Regelböcker / Isbana

Isbana

2023

2022

1.2.2

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protest avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

1.4 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med kap. 14 i RF:s stadgar. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplin inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplin beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

2.3.1 Licenser och åldersgrupper

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år t.o.m. det år förare fyller 19 år. Seniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 20 år t.o.m. det år förare fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
Förare licensierade med Junior eller Seniorlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar hos förening(ar) där föraren är registrerad medlem i IdrottOnline.
 • Enklare, nationella och internationella tävlingar i Sverige.
 • För deltagande i Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige vilka godkänts av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europé krävs internationellt tillägg på licensen och Internationell FIM licens (gäller tävlingar inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer).
 • För mästerskaps- och statustävlingar, se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.

2.3.2

Minimiålder: Solo 16 år (MX2), 17 år (MX1), Quad/Sidvagn 16 år och passagerare 15 år. Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 65 år utfärdas Seniorlicens endast efter att föraren fyllt i en digital hälsodeklaration . Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

1. ALLMÄNT

1.1 Tävlingsformer

En tävling på isbana eller landbana med is-/snöunderlag eller barmark och kan arrangeras för solo-, sidvagns, eller quadmotorcyklar:

1.1.1

Som ett heat.

1.1.2

Med kvalificeringsheat och final.

1.1.3

Med flera likvärdiga heat där det sammanlagda resultatet är avgörande för förarnas placering i resultatlistan.

1.2 Supervisor

1.2.1

Supervisor utses av Svemo Motocrossektion (Adjungerade för Backe/Isbana) Respektive arrangör står för arvodet och ersättningen till Supervisor/Jury. Nivån på ersättningen regleras i Svemo SPAR.

1.2.2

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protest avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

1.2.3 Ålder

Supervisor och fr.o.m. 2021 även tävlingsledare, får tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 69 år uppnås. Motocrossektionen kan tillåta undantag från regeln.

1.2.4 Återrapport

Varje supervisor ansvarar för att i tävlingsrapporten i Svemo TA rapportera de skador som inträffar på tävling samt att informera om delar av tävlingen inte följt gällande regler samt att vidta de åtgärder som kan krävs. Supervisor kan ha behörighet att tillfälligt stänga av förare som ådrar sig skador på en tävling.

1.3 Doping och alkohol

Förare som fälls för doping bestraffas enligt NT och Riksidrottsförbundet (RF). Fälls föraren vid dopingkontroll/alkoholstest i samband med tävling ska förarens placering och eventuella poäng räknas bort och resultatet justeras därefter.

1.4 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med kap. 14 i RF:s stadgar. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplin inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplin beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

1.5 Tillstånd

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för, och godkännande av tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA samt www.svemo.se.

1.5.1

Tävlingstillståndet gäller först när:

 • Grundkraven enligt NT uppfyllts.
 • När motocrossektionen i samråd med adjungerad för Isbana godkänt tävlingen.
 • När tillståndsavgift erlagts till Svemo.
 • När supervisor/jury godkänt TR.
 • När TR är inkomna till Svemo-kansli alternativt meddelats genom Svemo-TA.

1.6 Deltagande i träning/tävling inom Norden

1.6.1 Svenska förare

För träning/tävling utanför Sverige krävs Internationellt tillägg på förarlicensen för att Svemos försäkring ska gälla. (Se aktuella försäkringsvillkor)

2. FÖRARE OCH PASSAGERARE

2.1 Allmänt

För att köpa Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare/passagerare och vårdnadshavare ska vid all träning och tävling:

 • Tillse att föraren och motorcykeln uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
 • Följa tävlingsledarens anvisningar.

Uppträda som sportsman före, under och efter träning/tävling och följa de sportsliga lagar som gäller för träning/tävling med mc och snöskoter inom Sverige (Se NT).

2.1.1

Förare, mekaniker, lagledare, vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling. Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan så länge det finns förare kvar på den.

2.2 Licens – tävlingsformer och maskinklasser

Förare ska inneha giltig licens (tillfällig eller helårs) för isbana. Passagerare ska inneha passagerarlicens eller förarlicens/dock ej U-licens (min ålder 15 år). Alla licenser (helårs och tillfälliga) administreras via Svemo TA.

2.2.1 Klasstillhörighet

Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat i förarklasserna Junior och Senior .

a) När tillfällig eller helårslicens utfärdas ska föraren ha deltagit i en teoretisk regelgenomgång samt ha genomgått förarprov (inget förarprov krävs för Klubblicens). Licensansökan som styrker detta ska kunna uppvisas för att licens ska kunna utfärdas. Licensansökan ska insändas till Svemo-kansli innan tillfällig eller årslicens kan lösas genom Svemo-TA.

b) Förare som innehaft tillfällig eller helårslicens i Isbana inom en 5-årsperiod eller helårslicens i minst 6 månader i annan disciplin (föregående kalenderår), kan utan uppkörning erhålla isbanelicens (tillfällig eller helårs). I annat fall krävs uppkörning. Alla licenser administreras via Svemo-TA.
Förare som har eller har haft klubblicens måste genomgå licensutbildning/uppkörning för att erhålla högre licensklass för att erhålla Junior eller Seniorlicens i Isbana.

c) Veteranklass ”Old Boys” körs med modern motorcykel med finndubb, av förare från 45 år (dvs det kalenderår föraren fyller 45 år). Möjligheten att dubblera i finndubb och endurodubb kommer att finnas för den förare som vill.

2.3 Särskilda bestämmelser Junior- och Seniorlicens

2.3.1 Licenser och åldersgrupper

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år t.o.m. det år förare fyller 19 år. Seniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 20 år t.o.m. det år förare fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
Förare licensierade med Junior eller Seniorlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar hos förening(ar) där föraren är registrerad medlem i IdrottOnline.
 • Enklare, nationella och internationella tävlingar i Sverige.
 • För deltagande i Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige vilka godkänts av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europé krävs internationellt tillägg på licensen och Internationell FIM licens (gäller tävlingar inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer).
 • För mästerskaps- och statustävlingar, se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.

2.3.2

Minimiålder: Solo 16 år (MX2), 17 år (MX1), Quad/Sidvagn 16 år och passagerare 15 år. Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 65 år utfärdas Seniorlicens endast efter att föraren fyllt i en digital hälsodeklaration . Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

2.3.3 Ändring av licenstillhörighet

Det kalenderår föraren fyller 20 år sker automatisk uppklassning till Seniorlicens.

2.3.4 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer.

2.4 Särskilda bestämmelser Baslicens

2.4.1 Licenser

Baslicens är en nationell licens och utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för träning och deltagande i enklare Isbanetävling samt klubbtävlingar i Sverige.

2.4.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som innehar baslicens kan välja att under innevarande säsong klassa upp sig till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Junior eller Senior. Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.4.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning se kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

MaskinklassLicensÅlder
Solo MX1Bas17 år –
Solo MX2Bas15 år –
Sidvagn/QuadBas16 år –
Passagerare15 år –

2.4.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.5 Särskilda bestämmelser Klubblicens

2.5.1 Licenser och åldersgrupper

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller för följande:

 • Träning på Svemo godkända banor i alla grenar (gäller inte Roadracing och Dragracing)
 • Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad för. Det krävs att föraren är registrerad som medlem för klubben i IdrottOnline. Klubblicensen köps via Svemo TA.

2.5.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare med klubblicens kan under säsong klassa upp sig till Junior eller Seniorlicens.

2.5.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

2.6 Prova-På-Licens träning

2.6.1

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för information.

2.7 Klädsel och skyddsutrustning

All skyddsutrustning ska uppfylla de krav som anges i NT, Svemo Nationella tävlingsreglemente.

2.7.1

Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga).

2.7.2

Klädsel av skinn eller annat lämpligt heltäckande material.

2.7.3

Handskar av lämpligt material.

2.7.4

Ansiktsmask eller skydd som fästs på hjälmen liknande integralskydd som skyddar tänderna ska användas, om inte integralhjälm (M1) används. Förlust av skydd under pågående heat kan innebära avflaggning enligt SR 6.2.4.

2.7.5

Hjälm enligt bestämmelser i NT.

2.7.6

Ryggskydd är obligatoriskt vid all form av träning och tävling och ska uppfylla Svemos minimikrav. Se NT

2.7.7

Bröstskydd (Skydd i hårdplats rekommenderas men även andra skydd som saluförs som bröstskydd oavsett hårdhet kan användas.)

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Endast fordon tillhörande Kategori 1, Grupp A 1 och Grupp B 1 kan tillåtas delta i enklare isbanetävlingar.

3.1.1 Indelning i klasser.

3.1.1.1 Solomotorcyklar – A 1

KlassÖverMax
MX22-takt100cc250cc
4-takt175cc250cc
MX12-takt251cc500cc
4-takt290cc700cc

3.1.1.2 Sidvagnsmotorcyklar – B 1

KlassMinMax
750 sport motocross2-takt351cc750cc
4-takt500cc1000cc
750 special (HB – RR)2-takt750cc
4-takt1500cc

3.1.1.3 Quadmotorcyklar

KlassÖver ccMax cc
Quad250750 (2-, 4-takt, 1 eller 2 cyl.)

3.1.2 Ljudnivåer och mätmetoder

I Motocrossektionens särskilda dokument, (Regler och vägledning för ljudmätning), på www.svemo.se, beskrivs aktuella tillåtna ljudnivåer och hur mätmetoden ska genomföras. Reglerna för ljudmätning kan förändras, se www.svemo.se för information om eventuella förändringar

3.1.3 Färdbroms

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod verkan på var sitt hjul.

3.1.4 Startanordning

Motorcykel behöver inte vara försedd med startanordning.

3.1.4.1 Kortslutningsanordning

Motorn ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då förare lämnar fordonet.

3.1.5 Stänkskärmar

Motorcykel ska vara utrustad med stänkskärmar över fram- och bakhjul. Stänkskärmarna ska på var sida vara så breda att de minst når ut till en rät linje tangerande däckets sida. i två punkter med 180 graders åtskillnad i vilka punkter däcket har sin största bredd. Stänkskärmarnas fram- och bakkanter ska vara avrundade med en rundningsradie av 9-60 mm.

3.1.6 Fotstöd

Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm och ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm. De får inte placeras högre än 50mm över en linje dragen genom fram- och bakhjulens centra då motorcykeln är normalt belastad. De måste också vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.

3.1.7 Strömlinjeinklädnad

Ingen form av strömlinjeinklädnad får finnas.

3.1.8 Däck

Endast i handeln förekommande däcktyper får användas. Begränsning max 5 1/2 för bakdäck med spik/finndubb.”

3.1.9 Däckdubb

Vid tävling på isunderlag, enlighet med TR för tävlingen, får i alla klasser däckdubbar användas med följande restriktioner:

3.1.9.1 Solo Finndubbsklass

Dubben i framdäcket får ha en max totallängd av 23 mm. Dubben i bakdäcket får ha en max totallängd av 21,5 mm. Dubbkroppens överkant SKA ligga i plan med däckets gummiklackar. Dubbkroppens minidiameter 8 mm.
Dubbantalet i soloklassen bestäms av däckens storlek. Enligt följande:
Om typbeteckningen av däckens bredd anges i tum.

1. max 3,5 tillåts max 50 dubbar per mätlängd
2. max 4,25 tillåts max 60 dubbar per mätlängd
3. över 4,25 tillåts max 70 dubbar per mätlängd

Om typmärkningen av däckets bredd anges i mm.
1. max 100 tillåts max 50 dubbar per mätlängd
2. max 120 tillåts max 60 dubbar per mätlängd
3. över 120 tillåts max 70 dubbar per mätlängd

Antal dubbar mäts på följande sätt:
Längs däckets yttre omkrets, mätlängd = 300 mm.
Inom första och sista punkten av mätlängden dragna linje mot mitten, inom denna sektor får finnas maximalt antal tillåtna dubbantal enligt ovan. Bakdäckens dubbar SKA vara monterade så att dubbkroppen ligger i plan med däckets gummiklackar. Om dubben ej monteras rakt in mot gummiytan, dubbkroppens högsta punkt får ej överstiga gummiytans plan. Vid besiktning kontrolleras, däckdubbens antal, längd samt dubblängd. Godkända däck märks i samband med besiktningen, max ett märkt reservdäck tillåtet. Under tävlingen och vid slutbesiktning SKA motorcykeln vara utrustad med ett vid besiktningen märkt däck. Vid slutbesiktning ska hänsyn tagas till eventuellt däckslitage och limlossning.

3.1.9.1.1 Open (findubb)

Förare som deltar i Solo 1 får inte dubblera samtidigt deltaga i Open (findubb) vid samma tävling. Se 3.1.9.1

3.1.9.2 Solo Endurodubb.

Enligt enduroregler SR 3.2. I handeln förekommande dubb, min. diameter dubb bak 2,5 fram 2,2mm.

3.1.9.2.1 MX2 Ungdom

Se SR 3.1.9.2

3.1.9.3 Sidvagn

2020
Klassade rallydäck med max 1000 klassade rallydubb, fri placering. På sidvagnhjulet får valfri däckstomme som är obearbetad användas men endast rallydubb är tillåten. På framhjulet får endast (om utrymme ej medges får man annan lämplig däckstomme användas, dock är endast rallydubb godkänt) klassade rallydäck med rallydubb användas, enligt publicerad produktlista A eller B hos Svenska bilsportförbundet. Ingen begränsning i antal däck samt fritt antal dubbar/ekipage.
2021
Däck dubbade med finndubb. Valfri däckstomme och fritt antal dubb/däck. I de fall där sidvagnshjulet dubbas ska även detta ske med finndubb. Dubbarna SKA vara monterade så att dubbkroppen ligger i plan med däckets gummiklackar. Max utstick 10 mm med minimum 1,6 mm kärna.

 

3.1.9.4 Solo Skruvdubb (utvärdering 2020)

Dubben ska vara monterad från däckets utsida och ska vid besiktning/efterkontroll kunna skruvas ur för att kontrolleras vid misstankar om regelbrott. Dubben får ej ha någon form av mutter eller annan fästanordning på insidan utav däcket. Dubbens skalle får ha ett utstick på max 11 mm mätt från däckets gummiklackar. Dubbens minimidiameter på dess lägsta punkt är minst 4 mm. Dubbens minimidiameter på dess högsta punkt är minst 2 mm. Dubben ska vara monterad direkt mot däckets gummiklackar och vara i kontakt med dessa. Inga lösa brickor får läggas mellan däck och dubb för att ge mer utstick. Detta gäller även om det totala utsticket är mindre än tillåtet max-utstick. Dubben ska vara utav i handeln förkommande typ. Ingen modifiering av skruven får förekomma före eller efter montering. Fritt antal dubb/däck. Inga reservdäck tillåtna.

3.1.10 Styrstång

Styrstångens bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm.

3.1.11 Avgasrör

Avgasrör får inte skjuta ut bakom en linje dragen vertikalt genom bakdäckets bakersta punkt.

3.1.12 Ljus

Solo
1st lampa ska lysa med klart rött sken bakåt, ej blinka och placeras på föraren rygg (mellan axlar och midja) eller på motorcykelns bakskärm.
Sidvagn
2 st röda ljus finnas monterat. om minst 21 watt. Ljusen om möjligt placeras så att minst ett ljus alltid är synligt.

3.2 Särskilda bestämmelser Solo

3.2.1 Minimivikter

Följande minimivikter gäller för motorcyklar utan bränsle:

KlassMinimivikt (kg)
MX288
MX195


Barlast får inte anbringas på maskinerna för att uppnå minimivikterna.

3.2.2 Främre stänkskärm

Skärmen ska täcka minst 100 av framhjulets omkrets. Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskäormens froämsta punkt och horisontalplanet ska, vid fullt belastat fordon, vara mellan 45 och 60 , mätt i hjulets främre, övre kvadrant.

3.2.3 Bakre stänkskärm

Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmeons bakersta punkt och horisontalplanet får, vid obelastat fordon, inte understiga 25 bakre, övre kvadrant.

3.3 Särskilda bestämmelser Sidvagn

3.3.1

Minimidimensionerna på sidvagnsplattformen ska vara:
Längd – 1000 mm
Bredd – 400 mm

3.3.2

Sidvagnen ska ha botten med halkskydd och sarg framtill och på sidorna.

3.3.3

Sidvagnen ska vara stadigt infästad vid motorcykeln i minst fyra punkter.

3.3.4 Grepphandtag

De handtag, som passageraren använder för att hålla sig i, måste vara slutna, d v s inga rörändar får sticka ut från ekipaget. Mellan dessa bågar och styret måste alltid finnas ett fritt mellanrum av minst 100 mm.

3.3.5 Hjulskydd

Samtliga hjul ska vara försedda med stadigt monterade skärmar eller liknande anordningar, avsedda att förhindra oavsiktlig kontakt med hjulen. Skyddsanordningarna ska, vid obelastat ekipag, uppfylla följande fordringar:

3.3.5.1

Framhjulsskärmens framkant ska minst nå ned till 200 mm över marknivå.

3.3.5.2

Bakhjulsskärmens bakkant ska minst nå ned till 100 mm, när maskinen är belastad ”nedtryckt” över marknivå. Stänkskydd av kraftigt gummi ska vara monterat bak som med belastad Sidvagn ska ha kontakt med underlaget, miminum 250 mm bredd.

3.3.5.3

Sidvagnshjulskärmens framkant ska minst nå ned till 200 mm över marknivå.

3.3.5.4

Sidvagnshjulskärmens bakkant ska minst nå ned till 100 mm över marknivå.

3.3.6 Däck

Endast i handeln kommersiellt tillgängliga typer av däck är tillåtna.

3.4 Särskilda bestämmelser Quad

3.4.1 Däck

Antalet dubb för bak-, respektive framdäck är fritt. Endast däck med 2,2 mm på dubb får användas

3.4.2

Nerfbars och anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen när föraren lämnar fordonet ska finnas.

3.5 Tävlingsnummer

Startnummer tilldelas, väljs och bokas om för kommande säsong genom Svemo TA, inom föreskriven tid. För mer information och detaljer se www.svemo.se Startnummer 1-10 är låsta och måste bokas via Svemo-kansli.
Nedanstående startnummer används vid Isbanetävlingar i Sverige, oavsett tävlingsstatus.
Solo (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking från senast genomförda mästerskap.
Solo (Startnummer 11-50) För övriga förare i SM.
Sidvagn (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking från senast genomförda mästerskap.
Sidvagn (Startnummer 11-50) För övriga förare i SM.
Open (Startnummer 51-999)
Tävlingsnummer, vilka genom förarnas egen försorg, ska anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser. Quadförare ska bara västar med nummer.

3.5.1 Antal och placering

Motorcykeln och Quadar ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen ovanför bakaxeln och bakom fotpinne så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerplåtens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen.

3.5.2 Färg

MaskinklassFörarlicensBottenfärgSifferfärg
MX2, MX1Senior/ElitGulSvart
MX2, MX1JuniorBlåVit
SidvagnSenior/ElitGulSvart
SidvagnJuniorSvartVit
QuadGulSvart

3.6 Drivmedel

Endast handelsbränsle enligt bestämmelser i NT eller ren metanol utan tillsatser får användas.

3.7 Miljö/Markskydd och isskydd

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT)

4. TÄVLINGSOMRÅDE

4.1 Tävlingsbana

4.1.1 Allmänna bestämmelser

4.1.1.1 Längd (mätt från mål till mål längs banans mittlinje: 1000 – 1500 meter)

Startrakans maxlängd 400 meter.

4.1.1.2 Minsta bredd

4.1.1.2.1

Minimibredd, 10 meter för solomotorcyklar

4.1.1.2.2

Minimibredd, 15 meter för sidvagnsmotorcyklar

4.1.1.3 Minsta kurvradie

Minimibredd, 20 meter mätt vid banans innerkant. För att värna hög säkerhet kan Svemo Banbesiktare i samråd med Motocrossektionen och adjungerad för Isbana, godkänna undantag från ovanstående (4.1.1.2 – 4.1.1.3).

4.1.1.4 Genomsnittshastighet

Banan ska om det är möjligt vara så konstruerad att genomsnittshastigheten under ett helt heat, för någon förare, inte överstiger den rekommenderade maximala genomsnittshastigheten på 120 km/tim.

4.1.2 Ytpreparering av isbana

4.1.2.1

Om motorcyklar med odubbade däck tillåts delta, ska banan sandas tillfredsställande.

4.1.2.2

Banan ska plogas när så erfordras så att den hålls ren från hindrande snösträngar. Plogning får ej ta längre tid än 20 minuter.

4.2 Publikavspärrningar

Runt hela banan ska finnas en från tävlingsbanan väl avgränsad säkerhetszon, inom vilken publik inte får befinna sig. Utsträckningen av denna zon avgörs av terrängens utseende och läge i förhållande till bansträckningen (kurvor, snövallars tjocklek, nivåskillnader och dyligt). Den ska vara så väl tilltagen att publikens säkerhet tillgodoses på ett betryggande sätt, enligt FAP 512

4.3 Tävlingsdepåer

Vid varje tävling ska finnas en parkeringsdepå. Dessutom ska avgränsas, om allmänheten äger tillträde till parkeringsdepå (öppen depå), eller om annars så anses befogat, en bandepå i direkt anslutning till lämplig punkt på banan.

4.3.1 Parkeringsdepå

Parkeringsdepån ska vara belägen nära startområdet och ha direkt förbindelse med densamma.

4.4 Startområde

4.4.1 Startlinje

De tävlande ska tillförsäkras ett minsta utrymme i sidled av:

4.4.1.1

1 meter för solomaskiner.

4.4.1.2

2 meter för sidvagnsmotorcyklar.

4.4.2 Uppställning i djupled

Om start sker från flera led ska förarna placeras i zick-zack-mönster så att ingen förare kommer att stå mitt bakom annan förare i det närmast framförvarande ledet. Avståndet i djup ska vara minst 5 m mellan leden.

4.4.3 Startsträcka

Startsträckan ska ur säkerhetssynpunkt vara så lång att en fördelning av fordonen kan beräknas ske innan första kurvan. Maxlängd för startsträckan är 400 meter.

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR

5.1 Tidsutsträckning

5.1.1

Ett heats körtid får inte överstiga 15 minuter.

5.1.2

Tiden mellan första tävlingsstarten (publicerad starttid) och sista heatets avslutande får inte överstiga 3 timmar.

5.2 Sammansättning av startfält

5.2.1

Solo- och sidvagnsmaskiner får inte blandas i samma heat.

5.2.2

Motorcyklar tillhörande maskinklasserna MX1,MX2 får blandas i samma heat under förutsättning att klassindelningen framgår av TR.

5.2.3

Maskiner med dubbade däck får inte tävla i samma heat som sådana med odubbade däck.

5.2.4

Senior och Junior-förare får blandas i samma heat.

5.2.5

Det maximala antalet startande i ett heat är följande:
Solo 16st, Sidvagn 8st och Quad 12st. Enduroklassen 16st. Start kan ske på två led.

5.3 Tilläggsregler

Alla tilläggsregler ska godkännas i Svemo-TA och förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:

5.3.1

Bestämmelser för träning med tidsangivelse och för hur placeringen på startlinjen avgörs.

5.3.2

Tidsgräns till segraren, d v s den tid efter det segraren gått i mål, under vilken övriga förare måste passera mållinjen för att prisbedömas, är 3 minuter.

5.4 Program

För varje publiktävling ska program utges bl a för distribution till samtliga deltagare i samband med tävlingen.

5.4.1

I programmet ska förutom startlistor upptagande de startande i varje heat, återfinnas:
Supervisorns namn
Tävlingsledarens namn
Banchefens namn
Tidschema

5.5 Anmälningar

5.5.1

För anmälan till tävling, följ instruktioner via Svemo-TA. Datum ska anges i TR. Anmälan till två eller flera arrangörer samma tävlingsdatum är förbjudet.

5.5.2 Anmälningsavgift

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar. Anmälningsavgiftens summa bestäms av arrangören. Arrangören ska återbetala anmälningsavgiften senast 5 dagar efter tävlingsdagen till förare som inte blir antagen eller som har lämnat återbud före anmälningstidens utgång. Återbud efter anmälningstidens utgång återbetalas anmälningsavgiften, (- 100kr i expeditionsavgift). Anmälningsavgiften skall även återbetalas vid inställd tävling. Expeditionsavgift får uttags med max 100 kr vid återbetalning.

5.5.3

Efteranmälningsavgift kan uttas med högst 500 kr under förutsättning att detta framgår i TR och inbjudan.

5.5.4 Klasstillhörighet

En motorcykel tillhörande en viss klass får endast anmälas i den mån ifrågavarande klass förekommer och får endast tävla i denna klass.

5.6 Återbud

Vid samtliga tävlingar ska information angående återbud anges i TR.

5.7 Inställd tävling

Vid inställd tävling ska arrangörens tel.nr./telefonsvarare finnas med i TR.

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

6.1 Säkerhet och sjukvårdsberedskap vid tävling och träning i samband med tävling.

För detaljerade minimum krav för sjukvårdsberedskap se bilaga A

6.1.1 Sjukvårdsansvarig

Sjukvårdsansvarig utsedd av arrangör är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler gällande sjukvårdsberedskap. Sjukvårdsansvarig ska inspektera all utrustning/beredskap senast 30 min före start av träning/heat varje tävlingsdag.

6.1.1.1 Kontroll

Checklista för sjukvård skall skrivas under av sjukvårdare med delegering och sedan lämnas till supervisor. Bilaga A gäller även som en checklista för kontroll av sjukvård.

6.1.1.2 Personal

Sjukvårdspersonal skall vara kvar på tävlingsplatsen minimum 30 minuter efter sista heatet. Under denna tid skall sjukvården utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad(e) till tävlingsledare och supervisor som i sin tur vidtar nödvändig information till förarens, klubb och förbund.
En skaderapport från sjukvården till tävlingsledare/supervisor innefattar följande:

 • Antal skadade. Namn och startnummer, födelsedatum.
 • Den skadades personliga skyddsystem, hjälm, ryggskydd etc.
 • Skadeplats (markeras på banskiss)
 • Skadetyp
 • Handläggning/omhändertagande.
 • Eventuell Transport, Transportmedel och mottagande sjukhus samt rekommenderad uppföljning v.b.
 • Rekommenderad uppföljning, eventuell undersökning eller konvalescens före nästa tävling (t.ex. hjärnskakning).

6.1.1.3 Fordon

All transport av skadade utanför tävlingsområdet (allmän väg) skall ske med landstingets ambulans, helikopter, eller bil eller annan inhyrd av landstinget godkänd resurs.

6.1.2 Brandförsvar

Erforderligt antal brandsläckare ska finnas åtkomliga i tävlingsdepån.

6.1.3 Köldgräns

Tävling får inte arrangeras vid en temperatur under -15 C.

6.1.4

Vid varje tävling skall det finnas en säkerhetschef och minst 2 områdeschefer, vilka ansvarar för sin del av banans säkerhet.

6.1.5

Såväl säkerhetschefen som områdescheferna ska medföra gul flagga för att omedelbart kunna ingripa under pågående tävling.

6.1.6

Innan varje tävling ska en obligatorisk säkerhetsgenomgång äga rum, vilken ska ledas av säkerhetschefen. Supervisorn är ansvarig att denna säkerhetsgenomgång äger rum och ska om möjligt också närvara. Säkerhetsgenomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.1.7

Innan varje tävling ska säkerhetschefen hålla en obligatorisk genomgång med sjukvårdspersonalen. Denna skall omfatta arbetssätt, signalsystem, transportvägar och andra viktiga aspekter för att såväl akutinsatser vid banan som ev transport till sjukhus ska fungera tillfredsställande.

6.1.8

Säkerhetsvakterna får ej ha gul eller röd klädsel.

6.1.9

Vid sektioner på banan med skymd sikt ska minst 2 säkerhetsvakter utplaceras. Dessa ska noga instrueras om samverkan mellan posteringarna och dessa instruktioner måste vidarebefordras vid ev byte av säkerhetspostering.

6.1.10

Vid varje säkerhetspost ska det finnas en vit-grön diagonal delad flagga. Detta för att kunna tillkalla säkerhetschef och sjukvårdspersonals uppmärksamhet.

6.1.11

Minimumålder på vissa funktionärer, säkerhetsvakter och övrig banpersonal måste vara 15 år.

6.2 Flaggsignaler

På varje del av banan kan flaggsignaler ges, vilka förarna omedelbart måste åtlyda enligt följande:

6.2.1 Flagga i nationsfärgerna

 • Start (används då annan metod inte kan användas).

6.2.2 Röd flagga

 • Stopp för samtliga förare

6.2.3 Svart flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer

 • Stopp för förare med ifrågavarande tävlings-nummer. Föraren ska omedelbart avsluta

6.2.4 Svart-vit – diagonaldelad flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer

Föraren har fel på sin eller passagerarens personliga utrustning eller fel på maskinen och ska omedelbart stanna vid den som visat

6.2.5 Gul flagga (svängande eller stilla)

 • Omedelbar Fara, hinder på banan, sänd farten och iakttag som försiktighet, var beredd att stanna omgående. Omkörning av annan förare är strängeligen förbjudet innan dess att hindret har passerats. Brott mot denna regel medför uteslutning från heatet.

6.2.6 Vit -grön diagonal delad flagga

 • För påkallande av säkerhetschefen och sjukvårdspersonal.

6.2.7 Vit flagga – stilla

Tjänstefordon på banan.

6.2.8 Vit flagga – svängande

Tjänstefordon på banan i omedelbar närhet. Omkörning av annan förare i rörelse förbjuden intill dess det hinder som orsakat flaggningen passerats.

6.2.9 Svart-vit-rutig flagga

 • Mål.

6.2.10 Grön flagga

 • Klart för start.

6.2.11 Blå flagga (svängande)

 • Ge plats för omkörning.

6.2.12

Samtliga flaggor ska vara av storleken 750 x 600mm. Inget annat slag av flaggor får användas. Blå, svart och svart-vit diagonaldelad flagga får endast handhas av tävlingsledare eller supervisor.

6.2.13

I anslutning till målet ska det finnas ett ställ med samtliga flaggor, samt nummersätt.

6.3 Träning

6.3.1

Varje förare ska ges tillfälle till minst 4 varvs träning enligt TR.

6.3.2

Utan tävlingsledarens särskilda tillstånd får ingen träning äga rum inom 60 minuter före fastställd tid för tävlingens första start.

6.3.3

För att få starta i tävling måste förare, och i förekommande fall passagerare, ha fullbordat minst tre hela träningsvarv på banan.

6.3.4

Sidvagnsmaskiner får inte köras tillsammans med solomaskiner.

6.4 Förarsammanträde

Förarsammanträde är obligatoriskt. Tid och plats meddelas i Tilläggsreglerna.

6.5 Byte av förare, passagerare och/eller maskin

6.5.1

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare och/eller motorcykel under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns.

6.5.2

En motorcykel får under en och samma tävlingsdag inte köras av fler än en förare.

6.5.3

Förare tillåts endast besiktiga in två maskiner per klass. Förare tillåts även besiktiga in 2 st bakdäck, respektive framdäck.

6.6 Start

6.6.1

Masstart ska tillämpas.

6.6.2

Förarnas placering på startlinjen ska bestämmas genom lottdragning eller på annat sätt enligt besked i TR.

6.6.3

Den publicerade starttiden ska hållas. Förare, som inte befinner sig med sin maskin och eventuell passagerare på fastställd plats på startlinjen vid bestämd tid, ska uteslutas från heatet.

6.6.4

Inom startområdet får endast de tävlande befinna sig och för starten nödvändiga funktionärer. Förare som bryter mot denna regel kan uteslutas.

6.6.5

Grön flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden föraren ställer upp för start. När alla ställt upp, går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma funktionär visar där sedan 15 sekunder + 5 sekunder skylt.

6.6.6 Startskylt

Startskylt ska ha blockstilssiffror.
Skylthöjd 600 mm Sifferhöjd 350 mm
Skyltbredd 750 mm Sifferbredd 40 mm

6.6.7

Förare får starta i ett heat tidigast 10 min efter det att det heat som vederbörande senast deltagit i avslutats.

6.7 Tjuvstart – omstart

På lämpligt avstånd från starten ska en funktionär vara placerad med en röd flagga. Om tjuvstart förekommer ska han, på tecken från startern, stoppa startfältet. De tävlande ska då omedelbart återvända till startlinjen och inta sina fastställda positioner för ny start. Juryn (Svemo-supervisor) avgör om i övrigt sådana händelser inträffat under det första varvets tävlingskörning, som ska föranleda omstart.

6.8 Tävlingskörning

6.8.1

Tävlande som kör utanför banmarkering kan uteslutas.

6.8.2

Det är förbjudet att köra mot körriktningen utom på särskild order av funktionär.

6.8.3

Tävlande, som håller på att bli omkörd av annan får inte medvetet hindra den snabbare föraren från att fullfölja sin avsikt.

6.8.4

Förare som inte åtlyder tävlingsledarens tillsägelser och beslut ska uteslutas.

6.9 Reparation och tankning

6.9.1

Endast på av tävlingsledningen fastställd plats (bandepå) får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under tävling. Undantag utgör sådana åtgärder som föraren utan hjälp kan vidta med sådana delar och verktyg, som han för med sig.

6.9.2

Det är tillåtet att i depån byta varje del av motorcykel utom huvudram. Brott mot ovanstående regel medför uteslutning.

6.10 Varv- och tidsvisning

För uppgiften avdelad funktionär ska vid målområdet visa det antal varv som återstår att köra för den ledande föraren.

6.11 Slutresultat

6.11.1

Den deltagare i ett heat, som efter att ha tillryggalagt fastställt varvantal först passerar mållinjen, är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat. Förare, som därvid inte kört minst 3/4 av det antal varv som heatets segrare tillryggalagt eller – om denna beräkning inte ger ett helt tal – det antal varv som svarar mot 3/4 höjt till närmast högre hela tal, anses inte ha slutfört heatet. Detsamma gäller för förare som går i mål efter den fastställda tidsgränsen.

6.11.2

Om tävling genomförs med flera likvärdiga heat med poängbedömning eller bedömning enligt platssiffermetoden avgörs den inbördes slutplaceringen mellan förare enligt följande:

6.11.2.1

Högst antal sammanlagda poäng, alternativt lägst sammanlagd platssiffra.

6.11.2.2

Antal körda varv.

6.11.2.3

Om två eller fler förare uppnår samma poäng-summa skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar, etc.

6.11.2.4

Om inte heller tillämpning av 6.11.2.3 kan särskilja förare, placeras den förare före som i det sist körda heatet erhållit flest poäng.

6.12 För tidigt avslutat heat

6.12.1

Ett heat vars ledande förare fullbordat det första varvet får inte stoppas förrän heatet är slutfört enligt TR, annat än på grund av force majeure. Ett heat som stoppats pga att läkaren, sjuksköterskan eller ambulansen måste lämnat tävlingsområdet, kan startas om på order av jury (supervisor) trots att 6.12.2 inte uppfyllts.

6.12.2

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat ett varv men innan han fullbordat halva heatet enligt TR, kan inte köras om och räknas som inte genomfört. Detta ska inte tillämpas under kvalomgångar.

6.12.3

Ett heat, som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat halva heatet enligt TR, räknas som genomfört med resultat enligt ställningen förare emellan då de sista gången passerat mållinjen.

6.13 Publicering av resultat

Slutresultat för en tävling (heat) ska meddelas publiken med reservation för slutgiltig fastställelse av Svemo via TA.

6.13.1

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående godkännas och publiceras i TA.

6.14 Protester/Tävlingsbestraffning

6.14.1

Protest mot resultatlista ska inlämnas inom 30 minuter från det att listan anslagits.

6.14.2

Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat heat. (Heat avslutas 5 minuter efter att segraren passerat mållinjen.)

6.14.3

Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift (se NT, Svemo Nationella Tävlingsreglemente) som lämnas till tävlingsledare som sedan överlämna den till Jury/ supervisor. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles.

6.14.4

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade (kan ske muntligt) samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Motiv för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

6.15 Ekonomiska ersättningar

Följande minimiersättningar för maskinunderhåll ska utgå, utifrån totalsammanställningen efter avslutad tävling, i både solo och Sidvagn.

Placering12345
Ersättning (Kr)1000:-600:-500:-400:-300:-

7. BILAGA A – MINIMUM SJUKVÅRDSBEREDSKAP

8. Bilaga B – SVENSKT MÄSTERSKAP ISBANA SOLO/SIDVAGN

8.1 ALLMÄNT

Mästerskapet körs över två deltävlingar per klass vilka båda skall vara inskrivna i Svemo:s tävlingskalender via TA

8.2 DELTAGARE

8.2.1

Tävlingen är öppen för förare/passagerare med giltig helårslicens Isbana. För passagerare tillåts även tillfällig licens. Motsvarande licens utställd av någon av de Nordiska Motorcykelförbunden (DMU, NMF, SML, Svemo, MSI) är tillåtet. Förare ska av sitt FMN ha giltig förarlicens och passageraren giltig passagerarlicens.

8.3 MASKINER

8.3.1

Solomaskiner 125-500cc (2 takt), 4-takt max 700cc.

8.3.2

Sidvagn Special, max 1500cc (4 takt).

8.4 ANMÄLNINGAR

8.4.1

Anmälan till tävlingen sker på det sätt som beskrivs i inbjudan/tilläggsreglerna och SR. Anmälningsavgiften på 500 kr erläggs tävlingsdagen vid besiktningen. Efteranmälningsavgift på 300 kr kan tillkomma. Har återbud ej lämnats senast 2 dagar före tävling, debiteras en serviceavgift på 200 kr.

8.5 STARTNUMMER

Enligt SR Isbana

8.6 PLOMBERING

Utföres EJ.

8.7 TRÄNING

Träning min 4 varv.

8.8 PLACERING VID START

Enligt beskrivning i tilläggsreglerna.

8.9 VÄNTZON

Tillämpas ej.

8.10 KVALIFICERINGSTÄVLINGS GENOMFÖRANDE

8.10.1 För första deltävlingen gäller

Förare placeras in i respektive kvalheat enligt föregående års mästerskapsresultat, övriga lottas. För kommande deltävlingar, förare som tagit SM-poäng under innevarande år placeras in först, övriga lottas.

8.10.2 Kvalificeringstävling

Kvalificering sker tävlingsdagen med kvalheat om högst 4 omgångar med max 15 förare i varje omgång. Kvalheat körs över 5 varv.

8.10.3 Kvalomgångar

Två kvalomgångar per deltävling.

8.10.4 Förarfördelning

Förarna fördelas i första omgången så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard. I omgång två enligt anslaget körschema.

8.10.5 Kvalificeringspoäng

8.10.5.1

Förarna erhåller poäng i en fallande skala enligt följande per heat:

Plac:123456789101112131415
Poäng:20191817161514131211109876

8.10.6 Förare kvalificerar sig till A-final enligt följande:

8.10.6.1 Solo

De tolv (12) främsta enligt 8.10.5.1 samt placering 1-4 i genomförd B-final.

8.10.6.2 Sidvagn

De sex (6) främsta enligt 8.10.5.1 samt förare med placering 1 respektive 2 i genomförd B-final.

8.10.6.3

Om två eller flera förare erhåller samma poäng efter två kvalificeringsheat skiljs de åt, i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

8.10.6.4

Om inte heller 8.10.6.3 kan skilja förarna åt, avgörs det med lottning. Om förare ej kommer till lottningen, lottar supervisorn.

8.10.7 Förare kvalificerar sig till B-final enligt följande:

Förare som ej kvalificerar sig till A-final, ska köra B final.
Solo
Förare med placering 13 och högre enligt 8.10.5.1
Sidvagn
Förare med placering 7 och högre enligt 8.10.5.1

8.11 DELTÄVLINGS GENOMFÖRANDE

8.11.1

SM-deltävling genomförs med två kvalomgångar i varje maskinklass. A-finalens körtid ska överstiga 6min i Solo och 5 min i Sidvagn. Antalet varv i A-final fås genom att dela 360 (Solo) resp. 300 (Sidvagn) med snabbaste varvtiden från träningen och sedan avrunda till närmaste heltal. Ex. 8,5 avrundas till 9 medan 8,4 avrundas till 8. B-final körs över 5 varv.

8.11.2

Finalheat genomförs med följande antal startande: Solo (Max 16 förare), Sidvagn (Max 8st ekipage)

8.11.3

Förare som passerar mållinjen senare än 3 min efter segraren prisbedöms inte.

8.11.4

Direkt efter A-finalens målgång, tas de 5 först placerade motorcyklarna in i Park fermé. Motorcyklarna måste stå kvar i 30 minuter efter det att segraren i aktuell klass gått i mål.

8.12 MÄSTERSKAPSPOÄNG

8.12.1

Finalheat ger SM-poäng enligt följande:

Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321

8.12.2

För Sidvagn utdelas poäng även i B-final till samtliga förare som fullföljer B-finalen, vinnaren tilldelas högst 12 poäng. om 2 ekipage bryter finalheat på samma varv delar de placering vid aktuell tävling.

8.13 EKONOMISK ERSÄTTNING/HEDERSPRISER

8.13.1

Startersättning och/eller reseersättning utgår inte.

8.13.2 Maskinunderhåll

Vid varje deltävling utdelas maskinersättning i respektive klass (Solo, Sidvagn) enligt följande, 1:a 3 000:-, 2:a 2000:-, 3:a 1000:-
Vid färre än 16 startande Solo, sänks maskinunderhållet med 50 %. Vid färre än 10 startande Sidvagn, sänks maskinunderhållet med 50 %.

8.14 SLUTRESULTAT

8.14.1

När SM-serien slutförts sammanräknas för varje förare de bästa resultaten, enligt 8.12.1

8.14.2

Om, enligt paragraf 8.14.1, två eller flera förare uppnår samma poängsumma, skiljs de åt i första hand genom antalet första placeringar, därefter antalet andra placeringar etc.

8.14.3

Om inte heller tillämpning av paragraf 14.2 kan särskilja förare, placeras den förare före som i den sista körda tävlingen erhållit flest SM-poäng.

8.15 MÄSTERSKAPSTECKEN

Vid årets sista deltävling utdelas enligt nedan. (Diplom, skickas från Svemo kansli efter avslutad säsong).

8.15.1 Solo

Slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)

8.15.2 Sidvagn

Slutsegraren (förare/passagerare) erhåller:

 • RF små SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)

8.16 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

Om färre än hälften av antalet planerade tävlingar genomförs avlyses mästerskapet.

9. Bilaga C – REGLER ENKLARE TÄVLING ISBANA

9.1 ALLMÄNT

9.1.1

En enklare form av isbanetävling.

9.1.2 Tävlingstillstånd/Tilläggsregler

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för tävlingsansökan och tilläggregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA.

9.1.2.1

Tävlingsansökan sänds via Svemo-TA till respektive distrikt för godkännande.

9.1.2.2

Distriktet bekräftar detta i Svemo-TA.

9.1.2.3

Betalning av tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA.

9.1.2.4

Arrangören upprättar tilläggsregler (TR), vilka administreras i Svemo-TA, senast 14 dagar före tävling, för godkännade av respektive distrikts motocrosskommitté.

9.1.2.5

Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport genom Svemo-TA till Svemo kansli, senast 5 dagar efter tävlingen.

9.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV

9.2.1

Följande Isbanelicenser gäller:

 • Baslicens
 • Junior och Seniorlicens
 • Tillfällig licens för enklare tävling

9.3 KLASSINDELNING/MASKINER

9.3.1

Alternativa klassindelningar kan förekomma, så som åldersindelning, tidigare uppnådda resultat osv. Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR (tilläggsreglerna) och SR Isbana.

9.4 ANMÄLNINGAR

9.4.1

Anmälan sker enligt inbjudan och TR, observera §9.9.6 i detta reglemente.

9.5 STARTNUMMER

9.5.1

Startnummer enligt SR Isbana.

9.6 TRÄNING

9.6.1

Förarna ska ges möjlighet till minst 3 varvs träning.

9.6.2

Maximalt antal tränande samtidigt anges i SR Isbana eller det antal banlicensen anger.

9.7 PLACERING PÅ STARTGRINDEN

9.7.1

Enligt TR.

9.7.2

Vald plats på grinden måste hållas.

9.8 KVALIFICERING & TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

9.8.1

Kvalificeringstävling genomförs enligt TR.

9.8.2

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard.

9.8.3

Antal heat/klass enligt TR.

9.8.4 Max antal startande per heat

Solo 20st (om inget annat anges i banlicensen)
Quad 15st (om inget annat anges i banlicensen)
Sidvagn 16st ekipage (om inget annat anges i banlicensen)

9.9 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

9.9.1

Endast ett tävlingstillstånd för enklare tävling per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

9.9.1.1

Enklare tävling kan ej arrangeras vid samma tillfälle som Nationell och/eller Internationell tävling.

9.9.2

Enklare tävling kan ej genomföras i deltävlings-system, eller klubblagserie.

9.9.3

Svemo Motocrossektion utser supervisor/jury samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär, som ska ha supervisor/jury närvarande. Supervisorarvode och ersättning regleras i NT och betalas av respektive arrangör.

9.9.4

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt SR Isbana och NT, detta gäller även biträdande tävlingsledare i de fall person tilldelas detta uppdrag på tävling.

9.9.5

Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. (Ingen rätt att vädja)

9.9.6

Enklare tävling är begränsad till maximalt 20st förare. (Inkluderar både Solo/ Sidvagnsekipage)

9.9.7

Efter tävling arkiveras en förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, Klubb, personnummer samt typ av licens.

9.10 ARRANGÖRSANSVAR

9.10.1

Arrangör ansvarar för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande specialreglemente i Isbana samt Bilaga A, minimum Sjukvårdsberedskap. Enklare tävling är en förenklad tävlingsform som är framtagen för att främja motocross intresserade att utöva denna sport på en låg nivå. Aktiva med inriktning på en högre tävlingsnivå hänvisas till nationell tävlingsverksamhet.

1. ALLMÄNT
1.1 Tävlingsformer

En tävling på isbana eller landbana med is-/snöunderlag eller barmark och kan arrangeras för solo-, sidvagns, eller quadmotorcyklar:

1.1.1

Som ett heat.

1.1.2

Med kvalificeringsheat och final.

1.1.3

Med flera likvärdiga heat där det sammanlagda resultatet är avgörande för förarnas placering i resultatlistan.

1.2 Supervisor
1.2.1

Supervisor utses av Svemo Motocrossektion (Adjungerade för Backe/Isbana) Respektive arrangör står för arvodet och ersättningen till Supervisor/Jury. Nivån på ersättningen regleras i Svemo SPAR.

1.2.2

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protest avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

1.2.3 Ålder

Supervisor och fr.o.m. 2021 även tävlingsledare, får tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 69 år uppnås. Motocrossektionen kan tillåta undantag från regeln.

1.2.4 Återrapport

Varje supervisor ansvarar för att i tävlingsrapporten i Svemo TA rapportera de skador som inträffar på tävling samt att informera om delar av tävlingen inte följt gällande regler samt att vidta de åtgärder som kan krävs. Supervisor kan ha behörighet att tillfälligt stänga av förare som ådrar sig skador på en tävling.

1.3 Doping och alkohol

Förare som fälls för doping bestraffas enligt NT och Riksidrottsförbundet (RF). Fälls föraren vid dopingkontroll/alkoholstest i samband med tävling ska förarens placering och eventuella poäng räknas bort och resultatet justeras därefter.

1.4 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med kap. 14 i RF:s stadgar. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplin inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplin beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

1.5 Tillstånd

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för, och godkännande av tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA samt www.svemo.se.

1.5.1

Tävlingstillståndet gäller först när:

 • Grundkraven enligt NT uppfyllts.
 • När motocrossektionen i samråd med adjungerad för Isbana godkänt tävlingen.
 • När tillståndsavgift erlagts till Svemo.
 • När supervisor/jury godkänt TR.
 • När TR är inkomna till Svemo-kansli alternativt meddelats genom Svemo-TA.
1.6 Deltagande i träning/tävling inom Norden
1.6.1 Svenska förare

För träning/tävling utanför Sverige krävs Internationellt tillägg på förarlicensen för att Svemos försäkring ska gälla. (Se aktuella försäkringsvillkor)

2. FÖRARE OCH PASSAGERARE
2.1 Allmänt

För att köpa Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare/passagerare och vårdnadshavare ska vid all träning och tävling:

 • Tillse att föraren och motorcykeln uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
 • Följa tävlingsledarens anvisningar.

Uppträda som sportsman före, under och efter träning/tävling och följa de sportsliga lagar som gäller för träning/tävling med mc och snöskoter inom Sverige (Se NT).

2.1.1

Förare, mekaniker, lagledare, vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling. Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan så länge det finns förare kvar på den.

2.2 Licens – tävlingsformer och maskinklasser

Förare ska inneha giltig licens (tillfällig eller helårs) för isbana. Passagerare ska inneha passagerarlicens eller förarlicens/dock ej U-licens (min ålder 15 år). Alla licenser (helårs och tillfälliga) administreras via Svemo TA.

2.2.1 Klasstillhörighet

Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat i förarklasserna Junior och Senior .

a) När tillfällig eller helårslicens utfärdas ska föraren ha deltagit i en teoretisk regelgenomgång samt ha genomgått förarprov (inget förarprov krävs för Klubblicens). Licensansökan som styrker detta ska kunna uppvisas för att licens ska kunna utfärdas. Licensansökan ska insändas till Svemo-kansli innan tillfällig eller årslicens kan lösas genom Svemo-TA.

b) Förare som innehaft tillfällig eller helårslicens i Isbana inom en 5-årsperiod eller helårslicens i minst 6 månader i annan disciplin (föregående kalenderår), kan utan uppkörning erhålla isbanelicens (tillfällig eller helårs). I annat fall krävs uppkörning. Alla licenser administreras via Svemo-TA.
Förare som har eller har haft klubblicens måste genomgå licensutbildning/uppkörning för att erhålla högre licensklass för att erhålla Junior eller Seniorlicens i Isbana.

c) Veteranklass ”Old Boys” körs med modern motorcykel med finndubb, av förare från 45 år (dvs det kalenderår föraren fyller 45 år). Möjligheten att dubblera i finndubb och endurodubb kommer att finnas för den förare som vill.

2.3 Särskilda bestämmelser Junior- och Seniorlicens
2.3.1 Licenser och åldersgrupper

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år t.o.m. det år förare fyller 19 år. Seniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 20 år t.o.m. det år förare fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.
Förare licensierade med Junior eller Seniorlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar hos förening(ar) där föraren är registrerad medlem i IdrottOnline.
 • Enklare, nationella och internationella tävlingar i Sverige.
 • För deltagande i Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige vilka godkänts av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europé krävs internationellt tillägg på licensen och Internationell FIM licens (gäller tävlingar inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer).
 • För mästerskaps- och statustävlingar, se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.
2.3.2

Minimiålder: Solo 16 år (MX2), 17 år (MX1), Quad/Sidvagn 16 år och passagerare 15 år. Fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 65 år utfärdas Seniorlicens endast efter att föraren fyllt i en digital hälsodeklaration . Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

2.3.3 Ändring av licenstillhörighet

Det kalenderår föraren fyller 20 år sker automatisk uppklassning till Seniorlicens.

2.3.4 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer.

2.4 Särskilda bestämmelser Baslicens
2.4.1 Licenser

Baslicens är en nationell licens och utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för träning och deltagande i enklare Isbanetävling samt klubbtävlingar i Sverige.

2.4.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som innehar baslicens kan välja att under innevarande säsong klassa upp sig till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Junior eller Senior. Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.4.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning se kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle i detta reglemente. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

MaskinklassLicensÅlder
Solo MX1Bas17 år –
Solo MX2Bas15 år –
Sidvagn/QuadBas16 år –
Passagerare15 år –
2.4.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken ”Sammansättning av startfält”.

2.5 Särskilda bestämmelser Klubblicens
2.5.1 Licenser och åldersgrupper

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller för följande:

 • Träning på Svemo godkända banor i alla grenar (gäller inte Roadracing och Dragracing)
 • Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad för. Det krävs att föraren är registrerad som medlem för klubben i IdrottOnline. Klubblicensen köps via Svemo TA.
2.5.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare med klubblicens kan under säsong klassa upp sig till Junior eller Seniorlicens.

2.5.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

2.6 Prova-På-Licens träning
2.6.1

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för information.

2.7 Klädsel och skyddsutrustning

All skyddsutrustning ska uppfylla de krav som anges i NT, Svemo Nationella tävlingsreglemente.

2.7.1

Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga).

2.7.2

Klädsel av skinn eller annat lämpligt heltäckande material.

2.7.3

Handskar av lämpligt material.

2.7.4

Ansiktsmask eller skydd som fästs på hjälmen liknande integralskydd som skyddar tänderna ska användas, om inte integralhjälm (M1) används. Förlust av skydd under pågående heat kan innebära avflaggning enligt SR 6.2.4.

2.7.5

Hjälm enligt bestämmelser i NT.

2.7.6

Ryggskydd är obligatoriskt vid all form av träning och tävling och ska uppfylla Svemos minimikrav. Se NT

2.7.7

Bröstskydd (Skydd i hårdplats rekommenderas men även andra skydd som saluförs som bröstskydd oavsett hårdhet kan användas.)

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Endast fordon tillhörande Kategori 1, Grupp A 1 och Grupp B 1 kan tillåtas delta i enklare isbanetävlingar.

3.1.1 Indelning i klasser.
3.1.1.1 Solomotorcyklar – A 1
KlassÖverMax
MX22-takt100cc250cc
4-takt175cc250cc
MX12-takt251cc500cc
4-takt290cc700cc
3.1.1.2 Sidvagnsmotorcyklar – B 1
KlassMinMax
750 sport motocross2-takt351cc750cc
4-takt500cc1000cc
750 special (HB – RR)2-takt750cc
4-takt1500cc
3.1.1.3 Quadmotorcyklar
KlassÖver ccMax cc
Quad250750 (2-, 4-takt, 1 eller 2 cyl.)
3.1.2 Ljudnivåer och mätmetoder

I Motocrossektionens särskilda dokument, (Regler och vägledning för ljudmätning), på www.svemo.se, beskrivs aktuella tillåtna ljudnivåer och hur mätmetoden ska genomföras. Reglerna för ljudmätning kan förändras, se www.svemo.se för information om eventuella förändringar

3.1.3 Färdbroms

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod verkan på var sitt hjul.

3.1.4 Startanordning

Motorcykel behöver inte vara försedd med startanordning.

3.1.4.1 Kortslutningsanordning

Motorn ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då förare lämnar fordonet.

3.1.5 Stänkskärmar

Motorcykel ska vara utrustad med stänkskärmar över fram- och bakhjul. Stänkskärmarna ska på var sida vara så breda att de minst når ut till en rät linje tangerande däckets sida. i två punkter med 180 graders åtskillnad i vilka punkter däcket har sin största bredd. Stänkskärmarnas fram- och bakkanter ska vara avrundade med en rundningsradie av 9-60 mm.

3.1.6 Fotstöd

Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm och ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm. De får inte placeras högre än 50mm över en linje dragen genom fram- och bakhjulens centra då motorcykeln är normalt belastad. De måste också vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.

3.1.7 Strömlinjeinklädnad

Ingen form av strömlinjeinklädnad får finnas.

3.1.8 Däck

Endast i handeln förekommande däcktyper får användas. Begränsning max 5 1/2 för bakdäck med spik/finndubb.”

3.1.9 Däckdubb

Vid tävling på isunderlag, enlighet med TR för tävlingen, får i alla klasser däckdubbar användas med följande restriktioner:

3.1.9.1 Solo Finndubbsklass

Dubben i framdäcket får ha en max totallängd av 23 mm. Dubben i bakdäcket får ha en max totallängd av 21,5 mm. Dubbkroppens överkant SKA ligga i plan med däckets gummiklackar. Dubbkroppens minidiameter 8 mm.
Dubbantalet i soloklassen bestäms av däckens storlek. Enligt följande:
Om typbeteckningen av däckens bredd anges i tum.

1. max 3,5 tillåts max 50 dubbar per mätlängd
2. max 4,25 tillåts max 60 dubbar per mätlängd
3. över 4,25 tillåts max 70 dubbar per mätlängd

Om typmärkningen av däckets bredd anges i mm.
1. max 100 tillåts max 50 dubbar per mätlängd
2. max 120 tillåts max 60 dubbar per mätlängd
3. över 120 tillåts max 70 dubbar per mätlängd

Antal dubbar mäts på följande sätt:
Längs däckets yttre omkrets, mätlängd = 300 mm.
Inom första och sista punkten av mätlängden dragna linje mot mitten, inom denna sektor får finnas maximalt antal tillåtna dubbantal enligt ovan. Bakdäckens dubbar SKA vara monterade så att dubbkroppen ligger i plan med däckets gummiklackar. Om dubben ej monteras rakt in mot gummiytan, dubbkroppens högsta punkt får ej överstiga gummiytans plan. Vid besiktning kontrolleras, däckdubbens antal, längd samt dubblängd. Godkända däck märks i samband med besiktningen, max ett märkt reservdäck tillåtet. Under tävlingen och vid slutbesiktning SKA motorcykeln vara utrustad med ett vid besiktningen märkt däck. Vid slutbesiktning ska hänsyn tagas till eventuellt däckslitage och limlossning.

3.1.9.1.1 Open (findubb)

Förare som deltar i Solo 1 får inte dubblera samtidigt deltaga i Open (findubb) vid samma tävling. Se 3.1.9.1

3.1.9.2 Solo Endurodubb.

Enligt enduroregler SR 3.2. I handeln förekommande dubb, min. diameter dubb bak 2,5 fram 2,2mm.

3.1.9.2.1 MX2 Ungdom

Se SR 3.1.9.2

3.1.9.3 Sidvagn

2020
Klassade rallydäck med max 1000 klassade rallydubb, fri placering. På sidvagnhjulet får valfri däckstomme som är obearbetad användas men endast rallydubb är tillåten. På framhjulet får endast (om utrymme ej medges får man annan lämplig däckstomme användas, dock är endast rallydubb godkänt) klassade rallydäck med rallydubb användas, enligt publicerad produktlista A eller B hos Svenska bilsportförbundet. Ingen begränsning i antal däck samt fritt antal dubbar/ekipage.
2021
Däck dubbade med finndubb. Valfri däckstomme och fritt antal dubb/däck. I de fall där sidvagnshjulet dubbas ska även detta ske med finndubb. Dubbarna SKA vara monterade så att dubbkroppen ligger i plan med däckets gummiklackar. Max utstick 10 mm med minimum 1,6 mm kärna.

 

3.1.9.4 Solo Skruvdubb (utvärdering 2020)

Dubben ska vara monterad från däckets utsida och ska vid besiktning/efterkontroll kunna skruvas ur för att kontrolleras vid misstankar om regelbrott. Dubben får ej ha någon form av mutter eller annan fästanordning på insidan utav däcket. Dubbens skalle får ha ett utstick på max 11 mm mätt från däckets gummiklackar. Dubbens minimidiameter på dess lägsta punkt är minst 4 mm. Dubbens minimidiameter på dess högsta punkt är minst 2 mm. Dubben ska vara monterad direkt mot däckets gummiklackar och vara i kontakt med dessa. Inga lösa brickor får läggas mellan däck och dubb för att ge mer utstick. Detta gäller även om det totala utsticket är mindre än tillåtet max-utstick. Dubben ska vara utav i handeln förkommande typ. Ingen modifiering av skruven får förekomma före eller efter montering. Fritt antal dubb/däck. Inga reservdäck tillåtna.

3.1.10 Styrstång

Styrstångens bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm.

3.1.11 Avgasrör

Avgasrör får inte skjuta ut bakom en linje dragen vertikalt genom bakdäckets bakersta punkt.

3.1.12 Ljus

Solo
1st lampa ska lysa med klart rött sken bakåt, ej blinka och placeras på föraren rygg (mellan axlar och midja) eller på motorcykelns bakskärm.
Sidvagn
2 st röda ljus finnas monterat. om minst 21 watt. Ljusen om möjligt placeras så att minst ett ljus alltid är synligt.

3.2 Särskilda bestämmelser Solo
3.2.1 Minimivikter

Följande minimivikter gäller för motorcyklar utan bränsle:

KlassMinimivikt (kg)
MX288
MX195


Barlast får inte anbringas på maskinerna för att uppnå minimivikterna.

3.2.2 Främre stänkskärm

Skärmen ska täcka minst 100 av framhjulets omkrets. Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskäormens froämsta punkt och horisontalplanet ska, vid fullt belastat fordon, vara mellan 45 och 60 , mätt i hjulets främre, övre kvadrant.

3.2.3 Bakre stänkskärm

Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmeons bakersta punkt och horisontalplanet får, vid obelastat fordon, inte understiga 25 bakre, övre kvadrant.

3.3 Särskilda bestämmelser Sidvagn
3.3.1

Minimidimensionerna på sidvagnsplattformen ska vara:
Längd – 1000 mm
Bredd – 400 mm

3.3.2

Sidvagnen ska ha botten med halkskydd och sarg framtill och på sidorna.

3.3.3

Sidvagnen ska vara stadigt infästad vid motorcykeln i minst fyra punkter.

3.3.4 Grepphandtag

De handtag, som passageraren använder för att hålla sig i, måste vara slutna, d v s inga rörändar får sticka ut från ekipaget. Mellan dessa bågar och styret måste alltid finnas ett fritt mellanrum av minst 100 mm.

3.3.5 Hjulskydd

Samtliga hjul ska vara försedda med stadigt monterade skärmar eller liknande anordningar, avsedda att förhindra oavsiktlig kontakt med hjulen. Skyddsanordningarna ska, vid obelastat ekipag, uppfylla följande fordringar:

3.3.5.1

Framhjulsskärmens framkant ska minst nå ned till 200 mm över marknivå.

3.3.5.2

Bakhjulsskärmens bakkant ska minst nå ned till 100 mm, när maskinen är belastad ”nedtryckt” över marknivå. Stänkskydd av kraftigt gummi ska vara monterat bak som med belastad Sidvagn ska ha kontakt med underlaget, miminum 250 mm bredd.

3.3.5.3

Sidvagnshjulskärmens framkant ska minst nå ned till 200 mm över marknivå.

3.3.5.4

Sidvagnshjulskärmens bakkant ska minst nå ned till 100 mm över marknivå.

3.3.6 Däck

Endast i handeln kommersiellt tillgängliga typer av däck är tillåtna.

3.4 Särskilda bestämmelser Quad
3.4.1 Däck

Antalet dubb för bak-, respektive framdäck är fritt. Endast däck med 2,2 mm på dubb får användas

3.4.2

Nerfbars och anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen när föraren lämnar fordonet ska finnas.

3.5 Tävlingsnummer

Startnummer tilldelas, väljs och bokas om för kommande säsong genom Svemo TA, inom föreskriven tid. För mer information och detaljer se www.svemo.se Startnummer 1-10 är låsta och måste bokas via Svemo-kansli.
Nedanstående startnummer används vid Isbanetävlingar i Sverige, oavsett tävlingsstatus.
Solo (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking från senast genomförda mästerskap.
Solo (Startnummer 11-50) För övriga förare i SM.
Sidvagn (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking från senast genomförda mästerskap.
Sidvagn (Startnummer 11-50) För övriga förare i SM.
Open (Startnummer 51-999)
Tävlingsnummer, vilka genom förarnas egen försorg, ska anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser. Quadförare ska bara västar med nummer.

3.5.1 Antal och placering

Motorcykeln och Quadar ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen ovanför bakaxeln och bakom fotpinne så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerplåtens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen.

3.5.2 Färg
MaskinklassFörarlicensBottenfärgSifferfärg
MX2, MX1Senior/ElitGulSvart
MX2, MX1JuniorBlåVit
SidvagnSenior/ElitGulSvart
SidvagnJuniorSvartVit
QuadGulSvart
3.6 Drivmedel

Endast handelsbränsle enligt bestämmelser i NT eller ren metanol utan tillsatser får användas.

3.7 Miljö/Markskydd och isskydd

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT)

4. TÄVLINGSOMRÅDE
4.1 Tävlingsbana
4.1.1 Allmänna bestämmelser
4.1.1.1 Längd (mätt från mål till mål längs banans mittlinje: 1000 – 1500 meter)

Startrakans maxlängd 400 meter.

4.1.1.2 Minsta bredd
4.1.1.2.1

Minimibredd, 10 meter för solomotorcyklar

4.1.1.2.2

Minimibredd, 15 meter för sidvagnsmotorcyklar

4.1.1.3 Minsta kurvradie

Minimibredd, 20 meter mätt vid banans innerkant. För att värna hög säkerhet kan Svemo Banbesiktare i samråd med Motocrossektionen och adjungerad för Isbana, godkänna undantag från ovanstående (4.1.1.2 – 4.1.1.3).

4.1.1.4 Genomsnittshastighet

Banan ska om det är möjligt vara så konstruerad att genomsnittshastigheten under ett helt heat, för någon förare, inte överstiger den rekommenderade maximala genomsnittshastigheten på 120 km/tim.

4.1.2 Ytpreparering av isbana
4.1.2.1

Om motorcyklar med odubbade däck tillåts delta, ska banan sandas tillfredsställande.

4.1.2.2

Banan ska plogas när så erfordras så att den hålls ren från hindrande snösträngar. Plogning får ej ta längre tid än 20 minuter.

4.2 Publikavspärrningar

Runt hela banan ska finnas en från tävlingsbanan väl avgränsad säkerhetszon, inom vilken publik inte får befinna sig. Utsträckningen av denna zon avgörs av terrängens utseende och läge i förhållande till bansträckningen (kurvor, snövallars tjocklek, nivåskillnader och dyligt). Den ska vara så väl tilltagen att publikens säkerhet tillgodoses på ett betryggande sätt, enligt FAP 512

4.3 Tävlingsdepåer

Vid varje tävling ska finnas en parkeringsdepå. Dessutom ska avgränsas, om allmänheten äger tillträde till parkeringsdepå (öppen depå), eller om annars så anses befogat, en bandepå i direkt anslutning till lämplig punkt på banan.

4.3.1 Parkeringsdepå

Parkeringsdepån ska vara belägen nära startområdet och ha direkt förbindelse med densamma.

4.4 Startområde
4.4.1 Startlinje

De tävlande ska tillförsäkras ett minsta utrymme i sidled av:

4.4.1.1

1 meter för solomaskiner.

4.4.1.2

2 meter för sidvagnsmotorcyklar.

4.4.2 Uppställning i djupled

Om start sker från flera led ska förarna placeras i zick-zack-mönster så att ingen förare kommer att stå mitt bakom annan förare i det närmast framförvarande ledet. Avståndet i djup ska vara minst 5 m mellan leden.

4.4.3 Startsträcka

Startsträckan ska ur säkerhetssynpunkt vara så lång att en fördelning av fordonen kan beräknas ske innan första kurvan. Maxlängd för startsträckan är 400 meter.

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR
5.1 Tidsutsträckning
5.1.1

Ett heats körtid får inte överstiga 15 minuter.

5.1.2

Tiden mellan första tävlingsstarten (publicerad starttid) och sista heatets avslutande får inte överstiga 3 timmar.

5.2 Sammansättning av startfält
5.2.1

Solo- och sidvagnsmaskiner får inte blandas i samma heat.

5.2.2

Motorcyklar tillhörande maskinklasserna MX1,MX2 får blandas i samma heat under förutsättning att klassindelningen framgår av TR.

5.2.3

Maskiner med dubbade däck får inte tävla i samma heat som sådana med odubbade däck.

5.2.4

Senior och Junior-förare får blandas i samma heat.

5.2.5

Det maximala antalet startande i ett heat är följande:
Solo 16st, Sidvagn 8st och Quad 12st. Enduroklassen 16st. Start kan ske på två led.

5.3 Tilläggsregler

Alla tilläggsregler ska godkännas i Svemo-TA och förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgifter om:

5.3.1

Bestämmelser för träning med tidsangivelse och för hur placeringen på startlinjen avgörs.

5.3.2

Tidsgräns till segraren, d v s den tid efter det segraren gått i mål, under vilken övriga förare måste passera mållinjen för att prisbedömas, är 3 minuter.

5.4 Program

För varje publiktävling ska program utges bl a för distribution till samtliga deltagare i samband med tävlingen.

5.4.1

I programmet ska förutom startlistor upptagande de startande i varje heat, återfinnas:
Supervisorns namn
Tävlingsledarens namn
Banchefens namn
Tidschema

5.5 Anmälningar
5.5.1

För anmälan till tävling, följ instruktioner via Svemo-TA. Datum ska anges i TR. Anmälan till två eller flera arrangörer samma tävlingsdatum är förbjudet.

5.5.2 Anmälningsavgift

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar. Anmälningsavgiftens summa bestäms av arrangören. Arrangören ska återbetala anmälningsavgiften senast 5 dagar efter tävlingsdagen till förare som inte blir antagen eller som har lämnat återbud före anmälningstidens utgång. Återbud efter anmälningstidens utgång återbetalas anmälningsavgiften, (- 100kr i expeditionsavgift). Anmälningsavgiften skall även återbetalas vid inställd tävling. Expeditionsavgift får uttags med max 100 kr vid återbetalning.

5.5.3

Efteranmälningsavgift kan uttas med högst 500 kr under förutsättning att detta framgår i TR och inbjudan.

5.5.4 Klasstillhörighet

En motorcykel tillhörande en viss klass får endast anmälas i den mån ifrågavarande klass förekommer och får endast tävla i denna klass.

5.6 Återbud

Vid samtliga tävlingar ska information angående återbud anges i TR.

5.7 Inställd tävling

Vid inställd tävling ska arrangörens tel.nr./telefonsvarare finnas med i TR.

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
6.1 Säkerhet och sjukvårdsberedskap vid tävling och träning i samband med tävling.

För detaljerade minimum krav för sjukvårdsberedskap se bilaga A

6.1.1 Sjukvårdsansvarig

Sjukvårdsansvarig utsedd av arrangör är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler gällande sjukvårdsberedskap. Sjukvårdsansvarig ska inspektera all utrustning/beredskap senast 30 min före start av träning/heat varje tävlingsdag.

6.1.1.1 Kontroll

Checklista för sjukvård skall skrivas under av sjukvårdare med delegering och sedan lämnas till supervisor. Bilaga A gäller även som en checklista för kontroll av sjukvård.

6.1.1.2 Personal

Sjukvårdspersonal skall vara kvar på tävlingsplatsen minimum 30 minuter efter sista heatet. Under denna tid skall sjukvården utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad(e) till tävlingsledare och supervisor som i sin tur vidtar nödvändig information till förarens, klubb och förbund.
En skaderapport från sjukvården till tävlingsledare/supervisor innefattar följande:

 • Antal skadade. Namn och startnummer, födelsedatum.
 • Den skadades personliga skyddsystem, hjälm, ryggskydd etc.
 • Skadeplats (markeras på banskiss)
 • Skadetyp
 • Handläggning/omhändertagande.
 • Eventuell Transport, Transportmedel och mottagande sjukhus samt rekommenderad uppföljning v.b.
 • Rekommenderad uppföljning, eventuell undersökning eller konvalescens före nästa tävling (t.ex. hjärnskakning).
6.1.1.3 Fordon

All transport av skadade utanför tävlingsområdet (allmän väg) skall ske med landstingets ambulans, helikopter, eller bil eller annan inhyrd av landstinget godkänd resurs.

6.1.2 Brandförsvar

Erforderligt antal brandsläckare ska finnas åtkomliga i tävlingsdepån.

6.1.3 Köldgräns

Tävling får inte arrangeras vid en temperatur under -15 C.

6.1.4

Vid varje tävling skall det finnas en säkerhetschef och minst 2 områdeschefer, vilka ansvarar för sin del av banans säkerhet.

6.1.5

Såväl säkerhetschefen som områdescheferna ska medföra gul flagga för att omedelbart kunna ingripa under pågående tävling.

6.1.6

Innan varje tävling ska en obligatorisk säkerhetsgenomgång äga rum, vilken ska ledas av säkerhetschefen. Supervisorn är ansvarig att denna säkerhetsgenomgång äger rum och ska om möjligt också närvara. Säkerhetsgenomgången ska dokumenteras i tävlingsrapporten.

6.1.7

Innan varje tävling ska säkerhetschefen hålla en obligatorisk genomgång med sjukvårdspersonalen. Denna skall omfatta arbetssätt, signalsystem, transportvägar och andra viktiga aspekter för att såväl akutinsatser vid banan som ev transport till sjukhus ska fungera tillfredsställande.

6.1.8

Säkerhetsvakterna får ej ha gul eller röd klädsel.

6.1.9

Vid sektioner på banan med skymd sikt ska minst 2 säkerhetsvakter utplaceras. Dessa ska noga instrueras om samverkan mellan posteringarna och dessa instruktioner måste vidarebefordras vid ev byte av säkerhetspostering.

6.1.10

Vid varje säkerhetspost ska det finnas en vit-grön diagonal delad flagga. Detta för att kunna tillkalla säkerhetschef och sjukvårdspersonals uppmärksamhet.

6.1.11

Minimumålder på vissa funktionärer, säkerhetsvakter och övrig banpersonal måste vara 15 år.

6.2 Flaggsignaler

På varje del av banan kan flaggsignaler ges, vilka förarna omedelbart måste åtlyda enligt följande:

6.2.1 Flagga i nationsfärgerna
 • Start (används då annan metod inte kan användas).
6.2.2 Röd flagga
 • Stopp för samtliga förare
6.2.3 Svart flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer
 • Stopp för förare med ifrågavarande tävlings-nummer. Föraren ska omedelbart avsluta
6.2.4 Svart-vit – diagonaldelad flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer

Föraren har fel på sin eller passagerarens personliga utrustning eller fel på maskinen och ska omedelbart stanna vid den som visat

6.2.5 Gul flagga (svängande eller stilla)
 • Omedelbar Fara, hinder på banan, sänd farten och iakttag som försiktighet, var beredd att stanna omgående. Omkörning av annan förare är strängeligen förbjudet innan dess att hindret har passerats. Brott mot denna regel medför uteslutning från heatet.
6.2.6 Vit -grön diagonal delad flagga
 • För påkallande av säkerhetschefen och sjukvårdspersonal.
6.2.7 Vit flagga – stilla

Tjänstefordon på banan.

6.2.8 Vit flagga – svängande

Tjänstefordon på banan i omedelbar närhet. Omkörning av annan förare i rörelse förbjuden intill dess det hinder som orsakat flaggningen passerats.

6.2.9 Svart-vit-rutig flagga
 • Mål.
6.2.10 Grön flagga
 • Klart för start.
6.2.11 Blå flagga (svängande)
 • Ge plats för omkörning.
6.2.12

Samtliga flaggor ska vara av storleken 750 x 600mm. Inget annat slag av flaggor får användas. Blå, svart och svart-vit diagonaldelad flagga får endast handhas av tävlingsledare eller supervisor.

6.2.13

I anslutning till målet ska det finnas ett ställ med samtliga flaggor, samt nummersätt.

6.3 Träning
6.3.1

Varje förare ska ges tillfälle till minst 4 varvs träning enligt TR.

6.3.2

Utan tävlingsledarens särskilda tillstånd får ingen träning äga rum inom 60 minuter före fastställd tid för tävlingens första start.

6.3.3

För att få starta i tävling måste förare, och i förekommande fall passagerare, ha fullbordat minst tre hela träningsvarv på banan.

6.3.4

Sidvagnsmaskiner får inte köras tillsammans med solomaskiner.

6.4 Förarsammanträde

Förarsammanträde är obligatoriskt. Tid och plats meddelas i Tilläggsreglerna.

6.5 Byte av förare, passagerare och/eller maskin
6.5.1

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare och/eller motorcykel under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns.

6.5.2

En motorcykel får under en och samma tävlingsdag inte köras av fler än en förare.

6.5.3

Förare tillåts endast besiktiga in två maskiner per klass. Förare tillåts även besiktiga in 2 st bakdäck, respektive framdäck.

6.6 Start
6.6.1

Masstart ska tillämpas.

6.6.2

Förarnas placering på startlinjen ska bestämmas genom lottdragning eller på annat sätt enligt besked i TR.

6.6.3

Den publicerade starttiden ska hållas. Förare, som inte befinner sig med sin maskin och eventuell passagerare på fastställd plats på startlinjen vid bestämd tid, ska uteslutas från heatet.

6.6.4

Inom startområdet får endast de tävlande befinna sig och för starten nödvändiga funktionärer. Förare som bryter mot denna regel kan uteslutas.

6.6.5

Grön flagga ska visas mitt på startsträckan väl synlig från startplatsen, under hela tiden föraren ställer upp för start. När alla ställt upp, går flaggfunktionären till kanten av startsträckan. Samma funktionär visar där sedan 15 sekunder + 5 sekunder skylt.

6.6.6 Startskylt

Startskylt ska ha blockstilssiffror.
Skylthöjd 600 mm Sifferhöjd 350 mm
Skyltbredd 750 mm Sifferbredd 40 mm

6.6.7

Förare får starta i ett heat tidigast 10 min efter det att det heat som vederbörande senast deltagit i avslutats.

6.7 Tjuvstart – omstart

På lämpligt avstånd från starten ska en funktionär vara placerad med en röd flagga. Om tjuvstart förekommer ska han, på tecken från startern, stoppa startfältet. De tävlande ska då omedelbart återvända till startlinjen och inta sina fastställda positioner för ny start. Juryn (Svemo-supervisor) avgör om i övrigt sådana händelser inträffat under det första varvets tävlingskörning, som ska föranleda omstart.

6.8 Tävlingskörning
6.8.1

Tävlande som kör utanför banmarkering kan uteslutas.

6.8.2

Det är förbjudet att köra mot körriktningen utom på särskild order av funktionär.

6.8.3

Tävlande, som håller på att bli omkörd av annan får inte medvetet hindra den snabbare föraren från att fullfölja sin avsikt.

6.8.4

Förare som inte åtlyder tävlingsledarens tillsägelser och beslut ska uteslutas.

6.9 Reparation och tankning
6.9.1

Endast på av tävlingsledningen fastställd plats (bandepå) får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under tävling. Undantag utgör sådana åtgärder som föraren utan hjälp kan vidta med sådana delar och verktyg, som han för med sig.

6.9.2

Det är tillåtet att i depån byta varje del av motorcykel utom huvudram. Brott mot ovanstående regel medför uteslutning.

6.10 Varv- och tidsvisning

För uppgiften avdelad funktionär ska vid målområdet visa det antal varv som återstår att köra för den ledande föraren.

6.11 Slutresultat
6.11.1

Den deltagare i ett heat, som efter att ha tillryggalagt fastställt varvantal först passerar mållinjen, är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat. Förare, som därvid inte kört minst 3/4 av det antal varv som heatets segrare tillryggalagt eller – om denna beräkning inte ger ett helt tal – det antal varv som svarar mot 3/4 höjt till närmast högre hela tal, anses inte ha slutfört heatet. Detsamma gäller för förare som går i mål efter den fastställda tidsgränsen.

6.11.2

Om tävling genomförs med flera likvärdiga heat med poängbedömning eller bedömning enligt platssiffermetoden avgörs den inbördes slutplaceringen mellan förare enligt följande:

6.11.2.1

Högst antal sammanlagda poäng, alternativt lägst sammanlagd platssiffra.

6.11.2.2

Antal körda varv.

6.11.2.3

Om två eller fler förare uppnår samma poäng-summa skiljs de åt i första hand genom antalet segrar i andra hand genom antalet andraplaceringar, etc.

6.11.2.4

Om inte heller tillämpning av 6.11.2.3 kan särskilja förare, placeras den förare före som i det sist körda heatet erhållit flest poäng.

6.12 För tidigt avslutat heat
6.12.1

Ett heat vars ledande förare fullbordat det första varvet får inte stoppas förrän heatet är slutfört enligt TR, annat än på grund av force majeure. Ett heat som stoppats pga att läkaren, sjuksköterskan eller ambulansen måste lämnat tävlingsområdet, kan startas om på order av jury (supervisor) trots att 6.12.2 inte uppfyllts.

6.12.2

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat ett varv men innan han fullbordat halva heatet enligt TR, kan inte köras om och räknas som inte genomfört. Detta ska inte tillämpas under kvalomgångar.

6.12.3

Ett heat, som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat halva heatet enligt TR, räknas som genomfört med resultat enligt ställningen förare emellan då de sista gången passerat mållinjen.

6.13 Publicering av resultat

Slutresultat för en tävling (heat) ska meddelas publiken med reservation för slutgiltig fastställelse av Svemo via TA.

6.13.1

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående godkännas och publiceras i TA.

6.14 Protester/Tävlingsbestraffning
6.14.1

Protest mot resultatlista ska inlämnas inom 30 minuter från det att listan anslagits.

6.14.2

Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat heat. (Heat avslutas 5 minuter efter att segraren passerat mållinjen.)

6.14.3

Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift (se NT, Svemo Nationella Tävlingsreglemente) som lämnas till tävlingsledare som sedan överlämna den till Jury/ supervisor. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles.

6.14.4

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade (kan ske muntligt) samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Motiv för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

6.15 Ekonomiska ersättningar

Följande minimiersättningar för maskinunderhåll ska utgå, utifrån totalsammanställningen efter avslutad tävling, i både solo och Sidvagn.

Placering12345
Ersättning (Kr)1000:-600:-500:-400:-300:-
7. BILAGA A – MINIMUM SJUKVÅRDSBEREDSKAP
8. Bilaga B – SVENSKT MÄSTERSKAP ISBANA SOLO/SIDVAGN
8.1 ALLMÄNT

Mästerskapet körs över två deltävlingar per klass vilka båda skall vara inskrivna i Svemo:s tävlingskalender via TA

8.2 DELTAGARE
8.2.1

Tävlingen är öppen för förare/passagerare med giltig helårslicens Isbana. För passagerare tillåts även tillfällig licens. Motsvarande licens utställd av någon av de Nordiska Motorcykelförbunden (DMU, NMF, SML, Svemo, MSI) är tillåtet. Förare ska av sitt FMN ha giltig förarlicens och passageraren giltig passagerarlicens.

8.3 MASKINER
8.3.1

Solomaskiner 125-500cc (2 takt), 4-takt max 700cc.

8.3.2

Sidvagn Special, max 1500cc (4 takt).

8.4 ANMÄLNINGAR
8.4.1

Anmälan till tävlingen sker på det sätt som beskrivs i inbjudan/tilläggsreglerna och SR. Anmälningsavgiften på 500 kr erläggs tävlingsdagen vid besiktningen. Efteranmälningsavgift på 300 kr kan tillkomma. Har återbud ej lämnats senast 2 dagar före tävling, debiteras en serviceavgift på 200 kr.

8.5 STARTNUMMER

Enligt SR Isbana

8.6 PLOMBERING

Utföres EJ.

8.7 TRÄNING

Träning min 4 varv.

8.8 PLACERING VID START

Enligt beskrivning i tilläggsreglerna.

8.9 VÄNTZON

Tillämpas ej.

8.10 KVALIFICERINGSTÄVLINGS GENOMFÖRANDE
8.10.1 För första deltävlingen gäller

Förare placeras in i respektive kvalheat enligt föregående års mästerskapsresultat, övriga lottas. För kommande deltävlingar, förare som tagit SM-poäng under innevarande år placeras in först, övriga lottas.

8.10.2 Kvalificeringstävling

Kvalificering sker tävlingsdagen med kvalheat om högst 4 omgångar med max 15 förare i varje omgång. Kvalheat körs över 5 varv.

8.10.3 Kvalomgångar

Två kvalomgångar per deltävling.

8.10.4 Förarfördelning

Förarna fördelas i första omgången så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard. I omgång två enligt anslaget körschema.

8.10.5 Kvalificeringspoäng
8.10.5.1

Förarna erhåller poäng i en fallande skala enligt följande per heat:

Plac:123456789101112131415
Poäng:20191817161514131211109876
8.10.6 Förare kvalificerar sig till A-final enligt följande:
8.10.6.1 Solo

De tolv (12) främsta enligt 8.10.5.1 samt placering 1-4 i genomförd B-final.

8.10.6.2 Sidvagn

De sex (6) främsta enligt 8.10.5.1 samt förare med placering 1 respektive 2 i genomförd B-final.

8.10.6.3

Om två eller flera förare erhåller samma poäng efter två kvalificeringsheat skiljs de åt, i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar etc.

8.10.6.4

Om inte heller 8.10.6.3 kan skilja förarna åt, avgörs det med lottning. Om förare ej kommer till lottningen, lottar supervisorn.

8.10.7 Förare kvalificerar sig till B-final enligt följande:

Förare som ej kvalificerar sig till A-final, ska köra B final.
Solo
Förare med placering 13 och högre enligt 8.10.5.1
Sidvagn
Förare med placering 7 och högre enligt 8.10.5.1

8.11 DELTÄVLINGS GENOMFÖRANDE
8.11.1

SM-deltävling genomförs med två kvalomgångar i varje maskinklass. A-finalens körtid ska överstiga 6min i Solo och 5 min i Sidvagn. Antalet varv i A-final fås genom att dela 360 (Solo) resp. 300 (Sidvagn) med snabbaste varvtiden från träningen och sedan avrunda till närmaste heltal. Ex. 8,5 avrundas till 9 medan 8,4 avrundas till 8. B-final körs över 5 varv.

8.11.2

Finalheat genomförs med följande antal startande: Solo (Max 16 förare), Sidvagn (Max 8st ekipage)

8.11.3

Förare som passerar mållinjen senare än 3 min efter segraren prisbedöms inte.

8.11.4

Direkt efter A-finalens målgång, tas de 5 först placerade motorcyklarna in i Park fermé. Motorcyklarna måste stå kvar i 30 minuter efter det att segraren i aktuell klass gått i mål.

8.12 MÄSTERSKAPSPOÄNG
8.12.1

Finalheat ger SM-poäng enligt följande:

Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321
8.12.2

För Sidvagn utdelas poäng även i B-final till samtliga förare som fullföljer B-finalen, vinnaren tilldelas högst 12 poäng. om 2 ekipage bryter finalheat på samma varv delar de placering vid aktuell tävling.

8.13 EKONOMISK ERSÄTTNING/HEDERSPRISER
8.13.1

Startersättning och/eller reseersättning utgår inte.

8.13.2 Maskinunderhåll

Vid varje deltävling utdelas maskinersättning i respektive klass (Solo, Sidvagn) enligt följande, 1:a 3 000:-, 2:a 2000:-, 3:a 1000:-
Vid färre än 16 startande Solo, sänks maskinunderhållet med 50 %. Vid färre än 10 startande Sidvagn, sänks maskinunderhållet med 50 %.

8.14 SLUTRESULTAT
8.14.1

När SM-serien slutförts sammanräknas för varje förare de bästa resultaten, enligt 8.12.1

8.14.2

Om, enligt paragraf 8.14.1, två eller flera förare uppnår samma poängsumma, skiljs de åt i första hand genom antalet första placeringar, därefter antalet andra placeringar etc.

8.14.3

Om inte heller tillämpning av paragraf 14.2 kan särskilja förare, placeras den förare före som i den sista körda tävlingen erhållit flest SM-poäng.

8.15 MÄSTERSKAPSTECKEN

Vid årets sista deltävling utdelas enligt nedan. (Diplom, skickas från Svemo kansli efter avslutad säsong).

8.15.1 Solo

Slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)
8.15.2 Sidvagn

Slutsegraren (förare/passagerare) erhåller:

 • RF små SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)
8.16 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

Om färre än hälften av antalet planerade tävlingar genomförs avlyses mästerskapet.

9. Bilaga C – REGLER ENKLARE TÄVLING ISBANA
9.1 ALLMÄNT
9.1.1

En enklare form av isbanetävling.

9.1.2 Tävlingstillstånd/Tilläggsregler

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för tävlingsansökan och tilläggregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA.

9.1.2.1

Tävlingsansökan sänds via Svemo-TA till respektive distrikt för godkännande.

9.1.2.2

Distriktet bekräftar detta i Svemo-TA.

9.1.2.3

Betalning av tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA.

9.1.2.4

Arrangören upprättar tilläggsregler (TR), vilka administreras i Svemo-TA, senast 14 dagar före tävling, för godkännade av respektive distrikts motocrosskommitté.

9.1.2.5

Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport genom Svemo-TA till Svemo kansli, senast 5 dagar efter tävlingen.

9.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV
9.2.1

Följande Isbanelicenser gäller:

 • Baslicens
 • Junior och Seniorlicens
 • Tillfällig licens för enklare tävling
9.3 KLASSINDELNING/MASKINER
9.3.1

Alternativa klassindelningar kan förekomma, så som åldersindelning, tidigare uppnådda resultat osv. Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR (tilläggsreglerna) och SR Isbana.

9.4 ANMÄLNINGAR
9.4.1

Anmälan sker enligt inbjudan och TR, observera §9.9.6 i detta reglemente.

9.5 STARTNUMMER
9.5.1

Startnummer enligt SR Isbana.

9.6 TRÄNING
9.6.1

Förarna ska ges möjlighet till minst 3 varvs träning.

9.6.2

Maximalt antal tränande samtidigt anges i SR Isbana eller det antal banlicensen anger.

9.7 PLACERING PÅ STARTGRINDEN
9.7.1

Enligt TR.

9.7.2

Vald plats på grinden måste hållas.

9.8 KVALIFICERING & TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
9.8.1

Kvalificeringstävling genomförs enligt TR.

9.8.2

Förarna fördelas så att de om möjligt håller samma förarmässiga standard.

9.8.3

Antal heat/klass enligt TR.

9.8.4 Max antal startande per heat

Solo 20st (om inget annat anges i banlicensen)
Quad 15st (om inget annat anges i banlicensen)
Sidvagn 16st ekipage (om inget annat anges i banlicensen)

9.9 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
9.9.1

Endast ett tävlingstillstånd för enklare tävling per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

9.9.1.1

Enklare tävling kan ej arrangeras vid samma tillfälle som Nationell och/eller Internationell tävling.

9.9.2

Enklare tävling kan ej genomföras i deltävlings-system, eller klubblagserie.

9.9.3

Svemo Motocrossektion utser supervisor/jury samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär, som ska ha supervisor/jury närvarande. Supervisorarvode och ersättning regleras i NT och betalas av respektive arrangör.

9.9.4

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt SR Isbana och NT, detta gäller även biträdande tävlingsledare i de fall person tilldelas detta uppdrag på tävling.

9.9.5

Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. (Ingen rätt att vädja)

9.9.6

Enklare tävling är begränsad till maximalt 20st förare. (Inkluderar både Solo/ Sidvagnsekipage)

9.9.7

Efter tävling arkiveras en förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, Klubb, personnummer samt typ av licens.

9.10 ARRANGÖRSANSVAR
9.10.1

Arrangör ansvarar för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande specialreglemente i Isbana samt Bilaga A, minimum Sjukvårdsberedskap. Enklare tävling är en förenklad tävlingsform som är framtagen för att främja motocross intresserade att utöva denna sport på en låg nivå. Aktiva med inriktning på en högre tävlingsnivå hänvisas till nationell tävlingsverksamhet.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning