Regelböcker / Motocross

Motocross

2024

(Fotograf: Made By Rodolfi)

1.3 Doping och alkohol

MX

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO). Se även NT.

1.5.1

MX

Tävlingar för barn med Guldhjälmslicens kan endast arrangeras som nationell tävling GH alternativt klubbtävling, dock ska alltid SR Motocross följas gällande klassindelning, ålder, säkerhet etc. Motocrossektionen kan efter ansökan från aktuellt distrikts motocrosskommittee besluta om att godkänna att Guldhjälmstävling arrangeras utan Supervisor eller som enklare tävling. (Tävlingsledare ska då läggas in som Supervisor och ansvarar för att tävlingsrapporten skrivs.)

1.6.1 Svenska förare

MX

a) Svemo nationell/internationell licens gäller för:

 • träning på godkända banor hos Nationsförbund och som är medlem i FIM/FIM Europe. (Särskilda undantag kan förekomma)
 • träning/tävling inom Norden
 • tävlingar registrerade hos Nationsförbund eller FIM Europe Open Calendar (med EMN). (Särskilda undantag kan förekomma)

För deltagande i FIM internationell mästerskapstävling med IMN, krävs särskild VM/EM-licens.

b) Klubblicens, Baslicens och Guldhjälmslicens gäller endast i Sverige.
c) Föraren som innehar för året giltig Svemolicens tillåts träna på godkända motocrossbanor med giltig Svemo banlicens. (Se kapitel 7 i detta SR och försäkringsvillkor för detaljer)

2.3 Klasstillhörighet

MX

a) Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i följande licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, Ungdom, Guldhjälm, Bas, Classic och Klubblicens.
b) När tillfällig eller helårslicens utfärdas ska föraren ha deltagit i en teoretisk regelgenomgång samt ha genomgått förarprov. (Inget förarprov krävs för Klubblicens.) Teoretisk regelgenomgång/licensutbildning och förarprov/uppkörning registreras därefter i IUP och är giltig i 5 år.
c) Förare som innehaft helårslicens (tävlingslicens) i motocross, under de senaste 5 åren, behöver ej avlägga förarprov oavsett vilken motocrosslicens som uttas, dock krävs licensutbildning/ uppkörning vid uppklassning från Klubblicens.
d) Oavsett tidigare eller nuvarande licensinnehav i annan gren, krävs fr.o.m. år 2021 genomförd licensutbildning och godkänd uppkörning i Motocross för att kunna ta ut en Motocrosslicens.
e) Om föraren betalt licens i december är den giltig från betaldatum för de klasser som finns angiven på licensen, för nästkommande år. (I praktiken innebär detta att en förare som är 11 år innevarande år, köper en Ungdomslicens 1 december kan då börja tävla i Ungdomsklassen före årsskiftet.)

2.4.2 Förarlicensutbildning

MX

Nedanstående personer får hålla i förarlicensutbildning i Motocross. Se under respektive grupp för närmare detaljer. (Personerna har behörighet att registrera utbildning i IUP, att förare godkänts vid teoriutbildning och uppkörning.)
a) Klubbens tränare
(Person med tränarlicens, Nivå 1 eller Nivå 2 Motocross)
Tränaren får endast genomföra licensutbildning för medlemmar i sin egen klubb. Tränaren får genomföra licensutbildningen endast för förare fr.o.m. det kalenderår de fyller 12 år och äldre.
För kontaktuppgifter till tränaren kontakta den förening du tillhör.

b) Barnledare
(Person med Barnledarlicens)
Barnledaren genomför Guldhjälmsutbildningen för barn upp till 12 år. Barnledare kan godkänna ungdomslicens (registrera godkänd utbildning i IUP) för förare som påbörjat men ej slutfört sin Guldhjälmsutbildning under det kalenderåret föraren fyller 13 år. Barnledare får genomföra Guldhjälmsutbildningar endast för medlemmar i den klubb där barnledaren har ett registrerat medlemskap i IdrottOnline och endast på bana där det finns en gällande banlicens i Motocross. För kontaktuppgifter till barnledaren kontakta den förening du tillhör.

c) Tävlingsledare
(Person med tävlingsledarlicens i Motocross)
Tävlingsledare får genomföra licensutbildning för medlemmar i valfri Svemo-klubb. Tävlingsledaren genomför licensutbildningen för förare fr.o.m. det kalenderår de fyller 12 år eller äldre förare. För kontaktuppgifter till klubbens tävlingsledare kontakta den förening du tillhör.

2.6.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

För förare som innehar guldhjälmslicens, sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. För förare med guldhjälmslicens krävs ingen ny uppkörning för Ungdomslicens. Föraren kan dock välja att fortsätta att tävla med Guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år (se §2.6 för detaljer) gäller ej tjejer. (Vissa undantag finns).
Har föraren påbörjat Guldhjälmsutbildningen men ej slutfört denna skall föraren genomföra något av följande:
1: Slutföra Guldhjälmsutbildningen
2: Genomföra förarprov (licensuppkörning) enligt SR Motocross.

Uppklassning till Ungdomslicens:
Förare kan klassa upp sig till Ungdom max en gång per säsong. Tillfällig Ungdomslicens räknas inte som licensuppklassning. Uppklassning för förare under 12 år sker endast i undantagsfall efter särskild prövning av Motocrossektionen.

Nedklassning till Guldhjälmslicens:
Dock har förare möjlighet att klassa ner sig från Ungdom till Guldhjälm under pågående säsong, se svemo.se för detaljer.
Vid nedklassning av licens förbrukas eventuell licensavgift och ingen återbetalning sker. Förare kan klassa ner sig till Guldhjälm max en gång per säsong. Förare med Ungdomslicens kan ej ta tillfällig licens i Guldhjälm. (Fler detaljer och grundkrav för tillfällig licens se § 2.14)
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling.

Nedklassning till Guldhjälmslicens (tjejer):
Tjejer kan t.o.m. det året de fyller 15 år, begära nedklassning till Guldhjälmslicens. Detta görs på särskild blankett och intygas av förarens klubb samt klubbens barnledare alternativt licensierad Motocrosstränare Nivå 1 och Nivå 2. Blankett finns att hämta på www. svemo.se. Handläggningstid max 2 veckor.
Förare har möjlighet att klassa upp från Guldhjälm till Ungdom under pågående säsong, detta sker genom Svemo TA

Förare kan klass ner sig till Guldhjälm max en gång per säsong och under samma säsong återgå till Ungdoms, inga andra upp-nedklassningar är tillåtna.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas.
Vid nedklassning av licens förbrukas eventuell licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.7.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

Uppklassning till Ungdomslicens

Automatiskt uppklassning till Ungdomslicens sker till det kalenderår föraren fyller 12 år. Förare kan ansöka om dispens för Ungdomslicens fr.o.m. det kalenderår denne fyller 11 år. Beslut på dispenser tas av Motocrossektionen.

Övriga licensförändringar

Förare kan klassa ner sig till Guldhjälm eller klassa upp sig till annan licens max en gång per säsong. Återklassning till Ungdom får ske max en gång per säsong.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling.

Tillfälliga licenser

Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas. Förare med Ungdomslicens kan dock ej ta tillfällig Guldhjälmlicens. Förare kan klassa ner sig från Ungdomslicens till Guldhjälmslicens, förutsatt att föraren innehar reglementsenlig ålder för Guldhjälm.

Uppklassning till Juniorlicens

Ungdomslicenserad förare kan klassa upp sig till Juniorlicens alternativt ta ut tillfällig licens (obegränsat antal) under förutsättning att lägsta ålder för juniorlicens uppfylls. Förare får efter uppklassning alternativt uttag av tillfällig juniorlicens klassa ner sig till ungdom under samma säsong eller till kommande säsong. (För SM, JSM krävs helårslicens)

2.7.3 Maskinklasser och åldersgrupper

MX

För detaljer om klassindelning se (kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle) i detta reglemente. Ungdomstävlingar är avsedda för förare som innehar giltig ungdomslicens med maskiner tillhörande någon av följande maskinklasser: 65cc, 85cc, 125cc och/eller MX2 klassen. Förare tillåts att delta endast i (1) en maskinklass under en och samma tävling/tävlingstillstånd. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
a) Följande gäller för förare med Ungdomslicens:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
65cc12 år11 – 12 år12 år
85cc12 – 15 år*11 – 16 år12 – 16 år*
125cc13 – 16 år12 – 16 år13 – 16 år
150cc12 – 15 år*11 – 16 år12 – 16 år*
Quad (2-takt, 1 cyl max 250cc, 2-takt, 2 cyl max 350cc, 4-takt, 2 cyl max 400cc)**12 – 15 år*11 – 16 år12 – 15 år*

(*) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

b) Tävlingsarrngörer uppmanas att om möjligt göra alternativa ålders indelningar för att främja barn och ungdomars olika förutsättningar  (t.ex. 12-14, 14-16) osv.

c) Följande gäller för 65/85cc Rookie
Klass för mindre rutinerade förare, ett ”mellansteg” från Guldhjälm och till Ungdom + tjejer som idag kör Guldhjälms t.o.m. 15 år.

Rookieklasserna följer i grunden Guldhjälmsreglerna så som:
– inga Cuper/serier, endast enskilda tävlingar, max 500kr i anm.avg., inget tidskval
– samma priser för samtliga förare, t.ex. Max 30 startande (20st vid samkörning med GH)
– Särräkning vid samkörning med Guldhjälm.

Tävlingsledare har rätt att efter träning, flytta förare från Rookie till ordinarie ungdomsklass.*


d) Följande gäller för:
125 U17
Maskin: 125cc (endast 2 takt)
Ålder: 13-17 år (åldern ska uppfyllas under aktuell säsong)
Licens: Ungdom eller Juniorlicens
Antal startande: max 30 förare på grind.*
* (Undantag USM 125cc då gäller max 40 startande) Förtydligande: 144cc (2-takt) ingår ej i 125cc-klassen
Maskin på 100-250cc 2-takt ingår generellt även i MX2-klassen
c) Följande gäller för MX2 U17
Maskin/ålder/licens:
125cc 2-takt / 13-17 år / Ungdoms eller Juniorlicens **
144cc 2-takt / 15-17år / Ungdom eller Juniorlicens**
250cc 4-takt / 15-17 år / Ungdom eller Juniorlicens **
250cc 2 takt / 15-17 år / Junior licens **
** (Dessa förarklasser får samköras/ max 30 förare på grind.)

2.8.1.1 Regler för Elitlicens/Starttillstånd

MX

a) Förare som under året kvalificerar sig till final i SM Solo (MX1 eller MX2) och får minst en registrering/passage i varvräkningen under ett finalheat klassas omgående upp till Elitlicens och ingen nedklassning till lägre licensklass kan göras under aktuellt kalenderår.

b) Förare som under en 2 års period erhållit VM/EM-poäng (topp 20 placering) i nedanstående mästerskap, ges behörighet för elitlicens kommande säsong:

 • VM & EM (Open) & EM (125cc, 250cc, 2T, Open)

c) Sverige Cup Open

Junior eller Seniorlicensierade förare som under kalenderåret placerar sig bland de 5 främsta i totalställning för Sverige Cup Open (både Junior-, och Seniorlicens inräknat) klassas för kommande säsong upp till Elitlicens.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för MX1 (17år) respektive MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår.
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

Om någon förare av de 5 främst placerade förarna redan klassat upp sig till Elitlicens går turordningen vidare till den 6:e osv.

d) JSM Open

Förare med Juniorlicens eller seniorlicens som placerar bland de 5 främsta i totalställningen i JSM Open efter avslutad serie klassas automatiskt upp till Elitförare nästkommande år. Förare måste tagit minst 1 poäng. Om någon förare av de 5 främst placerade förarna med juniorlicens eller seniorlicens redan klassat upp sig till Elitlicens går turordningen vidare till den 6:e osv.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

e) JSM MX2 J19

Förare med Juniorlicens som placerar bland de 3 främsta i totalställningen i JSM MX2 J19 efter avslutad serie klassas automatiskt upp till Elitförare nästkommande år. Om någon förare av de 3 främst placerade förarna med juniorlicens redan klassat upp sig från juniorlicens till Elitlicens går turordningen vidare till den 4:e osv.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

f) Sverige Cup Women

Förare som placerar bland de 3 främsta i totalställningen i Sverige Cup Women får permanent starttillstånd för kommande års SM MX-Women.

2.8.1.1.2 Tilldelning av Wildcard

MX

Wildcard till deltävling i MXSM (MX1,2) erhålls genom placering i Sverige Cup, Junior-SM eller genom särskild tilldelning från Motocrossektionen. Endast de förare som under aktuell säsong uppfyller lägst minimiåldern för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) kan erhålla wildcard.

a) SM-kval (MX1 och MX2)

Utifrån slutresultatet vid respektive tävling tilldelas de främst placerade förarna i respektive maskinklass wildcard till valfri kommande SM-deltävling i den maskinklass Wildcard erhållits.

Antal wildcard utdelas enligt följande:

• Upp till 6 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wildcard i maskinklassen
• Vid 7-12 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wildcard i maskinklassen
• Vid 13-18 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wildcard i maskinklassen
• Vid 19-24 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 4 st wildcard i maskinklassen
• Vid 25-30 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 5 st wildcard i maskinklassen
• Vid 31-36 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 6 st wildcard i maskinklassen
• Vid 37-42 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 7 st wildcard i maskinklassen

b) Sverige Cup Women

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i serien tilldelas de främst placerade med bredd, ungdom, senior eller juniorlicens wildcard till valfri kommande SM-deltävling, enligt följande:

• Upp till 6 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wilcard i klassen
• Vid 7-12 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wilcard i klassen
• Vid 13-18 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wilcard i klassen

Hamnar förare med starttillstånd på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person

c) RM 125 Women

De 3 främst placerade förarna i totalställningen i Riksmästerskap 125c erhåller wildcard till valfri tävling i SM MX-Women.

d) JSM Open/MX2 J19

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i Junior-SM tilldelas de främst placerade förarna med juniorlicens i respektive klass (Open/MX2 J19) wildcard till valfri kommande SM-deltävling, i valfri maskinklass.

Antal wildcard utdelas enligt följande

• Upp till 10 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wildcard i klassen
• Vid 11- 20 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wildcard i klassen
• Vid 21- 30 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wildcard i klassen
• Vid 31- 40 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 4 st wildcard i klassen

Hamnar förare med elitlicens/starttillstånd på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person

e)     Nationell tävling

Wildcard kan även erhållas vid särskild uppnådda resultat i utvald nationell tävling.

I samråd med aktuell arrangör anges det i tävlingens tilläggsregler och/eller på svemo.se kriterier och förutsättningar för hur wildcard kommer att utdelas för den aktuella tävlingen.

f) Giltighet för Wildcard

Förare som erhåller ett wildcard gäller som starttillstånd vid SM-tävling. En och samma förare kan erövra flera wildcard under säsongen och avgör själv på vilken/vilka tävlingar dessa ska tas i bruk. Generellt gäller erhållna wildcard endast under aktuell säsong, dock gäller de wildcard som erhålls vid årets avslutande deltävling i JSM och Sverige Cup, endast vid första deltävlingen i MXSM nästkommande säsong. Motocrossektionen kan under året meddela förändrade rutiner gällande giltigheten för wildcard.

g) Samtliga distriktens motocrosskommittéer har möjlighet att utdela följande wildcard:
2st wildcard i klass MX1, 2st wildcard i klass MX2, 1st wildcard i klass MX-Women per SM-deltävling.

2.8.1.2 Krav för behållande av Elitlicens

MX

A) Erhållen elitlicens behålls under förutsättning att föraren kvalat in i MXSM finalheat minst 1 gång under en 2-årsperiod och får minst en registrering/passage i varvräkningen under ett finalheat. Uppnår förare inte kravet ovan under två kalenderår återgår föraren till Senior- respektive Juniorlicens.

B) Samtliga förare som under en 2 års period erhållit VM/EM-poäng (topp 20 placering) i nedanstående mästerskap, ges behörighet för elitlicens kommande säsong:

– VM (MXGP, MX2) & EM (125cc, 250cc, 2T, Open).

3.1.5 Kontroll av maskiner

MX

Tävlingsledare, Svemo, domare/supervisor, arrangören eller av dem utsedd tekniskt kunnig person har rätt att genomföra kontroll att maskinen överensstämmer med gällande regler. Förare och vårdnadshavare är skyldiga att ställa maskinen till förfogande för sådan kontroll samt även vara behjälpliga, biträda vid rengöring, demontering etc. om kontroll begärs

3.2.1 Ljudmätning enligt 2 meter max

MX

Förare som efter aktivitet överskrider 114+1dB/A (115dB/A) i ljudnivå skall bestraffas med 1 minuts tillägg på totaltiden i aktuellt heat (gäller både 2-takt och 4-takt).
Ljudnivå:
Högsta tillåtna ljudnivå är A enligt följande:
Ljudmätning vid besiktning: (112dB/A + 2dB/A) / Ljudmätning efter aktivitet: (114dB/A + 1dB/A)
För övriga tävlingar (Classic) gäller 115dB/A

 • FIM´s ljudmätningsregler med 2 meter max på samtliga tävlingar.
 • Den tidigare mätmetoden (med varvtalsmätning) gäller då endast Veteranmotorcyklar.

Fr.o.m. 2025 gäller nedanstående för ljudnivåer för samtliga maskinklasser, oavsett maskinstorlek/kubikantal (cc) för både 2-, och 4-taktsmaskiner:
Ljudmätning vid besiktning/före aktivitet: 109dB/A + 2dB/A tolerans (max 111dB/A)
Ljudmätning efter aktivitet: 111dB/A + 1dB/A tolerans (max 112dB/A)

3.6.2.1 Nummerskyltar på sidorna

MX

1. På motorcykelns sidonummerskyltar skall alltid följande finnas:
a) Förarens startnummer, enligt med Svemos reglemente (3.6.2)


2. Numren skall vara tydligt läsbara för åskådare och funktionärer.

3. På motorcykelns sidonummerskyltar skall följande alltid finnas:

b) Svemos logotyp (se 3.6.3) (Gäller MXSM, MX-Women, J-SM och U-SM fr.o.m 2025)
c) Valfritt, reklam för förarens/teamets sponsor(er).

4. Färgschemat för bakgrunden på sidonummerskyltarna och siffrorna är fritt (dock får röd bakgrund och vid siffra användas endast av förare som är behörig att använda detta i egenskap av ledare i serie/mästerskap). Det måste dock finnas en tydlig färgskillnad mellan färgen på numret och färgen på bakgrunden.

4.1 Tävlingsbana

MX

Vid varje bana ska det finnas sjukvårdsutrustning enligt det som anges i Sjukvårdsbilaga A

4.2.1 Parkeringsdepå

MX

I parkeringsdepån är all motorcykelkörning förbjuden. Förare som kört in i parkeringsdepån får inte fortsätta heatet.
Förare som kör i depån kan utdömas betala straffavgift på max 1000 kr. I anslutning till parkeringsdepån skall finnas en provkörningssträcka.
Depåtystnad skall respekteras mellan Kl. 22.00 och 06.00, gäller även in-och utkörning i depån och elverk som inte får var igång under denna tid.
Tvättning av tävlingsmaskin får endast ske med vatten på av arrangören angiven plats. Arrangör kan utdöma 500 kr i straffavgift till den som bryter mot denna regel.

4.2.2 Bandepå

MX

Vid varje tävling skall finnas en bandepå belägen i direkt anslutning till banan. Bandepån skall ha en infart och en separat utfart, dessa skall vara placerade på samma sida om mållinjen. Om förare missar infart till bandepå måste förare fullfölja ett
nytt varv innan denne kan göra ett nytt försök att köra in i bandepån. Att köra mot färdriktningen för att nå bandepån är förbjudet. Förare som kör in i bandepå skall göra detta på ett försiktigt sätt och visa hänsyn till personer inom bandepåområdet. Föraren måste stanna sin motorcykel helt innan denne får fortsätta ut på banan igen.
Vårdslöshet i bandepån kan medföra bestraffning i form av straffavgift. Vid grövre förseelse sker uteslutning ur heatet. Vid träning kan arrangör utdöma straffavgift på max 1000 kr. Laddning av eldriven motorcykel endast ske på plats som godkänts av respektive förening.

Tillträde förbjuds i bandepå för minderåriga under 18 år. Minimum 12 år endast i målsmans sällskap (gäller ej förare i pågående heat), barnvagnar, cyklar och hundar. Dessutom råder rökförbud. Bandepån måste reserveras för reparationer och för visning av placering, området är reserverat för mekaniker, representanter från MC-industrin, team managers, berörda funktionärer. Bensinpåfyllning är tillåten och motorn måste vara avstängd. Vid påfyllning av bränsle eller andra vätskor ska markskydd användas.
I bandepån får förare ta hjälp att starta motorcykeln.

6.1 Säkerhet och sjukvårdsberedskap

MX

Vid tävling och träning (för detaljerade minimumkrav för sjukvårdsberedskap se bilaga A). Svemo krisplan ska följas samt skriftlig information med nummer till utsedda kontaktpersoner i klubben som ger besked hur man ska agera vid en olycka.

6.1.1.1 Kontroll

MX

Bilaga A till detta reglemente (Sjukvårdsdokument) skall skrivas under av sjukvårdare med delegering och sedan lämnas till Supervisor. Bilaga A gäller även som checklista för kontroll av sjukvård.

6.1.1.2 Personal

MX

Sjukvårdspersonal skall:

 • finnas på tävlingsplatsen minimum 30 minuter före start av träning/heat varje tävlingsdag och vara kvar på tävlingsplatsen minimum 30 minuter efter sista heatet.
 • Sjukvårdare som signerar Bilaga A är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler gällande sjukvårdsberedskap. Sjukvårdare med delegering ska inspektera all utrustning/beredskap senast 30 min före start av träning/heat varje tävlingsdag.
 • Under denna tid skall sjukvården utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad(e) till Tävlingsledare och Supervisor som i sin tur vidtar nödvändig information till förarens klubb och förbund.

En skaderapport från sjukvården till Tävlingsledare/Supervisor innefattar följande:

 • Antal skadade. Namn och startnummer, födelsedatum.
 • Den skadades personliga skyddssystem, hjälm, ryggskydd etc.
 • Skadeplats (markeras på banskiss).
 • Skadetyp.
 • Handläggning/omhändertagande.
 • Eventuell Transport, Transportmedel och mottagande sjukhus samt rekommenderad uppföljning v.b.
 • Rekommenderad uppföljning, eventuell undersökning eller konvalescens före nästa tävling (t.ex. hjärnskakning).

6.2.1 Lägsta ålder för funktionärer.

MX

Chefsfunktionärer ska fylla 18 år under kalenderåret. Säkerhetsvakter och övrig banpersonal måste vara 15 år fyllda. Den ålder som anges i polistillståndet för olika funktionärsuppdrag ska följas. (Alla funktionärer som är under 18 år ska kunna uppvisa ett av vårdnadshavaren signerat intyg/skriftligt formulär att funktionärsuppdrag får genomföras på den aktuella tävlingen.)

6.2.11 Tävlingsledare

MX

Grundkrav för att genomföra Guldhjälmstävling

Tävlingsledaren skall ha giltig tävlingsledarlicens i motocross och inte vara ändra än 69 år. Fr.o.m. 2021 krävs att tävlingsledare eller minst biträdande tävlingsledarehar genomfört RF/ SISUS:s webbaserade ”Introduktionsutbildning för tränare” eller Svemo Barnledarutbildning, för att bedriva en Guldhjälmstävling. Tävlingsledaren laddar upp kursintyg alternativt bild på Barnledarlicens i Svemo TA, för kontroll av Supervisor vid godkännande av tilläggsreglerna. (Under denna regelboks giltighetstid kan rutiner för detta förändras, följ information på www.svemo.se).

Klädsel
Tävlingsledaren och biträdande tävlingsledare ska ha väst eller likande med väl synligt tryck ”Tävlingsledare/biträdande tävlingsledare” både på övre del av ryggen och på framsidan.

Ansvar och befogenheter

 • Tävlingsledarens ansvar är att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler.
 • Ska vara väl insatt i klubbens förberedelse och organisation inför tävlingen, detta gäller även tävlingsledare som inte är licenserad i arrangörsklubben.
 • Tävlingsledaren måste försäkra att tävlingsområdet och banan är i gott skick och att alla funktionärer är närvarande och redo för att utföra sina uppgifter samt att säkerhets- och sjukvårdspersonal är redo att utföra sina uppgifter.
 • Tävlingsledaren ska vara säker på förarnas identitet, att det är rätt tävlingsnummer på motorcyklarna samt att inget annat föranleder förhinder för förare att deltaga i tävlingen, t.ex. tävlingsbestraffning, indragen licens m.m.
 • Tävlingsledaren kan stoppa ett pågående heat p.g.a. säkerhetsrisk eller olyckshändelse.
 • Tävlingsledaren kan föreslå till Supervisor/Jury att stoppa tävlingen permanent p.g.a säkerhetsskäl eller av ”force majeure” (se NT för förtydligande). Vid olyckshändelse i tidskval ansvarar tävlingsledaren för att klockan stoppas/startas.
 • Tävlingsledaren kan stoppa en förare från att få starta i tävlingen detta p.g.a. säkerhetsskäl. Tävlingsledaren måste informera Supervisor/Jury om alla tagna beslut utdelade bestraffningar samt om protest har mottagits.
 • Tävlingsledarens befogenheter kan, om så är nödvändigt, tas över av Jury ordföraren/ Supervisor. Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling.

Tävlingsledaren meddelar kansliet om bestraffning sker och när uppföljning krävs av t.ex. betalning av straffavgifter. (I tävlingsrapporten markeras ”Svemo åtgärd krävs”.)

6.4.2

MX

Det rekommenderas att ingen träningskörning genomförs på banan inom 30 minuter före fastställd tid för tävlingens första start.

6.4.3

MX

För att få starta i kvalificeringsheat och tävlingsheat måste förare, och i förekommande fall passagerare, ha fullbordat minst två (2) hela träningsvarv på banan. För Guldhjälm och Ungdomslicenserade förare gäller att minst tre (3) varv fullbordats.

6.4.5.1

MX

Tidskval kan stoppas om olycka sker som medför gulflagg en längre tid. Vid stopp skall klockan stoppas. Vid omstart körs resterande del av kvalet. Vid stopp av tidskval skall förarna återvända direkt till väntzon, omstart sker så fort som möjligt enligt tävlingsledningens anvisningar. Tävlingsledningen släpper därefter ut förarna på banan/startområdet igen efter att grön flagg visats.

6.5 Förarsammanträde

MX

Genomförande av och deltagande på förarsammanträde är obligatoriskt och genomförs enligt beskrivning i tävlingens tilläggsregler.

6.8.1

MX

Tävlande som kör utanför banmarkering/genar och därmed tjänar tid alternativt placering, kan nedflyttas 10 placeringar i heatet. Vid grövre eller upprepade förseelse kan föraren uteslutas. Förare som kör utanför banan ska köra in på banan så att denne inte utgör vara för andra medtävlande.

6.13 För tidigt avslutat heat

MX

Tävlingsledaren har befogenheter att stoppa fri träning, tidskvalificering eller heat för brådskande/säkerhetsskäl eller för ”force majeure” eller på grund av tekniska problem med tidstagningsutrusning/transpondersystem. Förarna stoppas på lämplig plats med en röd flagga och återvänder till väntzonen och inväntar instruktioner för eventuell omstart. Tävlingsledningen släpper därefter ut förarna på banan/startområdet igen efter att grön flagg visats.

7.9.3 Träning utan ledare

MX

Vid träning (”fri åkning”) utan tränare (ej ledarledd träning) ska en träningsansvarig närvara och ansvarar för att korrekt uppdelning i olika träningsgrupper görs samt om denne så anser nödvändigt skapa fler träningsgrupper eller hänvisa förare till annan träningsgrupp/bana för att upprätthålla en hög säkerhet för förarna.
Träningsansvarig har rätt att avisa person från bankområdet/anläggningen om denne vägrar följa instruktion från ansvarig ledare.

Vid dessa träningar får följande klasser samköras:

 • Förare som deltar i men ännu inte slutfört Guldhjälmsutbildningen och därmed saknar Guldhjälmlicens, får endast träna tillsammans med förare som har Guldhjälmlicens. Likvärdig körmässig standard ska eftersträvas.
 • 65cc Guldhjälm och 85cc Guldhjälm solo får samköras med Quad max100cc.
 • 65cc Ungdom och 85cc Ungdom alternativt klubblicens får samköras
 • 50cc får endast samköras med 65cc Guldhjälm, oavsett sammanhang.
 • MX1, MX2, 125cc oavsett licensklass får ej samköras med 50cc, 65cc, 85cc, oavsett licensklass.
 • Solo-klasserna MX1, MX2, 125 får samköra med varandra oavsett licens, alternativ uppdelning av träningsgrupper kan beslutats av träningsansvarig
 • Minicrossförare kan träna tillsammans med 65cc-85cc Guldhjälm/Ungdom.

Samkörning av guldhjälm och ungdom vid fri-träning.
Förare med Guldhjälm,- eller Ungdomslicens får samköra vid fri träning dock gäller följande:

 • För att träna på stora banor ska föraren köra 65cc alternativt 85cc, även 4-taktsmaskiner max 150cc.
 • För att Guldhjälmlicenserad förare ska få samköra med Ungdom krävs att förare under kalenderåret fyller lägst 7 år och max 12 år. (13 år med GH-dispens, GH- tjejer max 15 år)
 • Endast förare som innehar för året gällande Guldhjälmslicens får samköra med ungdomsklass.
 • Om föraren inte har Guldhjälmslicens eller kör 50cc ska denne hänvisas till de mindre bana/aktivitetsområden (om sådana finns) alternativt om klubben har avsatt tid för ”olicensierade förare/nybörjare” på stora banan för förare under 12 år. (Om aktuell förening så tillåter kan alltså 50cc köra på den större banan men endast med olicensierade förare/nybörjare under 12 år.) Träning för 50cc sker på besiktade aktivitetsområden/guldhjälmslingor anpassade för dessa små motorcyklar.
 • Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret i valet av träningsgrupp men träningsansvarig har alltid mandat att hänvisa förare till den banan denne anser lämpligt för förarens körskicklighet.

Sker samkörning mellan Guldhjälm och Ungdomsklasser gäller att max 40 förare får träna på banan samtidigt, antalet tränande enligt banlicensen får ej överskridas. Är det fler än 40st GH/U förare som vill träna måste träningen delas upp i flera grupper. Likvärdig körmässig standard på förarna ska eftersträvas för att värna förarnas säkerhet. Är skillnaden i körstandard stor bör alternativa träningsgrupper skapas av den som är träningsansvarig för klubben. Förare med Prova-På-Licens och nybörjare bör erbjudas körtid med förare som har likvärdig körstandard för att värna om hög säkerhet.

 • Sidvagn och Quad tillåts träna tillsammans med Soloklasserna, dock ej Guldhjälm* och Ungdom.

* Guldhjälmslicensierade förare Solo 65cc/85cc eller Quad max 100cc får samköra.

Klubbar ombeds att bereda träningsmöjligheter för Sidvagnsekipage/Quadracers/ Minicross vid klubbens träningskörning. Om sporterna skall utvecklas och Sverige skall ha möjlighet att hävda sig Internationellt, måste dessa ekipage få samma möjligheter som idag ges våra soloåkare. Varje klubb äger mandat att på sin anläggning besluta om att tillåta samkörning mellan Sidvagn eller Quad och Solo. För att tillåta körning med Sidvagn/Quad krävs att aktuell bana är besiktad för dessa discipliner. Efter godkänd besiktning anges antal tränande/startande på aktuell banlicens.

9.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna.

 • Anmälningsavgiften är 1000 kronor vid endagarstävling
 • Anmälningsavgiften är 1600 kronor vid tävling som genomförs över två dagar

per tävling och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om undantag och anges då i tävlingens tilläggsregler. Anmälningen och betalningen skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift uttas med 1000 kronor vid för sent inkommen anmälan.

Arrangör har rätt att neka anmälan som blir mottagen senare än 7 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning.

Under förutsättning att gällande regler för aktuell licens och maskinklasser uppfylls enligt SR Motocross kan förare deltaga i en eller flera olika mästerskapsklasser under säsongen, dock får förare endast deltaga i En (1) mästerskapsklass per deltävling. Antalet anmälningar till respektive tävling är obegränsat och tillfälliga licenser godkänns ej för start i SM-tävling.
Motocrossektionen kan i dialog med SM-arrangör besluta om särskilda eller andra grundkrav för deltagande och införa begränsningar maximalt antal anmälda per SM-tävling, vilket då anges i tävlingen tilläggregler.

Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

9.4.1.2 SM MX-Women

MX

a) Svenska kvinnliga förare som innehar av Svemo utställd helårslicens antingen i klass junior, senior eller elit för motocross och under året uppfylla minimiåldern 16 år. Förare som är 14-16 år kan deltaga efter ansökan hos Svemo Motocrossektion. Maskinklass för dessa förare är 125cc 2-takt. (se även punkt b nedan, nästa sida)

b) Starttillstånd SM MX-Women:
Följande förare har starttillstånd för SM MX-Women aktuell säsong och noteras på en särskild lista som publiceras på www.svemo.se över godkända förare i SM MX-Women:
– Förare som erhållit SM-poäng i SM MX-Women under de senaste 3 säsongerna
– Förare som placerat sig topp 18 i SM-finalheat minst en deltävling i SM MX-Women under föregående säsong.

c) Svensk medborgare som tävlar för annat FMN och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.

d) Utländska medborgare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk junior, senior eller elitlicens.


e) Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha nationell licens och ska uppfylla en
jämförbar nivå som för en svensk junior, senior eller elitlicens.

f) Förare som under en 2 års period erhållit VM-poäng (topp 20 placering) i VM Women, ges starttillstånd i MXSM Women kommande säsong

g) Wildcardförare som kvalificerar sig till final och där kör till sig heatplacering 1-18, erhåller permanent starttillstånd det aktuella året och nästkommande säsong. Wildcardförare kan även erhålla wildcard, se SR 2.8.1.1.1

9.5.2 Fri träning/tidskvalificering (tidsträning)

MX

Förare ska ges möjlighet till minimum följande träningspass. (Passet inleds med startträning.)

SM MX1/MX2:                 

1 x 30 minuter

(15 min friträning inkl. startträning, följt av 20 min tidsträning. Från det att tidsträningen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.)

SM MX-Women:               

1 x 30 minuter                                                                                       

(10 min friträning inkl. startträning, följt av 20 min tidsträning. Från det att tidskvalificeringen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.)

9.6.1 Tävlingsformat

MX

A) Upplägg vid endagarstävling

MX1, MX2

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
2x SM-keat25 min +2varv40

MX-Women

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
2x SM-heat20 min +2varv30

B) Upplägg vid tvådagarstävling

MX1, MX2

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
Dag 1
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
1x SM-heat25 min +2 varv40
Dag 2
1x Fri träning15 min40 +6 reserver
2x SM-heat25 min +2varv40

MX-Women

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
Dag 1
1x Fri träning/tidskval 10+20 min 50 per grupp
1x SM-heat 20 min +2varv 30
Dag 2
1x Fri träning 15 min 30 +6 reserver
2x SM-heat 20 min +2varv 30

9.11.2 Vid tvådagarstävling gäller:

MX
Placering:123456
Summa (kr):450035002 500200015001 000

Gäller totalt per deltävling MX-Women, MX1, MX2.

Körs tävlingen utan betalande publik betalas inga ersättningar ut.

11.6.1

MX

Nominering av lag görs senast 10 dagar före tävling till motocross@svemo.se, varje distrikt kan också nominera vardera ett reservlag, om ordinarie lag enligt § 11.3.2 lämnar återbud. Anmälan sker enligt beskrivning i tilläggsreglerna till motocross@svemo.se.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och e-post till lagledaren för varje lag
 • Namm på förarna per lag med startnummer, fabrikat, klass (MX1,MX2 alt. Open) samt transpondernummer för respektive förare.

När kompletta anmälningsuppgifter inkommit från distriktet, laddas anmälningsavgift upp på 3000 kr per lag som en fritextprodukt i klubbens varukorg i Svemo TA.

11.10 JURY

MX

Vid varje Lag-SM tävling skall jury bestå av Ordförande och 2 ledamöter: Motocrossektionen utser ordförande samt vilka distrikt de andra 2 ledamöterna ska representera. (Samtliga ledamöter måste inneha lägst tävlingsledarslicens. Juryordförande ska ha behörighet för Supervisor) Jurymöte 1 hålls direkt efter lagledarmötet, Jurymöte 2 efter avslutad tävling.

12.4.2.1 JSM MX2 J19

MX

Svenska förare som innehar Svemo helårslicens i klass elit, junior för motocross enligt SR Motocross.

Förare som vid deltävling 1 innehar Juniorlicens och därefter blir Elitförare får slutföra mästerskapet med Elitlicens.

13.1.1 Svenskt Mästerskap Motocross Solo

MX

Svenskt Ungdoms Mästerskap i Motocross genomförs i ett antal klasser och arrangeras enligt Svemo regler och (SR) Specialreglementet i Motocross.

En deltävling eller en serie av deltävlingar räknas in i serien. Varje deltävling i serien skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender. Upplägget anges i tävlingens tilläggsregel.

Respektive klass i mästerskapet kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling.

Respektive deltävling kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling

Vid sista deltävlingen, kan ett särskilt anpassat tävlingsupplägg bli aktuellt, ett upplägg som tas fram i samråd med arrangören och beskrivs i tävlingens tilläggsregler..

13.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna, Anmälningsavgiften är 500 kronor för USM85 samt för USM125 U17 1000 kronor och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Anmälningen och betalningen skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift uttas med 1000 kronor vid för sent inkommen anmälan.

Under förutsättning att gällande regler för aktuell licens och maskinklasser uppfylls enligt SR Motocross kan förare deltaga i en eller flera olika mästerskapsklasser under säsongen, dock får förare endast deltaga i En (1) mästerskapsklass per deltävling. Antalet anmälningar till respektive tävling är obegränsat och tillfälliga licenser godkänns ej för start i USM-tävling. Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om att införa begränsningar för maximalt antal anmälda/deltagare i tävling, vilket då anges i tävlingen tilläggregler

Förare skall vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera sin närvaro i sig i Race Office och där uppvisa giltig licens. Se SR Motocross gällande vårdnadshavaransvar och rutiner för anmälan.

13.5.2 Fri träning

MX

Förare ska ges möjlighet till följande träningspass. (Passet inleds med startträning.)

Ungdoms-SM, 85CC         1×35 minuter

125cc U17                       1×30 minuter (10 min friträning, inkl. startträning, följt av 20 min tidsträning. Från det att tidsträningen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.)

13.6.1 Tävlingsformat

MX

Vid USM 125 U17 deltävling som samarrangeras med MXSM, gäller följande:

A) Tävlingsupplägg vid endagarstävling

USM 125 U17

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
2x USM-heat20 min +2varv40

B) Tävlingsupplägg vid tvådagarstävling

USM 125 U17

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
Dag 1
1x Fri träning/tidskval 10+20 min 50 per grupp
1x SM-heat 20 min +2varv 40
Dag 2
1x Fri träning 15 min 30 +6 reserver
2x SM-heat 20 min +2varv 40

15. BILAGA H – SVERIGE CUP WOMEN (Inkl. Riksmästerskap Women 125cc) & SM-kval

MX

15.1.1

MX

SM-kval, Sverige Cup/RM Women arrangeras enligt Svemo regler och (SR) Specialreglemente i Motocross.

SM-kval genomförs som avslutande deltävlingar.

Sverige Cup genomför över en deltävling eller en serie av deltävlingar som räknas in i serien. Varje deltävling i serien skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender. Tävling kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling. Upplägget anges i tävlingens tilläggsregel.

15.12.5 Starttillstånd

MX

Se SR 2.8.1.1

21.1.1

MX

En enklare form av motocrosstävling.

Ett särskilt upplägg finns för enklare tävling, som genomförs i deltävlingssystem, i samarbete mellan flera klubbar. Se särskilt reglemente

22. Bilaga O – Regler för Enklare tävling (4-klubbars)

MX

1. ALLMÄNT

MX

Detta specialreglemente gäller både vid träning och tävling om inget annat anges. (Specifika regler för träning anges även i kapitel 7)
Tävlingar med förare som har motocrosslicens och motorcyklar utrustade enligt Svemo Nationella Tävlingsreglemente (I denna bok benämnt NT) och Svemo Specialreglemente Motocross (I denna bok benämnt SR), ska arrangeras och marknadsföras som:
1. Motocross
2. Supercross/Stadioncross (se särskilt reglemente)
3. Sprint Motocross (se särskilt reglemente)
4. Klubbtävling (se särskilt reglemente)
5. Minicross (F.d fiddy, se särskilt reglemente)
All verksamhet ska bedrivas inom gällande reglemente och på godkända banor.

1.1 Definition Motocross

MX

Motorcykeltävling som arrangeras enligt Svemo Specialreglemente för motocross. Tävlingen ska utformas så:

 • Att riskmomenten minimeras.
 • Att lustupplevelsen maximeras.
 • Att förare och funktionärer gärna kommer tillbaka.

1.1.1 Tävlingsformer

MX

En motocrosstävling kan arrangeras för solo-, sidvagns- och/eller quadmotorcyklar:

1.1.1.1

MX

Som ett heat.

1.1.1.2

MX

Med kvalificeringsheat och final.

1.1.1.3

MX

Med flera likvärdiga heat där det sammanlagda resultatet är avgörande för förarnas placering i resultatlistan.

1.1.1.4

MX

Nationell,- eller internationell tävling (oavsett licens/maskinklass) som genomförs som cup eller serie, får genomföras i maximalt 8 deltävlingar. Respektive distrikts motocrosskommitté kan göra avsteg från denna regel om de anser att en cup/serie skall ha fler eller färre deltävlingar.
GH Entréavgift får ej upptagas vid Guldhjälmstävlingar (Motocrossektionen kan besluta att undanta statustävlingar som SM, JSM, USM etc från denna regel).
GH Guldhjälmstävlingar får endast genomföras som enskilda tävlingar, ej som cup/serie.

1.2 Supervisor/Jury

MX

1.2.1

MX

Svemo Motocrossektion

 • Utser Supervisor/Jury till mästerskapstävlingar (SM, JSM, USM) samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär/status, som ska ha Supervisor/Jury närvarande.
  Respektive distrikts motocrosskommitté
 • Utser Supervisor för övriga tävlingar inom sitt distrikt och skickar detta till Motocrossektionen för godkännande.
  Respektive arrangör
 • Står för arvodet och ersättningen till Supervisor/Jury. Nivån på ersättningen regleras i Svemo SPAR.

1.2.2

MX

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protester avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. (Ingen rätt att vädja)

1.2.3 Ålder

MX

Supervisor och tävlingsledare och biträdande tävlingsledare kan tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 69 år uppnås.
A) Befintliga licenserade tävlingsledare som fyller 69 år någon gång under aktuellt 3-årsintervall, behåller sin tävlingsledarlicens, därefter sker en nedklassning till tävlingsfunktionär.
B) För tävlingsledare som vill nyutbilda sig gäller att maxåldern 69 år får uppfyllas senast under det 3:e året under aktuell licensperiod. Motocrossektionen kan tillåta undantag från regeln, ansökan för supervisor eller tävlingsledare sänds via respektive distrikts motocrosskommitté för utlåtande.

1.2.4 Återrapport

MX

Varje supervisor ansvarar för att i tävlingsrapporten i Svemo TA rapportera de skador som inträffar på tävling samt att informera om delar av tävlingen som inte följt gällande regler samt att vidta de åtgärder som kan krävas. Supervisor kan ha behörighet att tillfälligt stänga av förare som ådrar sig skador på en tävling.

1.3 Doping och alkohol

MX

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO). Se även NT.

1.4 Sanktionsavgift

MX

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplinnämnd inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplinnämndens beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

1.5 Tillstånd

MX

1.5.1

MX

Tävlingar för barn med Guldhjälmslicens kan endast arrangeras som nationell tävling GH alternativt klubbtävling, dock ska alltid SR Motocross följas gällande klassindelning, ålder, säkerhet etc. Motocrossektionen kan efter ansökan från aktuellt distrikts motocrosskommittee besluta om att godkänna att Guldhjälmstävling arrangeras utan Supervisor eller som enklare tävling. (Tävlingsledare ska då läggas in som Supervisor och ansvarar för att tävlingsrapporten skrivs.)

1.5.2

MX

Nationell och/eller Internationell tävling kan ej samarrangeras med enklare tävling.

1.5.3

MX

Tävlingstillståndet gäller först när:

 • Grundkraven enligt NT uppfyllts.
 • När respektive distrikts motocrosskommitté godkänt tävlingen. (Gäller ej internationella tävlingar och statustävlingar inom motocrossektionens ansvar)
 • När tillståndsavgift erlagts till Svemo via Svemo-TA
 • När tävlingens tilläggsregler (TR) är inlagda i Svemo-TA.
 • När Supervisor/Jury godkänt TR.

1.5.4

MX

Vid serie eller cup räknas varje deltävling med delresultat som avslutad och ett tävlingstillfälle. Det krävs ett (1) tävlingstillstånd per deltävling.

1.5.5 Tillståndsavgifter

MX

Nivån för avgiften anges i NT och i övrigt gäller följande för Motocrosstävlingar:
a) Tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA för varje tävling Guldhjälm, Nationell/Internationell, Enklare tävling eller Klubbtävling som genomförs enskilt, utan samband med annan tävling.
b) Vid samkörning av Guldhjälm och Nationell tävling faktureras tävlingsavgift av Svemo endast för den nationella tävlingen.
c) Genomförs tävling med separat träning dagen före, måste träningen och anmälan till denna administreras i Svemo-TA på ett särskilt tillstånd. Där tillståndsstatus ”Träningsläger” väljs.

1.5.6

MX

Arrangör som önskar benämna sin tävling, cup eller serie med ett namn som
kan förknippas med riksmästerskap, svenskt mästerskap, championship etc
kräver särskilt godkännande av Svemo Motocrossektion, efter ansökan från
aktuellt distrikts motocrosskommitte.

1.6 Deltagande i träning/tävling

MX

1.6.1 Svenska förare

MX

a) Svemo nationell/internationell licens gäller för:

 • träning på godkända banor hos Nationsförbund och som är medlem i FIM/FIM Europe. (Särskilda undantag kan förekomma)
 • träning/tävling inom Norden
 • tävlingar registrerade hos Nationsförbund eller FIM Europe Open Calendar (med EMN). (Särskilda undantag kan förekomma)

För deltagande i FIM internationell mästerskapstävling med IMN, krävs särskild VM/EM-licens.

b) Klubblicens, Baslicens och Guldhjälmslicens gäller endast i Sverige.
c) Föraren som innehar för året giltig Svemolicens tillåts träna på godkända motocrossbanor med giltig Svemo banlicens. (Se kapitel 7 i detta SR och försäkringsvillkor för detaljer)

1.6.2 Övriga nordiska förare

MX

För tävling/träning i Sverige gäller respektive FMN:s (aktuellt nationsförbund) licensregler. Godkännande och giltigt försäkringsskydd krävs från förarens nationsförbund för deltagande i tävlingar i Sverige, med följande tillägg.
a) Förare under 12 år med licens för annat nationsförbund än Svemo, får inte delta i Svenska tävlingar oavsett tävlingens karaktär, status eller geografisk placering i Sverige.
b) Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år får deltagande ske, endast i Ungdoms-klass i tävlingar godkända av Svemo och förare ska inneha motsvarande Ungdomslicens i sitt nationsförbund.

2. FÖRARE OCH PASSAGERARE

MX

2.1 Allmänt

MX

För att köpa en Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare/passagerare och vårdnadshavare ska vid all träning och tävling:

 • Tillse att föraren och motorcykeln uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
 • Följa tävlingsledarens anvisningar.
 • Uppträda som sportsman såväl före, under som efter träning/tävling och följa de sportsliga lagar som gäller för träning/tävling med mc, snöskoter och båt inom Sverige. (Se NT)

2.1.3

MX

Classictävlingar kan endast genomföras som Nationella tävlingar.

2.2 Särskilda bestämmelser för förare som ej fyllt 18 år

MX

2.2.1 Vårdnadshavare

MX
 • Vid tävling och träning ska förare som ej fyllt 18 år vara åtföljd av vårdnadshavare eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe.
 • Vårdnadshavaren får vara funktionär alternativt säkerhetsvakt, under tiden de/det barn man har ansvar för, inte kör på banan.
 • Vårdnadshavaren ska vara medlem i Svemoansluten klubb och vara inskriven i föreningens medlemsregister i IdrottOnline samt känna till Specialreglementet för motocross och NT.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att förarens maskin och personliga utrustning följer de regler som anges i detta reglemente och NT.
 • Vårdnadshavaren ska följa gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott mot dessa ovannämnda regler kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. (se separata regelverk för detta)
 • Förälder (motsvarande) kan överlåta vårdnadshavaransvaret. Ersättaren får inte åta sig uppdrag för fler än en förare utöver sitt/sina egna.

2.2.2

MX

Förare, mekaniker, lagledare, vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter
arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling.
Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan
så länge det finns förare kvar på den.

2.3 Klasstillhörighet

MX

a) Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i följande licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, Ungdom, Guldhjälm, Bas, Classic och Klubblicens.
b) När tillfällig eller helårslicens utfärdas ska föraren ha deltagit i en teoretisk regelgenomgång samt ha genomgått förarprov. (Inget förarprov krävs för Klubblicens.) Teoretisk regelgenomgång/licensutbildning och förarprov/uppkörning registreras därefter i IUP och är giltig i 5 år.
c) Förare som innehaft helårslicens (tävlingslicens) i motocross, under de senaste 5 åren, behöver ej avlägga förarprov oavsett vilken motocrosslicens som uttas, dock krävs licensutbildning/ uppkörning vid uppklassning från Klubblicens.
d) Oavsett tidigare eller nuvarande licensinnehav i annan gren, krävs fr.o.m. år 2021 genomförd licensutbildning och godkänd uppkörning i Motocross för att kunna ta ut en Motocrosslicens.
e) Om föraren betalt licens i december är den giltig från betaldatum för de klasser som finns angiven på licensen, för nästkommande år. (I praktiken innebär detta att en förare som är 11 år innevarande år, köper en Ungdomslicens 1 december kan då börja tävla i Ungdomsklassen före årsskiftet.)

2.4 Regler för förarprov/licensutbildning

MX

2.4.1 Allmänt

MX

Uppkörning/licensutbildning i Motocross kan administreras av respektive distrikts Motorsportförbunds motocrosskommitté.

2.4.2 Förarlicensutbildning

MX

Nedanstående personer får hålla i förarlicensutbildning i Motocross. Se under respektive grupp för närmare detaljer. (Personerna har behörighet att registrera utbildning i IUP, att förare godkänts vid teoriutbildning och uppkörning.)
a) Klubbens tränare
(Person med tränarlicens, Nivå 1 eller Nivå 2 Motocross)
Tränaren får endast genomföra licensutbildning för medlemmar i sin egen klubb. Tränaren får genomföra licensutbildningen endast för förare fr.o.m. det kalenderår de fyller 12 år och äldre.
För kontaktuppgifter till tränaren kontakta den förening du tillhör.

b) Barnledare
(Person med Barnledarlicens)
Barnledaren genomför Guldhjälmsutbildningen för barn upp till 12 år. Barnledare kan godkänna ungdomslicens (registrera godkänd utbildning i IUP) för förare som påbörjat men ej slutfört sin Guldhjälmsutbildning under det kalenderåret föraren fyller 13 år. Barnledare får genomföra Guldhjälmsutbildningar endast för medlemmar i den klubb där barnledaren har ett registrerat medlemskap i IdrottOnline och endast på bana där det finns en gällande banlicens i Motocross. För kontaktuppgifter till barnledaren kontakta den förening du tillhör.

c) Tävlingsledare
(Person med tävlingsledarlicens i Motocross)
Tävlingsledare får genomföra licensutbildning för medlemmar i valfri Svemo-klubb. Tävlingsledaren genomför licensutbildningen för förare fr.o.m. det kalenderår de fyller 12 år eller äldre förare. För kontaktuppgifter till klubbens tävlingsledare kontakta den förening du tillhör.

2.5 Licens, tävlingsformer och maskinklasser

MX

Allmänt
GH Licens krävs för deltagande i tävling (träning), där olika licenser finns för olika
tävlingsformer och åldersgrupper.
En motocrosstävling kan arrangeras för solo- sidvagns- eller quadmotorcyklar,
Tävlingslicens som gäller för hela året eller tillfällig (för en tävling) ska kunna uppvisas
vid deltagande i motocrosstävling. För Guldhjälms förare ska även vårdnadshavarlicens
uppvisas.

Sammanställning
Under de kommande sidorna i detta reglemente presenteras detaljbeskrivningar för
följande licensgrupper:

 • Guldhjälmslicens
 • Ungdomslicens
 • Junior-, Senior-, Elitlicens samt Quad och Sidvagn
 • Classiclicens
 • Breddlicens
 • Baslicens
 • Klubblicens
 • Prova på licens (Träning)
 • Tillfällig licens

Under varje kategori ges detaljer inom följande område:

 • Licenser och åldersgrupper
 • Ändring av licenstillhörighet
 • Maskinklasser och åldersgrupper
 • Samkörning av klasser

2.6 Särskilda bestämmelser Guldhjälmslicens

MX

Guldhjälmstävlingar är avsedda för nedanstående förare:
a) 50cc: fr.o.m. det kalenderår de fyller 7 år, t.o.m. det kalenderår föraren fyller 11 år
65cc, 85cc: fr.o.m. det kalenderår de fyller 8 år, t.o.m. det kalenderår föraren fyller 11 år

2.6.1 Licenser

MX

Guldhjälmslicensen utfärdas när Svemo licensierad Barnledare från förarens klubb slutför Guldhjälmsutbildningen för förare och vårdnadshavare.
a) Fr.o.m. det kalenderår en förare fyller 12 eller 13 år kan föraren erhålla Guldhjälmslicens endast genom dispens där särskilda kriterier uppfylls. Ansökan ska styrkas av klubbens barnledare/tränare eller ordförande. (se svemo.se för mer information)
b) Guldhjälmslicens kan utfärdas för tjejer t.o.m. hela det kalenderår föraren fyller 15 år, efter särskild ansökan till Svemo-licensavdelning. Ansökan ska vara underskriven av klubbens barnledare eller Tränare Motocross Nivå 1 eller Nivå 2.
c) Guldhjälmslicensen gäller endast i Sverige.
d ) Guldhjälmslicensierad förare tillåts delta i:
Nationella tävlingar (Guldhjälmstävlingar) samt klubbtävlingar i Sverige i förening(ar) som föraren är registrerad medlem för i IdrottOnline. Klubblicens gäller ej för deltagande i Guldhjälmstävlingar.
e) Guldhjälmsutbildad vårdnadshavare får vistas inom området enligt tävlingsledarens anvisningar. Största hänsyn måste tas till andra tävlande. Guldhjälmsutbildad vårdnadshavare kan ha ansvar för samtliga egna barn. En Guldhjälmsutbildad vårdnadshavare kan ta på sig vårdnadshavaransvar för någon annans barn dock max 1 barn utöver det/de egna.

2.6.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

För förare som innehar guldhjälmslicens, sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. För förare med guldhjälmslicens krävs ingen ny uppkörning för Ungdomslicens. Föraren kan dock välja att fortsätta att tävla med Guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år (se §2.6 för detaljer) gäller ej tjejer. (Vissa undantag finns).
Har föraren påbörjat Guldhjälmsutbildningen men ej slutfört denna skall föraren genomföra något av följande:
1: Slutföra Guldhjälmsutbildningen
2: Genomföra förarprov (licensuppkörning) enligt SR Motocross.

Uppklassning till Ungdomslicens:
Förare kan klassa upp sig till Ungdom max en gång per säsong. Tillfällig Ungdomslicens räknas inte som licensuppklassning. Uppklassning för förare under 12 år sker endast i undantagsfall efter särskild prövning av Motocrossektionen.

Nedklassning till Guldhjälmslicens:
Dock har förare möjlighet att klassa ner sig från Ungdom till Guldhjälm under pågående säsong, se svemo.se för detaljer.
Vid nedklassning av licens förbrukas eventuell licensavgift och ingen återbetalning sker. Förare kan klassa ner sig till Guldhjälm max en gång per säsong. Förare med Ungdomslicens kan ej ta tillfällig licens i Guldhjälm. (Fler detaljer och grundkrav för tillfällig licens se § 2.14)
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling.

Nedklassning till Guldhjälmslicens (tjejer):
Tjejer kan t.o.m. det året de fyller 15 år, begära nedklassning till Guldhjälmslicens. Detta görs på särskild blankett och intygas av förarens klubb samt klubbens barnledare alternativt licensierad Motocrosstränare Nivå 1 och Nivå 2. Blankett finns att hämta på www. svemo.se. Handläggningstid max 2 veckor.
Förare har möjlighet att klassa upp från Guldhjälm till Ungdom under pågående säsong, detta sker genom Svemo TA

Förare kan klass ner sig till Guldhjälm max en gång per säsong och under samma säsong återgå till Ungdoms, inga andra upp-nedklassningar är tillåtna.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas.
Vid nedklassning av licens förbrukas eventuell licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.6.3 Maskinklasser och åldersgrupper

MX

För detaljer om klassindelning se kapitel 3 ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente.
Guldhjälmsförare tillåts att delta endast i (1) en maskinklass under en och samma tävling/tävlingstillstånd.
Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari och det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen kan guldhjälmslicens erhållas.
Klasser och ålder för Guldhjälmslicensierade förare:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
50cc (2-takt)
alt. 2 kW/3200
* – 11 år* – 11 år7 – 11 år (12 år, se §2.6)
65cc (2-takt)* – 11 år* – 11 år8 – 11 år (12 år)
85cc (2-takt)* – 11 år7 – 11 år8 – 11 år (12 år)
150cc (4-takt)* – 11 år8 – 11 år9 – 11 år (12 år)
Quad (max 100cc)*** – 11 år* – 11 år7 – 11 år (12 år)

Nedanstående tabell, gäller för tjejer.

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
50cc (2-takt)
alt. 2kW/3200
* – 15 år* – 12 år7 – 12 år
65cc (2-takt) * – 15 år * – 15 år8 – 15 år
85cc (2-takt) * – 15 år 7 – 15 år8 – 15 år
150cc (4-takt) * – 15 år 8 – 15 år9 – 15 år
Quad (max 100cc)* – 15 år * – 15 år7 – 15 år

*Guldhjälmslicens kan erhållas när, nedanstående uppfylls och delarna registrerats i IUP,
intygas av Barnledaren.

 • Grundkraven om 3 månaders utbildningstid är genomförd
 • Föraren och vårdnadshavare uppfyller kraven för Guldhjälmslicens.

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

2.6.4 Samkörning av klasser

MX

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält

2.7 Särskilda bestämmelser Ungdomslicens

MX

2.7.1 Licenser

MX

Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år och t.o.m det år föraren fyller 16 år.
Förare som godkänts vid Guldhjälmsutbildning, men ej tagit ut Guldhjälmslicens, kan godkännas för Ungdomslicens om delarna för Guldhjälmslicensen registrerats i IUP.
Ungdomslicensierade förare tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar i förening(ar) som föraren är registrerad medlem för i IdrottOnline.
 • Enklare, nationella och internationella tävlingar i Sverige
 • För förare som under året fyller lägst 12 år och önskar delta i träning utanför Sverige
  gäller: Se SR § 1.6.1
 • För mästerskapstävlingar, se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.

I tävlingars tilläggsregler (TR) kan det göras alternativ åldersindelning om arrangör så önskar inom åldrarna 12 till 16 år. Förare med Ungdomslicens äger rätt att tävla i såväl 65U, 85U som i 125 U17, under förutsättning att åldern uppfylls enligt detta reglemente. Att tävla i flera klasser vid samma arrangemang under samma tävlingsdag är ej tillåtet. Förare med Juniorlicens (15 – 17 år) tillåts delta i Ungdomsklassen 125, U17 och MX2 J19.

2.7.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

Uppklassning till Ungdomslicens

Automatiskt uppklassning till Ungdomslicens sker till det kalenderår föraren fyller 12 år. Förare kan ansöka om dispens för Ungdomslicens fr.o.m. det kalenderår denne fyller 11 år. Beslut på dispenser tas av Motocrossektionen.

Övriga licensförändringar

Förare kan klassa ner sig till Guldhjälm eller klassa upp sig till annan licens max en gång per säsong. Återklassning till Ungdom får ske max en gång per säsong.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling.

Tillfälliga licenser

Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas. Förare med Ungdomslicens kan dock ej ta tillfällig Guldhjälmlicens. Förare kan klassa ner sig från Ungdomslicens till Guldhjälmslicens, förutsatt att föraren innehar reglementsenlig ålder för Guldhjälm.

Uppklassning till Juniorlicens

Ungdomslicenserad förare kan klassa upp sig till Juniorlicens alternativt ta ut tillfällig licens (obegränsat antal) under förutsättning att lägsta ålder för juniorlicens uppfylls. Förare får efter uppklassning alternativt uttag av tillfällig juniorlicens klassa ner sig till ungdom under samma säsong eller till kommande säsong. (För SM, JSM krävs helårslicens)

2.7.3 Maskinklasser och åldersgrupper

MX

För detaljer om klassindelning se (kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle) i detta reglemente. Ungdomstävlingar är avsedda för förare som innehar giltig ungdomslicens med maskiner tillhörande någon av följande maskinklasser: 65cc, 85cc, 125cc och/eller MX2 klassen. Förare tillåts att delta endast i (1) en maskinklass under en och samma tävling/tävlingstillstånd. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
a) Följande gäller för förare med Ungdomslicens:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
65cc12 år11 – 12 år12 år
85cc12 – 15 år*11 – 16 år12 – 16 år*
125cc13 – 16 år12 – 16 år13 – 16 år
150cc12 – 15 år*11 – 16 år12 – 16 år*
Quad (2-takt, 1 cyl max 250cc, 2-takt, 2 cyl max 350cc, 4-takt, 2 cyl max 400cc)**12 – 15 år*11 – 16 år12 – 15 år*

(*) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

b) Tävlingsarrngörer uppmanas att om möjligt göra alternativa ålders indelningar för att främja barn och ungdomars olika förutsättningar  (t.ex. 12-14, 14-16) osv.

c) Följande gäller för 65/85cc Rookie
Klass för mindre rutinerade förare, ett ”mellansteg” från Guldhjälm och till Ungdom + tjejer som idag kör Guldhjälms t.o.m. 15 år.

Rookieklasserna följer i grunden Guldhjälmsreglerna så som:
– inga Cuper/serier, endast enskilda tävlingar, max 500kr i anm.avg., inget tidskval
– samma priser för samtliga förare, t.ex. Max 30 startande (20st vid samkörning med GH)
– Särräkning vid samkörning med Guldhjälm.

Tävlingsledare har rätt att efter träning, flytta förare från Rookie till ordinarie ungdomsklass.*


d) Följande gäller för:
125 U17
Maskin: 125cc (endast 2 takt)
Ålder: 13-17 år (åldern ska uppfyllas under aktuell säsong)
Licens: Ungdom eller Juniorlicens
Antal startande: max 30 förare på grind.*
* (Undantag USM 125cc då gäller max 40 startande) Förtydligande: 144cc (2-takt) ingår ej i 125cc-klassen
Maskin på 100-250cc 2-takt ingår generellt även i MX2-klassen
c) Följande gäller för MX2 U17
Maskin/ålder/licens:
125cc 2-takt / 13-17 år / Ungdoms eller Juniorlicens **
144cc 2-takt / 15-17år / Ungdom eller Juniorlicens**
250cc 4-takt / 15-17 år / Ungdom eller Juniorlicens **
250cc 2 takt / 15-17 år / Junior licens **
** (Dessa förarklasser får samköras/ max 30 förare på grind.)

2.7.4 Samkörning av klasser

MX

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.8 Särskilda bestämmelser Junior-, Senior-, Elitlicens samt Quad och Sidvagn

MX

2.8.1 Licenser

MX

Senior och Elitlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 16 år och t o m det år föraren fyller 64 år.

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Särskilda undantag för kvinnliga förare:
(*) För förare som fyller 14 år under kalenderåret och önskar delta i SM MX-Women krävs juniorlicens efter särskilt godkännande av Motocrossektionen. Kvinnliga förare lägst 15 år som godkänts vid Guldhjälmsutbildning kan godkännas för Ungdomslicens alternativt Juniorlicens.
a) Förare licenserade med Junior-, Senior-, Elitlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar i förening(ar) som föraren är registrerad medlem hos i IdrottOnline.
 • Enklare, nationella och internationella tävlingar i Sverige
 • För deltagande i träning utanför Sverige, Se § 1.6.1.
 • För mästerskaps-, och statustävlingar, se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör

2.8.1.1 Regler för Elitlicens/Starttillstånd

MX

a) Förare som under året kvalificerar sig till final i SM Solo (MX1 eller MX2) och får minst en registrering/passage i varvräkningen under ett finalheat klassas omgående upp till Elitlicens och ingen nedklassning till lägre licensklass kan göras under aktuellt kalenderår.

b) Förare som under en 2 års period erhållit VM/EM-poäng (topp 20 placering) i nedanstående mästerskap, ges behörighet för elitlicens kommande säsong:

 • VM & EM (Open) & EM (125cc, 250cc, 2T, Open)

c) Sverige Cup Open

Junior eller Seniorlicensierade förare som under kalenderåret placerar sig bland de 5 främsta i totalställning för Sverige Cup Open (både Junior-, och Seniorlicens inräknat) klassas för kommande säsong upp till Elitlicens.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för MX1 (17år) respektive MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår.
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

Om någon förare av de 5 främst placerade förarna redan klassat upp sig till Elitlicens går turordningen vidare till den 6:e osv.

d) JSM Open

Förare med Juniorlicens eller seniorlicens som placerar bland de 5 främsta i totalställningen i JSM Open efter avslutad serie klassas automatiskt upp till Elitförare nästkommande år. Förare måste tagit minst 1 poäng. Om någon förare av de 5 främst placerade förarna med juniorlicens eller seniorlicens redan klassat upp sig till Elitlicens går turordningen vidare till den 6:e osv.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

e) JSM MX2 J19

Förare med Juniorlicens som placerar bland de 3 främsta i totalställningen i JSM MX2 J19 efter avslutad serie klassas automatiskt upp till Elitförare nästkommande år. Om någon förare av de 3 främst placerade förarna med juniorlicens redan klassat upp sig från juniorlicens till Elitlicens går turordningen vidare till den 4:e osv.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

f) Sverige Cup Women

Förare som placerar bland de 3 främsta i totalställningen i Sverige Cup Women får permanent starttillstånd för kommande års SM MX-Women.

2.8.1.1.1 Regler för Wildcard

MX

a) De wildcard en förare erhåller under säsongen kan används aktuell säsong även om föraren erhåller Elitlicens genom totalplacering i Junior-SM eller Sverige Cup för kommande säsong (gäller i de fall JSM/Sverige cup avslutas innan sista deltävlingen i SM Solo aktuell säsong).

b) Förare med totalplaceringen 1-5 i USM 125 U17 under innevarande säsong, tilldelas 1 (ett) wildcard till premiärdeltävlingen i MXSM kommande säsong. (*)

c) Endast de förare som under aktuell säsong uppfyller lägst minimiåldern för SM MX-Women (125cc 14 år, MX2 16 år) kan erhålla wildcard.
Motocrossektionen kan även utse wildcard och/eller tilldela förare permanent starttillstånd i SM MX-Women.

d) Hamnar utländska förare på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person.

2.8.1.1.2 Tilldelning av Wildcard

MX

Wildcard till deltävling i MXSM (MX1,2) erhålls genom placering i Sverige Cup, Junior-SM eller genom särskild tilldelning från Motocrossektionen. Endast de förare som under aktuell säsong uppfyller lägst minimiåldern för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) kan erhålla wildcard.

a) SM-kval (MX1 och MX2)

Utifrån slutresultatet vid respektive tävling tilldelas de främst placerade förarna i respektive maskinklass wildcard till valfri kommande SM-deltävling i den maskinklass Wildcard erhållits.

Antal wildcard utdelas enligt följande:

• Upp till 6 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wildcard i maskinklassen
• Vid 7-12 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wildcard i maskinklassen
• Vid 13-18 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wildcard i maskinklassen
• Vid 19-24 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 4 st wildcard i maskinklassen
• Vid 25-30 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 5 st wildcard i maskinklassen
• Vid 31-36 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 6 st wildcard i maskinklassen
• Vid 37-42 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 7 st wildcard i maskinklassen

b) Sverige Cup Women

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i serien tilldelas de främst placerade med bredd, ungdom, senior eller juniorlicens wildcard till valfri kommande SM-deltävling, enligt följande:

• Upp till 6 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wilcard i klassen
• Vid 7-12 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wilcard i klassen
• Vid 13-18 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wilcard i klassen

Hamnar förare med starttillstånd på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person

c) RM 125 Women

De 3 främst placerade förarna i totalställningen i Riksmästerskap 125c erhåller wildcard till valfri tävling i SM MX-Women.

d) JSM Open/MX2 J19

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i Junior-SM tilldelas de främst placerade förarna med juniorlicens i respektive klass (Open/MX2 J19) wildcard till valfri kommande SM-deltävling, i valfri maskinklass.

Antal wildcard utdelas enligt följande

• Upp till 10 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wildcard i klassen
• Vid 11- 20 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wildcard i klassen
• Vid 21- 30 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wildcard i klassen
• Vid 31- 40 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 4 st wildcard i klassen

Hamnar förare med elitlicens/starttillstånd på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person

e)     Nationell tävling

Wildcard kan även erhållas vid särskild uppnådda resultat i utvald nationell tävling.

I samråd med aktuell arrangör anges det i tävlingens tilläggsregler och/eller på svemo.se kriterier och förutsättningar för hur wildcard kommer att utdelas för den aktuella tävlingen.

f) Giltighet för Wildcard

Förare som erhåller ett wildcard gäller som starttillstånd vid SM-tävling. En och samma förare kan erövra flera wildcard under säsongen och avgör själv på vilken/vilka tävlingar dessa ska tas i bruk. Generellt gäller erhållna wildcard endast under aktuell säsong, dock gäller de wildcard som erhålls vid årets avslutande deltävling i JSM och Sverige Cup, endast vid första deltävlingen i MXSM nästkommande säsong. Motocrossektionen kan under året meddela förändrade rutiner gällande giltigheten för wildcard.

g) Samtliga distriktens motocrosskommittéer har möjlighet att utdela följande wildcard:
2st wildcard i klass MX1, 2st wildcard i klass MX2, 1st wildcard i klass MX-Women per SM-deltävling.

2.8.1.2 Krav för behållande av Elitlicens

MX

A) Erhållen elitlicens behålls under förutsättning att föraren kvalat in i MXSM finalheat minst 1 gång under en 2-årsperiod och får minst en registrering/passage i varvräkningen under ett finalheat. Uppnår förare inte kravet ovan under två kalenderår återgår föraren till Senior- respektive Juniorlicens.

B) Samtliga förare som under en 2 års period erhållit VM/EM-poäng (topp 20 placering) i nedanstående mästerskap, ges behörighet för elitlicens kommande säsong:

– VM (MXGP, MX2) & EM (125cc, 250cc, 2T, Open).

2.8.1.3 Uttag av Elitlicens

MX

Förare som uppfyllt resultatkrav (se reglemente för Junior-SM och SM-kval för detaljer) och ålderskrav under pågående säsong kan under säsongen ta ut Elitlicens och kan därmed delta under resterande SM-deltävlingar under säsongen. Detta innebär dock att den totala giltighetstiden kommer att inkludera innevarande kalenderår (tillfällig licens finns ej för Elitklass). Maximal ålder för att erhålla elitlicens är 64 år.

2.8.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

Förare som under kalenderåret fyller 22 år flyttas automatiskt upp till Seniorklass. Frivillig nedklassning från Elitlicens till Senior eller Junior är möjlig. Uppklassning kan då endast ske genom att kraven för Elitlicens uppfylls på nytt (gäller ej då nedklassning sker från Elitlicens till Klubblicens under en säsong). Vid önskemål om nedklassning kontaktar föraren koordinatorn för Motocross på Svemo-kansli.
Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen återbetalning sker.

Förare med Junior och Seniorlicens kan klass ner sig till Bredd, Bas, Ungdoms eller klubblicens max en gång per säsong, under förutsättning att ålderskraven uppfylls för aktuell klass. Återklassning till ursprungsklassen får ske max en gång per säsong.

Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas. Förare med Juniorlicens kan ej ta tillfällig Ungdomslicens. Förare med Senior eller Elitlicens kan ej ta tillfällig Juniorlicens.

Förare med Junior, Senior eller Elitlicens kan inte ta tillfällig Breddlicens.

2.8.3 Maskinklasser och åldersgrupper

MX

För detaljer om klassindelning se kapitel 3 ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.


a) Följande gäller för förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens

MaskinklassLicensLicensålderTräningsålderTävlingsålder
125 U17*Junior15 – 17 år12 – 17 år 15 – 17 år
MX2 J19 (Inkl. 250cc, 2 och 4 takt)Junior 15 – 19 år 14 – 19 år 15 – 19 år
MX2 (Inkl. 250cc, 2 och 4 takt)Junior 15 – 21 år 14 – 21 år 15 – 21 år
MX1Junior 17 – 21 år 16 – 21 år 17 – 21 år
MX1Senior22 – 64 år 16 år –22 – 64 år
MX2Senior22 – 64 år 14 år –22 – 64 år
MX2Elit16 – 64 år 15 – 64 år 15 – 64 år
MX1Elit17 – 64 år 15 – 64 år15 – 64 år
MX-Women (MXSM)Junior, Senior14 – 64 år (125cc),
16 – 64 år (MX2)
MX-Women (Open)Ungdom, Bredd,
Junior, Senior
14 – 64 år (125cc),
16 – 64 år (MX2)
17 – 64 år (MX1)
Quad**Junior, Senior16 – 64 år 15 år –22 – 64 år
SidvagnJunior, Senior16 – 64 år 15 år –22 – 64 år

b) Följande gäller för MX2 J19:

MaskinMin: 125cc, Max: 250cc 2-takt, 250cc 4-takt
Ålder15 – 19 år
LicensJuniorlicens
Antal startandeMaximalt 40 startande på grind

2.8.4 Samkörning av klasser

MX

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält.

2.9 Särskilda bestämmelser Breddlicens

MX

2.9.1 Licenser

MX

Breddlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 15år och t o m det år föraren fyller 64 år.

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

a) Förare licenserade med breddlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar i förening(ar) som föraren är registrerad medlem hos i IdrottOnline.
 • Enklare, Nationella och Internationella tävlingar i Sverige.
 • Classic-tävlingar.

b) Se SR § 1.6.1
c) Förare licenserade med Breddlicens tillåts ej delta i:

 • Statustävlingar, så som SM, JSM, (Solo och lag) samt SM-kval.
 • Internationella mästerskapstävlingar (för detta krävs lägst Junior alt. Seniorlicens och Internationellt tillägg).

2.9.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

Förare som innehar breddlicens kan välja att under innevarande säsong, klassa upp sig
till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Ungdom, Junior, Senior eller
Classic.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder,
krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat
antal tillfälliga licenser kan uttas (Breddlicensierade förare kan ta tillfällig Junior eller
Seniorlicens, dock ej tillfällig ungdomslicens).
Förare med Junior, Senior eller Elitlicens kan inte ta tillfällig Breddlicens.
Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen
återbetalning sker.

2.9.3 Maskinklasser och åldersgrupper

MX

För detaljer om klassindelning se (kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle) i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.


Åldersregler för förare med breddlicens:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
MX117 – 64 år16 – 64 år 17 – 64 år
MX215 – 64 år14 – 64 år 15 – 64 år
Sidvagn15 – 64 år 15 – 64 år 16 – 64 år
Quad**15 – 64 år 15 – 64 år 16 – 64 år

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

2.9.4 Samkörning av klasser

MX

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.10 Särskilda bestämmelser Baslicens

MX

2.10.1 Licenser

MX

Baslicens är en nationell licens och utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för träning och deltagande i enklare motocrosstävling samt klubbtävlingar i Sverige.

2.10.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

Förare som innehar baslicens kan välja att under innevarande säsong, klassa upp sig till
någon av de nationella/internationella licensklasserna Ungdom, Junior, Senior, Bredd
eller Classic.
Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen
återbetalning sker.

2.10.3 Maskinklasser och åldersgrupper

MX

För detaljer om klassindelning se kapitel 3 ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
Följande gäller för förare med baslicens:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
MX115 år – 16 år –17 år –
MX215 år –14 år – 15 år –
Quad15 år –15 år –16 år –

2.10.4 Samkörning av klasser

MX

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.11 Särskilda bestämmelser Classiclicens

MX

Classictävlingar kan arrangeras som nationell/internationell tävling samt klubbtävling och med klassindelning/maskiner enligt Svemos tekniska reglemente för Classic Motocross.

2.11.1 Licenser

MX

Classiclicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 15år och t o m det år föraren fyller 64år. 

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

a) Förare licenserade med Classiclicens tillåts delta i:

 • Nationella och Internationella tävlingar i Sverige med klassindelning/maskiner enligt Svemo tekniska reglemente för Classic/Veteran motocross.
 • Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige gäller Se SR § 1.6.1
 • För mästerskaps- och statustävlingar, se respektive reglemente.

2.11.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

Förare som innehar classiclicens kan välja att under innevarande säsong, klassa upp sig
till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Junior, Senior eller Bredd.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder,
krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat antal
tillfälliga licenser kan uttas. Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald
licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.11.3 Maskinklasser och åldersgrupper

MX

Enligt Svemos tekniska reglemente för Classic Motocross.

LicensÅlder
Classic16 – 64 år

2.11.4 Samkörning av klasser

MX

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.12 Särskilda bestämmelser Klubblicens

MX

2.12.1 Licenser och åldersgrupper

MX

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år (ingen uppkörning krävs) och gäller för följande:

 • Träning på Svemo godkända banor i alla grenar (dock ej Roadracing och Dragracing)
 • Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad för. Det krävs att föraren är registrerad som medlem för klubben i IdrottOnline. Klubblicensen köps via Svemo- TA.

2.12.2 Ändring av licenstillhörighet

MX

Förare med klubblicens kan under säsong klassa upp sig till Bas, Bredd, Ungdom, Junior eller Seniorlicens. Detta sker genom Svemo TA.
Önskar en klubblicensierad förare klassa upp sig till Ungdom, Junior, Senior, Bredd eller Classiclicens krävs godkänd licensutbildning/uppkörning (Uppkörningen registreras i IUP).

2.12.3 Maskinklasser

MX

För detaljer om klassindelning se kapitel 3, ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente.
Nationella restriktioner för förar- och maskinklasser.
Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
Följande gäller för förare med klubblicens:

MaskinklassLicensLicensålderTräningsålder
85ccKlubb 12 – 15 år11 år –
125ccKlubb 13 år –12 år –
MX2Klubb 15 år – 14 år –
MX1Klubb 17 år – 16 år –
Quad**Klubb 12 år – 11 år –
Sidvagn/PassagerareKlubb15 år – 15 år –

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

2.12.4 Samkörning av klasser

MX

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält.

2.13 Särskilda bestämmelser Prova-På-Licens

MX

Ansvarig ledare vid prova-på tillfället ansvarar för att SR Motocross följs i lämpliga delar. Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för information. Prova på licens gäller endast vid träning och löses enligt information på www. svemo.se. Den gäller vid aktuellt tillfälle/dag och inom de maskinklasser och åldersgränser för träning som anges i detta specialreglemente.

2.14 Särskilda bestämmelser Tillfällig licens

MX

Denna licens får uttas inom kategori Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Classic, Bredd och Bas, gäller vid enklare-, samt nationella tävlingar. Tillfällig Baslicens kan endast uttas på enklare tävling. För deltagande i mästerskapstävlingarna SM/JSM/USM krävs helårslicens.
Innan tillfällig licens löses via Svemo-TA ska uppkörning registreras i IUP. För tillfällig Guldhjälmslicens ska Guldhjälmsutbildning ha slutförts, detta ska registreras i IUP. Tillfällig licens finns ej för Elitklass. Junior- eller Seniorlicensierade förare tillåts ej ta tillfällig breddlicens.

2.15 Särskilda bestämmelser EM/VM-licens i Motocross och Supercross

MX

2.15.1 EM/ VM

MX

Förare som ska deltaga vid EM eller VM-tävlingar ska inneha speciell FIM Europe alt. FIM-licens. Samtliga förare måste dessutom ha ett Internationellt tillägg på sin Svemolicens. EM- eller VM-licens kan endast utfärdas till förare som under säsongen fyller lägst 12 år samt beviljas starttillstånd av Motocrossektionen. För att deltaga i EM 250cc/300cc skall föraren inneha Elitlicens och uppfylla de minimumkrav som finns i dokumentet ”Grundkrav” för EM/VM deltagande på Svemo. se

2.15.2 Supercross

MX

Samtliga förare som planerar att delta i Supercrosstävlingar Nationellt eller Internationellt måste innan tävlingen beviljas starttillstånd av Motocrossektionen. Vid internationella tävlingar och internationella mästerskap, krävs även särskild licens, kontakta Svemo-kansli för information.

2.16 Klädsel och skyddsutrustning

MX

Gäller för förare och passagerare vid all form av träning och tävling i och utanför Sverige för samtliga klasser, även motion/veteran och classictävlingar, klubbtävlingar samt enklare tävlingar. Nedanstående krav om skyddsutrustning gäller även för prova-på och s.k. hyrcrossverksamhet.
a) Förare får vid körning på bana ej använda hörlurar för uppspelning av ljud eller någon form av teknisk kommunikationsutrustning.

2.16.1 Förare och passagerare ska bära följande obligatoriska skyddsutrustning:

MX

a) All skyddsutrustning ska uppfylla de krav som anges i NT, Svemo Nationella tävlingsreglemente.
b) Byxor av motocrosstyp.
c) Handskar av motocrosstyp (handskar ska bäras när träning, kvalificering samt tävlingsheat startar/påbörjas).
d) Tävlingsdress i form av långärmad tröja/jacka utan luva (hood) (sidvagnsförare och dennes passagerare ska bära enhetliga tröjor se SR).
e)

 • Skyddshjälm (enligt NT). Längre hår ska vara instoppat i hjälmen.
 • Hakskydd/munskydd fastsatt på eller intrigerat i hjälmen.
 • Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga).
 • Bröstskydd oavsett hårdhet.
 • Ryggskydd som uppfyller Svemo minimumkrav. Se NT (gäller ej utländsk förare).
 • Skyddsglasögon av motocrosstyp (ska bäras när träning, kvalificering samt tävlingsheat startar/påbörjas).
 • Knäskydd.

2.16.1.1 Särskilda bestämmelser Guldhjälm

MX

Utöver skydd listade i §2.16.1 är användandet av armbågsskydd obligatoriskt för förare med Guldhjälmslicens. Skyddsglasögon (av motocrosstyp ska bäras under hela tiden när träning, kvalificering samt tävlingsheat pågår). Om förare av någon anledning måste kasta sina skyddsglasögon måste föraren köra direkt till bandepån via bansträckningen för att skaffa nya skyddsglasögon innan hen får fortsätta träningen, kvalificeringen eller heatet.

2.16.2

MX

Nackskydd/krage kan användas. Övrig skyddsutrustning så som armbågsskydd,
tandskydd, rekommenderas att användas av samtliga förare.

2.16.3 Hjälmkamera

MX

Kamera får ej monteras på hjälmen oavsett klass och gäller både tävling eller träning.

2.17 Bestämmelser för klubbyte

MX

2.17.1

MX

Gällande klubbyte för licensierad motocrossförare (oavsett klass), gäller de regler och
rutiner som beskrivs i NT.

2.17.2

MX

Förare som har tävlingslicens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb skall ansöka om klubbyte genom Svemo-TA samt erlägga gällande avgift för byte av klubb. Innan klubbyte kan påbörjas och genomföras måste föraren vara registrerad i båda klubbarnas medlemsregister i IdrottOnline.

2.17.3

MX

Vid tvistemål om byte av klubb kan part begära att grensektion, för den gren där den
berörde föraren har sin huvudsakliga verksamhet, tar upp ärendet till behandling och
beslutar i frågan. Besked från grensektionen kan överklagas till Svemo Styrelse inom 1 vecka efter beslutet erhållits och kan därefter inte vidare
överklagas.

2.17.4 Möjlighet att få tävla för flera klubbar

MX

Förare har möjlighet att tävla för fler klubbar i olika sporter.

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

MX

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

MX

För kompletterande regler gällande tävlingsfordon, se teknisk dokumentation på www.svemo.se > Våra Sportgrenar> Motocross > Regler.

Endast fordon tillhörande kategori 1, grupp A1, B1, B2 samt grupp G (enligt definition i NT) kan tillåtas delta i motocrosstävlingar.

3.1.1 Indelning i klasser

MX

Detaljerad klassindelning skall beskrivas i respektive tävlings tilläggsregler (TR). Se SR för detaljerad klassindelning och regler för färgkombinationer på nummerplåtar. För klassindelning av Classic maskiner, se Svemos tekniska reglemente för Classic motocross.
Eldrivna motocrossmaskiner:
Eldrivna motorcyklar tillåts tillsvidare i lämplig klass, där maskinkapacitet/hjulstorlek ska jämställas med befintliga klasser i detta specialreglementet i motocross.
(T.ex. KTM Freeride likställs med 125cc och tillåts ej i 85cc.)
Eldrivna maskiner kan och bör prisbedömas separat om de deltar i ”vanliga” tävlingar.

3.1.2

MX

Parkeringsstödet får inte vara fast monterat. (Gäller även när enduromaskiner framförs på motocrossbana)

3.1.3 Däckdubb motocross

MX

I alla klasser får däckdubb användas med följande restriktioner:

3.1.3.1

MX

Dubb får användas under tiden 1 november – 31 mars, om inget annat anges i tävlingens tilläggsregler (TR). Om dubb tillåts ska det tydligt framgå i TR samt att fordon med och utan dubbdäck inte får samköras.

3.1.4

MX

Motorcykelfabrikat och modeller som får använda formgjutna hjul finns i teknisk dokumentation för motocross på www.svemo.se

3.1.5 Kontroll av maskiner

MX

Tävlingsledare, Svemo, domare/supervisor, arrangören eller av dem utsedd tekniskt kunnig person har rätt att genomföra kontroll att maskinen överensstämmer med gällande regler. Förare och vårdnadshavare är skyldiga att ställa maskinen till förfogande för sådan kontroll samt även vara behjälpliga, biträda vid rengöring, demontering etc. om kontroll begärs

3.2 Ljudnivåer och mätmetoder

MX

I Motocrossektionens särskilda dokument ”Regler och vägledning för ljudmätning” på www.svemo.se beskrivs aktuella tillåtna ljudnivåer och hur mätmetoden ska genomföras. Under perioden för detta reglemente kan rutinen och regler för ljudmätning förändras, följ därför information på www.svemo.se.
Följande mätmetoder kan användas i motocross:

 • Ljudmätning (statisk mätning används för Veteran RM).
 • 2 meter max (används för övriga klasser).

Ljudmätning ska genomföras vid tävling.

3.2.1 Ljudmätning enligt 2 meter max

MX

Förare som efter aktivitet överskrider 114+1dB/A (115dB/A) i ljudnivå skall bestraffas med 1 minuts tillägg på totaltiden i aktuellt heat (gäller både 2-takt och 4-takt).
Ljudnivå:
Högsta tillåtna ljudnivå är A enligt följande:
Ljudmätning vid besiktning: (112dB/A + 2dB/A) / Ljudmätning efter aktivitet: (114dB/A + 1dB/A)
För övriga tävlingar (Classic) gäller 115dB/A

 • FIM´s ljudmätningsregler med 2 meter max på samtliga tävlingar.
 • Den tidigare mätmetoden (med varvtalsmätning) gäller då endast Veteranmotorcyklar.

Fr.o.m. 2025 gäller nedanstående för ljudnivåer för samtliga maskinklasser, oavsett maskinstorlek/kubikantal (cc) för både 2-, och 4-taktsmaskiner:
Ljudmätning vid besiktning/före aktivitet: 109dB/A + 2dB/A tolerans (max 111dB/A)
Ljudmätning efter aktivitet: 111dB/A + 1dB/A tolerans (max 112dB/A)

3.3 Särskilda bestämmelser för Solo

MX

Solo/Sidvagns motorcyklar tillverkade t.o.m. 1990 anses tillhöra Classic-verksamhet (se www.svemo.se för separat klassindelning/maskiner enligt Svemos tekniska reglemente för Classic Motocross.)
Solo/Sidvagns motorcyklar tillverkade fr.o.m. 1991 kan delta i modern-verksamhet, för vilken klassindelning och fordonsbestämmelser anges i detta reglemente.
Samtliga maskiner ska vara försett med ett monterat skydd över drivningen (främre drev och del av kedjan). Skyddet kan vara del av motorblocket eller monteras separat enligt standardutförande för respektive fabrikat.

3.3.1 Minimumvikter

MX

Följande minimivikter gäller för motorcyklar utan bränsle:

KlassMaskinMax/MinMin. Vikt (kg)
65cc2-takt50-65cc53
85cc2-takt 66-85cc63
4-takt100-150cc71
125cc2-takt 100-125cc88
MX22-takt 100-144cc88
2-takt 145-250cc95
4-takt175-250cc95
MX12-takt 251-500cc98
4-takt290-650cc99


1% tolerans/felmarginal på motorcykelns vikt accepteras efter heat. Ballast får inte anbringas på maskinerna för att uppnå minimivikterna.

3.4 Särskilda fordonsbestämmelser för 65cc och 85cc Ungdomsklass

MX

3.4.1

MX

Huvudramen ska vara i standardutförande för aktuellt MC-fabrikat och modifiering eller ombyggnation är inte tillåtet. (gäller endast 65cc U)

3.4.2 Hjulstorlek

MX
Max (tum)Max (tum)
50ccFram14″Bak10″
65ccFram14″Bak12″
85ccFram17″Bak14″
Freeride
ElFram21″Bak18″

3.4.3

MX

85cc maskin med hjulstorlek 17″ fram, 14″ bak får byggas om till 19″ fram, 16″ bak.

3.4.4

MX

I TR kan det göras alternativ åldersklassindelning om arrangör så önskar inom ramen av gällande åldersklassindelning.

3.5 Särskilda fordonsbestämmelser för Guldhjälmsklassen

MX

3.5.1

MX

I Guldhjälmsklasser får endast användas motorcyklar med motor i standardutförande. Med standardutförande menas att motorn, kolv, topp, vevstake etc. som är en del av motorn inte får modifieras (dock får eftermarknadsdelar användas så länge de har samma specifikationer som original). Med följande undantag och förtydligande:
a) Förgasaren
Förgasaren skall vara original för aktuellt MC-fabrikat och får ej heller modifieras/ förändras, dock tillåts byte och/eller justering av munstycke och nål. Elektroförgasare får ej eftermonteras om det inte är standardmonterat.
b) Ram
Huvudramen ska vara i standardutförande för aktuellt MC-fabrikat och modifiering eller ombyggnation är inte tillåtet.
c) Fjädring och svingarm
Fjädring, dämpare får bytas eller modifieras. I de fall bakfjädring modifieras tillåts även modifiering av svingarm, som ses som del av bakfjädringen.
d) Elektronik
Tändsystem/tändbox skall vara i standardutförande för aktuellt MC fabrikat.
e) Drivning
Däck, kedja och drev får bytas eller modifieras och behöver inte vara i standardutförande.
f) Styrning
Styre, styrkrona, handtag får bytas och behöver inte vara av standardutförande.
g) Avgassystem
Avgasrör och ljuddämpare får bytas eller modifieras och behöver inte vara i standardutförande.
h) Koppling
Att montera en koppling, t.ex. Rekluse- eller Hindsonkoppling, anses inte som modifiering och är tillåtet.

3.6 Startnummer och nummerplåtar

MX

Allmänt
Samtliga tävlingar som genomför föraranmälan genom Svemo-TA ska använda de startnummerklasser som anges i detta kapitel. Detta gäller samtliga motocrosstävlingar som tilldelas Svemo tävlingstillstånd.
Startnummerklasserna Guldhjälm Nationell, Ungdom Nationell, JSE Nationell, Women Nationell (JSE), Sidvagn Nationell och Classic MX, RM MX Open 40+ innebär nationellt fasta startnummer för respektive förare i aktuell startnummerklass.

Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna men ej tagit ut motocrosslicens de senaste 2 kalenderår mister sin rätt till sitt/sina bokade startnummer. Förare som har licens för annat förbund än Svemo och inte deltar i tävlingar i Sverige under ett 1 kalenderår mister sin rätt till sitt bokade startnummer. Förare för bokat nummer och saknar rätt ålder eller licens för den aktuella startnummerklassen kan efter beslut av Motocrossektionen förlora sitt bokade startnummer.

För enklare tävlingar och klubbtävlingar kan startnummerklasserna användas men är inte obligatoriskt. Motocrossektionen kan bevilja undantag från ovanstående.

Under detta reglementes giltighetstid kan regler och nummerintervall förändras. Följ information på www.svemo.se för eventuella förändringar.

Ingen arrangör eller serieadministratör får skapa egna startnummerklasser för cuper/ tävlingar genom Svemo-TA, om det inte först godkänts av Motocrossektionen (ansökan skickas till motocross@svemo.se). Detta innebär att de startnummerklasser som läggs in i TA utan godkännande kommer att tas bort. Startnummer ska genom förarnas egen försorg, om inte annat meddelas, anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser.

a) Guldhjälm Nationell Nr.1-1500
Förare som deltar i Guldhjälmstävling/klass (oavsett maskinklass) väljer ett startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.

b) Ungdom Nationell Nr.1-1500
Förare som deltar i Ungdomstävling/klass (oavsett maskinklass) väljer ett startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Detta gäller även förare som deltar i 125cc U17 (oavsett Ungdom- eller Juniorlicens). Deltar dessa U17-förare i rena Juniorklasser (exempelvis Junior-SM) måste nummer väljas även i startnummerklass JSE Nationell. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.

c) JSE Nationell Nr.1-1500
Förare som deltar i Junior, Senior eller Elitklassen (oavsett maskinklass solo) väljer ett startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Obs! Detta gäller även förare som deltar i MX2 J19. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid, enligt information på www.svemo.se. Startnummer (1-9) är reserverade för Elitförare i soloklassen med placering bland de 9 främsta i SM Solo. Startnummer (10-1500 är reserverade) för övriga förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens. Endast Svenska Mästaren i SM klass MX1 eller MX2 aktuellt tävlingsår har rätt att välja nr.1 för kommande säsong (MX1-vinnaren har förtur att välja). Startnummer 2-9 är inte i Svemo TA automatiskt valbara av förare som har det idag. Ansökan om startnummer 2-9 skickas till motoross@svemo.se, som beslutar om nummerfördelning. Förtur för nummer 2-9 ges till förare som har topp 9 placering i MXSM aktuell säsong.  Startnumret behöver ej referera till erhållen placering. Väljer SM-vinnaren (MX1/MX2) att använda nr.1 låses förarens ”ordinarie” fasta nummer så att föraren kan återgå till detta nummer nästkommande säsong. Förare som väljer nummer 2-9 förlorar rätten till det startnummer föraren tidigare innehaft.

d) Women Nationell (JSE) Nummer: 1-999
Kvinnliga förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens (oavsett maskinklass solo) väljer startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se. Endast Svenska Mästarinnan, i SM MX-Women aktuellt tävlingsår har rätt att välja nr.1 för kommande säsong. Startnummer 2-9 är inte i Svemo TA automatiskt valbara av förare som har det idag. Ansökan om startnummer 2-9 skickas till motoross@svemo.se, som beslutar om nummerfördelning. Förtur för nummer 2-9 ges till förare som har top 9 placering i MXSM aktuell säsong. Väljer SM-vinnaren att använda nr.1 låses förarens ”ordinarie” fasta nummer så att föraren kan återgå till detta nummer nästkommande säsong. Förare som väljer nummer 2-9 förlorar rätten till det startnummer föraren tidigare innehaft.

e) Classic MX Nationell Nummer: 1-999
Samtliga förare med Classiclicens (oavsett maskinklass) väljer ett startnummer i Svemo- TA. Dessa startnummer är nationellt fasta och får inte användas av andra förare under classic tävlingar i Sverige. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.
Startnummerklassen används för:
– Nationella Classictävlingar.
– Riksmästerskap (RM) Veteran.

f) Bas/Bredd (motion)
Startnummer för Bas och Bredd väljs genom Svemo-TA. Startnummerklasserna anpassas och namnges av aktuellt distrikt. Bredd Södra, Bredd Västra, Bredd Östra, Bredd Norra (inkluderat de 3 norra distrikten) Dessa startnummer är fasta för respektive förare och får inte användas av andra förare under Bas/Bredd tävlingar inom aktuellt distrikt.

g) Distriktsserie/klubblagsverksamhet/motions-breddtävlingar
Startnummer för den klubblags- och motions/breddverksamhet som administreras av respektive distrikts motocrosskommitté hanteras i Svemo-TA i startnummerklasser anpassade och namngivna enligt aktuellt distrikt.

h) Sidvagn Nationell Nummer: 1-999
För sidvagnsklassen, enligt föregående års tabell i nationell tävlingsserie alternativt mästerskapsserie för Sidvagn. Förarna har även möjlighet frångå ranking/tabellen och välja ett annat valbart startnummer. Startnummerklassen används för alla sidvagnstävlingar i Sverige (dock ej Classic). Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.

i) Quad
De 15 främsta i den totala SM-rankingen för Quad klass Open, ges i turordning möjlighet att välja nummer för nästkommande säsong. Nr. 1-15 är reserverade enligt föregående års SM-ranking. Endast Svenska mästaren i SM klass Quad Open, aktuellt tävlingsår tilldelas nr.1 för kommande säsong.
Startnummerklassen används för:
– SM Quad
Avsteg från ovanstående regler (§ 3.6) kan i undantagsfall beviljas av Svemo Motocrossektion.
Inga andra siffror än av typen blocktyp(se skiss) accepteras. Sifforna skall vara väl synliga. Reflekterande nummer är förbjudna.

j) RM MX Open 40+
Denna startnummerklass används endast vid Riksmästerskap 40+.

3.6.1 Startnummer på tävlingsdress

MX

Bröst- och ryggnummer kan användas. De kan av arrangören förses med reklam, vilket skall anges i TR (se NT gällande förbundets marknadsrättigheter). Elitförare ska under träning, tidskval, kvalheat och alla tävlingsheat bära tävlingströja med sitt startnummer tryckt på ryggen eller på ryggen av bröst/axelskydd om detta placeras utanför tröjan. Används ryggnummer ska det vara samma på tröjan/bröst-axelskyddet som på motorcykeln. Sifforna skall vara tydliga och väl synliga!!!

 

Sifferhöjd:Ca 200 mm
Siffertjocklek:Ca 30 mm
Avstånd mellan siffror:Ca 15 mm
Bredd:För en siffraCa 100 mm
För två siffrorCa 200 mm
För tre siffrorCa 250 mm

3.6.2 Främre nummerplåt och sidonummerplåtar

MX

Sifferhöjd: ca 100 mm
Siffertjocklek: ca 20 mm
Sifferbredd: ca 60 mm
Avstånd mellan siffror: ca 10 mm
Bottenfärgen måste täcka siffran/siffror och hela mittendelen av nummerskylten (se skiss). Sifforna skall vara tydliga och väl synliga.

3.6.2.1 Nummerskyltar på sidorna

MX

1. På motorcykelns sidonummerskyltar skall alltid följande finnas:
a) Förarens startnummer, enligt med Svemos reglemente (3.6.2)


2. Numren skall vara tydligt läsbara för åskådare och funktionärer.

3. På motorcykelns sidonummerskyltar skall följande alltid finnas:

b) Svemos logotyp (se 3.6.3) (Gäller MXSM, MX-Women, J-SM och U-SM fr.o.m 2025)
c) Valfritt, reklam för förarens/teamets sponsor(er).

4. Färgschemat för bakgrunden på sidonummerskyltarna och siffrorna är fritt (dock får röd bakgrund och vid siffra användas endast av förare som är behörig att använda detta i egenskap av ledare i serie/mästerskap). Det måste dock finnas en tydlig färgskillnad mellan färgen på numret och färgen på bakgrunden.

3.6.3 Reklam / Svemo logo

MX

Reklam får finnas i angivet område, gäller både främre -och sidoskyltar (se skiss/bild). Svemos svarta logga skall användas enligt Svemos grafiska profil i SM (MX1, MX2, MX- Women samt USM 125cc och Junior-SM), rekommenderas även för övriga klasser och tävlingar men är inte obligatoriskt. Logon ska vara av höjden 16 mm, längden ca 99mm (skalförändring får ej ske) Siffra, reklam eller annat får inte finns i en zon på 5 mm runt Svemo-logon. Svemo-logon ska alltid exponeras på vit bakgrund. I de fall nummerplåtens bakgrundsfärg är annan än vit skall vit utfallande bakgrund alltid finnas överst på nummerplåten (se skiss). Minsta höjd för övre utfallande vit bakgrund är 26 mm, 5 mm frizon över logo +16mm Svemo-logo + 5 mm frizon under logo=26 mm. I de fall logon placeras på sidoplåten (valfritt) ska den ha samma färg/storlek som på frontplåten och följa övriga riktlinjer enligt ovan. Svemo eller annan reklam logo, får inte placeras i/på siffror. Reklam får inte påverka möjligheterna att urskilja fordonets startnummer. Reglerna gällande användning av särskild logotyp på startnummerplåten för förare i Motocross-SM kan komma att förändras under denna regelboks giltighetstid. Följ därför information om eventuella förändringar på www.svemo.se

 

3.6.4 Antal och placering: (se 3.5.7 för Quad)

MX

Motorcykeln ska vara försedd med tre startnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och de två andra ska monteras längs med var sida av maskinen bakom fotpinnen så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan startnummerplåtens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen. (Flyttas till 3-6

3.6.5 Färgkombinationer startnummerplåtar

MX

Förare/lag som leder aktuell tabell för året eller vunnit fjolårets tabell tillåts till nästkommande deltävling att använda så kallad ”Redplate” utöver klassens särskilda bestämmelser. Bottenfärgen skall vara röd och sifferfärg skall vara vit. Gäller samtliga klasser förutom Guldhjälm.


a) Särskilda bestämmelser för Guldhjälmsklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
50cc2-takt55ccSvartVit
65cc2-takt50cc65ccSvartVit
85cc2-takt66cc85ccSvartVit
4-takt100cc150ccSvartVit
Quad2 & 4-takt100cc(Valfri kontrasterande färg)


b) Särskilda bestämmelser för Ungdomsklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
65cc2-takt50cc65ccVitSvart
85cc2-takt66cc85ccVitSvart
4-takt100cc150ccVitSvart
125cc U172-takt100cc125ccSvartVit (*)
Quad (1 Cyl)2-takt250ccGrönVit
Quad (2 Cyl)2-takt350ccGrönVit
4-takt400ccGrönVit

(*) Färgkombinationen för 125cc U17 gäller även när samkörning sker med MX2 J19


c) Särskilda bestämmelser för Junior, Senior, Elitklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
125 U172-takt100cc125ccSvartVit
MX2 J192-takt100cc250ccSvartVit
4-takt175cc250ccSvartVit
MX12-takt251cc500ccVitSvart
4-takt290cc650ccVitSvart
MX S2-takt351cc750ccGulSvart
(Sidvagn)4-takt500cc1000ccGulSvart
Quad**2 & 4-takt250cc750ccGulSvart

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

d) Särskilda bestämmelser för kvinnliga förare i klass Ungdom, Junior, Senior, Elitklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
125 U172-takt100cc125ccBlåVit
MX22-takt100cc250ccBlå Vit
4-takt175cc250ccBlåVit
MX12-takt251cc500ccBlå Vit
4-takt290cc650ccBlå Vit


e) Särskilda bestämmelser för Bas och Breddklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
MX22-takt100cc144ccGulSvart (**)
4-takt175cc250ccGulSvart (**)
MX12-takt175cc500ccGulSvart (**)
4-takt290cc650ccGulSvart (**)
Quad2 & 4-takt250cc750ccVitRöd

(**) Gäller även kvinnliga förare med Bas/Breddlicens


f) Särskilda bestämmelser för Classic
För Classic klasserna (A-F) gäller bakgrunds och sifferfärg för startnummerplåtar enligt Cross och Trialveteranernas reglemente (se www.svemo.se alternativt www.classicmx.se).


g) Förare som inte följer reglerna för startnummer enligt 3.6 kan utdömas att betala en straffavgift på 500 kr.

3.7 Drivmedel

MX

Enligt bestämmelser i NT.

3.8 Miljö/Markskydd

MX

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning och service i samband med och under tävling medför straffavgift med 500:- vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävling.

4. TÄVLINGSOMRÅDE

MX

4.1 Tävlingsbana

MX

Vid varje bana ska det finnas sjukvårdsutrustning enligt det som anges i Sjukvårdsbilaga A

4.1.1 Allmänna bestämmelser

MX

Regelförändringar gällande tävlingsområdet gäller fr.o.m. nästkommande banbesiktning för respektive bana. För ytterligare detaljer kring bankonstruktion och säkerhet hänvisas till befintlig banbesiktningsmanual. För banan ska finnas giltig Svemo-banlicens och banan ska vara väl preparerad för att minimera olycksrisken. För att värna hög säkerhet kan Svemo Banbesiktare i samråd med Motocrossektionen godkänna undantag från reglerna gällande bankonstruktion. Motocrossektionen kan vid träning godkänna användning av elektroniska varningssystem (ex. ljussignaler) som komplement till gulflagg. Särskild ansökan från klubben krävs som motocrossektionen kan besluta om.

4.1.1.1 Banlängd (mätt från mål till mål längs banans mittlinje)

MX
A-bana1500-2000 m
B-bana500-2000 m
E-bana0-2000 m(Endast träning)

4.1.1.2 Minsta banbredd

MX
A-bana6 m
B-bana5 m
E-bana2 m

4.1.1.4 Genomsnittshastighet

MX

Banan ska vara så konstruerad att genomsnittshastigheten under ett helt heat inte överstiger den maximala genomsnittshastigheten på 55 km/tim.
Formel för beräkning av snitthastighet:
(Beräkning av snitthastighet genomförs endast under ett heat där flera varv körs/inräknas. Total körd sträcka delas med totalt körd tid.)
1. Beräkning av körd sträcka (angett i meter)
(Antal körda banvarv under heatet mätt från mål till mål + ev. sträcka från startgrind till första gången mållinjen passeras.)
2. Kör tid (Angett i sekunder)
3. Körd sträcka (meter) delat med 1000/[Dividerat med] Körd tid (sekunder) delat med 3600 = Snitthastighet kilometer per timme (km/h)

4.1.1.5 Dammbindning

MX

Arrangör ska tillse att eventuellt damm binds på ett för förarnas säkerhet och publikens trevnad tillfredsställande sätt.

4.1.1.6 Frizon

MX

På varje sida av banan ska en körbar frizon finnas, tillräckligt bred för ökad säkerhet för föraren. Bredden på zonen kan variera men inte understiga 2 meter för A-B-banor och 1 m för E-banor. Bredden på frizonen mäts, från banmarkering/bankant. Kravet på frizon utgår när det finns ett byggt hinder t ex av plank, gummimatta eller något likvärdigt som hindrar förare att komma längre. Något likvärdigt i texten ovan jämställas med hinder som byggs och hindrar föraren att komma hit men inte längre. Det röd/orangea plastnäten, är inte godkända för att minska frizon. Jordvall som är byggd på ett sådant sätt att frizonen inte är körbar, kan detta i vissa fall jämföras med plank eller gummimatta. Om hindret är godkänt avgörs av banbesiktaren vid banbesiktningen.
Om banbesiktaren har godkänt ett hinder så gäller det beslutet till nästa banbesiktning, ett hinder får inte bytas ut/förändras utan att ett nytt godkännande.
Vid en tävling kan Supervisor ha synpunkter på säkerheten och vid tävlingen beordra arrangören att justera banan, stängsel, placering av säkerhetsvakten m.m. Nät kan monteras utanför frizon.

4.1.1.7 Banlicens

MX

Innan en banlicens kan utfärdas ska banan godkännas av en av Svemo utsedd banbesiktare. Banlicens upphör att gälla om förändringar sker som avviker från gjord banbesiktning, ny banbesiktning krävs för att banlicensen ska gälla (Detta gäller även inomhusbanor). Samtliga banor där aktivitet bedrivs inom Svemos verksamhet, ska inneha gällande banlicens för motocross. Klubben som står för banlicensen innehar minst en Svemolicensierad tävlingsfunktionär i motocross.

4.2 Depåer

MX

4.2.1 Parkeringsdepå

MX

I parkeringsdepån är all motorcykelkörning förbjuden. Förare som kört in i parkeringsdepån får inte fortsätta heatet.
Förare som kör i depån kan utdömas betala straffavgift på max 1000 kr. I anslutning till parkeringsdepån skall finnas en provkörningssträcka.
Depåtystnad skall respekteras mellan Kl. 22.00 och 06.00, gäller även in-och utkörning i depån och elverk som inte får var igång under denna tid.
Tvättning av tävlingsmaskin får endast ske med vatten på av arrangören angiven plats. Arrangör kan utdöma 500 kr i straffavgift till den som bryter mot denna regel.

4.2.2 Bandepå

MX

Vid varje tävling skall finnas en bandepå belägen i direkt anslutning till banan. Bandepån skall ha en infart och en separat utfart, dessa skall vara placerade på samma sida om mållinjen. Om förare missar infart till bandepå måste förare fullfölja ett
nytt varv innan denne kan göra ett nytt försök att köra in i bandepån. Att köra mot färdriktningen för att nå bandepån är förbjudet. Förare som kör in i bandepå skall göra detta på ett försiktigt sätt och visa hänsyn till personer inom bandepåområdet. Föraren måste stanna sin motorcykel helt innan denne får fortsätta ut på banan igen.
Vårdslöshet i bandepån kan medföra bestraffning i form av straffavgift. Vid grövre förseelse sker uteslutning ur heatet. Vid träning kan arrangör utdöma straffavgift på max 1000 kr. Laddning av eldriven motorcykel endast ske på plats som godkänts av respektive förening.

Tillträde förbjuds i bandepå för minderåriga under 18 år. Minimum 12 år endast i målsmans sällskap (gäller ej förare i pågående heat), barnvagnar, cyklar och hundar. Dessutom råder rökförbud. Bandepån måste reserveras för reparationer och för visning av placering, området är reserverat för mekaniker, representanter från MC-industrin, team managers, berörda funktionärer. Bensinpåfyllning är tillåten och motorn måste vara avstängd. Vid påfyllning av bränsle eller andra vätskor ska markskydd användas.
I bandepån får förare ta hjälp att starta motorcykeln.

4.3 Startområde

MX

4.3.1 Väntzon

MX

Väntzon skall finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Väntzon ska användas för att samla ihop förarna när sightinglap ska
genomföras. Vid infarten till området skall finnas en klocka med officiell tävlingstid. Vid utkörning till start får maskinen inte startas förrän ansvarig funktionär ger klartecken.
Vid påfyllning av bränsle eller andra vätskor ska markskydd användas.

4.4 Startlinje

MX

4.4.1 Startgrind

MX

Startgrindens konstruktion kan vara från- eller motfallande.

På nybyggd bana/anläggning godkänns endast motfallande startgrind.

Hårdbelagd startplatta tillåts ej vid flytt eller nybyggnation av startplats.
Gallerunderlag (enligt FIM reglemente) tillåts vid flytt, renovering eller nybyggnation av startplats.

Se banbesiktningsmanual för mer detaljerad information.

4.5 Målområde

MX

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att inga obehöriga befinner sig inom målområdet. Om transponderavläsning användes ska indikeringskabel(ar) utgöra mållinjen. Förare som fått målflagg får ej stanna på målområdet, föraren skall följa funktionärernas anvisning.

5. TÄVLINGSUPPLÄGGNING

MX

5.1 Klasser

MX

Aktuella klasser skall redovisas i TR.

5.1.1 Tävlingstyp och heatindelning

MX

Tävlingarna kan genomföras som separata inbjudnings- eller kvalificeringsheat och finaler. Därvid ska beaktas att absoluta flertalet förare ska beredas minst 2 starttillfällen. Total tävlingstid under en och samma tävling skall vara minst 30 minuter. Gäller ej Sprint motocross och supercross/stadioncross.

5.2 Körsträcka och tidsutsträckning

MX

Följande inskränkningar i körsträcka och tidsutsträckning gäller:

5.2.1

MX

MX1,MX2 Max 60 km

5.2.2

MX

Sidvagn/Quad Max 40 km

5.2.3

MX

Vid tävlingar får tiden från första träningens start till sista heatets målgång inte överstiga 9 timmar inkl 1 timmes uppehåll. Supervisor/Jury kan i samråd med arrangör godkänna tidsprogram på max 10 timmar. Supervisor/Jury äger rätt att när ej förutsägbar händelse inträffar och åtgärder krävs, för säkerställande av god säkerhet, stoppa klockan. Dock får tid för gällande polistillstånd ej överskridas.
Regeln gäller vid genomförandet av samtliga tävlingsformer i Motocross där Svemo utfärdar tillstånd samt vid eventuell samkörning av dessa olika tävlingstyper/status.

5.2.4 Heatens längd vid Guldhjälms- och Ungdomstävlingar

MX

Yngre klass inom 85cc ska köra kortare tid än äldre. Finaler av högre kvalitet ska ha längre körtid än de av lägre kvalitet. Dock skall varje förare beredas minst 30 minuters körning per tävlingsdag.
a) Följande maxtider gäller: Ungdom, kvalheat: 15 min Finalheat: 20 min + 2 varv
b) Följande tider gäller: Guldhjälm, ett heat ska omfatta min 10 minuter max 15 minuter. Heatlängden ska alltid anges med tilläggsvarv, ex. 8 minuter + X-antal varv. Totaltiden för heatet ska i möjligaste mån motsvara ovanstående heattid.

5.3 Sammansättning av startfält

MX

Arrangeras tävling för Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Elit och/eller Bredd under samma tävlingstillfälle/tävlingsdag ska Guldhjälm- och Ungdomstävling eller enbart Guldhjälmstävling avslutas innan tävling för övriga klasser påbörjas. Dock tillåts träning för övriga klasser (Junior, Senior, Elit, Bredd etc) i pauser i Guldhjälms/Ungdomstävling. Förare tillhörande annan nation än Sverige kan fr o m det kalenderår de fyller 12 år delta i motocrosstävlingar i Sverige, då endast i Ungdomsklassen, då under förutsättning att förarens hemnation/förbund godkänner tävlande i Sverige. Yngre förare får ej delta i Svenska motocrosstävlingar, oavsett karaktär, status och geografisk placering i landet. Detta gör att Guldhjälmstävlingar i Sverige endast är till för förare med Svemo Guldhjälmslicens och utbildade vårdnadshavare. All form av samkörning av olika tävlingsklasser, maskiner och licensklasser enligt nedanstående punkter i § 5.3.1 -5.3.5 och eventuell särskild prisbedömning ska anges i tilläggsreglerna.

5.3.1 Guldhjälm (samkörning mellan Guldhjälm och Ungdom får ej ske.)

MX

Guldhjälm- och Ungdomsklasser får samköras vid samma tävlingstillfälle/tävlingsdag, dock ej i samma träningsgrupp eller tävlingsheat.
a) Prisbedömning får ske och resultatlistor får publiceras för alla guldhjälmsklasser 50cc, 65cc och 85cc.
Samkörning mellan 50cc och 65cc Guldhjälm i samma tävlingsheat får ej ske.
b) 65cc Guldhjälm kan samköras med 85cc Guldhjälm med separat prisbedömning (max 20 på grind).
c) Arrangör skall i tävlingens tilläggsregler ange om och hur samkörning av maskin eller förarklasser planeras att genomföras.
d) Arrangör äger rätt att besluta om antalet startande i A-, respektive B-finaler och anges då i tävlingens tilläggsregler. (Maxantal är 20st)

5.3.2 Ungdom (samkörning mellan Guldhjälm och Ungdomsklasser får ej ske.) (Beslut 2021-06-14)

MX

a) 65cc U får samköras med 85cc U med separat prisbedömning (max 30 på grind).
b) 125cc U17 får samköras med MX2 U17 och MX2 J19, Om ålder är max 17år. (Vid samkörning mellan Ungdomsklass och Juniorklass, gäller max 30 startande på grind)
c) Maskinklassen 85cc får ej samköras i samma heat vid tävling med maskinklasserna MX2 J19 eller 125cc U17.
d) Endast de klasser som beskrivs ovan får samköras med Ungdom vid tävling.

5.3.3 Junior, Senior, Elit, Bredd, Classic

MX

Ovanstående klasser oavsett maskinklass (enligt SR) får samköra i samma heat. När samkörning sker räknas den kvinnliga förare in i den klass där hon deltar. Önskar arrangör att särskilja resultat för kvinnliga förare, kan detta anges i tävlingen tilläggsregler.

5.3.4 Kvinnliga förare (dessa regler gäller för samkörning mellan kvinnor och vid samkörning mellan kvinnor och män)

MX

a) Kvinnliga förare i klassen MX2 J19, MX1, MX2, Junior, Senior, Elit samt Bredd får samköras i samma heat vid nationella och enklare tävlingar, dock ej SM.
b) Kvinnliga förare med MX2 maskin (250cc 2 & 4-takt och 125cc 2-takt) oavsett licens och ålder (dock ej Baslicens) får samköras med:

 • Klass MX2J19 eller 125cc U17 vid nationella-, Enklare-, eller klubbtävlingar
 • SM-kval (Startnummerklass: JSE Nationell)
 • Junior-SM MX2 J19 (Startnummerklass: JSE Nationell)

Kvinnliga förare med 125cc (oavsett licens) får delta i:

 • Race Magazine Cup (Startnummerklass: Ungdom)
 • Ungdoms-SM 125 U17 (Startnummerklass: Ungdom)

c) Kvinnliga förare t.o.m. 15 år med guldhjälmslicens (max 85cc) får samköra med Guldhjälmsklass i Guldhjälmstävlingar.
d) Kvinnliga förare (65cc, 85cc) får samköra med Ungdomsklasserna 65cc och 85cc.
e) Kvinnliga förare 125cc Ungdom, får samköras med 85cc Ungdom, dock ej i Svemo Cup Rookie eller USM 85cc.

När olika klasser samkörs kan det vara nödvändigt att arrangören i tävlingsanmälan i Svemo TA grupperar ihop olika klasser, för att förare ska kunna anmäla sig i Svemo TA.

5.3.5

MX

Det maximala antalet startande i ett heat är:

Guldhjälm20
Ungdom30
Övriga (Solo)40 (eller det antal banlicensen anger)
Sidvagn/Quad30 (max 15 st. i första ledet, 15 st. i andra ledet)


Tävlingsledaren kan i samråd med Supervisor/Jury tillåta +10% under förutsättning att banlicensen tillåter antalet, dock ej Guldhjälm och Sidvagn/Quad. De maxantal startplatser som finns på den inbesiktade startgrinden får inte överskridas.

5.4 Tilläggsregler (TR)

MX

Tilläggsregler samt inbjudan till tävling kan publiceras i press eller på internet först efter godkännande från Supervisor/Jury genom Svemo-TA. Under perioden för denna regelbok kan rutinen för godkännande av tilläggsregler förändras. Följ instruktioner genom Svemo-TA samt www.svemo.se.

5.4.1

MX

Inför varje tävling skall tilläggsregler (TR) upprättas. Dessa ska sändas via Svemo-TA till den av Svemo utsedd Juryordförande/Supervisor för godkännande innan dessa får publiceras. Då Guldhjälmstävling samkörs med nationell tävling ska tilläggsregler godkännas av Supervisor/Jury innan tillstånd gäller. Supervisor/Jury ska närvara även vid Guldhjälmstävlingen. Tilläggsregler (TR) för tävlingar som saknar Supervisor sänds via Svemo-TA till respektive distrikts motocrosskommitté för godkännande. Arrangör är skyldig att ladda upp tilläggsregler senast 4 veckor innan tävlingsdagen. Sker inte detta riskerar arrangören att ej få tillstånd för tävlingen.

5.4.2

MX

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:

 • Aktuella tävlingsklasser.
 • Efteranmälningsavgiftens storlek vid för sent inkommen anmälan.
 • Hur anmälan skall ske (t ex via Svemo-TA).
 • Startbekräftelse via post/mail/hemsida.
 • Tidsplan (tävlingens starttid och sluttid ska anges).
 • Förklaring att tävlingen arrangeras enligt Svemo regler och dessa TR har godkänts av Supervisor.
 • Ansvarig för tidtagning och resultathantering vid tävling (för mästerskapstävlingar krävs särskilt godkännande av utsedd resultatansvarig, se respektive reglemente).
 • Beskrivning om när och på vilket sätt eventuell maskinersättning kommer att utbetalas till förarna.
 • Information om Rookieklasser kommer att genomföras.
 • Detaljer om vilken form av startunderlag som används (exempelvis galler, betong)
 • Sjukvårdsansvarig ska alltid anges i tävlingens tilläggregler i Svemo-TA.
 • Beskrivning av vilka målgångsregler som gäller (se SR § 6.12.2 och 6.12.2.2)
 • Önskar klubb att deltagande förare kör med klubbtröja ska det anges i TR.
 • Förbjuder arrangören/lokala myndigheter användandet av siktskivor på crossglasögon (Tear off) ska det anges i tävlingens tilläggsregler. (Gäller ej statustävlingar)
 • Antal startande i A-, respektive B-finaler (Antal startande enligt §5.3.6, får ej överskridas)
 • Information var vårdnadshavare får befinna sig under pågående heat.
 • Återsamlingsplats vid röd flagg bör anges om det ej är waitingzone.

5.4.3

MX

Lokala restriktioner kan anges.

5.4.4

MX

Startnummer väljs av förare enligt beskrivning i kap 3.

5.5 Program

MX

För varje tävling ska program alternativt startlista och tidschema utges bl.a. för distribution till samtliga deltagare i samband med tävlingen.

5.6 Anmälningar

MX

5.6.1

MX

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för anmälan förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA. När föraranmälan sker genom Svemo-TA, är föraranmälan möjlig först när tillståndsavgiften är betald och tävlingens tilläggsregler godkänts av Supervisor/Jury alternativ tävlingsledaren när Supervisor/Jury ej närvarar på tävlingen (exempel Enklare tävling). Fasta startnummer anges av föraren vid anmälan. För samtliga förare som ej fyllt 18 år ska vårdnadshavare skriva under anmälningslistan på tävlingsdagen.
Förare som av motocrossektionen beviljats dispens att tävla i särskild klass, måste i god tid innan tävling kontakta respektive klubb för anmälan till tävling. Arrangören anmäler föraren manuellt, därefter kan betalning av eventuell anmälningsavgift ske.

5.6.2 Anmälningsavgift

MX

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar. För Guldhjälmsklasser gäller max 500 kr per tävlingsdag. För övriga klasser finns ingen begränsning. Endast förekommande avgifter i samband med Motocross/ Stadioncrosstävling är anmälnings- och efteranmälningsavgift, inga andra avgifter eller obligatoriska ekonomiska kostnadstillägg i samband med tävling/anmälan får förekomma (regeln gäller ej kostnad för el och andra för föraren frivilliga tilläggsval).
a) Arrangören ska återbetala anmälningsavgiften senast 5 dagar efter tävlingsdagen till förare som inte blir antagen eller som har lämnat återbud före datum när efteranmälan börjar gälla. Arrangören avanmäler då respektive förare genom Svemo TA, så sker återbetalning enligt de inställning som klubben angett.
b) Förare som lämnar återbud senast den avanmälningsdatum för återbetalning av anmälningsavgiften som anges i Svemo TA och insänder läkarintyg. Läkarintyget ska vara klubben tillhanda senast 3 dagar efter tävlingen.
Arrangören kan vid återbetalning vid ovanstående tillfälle (a och b) behålla 100 kr av anmälningsavgiften för respektive förare i en omkostnadsavgift. Om inget av ovanstående uppfylls och föraren t.ex. lämnar återbud senare, behöver klubben inte återbetala anmälningsavgiften till föraren.
c) Vid inställd tävling, före tävlingsdagen, sker återbetalning av hela anmälningsavgiften, direkt genom Svemo TA.
d) För inställd tävling fr.o.m. tävlingsdagen gäller följande: Anmälningsavgiften är förbrukad efter det att tävlingens 1:a träning startat.
Avbryter arrangören tävlingen före första heatets start, skall arrangören senast 5 dagar efter tävlingen betala tillbaka minst 50 % av anmälningsavgiften.
Denna typ av återbetalning hanteras av respektive arrangör, inte genom Svemo TA.
Efteranmälningsavgift kan uttas med högst 1.000 kronor (för MXSM gäller annan avgift) vid för sent inkommen anmälan, under förutsättning att detta framgår i tilläggsreglerna (TR) och inbjudan.

5.7 Anmälan/registrering på tävlingsplatsen

MX

a) Vid anmälan ska det upprättas en deltagarlista över samtliga anmälda förare. Deltagarlistan ska skrivas under av föraren och i förekommande fall vårdnadshavaren. När vårdnadshavare skriver under anmälan behöver inte föraren göra det. Innan listan skrivs under, ska förarens tävlingslicens uppvisas tillsammans med giltig legitimation för vårdnadshavaren. Samtliga förare som deltar i tävlingen ska kunna visa upp för året eller för tävlingen giltig licens (fysisk bricka eller i digital form) för den ålder och den tävlingsklass de deltar i. Förare ska på arrangörens begäran kunna uppvisa giltig legitimation. Vid lagtävlingar är det möjligt för lagledaren att lämna in en lista med förarnas underskrifter och licensnummer, för att uppfylla ovanstående.
b) Det är ej tillåtet att tvinga förare att ha med funktionär för att få starta i tävlingen. Gäller ej Enklare tävling och Klubbtävling.
c) Föraren/vårdnadshavaren är skyldig att informera sjukvårdsansvarig på tävling om förare/passagerare har sjukdom, allergi eller liknande som kan vara av värde för sjukvårdspersonal att känna till i händelse av olycka.

5.8 Maskinbesiktning på tävlingsplatsen

MX

Stickprovsbesiktning och ljudmätning gäller för minst 1/3 av antalet startande (undantag kan förekomma vid MXSM). Supervisor och arrangör lottar fram de maskiner som skall besiktigas. Berörda förare meddelas vid anmälan (tävlingsdagen). Besiktningschef ansvarar för att det fortlöpande under tävlingsdagen görs stickprovskontroller av maskiner, hjälmar och ryggskydd. Varje förare äger rätt att besikta in och använda 2 maskiner.

5.8.1

MX

Om förare önskar använda 2 (två) motorcyklar för träning eller tidskval skall reservmaskinen finnas i bandepån vid träningen/tidskvalets början.

5.9 Hjälm, ryggskydd och bröstskydd

MX

Kontroll av ryggskydd och bröstskydd görs på Svemolicensierade förare vid ankomst till väntzon eller innan förare kör ut på banan (gäller vid både träning och tävling). Hjälmar kontrolleras stickprovsvis och ska uppfylla bestämmelse enligt SR/NT.

6. GENOMFÖRANDE AV TÄVLING

MX

6.1 Säkerhet och sjukvårdsberedskap

MX

Vid tävling och träning (för detaljerade minimumkrav för sjukvårdsberedskap se bilaga A). Svemo krisplan ska följas samt skriftlig information med nummer till utsedda kontaktpersoner i klubben som ger besked hur man ska agera vid en olycka.

6.1.1 Sjukvård

MX

6.1.1.1 Kontroll

MX

Bilaga A till detta reglemente (Sjukvårdsdokument) skall skrivas under av sjukvårdare med delegering och sedan lämnas till Supervisor. Bilaga A gäller även som checklista för kontroll av sjukvård.

6.1.1.2 Personal

MX

Sjukvårdspersonal skall:

 • finnas på tävlingsplatsen minimum 30 minuter före start av träning/heat varje tävlingsdag och vara kvar på tävlingsplatsen minimum 30 minuter efter sista heatet.
 • Sjukvårdare som signerar Bilaga A är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler gällande sjukvårdsberedskap. Sjukvårdare med delegering ska inspektera all utrustning/beredskap senast 30 min före start av träning/heat varje tävlingsdag.
 • Under denna tid skall sjukvården utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad(e) till Tävlingsledare och Supervisor som i sin tur vidtar nödvändig information till förarens klubb och förbund.

En skaderapport från sjukvården till Tävlingsledare/Supervisor innefattar följande:

 • Antal skadade. Namn och startnummer, födelsedatum.
 • Den skadades personliga skyddssystem, hjälm, ryggskydd etc.
 • Skadeplats (markeras på banskiss).
 • Skadetyp.
 • Handläggning/omhändertagande.
 • Eventuell Transport, Transportmedel och mottagande sjukhus samt rekommenderad uppföljning v.b.
 • Rekommenderad uppföljning, eventuell undersökning eller konvalescens före nästa tävling (t.ex. hjärnskakning).

6.1.2 Brandförsvar

MX

Erforderligt antal brandsläckare ska finnas åtkomliga i tävlingsdepån.

6.1.3

MX

Tävling börjar när den stipulerade tiden för besiktning startar och den slutar när följande punkter är genomförda:
a) När protesttiden utgått.
b) När de slutliga tävlingsresultaten är godkända av Supervisor/Jury.
c) När teknisk kontroll och eventuell dopingkontroll är slutförd.
Om en ev protest är inlämnad kommer resultatlistan att bli officiell först när protesten är behandlad och beslut tagits av Supervisor/Jury.

6.2 Funktionärer

MX

6.2.1 Lägsta ålder för funktionärer.

MX

Chefsfunktionärer ska fylla 18 år under kalenderåret. Säkerhetsvakter och övrig banpersonal måste vara 15 år fyllda. Den ålder som anges i polistillståndet för olika funktionärsuppdrag ska följas. (Alla funktionärer som är under 18 år ska kunna uppvisa ett av vårdnadshavaren signerat intyg/skriftligt formulär att funktionärsuppdrag får genomföras på den aktuella tävlingen.)

6.2.2

MX

Vid varje tävling skall det finnas en säkerhetschef och minst 2 områdeschefer (för Guldhjälmstävlingar minst 4 stycken) vilka ansvarar för sin del av banans säkerhet. Såväl säkerhetschefen som områdescheferna ska medföra gul flagga för att omedelbart kunna ingripa under pågående tävling.

6.2.3

MX

Då tävlingar genomförs samtidigt på två, i omedelbar närhet av varandra liggande banor, krävs endast en Supervisor men två tävlingsledare.

6.2.4

MX

Innan varje tävling ska en obligatorisk säkerhetsgenomgång äga rum, vilken ska ledas av säkerhetschefen. Tävlingsledaren är ansvarig för att denna säkerhetsgenomgång äger rum och ska om möjligt också närvara. Säkerhetsgenomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.2.5

MX

Säkerhetsvakterna får ej ha gul eller röd klädsel.

6.2.6

MX

Vid sektioner på banan med skymd sikt ska minst 2 säkerhetsvakter utplaceras. Dessa ska noga instrueras om samverkan mellan posteringarna och dessa instruktioner måste vidarebefordras vid eventuellt byte av säkerhetspostering.

6.2.7

MX

Vid varje säkerhetspost ska det finnas en vit-grön diagonal delad flagga. Detta för att kunna tillkalla säkerhetschef, områdeschef(er) och sjukvårdspersonals uppmärksamhet.

6.2.8

MX

Varje postering måste vara bemannad med minimum EN säkerhetsvakt. Rekommendation är att man använder sig av TVÅ säkerhetsvakter per postering.

En med flagga och en vakt utan flagga, som kan hjälpa en förare i säkerhetssyfte. Vid platåhopp eller större hopp rekommenderas en extra säkerhetsvakt (3 stycken).

6.2.9

MX

Chefsfunktionär får ej deltaga som förare/passagerare i tävling där man tjänstgör som funktionär.

6.2.10

MX

Följande funktionärer är obligatoriska vid Klubb, Enklare, Nationell och Internationelltävling och utses av arrangören: Arrangören ansvarar för att det tydligt framgår (t.ex. med enhetlig klädsel/västar eller dylikt) att nedanstående funktionärer har en funktion/uppdrag under tävlingen/på tävlingsområdet.

 • Tävlingsledare
 • Säkerhetschef
 • Banchef
 • Måldomare
 • Tävlingssekreterare
 • Maskinbesiktare
 • Sjukvårdsansvarig
 • Väntzonchef (i de fall väntzon används på tävlingen)
 • Biträdande tävlingsledare
 • Områdeschefer
 • Bandepåchef
 • Startpersonal
 • Miljöchef
 • Tidtagningschef
 • Säkerhetsvakter

6.2.11 Tävlingsledare

MX

Grundkrav för att genomföra Guldhjälmstävling

Tävlingsledaren skall ha giltig tävlingsledarlicens i motocross och inte vara ändra än 69 år. Fr.o.m. 2021 krävs att tävlingsledare eller minst biträdande tävlingsledarehar genomfört RF/ SISUS:s webbaserade ”Introduktionsutbildning för tränare” eller Svemo Barnledarutbildning, för att bedriva en Guldhjälmstävling. Tävlingsledaren laddar upp kursintyg alternativt bild på Barnledarlicens i Svemo TA, för kontroll av Supervisor vid godkännande av tilläggsreglerna. (Under denna regelboks giltighetstid kan rutiner för detta förändras, följ information på www.svemo.se).

Klädsel
Tävlingsledaren och biträdande tävlingsledare ska ha väst eller likande med väl synligt tryck ”Tävlingsledare/biträdande tävlingsledare” både på övre del av ryggen och på framsidan.

Ansvar och befogenheter

 • Tävlingsledarens ansvar är att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler.
 • Ska vara väl insatt i klubbens förberedelse och organisation inför tävlingen, detta gäller även tävlingsledare som inte är licenserad i arrangörsklubben.
 • Tävlingsledaren måste försäkra att tävlingsområdet och banan är i gott skick och att alla funktionärer är närvarande och redo för att utföra sina uppgifter samt att säkerhets- och sjukvårdspersonal är redo att utföra sina uppgifter.
 • Tävlingsledaren ska vara säker på förarnas identitet, att det är rätt tävlingsnummer på motorcyklarna samt att inget annat föranleder förhinder för förare att deltaga i tävlingen, t.ex. tävlingsbestraffning, indragen licens m.m.
 • Tävlingsledaren kan stoppa ett pågående heat p.g.a. säkerhetsrisk eller olyckshändelse.
 • Tävlingsledaren kan föreslå till Supervisor/Jury att stoppa tävlingen permanent p.g.a säkerhetsskäl eller av ”force majeure” (se NT för förtydligande). Vid olyckshändelse i tidskval ansvarar tävlingsledaren för att klockan stoppas/startas.
 • Tävlingsledaren kan stoppa en förare från att få starta i tävlingen detta p.g.a. säkerhetsskäl. Tävlingsledaren måste informera Supervisor/Jury om alla tagna beslut utdelade bestraffningar samt om protest har mottagits.
 • Tävlingsledarens befogenheter kan, om så är nödvändigt, tas över av Jury ordföraren/ Supervisor. Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling.

Tävlingsledaren meddelar kansliet om bestraffning sker och när uppföljning krävs av t.ex. betalning av straffavgifter. (I tävlingsrapporten markeras ”Svemo åtgärd krävs”.)

6.2.12 Biträdande tävlingsledare

MX

Den biträdande tävlingsledaren ansvarar för att assistera tävlingsledaren med de uppdrag denna tilldelas av tävlingsledare. Biträdande tävlingsledare få ej fatta beslut om uteslutningar eller andra disciplinära bestraffningar i samband med tävlingen.
Biträdande tävlingsledare ska ha väst eller likande med väl synligt tryck ”Biträdande tävlingsledare” både på övre del av ryggen och på framsidan.
För att biträdande tävlingsledare ska få ersätta den ordinarie tävlingsledaren, krävs att reglerna för tävlingsledare uppfylls.
Minst en biträdande tävlingsledare ska inneha giltig tävlingsledarlicens.

6.2.13 Säkerhetschef

MX

En säkerhetschef har som uppgift att se till att alla säkerhetsföreskrifter efterlevs samt att leda områdeschefer och säkerhetsvakter. Han skall hålla en säkerhetsgenomgång med alla säkerhetsvakter och områdeschefer innan tävlingens startar. Säkerhetsgenomgången skall dokumenteras i tävlingsrapporten. Säkerhetschef ska inneha tävlingsfunktionärslicens.

6.2.14 Områdeschefer

MX

Minst 2 områdeschefer skall finnas utplacerade på banområdet för att kunna assistera säkerhetsvakterna samt att hjälpa tävlingsledaren med att säkerställa att alla säkerhetsposter är bemannade. Områdescheferna skall vara utrustad med gulflagg och radiokommunikation med tävlingsledningen. Vi statustävlingar skall det finnas minst 3 områdeschefer. Vid Guldhjälmstävlingar ska det finnas 4st områdeschefer på banområdet. Områdeschef ska även vara utrustad med en sjukvårdsflagg. Vid hopp uppmanas områdeschefer att i möjligaste mån assistera med gulflagg. Områdeschef ska inneha tävlingsfunktionärslicens, alternativt förarlicens i motocross och vara minst 18 år.

6.2.15 Banchef

MX

Banchefen ansvarar för att banan underhålls och är i säkert skick under tävlingen.

6.2.16 Bandepåchef

MX

Bandepåchefens uppgift är att se till att gällande regler för bandepån efterlevs under tävlingen. Bandepåchefen är en faktafunktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.17 Måldomare

MX

Måldomarens uppgift är att säkerställa att rätt körtid genomförs (avverkad körtid, körda antal varv och körtid/varv kvar att köra) och att målflaggan visas i rätt tid. Måldomaren är en faktafunktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.18 Startansvarig

MX

Startansvarig ansvarar för att rätt förare står på rätt plats bakom startgrinden samt att hela startproceduren följer gällande regler.

6.2.19 Tävlingssekreterare

MX

Tävlingssekreterarens uppgift är dokumentation/administration så som resultatlistor, rapporter och protokoll.

6.2.20 Miljöchef

MX

Miljöansvarig har som uppgift att se till att miljöföreskrifter efterlevs av samtliga på tävlingsområdet.

6.2.21 Maskinbesiktare

MX

Maskinbesiktare är ansvarig för att föreskrivet antal maskiner besiktas/ljudmäts och är i tävlingsdugligt skick enligt Svemo NT och SR i Motocross samt Motocrossektionens maskintekniskadokument på www.svemo.se.

Maskinbesiktaren är en faktafunktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.22 Tidtagningschef

MX

Tidtagningschef är ansvarig för samtliga resultat och att dessa blir korrekta enligt för tävlingens gällande regler. Observera! Vid statustävling måste utsedd tidtagningschef även vara godkänd av Svemos Motocrossektion.

6.2.23 Sjukvårdsansvarig

MX

Sjukvårdsansvarigs uppgift är att hålla en obligatorisk genomgång med sjukvårdspersonalen. Denna skall omfatta arbetssätt, signalsystem, transportvägar och andra viktiga aspekter för att såväl akutinsatser vid banan som eventuell transport till sjukhus ska fungera tillfredsställande.

6.2.24 Säkerhetsvakter

MX

Säkerhetsvaktens uppgift är att bemanna den säkerhetspost runt banan vid träning, kval och heat de tilldelas av arrangören (samtliga säkerhetsposten ska bemannas). I uppdrag ingår att varna kommande förare med gulflagg vid hinder på banan samt vid behov tillkalla områdeschef och sjukvårdspersonal med grön/vit flagga.
Säkerhetsvakter får ej ha gul eller röd klädsel.

6.2.25 Väntzonchef

MX

Väntzonchefen ansvarar för att rutinerna i väntzonen (för de tävlingar där det används) följer gällande relger och att väntzonen öppnas och stängs i enlighet med gällande tidsplan. Väntzonchef är en fakta fuktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.26

MX

Juryordföranden/Supervisor är ansvarig för att samtliga beslut överensstämmer med Svemos regler och för tävlingen gällande TR.

6.3 Flaggsignaler (gäller samtliga tränings/tävlingsformer inom motocross)

MX

Allmänt
Samtliga flaggor ska vara av storleken 750 x 600 mm (den kortaste sidan av flaggan ska vara fäst vid flaggskaftet). Inget annat slag av flaggor får användas. Blå, svart och svart-vit diagonaldelad flagga får handhas av tävlingsledare, Supervisor eller annan person som tävlingsledare/Supervisor anser lämplig för uppgiften. Färgerna på flaggorna ska vara klara och lätt urskiljbara.
I anslutning till målet ska det finnas ett ställ med samtliga flaggor samt utrustning som möjliggör visning av för tävlingen aktuella startnummer.
På varje del av banan kan ges flaggsignaler vilka förarna omedelbart måste åtlyda enligt följande:

6.3.1 Flagga i nationsfärgerna (Svenska flaggan)

MX
 • Start (gäller då start på grind av någon anledning inte kan tillämpas).

6.3.2 Röd flagga

MX
 • Samtliga förare måste avbryta träning/tävlingskörning och långsamt köra vidare till hänvisad återsamlingsplats angivet i TR alternativt waitingzone.

6.3.3 Svart flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer vid målområdet

MX

Stopp för förare med ifrågavarande tävlingsnummer, föraren skall omedelbart avsluta heatet vid målområdet och långsamt återvända till parkeringsdepån.
Föraren är utesluten från pågående heat. Förare som inte respekterar flaggsignalen får inte fortsätta pågående tävling. Föraren skall dessutom av arrangören rapporteras till Svemo för förbundsbestraffning.

6.3.4 Svart-vit diagonalt delad flagga, visad tillsammans med förares tävlingsnummer vid målområdet (Teknisk flagg)

MX
 • Förare/passagerare har fel på sin personliga utrustning, fel på maskinen eller fel som utgör fara för förare/passagerare eller andra på på banområdet. Inom 2 varv skall förare stanna i bandepån. Innan tävlingen återupptas skall felet rättas till. Respekteras inte flaggsignalen skall föraren Svartflaggas.

6.3.4.1

MX

Beslut om uteslutning (svart flagg 6.3.3) eller beordrat teknisk flagg (6.3.4), som verkställs under pågående tävling/heat meddelat via flaggsignal eller motsvarande, är definitivt och kan inte överklagas varken genom protest eller vädjan. I det fall startnummer på förarens maskin och rygg ej stämmer överens, ska ej tekniskflagg visas, tävlingsledare kan här besluta om att utdöma straffavgift på 500 kr.

6.3.5 Gul flagga

MX
 • Fara, hinder på banan, sänk farten ordentligt innan du som förare passerar den som visar flaggan.

Iakttag försiktighet, Omkörning av annan förare i rörelse är förbjudet innan dess att hindret och föraren som orsakat flaggsignalen har passerats med god marginal (ca 10 meter). Stillastående fordon får passeras. Hopp får ej ske avsiktligt. Brott mot denna regel medför bestraffning:

Förare som hoppar eller inte kraftigt minskat sin körhastighet förbi gulflaggan och det som orsakat gulflaggan kan bestraffas:

 • med nedflyttning 2 placeringar i resultatlistan från tidskval/heatet. (Gäller endast MXSM, MX1/MX2/MX-Women)
 • Vid omkörning av annan förare eller hopp, bestraffas med nedflyttning 10 placeringar i resultatlistan från tidskval/heatet. Vid grövre förseelse, uteslutning i tidskval/heatet. Vid träning kan arrangör utdöma straffavgift max 1000 kr. Vid hopp uppmanas områdeschefer att i möjligaste mån assistera med gulflagg. Denna flagga ska finnas vid varje flaggpost.

6.3.6 Vit-grön diagonalt delad flagga

MX
 • För påkallande av säkerhetschefen och sjukvårdspersonal. Denna flagga ska finnas vid varje flaggpost.

6.3.7 Vit flagga med rött kors (svängande)(Sjukvårdsflagga)

MX
 • Sjukvårdsflagga ska användas vid samtliga tävlingar.

Tjänstefordon alternativt sjukvårdspersonal på banan. Omkörning av annan förare i rörelse förbjuden intill dess det hinder som orsakat flaggningen passerats med god marginal (ca 10 meter).
Brott mot denna regel medför bestraffning: Hopp får ej ske avsiktligt. Brott mot denna regel medför nedflyttning 10 placeringar i resultatlistan från heatet. Vid grövre förseelse, uteslutning ur heatet. Flaggan skall endast användas av områdeschefer, biträdande tävlingsledare och andra funktionärer som av tävlingsledning utses att få använda flaggan.

6.3.8 Svart-vit rutig flagga

MX
 • Mål.

6.3.9 Grön flagga

MX
 • Klart för start.

6.3.10 Blå flagga (svängande)

MX
 • ”Varning! Du kommer att bli varvad”. Håll ditt spår.

6.4 Träning vid tävling/tidskvalificering

MX

6.4.1

MX

Varje förare ska ges tillfälle till minst 20 minuters träning vid tidpunkt enligt TR.

 • Undantaget när kombinerad träning och tidskval, genomförs då ska träningstiden vara minst 15 minuter.
 • Det inledande varvet på träning vid tävling (ej sighting lap), oavsett tävlingsklass, inleds med att samtliga flaggvaktposter flaggar med gulflagg. Hopp får inte ske avsiktligt. Omkörning får ske mellan flaggorna om inget hinder finns mellan flaggorna. Om hinder finns mellan flaggorna är det omkörningsförbud tills dess att man passerat hindret (som § 6.3.5 beskriver). Bestraffningsregler enligt § 6.3.5 gäller.
 • Startträning skall ingå och är obligatorisk för arrangören. Startträning kan ske bakom eller framför grind och inleder eller avslutar aktuell träning.
 • Vid Guldhjälmstävling ska föraren ges tillfälle till 15 minuters fri träning, detta gäller även andra dagen vid tvådagarstävling. Vid flerdagars tävling fr.o.m.
 • Ungdomsklass och äldre ska förarna erbjudas friträning om minst 15 minuter nästkommande dagar.

6.4.2

MX

Det rekommenderas att ingen träningskörning genomförs på banan inom 30 minuter före fastställd tid för tävlingens första start.

6.4.3

MX

För att få starta i kvalificeringsheat och tävlingsheat måste förare, och i förekommande fall passagerare, ha fullbordat minst två (2) hela träningsvarv på banan. För Guldhjälm och Ungdomslicenserade förare gäller att minst tre (3) varv fullbordats.

6.4.4

MX

Maximalt antal förare som banlicensen anger får inte överskridas vid träning (max 60st). Gäller samtliga klasser förutom Guldhjälm och Ungdom där maxantal är 40st + reserver. Klasserna Junior, Senior, Elit och Bredd får samköras vid träning.

6.4.5 Tidskval

MX

Max antal startande i ETT tidskval är 40st. Vid 41st deltagare delas tidskvalet upp i 2 grupper. Supervisor/Jury kan göra undantag vid fler än 40st, beslut om detta meddelas före tidskval.

6.4.5.1

MX

Tidskval kan stoppas om olycka sker som medför gulflagg en längre tid. Vid stopp skall klockan stoppas. Vid omstart körs resterande del av kvalet. Vid stopp av tidskval skall förarna återvända direkt till väntzon, omstart sker så fort som möjligt enligt tävlingsledningens anvisningar. Tävlingsledningen släpper därefter ut förarna på banan/startområdet igen efter att grön flagg visats.

6.4.5.2

MX

Vid samtliga tävlingar får transpondersystem användas som varvräkning och varvtider får publiceras. Arrangören kan för Guldhjälmstävlingar erbjuda hyra/lån av transponder.

6.4.5.3

MX

Medvetet stopp under tidskval för inspektion/reparation på banan inom banmarkering är inte tillåtet. Bestraffning: Nedflyttning 10 placering i tidskvalet. Om förare upprepar förseelsen kan detta innebära uteslutning från rubricerad tävling.

6.4.5.4

MX

Återstående körtid i tidskval ska alltid anges till förarna antingen genom digital eller analog/manuell klocka. Tidskvalet avslutas med målflagg vid mållinjen som ska ha samma position som transponderslingan. Därefter rullar klockan till övriga förare i aktuellt kval som passerat mållinjen. I samband med att kvalet avslutas visas också rödflagg efter mållinjen. Förarna har därmed passerat mållinjen för sista gången aktuellt kval och avslutar kvalet för att återvända till parkeringsdepån.

6.5 Förarsammanträde

MX

Genomförande av och deltagande på förarsammanträde är obligatoriskt och genomförs enligt beskrivning i tävlingens tilläggsregler.

6.6 Byte av heat, förare, passagerare och/eller maskin

MX

6.6.1

MX

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare under förutsättning att den nödvändiga kvalifikationen enl. gällande regler finns. Sådant byte är dock endast tillåtet intill 60 minuter före fastställd tid för första start. Byte av kvalheat är inte tillåtet senare än 60 min före starttid.

6.6.2

MX

Motorcykel får användas av flera förare under träning och tävling. Innan annan förare tar motorcykeln i bruk ska det meddelas tävlingsledaren för aktuell tävling. Tävlingsledaren ska i dessa fall notera namnet på den nya förarens tävlingsnummer samt maskinens ramnummer.

6.7 Start

MX

6.7.1

MX

Om tävlingsledare eller Supervisor så anser lämpligt för att värna hög säkerhet kan kvalificeringsheat och/eller finalheat oavsett tävlingsklass och tävlingsform, inledas med ett sighting lap. Sighting lap är alltid frivilligt för föraren att delta i.

6.7.1.1

MX

I de fall sighting lap genomförs används väntzonen för att samla ihop förarna. Sighting lap genomförs enligt följande:
10 minuter före planerad startid för heatet stängs väntzonen. Förare som ej återvänder till väntzonen inom 6 minuter från påbörjat sighting lap, skall uteslutas ur aktuellt heat. Efter att sighting lap påbörjats får byte av motorcykel ej ske. Masstart ska tillämpas. Gäller ej 50cc Rookie.

6.7.2

MX

Om inte annat föreskrivs i TR placeras förarna på startlinjen i nummerordning från vänster i färdriktningen. I de fall start sker från dubbla led med Sidvagn och Quad påbörjas placeringen på startgrinden från vänster i färdriktningen för båda leden.

6.7.3

MX

Den publicerade starttiden ska hållas. Förare, som inte befinner sig med sin maskin och eventuell passagerare på fastställd plats på startlinjen vid bestämd tid, kan uteslutas från heatet. Förare som förhindrar att starttiden hålls ska uteslutas.

6.7.4

MX

Inom startområdet (området framför och ca 10 meter bakom starten) väntzon ej inräknat, får endast de tävlande befinna sig och för starten nödvändiga funktionärer. Området framför startgrinden ska prepareras på ett tillfredställande sätt som ger samtliga förare lika förutsättningar inför starten.
Ingen person förutom till ändamålet avsedda funktionärer samt eventuell media och presspersonal får befinna sig framför startgrinden före start. Förare som bryter mot denna regel kan uteslutas.

Vid start av Guldhjälmstävlingar får vårdnadshavare hjälpa till att ställa motorcykeln på plats och lägga ut eventuella startklossar samt starta motorcykeln. Det får under inga omständigheter finnas vårdnadshavare på eller strax bakom grinden när 15 sek-skylten visas.

6.7.5 Startprocedur för start med startgrind

MX

Grön flagga skall visas väl synlig från startgrinden under hela tiden förarna ställer upp för start. Uppställning av förare bakom startgrinden får ske under pågående heat, under förutsättning att maskinerna är avstängda och rullas på plats. När samtliga förare har ställt upp går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma flaggfunktionär visar upp en skylt med 15 sek. Denna skylt hålls uppe i fulla 15 sek, därefter vändes skylten som då visar 5 sek. Skylten hålls uppe i fulla 5 sek, därefter kan grinden falla. Grinden får inte falla fören hela 5 sek har gått, dock max 10 sek.

6.7.5.1 Startprocedur för start med flagga (används när grindstart inte kan tillämpas)

MX

Flagga i nationsfärgerna skall visas väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. Uppställning av förare får ske när annat heat pågår på banan, under förutsättning att maskinerna är avstängda och rullas på plats. När samtliga förare har ställt upp går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma flaggfunktionär håller nu den gröna flaggan rakt upp i luften för att visa att 15 sekunder återstår till start. Flaggan hålls upp i fulla 15 sek.

Därefter sänks flaggan till vågrät position, väl synligt för förarna, och hålls där i fulla 5 sek, dock max 10 sekunder, därefter fälls flaggan mot marken och starten kan gå.

6.7.5.2

MX

Förare som får tekniska problem i starten framme vid grind efter det att 15 sekunders- skylt visas upp, måste stå kvar tills starten har gått, därefter får föraren ta hjälp av mekaniker vid startgrinden.

6.7.6 Startskylt

MX

Startskylt ska ha blockstilssiffror.

Skylthöjd600 mm
Skyltbredd750 mm
Sifferhöjd350 mm
Sifferbredd40 mm

6.7.7

MX

Förare får starta i ett heat tidigast 10 min efter det att det heat som vederbörande senast deltagit i, avslutats (gäller inte vid Sprintcross- och Supercross/Stadioncrosstävlingar).

6.7.8

MX

Väntzon skall tillämpas vid alla publiktävlingar och anges i tilläggsreglerna. Används väntzon i övriga tävlingar ska det anges i tilläggsreglerna.

6.7.9 Tjuvstart/omstart

MX

Förarna stoppas med Röd flagga.
Samtliga förare skall återvända direkt till väntzon, omstart sker så fort som möjligt enligt tävlingsledningen anvisningar.
Byte av motorcykel är inte tillåten. Reserver får ej starta.

6.8 Tävlingskörning

MX

6.8.1

MX

Tävlande som kör utanför banmarkering/genar och därmed tjänar tid alternativt placering, kan nedflyttas 10 placeringar i heatet. Vid grövre eller upprepade förseelse kan föraren uteslutas. Förare som kör utanför banan ska köra in på banan så att denne inte utgör vara för andra medtävlande.

6.8.2

MX

Det är förbjudet att köra mot färdriktningen, utom på särskild order av funktionärer.

6.8.3

MX

Tävlande, som håller på att bli omkörd av annan, får inte medvetet hindra den snabbare föraren från att fullfölja sin avsikt.

6.8.4

MX

Förare som inte åtlyder tävlingsledarens tillsägelser och beslut ska uteslutas.

6.8.5 Förarens uppträdande och skyldigheter

MX

a) Besiktningsfunktionär kan när som helst beordra en förare att visa upp sin motorcykel för teknisk kontroll.
b) Föraren är ansvarig för sina samtliga Team- och familjemedlemmars uppträdande och handlande. Föraren och dess Team- och familjemedlemmar är förbjudna att köra på banan med motorfordon och cyklar fr.o.m. att besiktningen öppnat till det att tävlingen är färdigkörd. Bärbar musikspelare får inte användas av förare/passagerare i samband med körning på banan. Förare/passagerares eventuella kroppssmyckning (piercing) ska tejpas över eller tas bort innan förare kör på banan. När en förare tas om hand/vårdas av sjukvårdspersonal får Teampersonal och/eller familjemedlemmar inte hindra vårdgivningen. Överträdelse av denna regel kan medföra bestraffning.
c) Radiokommunikation med förare är förbjuden.
d) Förare som fått målflagg får ej stanna i målområdet utan föraren skall följa funktionärernas anvisning. Sker detta kan tävlingsledaren utdöma straffavgift på max 1.000 kr.
e) Främmande hjälp vid kvalificering och tävlingsheat utanför bandepå är ej tillåten. Främmande hjälp vid tävlingsheat innebär uteslutning från heatet.
Undantag är följande:

 • Hjälp från tävlingsfunktionär att hålla motorcykel när förare ensam justerar sin MC.
 • Av säkerhetsskäl lyfta undan motorcykel utanför banmarkering eller vara behjälplig vid start av MC.
 • Vara föraren behjälplig med att lyfta Quad alternativt Sidvagn som fastnat eller vält.

6.9 Särskilda bestämmelser Rookie och Guldhjälm

MX

I klasserna 50cc, 65cc Guldhjälm och 85cc Guldhjälm gäller följande:

 • Vid träning får inte varvtider eller varvpassager visas offentligt eller publiceras på resultatlistor. Följande inställningar ska gälla när tidtagningssystem AMB Orbit/ TimeKeeper används, Start/Uppvärmning/Lila flagga. Då räknas inga passager och resultat publiceras ej.
 • Tidskval får ej genomföras i någon av Guldhjälmsklasserna.
 • Guldhjälmsklasserna får ej bedrivas i Cupform utan varje enskild tävling är avslutande och resultatet får ej föras vidare till nästa tävling.

6.10 Reparation och tankning

MX

6.10.1

MX

Endast i bandepån får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under tävling samt träning inför tävling. Vid påfyllning av bränsle eller andra vätskor ska markskydd användas.

6.10.2

MX

Det är tillåtet att i depå byta varje del av motorcykel utom huvudram. Brott mot ovanstående regler medför uteslutning

6.11 Varv- och tidsvisning

MX

För uppgiften avdelad funktionär ska vid målområdet visa den tid och det antal varv som återstår att köra i aktuell aktivitet.

6.11.1

MX

Vid varje tävling med transpondervarvräkning kan det finnas ”back-up”-personal som genomför manuell varvräkning alternativt videokamera som spelar in samtliga varvpassager m.m. Även det ”reservbatteri” som finns att tillgå för att driva dekodern vid eventuellt strömavbrott ska finnas/vara inkopplat. Manuell varvräkning med personal som back-up är obligatoriskt vid alla statustävlingar.

6.12 Slutresultat

MX

6.12.1

MX

Segrare är förare som passerar mållinjen först efter det att målflaggan visats. Vid målflagg av fel förare har tävlingsledaren i samråd med tidtagningsansvarige rätt att korrigera segrare/resultat.

6.12.2

MX

Samtliga förare som startar i heatet och har minst en registrering/passage i varvräkningen, kommer att prisbedömas. Målgång krävs ej för prisbedömning. Förare prisdöms i turordning efter vinnaren med först antal varv och därefter lägsta totaltid, se exempel:

PlaceringFörareAntal varvTotaltidPoäng
11817:2040
22817:5039
33818:2238
44717:2537
55717:4036
6637:3535
7737:5534
8812:2333
osv

De förare som inte slutför sitt sista varv inom 5 minuter från segrarens målgång prisbedöms efter det antal varv och den totaltid de slutfört.

6.12.2.1

MX

I det fall ett resultat inte kan fastställas efter ett heat ska det strykas.

6.12.2.2

MX

Undantag från 6.12.2 kan göras om tävling inte är en statustävling (SM, JSM, Ungdoms SM eller SM-kval) och, då gäller följande:
Den deltagare i ett heat som passerar mållinjen först, efter att ha tillryggalagt fastställd tidsutsträckning eller varvantal, är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål. Förare som inte kört minst 50% av det antalet varv som heatets segrare tillryggalagt anses ej ha slutfört heatet och prisbedöms ej. Om beräkningen inte ger ett helt tal höjs detta till närmast högre hela tal. De förare som inte slutför sitt sista varv inom 5 minuter från segrarens målgång prisbedöms efter det antal varv och den totaltid de slutfört så länge de uppnått minst 50% av segrarens varvantal. Om 6.12.2.2 tillämpas måste detta stå väl beskrivet i respektive tävlings tilläggsregler.
Exempel:

PlaceringFörareAntal varvTotaltidPoäng
11817:2040
22817:5039
33818:2238
44717:2537
55717:4036
66411:3535
7737:550 (Uppnår ej 50% = 4 varv)
8812:230 (Uppnår ej 50% = 4 varv)
osv

6.12.3

MX

Om heatet flaggas av för sent skall prisbedömning fastställas löpande efter den placering som var när den officiella tiden för målgång var ute samt antal körda varv.

6.12.4

MX

Om heatet flaggas av för tidigt skall prisbedömning fastställas löpande i den ordning förarna passerar målflaggan. Samtliga resultat måste godkännas av Juryn. Föraren måste vara i kontakt med motorcykeln när denne passerar mållinjen.

6.12.5

MX

Om tävlingen genomförs med flera likvärdiga heat med poängbedömning eller bedömning enligt platssiffermetoden avgörs den inbördes slutplaceringen mellan förare enligt följande:

6.12.5.1

MX

Högst antal sammanlagda poäng, alternativt lägst sammanlagda platssiffra.

6.12.5.2

MX

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma eller platssiffra skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

6.12.5.3

MX

Om inte heller tillämpning av 6.12.5.2 kan särskilja förare, placeras den förare före som i det sist körda heatet erhållit flest poäng alternativt lägst platssiffra.

6.13 För tidigt avslutat heat

MX

Tävlingsledaren har befogenheter att stoppa fri träning, tidskvalificering eller heat för brådskande/säkerhetsskäl eller för ”force majeure” eller på grund av tekniska problem med tidstagningsutrusning/transpondersystem. Förarna stoppas på lämplig plats med en röd flagga och återvänder till väntzonen och inväntar instruktioner för eventuell omstart. Tävlingsledningen släpper därefter ut förarna på banan/startområdet igen efter att grön flagg visats.

6.13.1 Heat som stoppas före 2 varv har inte fullbordats:

MX

Om ett heat stoppas före det att 2 varv fullbordats ska förarna återvända till väntzonen och omstart ska ske snarast möjligt. Byte av motorcykel är inte tillåtet. Om någon förare bidrar till att försena starten kan dessa uteslutas av tävlingsledaren.

6.13.2 Heat som stoppas före halva distansen

MX

Om ett heat stoppas före det att halva den planerade körtiden exkl. tid för eventuella tilläggsvarv, är körd skall man göra en komplett omstart. Förarna skall återvända till väntzon för vidare instruktioner. Omstart sker snarast möjligt från det att Röd flagg visades. Väntzonprocedur startar om igen. Byte av motorcykel är nu tillåten. Förarens motorcykel måste befinna sig i väntzon senast 10 minuter före utsatt starttid av heatet. För sen ankomst innebär uteslutning från heatet. Reservförare får deltaga om ordinarie förare ej har möjlighet att starta.

6.13.3 Heat stoppas efter halva distansen

MX

Om ett heat stoppas efter det att halva den planerade körtiden, exkl. tid för eventuella tilläggsvarv, anses heatet vara fullföljt.

Resultatet baseras på ordningen förarna hade på varvet innan rödflagg visades.

6.14 Publicering av resultat

MX

6.14.1

MX

Arrangören är ansvarig för att resultatlistor upprättas och anslås. Innan resultat anslås ska tillräcklig tid ges för ansvariga för resultathanteringen att kunna presentera resultat alternativt kan tävlingsledaren signera resultaten innan publicering. En tät dialog mellan tävlingsledaren och tidtagningspersonal är extra viktig. Resultatlista skall vara i turordning och utan undantag innehålla följande information (arrangörer ansvarar för att anpassa de system som används för resultathantering och tidtagning så att resultatlistor enligt nedan kan presenteras):
typ av tävling, tävlingsplats, datum, placering, tävlingsnummer, förnamn, efternamn, klubb, licensklass, TA-ID, maskinmärke, Team/företag, poäng (i de fall detta utdelas), total körtid/varvtid (när transponder används).
Supervisor är ansvarig för att kontrollera att ovanstående regel efterlevs av arrangör och av den personal som är ansvarig för tidtagningen/resultathanteringen vid tävlingen. Vid tävlingar utan Supervisor ansvarar tävlingsledaren för kontrollen.

6.14.2

MX

För samtliga tävlingar som erhåller tävlingstillstånd genom Svemo-TA ansvarar arrangören för att tävlingsresultaten laddas upp i Svemo-TA, antingen kopplat via förarnas Svemo-TA-ID nummer eller pdf-filer.
Reglerna för resultatrapporteringen kan förändras. Följ därför informationen på www.svemo.se

6.14.3

MX

Preliminär prisutdelning av hederpriser kan genomföras innan protesttiden gått ut.

6.15 Protester/tävlingsbestraffning

MX

6.15.1

MX

Protest mot resultatlista ska inlämnas inom 30 minuter från det att listan anslagits.

6.15.2

MX

Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat heat (heat avslutas 5 minuter efter att segraren passerat mållinjen).

6.15.3

MX

Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift (se NT) som lämnas till tävlingsledare som sedan överlämnar den till Jury/Supervisor. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles.

6.15.4

MX

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade muntligt samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Motiveringen för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

6.15.5

MX

Förare som skadar sig på tävlingen kan av tävlingsläkaren/sjukvårdare bedöms olämplig att fortsätta sitt tävlingsdeltagande. I detta fall kan tävlingsledaren ålägga föraren med körförbud resterande del av tävlingen.

6.15.6

MX

Förare som vid träning eller tävling, åläggs med straffavgift (enligt SR och NT) ska till Svemo Pg-konto 151971-9 inbetala dessa inom 10 dagar från det datum straffavgiften utdömdes. Förare som inte betalar sin straffavgift inom angiven tid får startförbud tills att avgiften är betald. Det är Supervisorns ansvar att informera Svemo kansli om beslut om straffavgifter vid tävling.

6.15.7 Bränsleprov

MX

Bränslekontroll kan utfärdas när som helst under en tävling, enligt Svemo NT. Förare vars bränsle inte uppfyller Svemo bränslekrav kommer att bli utesluten från hela tävlingen samt bli fråntagen inkörda mästerskapspoäng. Ytterligare bestraffning kan utdömas.

6.15.7.1 Protest gällande bränslekontroll

MX

Protest mot förare gällande bränslekontroll ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift enligt NT samt en depositionsavgift av 5000 kr. Protest skall lämnas till tävlingsledare som sedan vidarebefordra den till Juryordförande/Supervisor.

6.15.7.2 Efter bränslekontroll

MX

Den vinnande parten får tillbaka depositionen. Den förlorande parten skall betala samtliga uppkomna kostnader i samband med bränsletesten.

6.16 Ekonomisk ersättning/hederspris

MX

6.16.1

MX

Vid nationella tävlingar, enligt tävlingens TR (tilläggsregler).

6.17 Priser vid tävling för Ungdomsklasser

MX

6.17.1

MX

I A-finaler ska minimum de 3 främst placerade förarna tilldelas hederspriser. Gäller även då kvinnliga förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens tävlar med Ungdom.

6.18 Priser för Guldhjälmsklasser

MX

Om priser utdelas ska, förutom de priser som anges i tävlingens TR, alla deltagare som erlagt anmälningsavgift erhålla deltagarbevis (minnesplakett, diplom eller liknande). Om arrangören väljer att dela ut priser efter genomförd tävling ansvarar arrangören för att även eventuella deltagare som inte fullföljt tävlingen får sitt pris respektive deltagarbevis. Att delta i träning i samband med tävlingen skall berättiga till deltagarbevis.

7. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TRÄNING

MX

Allmänt
Vid träning, utan anknytning till tävling, på bana som är godkända av Svemo gäller följande:

 • Förare kan börja träna kalenderåret innan han/hon uppfyller minsta åldersgräns för aktuell maskinklass enligt SR.
 • T.o.m. det kalenderår en förare fyller 12 år finns ett reducerat försäkringsskydd för föraren.
 • Förare inskrivna i en klubbs Guldhjälmsverksamhet har ett fullvärdigt försäkringsskydd (se försäkringsvillkor) när aktiviteten/utbildningen genomförs.
 • Fr.o.m. det kalenderår en förare fyller 13 år måste en Svemo licens (årslicens eller prova-på licens) köpas och kunna uppvisas vid träning. För detaljer kring försäkringsskyddet, läs på www.svemo.se.

7.1 Fordon och maskinklasser

MX

Samtliga maskinklasser och fordon beskrivet i SR Motocross tillåts framföras även vid träning, under förutsättning att aktuella åldersregler per maskinklass/fordon uppfylls. CE-märkta och eldrivna Motocrosscyklar kan användas vid träning och den träningsansvariga avgör med vilken klass som samkörning får ske.

7.2 Miljö

MX

Markskydd/miljömatta är obligatoriskt (se NT). Förare som inte använder godkänt markskydd/miljömatta kan utdömas till 500 kr i straffavgift av arrangör.

7.3 Anmälan

MX

Förhandsanmälan får förekomma för att t.ex. begränsa antalet tränande m.m.
Klubbar som kräver föranmälan vid träning, uppmanas att tydligt ange detta på sin hemsida/sociala medier etc.

7.4 Säkerhet och sjukvårdsberedskap (se bilaga A till detta reglemente)

MX

Bår samt adekvat sjukvårdsutrustning ska finnas vid banan på uppmärkt plats. Säkerhetsföreskrifter kan kompletteras med klubbens speciella säkerhetsföreskrifter, anslagna vid infart till banan.

7.5 Former för träning

MX

7.5.1

MX

Träning får endast ske i den färdriktning som godkänts vid banbesiktningen och får endast ske på inbesiktade banslingor som finns inritade på den av Svemo banbesiktare godkända banritning.

7.5.2

MX

Förare får starta tillsammans och avflaggas med rödflagg efter ett visst antal varv (inga resultat får räknas och/eller publiceras dock får varvtider publiceras/visas).

7.6 Ansvar vid träning

MX

7.6.1 Träningsansvarig/öppningsansvarig:

MX

Minst en träningsansvarig skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Öppnar och stänger grinden till anläggningen och tar in träningsavgifter.
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR Motocross §7. samt gällande banlicens.
 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13år, Prova-På-Licens, löses via svemo. se, och ger föraren ett försäkringsskydd endast för det aktuella tillfället/dagen och den banan som anges på licensen. (under giltighetstiden för denna regelbok kan systemet för prova på licenser/försäkringar förändas, följ information på www.svemo.se).
 • En träningsansvarig skall vara myndig (18 år fyllda) och ha god regelkännedom.
 • Den träningsansvarige får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar motocross för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.

7.6.2 Ansvarig tränare/ledare:

MX
 • Måste vara Svemo-licensierad tränare lägst nivå 1 Motocross.
 • Tränare/ledare som tränar barn under 12år måste vara Svemo-utbildad barnledare och får då samköra Guldhjälmsklasser på träning enligt beskrivning i detta reglemente.
 • Får ansvara för ledarledda träningar/utbildningstillfälle (måste vara på plats under hela genomförandet) och får vid dessa tillfälle göra klassindelningar enligt beskrivning i SR § 7.9.
 • För övning av specifikt moment på del av Svemo godkänd banan får de som innehar lägst Tränarlicens Nivå 1, korta ner banan på lämpligt ställe under ledarledd träning (ej under allmän åkning). Denna avkortning går under benämningen ”transportsträcka” vilket innebär att det inte är en fartsträcka.

7.6.3 Vårdnadshavare

MX

Vid träning ska förare som ej fyllt 18 år vara åtföljd av förälder eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe. Personen ska vara medlem i Svemoansluten klubb och inskriven i medlemsregistret i Idrott Online (se fler detaljer under kapitel 2 i detta reglemente).

7.7 Antal tränande

MX

Antal förare som får träna samtidigt på en banan anges på banlicensen och detta antal får inte överskridas. Sker samkörning mellan Guldhjälm och Ungdomsklasser gäller att max 40 förare får träna på banan samtidigt, antalet tränande enligt banlicensen får ej överskridas. Är det fler än 40st GH/U förare som vill träna måste träningen delas upp i flera grupper.

7.8 Antal startande vid träning

MX

Vid startträning är maximala antalet för:

Guldhjälm20 förare
Ungdom30 förare
MX1, MX2Enligt banlicens
Sidvagn20 förare (eller det antal banlicensen anger)
Quad20 förare (eller det antal banlicensen anger)

7.9 Samkörning av klasser

MX

7.9.1

MX

Vid ”hyrcross” och/eller ”Prova-På”-verksamhet:

 • Under samma träningstider som övrig träning får ej Guldhjälmsförarna och nybörjarna träna samtidigt på samma bana.

7.9.2 Ledarledd träning

MX

Vid ledarledda träningar eller utbildningstillfällen (ex Cross-skolan) när ansvarig tränare/ ledare närvarar under hela tränings/utbildningstillfället får förarklasser samköras enligt följande:

 • Guldhjälm (65cc, 85cc klassen) får samköras med 65cc U och 85cc U-klassen barnledaren avgör om Guldhjälmsförare ska tillåtas köra på stora banan, om sådan finns. Träning för 50cc sker på inbesiktade aktivitetsområde/guldhjälmslingor anpassade för dessa små motorcyklar.
 • Svemolicensierad tränare Nivå 1 alternativt barnledaren avgör på vilket sätt förare med klubblicens (oavsett maskinklass) kan samköra med övriga klasser.
 • Likvärdig körmässig standard på förarna ska eftersträvas för att värna om förarnas säkerhet. Är skillnaden i körstandard stor bör alternativa träningsgrupper skapas. Tränaren/ledaren avgör detta.

Licensierad barnledare kan leda träning för:

 • Vuxna nybörjare
 • Barn t.o.m. 12 år
 • Tillåts också göra undantag i uppdelningen av guldhjälmklasser. samköra Guldhjälm med övriga klasser, när förarnas nivå av tränaren bedöms likvärdig.
 • Samköra Guldhjälm med övriga klasser, när förarnas nivå av tränaren bedöms likvärdig.

Licensierad tränare, Nivå 1 och 2, kan:

 • Leda träning för ungdomar och vuxna

7.9.3 Träning utan ledare

MX

Vid träning (”fri åkning”) utan tränare (ej ledarledd träning) ska en träningsansvarig närvara och ansvarar för att korrekt uppdelning i olika träningsgrupper görs samt om denne så anser nödvändigt skapa fler träningsgrupper eller hänvisa förare till annan träningsgrupp/bana för att upprätthålla en hög säkerhet för förarna.
Träningsansvarig har rätt att avisa person från bankområdet/anläggningen om denne vägrar följa instruktion från ansvarig ledare.

Vid dessa träningar får följande klasser samköras:

 • Förare som deltar i men ännu inte slutfört Guldhjälmsutbildningen och därmed saknar Guldhjälmlicens, får endast träna tillsammans med förare som har Guldhjälmlicens. Likvärdig körmässig standard ska eftersträvas.
 • 65cc Guldhjälm och 85cc Guldhjälm solo får samköras med Quad max100cc.
 • 65cc Ungdom och 85cc Ungdom alternativt klubblicens får samköras
 • 50cc får endast samköras med 65cc Guldhjälm, oavsett sammanhang.
 • MX1, MX2, 125cc oavsett licensklass får ej samköras med 50cc, 65cc, 85cc, oavsett licensklass.
 • Solo-klasserna MX1, MX2, 125 får samköra med varandra oavsett licens, alternativ uppdelning av träningsgrupper kan beslutats av träningsansvarig
 • Minicrossförare kan träna tillsammans med 65cc-85cc Guldhjälm/Ungdom.

Samkörning av guldhjälm och ungdom vid fri-träning.
Förare med Guldhjälm,- eller Ungdomslicens får samköra vid fri träning dock gäller följande:

 • För att träna på stora banor ska föraren köra 65cc alternativt 85cc, även 4-taktsmaskiner max 150cc.
 • För att Guldhjälmlicenserad förare ska få samköra med Ungdom krävs att förare under kalenderåret fyller lägst 7 år och max 12 år. (13 år med GH-dispens, GH- tjejer max 15 år)
 • Endast förare som innehar för året gällande Guldhjälmslicens får samköra med ungdomsklass.
 • Om föraren inte har Guldhjälmslicens eller kör 50cc ska denne hänvisas till de mindre bana/aktivitetsområden (om sådana finns) alternativt om klubben har avsatt tid för ”olicensierade förare/nybörjare” på stora banan för förare under 12 år. (Om aktuell förening så tillåter kan alltså 50cc köra på den större banan men endast med olicensierade förare/nybörjare under 12 år.) Träning för 50cc sker på besiktade aktivitetsområden/guldhjälmslingor anpassade för dessa små motorcyklar.
 • Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret i valet av träningsgrupp men träningsansvarig har alltid mandat att hänvisa förare till den banan denne anser lämpligt för förarens körskicklighet.

Sker samkörning mellan Guldhjälm och Ungdomsklasser gäller att max 40 förare får träna på banan samtidigt, antalet tränande enligt banlicensen får ej överskridas. Är det fler än 40st GH/U förare som vill träna måste träningen delas upp i flera grupper. Likvärdig körmässig standard på förarna ska eftersträvas för att värna förarnas säkerhet. Är skillnaden i körstandard stor bör alternativa träningsgrupper skapas av den som är träningsansvarig för klubben. Förare med Prova-På-Licens och nybörjare bör erbjudas körtid med förare som har likvärdig körstandard för att värna om hög säkerhet.

 • Sidvagn och Quad tillåts träna tillsammans med Soloklasserna, dock ej Guldhjälm* och Ungdom.

* Guldhjälmslicensierade förare Solo 65cc/85cc eller Quad max 100cc får samköra.

Klubbar ombeds att bereda träningsmöjligheter för Sidvagnsekipage/Quadracers/ Minicross vid klubbens träningskörning. Om sporterna skall utvecklas och Sverige skall ha möjlighet att hävda sig Internationellt, måste dessa ekipage få samma möjligheter som idag ges våra soloåkare. Varje klubb äger mandat att på sin anläggning besluta om att tillåta samkörning mellan Sidvagn eller Quad och Solo. För att tillåta körning med Sidvagn/Quad krävs att aktuell bana är besiktad för dessa discipliner. Efter godkänd besiktning anges antal tränande/startande på aktuell banlicens.

8. BILAGA A – MINIMUM SJUKVÅRDSBEREDSKAP

MX

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

9. BILAGA B – SVENSKT MÄSTERSKAP MOTOCROSS SOLO (MXSM)

MX

9.1 ALLMÄNT

MX

9.1.1 Svenskt Mästerskap Motocross Solo

MX

Varje år genomförs Svenskt Mästerskap i Motocross i ett antal klasser.

Svenskt Mästerskap är organiserat enligt Svemo regler och (SR) Specialreglementet i Motocross.

En tävlingen eller en serie av deltävlingar skall räknas in i Mästerskapen. Varje deltävling i serien skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender.

SM MX1,2 och SM MX-Women

Respektive klass i mästerskapet kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling.

Respektive deltävling kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling. Motocrossektionen beslutar i samråd med respektive arrangör om upplägget.

Vid sista deltävlingen, kan ett särskilt anpassat tävlingsupplägg bli aktuellt, ett upplägg som tas fram i samråd med arrangören och beskrivs i tävlingens tilläggsregler.
Wildcard kan ej användas vid sista deltävlingen.

9.2 MASKINKLASSER

MX

9.2.1 Motorcyklar

MX

Tävlingen är öppen för motorcyklar som uppfyller Svemo Motocross Tekniska krav.

9.2.2 Maskinklasser i Svenskt Mästerskap i Motocross Solo

MX

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Mästerskap i Motocross Solo:

(För detaljer kring respektive maskinklass, se Specialreglemente i Motocross)

 • MX1
 • MX2
 • MX-Women (MX2)

9.3 TÄVLINGSNUMMER

MX

9.3.1 Allmänt

MX

För Svenskt Mästerskap gäller SR Motocross och startnummer väljs genom Svemo-TA.

9.3.1.1

MX

Förare med utländsk licens som deltar i SM skall ha färgkombination på nummerplåt enligt den maskinklass föraren deltar i.

9.3.1.2

MX

Samtliga förare ska anbringa Svemo loggan på främre nummerplåten enligt skiss i SR. (Förare från annan federation är undantagna denna regel).
Reglerna gällande användning av särskild logotyp på nummerplåten för förare i Motocross-SM, kan komma att förändras. Följ därför information om eventuella förändringar på www.svemo.se

9.3.2 Elit (SM MX1,2)

MX

Förare som deltar i SM ska välja startnummer i startnummerklassen JSE nationell i Svemo TA . Avsteg från ovanstående regler kan i undantagsfall beviljas av Svemo Motocrossektion.

9.3.3 MX-Women

MX

Förare som deltar i SM ska välja startnummer i startnummerklassen MX-Women Nationell i Svemo-TA. Avsteg från ovanstående regler kan i undantagsfall beviljas av Svemo Motocrossektion.

9.3.4

MX

Elitlicenserade förare ska ha startnumret på ryggen av åktröjan eller på axelskyddet om detta placeras utanför tröjan. Nummer på ryggen är valfritt för övriga förare.

Svemolicenserade förare och förare från annan nation som vid träning, kvalificering eller finalheat saknar startnummer (gäller endast svemolicensierad elitförare) eller förare som har felaktigt startnummer på ryggen, jämfört med vad som står på motorcykeln, kan av tävlingsledaren åläggas en straffavgift på 500 kr per tillfälle/heat.

9.4 ANMÄLAN

MX

9.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna.

 • Anmälningsavgiften är 1000 kronor vid endagarstävling
 • Anmälningsavgiften är 1600 kronor vid tävling som genomförs över två dagar

per tävling och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om undantag och anges då i tävlingens tilläggsregler. Anmälningen och betalningen skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift uttas med 1000 kronor vid för sent inkommen anmälan.

Arrangör har rätt att neka anmälan som blir mottagen senare än 7 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning.

Under förutsättning att gällande regler för aktuell licens och maskinklasser uppfylls enligt SR Motocross kan förare deltaga i en eller flera olika mästerskapsklasser under säsongen, dock får förare endast deltaga i En (1) mästerskapsklass per deltävling. Antalet anmälningar till respektive tävling är obegränsat och tillfälliga licenser godkänns ej för start i SM-tävling.
Motocrossektionen kan i dialog med SM-arrangör besluta om särskilda eller andra grundkrav för deltagande och införa begränsningar maximalt antal anmälda per SM-tävling, vilket då anges i tävlingen tilläggregler.

Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

9.4.1.1 SM MX1, MX2

MX

a) Svenska förare som innehar av Svemo utställd helårslicens inom klass elit för motocross enligt SR.

b)     Svensk medborgare som tävlar för annat FMN (nationsförbund) och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.

c)     Utländsk medborgare samt förare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.

d)     Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha den högsta graden av nationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.

9.4.1.1.1 Wildcard MXSM

MX

Se SR 2.8.1.1.2

9.4.1.2 SM MX-Women

MX

a) Svenska kvinnliga förare som innehar av Svemo utställd helårslicens antingen i klass junior, senior eller elit för motocross och under året uppfylla minimiåldern 16 år. Förare som är 14-16 år kan deltaga efter ansökan hos Svemo Motocrossektion. Maskinklass för dessa förare är 125cc 2-takt. (se även punkt b nedan, nästa sida)

b) Starttillstånd SM MX-Women:
Följande förare har starttillstånd för SM MX-Women aktuell säsong och noteras på en särskild lista som publiceras på www.svemo.se över godkända förare i SM MX-Women:
– Förare som erhållit SM-poäng i SM MX-Women under de senaste 3 säsongerna
– Förare som placerat sig topp 18 i SM-finalheat minst en deltävling i SM MX-Women under föregående säsong.

c) Svensk medborgare som tävlar för annat FMN och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.

d) Utländska medborgare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk junior, senior eller elitlicens.


e) Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha nationell licens och ska uppfylla en
jämförbar nivå som för en svensk junior, senior eller elitlicens.

f) Förare som under en 2 års period erhållit VM-poäng (topp 20 placering) i VM Women, ges starttillstånd i MXSM Women kommande säsong

g) Wildcardförare som kvalificerar sig till final och där kör till sig heatplacering 1-18, erhåller permanent starttillstånd det aktuella året och nästkommande säsong. Wildcardförare kan även erhålla wildcard, se SR 2.8.1.1.1

9.4.1.2.1 Wildcard till MXSM MX-Women

MX

Se SR 2.8.1.1.1

9.4.2

MX

Uteblir anmäld förare från tävling, utan att avanmäla sig till arrangören genom Svemo-TA, kan aktuell arrangör belägga förare med i straffavgift (max 300kr.) Efter varje tävling ska respektive arrangör rapportera detta till motocross@svemo.se. Straffavgifterna samlas och faktureras av Svemo till förarna efter sista deltävlingen.

9.4.3 Starttillstånd

MX

Samtliga förare tävlande för federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan uppvisa starttillstånd från sin federation.

9.4.4 Ålder

MX

För deltagande i nedanstående SM-klasser, krävs att föraren under kalenderåret uppnår nedanstående ålder. För förare som fyller 14 år under kalenderåret och önskar delta i SM MX-Women krävs juniorlicens efter särskilt godkännande av Motocrossektionen.

SM MX117 – 64 år
SM MX216 – 64 år
SM-WomenMX2 – 16 – 64 år, 125cc 14 – 64 år

9.5 KVALIFICERINGENS GENOMFÖRANDE

MX

9.5.1 Maskinbesiktning (gäller endast SM MX1, MX2, MX-Women)

MX

Skall utföras någon gång under tävlingen på 1/3 (en tredjedel av) deltagares tävlingsmaskiner;

Undantag kan förekomma och meddelas antingen i tävlingens tilläggsregler eller det PM (”digitala förarinformationen”) som meddelas i samband med anmälan/på tävlingen.

Kontroll av licens, Kontroll av tävlandes personliga utrustning, t.ex. hjälm, ryggskydd.

Kontroll av maskin.

Ljudmätning sker under tävlingshelgen enligt beslut av besiktningschef/tävlingsledare, enligt mätmetod 2 meter max (för detaljer om gällande ljudnivå se NT)

Märkning av ljuddämpare + reservljuddämpare                                                          

Förare får använda maximum två motorcyklar ingående i samma klass, som har genomgått maskinbesiktning. Förare får byta motorcykel under träning/tidskval dock inte i tävlingsheaten. Används motorcykel ”nr 2” ska denna vara placerad i bandepån under träning/tidskval.

9.5.1.1 Besiktningschef

MX

För SM MX1, MX2, MX-Women, ansvarar besiktningschef utsedd av Svemo Motocrossektion för att minst 1/3 av tävlingsmaskinerna blir kontrollerade enligt TR och Svemo:s regler. Svemos besiktningschef avgör tillsammans med tävlingsledaren antalet förare vars maskiner skall ljudmätas under tävlingen, där målsättningar är att 100% av maskinerna ska genomgår ljudmätning. Ambitionen är också att genomföra fler kontroller efter heat. För övriga tävlingar utses besiktningschef av respektive arrangör. (Nämnd besiktningschef ansvarar för samtliga klasser som genomförs parallellt vid samma arrangemang som SM MX1, MX2)

9.5.2 Fri träning/tidskvalificering (tidsträning)

MX

Förare ska ges möjlighet till minimum följande träningspass. (Passet inleds med startträning.)

SM MX1/MX2:                 

1 x 30 minuter

(15 min friträning inkl. startträning, följt av 20 min tidsträning. Från det att tidsträningen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.)

SM MX-Women:               

1 x 30 minuter                                                                                       

(10 min friträning inkl. startträning, följt av 20 min tidsträning. Från det att tidskvalificeringen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.)

9.5.3 Förarmöte

MX

Förarmöte är obligatoriskt för samtliga förare och genomförs i waitingzonen innan träningen och genom digitala informationsutskick som också anslås på tävlingsplatsen.

9.5.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

MX

9.5.4.1 SM MX1, MX2

MX

Kvalificeringstävlingen genomförs som tidsträning

Fri träning (inkl. startträning) + Tidsträning 10 min + 20 min                                                          

(2 grupper, max 50 förare per grupp, Plac. 1 – 20 till final, Plac. 21-23 reserver)

9.5.4.1.1

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard i respektive tränings/kvalgrupp. Vid årets första deltävling avgör föregående säsongs SM-tabell, grund för ranking till fördelning i grupper. Från andra deltävlingen avgör aktuell mästerskapsranking, grund för rakning till grupper. Förare får ej byta kvalgrupp.

De 4 främsta i aktuell SM-ranking är direktkvalificerade till final. Vid årets första deltävling gäller föregående års SM-ranking i respektive maskinklass.

a)     Vid upp till 50 förare per klass genomförs en tränings/tidsträningsgrupp som samkörs med den fria träningen,

 • 4st förare är direktkvalificerade
 • Med hänsyn taget till och inkluderat de direktkvalificerade förarna, kvalificerar sig de 40 främsta till final.
 • Därefter ytterligare 6st reserver i turordning utefter resultat från tidsträningen.

b)     Vid 50 till 100 förare per klass genomförs tidsträningen i två grupper.

 • 4st förare är direktkvalificerade
 • Med hänsyn taget till och inkluderat de direktkvalificerade förarna kvalificerar sig de 20 främsta per grupp till final.
 • Därefter ytterligare 3st reserver per grupp i turordning utefter resultat från tidsträningen, med varannan från respektive grupp.


c) Inget sista chansen heat genomförs.

9.5.4.1.2

MX

Förare som under året kvalificerar sig till final i SM Solo (MX1 eller MX2) och får minst en registrering/passage i varvräkningen under ett finalheat klassas omgående upp till Elitlicens och ingen nedklassning till lägre licensklass kan göras under aktuellt kalenderår.

9.5.4.2 MX-Women

MX

Kvalificeringstävlingen genomförs som tidskvalificering och avslutar den fria träningen. Kvalificeringen är inkluderat i och avslutar det fria träningspasset.
Vid tvådagarstävling ska förare erbjudas en extra fri träning på söndagen á 15 minuter.


Fri träning (inkl. startträning) + Tidskval 10 min + 20 min
(1 grupp, max 50 förare per grupp, (Plac. 1 – 30 till final, Plac. 31-34 reserver)

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard i respektive kvalificeringstrupp, förare får ej byta kvalgrupp. De 6 främsta i aktuell SM-ranking är direktkvalificerade till final. Vid årets första deltävling gäller föregående års SM-ranking.

a) Vid upp till 50 förare genomförs en tränings/tidsträningsgrupp som samkörs med den fria träningen.

 • 6 st förare är direktkvalificerade
 • Med hänsyn taget till och inkluderat de direktkvalificerade förarna, kvalificerar sig de 30 främsta till final.
 • Därefter ytterligare 5st reserver i turordning utefter resultat från tidsträningen.                             

b) Inget sista chansen heat genomförs.

9.6 MÄSTERSKAPETS GENOMFÖRANDE

MX

9.6.1 Tävlingsformat

MX

A) Upplägg vid endagarstävling

MX1, MX2

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
2x SM-keat25 min +2varv40

MX-Women

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
2x SM-heat20 min +2varv30

B) Upplägg vid tvådagarstävling

MX1, MX2

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
Dag 1
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
1x SM-heat25 min +2 varv40
Dag 2
1x Fri träning15 min40 +6 reserver
2x SM-heat25 min +2varv40

MX-Women

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
Dag 1
1x Fri träning/tidskval 10+20 min 50 per grupp
1x SM-heat 20 min +2varv 30
Dag 2
1x Fri träning 15 min 30 +6 reserver
2x SM-heat 20 min +2varv 30

9.6.2 Väntzon

MX

Förarens motorcykel måste befinna sig i väntzon senast 10 minuter före utsatt starttid av heatet. För sen ankomst till innebär uteslutning från heatet.

9.6.3 Autografskrivning

MX

Förare i SM kan tillfrågas av arrangören/Svemo att delta vid autografskrivning.

9.6.4 Tidtagning och resultathantering

MX

All tidtagning och resultathantering sker med AMB transponder och av personer som har stor erfarenhet att hantera dessa. Svemo Motocrossektion ska godkänna ansvarig för tidtagning/resultathantering vid tävlingen och ansvariga ska anges i TR. Kravspecifikation för SM tidtagare måste uppfyllas. Kravspecifikationen finns att tillgå på www.svemo.se eller via mail till motocross@svemo.se

9.6.5 Flaggsignaler

MX

Specialreglementet i Motocross § 6.3 gäller, med följande tillägg som avser gul flagg:
– Förare som hoppar eller inte kraftigt minskat sin körhastighet förbi gulflaggan och det som orsakat gulflaggan kan bestraffas med nedflyttning 2 placeringar i resultatlistan från tidskval/heatet.

9.7 VÄNTZON OCH STARTPROCEDUR

MX

9.7.1 Tävlingsheat Svenskt Mästerskap Motocross Solo (max 40 startande)

MX

MX1, MX2: Tävlingsheat 1, 2, 3 genomförs med en körtid om 25 min + 2 varv

9.7.1.1 Tävlingsheat Svenskt Mästerskap Motocross (max 30 startande)

MX

(Förändringar kan ske under säsongen och anges i TR för respektive tävling)

MX-Women     Tävlingsheat 1, 2 och 3 genomförs med en körtid om 20 min + 2 varv

9.7.2 Signaler (Inne i väntzon)

MX

9.7.2.1 10 minuters tavla (10′)

MX

Reservförare som inte får möjlighet att deltaga i heatet skall nu lämna väntzon. Entrén till väntzon stängs och förarna ges möjlighet till ett Sightinglap, förare som ej återvänder till väntzonen inom 6 minuter, utesluts från aktuellt heat.

9.7.2.2 4 minuters tavla (4′)

MX

Startplatsen både bakom och framför grind är rensad, inga utöver media kvar. Visselsignal innebär att alla förutom förare, 1 mekaniker, 1 paraplyhållare per förare samt TV och för området ansvariga funktionärer får nu finnas kvar. Övriga måste gå ut. Förarna gör sig beredda för start. Förarna ställer upp på grind.

9.7.2.3 Signaler (Visas av starter)

MX

15 sekunder (15″) – 15 sekunders tavla visas i fulla 15 sekunder

5 sekunder (5″) – 5 sekunders tavla visas, nu kan start grinden falla inom 5-10 sekunder.

9.7.3 Val av plats på grind

MX

9.7.3.1 Finalheaten SM MX1, MX2, Women

MX

Resultatet från tidsträningen avgör i vilken turordning förarna väljer plats på grind.
Vid en tidsträningsgrupp, väljer segraren först, därefter 2:a placerade föraren osv.)
Vid två tidsträningsgrupper väljer 1:an från grupp 1 först, sedan 1:an från grupp 2 osv, därefter 2:an från grupp 1 osv. Vid fler än två grupper används samma princip.

9.7.3.2

MX

Vald plats på grinden måste hållas.

9.8 EFTERKONTROLL

MX

9.8.1 Park fermé

MX

Direkt efter det sista heatet i respektive klass, tas motorcyklarna för de 3 först placerade totalt i dagens tävling, in i Park fermé för teknisk kontroll. Motorcyklarna måste stå kvar i 30 minuter efter det att segraren i aktuell klass gått i mål.

9.9 JURY/SUPERVISOR

MX

Jury ordföranden leder jurymöten.

Jury ordföranden/supervisor skriver rapport som skickas till Svemo kansli.

9.9.1 Jurymöten

MX
 • Tävlingsledaren avlägger en muntlig rapport om tävlingens genomförande och rapporterar förare som uteblivit från tävlingen utan att lämna återbud till arrangören.
 • Rapport från besiktningschef – Rapport från sjukvårdsansvarig, Rapport från jurymedlemmar

9.10 MÄSTERSKAPSPOÄNG

MX

9.10.1 Mästerskapspoäng för samtliga finalheat i SM MX1, MX2 utdelas enligt följande:

MX
Plac:1234567891011121314151617181920
Poäng:2522201816151413121110987654321

9.10.2 Mästerskapspoäng för samtliga finalheat i MX-Women utdelas enligt följande:

MX
Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321

9.11 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRIS

MX

Utbetalas efter varje deltävling efter totalresultat.

9.11.1 Vid endagars tävling gäller:

MX
Placering:123456
Summa (kr):3 0002 0001 5001 5001 0001 000

Gäller totalt per deltävling MX-Women, MX1, MX2.

Körs tävlingen utan betalande publik betalas inga ersättningar ut.

9.11.2 Vid tvådagarstävling gäller:

MX
Placering:123456
Summa (kr):450035002 500200015001 000

Gäller totalt per deltävling MX-Women, MX1, MX2.

Körs tävlingen utan betalande publik betalas inga ersättningar ut.

9.11.3 Hederspriser

MX

Vid varje deltävling ansvarar arrangören för att hederspris i form av pokal eller liknande utdelas till de 3 främst placerade förarna totalt i respektive klass.

9.11.3.1

MX

Vid sista deltävlingen utdelas mästerskapstecken samt hederspriser till totala 1:an, 2:an och 3:an i mästerskapsserien i respektive klass genom Svemo Motocrossektions försorg.

9.12 SLUTRESULTAT

MX

När serien är färdig körd sammanräknas förarens mästerskapspoäng enligt 9.10.1

9.12.1 Förare med flest poäng

MX

Förare med flest Mästerskapspoäng koras som segrare i klassen.

9.12.2 Uppnår samma poängsumma

MX

Om enligt 9.12.1 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

9.12.3 Särskilja förare (resultat)

MX

Om inte heller 9.12.2 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i sista deltävlingen.

9.12.4 Särskilja förare (sista heatet)

MX

Om inte heller 9.12.3 kan särskilja förarna åt avgör det sista heatet.

9.12.5

MX

Förare som kvalar in till final i SM-solo, klassas automatisk omgående upp till Elitlicens och får ej återgå till tidigare förarklass under pågående säsong.

9.13 PRISUTDELNING

MX

De tre första placerade förarna totalt per klass måste närvara vid prisutdelningen, vilken ska genomföras direkt efter klassens sista heat.

9.13.1 Red number plate

MX

”Red number plate” vilket innebär att framplåten eller samtliga plåtar på förarens maskin ska bestå av röd botten med förarens fasta startnummer i vitt, ska av förarna i SM MX1, MX2, MX-Women användas enligt följande:

9.13.1.1

MX

Vid årets första deltävling ska föregående års segrare ha ”Red Number Plate” på sin maskin, på frontplåten eller på samtliga plåtar under förutsättning att aktuell förare deltar i samma klass som denne segrade föregående säsong.

9.13.1.2

MX

Från årets andra tävling tilldelas förare som för tillfället leder sin klass, ”Red number plate”.

9.13.2 MC-fabrikat

MX

Motocrossektionen kan utdela pris till det MC-fabrikat som efter avslutad SM serie i MX1, MX2, MX-Women erhållit flest SM-poäng i aktuella klasser.

Varje fabrikat får poäng utefter sin bäst placerade förare i varje heat. Poängräkning enligt respektive SM klass.

9.13.3 Publicering av resultat

MX

Samtliga slutresultat/klass ska skickas senast 19.00 samma dag som tävlingen genomförs till följande: TT sport@tt.se eller fax. 08-692 28 53 samt läggas in i Svemo TA.

9.13.4

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående insändas till motocross@svemo.se

9.14 PRESSKONFERENS

MX

9.14.1 SM MX1, MX2, MX-Women

MX

Eventuell presskonferens sköts av arrangerande klubb.

9.15 MÄSTERSKAPSTECKEN

MX

Vid årets sista deltävling utdelas enligt nedan. (Diplom, skickas från Svemo kansli efter avslutad säsong).

9.15.1 Svenskt Mästerskap i Motocross solo

MX

Klass: MX1, MX2, MX-Women

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (MX1, MX2), Utdelas endast till förare med Svemo-licens.
 • RF stora SM-tecken (MX-Women) Utdelas endast till förare med Svemo-licens.
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo SM-diplom.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i brons
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

9.16 AVSLYSANDE AV MÄSTERSKAP

MX

Minst en deltävling krävs för att ett mästerskap ska räknas och Svemo Motocrossektion beslutar särskilt om ett mästerskap ska avlysas eller ej.

10. BILAGA C – SVENSKT MÄSTERSKAP SPRINT MOTOCROSS

MX

10.1 ALLMÄNT

MX

10.1.1 Svenskt Mästerskap Sprint Motocross

MX

Mästerskapet genomförs i regel som en tävling eller fler deltävlingar. SM i sprint bör planers i samband med Sveriges gemensamma SM veckan. Motocrosssektionen kan göra avsteg och arrangera mästerskapen vid annat eller andra tillfällen. Mästerskapen organiseras och arrangeras i enlighet med Svemo specialreglemente Motocross.

10.2 MASKINKLASSER

MX

10.2.1 Motorcyklar

MX

Tävlingen är öppen för motorcyklar tillverkade fr.o.m 1991 och uppfyller Svemo tekniska krav enligt SR.

10.2.2 Maskinklasser i svenskt mästerskap i sprint motocross OPEN

MX
Open
MX12-takt251cc – 500cc
MX14-takt290cc – 650cc
MX22-takt100cc – 125cc
MX24-takt175cc – 250cc

10.3 TÄVLINGSNUMMER

MX

10.3.1 Allmänt

MX

För Svenskt Mästerskap gäller SR Motocross och startnummer väljs genom Svemo-TA.

10.3.1.1

MX

Förare med utländsk licens som deltar i SM skall ha färgkombination på nummerplåt enligt den maskinklass föraren deltar i.

10.3.1.2

MX

Samtliga förare ska anbringa Svemo loggan på främre nummerplåten enligt skiss i SR. (Förare från annan federation är undantagna denna regel). Reglerna gällande användning av särskild logotyp på nummerplåten för förare i Motocross SM, kan komma att förändras. Följ därför information om eventuella förändringar på www.svemo.se

10.3.2

MX

Samtliga förare ska ha startnumret på ryggen av åktröjan eller på axelskyddet om detta placeras utanför tröjan. Nummer på ryggen är valfritt för övriga förare. Förare som vid träning, kvalificering eller finalheat saknar startnummer (gäller endast elitförare) eller förare som har felaktigt startnummer på ryggen, jämfört med vad som står på motorcykeln, kan av tävlingsledaren åläggas en straffavgift på 500 kr.

10.4 ANMÄLAN

MX

10.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna. Anmälningsavgiften är 600 kronor och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om undantag och anges då i tävlingens tilläggsregler. Anmälningen och betalningen skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift kan uttas med max 1 000 kronor vid efteranmälan. Arrangör har rätt att neka anmälan som blir mottagen senare än 7 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning.

SM i sprint är ett öppet mästerskap:

 • Det innebär att samtliga förare med Elit, junior och senior licens kan anmäla sig till
  tävlingen.
 • De 15 främsta i aktuell SM-tabell i respektive maskinklass MX1 och MX2 har förtur till att
  delta i tävlingen. Med förutsättnings enligt 4.1(ca 1 månad före datum före SM Sprint
  Motocross).

Förarna ska uppfylla följande krav:

a) Svenska förare som innehar av Svemo utställd helårslicens inom klass junior, senior och eller elit för motocross enligt SR Motocross
b) Svensk medborgare som tävlar för annat FMN och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.
c) Utländsk medborgare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.
d) Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha den högsta graden av nationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.

10.4.2 Starttillstånd

MX

Samtliga förare tävlande för federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan uppvisa starttillstånd från sin federation.

10.4.3 Ålder

MX

Enligt: SR Motocross 2.1.5

10.4.4 Tilläggsregler

MX

Förutom vad NT och Specialreglementet motocross anger, ska tilläggsreglerna innehålla följande uppgifter:

 • Körschema
 • Antal startande per heat
 • Hur förarna placeras på startlinjen i de olika omgångarna
 • Tider för besiktning, träning och första start

Heatlängden ska meddelas tidigast efter sista anmälningsdatumet, senast på förarmötet tävlingsdagen.

10.5 TÄVLINGSBANAN

MX

10.5.1 Allmänt

MX

Tävlingsbana skall vara besiktad och godkänd enligt SR
Tävlingsbanan uppfyller specifikationen som lägst B-bana.
Varvtiden får ej understiga 60sek.
Vid tävling på bana där sträckningen är utanför den normala sträckningen skall detta framgå av banbesiktningen och av en giltig banskiss.
Arrangören får om banbesiktningen tillåter ordna en så kallad ”joker Lane”. Det är en extra passage som föraren måste passera en gång per heat. Vid utebliven passage skall föraren flyttas ner 10 placeringar i det förekommande heatet

10.6 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

10.6.1 Maskinbesiktning

MX

Tävlingen genomförs enligt Svemo Specialreglemente motocross Kap 6, men med följande undantag:
Stickprovsbesiktning, gäller för samtliga startande.
Varje förare får besiktiga in 2st maskiner och byte av maskin får ske mellan respektive omgång, dock ej under pågående kval, semi, kvartsfinal eller final(er).
Föraren ansvarar för att tillse att flytta sin transponder mellan sina MC. Eftersom digital varvräkning är förstahandsval. Manuell varvräkning sker parallellt

10.6.2 Träning

MX

Varje förare ska ges möjlighet till 1 träningspass om min 15 min inkl. 5 min startträning.
Träningen följs upp direkt i anslutning till träningen med tidskval. Tidskvalet är 15min.
Förarna seedas in i respektive träningsgrupp enligt punkten 4.1

10.6.3 Tidskval- kvartsfinal-semi & final

MX
 • Antal anmälda förare påverkar kvalstegen och presenteras tidigast efter att anmälan är stängd och senast vid förarmötet
 • Finalen skall bestå av 20 förare.
 • Om banan under tiden mellan träning och tävling eller under tävlingens gång ändras p.g.a. säkerhetsskäl eller andra omständigheter avgör tävlingsledningen i samråd med supervisor om startfältet ges möjlighet till ett sighting lap. Finalheat eller finalheaten kan inledas med sighting lap.

10.6.4 Tidsutsträckning

MX

Olika tävlingsupplägg kan förekomma och kräver godkännande av Motocrossektionen.
Särskilt godkännande av upplägget krävs även vid TV-sändning av tävlingen.
Från publicerad starttid för första kvalheat till finalheatets målgång får högst 8h timmar disponera inklusive paus. Undantag kan beviljas av Motocrossektionen i samråd med arrangören. Finalheaten skall hållas inom ca 3,5h.

10.6.5 Tidsgräns

MX

För att få tillgodoräkna sig resultatet ska föraren ha passerat mållinjen inom 2 minuter efter segraren.

10.6.6 Väntzon

MX

Förarens motorcykel ska befinna sig i väntzon senast 5 minuter före start.

10.6.7 Körtid

MX

Enligt arrangörens tilläggsregler.

10.6.8 Protester

MX

Protester handläggs enligt NT och SR motocross med följande undantag:
Protest mot oegentlighet som inträffat under tävlingsheat ska lämnas innan närmast efterföljande heat startar, dock senast 5 min efter att sista placerade förare passerar mållinjen.
Protest lämnas till tävlingsledaren, som omgående vidarebefordrar den till domare alt. Juryordförande för beslut. Vid Sprintcross SM tillämpas endomarsystem med verkställande domaren enligt NT 2.1. A

10.6.9 Resultathantering

MX

Tävlingen och dess resultathantering ska genomförs med transpondersystem.

10.7 MASKINERSÄTTNING

MX

Utdelas i respektive klass vid prisutdelningen.

Plac:123
Skr:5 0003 0002 000

Bästa MX2 förare i Finalheaten, 2000kr.
Bästa Junior/senior i finalheaten, 1000kr
Pris för holeshot. Totalt bästa holeshot under finalheat/heaten erhåller pris. Tillämpas fler finalheat utgår pris i varje finalheat.

10.8 MÄSTERSKAPSPOÄNG

MX

Mästerskapspoäng utdelas per final enligt följande. Om det genomförs fler än en tävling.

Plac:123456789101112
Poäng:151210987654321

10.9 SLUTRESULTAT

MX

Vid fler deltävling sammanräknas förarens mästerskapspoäng enligt § 10.8 i detta reglemente.

10.9.1 Förare med flest poäng

MX

Förare med flest Mästerskapspoäng koras som segrare.

10.9.2 Uppnår samma poängsumma

MX

Om enligt 10.9.1 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

10.9.3 Särskilja förare (resultatet)

MX

Om inte heller 10.9.2 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i det sista heatet.

10.10 PRISUTDELNING

MX

Prisutdelning med överlämnande av hederspriser ska äga rum efter sista finalheatet.
Utlämnande av maskinersättning får ske efter protesttiden utgått. De tre främst placerade förarna per klass i finalheat måste närvara vid prisutdelningen, vilken genomförs direkt efter tävlingens finalheat är slutkört.

10.10.1 Red number plate

MX

”Red Number Plate” ska användas av de förare som för tillfället leder SM Solo MX1, MX2, USM 125 och MXW.
”Red Number Plate” innebär att framplåten på förarens maskin ska bestå av röd botten med förarens startnummer i vitt.

10.10.2 Publicering av resultat

MX

Samtliga slutresultat ska skickas samma dag som tävlingen genomförs till följande:
kansli@svemo.se, sport@tt.se och mxsm.nu eller fax. 08-692 28 53 samt ladd upp dessa omgående/löpande i Svemo-TA. Resultathaneringen ska också genomföras live till förutbestämd hemsida. Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format.

10.11 MÄSTERSKAPSTECKEN

MX

10.11.1 Svenskt Mästerskap Sprint Motocross

MX

Klass: OPEN (MX1, MX2)
Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (Utdelas enbart till svensk förare).
 • Svemo stora prisplakett i guld, (förgylld brons).
 • Svemo SM-diplom.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo stora prisplakett i silver, (vitmetall).
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo stora prisplakett i brons.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

11. BILAGA D – SVENSKT MÄSTERSKAP LAG (LAG-SM)

MX

11.1 ALLMÄNT

MX

11.1.1

MX

Lag-SM i Motocross genomförs som en deltävling med 3 förare per lag.

11.1.2

MX

Tävlingen kan genomförs över en eller två dagar, efter beslut från Svemo Motocrossektion.

11.1.3

MX

Under träning, kval och samtliga finaler ska lagens förare alltid använda klubbtröja. För de distrikt som tillåts ha mixlag, ska samtliga förare använda en likadan tröja för valfri klubb inom aktuellt distrikt.

11.2 MASKINKLASSER

MX

11.2.1

MX

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Mästerskap i Motocross Solo:
(För detaljer kring respektive maskinklass se, Specialreglementet i Motocross)

Förare AMX1
Förare BMX2
Förare COPEN (MX1 eller MX2 maskin)

11.3 LAG

MX

11.3.1

MX

Maximalt 31 st lag kan delta i tävlingen.

11.3.2

MX

Följande lag kan delta i tävlingen:

– De främst placerade laget i föregående års Lag-SM (Direktkvalificerade)(Tot. 1 st lag)
– Arrangerande klubb (Direktkvalificerade)(Tot. 1 st lag)
– Södra, Västra och Östra distriktet nominerar vardera 7 st lag.(Tot. 21 st lag)
– Nedre Norra distriktet nominerar vardera 4 st lag.(Tot. 4 st lag)
– Övre Norra distriktet får nominera vardera 2 st mixlag eller klubblag.(Tot. 2 st lag)
– Mellersta Norra distriktet får nominera vardera 2 st mixlag eller klubblag.(Tot. 2 st lag)

11.3.3

MX

Varje lag ska utse en lagledare, en person som inte är förare/deltagare i något lag.

11.4 LAGSAMMANSÄTTNING

MX

11.4.1

MX

3 förare/lag, varje förare kör vardera 2 finalheat

11.4.2

MX

För arrangörsklubbens lag samt lagen från Södra, Västra, Östra och Nedre Norra distriktet, ska de tre förarna som ingår i laget ha sin licens i en och samma klubb tillhörande respektive distrikt.

11.4.3

MX

För distrikt som kan utse mixlag enligt §11.3.2 gäller att förarna i respektive lag ska vara licenserad för valfri klubb inom respektive distrikt.

11.4.4

MX

De tävlande skall ha nummer fram och på sidorna enligt SR Motocross

11.5 TÄVLINGSNUMMER

MX

11.5.1

MX

För Svenskt Lag-Mästerskap gäller SR Motocross med följande tillägg:

Oavsett om MX1/MX2 maskin körs i klassen Open gäller följande

– För MX1 maskin gäller:Vit bakgrundsfärgSvart siffra
– För MX2 maskin gäller:Svart bakgrundsfärgVit siffra
 • Respektive förare, ska ha det fasta startnummer som förare har från den nationella startnummerklassen i Svemo TA, JSE Nationell.
 • Vinnaren av föregående säsongs Lag-SM ska i egenskap av regerande lagmästare, köra med startnummer 1,2 och 3. Nr.1 (MX1), Nr.2 (MX2) och Nr.3 (Open)
 • Startnummer rekommenderas på tävlingströjan, men är inte ett krav.

11.5.3

MX

Samtliga förare ska anbringa Svemo eller MXSM loggan på främre nummerplåten enligt skiss i SR. Reglerna gällande användning av särskild logotyp på nummerplåten för förare i SM, kan komma att förändras. Följ information om eventuella förändringar på www.svemo.se.

11.6 ANMÄLAN

MX

11.6.1

MX

Nominering av lag görs senast 10 dagar före tävling till motocross@svemo.se, varje distrikt kan också nominera vardera ett reservlag, om ordinarie lag enligt § 11.3.2 lämnar återbud. Anmälan sker enligt beskrivning i tilläggsreglerna till motocross@svemo.se.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och e-post till lagledaren för varje lag
 • Namm på förarna per lag med startnummer, fabrikat, klass (MX1,MX2 alt. Open) samt transpondernummer för respektive förare.

När kompletta anmälningsuppgifter inkommit från distriktet, laddas anmälningsavgift upp på 3000 kr per lag som en fritextprodukt i klubbens varukorg i Svemo TA.

11.6.2

MX

Tävlingen är öppen för förare som uppfyller följande krav:

a) Samtliga förare ska Svemo helårslicens i klass Junior, Senior eller Elit

b) Föraren ska ha sin förarlicens registrerad i klubben man representerar, senast fr.o.m. den 1 maj aktuell säsong. (Detta gäller även för lag där förarna har olika klubbtillhörighet.)

11.6.3

MX

För deltagande, krävs att föraren under kalenderåret uppnår nedanstående ålder.

MX1(17 – 57 år)
MX2(16 – 57 år)

11.6.4

MX

Lagledaren skall vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera laget närvaro. Se SR Motocross gällande vårdnadshavaransvar och rutiner för anmälan.

11.7 DEPÅ

MX

Deltagande lag skall erbjudas plats i depå lagvis, lag medför egen klubbmärkning. (Banderoll, beachflagga, skylt eller motsvarande).

11.8 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

11.8.1

MX

Tävlingen genomförs med kombinerad fri träning/tidskval med en grupp per klass, sista chansen heat samt därefter 3 avslutande finalheat.

Från tidskvalet går totalt 18 lag vidare inklusive de direktkvalificerade lagen. Resterande lag kör sista chansen där 2 lag går vidare till finalerna. Vid mindre än 23 anmälda lag utgår sista chansen och 20 lag från tidskvalet går vidare inklusive de direktkvalificerade lagen.

11.8.2 Poäng:

MX

Poäng delas ut vid både tidsträning och finalheat. Poängskalan bestäms av antalet startande lag i tävlingen. Poängskala som skall användas vid tidskval:

Vid 31 Lag1:a – 31p2:a – 30p3:a – 29p4:a – 28posv
Vid 30 Lag1:a – 30p2:a – 29p3:a – 28p4:a – 27posv
Vid 29 Lag1:a – 29p2:a – 28p3:a – 27p4:a – 26posv
Osv

Poängskala som skall användas vid Sista chansen:

Vid 31 Lag1:a – 39p2:a – 38p3:a – 37p4:a – 36posv
Vid 30 Lag1:a – 36p2:a – 35p3:a – 34p4:a – 33posv
Vid 29 Lag1:a – 33p2:a – 32p3:a – 31p4:a – 30posv
Osvosv

Poängskala som skall användas vid finalheat:

Vid 31 Lag:1a – 40p2a – 39p3a – 38p4a – 37posv
Vid 30 Lag:1a – 38p2a – 37p3a – 36p4a – 35posv
Vid 29 Lag:1a – 36p2a – 35p3a – 34p4a – 33posv
Vid 28 Lag:1a – 34p2a – 33p3a – 32p4a – 31posv
Osv

11.8.3 Träning/tidsträning:

MX

1 x 30 minuter per klass (MX1, MX2, OPEN)

15 min friträning inkl. startträning, följt av 15 min tidsträning. Från det att tidsträningen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.

11.8.4 Val av plats på grind:

MX

Efter tidsträningen sammanräknas lagens 2 främsta placeringar av 3. Det lag med mest poäng totalt rankas först. Laget med näst mest poäng som tvåa osv. Om fler än ett lag har samma totalpoäng avgörs turordningen utifrån lagens inbördes bästa placering i klassen MX1.

Det sammanlagda resultatet från tidsträningen är avgörande för i vilken turordning laget väljer plats på grind i kommande sista chansen heat samt finalheat.

11.8.5 Sista chansen:

MX

Efter sista chansen sammanräknas lagens 2 främsta placeringar av 3. Det lag med mest poäng totalt rankas först. Laget med näst mest poäng som tvåa osv.
Om fler än ett lag har samma totalpoäng avgörs turordningen utifrån lagens inbördes bästa placering.

11.8.6

MX

Sista Chansen Heat:

Heat 1(MX1/MX2/OPEN)15 min + 2 varv

Finalheat:

Final 1(MX1 / MX2)25 min + 2 varv
Final 2(MX2 / Open)25 min + 2 varv
Final 3(MX1 / Open)25 min + 2 varv

11.8.6.1

MX

Tiden mellan heaten får ej understiga 30 minuter, tiden räknas från sista man passerar mållinjen.

11.9 LAGLEDARMÖTE

MX

11.9.1

MX

Skall hållas snarast efter avslutad träning.

11.10 JURY

MX

Vid varje Lag-SM tävling skall jury bestå av Ordförande och 2 ledamöter: Motocrossektionen utser ordförande samt vilka distrikt de andra 2 ledamöterna ska representera. (Samtliga ledamöter måste inneha lägst tävlingsledarslicens. Juryordförande ska ha behörighet för Supervisor) Jurymöte 1 hålls direkt efter lagledarmötet, Jurymöte 2 efter avslutad tävling.

11.11 ERSÄTTNINGAR

MX

11.11.1

MX

Blommor utdelas till de 3 främst placerade förarna i respektive finalheat.

11.11.2

MX

Följande maskinunderhåll utbetalas till de främst placerade lagen i totalsammanställningen:

1:a 7 500:-2:a 4 500:-3:a 3 000:-

11.12 SLUTRESULTAT

MX

11.12.1

MX

Resultat för respektive finalheat fastställ enligt SR Motocross 6.12.2 där samtliga förare som startar i heatet och har minst en registrering/passage i varvräkningen, kommer att prisbedömas och erhålla en placering.

Varje lag erhåller därmed totalt 6 placeringar/resultat.

Varje klubbs 5 bästa resultat räknas till totalsammanställningen.

11.12.2

MX

Segrande lag är det lag med mest poäng efter att de 5 bästa av 6 resultat från de 3 finalheaten är sammanräknade.

Vid lika resultat, särskiljs laget år genom antalet inbördes flest första placeringar, andra placeringar etc av de 5 bästa resultaten per lag.

11.12.3

MX

Om lika resultat gäller även efter 12.2, avgör antalet inbördes flest första placeringar, andra placeringar etc i Final heat 3

11.12.4

MX

Om lika resultat gäller även efter 12.3, avgör antalet inbördes flest första placeringar, andra placeringar etc i Final heat 2

11.12.5

MX

Om lika resultat gäller även efter 12.4, avgör antalet inbördes flest första placeringar, andra placeringar etc i Final heat 1

11.12.6

MX

Om en förare i något lag inte kan starta i något av finalheaten, får laget inget resultat och placeras då efter de lag som har fem resultat. Samma särskillnad gäller som för lag med 5 resultat.

11.13 MÄSTERSKAPSTECKEN

MX

Mästerskapstecken utdelas enligt nedan:

(Diplom, skickas från Svemo kansli efter avslutad säsong).

11.13.1

MX

Segrande lag erhåller följande:

 • RF:s stora mästerskapstecken. (Utdelas endast till förare med Svemo-licens). (Mixlag med förare från olika föreningar kan ej erhålla RF:s stora SM-tecken, segrar ett mixlag utdelas då istället RF:s lilla SM-tecken)
 • Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo:s Lag-SM diplom
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

11.13.2

MX

Förarna i segrande lag erhåller:

 • RF:s små mästerskapstecken
 • Svemo:s Lag-SM diplom
 • Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons)

11.13.3

MX

Lagledare för segrande lag erhåller:

 • Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo:s Lag-SM diplom

11.13.4

MX

Förarna i andra och tredje placerade lag erhåller:

 • Svemo:s SM-medalj i silver och brons

11.13.5

MX

Lagledarna för andra och tredje placerade lag erhåller:

 • Svemo:s SM-medalj i silver respektive brons.

11.13.6

MX

Andra och tredje placerade lag erhåller:

 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

11.13.7

MX

Prisutdelning skall hållas på tävlingsplatsen. Arrangerande klubb ansvarar i samråd med Motocrossektionen för genomförandet.

11.14 RESULTATLISTOR

MX

11.14.1

MX

Resultatlistor skall skickas till TT, sport@tt.se eller fax 08-692 28 53 samt Svemo senast 19.00 tävlingsdagen samt laddas upp i Svemo TA och mxsm.nu.

11.14.2

MX

Resultatlistor lämnas efter avslutad tävling, kuverterade till alla lagledare

11.14.3

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående insändas till motocross@svemo.se

12. BILAGA E – SVENSKT JUNIOR MÄSTERSKAP MOTOCROSS- MX2 J19 & MX Open

MX

12.1 ALLMÄNT

MX

12.1.1 Svenskt Junior Mästerskap Motocross

MX

Svenskt Junior Mästerskap i Motocross genomförs i ett antal klasser och arrangeras enligt Svemo regler och (SR)Specialreglementet i Motocross.

En deltävling eller en serie av deltävlingar räknas in i mästerskapet. Varje deltävling i serien skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender. Tävling kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling. Upplägget anges i tävlingens tilläggsregel.

12.2 MASKINKLASSER

MX

12.2.1 Motorcyklar

MX

Tävlingen är öppen för motorcyklar som uppfyller Svemo Motocross Tekniska krav.

12.2.2 Maskinklasser i Svenskt Junior Mästerskap

MX

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Junior Mästerskap i Motocross enligt nedan:
(För detaljer kring respektive mästerskap se, SR Specialreglementet i Motocross)

a) JSM MX2 J19
b) JSM Open (Inkluderat MX1 och MX2-maskiner)

12.2.3

MX

Max två maskiner per förare/startnummer.

12.3 TÄVLINGSNUMMER

MX

12.3.1 Allmänt

MX

För Svenskt Junior Mästerskap gäller SR Motocross och startnummer väljs genom Svemo-TA i startnummerklass JSE Nationell.

12.3.1.1

MX

Förare med utländsk licens som deltar i JSM skall ha färgkombination på nummerplåt enligt den maskinklass föraren deltar i.

12.3.1.2

MX

Samtliga förare ska anbringa Svemo loggan på främre nummerplåten enligt skiss i SR.

(Förare från annan federation är undantagna denna regel).

12.4 ANMÄLAN

MX

12.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna, Anmälningsavgiften är 600 kronor och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Anmälningen och betalningen skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift uttas med 1000 kronor vid för sent inkommen anmälan.

Under förutsättning att gällande regler för aktuell licens och maskinklasser uppfylls enligt SR Motocross kan förare deltaga i en eller flera olika mästerskapsklasser under säsongen, dock får förare endast deltaga i En (1) mästerskapsklass per deltävling. Antalet anmälningar till respektive tävling är obegränsat och tillfälliga licenser godkänns ej för start i JSM-tävlingar. Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om att införa begränsningar för maximalt antal anmälda/deltagare i tävling, vilket då anges i tävlingen tilläggregler.

12.4.2 Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

MX

12.4.2.1 JSM MX2 J19

MX

Svenska förare som innehar Svemo helårslicens i klass elit, junior för motocross enligt SR Motocross.

Förare som vid deltävling 1 innehar Juniorlicens och därefter blir Elitförare får slutföra mästerskapet med Elitlicens.

12.4.2.2 JSM Open

MX

Svenska förare som innehar av Svemo helårslicens antingen i klass junior, senior eller elit för motocross enligt SR Motocross.

12.4.2.2.1 För JSM Open gäller:

MX

a) Svensk medborgare som tävlar för annat FMN och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk juniorlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.

b) Utländsk medborgare samt förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk juniorlicens.

c) Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha nationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk juniorlicens.

12.4.3 Starttillstånd

MX

Samtliga förare tävlande för federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan uppvisa starttillstånd från sin federation.

12.4.4 Ålder

MX

För deltagande i nedanstående JSM-klasser, krävs att föraren under kalenderåret uppnår nedanstående ålder.

JSM Open17 – 23 år
JSM MX2 J1915 – 19 år

12.5 KVALIFICERINGENS GENOMFÖRANDE

MX

Förare skall vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera sin närvaro i Race Office och där uppvisa giltig licens. Se SR Motocross gällande vårdnadshavaransvar och rutiner för anmälan.

12.5.1 Maskinbesiktning/ljudmätning

MX

För besiktning, ljudmätning och byte av maskin vid gäller SR Motocross.

12.5.2 Fri träning

MX

Förare ska ges möjlighet till minimum följande träningspass. (Passet inleds med startträning.)

JSM MX2 J19 (15 min friträning inkl. startträning, följt av 20 min tidskval. Från det att tidskvalen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidskval” placerad vid varvräkningen.)
JSM Open(15 min friträning inkl. startträning, följt av 20 min tidskval. Från det att tidskvalen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidskval” placerad vid varvräkningen.)

12.5.3 Förarmöte

MX

Förarmöte är obligatoriskt för samtliga förare och genomförs vid startgrinden, genomförandet sker enligt aktuell tidsplan. Alternativt informeras förarna genom digitala informationsutskick som också anslås på tävlingsplatsen.

12.5.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

MX

12.5.4.1

MX

Kvalificeringstävlingen genomförs som tidskval som samkörs med den fria träningen (enligt nedanstående beskrivning.)

Körtid för tidskval: 20 minuter

12.5.4.1.1

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard i respektive kvalgrupp. Vid årets första deltävling avgör föregående säsongs JSM-tabell, grund för ranking till fördelning i grupper. Från andra deltävlingen avgör aktuell mästerskapsranking, grund för rakning till grupper. Förare får ej byta kvalgrupp.

a) Vid upp till 50 förare per klass genomförs en tidskvalificeringsgrupp som samkörs med den fria träningen. Placering 1-40 kvalificerar sig till final. Förare med placering 41-46 i blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 41 blir 1:a reserv, förare med placering 42 blir 2:a reserv osv.)

b) Vid minst 51 och max 100 förare per klass genomför två tidskvalificeringsgrupper. Placering 1 – 20 i respektive tidskvalificeringsgrupp / per klass kvalificerar sig till final. Förare med placering 21-23 i respektive grupp blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 21 i grupp 1 blir 1:a reserv, förare med placering 21 i grupp 2 blir 2:a reserv osv.)

c) Arrangör kan besluta om uppsamlingsheat ska genomföras för förare som ej kvalificerar sig till final och detta ska då anges i tävlingens tilläggsregler.

12.6 MÄSTERSKAPETS GENOMFÖRANDE

MX

12.6.1 Väntzon

MX

Förarens motorcykel måste befinna sig i väntzon senast 10 minuter före utsatt starttid av heatet. För sen ankomst till innebär uteslutning från heatet.

12.6.2 Autografskrivning

MX

Förare kan tillfrågas av arrangören/Svemo att delta vid autografskrivning.

12.6.3 Tidtagning

MX

All tidtagning och resultathantering sker med transponder och av personer som har stor erfarenhet att hantera dessa. Svemo Motocrossektion ska godkänna ansvarig för tidtagning/resultathantering vid tävlingen och detta ska anges i TR.

12.7 VÄNTZON OCH START PROCEDUR

MX

12.7.1 Tävlingsheat Svenskt Junior Mästerskap Motocross (max 40 startande)

MX
OpenTävlingsheat 1, 2 genomförs med en körtid om 20 min + 2 varv
MX2 J19Tävlingsheat 1, 2 genomförs med en körtid om 20 min + 2 varv

12.7.2 Signaler (Inne i väntzon)

MX

12.7.2.1 10 minuters tavla (10′)

MX

Reservförare som inte får möjlighet att deltaga i heatet skall nu lämna väntzon. Entrén till Väntzon stängs och förarna, ges möjlighet till ett sightinglap, förare som ej återvänder till väntzonen inom 6 minuter, utesluts från aktuellt heat.

12.7.2.2 4 minuters tavla (4′)

MX

Startplatsen både bakom och framför grind är rensad, inga utöver media kvar. Visselsignal innebär att alla förutom förare, 1 mekaniker, 1 paraplyhållare per förare samt TV och för området ansvariga funktionärer får nu finnas kvar. Övriga måste gå ut. Förarna gör sig beredda för start. Förarna ställer upp på grind.

12.7.3 Val av plats på grind

MX

12.7.3.1 I Finalheaten 1 & 2

MX

Resultatet från tidsträningen avgör i vilken turordning förarna väljer plats på grind. Vid en tidsträningsgrupp, väljer segraren först, därefter 2:a placerade föraren osv.

1:an från tidskvalificeringsgrupp 1 väljer först, sedan 1:an från tidskvalificeringsgrupp 2 osv, därefter 2:an från tidskvalificeringsgrupp 1 osv.

12.7.3.2

MX

Vald plats på grind måste hållas.

12.8 EFTERKONTROLL

MX

12.8.1

MX

SR Motocross kap.3 ”Tävlingsfordon/Kontroll av maskiner” samt Svemo Nationella Tävlingsreglemente

12.9 JURY/SUPERVISOR

MX

För Junior-SM ersätts jury av supervisor.

12.10 MÄSTERSKAPSPOÄNG

MX

12.10.1 Mästerskapspoäng för samtliga finalheat i JSM i respektive klass, utdelas enligt följande:

MX

Plac:1234567891011121314151617181920
Poäng:2522201816151413121110987654321

12.11 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER

MX

Följande maskinunderhåll utdelas för dagens totala resultat i respektive deltävling:

12.11.1 JSM: MX2 J19 & Open

MX
Plac:123
Summa (kr):600400300

Tävlingens totalt bästa förare i JSM Open med junior-licens erhåller 500 kr.

12.11.2 Hederspriser

MX

Vid varje deltävling ansvarar arrangören för att hederspris i form av pokal eller liknande utdelas till de 3 främst placerade förarna totalt i respektive klass.

12.11.2.1

MX

När en serie av deltävlingar genomförs ansvarar arrangören för den avslutande deltävlingen i mästerskapsserien för att priser i form av större pokal eller liknande framtas och utdelas till de 3 främst placerade i respektive klass i mästerskapet.

12.11.2.2

MX

Vid sista deltävlingen utdelas mästerskapstecken samt hederspriser till totala 1:an, 2:an och 3:an i mästerskapsserien i varje maskinklass genom Svemo Motocrossektions försorg.

12.12 SLUTRESULTAT

MX

När serien är färdig körd sammanräknas förarens mästerskapspoäng enligt 12.10.1 i en total resultatlista i respektive klass.

12.12.1 Förare med flest poäng

MX

Förare med flest Mästerskapspoäng koras som segrare i klassen

12.12.2 Uppnår samma poängsumma

MX

Om enligt 12.12.1 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

12.12.3 Särskilja förare (resultatet)

MX

Om inte heller 12.12.2 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i sista deltävlingen.

12.12.4 Särskilja förare (sista heatet)

MX

Om inte heller 12.12.3 kan särskilja förarna åt avgör det sista heatet.

12.12.5 Uppklassning Elitlicens

MX

Se SR 2.8.1.1

12.12.6 Wildcard

MX

Se SR 2.8.1.1.2

12.13 PRISUTDELNING

MX

De tre främst placerade förarna totalt per klass måste närvara vid prisutdelningen, vilken ska genomföras direkt efter tävlingens sista heat.

12.13.1 Publicering av resultat

MX

Samtliga slutresultat/klass ska skickas senast 19.00 samma dag som tävlingen genomförs till följande: TT sport@tt.se eller fax. 08-692 28 53 samt läggas in i Svemo TA.

12.13.2

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående insändas till motocross@svemo.se. Svemo Motocrossektion ska godkänna ansvarig för tidtagning/resultathantering vid tävlingen och detta ska anges i TR.

12.14 MÄSTERSKAPSTECKEN

MX

12.14.1 Svenskt Junior Mästerskap i Motocross solo

MX

Klass: MX2 J19, Open De främsta i respektive klass tilldelas nedanstående hederspriser och medaljer.

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora JSM-tecken (Utdelas enbart till förare med Svemo-licens).
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo JSM-diplom.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Andrapristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i silver, (vitmetall).
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Tredjepristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i brons.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

12.15 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAP

MX

12.15.1

MX

Minst en deltävling krävs för att mästerskapet skall räknas och Svemo Motocrossektion beslutar om ett mästerskap ska avlysas eller ej.

13. BILAGA F – SVENSKT UNGDOMS MÄSTERSKAP MOTOCROSS 85cc, 125cc

MX

13.1 ALLMÄNT

MX

13.1.1 Svenskt Mästerskap Motocross Solo

MX

Svenskt Ungdoms Mästerskap i Motocross genomförs i ett antal klasser och arrangeras enligt Svemo regler och (SR) Specialreglementet i Motocross.

En deltävling eller en serie av deltävlingar räknas in i serien. Varje deltävling i serien skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender. Upplägget anges i tävlingens tilläggsregel.

Respektive klass i mästerskapet kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling.

Respektive deltävling kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling

Vid sista deltävlingen, kan ett särskilt anpassat tävlingsupplägg bli aktuellt, ett upplägg som tas fram i samråd med arrangören och beskrivs i tävlingens tilläggsregler..

13.2 MASKINKLASSER

MX

13.2.1 Motorcyklar

MX

Tävlingen är öppen för motorcyklar som uppfyller Svemo Motocross Tekniska krav.

13.2.2 Maskinklasser i Svenskt Ungdoms Mästerskap

MX

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Ungdoms Mästerskap i Motocross enligt nedan:

(För detaljer kring respektive mästerskap se, SR Specialreglementet i Motocross)
USM 125cc U17 kör med 40 startande i samma heat. Gäller endast under Ungdoms-SM.

a) USM 85cc

b) USM 125 U17

13.2.3

MX

Max två maskiner per förare/startnummer.

13.3 TÄVLINGSNUMMER

MX

13.3.1 Allmänt

MX

För Svenskt Ungdoms Mästerskap gäller SR Motocross och startnummer väljs genom Svemo-TA i startnummerklass Ungdom Nationell.

13.3.1.1

MX

Förare med utländsk licens som deltar i USM skall ha färgkombination på nummerplåt enligt den maskinklass föraren deltar i.

13.4 ANMÄLAN

MX

13.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna, Anmälningsavgiften är 500 kronor för USM85 samt för USM125 U17 1000 kronor och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Anmälningen och betalningen skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift uttas med 1000 kronor vid för sent inkommen anmälan.

Under förutsättning att gällande regler för aktuell licens och maskinklasser uppfylls enligt SR Motocross kan förare deltaga i en eller flera olika mästerskapsklasser under säsongen, dock får förare endast deltaga i En (1) mästerskapsklass per deltävling. Antalet anmälningar till respektive tävling är obegränsat och tillfälliga licenser godkänns ej för start i USM-tävling. Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om att införa begränsningar för maximalt antal anmälda/deltagare i tävling, vilket då anges i tävlingen tilläggregler

Förare skall vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera sin närvaro i sig i Race Office och där uppvisa giltig licens. Se SR Motocross gällande vårdnadshavaransvar och rutiner för anmälan.

13.4.2 Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

MX

13.4.2.1 USM 85cc

MX

Svenska förare som innehar Svemo helårslicens ungdom för motocross enligt SR Motocross.

13.4.2.2 125 U17

MX

Svenska förare som innehar Svemo helårslicens ungdom eller junior för motocross enligt SR Motocross.

13.4.2.3 För ovanstående klasser gäller även:

MX

a) Svensk medborgare som tävlar för annat FMN och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk ungdomslicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.

b) Utländsk medborgare samt förare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk ungdomslicens.

c) Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha den högsta graden av nationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk ungdomslicens.

13.4.3 Starttillstånd

MX

Samtliga förare tävlande för federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan uppvisa starttillstånd från sin federation.

13.4.4 Ålder

MX

För deltagande i nedanstående USM-klasser, krävs att föraren under kalenderåret uppnår nedanstående åldrar.

USM 8512-16 år Ungdomslicens
125 U1713-16 år Ungdomslicens, 15-17 år Juniorlicens

13.5 KVALIFICERINGENS GENOMFÖRANDE

MX

13.5.1 Maskinbesiktning/ljudmätning

MX

För besiktning, ljudmätning och byte av maskin vid USM gäller SR Motocross.

13.5.2 Fri träning

MX

Förare ska ges möjlighet till följande träningspass. (Passet inleds med startträning.)

Ungdoms-SM, 85CC         1×35 minuter

125cc U17                       1×30 minuter (10 min friträning, inkl. startträning, följt av 20 min tidsträning. Från det att tidsträningen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.)

13.5.3 Förarmöte

MX

Förarmöte är obligatoriskt för samtliga förare och genomförs i waitingzon innan träningen, genomförandet sker enligt aktuell tidsplan. Alternativt informeras förarna genom digitala informationsutskick som också anslås på tävlingsplatsen.

13.5.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt hålla samma förarmässiga standard i respektive kvalgrupp. Vid årets första deltävling avgör föregående säsongs SM-tabell, grund för ranking till fördelning i grupper. Från andra deltävlingen avgör aktuell mästerskapsranking, grund för rakning till grupper. Förare får ej byta kvalgrupp.

13.5.4.1 USM 85cc

MX

Kvalificeringstävlingen genomförs som tidskval som samkörs med den fria träningen. (enligt nedanstående beskrivning).

Körtid för tidskval 20 minuter.

a) Vid upp till 44 förare per klass genomförs en tidskvalificeringsgrupp som samkörs med den fria träningen. Förare med placering 1-30 kvalificerar sig till final. Förare med placering 31‑34 i blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 31 blir 1:a reserv, förare med placering 32 blir 2:a reserv osv.)

b) Vid minst 45 och max 89 förare per klass genomförs två tidskvalificeringsgrupper.

Förare med placering 1-15 i respektive tidskvalificeringsgrupp / per klass kvalificerar sig till final. Förare med placering16-18 i respektive grupp blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 16 i grupp 1 blir 1:a reserv, förare med placering 16 i grupp 2 blir 2:a reserv osv.)

c) Vid fler än 88 förare görs upplägg i samråd med Svemo Motocrossektion

d) Arrangör kan besluta om uppsamlingsheat ska genomföras för förare som ej kvalificerar sig till final och detta ska då anges i tävlingens tilläggsregler.

13.5.4.2 USM 125 U17

MX

Kvalificeringstävlingen genomförs som tidskval som samkörs med den fria träningen

Körtid för tidskval 20 minuter,

a) Vid upp till 50 förare genomförs en tidskvalificeringsgrupp som samkörs med den fria träningen, Förare med placering 1-40 kvalificerar sig till final.
Förare med placering 41-46 i blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 41 blir 1:a reserv, förare med placering 42 blir 2:a reserv osv.)

b) Vid 51 till 100 förare genomförs två tidskvalificeringsgrupper.
Placering 1-20 i respektive tidskvalificeringsgrupp kvalificerar sig till final.
Placering 21-23 i respektive tidskval blir reserver i turordning utefter resultatet från tidskvalificeringen (Förare med placering 21 i grupp 1 blir 1:a reserv, förare med placering 1 i grupp 2 blir 2:a reserv osv.)

13.6 MÄSTERSKAPETS GENOMFÖRANDE

MX

13.6.1 Tävlingsformat

MX

Vid USM 125 U17 deltävling som samarrangeras med MXSM, gäller följande:

A) Tävlingsupplägg vid endagarstävling

USM 125 U17

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
1x Fri träning/tidskval10+20 min50 per grupp
2x USM-heat20 min +2varv40

B) Tävlingsupplägg vid tvådagarstävling

USM 125 U17

Körtid/körlängdMaximalt antal förare
Dag 1
1x Fri träning/tidskval 10+20 min 50 per grupp
1x SM-heat 20 min +2varv 40
Dag 2
1x Fri träning 15 min 30 +6 reserver
2x SM-heat 20 min +2varv 40

13.6.2 Väntzon

MX

Förarens motorcykel måste befinna sig i väntzon senast 10 minuter före utsatt starttid av heatet. För sen ankomst till innebär uteslutning från heatet.

13.6.3 Uppsamlingsheat (max 30 startande)

MX

a) Ett eller flera uppsamlingsheat kan genomföras för utkvalificerade förare om arrangör anser så lämpligt vilket i så fall ska anges i tävlingsens tilläggsregler.

b) Körtid: 15 min + 2 varv med sightinglap

c) Max 30 förare per heat                             

d) Anmälan till uppsamlingsheaten sker efter avslutad kvalificering. Först till kvarn gäller.

13.6.3 Tidtagare

MX

All tidtagning och resultathantering sker med transponder och av personer som har stor erfarenhet att hantera dessa. Svemo Motocrossektion ska godkänna ansvarig för tidtagning/resultathantering vid tävlingen och ansvariga ska anges i TR.

13.7 VÄNTZON OCH STARTPROCEDUR

MX

13.7.1 Tävlingsheat Svenskt Ungdoms Mästerskap Motocross (max 30 startande)

MX
85cc UTävlingsheat 1, 2 genomförs med en körtid om 20 min + 2 varv
125cc U17Tävlingsheat 1, 2 och 3 genomförs med en körtid om 20 min + 2 varv

13.7.2 Signaler (Inne i väntzon)

MX

13.7.2.1 10 minuters tavla (10′)

MX

Reservförare som inte får möjlighet att deltaga i heatet skall nu lämna väntzon. Entrén till Väntzon stängs och förarna, ges möjlighet till ett Sightinglap, förare som ej återvänder till väntzonen inom 6 minuter, utesluts från aktuellt heat.

13.7.2.2 4 minuter tavla (4′)

MX

Startplatsen både bakom och framför grind är rensad, inga utöver media kvar. Visselsignal innebär att alla förutom förare, 1 mekaniker, 1 paraplyhållare per förare samt TV och för området ansvariga funktionärer får nu finnas kvar. Övriga måste gå ut. Förarna gör sig beredda för start.

Förarna ställer upp på grind

13.7.3 Val av plats på grind

MX

13.7.3.1 Finalheat för USM 125cc U17 och 85cc

MX

Resultatet från tidsträningen avgör i vilken turordning förarna väljer plats på grind.
Vid en tidsträningsgrupp, väljer segraren först, därefter 2:a placerade föraren osv.)
Vid två tidsträningsgrupper väljer 1:an från grupp 1 först, sedan 1:an från grupp 2 osv, därefter 2:an från grupp 1 osv. Vid fler än två grupper används samma princip.

13.7.3.2

MX

Vald plats på grind måste hållas.

13.8 EFTERKONTROLL

MX

13.8.1

MX

Se Svemo Nationellt Tävlingsreglemente.

13.9 JURY/SUPERVISOR

MX

13.9.1 (För USM ersätts jury av Supervisor)

MX

Undantaget kan göras då USM samkörs med MXSM.

Jury ordföranden/Supervisor skriver tävlingsrapport via Svemo-TA.

13.10 MÄSTERSKAPSPOÄNG

MX

13.10.1 Mästerskapspoäng för samtliga finalheat utdelas enligt följande:

MX
Plac:1234567891012121314151617181920
Poäng:2522201816151413121110987654321

13.11 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER

MX

13.11.1

MX

Ingen maskinersättning utbetalas.

13.11.2 Hederspriser

MX

Vid varje deltävling ansvarar arrangören för att hederspris i form av pokal eller liknande utdelas till de 3 främst placerade förarna totalt i respektive klass.

13.11.2.1

MX

Arrangören för den avslutande deltävlingen i mästerskapsserien ansvarar för att priser i form av större pokal eller liknande framtas och utdelas till de 3 främst placerade i respektive klass i mästerskapet.

13.11.2.2

MX

Vid sista deltävlingen utdelas mästerskapstecken samt hederspriser till totala 1:an, 2:an och 3:an i mästerskapsserien i respektive klass genom Svemo Motocrossektions försorg.

13.12 SLUTRESULTAT

MX

När serien är färdig körd sammanräknas förarens mästerskapspoäng enligt 13.10.1

13.12.1 Förare med flest poäng

MX

Förare med flest Mästerskapspoäng koras som segrare i klassen.

13.12.2 Uppnår samma poängsumma

MX

Om enligt 13.12.1 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

13.12.3 Särskilja förare (resultatet)

MX

Om inte heller 13.12.2 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i sista deltävlingen.

13.12.4 Särskilja förare (sista heatet)

MX

Om inte heller 13.12.3 kan särskilja förarna åt avgör det sista heatet.

13.13 PRISUTDELNING

MX

De tre första placerade förarna totalt per klass måste närvara vid prisutdelningen, vilken ska genomföras direkt efter tävlingens sista heat.

13.13.1 Publicering av resultat

MX

Samtliga slutresultat/klass ska skickas senast 19.00 samma dag som tävlingen genomförs till följande: TT sport@tt.se eller fax. 08-692 28 53 samt läggas in i Svemo TA.

13.13.2

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående insändas till motocross@svemo.se. Svemo Motocrossektion ska godkänna ansvarig för tidtagning/resultathantering vid tävlingen och detta ska anges i TR.

13.14 MÄSTERSKAPSTECKEN

MX

Vid årets sista deltävling utdelas enligt nedan. (Diplom, skickas från Svemo kansli efter avslutad säsong).

13.14.1 Svenskt Mästerskap i Motocross Ungdom

MX

Klass: 85cc U, 125 U17

Slutsegraren i varje klass erhåller;

 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Andrapristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Tredjepristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i brons
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

13.16 AVSLYSANDE AV MÄSTERSKAP

MX

Minst en deltävling krävs för att mästerskapet ska räknas och Svemo Motocrossektion beslutar om ett mästerskap ska avlysas eller ej.

Svemo Motocrossektion vädjar om föräldrars, arrangörers och ledares hänsyn till barnens och ungdomars utveckling, mognad och lekfullhet i tävlingssammanhang.

14. BILAGA G – SVENSKT RIKSMÄSTERSKAP VETERAN och MX40+ (RMMX)

MX

14.1 ALLMÄNT

MX

14.1.1

MX

Mästerskapet köres över en serie deltävlingar.

14.1.2

MX

Grundfilosofin är att behålla tidstypiska motorcyklar och dess utrustning i originalskick och att tävla med dem på ett tidstypiskt sätt.

14.1.3

MX

Samtliga deltävlingar ska finnas inskrivna i Svemo tävlingskalender.

14.1.4

MX

Vid mindre än 8 deltagare i respektive klass utdelas ej mästerskapspoäng.

14.2 DELTAGARE

MX

14.2.1

MX

Veteran:

Mästerskapet är öppet för förare med helårs eller tillfällig licens, Classic, Junior, Senior eller Bredd i motocross utfärdad av FIM-ansluten federation i Norden. (Föraren får under de senaste 2 säsongerna ej innehaft Elitlicens).

För deltagande krävs att föraren under kalenderåret fyller:
16 år (max 125cc för 2-, eller 4-taktsmaskiner)
18 år (Valfri maskinklass enligt detta reglemente)

Open 40+:

Mästerskapet är öppet för förare med Svemo helårs eller tillfällig licens, Senior eller Bredd i motocross.

För deltagande krävs att föraren under kalenderåret fyller:

 • 40 år

14.3 MASKINER / KLASSER / SKYDDUTRUSTNING

MX

14.3.1 Maskiner

MX

14.3.1.1

MX

Föraren ska genom dokumentation kunna styrka motorcykelns/komponentens identitet vid tveksamheter. Inga nydesignade komponenter är godkända.

14.3.1.2

MX

Besiktning av 1/3 av antalet motorcyklar enligt SR Motocross.

Grundtanken är att säkerställa att maskinerna har väl fungerande bromsar, hela handtag, hjul etc. samt inte utsätter förare eller medtävlande för fara.

14.3.1.3

MX

Detaljer kring fullständiga tekniska regler, se Svemos reglemente för classic/veteran motocross under www.svemo.se

14.3.2 Klasser

MX

Veteran:

”Classic” = kortfjädring

a) Öppen för motorcykel med årsmodell 1964 eller tidigare (Pre.65, Klass: A+B)

b) Motorcykeln ska ha följande tekniska data:

 • Gaffelben (tjocklek) max 35 mm diameter
 • Fjädringsväg Fram max 180 mm Bak max 130 mm

”Veteran”= kortfjädring

a) Öppen för motorcykel med årsmodell 1974 eller tidigare (Pre.72/74, Klass: C+D)

b) Motorcykeln ska ha följande tekniska data:

 • Gaffelben (tjocklek) max 35 mm diameter
 • Fjädringsväg Fram max 180 mm Bak max 130 mm

”Twin-shock” = långfjädring

a) Öppen för maskiner med årsmodell 1984 eller tidigare (Klass: E)

b) Motorcykeln ska ha följande tekniska data:

 • Dubbla eller centralfjädring/stötdämpare bak utan länkage
 • Luftkyld motor
 • Trumbromsar
 • Konventionell framgaffel

”Evo” = långfjädring

a) Öppen för maskiner med årsmodell 1990 eller tidigare (Pre. 90, Klass: F)

b) Motorcykeln kan ha följande tekniska data:

 • Dubbla eller centralfjädring/stötdämpare bak med länkage
 • Luft-, eller vattenkyld motor
 • Skivbroms fram och bak
 • ”Up-side-down” framgaffel tillåten endast om detta är orginalmonterat.

”Classic Sidvagn”

Detaljer kring fullständiga tekniska regler, se Svemos reglemente för classic/veteran motocross under www.svemo.se

RMMX 40+ (Open)

a) Öppen för maskiner tillhörande MX1 eller MX2 enligt Specialreglementet i Motocross med moderna maskiner fr.o.m. årsmodell 1991 och senare tillåts delta.

14.3.2.1

MX

Max tillåtna cylindervolym är 650cc för solomaskiner oavsett klass.

14.3.2.2

MX

Motorcykeln ska utrustad med välfungerande ljuddämpning.

14.3.3 Skyddsutrustning

MX

Skyddsutrustning enligt SR Motocross och NT ska användas. (Tidstypisk utrustning så som hjälmar och stövlar som ej uppfyller Svemos nuvarande föreskrifter får ej användas) Axelskydd och ryggskydd ska bäras under tröjan.

14.4 ANMÄLAN

MX

14.4.1

MX

Anmälan ska ske på det sätt arrangören anvisar i tävlingens tilläggsregler.

Veteran: Anmälningsavgiften är max 400 kr per deltävling

RMMX 40+: Anmälningsavgiften är 500kr per deltävling

Efteranmälningsavgift uttas vid försent inkommen anmälan. (Se SR Motocross).

Förare kan deltaga i en eller flera olika mästerskapsklasser under säsongen.

14.5 STARTNUMMER

MX

14.5.1

MX

Veteran:

Startnummer väljs genom Svemo TA och särskild startnummerklass, Classic MX Nationell.

Förare med startnummer i Classic MX Nationell som fortsätter sitt deltagande även kommande säsong, kan efter avslutad säsong och inom föreskriven tid genom Svemo-TA välja att behålla aktuellt startnummer även kommande säsong. Nytillkomna förare och/eller förare som önskar byta startnummer uppmanas att inom föreskriven tid välja nytt valbart nummer enligt information genom Svemo TA. Avsteg från ovanstående regler kan i undantagsfall beviljas av Svemo Motocrossektion. (Se specialreglementet i Motocross för detaljer om startnummer).

RMMX 40+:

Startnummer väljs genom Svemo TA och särskild startnummerklass, RM MX Open 40+.
Förare med breddlicens behöver välja startnummer i RM MX Open 40+ för att kunna delta.

14.5.2

MX

I övrigt gäller SR Motocross samt bestämmelser i NT.

14.6 TRÄNING

MX

14.6.1

MX

Veteran:

Alla förare ska ges möjlighet till en fri träning på minst 30 min inkl. startträning.

RMMX 40+:

Alla förare ska ges möjlighet till en fri träning på minst 15 min inkl. startträning som inleder träningen.
Fri träning övergår i tidskvalificering.

14.7 KVALIFICERINGSTÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

14.7.1

MX

Antalet startande är obegränsat. Varje deltävling genomförs med träning, kvalificering och därefter finalheat. Upplägget skall anges i TR.

14.7.2

MX

Kvalificeringen kan genomföras antingen med tidskval eller kvalheat. Aktuellt upplägg skall anges i tilläggsreglerna.

14.7.3

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard i respektive kvalgrupp.

14.7.4

MX

Veteran:

Körtid: Tidskval 15 minuter / kvalheat 10 min + 2v. (max 30 förare per kval)

RMMX 40+:

Körtid: Tidskval 15 minuter (maximalt 50 förare per grupp)

14.7.5

MX

Veteran:

Vid två kval kvalificerar sig de 15 främsta/kval till final.

Placering 16-30 i respektive kval kvalificerar sig till uppsamlingsheat

RMMX 40+:

Vid två grupper kvalificerar sig de 15 främsta/tidskval till final.
Placering 16-30 i respektive tidskval kvalificerar sig till uppsamlingsheat.

14.7.6

MX

Om tre kval köres, kvalificerar sig de 10 främsta/heat till final.

Placering 11-20 i respektive kval kvalificerar sig till uppsamlingsheat 1

Placering 21-30 i respektive kval kvalificerar sig till uppsamlingsheat 2

14.8 FINALHEATENS GENOMFÖRANDE

MX

14.8.1

MX

De 30 främsta från kvalen kör final. Resterande förare delas efter placering från kvalen in i Uppsamlingsheat.

14.8.2

MX

Finalheaten genomkörs enligt följande:

Classic: 2 heat / klass med heatlängd om 15 minuter+2v.

Veteran: 2 heat / klass med heatlängd om 15 minuter+2v.

Twin-shock / Evo: 2 heat / klass med heatlängd om 20 minuter+2v.

RMMX 40+: 2 heat / klass med heatlängd om 20 minuter+2varv

Uppsamlingsheat genomförs med 1 heat med heatlängd om 15 minuter+2v.

14.8.3

MX

Max 30 st. förare per heat.

14.8.4

MX

Reserv får ej sättas in.

14.9 PLACERING PÅ GRIND

MX

14.9.1

MX

I de fall inget kval genomförs bestäms turordningen utifrån aktuell RM-ranking. Förare som ej finns med i rankingen lottas efter redan rankade förare.

Vid två kval väljer1:an från kval ett först, sedan 1:an från kval två. Därefter 2:an från kval ett o.s.v.

Vid två tidskval väljer1:an från tidskval ett först, sedan 1:an från tidskval två. Därefter 2:an från tidskval ett o.s.v

14.9.2

MX

Vald plats på grinden måste hållas.

14.10 MÄSTERSKAPSPOÄNG

MX

14.10.1

MX

Mästerskapspoäng utdelas i varje finalheat enligt följande i respektive klass.

Plac:1234567891011121314151617181920
Poäng:2522201816151413121110987654321

Mästerskapspoäng utdelas ej i uppsamlingsheat.

14.11 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER

MX

14.11.1

MX

Startersättning och/eller reseersättning utgår ej.

14.11.2

MX

Hederspriser i form av pokal eller liknande utdelas till de 3 främst placerade i respektive klass vid varje deltävling.

14.12 SLUTRESULTAT

MX

När serien är färdigkörd sammanräknas förares mästerskapspoäng enligt 14.10.1

Veteran:

 • Vid 1-2 deltävlingar räknas samtliga heatresultat.
 • Vid 3 deltävlingar räknas förarens sämsta heatresultat bort. (förarens 5 bästa heat räknas)

RMMX 40+:

Samtliga genomförda finalheat räknas i slutresultatet för mästerskapet.

14.12.1 Förare med flest poäng

MX

Förare med flest Mästerskapspoäng koras som segrare i klassen

14.12.2 Uppnår samma poängsumma

MX

Om enligt 12.1 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

14.12.3 Särskilja förare (resultatet)

MX

Om inte heller 12.2 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i sista deltävlingen.

14.12.4 Särskilja förare (sista heatet)

MX

Om inte heller 12.3 kan särskilja förarna åt avgör det sista heatet.

14.12.5

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående insändas till motocross@svemo.se

14.13 MÄSTERSKAPSTECKEN

MX

Vid mästerskapets slut utdelas mästerskapstecken samt hederspriser i respektive klass enligt följande: Klass: Classic, Veteran, Twin-Shock, Evo, Classic sidvagn och RMMX 40+.

14.13.1

MX

Slutsegraren erhåller:

 • Svemo:s lilla medalj i guld/ förgylld brons och
 • Svemo:s RM-diplom.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Andra pristagaren erhåller:

 • Svemo:s lilla medalj i silver/ vitmetall
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Tredje pristagaren erhåller:

 • Svemo:s lilla medalj i brons
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Bäst placerade förare som är lägst 50 år och äldre under aktuell säsong i Twin-Shock erhåller:

 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

14.14 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

MX

14.14.1

MX

Veteran:

Om färre än 3 deltävlingar genomförs avlyses mästerskapet.

RMMX 40+:

Minst en deltävling krävs för att mästerskapet skall räknas och Svemo Motocrossektion beslutar om ett mästerskap ska avlysas eller ej.

15. BILAGA H – SVERIGE CUP WOMEN (Inkl. Riksmästerskap Women 125cc) & SM-kval

MX

15.1 ALLMÄNT

MX

15.1.1

MX

SM-kval, Sverige Cup/RM Women arrangeras enligt Svemo regler och (SR) Specialreglemente i Motocross.

SM-kval genomförs som avslutande deltävlingar.

Sverige Cup genomför över en deltävling eller en serie av deltävlingar som räknas in i serien. Varje deltävling i serien skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender. Tävling kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två) dagarstävling. Upplägget anges i tävlingens tilläggsregel.

15.2 MASKINKLASSER

MX

15.2.1 Motorcyklar

MX

Tävlingen är öppen för motorcyklar uppfyller Svemo Motocross Tekniska krav och specialreglementet i Motocross.

Tävlingen är öppen för motorcyklar uppfyller Svemo Motocross Tekniska krav och specialreglementet i Motocross.
SM-kval genomförs i klasserna MX1 och MX2-maskiner.
Serien Sverige Cup Women genomförs med en öppen maskinklass, inkluderat både 125cc, MX2 och MX1-maskiner.
RM Women samkörs i Sverige Cup Women och inkluderar endast 125cc 2-taktsmaskiner.

15.2.2

MX

Max två maskiner per förare/startnummer.

15.3 TÄVLINGSNUMMER

MX

15.3.1 Allmänt

MX

För SM-kval och Sverige Cup gäller SR Motocross och startnummer väljs genom Svemo-TA i startnummerklass JSE Nationell för klassen SM-kval och startnummerklassen Women Nationell (JSE) för Sverige Cup/RM Women.

Förare med placering 1-10 vid slutställning i MXSM MX-Women föregående år får deltaga i Sverige Cup/RM Women dock enbart med 125cc maskin.

15.4 ANMÄLAN

MX

15.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna. Anmälningsavgiften är 600 kronor och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Anmälningen och betalningen skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift uttas vid för sent inkommen anmälan.

Antalet anmälningar till respektive tävling är obegränsat.
Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om att införa begränsningar för maximalt antal anmälda/deltagare i tävling, vilket då anges i tävlingen tilläggregler.

15.4.2 Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

MX

SM-kval:

Klass: Open (inkluderat MX1 och MX2)

Förare som innehar Svemo helårslicens eller tillfällig licens inom klasserna junior eller senior för motocross enligt SR.

Sverige Cup:

Klass: Women (inkluderat 125cc, MX1 och MX2) Förare som innehar Svemo helårslicens eller tillfällig licens inom klasserna ungdom, bredd, junior eller senior för motocross enligt SR.
RM Women 125cc är öppen för förare som innehar Svemo helårslicens eller tillfällig licens inom klasserna ungdom, bredd eller junior för motocross enligt SR.

15.4.3 Ålder

MX

För deltagande i klassen SM-kval krävs att föraren under kalenderår uppnår nedanstående ålder.

MX117 – 64 år
MX215 – 64 år

För deltagande i klassen Sverige Cup Women krävs att föraren under kalenderår uppnår nedanstående ålder.

125cc13- 64 år
MX117 – 64 år
MX216 – 64 år

För deltagande i RM Women krävs att föraren under kalenderår uppnår nedanstående ålder:

125cc13 – 19 år

15.5 KVALIFICERINGENS GENOMFÖRANDE

MX

Förare skall vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera sin närvaro i Race Office och där uppvisa giltig licens. Se SR Motocross gällande vårdnadshavaransvar och rutiner för anmälan.

15.5.1 Maskinbesiktning/ljudmätning

MX

För besiktning, ljudmätning och byte av maskin vid gäller SR Motocross.

15.5.2 Fri träning

MX

Förare ska ges möjlighet till följande träningspass. (Passet inleds med startträning.)                                                          

SM-kval (MX1 och MX2)                      1 x 35 minuter

Sverige Cup/RM Women                     1 x 35 minuter

(15 min friträning inkl. startträning, följt av 20 min tidskval. Från det att tidskvalet påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidskval” placerad vid varvräkningen.)

15.5.3 Förarmöte

MX

Förarmöte är obligatoriskt för samtliga förare och genomförs vid startgrinden, genomförandet sker enligt aktuell tidsplan. Alternativt informeras förarna genom digitala informationsutskick som också anslås på tävlingsplatsen.

15.5.4 Kvalificeringstävlingens genomförande

MX

15.5.4.1 SM-kval & Sverige Cup/RM Women

MX

Kvalificeringstävlingen genomförs som tidskval som samkörs med den fria träningen.

Körtid för tidskval: 20 minuter

15.5.4.1.1 SM-kval

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard i respektive kvalgrupp. Vid årets första deltävling avgör föregående säsongs cup-tabell, grund för ranking till fördelning i grupper. Från andra deltävlingen avgör aktuell tabell, grund för rakning till grupper. Förare får ej byta kvalgrupp. Om antalet förare i MX1 och MX2 tillsammans är 50st eller färre, kan ett dessa samköras i kvalificering, dock ser alltid särräkning för respektive klass.

a)     Vid upp till 50 förare per klass i respektive klass MX1 och MX2, genomförs en tidskvalificeringsgrupp som samkörs med den fria träningen. Förare med placering 1-40 kvalificerar sig till final.
Förare med placering 41-46 i blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 41 blir 1:a reserv, förare med placering 42 blir 2:a reserv osv.)

* b)     Vid minst 51 och max 100 förare genomför två tidskvalificeringsgrupper.
Placering 1- 20 i respektive tidskvalificeringsgrupp kvalificerar sig till final.
Förare med placering 21-23 i respektive grupp blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 21 i grupp 1 blir 1:a reserv, förare med placering 1 i grupp 2 blir 2:a reserv osv.)

c)     Arrangör kan besluta om uppsamlingsheat ska genomföras för förare som ej kvalificerar sig till final och detta ska då anges i tävlingens tilläggsregler.

15.5.4.1.2 Sverige Cup/RM Women

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard i respektive kvalgrupp. Vid årets första deltävling avgör föregående säsongs cup-tabell, grund för ranking till fördelning i grupper. Från andra deltävlingen avgör aktuell tabell, grund för rakning till grupper. Förare får ej byta kvalgrupp.

a)     Vid upp till 40 förare genomförs en tidskvalificeringsgrupp som samkörs med den fria träningen. Förare med placering 1-30 kvalificerar sig till final.
Förare med placering 31-36 i blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 31 blir 1:a reserv, förare med placering 32 blir 2:a reserv osv.)

* b)     Vid minst 41 och max 80 förare genomför två tidskvalificeringsgrupper.
Placering 1- 15 i respektive tidskvalificeringsgrupp kvalificerar sig till final.
Förare med placering 16-18 i respektive grupp blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 16 i grupp 1 blir 1:a reserv, förare med placering 16 i grupp 2 blir 2:a reserv osv.)

c)     Arrangör kan besluta om uppsamlingsheat ska genomföras för förare som ej kvalificerar sig till final och detta ska då anges i tävlingens tilläggsregler.

15.6 MÄSTERSKAPETS GENOMFÖRANDE

MX

15.6.1 Väntzon

MX

Förarens motorcykel måste befinna sig i väntzon senast 10 minuter före utsatt starttid av heatet. För sen ankomst till innebär uteslutning från heatet.

15.6.2 Autografskrivning

MX

Förare kan tillfrågas av arrangören/Svemo att delta vid autografskrivning.

15.6.3

MX

All tidtagning och resultathantering sker med transponder och av personer som har stor erfarenhet att hantera dessa. Svemo Motocrossektion ska godkänna ansvarig för tidtagning/resultathantering vid tävlingen och ansvarig ska anges i TR.

15.6.4 Uppsamlingsheat

MX

a) Ett eller flera uppsamlingsheat kan genomföras för utkvalificerade förare om arrangör anser så lämpligt vilket i så fall ska anges i tävlingens tilläggsregler.

b)     Max 40 förare per heat i respektive klass MX1 och MX2

c)     Max 30 förare per heat för Women

d)     Anmälan till uppsamlingsheaten sker efter avslutad kvalificering. Först till kvarn gäller.

15.7 VÄNTZON OCH START PROCEDUR

MX

15.7.1 Tävlingsheat

MX
MX1/MX2Tävlingsheat 1, 2 genomförs med en körtid om 20 min + 2 varv
Om arrangör beslutat att genomföra ett uppsamlingsheat genomförs den med en körtid om 15 min + 2 varv
Max 40 startande
WomenTävlingsheat 1, 2 genomförs med en körtid om 15 min + 2 varvMax 30 startande

15.7.2 Signaler (Inne i väntzon)

MX

15.7.2.1 10 minuters tavla (10′)

MX

Reservförare som inte får möjlighet att deltaga i heatet skall nu lämna väntzon. Entrén till Väntzon stängs och förarna, ges möjlighet till ett sightinglap, förare som ej återvänder till väntzonen inom 6 minuter, utesluts från aktuellt heat.

15.7.2.2 4 minuters tavla (4′)

MX

Startplatsen både bakom och framför grind är rensad, inga utöver media kvar.

Visselsignal innebär att alla förutom förare, 1 mekaniker, 1 paraplyhållare per förare samt TV och för området ansvariga funktionärer får nu finnas kvar. Övriga måste gå ut.

Förarna gör sig beredda för start

Förarna ställer upp på grind

15.7.3 Val av plats på grind

MX

15.7.3.1 I finalheat 1 & 2

MX

Resultatet från tidsträningen avgör i vilken turordning förarna väljer plats på grind.

a) Om en kvalgrupp genomförs, blandat av MX1 och MX2 (max 50 förare) ska förarna välja palts i turordning per maskin klass, 1:an från MX1 väljer först, sedan 1:an från MX2osv, därefter 2:an från MX1 osv.
b) Vid en tidsträningsgrupp, väljer segraren först, därefter 2:a placerade föraren osv.)
Vid två tidsträningsgrupper väljer 1:an från grupp 1 först, sedan 1:an från grupp 2 osv, därefter 2:an från grupp 1 osv. Vid fler än två grupper används samma princip.

15.7.3.2

MX

Vald plats på grind måste hållas.

15.8 EFTERKONTROLL

MX

15.8.1

MX

se Svemo Nationella Tävlingsreglemente

15.9 JURY/SUPERVISOR

MX

För Sverige Cup och SM-kval ersätts jury av supervisor

15.10 CUP-POÄNG

MX

15.10.1 Cuppoäng för samtliga finalheat i Open och Women (ej i uppsamlingsheat) utdelas enligt följande:

MX

För Women ska 2 olika poängberäkningar göras:
– en poänglista för samtliga förare i Sverige Cup (inkl. RM 125)
– en poänglista för endast RM Women 125cc (13-19år)

Plac:1234567891011121314151617181920
Poäng:2522201816151413121110987654321

15.11 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER

MX

15.11.1 Följande maskinunderhåll utdelas för dagens totala resultat och deltävling

MX

MX1 respektive MX2:

Plac:123
Skr:600400300

Women:

Plac:123
Skr:600400300

Maskinunderhåll utgår ej om respektive klass understiger 20 förare (women), 20 förare (MX1/MX2 tillsammans) vid första träningsstart.

15.11.2 Hederspriser

MX

Vid varje deltävling ansvarar arrangören för att hederspris i form av pokal eller liknande utdelas till de 3 främst placerade förarna totalt i respektive klass.
SM-kval
– Sverige Cup Women
– Riksmästerskap Women 125cc

15.11.3

MX

När en serie av deltävlingar genomförs ansvarar arrangören för den avslutande deltävlingen i serien för att priser i form av större pokal eller liknande framtas och utdelas till de 3 främst placerade i klassen.

15.12 SLUTRESULTAT

MX

När cupen är färdigkörd sammanräknas förarens cuppoäng enligt paragraf 15.10.1.

15.12.1 Förare med flest poäng

MX

Förare som har flest cuppoäng koras som segrare i klassen.

15.12.2 Uppnår samma poängsumma

MX

Om enligt 15.12.1 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

15.12.3 Särskilja förare (resultatet)

MX

Om inte heller 15.12.2 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i sista deltävlingen.

15.12.4 Särskilja förare (sista heatet)

MX

Om inte heller 15.12.3 kan särskilja förarna åt avgör det sista heatet.

15.12.5 Starttillstånd

MX

Se SR 2.8.1.1

15.12.6 Wildcard

MX

Se SR 2.8.1.1.2

15.12.7

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för statustävlingar ska omgående insändas till motocross@svemo.se och laddas upp i Svemo-TA. Svemo Motocrossektion ska godkänna ansvarig för tidtagning/resultathantering vid tävlingen och detta ska anges i TR.

15.12.8 Publicering av resultat

MX

Samtliga slutresultat/klass ska skickas senast 19.00 samma dag som tävlingen genomförs till följande: TT sport@tt.se eller fax. 08-692 28 53 samt läggas in i Svemo TA och på MXSM.nu

15.13 PRISUTDELNING/SLUTPRISER

MX

De tre främst placerade förarna totalt i respektive klass måste närvara vid prisutdelningen, vilken ska genomföras direkt efter tävlingens sista heat.

15.14 SLUTPRISER

MX

15.14.1

MX

De främsta i Sverige Cup Women samt RM Women 125cc vid säsongen slut tilldelas nedanstående hederspriser och medaljer. Inga slutpriser utdelas för SM-kval, prisutdelning sker endast per avslutad tävling.

Slutsegraren erhåller;

 • Svemo lilla medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)
 • Slutsegraren i RM Women 125cc erhåller Svemos RM-diplom

 Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo lilla medalj i silver, (vitmetall).
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

 Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo lilla medalj i brons.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

15.15 AVLYSANDE AV TÄVLINGSSERIEN

MX

15.15.1

MX

Minst en deltävling krävs för att cupen ska räknas och Svemo Motocrossektion beslutar särskilt om ett statustävling/mästerskap ska avlysas eller ej.

16. BILAGA I – SVEMO CUP 85cc U Rookie, RACE MAGAZINE CUP 125 U, SVEMO CUP MX-GIRLS 85cc G & U

MX

16.1 ALLMÄNT

MX

16.1.1

MX

Cuperna genomföres över en deltävling eller en serie deltävlingar, dessa ska vara inskrivna i Svemo tävlingskalender. Tävlingen kan genomföras som 1- (en) eller 2- (två)

Vid mindre än 10 anmälda förare efter anmälningstidens utgång har arrangerande klubb rätt att stryka klassen från tävlingen.

16.2 MASKINKLASSER

MX

Följande klass är tillåten att delta:
(För detaljer kring klassindelningen se, Specialreglementet i Motocross)

Svemo Cup 85cc U Rookie
Svemo Cup MX-Girls 85cc G & U
Race Magazine Cup 125cc U

16.3 TÄVLINGSNUMMER

MX

SR motocross gäller och startnummer väljs genom Svemo-TA. Följande startnummerklasser gäller för respektive klass:

Klass:Startnummerklass i Svemo TA:
Svemo Cup 85cc U RookieUngdom Nationell
Svemo Cup MX-Girls 85cc G & UWomen Nationell
Race Magazine Cup 125cc UUngdom Nationell

16.4 ANMÄLNINGAR

MX

16.4.1 Godkännande av anmälan

MX

Anmälan sker enligt tilläggsreglerna. Anmälningsavgiften är 400 kronor och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Anmälningen och betalningen skall vara arrangör tillhanda senast 10 dagar räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning. Efteranmälningsavgift uttas vid för sent inkommen anmälan. (Se SR 5.6). Antalet anmälningar är obegränsat.

Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

Svemo Cup 85cc U Rookie
Svenska förare som innehar helårs eller tillfällig Ungdomslicens i motocross.

Svemo Cup MX-Girls 85cc G & U
Svenska förare som innehar helårs eller tillfällig Guldhjälms och Ungdomslicens i motocross.

Race Magazine Cup 125cc U
Svenska förare som innehar helårs eller tillfällig Ungdomslicens/Juniorlicens i motocross.

Motocrossektionen kan i dialog med arrangör besluta om att införa begränsningar för maximalt antal anmälda/deltagare i tävling, vilket då anges i tävlingen tilläggregler.

Förare skall vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera sin närvaro i sig i Race Office och där uppvisa giltig licens. Se SR Motocross gällande vårdnadshavaransvar och rutiner för anmälan.

16.4.2 Ålder

MX

För deltagande nedanstående klass, krävs att föraren innehar Svemo-licens enligt nedan och under kalenderåret uppnår nedanstående åldrar.

Svemo Cup MX-Girls, Guldhjälmslicens eller Ungdomslicens, 12-15 år

Svemo Cup 85cc Rookie, Ungdomslicens 12-15 år Klassen är öppen för förare som inte deltagit i ett finalheat i Ungdoms-SM tidigare. Sker deltagande i Ungdoms-SM klass får man inte gå tillbaka att köra i Rookie.

Race Magazine Cup 125cc U, Ungdomslicens 13-16 år eller Juniorlicens 15-16 år*

 • Förare med totalplaceringen 1-10 i USM 125cc U17 föregående år får inte delta i Race Magazine Cup 125cc aktuell säsong.

16.5 KVALIFICERINGENS GENOMFÖRANDE

MX

16.5.1 Maskinbesiktning/ljudmätning

MX

För besiktning, ljudmätning och byte av maskin gäller SR Motocross.

16.5.2

MX

Förarna ges möjlighet till följande träningspass (passet inleds med startträning)

85cc Rookie, Race Magazine Cup, MX-Girls: 15 min friträning inkl. startträning, följt av 15 min tidsträning. Från det att tidsträningen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning” placerad vid varvräkningen.

16.5.3 Förarmöte

MX

Förarmöte är obligatoriskt för samtliga förare och genomförs genom digitala informationsutskick som också anslås på tävlingsplatsen. Alternativt informeras förarna genom digitala informationsutskick som också anslås på tävlingsplatsen.

16.5.4 Kvalificeringstävlings genomförande

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt hålla samma förarmässiga standard i respektive kvalgrupp. Vid årets första deltävling avgör föregående säsongs SM-tabell, grund för ranking till fördelning i grupper. Från andra deltävlingen avgör aktuell mästerskapsranking, grund för rakning till grupper. Förare får ej byta kvalgrupp.

a)Svemo Cup 85cc U Rookie & Svemo Cup 85cc MX-Girls & Race Magazine Cup
Fri träning (inkl. startträning) + Tidskval15 min fri träning + 15 min tidskval
b)Vid upp till 44 förare per klass genomförs en tidskvalificeringsgrupp som samkörs med den fria träningen. Förare med placering 1-30 kvalificerar sig till final. Förare med placering 31-34 i blir reserver i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 31 blir 1:a reserv, förare med placering 32 blir 2:a reserv osv.)
c)Vid minst 41 och max 88 förare per klass genomförs två tidskvalificeringsgrupper.
Förare med placering 1- 15 i respektive tidskvalificeringsgrupp / per klass kvalificerar sig till final. Förare med placering 16-18 i respektive grupp blir 1-4 reserv, i turordning utefter resultat från tidskvalificeringen. (Förare med placering 16 i grupp 1 blir 1:a reserv, förare med placering 16 i grupp 2 blir 2:a reserv osv.)
d)Vid fler än 88 förare görs upplägg i samråd med Svemo Motocrossektion
e)Arrangör kan besluta om uppsamlingsheat ska genomföras för förare som ej kvalificerar sig till final och detta ska då anges i tävlingens tilläggsregler.
Uppsamlingsheat15 min + 2 varv
Kan genomföras efter beslut av respektive arrangör och meddelas i tävlingens tilläggsregler. Samkörs med utkvalade förare från USM 85cc.
f)2 st finalheat (30 startande)15 min + 2 varv

16.6 PLACERING PÅ STARTGRINDEN

MX

Nedanstående gäller för: Svemo Cup 85 U Rookie & Svemo Cup 85 MX-Girls & Race Magazine Cup

16.6.1 I finalheaten 1 & 2

MX

Resultatet från tidsträningen avgör i vilken turordning förarna väljer plats på grind. Vid en tidsträningsgrupp, väljer segraren först, därefter 2:a placerade föraren osv.

1:an från tidskvalificeringsgrupp 1 väljer först, sedan 1:an från tidskvalificeringsgrupp 2 osv, därefter 2:an från tidskvalificeringsgrupp 1 osv.

16.6.2

MX

Vald plats på grind måste hållas.

16.7 VÄNTZON

MX

16.7.1

MX

Förare vars maskin inte befinner sig i väntzon 10 min före utsatt starttid ska uteslutas från heatet.

16.7.2

MX

Förare i finalheaten ges möjlighet till Sightinglap.

16.8 FINALHEATENS GENOMFÖRANDE

MX

16.8.1

MX

De 30 främsta från kvalificeringen kör Final.

16.8.2

MX

Finalen körs över två heat:

Svemo Cup 85cc U Rookie á 15 minuter + 2 varv och inleds med sightinglap
Svemo Cup MX-Girls 85cc G & U, 15 minuter + 2 varv och inleds med sightinglap
Race Magazine Cup 125cc U, 15 minuter + 2 varv och inleds med sightinglap

16.8.3 Uppsamlingsheat (max 30 startande)

MX

a) Ett eller flera uppsamlingsheat kan genomföras för okvalificerade förare om arrangör anser så lämpligt vilket i så fall ska anges i tävlingens tilläggsregler.

b) Körtid: 10 min + 2 varv med sightinglap

c) Anmälan till uppsamlingsheaten sker efter avslutad kvalificering. Först till kvarn gäller.

16.9 CUP POÄNG

MX

Cuppoäng för Svemo Cup 85cc U Rookie & Race Magazine 125cc U utdelas i finalheat i respektive klass enligt följande:

Plac:1234567891011121314151617181920
Poäng:2522201816151413121110987654321

Cuppoäng för Svemo Cup MX-Girls 85cc G & U utdelas i finalheat i respektive klass enligt följande:

Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321

16.10 HEDERSPRISER

MX

16.10.1

MX

Vid varje deltävling står arrangören för priser enligt SR.

16.10.2

MX

Vid sista deltävlingen utdelas hederspriser till totala 1:an, 2:an och 3:an i Svemo Cup-klasserna i form av pokaler samt hederspris (plexiplåt) genom Svemo Motocrossektionens försorg.

16.11 SLUTRESULTAT

MX

16.11.1

MX

När cupen är färdigkörd sammanräknas förarnas cuppoäng enligt paragraf 11.

16.11.2

MX

Förare som har flest cuppoäng koras som CUP mästare i klassen.

16.11.3

MX

Om enligt 13.2 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar o.s.v.

16.11.4

MX

Om inte heller 13.3 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i sista deltävlingen.

16.11.5

MX

Om inte heller 13.4 kan särskilja förarna åt avgör det sista heatet.

16.11.6

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående insändas till motocross@svemo.se.

16.12 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

MX

16.12.1

MX

Minst en deltävling krävs för att cupen ska räknas och Svemo Motocrossektion beslutar särskilt om ett mästerskap ska avlysas eller ej.

Svemo Motocrossektion vädjar om föräldrars, arrangörers och ledares hänsyn till barnens utveckling, mognad och lekfullhet i tävlingssammanhang.

17 SCF-CUP Svenska Sidvagnscross Föreningens Cup

MX

17. BILAGA J – SCF CUP SIDVAGN/MXS

MX

17.1 ALLMÄNT

MX

17.1.1

MX

En serie av deltävlingar skall räknas in i SCF-CUP. Varje deltävling i serien skall vara inskriven i Svemo:s tävlingskalender. Om fler än 30 ekipage anmäler sig till deltävling ska kvalificering genomföras samma dag, eller på dag före tävlingsdag.

17.2 DELTAGARE

MX

17.2.1

MX

SCF-CUP är öppet för förare med helårslicens / Bredd / Engångs / Classic

Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. Motocrossektionen tillåter samkörning mellan classic och moderna sidvagnsmaskiner.

(Classic maskin = lägst classiclicens, Modern maskin = lägst bredd eller seniorlicens)

17.2.2

MX

Om förare/passagerare kommer från olika klubbar/federationer räknas ekipagets klubb/nationstillhörighet efter förarens licenstillhörighet.

17.2.3

MX

Det är inte tillåtet att byta den passagerare som man kvalificerat sig med till finalerna, eller att byta passagerare mellan finalheaten. Brott mot denna regel medför uteslutning ur tävlingen för såväl förare som passagerare.

17.3 MASKINER

MX

17.3.1 Klassindelning

MX
KlassMaskinMin.Max.
MX S2-takt350cc1000cc
4-takt350cc1000cc

17.3.2

MX

Besiktning: Enligt arrangör.

17.4 ANMÄLNINGAR

MX

17.4.1

MX

Anmälan görs via TA, uppdelat i två maskinklasser ”moderna” respektive ”classic”

Senaste anmälan och betalning enligt arrangörens tilläggsregler.

17.5 STARTNUMMER

MX

17.5.1

MX

Samtliga ekipage ska ha valt startnummer i Svemo TA.

Förare och passagerare ska bära enhetliga tröjor. För information om gällande färgkombinationer och startnummer se SR §3,6.

17.6 PLOMBERING

MX

17.6.1

MX

Endast avsteg från SR ska anges.

17.7 TRÄNING

MX

17.7.1

MX

Ekipage skall beredas 1 träningspass på totalt 25 minuter. inkl. 5 minuter startträning, 10 minuter fri träning, 10 minuter tidskval

17.8 PLACERING PÅ STARTGRINDEN

MX

17.8.1 Tävlingsheat

MX

Vid ett tidskval väljer 1:an först, därefter 2:an från tidskvalet o.s.v.

Vid två tidskval väljer1:an från tidskval ett först, sedan 1:an från tidskval två. Därefter 2:an från tidskval ett o.s.v.

17.8.2

MX

Vald plats på grinden måste hållas.

17.8.3

MX

Ekipage som vid framkörning till grinden inte är på plats mister sin placering på grinden och placeras i den ordning denne anländer till start.

17.8.4

MX

De femton bäst placerade ekipagen från tidskvalen placeras i första ledet, resterande femton ekipagen placeras i andra startledet efter turordning. Se 8.1

17.9 VÄNTZON

MX

17.9.1

MX

Enligt arrangör.

17.10 KVALIFICERINGSTÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

17.10.1

MX

Antalet startande är obegränsat. Tidskval körs vid samtliga deltävlingar och skall gälla för placering på grind. Om tidskval ej är nödvändigt skall tidsträning genomföras för placering på grind i finalheatet. Samtliga heat räknas i totalen.

17.10.2

MX

Vid fler än 30 ekipage körs två tidskval och tidschemat skjuts fram med motsvarande tid.

17.10.3

MX

Till final kvalificerar sig de 30 främsta ekipagen. Om två tidskval körs, kvalificerar sig de15 främsta till finalheaten.

17.10.4

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard i respektive tidskval.

17.11 DELTÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

17.11.1

MX

SCF-Cup genomföres över 2 finalheat med en körtid om 20 minuter + 1 varv.

17.11.2

MX

Reserver får sättas in i finalheat dock senast till att väntzonen stängs.

17.11.3

MX

Regler för målgång se SR Motocross § 6.12.2.2 Ekipaget skall ha genomfört minst 50% av segrarens varv.

17.11.4

MX

Tiden från det att segraren gått i mål i respektive heat till det att kommande heat får starta, ska vara minst 90 minuter.

17.12 MÄSTERSKAPSPOÄNG

MX

17.12.1

MX

SCF-Cup poäng utdelas i varje finalheat enligt följande:

Plac:1234567891011121314151617181920
Poäng:2522201816151413121110987654321

17.13 EKONOMISK ERSÄTTNING / HEDERSPRISER

MX

17.13.1

MX

Startersättning och/eller reseersättning utgår ej.

17.13.2

MX

Hederspriser i form av pokal eller liknande ska utdelas till de 3 främsta ekipagen i aktuell tävling. Både förare och passagerare ska erhålla hederspris. Priser och prisutdelning tillhandahålls av SCF.

17.13.3

MX

Vid sista deltävlingen utdelas hederspriser till de 3 främsta ekipagen. (se §17.15)

17.14 SLUTRESULTAT

MX

17.14.1

MX

När serien är färdig körd sammanräknas förarens poäng enligt § 12.1

17.14.2

MX

Förare som har flest poäng koras som segrare i klassen.

17.14.3

MX

Om enligt § 14.2 två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

17.14.4

MX

Om inte heller § 14.3 kan särskilja förarna åt avgör resultatet i sista deltävlingen.

17.14.5

MX

Om inte heller § 14.4 kan särskilja förarna åt avgör det sista heatet.

17.14.6

MX

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående insändas till info@svemo.se.

17.15 MÄSTERSKAPSTECKEN

MX

Vid sista deltävlingen i serien utdelas nedanstående hederspriser och medaljer till de 3 främst placerade ekipagen (förare och passagerare). Priset tillhandahålls av Svemo Motocrossektion.

Segrande ekipage erhåller;

 • Svemo lilla medalj i guld, (förgylld brons).
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Andra placerade ekipage erhåller;

 • Svemo lilla medalj i silver, (vitmetall).
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

Tredje placerade ekipage erhåller;

 • Svemo lilla medalj i brons.
 • Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

17.16 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

MX

Om färre än hälften av antalet planerade heat köres avlyses SCF-Cup.

18. BILAGA K – REGLER FÖR SUPERCROSS/STADIONCROSS

MX

18.1 Allmänt

MX

Supercross/Stadioncrosstävling arrangeras med kval, final eller annat körschema där uppläggningen är sådan att varje förare deltar i minst 2 heat per tävlingsdag. Tävlingarna kan vara Nationella eller Internationella. Samma tävling kan inte innehålla både Nationell och Internationell del. Detta regelverk gäller också i tillämpliga delar vid träning utan anslutning till tävling.

18.1.1 Supervisor

MX

Svemo utser Supervisor som ensam svarar för den sportsliga bedömningen.

18.2 Förare/maskinklasser

MX

Internationell: Samtliga förare ska ha gällande internationell motocrosslicens alternativt nationell licens. Tillfällig licens accepteras. Motorcyklar tillhörande klasserna enligt SR Motocross tillåts deltaga, dock ej Guldhjälm. Det är förbjudet att blanda maskinklasserna i samma heat.
Nationell: Samtliga förare ska ha gällande motocrosslicens klass Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior eller Elit. Maskinklasser enligt SR Motocross tillåts deltaga. Tillfällig licens accepteras. Klasserna får samköras om detta framgår av tilläggsreglerna, dock ej Ungdom och Guldhjälm.
Träning utan anslutning till tävling:
Samtliga förare ska ha för året gällande eller tillfällig motocrosslicens för Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior eller Elit.

18.3 Banan

MX

Banan ska ha en längd av minst 400 meter och max 800 meter. Banbredden får inte understiga 4 meter. Banläggningen ska utföras på sådant sätt att varvtiden inte understiger 60 sekunder. Avståndet mellan banslingor skall vara minst 3 meter, om inte detta är möjligt p.g.a. utrymmesskäl måste säkerheten prioriteras i form av skydd för förare, funktionärer och publik. Startsträckans längd skall vara 30-70 meter lång (mätt på insidan från startgrinden fram till punkt där första kurvan inleds/börjar).

18.3.1 Banbesiktning

MX

Ingen arrangör får utlysa eller marknadsföra en tävling som Supercross utan att Svemo utfört en områdesbesiktning på tävlingsplatsen. Vid områdesbesiktningen bör arrangören presentera en preliminär bansträckning. Senast 24 timmar före start ska slutlig besiktning utföras enligt Rikspolisstyrelsens anvisning FAP 512-1 och Svemo bestämmelser.

18.4 Tilläggsregler

MX

Förutom vad som NT och SR Motocross anger, ska tilläggsreglerna innehålla uppgifter om körschema, antal startande per heat, hur förarna placeras på startlinjen i de olika omgångarna samt tider för besiktning, träning och första start. Heatlängd ska meddelas senast vid förarmötet på tävlingsdagen. Under perioden för denna regelbok kan rutinen för, och godkännande av, tilläggsregler förändras. Följ instruktioner genom Svemo-TA samt www.svemo.se.

18.5 Träning i samband med tävling

MX

Varje förare ska beredas minst 10 minuters träning. Förare som inte fullbordat tre träningsvarv tillåts inte starta. Startträning är inte obligatorisk. Max antal förare som samtidigt får träna på banan ska av banbesiktaren ha angetts i banlicensen.
Om banan under tiden mellan träning och tävling eller under tävlingens gång ändras p.g.a, säkerhetsskäl eller andra omständigheter ska samtliga förare ges möjlighet till ett sighting lap innan de startar i tävlingsheat.

18.6 Tävlingens genomförande

MX

Tävlingen genomförs enligt Svemo SR kap. 6 med följande undantag:

18.6.1 Tidsutsträckning

MX

Från publicerad starttid till sista heatets målgång får högst 3 timmar disponeras inklusive paus och utfyllnadsprogram.

18.6.2 Tidsgräns

MX

För att få tillgodoräkna sig resultatet ska förare ha passerat mållinjen inom 2 minuter efter segraren.

18.6.3 Bandepå

MX

Bandepå eller plats på banan där mekaniker kan utföra reparationer på banan är inte obligatorisk. Om bandepå inte finns på banan ska ett område omedelbart utanför banan avspärras och användas som depå dit förare kan köra under heatets gång för att få hjälp med reparation och service.

18.7 Protester

MX

Protester handläggs vid Internationella tävlingar enligt FIM Sporting Code och vid nationella tävlingar enligt NT med följande undantag:

18.7.1 Protest under tävling

MX

Protest mot oegentlighet som inträffat under tävlingsheat ska lämnas innan närmast efterföljande heat startar. Om protesten avser sista heatet ska den lämnas inom 10 minuter efter heatets slut. Protest lämnas till Supervisor eller tävlingsledaren, som omgående vidarebefordrar den till Supervisor för beslut. Förare som deltar i tävlingen äger rätt att lämna protest muntligt. Muntlig protest ska inom 15 minuter ha kompletterats skriftligt åtföljt av aktuell protestavgift

18.7.2 Protest mot slutresultat

MX

Protest mot slutresultat ska lämnas skriftligt och åtföljas av protestavgift inom 30 minuter från det att resultatlistan är anslagen.

18.8 Prisutdelning

MX

En preliminär prisutdelning med överlämnande av hederspriser kan äga rum omedelbart efter sista heatets slut. Definitiv prisutdelning, utlämnande av maskinunderhåll och resultatlista får inte ske förrän protesttiden enligt 18.7.2 utgått.

19. BILAGA L – REGLER FÖR SPRINT MOTOCROSS

MX

19.1 Allmänt

MX

Motocrosstävling som arrangeras på förkortad del av besiktad motocrossbana, eller annan för motorsport godkänt område, alt område där man tillfälligt bygger en motocrossbana. Kompletterande eller avvikande regler kan förekomma för Svenskt Mästerskap i Sprint Motocross, se särskilt reglemente.

19.1.1

MX

Ordet ”Supercross” får under inga omständigheter användas vid marknadsföringen av en Sprint Motocrosstävling.

19.1.2 Tävlingsformer

MX

Kort körtid samt färre deltagare än traditionell motocross syftar till att ge publiken en bra överskådlighet. Tävlingsuppläggningen ska vara sådan att varje deltagare får köra minst 2 heat.

19.1.3 Domare

MX

Svemo utser Domare eller Jury.

19.2 FÖRARE/MASKINKLASSER

MX

Samtliga förare ska ha för året gällande motocrosslicens alternativt tillfällig licens. Motorcyklar tillhörande klasserna enligt SR Motocross §2.3 samt §3.3.4 tillåts delta. Klasserna får samköras i enlighet med SR Motocross. Sidvagnar och Quad får användas under förutsättning att banbesiktaren godkänt banan för sådana fordon. Om Sidvagn ska delta ska detta framgå av tilläggsreglerna och de får då inte samköras med Solo eller Quad-motorcyklar i samma heat.

19.3 BANAN

MX

Banan ska ha en längd så att varvtiden inte understiger 60 sekunder. Banbredden får inte understiga 5 meter.

19.3.1 Banbesiktning

MX

För godkänd motocrossbana gäller Svemo regler för banbesiktning i motocross. På annat område, där tillfällig banlicens ska lösas, ska slutlig banbesiktning äga rum senast 24 timmar före start enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar FAP 512-1 och Svemos bestämmelser.

19.4 Tilläggsregler

MX

Förutom vad NT och SR Motocross anger ska tilläggsreglerna innehålla uppgifter om körschema, antal startande per heat, hur förarna placeras på startlinjen i de olika omgångarna samt tider för besiktning, träning och första start. Heatlängden ska meddelas senast på förarmötet på tävlingsdagen.

19.5 TRÄNING

MX

Träning genomförs enligt Svemo SR Motocross. Samtliga förare ska ges möjlighet till ett sighting lap innan de startar i finalheat.

19.6 Tävlingens genomförande

MX

Tävlingen genomförs enligt Svemo SR Motocross kap 6, men med följande undantag:

19.6.1 Tidsutsträckning

MX

Från publicerad starttid till sista heatets målgång får högst 3 timmar disponeras inkl paus och utfyllnadsprogram.

19.6.2 Tidsgräns

MX

För att få tillgodoräkna sig resultatet ska föraren ha passerat mållinjen inom 2 minuter efter segraren.

19.6.3 Bandepå

MX

Bandepå eller plats där mekaniker kan utföra reparationer på banan skall finnas och är obligatoriskt.

19.7 PROTESTER

MX

Protester handläggs enligt NT och SR motocross med följande undantag:

19.7.1

MX

Om vid Sprint Motocrosstävling körschemat är sådant att föraren svårligen kan protestera enligt 19.7.2 (Supercross reglementet) kan Domare besluta tillämpa reglerna för Supercross 18.7. Om Domare beslutar enligt ovan ska detta meddelas förarna på förarmötet eller via skriftligt PM.

19.7.2 Protest mot resultatlistan

MX

Protest mot slutresultat ska lämnas skriftligt och åtföljas av protestavgift inom 30 minuter efter det att resultatlistan är anslagen.

19.8 Prisutdelning

MX

En preliminär prisutdelning med överlämnande av hederspriser ska äga rum omedelbart efter sista heatets slut. Definitiv prisutdelning, utlämnande av maskinunderhåll och resultatlista får inte ske förrän protesttiden, enligt 19.7.2, utgått.

20. BILAGA M – MINICROSS

MX

Minicross (tidigare benämnd Fiddy) har varit Svemo godkänd gren sedan 2010. Sedan 2014 finns också en särskild Minicrosslicens. Motocrossektionen har huvudansvaret för regelverk och säkerhet och till sin hjälp 2st adjungerade ledamöter.

Vad är Minicross?

 • Luftkylda 4-takts maskiner med max 4 ventiler och max 200cc (enligt internationella regler)
 • Förgasarmotorer med öppen ram med hängande motor. (Undantag kan vissas för Honda CRF110=
 • Hjulstorlek: Fram 14 tum, Bak 12 tum

Vem får delta i Minicross?

 • Förare över 12 år som innehar antingen en Minicrosslicens eller Motocrosslicens i någon av klasserna: Elit, Senior, Junior, Ungdom eller Bredd kan delta i tävlingar.
 • Förare med någon av Svemo årslicens kan delta vid träningar.
 • Förare som önskar ta Minicrosslicens behöver vara registrerad i en Svemoansluten förening och kan därefter lösa licensen i Svemo-TA.

Upplägg?

 • Tävlingar kan genomföras enbart med Minicrossklasser eller samarrangeras med Motocrosstävlingar (samkörning med Motocrossklasser sker endast vid träning.)
 • Anmälan sker genom Svemo-TA och förarna kan boka fasta startnummer genom Svemo-TA. För information om RM-regler och tävlingar, se svemo.se

Förtydligande

Föreningar ombeds att bereda körmöjlighet på banor besiktade för Motocross och förare med Minicrosslicens har samma försäkringsskydd som övriga licensierade förare inom Svemo som kör på godkända banor. Minicrossförare föreslås träna tillsammans med 65cc-85cc Guldhjälm/Ungdom.

Svemo Motocrossektion ser mycket positivt på att Minicross får ett tydligt erkännande inom förbundet och föreslår arrangörer att bjuda in Minicross i samband med planerade motocrosstävlingar.

21. BILAGA N – REGLER FÖR ENKLARE TÄVLING

MX

21.1 ALLMÄNT

MX

21.1.1

MX

En enklare form av motocrosstävling.

Ett särskilt upplägg finns för enklare tävling, som genomförs i deltävlingssystem, i samarbete mellan flera klubbar. Se särskilt reglemente

21.1.2

MX

Guldhjälmstävlingar kan ej genomföras som enklare tävlingar.

21.1.3

MX

Classictävlingar kan endast genomföras som Nationella tävlingar.

21.1.4 Tävlingstillstånd/Tilläggsregler

MX

Under perioden för detta reglemente kan rutinen för tävlingsansökan och tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA och www.svemo.se.

21.1.4.1

MX

Tävlingsansökan sänds via Svemo-TA till respektive distrikt för godkännande.

21.1.4.2

MX

Distriktet bekräftar detta i Svemo-TA.

21.1.4.3

MX

Betalning av tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA.

21.1.4.5

MX

Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport genom Svemo-TA till Svemo kansli senast 5 dagar efter tävlingen.

21.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV

MX

21.2.1

MX

Följande Motocrosslicenser gäller:
• Baslicens
• Bredd, Junior, Senior och Elitlicens
• Ungdomslicens
• Tillfällig licens för enklare tävling

21.3 KLASSINDELNING/MASKINER

MX

21.3.1

MX

Alternativa klassindelningar kan förekomma, så som åldersindelning, tidigare uppnådda resultat osv. Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR (tilläggsreglerna) och SR Motocross. Quadklasser undantas från ovanstående regel där olika licensklasser får samköras efter dialog med adjungerad för Quad och Motocrossektionen.

21.4 ANMÄLNINGAR

MX

21.4.1

MX

Anmälan sker enligt inbjudan och TR, observera §21.9.6 i detta reglemente.

21.5 STARTNUMMER

MX

21.5.1

MX

Startnummer tilldelas av arrangören.

21.6 TRÄNING

MX

21.6.1

MX

Förarna ska ges möjlighet till minst ett träningspass på 20 minuter, inkluderat startträning.

21.6.2

MX

Maximalt 60 förare får träna samtidigt, eller det antal banlicensen anger.

21.7 PLACERING PÅ STARTGRINDEN

MX

21.7.1

MX

Enligt TR.

21.7.2

MX

Vald plats på grinden måste hållas.

21.8 KVALIFICERING & TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

21.8.1

MX

Kvalificeringstävling genomförs enligt TR.

21.8.2

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard.

21.8.3

MX

Antal heat/klass enligt TR.

21.8.4

MX

Max antal startande per heat:
Solo (regleras i för banan gällande banlicens)
Ungdom (max 30 förare)
Quad/Sidvagn (max 20 ekipage, regleras i för banan gällande banlicens)

21.9 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

21.9.1

MX

Endast ett tävlingstillstånd för enklare tävling per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

21.9.1.1

MX

Enklare tävling kan ej arrangeras vid samma tillfälle som Nationell och/eller Internationell tävling.

21.9.2

MX

Enklare tävling kan ej genomföras i deltävlings-system eller klubblagserie.

21.9.3

MX

Svemo Motocrossektion utser Supervisor/Jury samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär, som ska ha Supervisor/Jury närvarande. Supervisorarvode och ersättning regleras i NT och betalas av respektive arrangör.

21.9.4

MX

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt SR Motocross och NT, detta gäller även biträdande tävlingsledare i de fall person tilldelas detta uppdrag på tävling.

21.9.5

MX

Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. (Ingen rätt att vädja)

21.9.6

MX

Enklare tävling är begränsad till maximalt 90st förare.

21.9.7

MX

Efter tävling arkiveras en förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, klubb, personnummer samt typ av licens.

Samtliga resultat ska ladda upp och publiceras genom Svemo TA.

21.10 ARRANGÖRSANSVAR

MX

21.10.1

MX

Arrangör ansvara för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande SR i Motocross.

Följande gäller sjukvårdsberedskap vid enklare tävling, enligt bilaga A) SR Motocross

Enklare tävling är en förenklad tävlingsform som är framtagen för att främja motocross intresserade att utöva denna sport på en låg nivå. Aktiva med inriktning på en högre tävlingsnivå hänvisas till Nationell tävlingsverksamhet.

22. Bilaga O – Regler för Enklare tävling (4-klubbars)

MX

22.1 Allmänt

MX

22.1.1

MX

En enklare form av motocrosstävling.

22.1.2

MX

Guldhjälmsklassen kan ingå i tävlingsformatet, (4-klubbars)

22.1.4 Tävlingstillstånd/Tilläggsregler

MX

Under perioden för detta reglemente kan rutinen för tävlingsansökan och tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA och www.svemo.se.

22.1.4.1

MX

Tävlingsansökan sänds via Svemo-TA till respektive distrikt för godkännande.
(Innan tävlingsansökan gör i Svemo TA av respektive arrangör, ska en gemensam tilläggsregel som gäller för samtliga deltävlingar (se nationell mall för tilläggsregler), viktigt är att tävlingsdatum, förtydligande att sjukvårdsberedskapen för enklare tävling gäller enligt bilaga till SR Motocross, klassindelning, preliminär tidsplan, detaljer om tävlingarna ska genomföras om deltävlingssystem/serie samt ansvariga ledare/kontaktpersoner för respektive klubb/deltävling finns noterat.

22.1.4.2

MX

Distriktet bekräftar detta i Svemo-TA.

22.1.4.3

MX

Betalning av tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA.

22.1.4.5

MX

Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport genom Svemo-TA till Svemo kansli senast 5 dagar efter tävlingen.

22.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV

MX

22.2.1

MX

Följande Motocrosslicenser gäller:
Guldhjälmslicens

• Baslicens

• Bredd, Junior, Senior och Elitlicens

• Ungdomslicens

• Tillfällig licens för enklare tävling

• Classiclicensen

22.2.2

MX

Förare ska ha sin licens utställd på någon av klubbarna inom respektive samarbetsgrupp av klubbar (2-4st)

22.3 KLASSINDELNING/MASKINER

MX

22.3.1

MX

Alternativa klassindelningar kan förekomma, så som åldersindelning, tidigare uppnådda resultat osv. Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR (tilläggsreglerna) och SR Motocross. Quadklasser undantas från ovanstående regel där olika licensklasser får samköras efter dialog med adjungerad för Quad och Motocrossektionen.

22.4 ANMÄLNINGAR

MX

22.4.1

MX

Anmälan sker enligt inbjudan och TR, observera §21.9.6 i detta reglemente.
Anmälan till tävlingen ska ske genom Svemo TA. Maximalt 300 kr får uttas i anmälningsavgift per förare per tävling och tävlingsdag.

22.5 STARTNUMMER

MX

22.5.1

MX

Vid tävlingsformatet, 4-klubbars, används nationella startnummerklasser.

22.6 TRÄNING

MX

22.6.1

MX

Förarna ska ges möjlighet till minst ett träningspass på 20 minuter, inkluderat startträning.

22.6.2

MX

Maximalt 60 förare får träna samtidigt, eller det antal banlicensen anger.

22.7 PLACERING PÅ STARTGRINDEN

MX

22.7.1

MX

Enligt TR.

22.7.2

MX

Vald plats på grinden måste hållas.

22.8 KVALIFICERING & TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

22.8.1

MX

Kvalificeringstävling genomförs enligt TR.

22.8.2

MX

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard.

22.8.3

MX

Antal heat/klass enligt TR.

22.8.4

MX

Max antal startande per heat:
Solo (regleras i för banan gällande banlicens)
Ungdom (max 30 förare)
Guldhjälm (max 20 förare) (Guldhjälm och Ungdom får ej samköra i samma heat.) Quad/Sidvagn (max 20 ekipage, regleras i för banan gällande banlicens)

22.9 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

MX

22.9.1

MX

Endast ett tävlingstillstånd för enklare tävling per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

22.9.1.1

MX

Enklare tävling kan ej arrangeras vid samma tillfälle som Nationell och/eller Internationell tävling.

22.9.2

MX

Enklare tävling kan ej genomföras i deltävlings-system eller klubblagserie.

22.9.3

MX

Svemo Motocrossektion utser Supervisor/Jury samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär, som ska ha Supervisor/Jury närvarande. Supervisorarvode och ersättning regleras i NT och betalas av respektive arrangör.

22.9.4

MX

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt SR Motocross och NT, detta gäller även biträdande tävlingsledare i de fall person tilldelas detta uppdrag på tävling.

22.9.5

MX

Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. (Ingen rätt att vädja)

22.9.6

MX

Vid tävlingsformatet, 4-klubbars tillåts maximalt 120 förare delta i tävlingen.

22.9.7

MX

Efter tävling arkiveras en förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, klubb, personnummer samt typ av licens.
Samtliga resultat ska ladda upp och publiceras genom Svemo TA

22.10 ARRANGÖRSANSVAR

MX

Upplägget har tagits emot väl av klubbarna och flertalet klubbar är intresserade av detta upplägg. Detta öppnar upp för att de ska komma in i tävlingsverksamheten och detta gynnar både klubbar och sporten. Detta är ett upplägg som är till fördel för många förare och klubbar och förbundet, som kommer att gynnas. Detta är ett sätt komma igång igen med tävlingsverksamheten. Enklare tävling är en förenklad tävlingsform som är framtagen för att främja motocross intresserade att utöva denna sport på en låg nivå. Aktiva med inriktning på en högre tävlingsnivå hänvisas till Nationell tävlingsverksamhet.

22.10.1

MX

Arrangör ansvara för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande SR i Motocross.

Följande gäller sjukvårdsberedskap vid enklare tävling, enligt bilaga A) SR Motocross

23. BILAGA P – KLUBBTÄVLING

MX

Reger för klubbtävling, se NT Bilaga C

1. ALLMÄNT

Detta specialreglemente gäller både vid träning och tävling om inget annat anges. (Specifika regler för träning anges även i kapitel 7)
Tävlingar med förare som har motocrosslicens och motorcyklar utrustade enligt Svemo Nationella Tävlingsreglemente (I denna bok benämnt NT) och Svemo Specialreglemente Motocross (I denna bok benämnt SR), ska arrangeras och marknadsföras som:
1. Motocross
2. Supercross/Stadioncross (se särskilt reglemente)
3. Sprint Motocross (se särskilt reglemente)
4. Klubbtävling (se särskilt reglemente)
5. Minicross (F.d fiddy, se särskilt reglemente)
All verksamhet ska bedrivas inom gällande reglemente och på godkända banor.

1.1 Definition Motocross

Motorcykeltävling som arrangeras enligt Svemo Specialreglemente för motocross. Tävlingen ska utformas så:

 • Att riskmomenten minimeras.
 • Att lustupplevelsen maximeras.
 • Att förare och funktionärer gärna kommer tillbaka.
1.1.1 Tävlingsformer

En motocrosstävling kan arrangeras för solo-, sidvagns- och/eller quadmotorcyklar:

1.1.1.1

Som ett heat.

1.1.1.2

Med kvalificeringsheat och final.

1.1.1.3

Med flera likvärdiga heat där det sammanlagda resultatet är avgörande för förarnas placering i resultatlistan.

1.1.1.4

Nationell,- eller internationell tävling (oavsett licens/maskinklass) som genomförs som cup eller serie, får genomföras i maximalt 8 deltävlingar. Respektive distrikts motocrosskommitté kan göra avsteg från denna regel om de anser att en cup/serie skall ha fler eller färre deltävlingar.
GH Entréavgift får ej upptagas vid Guldhjälmstävlingar (Motocrossektionen kan besluta att undanta statustävlingar som SM, JSM, USM etc från denna regel).
GH Guldhjälmstävlingar får endast genomföras som enskilda tävlingar, ej som cup/serie.

1.2 Supervisor/Jury
1.2.1

Svemo Motocrossektion

 • Utser Supervisor/Jury till mästerskapstävlingar (SM, JSM, USM) samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär/status, som ska ha Supervisor/Jury närvarande.
  Respektive distrikts motocrosskommitté
 • Utser Supervisor för övriga tävlingar inom sitt distrikt och skickar detta till Motocrossektionen för godkännande.
  Respektive arrangör
 • Står för arvodet och ersättningen till Supervisor/Jury. Nivån på ersättningen regleras i Svemo SPAR.
1.2.2

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protester avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. (Ingen rätt att vädja)

1.2.3 Ålder

Supervisor och tävlingsledare och biträdande tävlingsledare kan tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 69 år uppnås.
A) Befintliga licenserade tävlingsledare som fyller 69 år någon gång under aktuellt 3-årsintervall, behåller sin tävlingsledarlicens, därefter sker en nedklassning till tävlingsfunktionär.
B) För tävlingsledare som vill nyutbilda sig gäller att maxåldern 69 år får uppfyllas senast under det 3:e året under aktuell licensperiod. Motocrossektionen kan tillåta undantag från regeln, ansökan för supervisor eller tävlingsledare sänds via respektive distrikts motocrosskommitté för utlåtande.

1.2.4 Återrapport

Varje supervisor ansvarar för att i tävlingsrapporten i Svemo TA rapportera de skador som inträffar på tävling samt att informera om delar av tävlingen som inte följt gällande regler samt att vidta de åtgärder som kan krävas. Supervisor kan ha behörighet att tillfälligt stänga av förare som ådrar sig skador på en tävling.

1.3 Doping och alkohol

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO). Se även NT.

1.4 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplinnämnd inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplinnämndens beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

1.5 Tillstånd
1.5.1

Tävlingar för barn med Guldhjälmslicens kan endast arrangeras som nationell tävling GH alternativt klubbtävling, dock ska alltid SR Motocross följas gällande klassindelning, ålder, säkerhet etc. Motocrossektionen kan efter ansökan från aktuellt distrikts motocrosskommittee besluta om att godkänna att Guldhjälmstävling arrangeras utan Supervisor eller som enklare tävling. (Tävlingsledare ska då läggas in som Supervisor och ansvarar för att tävlingsrapporten skrivs.)

1.5.2

Nationell och/eller Internationell tävling kan ej samarrangeras med enklare tävling.

1.5.3

Tävlingstillståndet gäller först när:

 • Grundkraven enligt NT uppfyllts.
 • När respektive distrikts motocrosskommitté godkänt tävlingen. (Gäller ej internationella tävlingar och statustävlingar inom motocrossektionens ansvar)
 • När tillståndsavgift erlagts till Svemo via Svemo-TA
 • När tävlingens tilläggsregler (TR) är inlagda i Svemo-TA.
 • När Supervisor/Jury godkänt TR.
1.5.4

Vid serie eller cup räknas varje deltävling med delresultat som avslutad och ett tävlingstillfälle. Det krävs ett (1) tävlingstillstånd per deltävling.

1.5.5 Tillståndsavgifter

Nivån för avgiften anges i NT och i övrigt gäller följande för Motocrosstävlingar:
a) Tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA för varje tävling Guldhjälm, Nationell/Internationell, Enklare tävling eller Klubbtävling som genomförs enskilt, utan samband med annan tävling.
b) Vid samkörning av Guldhjälm och Nationell tävling faktureras tävlingsavgift av Svemo endast för den nationella tävlingen.
c) Genomförs tävling med separat träning dagen före, måste träningen och anmälan till denna administreras i Svemo-TA på ett särskilt tillstånd. Där tillståndsstatus ”Träningsläger” väljs.

1.5.6

Arrangör som önskar benämna sin tävling, cup eller serie med ett namn som
kan förknippas med riksmästerskap, svenskt mästerskap, championship etc
kräver särskilt godkännande av Svemo Motocrossektion, efter ansökan från
aktuellt distrikts motocrosskommitte.

1.6 Deltagande i träning/tävling
1.6.1 Svenska förare

a) Svemo nationell/internationell licens gäller för:

 • träning på godkända banor hos Nationsförbund och som är medlem i FIM/FIM Europe. (Särskilda undantag kan förekomma)
 • träning/tävling inom Norden
 • tävlingar registrerade hos Nationsförbund eller FIM Europe Open Calendar (med EMN). (Särskilda undantag kan förekomma)

För deltagande i FIM internationell mästerskapstävling med IMN, krävs särskild VM/EM-licens.

b) Klubblicens, Baslicens och Guldhjälmslicens gäller endast i Sverige.
c) Föraren som innehar för året giltig Svemolicens tillåts träna på godkända motocrossbanor med giltig Svemo banlicens. (Se kapitel 7 i detta SR och försäkringsvillkor för detaljer)

1.6.2 Övriga nordiska förare

För tävling/träning i Sverige gäller respektive FMN:s (aktuellt nationsförbund) licensregler. Godkännande och giltigt försäkringsskydd krävs från förarens nationsförbund för deltagande i tävlingar i Sverige, med följande tillägg.
a) Förare under 12 år med licens för annat nationsförbund än Svemo, får inte delta i Svenska tävlingar oavsett tävlingens karaktär, status eller geografisk placering i Sverige.
b) Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år får deltagande ske, endast i Ungdoms-klass i tävlingar godkända av Svemo och förare ska inneha motsvarande Ungdomslicens i sitt nationsförbund.

2. FÖRARE OCH PASSAGERARE
2.1 Allmänt

För att köpa en Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare/passagerare och vårdnadshavare ska vid all träning och tävling:

 • Tillse att föraren och motorcykeln uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
 • Följa tävlingsledarens anvisningar.
 • Uppträda som sportsman såväl före, under som efter träning/tävling och följa de sportsliga lagar som gäller för träning/tävling med mc, snöskoter och båt inom Sverige. (Se NT)
2.1.3

Classictävlingar kan endast genomföras som Nationella tävlingar.

2.2 Särskilda bestämmelser för förare som ej fyllt 18 år
2.2.1 Vårdnadshavare
 • Vid tävling och träning ska förare som ej fyllt 18 år vara åtföljd av vårdnadshavare eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe.
 • Vårdnadshavaren får vara funktionär alternativt säkerhetsvakt, under tiden de/det barn man har ansvar för, inte kör på banan.
 • Vårdnadshavaren ska vara medlem i Svemoansluten klubb och vara inskriven i föreningens medlemsregister i IdrottOnline samt känna till Specialreglementet för motocross och NT.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att förarens maskin och personliga utrustning följer de regler som anges i detta reglemente och NT.
 • Vårdnadshavaren ska följa gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott mot dessa ovannämnda regler kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. (se separata regelverk för detta)
 • Förälder (motsvarande) kan överlåta vårdnadshavaransvaret. Ersättaren får inte åta sig uppdrag för fler än en förare utöver sitt/sina egna.
2.2.2

Förare, mekaniker, lagledare, vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter
arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling.
Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan
så länge det finns förare kvar på den.

2.3 Klasstillhörighet

a) Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i följande licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, Ungdom, Guldhjälm, Bas, Classic och Klubblicens.
b) När tillfällig eller helårslicens utfärdas ska föraren ha deltagit i en teoretisk regelgenomgång samt ha genomgått förarprov. (Inget förarprov krävs för Klubblicens.) Teoretisk regelgenomgång/licensutbildning och förarprov/uppkörning registreras därefter i IUP och är giltig i 5 år.
c) Förare som innehaft helårslicens (tävlingslicens) i motocross, under de senaste 5 åren, behöver ej avlägga förarprov oavsett vilken motocrosslicens som uttas, dock krävs licensutbildning/ uppkörning vid uppklassning från Klubblicens.
d) Oavsett tidigare eller nuvarande licensinnehav i annan gren, krävs fr.o.m. år 2021 genomförd licensutbildning och godkänd uppkörning i Motocross för att kunna ta ut en Motocrosslicens.
e) Om föraren betalt licens i december är den giltig från betaldatum för de klasser som finns angiven på licensen, för nästkommande år. (I praktiken innebär detta att en förare som är 11 år innevarande år, köper en Ungdomslicens 1 december kan då börja tävla i Ungdomsklassen före årsskiftet.)

2.4 Regler för förarprov/licensutbildning
2.4.1 Allmänt

Uppkörning/licensutbildning i Motocross kan administreras av respektive distrikts Motorsportförbunds motocrosskommitté.

2.4.2 Förarlicensutbildning

Nedanstående personer får hålla i förarlicensutbildning i Motocross. Se under respektive grupp för närmare detaljer. (Personerna har behörighet att registrera utbildning i IUP, att förare godkänts vid teoriutbildning och uppkörning.)
a) Klubbens tränare
(Person med tränarlicens, Nivå 1 eller Nivå 2 Motocross)
Tränaren får endast genomföra licensutbildning för medlemmar i sin egen klubb. Tränaren får genomföra licensutbildningen endast för förare fr.o.m. det kalenderår de fyller 12 år och äldre.
För kontaktuppgifter till tränaren kontakta den förening du tillhör.

b) Barnledare
(Person med Barnledarlicens)
Barnledaren genomför Guldhjälmsutbildningen för barn upp till 12 år. Barnledare kan godkänna ungdomslicens (registrera godkänd utbildning i IUP) för förare som påbörjat men ej slutfört sin Guldhjälmsutbildning under det kalenderåret föraren fyller 13 år. Barnledare får genomföra Guldhjälmsutbildningar endast för medlemmar i den klubb där barnledaren har ett registrerat medlemskap i IdrottOnline och endast på bana där det finns en gällande banlicens i Motocross. För kontaktuppgifter till barnledaren kontakta den förening du tillhör.

c) Tävlingsledare
(Person med tävlingsledarlicens i Motocross)
Tävlingsledare får genomföra licensutbildning för medlemmar i valfri Svemo-klubb. Tävlingsledaren genomför licensutbildningen för förare fr.o.m. det kalenderår de fyller 12 år eller äldre förare. För kontaktuppgifter till klubbens tävlingsledare kontakta den förening du tillhör.

2.5 Licens, tävlingsformer och maskinklasser

Allmänt
GH Licens krävs för deltagande i tävling (träning), där olika licenser finns för olika
tävlingsformer och åldersgrupper.
En motocrosstävling kan arrangeras för solo- sidvagns- eller quadmotorcyklar,
Tävlingslicens som gäller för hela året eller tillfällig (för en tävling) ska kunna uppvisas
vid deltagande i motocrosstävling. För Guldhjälms förare ska även vårdnadshavarlicens
uppvisas.

Sammanställning
Under de kommande sidorna i detta reglemente presenteras detaljbeskrivningar för
följande licensgrupper:

 • Guldhjälmslicens
 • Ungdomslicens
 • Junior-, Senior-, Elitlicens samt Quad och Sidvagn
 • Classiclicens
 • Breddlicens
 • Baslicens
 • Klubblicens
 • Prova på licens (Träning)
 • Tillfällig licens

Under varje kategori ges detaljer inom följande område:

 • Licenser och åldersgrupper
 • Ändring av licenstillhörighet
 • Maskinklasser och åldersgrupper
 • Samkörning av klasser
2.6 Särskilda bestämmelser Guldhjälmslicens

Guldhjälmstävlingar är avsedda för nedanstående förare:
a) 50cc: fr.o.m. det kalenderår de fyller 7 år, t.o.m. det kalenderår föraren fyller 11 år
65cc, 85cc: fr.o.m. det kalenderår de fyller 8 år, t.o.m. det kalenderår föraren fyller 11 år

2.6.1 Licenser

Guldhjälmslicensen utfärdas när Svemo licensierad Barnledare från förarens klubb slutför Guldhjälmsutbildningen för förare och vårdnadshavare.
a) Fr.o.m. det kalenderår en förare fyller 12 eller 13 år kan föraren erhålla Guldhjälmslicens endast genom dispens där särskilda kriterier uppfylls. Ansökan ska styrkas av klubbens barnledare/tränare eller ordförande. (se svemo.se för mer information)
b) Guldhjälmslicens kan utfärdas för tjejer t.o.m. hela det kalenderår föraren fyller 15 år, efter särskild ansökan till Svemo-licensavdelning. Ansökan ska vara underskriven av klubbens barnledare eller Tränare Motocross Nivå 1 eller Nivå 2.
c) Guldhjälmslicensen gäller endast i Sverige.
d ) Guldhjälmslicensierad förare tillåts delta i:
Nationella tävlingar (Guldhjälmstävlingar) samt klubbtävlingar i Sverige i förening(ar) som föraren är registrerad medlem för i IdrottOnline. Klubblicens gäller ej för deltagande i Guldhjälmstävlingar.
e) Guldhjälmsutbildad vårdnadshavare får vistas inom området enligt tävlingsledarens anvisningar. Största hänsyn måste tas till andra tävlande. Guldhjälmsutbildad vårdnadshavare kan ha ansvar för samtliga egna barn. En Guldhjälmsutbildad vårdnadshavare kan ta på sig vårdnadshavaransvar för någon annans barn dock max 1 barn utöver det/de egna.

2.6.2 Ändring av licenstillhörighet

För förare som innehar guldhjälmslicens, sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. För förare med guldhjälmslicens krävs ingen ny uppkörning för Ungdomslicens. Föraren kan dock välja att fortsätta att tävla med Guldhjälmslicens det kalenderår föraren fyller 12 år (se §2.6 för detaljer) gäller ej tjejer. (Vissa undantag finns).
Har föraren påbörjat Guldhjälmsutbildningen men ej slutfört denna skall föraren genomföra något av följande:
1: Slutföra Guldhjälmsutbildningen
2: Genomföra förarprov (licensuppkörning) enligt SR Motocross.

Uppklassning till Ungdomslicens:
Förare kan klassa upp sig till Ungdom max en gång per säsong. Tillfällig Ungdomslicens räknas inte som licensuppklassning. Uppklassning för förare under 12 år sker endast i undantagsfall efter särskild prövning av Motocrossektionen.

Nedklassning till Guldhjälmslicens:
Dock har förare möjlighet att klassa ner sig från Ungdom till Guldhjälm under pågående säsong, se svemo.se för detaljer.
Vid nedklassning av licens förbrukas eventuell licensavgift och ingen återbetalning sker. Förare kan klassa ner sig till Guldhjälm max en gång per säsong. Förare med Ungdomslicens kan ej ta tillfällig licens i Guldhjälm. (Fler detaljer och grundkrav för tillfällig licens se § 2.14)
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling.

Nedklassning till Guldhjälmslicens (tjejer):
Tjejer kan t.o.m. det året de fyller 15 år, begära nedklassning till Guldhjälmslicens. Detta görs på särskild blankett och intygas av förarens klubb samt klubbens barnledare alternativt licensierad Motocrosstränare Nivå 1 och Nivå 2. Blankett finns att hämta på www. svemo.se. Handläggningstid max 2 veckor.
Förare har möjlighet att klassa upp från Guldhjälm till Ungdom under pågående säsong, detta sker genom Svemo TA

Förare kan klass ner sig till Guldhjälm max en gång per säsong och under samma säsong återgå till Ungdoms, inga andra upp-nedklassningar är tillåtna.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas.
Vid nedklassning av licens förbrukas eventuell licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.6.3 Maskinklasser och åldersgrupper

För detaljer om klassindelning se kapitel 3 ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente.
Guldhjälmsförare tillåts att delta endast i (1) en maskinklass under en och samma tävling/tävlingstillstånd.
Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari och det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen kan guldhjälmslicens erhållas.
Klasser och ålder för Guldhjälmslicensierade förare:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
50cc (2-takt)
alt. 2 kW/3200
* – 11 år* – 11 år7 – 11 år (12 år, se §2.6)
65cc (2-takt)* – 11 år* – 11 år8 – 11 år (12 år)
85cc (2-takt)* – 11 år7 – 11 år8 – 11 år (12 år)
150cc (4-takt)* – 11 år8 – 11 år9 – 11 år (12 år)
Quad (max 100cc)*** – 11 år* – 11 år7 – 11 år (12 år)

Nedanstående tabell, gäller för tjejer.

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
50cc (2-takt)
alt. 2kW/3200
* – 15 år* – 12 år7 – 12 år
65cc (2-takt) * – 15 år * – 15 år8 – 15 år
85cc (2-takt) * – 15 år 7 – 15 år8 – 15 år
150cc (4-takt) * – 15 år 8 – 15 år9 – 15 år
Quad (max 100cc)* – 15 år * – 15 år7 – 15 år

*Guldhjälmslicens kan erhållas när, nedanstående uppfylls och delarna registrerats i IUP,
intygas av Barnledaren.

 • Grundkraven om 3 månaders utbildningstid är genomförd
 • Föraren och vårdnadshavare uppfyller kraven för Guldhjälmslicens.

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

2.6.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält

2.7 Särskilda bestämmelser Ungdomslicens
2.7.1 Licenser

Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år och t.o.m det år föraren fyller 16 år.
Förare som godkänts vid Guldhjälmsutbildning, men ej tagit ut Guldhjälmslicens, kan godkännas för Ungdomslicens om delarna för Guldhjälmslicensen registrerats i IUP.
Ungdomslicensierade förare tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar i förening(ar) som föraren är registrerad medlem för i IdrottOnline.
 • Enklare, nationella och internationella tävlingar i Sverige
 • För förare som under året fyller lägst 12 år och önskar delta i träning utanför Sverige
  gäller: Se SR § 1.6.1
 • För mästerskapstävlingar, se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.

I tävlingars tilläggsregler (TR) kan det göras alternativ åldersindelning om arrangör så önskar inom åldrarna 12 till 16 år. Förare med Ungdomslicens äger rätt att tävla i såväl 65U, 85U som i 125 U17, under förutsättning att åldern uppfylls enligt detta reglemente. Att tävla i flera klasser vid samma arrangemang under samma tävlingsdag är ej tillåtet. Förare med Juniorlicens (15 – 17 år) tillåts delta i Ungdomsklassen 125, U17 och MX2 J19.

2.7.2 Ändring av licenstillhörighet

Uppklassning till Ungdomslicens

Automatiskt uppklassning till Ungdomslicens sker till det kalenderår föraren fyller 12 år. Förare kan ansöka om dispens för Ungdomslicens fr.o.m. det kalenderår denne fyller 11 år. Beslut på dispenser tas av Motocrossektionen.

Övriga licensförändringar

Förare kan klassa ner sig till Guldhjälm eller klassa upp sig till annan licens max en gång per säsong. Återklassning till Ungdom får ske max en gång per säsong.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling.

Tillfälliga licenser

Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas. Förare med Ungdomslicens kan dock ej ta tillfällig Guldhjälmlicens. Förare kan klassa ner sig från Ungdomslicens till Guldhjälmslicens, förutsatt att föraren innehar reglementsenlig ålder för Guldhjälm.

Uppklassning till Juniorlicens

Ungdomslicenserad förare kan klassa upp sig till Juniorlicens alternativt ta ut tillfällig licens (obegränsat antal) under förutsättning att lägsta ålder för juniorlicens uppfylls. Förare får efter uppklassning alternativt uttag av tillfällig juniorlicens klassa ner sig till ungdom under samma säsong eller till kommande säsong. (För SM, JSM krävs helårslicens)

2.7.3 Maskinklasser och åldersgrupper

För detaljer om klassindelning se (kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle) i detta reglemente. Ungdomstävlingar är avsedda för förare som innehar giltig ungdomslicens med maskiner tillhörande någon av följande maskinklasser: 65cc, 85cc, 125cc och/eller MX2 klassen. Förare tillåts att delta endast i (1) en maskinklass under en och samma tävling/tävlingstillstånd. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
a) Följande gäller för förare med Ungdomslicens:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
65cc12 år11 – 12 år12 år
85cc12 – 15 år*11 – 16 år12 – 16 år*
125cc13 – 16 år12 – 16 år13 – 16 år
150cc12 – 15 år*11 – 16 år12 – 16 år*
Quad (2-takt, 1 cyl max 250cc, 2-takt, 2 cyl max 350cc, 4-takt, 2 cyl max 400cc)**12 – 15 år*11 – 16 år12 – 15 år*

(*) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

b) Tävlingsarrngörer uppmanas att om möjligt göra alternativa ålders indelningar för att främja barn och ungdomars olika förutsättningar  (t.ex. 12-14, 14-16) osv.

c) Följande gäller för 65/85cc Rookie
Klass för mindre rutinerade förare, ett ”mellansteg” från Guldhjälm och till Ungdom + tjejer som idag kör Guldhjälms t.o.m. 15 år.

Rookieklasserna följer i grunden Guldhjälmsreglerna så som:
– inga Cuper/serier, endast enskilda tävlingar, max 500kr i anm.avg., inget tidskval
– samma priser för samtliga förare, t.ex. Max 30 startande (20st vid samkörning med GH)
– Särräkning vid samkörning med Guldhjälm.

Tävlingsledare har rätt att efter träning, flytta förare från Rookie till ordinarie ungdomsklass.*


d) Följande gäller för:
125 U17
Maskin: 125cc (endast 2 takt)
Ålder: 13-17 år (åldern ska uppfyllas under aktuell säsong)
Licens: Ungdom eller Juniorlicens
Antal startande: max 30 förare på grind.*
* (Undantag USM 125cc då gäller max 40 startande) Förtydligande: 144cc (2-takt) ingår ej i 125cc-klassen
Maskin på 100-250cc 2-takt ingår generellt även i MX2-klassen
c) Följande gäller för MX2 U17
Maskin/ålder/licens:
125cc 2-takt / 13-17 år / Ungdoms eller Juniorlicens **
144cc 2-takt / 15-17år / Ungdom eller Juniorlicens**
250cc 4-takt / 15-17 år / Ungdom eller Juniorlicens **
250cc 2 takt / 15-17 år / Junior licens **
** (Dessa förarklasser får samköras/ max 30 förare på grind.)

2.7.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.8 Särskilda bestämmelser Junior-, Senior-, Elitlicens samt Quad och Sidvagn
2.8.1 Licenser

Senior och Elitlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 16 år och t o m det år föraren fyller 64 år.

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Särskilda undantag för kvinnliga förare:
(*) För förare som fyller 14 år under kalenderåret och önskar delta i SM MX-Women krävs juniorlicens efter särskilt godkännande av Motocrossektionen. Kvinnliga förare lägst 15 år som godkänts vid Guldhjälmsutbildning kan godkännas för Ungdomslicens alternativt Juniorlicens.
a) Förare licenserade med Junior-, Senior-, Elitlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar i förening(ar) som föraren är registrerad medlem hos i IdrottOnline.
 • Enklare, nationella och internationella tävlingar i Sverige
 • För deltagande i träning utanför Sverige, Se § 1.6.1.
 • För mästerskaps-, och statustävlingar, se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör
2.8.1.1 Regler för Elitlicens/Starttillstånd

a) Förare som under året kvalificerar sig till final i SM Solo (MX1 eller MX2) och får minst en registrering/passage i varvräkningen under ett finalheat klassas omgående upp till Elitlicens och ingen nedklassning till lägre licensklass kan göras under aktuellt kalenderår.

b) Förare som under en 2 års period erhållit VM/EM-poäng (topp 20 placering) i nedanstående mästerskap, ges behörighet för elitlicens kommande säsong:

 • VM & EM (Open) & EM (125cc, 250cc, 2T, Open)

c) Sverige Cup Open

Junior eller Seniorlicensierade förare som under kalenderåret placerar sig bland de 5 främsta i totalställning för Sverige Cup Open (både Junior-, och Seniorlicens inräknat) klassas för kommande säsong upp till Elitlicens.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för MX1 (17år) respektive MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår.
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

Om någon förare av de 5 främst placerade förarna redan klassat upp sig till Elitlicens går turordningen vidare till den 6:e osv.

d) JSM Open

Förare med Juniorlicens eller seniorlicens som placerar bland de 5 främsta i totalställningen i JSM Open efter avslutad serie klassas automatiskt upp till Elitförare nästkommande år. Förare måste tagit minst 1 poäng. Om någon förare av de 5 främst placerade förarna med juniorlicens eller seniorlicens redan klassat upp sig till Elitlicens går turordningen vidare till den 6:e osv.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

e) JSM MX2 J19

Förare med Juniorlicens som placerar bland de 3 främsta i totalställningen i JSM MX2 J19 efter avslutad serie klassas automatiskt upp till Elitförare nästkommande år. Om någon förare av de 3 främst placerade förarna med juniorlicens redan klassat upp sig från juniorlicens till Elitlicens går turordningen vidare till den 4:e osv.

Förare kan begära uppklassning direkt efter avslutad serie.

Förare som väljer att istället ta ut elitlicensen under innevarande säsong:

 • Måste uppfylla minimiålder för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) under aktuellt kalenderår
 • I detta fall påbörjas första året av elitlicensens 2-åriga giltighetstid.

f) Sverige Cup Women

Förare som placerar bland de 3 främsta i totalställningen i Sverige Cup Women får permanent starttillstånd för kommande års SM MX-Women.

2.8.1.1.1 Regler för Wildcard

a) De wildcard en förare erhåller under säsongen kan används aktuell säsong även om föraren erhåller Elitlicens genom totalplacering i Junior-SM eller Sverige Cup för kommande säsong (gäller i de fall JSM/Sverige cup avslutas innan sista deltävlingen i SM Solo aktuell säsong).

b) Förare med totalplaceringen 1-5 i USM 125 U17 under innevarande säsong, tilldelas 1 (ett) wildcard till premiärdeltävlingen i MXSM kommande säsong. (*)

c) Endast de förare som under aktuell säsong uppfyller lägst minimiåldern för SM MX-Women (125cc 14 år, MX2 16 år) kan erhålla wildcard.
Motocrossektionen kan även utse wildcard och/eller tilldela förare permanent starttillstånd i SM MX-Women.

d) Hamnar utländska förare på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person.

2.8.1.1.2 Tilldelning av Wildcard

Wildcard till deltävling i MXSM (MX1,2) erhålls genom placering i Sverige Cup, Junior-SM eller genom särskild tilldelning från Motocrossektionen. Endast de förare som under aktuell säsong uppfyller lägst minimiåldern för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) kan erhålla wildcard.

a) SM-kval (MX1 och MX2)

Utifrån slutresultatet vid respektive tävling tilldelas de främst placerade förarna i respektive maskinklass wildcard till valfri kommande SM-deltävling i den maskinklass Wildcard erhållits.

Antal wildcard utdelas enligt följande:

• Upp till 6 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wildcard i maskinklassen
• Vid 7-12 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wildcard i maskinklassen
• Vid 13-18 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wildcard i maskinklassen
• Vid 19-24 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 4 st wildcard i maskinklassen
• Vid 25-30 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 5 st wildcard i maskinklassen
• Vid 31-36 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 6 st wildcard i maskinklassen
• Vid 37-42 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 7 st wildcard i maskinklassen

b) Sverige Cup Women

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i serien tilldelas de främst placerade med bredd, ungdom, senior eller juniorlicens wildcard till valfri kommande SM-deltävling, enligt följande:

• Upp till 6 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wilcard i klassen
• Vid 7-12 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wilcard i klassen
• Vid 13-18 startande förare med Bredd/Ungdom/Junior Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wilcard i klassen

Hamnar förare med starttillstånd på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person

c) RM 125 Women

De 3 främst placerade förarna i totalställningen i Riksmästerskap 125c erhåller wildcard till valfri tävling i SM MX-Women.

d) JSM Open/MX2 J19

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i Junior-SM tilldelas de främst placerade förarna med juniorlicens i respektive klass (Open/MX2 J19) wildcard till valfri kommande SM-deltävling, i valfri maskinklass.

Antal wildcard utdelas enligt följande

• Upp till 10 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 1 st wildcard i klassen
• Vid 11- 20 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 2 st wildcard i klassen
• Vid 21- 30 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 3 st wildcard i klassen
• Vid 31- 40 startande förare med Junior alt. Seniorlicens, utdelas 4 st wildcard i klassen

Hamnar förare med elitlicens/starttillstånd på Wildcardplats går turordningen vidare till nästkommande person

e)     Nationell tävling

Wildcard kan även erhållas vid särskild uppnådda resultat i utvald nationell tävling.

I samråd med aktuell arrangör anges det i tävlingens tilläggsregler och/eller på svemo.se kriterier och förutsättningar för hur wildcard kommer att utdelas för den aktuella tävlingen.

f) Giltighet för Wildcard

Förare som erhåller ett wildcard gäller som starttillstånd vid SM-tävling. En och samma förare kan erövra flera wildcard under säsongen och avgör själv på vilken/vilka tävlingar dessa ska tas i bruk. Generellt gäller erhållna wildcard endast under aktuell säsong, dock gäller de wildcard som erhålls vid årets avslutande deltävling i JSM och Sverige Cup, endast vid första deltävlingen i MXSM nästkommande säsong. Motocrossektionen kan under året meddela förändrade rutiner gällande giltigheten för wildcard.

g) Samtliga distriktens motocrosskommittéer har möjlighet att utdela följande wildcard:
2st wildcard i klass MX1, 2st wildcard i klass MX2, 1st wildcard i klass MX-Women per SM-deltävling.

2.8.1.2 Krav för behållande av Elitlicens

A) Erhållen elitlicens behålls under förutsättning att föraren kvalat in i MXSM finalheat minst 1 gång under en 2-årsperiod och får minst en registrering/passage i varvräkningen under ett finalheat. Uppnår förare inte kravet ovan under två kalenderår återgår föraren till Senior- respektive Juniorlicens.

B) Samtliga förare som under en 2 års period erhållit VM/EM-poäng (topp 20 placering) i nedanstående mästerskap, ges behörighet för elitlicens kommande säsong:

– VM (MXGP, MX2) & EM (125cc, 250cc, 2T, Open).

2.8.1.3 Uttag av Elitlicens

Förare som uppfyllt resultatkrav (se reglemente för Junior-SM och SM-kval för detaljer) och ålderskrav under pågående säsong kan under säsongen ta ut Elitlicens och kan därmed delta under resterande SM-deltävlingar under säsongen. Detta innebär dock att den totala giltighetstiden kommer att inkludera innevarande kalenderår (tillfällig licens finns ej för Elitklass). Maximal ålder för att erhålla elitlicens är 64 år.

2.8.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som under kalenderåret fyller 22 år flyttas automatiskt upp till Seniorklass. Frivillig nedklassning från Elitlicens till Senior eller Junior är möjlig. Uppklassning kan då endast ske genom att kraven för Elitlicens uppfylls på nytt (gäller ej då nedklassning sker från Elitlicens till Klubblicens under en säsong). Vid önskemål om nedklassning kontaktar föraren koordinatorn för Motocross på Svemo-kansli.
Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen återbetalning sker.

Förare med Junior och Seniorlicens kan klass ner sig till Bredd, Bas, Ungdoms eller klubblicens max en gång per säsong, under förutsättning att ålderskraven uppfylls för aktuell klass. Återklassning till ursprungsklassen får ske max en gång per säsong.

Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder, krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat antal tillfälliga licenser kan uttas. Förare med Juniorlicens kan ej ta tillfällig Ungdomslicens. Förare med Senior eller Elitlicens kan ej ta tillfällig Juniorlicens.

Förare med Junior, Senior eller Elitlicens kan inte ta tillfällig Breddlicens.

2.8.3 Maskinklasser och åldersgrupper

För detaljer om klassindelning se kapitel 3 ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.


a) Följande gäller för förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens

MaskinklassLicensLicensålderTräningsålderTävlingsålder
125 U17*Junior15 – 17 år12 – 17 år 15 – 17 år
MX2 J19 (Inkl. 250cc, 2 och 4 takt)Junior 15 – 19 år 14 – 19 år 15 – 19 år
MX2 (Inkl. 250cc, 2 och 4 takt)Junior 15 – 21 år 14 – 21 år 15 – 21 år
MX1Junior 17 – 21 år 16 – 21 år 17 – 21 år
MX1Senior22 – 64 år 16 år –22 – 64 år
MX2Senior22 – 64 år 14 år –22 – 64 år
MX2Elit16 – 64 år 15 – 64 år 15 – 64 år
MX1Elit17 – 64 år 15 – 64 år15 – 64 år
MX-Women (MXSM)Junior, Senior14 – 64 år (125cc),
16 – 64 år (MX2)
MX-Women (Open)Ungdom, Bredd,
Junior, Senior
14 – 64 år (125cc),
16 – 64 år (MX2)
17 – 64 år (MX1)
Quad**Junior, Senior16 – 64 år 15 år –22 – 64 år
SidvagnJunior, Senior16 – 64 år 15 år –22 – 64 år

b) Följande gäller för MX2 J19:

MaskinMin: 125cc, Max: 250cc 2-takt, 250cc 4-takt
Ålder15 – 19 år
LicensJuniorlicens
Antal startandeMaximalt 40 startande på grind
2.8.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält.

2.9 Särskilda bestämmelser Breddlicens
2.9.1 Licenser

Breddlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 15år och t o m det år föraren fyller 64 år.

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

a) Förare licenserade med breddlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar i förening(ar) som föraren är registrerad medlem hos i IdrottOnline.
 • Enklare, Nationella och Internationella tävlingar i Sverige.
 • Classic-tävlingar.

b) Se SR § 1.6.1
c) Förare licenserade med Breddlicens tillåts ej delta i:

 • Statustävlingar, så som SM, JSM, (Solo och lag) samt SM-kval.
 • Internationella mästerskapstävlingar (för detta krävs lägst Junior alt. Seniorlicens och Internationellt tillägg).
2.9.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som innehar breddlicens kan välja att under innevarande säsong, klassa upp sig
till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Ungdom, Junior, Senior eller
Classic.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder,
krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat
antal tillfälliga licenser kan uttas (Breddlicensierade förare kan ta tillfällig Junior eller
Seniorlicens, dock ej tillfällig ungdomslicens).
Förare med Junior, Senior eller Elitlicens kan inte ta tillfällig Breddlicens.
Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen
återbetalning sker.

2.9.3 Maskinklasser och åldersgrupper

För detaljer om klassindelning se (kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle) i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.


Åldersregler för förare med breddlicens:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
MX117 – 64 år16 – 64 år 17 – 64 år
MX215 – 64 år14 – 64 år 15 – 64 år
Sidvagn15 – 64 år 15 – 64 år 16 – 64 år
Quad**15 – 64 år 15 – 64 år 16 – 64 år

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

2.9.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.10 Särskilda bestämmelser Baslicens
2.10.1 Licenser

Baslicens är en nationell licens och utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för träning och deltagande i enklare motocrosstävling samt klubbtävlingar i Sverige.

2.10.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som innehar baslicens kan välja att under innevarande säsong, klassa upp sig till
någon av de nationella/internationella licensklasserna Ungdom, Junior, Senior, Bredd
eller Classic.
Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen
återbetalning sker.

2.10.3 Maskinklasser och åldersgrupper

För detaljer om klassindelning se kapitel 3 ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
Följande gäller för förare med baslicens:

MaskinklassLicensålderTräningsålderTävlingsålder
MX115 år – 16 år –17 år –
MX215 år –14 år – 15 år –
Quad15 år –15 år –16 år –
2.10.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.11 Särskilda bestämmelser Classiclicens

Classictävlingar kan arrangeras som nationell/internationell tävling samt klubbtävling och med klassindelning/maskiner enligt Svemos tekniska reglemente för Classic Motocross.

2.11.1 Licenser

Classiclicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 15år och t o m det år föraren fyller 64år. 

Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

a) Förare licenserade med Classiclicens tillåts delta i:

 • Nationella och Internationella tävlingar i Sverige med klassindelning/maskiner enligt Svemo tekniska reglemente för Classic/Veteran motocross.
 • Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige gäller Se SR § 1.6.1
 • För mästerskaps- och statustävlingar, se respektive reglemente.
2.11.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som innehar classiclicens kan välja att under innevarande säsong, klassa upp sig
till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Junior, Senior eller Bredd.
Önskar förare utöver detta delta i annan licensklass och uppfyller aktuell tävlingsålder,
krävs att tillfällig licens uttas i aktuell licensklass för respektive tävling. Obegränsat antal
tillfälliga licenser kan uttas. Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald
licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.11.3 Maskinklasser och åldersgrupper

Enligt Svemos tekniska reglemente för Classic Motocross.

LicensÅlder
Classic16 – 64 år
2.11.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.12 Särskilda bestämmelser Klubblicens
2.12.1 Licenser och åldersgrupper

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år (ingen uppkörning krävs) och gäller för följande:

 • Träning på Svemo godkända banor i alla grenar (dock ej Roadracing och Dragracing)
 • Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad för. Det krävs att föraren är registrerad som medlem för klubben i IdrottOnline. Klubblicensen köps via Svemo- TA.
2.12.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare med klubblicens kan under säsong klassa upp sig till Bas, Bredd, Ungdom, Junior eller Seniorlicens. Detta sker genom Svemo TA.
Önskar en klubblicensierad förare klassa upp sig till Ungdom, Junior, Senior, Bredd eller Classiclicens krävs godkänd licensutbildning/uppkörning (Uppkörningen registreras i IUP).

2.12.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning se kapitel 3, ”Fordonsbestämmelser och Bränsle” i detta reglemente.
Nationella restriktioner för förar- och maskinklasser.
Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
Följande gäller för förare med klubblicens:

MaskinklassLicensLicensålderTräningsålder
85ccKlubb 12 – 15 år11 år –
125ccKlubb 13 år –12 år –
MX2Klubb 15 år – 14 år –
MX1Klubb 17 år – 16 år –
Quad**Klubb 12 år – 11 år –
Sidvagn/PassagerareKlubb15 år – 15 år –

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

2.12.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält.

2.13 Särskilda bestämmelser Prova-På-Licens

Ansvarig ledare vid prova-på tillfället ansvarar för att SR Motocross följs i lämpliga delar. Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för information. Prova på licens gäller endast vid träning och löses enligt information på www. svemo.se. Den gäller vid aktuellt tillfälle/dag och inom de maskinklasser och åldersgränser för träning som anges i detta specialreglemente.

2.14 Särskilda bestämmelser Tillfällig licens

Denna licens får uttas inom kategori Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Classic, Bredd och Bas, gäller vid enklare-, samt nationella tävlingar. Tillfällig Baslicens kan endast uttas på enklare tävling. För deltagande i mästerskapstävlingarna SM/JSM/USM krävs helårslicens.
Innan tillfällig licens löses via Svemo-TA ska uppkörning registreras i IUP. För tillfällig Guldhjälmslicens ska Guldhjälmsutbildning ha slutförts, detta ska registreras i IUP. Tillfällig licens finns ej för Elitklass. Junior- eller Seniorlicensierade förare tillåts ej ta tillfällig breddlicens.

2.15 Särskilda bestämmelser EM/VM-licens i Motocross och Supercross
2.15.1 EM/ VM

Förare som ska deltaga vid EM eller VM-tävlingar ska inneha speciell FIM Europe alt. FIM-licens. Samtliga förare måste dessutom ha ett Internationellt tillägg på sin Svemolicens. EM- eller VM-licens kan endast utfärdas till förare som under säsongen fyller lägst 12 år samt beviljas starttillstånd av Motocrossektionen. För att deltaga i EM 250cc/300cc skall föraren inneha Elitlicens och uppfylla de minimumkrav som finns i dokumentet ”Grundkrav” för EM/VM deltagande på Svemo. se

2.15.2 Supercross

Samtliga förare som planerar att delta i Supercrosstävlingar Nationellt eller Internationellt måste innan tävlingen beviljas starttillstånd av Motocrossektionen. Vid internationella tävlingar och internationella mästerskap, krävs även särskild licens, kontakta Svemo-kansli för information.

2.16 Klädsel och skyddsutrustning

Gäller för förare och passagerare vid all form av träning och tävling i och utanför Sverige för samtliga klasser, även motion/veteran och classictävlingar, klubbtävlingar samt enklare tävlingar. Nedanstående krav om skyddsutrustning gäller även för prova-på och s.k. hyrcrossverksamhet.
a) Förare får vid körning på bana ej använda hörlurar för uppspelning av ljud eller någon form av teknisk kommunikationsutrustning.

2.16.1 Förare och passagerare ska bära följande obligatoriska skyddsutrustning:

a) All skyddsutrustning ska uppfylla de krav som anges i NT, Svemo Nationella tävlingsreglemente.
b) Byxor av motocrosstyp.
c) Handskar av motocrosstyp (handskar ska bäras när träning, kvalificering samt tävlingsheat startar/påbörjas).
d) Tävlingsdress i form av långärmad tröja/jacka utan luva (hood) (sidvagnsförare och dennes passagerare ska bära enhetliga tröjor se SR).
e)

 • Skyddshjälm (enligt NT). Längre hår ska vara instoppat i hjälmen.
 • Hakskydd/munskydd fastsatt på eller intrigerat i hjälmen.
 • Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga).
 • Bröstskydd oavsett hårdhet.
 • Ryggskydd som uppfyller Svemo minimumkrav. Se NT (gäller ej utländsk förare).
 • Skyddsglasögon av motocrosstyp (ska bäras när träning, kvalificering samt tävlingsheat startar/påbörjas).
 • Knäskydd.
2.16.1.1 Särskilda bestämmelser Guldhjälm

Utöver skydd listade i §2.16.1 är användandet av armbågsskydd obligatoriskt för förare med Guldhjälmslicens. Skyddsglasögon (av motocrosstyp ska bäras under hela tiden när träning, kvalificering samt tävlingsheat pågår). Om förare av någon anledning måste kasta sina skyddsglasögon måste föraren köra direkt till bandepån via bansträckningen för att skaffa nya skyddsglasögon innan hen får fortsätta träningen, kvalificeringen eller heatet.

2.16.2

Nackskydd/krage kan användas. Övrig skyddsutrustning så som armbågsskydd,
tandskydd, rekommenderas att användas av samtliga förare.

2.16.3 Hjälmkamera

Kamera får ej monteras på hjälmen oavsett klass och gäller både tävling eller träning.

2.17 Bestämmelser för klubbyte
2.17.1

Gällande klubbyte för licensierad motocrossförare (oavsett klass), gäller de regler och
rutiner som beskrivs i NT.

2.17.2

Förare som har tävlingslicens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb skall ansöka om klubbyte genom Svemo-TA samt erlägga gällande avgift för byte av klubb. Innan klubbyte kan påbörjas och genomföras måste föraren vara registrerad i båda klubbarnas medlemsregister i IdrottOnline.

2.17.3

Vid tvistemål om byte av klubb kan part begära att grensektion, för den gren där den
berörde föraren har sin huvudsakliga verksamhet, tar upp ärendet till behandling och
beslutar i frågan. Besked från grensektionen kan överklagas till Svemo Styrelse inom 1 vecka efter beslutet erhållits och kan därefter inte vidare
överklagas.

2.17.4 Möjlighet att få tävla för flera klubbar

Förare har möjlighet att tävla för fler klubbar i olika sporter.

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

För kompletterande regler gällande tävlingsfordon, se teknisk dokumentation på www.svemo.se > Våra Sportgrenar> Motocross > Regler.

Endast fordon tillhörande kategori 1, grupp A1, B1, B2 samt grupp G (enligt definition i NT) kan tillåtas delta i motocrosstävlingar.

3.1.1 Indelning i klasser

Detaljerad klassindelning skall beskrivas i respektive tävlings tilläggsregler (TR). Se SR för detaljerad klassindelning och regler för färgkombinationer på nummerplåtar. För klassindelning av Classic maskiner, se Svemos tekniska reglemente för Classic motocross.
Eldrivna motocrossmaskiner:
Eldrivna motorcyklar tillåts tillsvidare i lämplig klass, där maskinkapacitet/hjulstorlek ska jämställas med befintliga klasser i detta specialreglementet i motocross.
(T.ex. KTM Freeride likställs med 125cc och tillåts ej i 85cc.)
Eldrivna maskiner kan och bör prisbedömas separat om de deltar i ”vanliga” tävlingar.

3.1.2

Parkeringsstödet får inte vara fast monterat. (Gäller även när enduromaskiner framförs på motocrossbana)

3.1.3 Däckdubb motocross

I alla klasser får däckdubb användas med följande restriktioner:

3.1.3.1

Dubb får användas under tiden 1 november – 31 mars, om inget annat anges i tävlingens tilläggsregler (TR). Om dubb tillåts ska det tydligt framgå i TR samt att fordon med och utan dubbdäck inte får samköras.

3.1.4

Motorcykelfabrikat och modeller som får använda formgjutna hjul finns i teknisk dokumentation för motocross på www.svemo.se

3.1.5 Kontroll av maskiner

Tävlingsledare, Svemo, domare/supervisor, arrangören eller av dem utsedd tekniskt kunnig person har rätt att genomföra kontroll att maskinen överensstämmer med gällande regler. Förare och vårdnadshavare är skyldiga att ställa maskinen till förfogande för sådan kontroll samt även vara behjälpliga, biträda vid rengöring, demontering etc. om kontroll begärs

3.2 Ljudnivåer och mätmetoder

I Motocrossektionens särskilda dokument ”Regler och vägledning för ljudmätning” på www.svemo.se beskrivs aktuella tillåtna ljudnivåer och hur mätmetoden ska genomföras. Under perioden för detta reglemente kan rutinen och regler för ljudmätning förändras, följ därför information på www.svemo.se.
Följande mätmetoder kan användas i motocross:

 • Ljudmätning (statisk mätning används för Veteran RM).
 • 2 meter max (används för övriga klasser).

Ljudmätning ska genomföras vid tävling.

3.2.1 Ljudmätning enligt 2 meter max

Förare som efter aktivitet överskrider 114+1dB/A (115dB/A) i ljudnivå skall bestraffas med 1 minuts tillägg på totaltiden i aktuellt heat (gäller både 2-takt och 4-takt).
Ljudnivå:
Högsta tillåtna ljudnivå är A enligt följande:
Ljudmätning vid besiktning: (112dB/A + 2dB/A) / Ljudmätning efter aktivitet: (114dB/A + 1dB/A)
För övriga tävlingar (Classic) gäller 115dB/A

 • FIM´s ljudmätningsregler med 2 meter max på samtliga tävlingar.
 • Den tidigare mätmetoden (med varvtalsmätning) gäller då endast Veteranmotorcyklar.

Fr.o.m. 2025 gäller nedanstående för ljudnivåer för samtliga maskinklasser, oavsett maskinstorlek/kubikantal (cc) för både 2-, och 4-taktsmaskiner:
Ljudmätning vid besiktning/före aktivitet: 109dB/A + 2dB/A tolerans (max 111dB/A)
Ljudmätning efter aktivitet: 111dB/A + 1dB/A tolerans (max 112dB/A)

3.3 Särskilda bestämmelser för Solo

Solo/Sidvagns motorcyklar tillverkade t.o.m. 1990 anses tillhöra Classic-verksamhet (se www.svemo.se för separat klassindelning/maskiner enligt Svemos tekniska reglemente för Classic Motocross.)
Solo/Sidvagns motorcyklar tillverkade fr.o.m. 1991 kan delta i modern-verksamhet, för vilken klassindelning och fordonsbestämmelser anges i detta reglemente.
Samtliga maskiner ska vara försett med ett monterat skydd över drivningen (främre drev och del av kedjan). Skyddet kan vara del av motorblocket eller monteras separat enligt standardutförande för respektive fabrikat.

3.3.1 Minimumvikter

Följande minimivikter gäller för motorcyklar utan bränsle:

KlassMaskinMax/MinMin. Vikt (kg)
65cc2-takt50-65cc53
85cc2-takt 66-85cc63
4-takt100-150cc71
125cc2-takt 100-125cc88
MX22-takt 100-144cc88
2-takt 145-250cc95
4-takt175-250cc95
MX12-takt 251-500cc98
4-takt290-650cc99


1% tolerans/felmarginal på motorcykelns vikt accepteras efter heat. Ballast får inte anbringas på maskinerna för att uppnå minimivikterna.

3.4 Särskilda fordonsbestämmelser för 65cc och 85cc Ungdomsklass
3.4.1

Huvudramen ska vara i standardutförande för aktuellt MC-fabrikat och modifiering eller ombyggnation är inte tillåtet. (gäller endast 65cc U)

3.4.2 Hjulstorlek
Max (tum)Max (tum)
50ccFram14″Bak10″
65ccFram14″Bak12″
85ccFram17″Bak14″
Freeride
ElFram21″Bak18″
3.4.3

85cc maskin med hjulstorlek 17″ fram, 14″ bak får byggas om till 19″ fram, 16″ bak.

3.4.4

I TR kan det göras alternativ åldersklassindelning om arrangör så önskar inom ramen av gällande åldersklassindelning.

3.5 Särskilda fordonsbestämmelser för Guldhjälmsklassen
3.5.1

I Guldhjälmsklasser får endast användas motorcyklar med motor i standardutförande. Med standardutförande menas att motorn, kolv, topp, vevstake etc. som är en del av motorn inte får modifieras (dock får eftermarknadsdelar användas så länge de har samma specifikationer som original). Med följande undantag och förtydligande:
a) Förgasaren
Förgasaren skall vara original för aktuellt MC-fabrikat och får ej heller modifieras/ förändras, dock tillåts byte och/eller justering av munstycke och nål. Elektroförgasare får ej eftermonteras om det inte är standardmonterat.
b) Ram
Huvudramen ska vara i standardutförande för aktuellt MC-fabrikat och modifiering eller ombyggnation är inte tillåtet.
c) Fjädring och svingarm
Fjädring, dämpare får bytas eller modifieras. I de fall bakfjädring modifieras tillåts även modifiering av svingarm, som ses som del av bakfjädringen.
d) Elektronik
Tändsystem/tändbox skall vara i standardutförande för aktuellt MC fabrikat.
e) Drivning
Däck, kedja och drev får bytas eller modifieras och behöver inte vara i standardutförande.
f) Styrning
Styre, styrkrona, handtag får bytas och behöver inte vara av standardutförande.
g) Avgassystem
Avgasrör och ljuddämpare får bytas eller modifieras och behöver inte vara i standardutförande.
h) Koppling
Att montera en koppling, t.ex. Rekluse- eller Hindsonkoppling, anses inte som modifiering och är tillåtet.

3.6 Startnummer och nummerplåtar

Allmänt
Samtliga tävlingar som genomför föraranmälan genom Svemo-TA ska använda de startnummerklasser som anges i detta kapitel. Detta gäller samtliga motocrosstävlingar som tilldelas Svemo tävlingstillstånd.
Startnummerklasserna Guldhjälm Nationell, Ungdom Nationell, JSE Nationell, Women Nationell (JSE), Sidvagn Nationell och Classic MX, RM MX Open 40+ innebär nationellt fasta startnummer för respektive förare i aktuell startnummerklass.

Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna men ej tagit ut motocrosslicens de senaste 2 kalenderår mister sin rätt till sitt/sina bokade startnummer. Förare som har licens för annat förbund än Svemo och inte deltar i tävlingar i Sverige under ett 1 kalenderår mister sin rätt till sitt bokade startnummer. Förare för bokat nummer och saknar rätt ålder eller licens för den aktuella startnummerklassen kan efter beslut av Motocrossektionen förlora sitt bokade startnummer.

För enklare tävlingar och klubbtävlingar kan startnummerklasserna användas men är inte obligatoriskt. Motocrossektionen kan bevilja undantag från ovanstående.

Under detta reglementes giltighetstid kan regler och nummerintervall förändras. Följ information på www.svemo.se för eventuella förändringar.

Ingen arrangör eller serieadministratör får skapa egna startnummerklasser för cuper/ tävlingar genom Svemo-TA, om det inte först godkänts av Motocrossektionen (ansökan skickas till motocross@svemo.se). Detta innebär att de startnummerklasser som läggs in i TA utan godkännande kommer att tas bort. Startnummer ska genom förarnas egen försorg, om inte annat meddelas, anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser.

a) Guldhjälm Nationell Nr.1-1500
Förare som deltar i Guldhjälmstävling/klass (oavsett maskinklass) väljer ett startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.

b) Ungdom Nationell Nr.1-1500
Förare som deltar i Ungdomstävling/klass (oavsett maskinklass) väljer ett startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Detta gäller även förare som deltar i 125cc U17 (oavsett Ungdom- eller Juniorlicens). Deltar dessa U17-förare i rena Juniorklasser (exempelvis Junior-SM) måste nummer väljas även i startnummerklass JSE Nationell. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.

c) JSE Nationell Nr.1-1500
Förare som deltar i Junior, Senior eller Elitklassen (oavsett maskinklass solo) väljer ett startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Obs! Detta gäller även förare som deltar i MX2 J19. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid, enligt information på www.svemo.se. Startnummer (1-9) är reserverade för Elitförare i soloklassen med placering bland de 9 främsta i SM Solo. Startnummer (10-1500 är reserverade) för övriga förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens. Endast Svenska Mästaren i SM klass MX1 eller MX2 aktuellt tävlingsår har rätt att välja nr.1 för kommande säsong (MX1-vinnaren har förtur att välja). Startnummer 2-9 är inte i Svemo TA automatiskt valbara av förare som har det idag. Ansökan om startnummer 2-9 skickas till motoross@svemo.se, som beslutar om nummerfördelning. Förtur för nummer 2-9 ges till förare som har topp 9 placering i MXSM aktuell säsong.  Startnumret behöver ej referera till erhållen placering. Väljer SM-vinnaren (MX1/MX2) att använda nr.1 låses förarens ”ordinarie” fasta nummer så att föraren kan återgå till detta nummer nästkommande säsong. Förare som väljer nummer 2-9 förlorar rätten till det startnummer föraren tidigare innehaft.

d) Women Nationell (JSE) Nummer: 1-999
Kvinnliga förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens (oavsett maskinklass solo) väljer startnummer i ovanstående startnummerklass i Svemo-TA. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se. Endast Svenska Mästarinnan, i SM MX-Women aktuellt tävlingsår har rätt att välja nr.1 för kommande säsong. Startnummer 2-9 är inte i Svemo TA automatiskt valbara av förare som har det idag. Ansökan om startnummer 2-9 skickas till motoross@svemo.se, som beslutar om nummerfördelning. Förtur för nummer 2-9 ges till förare som har top 9 placering i MXSM aktuell säsong. Väljer SM-vinnaren att använda nr.1 låses förarens ”ordinarie” fasta nummer så att föraren kan återgå till detta nummer nästkommande säsong. Förare som väljer nummer 2-9 förlorar rätten till det startnummer föraren tidigare innehaft.

e) Classic MX Nationell Nummer: 1-999
Samtliga förare med Classiclicens (oavsett maskinklass) väljer ett startnummer i Svemo- TA. Dessa startnummer är nationellt fasta och får inte användas av andra förare under classic tävlingar i Sverige. Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.
Startnummerklassen används för:
– Nationella Classictävlingar.
– Riksmästerskap (RM) Veteran.

f) Bas/Bredd (motion)
Startnummer för Bas och Bredd väljs genom Svemo-TA. Startnummerklasserna anpassas och namnges av aktuellt distrikt. Bredd Södra, Bredd Västra, Bredd Östra, Bredd Norra (inkluderat de 3 norra distrikten) Dessa startnummer är fasta för respektive förare och får inte användas av andra förare under Bas/Bredd tävlingar inom aktuellt distrikt.

g) Distriktsserie/klubblagsverksamhet/motions-breddtävlingar
Startnummer för den klubblags- och motions/breddverksamhet som administreras av respektive distrikts motocrosskommitté hanteras i Svemo-TA i startnummerklasser anpassade och namngivna enligt aktuellt distrikt.

h) Sidvagn Nationell Nummer: 1-999
För sidvagnsklassen, enligt föregående års tabell i nationell tävlingsserie alternativt mästerskapsserie för Sidvagn. Förarna har även möjlighet frångå ranking/tabellen och välja ett annat valbart startnummer. Startnummerklassen används för alla sidvagnstävlingar i Sverige (dock ej Classic). Ombokning av startnummer i samma startnummerklass till nästkommande säsong och nyval av startnummer sker inom föreskriven tid enligt information på www.svemo.se.

i) Quad
De 15 främsta i den totala SM-rankingen för Quad klass Open, ges i turordning möjlighet att välja nummer för nästkommande säsong. Nr. 1-15 är reserverade enligt föregående års SM-ranking. Endast Svenska mästaren i SM klass Quad Open, aktuellt tävlingsår tilldelas nr.1 för kommande säsong.
Startnummerklassen används för:
– SM Quad
Avsteg från ovanstående regler (§ 3.6) kan i undantagsfall beviljas av Svemo Motocrossektion.
Inga andra siffror än av typen blocktyp(se skiss) accepteras. Sifforna skall vara väl synliga. Reflekterande nummer är förbjudna.

j) RM MX Open 40+
Denna startnummerklass används endast vid Riksmästerskap 40+.

3.6.1 Startnummer på tävlingsdress

Bröst- och ryggnummer kan användas. De kan av arrangören förses med reklam, vilket skall anges i TR (se NT gällande förbundets marknadsrättigheter). Elitförare ska under träning, tidskval, kvalheat och alla tävlingsheat bära tävlingströja med sitt startnummer tryckt på ryggen eller på ryggen av bröst/axelskydd om detta placeras utanför tröjan. Används ryggnummer ska det vara samma på tröjan/bröst-axelskyddet som på motorcykeln. Sifforna skall vara tydliga och väl synliga!!!

 

Sifferhöjd:Ca 200 mm
Siffertjocklek:Ca 30 mm
Avstånd mellan siffror:Ca 15 mm
Bredd:För en siffraCa 100 mm
För två siffrorCa 200 mm
För tre siffrorCa 250 mm
3.6.2 Främre nummerplåt och sidonummerplåtar

Sifferhöjd: ca 100 mm
Siffertjocklek: ca 20 mm
Sifferbredd: ca 60 mm
Avstånd mellan siffror: ca 10 mm
Bottenfärgen måste täcka siffran/siffror och hela mittendelen av nummerskylten (se skiss). Sifforna skall vara tydliga och väl synliga.

3.6.2.1 Nummerskyltar på sidorna

1. På motorcykelns sidonummerskyltar skall alltid följande finnas:
a) Förarens startnummer, enligt med Svemos reglemente (3.6.2)


2. Numren skall vara tydligt läsbara för åskådare och funktionärer.

3. På motorcykelns sidonummerskyltar skall följande alltid finnas:

b) Svemos logotyp (se 3.6.3) (Gäller MXSM, MX-Women, J-SM och U-SM fr.o.m 2025)
c) Valfritt, reklam för förarens/teamets sponsor(er).

4. Färgschemat för bakgrunden på sidonummerskyltarna och siffrorna är fritt (dock får röd bakgrund och vid siffra användas endast av förare som är behörig att använda detta i egenskap av ledare i serie/mästerskap). Det måste dock finnas en tydlig färgskillnad mellan färgen på numret och färgen på bakgrunden.

3.6.3 Reklam / Svemo logo

Reklam får finnas i angivet område, gäller både främre -och sidoskyltar (se skiss/bild). Svemos svarta logga skall användas enligt Svemos grafiska profil i SM (MX1, MX2, MX- Women samt USM 125cc och Junior-SM), rekommenderas även för övriga klasser och tävlingar men är inte obligatoriskt. Logon ska vara av höjden 16 mm, längden ca 99mm (skalförändring får ej ske) Siffra, reklam eller annat får inte finns i en zon på 5 mm runt Svemo-logon. Svemo-logon ska alltid exponeras på vit bakgrund. I de fall nummerplåtens bakgrundsfärg är annan än vit skall vit utfallande bakgrund alltid finnas överst på nummerplåten (se skiss). Minsta höjd för övre utfallande vit bakgrund är 26 mm, 5 mm frizon över logo +16mm Svemo-logo + 5 mm frizon under logo=26 mm. I de fall logon placeras på sidoplåten (valfritt) ska den ha samma färg/storlek som på frontplåten och följa övriga riktlinjer enligt ovan. Svemo eller annan reklam logo, får inte placeras i/på siffror. Reklam får inte påverka möjligheterna att urskilja fordonets startnummer. Reglerna gällande användning av särskild logotyp på startnummerplåten för förare i Motocross-SM kan komma att förändras under denna regelboks giltighetstid. Följ därför information om eventuella förändringar på www.svemo.se

 

3.6.4 Antal och placering: (se 3.5.7 för Quad)

Motorcykeln ska vara försedd med tre startnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och de två andra ska monteras längs med var sida av maskinen bakom fotpinnen så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan startnummerplåtens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen. (Flyttas till 3-6

3.6.5 Färgkombinationer startnummerplåtar

Förare/lag som leder aktuell tabell för året eller vunnit fjolårets tabell tillåts till nästkommande deltävling att använda så kallad ”Redplate” utöver klassens särskilda bestämmelser. Bottenfärgen skall vara röd och sifferfärg skall vara vit. Gäller samtliga klasser förutom Guldhjälm.


a) Särskilda bestämmelser för Guldhjälmsklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
50cc2-takt55ccSvartVit
65cc2-takt50cc65ccSvartVit
85cc2-takt66cc85ccSvartVit
4-takt100cc150ccSvartVit
Quad2 & 4-takt100cc(Valfri kontrasterande färg)


b) Särskilda bestämmelser för Ungdomsklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
65cc2-takt50cc65ccVitSvart
85cc2-takt66cc85ccVitSvart
4-takt100cc150ccVitSvart
125cc U172-takt100cc125ccSvartVit (*)
Quad (1 Cyl)2-takt250ccGrönVit
Quad (2 Cyl)2-takt350ccGrönVit
4-takt400ccGrönVit

(*) Färgkombinationen för 125cc U17 gäller även när samkörning sker med MX2 J19


c) Särskilda bestämmelser för Junior, Senior, Elitklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
125 U172-takt100cc125ccSvartVit
MX2 J192-takt100cc250ccSvartVit
4-takt175cc250ccSvartVit
MX12-takt251cc500ccVitSvart
4-takt290cc650ccVitSvart
MX S2-takt351cc750ccGulSvart
(Sidvagn)4-takt500cc1000ccGulSvart
Quad**2 & 4-takt250cc750ccGulSvart

(**) Genom särskild ansökan till Motocrossektionen kan undantag beviljas.

d) Särskilda bestämmelser för kvinnliga förare i klass Ungdom, Junior, Senior, Elitklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
125 U172-takt100cc125ccBlåVit
MX22-takt100cc250ccBlå Vit
4-takt175cc250ccBlåVit
MX12-takt251cc500ccBlå Vit
4-takt290cc650ccBlå Vit


e) Särskilda bestämmelser för Bas och Breddklassen

KlassMaskinÖverMax.BottenfärgSifferfärg
MX22-takt100cc144ccGulSvart (**)
4-takt175cc250ccGulSvart (**)
MX12-takt175cc500ccGulSvart (**)
4-takt290cc650ccGulSvart (**)
Quad2 & 4-takt250cc750ccVitRöd

(**) Gäller även kvinnliga förare med Bas/Breddlicens


f) Särskilda bestämmelser för Classic
För Classic klasserna (A-F) gäller bakgrunds och sifferfärg för startnummerplåtar enligt Cross och Trialveteranernas reglemente (se www.svemo.se alternativt www.classicmx.se).


g) Förare som inte följer reglerna för startnummer enligt 3.6 kan utdömas att betala en straffavgift på 500 kr.

3.7 Drivmedel

Enligt bestämmelser i NT.

3.8 Miljö/Markskydd

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning och service i samband med och under tävling medför straffavgift med 500:- vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävling.

4. TÄVLINGSOMRÅDE
4.1 Tävlingsbana

Vid varje bana ska det finnas sjukvårdsutrustning enligt det som anges i Sjukvårdsbilaga A

4.1.1 Allmänna bestämmelser

Regelförändringar gällande tävlingsområdet gäller fr.o.m. nästkommande banbesiktning för respektive bana. För ytterligare detaljer kring bankonstruktion och säkerhet hänvisas till befintlig banbesiktningsmanual. För banan ska finnas giltig Svemo-banlicens och banan ska vara väl preparerad för att minimera olycksrisken. För att värna hög säkerhet kan Svemo Banbesiktare i samråd med Motocrossektionen godkänna undantag från reglerna gällande bankonstruktion. Motocrossektionen kan vid träning godkänna användning av elektroniska varningssystem (ex. ljussignaler) som komplement till gulflagg. Särskild ansökan från klubben krävs som motocrossektionen kan besluta om.

4.1.1.1 Banlängd (mätt från mål till mål längs banans mittlinje)
A-bana1500-2000 m
B-bana500-2000 m
E-bana0-2000 m(Endast träning)
4.1.1.2 Minsta banbredd
A-bana6 m
B-bana5 m
E-bana2 m
4.1.1.4 Genomsnittshastighet

Banan ska vara så konstruerad att genomsnittshastigheten under ett helt heat inte överstiger den maximala genomsnittshastigheten på 55 km/tim.
Formel för beräkning av snitthastighet:
(Beräkning av snitthastighet genomförs endast under ett heat där flera varv körs/inräknas. Total körd sträcka delas med totalt körd tid.)
1. Beräkning av körd sträcka (angett i meter)
(Antal körda banvarv under heatet mätt från mål till mål + ev. sträcka från startgrind till första gången mållinjen passeras.)
2. Kör tid (Angett i sekunder)
3. Körd sträcka (meter) delat med 1000/[Dividerat med] Körd tid (sekunder) delat med 3600 = Snitthastighet kilometer per timme (km/h)

4.1.1.5 Dammbindning

Arrangör ska tillse att eventuellt damm binds på ett för förarnas säkerhet och publikens trevnad tillfredsställande sätt.

4.1.1.6 Frizon

På varje sida av banan ska en körbar frizon finnas, tillräckligt bred för ökad säkerhet för föraren. Bredden på zonen kan variera men inte understiga 2 meter för A-B-banor och 1 m för E-banor. Bredden på frizonen mäts, från banmarkering/bankant. Kravet på frizon utgår när det finns ett byggt hinder t ex av plank, gummimatta eller något likvärdigt som hindrar förare att komma längre. Något likvärdigt i texten ovan jämställas med hinder som byggs och hindrar föraren att komma hit men inte längre. Det röd/orangea plastnäten, är inte godkända för att minska frizon. Jordvall som är byggd på ett sådant sätt att frizonen inte är körbar, kan detta i vissa fall jämföras med plank eller gummimatta. Om hindret är godkänt avgörs av banbesiktaren vid banbesiktningen.
Om banbesiktaren har godkänt ett hinder så gäller det beslutet till nästa banbesiktning, ett hinder får inte bytas ut/förändras utan att ett nytt godkännande.
Vid en tävling kan Supervisor ha synpunkter på säkerheten och vid tävlingen beordra arrangören att justera banan, stängsel, placering av säkerhetsvakten m.m. Nät kan monteras utanför frizon.

4.1.1.7 Banlicens

Innan en banlicens kan utfärdas ska banan godkännas av en av Svemo utsedd banbesiktare. Banlicens upphör att gälla om förändringar sker som avviker från gjord banbesiktning, ny banbesiktning krävs för att banlicensen ska gälla (Detta gäller även inomhusbanor). Samtliga banor där aktivitet bedrivs inom Svemos verksamhet, ska inneha gällande banlicens för motocross. Klubben som står för banlicensen innehar minst en Svemolicensierad tävlingsfunktionär i motocross.

4.2 Depåer
4.2.1 Parkeringsdepå

I parkeringsdepån är all motorcykelkörning förbjuden. Förare som kört in i parkeringsdepån får inte fortsätta heatet.
Förare som kör i depån kan utdömas betala straffavgift på max 1000 kr. I anslutning till parkeringsdepån skall finnas en provkörningssträcka.
Depåtystnad skall respekteras mellan Kl. 22.00 och 06.00, gäller även in-och utkörning i depån och elverk som inte får var igång under denna tid.
Tvättning av tävlingsmaskin får endast ske med vatten på av arrangören angiven plats. Arrangör kan utdöma 500 kr i straffavgift till den som bryter mot denna regel.

4.2.2 Bandepå

Vid varje tävling skall finnas en bandepå belägen i direkt anslutning till banan. Bandepån skall ha en infart och en separat utfart, dessa skall vara placerade på samma sida om mållinjen. Om förare missar infart till bandepå måste förare fullfölja ett
nytt varv innan denne kan göra ett nytt försök att köra in i bandepån. Att köra mot färdriktningen för att nå bandepån är förbjudet. Förare som kör in i bandepå skall göra detta på ett försiktigt sätt och visa hänsyn till personer inom bandepåområdet. Föraren måste stanna sin motorcykel helt innan denne får fortsätta ut på banan igen.
Vårdslöshet i bandepån kan medföra bestraffning i form av straffavgift. Vid grövre förseelse sker uteslutning ur heatet. Vid träning kan arrangör utdöma straffavgift på max 1000 kr. Laddning av eldriven motorcykel endast ske på plats som godkänts av respektive förening.

Tillträde förbjuds i bandepå för minderåriga under 18 år. Minimum 12 år endast i målsmans sällskap (gäller ej förare i pågående heat), barnvagnar, cyklar och hundar. Dessutom råder rökförbud. Bandepån måste reserveras för reparationer och för visning av placering, området är reserverat för mekaniker, representanter från MC-industrin, team managers, berörda funktionärer. Bensinpåfyllning är tillåten och motorn måste vara avstängd. Vid påfyllning av bränsle eller andra vätskor ska markskydd användas.
I bandepån får förare ta hjälp att starta motorcykeln.

4.3 Startområde
4.3.1 Väntzon

Väntzon skall finnas i direkt anslutning till startområdet och vara inhägnad, samt ha in- och utfart. Väntzon ska användas för att samla ihop förarna när sightinglap ska
genomföras. Vid infarten till området skall finnas en klocka med officiell tävlingstid. Vid utkörning till start får maskinen inte startas förrän ansvarig funktionär ger klartecken.
Vid påfyllning av bränsle eller andra vätskor ska markskydd användas.

4.4 Startlinje
4.4.1 Startgrind

Startgrindens konstruktion kan vara från- eller motfallande.

På nybyggd bana/anläggning godkänns endast motfallande startgrind.

Hårdbelagd startplatta tillåts ej vid flytt eller nybyggnation av startplats.
Gallerunderlag (enligt FIM reglemente) tillåts vid flytt, renovering eller nybyggnation av startplats.

Se banbesiktningsmanual för mer detaljerad information.

4.5 Målområde

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att inga obehöriga befinner sig inom målområdet. Om transponderavläsning användes ska indikeringskabel(ar) utgöra mållinjen. Förare som fått målflagg får ej stanna på målområdet, föraren skall följa funktionärernas anvisning.

5. TÄVLINGSUPPLÄGGNING
5.1 Klasser

Aktuella klasser skall redovisas i TR.

5.1.1 Tävlingstyp och heatindelning

Tävlingarna kan genomföras som separata inbjudnings- eller kvalificeringsheat och finaler. Därvid ska beaktas att absoluta flertalet förare ska beredas minst 2 starttillfällen. Total tävlingstid under en och samma tävling skall vara minst 30 minuter. Gäller ej Sprint motocross och supercross/stadioncross.

5.2 Körsträcka och tidsutsträckning

Följande inskränkningar i körsträcka och tidsutsträckning gäller:

5.2.1

MX1,MX2 Max 60 km

5.2.2

Sidvagn/Quad Max 40 km

5.2.3

Vid tävlingar får tiden från första träningens start till sista heatets målgång inte överstiga 9 timmar inkl 1 timmes uppehåll. Supervisor/Jury kan i samråd med arrangör godkänna tidsprogram på max 10 timmar. Supervisor/Jury äger rätt att när ej förutsägbar händelse inträffar och åtgärder krävs, för säkerställande av god säkerhet, stoppa klockan. Dock får tid för gällande polistillstånd ej överskridas.
Regeln gäller vid genomförandet av samtliga tävlingsformer i Motocross där Svemo utfärdar tillstånd samt vid eventuell samkörning av dessa olika tävlingstyper/status.

5.2.4 Heatens längd vid Guldhjälms- och Ungdomstävlingar

Yngre klass inom 85cc ska köra kortare tid än äldre. Finaler av högre kvalitet ska ha längre körtid än de av lägre kvalitet. Dock skall varje förare beredas minst 30 minuters körning per tävlingsdag.
a) Följande maxtider gäller: Ungdom, kvalheat: 15 min Finalheat: 20 min + 2 varv
b) Följande tider gäller: Guldhjälm, ett heat ska omfatta min 10 minuter max 15 minuter. Heatlängden ska alltid anges med tilläggsvarv, ex. 8 minuter + X-antal varv. Totaltiden för heatet ska i möjligaste mån motsvara ovanstående heattid.

5.3 Sammansättning av startfält

Arrangeras tävling för Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Elit och/eller Bredd under samma tävlingstillfälle/tävlingsdag ska Guldhjälm- och Ungdomstävling eller enbart Guldhjälmstävling avslutas innan tävling för övriga klasser påbörjas. Dock tillåts träning för övriga klasser (Junior, Senior, Elit, Bredd etc) i pauser i Guldhjälms/Ungdomstävling. Förare tillhörande annan nation än Sverige kan fr o m det kalenderår de fyller 12 år delta i motocrosstävlingar i Sverige, då endast i Ungdomsklassen, då under förutsättning att förarens hemnation/förbund godkänner tävlande i Sverige. Yngre förare får ej delta i Svenska motocrosstävlingar, oavsett karaktär, status och geografisk placering i landet. Detta gör att Guldhjälmstävlingar i Sverige endast är till för förare med Svemo Guldhjälmslicens och utbildade vårdnadshavare. All form av samkörning av olika tävlingsklasser, maskiner och licensklasser enligt nedanstående punkter i § 5.3.1 -5.3.5 och eventuell särskild prisbedömning ska anges i tilläggsreglerna.

5.3.1 Guldhjälm (samkörning mellan Guldhjälm och Ungdom får ej ske.)

Guldhjälm- och Ungdomsklasser får samköras vid samma tävlingstillfälle/tävlingsdag, dock ej i samma träningsgrupp eller tävlingsheat.
a) Prisbedömning får ske och resultatlistor får publiceras för alla guldhjälmsklasser 50cc, 65cc och 85cc.
Samkörning mellan 50cc och 65cc Guldhjälm i samma tävlingsheat får ej ske.
b) 65cc Guldhjälm kan samköras med 85cc Guldhjälm med separat prisbedömning (max 20 på grind).
c) Arrangör skall i tävlingens tilläggsregler ange om och hur samkörning av maskin eller förarklasser planeras att genomföras.
d) Arrangör äger rätt att besluta om antalet startande i A-, respektive B-finaler och anges då i tävlingens tilläggsregler. (Maxantal är 20st)

5.3.2 Ungdom (samkörning mellan Guldhjälm och Ungdomsklasser får ej ske.) (Beslut 2021-06-14)

a) 65cc U får samköras med 85cc U med separat prisbedömning (max 30 på grind).
b) 125cc U17 får samköras med MX2 U17 och MX2 J19, Om ålder är max 17år. (Vid samkörning mellan Ungdomsklass och Juniorklass, gäller max 30 startande på grind)
c) Maskinklassen 85cc får ej samköras i samma heat vid tävling med maskinklasserna MX2 J19 eller 125cc U17.
d) Endast de klasser som beskrivs ovan får samköras med Ungdom vid tävling.

5.3.3 Junior, Senior, Elit, Bredd, Classic

Ovanstående klasser oavsett maskinklass (enligt SR) får samköra i samma heat. När samkörning sker räknas den kvinnliga förare in i den klass där hon deltar. Önskar arrangör att särskilja resultat för kvinnliga förare, kan detta anges i tävlingen tilläggsregler.

5.3.4 Kvinnliga förare (dessa regler gäller för samkörning mellan kvinnor och vid samkörning mellan kvinnor och män)

a) Kvinnliga förare i klassen MX2 J19, MX1, MX2, Junior, Senior, Elit samt Bredd får samköras i samma heat vid nationella och enklare tävlingar, dock ej SM.
b) Kvinnliga förare med MX2 maskin (250cc 2 & 4-takt och 125cc 2-takt) oavsett licens och ålder (dock ej Baslicens) får samköras med:

 • Klass MX2J19 eller 125cc U17 vid nationella-, Enklare-, eller klubbtävlingar
 • SM-kval (Startnummerklass: JSE Nationell)
 • Junior-SM MX2 J19 (Startnummerklass: JSE Nationell)

Kvinnliga förare med 125cc (oavsett licens) får delta i:

 • Race Magazine Cup (Startnummerklass: Ungdom)
 • Ungdoms-SM 125 U17 (Startnummerklass: Ungdom)

c) Kvinnliga förare t.o.m. 15 år med guldhjälmslicens (max 85cc) får samköra med Guldhjälmsklass i Guldhjälmstävlingar.
d) Kvinnliga förare (65cc, 85cc) får samköra med Ungdomsklasserna 65cc och 85cc.
e) Kvinnliga förare 125cc Ungdom, får samköras med 85cc Ungdom, dock ej i Svemo Cup Rookie eller USM 85cc.

När olika klasser samkörs kan det vara nödvändigt att arrangören i tävlingsanmälan i Svemo TA grupperar ihop olika klasser, för att förare ska kunna anmäla sig i Svemo TA.

5.3.5

Det maximala antalet startande i ett heat är:

Guldhjälm20
Ungdom30
Övriga (Solo)40 (eller det antal banlicensen anger)
Sidvagn/Quad30 (max 15 st. i första ledet, 15 st. i andra ledet)


Tävlingsledaren kan i samråd med Supervisor/Jury tillåta +10% under förutsättning att banlicensen tillåter antalet, dock ej Guldhjälm och Sidvagn/Quad. De maxantal startplatser som finns på den inbesiktade startgrinden får inte överskridas.

5.4 Tilläggsregler (TR)

Tilläggsregler samt inbjudan till tävling kan publiceras i press eller på internet först efter godkännande från Supervisor/Jury genom Svemo-TA. Under perioden för denna regelbok kan rutinen för godkännande av tilläggsregler förändras. Följ instruktioner genom Svemo-TA samt www.svemo.se.

5.4.1

Inför varje tävling skall tilläggsregler (TR) upprättas. Dessa ska sändas via Svemo-TA till den av Svemo utsedd Juryordförande/Supervisor för godkännande innan dessa får publiceras. Då Guldhjälmstävling samkörs med nationell tävling ska tilläggsregler godkännas av Supervisor/Jury innan tillstånd gäller. Supervisor/Jury ska närvara även vid Guldhjälmstävlingen. Tilläggsregler (TR) för tävlingar som saknar Supervisor sänds via Svemo-TA till respektive distrikts motocrosskommitté för godkännande. Arrangör är skyldig att ladda upp tilläggsregler senast 4 veckor innan tävlingsdagen. Sker inte detta riskerar arrangören att ej få tillstånd för tävlingen.

5.4.2

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:

 • Aktuella tävlingsklasser.
 • Efteranmälningsavgiftens storlek vid för sent inkommen anmälan.
 • Hur anmälan skall ske (t ex via Svemo-TA).
 • Startbekräftelse via post/mail/hemsida.
 • Tidsplan (tävlingens starttid och sluttid ska anges).
 • Förklaring att tävlingen arrangeras enligt Svemo regler och dessa TR har godkänts av Supervisor.
 • Ansvarig för tidtagning och resultathantering vid tävling (för mästerskapstävlingar krävs särskilt godkännande av utsedd resultatansvarig, se respektive reglemente).
 • Beskrivning om när och på vilket sätt eventuell maskinersättning kommer att utbetalas till förarna.
 • Information om Rookieklasser kommer att genomföras.
 • Detaljer om vilken form av startunderlag som används (exempelvis galler, betong)
 • Sjukvårdsansvarig ska alltid anges i tävlingens tilläggregler i Svemo-TA.
 • Beskrivning av vilka målgångsregler som gäller (se SR § 6.12.2 och 6.12.2.2)
 • Önskar klubb att deltagande förare kör med klubbtröja ska det anges i TR.
 • Förbjuder arrangören/lokala myndigheter användandet av siktskivor på crossglasögon (Tear off) ska det anges i tävlingens tilläggsregler. (Gäller ej statustävlingar)
 • Antal startande i A-, respektive B-finaler (Antal startande enligt §5.3.6, får ej överskridas)
 • Information var vårdnadshavare får befinna sig under pågående heat.
 • Återsamlingsplats vid röd flagg bör anges om det ej är waitingzone.
5.4.3

Lokala restriktioner kan anges.

5.4.4

Startnummer väljs av förare enligt beskrivning i kap 3.

5.5 Program

För varje tävling ska program alternativt startlista och tidschema utges bl.a. för distribution till samtliga deltagare i samband med tävlingen.

5.6 Anmälningar
5.6.1

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för anmälan förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA. När föraranmälan sker genom Svemo-TA, är föraranmälan möjlig först när tillståndsavgiften är betald och tävlingens tilläggsregler godkänts av Supervisor/Jury alternativ tävlingsledaren när Supervisor/Jury ej närvarar på tävlingen (exempel Enklare tävling). Fasta startnummer anges av föraren vid anmälan. För samtliga förare som ej fyllt 18 år ska vårdnadshavare skriva under anmälningslistan på tävlingsdagen.
Förare som av motocrossektionen beviljats dispens att tävla i särskild klass, måste i god tid innan tävling kontakta respektive klubb för anmälan till tävling. Arrangören anmäler föraren manuellt, därefter kan betalning av eventuell anmälningsavgift ske.

5.6.2 Anmälningsavgift

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar. För Guldhjälmsklasser gäller max 500 kr per tävlingsdag. För övriga klasser finns ingen begränsning. Endast förekommande avgifter i samband med Motocross/ Stadioncrosstävling är anmälnings- och efteranmälningsavgift, inga andra avgifter eller obligatoriska ekonomiska kostnadstillägg i samband med tävling/anmälan får förekomma (regeln gäller ej kostnad för el och andra för föraren frivilliga tilläggsval).
a) Arrangören ska återbetala anmälningsavgiften senast 5 dagar efter tävlingsdagen till förare som inte blir antagen eller som har lämnat återbud före datum när efteranmälan börjar gälla. Arrangören avanmäler då respektive förare genom Svemo TA, så sker återbetalning enligt de inställning som klubben angett.
b) Förare som lämnar återbud senast den avanmälningsdatum för återbetalning av anmälningsavgiften som anges i Svemo TA och insänder läkarintyg. Läkarintyget ska vara klubben tillhanda senast 3 dagar efter tävlingen.
Arrangören kan vid återbetalning vid ovanstående tillfälle (a och b) behålla 100 kr av anmälningsavgiften för respektive förare i en omkostnadsavgift. Om inget av ovanstående uppfylls och föraren t.ex. lämnar återbud senare, behöver klubben inte återbetala anmälningsavgiften till föraren.
c) Vid inställd tävling, före tävlingsdagen, sker återbetalning av hela anmälningsavgiften, direkt genom Svemo TA.
d) För inställd tävling fr.o.m. tävlingsdagen gäller följande: Anmälningsavgiften är förbrukad efter det att tävlingens 1:a träning startat.
Avbryter arrangören tävlingen före första heatets start, skall arrangören senast 5 dagar efter tävlingen betala tillbaka minst 50 % av anmälningsavgiften.
Denna typ av återbetalning hanteras av respektive arrangör, inte genom Svemo TA.
Efteranmälningsavgift kan uttas med högst 1.000 kronor (för MXSM gäller annan avgift) vid för sent inkommen anmälan, under förutsättning att detta framgår i tilläggsreglerna (TR) och inbjudan.

5.7 Anmälan/registrering på tävlingsplatsen

a) Vid anmälan ska det upprättas en deltagarlista över samtliga anmälda förare. Deltagarlistan ska skrivas under av föraren och i förekommande fall vårdnadshavaren. När vårdnadshavare skriver under anmälan behöver inte föraren göra det. Innan listan skrivs under, ska förarens tävlingslicens uppvisas tillsammans med giltig legitimation för vårdnadshavaren. Samtliga förare som deltar i tävlingen ska kunna visa upp för året eller för tävlingen giltig licens (fysisk bricka eller i digital form) för den ålder och den tävlingsklass de deltar i. Förare ska på arrangörens begäran kunna uppvisa giltig legitimation. Vid lagtävlingar är det möjligt för lagledaren att lämna in en lista med förarnas underskrifter och licensnummer, för att uppfylla ovanstående.
b) Det är ej tillåtet att tvinga förare att ha med funktionär för att få starta i tävlingen. Gäller ej Enklare tävling och Klubbtävling.
c) Föraren/vårdnadshavaren är skyldig att informera sjukvårdsansvarig på tävling om förare/passagerare har sjukdom, allergi eller liknande som kan vara av värde för sjukvårdspersonal att känna till i händelse av olycka.

5.8 Maskinbesiktning på tävlingsplatsen

Stickprovsbesiktning och ljudmätning gäller för minst 1/3 av antalet startande (undantag kan förekomma vid MXSM). Supervisor och arrangör lottar fram de maskiner som skall besiktigas. Berörda förare meddelas vid anmälan (tävlingsdagen). Besiktningschef ansvarar för att det fortlöpande under tävlingsdagen görs stickprovskontroller av maskiner, hjälmar och ryggskydd. Varje förare äger rätt att besikta in och använda 2 maskiner.

5.8.1

Om förare önskar använda 2 (två) motorcyklar för träning eller tidskval skall reservmaskinen finnas i bandepån vid träningen/tidskvalets början.

5.9 Hjälm, ryggskydd och bröstskydd

Kontroll av ryggskydd och bröstskydd görs på Svemolicensierade förare vid ankomst till väntzon eller innan förare kör ut på banan (gäller vid både träning och tävling). Hjälmar kontrolleras stickprovsvis och ska uppfylla bestämmelse enligt SR/NT.

6. GENOMFÖRANDE AV TÄVLING
6.1 Säkerhet och sjukvårdsberedskap

Vid tävling och träning (för detaljerade minimumkrav för sjukvårdsberedskap se bilaga A). Svemo krisplan ska följas samt skriftlig information med nummer till utsedda kontaktpersoner i klubben som ger besked hur man ska agera vid en olycka.

6.1.1 Sjukvård
6.1.1.1 Kontroll

Bilaga A till detta reglemente (Sjukvårdsdokument) skall skrivas under av sjukvårdare med delegering och sedan lämnas till Supervisor. Bilaga A gäller även som checklista för kontroll av sjukvård.

6.1.1.2 Personal

Sjukvårdspersonal skall:

 • finnas på tävlingsplatsen minimum 30 minuter före start av träning/heat varje tävlingsdag och vara kvar på tävlingsplatsen minimum 30 minuter efter sista heatet.
 • Sjukvårdare som signerar Bilaga A är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler gällande sjukvårdsberedskap. Sjukvårdare med delegering ska inspektera all utrustning/beredskap senast 30 min före start av träning/heat varje tävlingsdag.
 • Under denna tid skall sjukvården utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad(e) till Tävlingsledare och Supervisor som i sin tur vidtar nödvändig information till förarens klubb och förbund.

En skaderapport från sjukvården till Tävlingsledare/Supervisor innefattar följande:

 • Antal skadade. Namn och startnummer, födelsedatum.
 • Den skadades personliga skyddssystem, hjälm, ryggskydd etc.
 • Skadeplats (markeras på banskiss).
 • Skadetyp.
 • Handläggning/omhändertagande.
 • Eventuell Transport, Transportmedel och mottagande sjukhus samt rekommenderad uppföljning v.b.
 • Rekommenderad uppföljning, eventuell undersökning eller konvalescens före nästa tävling (t.ex. hjärnskakning).
6.1.2 Brandförsvar

Erforderligt antal brandsläckare ska finnas åtkomliga i tävlingsdepån.

6.1.3

Tävling börjar när den stipulerade tiden för besiktning startar och den slutar när följande punkter är genomförda:
a) När protesttiden utgått.
b) När de slutliga tävlingsresultaten är godkända av Supervisor/Jury.
c) När teknisk kontroll och eventuell dopingkontroll är slutförd.
Om en ev protest är inlämnad kommer resultatlistan att bli officiell först när protesten är behandlad och beslut tagits av Supervisor/Jury.

6.2 Funktionärer
6.2.1 Lägsta ålder för funktionärer.

Chefsfunktionärer ska fylla 18 år under kalenderåret. Säkerhetsvakter och övrig banpersonal måste vara 15 år fyllda. Den ålder som anges i polistillståndet för olika funktionärsuppdrag ska följas. (Alla funktionärer som är under 18 år ska kunna uppvisa ett av vårdnadshavaren signerat intyg/skriftligt formulär att funktionärsuppdrag får genomföras på den aktuella tävlingen.)

6.2.2

Vid varje tävling skall det finnas en säkerhetschef och minst 2 områdeschefer (för Guldhjälmstävlingar minst 4 stycken) vilka ansvarar för sin del av banans säkerhet. Såväl säkerhetschefen som områdescheferna ska medföra gul flagga för att omedelbart kunna ingripa under pågående tävling.

6.2.3

Då tävlingar genomförs samtidigt på två, i omedelbar närhet av varandra liggande banor, krävs endast en Supervisor men två tävlingsledare.

6.2.4

Innan varje tävling ska en obligatorisk säkerhetsgenomgång äga rum, vilken ska ledas av säkerhetschefen. Tävlingsledaren är ansvarig för att denna säkerhetsgenomgång äger rum och ska om möjligt också närvara. Säkerhetsgenomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.2.5

Säkerhetsvakterna får ej ha gul eller röd klädsel.

6.2.6

Vid sektioner på banan med skymd sikt ska minst 2 säkerhetsvakter utplaceras. Dessa ska noga instrueras om samverkan mellan posteringarna och dessa instruktioner måste vidarebefordras vid eventuellt byte av säkerhetspostering.

6.2.7

Vid varje säkerhetspost ska det finnas en vit-grön diagonal delad flagga. Detta för att kunna tillkalla säkerhetschef, områdeschef(er) och sjukvårdspersonals uppmärksamhet.

6.2.8

Varje postering måste vara bemannad med minimum EN säkerhetsvakt. Rekommendation är att man använder sig av TVÅ säkerhetsvakter per postering.

En med flagga och en vakt utan flagga, som kan hjälpa en förare i säkerhetssyfte. Vid platåhopp eller större hopp rekommenderas en extra säkerhetsvakt (3 stycken).

6.2.9

Chefsfunktionär får ej deltaga som förare/passagerare i tävling där man tjänstgör som funktionär.

6.2.10

Följande funktionärer är obligatoriska vid Klubb, Enklare, Nationell och Internationelltävling och utses av arrangören: Arrangören ansvarar för att det tydligt framgår (t.ex. med enhetlig klädsel/västar eller dylikt) att nedanstående funktionärer har en funktion/uppdrag under tävlingen/på tävlingsområdet.

 • Tävlingsledare
 • Säkerhetschef
 • Banchef
 • Måldomare
 • Tävlingssekreterare
 • Maskinbesiktare
 • Sjukvårdsansvarig
 • Väntzonchef (i de fall väntzon används på tävlingen)
 • Biträdande tävlingsledare
 • Områdeschefer
 • Bandepåchef
 • Startpersonal
 • Miljöchef
 • Tidtagningschef
 • Säkerhetsvakter
6.2.11 Tävlingsledare

Grundkrav för att genomföra Guldhjälmstävling

Tävlingsledaren skall ha giltig tävlingsledarlicens i motocross och inte vara ändra än 69 år. Fr.o.m. 2021 krävs att tävlingsledare eller minst biträdande tävlingsledarehar genomfört RF/ SISUS:s webbaserade ”Introduktionsutbildning för tränare” eller Svemo Barnledarutbildning, för att bedriva en Guldhjälmstävling. Tävlingsledaren laddar upp kursintyg alternativt bild på Barnledarlicens i Svemo TA, för kontroll av Supervisor vid godkännande av tilläggsreglerna. (Under denna regelboks giltighetstid kan rutiner för detta förändras, följ information på www.svemo.se).

Klädsel
Tävlingsledaren och biträdande tävlingsledare ska ha väst eller likande med väl synligt tryck ”Tävlingsledare/biträdande tävlingsledare” både på övre del av ryggen och på framsidan.

Ansvar och befogenheter

 • Tävlingsledarens ansvar är att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler.
 • Ska vara väl insatt i klubbens förberedelse och organisation inför tävlingen, detta gäller även tävlingsledare som inte är licenserad i arrangörsklubben.
 • Tävlingsledaren måste försäkra att tävlingsområdet och banan är i gott skick och att alla funktionärer är närvarande och redo för att utföra sina uppgifter samt att säkerhets- och sjukvårdspersonal är redo att utföra sina uppgifter.
 • Tävlingsledaren ska vara säker på förarnas identitet, att det är rätt tävlingsnummer på motorcyklarna samt att inget annat föranleder förhinder för förare att deltaga i tävlingen, t.ex. tävlingsbestraffning, indragen licens m.m.
 • Tävlingsledaren kan stoppa ett pågående heat p.g.a. säkerhetsrisk eller olyckshändelse.
 • Tävlingsledaren kan föreslå till Supervisor/Jury att stoppa tävlingen permanent p.g.a säkerhetsskäl eller av ”force majeure” (se NT för förtydligande). Vid olyckshändelse i tidskval ansvarar tävlingsledaren för att klockan stoppas/startas.
 • Tävlingsledaren kan stoppa en förare från att få starta i tävlingen detta p.g.a. säkerhetsskäl. Tävlingsledaren måste informera Supervisor/Jury om alla tagna beslut utdelade bestraffningar samt om protest har mottagits.
 • Tävlingsledarens befogenheter kan, om så är nödvändigt, tas över av Jury ordföraren/ Supervisor. Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling.

Tävlingsledaren meddelar kansliet om bestraffning sker och när uppföljning krävs av t.ex. betalning av straffavgifter. (I tävlingsrapporten markeras ”Svemo åtgärd krävs”.)

6.2.12 Biträdande tävlingsledare

Den biträdande tävlingsledaren ansvarar för att assistera tävlingsledaren med de uppdrag denna tilldelas av tävlingsledare. Biträdande tävlingsledare få ej fatta beslut om uteslutningar eller andra disciplinära bestraffningar i samband med tävlingen.
Biträdande tävlingsledare ska ha väst eller likande med väl synligt tryck ”Biträdande tävlingsledare” både på övre del av ryggen och på framsidan.
För att biträdande tävlingsledare ska få ersätta den ordinarie tävlingsledaren, krävs att reglerna för tävlingsledare uppfylls.
Minst en biträdande tävlingsledare ska inneha giltig tävlingsledarlicens.

6.2.13 Säkerhetschef

En säkerhetschef har som uppgift att se till att alla säkerhetsföreskrifter efterlevs samt att leda områdeschefer och säkerhetsvakter. Han skall hålla en säkerhetsgenomgång med alla säkerhetsvakter och områdeschefer innan tävlingens startar. Säkerhetsgenomgången skall dokumenteras i tävlingsrapporten. Säkerhetschef ska inneha tävlingsfunktionärslicens.

6.2.14 Områdeschefer

Minst 2 områdeschefer skall finnas utplacerade på banområdet för att kunna assistera säkerhetsvakterna samt att hjälpa tävlingsledaren med att säkerställa att alla säkerhetsposter är bemannade. Områdescheferna skall vara utrustad med gulflagg och radiokommunikation med tävlingsledningen. Vi statustävlingar skall det finnas minst 3 områdeschefer. Vid Guldhjälmstävlingar ska det finnas 4st områdeschefer på banområdet. Områdeschef ska även vara utrustad med en sjukvårdsflagg. Vid hopp uppmanas områdeschefer att i möjligaste mån assistera med gulflagg. Områdeschef ska inneha tävlingsfunktionärslicens, alternativt förarlicens i motocross och vara minst 18 år.

6.2.15 Banchef

Banchefen ansvarar för att banan underhålls och är i säkert skick under tävlingen.

6.2.16 Bandepåchef

Bandepåchefens uppgift är att se till att gällande regler för bandepån efterlevs under tävlingen. Bandepåchefen är en faktafunktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.17 Måldomare

Måldomarens uppgift är att säkerställa att rätt körtid genomförs (avverkad körtid, körda antal varv och körtid/varv kvar att köra) och att målflaggan visas i rätt tid. Måldomaren är en faktafunktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.18 Startansvarig

Startansvarig ansvarar för att rätt förare står på rätt plats bakom startgrinden samt att hela startproceduren följer gällande regler.

6.2.19 Tävlingssekreterare

Tävlingssekreterarens uppgift är dokumentation/administration så som resultatlistor, rapporter och protokoll.

6.2.20 Miljöchef

Miljöansvarig har som uppgift att se till att miljöföreskrifter efterlevs av samtliga på tävlingsområdet.

6.2.21 Maskinbesiktare

Maskinbesiktare är ansvarig för att föreskrivet antal maskiner besiktas/ljudmäts och är i tävlingsdugligt skick enligt Svemo NT och SR i Motocross samt Motocrossektionens maskintekniskadokument på www.svemo.se.

Maskinbesiktaren är en faktafunktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.22 Tidtagningschef

Tidtagningschef är ansvarig för samtliga resultat och att dessa blir korrekta enligt för tävlingens gällande regler. Observera! Vid statustävling måste utsedd tidtagningschef även vara godkänd av Svemos Motocrossektion.

6.2.23 Sjukvårdsansvarig

Sjukvårdsansvarigs uppgift är att hålla en obligatorisk genomgång med sjukvårdspersonalen. Denna skall omfatta arbetssätt, signalsystem, transportvägar och andra viktiga aspekter för att såväl akutinsatser vid banan som eventuell transport till sjukhus ska fungera tillfredsställande.

6.2.24 Säkerhetsvakter

Säkerhetsvaktens uppgift är att bemanna den säkerhetspost runt banan vid träning, kval och heat de tilldelas av arrangören (samtliga säkerhetsposten ska bemannas). I uppdrag ingår att varna kommande förare med gulflagg vid hinder på banan samt vid behov tillkalla områdeschef och sjukvårdspersonal med grön/vit flagga.
Säkerhetsvakter får ej ha gul eller röd klädsel.

6.2.25 Väntzonchef

Väntzonchefen ansvarar för att rutinerna i väntzonen (för de tävlingar där det används) följer gällande relger och att väntzonen öppnas och stängs i enlighet med gällande tidsplan. Väntzonchef är en fakta fuktionär, se NT för fler detaljer.

6.2.26

Juryordföranden/Supervisor är ansvarig för att samtliga beslut överensstämmer med Svemos regler och för tävlingen gällande TR.

6.3 Flaggsignaler (gäller samtliga tränings/tävlingsformer inom motocross)

Allmänt
Samtliga flaggor ska vara av storleken 750 x 600 mm (den kortaste sidan av flaggan ska vara fäst vid flaggskaftet). Inget annat slag av flaggor får användas. Blå, svart och svart-vit diagonaldelad flagga får handhas av tävlingsledare, Supervisor eller annan person som tävlingsledare/Supervisor anser lämplig för uppgiften. Färgerna på flaggorna ska vara klara och lätt urskiljbara.
I anslutning till målet ska det finnas ett ställ med samtliga flaggor samt utrustning som möjliggör visning av för tävlingen aktuella startnummer.
På varje del av banan kan ges flaggsignaler vilka förarna omedelbart måste åtlyda enligt följande:

6.3.1 Flagga i nationsfärgerna (Svenska flaggan)
 • Start (gäller då start på grind av någon anledning inte kan tillämpas).
6.3.2 Röd flagga
 • Samtliga förare måste avbryta träning/tävlingskörning och långsamt köra vidare till hänvisad återsamlingsplats angivet i TR alternativt waitingzone.
6.3.3 Svart flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer vid målområdet

Stopp för förare med ifrågavarande tävlingsnummer, föraren skall omedelbart avsluta heatet vid målområdet och långsamt återvända till parkeringsdepån.
Föraren är utesluten från pågående heat. Förare som inte respekterar flaggsignalen får inte fortsätta pågående tävling. Föraren skall dessutom av arrangören rapporteras till Svemo för förbundsbestraffning.

6.3.4 Svart-vit diagonalt delad flagga, visad tillsammans med förares tävlingsnummer vid målområdet (Teknisk flagg)
 • Förare/passagerare har fel på sin personliga utrustning, fel på maskinen eller fel som utgör fara för förare/passagerare eller andra på på banområdet. Inom 2 varv skall förare stanna i bandepån. Innan tävlingen återupptas skall felet rättas till. Respekteras inte flaggsignalen skall föraren Svartflaggas.
6.3.4.1

Beslut om uteslutning (svart flagg 6.3.3) eller beordrat teknisk flagg (6.3.4), som verkställs under pågående tävling/heat meddelat via flaggsignal eller motsvarande, är definitivt och kan inte överklagas varken genom protest eller vädjan. I det fall startnummer på förarens maskin och rygg ej stämmer överens, ska ej tekniskflagg visas, tävlingsledare kan här besluta om att utdöma straffavgift på 500 kr.

6.3.5 Gul flagga
 • Fara, hinder på banan, sänk farten ordentligt innan du som förare passerar den som visar flaggan.

Iakttag försiktighet, Omkörning av annan förare i rörelse är förbjudet innan dess att hindret och föraren som orsakat flaggsignalen har passerats med god marginal (ca 10 meter). Stillastående fordon får passeras. Hopp får ej ske avsiktligt. Brott mot denna regel medför bestraffning:

Förare som hoppar eller inte kraftigt minskat sin körhastighet förbi gulflaggan och det som orsakat gulflaggan kan bestraffas:

 • med nedflyttning 2 placeringar i resultatlistan från tidskval/heatet. (Gäller endast MXSM, MX1/MX2/MX-Women)
 • Vid omkörning av annan förare eller hopp, bestraffas med nedflyttning 10 placeringar i resultatlistan från tidskval/heatet. Vid grövre förseelse, uteslutning i tidskval/heatet. Vid träning kan arrangör utdöma straffavgift max 1000 kr. Vid hopp uppmanas områdeschefer att i möjligaste mån assistera med gulflagg. Denna flagga ska finnas vid varje flaggpost.
6.3.6 Vit-grön diagonalt delad flagga
 • För påkallande av säkerhetschefen och sjukvårdspersonal. Denna flagga ska finnas vid varje flaggpost.
6.3.7 Vit flagga med rött kors (svängande)(Sjukvårdsflagga)
 • Sjukvårdsflagga ska användas vid samtliga tävlingar.

Tjänstefordon alternativt sjukvårdspersonal på banan. Omkörning av annan förare i rörelse förbjuden intill dess det hinder som orsakat flaggningen passerats med god marginal (ca 10 meter).
Brott mot denna regel medför bestraffning: Hopp får ej ske avsiktligt. Brott mot denna regel medför nedflyttning 10 placeringar i resultatlistan från heatet. Vid grövre förseelse, uteslutning ur heatet. Flaggan skall endast användas av områdeschefer, biträdande tävlingsledare och andra funktionärer som av tävlingsledning utses att få använda flaggan.

6.3.8 Svart-vit rutig flagga
 • Mål.
6.3.9 Grön flagga
 • Klart för start.
6.3.10 Blå flagga (svängande)
 • ”Varning! Du kommer att bli varvad”. Håll ditt spår.
6.4 Träning vid tävling/tidskvalificering
6.4.1

Varje förare ska ges tillfälle till minst 20 minuters träning vid tidpunkt enligt TR.

 • Undantaget när kombinerad träning och tidskval, genomförs då ska träningstiden vara minst 15 minuter.
 • Det inledande varvet på träning vid tävling (ej sighting lap), oavsett tävlingsklass, inleds med att samtliga flaggvaktposter flaggar med gulflagg. Hopp får inte ske avsiktligt. Omkörning får ske mellan flaggorna om inget hinder finns mellan flaggorna. Om hinder finns mellan flaggorna är det omkörningsförbud tills dess att man passerat hindret (som § 6.3.5 beskriver). Bestraffningsregler enligt § 6.3.5 gäller.
 • Startträning skall ingå och är obligatorisk för arrangören. Startträning kan ske bakom eller framför grind och inleder eller avslutar aktuell träning.
 • Vid Guldhjälmstävling ska föraren ges tillfälle till 15 minuters fri träning, detta gäller även andra dagen vid tvådagarstävling. Vid flerdagars tävling fr.o.m.
 • Ungdomsklass och äldre ska förarna erbjudas friträning om minst 15 minuter nästkommande dagar.
6.4.2

Det rekommenderas att ingen träningskörning genomförs på banan inom 30 minuter före fastställd tid för tävlingens första start.

6.4.3

För att få starta i kvalificeringsheat och tävlingsheat måste förare, och i förekommande fall passagerare, ha fullbordat minst två (2) hela träningsvarv på banan. För Guldhjälm och Ungdomslicenserade förare gäller att minst tre (3) varv fullbordats.

6.4.4

Maximalt antal förare som banlicensen anger får inte överskridas vid träning (max 60st). Gäller samtliga klasser förutom Guldhjälm och Ungdom där maxantal är 40st + reserver. Klasserna Junior, Senior, Elit och Bredd får samköras vid träning.

6.4.5 Tidskval

Max antal startande i ETT tidskval är 40st. Vid 41st deltagare delas tidskvalet upp i 2 grupper. Supervisor/Jury kan göra undantag vid fler än 40st, beslut om detta meddelas före tidskval.

6.4.5.1

Tidskval kan stoppas om olycka sker som medför gulflagg en längre tid. Vid stopp skall klockan stoppas. Vid omstart körs resterande del av kvalet. Vid stopp av tidskval skall förarna återvända direkt till väntzon, omstart sker så fort som möjligt enligt tävlingsledningens anvisningar. Tävlingsledningen släpper därefter ut förarna på banan/startområdet igen efter att grön flagg visats.

6.4.5.2

Vid samtliga tävlingar får transpondersystem användas som varvräkning och varvtider får publiceras. Arrangören kan för Guldhjälmstävlingar erbjuda hyra/lån av transponder.

6.4.5.3

Medvetet stopp under tidskval för inspektion/reparation på banan inom banmarkering är inte tillåtet. Bestraffning: Nedflyttning 10 placering i tidskvalet. Om förare upprepar förseelsen kan detta innebära uteslutning från rubricerad tävling.

6.4.5.4

Återstående körtid i tidskval ska alltid anges till förarna antingen genom digital eller analog/manuell klocka. Tidskvalet avslutas med målflagg vid mållinjen som ska ha samma position som transponderslingan. Därefter rullar klockan till övriga förare i aktuellt kval som passerat mållinjen. I samband med att kvalet avslutas visas också rödflagg efter mållinjen. Förarna har därmed passerat mållinjen för sista gången aktuellt kval och avslutar kvalet för att återvända till parkeringsdepån.

6.5 Förarsammanträde

Genomförande av och deltagande på förarsammanträde är obligatoriskt och genomförs enligt beskrivning i tävlingens tilläggsregler.

6.6 Byte av heat, förare, passagerare och/eller maskin
6.6.1

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare under förutsättning att den nödvändiga kvalifikationen enl. gällande regler finns. Sådant byte är dock endast tillåtet intill 60 minuter före fastställd tid för första start. Byte av kvalheat är inte tillåtet senare än 60 min före starttid.

6.6.2

Motorcykel får användas av flera förare under träning och tävling. Innan annan förare tar motorcykeln i bruk ska det meddelas tävlingsledaren för aktuell tävling. Tävlingsledaren ska i dessa fall notera namnet på den nya förarens tävlingsnummer samt maskinens ramnummer.

6.7 Start
6.7.1

Om tävlingsledare eller Supervisor så anser lämpligt för att värna hög säkerhet kan kvalificeringsheat och/eller finalheat oavsett tävlingsklass och tävlingsform, inledas med ett sighting lap. Sighting lap är alltid frivilligt för föraren att delta i.

6.7.1.1

I de fall sighting lap genomförs används väntzonen för att samla ihop förarna. Sighting lap genomförs enligt följande:
10 minuter före planerad startid för heatet stängs väntzonen. Förare som ej återvänder till väntzonen inom 6 minuter från påbörjat sighting lap, skall uteslutas ur aktuellt heat. Efter att sighting lap påbörjats får byte av motorcykel ej ske. Masstart ska tillämpas. Gäller ej 50cc Rookie.

6.7.2

Om inte annat föreskrivs i TR placeras förarna på startlinjen i nummerordning från vänster i färdriktningen. I de fall start sker från dubbla led med Sidvagn och Quad påbörjas placeringen på startgrinden från vänster i färdriktningen för båda leden.

6.7.3

Den publicerade starttiden ska hållas. Förare, som inte befinner sig med sin maskin och eventuell passagerare på fastställd plats på startlinjen vid bestämd tid, kan uteslutas från heatet. Förare som förhindrar att starttiden hålls ska uteslutas.

6.7.4

Inom startområdet (området framför och ca 10 meter bakom starten) väntzon ej inräknat, får endast de tävlande befinna sig och för starten nödvändiga funktionärer. Området framför startgrinden ska prepareras på ett tillfredställande sätt som ger samtliga förare lika förutsättningar inför starten.
Ingen person förutom till ändamålet avsedda funktionärer samt eventuell media och presspersonal får befinna sig framför startgrinden före start. Förare som bryter mot denna regel kan uteslutas.

Vid start av Guldhjälmstävlingar får vårdnadshavare hjälpa till att ställa motorcykeln på plats och lägga ut eventuella startklossar samt starta motorcykeln. Det får under inga omständigheter finnas vårdnadshavare på eller strax bakom grinden när 15 sek-skylten visas.

6.7.5 Startprocedur för start med startgrind

Grön flagga skall visas väl synlig från startgrinden under hela tiden förarna ställer upp för start. Uppställning av förare bakom startgrinden får ske under pågående heat, under förutsättning att maskinerna är avstängda och rullas på plats. När samtliga förare har ställt upp går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma flaggfunktionär visar upp en skylt med 15 sek. Denna skylt hålls uppe i fulla 15 sek, därefter vändes skylten som då visar 5 sek. Skylten hålls uppe i fulla 5 sek, därefter kan grinden falla. Grinden får inte falla fören hela 5 sek har gått, dock max 10 sek.

6.7.5.1 Startprocedur för start med flagga (används när grindstart inte kan tillämpas)

Flagga i nationsfärgerna skall visas väl synlig från startplatsen, under hela tiden förarna ställer upp för start. Uppställning av förare får ske när annat heat pågår på banan, under förutsättning att maskinerna är avstängda och rullas på plats. När samtliga förare har ställt upp går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma flaggfunktionär håller nu den gröna flaggan rakt upp i luften för att visa att 15 sekunder återstår till start. Flaggan hålls upp i fulla 15 sek.

Därefter sänks flaggan till vågrät position, väl synligt för förarna, och hålls där i fulla 5 sek, dock max 10 sekunder, därefter fälls flaggan mot marken och starten kan gå.

6.7.5.2

Förare som får tekniska problem i starten framme vid grind efter det att 15 sekunders- skylt visas upp, måste stå kvar tills starten har gått, därefter får föraren ta hjälp av mekaniker vid startgrinden.

6.7.6 Startskylt

Startskylt ska ha blockstilssiffror.

Skylthöjd600 mm
Skyltbredd750 mm
Sifferhöjd350 mm
Sifferbredd40 mm
6.7.7

Förare får starta i ett heat tidigast 10 min efter det att det heat som vederbörande senast deltagit i, avslutats (gäller inte vid Sprintcross- och Supercross/Stadioncrosstävlingar).

6.7.8

Väntzon skall tillämpas vid alla publiktävlingar och anges i tilläggsreglerna. Används väntzon i övriga tävlingar ska det anges i tilläggsreglerna.

6.7.9 Tjuvstart/omstart

Förarna stoppas med Röd flagga.
Samtliga förare skall återvända direkt till väntzon, omstart sker så fort som möjligt enligt tävlingsledningen anvisningar.
Byte av motorcykel är inte tillåten. Reserver får ej starta.

6.8 Tävlingskörning
6.8.1

Tävlande som kör utanför banmarkering/genar och därmed tjänar tid alternativt placering, kan nedflyttas 10 placeringar i heatet. Vid grövre eller upprepade förseelse kan föraren uteslutas. Förare som kör utanför banan ska köra in på banan så att denne inte utgör vara för andra medtävlande.

6.8.2

Det är förbjudet att köra mot färdriktningen, utom på särskild order av funktionärer.

6.8.3

Tävlande, som håller på att bli omkörd av annan, får inte medvetet hindra den snabbare föraren från att fullfölja sin avsikt.

6.8.4

Förare som inte åtlyder tävlingsledarens tillsägelser och beslut ska uteslutas.

6.8.5 Förarens uppträdande och skyldigheter

a) Besiktningsfunktionär kan när som helst beordra en förare att visa upp sin motorcykel för teknisk kontroll.
b) Föraren är ansvarig för sina samtliga Team- och familjemedlemmars uppträdande och handlande. Föraren och dess Team- och familjemedlemmar är förbjudna att köra på banan med motorfordon och cyklar fr.o.m. att besiktningen öppnat till det att tävlingen är färdigkörd. Bärbar musikspelare får inte användas av förare/passagerare i samband med körning på banan. Förare/passagerares eventuella kroppssmyckning (piercing) ska tejpas över eller tas bort innan förare kör på banan. När en förare tas om hand/vårdas av sjukvårdspersonal får Teampersonal och/eller familjemedlemmar inte hindra vårdgivningen. Överträdelse av denna regel kan medföra bestraffning.
c) Radiokommunikation med förare är förbjuden.
d) Förare som fått målflagg får ej stanna i målområdet utan föraren skall följa funktionärernas anvisning. Sker detta kan tävlingsledaren utdöma straffavgift på max 1.000 kr.
e) Främmande hjälp vid kvalificering och tävlingsheat utanför bandepå är ej tillåten. Främmande hjälp vid tävlingsheat innebär uteslutning från heatet.
Undantag är följande:

 • Hjälp från tävlingsfunktionär att hålla motorcykel när förare ensam justerar sin MC.
 • Av säkerhetsskäl lyfta undan motorcykel utanför banmarkering eller vara behjälplig vid start av MC.
 • Vara föraren behjälplig med att lyfta Quad alternativt Sidvagn som fastnat eller vält.
6.9 Särskilda bestämmelser Rookie och Guldhjälm

I klasserna 50cc, 65cc Guldhjälm och 85cc Guldhjälm gäller följande:

 • Vid träning får inte varvtider eller varvpassager visas offentligt eller publiceras på resultatlistor. Följande inställningar ska gälla när tidtagningssystem AMB Orbit/ TimeKeeper används, Start/Uppvärmning/Lila flagga. Då räknas inga passager och resultat publiceras ej.
 • Tidskval får ej genomföras i någon av Guldhjälmsklasserna.
 • Guldhjälmsklasserna får ej bedrivas i Cupform utan varje enskild tävling är avslutande och resultatet får ej föras vidare till nästa tävling.
6.10 Reparation och tankning
6.10.1

Endast i bandepån får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under tävling samt träning inför tävling. Vid påfyllning av bränsle eller andra vätskor ska markskydd användas.

6.10.2

Det är tillåtet att i depå byta varje del av motorcykel utom huvudram. Brott mot ovanstående regler medför uteslutning

6.11 Varv- och tidsvisning

För uppgiften avdelad funktionär ska vid målområdet visa den tid och det antal varv som återstår att köra i aktuell aktivitet.

6.11.1

Vid varje tävling med transpondervarvräkning kan det finnas ”back-up”-personal som genomför manuell varvräkning alternativt videokamera som spelar in samtliga varvpassager m.m. Även det ”reservbatteri” som finns att tillgå för att driva dekodern vid eventuellt strömavbrott ska finnas/vara inkopplat. Manuell varvräkning med personal som back-up är obligatoriskt vid alla statustävlingar.

6.12 Slutresultat
6.12.1

Segrare är förare som passerar mållinjen först efter det att målflaggan visats. Vid målflagg av fel förare har tävlingsledaren i samråd med tidtagningsansvarige rätt att korrigera segrare/resultat.

6.12.2

Samtliga förare som startar i heatet och har minst en registrering/passage i varvräkningen, kommer att prisbedömas. Målgång krävs ej för prisbedömning. Förare prisdöms i turordning efter vinnaren med först antal varv och därefter lägsta totaltid, se exempel:

PlaceringFörareAntal varvTotaltidPoäng
11817:2040
22817:5039
33818:2238
44717:2537
55717:4036
6637:3535
7737:5534
8812:2333
osv

De förare som inte slutför sitt sista varv inom 5 minuter från segrarens målgång prisbedöms efter det antal varv och den totaltid de slutfört.

6.12.2.1

I det fall ett resultat inte kan fastställas efter ett heat ska det strykas.

6.12.2.2

Undantag från 6.12.2 kan göras om tävling inte är en statustävling (SM, JSM, Ungdoms SM eller SM-kval) och, då gäller följande:
Den deltagare i ett heat som passerar mållinjen först, efter att ha tillryggalagt fastställd tidsutsträckning eller varvantal, är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål. Förare som inte kört minst 50% av det antalet varv som heatets segrare tillryggalagt anses ej ha slutfört heatet och prisbedöms ej. Om beräkningen inte ger ett helt tal höjs detta till närmast högre hela tal. De förare som inte slutför sitt sista varv inom 5 minuter från segrarens målgång prisbedöms efter det antal varv och den totaltid de slutfört så länge de uppnått minst 50% av segrarens varvantal. Om 6.12.2.2 tillämpas måste detta stå väl beskrivet i respektive tävlings tilläggsregler.
Exempel:

PlaceringFörareAntal varvTotaltidPoäng
11817:2040
22817:5039
33818:2238
44717:2537
55717:4036
66411:3535
7737:550 (Uppnår ej 50% = 4 varv)
8812:230 (Uppnår ej 50% = 4 varv)
osv
6.12.3

Om heatet flaggas av för sent skall prisbedömning fastställas löpande efter den placering som var när den officiella tiden för målgång var ute samt antal körda varv.

6.12.4

Om heatet flaggas av för tidigt skall prisbedömning fastställas löpande i den ordning förarna passerar målflaggan. Samtliga resultat måste godkännas av Juryn. Föraren måste vara i kontakt med motorcykeln när denne passerar mållinjen.

6.12.5

Om tävlingen genomförs med flera likvärdiga heat med poängbedömning eller bedömning enligt platssiffermetoden avgörs den inbördes slutplaceringen mellan förare enligt följande:

6.12.5.1

Högst antal sammanlagda poäng, alternativt lägst sammanlagda platssiffra.

6.12.5.2

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma eller platssiffra skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

6.12.5.3

Om inte heller tillämpning av 6.12.5.2 kan särskilja förare, placeras den förare före som i det sist körda heatet erhållit flest poäng alternativt lägst platssiffra.

6.13 För tidigt avslutat heat

Tävlingsledaren har befogenheter att stoppa fri träning, tidskvalificering eller heat för brådskande/säkerhetsskäl eller för ”force majeure” eller på grund av tekniska problem med tidstagningsutrusning/transpondersystem. Förarna stoppas på lämplig plats med en röd flagga och återvänder till väntzonen och inväntar instruktioner för eventuell omstart. Tävlingsledningen släpper därefter ut förarna på banan/startområdet igen efter att grön flagg visats.

6.13.1 Heat som stoppas före 2 varv har inte fullbordats:

Om ett heat stoppas före det att 2 varv fullbordats ska förarna återvända till väntzonen och omstart ska ske snarast möjligt. Byte av motorcykel är inte tillåtet. Om någon förare bidrar till att försena starten kan dessa uteslutas av tävlingsledaren.

6.13.2 Heat som stoppas före halva distansen

Om ett heat stoppas före det att halva den planerade körtiden exkl. tid för eventuella tilläggsvarv, är körd skall man göra en komplett omstart. Förarna skall återvända till väntzon för vidare instruktioner. Omstart sker snarast möjligt från det att Röd flagg visades. Väntzonprocedur startar om igen. Byte av motorcykel är nu tillåten. Förarens motorcykel måste befinna sig i väntzon senast 10 minuter före utsatt starttid av heatet. För sen ankomst innebär uteslutning från heatet. Reservförare får deltaga om ordinarie förare ej har möjlighet att starta.

6.13.3 Heat stoppas efter halva distansen

Om ett heat stoppas efter det att halva den planerade körtiden, exkl. tid för eventuella tilläggsvarv, anses heatet vara fullföljt.

Resultatet baseras på ordningen förarna hade på varvet innan rödflagg visades.

6.14 Publicering av resultat
6.14.1

Arrangören är ansvarig för att resultatlistor upprättas och anslås. Innan resultat anslås ska tillräcklig tid ges för ansvariga för resultathanteringen att kunna presentera resultat alternativt kan tävlingsledaren signera resultaten innan publicering. En tät dialog mellan tävlingsledaren och tidtagningspersonal är extra viktig. Resultatlista skall vara i turordning och utan undantag innehålla följande information (arrangörer ansvarar för att anpassa de system som används för resultathantering och tidtagning så att resultatlistor enligt nedan kan presenteras):
typ av tävling, tävlingsplats, datum, placering, tävlingsnummer, förnamn, efternamn, klubb, licensklass, TA-ID, maskinmärke, Team/företag, poäng (i de fall detta utdelas), total körtid/varvtid (när transponder används).
Supervisor är ansvarig för att kontrollera att ovanstående regel efterlevs av arrangör och av den personal som är ansvarig för tidtagningen/resultathanteringen vid tävlingen. Vid tävlingar utan Supervisor ansvarar tävlingsledaren för kontrollen.

6.14.2

För samtliga tävlingar som erhåller tävlingstillstånd genom Svemo-TA ansvarar arrangören för att tävlingsresultaten laddas upp i Svemo-TA, antingen kopplat via förarnas Svemo-TA-ID nummer eller pdf-filer.
Reglerna för resultatrapporteringen kan förändras. Följ därför informationen på www.svemo.se

6.14.3

Preliminär prisutdelning av hederpriser kan genomföras innan protesttiden gått ut.

6.15 Protester/tävlingsbestraffning
6.15.1

Protest mot resultatlista ska inlämnas inom 30 minuter från det att listan anslagits.

6.15.2

Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat heat (heat avslutas 5 minuter efter att segraren passerat mållinjen).

6.15.3

Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift (se NT) som lämnas till tävlingsledare som sedan överlämnar den till Jury/Supervisor. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles.

6.15.4

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade muntligt samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Motiveringen för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

6.15.5

Förare som skadar sig på tävlingen kan av tävlingsläkaren/sjukvårdare bedöms olämplig att fortsätta sitt tävlingsdeltagande. I detta fall kan tävlingsledaren ålägga föraren med körförbud resterande del av tävlingen.

6.15.6

Förare som vid träning eller tävling, åläggs med straffavgift (enligt SR och NT) ska till Svemo Pg-konto 151971-9 inbetala dessa inom 10 dagar från det datum straffavgiften utdömdes. Förare som inte betalar sin straffavgift inom angiven tid får startförbud tills att avgiften är betald. Det är Supervisorns ansvar att informera Svemo kansli om beslut om straffavgifter vid tävling.

6.15.7 Bränsleprov

Bränslekontroll kan utfärdas när som helst under en tävling, enligt Svemo NT. Förare vars bränsle inte uppfyller Svemo bränslekrav kommer att bli utesluten från hela tävlingen samt bli fråntagen inkörda mästerskapspoäng. Ytterligare bestraffning kan utdömas.

6.15.7.1 Protest gällande bränslekontroll

Protest mot förare gällande bränslekontroll ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift enligt NT samt en depositionsavgift av 5000 kr. Protest skall lämnas till tävlingsledare som sedan vidarebefordra den till Juryordförande/Supervisor.

6.15.7.2 Efter bränslekontroll

Den vinnande parten får tillbaka depositionen. Den förlorande parten skall betala samtliga uppkomna kostnader i samband med bränsletesten.

6.16 Ekonomisk ersättning/hederspris
6.16.1

Vid nationella tävlingar, enligt tävlingens TR (tilläggsregler).

6.17 Priser vid tävling för Ungdomsklasser
6.17.1

I A-finaler ska minimum de 3 främst placerade förarna tilldelas hederspriser. Gäller även då kvinnliga förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens tävlar med Ungdom.

6.18 Priser för Guldhjälmsklasser

Om priser utdelas ska, förutom de priser som anges i tävlingens TR, alla deltagare som erlagt anmälningsavgift erhålla deltagarbevis (minnesplakett, diplom eller liknande). Om arrangören väljer att dela ut priser efter genomförd tävling ansvarar arrangören för att även eventuella deltagare som inte fullföljt tävlingen får sitt pris respektive deltagarbevis. Att delta i träning i samband med tävlingen skall berättiga till deltagarbevis.

7. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TRÄNING

Allmänt
Vid träning, utan anknytning till tävling, på bana som är godkända av Svemo gäller följande:

 • Förare kan börja träna kalenderåret innan han/hon uppfyller minsta åldersgräns för aktuell maskinklass enligt SR.
 • T.o.m. det kalenderår en förare fyller 12 år finns ett reducerat försäkringsskydd för föraren.
 • Förare inskrivna i en klubbs Guldhjälmsverksamhet har ett fullvärdigt försäkringsskydd (se försäkringsvillkor) när aktiviteten/utbildningen genomförs.
 • Fr.o.m. det kalenderår en förare fyller 13 år måste en Svemo licens (årslicens eller prova-på licens) köpas och kunna uppvisas vid träning. För detaljer kring försäkringsskyddet, läs på www.svemo.se.
7.1 Fordon och maskinklasser

Samtliga maskinklasser och fordon beskrivet i SR Motocross tillåts framföras även vid träning, under förutsättning att aktuella åldersregler per maskinklass/fordon uppfylls. CE-märkta och eldrivna Motocrosscyklar kan användas vid träning och den träningsansvariga avgör med vilken klass som samkörning får ske.

7.2 Miljö

Markskydd/miljömatta är obligatoriskt (se NT). Förare som inte använder godkänt markskydd/miljömatta kan utdömas till 500 kr i straffavgift av arrangör.

7.3 Anmälan

Förhandsanmälan får förekomma för att t.ex. begränsa antalet tränande m.m.
Klubbar som kräver föranmälan vid träning, uppmanas att tydligt ange detta på sin hemsida/sociala medier etc.

7.4 Säkerhet och sjukvårdsberedskap (se bilaga A till detta reglemente)

Bår samt adekvat sjukvårdsutrustning ska finnas vid banan på uppmärkt plats. Säkerhetsföreskrifter kan kompletteras med klubbens speciella säkerhetsföreskrifter, anslagna vid infart till banan.

7.5 Former för träning
7.5.1

Träning får endast ske i den färdriktning som godkänts vid banbesiktningen och får endast ske på inbesiktade banslingor som finns inritade på den av Svemo banbesiktare godkända banritning.

7.5.2

Förare får starta tillsammans och avflaggas med rödflagg efter ett visst antal varv (inga resultat får räknas och/eller publiceras dock får varvtider publiceras/visas).

7.6 Ansvar vid träning