatörslicens. Se även kapitel 16.

1.2.6 Uppvisning

Uppvisning omfattar all körning med fordon enligt NT, utan tävlings- eller träningsmoment. Enligt FAP 512-1/-2 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana och terräng) likställs uppvisning med tävling. FAP gäller ej för vattensporterna.

1.3 Tävlingsbana

Permanent eller tillfällig bana som används för tävling.

1.4 Tävlingssträcka

Den sträcka som ska följas av de tävlande.

1.5 Sluten depå (Parc fermé)

Sådant avspärrat depåområde till vilket tillstånd för tillträde ges endast speciellt avdelade funktionärer och förare då de avlämnar eller hämtar sina fordon. För fordon uppställda i sluten depå åligger det arrangören att teckna brand- och stöldförsäkring. Se respektive SR för eventuella sportspecifika regler.

1.6 Tävlingstillstånd

Av Svemo utfärdat tillstånd att organisera och genomföra en eller flera tävlingar.

1.7 Tävlingsarrangör

Organisation sanktionerad av Svemo.

1.8 Tävlingsledare

Den för tävlingen högst ansvarige funktionären.

1.9 Klubb/förening

Organisation som enligt Svemo och RF stadgar tillhör Svemo.

1.10 Klubbmedlem

Person som enligt ifrågavarande klubbs stadgar tillhör klubben.

1.11 Jury/jurymedlem

Övervakande organ vid tävling, med högsta överinseende över tävlingens genomförande.
För vattensporter se SR.

1.12 Domare/Supervisor
1.12.1 Domare

Domaren är utsedd av Svemo, med högsta överinseende över tävlingens genomförande och kan även vara verkställande under del av tävlingen.

1.12.2 Supervisor

Supervisor utsedd av Svemo, har högsta överinseende över tävlingens genomförande. Supervisorn har övervakande funktion under tävlingen.

1.13 Funktionär

Person som övervakar, leder, administrerar eller organiserar träning/tävling, eller del därav.

1.14 Funktionärslicens

Av Svemo utfärdad handling vilken berättigar till tjänstgöring vid träning/tävling i omfattning som Svemo beslutar.

1.15 Förare

Person som framför fordonet vid tävling/träning.

1.16 Förarlicens

Av Svemo utfärdad handling, vilken berättigar till deltagande i träning/tävling som förare.

1.17 Passagerare

Person som medföljer på sidvagnsmotorcykel.

1.18 Passagerarlicens

Av Svemo utfärdad handling, vilken berättigar till deltagande som passagerare vid träning/tävling.

1.19 Minder

Person som assisterar en trialförare under träning och tävling.

1.20 Minderlicens

Utfärdas till minder som assisterar förare med Svemo triallicens

1.21 Navigatör

Person som inte är förare i en båt.

1.22 Navigatörslicens

Av Svemo utfärdad handling vilket berättigar till deltagande i träning/tävling som navigatör.

1.23 Vårdnadshavare

Person vars närvaro krävs vid tävling och träning för minderårig.

1.24 Tävlande

Föraren och i förekommande fall passageraren, minder eller navigatör.

1.25 Team-företagarlicens

Av Svemo utfärdad handling vilken berättigar innehavaren att i förekommande fall registreras i startlista, program och resultatlista. Se Bilaga A i NT.

1.26 Nationellt tävlingsreglemente (NT)

Generellt tävlingsreglemente gällande för all nationell tränings-/tävlingsverksamhet inom Svemos ram i Sverige. NT gäller före specialreglemente (SR) om inte NT tillåter avsteg i SR.

1.27 Specialreglemente (SR)

Till NT kompletterande bestämmelser gällande för viss tävlingssport.

1.28 Tilläggsregler (TR)

Detaljbestämmelser som tillika med NT och SR gäller för specifik tävling.

1.29 Svemo

Svenska Motorsportförbundet – av RF/FIM Europe/FIM/UIM officiellt erkänd organisation för svensk motorsport.

1.30 RF

Sveriges Riksidrottsförbund, till vilket Svemo är anslutet. RF har överinseende över all motorsport som bedrivs av till Svemo anslutna klubbar.

1.31 FIM Europe

Fédération Internationale de Motocyclisme Europe, den Europeiska Motorcykelfederationen till vilken Svemo är ansluten.

1.32 FIM

Fédération Internationale de Motocyclisme – den Internationella Motorcykelfederationen till vilken Svemo är ansluten.

1.33 UIM

Union Internationale Motonautique, den internationella organisationen för racing med racerbåt och aquabike vilken Svemo är ansluten till.

1.34 SMC

Sveriges MotorCyklister. Medlemsförening i Svemo med särskild roll enligt avtal, vad gäller touringfrågor och internationellt arbete.

1.35 SNOFED

Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation. Adjungerad till Svemo i touringfrågor gällande snöskoter.

1.36 IdrottsAB

Tävlingsverksamhet som bedrivs i bolagsform.

1.37 Tävlingsbestraffning

Bestraffning som utdöms vid tävling och kan vara:

 • Tillrättavisning
 • Straffavgift
 • Uteslutning ur heat/tidstillägg eller motsvarande.
 • Uteslutning ur tävling.
1.38 Förbundsbestraffning

Förseelser vid tävling eller i anslutning till den idrottsliga verksamheten kan av vem som helst anmälas till förbundsbestraffning, som handläggs enligt RF Stadgar 14 Kap och kan vara:

 • Tillrättavisning
 • Böter
 • Avstängning under utredning
 • Avstängning
1.39 Protest

Formell anmälan om handling eller underlåtenhet till vilken tävlingsarrangör, verkställande funktionär eller tävlande gjort sig skyldig och inlämnad av härav direkt berörd person.

1.40 Vädjan/överklagan

Formell anhållan till högre instans om ändring av beslut fattat av lägre instans.

1.41 Force majeure

Oberäkneligt hinder, oundviklig tilldragelse, naturhinder, tvingande nöd, laga förfall.

1.42 Svemo TA

Databaserat system inom Svemo för tävlingsadministration.

1.43 IdrottOnline

Ett inom RF gemensamt databaserat verksamhetssystem för svensk idrott.

1.44 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av tävlingsregler i NT eller i respektive SR får Svemo ta ut en sanktionsavgift.

1.45 Antidoping Sverige-ADSE

Antidoping Sverige är sedan 2021 Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

2. MOTORSPORTENS LEDNING

För den direkta ledningen av olika verksamheter och tävlingar tillsätts funktionärer i enlighet med detta NT (Nationella Tävlingsreglemente), aktuella SR (Special Reglemente) och TR (Tilläggsregler) och i övrigt enligt de bedömanden som görs av Svemo och tävlingsarrangören. Dessa funktionärer är antingen övervakande eller verkställande.

2.1 Övervakande funktionärer

Till övervakande funktionärer räknas domare, supervisor och tävlingens jury. Dessa ska vara medlem i Svemo ansluten klubb.

 1. Inom tävlingssporter där en-domarsystem tillämpas med en verkställande domare (bl.a. Track Racing), är domaren övervakande intill tävlingens första heat/start då hon/han övergår till att vara verkställande vad avser skeendet på tävlingsbanan. Efter det sista heatets avslutande/målgång återgår hon/han till övervakande funktion.
 2. I övriga tävlingssporter tillämpas jury, där tävlingens supervisor är ordförande, men juryfunktionen kan ersättas av enbart supervisor, som då ensam har den övervakande funktionen.
 3. Vad som sägs om jury i detta reglemente gäller också i tillämpliga delar för:
  – Domaren vid tävlingar enligt en-domarsystem.
  – Supervisor som ersätter juryfunktionen.
 4. Domare/supervisor, utsedd av Svemo för speciell tävling, är Svemo officiella representant med de rättigheter och skyldigheter detta medför. Det är normalt Svemo sportsektion/sportansvarig eller motsvarande som utser domare/supervisor.
 5. Utsedd tekniker av Svemo Sportsektion/sportansvarig är förbundets särskilda resurs för att företa kontroll av att tävlingsfordon överensstämmer med gällande regelverk vad avser ljudnivåer, bränslen samt övriga tekniska begränsningar. Förutsättningen är att man först informerat tävlingsledare och supervisor/domare eller juryordförande.
  Den utsedda teknikern ska efter utförd kontroll endast informera berörd sektion om ev. regelöverträdelser/felaktigheter, därefter är det sektionen som beslutar om ev. åtgärder.
  Svemo kan förutom den utsedda teknikern också ge annan övervakande funktionär personligt uppdrag att som observatör övervaka nationella tävlingar.
 6. Person som utsetts till domare/supervisor eller att ingå i jury för viss tävling, kan inte samtidigt delta som förare/passagerare/navigatör, vårdnadshavare eller verkställande funktionär under tävlingsdag där man tjänstgör.
 7. I händelse av att Svemo inte finner behörig domare/supervisortill ett visst uppdrag har Svemo möjlighet att utse annan kompetent person till denna funktion för viss tävling samt även utfärda kompletterade regler för uppdraget. Sådan funktionär ska benämnas tf. (tillförordnad) domare/supervisor.
 8. I händelse av att utsedd domare/supervisor inte infinner sig till viss tävling ska arrangören lösa detta med i första hand annan behörig eller om så krävs annan kompetent person. Ersättaren ska överta alla de funktioner och det ansvar som i normala fall åligger domaren/supervisorn. Detta gäller under hela tävlingen, eller tills den ordinarie domaren/supervisorn anländer till tävlingsplatsen och då övertar sin funktion.
 9. Svemo sportsektion/sportansvarig kan besluta att vissa nationella tävlingar kan få genomföras utan av Svemo tillsatt supervisor eller jury, varvid eventuella protester mot fel eller oegentlighet under tävlingen ska avgöras av tävlingsledaren och protest eller vädjan mot tävlingsledarens beslut är inte möjlig. Tävlingsledaren ansvarar då även för att skriva en tävlingsrapport genom Svemo TA.

2.1.1 Tillsättande av jury

För tävlingsformer där sportens Specialreglemente (SR) så kräver ska det tillsättas en jury bestående av ordförande som är supervisor och minst två jurymedlemmar med rösträtt.

2.1.1.1 Juryordförande

Av Svemo utsedd supervisor ska fungera som juryns ordförande.

2.1.1.2 Tillträde till jurysammanträden

Följande funktionärer har, utan rösträtt, tillträde till jurysammanträden (dock ej vid bestraffnings- och protestärenden då har endast juryn och de personer juryn kallar tillträde till jurysammanträdet).

2.1.1.2.1

Medlemmar av Svemo Styrelse.

2.1.1.2.2

Svemo sportansvarig inom det verksamhetsområde tävlingen avser.

2.1.1.2.3

Medlemmar av Svemo sportsektion inom det verksamhetsområde tävlingen avser.

2.1.1.2.4

Av Svemo särskilt utsedd observatör för att övervaka tävlingen.

2.1.1.2.5

Hedersmedlemmar av juryn

2.1.1.2.6

Tävlingsledaren

2.1.1.2.7

Tävlingssekreteraren

2.1.1.2.8

Juryns sekreterare

2.1.1.2.9

Vid tävlingsdeltagande från andra länder ska även av respektive FMN (förarens förbund) utsedd representant äga tillträde till jurysammanträde.

2.1.1.3 Begränsning vid tillsättandet av jurymedlemmar

För tillsättande av jurymedlemmar gäller följande:

2.1.1.3.1

Röstberättigade medlemmar av juryn måste inneha av Svemo utfärdad gällande funktionärslicens inom det verksamhetsområde tävlingen avser. Svemo TA id ska anges i juryrapportens närvarolista.

2.1.1.3.2

Vid nationella och nordiska mästerskapstävlingar samt vid alla landskamper och internationella tävlingar får endast en medlem tillhörande arrangörsklubben ingå som röstberättigad jurymedlem om inte annat anges i SR.

2.1.1.3.3

Röstberättigade medlemmar av juryn utses av arrangören om inte berörd Svemo sportsektion/sportansvarig bestämt annan ordning.

2.1.2 Juryns ansvar
2.1.2.1 Ansvar inför Svemo

Juryn är endast ansvarig inför Svemo.

2.1.2.2 Ansvar för tävlingens organisation

Juryn har inget ansvar för tävlingsorganisationen annat än vad som anges i NT och aktuellt SR.

2.1.3 Juryns övervakningsrätt

Juryn har högsta övervakningsrätt och ska kontrollera att tävlingen till alla delar genomförs i full överensstämmelse med NT, aktuella SR och TR samt i enlighet med det officiella programmet. För vattensporterna se SR.

2.1.4 Juryns befogenheter och skyldigheter

För vattensporterna se SR.

2.1.4.1 Befogenheter säkerhet

Juryn kan föreslå tävlingsledaren att för ökad eller bibehållen säkerhet vidta åtgärder eller förklara hela eller del av tävling ogiltig. Förändringar av banan/anläggningen, måste alltid följa anvisningar enligt polisens författningssamling (FAP). Jury kan inte ålägga tävlingsledare sådana åtgärder, för vilket denne inte kan ta ett juridiskt ansvar.

2.1.4.2 Förbud mot tävlingsdeltagande

Juryn ska förbjuda varje förare eller tävlingsfordon att delta som enligt juryns uppfattning är eller kan utgöra en fara för säkerheten.

2.1.4.3 Avlägsnande från tävlingsområde

Juryn har rätt att från tävlingsbana och/eller tävlingsområde avlägsna varje förare, passagerare och anmälare som vägrar åtlyda av ansvarig funktionär given order.

2.1.4.4 Kvarhållande av tävlingsfordon

Juryn äger rätt att besluta att tävlingsfordon som med skäl kan misstänkas ej överensstämma med gällande regler kvarhålles efter tävlingen under tid som erfordras för undersökning.

2.1.4.5 Dömande instanser
2.1.4.5.1

Juryn är en av dömande instanser som vid en tävling har rätt att avslå eller godkänna varje protest som kan förekomma i anslutning till tävlingen. Protest ska alltid avgöras vid tävlingen och den som är missnöjd med beslutet kan överklaga detta enligt NT 15.2.

2.1.4.5.2

Tävlingsledaren eller domaren vid en-domarsystem (se respektive SR) är den som ska utdöma tävlingsbestraffningar som första instans. Tävlingsledarens beslut kan sedan normalt överklagas till juryn genom protest enligt NT 15.1.

2.1.4.5.3

Juryn äger inte rätt att på eget initiativ utdöma tävlingsbestraffning. Juryn kan efter tävlingsledarens anmälan utdöma tävlingsbestraffning av varje förare, passagerare och anmälare som befinns skyldig till olämpligt uppträdande eller brott mot gällande tävlingsregler.

2.1.4.5.4

Beslut av juryn kan överklagas till Svemo enligt NT 15.2. Är brottet grovt kan det även anmälas till förbundsbestraffning.

2.1.4.5.5

Ingen person får delta vid behandling och beslut om tävlingsbestraffning eller andra beslut, som direkt berör anhörig eller där personen själv är part, så att en jävsituation kan uppstå. Inte heller kan person som deltagit vid behandling och beslut om tävlingsbestraffning, delta vid behandling och beslut i samma ärende i överordnad instans.

2.1.5 Juryns arbetssätt

För vattensporterna se SR.

2.1.5.1 Tid och plats för sammanträde

Ordförande bestämmer med hänsyn till tävlingens karaktär och genomförande, inlämnade protester etc. tid och plats för varje jurysammanträde.

2.1.5.2 Möjlighet att delta vid jurysammanträde

Alla röstberättigade jurymedlemmar ska beredas tillfälle att närvara vid juryns sammanträden.

2.1.5.3 Beslutsmässighet

Juryn är beslutsmässig då ordförande och minst två röstberättigade medlemmar deltar i sammanträdet. Om vid ett sammanträde beslutsmässighet inte föreligger, ska de närvarande utse en eller flera tillfälliga ersättare för de frånvarande, så att de röstberättigades antal blir tre.

2.1.5.4 Röstning

Alla beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande röstberättigade medlemmarna. Om lika röstetal råder, fäller ordförande avgörandet genom att avge sin röst.

2.1.6 Tävlingsrapport

Efter fullbordad tävling ska domare/supervisor/juryn upprätta en tävlingsrapport. Vid klubbtävling, enklare tävling och tävling utan supervisor görs detta av tävlingsledaren. Tävlingsrapporten ska innehålla uppgifter enligt följande regler:

2.1.6.1

Resultat ska rapporteras in till Svemo TA snarast efter tävlingen. Resultat ska av arrangör arkiveras på papper eller datafil i minst 1 år.

2.1.6.2

Protokoll från juryns sammanträden ska av domare/supervisor laddas upp i respektive tävling i Svemo TA alternativt skickas till Svemo kansli.

2.1.6.3

Uppgift om bestraffningar.

2.1.6.4

Uppgift om eventuellt inkomna protester och därav föranledda beslut. Protest i original laddas upp i respektive tävling i Svemo TA alternativt skickas till Svemo kansli.

2.1.6.5

Huvudfakta beträffande eventuellt inträffade olyckor.

2.1.6.6

Juryns uppfattning avseende tävlingens genomförande och tävlingsorganisationens funktion.

2.1.6.7

Övriga uppgifter och upplysningar som av juryn bedöms vara av värde för vidareinformation.

2.1.6.8

Eventuella rekommendationer för kommande tävlingar bör noteras i rapporten.

2.1.6.9

Tävlingsrapporten ska av domaren/supervisorn/juryordföranden/tävlingsledaren, inom 5 dagar efter tävlingen, rapporteras till Svemo TA.

2.2 Verkställande funktionärer
2.2.1

Som verkställande funktionär räknas:

2.2.1.1

Alla funktionärer som ansvarar för tävlingens genomförande. Tävlingsledningen består av chefsfunktionärer till en omfattning som bestäms av arrangören med reservation för Svemo godkännande. Chefsfunktionär får inte delta som förare/passagerare under tävlingsdag där man tjänstgör som funktionär. Funktionär får vid tävling inte utföra andra uppdrag än sådana som ingår i vederbörandes funktion.

2.2.2 Allmänna skyldigheter

Varje funktionär ska vid fastställd tidpunkt anmäla sig för tjänstgöring. Funktionär ska lojalt och med uppmärksamhet utföra de uppdrag som åligger denne enligt gällande reglementen och efter tävlingsledarens anvisningar. Funktionär ska till tävlingsledaren rapportera alla begångna felaktigheter och överträdelser som kommer till vederbörandes kännedom.

2.2.3 Sammanslagning av funktionärsuppdrag

Funktionär kan utses att sköta flera olika funktionärsuppdrag om personen är kvalificerad för detta.

2.2.4 Kvalifikationer för funktionärsuppdrag

För godkännande som funktionär krävs kvalifikationer och funktionärslicensinnehav till en omfattning som fastställts av Svemo att gälla för aktuell tävling. (Se även respektive sports specialreglemente för eventuella tillägg.)

2.2.5 Tävlingsledare

Tävlingsledaren ska leda och genomföra tävlingen i överensstämmelse med de regler som gäller för tävlingen ifråga.

2.2.5.1 Ansvar

Tävlingsledaren är inför Svemo, myndigheter, tävlingens jury och tävlingsarrangören ansvarig för tävlingens administration och ledning samt framföra instruktioner och kontroll av tävlande och funktionärer.

2.2.5.2 Befogenheter och skyldigheter
2.2.5.2.1 Disciplinärt

Tävlingsledaren är under tävling berättigad att på Svemos vägnar vidta sådana, i NT eller aktuellt SR fastlagda disciplinära åtgärder som personen finner nödvändiga.

2.2.5.2.2 Avlägsnande från tävlingsområde

Tävlingsledaren har rätt att från tävlingsbana och/eller tävlingsområde avlägsna person som vägrar följa instruktion från ansvarig funktionär.

2.2.5.2.3 Kontroll av funktionärer

Tävlingsledaren ska försäkra sig om att alla funktionärer är på sina platser och att de är försedda med nödvändig instruktion och utrustning för fullgörande av sina uppdrag. Funktionär ska vara så klädd eller bära sådana kännetecken att det klart framgår att personen är funktionär.

2.2.5.2.4 Kontroll av förare

Tävlingsledaren ska förvissa sig om att varje tävlingsfordon körs av rätt förare dessutom förbjuda varje tävlande som är utesluten eller avstängd, eller som inte är kvalificerad därtill, att delta i tävlingen. Tävlingsledaren ska vidare förbjuda deltagande av varje förare och passagerare som kan utgöra en säkerhetsrisk.

2.2.5.2.5 Kontroll av tävlingsfordon

Tävlingsledaren ska förbjuda deltagande med varje tävlingsfordon som inte stämmer överens med för tävlingen gällande bestämmelser eller anses utgöra en säkerhetsrisk.

2.2.5.2.6 Rapportskyldighet till juryn

Tävlingsledaren ska rapportera varje disciplinär åtgärd som vidtagits. Tävlingsledaren ska också för bestraffning anmäla varje förare, passagerare och anmälare som enligt dennes uppfattning gjort sig skyldig till olämpligt uppträdande, osportslig handling eller brott mot regler, för vilka förseelser inga reglementerade straff finns fastställda. Tävlingsledaren ska utan dröjsmål vidarebefordra inlämnade protester samt överlämna till juryn de rapporter och handlingar som är av intresse inför juryns godkännande av den resultatlista vilken sammanställts av tävlingsledningen.

2.2.5.2.7 Övrigt

Tävlingsledaren ska förutom nämnda uppgifter utföra de uppdrag och vidta de åtgärder vilka ålagts tävlingsledaren genom direktiv från Svemo, jury eller utsedd domare/ supervisor. Tävlingsledaren har det övergripandet ansvaret för genomförande av tävling. Beslut av tävlingsledare att av olika skäl t ex tvingas ställa in eller avbryta påbörjad tävling måste accepteras av domare/supervisor/jury.

2.2.6 Tävlingssekreterare

Tävlingssekreteraren är under tävlingsledaren ansvarig för tävlingens administrativa organisation och genomförande samt för alla meddelanden i samband därmed.

2.2.7 Chefstekniker

Chefsteknikern är under tävlingsledaren ansvarig för att i tävlingen deltagande maskiner uppfyller de krav som ställs enligt gällande regler i Svemo NT och sportens specialreglemente. Chefsteknikern ansvarar också för kontroll av tävlandes fordon och personlig utrustning.

Chefsteknikern ska:

 • Genomföra besiktningen enligt av Svemo, juryn, domare/supervisor och tävlingsledaren givna direktiv.
 • Upprätta och under personligt ansvar underteckna besiktningsprotokoll samt överlämna detta till tävlingsledaren.
 • Endast lämna officiella meddelanden eller upplysningar till Svemo, domare/supervisor och tävlingsledaren.
 • Förvissa sig om att underlydande personal är väl förtrogen med de uppgifter de har att lösa.
2.2.8 Tidtagningschef

Tidtagningschefen är under tävlingsledaren ansvarig för att all tidtagning blir korrekt genomförd enligt för tävlingen gällande bestämmelser.

Tidtagningschef ska:

 • Endast tillåta användandet av sådan tidtagningsutrustning som är lämplig för tävlingssporten ifråga.
 • Rapportera alla tidsresultat enligt av tävlingsledaren givna direktiv.
 • Upprätta och under personligt ansvar underteckna tidtagningsprotokoll samt överlämna detsamma till tävlingsledaren.
 • Endast lämna officiella uppgifter om tider eller resultat till domare/supervisor och tävlingsledaren eller till därtill särskilt utsedd funktionär.
 • Förvissa sig om att underlydande personal är väl förtrogen med tidtagningsutrustningen.
2.2.9 Faktafunktionär

En av arrangören utsedd funktionär i vars uppgift ingår att övervaka ett specifikt tävlingsmoment. Det åligger faktafunktionär att utöva kontroll enligt sin uppgift och att till tävlingsledaren snarast anmäla sina iakttagelser. Faktafunktionär och deras funktion, kan utses enligt respektive SR. En person kan endast utses till ett (1) faktafunktionärsuppdrag per tävling.

2.2.10 Ålder

Tävlingsledare, faktafunktionär och chefsfunktionärer ska vara 18 år fyllda. Övriga verkställande funktionärer ska vara 15 år fyllda med vårdnadshavarens godkännande. Se även respektive SR

2.3 Organisationskommitté

För varje tävling ska en organisationskommitté utses som ska planera och genomföra tävlingen.

3. TÄVLINGSREGLEMENTEN

För att möjliggöra tävlingsverksamhet under kontrollerade former har Svemo fastställt ett nationellt tävlingsreglemente (NT) och Specialreglementen (SR). Dessa är giltiga för all motorsport

 • ATV
 • Isbana/Backe
 • Dragracing (MC och snöskoter)
 • Enduro (stubbrace, superenduro)
 • Minimoto
 • Motocross (minicross)
 • Roadracing
 • Snöskoter (cross, enduro, backe, rundbana och watercross)
 • SuperMoto
 • Track Racing (speedway, isracing, långbana, flat track)
 • Trial
 • Vattensporterna (aquabike, offshore, rundbana och svävare)
3.1 Efterlevnad av stadgar och regler

Klubb som är medlem i Svemo och dess medlemmar eller medlem av Svemo Styrelse, dess kommittéer, sektioner eller övriga organ för Svemo ska lojalt följa gällande stadgar, tävlingsreglementen och utfärdade regler.

3.1.1 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av tävlingsregler i NT eller i respektive SR får Svemo ta ut en sanktionsavgift om högst 25 000 kr. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med 14 kap. i RF:s stadgar. Om avgiften ej betalts inom 30 dagar efter att faktura har skickats, medför detta att nya tävlingstillstånd ej utfärdas samt att banlicensen kan återkallas. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplinnämnd inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplinnämndens beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

3.1.2

Varje arrangemang inom definitionen Motorsport som genomförs utan Svemo sanktion/tillstånd innefattas i begreppet inte sanktionerad tävling.

3.1.3

Svemo frånsäger sig allt ansvar för den som tillhör Svemo enligt ovan, i samband med deltagande i och genomförande av inte sanktionerad tävling. Inga som helst försäkringar genom Svemo gäller i sådant fall.

3.1.4

Svemo ansluten klubb får inte organisera, marknadsföra eller genomföra träning, tävling eller uppvisning som inte är sanktionerad av Svemo. Klubb som deltar i sådan verksamhet kan uteslutas.

3.1.5

På banor eller anläggningar, där det finns av Svemo utfärdad gällande banlicens, frånsäger sig Svemo allt ansvar för all verksamhet utan Svemo sanktion och att inga som helst försäkringar från RF eller Svemo då gäller.

3.1.6

Svemo har utifrån sin särställning som autonomt och övergripande idrottsförbund för motorsport, rätt att sätta upp regler om villkor för att få delta i landslagsuppdrag, satsningar på utveckling, utbildningar och liknande. För den som på något sätt bryter mot idrottens regler eller utan Svemo godkännande deltar i motorsporttävling, som inte är sanktionerad av Svemo, kan denna möjlighet begränsas.

3.2 Tolkning, komplettering och ändring av tävlingsreglementen

Svemo äger rätt att, tolka och komplettera befintliga regler och bestämmelser samt utarbeta nya eller reviderade bestämmelser i NT, SR, TR och alla andra för Motorsportens gällande regler och bestämmelser.

3.2.1 Giltighet av tolkning

Normalt gäller sådan tolkning från publiceringsdagen, om inte annat meddelas vid publiceringen.

3.2.2

Publicering ska ske på Svemos officiella hemsida.

3.3 Tolkning av regler i samband med tävling

Uppstår en situation i samband med tävling där oklarhet råder om tolkning av regler, äger tävlingsledare, domare, supervisor, tävlingsjury, rätt att tolka och tillämpa regler. Beslut ska alltid fattas på tävlingsplatsen och inte hänskjutas till annan instans.

3.3.1 Överklagande av beslut enligt NT 3.3

Beslut som fattats i samband med tävling enligt NT 3.3 kan överklagas till Svemo enligt NT 15.2.

4. SVEMO TA – FÖRBUNDETS TÄVLINGSADMINISTRATIONSSYSTEM (TA.SVEMO.SE)
4.1

Svemo har ett tävlingsadministrationssystem för samtliga sporter. Samtliga förare ska, oavsett sport, skapa en personlig profil i systemet. Alla arrangörer ska ansluta sig till IdrottOnline Klubb för få tillgång till systemet.

4.2

Samtliga arrangörer, oavsett sport, som ansöker om tävlingar ska göra det via Svemo TA, föraranmälan ska administreras i systemet.

4.3

Svemo äger rätt att korrigera genomförda anmälningar och betalningar i Svemo TA

4.3.1 Startnummer

Svemo centralt äger rätten att ta ut avgift för startnummer i Svemo TA. 

Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna, men ej tagit ut licens de senaste 2 kalenderåren, kan förlora sin rätt till sitt/sina bokade startnummer.

4.4 Tävlingskalender

Svemo sammanställer varje år, i Svemo TA, en tävlingskalender som innehåller de ansökta och godkända tävlingar som ska arrangeras i Sverige. Svemo har rätt att utse arrangör om samma tävlingsdatum söks av olika arrangörer och/ eller om samma arrangemang söks av flera arrangörer. Svemo äger rätt att vägra ansökan om tävlingstillstånd.

Tävlingskalendern innehåller följande:

 • Träningsläger
 • Klubbtävling
 • Enklare tävling
 • Nationell/Internationell tävling
4.4.1 Uppskjutande eller inställande av tävling

Efter att tilläggsregler (TR) för en tävling har godkänts, får tävlingen endast flyttas fram eller ställas in om det för Svemo föreligger godtagbara skäl.

4.4.2 Förbjuda tävling

Svemo har rätt att förbjuda varje tävling som enligt Svemo uppfattning är skadlig för sporten eller för de av Svemo anslutna klubbarnas intressen. Fullföljande av förbjuden tävling innebär bestraffningar för tävlingsarrangören och de tävlande.

4.5 Tillstånd (se även respektive SR)
4.5.1 Från myndigheter

Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från tillståndsgivande myndigheter i de fall sådana tillstånd krävs. Arrangör är skyldig att kontrollera om tillstånd från myndigheter krävs.

4.5.2 Från enskilda

Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från berörda markägare och privata väghållare.

4.5.3 Från Svemo

Ingen tävling får arrangeras förrän tävlingstillståndet är betalt och tillståndsnummer erhållits via Svemo TA (gäller ej träningsläger/Klubbtävling som är kostnadsfria). Tävling publiceras i Svemo tävlingskalender och tävlingstillståndsnummer erhålls när betalning för tillstånd är bokfört i Svemo TA.

4.6 Ansökan om tävlingstillstånd

Gruppindelning nationell/internationell tävlingar

Grupp 1 Enduro, isbana, isracing, snöskoter, vattensporterna
Grupp 2 Backe, dragracing, motocross, roadracing, supermoto, speedway, flat track, trial, minimoto, ATV, watercross
4.6.1

Ansökan om önskad tävlingsdag genomförs via Svemo TA och enligt information på Svemo hemsida.

4.6.2 Klubbtävling

Via ansökan i Svemo TA före aktuell tävling.

4.6.3 Enklare tävling

Via ansökan i Svemo TA senast 10 dagar före aktuell tävling.

4.6.4 Nationell tävling

Via ansökan i Svemo TA enligt information från respektive sportsektion/sportansvarig, dock senast 15 december året innan för Grupp 1 och senast den 15 februari aktuellt år för Grupp 2. Tillstånd kan beviljas även efter dessa datum.

4.6.5 Nationell mästerskapstävling

Genom intresseanmälan till Svemo, senast den 31 augusti året före tävlingsdatum.

4.6.6 Internationell tävling

Genom anmälan via Svemo till FIM/FIM Europe om möjligt senast den 25 november året före aktuellt tävlingsdatum.

4.6.7 Internationell FIM/FIMe/UIM mästerskapstävling

Ansökan ska vara Svemo tillhanda senast den 10 januari året före tävlingsdatum och vara åtföljd av budget för tävlingen.

Internationell FIM Europe mästerskapstävling
Ansökan ska vara Svemo tillhanda senast den 10 maj året före tävlingsdatum om inte annat meddelas från Svemo. Ansökan skall vara åtföljd av budget för tävlingen.

4.6.8

Beteckningarna ”Grand Prix”, ”Classic Event” och ”Tourist Trophy” (TT) eller direkta översättningar av dessa benämningar får inte användas för nationella tävlingar. Titeln GRAND PRIX får endast användas 1 gång/disciplin och klass per år. Titeln GRAND PRIX måste innehålla nationsnamnet, t ex Sveriges Grand Prix (undantag Grand Prix Isracing och Grand Prix Speedway), tillåtelse att använda Grand Prix beteckningarna erhålles från Svemo.

4.6.9 Nationell del i internationell tävling

Vid en internationell tävling kan det förekomma nationella heat eller klasser. Dock endast under förutsättning att de nationella heaten/klasserna är separerade från de internationella. Vid internationella mästerskapstävlingar gäller regler för respektive mästerskap, som kan innehålla begränsningar i att arrangera nationella heat/klasser samtidigt som den internationella mästerskapstävlingen. Om inte annat anges i SR.

4.7 Avgifter för tävlingstillstånd
4.7.1

Svemo fastställer tävlingstillståndsavgifter. (Se bilaga A till NT).

4.7.2

Alla tillståndsavgifter inklusive eventuella avgifter för banlicenser ska betalas via Svemo TA.

4.7.3

Ingen återbetalning sker av tillståndsavgift för tävling som ej kan genomföras.

5. ANSVAR OCH ANSVARSFÖRSÄKRING
5.1 Sportsliga organisationer ska hållas skadelösa

En anmälare, förare, minder, passagerare eller navigatör förbinder sig, i och med att denne anmäler sig till tävlingsdeltagande eller deltar i tävling eller träning, att hålla Svemo, arrangören, funktionärer samt representanter och ombud för nämnda organisationer skadelösa för alla:
– åtgärder
– utgifter
– fordringar
– krav
Med avseende på förlust eller skada till anmälare eller tävlandes person eller egendom. Detta vare sig förlusten eller skadan uppstått i samband med eller härrör från nämnda träning eller tävling och vare sig den är helt, delvis eller inte alls förorsakad av vidtagna eller underlåtna åtgärder från nämnda organisationer och/eller personer.

5.2 Skadeansvar

Varken Svemo eller tävlingsarrangören kan ställas till ansvar för skada som åsamkats något/någon tävlande, tävlingsfordon, dess utrustning och/eller tillbehör vid deltagande i tävling eller träning. Detta vare sig skadan uppstått genom eld, olycka, stöld eller på annat sätt, utom då skadan skett under den tid fordonet förvarats i sluten depå/Parc Fermé, se NT 1.5.

5.3 Ansvar gentemot Svemo

Tävlingsarrangör är inför Svemo ansvarig för att alla för tävlingen gällande reglementen, regler och övriga föreskrifter efterföljs och att alla erforderliga åtgärder till publikens och de tävlandes säkerhet blivit vidtagna.

5.4 Ansvar gentemot FIM, UIM och FIM Europe

Svemo är inför FIM, UIM och FIM Europe ansvarig för att alla av Svemo sanktionerade tävlingar i Sverige arrangeras i enlighet med gällande regler.

5.5 Ansvarsförsäkring
5.5.1 Arrangörsansvar

Genom Svemo anslutning till RF är tävlingsarrangör automatiskt ansvarsförsäkrad till de summor och i den omfattning som gäller enligt ”RF Grundförsäkring” för all verksamhet som sanktionerats av Svemo.

5.5.2 Föraransvar

Genom avtal med av Svemo anlitat försäkringsbolag är förare/passagerare/minder/navigatör och arrangör ansvarsförsäkrad till de summor och i den omfattning som gäller enligt ”Lagen om motortävlingsförsäkring”. Utdrag ur lag om motortävlingsförsäkring, återfinns i bilaga A till NT. Vid bruk av registrerade tävlingsfordon gäller fordonets trafikförsäkring.

5.5.3 Föraransvar vattensport

Föraransvar vid vattensport gäller med andra belopp än vad som anges under punkt 5.5.2.

6. FÖRARE, PASSAGERARE/MINDER/NAVIGATÖR
6.1 Ålder

Följande åldersgränser gäller:

6.1.1 Förare

Förarlicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det kalenderår föraren uppnår lägsta åldersgräns t o m 31 december det kalenderår föraren uppnår högsta åldersgräns enligt nedan:

TitelÅlder
Guldhjälmslicenst.o.m 11 år (om inte annat anges i SR)
Lägsta ålder, ungdomslicens12 år (om inte annat anges i SR)
Lägsta ålder, övriga discipliner16 år (om inte annat anges i SR)
Högsta ålder, ungdomslicens16 år (om inte annat anges i SR)
Högsta ålder för tävlingslicens*64 år

*Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.

Undantag: Förare i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

6.1.1.1 Vårdnadshavare

Vårdnadshavare för förare ska finnas med vid tävling och träning t o m föraren fyllt 18 år. Vårdnadshavaren är den person som juridiskt har vårdnaden av föraren eller annan myndig person som denne utser i sitt ställe genom att skriftligt överlåta vårdnadshavare ansvaret. Personen ska finnas på platsen när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare eller verkställande funktionär vid aktuell träning eller tävling. Vårdnadshavaren ska vara medlem i en Svemo ansluten förening samt vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Personen ska äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av föreningens och arrangörens utfärdade bestämmelser. Vårdnadshavare ansvar kan endast omfatta en förare vid ett och samma tränings-/tävlingstillfälle. Se även respektive SR.

Undantag från kravet på vårdnadshavares närvaro,
Vid speciellt anordnade träningsläger utgår kravet på vårdnadshavares närvaro, under förutsättning att följande villkor är uppfyllt:

– Att vårdnadshavare skriftligt godkänner att föraren får delta i lägret.

6.1.2 Passagerare/minder/navigatör

Passagerar-/minder-/navigatörslicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det år passageraren uppnår lägsta åldersgräns t.o.m. 31 december det år passageraren/mindern/navigatören uppnår högsta åldersgräns enligt nedan:

TitelÅlder
Minder Trial 18 år
Navigatör Vattensporter13 år
Passagerare Roadracing16 år
Övriga tävlingar15 år
Högsta ålder för alla tävlingar*64 år

*Passagerare/minder/navigatör över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla licens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.

Undantag:
Navigatör i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

6.1.3

Förarlicens (tävling), oavsett sport, gäller som passagerar-/navigatörslicens vid uppnådd ålder. Ungdoms- och guldhjälmslicens gäller ej som passagerarlicens.

6.1.4 Förare och passagerare

Det är tillåtet att på godkänd bana träna ett (1) år före uppnådd licensålder/maskinklass.

6.2 Olycksfallsförsäkring

Samtliga innehavare av giltig tävlingslicens är olycksfallsförsäkrade enligt försäkringssummor, se svemo.se.

6.3 Kännedom och efterlevnad av reglementen

Licensinnehavaren (och vårdnadshavare) erkänner sig, i och med anmälan till tävling och deltagande i träning/tävling, äga full kännedom om NT samt om SR och Tilläggsregler (TR) för de tävlingar i vilka vederbörande deltar och förbinder sig att utan reservation följa och acceptera dessa reglementen och regler med de konsekvenser detta kan medföra. Svemos försäkringar gäller ej om licensinnehavaren använder oregistrerat fordon utanför av Svemo godkända banor eller på andra tider än de som står till förfogande för träning och tävling på nämnda tävlingsområden. Licensinnehavaren avsäger sig också varje rätt att använda sig av allmän skiljedom, civil domstol eller domstol av annat slag för att avgöra sportsliga tvister. Sådana tvister ska endast lösas på sätt som föreskrivs enligt regler utfärdade av Svemo och/eller Riksidrottsförbundet (RF).

6.3.1

Det är förarens, passagerarens, navigatörens alt. vårdnadshavarens personliga ansvar att de själva och samtliga team-medlemmar känner till och följer, de föreskrifter och regler som anges i NT, respektive sports SR och TR för tävling ifråga. Föraren, passageraren, navigatörens alt. vårdnadshavaren är även personligt ansvarig för team-medlemmars handlande och uppträdande i samband med träning och tävling. Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en förseelse. Bestraffning kan ske enligt NT 14.1 tävlingsbestraffning och enligt NT 14.2 förbundsbestraffning.

6.3.2

Tävlingsbestraffning kan utdömas för den som gjort sig skyldig till olämpligt uppträdande, osportslig handling eller brott mot idrottens regler, för vilka inga reglementerade straff finns fastställda. Detta gäller även sådan handling under tävling som först vid efterkontroll konstateras felaktig.

6.4 Bestämmelser för klubbyte
6.4.1

Förare som har årslicens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb ska registrera detta i Svemo TA samt erlägga gällande avgift för byte av klubb.

6.4.2

Övergångsbestämmelser kan variera mellan Svemos olika sporter. Sportspecifika bestämmelser och regler för förare som avser att delta i serieverksamhet, framgår i respektive sports SR.

6.4.2.1

Förare, vars klubbtillhörighet inte regleras av särskilt avtal mellan förare och klubb, kan börja tävla för sin nya klubb, efter att övergången registrerats i Svemo TA. Detta förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens, att gällande avgift för byte av klubb inbetalts till Svemo och att övergången godkänts i Svemo TA av den klubb föraren lämnar. Om den klubb föraren lämnar inte godkänner övergången, träder denna i kraft 6 månader senare.

6.4.2.2

Förare som inte innehaft årslicens under föregående kalenderår, får efter årsskiftet börja tävla för ny klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till annan klubb i Svemo TA. Detta förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens.

6.4.2.3

Den som endast innehaft tillfällig licens under föregående kalenderår kan efter årsskifte börja tävla för annan klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till den nya klubben i Svemo TA. Detta förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens. För klubbyte under kalenderåret, om tillfällig licens redan är löst, måste föraren registrera klubbyte i Svemo TA samt erlägga gällande avgift.

6.4.2.4

Förare som önskar lämna klubb som upphört, inte längre är ansluten till Svemo eller inte kan nås, får så fort Svemo konstaterat detta, börja tävla för annan klubb.

6.4.3

Vid tvistemål om byte av klubb kan part begära att sportsektion/sportansvarig, för den sport där föraren har sin licens, tar upp ärendet till behandling och beslutar i frågan. Besked från sportsektion/sportansvarig kan överklagas till Svemo Styrelse inom 1 vecka efter beslutet erhållits och kan därefter inte vidare överklagas.

6.4.4

Möjlighet att tävla för olika klubbar i olika sporter finns.

6.5 Tävlingsförbud
6.5.1

Förare, som uttagits att representera Svemo i nationstävling (lag, par eller individuellt) får inte delta i eller beviljas starttillstånd för annan tävling samma dag eller intilliggande dagar i den omfattning Svemo beslutar.

6.5.2

Svemo, juryn/domare/supervisor och tävlingsledaren kan beordra förare och passagerare att genomgå läkarundersökning innan vederbörande får starta i tävling eller fortsätta påbörjad tävling. Svemo kan även utfärda tävlingsförbud under den tid som det efter läkarundersökning så föreskrivs.

6.5.3

Svemo i form av jury/domare/supervisor eller tävlingsledare, kan vid misstänkt hjärnskakning i samråd med medicinsk kompetens under föreskriven tid spärra förare eller passagerare från deltagande i träning och tävling. Detta ska ske enligt rutin framtagen av Säkerhetsrådet. Rutinen anger vilken medicinsk kompetens som ska finnas på plats för att beslut ska kunna fattas och vilka spärrtider som gäller. Rutinen anger även hur skada rapporteras och hur beslutet kommuniceras och verkställs. Spärr upphävs automatiskt efter föreskriven tid och kan endast hävas tidigare efter förevisande av läkarintyg som intygar att en misstänkt hjärnskakning kan uteslutas, även detta enligt av Säkerhetsrådet fastställd rutin.

6.5.4

Beslut enligt 6.5.2 eller 6.5.3 går ej att protestera eller vädja emot. Däremot kan den eller de som fattar sådant beslut utan grund eller i strid mot rutinen anmälas till förbundsbestraffning.

6.6 Alkohol och Doping
6.6.1 Alkohol

Alkoholkonsumtion är förbjudet vid all verksamhet med motorsport. Svemo äger rätt att genomföra alkoholkontroll i samband med verksamhet, sådan kontroll får genomföras oannonserat. Person som genomför alkoholkontroll ska vara utsedd av Svemo och vara väl förtrogen med de kontrollinstrument som används vid kontrollen. Person som vid kontrolltillfället har en uppmätt alkoholhalt i utandningsluften överstigande 0,10 mg/l ska ges chans till en andra kontroll inom 30 minuter. Om uppmätt alkoholhalt fortfarande överstiger 0,10 mg/l eller om personen vägrar att genomföra en alkoholkontroll, ska personen uteslutas.

6.6.1.1

Om alkoholkontroll sker under pågående tävling och uppmätt alkoholhalt överstiger 0,10 mg/l ska personen omedelbart uteslutas från hela tävlingen.

6.6.2

Person som uteslutits enligt 6.6.1 och 6.6.1.1, kan anmälas till förbundsbestraffning

6.6.3 Doping (under uppdatering för 2024)

Aktuella uppdateringar avseende doping finns på Antidoping Sverige, Svemo, FIM:s och UIM:s officiella hemsidor. Deltagare har alltid eget ansvar för sin medicinering i samband med sitt idrottande. Om du tar medicin, ha alltid en dialog med din läkare om att du utövar idrott/sport. Föraren ska även ha god kunskap angående den röd-gröna listan över dopingklassade substanser, se Antidoping Sverige, www.antidoping.se.

Ansökan om dispens hos Antidoping Sverige eller FIM/UIM:
De förare som ska söka dispens för dopingklassad medicinering har delats in i grupper enligt följande:

 • Idrottsutövare uttagen till/representerat svenskt seniorlandslag och Idrottsutövare fyllda 18 år uttagen till/representerat svenskt ungdomslandslag. Idrottsutövare i högsta serien i speedway.

Dispensansökan för Mästerskap internationellt ska sökas direkt hos FIM/UIM, när det gäller VM, GP och FIM Prize Event. Övriga förare som inte ingår i ovanstående grupper och blir dopingtestade, kan i efterhand ansöka om dispens hos Antidoping Sverige.

6.6.4 Dopingkontroll, bestraffning (under uppdatering för 2024)

Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Dopingkontrollerna kan ske var och när som helst utan förvarning.

Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Det gäller även idrottare som inte är medlem, men som deltar i tävling, träningsläger eller annan aktivitet som Specialidrottsförbunden sanktionerar. Även motionärer som tränar i föreningar kopplade till Riksidrottsförbundet måste följa idrottens dopingregler och således låta sig dopingtestas. De fullständiga reglerna finns i Idrottens antidopingreglemente.

Vid ett positivt analyssvar, det vill säga att provet visar spår av dopingklassade substanser, riskerar idrottsutövaren att bestraffas med avstängning från all idrott, inklusive ledaruppdrag. Avstängningen gäller även internationellt. Ärendet utreds av Antidoping Sverige, som avgör om det ska anmälas till bestraffning. Dopingnämnden fattar beslut om bestraffning i första instans. En eventuell överklagan avgörs av Riksidrottsnämnden. Den tilltalade har möjlighet att yttra dig inför varje beslut. Läs mer om regler och påföljder här.

Bestraffning
I ärende som det fastställts att den misstänkte idrottsutövaren begått den påtalade förseelsen i samband med tävling ska idrottsutövarens,
– Resultatet diskvalificeras, vilket innebär att det leder till förlust av medaljer, poäng och priser, tillsammans med andra relevanta konsekvenser.
– Har prispengar betalats ut ges arrangören möjlighet att återkräva denna summa.
– Ev. startavgift och andra tävlingskostnader är att anse som förverkade.

Beslutet ska snarast delges idrottsutövaren, dennes förening och arrangerande förening för aktuell tävling/serie m fl.

Mer information hittar ni på Antidoping Sverige 

6.7 Matchfixning och otillåten vadhållning

Förare, passagerare, ledare, domare/supervisor/jury eller annan som kan påverka resultatet av en tävling/match eller delmoment under en tävling/match, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen/matchen eller annat förhållande rörande tävlingen/matchen av vad slag det än må vara. Inte heller får denne ingå vadhållning enligt ovan som rör andra tävlingar/matcher i samma serie eller turnering som denne tävlar i eller tävlingar/matcher som dennes klubb inom samma idrott är delaktiga i.

Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning. Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta Svemo om detta.

Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. i RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av Svemo komma att förbjudas tillträde till idrottsevenemang under viss tid. Svemo beslut får överklagas till Svemo Disciplinnämnd.

Se även Svemo Antimatchfixningsprogram ”Fair Race”

7. LICENSER

För deltagande i tävling krävs att förare, passagerare, minder och navigatör innehar av Svemo utfärdad licens för den disciplin deltagandet avser.

7.1 Indelning i huvudgrupper

Licenserna indelas i huvudgrupper enligt följande:

7.1.1 Förarlicens
7.1.1.1 Årslicens

Förar-, passagerar-, minder- och navigatörslicens gäller per kalenderår och berättigar till deltagande i träning och tävling som förare, passagerare, minder och navigatör. (Guldhjälm- och ungdomslicens gäller ej som passagerarlicens).
Utbildning i Return to race krävs för att köpa tävlingslicens, gäller ej klubblicens.
För tävling utomlands krävs internationell tävlingslicens.
Starttillstånd finns på licensen i Svemo TA.

7.1.1.2 Tillfällig licens

Förar-/passagerar-/navigatörslicens berättigar till deltagande i tävling som förare, passagerare och navigatör, dock ej SM för förare. Licensen löses i Svemo TA. Tillfällig licens gäller endast i Sverige

7.1.1.3 Prova-På-licens

Utfärdas endast till förare eller passagerare/navigatör som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer gällande sports Specialreglemente (SR) och genomförs på bana som har Svemo banlicens.
 • Licensen gäller endast det datum och på den bana/klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemo ansluten förening har banan öppen för verksamhet
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
  Föraren/passagerare/navigatören köper sin Prova-På-Licens på svemo.se
7.1.1.4 Release

För att ta ut internationell förarlicens i annan FIM ansluten Federation krävs release utfärdad av Svemo licensavdelning, undertecknad av Generalsekreteraren. Release kan endast beviljas den som kan erhålla internationell Svemolicens och där sådan ej utfärdats för aktuellt år. Release gäller kalenderår.

7.1.2

Funktionärslicens berättigar ledaruppdrag i den omfattning licensen föreskriver.

7.1.3

Team-företagarlicens berättigar innehavaren att finnas med som anmälare i startlista, program och resultatlista. För att söka Team-företagarlicens krävs att förare har en registrerad profil i Svemo TA.

7.2 Indelning i klasser

Förarlicensen kan indelas i klasser enligt bestämmelser i SR.

7.3 Upp-/nedflyttning i förarklass

Upp-/nedflyttning i förarklass kan ske, se respektive sports SR.

7.4 Ansökan om och utfärdande av licens
7.4.1

Ansökan om ny förar-, minder- passagerar-, navigatörslicens eller ändring av utfärdad licens, ska göras i Svemo TA innan första tävling där licensen avses att användas.
Föraren ska vara registrerad som medlem i klubb ansluten till Svemo och ha en personlig profil i Svemo TA.
Föraren får vid ansökan av licens inte vara spärrad av klubben. Om ansökan avser omyndig person, ska denna godkännas av förälder/vårdnadshavare.
Vissa sporter kräver intyg om godkänd uppkörning/förarutbildning/läkarintyg, se respektive sports SR.

7.4.2

Person som innehar förar-, minder-, navigatörs- eller passagerarlicens erbjuds vid årsskifte att via Svemo TA lösa licens för kommande år. I de sporter som kräver godkänd uppkörning/förarutbildning, upphör intyget att gälla om licens inte har lösts ut inom en 5-årsperiod. Om inte annat framgår av SR.

7.4.3

Funktionär- tränare- och barnledarlicens ansöks hos Svemo, likaledes ansöks uppklassning av funktionärslicens hos Svemo.

7.4.4

Team-företagarlicens söks hos Svemo.

7.5 Licensavgifter

Licensavgifternas storlek framgår på svemo.se

7.6 Inskränkningar i möjligheterna att erhålla licens

Förar-, minder- och passagerar-, navigatörslicens kan endast utfärdas för:

7.6.1

Svensk medborgare, ansluten i allmän försäkringskassa.

7.6.2

Utländsk medborgare från land anslutet till FIM eller UIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Avvikelse från denna regel kan finnas i SR. Utländsk medborgares möjlighet att delta i mästerskapstävlingar, se respektive SR.

7.6.3 Release

För att utländsk förare från annan FIM/UIM-ansluten federation ska kunna ta ut Svemolicens krävs release från respektive FIM/UIM-ansluten federation.

7.7 Vägran att utfärda licens
7.7.1

Svemo äger rätt att vägra utfärda licenser.

7.8 Återkallande av licens
7.8.1

Svemo har rätt att återkalla redan utfärdade licenser.

7.8.2

Licens kan omedelbart återkallas, om det efter utredning av Svemo, kan konstateras att villkoren enligt NT/SR inte är uppfyllda och på säkerhetsmässiga grunder kan licens återkallas av medicinska skäl.

7.8.3

Vid utdömd bestraffning enligt NT 14.2.4.3 Avstängning under utredning och 14.2.4.4 Avstängning, ska personen omedelbart spärras i Svemo TA.

8. FÖRARES, PASSAGERARES, MINDERS OCH NAVIGATÖRENS UTRUSTNING VID TRÄNING OCH TÄVLING

Enligt EU-lagstiftning ska alla produkter som säljs under beteckningen ”skydd”, vara godkända enligt gällande standard och vara CE-märkta. För de olika skydden i motorsporten ska CE-märkningen innehålla benämningen på provningsstandarden enligt beteckningssystem EN-1621-1 till 4, EN 13595 (plagg) eller EN17092. Finns tillägget Level 1 och Level 2 anger Level 1 en miniminivå och Level 2 är en högre skyddsnivå och kan därför rekommenderas. Finns märkningen AA (produkter för touring) och AAA (produkter för racing) i samband med standard EN17092, så är AAA högre och rekommenderas. Föreskrivna skydd inom Svemo ska vara CE-märkta eller för vattensporterna enligt UIMs regler. Upplysning om CE-märkning för en EN-standard har följande utseende:

Key
1 Protective equipment for motorcycle rider (ISO 7000-2618)
2 Category and type of the protector
3 Low temperature impact test passed (if the space is vacant,
the test is not claimed)
4 High temperature impact test passed (if the space is vacant,
the test is not claimed)
5 Perfomance level
(Pictogramet hämtat ur SIS standard SS-EN 1621-1:2012 med
tillstånd av SIS; Swedish Standards Institute, standarden kan i sin
helhet köpas via sis.se.)

8.1 Skyddshjälmar

Vid all körning med tävlingsfordon ska såväl förare, passagerare som navigatör bära godkänd skyddshjälm. Hjälmen ska vara i felfritt skick. Förare, passagerare och navigatör är ansvariga för den egna hjälmens passform och kondition. Se bilaga D till Nationellt Tävlingsreglemente (NT) för detaljer om godkända hjälmmärkningar eller UIMs regelverk för vattensporterna.

8.1.1 Ändring i utförande

Hjälm får inte i något avseende ändras eller modifieras, endast av hjälmtillverkaren godkänt tillbehör är tillåtet. Allt som byggs på eller tas bort från en certifierad hjälm innebär en förändring och därmed en försämring av hjälmens skyddsegenskaper.

8.1.2 Hjälmkamera

Hjälmkamera får inte användas i någon av Svemos sporter. Gäller förare och andra personer som framför fordon inom verksamhet sanktionerad av Svemo. 

8.1.3 Lampa

Inom enduro är hjälmljus tillåtet vid träning och tävling i mörker. Se SR Enduro för specifika regler.

8.2 Skyddsglasögon och visir

Ska vara av splitterfritt material och ska alltid bäras under tävling och träning. Gäller ej vattensporterna. (Avvikande regler kan finnas i SR).

8.3 Ryggskydd

Ryggskydd är obligatoriskt. Skyddet ska vara CE-märkt enligt den internationella normen EN-1621-2 Level 1 eller 2, och vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Skyddet kan även vara integrerat i skyddskläder/flytväst.

8.4 Nackskydd

Nackskydd ska vara CE-märkta 89/686/EEC eller 2016/425 och är inte obligatoriskt, men om nackskydd används ska ryggskydd, som av tillverkare är anpassat för detta nackskydd, användas.

8.5 Övrig skyddsutrustning

I SR för respektive sport finns föreskrifter om vilken skyddsutrustning och eventuell annan personlig utrustning som är obligatorisk. Ytterligare obligatorisk utrustning kan även föreskrivas i Tilläggsregler (TR) för gällande tävling. Nedan finns det CE-märkningar för typer av skydd som inte är obligatoriska i samtliga sporter. Hänvisar ett SR till ett av följande skydd, så är det respektive CE-märkning som gäller.

8.5.1 Bröstskydd

Bröstskydd som skyddar mot stötar ska vara CE-märkta enligt den internationella normen EN 1621-3, level 1 eller 2 och vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Bröstskydd som skyddar mot stensprut och andra lösa föremål (”stone shield protection”) med CE-märkning EN14021 gäller endast nationellt i Sverige. Bröstskyddet ska vara anpassat till användarens kroppsstorlek. Se respektive SR.

8.5.2 Skydd för axlar, armbågar, höft och knän

Finns separat eller integrerat i skyddskläder, antingen direkt i stället eller i ett plagg som användaren bär under stället. Alla skydd ska vara testade och CE-märkta enligt EN1621-1.

8.5.3 Stövlar

Stövlar ska vara CE-märkta enligt EN 13634. Se respektive SR för sportspecifika regler.

8.5.4 Handskar

Handskar ska vara CE-märkta enligt EN 13594, med eller utan KP (”knuckle protection” knogskydd). Se respektive SR för sportspecifika regler.

8.5.5 Airbag

Ställ med inbyggd airbag eller separat airbagväst ska vara avsedd för motorcykelkörning (se mc-piktogram på etiketten) och CE-märkta med benämningen EN 1621-4, level 1 eller 2, eller märkta med 89/686/EEC. För vattensporterna se UIMs reglemente.

8.5.6 Flytväst

Flytväst ska vara CE-märkt och anpassad till användarens vikt eller enligt SR/UIMs reglemente. 

8.6 Felaktig/skadad skyddsutrustning
8.6.1

Tävlingsledare äger rätt att utesluta förare/passagerare/minder/navigatör som inte har rätt skyddsutrustning vid deltagande i tävling.

8.6.2

När obligatorisk skyddsutrustning skadats ska den tas ur bruk för träning och tävling genom att ta bort godkännandemärken från tillverkaren på utrustningen. Tävlingsledaren eller den träningsansvarige ansvarar för att detta sker.

8.7 Personligt ansvar för utrustning

Förare/passagerare/minder/navigatör/vårdnadshavare är ansvarig för att använda den utrustning som föreskrivs i NT, SR eller TR.

8.8 Reklam på tävlingsutrustning
8.8.1

SR kan göra inskränkningar i rätten att bära reklam på tävlingsutrustning.

8.8.2

Reklam får inte anbringas på hjälm eller på nationsdräkt i nationsfärgerna, när FIM, FIM Europe, UIM, Svemo eller TR kräver hjälm och/eller nationsdräkt för deltagande i tävlingen. Undantagande av Svemo centrala ingångna samarbetsavtal. Avvikande regler kan förekomma.

8.8.3

Tävlande som av arrangör åläggs att bära reklam i viss tävling kan vägra detta om bärandet av reklamen strider mot avtal som ingåtts mellan den tävlande och annan part.

8.8.4

Eventuella justeringar i ovanstående angående reklam på tävlingsutrustning kan komma att förändras under perioden detta reglemente gäller.

9. FORDON
9.1 Definition

Som motorcykel/snöskoter definieras mekaniskt framdrivet fordon med i princip mindre än fyra hjul huvudsakligen konstruerat för förflyttning av en eller flera personer, varav en är fordonets förare. Hjulen måste normalt vara i kontakt med marken utom för kortare perioder och under vissa speciella omständigheter. För användning på vissa ytor kan ett eller flera hjul utbytas mot skidor, rullar eller band.
För vattensporterna definieras fordonet som ett fartyg. Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas för transporter på vattnet och som har skrov och manöverförmåga/styrinrättning (till exempel ett roder).

9.2 Konstruktiv frihet

För fordon gäller endast sådana restriktioner beträffande märke, konstruktion eller typ som finns införda i:

 • Nationellt Tävlingsreglemente (NT)
 • Gällande Specialreglemente (SR)
 • Protokollförda Svemo-beslut
 • Gällande Tilläggsregler (TR)
 • Av statliga myndigheter utfärdade fordonsbestämmelser (gäller endast tävlingar utanför inhägnat område). Utrustningskrav för registrering av helfordonsgodkända landsvägsregistrerade fordon är undantaget och ingår ej i Svemos tävlingsreglementen
9.3 Bristfälliga tävlingsfordon

Tävlingsfordon som bedöms som en fara för förare, passagerare, navigatör eller medtävlande på grund av bristfällig/felaktig konstruktion eller dålig kondition, får inte starta i eller fortsätta påbörjad tävling.

9.4 Kategorier och grupper
9.4.1

Fordonen indelas i kategorier enligt följande:

Kategori I   – Motorcyklar som drivs genom ett hjuls verkan mot marken.
Kategori II  – Specialfordon som drivs genom ett eller flera hjuls verkan mot marken.
Kategori III – fartyg

9.4.2 Fordonskategorier

Kategorierna indelas i grupper:
Kategori 1

GRUPPBESKRIVNING
A1Solomotorcyklar med två hjul som vid normal körning rakt fram beskriver ett spår mot marken
A2Skotrar enligt särskild definition
A3Mopeder som till alla delar uppfyller vägtrafikkungörelsens bestämmelser
A4Minimoto enligt särskild definition
A5Elektriska motorcyklar
A6Elmotorförsedda cyklar (t ex. E-MTB)
B1Trehjulig motorcykel med avmonterbar sidvagn. Fordonet ska vid normal körning rakt fram, beskriva två spår mot marken, ett av motorcykeln och ett av den för passagertransport avsedda sidvagnen.
B2Trehjulig motorcykel med fast sidvagn. Fordonet ska vid normal körning rakt fram beskriva två spår mot marken.
B3Trehjuligt fordon som vid normal körning rakt fram beskriver 3 spår mot marken. Fordonet består av en enhet med plats för en förare och en passagerare.

Alla motorcyklar tillhörande Grupp A, måste vara konstruerade så att de uteslutande manövreras av en förare. Motorcyklar tillhörande Grupp B, måste vara konstruerade så att de kan transportera en passagerare.

Kategori 2

GRUPPBESKRIVNING
CSpecialmotorcyklar med två hjul
D Specialmotorcyklar med tre hjul
ESnöskotrar
FSprinters (fordon för dragracing)
GQuad Racers och ATV
Fyrhjuligt off-road fordon med ballongdäck och med 1 hjul diagonalt i varje hörn, utgörande en enhet och med plats för sittande förare, samt försedd med styre. Med Quad Racer avses ett fordon speciellt avsett för sport och tävling. Med ATV avses ett nyttofordon för arbete i skog och mark, som även kan användas för tävling
HEldrivna snöskotrar

Kategori 3

GRUPPBESKRIVNING
I1Aquabike, sittmaskin
I2Aquabike, ståmaskin
J1Rundbana, enskrovsbåt
J2Rundbana, katamaran med cockpit
J3Rundbana, hydrobåtar
K1Offshore, enskrovsbåt
K2Offshore, katamaran med eller utan cockpit
9.5 Klasser

Fordon tillhörande de olika grupperna indelas i klasser med hänsyn till cylindervolym. Eldrivna fordon är indelade i klasser efter motoreffekt eller drivspänning. Se SR för respektive sport. Två eller fler klasser kan slås samman och undantagsvis kan annan klassindelning tillämpas enligt gällande SR och TR.

9.6 Mätning av cylindervolym
9.6.1

Otto motor
Volymen av varje cylinder fastställs enligt formeln:

där
V = volymen
D = cylinderdiametern
S = slaglängden
Vid den första mätningen av cylinderdiametern ska en mätnoggrannhet av 1/10 mm tillämpas, om därvid motorns cylindervolym överskrider den för klassen tillåtna, genomförs en andra mätning vid kall motor och med en tolerans av 1/100 mm.

9.6.2

Rotationsmotor (klassas som 4-taktsmotor)

Klasstillhörigheten fastställs enligt följande formel:

där
V = den sökta volymen
v = den sammanlagda volymen hos de kammare som ingår i motorn
N = det antal varv som motorn måste göra för att en cykel ska fullbordas i en kammare

9.6.3

Wankelmotor (klassas som 4-taktsmotor)
Klasstillhörigheten fastställs enligt följande formel:

där
V = den sökta volymen
v = volymen hos en kammare
D = antal skivor

9.7 Kompressormatning

Kompressor får inte användas för bränslematning (undantag Grupp F). Turbo och alla typer av överladdning klassas som kompressormatning. Direktinsprutning av bränsle anses inte som kompressormatning. Separata regler för respektive sport anges i SR.

9.8 Fastställande av fordonsfabrikat

Då två tillverkare är involverade i konstruktionen av ett tävlingsfordon ska bådas namn anges på maskinen enligt följande:

9.8.1

Ramkonstruktören
Om särskilda intressen så motiverar kan undantag från föregående tillåtas.

9.8.2

Motorkonstruktören

9.9 Reklam på tävlingsfordon

Reklam får anbringas på tävlingsfordon med följande restriktioner:

9.9.1

Reklam får inte inkräkta på möjligheterna att urskilja fordonets tävlingsnummer.

9.9.2

Eventuella justeringar i ovanstående angående reklam på tävlingsfordon kan komma att förändras under perioden detta reglemente gäller.

9.10 Inskränkningar i materialval
9.10.1

Följande komponenter får inte tillverkas av titanium. Avvikelser kan finnas, se respektive SR.

9.10.1.1

Ram

9.10.1.2

Framgaffel

9.10.1.3

Baksving med axlar

9.10.1.4

Styre

9.10.1.5

Hjulaxel

9.10.2

Hjulaxel av lättmetall får inte användas. (Gäller inte snöskoter).

9.10.3

Styre får inte vara tillverkat av kompositmaterial.

9.11 Bromsar

För bromswires gäller en minimidiameter av 1,75 mm för frambroms och 2,5 mm för bakbroms.

9.12 Fotstöd
9.12.1

Fotstöd ska vara placerade så att de medger obehindrad kontroll av broms- och växelreglage.

9.12.2

Fotstöd får vara fällbara men ska i sådant fall vara försedda med en anordning som automatiskt återför dem till körposition.

9.13 Styre, framhjul
9.13.1

Styret ska kunna vridas minst 20 grader på var sida om neutralplanet.

9.13.2

Vilket läge framhjulet än intar får det inte komma i beröring med någon fast del av motorcykeln.

9.13.3

Mellan styrets ytterändar, inkl. broms- /kopplingshandtag och liknande samt fast del på motorcykeln, ska finnas ett spel (mellanrum) av minst 20 mm mätt över hela styrvinkeln i alla dess lägen.

9.14 Kontrollreglage
9.14.1

Kontrollhandtag av konventionell motorcykeltyp (koppling, broms etc.) monterade på styret ska vara försedda med vardera en ändkula av minst 19 mm diameter. Ändkula får plattas ut, men ska vara minst 14 mm och vara avrundad utåt.

9.14.2

Inget kontrollhandtag som monterats på styret får ha en längd överstigande 200 mm, mätt från ledpunkten till kulans yttersta begränsning.

9.14.3

Bromsreglage ska vara så placerat att föraren inte behöver flytta foten från fotstödet för att nå fotbromsen.

9.14.4

Broms- och växelreglage får inte lagras på samma axel.

9.14.5

Gasreglage måste vara konstruerat så att bränsletillförseln, med undantag för sådan som föranleds av inställd tomgång, upphör då gasreglaget släpps.

9.15 Avgasrör

Avgasrör får inte vara konstruerade så att de river upp damm och liknande, och får inte inverka skadligt på däck och bromsar, eller förorsaka passagerare/efterföljande förare olägenheter.

9.16 Kedjeskydd

Primärkedjan ska vara försedd med kedjeskydd. Detta skydd ska effektivt täcka kedjan samt dreven minst ned till en linje dragen genom de båda drevens centrum.

9.17 Kortslutning

Motorn ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärströmmen om föraren ofrivilligt lämnar fordonet. Krav på kortslutning regleras i SR.

9.18 Tävlingsnummerskyltar

I de tävlingsarter för vilka tävlingsnummerskyltar krävs ska dessa vara anbringade då maskinen lämnas till besiktning om inte annat meddelats. Förutom de bestämmelser som kan finnas intagna i SR gäller:

9.18.1

Nummerskylt ska vara rektangulär med en minsta storlek av 285 x 235 mm och utförd av ett styvt och motståndskraftigt material, vilket inte får vara perforerat.

9.18.2

Skyltarna ska vara plana eller konvexa med en avvikelse av högst 25 mm från basplanet.

9.18.3

Skylt som monteras framtill och tvärs fordonet får inte ha en lutning från vertikalplanet överstigande 30 grader. Sidoskyltar ska monteras vertikalt. Samtliga nummerskyltar ska på ett betryggande sätt monteras på fordonet och de ska vara klart synliga och inte skymda av någon del av maskinen eller av föraren i körposition.

9.18.4

I stället för användning av löstagbara nummerskyltar får, om inte SR särskilt föreskriver nummerskyltar, tävlingsnummer målas direkt på fordonet, förutsatt att NT 9.18.1-3 tillgodoses. Om den aktuella maskindelens färg överensstämmer med tävlingsnummerskyltens bottenfärg ska skylten avgränsas genom rand i tydligt avvikande färg.

9.18.5

Siffror och andra teckens minsta storlek ska, om inte SR föreskriver annorlunda vara:

Höjd140 mm
Bredd80 mm (undantag ”1”)
Tjocklek25 mm
Mellanrum15 mm
9.18.6

Nummerskyltar eller märkningar, som kan försvåra avläsningen av tävlingsnumren får inte förekomma.

10. DRIVMEDEL

Gällande drivmedel se även respektive SR.

10.1 Handelsbränsle

Med handelsbränsle menas oblyad bensin som uppfyller kraven i Svensk Standard EN 228 eller SS 15 54 22. Dessutom får miljöbensin av alkylattyp och etanol användas.

10.1.1

Oblyad bensin som uppfyller kraven på RON min 95 och max 102, MON min 85 och max 90, max 3,7 % syre, samt i övrigt i överensstämmelse med FIM bränslespecifikationer, får användas.

10.1.2

Miljöbensin (alkylatbensin) som uppfyller kraven på RON max 102, MON max 95, max 4,5 % syre, samt enligt Svensk Standard SS 15 54 61, får användas.

10.1.2.1

Svemo rekommenderar att miljöbensin används vid träning och tävling.

10.1.3

Oblyat etanolbränsle (E85) som uppfyller kraven på RON min 95 och max 110, MON min 85 och max 100, samt i övrigt överensstämmande med FIM bränslespecifikationer och enligt SS 15 54 80 får användas.

10.1.4

Avvikelser kan förekomma i olika sporterna, om så framgår av respektive SR.

10.1.5

Inga tillsatser utom vatten och i den allmänna handeln förekommande smörjmedel och frostskydd får tillsättas bränslet. Så kallad ”Octane-Boosters” är förbjudna.

10.2 Metanol

För vissa tävlingsarter föreskrivs metanol som bränsle, därmed avses i handeln förekommande ren metanol.

10.3 Nitrometan

För vissa tävlingsarter föreskrivs nitrometan som bränsle, detta ska framgå i respektive sports Specialreglemente (SR).

10.4 Bränsleprov

Vid provtagning kommer analys att ske enligt bestämmelser för Svensk och Europeisk standard. Provtagning sker genom att tappa högst 1 liter och minst den tillgängliga mängden bränsle i två halvliterskärl, som förseglas och förses med förarens och kontrollantens signatur. Proverna ska sedan genom kontrollantens försorg omedelbart sändas till ackrediterat laboratorium för analys. Separat instruktion för bränsleprovtagning tillhandahålls av Svemo.

10.4.1

Kostnad för provtagning, se paragraf 15.1.7.

10.5 Ansvar

Om bränsleprov avviker från tillåtna värden bestraffas föraren med uteslutning från aktuell tävling. Eventuellt erövrade poäng från tävlingen stryks, men resultaten blir i övrigt oförändrade. Beslutet ska snarast delges den berörda föraren. Anmälan kan göras till förbundsbestraffning.

10.6 Tankning

Vid tankning ska motorn vara avstängd och miljömatta användas. Vid hantering av bränslen och vid tankning ska minst 5 kg pulver handbrandsläckare, klass ABC finnas tillgänglig. Vatten ska inte användas för släckning av bränslebrand.

10.7 Laddning av elfordon

Laddning av elfordon (batterier) får endast ske på anvisad plats och med ständig övervakning. På platsen ska finnas lämpligt antal brandsläckare och om möjligt även tillgång till spolvatten. Respektive sport kan ha särskilda bestämmelser kring hantering av el-fordon, se SR.

11. ANMÄLNINGAR

Anmälan ska ske i Svemo TA.

11.1 Anmälning individuell nationell/internationell tävling

Anmälan ska göras i enlighet med för tävlingen publicerade Tilläggsregler (TR).

11.1.1

Föraren (eller förarens vårdnadshavare) ansvarar för anmälan.

11.2 Klubblagsanmälningar nationell/internationell tävling

Klubben ansvarar för kollektiv laganmälan, avvikelser kan finnas, se respektive Specialreglemente (SR). Anmälan ska göras till tävlingsarrangören enligt TR för tävlingen.

11.2.1 Lagnamn

Svemo/arrangör ska neka lagnamn med sexuell, rasistisk karaktär eller som kan vara stötande.

11.3 Kompetens

Föraren/passageraren/mindern/navigatören är skyldig att ha kunskaper om gällande tävlingsregler och praktiskt kan hantera sitt fordon, innan anmälan till tävling får göras.

11.4 Ogiltig anmälan

Anmälan som inte kommit arrangören tillhanda inom föreskriven tid, som innehåller felaktiga eller missvisande uppgifter, som inte följer TR ska betraktas som ogiltig.

11.5 Uteblivande från tävling

Förare, som är anmäld till deltagande i en tävling och som utan giltigt orsak uteblir, kan bestraffas, se respektive SR.

11.6 Vägran att acceptera anmälan

Tävlingsarrangör kan vägra att acceptera en deltagares anmälan under förutsättning att deltagaren får ett skriftligt meddelande om detta senast fem dagar före aktuell tävlingsdag.
Avvikelser kan finnas, se respektive SR.
Skriftligt meddelande till föraren kan lämnas via mejl eller brev. 

12. ORGANISATION AV TÄVLINGAR
12.1 Tävlingsarrangör

Tävling får endast arrangeras av:

 • Svemo (efter beslut av styrelsen)
 • Svemo specialidrottsdistriktsförbund
 • Svemo ansluten klubb eller flera Svemo anslutna klubbar i samverkan.
 • IdrottsAB
  Tävlingsverksamhet som bedrivs i bolagsform måste bedrivas som IdrottsAB, anslutet till Svemo
12.2 Banlicens

Gäller ej vattensporterna.

12.2.1

Permanenta eller tillfälliga banor får inte användas för tävling eller träning förrän banlicens utfärdats av Svemo. Inga försäkringar gäller om giltig banlicens saknas.

12.2.2

Innan banlicens kan sökas ska banan ha besiktigats av behörig person, utsedd av Svemo för de sporter där banbesiktning krävs. Dessutom ska anläggningen miljöcertifieras enligt gällande regler.

12.2.3

Ansökan om banlicens ska även innehålla en noggrann och detaljerad planritning/ banritning över tävlingsområdet i skala 1:1000. Ritningen ska uppvisa detaljer såsom bansträckning, banlängd, avspärrningsanordningar, depåers läge etc. vilka beräknas vara av värde för Svemo slutgiltiga godkännande. Eventuella avsteg kan finnas i respektive SR.

12.2.4

Svemo kan vid utfärdande av banlicens komplettera med säkerhetsåtgärder, begränsning av antalet startande etc., som Svemo bedömer nödvändigt.

12.2.5

Banlicensens giltighetstid är: 1 evenemang, 1, 2 eller 3 år.

12.2.6

Svemo äger rätt att avslå ansökan om, eller dra in redan utfärdad banlicens.

12.2.7

Banlicens upphör att gälla när föreningen som står för licensen inte längre är ansluten till Svemo eller när andra myndighetskrav inte efterlevs.

12.2.8

Innehavare av banlicens äger förstahandsrätt att förnya licensen.

12.2.9 Tillfällig banlicens

Banlicens gällande ett evenemang kan lösas. Därvid gäller till fullo bestämmelserna enligt 4.5.1-3, 12.2.4 och 12.2.6-8

12.2.9.1

Svemo kan efter ansökan utfärda begränsad banlicens för verksamhet på avsett markområde.

12.3 Tilläggsregler (TR)

För varje tävling, om inte annat anges i aktuellt SR, ska TR upprättas. TR ska godkännas av den av Svemo utsedde domaren/supervisorn innan de får publiceras (gäller ej Track Racing). Vid klubbtävling och enklare tävling godkänns TR av tävlingsledaren. Lämpligen bör arrangören kommunicera TR med den som ska godkänna desamma innan arrangören lägger in TR i Svemo TA, för slutligt godkännande och publicering. Vid nationell tävling utan supervisor ansvarar respektive sportsektion för rutiner att TR blir godkända. För vattensporterna, se SR.

12.3.1

I TR ska följande punkter ingå (kompletteringar kan finnas i SR):

 • Förklaring att ”tävlingen” arrangeras enligt Svemo regler och dessa TR som har godkänts av domare/supervisor eller annan som godkänt TR.
 • Arrangör.
 • Datum för tävlingen.
 • Plats där tävlingen äger rum (start och mål).
 • Tävlingens art.
 • Tävlingens namn.
 • Uppgift om tävlingen är nationell eller internationell. Uppgift om tävlingen ingår i SM, DM eller liknande.
 • Tävlingsledarens namn telefonnummer och e-mejl.
 • Domarens/Supervisorns namn telefonnummer och e-mejl eller om tävlingen genomförs utan Supervisor.
 • Jurymedlemmarnas namn.
 • Beskrivning över tävlingen samt detaljer om tävlingssträckan och uppgift om förarsammanträde.
 • Uppgift om tanknings-/laddningsmöjligheter på tävlingsplatsen.
 • Uppgifter om pris eller priser.
 • Anmälningsavgiftens storlek och villkor för avgiftens återbetalande.
 • Anmälningstidens utgång.
 • En officiell anslagstavla ska finnas i depån/startplats eller digitalt.
 • Tid och plats för resultatlistans offentliggörande.
 • Tid och plats för prisutdelning.
 • Informationstelefon och mejl
12.4 Startlista

Startlista ska förutom förares startnummer och namn även innehålla förarens klubbtillhörighet och ev. Team-företagarnamn.

12.5 Program

Tävlingsarrangör kan låta trycka program försett med rubriken ”Officiellt program”. I program ska, om inte SR stipulerar annat, följande punkter finnas intagna:

 • Förklaring att ”Denna tävling anordnas i full överensstämmelse med Svemo nationella tävlingsreglemente och gällande specialreglemente och tillståndsnummer”.
 • Beskrivning över tävlingen samt lämpliga detaljer om tävlingssträckan.
 • Tävlingsledarens namn.
 • Domarens/Supervisors namn.
 • Jurymedlemmarnas namn.
 • Startlista.
12.6 Fingerade anmälningar

Det är ej tillåtet för tävlingsarrangör att i program, eller på annat sätt, publicera namn på deltagare i tävling för vilka definitiv och godkänd anmälan inte erhållits.

12.7 Villkorliga priser

Det är förbjudet för tävlingsarrangör att anta och utdela sådana priser med vilkas överlämnande villkor är förenade som strider mot en sund och rättvis prisbedömning av de tävlandes prestationer. I tveksamma fall avgör Svemo efter förfrågan och i övrigt åligger det juryn och tävlingsledaren att förebygga alla orättvisor.

12.8 Lagtävlingar i serier

Alla regler för lagtävlingar och tävlingar i serier finns under respektive SR.

13. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
13.1 Säkerhet

Största möjliga säkerhet ska alltid eftersträvas för såväl publik, som funktionärer och deltagare vid varje tävling. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana och i terräng (FAP 512-1/-2) gäller övergripande och i första hand som skydd för tredje person. Kompletterande regler kan finnas i Specialreglemente (SR).

13.1.1

I händelse av allvarlig olycka ska särskilt framtagen krishanteringsplan användas. Denna återfinns i SPAR på svemo.se

13.1.2

I SR finns kompletterande föreskrifter, säkerhet och brandskydd inom respektive sport. För sjukvård, se bilaga A i respektive SR.

13.2 Förarsammanträde
13.2.1

Om förarsammanträde förekommer ska tid och plats för detta anges i Tilläggsregler (TR).

13.2.2

Samtliga tävlande måste närvara vid förarsammanträde. Frånvaro kan bestraffas med uteslutning ur tävlingen.

13.2.3

En officiell anslagstavla, där alla tävlingshandlingar och information till tävlande anslås, ska finnas i depån/startplats eller digitalt. Plats ska anges i TR.

13.2.4

Förarsammanträde kan ersättas av en slutinstruktion (PM), som lämnats till de tävlande i god tid samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Även kompletterande PM kan under tävlingens gång anslås på den officiella anslagstavlan utan att meddelandet även lämnats till varje tävlande.

13.3 Maskinbesiktning

Vid tävling ska maskinbesiktning genomföras. Se respektive SR.

13.3.1 Ljudkontroll

Mätning för att kontrollera ljudnivå ska ske enligt metoder som beskrivs i 13.3.1.1 – 3, och i enlighet med respektive SR, där kompletteringar och avvikelser kan förekomma. Särskild utsedd plats för ljudmätning ska vara inhägnad, exempelvis med band, 15 meter bakåt samt 8 meter åt vardera sidan. Inga husväggar, bilar eller liknande får finnas inom 30 meter pga risken för resonansljud. Bakgrundsljudet får inte överstiga 90 dB(A) inom 5 meters radie från mätpunkten. Fordon som inte uppfyller gällande krav vid en första mätning, har rätt till ytterligare två mätningar varvid tillfälle till förbättringar av ljuddämpningen ska ges mellan varje mätning. Se även respektive SR.

13.3.1.1 Mätning enligt metoden ”2 meter max”

Ljudmätning sker stillastående vid motorns maximala varvtal på ett avstånd av 2 meter. Tillåten ljudnivå framgår av respektive SR.

13.3.1.2 Mätning enligt ”Statisk metod”

Ljudmätning sker stillastående vid ett varvtal baserat på motorns kolvhastighet. Mätningen ska ske på ett avstånd av 50 cm och 45º. Tillåten ljudnivå framgår av respektive SR.

SlaglängdVarvtal
2-takt
Varvtal
4-takt
Slaglängd Varvtal
2-takt
Varvtal
4-takt
3013 00011 000665 9095 000
3112 58010 645675 8204 925
3212 18710 313685 7354 853
3311 81810 000695 6524 783
3411 4709 706705 5714 714
3511 1429 429715 4924 648
3610 8339 167725 4164 583
3710 5408 919735 3424 521
3810 2638 684745 2704 459
3910 0008 462755 2004 400
40 97508 250765 1324 312
419 5128 049775 0654 286
429 2857 857785 0004 231
439 0697 674794 9374 177
448 8637 500804 8754 125
458 6667 333814 8154 074
468 4787 174824 7564 024
478 2977 021834 6993 976
488 1256 875844 6433 929
497 9596 735854 5883 882
507 8006 600864 5353 837
517 6476 471874 4833 793
527 5006 346884 4323 750
537 3586 226894 3823 708
547 2226 111904 3333 667
557 0906 000914 2863 626
566 9645 893924 2393 587
576 8425 789934 1943 548
586 7245 690944 1493 510
596 6105 593954 1053 474
606 5005 500964 0633 438
616 3935 410974 0213 402
626 2905 323983 9803 367
636 1905 238993 9393 333
646 0935 1561003 9003 300
656 0005 077

13.3.1.3

Mätning enligt ”förbifartsmetod” i enlighet med respektive SR eller separata regler.

13.3.1.4

Efter godkänd mätning ska ljuddämparen märkas.

13.4 Kontroll av handlingar och tävlandes utrustning

I anslutning till anmälan/fordonsbesiktningen ska tävlandes licens och andra handlingar som kan föreskrivas i Nationella tävlingsreglementet (NT), aktuellt SR och TR, visas upp för kontroll. Kontroll av att tävlandes personliga utrustning är i överensstämmelse med NT, aktuella SR och TR ska ske senast i anslutning till start i tävlingen.

13.4.1

Tävlande är personligen ansvarig för att han eller hon innehar giltig tävlingslicens. Om avvikelse sker från bestämmelsen om licensinnehav är det för bestraffningsansvar inte nödvändigt att styrka uppsåt eller vårdslöshet.

13.4.2

Giltig licens ska kunna uppvisas i fysisk eller digital form.

13.4.2.1

Utländsk förare/passagerare/navigatörer får starta om bevis kan uppvisas att dennes eget FIM/UIM-anslutna förbund godkänt deltagandet och olycksfallsförsäkring finns samt för vattensporterna ansvarsförsäkring kopplat till föraren/navigatören.

13.5 Ändringar i program

Det officiella programmet ska inte ändras. Domare, supervisor och/eller jury samt tävlingsledaren äger dock rätt att i undantagsfall medge ändring, som ska meddelas berörda och anslås på den officiella anslagstavlan.

13.6 Startmetoder

Endast följande två startmetoder får tillämpas för sporter på land: För vattensporter se SR eller UIMs reglemente.  

13.6.1 Stående start

Stående start sker när fordonet eller fordonen startas från en fast punkt på eller bakom startlinjen.

13.6.2 Flygande start

Flygande start sker när fordonet eller fordonen befinner sig i rörelse mot och över startlinjen från valfri punkt bakom startlinjen.

13.7 Tävlande som en enhet

Förare, fordon och i förekommande fall passagerare/navigatör, bildar en enhet, som måste bestå tävlingen/heatet ut. Om SR inte medger annat, får ett fordon endast köras av en förare i en tävling.

13.8 Främmande hjälp

Varje form av främmande hjälp, annan än sådan som medges enligt aktuellt SR eller som ges åt tävlande vilken befinner sig i akut fara är förbjuden och medför uteslutning av den förare som mottar hjälp.

13.9 Passerande av kontrollinje

Om inte annat anges i SR, anses ett fordon tillsammans med förare/passagerare/navigatör passera en kontrollinje i det ögonblick fordonets främsta punkt överskrider det vertikala planet genom linjen.

13.10 Efterbesiktning

Varje fordon som deltagit i en tävling kan efterbesiktas. Tävlingsledare, Svemo och domare/supervisor/jury har rätt att företa kontroll av att maskinen överensstämmer med gällande regler. Förare och vårdnadshavare är skyldiga att vara behjälpliga vid sådan kontroll, biträda med rengöring och demontering, om inte SR anger annat. Ingen förare anses ha slutfört en tävling förrän den tävlandes fordon har besiktats och godkänts, om besiktning begärts.

13.10.1 Mätning av motorns cylindervolym

Om en motor mäts på begäran av ägaren/föraren eller av Svemo, enligt NT 13.10 ska föraren bära kostnaden. Mäts motor för att avgöra protest, ska den part som förlorar, betala mätningskostnaderna. Om motorn befinns ha felaktig cylindervolym, eller inte överensstämmer med ID-handling/homologhandling, ska densamma beslagtas tills kontrollmätningen är betald.

13.11 Miljö
13.11.1 Miljömatta

Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av farliga vätskor mm i samband med utövande av all motorsport, såväl i samband med träning som tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc. Miljömatta ska även användas under el-aggregat.
Miljömatta ska vara sammansatt av en absorberande överdel och en tät underdel. Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på tävlingsfordon är tillåten enligt arrangören. Lokala miljöföreskrifter som skärper dessa regler kan förekomma för viss bana/tävling och ska respekteras.
Miljömattan ska ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst 5 mm och ett minimimått 160 x 100 cm, om inte annat framgår av respektive SR. Miljömatta för el-aggregat ska täcka el-aggregatets storlek.
Om mattan kastas efter användning ska detta ske i därför avsett kärl.
Om miljömatta är tvättbar ska detta göras i tvätthall eller liknande med oljeavskiljare.

13.11.1.1

Kompletterande regler om miljömatta, minimimått för olika sporter och användning kan finnas i respektive SR.

13.11.2

Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning och service i samband med och under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.

13.11.3

Förare som vid träning inte använder miljömatta ska av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen tills miljömatta används.

13.11.4

Vid varje tävling ska finnas en miljöansvarig funktionär som övervakar att tävlingen genomförts i enlighet med gällande miljöregler.

13.11.5 Sanitära anordningar

I anslutning till tävlingsdepå/startplats ska finnas minst tre toaletter samt tillgång till tvättmöjligheter från tävlingens början till minst 30 minuter efter det den sista tävlande gått i mål. Vid större antal deltagare ska antalet toaletter anpassas till antalet deltagare. Vid tävling med publik ska även finnas publiktoaletter och antalet anpassas till det förväntade antalet åskådare.

13.11.6 Tvättning

Tvättning av fordon får endast ske på av arrangören anvisad plats.

13.11.7 Farligt avfall

Vid all träning och tävling ska finnas lämpliga kärl för uppsamling av farliga vätskor och annat farligt avfall.

13.11.8

Svemo Miljöpolicy återfinns i Svemo Policy och Allmänna regler (SPAR), där även kompletterande miljöregler kan finnas.

13.12 Offentliggörande av resultatlistor och prisprotokoll

Om inte annat anges i TR gäller följande:

13.12.1

Snarast möjligt, och senast under tävlingens sista dag ska arrangören offentliggöra en resultatlista, vilket ska ske på tid och plats som i förväg meddelats de tävlande. Resultatlistan ska innehålla: förare/passagerares namn, märke/fabrikat, klubbtillhörighet och Team-företagarnamn. Från tidpunkten för detta offentliggörande räknas tidsfristen för protester.

13.12.2

Om resultatlista av någon anledning inte kan offentliggöras enligt NT 13.12.1. har arrangören skyldighet att snarast sända en kopia av listan till varje anmälare, förare och klubb i tävlingen. Resultatlista som offentliggörs på detta sätt, anses ha nått de tävlande kl 12.00 på dagen efter det den skickats, och tidsfristen för protester räknas från denna tidpunkt. Det är inte tillåtet att ta extra betalt för resultatlista enligt NT 13.12.1-4.

13.12.3

Sedan protesttiden utgått och eventuella protester behandlats, anslås ett prisprotokoll, i förekommande fall undertecknat av juryn. För vattensporter se SR.

13.12.4

Om resultat meddelats de tävlande enligt 13.12.2. åligger det tävlingsarrangören att, om efter protest någon ändring skett så att prisprotokollet inte överensstämmer med resultatlistan, tillställa varje anmälare och förare i tävlingen även en kopia av prisprotokollet.

13.12.5

I stället för att tillsända varje anmälare och förare resultatlistor och prisprotokoll per post kan arrangör, på i TR eller vid tävlingen annonserad adress till hemsida på internet, publicera sådan lista och i samband därmed även ange villkor för protester.

13.13 Slutförande av tävling

Tävling är slutförd när tävlingsledare, domare, supervisor eller jury har godkänt resultatlistan och varje protest gällande tävlingen avgjorts. Om vädjan inlämnas är resultatlistan inte slutgiltig förrän vädjan avgjorts.

13.14 Publicering av resultat

Anmälare och förare förbinder sig att godta de officiella resultaten från en tävling så som de slutgiltigt fastställts. De förbinder sig också till att varje annons som publiceras i samband med tävlingen under deras medverkan eller order ska vara riktig, samt att sådan annons, om den innefattar resultat, inte publiceras förrän resultaten slutgiltigt fastställts.

13.15 Kvarhållande av pris

Pris, som vunnits av Team eller förare, mot vilken protest inlämnas före prisutdelningen, ska kvarhållas tills protesten blivit avgjord. Efter avslutat ärende ska arrangören skicka pris till aktuell pristagare.

13.16 Förverkade priser

Förare som uteslutits från tävling eller som avstängts, har förverkat sin rätt till pris eller ersättning med avseende på den aktuella tävlingen.

13.17 Prisutdelning

Samtliga tävlingspriser måste utdelas eller utsändas från arrangören inom en månad efter det den slutgiltiga resultatlistan för tävlingen ifråga fastställts, om inte annat anges i SR.

13.18 Förbud mot omstart av tävling

Varken Svemo sportsektion/sportansvarig eller juryn har befogenhet att beordra omstart av en tävling som har avslutats, såvida inte förutsättningarna specificerats i gällande SR eller TR.

13.19 Resultat vid avbruten tävling

Om inte annat anges i SR gäller att om en tävling avbrutits innan minst hälften av de i tävlingen kvarvarande förarna fullbordat halva tävlingssträckan eller halva den förelagda uppgiften, ska tävlingen förklaras ogiltig. Om en tävling avbryts vid en senare tidpunkt kan juryn förklara tävlingen giltig med de resultat som enligt juryns uppfattning är betingade av omständigheterna.

13.20 Annullering av tävling

Svemo äger rätt att förklara genomförd tävling för annullerad.

13.21 Funktionärsersättning

Ersättning till funktionärer får utbetalas efter vederbörande tävlingsarrangörs bedömande. I den mån Svemo tillsätter eller förordnar funktionärer utgår ersättningar enligt Svemo resereglemente. Se Svemo SPAR

14. BESTRAFFNING

Bestraffning indelas i tävlingsbestraffning och förbundsbestraffning.

14.1 Tävlingsbestraffning

Rätt att utdöma tävlingsbestraffning tillkommer tävlingsledare samt domare/supervisor/ jury efter anmälan från tävlingsledaren och kan utdömas för förseelser i samband med tävling mot Nationellt Tävlingsreglemente (NT), Specialreglemente (SR), Tilläggsregler (TR) och andra detaljföreskrifter som gäller för tävlingen. Avvikelser kan förekomma i tävlingsformer där domaren är verkställande samt i vattensporterna och framgår då av respektive SR. Vid tävling kan följande bestraffningar förekomma:

14.1.1 Tillrättavisning

Påtalande av fel som begåtts, samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser. Utdelas för mindre förseelse, som inte påverkat eller i mycket ringa grad påverkat tävlingsresultatet. Kompletterande regler kan finnas i SR.

14.1.2 Straffavgift

Straffavgift får utdelas till ett högsta belopp av 10 000 kr. Kompletterande regler kan finnas i SR. Beloppet ska snarast inbetalas till Svemo och användas för främjande av verksamheten inom Svemo. Om straffavgiften inte betalats inom 30 dagar efter att faktura har skickats, medför detta automatiskt avstängning från tävlingsdeltagande tills straffavgiften betalts.

14.1.3 Uteslutning ur heat/tidstillägg eller motsvarande

Utdelas vid grövre förseelser, i första hand sådana som påverkat eller kunnat påverka tävlingsresultatet. Kompletterande regler kan finnas i SR.

14.1.4 Uteslutning ur tävlingen

Utdöms vid grova förseelser under eller i samband med tävlingen, i första hand där annans säkerhet åsidosatts eller om förseelsen kan betraktas som osportslig. Kompletterande regler kan finnas i SR.

14.1.5

I tveksamma fall ska man hellre fria än fälla.

14.1.6

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade muntligt, samt anslås skriftligt på tävlingens officiella anslagstavla. Motiv för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

14.1.7

Tävlingsbestraffning som utdelats av tävlingsledare ska alltid rapporteras till domare/ supervisor/jury om sådana finns vid tävlingen.

14.1.8

Alla tävlingsbestraffningar ska rapporteras i tävlingsrapporten till Svemo.

14.2 Förbundsbestraffning
14.2.1

Förseelse vid tävling eller i samband med den idrottsliga verksamheten och kan rymmas under Riksidrottsförbundet (RF) stadgar 14 kap, 2 § kan anmälas till förbundsbestraffning.

14.2.1.1

Vid förseelser som kan rymmas under RF stadgar 14 kap, 2 §, kan den som av Svemo fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden, skriftligt påpeka för den som är misstänkt för förseelsen, att om förseelsen upprepas och inte förbundets stadgar och tävlingsregler följs, kan anmälan till förbundsbestraffning göras.

14.2.1.2

Den som på något sätt i tal, skrift eller annan handling förtalar, förolämpar, kränker, hotar eller på annat sätt uppträder otillbörligt mot organisation, gruppering eller person, verksam inom Svemo i samband med idrottslig verksamhet eller utövande av idrottsuppdrag kan anmälas och dömas till förbundsbestraffning.

14.2.2

Vem som helst kan göra anmälan till förbundsbestraffning, men bestraffningsorganet är skyldigt att ta upp ärenden endast om anmälan inkommit från någon som är berörd av saken eller av den som av Svemo fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende.

14.2.2.1

Anmälan till förbundsbestraffning ska vara skriftlig och ska vara undertecknad av anmälaren och innehålla namnet på den anmälde, tävlande och vårdnadshavare i förekommande fall, tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas.

14.2.2.2

Anmälan till förbundsbestraffning ska göras senast inom två månader från det förseelsen begicks eller blev känd.

14.2.3

Förbundsbestraffningsärende handläggs enligt RF Stadgar 14 kap, Bestraffningsärenden.

14.2.4

Anmälan om förbundsbestraffning ställs till Svemo och ärendet handläggs av Svemo Disciplinnämnd. Bestraffningar som kan förekomma är:

14.2.4.1 Tillrättavisning

Påtalande av fel som begåtts, samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

14.2.4.2 Böter

Åläggande att utge visst penningbelopp, med högst 500 000 kronor för förening och med högst 25 000 kronor för enskild person, se Svemo Stadgar Kap.6 § 4.

14.2.4.3 Avstängning under utredning

Om det är sannolikt att anmäld förseelse kommer att leda till avstängning, får bestraffningsorganet besluta att denne tills vidare och till dess bestraffningsärendet har blivit avgjort, inte får delta i träning, tävling eller uppvisning inom motorsporten.

14.2.4.4 Avstängning

Avstängning innebär förbud att delta i tävling och uppvisningar samt från utövande av uppdrag inom motorsporten eller, vid grövre förseelser, inom all idrottslig verksamhet. Avstängning kan även gälla träning på Svemo godkända banor/områden.

14.2.5

Svemo äger rätt att offentliggöra meddelande om domslut och därvid namnge alla berörda parter.

14.2.5.1

Beslut om avstängning ska snarast möjligt efter att beslutet är offentligt, tillkännages på Svemo hemsida.

14.2.5.2

Förare och funktionär som under tid denne varit avstängd, har deltagit i tävling/träning/ uppvisning eller utövat uppdrag inom Svemo, ska anmälas till bestraffning. Anmälan ska göras av berörd sportsektion/sportansvarig och kan även göras av annan som anses berörd av saken.

14.2.5.3

Förening som tillåter avstängd medlem att tävla, delta i uppvisning eller utöva uppdrag inom Svemo verksamhet, ska anmälas till bestraffning. Detta gäller även arrangör av tävling/uppvisning med tillstånd av Svemo. Anmälan ska göras av berörd sportsektion/sportansvarig och kan även göras av annan som anses berörd av saken.

14.2.6

Beslut som meddelas av Svemo kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) enligt RF stadgar 14 kap 19 § inom två veckor från den dag då beslutet meddelats.

14.3 Retroaktiv tävlingsbestraffning

I de fall en Svemo-ansluten förening, IdrottsAB eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende och detta skett samtidigt som tävlingsverksamhet bedrivits av den skyldige ska den skyldiges resultat under denna period strykas och eventuellt erövrade poäng från sådan tävling stryks. Har prispengar betalats ut ges arrangör möjlighet att återkräva denna summa, allt efter anmälan till och beslut av Svemo Disciplinnämnd.

15. PROTEST – VÄDJAN (ÖVERKLAGAN)
15.1 Protest
15.1.1 Protesträtt
15.1.1.1

Rätt att inlämna protest tillkommer varje tävlande samt vid lagtävling även lagledare som anser sig felaktigt behandlad genom beslut, handling eller underlåtenhet av annan tävlande, tävlingsarrangör eller verkställande funktionär. För förare som det vid tävling krävs vårdnadshavare, likställs denne med tävlande i detta avseende.

15.1.1.2

Protest får endast inlämnas av direkt berörd person och varje protest måste referera till en enskild händelse.

15.1.1.3

Protest kan inte lämnas mot beslut fattat av domare/supervisor/jury.

15.1.1.4

Protest kan inte lämnas mot ett beslut som grundas på bedömning av en faktafunktionär. Detta gäller endast beslut som ingår i faktafunktionärens funktion definierad i Specialreglemente (SR).

15.1.1.4.1

Tävlingsledare har rätt att, om sakskäl föreligger, ändra beslut som grundas på en bedömning av faktafunktionär. Protest kan då lämnas mot tävlingsledarens beslut.

15.1.1.5

Beslut om uteslutning eller beordrat stopp, som verkställs under pågående tävling/heat, meddelat via flaggsignal eller motsvarande, är definitiv och kan inte överklagas vare sig genom protest eller genom vädjan.

15.1.1.6

Om det kan styrkas att protest inlämnats av illvilja kan den protesterande bestraffas.

15.1.2 Inlämnande av protest
15.1.2.1

Protest ska vara skriftlig och undertecknad av den protesterande samt åtföljas av protestavgift 500 kr och ska av domaren/supervisorn inbetalas till Svemo. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles. Om avslagen protest åtföljs av vädjan återbetalas ej protestavgift.

15.1.2.2

Protest ska ställas till domaren/supervisorn/juryordförande och inlämnas till tävlingsledaren, eller den som tävlingsledaren utsett i sitt ställe för att ta emot protester, som snarast vidarebefordrar denna till domaren/supervisorn/juryordförande.

15.1.2.3

Tävlingsledare har skyldighet att ta emot varje protest (undantag för tidsfrister enligt 15.1.3) och vidarebefordra denna till domaren/supervisorn/juryordförande. Domaren/supervisorn/juryordförande är skyldiga att behandla varje mottagen protest. Vägran att ta emot/föra vidare/behandla en protest kan medföra anmälan till förbundsbestraffning.

15.1.3 Tidsfrist för protest
15.1.3.1

Protest mot oegentlighet ska inlämnas så snart det kan ske och i enlighet med SR. Dessutom gäller följande tidsbegränsningar:

15.1.3.2

Protest mot vägran att acceptera anmälan enligt Nationella Tävlingsreglemente (NT) 11.7 ska skickas till domaren/supervisorn senast 3 dagar före tävlingen. Domaren/ supervisorn ska omgående kontakta tävlingsledaren.

15.1.3.3

Protest mot anmälares behörighet, tävlingsfordon, banans längd, sammansättning av heat, handikapp etc, ska inlämnas senast en timme före tävlingens första start, om inte SR anger annat.

15.1.3.4

Om tävlande som avser att protestera, med godtagbara skäl kan styrka att denne rimligen inte kunde lämna sin protest före utegången av tidsfrist enligt 15.1.2.1 – 2 och att denne så snart det varit praktiskt möjligt protesterat, ska tidsbegränsning inte gälla.

15.1.4 Handläggning av protestärende

Samtliga berörda parter ska av den dömande myndigheten i behörig tid underrättas om förhör angående protest. De äger rätt att tillkalla vittnen och såväl de själva som deras vittnen ska beredas tillfälle att bli hörda. Skulle part eller vittne utebli, kan protesten avgöras utan deras hörande.

15.1.5 Avgörande av protest
15.1.5.1

Protest som inlämnats med anledning av fel eller oegentlighet vid tävling ska avgöras av domaren/supervisorn eller juryn om sådan finnes. Vid klubbtävling, enklare tävling eller annan tävling, där domare/supervisor/jury saknas avgörs protesten av tävlingsledaren. Protest kan inte lämnas mot tävlingsledarens beslut.

15.1.5.2

I tveksamma fall ska man hellre fria än fälla.

15.1.5.3

Förhör och beslut i anledning av protest ska alltid protokollföras. Motiv för beslut ska alltid anges.

15.1.6 Domslut

Alla berörda parter ska acceptera den enligt NT behöriga dömande myndighetens beslut, dock med undantag för de fall då vädjan kan förekomma. Varje beslut fattat av behörig dömande myndighet enligt detta NT, träder i kraft från det ögonblick det avkunnats och ska vara i full kraft och verkan intill dess det eventuellt ändras av Vädjoinstans.

15.1.6.1

Parterna ska av domare/supervisor/jury alltid meddelas vilka regler som gäller för eventuell överklagan av domslut.

15.1.7 Kostnader

Den dömande myndigheten kan bestämma de kostnader den finner skäliga att betalas av den förlorande parten i ett disciplinärende eller ett överklagat ärende.

15.2 Vädjan – Överklagan
15.2.1 Vädjorätt

Endast beslut fattade av domare/supervisor/jury, som avser tävlingsbestraffning, protester eller tillämpning av tävlingsbestämmelserna, kan överklagas.

15.2.1.1

Endast tävlande som direkt berörs av beslut enligt NT 15.2.1 samt arrangör kan överklaga. Av tävlingsledare eller domare/supervisor/jury meddelad tillrättavisning kan inte överklagas.

15.2.1.2

Beslut tagit vid Klubbtävling, Enklare tävlingsform, Nationell tävling utan supervisor eller Guldhjälmstävling kan inte överklagas genom vädjan, utan ska slutligt avgöras på tävlingsplatsen.

15.2.1.3

Den som avser att överklaga beslut enligt ovan ska inom 1 timme efter beslut ha meddelats, meddela domare/supervisor/jury sin avsikt att överklaga, samt få en skriftlig bekräftelse. För vattensporterna, se SR.

15.2.1.4

Den som lämnat tävling utan att invänta beslut i protestärende, när detta meddelas under tävling, har mist sin möjlighet att överklaga.

15.2.2 Inlämnande av vädjan

Vädjan, som ska vara skriftlig, ska ha inkommit via mejl (info@svemo.se) till Svemo inom 5 dagar efter det att domares/supervisor/jurys beslut offentliggjorts och meddelats vid tävlingen. Om beslut meddelats i brev, mejl eller via internet ska tidsfristen räknas från kl 12.00 dagen efter avsändandet/publiceringen. För vattensporterna, se SR. Vädjan ska åtföljas av vädjoavgift 1 500 kr, I de fall vädjan ”bifalles” återbetalas vädjoavgiften.

15.2.3 Handläggande av vädjoärende

Vädjoärende handläggs av Svemo Vädjoinstans (VI). Om part eller VI önskar muntlig förhandling ska samtliga berörda parter av VI i behörig tid underrättas om förhör angående vädjan. De äger rätt att tillkalla vittnen och såväl de själva som deras vittnen ska beredas tillfälle att bli hörda. Skulle part eller vittne utebli, kan vädjan avgöras utan deras hörande. Någon ersättning för eventuella resekostnader etc. utgår inte till part eller dess vittnen. VI äger rätt att avvisa krav på muntlig förhandling om VI anser att detta inte kan tillföra något i ärendet.

15.2.3.1

Part kan, inom två veckor efter det att Vädjoinstansens beslut offentliggjorts, överklaga detta till Svemo Disciplinnämnd, som i sådant fall har att ompröva Vädjoinstansens beslut i händelse det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.

15.2.3.2

Beslut av Disciplinnämnden som rör tillämpning av tävlingsregler får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt Riksidrottsförbundet (RF) stadgar 15 kap 2§ inom två veckor efter att beslut meddelats av Disciplinnämnden. Rätt att överklaga tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse av att få saken prövad. Överklagan ska åtföljas av en avgift om 1000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet avvisas. För att RIN ska ta upp överklagandet till prövning krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler. Om prövningstillstånd beviljas, får RIN även förordna att det överklagade beslutet tills vidare, i avvaktan på slutlig prövning av ärendet, inte ska verkställas (inhibition). Beviljas prövningstillstånd ska avgiften enligt andra stycket återbetalas. RIN:s beslut får inte överklagas.

15.2.4

Överklagan mot andra beslut av Svemo, som inte avser bestraffningsärende eller tillämpningen av tävlingsregler, kan göras till RIN enligt RF stadgar 15 kap, inom två veckor efter den dag då beslutet meddelades.

15.2.5 Domslut
15.2.5.1

Alla berörda parter ska acceptera Svemo beslut med undantag för de fall då överklagande kan förekomma.

15.2.5.2

Svemo äger rätt att offentliggöra meddelande om domslut och därvid namnge alla berörda parter.

15.3 Kostnader

Den dömande myndigheten kan bestämma de kostnader de finner skäliga att betalas av den förlorande parten i ett disciplinärende eller ett överklagat ärende med hänsyn till arbetsinsatser av olika slag etc.

16. TRÄNING PÅ SVEMO GODKÄNDA BANOR/OMRÅDEN
16.1 Allmänt

Vid träning utan anknytning till tävling gäller följande, se även Nationellt Tävlingsreglemente (NT) 1.2.5 Träning:

16.2 Deltagande

Licenskrav gäller för förare från det kalenderår de fyller 13 år på av Svemo godkända banor/områden, oavsett sporttillhörighet. Lägst klubblicens eller prova-på-licens krävs. Alla giltiga förar-/passagerarlicenser gäller på träning om inte respektive sports specialreglemente (SR) anger annat. T.ex om du har motocrosslicens får du träna speedway. För barn upp till och med det kalenderår föraren fyller 12 år gäller ett reducerat försäkringsskydd. Barn inskrivna i ledarledda träningsaktiviteter/Guldhjälmskoncept har helförsäkring via giltig banlicens i arrangerande klubbs regi. Undantag: Vid träning på av Svemo godkända banor för Roadracing, gäller lägst baslicens (sportbunden) med uppkörning och för Dragracing gäller lägst Klubblicens (sportbunden) med uppkörning.

16.3 Miljö

Markskydd/miljömatta ska användas, se NT och respektive sports SR.

16.4 Säkerhet/Sjukvård/Klassindelning

För detaljer om gällande sjukvårdsberedskap/bestämmelser se bilaga A i respektive SR.

16.5 Former för träning

Träning får endast ske på banor/områden godkända av Svemo med giltig banlicens. För vattensporterna, se SR.

16.6 Genomförande av träning

Träning ska i övrigt genomföras i överensstämmelse med tillämpliga delar av NT och för respektive sport gällande SR.

16.7 Ansvar träning

Vid varje träning ska en myndig person (18 år) medlem i en Svemoansluten klubb och utsedd av klubben, ansvara för att träningen följer gällande regler i respektive sport. Personen ska kontrollera att förare från det kalenderår de fyller 13 år och äldre innehar giltig licens. Se även respektive SR.

16.8 Aktivitetsområde för barn och ungdom
16.8.1 Inom/på befintlig anläggning
 • Området besiktas i samband med ordinarie banbesiktning och ritas in på banritningen/kartan. (Endast området ska ritas in, inte själva bansträckningen.)
 • Tillstånd från myndighet, markägare/kommun, krävs (finns oftast för den fasta anläggningen)
 • Kostnad: Avgiftsfri (ingår i befintlig banlicens)
 • Miljö: Befintlig miljöcertifiering följs upp vid ordinarie banbesiktning.
16.8.2 Utanför befintlig anläggning
 • Området besiktas/godkänns av banbesiktare eller annan person som sportsektion/sportansvarig utser för aktuell sport.
 • En områdesritning görs (så man tydligt ser banområde, parkering, avspärrningar etc.)
 • Tillstånd från polis, markägare/kommun, krävs så att motorsport/motorfordon får köras på platsen.
 • Miljö: Området ska miljöcertifieras och för detta används blanketten, som finns på svemo.se ”Utanför befintlig anläggning”.
 • Kostnad: Avgiftsfri
17. BILAGA A – AVGIFTER, FÖRSÄKRINGAR OCH BANLICENSER

Svemo förbehåller sig rätten att efter information på Svemo.se, justera angivna priser.

17.1 Licensavgifter
17.1.1

Nationell/internationell licens

Aktuella avgifter återfinns på Svemo.se

Bas- och guldhjälmslicens

Licenserna gäller endast i Sverige. Baslicenserna är avsedd för den som endast deltar i träning och enklare tävlingar, se respektive Specialreglemente (SR).

Klubblicens

Licensen gäller endast i Sverige för träning/klubbtävling. Regler enligt Nationellt Tävlingsreglemente (NT) och SR.

17.2 Licensavgift för Team
17.2.1 Team/företagslicens

Svemo erbjuder Team/företagslicens för organisation, företag eller enskild person. Licensen kräver giltig förar-/passagerarlicens och innefattar ett frikort/team till arrangemang i tillämplig sport. Innehavaren av Team/företagslicens äger rätt att med namn finnas med i: startlista, program och resultatlista. Uppstår tekniska begränsningar tillåts arrangör att förkorta och utelämna delar av sammansatta namn.

De som haft Team/företagslicens föregående år erhåller automatiskt nytt erbjudande från Svemo. Saknas licens vid tävling kan föraren debiteras 100 kr av arrangören. Gällande avgifter för Team/företagslicens återfinns på Svemo.se.

17.2.2 Internationell anmälarlicens, företag

Ansökan om internationell anmälarlicens ska göras via Svemo, licensavdelningen, som även lämnar information om avgift.

17.3 Förarolycksfallsförsäkring

Licensierade förare

Samtliga till Svemo anslutna licensierade förare/passagerare/minder/navigatörer är obligatoriskt försäkrade i If Skadeförsäkring. Anslutning till försäkringen sker i samband med att licensavgiften betalas (försäkringspremien ingår i licensavgiften).

Avtalet omfattar endast personer som tillhör allmän försäkringskassa.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för förare/passagerare/minder/navigatör under deltagande i träning eller tävling, på av Svemo godkänd bana/område. Försäkringen gäller även vid resa till/från träning/tävling. Vid licens med internationell status gäller försäkringen även under träning/tävling utomlands på av vederbörande lands FIM/UIM-anslutna organisations godkända/sanktionerade banor. Licensförsäkringen gäller också för fysisk träning utan fordon i Svemo/klubbens regi. 

Skada vid träning ska styrkas av ansvarig ledare. För förare med internationell licens gäller försäkringen i samtliga länder på bana godkänd/sanktionerad av det nationella, FIM/UIM-anslutna förbundet. Vid resa inom EU/EES-länder ska försäkrad ha med sig det europeiska försäkringskortet. Kontakta försäkringskassan eller se mer information på fk.se.

Tänk på att ha gällande reseskydd via hemförsäkringen eller individuell reseförsäkring vid utlandsresa, speciellt vid resa till USA med tanke på deras skadeståndslagstiftning. Detta kan även vara aktuellt i flera andra länder.

Olicensierade förare

Banlicensen avser skydd för olicensierade förare t.o.m. 12 år för körning på av Svemo godkänd bana inom godkänt aktivitetsområde och under uppvisning sanktionerad av Svemo.

Observera att försäkringsomfattningen är lägre än för licensierad förare och de som är inskrivna i Guldhjälm.

Försäkringens ersättningsregler/villkor/information se Svemo.se

17.4 Motortävlingsförsäkring

Försäkringen ingår i banlicensen och gäller i Sverige enligt lagen om motortävlingsförsäkring. Motortävlingsförsäkringen gäller inte för vattensporterna eller watercross, där istället ansvarsförsäkring för förare/navigatör är tecknad.

Utdrag ur lagen om motortävlingsförsäkring (1976:357)

1 § Motortävlingsförsäkring ska finnas vid tävling med motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde. Försäkringsplikten fullgöres av den som anordnat tävlingen. Finns ej sådan anordnare, fullgöres försäkringsplikten i stället av tävlingsområdets ägare eller, om området har upplåtits till annan för tävling, av denna. Med tävling likställes träning, övningskörning, uppvisning eller liknande användning av motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde.

3 § Från motortävlingsförsäkringen utgår ersättning för person- eller sakskada som orsakas genom motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde för ändamål som anges i 1 §. Ersättning utgår dock ej för:

 1. person- eller sakskada som tillfogas den som framför eller medföljer motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde för ändamål som nyss nämnts.
 2. skada på motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde eller egendom i sådant fordon, vare sig fordonet användes vid skadetillfället eller ej.
 3. sakskada som tillfogas försäkringstagaren eller tävlingsområdets ägare eller nyttjanderättshavare.

5 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning med anledning av en och samma händelse med högst 50 miljoner kronor, ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade.

17.4.1 Omfattning

Lagens huvudsakliga syfte är att lämna försäkringsskydd avseende person- och sakskada för tredje man, dvs i detta sammanhang publik och funktionärer.

17.4.2 Självrisk

Vid varje skadetillfälle tillämpas en självrisk som motsvarar 20 % av prisbasbelopp (pbb). Självrisken höjs till 50 % av pbb om det vid skada visar sig att av myndighet eller Svemo utfärdade säkerhetsföreskrifter inte följts.

17.4.3 Självrisk föraransvar vattensport

För Ansvarsförsäkringen som gäller för förare (vattensporter) är självrisken 10 000 Kr per skada.

17.5 Klubbförsäkring

Klubbar anslutna till Svemo kan teckna kompletterande försäkring för egendom t.ex byggnader, lösa inventarier mm som tillhör klubben via Riksidrottsförbundet (RF) kompletteringspaket. Kontakta Folksam 0771-960 960.

17.6 Avgifter/tävlingstillstånd
17.6.1 VM/EM

Avgift: 5 000 kr

Avgift till FIM, UIM respektive FIM Europe tillkommer.

17.6.1.1 Övriga större internationella tävlingar

Avgift, förhandling med Svemo styrelse.

17.6.2 NM

Avgift: 2 000 kr

Avgift för nationella tävlingar tillkommer.

17.6.3 SM/RM

Avgift för nationella tävlingar tillkommer.

BackeSM1 000 kr
DragracingSM/RM1 000 kr
EnduroSM/JSM/DSM2 500 kr
USM0 kr
Lag1 000 kr
IsbanaSM1 000 kr
IsracingSM-final10 000 kr
MinimotoRM0 kr
MotocrossUSM0 kr
JSM1 000 kr
SM MX1/MX2/MX-Women5 000 kr
SM lag1 000 kr
SM MCS (MXS), sidvagn1 000 kr
RM Veteran*1 000 kr
RM Minicross1 000 kr
RM Quad*1 000 kr
SupercrossSMförhandlas med Svemo
RoadracingSM (helg)5 000 kr
SM (endags)2 500 kr
Sandbana2 000 kr
SnöskoterSM Stadion Cross5 000 kr
SM Cross/SM-deltävling1 000 kr
SM Cross final2 500 kr
SM DR kval0 kr
SM backe kval1 000 kr
SM backe final2 500 kr
SM enduro/deltävling1 000 kr
SpeedwaySM senior-, JSM-, USM-final10 000 kr
SuperMotoElit, USM*2 500 kr
RM Quad1 000 kr
TrialSM individuellt1 000 kr
SM lag1 000 kr
SM X-Trial1 000 kr
VattensporternaRM/SM1 000 kr
* Ingen avgift om RM-tävlingen arrangeras av samma arrangör/dag som SM eller JSM.
17.6.4 Nationella/internationella tävlingar, övriga
Samtliga sporter1 400 kr/tävling
Guldhjälm (som ej samarrangeras med nationell/internationell tävling)1 100 kr/tävling

17.6.5 Speedway serieavgift
Elitserien40 000 kr
Allsvenskan10 000 kr
Div 15 000 kr
Div 1 (som reservlag)2 000 kr
Ungdom (om man endast har ungdomslag)3 000 kr

Inom ramen för serieavgiften i speedway arrangerar klubbarna så många nationella tävlingar de önskar, inklusive ungdom.

17.6.6 Enklare tävling

Avgift: 1 100 kr/dag

17.6.7 Klubbtävling

Avgift: 0 kr/dag

17.7 Banlicenser

Gäller ej vattensporterna.

17.7.1

Banlicens inkluderar motortävlingsförsäkring, olycksfallsförsäkring för förare t.o.m. 12 år, funktionärer, lagledare och mekaniker.

17.7.2 Klassificering av banor inom Svemo

Klass A: Godkänd för all tävlingsverksamhet, men vid internationella Mästerskapstävlingar krävs homologering av FIM och FIM Europe.

Klass B: Godkänd endast för nationella tävlingar inkl. JSM, RM dock ej SM.

Klass C: Godkänd endast för publikfria tävlingar (t.ex. Enklare- och Klubbtävlingar)

Klass D: Godkänd endast för guldhjälm- och ungdomsklasser.

Klass E: Godkänd endast för träning. Uppvisning kan ske på befintliga banor oavsett klassificering.

17.7.3 Avgifter för banlicens
17.7.3.1

Dragracing, Flat Track, Isbana, Backe, Long Track, Isracing, Motocross, Roadracing,
Snöskoter, Speedway, Supermoto:

Tävlingsbanor (Klass A, B, C, D)
Banlicens gällande 3 år5 000 kr
Banlicens gällande 2 år4 000 kr
Banlicens gällande 1 år2 000 kr
Tävlingsbanor (Klass E)
Banlicens gällande 3 år4 000 kr
Banlicens gällande 2 år3 000 kr
Banlicens gällande 1 år2 000 kr
17.7.3.2

Roadracing SSP 300, minimoto och enduro-, trial-, ATV-område.

Banlicens gällande 3 år2 700 kr
Banlicens gällande 1 år1 400 kr

17.7.3.3

Tävlings-, Träningsbana eller uppvisning (alla sporter förutom vattensporterna)

Banlicens gällande vid ett arrangemang1 400 kr

17.7.3.4 Aktivitetsområde utanför permanent anläggning
Banlicens tillfällig och 1 år1 400 kr
Banlicens 2 år2 700 kr
Barn och ungdomavgiftsfri
17.8 Klubbövergång
Klubbövergångsavgift300 kr
Guldhjälm, t.o.m. 11 år0 kr

17.9 Översikt över försäkringsskyddet
Olycksfallsförsäkrad genomFörsäkrad genom
Licenserad förare/passagerare/
minder/navigatör
Förarlicens, trafikförsäkring,
enduro-/trialförsäkring
Motortävlingsförsäkring,
alt. trafikförsäkring och ansvarsförsäkring för vattensport
Olicenserad förare t.o.m. 12 årBanlicensMotortävlingsförsäkring
FunktionärRF:s grundförsäkring, trafikförsäkring
alt. motortävlingsförsäkring
Motortävlingsförsäkring
RF:s grundförsäkring och ansvarsförsäkring för vattensport
Publik/allmänhetMotortävlingsförsäkring
alt. trafikförsäkring
**Motortävlingsförsäkring
alt. trafikförsäkring och ansvarsförsäkring för vattensport. Egen ansvarsförsäkring (t ex hemförsäkring)
Arrangör/personskadaMotortävlingsförsäkring
alt. trafikförsäkring
Motortävlingsförsäkring
alt. RF:s grundförsäkring
Arrangör/sakskadaEgna sakförsäkringarMotortävlingsförsäkring
RF:s grundförsäkring
Mekaniker* RF:s grundförsäkringEv. egna försäkringar

RF:s Grundförsäkring: Ansvaret i RF:s Grundförsäkring bygger på att skadeståndet ställs mot förening/arrangör dvs. ingen ”fysisk person” är ansvarsförsäkrad genom RF:s Grundförsäkring.

* RF:s Grundförsäkring gäller under förutsättning att mekaniker har uppdrag av ideell karaktär och är medlem i till Svemo ansluten klubb.

** Tillämpning av Motortävlingsförsäkring eller Trafikförsäkring avgörs efter utredning. Vid skada ska händelsen rapporteras till tävlingsledningen och anmälan göras till skadeservice@if.se. Anmälan ska kompletteras med intyg från tävlingsledning att olyckan skett under tävling, vem som skadats och dennes funktion/uppgift under tävlingen).   

För försäkringsfrågor kontakta:

Magnus ÖunapuuMotortävling/ansvarsförsäkring , fordon, fastigheter070-888 58 68
magnus.ounapuu@soderbergpartners.se
Henrik OlofssonLicensförsäkring, personförsäkring,
elitförsäkring, tilläggsförsäkring
073-060 36 03
henrik.olofsson@soderbergpartners.se

18. BILAGA B – FUNKTIONÄRS- OCH LEDARLICENS
18.1 Allmänt

Svemo har rätt att för alla nationella och internationella tävlingar kräva licens för samtliga till tävlingsledningens hörande funktionärer samt att fastställa de krav, som ska uppfyllas för erhållande av funktionärs- och ledarlicenser. För att ansöka om funktionärs- och lagledarlicenser krävs att den sökande är medlem i Svemo ansluten klubb samt av klubben registrerad som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Alla ansökningar ska tillstyrkas av föreningen.

Förändringar med avseende på ”1.2 Licenstyper” kan på grund av förändrad licensstruktur komma att ändras inför 2025. Detta medför också förändringar i ”1.3.1 Minimiålder” och ”2.1 Kompetenskrav”.

Förändringar i ”4. Tränarlicenser/barnledarlicenser” kan på grund av tränarlicenser i ytterligare sporter samt ytterligare licensnivåer komma att ändras inför 2025.

18.1.1 Tidsbegränsning

Licensen gäller ett kalenderår. Innehavaren av giltig funktionärs- respektive ledarlicens erbjuds automatiskt vid periodskiftet licens för nästkommande kalenderår om inte licenstypen föreskriver annat (se nedan).

18.1.2 Licenstyper
Nationella licenser
Tävlingsfunktionär
Tävlingsledare
Domare/Supervisor
Chefstekniker
Tekniker
Mätfunktionär
Räddningsfunktionär
Lagledare
Tränare
Barnledare
Internationella licenser
Sporting Steward
Clerk of the course
Referee
Technical Steward
Timekeeper
Environmental Steward
Cheif Medical Officer (vid vissa tävlingar)

18.1.3 Ålder
18.1.3.1 Minimiålder

Tävlingsfunktionär ska lägst ha fyllt 15 år.

Domare, supervisor, jurymedlem, tävlingsledare, chefstekniker, lagledare ska lägst ha fyllt 18 år.

Barnledare respektive tränare ska lägst ha fyllt 15 år, dock lägst 18 år för att självständigt ansvara för  träningsverksamhet samt godkänna utbildning som genererar licens.

18.1.3.2 Maxålder

Maxålder för funktionärslicenser, se respektive Specialreglemente (SR).

18.1.4 Försäkringar

Innehavare av funktionärs- och ledarlicens är kollektivt olycksfallsförsäkrad och ansvarsförsäkrad genom Riksidrottsförbundet:s (RF:s) Grundförsäkring (Folksam).

18.1.5 Licensavgift

Licensavgiften är 85 kr/år för funktionärslicenser, tränar- och barnledarlicenser.

18.1.6 Byte av klubb

Byte av klubb för innehavare av funktionärs- och ledarlicens kan ske när som helst under året under förutsättning att licensinnehavaren och den tidigare klubben inte slutit annat bindande avtal om detta.

Funktionär/tränare/barnledare som har licens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb ska registrera detta i sin profil i Svemo TA.

18.1.7 Svemo har rätt att återkalla redan utfärdade funktionärs- och ledarlicenser
18.1.7.1

Återkallande kan gälla hela licensen eller del av eller viss behörighet.

18.1.8 Begränsat registerutdrag

Alla funktionärer som har direkt och regelbunden kontakt med barn ska i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn visa upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Detta gäller alltid för samtliga personer i ett räddningsteam som verkar i verksamhet sanktionerad av förbundet.

18.2 Funktionärslicenser
18.2.1 Kompetenskrav
18.2.1.1 Tävlingsfunktionär
18.2.1.1.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.1.2

Sökande ska med godkännande ha genomgått funktionärskurs för tävlingsfunktionär för aktuell sport. Behörig kursledare är person med giltig tävlingsledarlicens i aktuell sport om inget annat anges i respektive SR.

18.2.1.1.3

Sökande ska ha ansökt om tävlingsfunktionärslicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.1.4

Person som tidigare innehaft tävlingsfunktionärslicens, men där den inte längre är aktiv kan få tillbaka den om han/hon varit utan licensen under högst en 3-årsperiod. Har det gått längre tid måste personen gå ny funktionärsutbildning för aktuell sport.

18.2.1.2 Tävlingsledare
18.2.1.2.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.2.2

Sökande ska ha genomgått tävlingsfunktionärsutbildning med godkänt resultat i aktuell sport. I dragracing kan sökande som alternativ ha SBF tävlingsledarlicens A eller B.

18.2.1.2.3

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått tävlingsledarutbildning.

18.2.1.2.4

Sökande ska ha haft uppdrag i tävlingsledningen som motsvarar uppdraget som biträdande tävlingsledare (dock utan att formellt vara biträdande tävlingsledare) vid minst tre tävlingar. Uppdrag från internationell, nationell eller enklare tävling räknas. Uppdrag från klubbtävling räknas inte. Tre praktiska uppdrag per sport som ansökan avser krävs. Inget uppdrag får vara äldre än 36 månader vid ansökningsdatum. Minst två av uppdragen ska genomföras efter att tävlingsledarutbildningen slutförts med godkänt resultat och giltig tävlingsfunktionärslicens ska finnas i sporten.

18.2.1.2.5

Sökande ska ha ansökt om tävlingsledarlicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.2.6

För att behålla tävlingsledarlicensen måste tävlingsledaren genomgå fortbildning minst en gång under tävlingsledarens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.2.7

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att personen inte genomgått fortbildning, kan få tillbaka tävlingsledarlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad.

Har det gått längre tid måste personen gå ny tävlingsledarutbildning, och ny licensansökan ska skickas in till Svemo licensavdelning.

Om en person har aktiv tävlingsledarlicens i annan sport kan han/hon gå fortbildning i den nedklassade sporten även under senare behörighetsperioder än den första som nedklassad.

18.2.1.2.8

Person som har giltig tävlingsledarlicens i en sport kan söka tävlingsledarlicens i annan sport om han/hon går tävlingsfunktionärsutbildning med godkännande och har haft uppdrag i tävlingsledningen som motsvarar uppdraget som biträdande tävlingsledare (dock utan att formellt vara biträdande tävlingsledare vid minst tre tävlingar i den nya sporten. Uppdrag från internationell, nationell eller enklare tävling räknas. Uppdrag från klubbtävling räknas inte. Inget uppdrag får vara äldre än 36 månader vid ansökningsdatum. Sökande ska ha genomgått tävlingsfunktionärsutbildning med godkänt resultat i sporten innan uppdragen genomförs.

18.2.1.3

Domare/Supervisor

18.2.1.3.1

Licensen/behörigheten utfärdas efter tillstyrkan av respektive sportsektion/sportansvarig.

18.2.1.3.2

Sökande ska inneha tävlingsledarlicens i aktuell sport.

18.2.1.3.3

Sökande ska med godkännande ha genomgått utbildning för domare/supervisor.

18.2.1.4 Tekniker
18.2.1.4.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes förening.

18.2.1.4.2

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.4.3

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått teknikerutbildning.

18.2.1.4.4

Sökande ska ha ansökt om teknikerlicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.4.5

För att behålla teknikerlicensen måste teknikern genomgå fortbildning minst en gång under teknikerns individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.4.6

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka teknikerlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för tekniker.

18.2.1.5 Mätfunktionär
18.2.1.5.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes förening.

18.2.1.5.2

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.5.3

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått mätfunktionärsutbildning.

18.2.1.5.4

Sökande ska ha ansökt om mätfunktionärslicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.5.5

För att behålla mätfunktionärslicensen måste mätfunktionären genomgå fortbildning minst en gång under mätfunktionärens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.5.6

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka mätfunktionärslicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för mätfunktionär.

18.2.1.6 Räddningsfunktionär
18.2.1.6.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes förening.

18.2.1.6.2

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.6.3

Sökande ska med examinators godkännande ha genomgått räddningsfunktionärs-utbildning.

18.2.1.6.4

Sökande ska ha ansökt om räddningsfunktionärslicens inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.2.1.6.5

För att behålla räddningsfunktionärslicensen måste räddningsfunktionären genomgå fortbildning minst en gång under räddningsfunktionärens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.6.6

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka räddningsfunktionärslicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för räddningsfunktionär.

18.2.1.7 Chefstekniker (gäller endast dragracing, roadracing, track racing, vattensporterna)
18.2.1.7.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.7.2

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport. I dragracing kan sökande som alternativ ha SBF teknikerlicens A eller B.

18.2.1.7.3

Sökande ska med godkännande ha genomgått utbildning för chefstekniker i aktuell sport.

18.2.1.7.4

Sökande ska ha ansökt om chefsteknikerlicens inom 36 månader från kurstillfället.

18.2.1.7.5

För att behålla chefsteknikerlicensen måste chefsteknikern genomgå fortbildning minst en gång under chefsteknikerns individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.7.6

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär (eller tekniker för vattensporterna) p.g.a. att han/hon inte genomgått fortbildning, kan få tillbaka chefsteknikerlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny utbildning för chefstekniker.

18.2.1.8 Lagledare (gäller endast track racing)
18.2.1.8.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.2.1.8.2

Sökande ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell sport.

18.2.1.8.3

Sökande ska med godkännande ha genomgått utbildning för lagledare i aktuell sport.

18.2.1.8.4

Sökande ska ha ansökt om lagledarlicens inom 36 månader från kurstillfället.

18.2.1.8.5

För att behålla lagledarlicensen måste lagledaren genomgå fortbildning minst en gång under lagledarens individuella, treåriga behörighetsperiod. Behörighetsperioden räknas med start från 1 januari året efter det att licensen tagits ut första gången.

18.2.1.8.6

Person som blivit nedklassad till tävlingsfunktionär p.g.a. att han/hon inte gått fortbildning, kan få tillbaka lagledarlicensen genom att gå fortbildning under den första behörighetsperioden som nedklassad. Har det gått längre tid måste personen gå ny grundutbildning för lagledare.

18.3 Internationella funktionärer
18.3.1 Kompetenskrav
18.3.1.1

Licensen erhålls för en treårsperiod och utfärdas av FIM/FIM Europe efter godkänt prov och tillstyrkan av Svemo.

18.3.1.2

Sökande ska på nationell nivå, utan anmärkning ha tjänstgjort i den befattningen som licensansökan avser.

18.3.1.3

Sökande ska inneha nationell licens för funktionen i fråga. Finns ingen nationell motsvarighet prövas varje enskilt förslag av Svemo styrelse.

18.3.1.4

Sökande ska med godkännande ha genomgått ett internationellt seminarium.

18.3.1.5

Sökande ska klara kommunikation på något av de officiella språken (engelska eller franska).

18.3.1.6

Sökande ska i övrigt äga de kvalifikationer som erfordras för att fungera i vederbörande befattning vid internationella tävlingar.

18.4 Tränarlicenser/Barnledarlicenser
18.4.1 Tränarlicens Motocross
18.4.1.1

Kompetenskrav

18.4.1.1.1

Tränare nivå 1 i motocross

18.4.1.1.1.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.1.1.1.2

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU Grundutbildning för tränare alternativt RF – SISU Grundtränarutbildning, GTU nivå 1 och därefter Svemo tränarutbildning nivå 1 motocross.

18.4.1.1.1.3

Sökande ska ha ansökt om tränare nivå 1 motocross inom 36 månader från avslutad utbildning. (Svemo delen).

18.4.1.1.2

Tränare nivå 2 motocross

18.4.1.1.2.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan från den sökandes klubb.

18.4.1.1.2.2

Sökande ska inneha tränarlicens nivå 1 motocross

18.4.1.1.2.3

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU Fortsättningsutbildning för tränare alternativt RF – SISU Grundtränarutbildning, GTU nivå 2 och därefter Svemo tränarutbildning nivå 2 motocross.

18.4.1.1.2.4

Sökande ska ha ansökt om tränarlicens nivå 2 motocross inom 36 månader från avslutad Svemo-utbildning.

18.4.1.2

Befogenheter (motocross)

18.4.1.2.1

Licens tränare nivå 1 samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 motocross ger befogenhet att:

 • vara examinator vid licensuppkörning, ej Guldhjälm, inom den egna klubben.
 • ansvara för ledarledda träningar/utbildningstillfällen.
 • får besluta om samkörning av klasser i enlighet med SR motocross.

18.4.1.2.2

Licens tränare nivå 2 samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 motocross ger befogenhet att:

 • genomföra samtliga punkter enligt 4.1.2.1.
 • utses till tränare med distrikts- och förbundsuppdrag.

18.4.1.2.3

Motocrossektionen äger rätt att göra avsteg från regler om befogenheter i 4.1.2.2

18.4.2 Tränarlicens Enduro
18.4.2.1

Kompetenskrav

18.4.2.1.1

Tränare nivå 1 enduro

18.4.2.1.1.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.2.1.1.2

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU Grundutbildning för tränare alternativt RF – SISU Grundtränarutbildning, GTU nivå 1 och därefter Svemo tränarutbildning nivå 1 enduro.

18.4.2.1.1.3

Sökande ska ha ansökt om tränarlicens nivå 1 enduro inom 36 månader från avslutad Svemo-utbildning.

18.4.2.2

Befogenheter

18.4.2.2.1.

Licens tränare nivå 1 enduro ger befogenhet att:

 • ansvara för ledarledda träningar/utbildningstillfällen.
 • får besluta om samkörning av klasser i enlighet med SR enduro.
18.4.3

Tränarlicens Speedway

18.4.3.1

Kompetenskrav

18.4.3.1.1

Tränarlicens 1 (klubbtränare)

18.4.3.1.1.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.3.1.1.2

Sökande ska med godkännande ha genomgått tränarkurs speedway omfattande fysiologi, mc-teknik och ledarskap/prestationspsykologi.

18.4.3.1.1.3

Sökande ska ha ansökt om tränarlicens 1 inom 36 månader från avslutad utbildning.

18.4.3.2

Befogenheter (speedway)

18.4.3.2.1

Tränarlicens 1 (klubbtränare) samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 ger befogenhet att vara examinator vid licensuppkörning.

18.4.4 Barnledarlicens (motocross, enduro, speedway, trial, snöskoter)
18.4.4.1

Kompetenskrav

18.4.4.1.1

Licensen utfärdas efter tillstyrkan av den sökandes klubb.

18.4.4.1.2

Sökande ska med godkännande ha genomgått RF – SISU
Grundutbildning för tränare alternativt RF – SISU Plattformen och därefter Svemo barnledarutbildning i den eller de sporter där barnledaren önskar ansöka om licens.

18.4.4.1.3

Sökande ska ha ansökt om barnledarlicens inom 36 månader från avslutad Svemo-utbildning.

18.4.4.2

Befogenheter (barnledarlicens)

18.4.4.2.1

Barnledarlicens samt uppfylld minimiålder enligt 18.1.3.1 ger befogenhet att vara examinator vid guldhjälmsutbildning/ uppkörning för barn under 12 år och deras vårdnadshavare den eller de sporter barnledaren innehar barnledarlicens. Barnledare kan vara utbildare/examinator vid guldhjälmsutbildning/uppkörning i annan klubb som barnledaren är medlem och aktiv i. En förutsättning är att barnledaren är inlagd i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

19. BILAGA C – KLUBBTÄVLING
19.1 Syfte

Tävlingsformen klubbtävling finns för att Svemo anslutna klubbar på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna anordna tävlingar för klubbens egna förare/medlemmar.

19.2 Arrangör

Svemo anslutna klubbar.

19.3 Ansökan om tävling

Tävling ska ansökas genom Svemo TA. Där ska uppgifter om datum, plats/bana, sport och tävlingsledarens namn anges. Ansökan ska göras senast 1 vecka före tävling. Ingen tillståndsavgift ska erläggas.

19.4 Tävlingsledare

Tävlingsledare ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens. Vid klubbtävlingar kan en person vara tävlingsledare i annan sport än den licensen är utfärdad för, förutsatt att tävlingsledaren sätter sig in i och följer aktuell sports specialreglemente.

19.5 Deltagare klubbtävling
19.5.1

Förare som innehar giltig nationell Svemo förarlicens (helårs eller tillfällig) kan delta i Klubbtävling under förutsättningen att föraren är medlem i klubben och att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

Tävlingsledaren avgör om tävlande behöver förarlicens i aktuell sport, om inte Specialreglementet (SR) anger annat.

19.5.2

Om en förare med nationell licens är medlem i fler än en klubb får föraren delta i klubbtävlingar i samtliga dessa klubbar, förutsatt att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

19.5.3

Förare som innehar klubblicens får endast delta i klubbtävling arrangerad av den klubb/sport där förarens klubblicens är registrerad. För deltagande i andra Svemo anslutna klubbars klubbtävling ska föraren uppgradera sin licens till lägst baslicens. Medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

19.6 Genomförande av klubbtävling

Klubbtävling ska arrangeras i överensstämmelse med tillämpliga delar av

Nationellt Tävlingsreglemente (NT) och respektive sports Specialreglemente (SR). Samarrangemang med en annan Svemo ansluten klubb är endast tillåtet om tävlingarna arrangeras separat och förare från de olika klubbarna inte kör samtidigt på banan. Tävling där förare har licens för olika klubbar och tävlar samtidigt på banan ska arrangeras som enklare tävling eller nationell tävling.

20. BILAGA D – SKYDDSHJÄLMAR
20.1 Allmänna hjälmbestämmelser

Hjälmar som används i tränings- och tävlingssammanhang ska vara godkända
enligt någon av följande internationella standarder:

EUROPEECE 22-05 or ECE 22-06 (only ”P” type Full face)
JAPANJIS T 8133:2015 (only ”Type 2 Full face
USASNELL M2015 or SNELL M2020D or SNELL M2020R

Exempel på hjälmmärkningar redovisas nedan, (för Europa anges även det landsnummer som har beviljat godkännandet):

EUROPE
051406/P – 1952

061406/P -1952
JAPAN
USA

För information: Från och med 2024-01-01 rekommenderas vid FIM och FIM Europe Mästerskapstävlingar FIM homologerade hjälmar enligt FRHPhe-02 (med en giltig FIM-homologerad märkning). Dessa hjälmar kommer att vara obligatoriska från 2026-01-01. Alla andra hjälm standarder kommer då att vara förbjudna vid dessa tävlingar. En lista över godkända FIM-homologerade hjälmar finns på www.frhp.org

20.2 Hjälmtyper

Skyddshjälmar finns i två typer och benämns enligt nedan:

P = Full face eller Integralhjälm

J = Jet- eller Pilothjälm

20.3 Checklista för besiktningspersonal vid kontroll av hjälmar

1.Hjälmen ska uppfylla de allmänna hjälmbestämmelserna i NT.
2.Hjälmen ska ha en god passform och inte kunna vrida sig på huvudet.
3.Hjälmen ska vara hel, större skrapskador eller skador genom lacklager och ytterhölje är inte godkänt.
4.Hjälm som tappat sin stabilitet eller fått uppenbara skador i skydds-materialet är inte godkänd.
5.Skada i form av intryckningar/krackeleringar i hjälmens innanmätets stötupptagande material är inte godkänt.
6.Hjälmens standard märkning sitter oftast på hakremmen eller i dess närhet, men kan finnas på andra ställen beroende på hjälmfabrikat. Hittar ni inte märkningen, be hjälminnehavaren att visa vart märkningen sitter.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning