Regelböcker / Minimoto

Minimoto

2024

1.2.1 Depåtystnad

MM

Mellan kl. 20:00-07:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas som störande av omgivningen som önskar nattvila.
Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlings-/träningsledningen/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

1.13.4 Minimoto Open

MM

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass. Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till annan senior tävlingsklass. Klassen ingår i en serie men har ingen RM-status.

För förare 12-16 år får motor ej överskrida 40cc och max 18mm förgasare. Motorn får inte heller bearbetas. Från 16 år gäller samma regler som för Minimoto Senior Open.

1.13.8 MiniRR 4Fun

MM

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till MiniRR Senior tävlingsklass.

Klassen har samma tekniska reglemente som klassen MiniRR Senior. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.14 Klassbyte

MM

Det är möjligt att byta klass under pågående säsong om en förares förutsättningar förändras. Det är ej möjligt att tävla som junior och senior samtidigt under samma tävling men i olika kategorier (kategorierna är Minimoto och MiniRR, tidigare MiniGP). Junior som gått upp i Seniorklass kan inte byta tillbaka utan en ansökan till Svemo Roadracing.

1.16 Bestraffningar

MM
 • En bestraffning kan tilldelas en förare, om den gjort sig skyldig till osportsligt uppträdande eller medvetet nonchalerat gällande regler.
 • En bestraffning innebär antingen tillrättavisning, tidstillägg, straffavgift eller uteslutning, i aktuell tävling.
 • I grövre fall, tillbakadragen licens efter förbundsbestraffning.
 • Beslut tas av Svemo. Se Svemo NT kapitel 14.
 • Tjuvstart: Flyttas fordonet under den tid som startlampan är tänd eller startern räckt upp handen för flaggstart, utdöms 20 sekunders tidstillägg.
 • Vid genande på bana eller körning utanför banmarkering stryks bästa kvaltid under kval, och vid race utdöms 5 sekunders tidstillägg.
 • Förhindrande av omkörning vid blåflagg bestraffas vid första företeelse med 5 sekunders tidstillägg, vid upprepad företeelse gäller uteslutning ur heatet.

1.19 Startnummer och utseende

MM

För Minimoto ska startnumret vara väl synlig, minst 10 centimeter på kåpans framsida. För MiniRR ska startnumret vara väl synligt minst 14 centimeter på kåpans framsida samt 14 cm på var sida om kåpa eller bakkuts. Startnumret följer med varje förare genom hela säsongen och ansöks via Svemo TA.

Följande sifferfärg och bottenfärg ska indela respektive klass:

KlassBottenfärgSifferfärg
Minimoto Junior AMörkgrönVit
Minimoto Junior BMörkrödVit
Minimoto Senior OpenSvartGul
Minimoto OpenVitSvart
MiniRR JuniorSvartVit
MiniRR SeniorSvartGul
MiniRR StockVitSvart
MiniRR 4FunSvartGul

Samtliga bottnar och siffror ska vara av naturlig färgsättning, inga neonfärger är tillåtna. Om outline på siffran används, ska den vara minst 5 mm runt om.

1.20.3 Träningsansvarig

MM

En träningsansvarig skall vara myndig (18 år fyllda), medlem i en Svemoansluten förening, ha god regelkännedom och utses av arrangerande förening.

En träningsansvarig skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-På-licens.
 • Tar in träningsavgifter
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsansvarig får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.

5 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap för Minimoto

MM

1 GENERELLT REGLEMENTE

MM

I detta specialreglemente för Minimoto refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR- specialreglemente
 • Svemo NT – nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.

Gällande version av detta reglemente med bilagor och tillägg finns publicerad på www.regler.svemo.se

Det generella reglementet är baserat på FIM Europe-reglementet för European Championship Mini Road Racing. Det ska tilläggas att reglementet anpassats för vårt lands förutsättningar. Vid tolkningsfrågor är det Svemo reglemente som ska åberopas.

Svemo Roadracing förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet Minimoto besvaras av Svemo Roadracing. Kontakt via e-post: roadracing@svemo.se.

Tävlingsformer i Minimoto (lägsta till högsta nivå):

Klubbtävling, enklare tävling, nationell tävling, internationell tävling, FIM-/FIM-Europe-mästerskapstävling. Se översikten ”Tävlingsformer Minimoto” på www.svemo.se (För föreningen, Arrangera tävling). Det som inte är specificerat i detta reglemente är inte tillåtet.

1.1 Förare

MM

En förare ska delta i den klass som förarens ålder och maskinval stämmer in på. Deltagare i Minimototävling ska inneha förarlicens i Minimoto eller Roadracing (se SR Roadracing för roadracinglicenser).

 • Vårdnadshavares närvaro krävs vid träning och tävling. Se NT 6.1.1.1.

1.1.1 Förarlicens

MM
 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha giltig licens samt starttillstånd från sitt förbund (FMN).
 • Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT, kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i förar-/passagerarlicensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring.
 • För försäkringsinformation se Svemo NT eller www.svemo.se.
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.
 • Samtliga licenser, helårslicenser och tillfälliga, köper föraren via sin profil på Svemo TA. Kontakta Svemos licensavdelning vid frågor.

1.1.2 Förarutbildning

MM

För att erhålla tävlingslicens Minimoto (helårslicens eller tillfällig licens), krävs en förarutbildning och godkännande av behörig förarutbildare vid teoretiskt och praktiskt prov.

 • Svemo anslutna klubbar med minimotoverksamhet bjuder varje säsong in till förarutbildning. Föraren kontaktar en aktiv minimotoklubb för mer information. Se även www.svemo.se (Minimoto) eller IUP (utbildningsplattformen) för utbildningsdatum.
 • Notera att förarutbildningsintyg endast gäller i 12 månader. Helårslicens ska tas ut inom 12 månader efter utfärdandet av förarutbildningsintyg, annars ska ny utbildning ske.
 • Har föraren inte innehaft helårslicens inom en 5-årsperiod, behöver föraren återigen godkännas av godkänd förarutbildare.
 • I samråd med Svemo Roadracing ska föraren gå en ny utbildning, antingen endast teori eller komplett utbildning med teori och uppkörning, beroende på tidigare erfarenhet.
 • Ingen förarutbildning krävs för klubblicens. Klubblicens gäller endast i Sverige, och endast för träning och klubbtävling.

1.1.2.1 Svemo godkänd förarutbildare Minimoto

MM
 • Förarutbildares behörighet att examinera är giltig i två år, därefter krävs fortbildning vartannat år.
 • Uppkörningsledare ska lägst inneha Svemo klubblicens i Minimoto.
 • Förarutbildning ska ske på Svemo godkända banor i Sverige. Se www.svemo.se (minimoto) för en aktuella godkända förarutbildare i Roadracing och Minimoto.

1.1.3 Licensklasser Minimoto

MM
Guldhjälmslicens– 11 år (endast träning t.om. året föraren fyller 5 år)
Ungdomslicens12-16 år
Juniorlicens17-19 år
Seniorlicens20-64 år (med hälsodeklaration* fr.o.m 65 år)
Klubblicens12 år (gäller endast för träning och klubbtävling)

Roadracinglicenser är godkända i Minimoto, se SR Roadracing för mer information.

*Hälsodeklaration
Se NT 6.1.1

1.1.3.1 Att välja rätt licens

MM

Klubblicens
Gäller endast för träning och klubbtävling.

Guldhjälmslicens
Gäller endast i Sverige. Gäller endast för träning till och med det året föraren fyller 5 år. Gäller även för tävling från och med det året föraren fyller 6 år. Giltigt i klasserna Junior A, Junior B och MiniRR Junior.

Guldhjälms-/Ungdoms-/ Junior-/ Senior-licens
Giltigt i alla tävlingsklasser. Licensen väljs efter förarens ålder. Vid uppgradering från Guldhjälmslicens ska teoretisk genomgång genomföras innan licens kan tas ut i nästa licensklass.

Tillfällig licens
Guldhjälms-, Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för en tävling (gäller under hela tävlingsevenemanget). Tillfällig Guldhjälmslicens finns från och med året föraren fyller 6 år.

Deltagande i Nordiskt Mästerskap kräver en helårslicens för tävling.

Prova-På-licens
Gäller endast för prova-på-aktivitet och kan köpas från det kalenderår föraren fyller 13 år. Kräver inget medlemskap. Se NT (Licenser) för mer information.

1.1.3.2 Nationell/internationell licens

MM

Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens är nationella licenser. Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla försäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige. Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se www.svemo.se för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.

1.2 Banor

MM

Banor som kan tänkas användas är av typ Go-kart bana eller liknande. Banan ska vara minst 350 meter lång och ca 5 meter bred. Banan ska vara besiktigad och godkänd av Svemo banbesiktare. Giltig banlicens ska finnas.

1.2.1 Depåtystnad

MM

Mellan kl. 20:00-07:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas som störande av omgivningen som önskar nattvila.
Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlings-/träningsledningen/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

1.3 Träning, kvalificering och startordning

MM

1.3.1 Fri träning

MM

Minst en fri träning om minst 10 minuter ska äga rum för varje klass.

1.3.2 Tidsträning

MM

I samtliga klasser bestämmer en tidskvalificering om minst 10 minuter startordningen i finalerna. Om antalet startande i en klass överstiger det maximala antalet startande som banan är tillåten för ska tidskvalificeringen delas upp på flera grupper, varje grupp ska bestå av lika många förare. Vid växlande väderlek mellan grupper, som gör kvalificeringen uppenbart orättvis, avgörs startordningen genom den inbördes placeringen i respektive kvalificeringsgrupp.

1.3.3 Startordning

MM
 • Resultat från tidskval bestämmer startordningen på startgridden, där den föraren med bäst kvalificeringstid startar i första startrutan osv.
 • Startuppställning ska vara förskjuten både i sidled och djupled på startgridden för att bakomvarande förare alltid ska ha fri sikt framför sig.
 • Pole position placeras på den sida som första kurva kommer. Är det t.ex. en högerkurva placeras pole position på högra sidan. Måttangivelse pole position 1 meter bakom startlinje och 1,5 meter förskjutning bakåt. I sidled avgör banans bredd hur många förare per startled.
 • I de fall antalet startande överstiger maximala antalet ekipage som banan är godkänd för äger arrangerande klubb rätt att genomföra A- och B-final. För B-final ska antalet startande vara minst 5 st. De tre främsta från B-finalen kvalificerar sig till A-final.
 • Förare som inte kunnat kvalificera sig p.g.a. tekniska fel, startar i sista rutan om plats finns. Startordningen för icke kvalificerade förare, bestäms utifrån tidigare resultat.
 • Om arrangör saknar transpondersystem ska ovillkorligen startpoängsystem användas!
 • I övrigt ska samma regler tillämpas.

1.3.4 Startordning vid avsaknad av transpondersystem

MM
 • Vid avsaknad av transpondersystem så ersätter 2 st försöksheat tidskvalificeringen.
 • Startordningen i första försöksheatet bestäms av tidigare resultat och lottning mellan förare med lika resultat. Vinnaren av 1:a försöksheatet startar längst fram i 2:a försöksheatet.
 • Startordningen i finalheatet bestäms av placering i heat 1 och 2, den som får minst poäng i heat 1 och 2 startar i 1:a ruta i finalheatet osv.
 • Poängfördelningen i försöksheat är: 1:a 0 poäng, 2:a 2p, 3:a 3p, 4:a 4p osv.
 • Förare som inte kommer till start tilldelas maxpoäng + 1 poäng.
 • Förare som utesluts (fått svartflagg) tilldelas Maxpoäng + 3 poäng.
 • Förare som efter kvalheat erhållit samma poäng inför finalen, ska särskiljas enligt lottning.

1.4 Besiktning

MM
 • Vid besiktning ska fordon samt hela skyddsutrustningen medföras, se 1.6 Obligatorisk skyddsutrustning.
 • Komplett skyddsutrustning besiktigas på föraren.
 • Underdel/kåpa på fordon ska kunna demonteras på begäran för kontroll.
 • Om en förare får påpekande under besiktning ska föraren omedelbart åtgärda den/de brister som upptäcks, därefter ska fordonet efterbesiktigas.
 • Vid mindre brister som inte äventyrar säkerheten, tilldelas enbart ett påpekande som föraren själv ansvarar för att åtgärda till nästa tävling.
 • Efter godkänd besiktning sätter teknikerpersonal ett godkännandemärke på kåpan.

1.5 Förarmöte

MM
 • Under tävlingsdagarna kan arrangören utlysa ett eller flera förarmöten för att informera eller inhämta information till/från förare.
 • Deltagande på förarmöte är obligatoriskt.
 • Förare under 18 år ska delta i förarmöte i sällskap av ansvarig vårdnadshavare eller ansvarig ledare.

1.6 Obligatorisk skyddsutrustning

MM
 • Minimotoställ eller hel/delbart skinnställ ska användas.
 • Handskar som ger skydd och är i hållbart material.
 • Hjälm, enligt Svemo NT. Hjälm ska vara konstruerad så att den lätt kan tas av. Endast integralhjälm typ M1 är tillåten. Hjälm av glasfiber eller kevlar rekommenderas. För juniorer bör det observeras att hjälmens vikt är av stor betydelse varför en lätt hjälm bör prioriteras. Öppen hjälm av jet-typ M2 är inte tillåten. Öppningsbar integralhjälm med öppning av gångjärnstyp är inte tillåten.
 • Armbågsskydd, CE-märkta.
 • Knäskydd, CE-märkta.
 • Ryggskydd, enligt Svemo NT. Ryggskyddet ska bestå av en mjuk stötdämpande del, t. ex. foam och ett kraftfördelande skal av ex. plast. Ryggskyddet ska vara tillräckligt långt så att det täcker hela ryggen.
 • I samtliga MiniRR-klasser ska stövlar utformade för racing användas. Stövlarna ska vara hela, både i material, sömmar och dragkedjor/knäppen.

Knäpuckar med metallinlägg som ger gnistor vid kontakt med asfalt är inte tillåtet.

1.6.1 Personlig ID-bricka

MM
 • Under träning och tävling ska föraren alltid bära en personlig ID-bricka runt halsen ID- brickan ska visa förarens för- och efternamn och födelsenummer (fyra sista siffror frivillig) permanent, som t ex genom gravyr.
 • Brickans mått: minst 20 mm stor i diameter eller längd, max. 50 mm i längd. Mäter två sidor 50 mm vardera, får de andra två sidor maximalt mäta 25 mm vardera.
 • Brickan ska vara av hållbart material och den ska ha en jämn form med rundade, mjuka kanter. Spetsiga former och vassa, ojämna kanter är förbjudna.
 • Brickan ska fästas runt halsen med ett material som inte innebär en skaderisk för föraren vid olycka.
 • Material och brickan ska godkännas av den tekniska personalen vid säkerhetskontrollen av personlig utrustning vid tävling eller träning.

1.7 Start och målgång

MM
 • Masstart med motorn igång.
 • Starten sker med flagga eller ljussignal.
 • Antalet startande avgörs av banans beskaffenhet.
 • Om tekniskt fel uppstår, ska den berörda föraren genast signalera till startern om sitt problem och omgående lämna banan!
 • Startfältet kan maximalt hållas av startern i två minuter.
 • Efter målgång i finalheatet, i varje klass, ska de tre första omedelbart infinna sig i parc fermé.
 • Tävlingsledningen kan utöver de tre första välja att ta in slumpvis valda hojar i parc fermé eller samtliga i en klass. Vilka som ska infinna sig meddelas utav speaker eller annan utsedd Funktionär.
 • Antal varv som ska köras delges vid förarsammanträdet och/eller i inbjudan.

Finaldistanser:

Minimoto Junior Aminst 6km/final.
Minimoto Junior Bminst 8km/final.
Minimoto Senior Openminst 12km/final.
Minimoto Openminst 8km/final
MiniRR Juniorminst 10km/final.
MiniRR Seniorminst 12km/final.
MiniRR Stockminst 12km/final.
MiniRR 4Funminst 12km/final.

1.7.1 Slutresultat

MM

Den deltagare i ett heat, som efter att ha fullbordat fastställt antal varv först passerar mållinjen och ges målflagg, är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat. Förare, som därvid inte kört minst 3/4 av föreskrivet antal varv eller om denna beräkning inte ger ett helt tal, ett antal varv som svarar mot 3/4 höjt till närmast högre hela tal, anses inte ha slutfört heatet. Detsamma gäller förare som går i mål senare än 3 minuter efter segraren om banvarvet är mer än 1500 meter, eller vid kortare banvarv, senare än 2 minuter efter segraren.

1.7.2 Omstart

MM

Tävlingsledare äger rätt att stoppa heat.

1.7.2.1

MM

Om 3 varv eller mindre har fullföljts av ledaren och alla andra förare på samma varv som ledaren, sker omstart av heatet för samtliga förare.

Varvantalet kan efter beslut av tävlingsledaren minskas till max. 2/3 av det ursprungliga, avrundat uppåt till närmaste heltal. Omstart av heat bör om möjligt göras inom 20 minuter.

1.7.2.2

MM

Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart. Förare som har passerat mållinjen varvet innan rödflaggning får startar i det nya heatet. Ny startuppställning sker efter resultatet på varvet innan heat avbröts. Det sammanlagda varvantalet ska minskas till 2/3 av det ursprungliga, avrundat uppåt till närmaste heltal, dock måste minst 5 varv genomföras i den andra delen. Omstart av heat bör om möjligt göras inom 20 minuter. Som resultat räknas placering i det nya heatet.

1.7.2.3

MM

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen, avrundat nedåt till närmaste heltal, räknas som genomfört med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

1.7.3 Lika poäng

MM

Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o.s.v. Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den förare som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p g a att två eller flera av förarna brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o.s.v. avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.

1.8 Under tävlingens gång

MM

Efter starten är det bara tillåtet att framföra fordonet med hjälp av motorkraft. Teampersonal eller vårdnadshavare får inte beträda banan för att starta eller hjälpa en förare.

1.9 Flaggsignaler

MM

Vid tävling ska flaggsignaler enligt bilaga ”Minimoto & MiniRR – Flaggförklaringar” följas.

1.10 Byte av fordon

MM

Det är tillåtet att använda två fordon i samma klass under tävlingsdagen, under förutsättning att fordonen följer det Tekniska Reglementet och är besiktade.

1.11 Parc fermé

MM

De tre första fordonen i varje klass ska ovillkorligen ställas till förfogande i Parc fermé. Det rekommenderas att samtliga fordon ställs i Parc fermé, dock har arrangerande klubb rätt att avgöra detta utifrån anläggningens förutsättningar. Park fermé är ett avspärrat område som ingen förutom tävlingsledning får beträda under protesttiden, överträdelse medför omedelbar uteslutning. Efter finalheatet i varje klass och efter det att samtliga fordon infunnits i Parc fermé, påbörjas protesttiden, dvs då anslås tidigast resultatlista.

1.11.1 Protest

MM
 • Protesttiden varar i 15 minuter efter att resultatlistan har anslagits.
 • Om ingen protest inkommit inom 15 minuter, öppnas Parc fermé för berörda förare.
 • Protestförfarande och avgift enligt Svemos Nationella Tävlingsreglementet (NT).
 • Om protest lämnas på fordonet ska en omedelbar kontroll/demontering ske.
 • Om protest lämnas mot annat fordon/förare än de tre första ska den föraren med sitt fordon omedelbart infinna sig i Parc fermé för kontroll/demontering.
 • Inspelningar från onboardkameror och publika inspelningar kan räknas som bevismaterial i ett protestärende. Inspelat bevismaterial ska kunna tilldelas tävlingsledningen under protesttiden.

1.11.2 Demontering

MM

Under demontering är det bara den/de berörda förarna eller dess representant och tävlingsledningen som får vistas i Parc fermé. Övriga hänvisas stå utanför avspärrning eller anvisat avstånd. Demonteringen utförs av föraren/ägaren.

1.12 Anmälan

MM

För samtliga mästerskapstävlingar ska anmälan och betalning ske via Svemo TA. Vid för sen anmälan eller anmälan på tävlingsdagen har arrangerande klubb rätt att ta ut en efteranmälningsavgift.

1.13 Tävlingsklasser

MM

För specifikation av tävlingsklasser se Tekniskt reglemente.

1.13.1 Minimoto Junior A

MM

Samma år föraren fyller 6-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.13.2 Minimoto Junior B

MM

Samma år föraren fyller 8-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.13.3 Minimoto Senior Open

MM

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Klassen ingår i serie och har RM-status. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

1.13.4 Minimoto Open

MM

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass. Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till annan senior tävlingsklass. Klassen ingår i en serie men har ingen RM-status.

För förare 12-16 år får motor ej överskrida 40cc och max 18mm förgasare. Motorn får inte heller bearbetas. Från 16 år gäller samma regler som för Minimoto Senior Open.

1.13.5 MiniRR Junior

MM

Samma år föraren fyller 8-15 år är det möjligt att tävla i denna klass. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.13.6 MiniRR Senior

MM

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Klassen ingår i serie och har RM-status.

1.13.7 MiniRR Stock

MM

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass. Klassen ingår i serie och har RM-status.

1.13.8 MiniRR 4Fun

MM

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till MiniRR Senior tävlingsklass.

Klassen har samma tekniska reglemente som klassen MiniRR Senior. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.14 Klassbyte

MM

Det är möjligt att byta klass under pågående säsong om en förares förutsättningar förändras. Det är ej möjligt att tävla som junior och senior samtidigt under samma tävling men i olika kategorier (kategorierna är Minimoto och MiniRR, tidigare MiniGP). Junior som gått upp i Seniorklass kan inte byta tillbaka utan en ansökan till Svemo Roadracing.

1.15 Respektera reglerna

MM

Förare som inte respekterar signaler och flaggor, som ges av tävlingsledare och funktionärer eller uppträder osportsligt mot medtävlande eller funktionär kan bestraffas, se punkt 1.16 Bestraffningar.

1.16 Bestraffningar

MM
 • En bestraffning kan tilldelas en förare, om den gjort sig skyldig till osportsligt uppträdande eller medvetet nonchalerat gällande regler.
 • En bestraffning innebär antingen tillrättavisning, tidstillägg, straffavgift eller uteslutning, i aktuell tävling.
 • I grövre fall, tillbakadragen licens efter förbundsbestraffning.
 • Beslut tas av Svemo. Se Svemo NT kapitel 14.
 • Tjuvstart: Flyttas fordonet under den tid som startlampan är tänd eller startern räckt upp handen för flaggstart, utdöms 20 sekunders tidstillägg.
 • Vid genande på bana eller körning utanför banmarkering stryks bästa kvaltid under kval, och vid race utdöms 5 sekunders tidstillägg.
 • Förhindrande av omkörning vid blåflagg bestraffas vid första företeelse med 5 sekunders tidstillägg, vid upprepad företeelse gäller uteslutning ur heatet.

1.17 Poängberäkning

MM

Poängen tilldelas efter resultat i respektive final. Alla klasser har samma poängsystem enligt följande: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, sammanlagt utdelas 15 poängplatser. För att ta poäng måste föraren gå i mål med hjälp av motorkraft. Vid färre än 5 deltagare delas poäng ut enligt följande: 13-10-8-7.

1.18 Priser

MM
 • Prisutdelningen ska normalt ske 30 minuter efter sista heat.
 • Tävlingsarrangören bestämmer hur denne vill tilldela tävlande priser.
 • Ett krav är att de tre första i varje klass ska tilldelas medalj, plakett eller pokal.
 • Det är inte tillåtet som tävlingsarrangör att dela ut prispengar av något slag.
 • Samtliga startande i juniorklasserna (barnidrott upp till och med 12 år, enligt RF) ska tilldelas någon form av pris för sitt deltagande, detta kan vara i form av minnesplakett eller dylikt.

1.19 Startnummer och utseende

MM

För Minimoto ska startnumret vara väl synlig, minst 10 centimeter på kåpans framsida. För MiniRR ska startnumret vara väl synligt minst 14 centimeter på kåpans framsida samt 14 cm på var sida om kåpa eller bakkuts. Startnumret följer med varje förare genom hela säsongen och ansöks via Svemo TA.

Följande sifferfärg och bottenfärg ska indela respektive klass:

KlassBottenfärgSifferfärg
Minimoto Junior AMörkgrönVit
Minimoto Junior BMörkrödVit
Minimoto Senior OpenSvartGul
Minimoto OpenVitSvart
MiniRR JuniorSvartVit
MiniRR SeniorSvartGul
MiniRR StockVitSvart
MiniRR 4FunSvartGul

Samtliga bottnar och siffror ska vara av naturlig färgsättning, inga neonfärger är tillåtna. Om outline på siffran används, ska den vara minst 5 mm runt om.

1.20 Tävlings-/träningsledning/Supervisor/Funktionärer

MM

Tävlings- eller träningsledningen kan bestå av arrangörsklubben. För NM se separat reglemente på www.svemo.se. Flaggvakter som vistas på banan ska vara minst 15 år. Samtliga flaggvakter ska känna till innebörden av samtliga flaggor som kan tänkas användas! Flaggvakten ska omedelbart efter avslutat heat rapportera till tävlingsledare om en eventuell överträdelse.

1.20.1 Chefsfunktionär

MM

Utses av arrangören. Chefsfunktionären ansvarar för att leda arbetet för andra funktionärer som t.ex. chefstekniker, starter, säkerhetschef m.fl.

1.20.2 Faktafunktionär

MM

Utses av tävlingsledare och funktionärens namn och funktion ska stå i TR för respektive tävling.

1.20.3 Träningsansvarig

MM

En träningsansvarig skall vara myndig (18 år fyllda), medlem i en Svemoansluten förening, ha god regelkännedom och utses av arrangerande förening.

En träningsansvarig skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-På-licens.
 • Tar in träningsavgifter
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsansvarig får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.

1.21 Sjukvård

MM

Se bilaga A för Minimum sjukvårdsberedskap i Minimoto för träning och tävling. Kommunikation ska finnas upprättad mellan sjukvårdsansvarig och tävlingsledning samt verkställande funktionärer.

1.22 Doping – generellt

MM

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).
Anmälan till bestraffning görs till RF:s Dopingnämnd (DoN). Dopingnämnden är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser.
Se även NT.

1.23 Startordning för respektive klass

MM

Startordningen bestäms av arrangerande klubb och ska i huvudsak utgå från klassernas indelning med juniorklasser först och därefter seniorklasser.

1.24 Transpondersystem

MM

Alla förare som deltar i någon klass ska utrusta sitt fordon med transponder om ej annat anges i anmälan.

1.25 Miljömatta

MM
 • Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med utövande av all motorcykelverksamhet.
 • Miljömatta ska användas vid såväl träning som tävling, under både fordon och elverk.
 • Miljömatta ska vara absorberande med tät underdel och ha en absorberingskapacitet av minst 0,5 liter och ha en tjocklek om minst 5 mm.
 • Storleken på miljömattan ska vara minimum 80 x 100 cm för både Minimoto, MiniRR och elverk.
 • Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning och service i samband med och under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället.
 • Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.

1.26 Brandsläckare

MM

Varje team om maximalt tre tävlingsfordon ska ha en brandsläckare av klass ABC om minst 6 kg. Anläggningen ska vara utrustad med en brandsläckare per banpostering inklusive start/ mål, bandepå och park fermé.

1.27 Tvättning

MM

Tvättning av fordon får endast ske på av arrangören anvisad plats.

1.28 Sanitära anordningar

MM

För att anordna Minimoto och/eller MiniRR tävlingar ska arrangerande klubb tillse att det finns rimligt antal toaletter i förhållande till antalet startande, teampersonal och publik, dock minst 3. Duschmöjligheter ska finnas för tävlande och teampersonal från tävlingens början till minst 30 minuter efter att siste tävlande gått i mål.

2 TÄVLINGSREGLEMENTE

MM

Svemos uppgift är att tillgodose arrangören med information och se till att samtliga tävlingar uppfyller de krav som dess reglemente/regler beskriver. Målet är att flera klubbar ska få möjlighet att arrangera tävlingar så att Minimotosporten ska trygga sin tillväxt och ge unga talanger möjligheten till utveckling inom sporten. Elmotorcyklar får köras i den klass som Svemo Minimoto anser att den passar bäst i med hänsyn taget till fart, utförande etc. Förare till elmotorcykel ansöker till Svemo Minimoto om klassindelning. Ansökan ska innehålla alla nödvändiga tekniska specifikationer så att Svemo Minimoto kan göra klassindelning och sätta tekniska krav.

2.1 Tilläggsregler

MM
 • Inbjudan och tilläggsregler ska publiceras via Svemo TA senast två veckor före tävlingen. Anmälan via Svemo TA ska öppnas senast två veckor före tävlingen. Länk till inbjudan, tilläggsregler (TR) och till tävlingsanmälan bör även finnas på arrangörens hemsida.
 • Klubb som arrangerar tävling får endast under samma tävlingsdag arrangera en tävling.
 • Klubb får endast arrangera en ”egen” serie under pågående säsong. Enklare tävlingar är dock obegränsat.
 • En tävling ska uppfylla punkten 1.4 i det Generella reglementet. Gäller ej Endurance tävlingar, enklare tävlingar eller klubbtävlingar.
 • Tilläggsregler ska upprättas men får inte påverka det tekniska reglementet. Det ska klart och tydligt framgå i inbjudan till respektive tävling vilka regler som ändrats. Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se.

2.2 Arrangör

MM

Arrangören ska:

 • Anmäla tävling via Svemo TA till Svemo Roadracing senast fyra veckor innan tilltänkt datum. Dessförinnan ska en banbesiktning vara genomförd och godkänd av Svemos banbesiktare. För Riksmästerskap ska ansökan göras till Svemo, senast 31 augusti året innan, se information på www.svemo.se.
 • Ansvara för upprättande av tilläggsregler som godkänts av tävlingsledare eller Svemo Roadracing, som även upptar bemanningsplan för funktionärer vid tävlingen. Upprättad tävlingsplan och tidsplan, ska medfölja om sjukvård, säkerhetschef etc. Sjukvårdsutbildade enligt FAP 512-1 måste medverka vid tävlan samt sjuktransport enligt bilaga A (minimikrav sjukvårdsberedskap). Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se.
 • Protester, klagomål och demonterings vädjanden ska fastställas på tävlingsplatsen.
 • Följa gällande lagstiftning och lokal ordningsstadga för motortävlingar, (ex polistillstånd)

2.3 Förare

MM

Förare ska:

 • Fylla lägst 6 år under pågående kalenderår.
 • Uppvisa giltig förarlicens.
 • Licensinnehavare samt vårdnadshavare för minderåriga erkänner sig äga full kännedom om gällande reglemente och förbinder sig att följa detta.
 • Vårdnadshavare ska under hela tävlings-/träningstillfället finnas närvarande.
 • Följa tävlingsledningens anvisningar.

2.4 Tävlingars genomförande

MM

Samtliga tävlingar ska genomföras så:

 • att riskmoment minimeras.
 • att lustupplevelsen maximeras.

2.4.1 Vid regn

MM

– Om det börjar regna ska en skylt med WET RACE visas.

– Förarna har 15 minuter på sig att byta däck och göra de justeringar som behövs för ändrat väderförhållande vid förares depåplats. Tävlingsledare har rätt att utöka tiden beroende på placering och storlek av depåområde. 

– Om arbetet med motorcykel inte är klart när utsläpp till grid sker får förare starta motorcykel från bandepå.

 Wet Race

 • Vid regn eller blött underlag ska en skylt med WET RACE visas vid utsläpp enligt beslut från tävlingsledaren.
 • Om skylt med WET RACE visas kommer inte racet att avbrytas på grund av ändrad väderlek.
 • Det kan dock ske andra säkerhetsmässiga incidenter som gör att racet måste brytas.
 • Om Wet Race blir aktuellt och alla träningspass körts på torr bana ska 2 extra sighting lap köras. Racedistansen ska därefter minskas med lika många varv.

3 TEKNISKT REGLEMENTE MINIMOTO

MM

Det tekniska reglementet för Minimoto och MiniRR-klasserna baseras på FIM Europe reglemente för European Championship Mini Road Racing. Vid tolkningsfrågor är det detta reglemente som ska åberopas i samråd med Svemo. Samtliga Minimoto ska vara serietillverkade och ha max en cylinder. Samtliga delar som eftermonteras ska vara serietillverkade eller finnas att tillgå, för samtliga förare. Undantaget från denna regel är strypbrickor för Juniorklasserna som får vara egentillverkade.

3.1 Chassinormer

MM

Internationellt mått enligt FIM Europe normer.

Mini Midi

Hjulbasmax 730mm.
Längdmax 1060mm.
Sitthöjdmax 460mm.
Totalt höjdmax 620mm.

3.2 Motor

MM

Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

 • Motorn måste vara serietillverkad.
 • Kylning är fritt, vattenkyld (ej glykol i kylvattnet), eller luftkyld.
 • Det är tillåtet att balansera rörliga detaljer i motorn. Det är dock ej tillåtet att lägga till eller ta bort material.
 • För 4-takt gäller att oljekärl avsett att samla motorolja och/eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,5 liter. Under motor ska förskruvningar som kan medföra läckage av olja ska vara najad.
 • För 4-takts-motorer gäller dessutom att den undre kåpan ska vara konstruerad så att vid ett ev. motorhaveri ska halva mängden olja kunna hållas kvar utan att hamna på asfalten, därigenom undviks att bakomvarande förare drabbas. Konstruktionen ska ha 1 hål med 25 mm diameter som ska vara pluggad vid torrt väder men vid regn ska, på tävlingsledarens order, hålet kunna öppnas. Om fordonet tillverkas utan underkåpa ska sådan monteras.

3.2.1 Minimoto Junior A

MM

2takt

Motor ska vara obearbetad och ej överstiga 40cc. Förgasaren får vara max 15 mm + 0,3mm (cirkulär)

Strypbrickans hål ska vara max. 10,03mm (cirkulär) och med en tjocklek på 3mm+/- 0,3mm. Brickan monteras mellan avgasrör och spoladapter/cylinder.

3.2.2 Minimoto Junior B

MM

2takt

Motor ska vara obearbetad och ej överstiga 40cc. Förgasaren får vara max 15 mm + 0,3 mm (cirkulär)

Strypbrickans hål ska vara max. 14,03 mm (cirkulär) och med en tjocklek på 3mm+/- 0,3mm. Brickan monteras mellan avgasrör och spoladapter/cylinder.

3.2.3 Minimoto Senior Open

MM

Motor får ej överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

För 4-takt gäller att oljekärl avsett att samla motorolja och/eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,5 liter. Förskruvningar som kan medföra läckage av olja ska vara najad.

3.3 Förgasare

MM

Förgasare får ej vara utrustade med axpump eller bränslepump. Luftfilter är valfritt i samtliga klasser.

3.4 Tändning

MM

Tändningen ska vara standard, ej bearbetad eller modifierad på något sätt.

3.5 Svänghjul

MM
 • Svänghjulet ska vara standardfabrikat.
 • Svänghjulet måste vara monterat på ett sådant sätt att krysskilen i vevaxeln passerar genom den avsedda låsningen i centrum på svänghjulet.
 • Det är ej tillåtet att använda sig av häftmassa eller klister för att fästa svänghjulet på vevaxeln.
 • Det är tillåtet att balansera svänghjulet på ett sådant sätt att material tas bort från hjulet.
 • Lägga till material är ej tillåtet.

3.6 Bensin

MM
 • Av miljöskäl ska alkylatbensin användas.
 • Miljöbensin (alkylatbensin) SS 155461 som uppfyller kraven på RON max 98 MON max 94, blyhalt max 0,002 gr/lit och densitet max 720, ska användas.
 • Andra tillsatser än olja är förbjudet!
 • För inomhuskörning ska rökfri low smoke-olja användas.
 • Vid provtagning av bränsle, ska förlorande part stå för kostnaderna.

3.7 Tändstift

MM

Tändstift är valfritt.

3.8 Däck och fälg

MM

Vid öppet race får valfritt däck användas, vid regn, förklaras wet race måste alla använda sig av mönstrade däck avsedda för regn, hand- eller maskinskurna däck med motsvarande mjukhet som regndäck är tillåtet vid regn. Däckets bredd får ej överstiga 110 mm.

3.9 Bromsmekanism

MM

Fordonet ska vara utrustat med två oberoende bromsar, en för framhjulet och en andra för bakhjulet. Bromsar ska vara mekaniska eller hydrauliska.

3.10 Drivning/Koppling

MM

Drivningen ska vara av kedjetyp, utan växlar. Kopplingen är valfri.

3.11 Drevning

MM

Drevning i samtliga klasser är fritt.

Hajfena eller kedjeskydd ska vara monterat, som förhindrar att man kan fastna mellan kedja och bakdrev.

3.12 Avgassystem

MM
 • Avgassystemet är fritt.
 • Bakdelen av ljuddämparen får inte ha några vassa kanter.
 • Ljuddämparen får sticka ut bakom kutsen med max 50 mm.
 • För alla klasser gäller att ljudnivån ej får överstiga 93 dBA vid förbifartsmätning.
 • Arrangerande klubb har rätt att utfärda tilläggsregler med hårdare bullerkrav.

3.13 Kåpor

MM
 • Alla fordon ska vara utrustade med en sittkuts och hel/halv kåpa framtill.
 • Samtliga kåpor får lackers i valfri kulör.
 • Kåporna måste vara tillverkade i ABS plast, glasfiber eller kolfiber.
 • Sifferbotten kan antingen lackas eller klistras.

3.14 Transpondermontering

MM

Föraren ansvarar för att transpondern fästs på motorcykeln på ett rätt och säkert sätt. Transpondern ska vara monterad på motorcykeln under all officiell fri träning, tidsträning och under finalerna.

3.15 Laptimer, onboardkamera och annan elektronisk utrustning

MM
 • Laptimers, kameror och liknande utrustning ska vara fastskruvade och najade på sådant sätt att de inte kan lossna från fordonet.
 • Utrustningen ska vara monterad vid besiktning för att få användas under träning och tävling.
 • Hjälm-/kroppskamera är förbjudet.

3.16 Styre

MM

Styret ska gå att göra fullt utslag utan att ta i kåpa, eventuell monterad styrdämpare får inte begränsa styrutslag. Styrändar ska vara av plast eller aluminium.

3.17 Fotpinnar

MM

Fotpinne ska vara av plast och monterad på en fotpinneplatta.

4 TEKNISKT REGLEMENTE MINIRR

MM

Samtliga MiniRR ska vara serietillverkade och ha max en cylinder.

4.1 Motor

MM
 • Motorn måste vara serietillverkad och ha max en cylinder.
 • Oljekärl avsett att samla motorolja och/eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,25 liter.
 • Under motor ska förskruvningar som kan medföra läckage av olja vara låsta med låstråd.
 • Oljepåfyllningsskruv/lock ska låsas med låstråd.
 • För motorer som innehåller motor/transmissionsolja gäller dessutom att den undre kåpan ska vara konstruerad så att vid ett ev. motorhaveri ska halva mängden olja kunna hållas kvar utan att hamna på asfalten därigenom undviks att bakomvarande förare drabbas.
  Konstruktionen ska ha 1 hål med 25 mm diameter som ska vara pluggad vid torrt väder men vid regn ska, på tävlingsledarens order, hålet kunna öppnas. Om motorcykel tillverkas utan underkåpa ska sådan monteras och täcka hela motorns underdel.

4.2 Bensin

MM
 • Av miljöskäl ska alkylatbensin användas.
 • Miljöbensin (alkylatbensin) SS 155461 som uppfyller kraven på RON max 98 MON max 94, blyhalt max 0,002 gr/lit och densitet max 720, ska användas.
 • Andra tillsatser än olja är förbjudet!
 • För inomhuskörning ska rökfri low smoke-olja användas.
 • Vid provtagning av bränsle, ska förlorande part stå för kostnaderna.

4.3 Däck och fälg

MM

Vid öppet race får valfritt däck användas i samtliga klasser. Vid regn, förklaras wet race, ska alla använda sig av mönstrade däck. Kraschpuckar ska vara monterad på fram och bakaxel.

4.4 Bromsmekanism

MM

Fordonet ska vara utrustat med två oberoende bromsar, en för framhjulet och en andra för bakhjulet. Bromsar ska vara mekaniska eller hydrauliska.

4.5 Fjädring

MM

Framgaffel fritt samt bakfjädring fritt att byta stötdämpare och fjäder.

4.6 Drivning/Koppling

MM

Drivningen ska vara av rem eller kedjetyp. Kopplingen är valfri.

4.7 Drevning/Koppling

MM

Drevning i samtliga klasser är fritt.

Hajfena eller kedjeskydd ska vara monterat, som förhindrar att man kan fastna mellan kedja och bakdrev.

4.8 Avgassystem

MM
 • Avgassystemet är fritt.
 • Bakdelen av ljuddämparen får inte ha några vassa kanter.
 • För alla klasser gäller att ljudnivån ej får överstiga 93 dBA vid förbifartsmätning.
 • Arrangerande klubb har rätt att utfärda tilläggsregler med hårdare bullerkrav.

4.9 Transpondermontering

MM

Föraren ansvarar för att transpondern fästs på motorcykeln på ett rätt och säkert sätt. Transpondern ska vara monterad på motorcykeln under all officiell fri träning, tidsträning och under finalerna.

4.10 Laptimer, onboardkamera och annan utrustning

MM
 • Laptimers, kameror och liknande utrustning ska vara fastskruvade och najade på sådant sätt att de inte kan lossna från motorcykel.
 • Utrustningen ska vara monterad vid besiktning för att få användas under träning och tävling.
 • Hjälm- och kroppskamera är förbjudet.
 • Eventuella blinkers och tuta ska vara urkopplade.

4.11 Styre

MM
 • Styret ska gå att göra fullt utslag utan att ta i kåpa, eventuell monterad styrdämpare får inte begränsa styrutslag.
 • Styrändar ska vara av plast eller aluminium.
 • Handskydd för koppling och bromshandtag är tillåtet i plast eller aluminium.

4.12 Fotpinnar

MM
 • Fotpinnar av plast eller aluminium rekommenderas.
 • Fotpinnar får inte vara hålade i änden.
 • Fällbara fotpinnar i stål ska ha kraschpuck monterad på undersidan och fixerad med skruvförband.

4.13 MINIRR-klasser

MM

4.13.1 MiniRR Stock

MM

Däck: Fritt
Fälgdiameter: Min 10” – Max 17”

Speciellt för klassen:

 • Motor ska vara obearbetad och får inte överstiga 160cc 4-takt.
 • 70cc 2-takt & vattenkylt av motortyp AM6 är tillåtet att alla motordelar såsom cylinder, topplock, kolv, tändsystem får ändras från original men ej bearbetas. Förgasare max 28mm.
 • Max 2 ventilstopp får användas till 4-takt.
 • De enda tillåtna eftermarknadsdelar är förgasare max 28mm och insug. Undantaget från detta är 70cc motortyp AM6.
 • Batteriet får demonteras.
 • Horisontal/liggande cylinder luftkyld får användas Lifan, YX, Zongshen.
 • Zongshen ZS150cc 4-Takt, stående luftkyld cylinder med balansaxel.
 • Oljekylare är valfritt.

4.13.2 MiniRR Junior

MM

Däck: Fritt
Fälgdiameter: Min 10” – Max 12”

Speciellt för klassen:
Motor ska vara obearbetad och får inte överstiga 65cc 2-takt vattenkylt, 82cc 2-takt luftkylt eller högst 125cc 4-takt stående cylinder.

 • Horisontal/liggande cylinder luftkyld 4-takts motor får användas av fabrikat Lifan, YX och Zongshen om max 140.39cc 4-takt.
 • Däckdimensioner får ändras.
 • Batteriet får demonteras.
 • Oljetank och oljepump får demonteras.
 • Bakre stötdämpare och fjäder får bytas till eftermarknad.
 • Vevhuset ska vara i original.
 • Alla motordelar såsom cylinder, topp, kolv, förgasare, avgasrör, ljuddämpare mm får ändras från original.
 • Tändsystemet får inte vara programmerbart. Oljekärl avsett att samla motorolja och/ eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,25 liter. Förskruvningar som kan medföra läckage av olja ska vara najad.

4.13.3 MiniRR Senior

MM

Däck: Fritt
Fälgdiameter: Min 10” – Max 17”

Speciellt för klassen:
Högst 85cc 2-takt, högst 150cc vattenkyld 4-takt eller högst 190cc luftkyld 4-takt.

 • Däckdimensioner får ändras.
 • Batteriet får demonteras.
 • Oljetank och oljepump får demonteras.
 • Bestyckning av förgasaren får ändras.

85cc 2-takt:
Alla motordelar som cylinder, kolv, vevhus, vevaxel, topplock, förgasare, reedshus med reedskorg, reedsblad, tändning ska vara av original typ och får ej bearbetas.

< 80cc 2-takt:
Alla motordelar såsom cylinder, topplock, kolv, tändsystem får ändras från original.

150cc 4-takt vattenkyld:
Alla motordelar som cylinder, kolv, motorblock, topplock, insug, förgasare, tändning ska vara av original typ och får ej bearbetas.

190cc 4-takt luftkyld:
Motor ska vara luftkyld och med horisontellt liggande cylinder.
Alla motordelar såsom cylinder, topp, kolv, insug, förgasare, tändning får ändras från original. 4-ventils topp får användas, men ej bearbetas.

5 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap för Minimoto

MM

6 Bilaga B – MINIMOTO & MINIRR FLAGGFÖRKLARING

MM

Startflagga

Som startflagga används nationsflaggan i det land där starten går. Tävlingsledningen kan också välja att använda grön flagga.

Grön flagga

Grön flagga ska visas stillahållen. Grön flagga används för att meddela att ban avsnittet som följer är fritt från hinder och omkörning är tillåten.
Kan även användas som startflagga om tävlingsledningen så beslutar.

Gul flagga

Gul flagga används för att meddela att det finns hinder på eller vid sidan av banan. Omkörning är förbjuden från och med posteringen som visar flaggan och fram till nästa postering
Farten ska sänkas vid gul flagg!

Röd flagga

Röd svängande flagga visas på alla posteringar och informerar förarna om att tävling eller träning avbrutits. Förare ska omedelbart under stor försiktighet och långsamt tempo ta sig till bandepå, för att invänta vidare information. När röd flagga visas gäller omkörningsförbud.
Röd flagga hållen stilla får inte passeras, kan också användas vid pitlane-exit.

Blå flagga

Blå flagga, hållen stilla: Informerar föraren att han snart kommer att passeras av en eller flera snabbare ekipage.
Blå flagga, svängande: Föraren på väg att passeras, underlätta omkörningen.

Svart flagga

När svart flagg visas ska den berörda föraren snarast köra in i depån för vidare instruktioner.
Svart flagg visas endast från huvudposteringen och åtföljs alltid av en skylt med startnummer.

Målflagga

Den klassiska schackrutiga flaggan används vid målgång.

1 GENERELLT REGLEMENTE

I detta specialreglemente för Minimoto refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR- specialreglemente
 • Svemo NT – nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.

Gällande version av detta reglemente med bilagor och tillägg finns publicerad på www.regler.svemo.se

Det generella reglementet är baserat på FIM Europe-reglementet för European Championship Mini Road Racing. Det ska tilläggas att reglementet anpassats för vårt lands förutsättningar. Vid tolkningsfrågor är det Svemo reglemente som ska åberopas.

Svemo Roadracing förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet Minimoto besvaras av Svemo Roadracing. Kontakt via e-post: roadracing@svemo.se.

Tävlingsformer i Minimoto (lägsta till högsta nivå):

Klubbtävling, enklare tävling, nationell tävling, internationell tävling, FIM-/FIM-Europe-mästerskapstävling. Se översikten ”Tävlingsformer Minimoto” på www.svemo.se (För föreningen, Arrangera tävling). Det som inte är specificerat i detta reglemente är inte tillåtet.

1.1 Förare

En förare ska delta i den klass som förarens ålder och maskinval stämmer in på. Deltagare i Minimototävling ska inneha förarlicens i Minimoto eller Roadracing (se SR Roadracing för roadracinglicenser).

 • Vårdnadshavares närvaro krävs vid träning och tävling. Se NT 6.1.1.1.

1.1.1 Förarlicens
 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha giltig licens samt starttillstånd från sitt förbund (FMN).
 • Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT, kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i förar-/passagerarlicensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring.
 • För försäkringsinformation se Svemo NT eller www.svemo.se.
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.
 • Samtliga licenser, helårslicenser och tillfälliga, köper föraren via sin profil på Svemo TA. Kontakta Svemos licensavdelning vid frågor.
1.1.2 Förarutbildning

För att erhålla tävlingslicens Minimoto (helårslicens eller tillfällig licens), krävs en förarutbildning och godkännande av behörig förarutbildare vid teoretiskt och praktiskt prov.

 • Svemo anslutna klubbar med minimotoverksamhet bjuder varje säsong in till förarutbildning. Föraren kontaktar en aktiv minimotoklubb för mer information. Se även www.svemo.se (Minimoto) eller IUP (utbildningsplattformen) för utbildningsdatum.
 • Notera att förarutbildningsintyg endast gäller i 12 månader. Helårslicens ska tas ut inom 12 månader efter utfärdandet av förarutbildningsintyg, annars ska ny utbildning ske.
 • Har föraren inte innehaft helårslicens inom en 5-årsperiod, behöver föraren återigen godkännas av godkänd förarutbildare.
 • I samråd med Svemo Roadracing ska föraren gå en ny utbildning, antingen endast teori eller komplett utbildning med teori och uppkörning, beroende på tidigare erfarenhet.
 • Ingen förarutbildning krävs för klubblicens. Klubblicens gäller endast i Sverige, och endast för träning och klubbtävling.
1.1.2.1 Svemo godkänd förarutbildare Minimoto
 • Förarutbildares behörighet att examinera är giltig i två år, därefter krävs fortbildning vartannat år.
 • Uppkörningsledare ska lägst inneha Svemo klubblicens i Minimoto.
 • Förarutbildning ska ske på Svemo godkända banor i Sverige. Se www.svemo.se (minimoto) för en aktuella godkända förarutbildare i Roadracing och Minimoto.
1.1.3 Licensklasser Minimoto
Guldhjälmslicens– 11 år (endast träning t.om. året föraren fyller 5 år)
Ungdomslicens12-16 år
Juniorlicens17-19 år
Seniorlicens20-64 år (med hälsodeklaration* fr.o.m 65 år)
Klubblicens12 år (gäller endast för träning och klubbtävling)

Roadracinglicenser är godkända i Minimoto, se SR Roadracing för mer information.

*Hälsodeklaration
Se NT 6.1.1

1.1.3.1 Att välja rätt licens

Klubblicens
Gäller endast för träning och klubbtävling.

Guldhjälmslicens
Gäller endast i Sverige. Gäller endast för träning till och med det året föraren fyller 5 år. Gäller även för tävling från och med det året föraren fyller 6 år. Giltigt i klasserna Junior A, Junior B och MiniRR Junior.

Guldhjälms-/Ungdoms-/ Junior-/ Senior-licens
Giltigt i alla tävlingsklasser. Licensen väljs efter förarens ålder. Vid uppgradering från Guldhjälmslicens ska teoretisk genomgång genomföras innan licens kan tas ut i nästa licensklass.

Tillfällig licens
Guldhjälms-, Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för en tävling (gäller under hela tävlingsevenemanget). Tillfällig Guldhjälmslicens finns från och med året föraren fyller 6 år.

Deltagande i Nordiskt Mästerskap kräver en helårslicens för tävling.

Prova-På-licens
Gäller endast för prova-på-aktivitet och kan köpas från det kalenderår föraren fyller 13 år. Kräver inget medlemskap. Se NT (Licenser) för mer information.

1.1.3.2 Nationell/internationell licens

Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens är nationella licenser. Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla försäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige. Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se www.svemo.se för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.

1.2 Banor

Banor som kan tänkas användas är av typ Go-kart bana eller liknande. Banan ska vara minst 350 meter lång och ca 5 meter bred. Banan ska vara besiktigad och godkänd av Svemo banbesiktare. Giltig banlicens ska finnas.

1.2.1 Depåtystnad

Mellan kl. 20:00-07:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas som störande av omgivningen som önskar nattvila.
Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlings-/träningsledningen/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

1.3 Träning, kvalificering och startordning
1.3.1 Fri träning

Minst en fri träning om minst 10 minuter ska äga rum för varje klass.

1.3.2 Tidsträning

I samtliga klasser bestämmer en tidskvalificering om minst 10 minuter startordningen i finalerna. Om antalet startande i en klass överstiger det maximala antalet startande som banan är tillåten för ska tidskvalificeringen delas upp på flera grupper, varje grupp ska bestå av lika många förare. Vid växlande väderlek mellan grupper, som gör kvalificeringen uppenbart orättvis, avgörs startordningen genom den inbördes placeringen i respektive kvalificeringsgrupp.

1.3.3 Startordning
 • Resultat från tidskval bestämmer startordningen på startgridden, där den föraren med bäst kvalificeringstid startar i första startrutan osv.
 • Startuppställning ska vara förskjuten både i sidled och djupled på startgridden för att bakomvarande förare alltid ska ha fri sikt framför sig.
 • Pole position placeras på den sida som första kurva kommer. Är det t.ex. en högerkurva placeras pole position på högra sidan. Måttangivelse pole position 1 meter bakom startlinje och 1,5 meter förskjutning bakåt. I sidled avgör banans bredd hur många förare per startled.
 • I de fall antalet startande överstiger maximala antalet ekipage som banan är godkänd för äger arrangerande klubb rätt att genomföra A- och B-final. För B-final ska antalet startande vara minst 5 st. De tre främsta från B-finalen kvalificerar sig till A-final.
 • Förare som inte kunnat kvalificera sig p.g.a. tekniska fel, startar i sista rutan om plats finns. Startordningen för icke kvalificerade förare, bestäms utifrån tidigare resultat.
 • Om arrangör saknar transpondersystem ska ovillkorligen startpoängsystem användas!
 • I övrigt ska samma regler tillämpas.
1.3.4 Startordning vid avsaknad av transpondersystem
 • Vid avsaknad av transpondersystem så ersätter 2 st försöksheat tidskvalificeringen.
 • Startordningen i första försöksheatet bestäms av tidigare resultat och lottning mellan förare med lika resultat. Vinnaren av 1:a försöksheatet startar längst fram i 2:a försöksheatet.
 • Startordningen i finalheatet bestäms av placering i heat 1 och 2, den som får minst poäng i heat 1 och 2 startar i 1:a ruta i finalheatet osv.
 • Poängfördelningen i försöksheat är: 1:a 0 poäng, 2:a 2p, 3:a 3p, 4:a 4p osv.
 • Förare som inte kommer till start tilldelas maxpoäng + 1 poäng.
 • Förare som utesluts (fått svartflagg) tilldelas Maxpoäng + 3 poäng.
 • Förare som efter kvalheat erhållit samma poäng inför finalen, ska särskiljas enligt lottning.
1.4 Besiktning
 • Vid besiktning ska fordon samt hela skyddsutrustningen medföras, se 1.6 Obligatorisk skyddsutrustning.
 • Komplett skyddsutrustning besiktigas på föraren.
 • Underdel/kåpa på fordon ska kunna demonteras på begäran för kontroll.
 • Om en förare får påpekande under besiktning ska föraren omedelbart åtgärda den/de brister som upptäcks, därefter ska fordonet efterbesiktigas.
 • Vid mindre brister som inte äventyrar säkerheten, tilldelas enbart ett påpekande som föraren själv ansvarar för att åtgärda till nästa tävling.
 • Efter godkänd besiktning sätter teknikerpersonal ett godkännandemärke på kåpan.
1.5 Förarmöte
 • Under tävlingsdagarna kan arrangören utlysa ett eller flera förarmöten för att informera eller inhämta information till/från förare.
 • Deltagande på förarmöte är obligatoriskt.
 • Förare under 18 år ska delta i förarmöte i sällskap av ansvarig vårdnadshavare eller ansvarig ledare.
1.6 Obligatorisk skyddsutrustning
 • Minimotoställ eller hel/delbart skinnställ ska användas.
 • Handskar som ger skydd och är i hållbart material.
 • Hjälm, enligt Svemo NT. Hjälm ska vara konstruerad så att den lätt kan tas av. Endast integralhjälm typ M1 är tillåten. Hjälm av glasfiber eller kevlar rekommenderas. För juniorer bör det observeras att hjälmens vikt är av stor betydelse varför en lätt hjälm bör prioriteras. Öppen hjälm av jet-typ M2 är inte tillåten. Öppningsbar integralhjälm med öppning av gångjärnstyp är inte tillåten.
 • Armbågsskydd, CE-märkta.
 • Knäskydd, CE-märkta.
 • Ryggskydd, enligt Svemo NT. Ryggskyddet ska bestå av en mjuk stötdämpande del, t. ex. foam och ett kraftfördelande skal av ex. plast. Ryggskyddet ska vara tillräckligt långt så att det täcker hela ryggen.
 • I samtliga MiniRR-klasser ska stövlar utformade för racing användas. Stövlarna ska vara hela, både i material, sömmar och dragkedjor/knäppen.

Knäpuckar med metallinlägg som ger gnistor vid kontakt med asfalt är inte tillåtet.

1.6.1 Personlig ID-bricka
 • Under träning och tävling ska föraren alltid bära en personlig ID-bricka runt halsen ID- brickan ska visa förarens för- och efternamn och födelsenummer (fyra sista siffror frivillig) permanent, som t ex genom gravyr.
 • Brickans mått: minst 20 mm stor i diameter eller längd, max. 50 mm i längd. Mäter två sidor 50 mm vardera, får de andra två sidor maximalt mäta 25 mm vardera.
 • Brickan ska vara av hållbart material och den ska ha en jämn form med rundade, mjuka kanter. Spetsiga former och vassa, ojämna kanter är förbjudna.
 • Brickan ska fästas runt halsen med ett material som inte innebär en skaderisk för föraren vid olycka.
 • Material och brickan ska godkännas av den tekniska personalen vid säkerhetskontrollen av personlig utrustning vid tävling eller träning.
1.7 Start och målgång
 • Masstart med motorn igång.
 • Starten sker med flagga eller ljussignal.
 • Antalet startande avgörs av banans beskaffenhet.
 • Om tekniskt fel uppstår, ska den berörda föraren genast signalera till startern om sitt problem och omgående lämna banan!
 • Startfältet kan maximalt hållas av startern i två minuter.
 • Efter målgång i finalheatet, i varje klass, ska de tre första omedelbart infinna sig i parc fermé.
 • Tävlingsledningen kan utöver de tre första välja att ta in slumpvis valda hojar i parc fermé eller samtliga i en klass. Vilka som ska infinna sig meddelas utav speaker eller annan utsedd Funktionär.
 • Antal varv som ska köras delges vid förarsammanträdet och/eller i inbjudan.

Finaldistanser:

Minimoto Junior Aminst 6km/final.
Minimoto Junior Bminst 8km/final.
Minimoto Senior Openminst 12km/final.
Minimoto Openminst 8km/final
MiniRR Juniorminst 10km/final.
MiniRR Seniorminst 12km/final.
MiniRR Stockminst 12km/final.
MiniRR 4Funminst 12km/final.
1.7.1 Slutresultat

Den deltagare i ett heat, som efter att ha fullbordat fastställt antal varv först passerar mållinjen och ges målflagg, är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat. Förare, som därvid inte kört minst 3/4 av föreskrivet antal varv eller om denna beräkning inte ger ett helt tal, ett antal varv som svarar mot 3/4 höjt till närmast högre hela tal, anses inte ha slutfört heatet. Detsamma gäller förare som går i mål senare än 3 minuter efter segraren om banvarvet är mer än 1500 meter, eller vid kortare banvarv, senare än 2 minuter efter segraren.

1.7.2 Omstart

Tävlingsledare äger rätt att stoppa heat.

1.7.2.1

Om 3 varv eller mindre har fullföljts av ledaren och alla andra förare på samma varv som ledaren, sker omstart av heatet för samtliga förare.

Varvantalet kan efter beslut av tävlingsledaren minskas till max. 2/3 av det ursprungliga, avrundat uppåt till närmaste heltal. Omstart av heat bör om möjligt göras inom 20 minuter.

1.7.2.2

Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart. Förare som har passerat mållinjen varvet innan rödflaggning får startar i det nya heatet. Ny startuppställning sker efter resultatet på varvet innan heat avbröts. Det sammanlagda varvantalet ska minskas till 2/3 av det ursprungliga, avrundat uppåt till närmaste heltal, dock måste minst 5 varv genomföras i den andra delen. Omstart av heat bör om möjligt göras inom 20 minuter. Som resultat räknas placering i det nya heatet.

1.7.2.3

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen, avrundat nedåt till närmaste heltal, räknas som genomfört med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

1.7.3 Lika poäng

Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o.s.v. Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den förare som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p g a att två eller flera av förarna brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o.s.v. avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.

1.8 Under tävlingens gång

Efter starten är det bara tillåtet att framföra fordonet med hjälp av motorkraft. Teampersonal eller vårdnadshavare får inte beträda banan för att starta eller hjälpa en förare.

1.9 Flaggsignaler

Vid tävling ska flaggsignaler enligt bilaga ”Minimoto & MiniRR – Flaggförklaringar” följas.

1.10 Byte av fordon

Det är tillåtet att använda två fordon i samma klass under tävlingsdagen, under förutsättning att fordonen följer det Tekniska Reglementet och är besiktade.

1.11 Parc fermé

De tre första fordonen i varje klass ska ovillkorligen ställas till förfogande i Parc fermé. Det rekommenderas att samtliga fordon ställs i Parc fermé, dock har arrangerande klubb rätt att avgöra detta utifrån anläggningens förutsättningar. Park fermé är ett avspärrat område som ingen förutom tävlingsledning får beträda under protesttiden, överträdelse medför omedelbar uteslutning. Efter finalheatet i varje klass och efter det att samtliga fordon infunnits i Parc fermé, påbörjas protesttiden, dvs då anslås tidigast resultatlista.

1.11.1 Protest
 • Protesttiden varar i 15 minuter efter att resultatlistan har anslagits.
 • Om ingen protest inkommit inom 15 minuter, öppnas Parc fermé för berörda förare.
 • Protestförfarande och avgift enligt Svemos Nationella Tävlingsreglementet (NT).
 • Om protest lämnas på fordonet ska en omedelbar kontroll/demontering ske.
 • Om protest lämnas mot annat fordon/förare än de tre första ska den föraren med sitt fordon omedelbart infinna sig i Parc fermé för kontroll/demontering.
 • Inspelningar från onboardkameror och publika inspelningar kan räknas som bevismaterial i ett protestärende. Inspelat bevismaterial ska kunna tilldelas tävlingsledningen under protesttiden.
1.11.2 Demontering

Under demontering är det bara den/de berörda förarna eller dess representant och tävlingsledningen som får vistas i Parc fermé. Övriga hänvisas stå utanför avspärrning eller anvisat avstånd. Demonteringen utförs av föraren/ägaren.

1.12 Anmälan

För samtliga mästerskapstävlingar ska anmälan och betalning ske via Svemo TA. Vid för sen anmälan eller anmälan på tävlingsdagen har arrangerande klubb rätt att ta ut en efteranmälningsavgift.

1.13 Tävlingsklasser

För specifikation av tävlingsklasser se Tekniskt reglemente.

1.13.1 Minimoto Junior A

Samma år föraren fyller 6-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.13.2 Minimoto Junior B

Samma år föraren fyller 8-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.13.3 Minimoto Senior Open

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Klassen ingår i serie och har RM-status. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

1.13.4 Minimoto Open

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass. Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till annan senior tävlingsklass. Klassen ingår i en serie men har ingen RM-status.

För förare 12-16 år får motor ej överskrida 40cc och max 18mm förgasare. Motorn får inte heller bearbetas. Från 16 år gäller samma regler som för Minimoto Senior Open.

1.13.5 MiniRR Junior

Samma år föraren fyller 8-15 år är det möjligt att tävla i denna klass. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.13.6 MiniRR Senior

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Klassen ingår i serie och har RM-status.

1.13.7 MiniRR Stock

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass. Klassen ingår i serie och har RM-status.

1.13.8 MiniRR 4Fun

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till MiniRR Senior tävlingsklass.

Klassen har samma tekniska reglemente som klassen MiniRR Senior. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status.

1.14 Klassbyte

Det är möjligt att byta klass under pågående säsong om en förares förutsättningar förändras. Det är ej möjligt att tävla som junior och senior samtidigt under samma tävling men i olika kategorier (kategorierna är Minimoto och MiniRR, tidigare MiniGP). Junior som gått upp i Seniorklass kan inte byta tillbaka utan en ansökan till Svemo Roadracing.

1.15 Respektera reglerna

Förare som inte respekterar signaler och flaggor, som ges av tävlingsledare och funktionärer eller uppträder osportsligt mot medtävlande eller funktionär kan bestraffas, se punkt 1.16 Bestraffningar.

1.16 Bestraffningar
 • En bestraffning kan tilldelas en förare, om den gjort sig skyldig till osportsligt uppträdande eller medvetet nonchalerat gällande regler.
 • En bestraffning innebär antingen tillrättavisning, tidstillägg, straffavgift eller uteslutning, i aktuell tävling.
 • I grövre fall, tillbakadragen licens efter förbundsbestraffning.
 • Beslut tas av Svemo. Se Svemo NT kapitel 14.
 • Tjuvstart: Flyttas fordonet under den tid som startlampan är tänd eller startern räckt upp handen för flaggstart, utdöms 20 sekunders tidstillägg.
 • Vid genande på bana eller körning utanför banmarkering stryks bästa kvaltid under kval, och vid race utdöms 5 sekunders tidstillägg.
 • Förhindrande av omkörning vid blåflagg bestraffas vid första företeelse med 5 sekunders tidstillägg, vid upprepad företeelse gäller uteslutning ur heatet.
1.17 Poängberäkning

Poängen tilldelas efter resultat i respektive final. Alla klasser har samma poängsystem enligt följande: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, sammanlagt utdelas 15 poängplatser. För att ta poäng måste föraren gå i mål med hjälp av motorkraft. Vid färre än 5 deltagare delas poäng ut enligt följande: 13-10-8-7.

1.18 Priser
 • Prisutdelningen ska normalt ske 30 minuter efter sista heat.
 • Tävlingsarrangören bestämmer hur denne vill tilldela tävlande priser.
 • Ett krav är att de tre första i varje klass ska tilldelas medalj, plakett eller pokal.
 • Det är inte tillåtet som tävlingsarrangör att dela ut prispengar av något slag.
 • Samtliga startande i juniorklasserna (barnidrott upp till och med 12 år, enligt RF) ska tilldelas någon form av pris för sitt deltagande, detta kan vara i form av minnesplakett eller dylikt.
1.19 Startnummer och utseende

För Minimoto ska startnumret vara väl synlig, minst 10 centimeter på kåpans framsida. För MiniRR ska startnumret vara väl synligt minst 14 centimeter på kåpans framsida samt 14 cm på var sida om kåpa eller bakkuts. Startnumret följer med varje förare genom hela säsongen och ansöks via Svemo TA.

Följande sifferfärg och bottenfärg ska indela respektive klass:

KlassBottenfärgSifferfärg
Minimoto Junior AMörkgrönVit
Minimoto Junior BMörkrödVit
Minimoto Senior OpenSvartGul
Minimoto OpenVitSvart
MiniRR JuniorSvartVit
MiniRR SeniorSvartGul
MiniRR StockVitSvart
MiniRR 4FunSvartGul

Samtliga bottnar och siffror ska vara av naturlig färgsättning, inga neonfärger är tillåtna. Om outline på siffran används, ska den vara minst 5 mm runt om.

1.20 Tävlings-/träningsledning/Supervisor/Funktionärer

Tävlings- eller träningsledningen kan bestå av arrangörsklubben. För NM se separat reglemente på www.svemo.se. Flaggvakter som vistas på banan ska vara minst 15 år. Samtliga flaggvakter ska känna till innebörden av samtliga flaggor som kan tänkas användas! Flaggvakten ska omedelbart efter avslutat heat rapportera till tävlingsledare om en eventuell överträdelse.

1.20.1 Chefsfunktionär

Utses av arrangören. Chefsfunktionären ansvarar för att leda arbetet för andra funktionärer som t.ex. chefstekniker, starter, säkerhetschef m.fl.

1.20.2 Faktafunktionär

Utses av tävlingsledare och funktionärens namn och funktion ska stå i TR för respektive tävling.

1.20.3 Träningsansvarig

En träningsansvarig skall vara myndig (18 år fyllda), medlem i en Svemoansluten förening, ha god regelkännedom och utses av arrangerande förening.

En träningsansvarig skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-På-licens.
 • Tar in träningsavgifter
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsansvarig får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.
1.21 Sjukvård

Se bilaga A för Minimum sjukvårdsberedskap i Minimoto för träning och tävling. Kommunikation ska finnas upprättad mellan sjukvårdsansvarig och tävlingsledning samt verkställande funktionärer.

1.22 Doping – generellt

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).
Anmälan till bestraffning görs till RF:s Dopingnämnd (DoN). Dopingnämnden är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser.
Se även NT.

1.23 Startordning för respektive klass

Startordningen bestäms av arrangerande klubb och ska i huvudsak utgå från klassernas indelning med juniorklasser först och därefter seniorklasser.

1.24 Transpondersystem

Alla förare som deltar i någon klass ska utrusta sitt fordon med transponder om ej annat anges i anmälan.

1.25 Miljömatta
 • Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med utövande av all motorcykelverksamhet.
 • Miljömatta ska användas vid såväl träning som tävling, under både fordon och elverk.
 • Miljömatta ska vara absorberande med tät underdel och ha en absorberingskapacitet av minst 0,5 liter och ha en tjocklek om minst 5 mm.
 • Storleken på miljömattan ska vara minimum 80 x 100 cm för både Minimoto, MiniRR och elverk.
 • Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning och service i samband med och under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället.
 • Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.
1.26 Brandsläckare

Varje team om maximalt tre tävlingsfordon ska ha en brandsläckare av klass ABC om minst 6 kg. Anläggningen ska vara utrustad med en brandsläckare per banpostering inklusive start/ mål, bandepå och park fermé.

1.27 Tvättning

Tvättning av fordon får endast ske på av arrangören anvisad plats.

1.28 Sanitära anordningar

För att anordna Minimoto och/eller MiniRR tävlingar ska arrangerande klubb tillse att det finns rimligt antal toaletter i förhållande till antalet startande, teampersonal och publik, dock minst 3. Duschmöjligheter ska finnas för tävlande och teampersonal från tävlingens början till minst 30 minuter efter att siste tävlande gått i mål.

2 TÄVLINGSREGLEMENTE

Svemos uppgift är att tillgodose arrangören med information och se till att samtliga tävlingar uppfyller de krav som dess reglemente/regler beskriver. Målet är att flera klubbar ska få möjlighet att arrangera tävlingar så att Minimotosporten ska trygga sin tillväxt och ge unga talanger möjligheten till utveckling inom sporten. Elmotorcyklar får köras i den klass som Svemo Minimoto anser att den passar bäst i med hänsyn taget till fart, utförande etc. Förare till elmotorcykel ansöker till Svemo Minimoto om klassindelning. Ansökan ska innehålla alla nödvändiga tekniska specifikationer så att Svemo Minimoto kan göra klassindelning och sätta tekniska krav.

2.1 Tilläggsregler
 • Inbjudan och tilläggsregler ska publiceras via Svemo TA senast två veckor före tävlingen. Anmälan via Svemo TA ska öppnas senast två veckor före tävlingen. Länk till inbjudan, tilläggsregler (TR) och till tävlingsanmälan bör även finnas på arrangörens hemsida.
 • Klubb som arrangerar tävling får endast under samma tävlingsdag arrangera en tävling.
 • Klubb får endast arrangera en ”egen” serie under pågående säsong. Enklare tävlingar är dock obegränsat.
 • En tävling ska uppfylla punkten 1.4 i det Generella reglementet. Gäller ej Endurance tävlingar, enklare tävlingar eller klubbtävlingar.
 • Tilläggsregler ska upprättas men får inte påverka det tekniska reglementet. Det ska klart och tydligt framgå i inbjudan till respektive tävling vilka regler som ändrats. Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se.
2.2 Arrangör

Arrangören ska:

 • Anmäla tävling via Svemo TA till Svemo Roadracing senast fyra veckor innan tilltänkt datum. Dessförinnan ska en banbesiktning vara genomförd och godkänd av Svemos banbesiktare. För Riksmästerskap ska ansökan göras till Svemo, senast 31 augusti året innan, se information på www.svemo.se.
 • Ansvara för upprättande av tilläggsregler som godkänts av tävlingsledare eller Svemo Roadracing, som även upptar bemanningsplan för funktionärer vid tävlingen. Upprättad tävlingsplan och tidsplan, ska medfölja om sjukvård, säkerhetschef etc. Sjukvårdsutbildade enligt FAP 512-1 måste medverka vid tävlan samt sjuktransport enligt bilaga A (minimikrav sjukvårdsberedskap). Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se.
 • Protester, klagomål och demonterings vädjanden ska fastställas på tävlingsplatsen.
 • Följa gällande lagstiftning och lokal ordningsstadga för motortävlingar, (ex polistillstånd)
2.3 Förare

Förare ska:

 • Fylla lägst 6 år under pågående kalenderår.
 • Uppvisa giltig förarlicens.
 • Licensinnehavare samt vårdnadshavare för minderåriga erkänner sig äga full kännedom om gällande reglemente och förbinder sig att följa detta.
 • Vårdnadshavare ska under hela tävlings-/träningstillfället finnas närvarande.
 • Följa tävlingsledningens anvisningar.

2.4 Tävlingars genomförande

Samtliga tävlingar ska genomföras så:

 • att riskmoment minimeras.
 • att lustupplevelsen maximeras.
2.4.1 Vid regn

– Om det börjar regna ska en skylt med WET RACE visas.

– Förarna har 15 minuter på sig att byta däck och göra de justeringar som behövs för ändrat väderförhållande vid förares depåplats. Tävlingsledare har rätt att utöka tiden beroende på placering och storlek av depåområde. 

– Om arbetet med motorcykel inte är klart när utsläpp till grid sker får förare starta motorcykel från bandepå.

 Wet Race

 • Vid regn eller blött underlag ska en skylt med WET RACE visas vid utsläpp enligt beslut från tävlingsledaren.
 • Om skylt med WET RACE visas kommer inte racet att avbrytas på grund av ändrad väderlek.
 • Det kan dock ske andra säkerhetsmässiga incidenter som gör att racet måste brytas.
 • Om Wet Race blir aktuellt och alla träningspass körts på torr bana ska 2 extra sighting lap köras. Racedistansen ska därefter minskas med lika många varv.
3 TEKNISKT REGLEMENTE MINIMOTO

Det tekniska reglementet för Minimoto och MiniRR-klasserna baseras på FIM Europe reglemente för European Championship Mini Road Racing. Vid tolkningsfrågor är det detta reglemente som ska åberopas i samråd med Svemo. Samtliga Minimoto ska vara serietillverkade och ha max en cylinder. Samtliga delar som eftermonteras ska vara serietillverkade eller finnas att tillgå, för samtliga förare. Undantaget från denna regel är strypbrickor för Juniorklasserna som får vara egentillverkade.

3.1 Chassinormer

Internationellt mått enligt FIM Europe normer.

Mini Midi

Hjulbasmax 730mm.
Längdmax 1060mm.
Sitthöjdmax 460mm.
Totalt höjdmax 620mm.
3.2 Motor

Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

 • Motorn måste vara serietillverkad.
 • Kylning är fritt, vattenkyld (ej glykol i kylvattnet), eller luftkyld.
 • Det är tillåtet att balansera rörliga detaljer i motorn. Det är dock ej tillåtet att lägga till eller ta bort material.
 • För 4-takt gäller att oljekärl avsett att samla motorolja och/eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,5 liter. Under motor ska förskruvningar som kan medföra läckage av olja ska vara najad.
 • För 4-takts-motorer gäller dessutom att den undre kåpan ska vara konstruerad så att vid ett ev. motorhaveri ska halva mängden olja kunna hållas kvar utan att hamna på asfalten, därigenom undviks att bakomvarande förare drabbas. Konstruktionen ska ha 1 hål med 25 mm diameter som ska vara pluggad vid torrt väder men vid regn ska, på tävlingsledarens order, hålet kunna öppnas. Om fordonet tillverkas utan underkåpa ska sådan monteras.
3.2.1 Minimoto Junior A

2takt

Motor ska vara obearbetad och ej överstiga 40cc. Förgasaren får vara max 15 mm + 0,3mm (cirkulär)

Strypbrickans hål ska vara max. 10,03mm (cirkulär) och med en tjocklek på 3mm+/- 0,3mm. Brickan monteras mellan avgasrör och spoladapter/cylinder.

3.2.2 Minimoto Junior B

2takt

Motor ska vara obearbetad och ej överstiga 40cc. Förgasaren får vara max 15 mm + 0,3 mm (cirkulär)

Strypbrickans hål ska vara max. 14,03 mm (cirkulär) och med en tjocklek på 3mm+/- 0,3mm. Brickan monteras mellan avgasrör och spoladapter/cylinder.

3.2.3 Minimoto Senior Open

Motor får ej överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

För 4-takt gäller att oljekärl avsett att samla motorolja och/eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,5 liter. Förskruvningar som kan medföra läckage av olja ska vara najad.

3.3 Förgasare

Förgasare får ej vara utrustade med axpump eller bränslepump. Luftfilter är valfritt i samtliga klasser.

3.4 Tändning

Tändningen ska vara standard, ej bearbetad eller modifierad på något sätt.

3.5 Svänghjul
 • Svänghjulet ska vara standardfabrikat.
 • Svänghjulet måste vara monterat på ett sådant sätt att krysskilen i vevaxeln passerar genom den avsedda låsningen i centrum på svänghjulet.
 • Det är ej tillåtet att använda sig av häftmassa eller klister för att fästa svänghjulet på vevaxeln.
 • Det är tillåtet att balansera svänghjulet på ett sådant sätt att material tas bort från hjulet.
 • Lägga till material är ej tillåtet.
3.6 Bensin
 • Av miljöskäl ska alkylatbensin användas.
 • Miljöbensin (alkylatbensin) SS 155461 som uppfyller kraven på RON max 98 MON max 94, blyhalt max 0,002 gr/lit och densitet max 720, ska användas.
 • Andra tillsatser än olja är förbjudet!
 • För inomhuskörning ska rökfri low smoke-olja användas.
 • Vid provtagning av bränsle, ska förlorande part stå för kostnaderna.
3.7 Tändstift

Tändstift är valfritt.

3.8 Däck och fälg

Vid öppet race får valfritt däck användas, vid regn, förklaras wet race måste alla använda sig av mönstrade däck avsedda för regn, hand- eller maskinskurna däck med motsvarande mjukhet som regndäck är tillåtet vid regn. Däckets bredd får ej överstiga 110 mm.

3.9 Bromsmekanism

Fordonet ska vara utrustat med två oberoende bromsar, en för framhjulet och en andra för bakhjulet. Bromsar ska vara mekaniska eller hydrauliska.

3.10 Drivning/Koppling

Drivningen ska vara av kedjetyp, utan växlar. Kopplingen är valfri.

3.11 Drevning

Drevning i samtliga klasser är fritt.

Hajfena eller kedjeskydd ska vara monterat, som förhindrar att man kan fastna mellan kedja och bakdrev.

3.12 Avgassystem
 • Avgassystemet är fritt.
 • Bakdelen av ljuddämparen får inte ha några vassa kanter.
 • Ljuddämparen får sticka ut bakom kutsen med max 50 mm.
 • För alla klasser gäller att ljudnivån ej får överstiga 93 dBA vid förbifartsmätning.
 • Arrangerande klubb har rätt att utfärda tilläggsregler med hårdare bullerkrav.
3.13 Kåpor
 • Alla fordon ska vara utrustade med en sittkuts och hel/halv kåpa framtill.
 • Samtliga kåpor får lackers i valfri kulör.
 • Kåporna måste vara tillverkade i ABS plast, glasfiber eller kolfiber.
 • Sifferbotten kan antingen lackas eller klistras.
3.14 Transpondermontering

Föraren ansvarar för att transpondern fästs på motorcykeln på ett rätt och säkert sätt. Transpondern ska vara monterad på motorcykeln under all officiell fri träning, tidsträning och under finalerna.

3.15 Laptimer, onboardkamera och annan elektronisk utrustning
 • Laptimers, kameror och liknande utrustning ska vara fastskruvade och najade på sådant sätt att de inte kan lossna från fordonet.
 • Utrustningen ska vara monterad vid besiktning för att få användas under träning och tävling.
 • Hjälm-/kroppskamera är förbjudet.
3.16 Styre

Styret ska gå att göra fullt utslag utan att ta i kåpa, eventuell monterad styrdämpare får inte begränsa styrutslag. Styrändar ska vara av plast eller aluminium.

3.17 Fotpinnar

Fotpinne ska vara av plast och monterad på en fotpinneplatta.

4 TEKNISKT REGLEMENTE MINIRR

Samtliga MiniRR ska vara serietillverkade och ha max en cylinder.

4.1 Motor
 • Motorn måste vara serietillverkad och ha max en cylinder.
 • Oljekärl avsett att samla motorolja och/eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,25 liter.
 • Under motor ska förskruvningar som kan medföra läckage av olja vara låsta med låstråd.
 • Oljepåfyllningsskruv/lock ska låsas med låstråd.
 • För motorer som innehåller motor/transmissionsolja gäller dessutom att den undre kåpan ska vara konstruerad så att vid ett ev. motorhaveri ska halva mängden olja kunna hållas kvar utan att hamna på asfalten därigenom undviks att bakomvarande förare drabbas.
  Konstruktionen ska ha 1 hål med 25 mm diameter som ska vara pluggad vid torrt väder men vid regn ska, på tävlingsledarens order, hålet kunna öppnas. Om motorcykel tillverkas utan underkåpa ska sådan monteras och täcka hela motorns underdel.
4.2 Bensin
 • Av miljöskäl ska alkylatbensin användas.
 • Miljöbensin (alkylatbensin) SS 155461 som uppfyller kraven på RON max 98 MON max 94, blyhalt max 0,002 gr/lit och densitet max 720, ska användas.
 • Andra tillsatser än olja är förbjudet!
 • För inomhuskörning ska rökfri low smoke-olja användas.
 • Vid provtagning av bränsle, ska förlorande part stå för kostnaderna.
4.3 Däck och fälg

Vid öppet race får valfritt däck användas i samtliga klasser. Vid regn, förklaras wet race, ska alla använda sig av mönstrade däck. Kraschpuckar ska vara monterad på fram och bakaxel.

4.4 Bromsmekanism

Fordonet ska vara utrustat med två oberoende bromsar, en för framhjulet och en andra för bakhjulet. Bromsar ska vara mekaniska eller hydrauliska.

4.5 Fjädring

Framgaffel fritt samt bakfjädring fritt att byta stötdämpare och fjäder.

4.6 Drivning/Koppling

Drivningen ska vara av rem eller kedjetyp. Kopplingen är valfri.

4.7 Drevning/Koppling

Drevning i samtliga klasser är fritt.

Hajfena eller kedjeskydd ska vara monterat, som förhindrar att man kan fastna mellan kedja och bakdrev.

4.8 Avgassystem
 • Avgassystemet är fritt.
 • Bakdelen av ljuddämparen får inte ha några vassa kanter.
 • För alla klasser gäller att ljudnivån ej får överstiga 93 dBA vid förbifartsmätning.
 • Arrangerande klubb har rätt att utfärda tilläggsregler med hårdare bullerkrav.
4.9 Transpondermontering

Föraren ansvarar för att transpondern fästs på motorcykeln på ett rätt och säkert sätt. Transpondern ska vara monterad på motorcykeln under all officiell fri träning, tidsträning och under finalerna.

4.10 Laptimer, onboardkamera och annan utrustning
 • Laptimers, kameror och liknande utrustning ska vara fastskruvade och najade på sådant sätt att de inte kan lossna från motorcykel.
 • Utrustningen ska vara monterad vid besiktning för att få användas under träning och tävling.
 • Hjälm- och kroppskamera är förbjudet.
 • Eventuella blinkers och tuta ska vara urkopplade.
4.11 Styre
 • Styret ska gå att göra fullt utslag utan att ta i kåpa, eventuell monterad styrdämpare får inte begränsa styrutslag.
 • Styrändar ska vara av plast eller aluminium.
 • Handskydd för koppling och bromshandtag är tillåtet i plast eller aluminium.
4.12 Fotpinnar
 • Fotpinnar av plast eller aluminium rekommenderas.
 • Fotpinnar får inte vara hålade i änden.
 • Fällbara fotpinnar i stål ska ha kraschpuck monterad på undersidan och fixerad med skruvförband.
4.13 MINIRR-klasser
4.13.1 MiniRR Stock

Däck: Fritt
Fälgdiameter: Min 10” – Max 17”

Speciellt för klassen:

 • Motor ska vara obearbetad och får inte överstiga 160cc 4-takt.
 • 70cc 2-takt & vattenkylt av motortyp AM6 är tillåtet att alla motordelar såsom cylinder, topplock, kolv, tändsystem får ändras från original men ej bearbetas. Förgasare max 28mm.
 • Max 2 ventilstopp får användas till 4-takt.
 • De enda tillåtna eftermarknadsdelar är förgasare max 28mm och insug. Undantaget från detta är 70cc motortyp AM6.
 • Batteriet får demonteras.
 • Horisontal/liggande cylinder luftkyld får användas Lifan, YX, Zongshen.
 • Zongshen ZS150cc 4-Takt, stående luftkyld cylinder med balansaxel.
 • Oljekylare är valfritt.

4.13.2 MiniRR Junior

Däck: Fritt
Fälgdiameter: Min 10” – Max 12”

Speciellt för klassen:
Motor ska vara obearbetad och får inte överstiga 65cc 2-takt vattenkylt, 82cc 2-takt luftkylt eller högst 125cc 4-takt stående cylinder.

 • Horisontal/liggande cylinder luftkyld 4-takts motor får användas av fabrikat Lifan, YX och Zongshen om max 140.39cc 4-takt.
 • Däckdimensioner får ändras.
 • Batteriet får demonteras.
 • Oljetank och oljepump får demonteras.
 • Bakre stötdämpare och fjäder får bytas till eftermarknad.
 • Vevhuset ska vara i original.
 • Alla motordelar såsom cylinder, topp, kolv, förgasare, avgasrör, ljuddämpare mm får ändras från original.
 • Tändsystemet får inte vara programmerbart. Oljekärl avsett att samla motorolja och/ eller transmissionsolja som kan evakueras ur motorn ska finnas monterad, den totala uppsamlingskapaciteten ska vara minst 0,25 liter. Förskruvningar som kan medföra läckage av olja ska vara najad.
4.13.3 MiniRR Senior

Däck: Fritt
Fälgdiameter: Min 10” – Max 17”

Speciellt för klassen:
Högst 85cc 2-takt, högst 150cc vattenkyld 4-takt eller högst 190cc luftkyld 4-takt.

 • Däckdimensioner får ändras.
 • Batteriet får demonteras.
 • Oljetank och oljepump får demonteras.
 • Bestyckning av förgasaren får ändras.

85cc 2-takt:
Alla motordelar som cylinder, kolv, vevhus, vevaxel, topplock, förgasare, reedshus med reedskorg, reedsblad, tändning ska vara av original typ och får ej bearbetas.

< 80cc 2-takt:
Alla motordelar såsom cylinder, topplock, kolv, tändsystem får ändras från original.

150cc 4-takt vattenkyld:
Alla motordelar som cylinder, kolv, motorblock, topplock, insug, förgasare, tändning ska vara av original typ och får ej bearbetas.

190cc 4-takt luftkyld:
Motor ska vara luftkyld och med horisontellt liggande cylinder.
Alla motordelar såsom cylinder, topp, kolv, insug, förgasare, tändning får ändras från original. 4-ventils topp får användas, men ej bearbetas.

5 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap för Minimoto
6 Bilaga B – MINIMOTO & MINIRR FLAGGFÖRKLARING

Startflagga

Som startflagga används nationsflaggan i det land där starten går. Tävlingsledningen kan också välja att använda grön flagga.

Grön flagga

Grön flagga ska visas stillahållen. Grön flagga används för att meddela att ban avsnittet som följer är fritt från hinder och omkörning är tillåten.
Kan även användas som startflagga om tävlingsledningen så beslutar.

Gul flagga

Gul flagga används för att meddela att det finns hinder på eller vid sidan av banan. Omkörning är förbjuden från och med posteringen som visar flaggan och fram till nästa postering
Farten ska sänkas vid gul flagg!

Röd flagga

Röd svängande flagga visas på alla posteringar och informerar förarna om att tävling eller träning avbrutits. Förare ska omedelbart under stor försiktighet och långsamt tempo ta sig till bandepå, för att invänta vidare information. När röd flagga visas gäller omkörningsförbud.
Röd flagga hållen stilla får inte passeras, kan också användas vid pitlane-exit.

Blå flagga

Blå flagga, hållen stilla: Informerar föraren att han snart kommer att passeras av en eller flera snabbare ekipage.
Blå flagga, svängande: Föraren på väg att passeras, underlätta omkörningen.

Svart flagga

När svart flagg visas ska den berörda föraren snarast köra in i depån för vidare instruktioner.
Svart flagg visas endast från huvudposteringen och åtföljs alltid av en skylt med startnummer.

Målflagga

Den klassiska schackrutiga flaggan används vid målgång.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning