Regelböcker / Enduro

Enduro

2024

2.1.3.9 Prova-På-licens

E

Utfärdas endast till förare eller passagerare/navigatör som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer gällande sports Specialreglemente (SR) och genomförs på bana som har Svemo banlicens.
 • Licensen gäller endast det datum och på den bana/klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemo ansluten förening har banan öppen för verksamhet
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
  Föraren/passagerare/navigatören köper sin Prova-På-Licens på svemo.se

3.1.1

E

Solomotorcyklar indelas i följande maskinklasser:

 • Enduro 0 (E0): Från 49 cc till 85 cc 2-takt och från 75 cc till 150 cc 4-takt.
 • Enduro 1 (E1): Från 100 cc till 144 cc 2-takt och från 175 cc till 250 cc 4-takt.
 • Enduro 2 (E2): Från 175 cc till 250 cc 2-takt och från 290 cc till 450 cc 4-takt.
 • Enduro 3 (E3): Från 255 cc 2-takt och från 455 cc 4-takt.
 • Enduro El (EE1): Eldrivna motorcyklar oavsett kapacitet.

I SR 2.1 Förarlicenser redovisas vid vilken ålder ungdomar och juniorer får köra de olika maskinklasserna vid träning och tävling på inhägnat område. Enduro El (EEl) likställs här med reglerna för maskinklass E3.

I SR 2.2 Körkort redovisas vilken körkortsbehörighet som krävs för de olika maskin- klasserna vid tävling utanför inhägnat område.

Arrangör kan slå samman eller dela upp maskinklasser om så önskas. Klassindelningen för tävlingen ska framgå av TR.

3.1.1.1

E

Arrangörerna har möjlighet att välja om de vill inkludera en separat klass för elmotorcyklar (EEl-klass) vid tävlingar. Om arrangörerna inte önskar en separat klass för elmotorcyklar, kan deltagare med elmotorcyklar tillåtas delta i maskinklassen E3. Beslutet ska fattas av arrangörerna baserat på tävlingsförutsättningarna och deltagarantalet. Regler för separat serviceplats enligt SR E 5.6.5.1 skall då följas.

3.1.5

E

Oregistrerade motorcyklar får endast användas inom inhägnat område och ska uppfylla regler för tävlingsfordon enligt Specialreglemente för motocross (se kap. 3), med undantag för ljudnivå, tank och däckdubbar, där detta reglemente gäller.

3.6.1

E

Det är endast tillåtet med en (1) bränsletank på en enduromotorcykel. Dubbla tankar orginalmonterat är tillåtet.

4.7.2.1

E

Vid JSM, Novemberkåsan och klassikertävlingarna är Juniorklassen öppen för förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens t.o.m. det år föraren fyller 23 år. I övriga tävlingar kan detta regleras via tilläggsreglerna.

5.2.5 Färgmärkning

E

Arrangör kan vid besiktning före tävling låta märka de delar som inte får bytas under tävling. Om märkning görs med färg, ska motorcykelns startnummer skrivas i färgen. Märkning kan även ske med numrerade dekaler eller plombering, som inte kan avlägsnas eller förstöras under tävlingen. Om märkning saknas vid kontroll under och efter tävling, kan detta medföra uteslutning.

12.8.1

E

De femton bäst placerade förarna i varje klass tilldelas vid varje tävling poäng enligt nedan, förutsätt att minst 10 förare är anmälda i respektive klass vid första deltävlingen. Om färre antal förare är anmälda kommer klassen slås samman med annan klass.

Placering123456789101112131415
Poäng201715131110987654321

14.3 KLASSER

E

RM för Veteraner arrangeras i följande klasser:

VRM 1 är öppet för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 40 år till och med det år föraren fyller 49 år oavsett maskinstorlek.

VRM 2 är öppen för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 50 år oavsett maskinstorlek.

VRM 3 är öppen för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 60 år oavsett maskinstorlek.

14.8.1

E

De femton bäst placerade förarna i respektive klass erhåller vid varje tävling poäng enligt nedan förutsatt att minst 10 förare är anmälda i RM för Veteraner vid första deltävlingen. Om färre antal förare är anmälda kommer klassen slås samman med annan klass.

Placering123456789101112131415
Poäng201715131110987654321

1 ALLMÄNT

E

1.1 Definition och ändamål

E

1.1.1

E

Endurosportens ändamål är, att fostra skickliga och omdömesgilla mc-förare, skapa möjlighet till fritidssysselsättning och rekreation samt att testa uthålligheten hos föraren och tillförlitligheten hos motorcykeln under varierande omständigheter.

1.1.2

E

Endurotävling avgörs huvudsakligen genom att, på inom angiven tid köra en angiven och/eller markerad tävlingssträcka samt på specialsträckor och specialprov köra på snabbaste tid.

1.2 Jury och Supervisor

E

1.2.1

E

Vid tävlingar som Svemo Endurosektion varje år bestämmer, ska en jury bestående av ordförande och minst två röstberättigade medlemmar tjänstgöra.

Vid tillsättande av jury ska hänsyn tas till gästande federationers rätt till juryledamot.

1.2.2

E

Övriga tävlingar kan genomföras med jury enligt 1.2.1 eller med enmansjury (Supervisor) enligt arrangörens beslut.

1.2.3

E

Efter ansökan till och beslut av Svemo Endurosektion kan tävlingar tillåtas att genomföras utan Supervisor, enligt NT.

1.2.4

E

Vid tävling som arrangeras utan Supervisor/Jury skall alla klagomål och protester avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen. Tävlingsledarens beslut kan inte överklagas.

1.2.5

E

Supervisor kan tjänstgöra t.o.m. det år de fyller 69 år.

1.3 Typ av tävling

E

Endurotävlingar indelas i Typ 1 och Typ 2.

Inom respektive typ kan olika former av endurotävling förekomma:

1.3.1

E

Enduro Typ 1- Svensk, avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och specialsträckor. Specialprov kan även ingå som del av transportsträcka.

1.3.2

E

Enduro Typ 1- Internationell, avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och där specialprov ingår som del av transportsträcka.

1.3.3

E

Enduro Typ 1- Mixad, avser en enklare form av Typ 1-tävling som kan arrangeras som en kombination av svensk och internationell tävlingsform eller på annat sätt, än som varvlopp och det ska av TR framgå hur tävlingen ska genomföras.

1.3.4

E

Enduro Typ 2 avser tävling utan tidkontroller, vanligen varvlopp, som körs ett eller flera varv på en sluten bana, med start av en eller flera förare samtidigt.

1.3.5 Klassikertävling

E

Klassikertävlingar är för närvarande Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National.

1.4 Funktionärer

E

1.4.1

E

Funktionär ska väl känna till aktuell tävlingsform och genom tävlingsledningens försorg ges noggranna instruktioner om sina uppgifter.

1.4.2

E

Person under 15 år får inte anlitas i befattning som berör säkerheten.

1.4.3

E

Funktionär ska vara så klädd eller bära sådana kännetecken att det klart framgår vilken funktion denna har.

1.4.4

E

Funktionär som tjänstgör utomhus under mörker, ska bära reflex.

1.4.5

E

Tävlingsledare kan tjänstgöra t.o.m. det kalenderår de fyller 69 år, därefter sker nedklassning till tävlingsfunktionär.

2 FÖRARE

E

2.1 Förarlicenser

E

2.1.1

E

Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7. Olycksfallsförsäkring ingår i licensen. Se försäkringsinfo www.svemo.se

2.1.2

E

Deltagare i endurotävling ska inneha förarlicens för Enduro.

2.1.3

E

Förare indelas i licensklasserna Guldhjälm, Klubblicens, Ungdom, Baslicens, Junior, Senior och Elit. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt licensen och detta registrerats i Svemo TA. Om föraren betalt licensen i december är den giltig från den tidpunkten med de klasser som finns angivna på licensen för nästkommande år.

2.1.3.1 Guldhjälmslicens

E

Guldhjälmslicens utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 11 år, efter genomgången utbildning för föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt E-reglementet kap 9. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla i maskinklass E 0. För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.7. För förare som har Guldhjälmslicens sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. Föraren har möjlighet att delta med Guldhjälmslicens det år föraren fyller 12 år, genom att kontakta licensavdelningen. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.2 Ungdomslicens

E

Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t.o.m. det år föraren fyller 16 år. Förare med Ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område,

i maskinklass Enduro 0 och fr.o.m. det år som föraren fyller 13 år även i maskinklass Enduro 1. För förare med Ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.7. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.3 Baslicens

E

Baslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för Träning, Klubbtävlingar och Enklare tävling. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.4 Klubblicens

E

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och gäller endast Träning och Klubbtävlingar. Se bilaga I. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.5 Juniorlicens

E

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år t.o.m. det år föraren fyller 23 år. Förare kan under denna tid ansöka om uppklassning till Seniorlicens.

Förare med Juniorlicens får endast träna och tävla fr.o.m. det år föraren fyller 15 år med mc i maskinklass Enduro 1, fr.o.m. det år föraren fyller 16 år med mc i maskinklass Enduro 2 och fr.o.m. det år föraren fyller 18 år med mc i maskinklass Enduro 3.

Vid all träning och tävling utanför inhägnat område krävs körkort och då gäller alltid de begränsningar som gäller för respektive körkortsbehörighet (se E 2.2)

Förare som är 15-16 år kan lösa Juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.6 Seniorlicens

E

Fr.o.m. det år föraren fyller 24 år utfärdas alltid Seniorlicens. Licensen gäller för samtliga enduro-tävlingar i Sverige med undantag för EM- och VM-deltävlingar som genomförs i Sverige då föraren måste lösa en internationell mästerskapslicens.

Förare med Juniorlicens, som under kalenderåret nått stipulerat antal uppklassningspoäng, kan tidigare än det år föraren fyller 24 år ansöka om uppklassning till Senior. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.7 Elitlicens

E

Förare med Seniorlicens och Juniorlicens, som under innevarande år erhållit placeringar enligt nedan erhåller Elitlicens nästkommande tävlingssäsong:

 • Slutplacering 1-5 i SM-klass.
 • Slutplacering 1-5 i DSM.
 • Slutsegrare i JSM-klass.
 • Slutplacering 1-40 i Swedish Enduro Cup.
 • Slutplacering 1-5 i SM SuperEnduro.
 • Totalplacering 1-15 i Novemberkåsan.
 • Slutplacering 1-5 i EM-klass Senior (Ej Veteranklass).
 • Slutplacering 1-5 i EM-klass Junior
 • Slutplacering 1-5 i VM Youth.
 • Slutplacering 1-15 i VM-klass.

Om särskilda skäl föreligger kan endurosektionen fatta beslut om att förare som inte uppfyller ovanstående kriterier tilldelas elitlicens. Endurosektionen kan även fatta beslut om det motsatta om särskilda skäl föreligger.

2.1.3.8 Tillfällig licens

E

Tillfällig förarlicens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Licensen löses via Svemo TA.

Tillfällig licens gäller ej på SM-tävlingar.

2.1.3.9 Prova-På-licens

E

Utfärdas endast till förare eller passagerare/navigatör som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer gällande sports Specialreglemente (SR) och genomförs på bana som har Svemo banlicens.
 • Licensen gäller endast det datum och på den bana/klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemo ansluten förening har banan öppen för verksamhet
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
  Föraren/passagerare/navigatören köper sin Prova-På-Licens på svemo.se

2.1.3.10 Uppklassning från Junior till Senior

E

Föraren ska själv notera sina uppklassningspoäng enligt nedanstående tabell. Vid uppklassning skickas detta till Svemo. Uppklassningspoäng kan tillgodoräknas endast i nationell-, internordisk-, och internationell tävling. Full uppklassningspoäng erhålls i Typ 1-tävling och halv uppklassningspoäng erhålls i Typ 2-tävling.

Uppklassningspoäng kan inte erhållas i Motionsklass, Klubbtävling eller Enklare tävling. För uppflyttning från Junior till Senior, tidigare än det år föraren fyller 24 år, erfordras 15 poäng. 10 % av antalet startande förare i tävlingsklassen erhåller 4 poäng, nästa grupp omfattande 10 % erhåller 3 poäng etc. Vid lika resultat i en tävling delar de berörda förarna lika summan av poängen för ifrågavarande placeringar.

Antal deltagare i klassenPlacering
1234567891011121314
Poäng
1 – 31
4 – 621
7 – 9321
104321
11 – 1243211
13 – 15433221
16 – 184433221
19 – 2044332211
21 – 22443322211
23443332211
244433322111
25 – 264443322211
2744433222111
2844433322111
29 – 31444333222111
324443332222111
334443333222111
3444433332221111
3544443332222111

2.1.4

E

Fr.o.m. det år föraren fyller 65 år utfärdas Baslicens, som endast gäller för deltagande i Klubbtävling (bil I till detta reglemente) och Enklare tävling (bilaga F till detta reglemente).

2.1.4.1

E

Fr.o.m. det år föraren fyller 65 år kan seniorlicens utfärdas efter ifylld och godkänd hälsodeklaration. Ansökan sker i Svemo TA. Vid ej godkänd hälsodeklaration krävs läkarintyg för att erhålla seniorlicens, läkarintyg finns på www.svemo.se.

2.1.5 Internationell mästerskapslicens

E

För att delta i internationell mästerskapstävling i enduro krävs att föraren har en internationell mästerskapslicens utfärdad av FIM (VM) eller FIM Europe (EM).

Förare med Elitlicens kan ansöka om internationell mästerskapslicens, utan särskild dispens. För förare utan Elitlicens gäller att skriftlig dispensansökan tillstyrkt av förarens klubb skickas till Svemo.

2.1.6

E

Förare som uttagits att representera Svemo i landslag etc. är skyldig att följa de reklam- och sponsoravtal samt andra regler som meddelas av Svemo.

2.1.7 Vårdnadshavare

E

Vid tävling och träning, där vårdnadshavare krävs, ska föraren vara åtföljd av förälder eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe (intyg/fullmakt skall kunna uppvisas). Personen måste finnas på platsen när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare vid aktuell träning eller tävling. Personen ska vara medlem i förarens klubb samt äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av klubben och arrangör utfärdade bestämmelser. Se även NT §6.1.1.1

2.2 Körkort

E

För att köra mc utanför inhägnat område krävs alltid giltigt körkort för mc. Enligt Körkortsförordningen (SFS 1998:980) 8 kap. 10 a § och Transportstyrelsens föreskrifter, får 1) en tvåhjulig motorcykel som har en slagvolym av högst 125 cc och en effekt som är högre än 11 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kW/kg, köras av den som innehar behörigheten A1, och 2) en tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, köras av den som innehar behörigheten A2, om körningen sker i tävlings- eller träningsverksamhet som är organiserad av motorklubb som är registrerad i Svemo. Motorcykeln som används ska uppfylla de krav som anges för motorcyklar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och får i sådan verksamhet endast köras av den som innehar giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo.

2.2.1

E

Detta innebär att förare, vid träning och tävling utanför inhägnat område med körkortsbehörighet A1 endast får köra motorcykel med slagvolym på högst 125 cc och för att köra motorcykel med större slagvolym än 125 cc måste föraren inneha körkortsbehörighet A2 eller A och ha fyllt minst 18 år.

2.2.2

E

Arrangör avgör om körkort krävs vid tävling på inhägnat område, och krav på körkort ska anges i TR.

2.3 Klädsel

E

Obligatorisk utrustning är:

 • skyddshjälm (enligt bilaga D till NT).
 • stövlar eller kängor av material, som ger gott skydd för såväl fot som vrist,
 • heltäckande skyddsklädsel (lång ärm på tröja/jacka),
 • handskar som ger gott skydd mot handskador,
 • ryggskydd som uppfyller Svemo minimikrav enligt NT 8.3.

Dessutom rekommenderas andra lämpliga skydd för olika kroppsdelar.

Dessa regler gäller för förare med av Svemo utfärdad licens oavsett var tävlingen äger rum. Detta gäller även för förare från andra federationer som deltar vid tävling med sanktion från Svemo.

2.4 Förbandsutrustning

E

Förare rekommenderas att under träning och tävling medföra minst ett första förband.

2.5 Övrig utrustning

E

Förare ska vid mörkeretapp vara försedda med reflexband på hjälmen. De ska vara fästade så att de kan ses framifrån, bakifrån samt från var sida. Arrangör kan i TR föreskriva även ytterligare utrustning.

2.6 Skyddsglasögon

E

Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro.

Förare som använder siktskivor (tear off) bestraffas vid första, andra och tredje överträdelsen enligt följande:

 1. Varning
 2. Straffavgift 500 kr
 3. Uteslutning

2.7 Hjälmljus

E

Hjälmljus får användas vid träning och tävling under mörker.

Hjälmljuset får inte fästas i hjälmen på annat sätt än med båge som fästs i förberedda gängade hål för hjälmskärmen. Skruv för infästning skall vara av sådan art att den kan gå av/släppa konsol/båge vid olycka och vara gjorda av plast.

Det är även tillåtet att fästa hjälmljuset i enbart skärmen.

3 TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

E

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

E

Fordon tillhörande kategori I, Grupp A1 (Solomotorcyklar med två hjul, som drivs på ett hjul) och A3 (Mopeder som till alla delar uppfyller gällande bestämmelser) samt fordon kategori II, Grupp C (Solomotorcyklar som drivs på två hjul) och Grupp G (ATV och Quad Racers), kan tillåtas delta i endurotävlingar, enligt arrangörens TR.

3.1.1

E

Solomotorcyklar indelas i följande maskinklasser:

 • Enduro 0 (E0): Från 49 cc till 85 cc 2-takt och från 75 cc till 150 cc 4-takt.
 • Enduro 1 (E1): Från 100 cc till 144 cc 2-takt och från 175 cc till 250 cc 4-takt.
 • Enduro 2 (E2): Från 175 cc till 250 cc 2-takt och från 290 cc till 450 cc 4-takt.
 • Enduro 3 (E3): Från 255 cc 2-takt och från 455 cc 4-takt.
 • Enduro El (EE1): Eldrivna motorcyklar oavsett kapacitet.

I SR 2.1 Förarlicenser redovisas vid vilken ålder ungdomar och juniorer får köra de olika maskinklasserna vid träning och tävling på inhägnat område. Enduro El (EEl) likställs här med reglerna för maskinklass E3.

I SR 2.2 Körkort redovisas vilken körkortsbehörighet som krävs för de olika maskin- klasserna vid tävling utanför inhägnat område.

Arrangör kan slå samman eller dela upp maskinklasser om så önskas. Klassindelningen för tävlingen ska framgå av TR.

3.1.1.1

E

Arrangörerna har möjlighet att välja om de vill inkludera en separat klass för elmotorcyklar (EEl-klass) vid tävlingar. Om arrangörerna inte önskar en separat klass för elmotorcyklar, kan deltagare med elmotorcyklar tillåtas delta i maskinklassen E3. Beslutet ska fattas av arrangörerna baserat på tävlingsförutsättningarna och deltagarantalet. Regler för separat serviceplats enligt SR E 5.6.5.1 skall då följas.

3.1.2

E

Registrerade motorcyklar ska vara utrustade i enlighet med gällande svenska trafikförfattningar. Enligt TSFS 2021:10, 5 kap. med tillhörande ändringsförfattningar, gäller särskilda krav för tvåhjuliga motorcyklar som utrustats för tävlingsändamål. Enligt 1§ är enduromotorcykel ett fordon som ändrats och utrustats för tävlingsändamål som är upptaget i av Svemo upprättad förteckning över tävlingsmotorcyklar och som genom särskilt beslut godkänts av Transportstyrelsen. Enligt 2§ skall tvåhjulig enduromotorcykel som utrustats för tävlingsändamål i stället för kraven i 1kap. 10§ vid registreringsbesiktning uppfylla de krav som ställs enligt 5 kap. 2-30§§. Kortfattat innebär detta att:

 • Indentifieringsmärkning (ramnummer) ska finnas.
 • Bränsletank ska vara utförd i metall eller plast.
 • Tändsystemet ska vara åtgärdat mot radiostörningar.
 • Utvändigt fordonsbuller får vara högst 94 dB(A), mätt enligt samma regler som enligt NT ”statisk metod”.
 • Väl fungerande bromsar på fram och bakhjul ska finnas.
 • Stöldskydd behövs inte.
 • Strålkastare i fram för hel- och halvljus samt bak- och stopplykta ska finnas. (Belysnings- och reflexanordning enligt TSFS 2021:10 Bilaga 2).
 • Körriktningsvisare behövs inte.
 • Stopplykta inte behöver tändas när framhjulsbroms används.
 • Kontrollampa för helljus behövs inte.
 • Backspeglar behövs inte.
 • Ljudsignalanordning ska finnas.
 • Plats för montering av bakre registreringsskylt ska finnas.
 • Instrument som visar hastigheten ska finnas.
 • Undantag medges från avgasreningskrav.

Motorcykel som omfattas av dessa föreskrifter får framföras på väg endast av förare med giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo. Motorcykeln får brukas på väg endast i direkt samband med träning och tävling som är organiserad av motorklubb registrerad i Svemo.

3.1.3

E

Varje förare är personligen ansvarig för att den motorcykel med vilken tävlingsdeltagande sker utanför inhägnat område, är registrerad i trafik och trafikförsäkrad i enlighet med för Sverige gällande bestämmelser.

3.1.4

E

Huvudbelysningen ska vara tänd när motorcykeln körs där annan trafik kan förekomma, men behöver inte vara tänd när motorcykeln körs i tävling på inhägnat område eller på specialsträckor och specialprov, avlysta för annan trafik.

3.1.5

E

Oregistrerade motorcyklar får endast användas inom inhägnat område och ska uppfylla regler för tävlingsfordon enligt Specialreglemente för motocross (se kap. 3), med undantag för ljudnivå, tank och däckdubbar, där detta reglemente gäller.

3.1.6

E

Tävlingsdeltagande med mc försedd med saluvagnsskylt (grön registreringsskylt) är inte tillåtet.

3.2 Endurodäck

E

Däck ska normalt finnas tillgängliga för allmänheten i handeln. Det är inte tillåtet att på något sätt ändra och/eller modifiera däcket. Däck ska finnas med i däcktillverkarens katalog och måste överensstämma med European Tyre and Rim Technical Organisation

(ETRTO) med krav på belastning och hastighet på minst 45 M. Däck måste vara märkta med ”E” och/eller ”DOT”. Godkännandet och DOT-nummer måste vara ingjutet i däcksidan. Klackarna på bakdäcket får vara högst 13 mm höga, mätt i rät vinkel till däckets yta.

3.2.1

E

Av TR för tävling eller i andra regler som för t.ex. SM, DM, serier etc., måste framgå om endast endurodäck tillåts. I annat fall är valet av däck fritt.

3.3 Däck med dubbar

E

3.3.1

E

Däck med dubbar får endast användas när det är tillåtet enligt Transportstyrelsens regler. Däckdubbar enligt dessa regler får endast användas av deltagare i träning eller tävling som är organiserad med tillstånd från Svemo.

3.3.2

E

Om däck med dubbar används ska de vara monterade på både fram och bakhjul. Arrangör har möjlighet att, vid tävling vid tidpunkt då däckdubbar får användas, helt förbjuda användningen av däckdubbar. Eventuella planer på begränsning ska anges i TR och gällande begränsning ska offentliggöras senast 24 timmar före tävlingens första start.

3.3.3

E

Endast däck som tillhandahålls i handeln är tillåtna. Dessa ska framgå av tillverkarens katalog eller däckspecifikation och finnas tillgängliga till försäljning. De behöver inte vara E- eller DOT-godkända.

3.3.4

E

Endast i handeln förekommande däckdubbar är tillåtna. Dubbarna ska ha en homogen, cylindrisk och vinkelrät skuren hårdmetallkärna samt vara cylindriska. Däck får inte ha s.k. rördubbar. Flänsens diameter får vara högst 9 mm. Minsta diameter på hårdmetallkärnan är 2,5 mm på bakdäck och 2,2 mm på framdäck. Längden på dubben är max 27 mm.

3.3.5

E

Dubbarna ska vara monterade från utsidan

i däcket. Högsta antalet dubbar per däck är 350.

3.4 Skidor

E

Om skidor används ska de vara fastsatta på motorcykeln.

3.5 Tävlingsnummer

E

Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg, om inte annat meddelas, anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser:

3.5.1 Antal och placering

E

Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen, ovanför bakaxeln och bakom fotpinne så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen.

3.5.2 Färger på tävlingsnummer

E

Dam och Junior som innehar elitlicens ska ha färg enligt Elit

LicensklassBottenfärgSifferfärg
GuldhjälmSvartVit
Ungdom/PojkarVitSvart
Ungdom/FlickorVitRöd
JuniorGrönVit
SeniorGulSvart
ElitRödVit
DamerLilaVit

3.5.2.1

E

Vid klassikertävlingarna ska följande färger användas för motionsklasserna, damklass och militärklass, oavsett licensklass:

KlassBottenfärgSifferfärg
Motion 15-29GulRöd
Motion 30-39BlåVit
Motion 40-49SvartVit
Motion 50-59VitSvart
Motion 60+VitRöd
DamLilaVit
MilitärVitRöd

3.5.3 Färgkoder

E
Bakgrundsfärg
Gul(RAL 1016)
Röd(RAL 3020)
Lila(RAL 4008)
Blå(RAL 5005)
Grön(RAL 6002)

3.5.4 Bakgrund

E

Det rektangulära måttet där siffrorna ska placeras ska ha ett minsta mått om:
Höjd – 120 mm
Bredd – 220 mm
samt vara enfärgad.

Det får inte finnas någon reklam eller namn på bakgrunden, förutom reklam från promotor/arrangör/förbund. Det får inte finnas någon så kallad ”outline” eller annan färg inom detta område, endast siffror och dess färg är godkänt. Avståndet från kanten av bakgrunden till siffrorna måste vara minst 10 mm. Det får inte finnas några hål inom angivet mått i nummerplåten fram.

3.5.5

E

Tävlingsnummer ska utföras i blockstil och siffrornas minsta storlek ska vara:

Höjd – 100 mm

Bredd – 50 mm (undantag 1:a)

Stapelbredd – 20 mm

Avståndet mellan siffrorna ska vara minst 10 mm.
Så kallad ”Outlines” eller annan design i och runt siffrorna är inte tillåtet. Vid fyrsiffriga nummer ges undantag för avstånd till kant på skylten och avståndet mellan siffrorna, då gäller minst 4 mm för de måtten.

3.6 Drivmedel

E

Endast handelsbränsle enligt bestämmelser i NT får användas.

3.6.1

E

Det är endast tillåtet med en (1) bränsletank på en enduromotorcykel. Dubbla tankar orginalmonterat är tillåtet.

3.7 Ljudnivå och Ljudmätning

E

Ljudmätning skall ske enligt metoden 2 METER MAX. Högsta tillåtna ljudnivå är 112 dB(A).

3.7.1

E

Arrangör skall i samband med besiktningen före tävlingen genomföra ljudmätning på alla deltagande fordon eller minst 30 % av antalet startande slumpvis utvalda.

Stickprovskontroll kan även göras på fordon, där ljudnivån misstänkts för hög. Mätning skall genomföras oavsett väderförhållanden.

3.7.2

E

Ljudnivån skall kontrolleras under tävling, på lämpliga platser utefter banan. Om tillåten ljudnivå överskrids med 2 dB(A) eller mera, tillämpas bestraffning med 60 sekunders tidstillägg vid första mättillfället och vid andra mättillfället uteslutning.

3.7.2.1

E

Tävlande kan under tävling byta ut färgmärkt ljuddämpare och ska därefter anmäla detta vid första kontroll. Kontrollmätning kan sedan ske under tävlingen enligt 3.7.2.

3.7.2.2

E

Tävlande som vid tävling över två dagar byter färgmärkt ljuddämpare vid service före målgång skall anmäla detta vid kontrollen före den slutna depån, varvid ny ljudmätning ska ske och vara godkänd inom 30 minuter. Åtgärder på ljuddämparen under denna tid ska ske i avskilt område och övervakas av funktionär.

3.7.3

E

Ljudmätningsplats ska vara avskild med band etc. 15 meter bakåt samt 8 meter åt vardera sidan. Inga husväggar, bilar eller dylikt får finnas inom 30 meter p.g.a. risken för resonansljud. Bakgrundsljudet får inte överstiga 90 dB(A) inom 5 meters radie från mätpunkten.

3.7.4 Mätning enligt 2 METER MAX

E

Motorcykeln placeras på en linje med centrum på bakhjulet placerad på en angiven punkt. Ljudmätarens mikrofon placeras i 45º vinkel från linjen och 2 meter från denna punkt på 1,35 meters höjd över marken på den sida av motorcykeln som avgasrörets mynning är placerad. Mätningen sker genom att föraren är placerad på vänster sida om motorcykeln och håller in kopplingen och en funktionär på höger sida om motorcykeln, som inom 0,3 sekunder varvar upp motorcykeln till max varv under minst 1 och högst 2 sekunder så att avläsning av ljudmätare kan ske. Mätning skall ske med varm motor.

Maskiner med flera avgasrör mäts vid varje avgasrörsmynning.

3.7.5

E

Kompensering av uppmätta värdet är 2 dB före tävling och 3 dB under/efter tävling. Exempel. Gränsvärdet är 112dB + 2dB före start. 114.0 dB på mätaren är godkänt. 112+ 3dB under och efter tävling 115.0 dB på mätaren är godkänt.

3.7.6

E

Efter godkänd mätning ska ljuddämparen märkas.

Tävlande vars motorcykel inte uppfyller gällande krav har rätt till obegränsat antal mätningar inom den tid som anslagits för ljudmätning, varvid tillfälle till förbättringar av ljuddämpningen ska ges mellan varje mätning.

4 ORGANISATION AV TÄVLINGAR

E

4.1 Tillstånd

E

Förutom tävlingstillstånd från Svemo krävs för varje tävling skriftliga tillstånd från berörda myndigheter samt markägare och väghållare. Ansökan om tillstånd ska vara berörd myndighet tillhanda senast 4 månader före tävlingen i det län där tävlingen ska starta enligt TSFS 2018:2. Alla endurotävlingar kräver även en motortävlingsförsäkring som utfärdas av Svemo enligt NT.

4.1.1

E

De lagar och föreskrifter som gäller för enduro är:

 • Transportstyrelsens föreskrifter om tävling med motordrivna fordon på väg (TFSF 2018:2).
 • Rikspolisstyrelsens föreskrifter om motorsport i terräng, RPS FS 2009:29/FAP512:2. I vissa fall kan även RPS FS 2009:09/FAP 512-1 (Motorsport på bana) åberopas av myndigheterna.
 • Terrängkörningslagen (1975:1313), Terrängkörningsförordningen (1978:594) samt Statens Naturvårdsverks Handbok med allmänna råd till Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen (2005:1).
 • Ordningslagen (1993:1617) beträffande Offentlig tillställning.

4.1.2

E

Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från tillståndsgivande myndigheter i de fall sådana tillstånd krävs.

Arrangör är skyldig att kontrollera om tillstånd från myndigheter krävs.

De olika tillstånd från myndigheter som kan erfordras är:

 • Tillstånd för tävling på väg, som lämnas av Länsstyrelsen.
 • Tillstånd för tävling i terräng, som lämnas av lokala polismyndigheten.
 • Dispens från Terrängkörningslagen ”förbud om körning i terräng”, som normalt lämnas av naturmiljöenheten på Länsstyrelsen.
 • Tillstånd för offentlig tillställning, som lämnas av den lokala polismyndigheten.

Eftersom olika rutiner med tillståndsgivning tillämpas i olika delar av landet rekommenderas arrangör att i god tid innan ansökningarna ska vara resp. myndighet tillhanda, söka samråd med berörda myndigheter. Oftast kan det vara tillräckligt med en ansökan till Länsstyrelsen.

4.1.3

E

För endurobanor eller –områden, som användes mer frekvent kan det i stället för att begära dispens från förbud mot körning i terräng hos Länsstyrelse, vara enklare att anmäla banan till kommunen enligt Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt Miljöprövnings- förordningen (2013:251). Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.

4.2 Ansökan om tillstånd

E

Ansökan jämte bilagor ska i tillämpliga delar innehålla följande uppgifter:

 • Namn och adress på arrangerande klubb, ansvarig tävlingsledares fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Uppgift om tid då tävlingen ska äga rum.
 • Uppgift om tävlingens art och typ, tävlingsklasser och övrigt enligt gällande tävlingsreglementen.
 • Skriftlig beskrivning av tävlingsbanan samt nyligen reviderad karta, som tydligt visar olika detaljer i fråga om tävlings- resp. transportsträckor, start- och målplats samt kontrollplatser.
 • Uppgift om vägar eller delar av vägar, som behöver avlysas, samt tider för avlysningen.
 • Uppgift om beräknat antal startande.
 • Uppgift om planerad medelhastighet för olika delsträckor samt startmellanrum.
 • Uppgift om tider och platser för besiktning av tävlingsfordon.
 • Uppgift om för tävlingen gällande försäkringar.
 • Förslag till trafikregleringar och säkerhetsåtgärder utmed tävlingsbanan.
 • Uppgift om platser för särskilda ändamål som parkeringsplatser, serviceplatser etc.
 • Förteckning över samtliga markägares namn och adress samt skriftligt medgivande från samtliga berörda enskilda väghållare och markägare för i anspråkstagande av enskild väg eller annan mark för tävlingssträcka, samt i förekommande fall skriftliga medgivande till avstängning av enskild väg från samtliga berörda enskilda väghållare.

4.3 Tidsträning

E

Vid organiserad tidsträning får inga resultat publiceras och arrangören får inte ta ut någon anmälnings-/startavgift. Ansvarig ledare ska utses och finnas på plats.

4.4 Enklare tävlingar

E

Se bilaga F till detta reglemente.

4.5 Försäkringar

E

För tid då motorcykel är uppställd i sluten depå – parc fermé – åvilar det arrangören att teckna brand- och stöldförsäkring (NT 1.5). Kontakta Svemo kansli.

Vid träning och tävling med oregistrerade motorcyklar inom inhägnat område med Svemo banlicens finns försäkring för tredje part genom motortävlingsförsäkring.

4.6 Tilläggsregler (TR)

E

4.6.1

E

I TR ska finnas uppgifter om:

Förklaring att tävlingen arrangeras enligt Svemo regler och dessa TR som har godkänts av för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor.

 • Arrangör.
 • Datum för tävlingen.
 • Plats där tävlingen äger rum (start och mål).
 • Tävlingens art och typ (enligt E-reglementet 1.3).
 • Tävlingens namn.
 • Uppgift om tävlingens status (nationell eller internationell).
 • Uppgift om tävlingen ingår i SM, DM eller serie etc.
 • Organisationskommitténs ledamöter.
 • Tävlingsledarens namn, telefonnummer och mailadress.
 • Namn på Säkerhetschef och Miljöansvarig.
 • Supervisorns namn.
 • Jurymedlemmarnas namn.
 • Beskrivning över tävlingen samt detaljer om tävlingssträckan.
 • I tävlingen eventuellt ingående specialsträckor och/eller prov samt bedömning av dessa.
 • Klassindelning.
 • Lagtävlan.
 • Startordning.
 • Startmellanrum och samtidigt antal startande per start.
 • Eventuellt obligatoriskt uppehåll.
 • Eventuella regler för service och bränslepåfyllning.
 • Respittid.
 • Tid och plats för banans offentliggörande.
 • Utrustning.
 • Förarsammanträde och/eller slutinstruktion.
 • Eventuella särskilda försäkringsbestämmelser.
 • Anmälningsavgifter och startavgifter samt villkor för eventuellt återbetalande.
 • Anmälningstidens utgång.
 • Adress under vilken anmälningar mottas.
 • Återbudstelefon.
 • Telefon för information, hemsida på internet och e-mail adress.
 • Tid och plats för resultatlistans offentliggörande.
 • Uppgifter om priser samt tid och plats för prisutdelning.
 • Villkor för tävlingens eventuella uppskjutande eller avlysning.

4.6.2

E

Tilläggsregler skall laddas upp på Svemo TA och godkännas av utsedd Supervisor innan de får publiceras.

4.6.3

E

Tilläggsregler för de tävlingar som efter beslut av Endurosektionen genomförs utan Supervisor godkänns av Endurosektionen.

4.7 Tävlingsklasser

E

I tävling kan följande tävlingsklasser förekomma:

4.7.1

E

Elit, öppen för förare med Elit- och Seniorlicens.

Arrangör kan, prisbedöma förare med Elit- resp. Seniorlicens separat, alternativt dela upp förarna i tävlingsklasserna Elit och Senior, vilket ska framgå av TR.

4.7.2

E

Junior, öppen för förare med Juniorlicens.

4.7.2.1

E

Vid JSM, Novemberkåsan och klassikertävlingarna är Juniorklassen öppen för förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens t.o.m. det år föraren fyller 23 år. I övriga tävlingar kan detta regleras via tilläggsreglerna.

4.7.3

E

Damer, oavsett licensklass.

4.7.4

E

Bredd, öppen för förare med Elit- och Senior- och Juniorlicens.

4.7.5

E

Motion, öppen för förare med Senior- och Juniorlicens.

4.7.5.1

E

Vid klassikertävlingarna ska klass motion delas upp i följande åldersklasser:

Motion 15-29Fr.o.m. det år man fyller 15 år t.o.m. det år man fyller 29 år
Motion 30-39Fr.o.m. det år man fyller 30 år t.o.m. det år man fyller 39 år
Motion 40-49Fr.o.m. det år man fyller 40 år t.o.m. det är man fyller 49 år
Motion 50-59Fr.o.m. det år föraren fyller 50 år t.o.m. det år man fyller 59 år.
Motion 60+Fr.o.m. det år man fyller 60 år.

4.7.6

E

Ungdom, öppen för förare med ungdomslicens.

Förare i ungdomsklass 1, 12-16 år med mc tillhörande E 0 får normalt inte tävla samtidigt och tillsammans på samma tävlingsbana, som förare som innehar Junior-, Senior- och/eller Elitlicens, med undantag av Ungdoms- och Dam-SM samt de tävlingar där Svemo Endurosektion lämnat särskilt tillstånd.

Förare som tävlar i ungdomsklass 2 och 3 medges tävla samtidigt och tillsammans på samma tävlingsbana som förare som innehar Junior-, Senior- och/eller Elitlicens.

4.7.7

E

Inom respektive tävlingsklass kan indelning ske i maskinklasser och för motions- och ungdomsklass även i åldersgrupper, vilket ska framgå i TR.

4.7.8

E

Arrangör har möjlighet att dela in tävlingsklasser i dam- respektive herrklass.

4.7.9

E

Vid klubbverksamhet och träning avgör ansvarig klubbledare hur olika klasser får köra samtidigt på banan.

4.8 Startordning

E

I TR ska anges starttid samt i vilken ordning de olika tävlingsklasserna ska starta. Inom respektive tävlingsklass startar förarna i den ordningsföljd som fastställts genom lottdragning eller annat i TR angivet system.

4.9 Körsträckor

E

4.9.1

E

Bredd- och juniorklass rekommenderas att köra c:a 2/3-delar av elitklassens distans.

4.9.2

E

Dam- och Motionsklass rekommenderas att köra c:a 1/3-del av elitklassens distans.

4.9.3

E

Av TR ska framgå hur lång bana respektive klass ska köra.

4.10 Anmälningar

E

4.10.1

E

Anmälan till tävling ska administreras i Svemo TA enligt NT.

Sista datum och tidpunkt då anmälan ska vara arrangören tillhanda ska anges i TR.

4.10.2

E

Arrangören fastställer och anger i TR anmälningsavgift, startavgift och villkor för återbetalning av inbetalade avgifter, samt tilläggsavgifter för efteranmälan samt hur avgifterna ska betalas.

4.10.3 Återbetalning av anmälningsavgift och expeditionsavgift

E

Då anmäld förare inte kommer till start, men anmält återbud före sin starttid, ska anmälningsavgiften återbetalas, dock äger arrangören rätt att ta ut en expeditionsavgift. Om återbud inte lämnas äger arrangören rätt till hela anmälningsavgiften. Om anmälningsavgiften inte är inbetald före tävlingen, äger arrangören rätt att från förarens klubb kräva motsvarande avgifter.

4.10.4

E

Arrangör ska i TR ange om inbetalda avgifter återbetalas om tävlingen ställs in.

4.11 Startbekräftelse

E

Snarast efter anmälningstidens utgång ska de tävlande i enlighet med i TR angivet sätt (post, e-mail eller internet), meddelas att anmälan accepteras samt vilket startnummer föraren tilldelats.

4.12 Lagtävlan

E

4.12.1

E

Lagtävlan kan anordnas för klubb-, distrikts- och märkeslag eller annan sammansättning enligt TR. Lag kan sammansättas valfritt från alla förekommande klasser under förutsättning att alla förare kör samma bana, om inte begränsningar görs i TR.

4.12.2

E

Om inte annat anges i TR består ett lag av 3 eller 4 förhandsnominerade förare, av vilka de tre bästa resultaten räknas. Lagtävlan kan endast anordnas om minst 3 lag i respektive lagtävling startar. Anmälan av lag ska göras senast 30 minuter före första start, om inte annat framgår av TR.

4.13 Säkerhet

E

Arrangör ska svara för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling och vid varje tävling ska det finnas särskilt utsedd säkerhetschef. Omfattningen av säkerhets- och sjukvårdsorganisation måste i förväg bedömas av arrangören, beroende på tävlingens storlek och uppläggning och de riskfaktorer som kan finnas.

Sjukvårdspersonal skall bära varselvästar där vederbörandes kompetens framgår (läkare, sjuksköterska och sjukvårdare).

4.13.1

E

I bilaga A framgår vilken sjukvårdsberedskap som skall finnas vid olika endurotävlingar.

4.13.2

E

Telefon ska finnas i omedelbar anslutning till tävlingsledningen.

4.13.3

E

Chefsfunktionärer såsom tävlingsledare, säkerhetschef, banchef m.fl. bör under tävling var de än befinner sig ha tillgång till mobiltelefon, kommunikationsradio eller liknande.

4.13.4

E

För att underlätta platsangivelse vid inträffad händelse under tävling bör tävlingssträckorna indelas i olika zoner genom markeringsskyltar. Markeringsskyltar ska vara minst 30 x 21 cm (A4) med gul botten och svart text. Markering av zoner kan vara t.ex. ”Zon A”, ”Zon B” o.s.v. eller kilometerangivelse t.ex. ”6 km kvar”, ”4 km kvar” o.s.v.

4.14 Köldgräns

E

Ingen tävling får normalt arrangeras om temperaturen på startplatsen understiger -15ºC. Supervisor/Jury kan dock medge undantag efter samråd med tävlingsledningen om banans utformning så tillåter.

4.15 Publikplatser

E

Arrangör rekommenderas för att underlätta för publik att följa tävlingen i tävlingsprogram och/eller på tävlingskartor eller på annat sätt meddela lämpliga publikplatser/publikavsnitt. I anslutning till sådana platser eller där publik kan förväntas bör arrangören tillse att parkeringsmöjligheter för publikens fordon finns ordnade.

4.16 Generella regler för tävlingsbanan

E

Tävlingsbanans svårighetsgrad ska vara anpassad efter deltagarnas kvalifikationer. Tävlingsbanan ska vara väl röjd från grenar, buskar o dyl. som kan skada förare.

4.17 Banmarkering

E

Markering av tävlingsbanan ska genomföras efter ett för hela tävlingen likartat system enligt följande:

4.17.1

E

Färgen på banmarkeringspilar ska vara i god kontrast mot omgivningen och rekommenderas vara fluorescerande. Samma färg på pilar ska användas i hela tävlingen. Minsta storlek på pil är 30×17 cm. Samma pil används till förvarning (dubbelpil och trippelpil – två resp. tre pilar tätt ovanför varandra) och verkställighet (enkelpil).

Pilarna placeras enligt följande:

 1. Rakt fram, används även vid kvittering.
 2. Vid vägbyte och sväng placeras pilar i 90 grader mot vägen, oavsett om vägen svänger mellan 0 och 180 grader.

A. Förvarningspil i form av trippelpil placeras c:a 100 m före vägbyte och dubbelpil c:a 50 m före vägbyte.

B. Två pilar, en på var sida om vägen, placeras vid vägbyte enligt fig. 1. C En lodrät kvitteringspil placeras alltid efter vägbytet.

D. I terräng kan användas markering rakt fram och enkelpilar för sväng enligt fig. 2 användas och vid behov kompletteras med ”FEL VÄG” enligt 4.20.

E. Vid tävling i mörker bör pilen förses med reflex.

F. Vid vägbyten rekommenderas att använda skyltar ”FEL VÄG” enligt 4.20.

G. På specialsträcka (SS) och specialprov (SP) kan pilningen kompletteras med ”kursänd ringspilar” som markerar att banan svänger utan det är frågan om ett stig- eller väg byte utan endast sväng längs befintligt spår. Pilen skall vinklas så att den motsvarar svängen. Exempel enligt fig. 3.

H. Om banmarkering placeras på ömse sidor om tävlingsbanan (spåret) som en port, ska passering ske mellan dessa banmarkeringar enligt fig. 4.

Pilningen kan kompletteras med avspärrningsband av plast etc. samt utefter stigar och i terräng med snitslar eller liknande.

Vid specialprov ska alltid avspärrningsband etc. användas, så att alla risker för felkörning och möjligheterna att avsiktligt hitta kortare väg elimineras.

Om annan typ av banmarkering förekommer, eller om banmarkering ersätts med körbesked, road-book etc. ska detta anges i TR.

4.17.2

E

Om delar av tävlingsbanan förlagts till en motocrossbana och det ingår hopp i den del av banan som utnyttjas måste körriktningen vara den ordinarie. Om körriktningen inte följer banans ordinarie körriktning skall spåret dras vid sidan av hoppet.

4.17.3

E

Om tävlingsbanan förlagts till väg, stig eller uppkört spår utgör vägens, stigens eller spårets sidomarkering tävlingsbanans yttre begränsning även om den inte är kompletterad med avspärrningsband etc.

4.18 Stoppskyltar och Väjningsplikt

E

Stoppskyltar (röd botten med vit text och vit bård) placeras vid övergång från mindre väg till större väg, där trafik kan förekomma, samt vid andra farliga passager, där så kan behövas. 100 meter före sådan skylt bör varningsmarkering uppsättas.

Som alternativ till stoppskyltar och stopplikt, kan där trafiksituationen så tillåter, användas väjningsplikt (Liksidig triangel med spetsen neråt med gul botten och röd bård).

4.19 Varningsmarkering

E

Varningsmärke (gul botten med röd bård eller två korslagda pilar). Vid hindret placeras två varningar, en på varje sida av vägen. C:a 100 meter före placeras en varning på höger sida av vägen.

4.20 Fel väg

E

Skylt i storlek c:a 25 x 25 cm med gul botten och svart diagonalt kors kan användas för att informera tävlande om att de kommit in på fel väg.

4.21 Inhägnat område

E

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras. Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd varefter Svemo kan utfärda banlicens.

4.21.1

E

För att Svemo ska kunna utfärda banlicens ska till Svemo insändas:

 • kopia på tillstånd från polismyndigheten
 • kopia på tillstånd från länsstyrelse och markägare
 • karta utvisande det aktuella området samt beskrivning över avspärrningar mm.
 • avgift för banlicens enligt bilaga till NT.

4.21.2

E

För att banan ska vara giltig, måste de åtgärder som föreskrivits av polismyndigheten och beskrivits i ansökan om banlicens vara vidtagna.

4.21.3

E

Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

5 GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGAR

E

5.1 Byte av förare och/eller maskin

E

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare och/eller motorcykel under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns. Sådant byte är dock endast tillåtet intill 60 minuter före fastställd tid för första start.

5.2 Kontroll av handlingar och besiktning

E

Besiktningsfunktionärer ska vara väl förtrogen med tekniska bestämmelser för motorcyklar.

5.2.1

E

I anslutning till maskinbesiktning ska tävlandes licens och körkort (när så erfordras) samt utrustning kontrolleras.

5.2.2

E

Samtliga motorcyklar skall genomgå en teknisk besiktning innan start omfattande bromsar, ljus, chassi (ram, reglage, lager och fjädring). Ljudmätning skall genomföras på minst 30 % av antalet startande.

Fordon med brister tillåts inte starta eller fortsätta tävlingen förrän bristerna åtgärdats. Protokoll skall föras över vilka fordon som besiktigats och eventuella upptäckta brister.

5.2.3

E

Vid tävling med registrerade mc ska arrangör före tävlingens start kontrollera att registreringsskylt i original samt registreringsbevis finns för de deltagande fordonen, föra förteckning över ram-, start- och registreringsnummer för samtliga mc samt kontrollera dessa ur trafiksäkerhetssynpunkt. Registreringsskylt på mc ska vara väl synlig rakt bakifrån. Om arrangör vid kontroll så kräver ska den tävlande kunna bevisa att fordonet är i trafik och inte har körförbud.

Samtliga motorcyklar skall genomgå en teknisk besiktning innan start omfattande bromsar, ljus, chassi (ram, reglage, lager och fjädring) och ljudmätning.

5.2.4 Kontrollbesiktning

E

Om tävlings längd överstiger 100 km ska tävlingsledningen på lämplig punkt utefter banan kontrollera de deltagande fordonen ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kontrollen skall minst omfatta bromsar och belysning. Besiktningen skall dokumenteras i ett protokoll.

Tävlingsfordon får inte tillåtas fortsätta tävlingen, om sådana brister uppmärksammas, som innebär att fordonet inte kan brukas utan fara för säkerheten eller brott mot gällande fordonsbestämmelser. Oavsett banans längd kan ljudnivån kontrolleras, på lämplig plats utefter banan.

5.2.5 Färgmärkning

E

Arrangör kan vid besiktning före tävling låta märka de delar som inte får bytas under tävling. Om märkning görs med färg, ska motorcykelns startnummer skrivas i färgen. Märkning kan även ske med numrerade dekaler eller plombering, som inte kan avlägsnas eller förstöras under tävlingen. Om märkning saknas vid kontroll under och efter tävling, kan detta medföra uteslutning.

5.3 Förarsammanträde – slutinstruktion

E

Före start ska, om så erfordras förarsammanträde hållas eller skriftlig slutinstruktion (PM) delges de tävlande.

5.4 Bankontroll före tävling

E

För kontroll av banmarkering mm ska hela tävlingsbanan kontrollköras eller på annat sätt kontrolleras före första tävlande. Förare som kontrollkör banan bör vara försedd med kommunikationsradio eller mobiltelefon för kontakt med tävlingsledningen om så erfordras.

5.4.1

E

Tävlandes rekognosering av tävlingsbanan, specialsträckor och specialprov, är tillåten endast till fots efter anmälningstidens utgång.

Om tävlingsbanan och specialprov pilats och/eller bandats innan anmälningstidens utgång gäller även då att endast rekognosering till fots är tillåten.

5.5 Tävlingskörning

E

5.5.1

E

En och samma förare ska framföra fordonet under hela tävlingen. På solomotorcykel får endast föraren färdas. Föraren ska alltid medföra sin tävlingsmotorcykel.

5.5.2

E

Föreskriven tävlingssträcka ska ovillkorligen följas. Med föreskriven tävlingssträcka avses även väg, stig eller uppkört spår, dit tävlingsbanan förlagts utan att densamma är exakt markerad med pilar och/eller avspärrningsband. Det är inte tillåtet att lämna vägen, stigen eller det uppkörda spåret, för att hitta en kortare väg.

5.5.2.1

E

Tävlande som oavsiktligt lämnar tävlingsbanan på specialsträcka eller specialprov och inte kör tillbaka in på samma plats bestraffas med ett tidstillägg på 5 minuter.

5.5.2.2

E

Tävlande som avsiktligt lämnar tävlingsbanan på specialsträcka eller specialprov för att kunna få en egen fördel av detta, t.ex. ta en kortare väg, bestraffas med uteslutning.

5.5.3 Omkörning

E

Tävlande, som upphinns av annan tävlande och av denne genom signal eller på annat sätt anmodas att hålla åt sidan, är skyldig att göra detta så snabbt som möjligt. Brott häremot kan medföra uteslutning. Signal för omkörning ska om möjligt besvaras med handtecken eller signal.

5.5.4 Felkörning – hinder på vägen

E

Tävlande, som genom felkörning lämnat den föreskrivna tävlingssträckan, ska så snart han upptäcker detta återvända till den punkt där han lämnat banan och därefter fortsätta rätt väg. Under återfärden till platsen för felkörningen ska han följa samma väg som han kommit. För försening genom felkörning på grund av t.ex. nedfallen eller borttagen markeringspil eller hinder i vägen, beviljas inget tidsavdrag.

5.5.5

E

Vid tävling utanför inhägnat område och på för annan trafik inte avlysta delar av tävlingsbanan, ska tävlande följa gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar. Tävlande är skyldig att följa de anvisningsskyltar, exempelvis stoppmärken, som satts upp genom tävlingsledningens försorg.

5.5.6

E

Fordon som under tävling skadas så att brister av sådan art uppmärksammas, som innebär att fordonet inte kan brukas utan fara för säkerheten eller brott mot gällande fordonsbestämmelser, ska sättas i godkänt skick innan tävlandet fortsätter. Funktionär som upptäcker fel enligt föregående, ska göra den tävlande uppmärksam på felet samt meddela att rapport kommer att ingå till tävlingsledningen om ekipaget fortsätter tävlingen innan felet åtgärdats.

5.5.7 Avbrytande av tävling

E

Tävlande som utgår ur tävlingen, ska snarast möjligt meddela tävlingsledningen eller någon av dess funktionärer detta. Tävlingsbanan får inte lämnas förrän tävlande personligen meddelat eller överlämnat sitt tidkort till ansvarig funktionär. De tävlande bör informeras om telefonnummer att användas för att meddela om tävlingen avbrutits. Av tävlingsledningen utfärdade bestämmelser ska noggrant följas. Brott häremot medför att den tävlande kan anmälas till bestraffning.

5.5.8

E

Brott mot 5.5.1 – 5.5.6 medför uteslutning ur tävlingen eller annan bestraffning.

5.6 Reparationer och service

E

Alla reparationer och all service ska ske inom ramen för fastställd körtid eller under den särskilda tid som i samband med uppehåll anslagits till översyn av motorcyklar. Ingen reparation eller service får ske under den tid motorcykeln befinner sig inom kontrollområde.

5.6.1 Utbyte av fordon och delar

E

Fordon i sin helhet, huvudram och motor, får inte bytas under tävling.

5.6.1.1

E

Det kan i TR för viss tävling eller i andra regler som för t.ex. SM föreskrivas att hjul och däckbyte inte är tillåtet under tävling samt att däckbyte bara är tillåtet vid tävling över flera dagar vid sista service före målgång varje dag och endast göras av den tävlande.

5.6.2 Främmande hjälp under tävling

E

Tävlande får anlita främmande hjälp för service och reparationer vid serviceplats.

5.6.2.1

E

Påfyllning av bränsle får endast ske med avstannad motor.

5.6.2.2

E

Rengöring av motorcykeln, får inte ske med hjälp av vattenslang eller någon som helst form av tryckluft- eller högtryckstvätt.

Motorcykeln ska vid rengöring vara placerad på markskydd/miljömatta, för att fånga upp de föroreningar som annars kan uppstå på marken.

5.6.2.3

E

Svetsning på motorcykeln under tävling är inte tillåtet.

5.6.2.4

E

Service får inte ske i utrymme utan insyn.

5.6.2.5

E

Arrangör kan i TR för tävling föreskriva t.ex. att all främmande hjälp med service och reparationer under tävlingen är förbjuden och att den tävlande ska göra detta själv.

5.6.2.6

E

Kommunikation med radio, mobiltelefon etc. med tävlande är tillåten.

5.6.3

E

Skydd för marken vid service och bränslepåfyllning.

5.6.3.1

E

För samtliga enduromotorcyklar som placeras där service är tillåten, ska absorberande markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken. Detta är obligatoriskt vid all enduroverksamhet, såväl i samband med träning som vid tävling. Markskyddet (miljömattan) ska bestå av en absorberande överdel och en tät underdel, storleken vara minimum 160 x 100 cm, ha absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek på minst 5 mm.

Underlåtenhet att använda miljömatta vid tävling medför bestraffning enligt NT, med straffavgift 500 kr (första tillfället) och uteslutning ur tävlingen (andra tillfället).

Dessutom kan annan bestraffning enligt NT utdömas. Förare som vid träning underlåter att använda miljömatta ska av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen.

5.6.3.2

E

Under rally motsvarande är det tillåtet att tanka på bensinstation utan miljömatta.

5.6.4

E

Förare får med hjälp av medhavda verktyg och reservdelar reparera sitt fordon utan främmande hjälp överallt utefter tävlingsbanan med undantag av i kontrollområde och i sluten depå. Verktyg och reservdelar får bara tas emot inom område där service är tillåten.

Förare får ta emot personlig skyddsutrustning och dryck utefter tävlingsbanan med undantag av kontrollområde och sluten depå.

5.6.5 Serviceplats

E

Tävlingsarrangör ska anvisa lämpliga platser längs tävlingssträckan där service och reparation av tävlingsfordon kan ske. Tävlingsarrangör kan i TR föreskriva att service endast tillåts på anvisade serviceplatser. Tävlingsarrangör kan även utfärda serviceförbud på del av eller hela tävlingsbanan.

5.6.5.1 Serviceplats elmotorcyklar

E

Laddning av elfordon (batterier) får endast ske på anvisad plats och med ständig övervakning enligt NT.

5.6.5.2

E

Om arrangören inte föreskrivit särskilda regler för serviceplats och var service är tillåten gäller att det inte är tillåtet att genomföra service inom vägområde för allmän eller större enskild väg. Med vägområde avses körbana, i förekommande fall vägren samt parkeringsficka som anlagts i direkt anslutning till vägen. Om inte arrangören föreskrivit annat får service endast genomföras på parkerings- eller rastplats som är belägen utanför och avskild från vägområdet, t.ex. en gammal vägslinga eller liknande. Vidare får service genomföras på utfartsvägar från fastigheter och liknande mindre enskilda vägar, efter tillstånd från ägaren, i det sistnämnda fallet även om området ligger i anslutning till vägen.

5.6.5.3 Serviceplats vid tävling typ 1 – Internationell

E

All service ska ske vid tidkontroll inom området mellan vita och gula skärmarna/ flaggorna och med de ev inskränkningar som arrangören angett i TR och/eller PM.

I de fall mottagande av service inte är tillåten mellan vita och gula skärmen/flaggan, skall

detta markeras med svart X på den vita skärmen/flaggan.

5.6.6 Följefordon

E

Tävlande får inte åtföljas på tävlingssträcka av fordon, som inte har någon officiell funktion i tävlingen.

5.6.7 Eldsläckare

E

Den tävlande ansvarar för att det vid varje servicefordon finns tillgång till minst en 6 kg pulverhandbrandsläckare, klass ABC, för att kunna släcka sådana bränder som eventuellt kan uppstå under service i anslutning till fordonet. 5 kg brandsläckare är fortsatt tillåtna intill dess datum på brandsläckaren utgår.

5.6.8

E

Brott mot 5.6.1 – 5.6.7, medför uteslutning ur tävlingen eller annan bestraffning.

5.7 Olyckstillbud

E

5.7.1

E

Påträffar tävlande person som råkat ut för olycksfall, dvs. kroppsskada, under sådana omständigheter att hjälp erfordras ska den tävlande efter bästa förmåga bistå den skadade och vidta de åtgärder som han anser nödvändiga.

5.7.2

E

Den tid som åtgår för hjälp enligt 5.7.1, ska liksom de närmare omständigheterna kring olycksfallet, uppges för tävlingsledningen på heder och samvete och ska om möjligt styrkas av vittnen. Juryn kan därefter från körtiden räkna bort den tid som avsatts för hjälpen.

5.7.3

E

Om förare råkat in i en situation där överhängande risk finns för personskada, får hjälp mottas utan att tävlingsmässig straffpåföljd behöver riskeras.

5.8 Förändring av tävlingsbana

E

Förändring av tävlingsbanan, t.ex. genom slopande av delsträcka sedan den en gång offentliggjorts, får av tävlingsledningen göras endast efter samråd med Supervisor/Jury på grund av force majeure eller av säkerhetsskäl. Sådan ändring ska delges varje tävlande skriftligt.

5.8.1

E

Vid typ 2-tävling/varvlopp kan banan ändras på grund av force majeure eller av säkerhetsskäl, utan att det tävlande informeras skriftligt. Sådan ändring bör om möjligt ske mellan två varv i tävlingen så att alla tävlande får liknande förhållanden.

5.9 Upplysning till tävlande

E

Ev upplysningar som tävlingsledningen önskar delge tävlande under pågående tävling ska göras skriftligt varefter föraren genom kvittering i t.ex. stationsprotokoll godkänner att han tagit del av meddelandet. Muntliga upplysningar gäller inte, med undantag för att funktionär på begäran ska lämna tävlande uppgift om rätt tid.

5.10 Flaggsignaler

E

Under tävling kan ges flaggsignaler, vilka de tävlande omedelbart måste åtlyda. Om flaggsignal inte respekteras kan den tävlande uteslutas eller ådömas annan bestraffning.

5.10.1 Flagga i nationsfärgerna

E
 • Start, om inte annat framgår av TR för tävlingen.

5.10.2 Röd flagga

E
 • Stopp för samtliga tävlande.

5.10.3 Svart flagga tillsammans med den tävlandes startnummer

E
 • Stopp för tävlande med visat startnummer.

5.10.4 Gul flagga (svängande eller stilla)

E
 • Fara, hinder på banan, sänk farten, iaktta försiktighet och var beredd att stanna.
 • Omkörning av annan tävlande är förbjuden innan orsaken till flaggsignalen har passerats.

5.10.5 Svart-vit rutig flagga

E
 • Passerade av mållinje. Tävlingen är avslutad.

5.10.6 Grön flagga

E
 • Klarsignal

5.10.7 Gul flagga med diagonalt kors i svart

E
 • Ett varv kvar

6 ENDURO TYP 1

E

6.1 Enduro typ 1 – Svensk

E

Avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och specialsträckor. Specialprov kan ingå, som del av transportsträcka. Tävlingar arrangeras vanligen som endagstävling, eller som tävling med dag- och nattetapp och genomförs så att alla tävlande ska köra tävlingsbanan i samma ordningsföljd, avseende tidkontroller, transportsträckor och specialsträckor, dvs. Start – TK 1 – SS 1 – TK 2 – SS 2 – TK 3 – SS 3 o.s.v.

6.2 Enduro typ 1 – Internationell

E

Avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och där specialprov ingår som del av transportsträcka. Specialsträckor får ej läggas in mellan två tidkontroller. Tävling arrangeras vanligen över en, två eller flera dagar. Separat resultat sammanställs för dels per tävlingsdag och dels totalt för hela tävlingen. Tävlingen genomförs så att alla tävlande ska köra tävlingsbanan i samma ordningsföljd, avseende tidkontroller och transportsträckor och specialprov, dvs. Start – TK 1 – SP 1 – TK 2 – SP 2 – TK 3 – SP 3 o.s.v.

6.3 Enduro typ 1 – Mixad

E

Enduro Typ 1-Mixad, avser en enklare form av Typ 1-tävling som kan arrangeras som en kombination av Svensk och Internationell tävlingsform eller på annat sätt, än som varvlopp. Det ska alltid av TR framgå hur tävlingen ska genomföras.

6.3.1

E

Tävling kan innehålla specialsträckor och/eller specialprov men tävlingen körs inte helt enligt regler för Enduro typ 1 – Svensk, eller – Internationell. T.ex. så kan SS och/eller SP köras så att olika klasser startar på olika SS/SP vid samma tidpunkt och sedan körs övriga SS/SP efter ett roterade system för respektive klass.

6.3.2

E

Arrangören beslutar hur tidkontroller och tidkort ska förekomma i tävlingen, vilket ska framgå av TR.

6.3.3

E

Det ska av TR framgå om hela tävlingen körs på maxtid och om eventuell respittid är inkluderad i denna maxtid eller inte.

6.4 Enduro typ 1 på inhägnat område

E

Tävling av typ 1 kan med fördel arrangeras inom inhägnat område, varvid olika specialprov körs inom t.ex. motorsportområde, med en central serviceplats. När typ 1-tävling arrangeras inom inhägnat område där Svemo banlicens finns, kan oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort tillåtas att delta.

6.4.1

E

Om oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort kan tillåtas i tävlingen, rekommenderas att även ungdomsklass ska kunna delta i tävlingen.

6.5 Tävlingssträckor

E

6.5.1

E

Transportsträcka är en delsträcka mellan två tidkontroller. För transportsträckor gäller att medelhastigheten ska med hänsyn till vägens beskaffenhet, vägar med annan trafik, eventuella dröjsmål vid i sträckan ingående specialprov, järnvägskorsningar, trafikljus, stopplikt etc., sätts så att tävlande utan prickbelastning kan köra sträckan med iakttagande av alla gällande trafikregler samt ges skälig tid för service eller reparation av motorcykeln. Som skälig tid för service vid serviceplats rekommenderas 10-15 minuter.

6.5.1.1

E

Körtiden får inte sättas kortare än 5 minuter, även om det pga. sträckans längd skulle finnas motiv för detta. Tidtagning ska ske per hel minut.

6.5.1.2

E

Transportsträcka kan gå på vägar och stigar av blandad karaktär och bör med hänsyn till bränslepåfyllning och service inte vara längre än 35 km. För att beräkna lämplig

medelhastighet ska en minst medelgod förare köra sträckan på tid. Medelhastigheten för en och samma sträcka ska, om så anses motiverat, vara lägre vid körning i mörker än i dagsljus.

6.5.2 Specialsträcka (SS)

E

Med specialsträcka avses en tävlingssträcka mellan två tidkontroller där hastigheten är utslagsgivande. SS bör vara minst 3 km och högst 25 km lång, samt så utformad att medelhastigheten inte överskrider 50 km/tim. Specialsträcka får inte finnas i tävling typ 1 – Internationell.

6.5.3 Specialprov (SP)

E

Med specialprov avses en tävlingssträcka som ingår som en del av transportsträcka, och ska köras inom den körtid som är angiven för transportsträckan. SP bör vara mellan

3 och 7 km långa och ska vara fullt körbar och utan onödigt farliga avsnitt, samt så utformat att medelhastighet ej överskrider 50 km/tim. Vid SP, där körtiden mellan olika förare kan variera, skall hänsyn till detta tas vid fastställande av körtiden mellan de TK där provet ingår.

6.5.3.1

E

Start- och målplats för specialprov bör om möjligt placeras på samma plats i anslutning till varandra.

6.5.4

E

För Specialsträckor och Specialprov gäller:

6.5.4.1

E

Stopplikt eller passerkontroll får inte finnas.

6.5.4.2

E

SS och SP måste vara avstängda för annan fordonstrafik och om de inte är avlysta för trafik av länsstyrelse, ska tävlingsledningen vara förvissad om att andra fordon inte kan komma in på sträckan/provet. Avlysning ska meddelas genom anslag som sätts

upp i början och i slutet av den väg eller stig som används samt dessutom på vägar och stigar som ansluter till SS/SP. Anslag ska vara av minsta storlek 42 x 30 cm (A3) och ha följande text: ”Förbjudet för andra än tävlande och funktionärer att färdas eller gå på vägen under tiden från kl ……. den ……. till kl ……. den ”.

6.5.4.3

E

Om tävlande beräknas komma upp i högre hastighet än 70 km/tim ska arrangören, i ansökan till länsstyrelse, anhålla om dispens från den generella hastighetsbegränsningen. Om sådan dispens ges avlyser också länsstyrelsen sträckan/provet för annan trafik.

6.5.4.4

E

Efter mållinjen på SS/SP ska finnas en väl tilltagen (30 m) markerad uppbromsnings- sträcka inom vilken de tävlande är förbjudna att stanna. Uppbromsningssträckans slut markeras med en skylt 30 m.

6.5.5

E

Startprov kan ske vid start från tävlingens begynnelsepunkt efter det att motorcykel varit placerad i sluten depå – parc fermé – under minst 30 minuter. Vid startprovet ska för de tävlande finnas en väl synlig klocka med tydligt läsbar sekundvisare. För godkänt prov har förare att efter startkommando starta motorn med ordinarie startanordning och inom 60 sek, med motorns kraft tillryggalägga en välmarkerad sträcka av 20 m längd. Om inte, ges ett tidstillägg på 10 sekunder. Av TR för tävlingen ska framgå om startprov förekommer.

6.5.6

E

Andra typer av specialprov än förutnämnda får anordnas efter särskilt tillstånd från Svemo och genomförandet och bedömningen för dessa ska noggrant anges i TR.

6.6 Mätning av sträcka

E

Tävlingssträcka ska vara noggrant uppmätt. Om befintligt kartunderlag inte har avstånden mellan aktuella punkter angivna ska dessa bestämmas genom någon av följande metoder:

6.6.1

E

Uppmätning med kontrollerad vägmätare på motorcykel eller bil.

6.6.2

E

Uppmätning på karta med hjälp av kartmätare. Till den på så sätt uppmätta sträckan ska läggas 12 % varefter värdet kan avses väl stämma överens med den verkliga sträckan. Vid mätning av sträcka i terräng ska en karta med skala 1:10 000 användas.

6.7 Kontroller

E

6.7.1

E

Kontroller utmärks med skärmar eller flaggor med minsta mått 42 x 30 cm (A3), placerade väl synliga. Vid tävling i mörker ska skärmar/flaggor kompletteras med lyktor som belyser skärmarna eller med reflekterande material.

6.7.2 Tidkontroll (TK)

E

6.7.2.1

E

Förvarning för tidkontroll markeras med vit skärm/flagga placerad c:a 200 m före tidkontrollen. I de fall mottagande av service ej är tillåten mellan vita och gula skärmen/ flaggan, skall detta markeras med svart X på den vita skärmen/flaggan.

6.7.2.2

E

TK markeras med gul skärm/flagga placerad 20 m före TK. Som TK räknas även start och mål i tävlingen.

6.7.2.3

E

Vid TK ska finnas klocka med stor urtavla eller s.k. blädderklocka, tydligt visande aktuell tävlingstid till förare som väntar vid gula skärmen/flaggan.

6.7.2.4

E

För att ge samtliga tävlande samma möjlighet till lika lång servicetid före t.ex. etappmål, obligatoriskt uppehåll eller varvning kan lämpligen en s.k. ”Pre finish” kontroll placeras efter transportsträckan och före serviceplats. Vid sådan kontroll är inte någon service eller reparation tillåten.

6.7.3

E

Kontroll vid start på specialsträcka (SS) och specialprov (SP) markeras av gul skärm med ”START” och sträckans/provets nummer i svart.

6.7.4

E

Mållinje för SS och SP markeras med två skärmar/flaggor med svarta och vita rutor placerade på vardera sidan av vägen. Vit förvarningsskärm ska sättas upp c:a 200 m före mål.

Uppbromsningsträcka fram till den efterföljande kontrollen ska vara väl tilltagen för att minska olycksrisken.

6.7.5

E

Passerkontroll (PK) kan sättas upp för att kontrollera att de tävlande följer tävlingssträckan och markeras med blå skärm/flagga på båda sidor om vägen, 200 m före kontrollen, samt stoppskylt, placerad vid PK.

6.7.6 Förenklad Start-TK (Endast vid Enduro Typ 1 – Svensk)

E

Arrangören kan vid denna typ av tävling använda sig av förenklad Start-TK. Om arrangören utnyttjar förenklad Start-TK skall detta anges i TR eller PM för tävlingen. Vid förenklad Start-TK finns ingen ankomstdel utan ankomst och avgång sker vid startlinjen.

Vid endurotävlingar typ 1 – Svensk tas tiden varje jämn minut vid start på en specialsträcka, dvs, inte när Du passerar transponderslingan.

Exempel:

Avgångstiden från TK 2 (mål SS 1):11:17
Transporttid:17 min
Starttiden på nästa SS är då11:17 + 17= 11:34

Det innebär att när 11:44 visas på klockan vid starten på nästkommande sträcka skall Du starta på sträckan.

Förenklad Start-TK märks ut med en förvarning, som utgörs av vit skylt med svart kryss. Startlinjen är utmärkt med gul skylt med texten START och sträckans nummer på startlinjen. Mellan förvarningen och de gula skyltarna som markerar startlinjen får endast förare och funktionärer befinna sig.

6.8 Sluten depå – parc fermé och arbetsområde

E

Om det vid tävling tillämpas sluten depå, vilket i så fall ska anges i TR, gäller följande, om inte annat framgår av TR:

 • Omedelbart efter besiktning och efter målgång skall motorcykeln placeras i sluten depå.
 • Motorcykeln får inte startas i den slutna depån.
 • Förare får ej vidröra annan förares motorcykel.
 • Ingenting annat än att skjuta sin motorcykel i den slutna depån är tillåtet.
 • Rökning är förbjuden i den slutna depån och arbetsområdet.
 • Motorcykel får inte vara övertäckt i den slutna depån.
 • Brott mot dessa regler medför uteslutning.

6.8.1

E

Under den tid då motorcyklarna finns uppställda i sluten depå ska denna vara väl bevakad och tillgång till brandsläckare ska finnas i anslutning till den slutna depån.

6.8.2

E

Som alternativ till sluten depå kan arrangör föreskriva att motorcykeln efter genomförd besiktning ställs upp i en särskild parkering i avvaktan på start, där regler för arbetsområde enligt ovan gäller.

6.8.3 Regler för arbetsområde efter sluten depå och före start

E
 • 15 minuter före sin starttid får föraren gå in i den slutna depån och skjuta sin motorcykel in i arbetsområdet och där utföra service och reparationer. Motorcykeln får inte startas i arbetsområdet och brott mot detta bestraffas med uteslutning eller annan bestraffning.

6.8.4 Regler när inte arbetsområde tillämpas

E
 • 5 minuter före sin starttid får föraren gå in i den slutna depån för att hämta sin motorcykel och skjuta den till startområdet. Även området mellan den slutna depån och startområdet anses som sluten depå. Se vidare 6.11.2.

6.9 Körtid och ideal ankomsttid

E

Med körtid avses den tid den tävlande ska använda mellan två på varandra följande tidkontroller för att anses ha kört sträckan utan tidsbelastning. Den ideala ankomsttiden till viss kontroll, är avgångstiden från närmast föregående tidkontroll plus körtiden för mellanliggande sträcka.

6.9.1

E

Arrangör kan, vilket ska framgå av TR, genomföra tävling med endast en tidkontroll (Start/Mål) per varv eller för hela tävlingen.

6.9.2

E

I sådant fall, vilket ska framgå av TR kan anges maxtid för hela tävlingen, vilket kan vara summan av körtid och respittid.

6.9.3

E

För tävling typ 1 – Internationell kan arrangör preparera körtider för A-, B- resp C-tid, beroende på t.ex. olika väderförhållanden, varvid A-tid är de kortaste körtiderna.

6.9.3.1

E

Vid tävling typ 1 – Internationell, ska upprättas banbeskrivning, s.k. Route Card, upptagande tävlingens kontroller och specialprov samt körtider på respektive A-, B- och C-tid.

6.9.3.2

E

Vid tävling typ 1 – Internationell, ska upprättas ett körtidsschema för samtliga deltagare s.k. Time-Table, med angivande av ideal ankomsttid till varje i tävlingen ingående tidkontroll, för A-, B- resp C-tid.

6.9.3.3

E

Vilka körtider för tävlingen som gäller ska meddelas senast 1 timme före första start.

6.9.3.4

E

Om under tävling, anses att angivna körtider, t.ex. A-tid är för snäva, kan tävlingsledningen ändra till B- eller C-tid. Detta kan ske vid t.ex. varvning eller viss tidkontroll, där samtliga deltagare meddelas skriftligt om den företagna ändringen.

6.9.4 Normalkörtid för specialsträcka i tävling typ 1 – Svensk

E

För varje SS, ska arrangören beräkna en normalkörtid, vilken bör sättas så lång att en förare normalt kan köra sträckan inom denna tid. Den sammanlagda normalkörtiden för SS ska användas för att fastställa om respittiden för tävlingen överskridits.

6.10 Tidkort

E

Tidkort ska medföras av de tävlande under tävlingen och utdelas till de tävlande senast omedelbart före starten av tävlingen. I tidkortet ska i förekommande fall anges körtider för A-, B- och C-tid. Tävlande som förlorat sitt tidkort ska kunna erhålla ett nytt vid nästa kontroll och sedan använda detta under resten av tävlingen.

6.10.1

E

Tidkort kan ersättas med ett skriftligt meddelande med avgångstid, körtid och ankomsttid till nästa TK som lämnas till den tävlande vid start och respektive TK.

6.11 Start

E

6.11.1 Startmellanrum vid start i tävlingen

E

Antalet startande per minut skall anges i TR. Antalet startande på samma starttid bör inte överstiga tre förare och startmellanrummet till nästa förare/grupp av förare bör vara minst 1 minut.

6.11.1.1

E

S.k. flytande starttid kan tillämpas, vilket klart ska framgå av TR för tävlingen. Detta betyder att respektive tävlande ska vara klar för start senast 30 minuter före den beräknade starttiden.

6.11.2 Startområde

E

Området mellan arbetsområde eller särskild parkering enligt 6.8.4 eller minst 3 meter närmast startlinjen är startområde. Arbete på motorcykeln får inte göras i startområdet och medför uteslutning. Om motorcykeln startas i startområde före startsignalen, belastas den tävlande med 60 sekunder. Beträffande startprov se 6.5.5.

6.11.3

E

Start från tävlings början och efter obligatoriskt uppehåll sker med avstannad motor. Start sker på exakt på den angivna starttiden. Är starttiden t.ex. kl. 09.01, sker starten kl. 09.01.00. De tävlande ska förflytta sig fram till startlinjen under minuten fram till starttiden, dvs. från att klockan är 09.00.01. Tävlande vars motor inte startar inom 60 sek är skyldig att på starterns order dra sitt fordon från startlinjen för att lämna plats för efterföljande förare.

6.11.4 Försummad start

E

Tävlande som försummar sin starttid från tävlingens början eller efter obligatoriskt uppehåll, startar efter övriga tävlande eller på eventuellt vakant plats. Vid starten antecknas i stationsprotokollet och på den tävlandes tidkort dels tiden för den försenade startanmälan och dels den nya starttiden. Tid mellan startanmälan och ny starttid medför inget tidstillägg.

6.12 Anmälan vid tidkontroll

E

För att undvika tidstillägg, ska anmälan ske på den tävlandes ideala ankomsttid som förare har att invänta vid gula skärmen/flaggan. Tiden för anmälan i TK är den tid när ekipaget passerar den gula skärmen/flaggan. Tävlande som avsiktligt stannar mellan gula skärmen/flaggan och kontrollen bestraffas med tidstillägg på 1 minut.

6.12.1

E

Vid tidkontroll på tävling typ 1 – Svensk, som är mål på specialsträcka, är anmälan anses verkställd i det ögonblick tävlande passerar mållinjen på specialsträckan. Tävlande får inte stanna på uppbromsningssträckan efter mållinjen.

6.12.2

E

Vid slutmål i tävlingen eller tidkontroll före obligatoriskt uppehåll får anmälan ske före idealtid utan tidsbelastning.

6.12.3

E

Om tidkontroll inte finns utsatt på angiven plats ska tävlande fortsätta till nästa tidkontroll. Idealtiden till denna kontroll beräknas genom att addera idealtiderna för de två sträckorna.

6.12.4

E

Den tävlandes tid i kontrollen noteras i den tävlandes tidkort och i stationsprotokollet.

6.12.5

E

Vid avgång från tidkontroll tävling typ 1 – Svensk, efter specialsträcka eller transportsträcka och som följs av en transportsträcka, gäller att ny avgångstid tilldelas, snarast efter ankomsttiden och eftersom de tävlande expedieras. Avgång får ske så snart expediering skett.

6.12.6

E

Vid avgång från tidkontroll i tävling typ 1 – Internationell, ges ingen ny avgångstid utan ankomsttiden är även avgångstid.

6.12.7

E

Avgång från TK får ske så snart den tävlande expedierats.

6.12.8

E

Avgång får ske med motorn igång.

6.12.9

E

Start på specialsträcka vid tävling typ 1 – Svensk, sker med stillastående motorcykel och motorn igång. Starten sker på exakt tid eller genom att start får ske så snart klartecken ges från funktionär vid start (om tidtagning sker elektroniskt med t.ex. fotocell eller transponder). Om starttiden är t.ex. kl. 09.01.00, ska den tävlande starta exakt kl. 09.01.00. Den tävlande ska i god tid göras uppmärksammad på sin starttid och ha tillräckligt med tid för att göra sig klar för start. När 10 sekunder återstår till start, räknar startern ”10 sekunder, 5, 4, 3, 2, 1, kör”.

Startklocka som visar tiden för förarna kan användas istället för en starter som räknar ner.

6.12.9.1

E

Rekommenderas att högst tre tävlande får starta samtidigt, om inte annat framgår av TR. Start kan ske på jämn minut eller med en förare var 20:e eller 30:e sekund.

Ett en gång givet startkommando gäller ovillkorligt och får inte upprepas.

6.12.9.2

E

Efter startkommando ska motorcykeln omedelbart förflyttas framåt från startlinjen för att lämna plats för efterföljande förare.

6.12.9.3

E

Tjuvstart med maximalt 10 sekunder medför 20 sekunders tillägg till uppmätt körtid och ska omedelbart noteras i stationsprotokollet och snarast meddelas den tävlande och tävlingsledningen.

6.12.9.4

E

Tjuvstart med mer än 10 sekunder medför uteslutning ur tävlingen, som antecknas och meddelas enligt 6.12.9.3.

6.12.9.5

E

Vid tävling där starttiden tas med fotocell eller transponder bestraffas tävlande som inte startar snarast eller senast inom 5 sekunder efter givet startkommando eller då grön startlampa lyser, vid 1:a tillfället med varning/tillrättavisning, vid 2:a tillfället med tidstillägg på 20 sekunder, vid 3:e tillfället med tidstillägg på 1 minut och vid 4:e tillfället med uteslutning, allt avseende händelser under samma tävlingsdag.

6.12.9.6

E

Vid rullande start bestraffas den tävlande med ett tidstillägg på 1 minut.

6.13 Tidtagning och tidsregistrering vid tidkontroll

E

6.13.1

E

Samtliga klockor ska vara av pålitlig konstruktion och synkroniserade med starturet (tävlingstid) och ska vara ställda efter officiell tid – ”fröken ur”.

6.13.2

E

Vid tidkontroll ska alltid föras stationsprotokoll där tävlandes tid registreras.

6.13.3

E

Ankomsttid anges i timme och minut på förares tidkort och i stationsprotokollet.

6.13.4

E

Vid olikheter i tid mellan tidkort och stationsprotokoll gäller stationsprotokollet före tidkort.

6.14 Tidsberäkning

E

Pågående tidsenhet gäller. T.ex. klockan anses vara 10.50 ända till hela minuten gått ut och klockan visar 10.51. (Exempel: 10.50.25 = 10:50)

6.15 Tillvägagångssätt vid specialprov

E

6.15.1

E

Start på specialprov sker med stillastående motorcykel och motorn igång, antingen på exakt tid eller att start får ske så snart klartecken ges från funktionär vid start.

När tävlande är klar att starta på specialprov ska ekipaget förflytta sig till startlinjen. Om start ska ske på exakt tid gäller att om starttiden är t.ex. kl. 09.01.00, ska den tävlande starta exakt kl. 09.01.00. När 10 sekunder återstår till start, räknar startern ”10 sekunder, 5, 4, 3, 2, 1, kör”. Tävlande som startat på specialprovet, men av någon anledning inte kan komma iväg, får inte hindra efterföljande tävlande. Tjuvstart bestraffas enligt 6.12.9.3 resp 6.12.9.4.

6.15.1.1

E

Vid tävling där starttiden tas med fotocell eller transponder bestraffas tävlande som inte startar snarast eller senast inom 5 sekunder efter givet startkommando eller då grön startlampa lyser enligt 6.12.9.5.

6.15.1.2

E

Vid rullande start bestraffas den tävlande enligt 6.12.9.6.

6.15.2

E

Den exakta tiden för start på specialprovet gäller. Ingen anteckning om tid gör på tävlandes tidkort, utan endast i stationsprotokollet.

6.15.3

E

Vid mål på specialprov tas tiden i det ögonblick tävlande passerar mållinjen på specialprovet. Tävlande får inte stanna på uppbromsningssträckan efter mållinjen och får omedelbart fortsätta på transportsträckan till nästa tidkontroll.

6.15.4

E

Den exakta tiden för målgång på specialprovet gäller. Ingen anteckning om tid gör på tävlandes tidkort, utan endast i stationsprotokollet.

6.15.5

E

Tidtagning och tidsregistrering vid start och mål på SS och SP.

Tidtagning sker per hel sekund om manuell tidtagning användes. Om tidtagning sker på mindre tidsenhet ska elektronisk utrustning med fotocell eller transponder användas.

6.16 Back-up tidtagning

E

Separat tidtagning, skild från den normala tidtagningen, bör tillämpas vid TK samt start och mål på SS/SP, för att i efterhand kunna rätta till eventuellt uppkomna felaktiga tidsangivelser. Särskilt protokoll ska föras över denna tidtagning.

6.17 Passerkontroll

E

Om passerkontroll förekommer i tävling rekommenderas arrangör att, i samband med besiktningen, på styret på varje deltagande motorcykel fästa en plastremsa etc. Vid passerkontrollen görs en markering med biljettång eller s.k. orienteringsstämpel.

I annat fall lämnar den tävlande sitt tidkort till funktionären för stämpling (påskrift). Stationsprotokoll ska visa den ordning de tävlande passerar, men någon anteckning om tid behöver inte göras. Missad passerkontroll medför uteslutning om inte annat anges i TR.

6.18 Obligatoriskt uppehåll

E

6.18.1

E

Om ett obligatoriskt uppehåll är inlagt i tävling måste förare stanna på platsen hela den i TR angivna tiden för uppehållet, vare sig han är försenad eller inte.

6.18.2

E

Omedelbart efter anmälan vid tidkontroll, där obligatoriskt uppehåll är föreskrivet, ska motorcykeln uppställas i sluten depå, om inte annat anges i TR.

6.18.3

E

Enligt E 6.8.3 och E 6.8.4 framgår hur lång tid före start motorcykeln får tas ut ur den slutna depån och under vilken tid service får ske. Ev. avvikelse mot detta ska anges i TR.

6.19 Förlorat tidkort

E

Förare som förlorar sitt tidkort under tävling ska bedömas enligt följande:

 • genom stationsprotokoll.
 • om det inte går kan föraren genom skriftligt intyg från medtävlande styrka sin tid.
 • om varken a eller b kan tillämpas ska föraren anses ha utgått ur tävlingen.

6.20 Uträkning av tidsbelastning

E

Vid uträkning av tidsbelastning gäller följande:

6.20.1

E

Försummad starttid vid tävlings begynnelsepunkt eller efter obligatoriskt uppehåll = 30 sekunders tidstillägg per minut. (6.11.4).

6.20.2

E

För sen resp. för tidig ankomst till tidkontroll efter transportsträcka = 30 sekunders tidstillägg per minut.

6.20.3

E

Körtid på specialsträcka och specialprov – 1 sekunds belastning per sekund körtid och även delar av sekund.

6.20.4

E

Överskriden tid i startprov (60 sekunder) – 10 sekunders tidstillägg. (6.5.5).

6.20.5

E

Start av motorcykel i startområde innan startsignal givits – 60 sekunders tidstillägg (6.11.2).

6.20.6

E

Tjuvstart med maximalt 10 sekunder – 20 sekunders tidstillägg (6.12.9.3, 7.1.2.1).

6.20.7

E

Tjuvstart vid gemensamstart med maximalt 10 sekunder – 2 minuters tidstillägg (7.1.2.2)

6.20.8

E

Vid oavsiktlig avvikande från tävlingsbanan och inte återvända på samma plats – 5 minuters tidstillägg (5.5.2.1).

6.20.9

E

Avsiktligt stanna mellan Gula skärmen/flaggan och kontrollen – 60 sekunders tidstillägg (6.12).

6.20.10

E

Inte starta på SS och SP vid startsignal (6.12.9.5, 6.15.1.1)

 • 1:a gången – varning/tillrättavisning
 • 2:a gången – 20 sekunders tidstillägg
 • 3:e gången – 60 sekunders tidstillägg
 • 4:e gången – Uteslutning

6.20.11

E

Rullande start vid SS och SP – 60 sekunders tidstillägg (6.12.9.6 och 6.15.1.2)

6.20.12

E

När transponder används för tidtagning gäller:

Vid start på SS/SP utan fungerande transponder sker bestraffning med 5 minuters tidstillägg. Vid målgång på SS/SP utan fungerande transponder sker bestraffning med 1 minuts tidstillägg. Transponder som slutat fungera på SS/SP, men som kan uppvisas renderar ingen bestraffning, såvida det inte vid start har indikerats på dåligt laddad transponder. Tidstillägg vid start och mål på SS/SP utan fungerande transponder gäller endast under förutsättning att backuptid går att fastställa. Kan inte backuptid fastställas är bestraffningen uteslutning ur tävlingen. Det är den tävlandes ansvar att fungerande transponder sitter monterad på motorcykeln.

6.20.13

E

Överskriden ljudnivå vid första mättillfället – 60 sekunders tidstillägg (3.7.2)

6.20.14

E

Arrangör kan i TR för speciell tävling föreskriva avvikande regler för tidsbelastning.

6.20.15

E

Summan av erhållen tid och tidstillägg ska sammanräknas i slutresultatet. Arrangör kan i resultatlistor ange tiden i enligt ovan i sekunder och delar av sekunder, eller i timmar, minuter, sekunder och delar av sekunder.

6.21 Respittid

E

6.21.1

E

Om inte annat anges i TR, är respittiden den högsta tillåtna förseningen i tävlingen. Dock kan en förare, på eget ansvar, fortsätta i tävlingen tills tävlingsledaren meddelar sitt beslut huruvida föraren skall uteslutas eller inte.

6.21.2

E

Respittidens totala längd ska anges i TR, men kan förlängas av Supervisor/Jury under pågående tävling innan första tävlande nått slutmålet, under förutsättning att detta snarast möjligt meddelas till samtliga deltagare.

6.21.3 Uträkning av respittid i tävling typ 1 – Svensk

E

För att fastställa om en förare överskridit respittiden ska normalkörtiden på specialsträckorna enligt E 6.9.4 läggas samman med idealtiderna på transportsträckor samt med minst två minuter för varje TK, varvid den totala körtiden erhålls. Räknat från starttiden ger sedan denna totala körtid plus respittiden det klockslag när förarens respittid utgår. Den totala körtiden för resp. tävlingsklass ska meddelas före start genom anslag och/eller PM.

6.21.3.1

E

Tider ingående i total körtid för tävling enligt E 6.21.3, kan förlängas av tävlingsledningen innan resultatlistan anslås eller av Supervisor/Jury innan prisprotokollet anslås eller offentliggörs. Ändring av total körtid skall anslås eller offentliggöras på samma sätt som resultatlistan respektive prisprotokoll.

6.21.4 Uträkning av respittid i tävling typ 1 – Internationell

E

Respittidens totala längd ska anges i TR och är den högsta tillåtna förseningen vid någon kontroll i tävlingen, ställd i förhållande till respektive förares körtidsschema, uträknat enligt 6.9.3.2. Dock kan en förare, på eget ansvar, fortsätta i tävlingen tills tävlingsledaren meddelar sitt beslut huruvida föraren skall uteslutas.

6.22 Omstart vid tävling typ 1 – Internationell

E

Vid tävling som pågår över flera dagar, med resultat per tävlingsdag, kan tävlande som avbryter en tävlingsdag eller överskrider respittiden, ha rätt att reparera sin motorcykel och göra en ny besiktning varefter föraren kan få starta nästa tävlingsdag. Anmälan till ny besiktning ska ske tidigast på den ideala ankomsttiden i mål och senast inom 60 minuter efter denna tid. Närmare regler kan finnas i TR för tävlingen.

7 ENDURO TYP 2

E

Enduro Typ 2 avser tävling utan tidkontroller, vanligen varvlopp, som körs ett eller flera varv på en sluten bana, med start av en eller flera förare samtidigt.

7.1 Genomförande

E

7.1.1

E

Tävling genomförs inom ett begränsat tävlingsområde, som ska vara helt avskilt från annan trafik.

7.1.2

E

Starten kan ske individuellt eller gemensamt (motocrosstart) och startmetoden ska alltid anges i TR.

7.1.2.1

E

Tjuvstart vid individuell start bestraffas enligt 6.12.9.3 respektive 6.12.9.4.

7.1.2.2

E

Tjuvstart vid gemensam start under 10 sekunder bestraffas med tidstillägg på 2 minuter och mer än 10 sekunder med uteslutning.

7.1.3

E

Om det finns ungdomsklass i tävlingen och starten är gemensam (motocrosstart) för ungdomsklasserna skall förare som kör i maskinklass E 1 starta först och därefter startar förare som kör maskinklass E 0.

7.1.4

E

Tävling kan arrangeras i form av olika heat med t.ex. med kval, semifinaler och final eller som direktfinal, beroende på klassindelningar, antal deltagare, banans utformning och längd etc.

7.1.5

E

Av TR ska alltid framgå hur en tävling ska arrangeras.

7.1.6

E

Av TR för tävling ska framgå om oregistrerade motorcyklar tillåts och huruvida körkortskravet gäller. Om oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort får delta, ska alltid gällande Svemo banlicens finnas.

7.1.7

E

Arrangör av Typ 2-tävling inom inhägnat område rekommenderas att även ungdomsklass ska kunna delta i tävlingen.

7.2 Resultat

E

7.2.1

E

Segrare blir den förare som kör ett i förväg fastställt antal varv på kortaste tid.

7.2.2

E

Segrare blir den förare som inom en i förväg fastställd tid hinner avverka högsta antalet varv. Det ska av TR framgå, hur många varv en förare minst ska köra för att räknas med i resultatlistan.

7.3 Maxtid och Respittid

E

Det ska av TR framgå vad som gäller beträffande maxtid och/eller respittid och hur denna ska beräknas.

8 AVSLUTANDE AV TÄVLING

E

8.1 Tävlings avslutande

E

Tävling anses avslutad när kontroll vid slutmålet dragits in. Detta sker när samtliga tävlande gått i mål eller – om någon befinner sig kvar på tävlingsbanan – när dennes respittid utgått. Vid målplatsen ska anslås ett av tävlingsledningen undertecknat meddelande om när tävlingen avslutats.

8.2 Bankontroll efter tävling

E

För kontroll av att inget tävlingsekipage finns kvar på banan ska hela tävlingssträckan kontrollköras omedelbart efter sista startande. Förare som kontrollkör banan bör vara försedd med kommunikationsradio eller mobiltelefon för kontakt med tävlingsledningen.

8.3 Väginspektion

E

Tävlingsledningen är skyldig att efter tävling inspektera tävlingssträckorna och iordningställa mark och vägar i enlighet med gjorda överenskommelser med resp. markägare och väghållare. Om detta inte sker, kan Svemo, efter anmälan, utdöma bestraffning.

8.4 Prisbedömning

E

Varje tävlings- och maskinklass enligt TR prisbedöms för sig. Motionsklass utgör då den förekommer alltid en särskild klass med separat prisbedömning.

För att prisbedömas ska tävlande på samma fordon ha kört den föreskrivna tävlingssträckan inom angiven respittid samt ha passerat angivna punkter i rätt ordning och riktning. Tävlande ska dessutom ha följt gällande reglementen och tilläggsregler.

8.4.1 Lika resultat

E

Om två eller fler förare får samma slutresultat i tävling och det i andra regler eller TR inte finns regler hur de ska särskiljas, placeras de på samma placering. Vid samma slutresultat upprättas resultatlista så att om två tävlande som har samma resultat, delar dessa placeringen t.ex. nummer ett och den eller de tävlande med slutresultat därnäst placeras som nummer tre.

8.4.2

E

Prisbedömning av lag sker enligt E 4.11, E 6.20 och E 8.4 i tillämpliga delar och i enlighet med de detaljbestämmelser som finns beskrivna i TR.

8.4.3

E

Sammandrag av underlag för prisbedömning och bestraffningar.

8.4.3.1

E

Tidsbelastning – se 6.20

8.4.3.2 Uteslutning eller annan bestraffning

E

Mildare straff än uteslutning (tidstillägg, straffavgift eller varning/tillrättavisning) kan tillämpas om det efter utredning framkommer förmildrande omständigheter som kan försvara detta. Om avsiktligt uppsåt, för att t.ex. skapa fördel för sig själv eller annan kan konstateras, skall bestraffningen vara uteslutning. Om brottet kan anses som mycket grovt eller osportsligt kan även anmälan till förbundsbestraffning göras.

 1. Förare som använder siktskivor – tear off. (2.6)
 2. Överskriden ljudnivå vid andra mättillfället (3.7.2)
 3. Färgmärkning saknas (5.2.5)
 4. Otillåten rekognosering av tävlingsbanan (5.4.1)
 5. Byte av motorcykel (5.5.1)
 6. Avvikande från tävlingsbanan och/eller inte passerat alla kontroller och SS/SP i rätt ordning (5.5.2 och 8.4)
 7. Avsiktligt avvikande från SS/SP (5.5.2.2)
 8. Inte lämna plats för omkörning (5.5.3)
 9. Inte återvända på rätt sätt efter felkörning (5.5.4)
 10. Brott mot trafikregler (5.5.5)
 11. Fortsätta tävling med skadad mc utan att påpekat fel åtgärdats (5.5.6)
 12. Otillåtet utbyte av fordon och delar (5.6.1)
 13. Otillåtet mottagande av främmande hjälp (5.6.2)
 14. Bränslepåfyllning med motorn inte avstannad (5.6.2.1)
 15. Rengöring av mc på inte tillåtet sätt (5.6.2.2)
 16. Svetsning av motorcykel (5.6.2.3)
 17. Service i utrymme utan insyn (5.6.2.4)
 18. Inte använda markskydd/miljömatta vid service (5.6.3)
 19. Mottagande av verktyg och reservdelar på inte tillåtet sätt (5.6.4)
 20. Service eller reparation på inte tillåten plats (5.6.5 – 5.6.5.2)
 21. Följefordon på banan (5.6.6)
 22. Eldsläckare saknas vid servicefordon (5.6.7)
 23. Inte respektera flaggsignaler (5.10)
 24. Brott mot regler för sluten depå/parc fermé och arbetsområde (6.8 – 6.8.4)
 25. Avsiktligt stanna på uppbromsningssträcka efter mål på SS och SP (6.12.1, 6.15.3)
 26. Tjuvstart på SS och SP med mer än 10 sekunder (6.12.9.4, 6.15.1)
 27. Ej starta på SS och SP vid startsignal – 4:e gången (6.12.9.5, 6.15.1.1)
 28. Missad passerkontroll (6.17)
 29. Inte placera mc i sluten depå/parc fermé (6.18.2)
 30. Tjuvstart vid Enduro typ 2 (7.1.2.1, 7.1.2.2)
 31. Inte fungerande transponder och backuptid inte går att fastställa (6.20.11)

8.5 Offentliggörande av resultatlista

E

8.5.1

E

Snarast möjligt och senast en dag efter tävlingen ska tävlingsarrangör offentliggöra resultatlistan, på tid och plats som i förväg meddelats förarna. Resultatlistan skall betraktas som offentliggjord då den anslagits på anslagstavlan och sidan för liveresultat. Det är från det klockslag som anges på anslagstavlan respektive liveresultaten som tiden (30 min) för att inlämna protest räknas.

8.5.2

E

Om resultatlista av någon anledning inte kan offentliggöras enligt E 8.5.1, har arrangören skyldighet att snarast offentliggöra resultatlistan på internet på i förväg meddelad adress. Resultatlistan som offentliggörs på detta sätt, anses ha nått de tävlande kl. 12.00 dagen efter den publicerats, från vilken tidpunkt tidsfristen för protester räknas.

8.5.3

E

Förutom enligt E 8.5.1 alt E 8.5.2 bör arrangör under tävling anslå preliminärt detaljprotokoll i den takt förarnas resultat räknas ut.

8.6 Offentliggörande av prisprotokoll

E

8.6.1

E

Sedan tiden för protester enligt E 8.9 utgått och juryn behandlat ev inkomna protester, anslås ett av Supervisorn/Juryn undertecknat prisprotokoll. Supervisors/Juryns beslut med anledning av ev protester anses härigenom delgivet de tävlande.

8.6.2

E

Om resultat meddelas de tävlande enligt E 8.5.2 ska tävlingsarrangören, om efter protest, någon ändring skett så att prisprotokollet inte överensstämmer med resultatlistan, offentliggöra prisprotokollet på internet på i förväg meddelad adress.

8.7 Priser

E

Av TR ska det framgå hur många tävlande i varje klass som får pris och bör uppgå till 1/3-del av antalet anmälda förare vid anmälningstidens utgång.

8.8 Prisutdelning

E

Prisutdelning får äga rum tidigast efter det att prisprotokollet offentliggjorts och ska ske senast inom två månader efter tävlingen eller, om protest/vädjan mot resultat föreligger, senast två månader efter det att meddelande om beslut i protest/vädjoärendet erhållits.

8.9 Tidsfrist för protester

E

8.9.1

E

Protest mot fel eller oegentligheter under tävling ska, såvida inte absolut hinder enligt juryns mening finns, inges skriftligen inom 30 minuter efter tävlingens avslutande.

8.9.2

E

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 8.5.1 ska vara ingiven inom 30 minuter efter offentliggörande av listan.

8.9.3

E

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 8.5.2 ska vara ingiven senast fem dagar efter offentliggörandet.

9 GULDHJÄLMSREGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BARNAKTIVITETER

E

För barn, som inte uppnått 12 års ålder eller av som av annan anledning inte deltar i den direkt tävlingsinriktade verksamheten, kan alternativa aktiviteter anordnas. När föraren uppnår ”licensålder”, bör det vara ett naturligt steg att fortsätta den konventionella tränings- och tävlingsverksamheten. Det ska dock inte finnas några hinder för den som vill fortsätta med dessa aktiviteter. Vid all verksamhet gäller krav på vårdnadshavare enligt E 2.1.7.

Icke tävlingsinriktad verksamhet

9.1 Förutsättningar

E
 • Endast motorcyklar på högst 85 cc 2-takt eller högst 150 cc 4-takt, tillåts att delta i verksamheten.
 • Verksamheten ska äga rum inom av klubbens styrelse godkänt aktivitetsområde som ska vara ett inhägnat område och banlicens ska finnas tecknad för området.
 • Verksamheten leds och övervakas av en av klubbstyrelsen utsedd ansvarig ledare.
 • Den av klubben utsedde ledaren är inför Svemo, klubben och föräldrar ansvarig för att verksamheten överensstämmer med gällande regler och inriktning.

9.2 Verksamhetens inriktning

E
 • Ska tillgodose barn och ungdomars naturliga rörelsebehov.
 • Ska skapa grunder för god teknik.
 • Riskmomenten ska minimeras.
 • Vara anpassad för deltagarnas utvecklingsnivå.
 • Lek, glädje engagemang och delaktighet bör vara grundläggande syfte för aktiviteterna.

9.3 Verksamhetens genomförande

E
 • Uppläggningen ska vara sådan att god teknik gynnas före hög hastighet.
 • Körning får ske samtidigt på samma bana/område med förare som är av jämförbar åkmässig standard, oavsett ålder och maskinklass. Detta avgörs av den för verksamheten ansvarige ledare.
 • Ledare ska ha möjlighet att snabbt kunna få kontakt med en larmcentral.
 • Ledare har rätt att stoppa körning om det kan anses att barnet inte är moget för sitt fordon.
 • Den bana som deltagarna ska använda får inte innehålla farliga avsnitt, t.ex. branta backar (uppför- och/eller utför), farliga hopp, djupa spår etc.
 • Det finns inget hinder att inom den egna klubbens verksamhet genomföra tidtagning, men fokus ska ligga på att deltagarna under trivsamma former ska ha roligt tillsammans.
 • Tillfredsställande övervakning skall finnas av banan/området, så att de som råkar ut för t.ex. omkullkörning, olyckstillbud eller olyckor omedelbart kan undsättas.
 • Utrustning för första hjälpen, bårar och ett för bårtransport lämpat fordon ska finnas tillgängligt.
 • För barnaktiviteter enligt dessa regler krävs inget separat tillstånd från Svemo utöver gällande banlicens.
 • Barn upp till och med 12 år, inskrivna i Guldhjälmskonceptet, via Svemo TA har full försäkring vid träning och tävling.
 • Barn upp till och med 12 år som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring via banlicensen.
 • Ledare ansvarar för att styra verksamheten på ett sådant sätt att det gynnar barnets bästa.
 • Verksamheten ska utföras på ett sätt som gynnar lek och teknik och banor utformas på ett sådant sätt att alla deltagare kan genomföra aktiviteten.

9.4 Guldhjälmsutbildning i klubben

E
 • För att få en guldhjälmslicens och delta i guldhjälmstävling krävs utbildning för barn och deras föräldrar.
 • Utbildningen ska bedrivas enligt Svemo Guldhjälmskoncept. Alla praktiska övningar för körning med motorcykel ska bedrivas i tillämpliga delar av 9.1 – 9.3 ovan.
 • Utbildningen är upplagd som märkestagning, så att barnet efter vissa färdigheter först tar bronshjälm, därefter silverhjälm och sist guldhjälm.
 • Utbildningsmaterialet ”Att bli med guldhjälm” kan läggas upp som lärgrupp och beställs av klubben genom respektive distrikt inom SISU Idrottsutbildarna.
 • När barnet uppnått de praktiska kraven för guldhjälm och barn och föräldrar med godkännande avlagt teoretiska prov kan guldhjälmlicens sökas.
 • Guldhjälmsutbildningen leds av utbildade barnledare och endast av Svemo utbildade barnledare kan skriva under ansökan om guldhjälmslicens. Utbildning kan samordnas mellan flera klubbar.

9.5 Tävlingsinriktad verksamhet – Guldhjälmstävling

E
 • Guldhjälmstävling ska i första hand tillgodose det sociala behovet samt glädjen att få vara med och tävla i enduro. Tävlingarna ska organiseras på ett sådant sätt att hänsyn tas till dem som aldrig tidigare tävlat.
 • Svemo regler enligt NT och E-reglementet gäller i tillämpliga delar för verksamheten.
 • Guldhjälm körs i klasserna 50 cc, 65 cc och 85 cc. Klass 50 cc får aldrig köra samtidigt på banan som 65 cc och 85 cc, som kan få köra tillsammans.
 • Deltagande i verksamheten kan ske t.o.m. det år föraren fyller 12 år.
 • Föraren som deltar ska under normala omständigheter kunna resa upp och starta sin motorcykel utan främmande hjälp.
 • Minsta startmellanrum i en Guldhjälmstävling är 10 sekunder och maximalt två förare får starta tillsammans.
 • Rekommenderas att deltagarna ges möjlighet att före körning på tid, får möjlighet att köra ett mastervarv på banan i ett lugnt tempo efter en erfaren förare.
 • Vid tävlingsinriktad verksamhet med deltagare från flera klubbar, ska detta anmälas som Guldhjälmstävling och deltagarna inneha Guldhjälmslicens för enduro.
 • TR för Guldhjälmstävling skall godkännas av distriktets enduroansvarig. Om guldhjälmstävlingen körs i samband med en nationell tävling behövs ingen separat TR. En Guldhjälmstävling kan ingå i enklare tävling och klubbtävling.
 • Vid guldhjälmstävling med deltagare från flera klubbar får körtider anslås efter målgång.

9.5.1 Maskinklasser

E
KlassMaskinÖverMax
50 cc2-takt50 cc
65 cc2-takt50 cc65 cc
85 cc2-takt65 cc85 cc
4-takt100 cc150 cc

I de fall maskiner under 100 cc med 4-taktsmotorer kan jämställas med 2-taktsmaskiner kan tävlingsledaren tillåta att dessa maskiner får köra tillsammans med motsvarande 2-taktsklass samtidigt på banan.

10 REGLER FÖR SUPERENDURO (SE)

E

10.1 Definition

E

SuperEnduro är en publiktävling som äger rum inom- eller utomhus på en arena eller arenaliknande område, med enduromotorcyklar på en bana byggd på ett underlag av jord, sand etc, på vilket byggts olika hinder av naturmaterial (t.ex. stenar, trästockar, vattengravar etc.) eller av tillverkat material (t.ex. gummidäck, ställningsmaterial etc.) och som liknar de förhållanden som kan finnas på en endurobana. En tävling körs i heat med flera förare startande samtidigt.

10.1.1 Regler

E

Där inget anges i dessa gäller regler i SR för enduro och NT.

10.2 Tävlingsbanan

E

10.2.1

E

Banan skall vara byggd inom en sluten arena eller liknande område.

10.2.2

E

Banan skall vara byggd av naturligt material till minst 80 % av dess längd (jord, sand, lera etc).

10.2.3

E

Banans längd bör inte understiga 300 meter.

10.2.4

E

Banans bredd bör normalt inte vara mindre än 4 meter. Bredden på den användbara banan får inte vara mindre än 1 meter på dess smalaste punkt och sektioner under 2 meters bredd får inte vara mer än 20 % av banan.

10.2.5

E

Bredden på banan vid landningen efter ett hopp måste vara minst 1 meter större än bredden på hoppet.

10.2.6

E

Det fria vertikala utrymmet mellan banan och något hinder ovan marken måste vara minst 2,5 meter.

10.2.7

E

Olika hinder skall finnas utefter banan (stenar, trästockar, vattenpassager etc) och liknande hinder som kan finnas utefter en endurobana.

10.2.8

E

Sektioner med gyttja får inte finnas.

10.2.9

E

Säkerheten för tävlande, åskådare och funktionärer skall alltid sättas främst när hinder konstrueras.

10.2.10.1 Besiktning av tävlingsbanan

E

Tävlingsbanorna är ofta tillfälliga och byggs strax före tävlingen.

Tävlingsbana byggs i samråd med tävlingens Supervisor och erfarna förare. Arrangören upprättar en banritning i skala 1:1000, med beskrivning av de olika hinder som ska förekomma, vilken tillställs Supervisorn i förväg.

10.2.10.2 Godkännande av tävlingsbanan

E

Med banritningen som underlag och efter besiktning på plats tillsammans med tävlingsledaren och om möjligt två erfarna förare, senast dagen före tävlingen, kan tillfällig banlicens för tävlingen utfärdas av Svemo, efter att tävlingens Supervisor godkänt banan.

För permanent SE-bana kan banan godkännas av Svemo Supervisor i enduro och banlicens för max ett år i taget kan utfärdas. Vid tävling kontrollerar alltid tävlingens Supervisor, senast 2 timmar före start för träningen att banan överensstämmer med banlicensen. Avgift enligt gällande prislista i NT.

10.2.11 Publiksäkerhet

E

Publik i närheten av banan måste ha ett bra skydd mot banan och publikområde ska vara klart avgränsat från banan. För publiksäkerheten gäller bestämmelser i FAP 512-1, RPSFS 2009:09.

10.2.12 Tävlandes säkerhet

E

Utformningen av banan ska vara genomtänkt och utförd med tanke på bästa säkerhet för de tävlande. Särskild omsorg ska läggas på hindren, hoppen och vinkeln på hoppen. Den slutliga utformningen av hoppen bör ske med hjälp av erfaren förare.

10.2.12.1

E

Hinder nära banan som kan vara en fara för de tävlande skall skyddas med halmbalar eller annat stötupptagande material.

10.2.12.2

E

Minst 1 meter avstånd måste finnas mellan banans slingor. Om detta avstånd inte kan uppfyllas av utrymmesskäl måste halmbalar, sarg, plastband eller annat natur- eller tillverkat material placeras mellan banslingorna. Det måste alltid finnas minst 0,5 meter fri zon på sidorna om banan.

10.2.12.3

E

Banan kan markeras med flaggor, banderoller plastband eller halmbalar. När markering används ska den av flexibelt material och får inte vara högre än 0,5 meter från underlaget.

10.2.13 Startgrind

E

Startgrinden måste placeras så att det tillåter normala starter.

Startgrinden ska vara av typ motocross av en gedigen konstruktion och garantera full säkerhet. Den kan manövreras manuellt eller fjärrmanövreras.

Startgrinden skall vara minst 6 meter bred och mellan 500 och 520 mm hög. Reklam på startgrinden är tillåten om den inte hindrar funktionen av densamma.

10.2.14 Startlinje

E

Antalet startande tävlande är beroende av startgrindens bredd. Varje tävlande ska disponera minst 1 meter. Start i två led är tillåtet.

10.2.15 Startsträckan

E

Underlaget efter startlinjen till utgången på första kurvan ska vara så jämn som möjligt. Längden på sträckan till första kurva ska vara mellan 30 och 80 meter.

10.2.16 Säkerhetsposteringar

E

Ett tillräckligt antal zoner med säkerhetsposteringar ska finnas utmed banan och signalering till de tävlande kan ske med flaggor eller lampor.

10.2.16.1

E

Minst två funktionärer ska ha översikt över hela banan och deras placering ska vara så att deras signaler ska vara perfekt synliga för de tävlande.

10.2.16.2

E

Vid hopp eller andra svåra passager ska även säkerhetsposteringarnas funktionärer placeras skyddade. Efter t.ex. omkullkörning i ett område som de efterföljande tävlande inte kan se, måste funktionärerna kunna gå ut i banan för att markera detta för de tävlande.

10.2.17 Varvräkningszon

E

Mållinjen måste vara tydligt markerad med banderoll, linje på marken eller målskyltar på ömse sidor om banan.

Antal återstående varv skall tydligt visas.

10.3 Standard för SE-tävlingar

E

10.3.1 Paddock och Depå

E

10.3.1.1

E

De tävlandes paddock skall vara på ett plant område som tillåter trafik oavsett väderförhållanden. Särskilda anordningar måste finnas för dränering vid regn.

10.3.1.2

E

I eller i direkt anslutning till paddock skall finnas toaletter, tappställe för dricksvatten och om möjligt duschar, anpassat till antalet tävlande, vilket skall finnas tillgängligt under hela tävlingen.

I paddock ska även finnas sopkärl och rekommenderas tillgång till el-ström för de tävlande.

I eller i anslutning till paddock ska finnas miljöstation, som kan vara gemensam för depån.

10.3.1.3

E

De tävlandes paddock ska vara tillgänglig minst 6 timmar före tävlingens start.

10.3.1.4

E

Området för paddock ska vara tydligt avgränsat.

10.3.1.5

E

I paddock bör finnas särskild tvättplats för rengöring av motorcyklarna.

10.3.1.6

E

Vid uppställning av motorcyklar i paddock och depå ska dessa placeras på miljömatta.

10.3.1.7

E

Det ska även finnas avskilt område för administrativ incheckning och maskinbesiktning.

10.3.1.8

E

En anslagstavla ska finnas i anslutning till paddock och depån.

10.3.1.9 Depå

E

Det skall finnas ett separat depåområde i anslutning till banan. Detta område är reserverat för förare, mekaniker och särskilt ackrediterade personer.

Förutom tävlingsmotorcyklarna får inga andra fordon finnas i detta område.

Det skall finnas utrymmen för en förare eller delat mellan 2 förare, som åtskils av staket eller liknande.

I depån skall finnas sopkärl och tillgång till miljöstation som kan vara gemensam för paddock.

10.3.1.10

E

Om paddock kan placeras i direkt anslutning till banan, kan regler för särskild depå enligt ovan utgå.

10.3.1.11

E

Paddock bör vara öppen för publik om det kan ske utan säkerhetsrisk.

10.3.2 Pressrum

E

Det bör finnas särskilt utrymme för press/media.

10.3.3

E

Tidtagning och varvräkning ska ske med transponder med manuell tidtagning och varvräkning som back-up.

Det bör finnas avskilt utrymme för tidtagare och varvräknare.

10.3.4 Högtalare och information till publiken

E

Det ska finnas högtalareanläggning av tillräcklig kapacitet för information till publiken.

Det rekommenderas även storbildsskärm/ljustavla för information till publiken med resultat etc.

10.3.5 Belysning

E

Vid kvälls- eller inomhustävling måste finnas tillräcklig belysning på arenan.

10.3.6 Rum för Supervisor

E

Det bör finnas avskilt rum för Supervisor/jury.

10.3.7 Sjukvård

E

För sjukvård gäller regler enligt FAP 512-1, RPSFS 2009:09

10.3.9 Eldsläckningsberedskap

E

Det ska finnas tillgång till eldsläckningsberedskap i paddock, depå, väntzon och på tävlingsbanan.

10.4 Arrangerande av tävling

E

Varje tävling ska arrangeras i enlighet med Svemo NT, SR för enduro och särskilda regler för SuperEnduro samt tilläggsregler för tävlingen, som godkänts av utsedd Supervisor innan de får publiceras.

10.4.1

E

Varje tävling övervakas av Svemo utsedd Supervisor som ersätter juryfunktionen.

10.4.2

E

Tävlande skall ha gällande tävlingslicens för enduro utfärdad av Svemo.

10.4.3

E

Av tilläggsregler (TR) för tävlingen ska framgå vilka klasser och hur många tävlande som accepteras i respektive klass samt hur tävlingsupplägget med träning, kvalificering och finaler ska ske.

10.4.4

E

Anmälan sker i enlighet med TR för tävlingen.

10.4.5

E

Samtliga deltagande motorcyklar ska före träningen genomgå teknisk kontroll och ljudmätning.

10.5 Officiella signaler

E
1 minut skylt (vid start):Tillträde till starten är stängd. Tävlande som inte är vid
startgrinden får inte starta i detta heat. Startgrinden är klar.
Vid hornsignal måste alla utom tävlande och funktionärer lämna startområdet.
De tävlande förbereder sig för start.
15 sekunder skylt:15 sekunder tills den slutliga förberedelsen för start.
5 sekunders skylt:Startgrinden släpps inom 5-10 sekunder.
Röd flagga:Stopp för samtliga tävlande.
(Alla tjuvstarter markeras med svängande röd flagga).
Svart flagga/startnummer:Stopp för tävlande med visat startnummer.
Gul flagga:Fara, hinder på banan, sänk farten, iaktta försiktighet och var beredd att stanna. – Omkörning av annan tävlande är förbjuden innan orsaken till flaggsignalen har passerats.
Blå flagga, svängande:Varning, du är på väg att bli varvad. Lämna plats.
(Denna flagga visas bara av särskild funktionär enbart med denna uppgift).
Grön flagga:Banan klar.
Gul flagga med svart
diagonalt kors:
Sista varvet, visas vid mållinjen.
Svart-vit rutig flagga:Passerande av mållinje när träning eller tävlingsheat är
avslutad.

10.5.1

E

Tävlande ska respektera de signaler som ges genom skyltar och flaggor.

10.6 Genomförande av tävling

E

10.6.1

E

Förarsammanträde ska genomföras innan träningens början där samtliga deltagare ska delta.

10.6.2

E

Radiokommunikation med de tävlande är inte tillåten.

10.6.3

E

All främmande hjälp är förbjuden, med undantag av hjälp av funktionärer av säkerhetsskäl.

Funktionärer får hjälpa tävlande med att lyfta motorcyklar och flytta dem till säker plats, där reparationer och justeringar får göras, endast av föraren, utan främmande hjälp.

Funktionärer får hjälpa till med att starta motorcykeln.

10.6.4

E

Tävlande som ofrivilligt lämnar banan ska återvända in på banan på ett säkert sätt så nära som möjligt där banan lämnades, utan att få någon fördel av detta.

10.6.5

E

Det är förbjudet att köra utanför banan för att få fördel av detta. Bestraffning kan vara från 10 sekunders tidstillägg till uteslutning.

10.6.6

E

Tävlande som kör in i depån under pågående heat, är inte tillåten att återvända till heatet.

10.6.7

E

Tävlande som en gång kört fram till startgrinden, är inte tillåten att återvända till väntzonen eller ta emot främmande hjälp före starten.

10.6.8

E

Tävlande som får problem i väntzonen och därmed inte hinner åtgärda detta och lämnat väntzonen före 1 minut skylten visas, är inte tillåten att delta i detta heat.

10.6.9

E

Vid passerandet vid mållinjen ska alltid föraren ha kontakt med sin motorcykel.

10.7 Protester

E

10.7.1

E

Protest mot förares, team eller motorcykels behörighet att delta i tävlingen skall vara inlämnad senast innan den tävlande lämnar väntzon för träning eller tävlingsheat.

10.7.2

E

Alla protester om fel eller oegentlighet under tävling måste vara inlämnade innan de tävlande lämnar väntzonen för nästa heat.

10.7.3

E

Incident som leder till protest avseende tävlingens sista heat måste vara inlämnad senast 10 minuter efter att detta heat avslutats.

10.7.4

E

Protest som lämnas muntligt måste bekräftas skriftligt senast 15 minuter därefter.

11 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap vid endurotävlingar och stubbrace 2024

E

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

12 Bilaga B – SM, JUNIOR-SM OCH DAM-SM INDIVIDUELLT

E

12.1 TÄVLINGAR

E

SM, Junior-SM och Dam-SM genomföres med det antal deltävlingar som kan genomföras under kalenderåret. Målsättningen är att både SM, Junior-SM och Dam-SM ska omfatta minst fem separata deltävlingar.

12.2 DELTAGARE

E

Svenskt mästerskap, titel och Svemo-medalj, kan endast tilldelas förare med Svemo-licens.

12.2.1

E

SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Elit eller Senior.

I SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som innehar internationell licens för enduro och som erhållit starttillstånd från respektive federation delta.

12.2.2

E

Junior-SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit som fyller högst 23 år under året.

I Junior-SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som fyller högst 23 år under året delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

12.2.2.1

E

Youth U21 är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit som fyller högst 21 år under året. I Youth U21 får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europé som fyller högst 21 år under året delta. Förare ska inneha internationell licens för enduro och som erhållit starttillstånd från respektive federation delta.

12.2.3

E

Dam-SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit. I Dam-SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som innehar internationell licens för enduro och som erhållit starttillstånd från respektive federation delta.

12.2.4

E

Förare som kan delta i både SM och JSM eller RM får bara tillgodoräkna sig poäng i ett av mästerskapen under kalenderåret. Det finns dock inget hinder för att delta i både USM och JSM samma år, under förutsättning att föraren har rätt ålder. Förare som byter maskinklass under kalenderåret får tillgodoräkna sig poäng även i den nya maskinklassen. Som framgår av 12.3.1 prisbedöms maskinklasserna var för sig.

12.2.5

E

Förare som kan delta i både Dam-SM och USM D får tillgodoräkna sig poäng i båda mästerskapen under kalenderåret.

12.3 KLASSER

E

12.3.1

E

SM arrangeras i tre maskinklasser:

SM 1 för motorcyklar tillhörande Enduro 1.
SM 2 för motorcyklar tillhörande Enduro 2.
SM 3 för motorcyklar tillhörande Enduro 3.

12.3.2

E

JSM arrangeras i två maskinklasser:

Junior för motorcyklar tillhörande Enduro 1, 2 och 3.
Youth U21 med motorcyklar fr.o.m. 100 cc t.o.m. 125 cc 2-takt.

12.3.3

E

DSM arrangeras i endast en klass.

Tillåtna motorcyklar är Enduro 1, 2 och 3.

12.4 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

E

12.4.1

E

Tävlingarna ska vara av Enduro Typ 1-Svensk, Internationell eller Mixad, eller Enduro Typ 2 och genomföras enligt Svemo specialreglemente för endurotävlingar.

12.4.2

E

Vid SM, DSM- och JSM-tävlingar av Typ 1, ska trafiksäkerhetskontroll genomföras efter halva tävlingen.

12.4.3

E

Förare som deltar i SM, DSM- eller JSM-tävling får inte delta i t.ex. Bredd- eller Motionsklass hos samma arrangör på samma bana dagen före SM/JSM.

Om USM/USM D körs på samma bana dagen före SM/JSM-tävling är det tillåtet att delta båda dagarna för de förare som har kvalifikationer för detta.

12.4.4

E

Vid tävling över två efter varandra följande dagar, ska SM, DSM-/JSM-poäng delas ut som att varje dag är en avslutad tävling, och motorcyklarna ska placeras i sluten depå/ parc fermé mellan tävlingsdagarna.

12.4.5

E

Vid tävling både över en och två dagar ska besiktning kunna ske dagen före första tävlingsdagen dock senast 1 timme före starttiden första dagen. Ingen parc fermé tillämpas före första start.

Omstart får ske andra tävlingsdagen enligt E 6.22. Motorcykeln får då inte i sin helhet bytas ut utan registreringsnummer och den ursprungliga ramen ska vara densamma.

12.4.6

E

Vid barmarkstävling (då inte dubbade däck är tillåtna) skall endurodäck användas (E 3.2). Detta gäller även för breddklassen om en sådan genomförs i samband med en SM/ JSM/DSM eller VRM-deltävling.

12.4.7

E

Inget däck och hjulbyte under tävlingen – Endast däckbyte efter dag 1 vid tvådagarstävling – endast föraren får lägga om däck!

12.4.8

E

Vid besiktning skall färgmärkning ske av ram, vevhus, fram- och baknav samt ljuddämpare (E 5.2.5).

12.4.9

E

Möjlighet skall finnas för förarna till rekognosering av banan från kl. 06:00 dagen före första start. Endast rekognosering till fots är tillåten.

Det är alltså förbjudet att vistas på eller i anslutning till specialsträcka eller specialprov från det att anmälningstiden utgått till kl. 06:00 dagen före första start då rekognosering till fots är tillåten.

Förare som bryter mot denna regel bestraffas med uteslutning.

Vid deltävling där USM körs dagen före tillåts rekognosering 48 timmar före start.

12.4.10

E

Inget arbetsområde före start dag 2 (E 6.8.4). Start med startprov vid start dag 2 (E 6.5.5).

12.4.11

E

Belastningen för sen eller tidig ankomst till TK ska vara 60 sek/minut (E 6.20.1 och 6.20.2). Detta gäller samtliga klasser som deltar i tävlingen, även sådan om inte ingår i SM, DSM, JSM eller VRM.

12.4.12

E

Inte byte av färgmärkta delar annat än i händelse av ny besiktning för dag 2 (E 6.22). Ljuddämpare får dock bytas i enlighet med E 3.7.2.1

12.4.13

E

Ingen parc fermé efter målgång vid endagstävling eller efter 2:a dagen vid tvådagarstävling.

12.4.14

E

Respittiden för SM Typ 1 Internationell skall vara 30 minuter/tävlingsdag.

12.4.15

E

Tävlingen ska i övrigt arrangeras och genomföras i enlighet med den SM-manual och kompletterande regler som Svemo Endurosektion publicerar.

12.5 TÄVLINGSSTRÄCKA OCH KÖRTIDER

E

12.5.1

E

SM, DSM- och JSM-tävling ska genomföras i dagsljus och det rekommenderas att banans längd anpassas så att den totala körtiden uppgår till 5-8 timmar. SM- och JSM-klasserna ska köra samma och lika lång tävlingsbana och alla deltagare ska kunna genomföra tävlingen under likartade ljusförhållanden. Tävlingssträckan för DSM bör vara 2/3-delar av SM/JSM längd.

12.5.1.1

E

Om tävlingen innehåller extremprov skall det finnas mer än ett åkbart spår över respektive hinder/passage. Om en förare får stopp, får det inte innebära att efterföljande förare blir stående att vänta. Vid svåra hinder/passager skall alternativspår finnas.

12.5.1.2

E

Om SM-tävling genomförs som Typ 2, rekommenderas den totala körtiden vara omkring 180 minuter och SM- och JSM-klasserna ska köra samma bana och lika lång tid. Totala körtiden för DSM bör vara omkring 120 minuter.

12.5.2

E

Vid SM/DSM/JSM ska tidtagning ske med elektronisk registrering (transponder) av start- och måltider på specialsträckor och prov, samt att delar av sekund kan användas i resultaten från dessa sträckor och prov. Vid tävling Typ 1 – Svensk registreras inte tiden elektroniskt vid start på specialsträcka, utan start sker på angiven tid med nedräkning.

12.6 ANMÄLNINGAR

E

12.6.1

E

Anmälan om deltagande till respektive deltävling görs på Svemo TA.

12.6.2

E

Förarens licensklass ska noga anges vid anmälan.

12.6.4

E

Svemo Endurosektion fastställer anmälnings- och startavgift för SM-, JSM- och RM, vilket ska anges i tilläggsreglerna.

12.7 STARTNUMMER, STARTORDNING OCH SEEDNING

E

12.7.1

E

De 50 främsta förarna i föregående års Swedish Enduro Cup tilldelas fasta startnummer enligt sin placering. Övriga förare väljer själv sitt nummer på Svemo TA. Numret behålls sedan under samtliga deltävlingar under året.

12.7.2

E

Vid den första deltävlingen för året i SM, JSM och U21 är startordningen i startnummerordning för 1-50. Övriga startar enligt seedningslista upprättad av SM Samordnaren baserad på föregående års resultat samt genom lottning för förare som ej kört föregående år.

DSM startar enligt seedningslista upprättad av SM-samordnaren baserad på föregående års resultat ihop med VRM, samt genom lottning för förare som ej kört föregående år.

12.7.3

E

Vid resterande deltävlingar i SM,JSM och U21 är startordningen i första startgrupp enligt ställningen i Swedish Enduro Cup efter föregående deltävling, oavsett startnummer.

I andra startgrupp startar förare i SM,JSM och U21 som deltagit i tidigare tävling under året men inte tagit några poäng i Swedish Enduro Cup. Startordningen baseras på seedningslista framtagen av SM-samordnaren.

I tredje startgrupp startar förare som inte deltagit i någon deltävling tidigare under året. Startordningen för dessa lottas.

Vid resterande deltävlingar i DSM är startordningen enligt seedningslista framtagen av SM-samordnaren ihop med VRM. Rätten till seedning gäller endast om anmälan gjorts i rätt tid. Om efteranmälningar accepteras avgör SM-samordnaren var i startfältet dessa ska starta

12.7.4

E

Av startlista/program ska framgå resp. förares klasstillhörighet.

12.7.5

E

SM-samordnaren förfogar över ”Wild Card” att tilldela förare som tillkommer och avgör även var i startfältet förare med ”Wild Card” ska starta.

12.7.6

E

Om SM-/DSM-/JSM-deltävling avgörs som Typ 2-tävling (varvlopp) kan start ske antingen genom individuell eller genom gemensam start.

12.7.6.1

E

Vid individuell start bör inte fler än tre tävlande starta samtidigt och startordningen ska vara enligt 7.2.1 – 7.2.3, med minst 20 sekunders mellanrum.

12.7.6.2

E

Vid gemensam start rekommenderas att respektive SM, DSM, JSM och RM startar i grupper med 5-10 minuters mellanrum, om samtliga tre grupper kan tävla samtidigt på banan.

12.7.6.3

E

Därutöver får inte andra tävlande eller klasser köra på banan samtidigt.

12.7.6.4

E

Av TR ska framgå om tävling kan genomföras utan att förarna innehar körkort och att oregistrerade motorcyklar kan tillåtas delta. I sådant fall ska av Svemo utfärdad och giltig banlicens finnas för det inhägnade området.

12.8 SM/DSM/JSM-POÄNG

E

12.8.1

E

De femton bäst placerade förarna i varje klass tilldelas vid varje tävling poäng enligt nedan, förutsätt att minst 10 förare är anmälda i respektive klass vid första deltävlingen. Om färre antal förare är anmälda kommer klassen slås samman med annan klass.

Placering123456789101112131415
Poäng201715131110987654321

12.8.2

E

För särskiljning av förare som har lika tidsbelastning, gäller bästa resultatet på den sista specialsträckan/-provet, därefter näst sista o.s.v, tills förarna kan skiljas åt.

12.9 SLUTRESULTAT

E

12.9.1

E

Sedan samtliga SM/DSM/JSM-tävlingar genomförts sammanräknas samtliga förares resultat klassvis.

12.9.2

E

Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen enligt 9.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda SM/DSM/JSM-tävlingar.

12.9.3

E

Skulle förarna inte heller enligt punkt 9.2 kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v.

12.10 MÄSTERSKAPSTECKEN

E

12.10.1 SM

E

12.10.1.1

E

Slutsegraren erhåller:

 • RF stora SM-tecken
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

12.10.1.2

E

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)

12.10.1.3

E

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons

12.10.2 JSM/Youth U21

E

12.10.2.1

E

Slutsegraren erhåller:

 • RF stora JSM-tecken
 • Svemo JSM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo JSM-diplom

12.10.2.2

E

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo JSM-medalj i silver (vitmetall)

12.10.2.3

E

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo JSM-medalj i brons

12.10.3 DSM

E

12.10.3.1

E

Slutsegraren erhåller:

 • RF stora Kvinnliga SM-tecken
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

12.10.3.2

E

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)

12.10.3.3

E

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons

12.11 DELTAGANDE AV FÖRARE SOM INTE TÄVLAR OM SM, DSM OCH JSM

E

I deltävling i SM/DSM/JSM äger även andra förare än de som uppfyller fordringarna enligt 2.1-2-3 rätt att delta, men det ska bortses från dessa förares resultat då SM/DSM/ JSM-poäng utdelas.

12.12 SWEDISH ENDURO CUP

E

I varje deltävling i SM/JSM upprättas en total resultatlista där poäng tilldelas de 30 främsta enligt följande: Placering 1 = 100 poäng, 2/80, 3/60, 4/50, 5/45, 6/40, 7/36, 8/32, 9/29, 10/26, 11/24, 12/22, 13/20, 14/18, 15/16, 16/15, 17/14, 18/13, 19/12, 20/11, 21/10, 22/9, 23/8, 24/7, 25/6, 26/5, 27/4, 28/3, 29/2, 30/1.

Efter varje deltävling sammanräknas resultaten, och ligger till grund för seedning och startordning i nästkommande tävling. Särskiljning vid lika poängsumma sker enligt SM 9.1 – 9.3.

Sedan samtliga SM/JSM-tävlingar genomförts är den förare med högsta poängsumma segrare för året och erhåller inteckning i ett av Svensk Enduro Supporterklubb uppsatt vandringspris. Dessutom utdelas hederspriser i form av pokaler till de tre främsta förarna.

13 Bilaga C – SM/DSM/JSM/RM FÖR KLUBBLAG

E

13.1 ALLMÄNT

E

SM, JSM, DSM och RM Veteraner för klubblag körs vid en endurotävling av Typ 1 eller Typ 2 och TR kommer att publiceras på Svemo hemsida i god tid före den aktuella tävlingen.

13.2 DELTAGARE

E

13.2.1

E

SM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit.

13.2.2

E

JSM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior.

13.2.3

E

DSM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit.

13.2.4

E

VRM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Senior eller Elit samt fr.o.m. det år föraren fyller 40 år.

13.2.5

E

Samtliga förare i laget måste inneha endurolicens för samma klubb.

13.2.6

E

En klubb kan anmäla fler än ett lag i samma klass.

13.3 MÄSTERSKAPSTECKEN

E

13.3.1

E

Segrande klubblag erhåller:

 • RF stora SM/JSM/Kvinnliga SM-tecken
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM/JSM-diplom

13.3.2

E

Lagdeltagarna och lagledare tillhörande segrande klubb tilldelas RF:s små SM/JSM- tecken och Svemo:s SM-medaljer i guld (förgylld brons).

13.3.3

E

Klubblag som erövrat andra resp. tredje plats samt dessa klubbars lagdeltagare och lagledare, tilldelas motsvarande Svemo-medaljer i silver (vitmetall) resp. brons.

14 Bilaga D – RIKSMÄSTERSKAP FÖR VETERANER (VRM)

E

14.1 TÄVLINGAR

E

RM för veteraner genomföres i samband med SM, JSM och DSM-tävlingarna under kalenderåret.

14.2 DELTAGARE

E

RM för Veteraner är öppet för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 40 år, med licens för endurotävlingar utfärdad av Svemo i klass Elit eller Senior. I RM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som uppfyller ålderskraven för respektive klass delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

Riksmästerskap, titel och Svemo-medalj, kan dock endast tilldelas förare med Svemo- licens.

14.3 KLASSER

E

RM för Veteraner arrangeras i följande klasser:

VRM 1 är öppet för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 40 år till och med det år föraren fyller 49 år oavsett maskinstorlek.

VRM 2 är öppen för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 50 år oavsett maskinstorlek.

VRM 3 är öppen för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 60 år oavsett maskinstorlek.

14.4 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

E

RM-tävling ska genomföras enligt regler för SM/JSM/DSM.

14.5 TÄVLINGSSTRÄCKA OCH KÖRTIDER

E

Tävling för RM Veteraner bör vara 2/3-delar av SM/JSM-tävlingens distans, vilket ska framgå av TR.

14.6 ANMÄLNINGAR

E

Anmälan om deltagande görs enligt punkt 6 i SM/JSM/DSM-reglerna.

14.7 STARTNUMMER, STARTORDNING OCH SEEDNING

E

De tio främsta från föregående år i respektive klass tilldelas startnummer enligt
följande, VRM1 401-410, VRM2 601-610. Övriga förare väljer själv
sitt startnummer i Svemo TA.
Startordning vid första deltävling sker efter seedningslista tillsammans med SM
Dam framtagen av SM samordnare baserad på fjolårsresultat.
Vid övriga deltävlingar startar förarna efter seedningslista tillsammans med SM
Dam framtagen av SM samordnare baserad på förare som deltagit under året.
Därefter lottas startordningen på förare som ej deltagit under året.
VRM/SM Dam startar efter SM- och JSM-klasserna. Rätten till seedning gäller
endast om anmälan gjorts i rätt tid. Om efteranmälningar accepteras avgör SM-samordnaren var i startfältet dessa ska starta.
SM-samordnaren förfogar över ”Wild Card” att tilldela förare som tillkommer
och avgör även var i startfältet förare med ”Wild Card” ska starta.

14.8 RM-POÄNG

E

14.8.1

E

De femton bäst placerade förarna i respektive klass erhåller vid varje tävling poäng enligt nedan förutsatt att minst 10 förare är anmälda i RM för Veteraner vid första deltävlingen. Om färre antal förare är anmälda kommer klassen slås samman med annan klass.

Placering123456789101112131415
Poäng201715131110987654321

14.8.2

E

För särskiljning av förare som erhållit lika tidsbelastning, gäller bästa resultat på den sista specialsträckan/-provet, därefter näst sista o.s.v, tills förarna kan skiljas åt.

14.9 SLUTRESULTAT

E

14.9.1

E

Sedan samtliga RM-tävlingar genomförts sammanräknas samtliga resultat för varje förare.

14.9.2

E

Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen enligt 9.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andra placeringar o.s.v. från samtliga genomförda RM-tävlingar.

14.9.3

E

Skulle förarna inte heller enligt punkt 9.2 kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v.

14.10 MÄSTERSKAPSTECKEN

E

14.10.1

E

Slutsegraren erhåller:

 • Svemo RM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo RM-diplom

14.10.2

E

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo RM-medalj i silver (vitmetall)

14.10.3

E

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo RM-medalj i brons

15 Bilaga E – UNGDOMS-SM

E

15.1 ALLMÄNT

E

Ungdoms-SM genomföres i en tävlingsserie med deltävlingar under kalenderåret.

15.2 DELTAGARE

E

15.2.1

E

Ungdoms-SM är öppet för manliga och kvinnliga förare i åldern 12 -18 år med licens utfärdad av Svemo, för endurotävlingar i klass Ungdom eller Junior. I Ungdoms-SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som uppfyller ålderskraven för respektive klass delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

Svenskt mästerskap, titel och Svemo-medalj, kan dock endast tilldelas förare med Svemo-licens.

15.3 KLASSER

E

All angiven ålder avser det år föraren fyller.

15.3.1

E

Ungdoms-SM (USM) arrangeras i klasserna:

Ungdom 1 (USM 1) 12-16 år med mc tillhörande Enduro 0.

Ungdom 2 (USM 2) 13-16 år med mc tillhörande Enduro 1.

Ungdom 3 (USM 3) 16-18 år med mc tillhörande Enduro 1 och Enduro 2 samt fr.o.m. 18 år även Enduro 3.

15.3.2

E

Ungdoms-SM för Damer (USM D) arrangeras i klasserna:

Ungdoms-SM Damer 1 (USM D 1) 12-16 år med mc tillhörande Enduro 0.

Ungdoms-SM Damer 2 (USM D 2) 13-18 år med mc tillhörande Enduro 1. Fr.o.m. 16 år med mc tillhörande Enduro 2 och fr.o.m. 18 år med mc tillhörande Enduro 3.

Öppen Dam (ej SM status) 18- år med mc tillhörande Enduro 1, Enduro 2 och Enduro 3

15.3.3

E

I samband med SM-tävlingarna rekommenderas att även ta med klass för förare 10-11 år med mc tillhörande enduro 0, (guldhjälmstävling) utan SM-status.

15.4 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

E

15.4.1

E

Tävlingarna ska genomföras inom inhägnat område, där oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort tillåts delta och för vilket Svemo banlicens finns utfärdad.

15.4.2

E

Tävlingarna kan vara av Typ 1 eller Typ 2. Samtliga klasser får tävla på banan samtidigt.

15.4.3

E

Totala tävlingstiden för klasserna USM 1 och USM D 1 rekommenderas att vara mellan 90 och 150 minuter och körtiden på specialsträckor/-prov bör vara minst 60 % av den totala körtiden (54 – 90 minuter).

15.4.4

E

Totala tävlingstiden för klassen USM 2 och DSM 2 rekommenderas att vara mellan 90 och 150 minuter och körtiden på specialsträckor/-prov bör vara minst 60 % av den totala körtiden (54 – 90 minuter).

15.4.5

E

Totala tävlingstiden för klasserna USM 3 och rekommenderas att vara mellan 180 och 240 minuter. Körtiden på specialsträckor/-prov bör vara minst 60 % av den totala körtiden (108 – 144 minuter)

15.4.6 Startordning och seedning

E

Startordning på tävlingen skall vara USM3, USM1/USM2/USM D1/ USMD2, Öppen Dam, .

Seedning i USM3 och USM D1 baseras på aktuell tabell och därefter av SM Samordnare upprättad seedningstabell.

Vid årets första tävling sker seedning efter föregående års resultat.

USM1/USM2/USM D1/USM D2 sam-seedas till en startgrupp, detta sker med hjälp av seedningstabell som upprättas av SM Samordnare och som baseras på placering oavsett klass i tidigare tävlingar.

Vid årets första tävling sker seedning baserat på föregående års resultat.

Öppen Dam seedas ej utan där lottas startordning vid varje deltävling då denna klass EJ körs som en serie.

Förare som ej tidigare deltagit startar efter seedade förare.

Wildcard kan förekomma för att placera in nya förare på rätt plats i startordningen.

15.4.7

E

Förarna tilldelas startnummer baserat på föregående års slutställning i respektive klass efter att eventuellt överåriga plockats bort. Där vakanser uppstår på grund av klassbyte sker sammandragning.

Förare som hade ett startnummer i klassen föregående år, men inte tog några poäng har möjlighet att behålla sitt nummer förutom de eventuella nummer som tilldelats enligt ovan. Denna rätt gäller under begränsad tid som framgår i Svemo TA.

Förare som byter klass inför året väljer nytt startnummer i den nya klassen.

15.4.8

E

Inom respektive klass tilldelas fasta startnummer inom följande nummerserier:

USM D 1 :Nr 1 – 99
USM 1:Nr 101 – 199
USM 2:Nr 201 – 299
USM 3:Nr 301 – 399
USM D 2:Nr 401 – 499

Startordningen i varje klass i den första SM-deltävlingen för året är i startnummer- ordning för de som tilldelats nummer efter placering enligt 4.7, övriga förare lottas.

Vid efterföljande deltävlingar är startordningen i varje klass enligt poängställningen efter föregående deltävling. I andra ”gruppen” lottas förare som under säsongen kört någon tävling men inte tagit poäng och därefter lottas ordningen för övriga förare.

15.4.9

E

Möjlighet skall finnas till rekognosering av banan från kl. 06:00 dagen före första start. Endast rekognosering till fots är tillåten.

Det är alltså förbjudet att vistas på eller i anslutning till specialsträcka eller specialprov från det att anmälningstiden utgått till kl. 06:00 dagen före första start då rekognosering till fots är tillåten.

Förare som bryter mot denna regel bestraffas med uteslutning

15.5 ANMÄLNINGAR

E

15.5.1

E

Anmälan om deltagande görs till respektive deltävling på Svemo TA.

15.5.2

E

Förarens licensklass och den tävlingsklass som anmälan gäller ska noga anges vid anmälan.

15.5.3

E

Arrangören fastställer anmälnings- och startavgift för respektive klass, vilket ska anges i TR.

15.6 SM POÄNG

E

De tjugo bäst placerade förarna i varje klass erhåller vid varje tävling poäng enligt nedan förutsatt att minst 3 förare är anmälda i respektive klass. Om färre antal förare är anmälda utdelas inga SM-poäng:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng252220181615141312111098765osv

15.6.1

E

För särskiljning av förare som erhållit lika total tidsbelastning gäller bästa resultat på sista SS/SP och därefter näst sista osv tills förarna kan skiljas åt.

15.6.2

E

Det är möjligt för en och samma förare att ta poäng i flera klasser under året, men föraren får endast delta i en klass på respektive tävlingsdag. Det föreligger heller inget hinder för en förare att delta i både USM och JSM samma år, under förutsättning att föraren har rätt ålder.

15.7 SLUTRESULTAT

E

15.7.1

E

Sedan samtliga SM-tävlingar genomförts sammanräknas samtliga resultat för varje förare.

15.7.2

E

Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen enligt 6, uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andra placeringar o.s.v. från samtliga genomförda SM-tävlingar.

15.7.3

E

Skulle förarna inte heller enligt punkt 7.3 kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen osv.

15.8 MÄSTERSKAPSTECKEN

E

15.8.1

E

Slutsegraren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

15.8.2

E

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall).

15.8.3

E

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons

16 Bilaga F – ENKLARE TÄVLING

E

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, hoppas vi kunna utveckla endurosporten i samarbete. Men, även en förenklad tävlingsform kräver regler.

16.1 TÄVLINGEN

E

16.1.1

E

Vid enklare tävling får inte upptas några entréavgifter.

16.1.2

E

Antalet deltagare begränsas till max 100 startande.

16.1.3

E

Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo Endurosektion.

16.1.4

E

Enklare tävling kan arrangeras parallellt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Endurosektion.

16.1.5

E

Tävling som inte fyller kraven för enklare tävling skall sökas som nationell/internationell tävling.

16.1.6

E

Inbjudan till tävling kan publiceras i pressen och internet under förutsättning att tillståndsavgift och banlicens har inbetalts till Svemo senast 30 dagar före tävling.

16.1.7

E

Klubb får arrangera max en tävling per dag.

16.1.8

E

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte konkurrerar med konventionell tävlingsverksamhet.

16.1.9

E

Enklare tävling arrangeras utan Supervisor/Jury. Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.

16.2 ARRANGÖREN SKA:

E

16.2.1 Rutiner vid ansökan om tävling

E
 • Ansöka om tävling till Svemo via Svemo TA.
 • Ange tävlingsledare med giltig tävlingsledarlicens i enduro.
 • Betala erhållen tillståndsavgift och banlicens före tävling.

Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT alternativt se www.svemo.se

16.2.2

E

Om tävlingen arrangeras, för ej registrerade fordon och/eller med förare utan körkort, utanför av Svemo godkänt område erfordras giltig av Svemo utfärdad banlicens.

16.2.3

E

Tillse att man har erforderliga tillstånd från markägare och myndigheter enligt E-reglementet.

16.2.4

E

Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med E-reglementet.

16.2.5 Efter avslutad tävling

E
 • Se till så att tävlingsledaren skriver tävlingsrapporten i Svemo TA för att kunna avsluta tävling.

16.2.6

E

Efter tävlingen arkivera förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, klubb och personnummer.

16.3 FÖRARE SKA:

E

16.3.1

E

Vid anmälan uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens. Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser för enduro.

16.3.2

E

Förare och tävlingsfordon ska uppfylla de krav som finns enligt E-reglementet.

16.3.3

E

Följa tävlingsledarens anvisningar.

16.3.4

E

Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävlingen samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med mc inom Sverige.

17 Bilaga G – SM I SUPERENDURO

E

17.1 TÄVLINGAR

E

SM-SE genomförs med en separat SM-tävling.

17.2 DELTAGARE

E

SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Elit, Senior eller Junior. I SM Superenduro får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

Svenskt mästerskap, titel och Svemo-medalj, kan dock endast tilldelas förare med Svemo-licens.

Max antal förare som tillåtas delta i SM-tävlingen framgår av TR. Utöver denna kan flera utfyllnadsheat köras med andra klasser i enlighet med TR.

Uttagningen av förare görs av SM-samordnaren och skall grundas på ranking efter aktuell ställning i Swedish Enduro Cup. Dessutom har SM-samordnaren rätt att lägga in 10 wild-cards.

Anmälan till tävlingen ska ske enligt TR för tävlingen.

Tävlande tilldelas startnummer av SM-samordnaren. Det är inte tillåtet för en tävlande att ha olika nummer på tröja eller väst och på motorcykeln.

Beslut om byte av förare måste ske senast 1 timme före träningens början.

17.3 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

E

Tävlingsbanan ska tillåta att max 14 förare kan starta samtidigt i två led från startgrinden. Besiktning av tävlingsbana sker enligt E 10.2.10.2.

17.3.1

E

Kvalificeringsheat genomförs med max 12 förare per heat och finalheat med max 14 förare per heat.

17.3.2

E

Varje förare kan endast besikta in en motorcykel.

17.3.3

E

Förarsammanträde skall äga rum före start på träningen, där samtliga deltagare ska delta.

17.3.4

E

Förarna har möjlighet att före träningens början, mellan träning och kvalificeringsheat samt mellan kvalificeringsheat och finaler besikta banan till fots.

Någon fri träning ska inte äga rum före tidsträningen.

17.3.4.1

E

I händelse av att banan förändrats under tävlingen ska de tävlande till fots ha möjlighet att besikta den del av banan som förändrats.

17.3.5

E

De tävlande delas upp i tre träningsgrupper A, B och C för att genomföra träningen med tidtagning. så att högst rankad förare placeras i grupp A, därefter i B, C, A, B, C o.s.v.

17.3.5.1

E

Varje förare skall ha möjlighet till minst 15 minuters träning med tidtagning i ett eller två träningspass.

17.3.5.2

E

Startträning är endast tillåten vid slutet av det sista träningspasset för varje träningsgrupp och består av en minut fri startträning.

17.3.5.3

E

Under tidsträningen är tävlande endast tillåten att stanna avsiktligt på den plats som meddelats vid förarsammanträdet.

17.3.6

E

Efter träningen med tidtagning görs en totallista med den bästa varvtiden för varje tävlande från alla träningsgrupper och träningspass, från vilken de 36 främsta sedan går vidare i tävlingen och delas i tre kvalificeringsheat, där den snabbaste tävlande placeras i heat 1, tvåan i heat 2, trean i heat 3, fyran i heat 1 o.s.v.

17.3.6.1

E

Från varje kvalificeringsheat går de fyra främsta vidare till finalomgången.

17.3.6.2

E

Därefter delas de 24 återstående tävlande i två ”sista chansen heat”, där segraren i respektive heat också går vidare till finalomgången. Uppdelningen i dessa heat göras efter placeringarna i respektive kvalificeringsheat där femman i det första går till heat 1, femman i det andra går till heat 2, femman i det tredje går till heat 1, sexan i det andra går till heat 2 o.s.v.

17.3.6.3

E

De 14 finalkvalificerade tävlande kör sedan tre finalheat.

17.3.7

E

Dessutom kan arrangeras flera heat, som utfyllnad före och mellan finalheaten, för utslagna tävlande eller tävlande i andra klasser, som inte räknas i SM-SE i enlighet med TR.

Prioritet på tävlingen ska dock alltid läggas på SM-SE.

17.3.8

E

Varje heat i tävlingen skall köras minst 3 och högst 6 varv. Finalheaten ska inte ha längre körtid än 8 minuter för den främsta tävlande.

Antalet annonserade varv i kvalificerings- och finalheaten kan ändras efter tidsträningen.

17.3.9 Reservförare

E

Om en förare kvalificerad för de tre finalheaten inte kan starta i ett eller alla finalheaten, kan den ersättas av reservförare i alla återstående finalheat.

17.3.9.1

E

Reservförare är de som inte klarat sig till finalen genom sista chansen. Om det körts två sista chansen heat är den snabbaste föraren första reserv o.s.v.

17.3.9.2

E

Beslut om att sätta in reservförare tas av Tävlingsledaren och meddelas tävlingens Supervisor.

17.3.10

E

Före start av heat sker alltid uppställning i väntzon.

Startuppställning och start

Kvalificeringsheat:I ordning enligt resultaten från tidsträningen.
Sista chansen:I ordning enligt resultaten från kvalificeringsheaten.
Finalerna:Final 1 och 3 enligt placering i kvalificeringsheaten samt sista
chansen.
Final 2 i omvänd ordning mot final 1 och 3.

17.3.10.1

E

Starten sker med gående motorer med max 12 (14 för finalerna) tävlande på startgrinden.

17.3.10.2

E

När skylten ”1 minut” visas kan inga fler tävlande köra fram och inta sin plats vid startgrinden och de tävlande är under startens kontroll.

17.3.10.3

E

När alla förare är uppställda vid startgrinden visas skylten ”15 sekunder” i 15 sekunder.

17.3.10.4

E

Därefter visas skylten ”5 sekunder” och startgrinden kan falla inom 5-10 sekunder efter att denna skylt har visats.

17.3.10.5

E

Vid tjuvstart visas svängande röd flagga och de tävlande ska återvända till väntzonen och ny start ska ske snarast.

17.3.11 Resultat

E

Vinnaren av heat är den tävlande som först passerar mållinjen efter stipulerat antal varv.

Heatet är avslutat för samtliga tävlande på det varv där målflaggan visas för vinnaren. Samtliga tävlande därefter stoppas efter att ha passerat mållinjen.

Tävlande måste passera mållinjen inom 2 minuter efter segraren.

Om målflaggan av misstag visas efter fastställt antal varv ska resultatet räknas efter fastställt antal varv.

Om målflaggan av misstag visas före fastställt antal varv ska resultatet då räknas vid passeringen av mållinjen, då flaggan visats.

Om heat stoppats med röd flagga före att hälften av fastställt antal varv avverkats, ska heatet startas om.

Om heat stoppats med röd flagga efter att hälften av fastställt antal varv avverkats, ska resultatet fastställas efter senaste passeringen av mållinjen, förutsatt att samtliga tävlande har kört minst 2 varv.

Resultaten är inte officiella förrän tidsfristen för protester utgått. Om protest är lämnad är resultaten officiella först efter Supervisorns beslut.

17.3.11.1 Poängsystem

E

De 14 tävlande i finalheat erhåller poäng från varje finalheat enligt följande:

Placering1234567891011121314
Poäng2017141110987654321

Segrare är den tävlande som erhållit högst sammanlagd poäng från de tre finalheaten. I händelse av att två tävlande hamnar på samma poäng avgör flest antal 1:a placeringar o.s.v. Om tävlande inte kan skiljas på detta avgör placeringen i det 3:e finalheatet och om inte detta skiljer de tävlande, placeringen i det första finalheatet.

17.3.11.2 Mästerskapstecken

E

Segraren i SM tilldelas RF:s stora SM-tecken Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons) och Svemo:s SM-diplom.

Andrapristagaren tilldelas Svemo:s SM-medalj i silver (vitmetall) Tredjepristagaren tilldelas Svemo:s SM-medalj i brons.

18 Bilaga H – STUBBRACE

E

Denna tävlingsform är en kombination av flera av förbundets grenar och dessa regler är framtagna för att värna säkerheten för förare, ledare och arrangörer samt att främja utvecklingen av nya grenar och ökat intresse för mc-sport.

När Supervisor anges i reglementet, gäller detta när tävlingen genomförs som nationell tävling.

18.1 ALLMÄNT

E

18.1.1

E

Tävlingarna arrangeras som enduro tävling med någon av följande tävlingsstatus: Internationell tävling:

 • Tävlingen ska då skrivas in i ”FIM Europe Open Tävlingskalender” och erhålla

EMN nr.

 • Obegränsat antal startande och tävlingen får köras i deltävlingssystem och/eller lag.
 • Supervisor (med behörighet Enduro eller MX) utses av Endurosektionen,arvode/ ersättning till supervisor betalas av arrangören enligt NT (Nationellt Tävlingsreglemente).
 • När utsedd supervisor godkänt tilläggsreglerna får arrangören inbjuda förare till tävlingen samt ta emot anmälningar.
 • Supervisorn är ansvarig att insända tävlingsrapport samt resultatlistor via Svemo TA senast 5 dagar efter tävling

Nationell tävling:

 • Obegränsat antal startande och tävlingen får köras i deltävlingssystem och/eller lag.
 • Supervisor (med behörighet Enduro eller MX) utses av Endurosektionen, arvode/ ersättning till supervisor betalas av arrangören enligt NT (Nationellt Tävlingsreglemente).
 • När utsedd supervisor godkänt tilläggsreglerna får arrangören inbjuda förare till tävlingen samt ta emot anmälningar.
 • Supervisorn är ansvarig att insända tävlingsrapport samt resultatlistor via Svemo TA senast 5 dagar efter tävling

Enklare tävling:

 • Max 100 startande (alla klasser inkluderat).
 • Endast för förare med Svemo-licens.
 • När tävlingsledaren godkänt tilläggsreglerna får arrangören inbjuda förare till tävlingen samt ta emot anmälningar.
 • Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport samt resultatlistor via Svemo TA senast 5 dagar efter tävling

(SR) Specialreglementet i enduro ska följas i tillämpliga delar, dock görs undantag från gällande licensregler enligt punkt 2 nedan.

18.1.2

E

Tävlingarna kan endast genomföras på tillfälliga banor.

18.1.3

E

Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR.

18.1.4

E

Banlicens för enduro krävs och betalas genom Svemo TA samtidigt som tävlingstillståndet.

18.1.5

E

Arrangören ansöker om tävlingen och betalar tillståndsavgiften genom Svemo TA

18.1.6

E

Efter godkännande av tävlingen upprättar arrangören tilläggsregler (TR), vilka laddas upp alternativt skrivs in i Svemo TA.

18.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV

E

18.2.1

E

Följande nationella licenser gäller:

 • Motocross
 • Guldhjälm (Får ej samköras med övriga klasser)
 • Ungdom, Junior, Senior, Elit, Classic, Bredd Tillfällig licens
 • Baslicens (Gäller endast när tävlingen genomförs som Enklare tävling)
 • Enduro
 • Guldhjälm (Får ej samköras med övriga klasser) Ungdom, Junior, Senior, Elit
 • Tillfällig licens
 • Baslicens (Gäller endast när tävlingen genomförs som Enklare tävling)

18.2.2

E

Skyddsutrustning ska användas enligt bestämmelser i SR Enduro.

18.2.3 Skyddsglasögon

E

Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet.

18.3 KLASSINDELNING/MASKINER

E

18.3.1

E

Samtliga maskiner ska uppfylla gällande regler för Enduro alternativt Motocross, enligt respektive grens SR.

18.3.2

E

Alternativa klassindelningar kan förekomma, så som åldersindelning, uppnådda resultat osv.

18.3.3

E

Ungdomsklasser tillhörande ungdom 2 och 3 får samköras med övriga klasser. Ungdomsklass 1 får ej samköras med övriga klasser.

18.3.4

E

Guldhjälmsklasser får ej samköras med övriga klasser.

18.3.5

E

Classicklasser får ej samköras med övriga klasser.

18.3.6

E

Sidvagn och Quad kan delta och även samköras efter godkännande från Tävlingsledare/ Supervisor, men får ej samköras med Soloklasser.

18.3.7

E

Tävling för Guldhjälmsklasser och Ungdomsklasser ska avslutas innan tävling för övriga klasser påbörjas.

18.4 ANMÄLNINGAR

E

18.4.1

E

Anmälan sker enligt inbjudan och tävlingens tilläggsregler

18.5 STARTNUMMER

E

18.5.1

E

Startnummer tilldelas av arrangören.

18.6 MILJÖ

E

18.6.1

E

Maskinbesiktnings och ljudmätning. (Enligt SR Enduro)

18.6.2

E

Miljömatta ska användas av samtliga förare. (Enligt SR Enduro)

18.6.3

E

Tillfällig miljöstation ska upprättas (Enligt SR Enduro)

18.6.4

E

Tillfällig miljöcertifiering ska genomföras av arrangemanget.

18.7 BANUTFORMNING

E

18.7.1

E

Banlängden bör ej understiga 2000 meter.

18.7.2

E

Startrakan ska vara konstruerad på ett sådant sätt att en jämn spridning sker av startfältet innan första kurvan. Banbredd och övrig bansträckning ska konstrueras på ett för förarna säkert sätt. Antalet startande anpassas utifrån bankonstruktion och bedöms av tävlingsledaren och supervisorn efter säkerhetskontrollen av banan.

18.7.3

E

Supervisorn gör i samråd med tävlingsledaren en säkerhetskontroll av banan innan tävlingen påbörjas. Vid denna kontroll ska också säkerställas att eventuella publikområde uppfyller gällande bestämmelser om avspärrning, avstånd till banan etc. (Enligt FAP 512:1)

18.7.4

E

Tillfällig banlicens gäller endast efter godkänd säkerhetskontroll av banan.

18.7.5

E

Godkännande från markägare och lokala myndigheter krävs för att tävlingstillstånd och/ eller banlicens ska kunna beviljas.

18.8 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

E

18.8.1

E

Tävlingens genomförande samt antal heat/klasser, anges i tilläggsreglerna.

18.8.2

E

Masstart tillåts med max antal startande per heat enligt beslut av supervisorn/ tävlingsledare, och anpassat utifrån banan och startplatsens längd och bredd. Start kan ske på mer än ett led enligt beslut av supervisorn/tävlingsledaren.

18.8.3

E

Start sker med flagga eller ljussignal med motorn igång eller avstängd för samtliga förare, enligt beslut av tävlingsledaren/supervisorn.

18.8.4

E

Endast ett tävlingstillstånd per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

18.8.5

E

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt Specialreglemente Enduro samt NT (Nationellt tävlingsreglemente). Tävlingsledaren ska inneha tävlingsledarlicens i motocross eller enduro och vara väl insatt SR Enduro och detta reglemente.

18.8.5.1 Avvikelser från NT.

E

A) Vid internationell och nationell tävling:
Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig supervisor. Beslut kan ej överklagas genom vädjan.

B) Vid enklare tävling:
Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. Beslut kan ej överklagas genom vädjan.

18.9 SJUKVÅRDSBEREDSKAP

E

18.9.1

E

Sjukvårdsberedskap ska följa gällande regler i SR Enduro.

18.10 ARRANGÖRSANSVAR

E

18.10.1

E

Arrangör ansvara för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande specialreglemente (SR) i Enduro, om inget annat anges i aktuellt myndighets tillstånd.

19 Bilaga I – KLUBBTÄVLING ENDURO

E

19.1 SYFTE

E

Tävlingsformen klubbtävling ska möjliggöra att till Svemo anslutna motorklubbar på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna anordna tävlingar för klubbens egna förare.

19.2 ARRANGÖR

E

Till Svemo anslutna motorklubbar.

19.3 ANMÄLAN

E

Tävling ska anmälas till Svemo TA, där ska uppgifter om datum, plats, gren och tävlingsledarens namn anges. Anmälan görs senast 1 vecka före tävling.

19.4 TÄVLINGSLEDARE

E

Tävlingsledare ska inneha giltig tävlingsledarlicens. Vid klubbtävlingar kan vederbörande vara tävlingsledare i annan tävlingsgren än den licensen är utfärdad för, förutsatt att tävlingsledaren sätter sig in i och följer aktuellt SR.

19.5 DELTAGARE KLUBBTÄVLING

E

19.5.1

E

Förare som innehar gällande nationell förarlicens kan delta i Klubbtävling under förutsättningen att föraren är medlem i klubben och att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online. Nationella förarlicenser är samtliga licenser utom klubblicens.

19.5.2

E

Om en förare med nationell licens är medlem (medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online.) i mer än en motorklubb får föraren delta i klubbtävlingar i samtliga klubbar där han är registrerad medlem (Idrott Online).

19.5.3

E

Förare som innehar klubblicens får endast delta i klubbtävling arrangerad av den klubb där förarens klubblicens är registrerad. (medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online).

19.6 GENOMFÖRANDE AV KLUBBTÄVLING

E

Klubbtävling skall arrangeras i överensstämmelse med tillämpliga delar av Svemo NT och SR Enduro.

1 ALLMÄNT
1.1 Definition och ändamål
1.1.1

Endurosportens ändamål är, att fostra skickliga och omdömesgilla mc-förare, skapa möjlighet till fritidssysselsättning och rekreation samt att testa uthålligheten hos föraren och tillförlitligheten hos motorcykeln under varierande omständigheter.

1.1.2

Endurotävling avgörs huvudsakligen genom att, på inom angiven tid köra en angiven och/eller markerad tävlingssträcka samt på specialsträckor och specialprov köra på snabbaste tid.

1.2 Jury och Supervisor
1.2.1

Vid tävlingar som Svemo Endurosektion varje år bestämmer, ska en jury bestående av ordförande och minst två röstberättigade medlemmar tjänstgöra.

Vid tillsättande av jury ska hänsyn tas till gästande federationers rätt till juryledamot.

1.2.2

Övriga tävlingar kan genomföras med jury enligt 1.2.1 eller med enmansjury (Supervisor) enligt arrangörens beslut.

1.2.3

Efter ansökan till och beslut av Svemo Endurosektion kan tävlingar tillåtas att genomföras utan Supervisor, enligt NT.

1.2.4

Vid tävling som arrangeras utan Supervisor/Jury skall alla klagomål och protester avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen. Tävlingsledarens beslut kan inte överklagas.

1.2.5

Supervisor kan tjänstgöra t.o.m. det år de fyller 69 år.

1.3 Typ av tävling

Endurotävlingar indelas i Typ 1 och Typ 2.

Inom respektive typ kan olika former av endurotävling förekomma:

1.3.1

Enduro Typ 1- Svensk, avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och specialsträckor. Specialprov kan även ingå som del av transportsträcka.

1.3.2

Enduro Typ 1- Internationell, avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och där specialprov ingår som del av transportsträcka.

1.3.3

Enduro Typ 1- Mixad, avser en enklare form av Typ 1-tävling som kan arrangeras som en kombination av svensk och internationell tävlingsform eller på annat sätt, än som varvlopp och det ska av TR framgå hur tävlingen ska genomföras.

1.3.4

Enduro Typ 2 avser tävling utan tidkontroller, vanligen varvlopp, som körs ett eller flera varv på en sluten bana, med start av en eller flera förare samtidigt.

1.3.5 Klassikertävling

Klassikertävlingar är för närvarande Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National.

1.4 Funktionärer
1.4.1

Funktionär ska väl känna till aktuell tävlingsform och genom tävlingsledningens försorg ges noggranna instruktioner om sina uppgifter.

1.4.2

Person under 15 år får inte anlitas i befattning som berör säkerheten.

1.4.3

Funktionär ska vara så klädd eller bära sådana kännetecken att det klart framgår vilken funktion denna har.

1.4.4

Funktionär som tjänstgör utomhus under mörker, ska bära reflex.

1.4.5

Tävlingsledare kan tjänstgöra t.o.m. det kalenderår de fyller 69 år, därefter sker nedklassning till tävlingsfunktionär.

2 FÖRARE
2.1 Förarlicenser
2.1.1

Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7. Olycksfallsförsäkring ingår i licensen. Se försäkringsinfo www.svemo.se

2.1.2

Deltagare i endurotävling ska inneha förarlicens för Enduro.

2.1.3

Förare indelas i licensklasserna Guldhjälm, Klubblicens, Ungdom, Baslicens, Junior, Senior och Elit. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt licensen och detta registrerats i Svemo TA. Om föraren betalt licensen i december är den giltig från den tidpunkten med de klasser som finns angivna på licensen för nästkommande år.

2.1.3.1 Guldhjälmslicens

Guldhjälmslicens utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 11 år, efter genomgången utbildning för föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt E-reglementet kap 9. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla i maskinklass E 0. För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.7. För förare som har Guldhjälmslicens sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. Föraren har möjlighet att delta med Guldhjälmslicens det år föraren fyller 12 år, genom att kontakta licensavdelningen. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.2 Ungdomslicens

Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t.o.m. det år föraren fyller 16 år. Förare med Ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område,

i maskinklass Enduro 0 och fr.o.m. det år som föraren fyller 13 år även i maskinklass Enduro 1. För förare med Ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.7. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.3 Baslicens

Baslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för Träning, Klubbtävlingar och Enklare tävling. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.4 Klubblicens

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och gäller endast Träning och Klubbtävlingar. Se bilaga I. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.5 Juniorlicens

Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år t.o.m. det år föraren fyller 23 år. Förare kan under denna tid ansöka om uppklassning till Seniorlicens.

Förare med Juniorlicens får endast träna och tävla fr.o.m. det år föraren fyller 15 år med mc i maskinklass Enduro 1, fr.o.m. det år föraren fyller 16 år med mc i maskinklass Enduro 2 och fr.o.m. det år föraren fyller 18 år med mc i maskinklass Enduro 3.

Vid all träning och tävling utanför inhägnat område krävs körkort och då gäller alltid de begränsningar som gäller för respektive körkortsbehörighet (se E 2.2)

Förare som är 15-16 år kan lösa Juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.6 Seniorlicens

Fr.o.m. det år föraren fyller 24 år utfärdas alltid Seniorlicens. Licensen gäller för samtliga enduro-tävlingar i Sverige med undantag för EM- och VM-deltävlingar som genomförs i Sverige då föraren måste lösa en internationell mästerskapslicens.

Förare med Juniorlicens, som under kalenderåret nått stipulerat antal uppklassningspoäng, kan tidigare än det år föraren fyller 24 år ansöka om uppklassning till Senior. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.3.7 Elitlicens

Förare med Seniorlicens och Juniorlicens, som under innevarande år erhållit placeringar enligt nedan erhåller Elitlicens nästkommande tävlingssäsong:

 • Slutplacering 1-5 i SM-klass.
 • Slutplacering 1-5 i DSM.
 • Slutsegrare i JSM-klass.
 • Slutplacering 1-40 i Swedish Enduro Cup.
 • Slutplacering 1-5 i SM SuperEnduro.
 • Totalplacering 1-15 i Novemberkåsan.
 • Slutplacering 1-5 i EM-klass Senior (Ej Veteranklass).
 • Slutplacering 1-5 i EM-klass Junior
 • Slutplacering 1-5 i VM Youth.
 • Slutplacering 1-15 i VM-klass.

Om särskilda skäl föreligger kan endurosektionen fatta beslut om att förare som inte uppfyller ovanstående kriterier tilldelas elitlicens. Endurosektionen kan även fatta beslut om det motsatta om särskilda skäl föreligger.

2.1.3.8 Tillfällig licens

Tillfällig förarlicens berättigar till deltagande i en bestämd tävling som förare. Licensen löses via Svemo TA.

Tillfällig licens gäller ej på SM-tävlingar.

2.1.3.9 Prova-På-licens

Utfärdas endast till förare eller passagerare/navigatör som innehar svenskt personnummer och inte har någon av för året giltig Svemo licens (oavsett sport). Den ger ett personligt försäkringsskydd enligt Svemos gällande försäkringsvillkor och gäller endast vid träningsaktiviteter/uppvisningar som uppfyller nedanstående krav:

 • Aktiviteten följer gällande sports Specialreglemente (SR) och genomförs på bana som har Svemo banlicens.
 • Licensen gäller endast det datum och på den bana/klubb som anges på licensen och under de tider som aktuell Svemo ansluten förening har banan öppen för verksamhet
 • Licensnumret på respektive licens ska alltid anges när en förare rapporterar en skada.
  Föraren/passagerare/navigatören köper sin Prova-På-Licens på svemo.se
2.1.3.10 Uppklassning från Junior till Senior

Föraren ska själv notera sina uppklassningspoäng enligt nedanstående tabell. Vid uppklassning skickas detta till Svemo. Uppklassningspoäng kan tillgodoräknas endast i nationell-, internordisk-, och internationell tävling. Full uppklassningspoäng erhålls i Typ 1-tävling och halv uppklassningspoäng erhålls i Typ 2-tävling.

Uppklassningspoäng kan inte erhållas i Motionsklass, Klubbtävling eller Enklare tävling. För uppflyttning från Junior till Senior, tidigare än det år föraren fyller 24 år, erfordras 15 poäng. 10 % av antalet startande förare i tävlingsklassen erhåller 4 poäng, nästa grupp omfattande 10 % erhåller 3 poäng etc. Vid lika resultat i en tävling delar de berörda förarna lika summan av poängen för ifrågavarande placeringar.

Antal deltagare i klassenPlacering
1234567891011121314
Poäng
1 – 31
4 – 621
7 – 9321
104321
11 – 1243211
13 – 15433221
16 – 184433221
19 – 2044332211
21 – 22443322211
23443332211
244433322111
25 – 264443322211
2744433222111
2844433322111
29 – 31444333222111
324443332222111
334443333222111
3444433332221111
3544443332222111
2.1.4

Fr.o.m. det år föraren fyller 65 år utfärdas Baslicens, som endast gäller för deltagande i Klubbtävling (bil I till detta reglemente) och Enklare tävling (bilaga F till detta reglemente).

2.1.4.1

Fr.o.m. det år föraren fyller 65 år kan seniorlicens utfärdas efter ifylld och godkänd hälsodeklaration. Ansökan sker i Svemo TA. Vid ej godkänd hälsodeklaration krävs läkarintyg för att erhålla seniorlicens, läkarintyg finns på www.svemo.se.

2.1.5 Internationell mästerskapslicens

För att delta i internationell mästerskapstävling i enduro krävs att föraren har en internationell mästerskapslicens utfärdad av FIM (VM) eller FIM Europe (EM).

Förare med Elitlicens kan ansöka om internationell mästerskapslicens, utan särskild dispens. För förare utan Elitlicens gäller att skriftlig dispensansökan tillstyrkt av förarens klubb skickas till Svemo.

2.1.6

Förare som uttagits att representera Svemo i landslag etc. är skyldig att följa de reklam- och sponsoravtal samt andra regler som meddelas av Svemo.

2.1.7 Vårdnadshavare

Vid tävling och träning, där vårdnadshavare krävs, ska föraren vara åtföljd av förälder eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe (intyg/fullmakt skall kunna uppvisas). Personen måste finnas på platsen när föraren tränar eller tävlar och får inte själv delta som förare vid aktuell träning eller tävling. Personen ska vara medlem i förarens klubb samt äga kännedom om gällande regler och bestämmelser. Personen är dessutom ansvarig för att förarens maskin och utrustning är i reglementsenligt skick samt har att rätta sig efter gällande regler och av klubben och arrangör utfärdade bestämmelser. Se även NT §6.1.1.1

2.2 Körkort

För att köra mc utanför inhägnat område krävs alltid giltigt körkort för mc. Enligt Körkortsförordningen (SFS 1998:980) 8 kap. 10 a § och Transportstyrelsens föreskrifter, får 1) en tvåhjulig motorcykel som har en slagvolym av högst 125 cc och en effekt som är högre än 11 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kW/kg, köras av den som innehar behörigheten A1, och 2) en tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, köras av den som innehar behörigheten A2, om körningen sker i tävlings- eller träningsverksamhet som är organiserad av motorklubb som är registrerad i Svemo. Motorcykeln som används ska uppfylla de krav som anges för motorcyklar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och får i sådan verksamhet endast köras av den som innehar giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo.

2.2.1

Detta innebär att förare, vid träning och tävling utanför inhägnat område med körkortsbehörighet A1 endast får köra motorcykel med slagvolym på högst 125 cc och för att köra motorcykel med större slagvolym än 125 cc måste föraren inneha körkortsbehörighet A2 eller A och ha fyllt minst 18 år.

2.2.2

Arrangör avgör om körkort krävs vid tävling på inhägnat område, och krav på körkort ska anges i TR.

2.3 Klädsel

Obligatorisk utrustning är:

 • skyddshjälm (enligt bilaga D till NT).
 • stövlar eller kängor av material, som ger gott skydd för såväl fot som vrist,
 • heltäckande skyddsklädsel (lång ärm på tröja/jacka),
 • handskar som ger gott skydd mot handskador,
 • ryggskydd som uppfyller Svemo minimikrav enligt NT 8.3.

Dessutom rekommenderas andra lämpliga skydd för olika kroppsdelar.

Dessa regler gäller för förare med av Svemo utfärdad licens oavsett var tävlingen äger rum. Detta gäller även för förare från andra federationer som deltar vid tävling med sanktion från Svemo.

2.4 Förbandsutrustning

Förare rekommenderas att under träning och tävling medföra minst ett första förband.

2.5 Övrig utrustning

Förare ska vid mörkeretapp vara försedda med reflexband på hjälmen. De ska vara fästade så att de kan ses framifrån, bakifrån samt från var sida. Arrangör kan i TR föreskriva även ytterligare utrustning.

2.6 Skyddsglasögon

Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro.

Förare som använder siktskivor (tear off) bestraffas vid första, andra och tredje överträdelsen enligt följande:

 1. Varning
 2. Straffavgift 500 kr
 3. Uteslutning
2.7 Hjälmljus

Hjälmljus får användas vid träning och tävling under mörker.

Hjälmljuset får inte fästas i hjälmen på annat sätt än med båge som fästs i förberedda gängade hål för hjälmskärmen. Skruv för infästning skall vara av sådan art att den kan gå av/släppa konsol/båge vid olycka och vara gjorda av plast.

Det är även tillåtet att fästa hjälmljuset i enbart skärmen.

3 TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Fordon tillhörande kategori I, Grupp A1 (Solomotorcyklar med två hjul, som drivs på ett hjul) och A3 (Mopeder som till alla delar uppfyller gällande bestämmelser) samt fordon kategori II, Grupp C (Solomotorcyklar som drivs på två hjul) och Grupp G (ATV och Quad Racers), kan tillåtas delta i endurotävlingar, enligt arrangörens TR.

3.1.1

Solomotorcyklar indelas i följande maskinklasser:

 • Enduro 0 (E0): Från 49 cc till 85 cc 2-takt och från 75 cc till 150 cc 4-takt.
 • Enduro 1 (E1): Från 100 cc till 144 cc 2-takt och från 175 cc till 250 cc 4-takt.
 • Enduro 2 (E2): Från 175 cc till 250 cc 2-takt och från 290 cc till 450 cc 4-takt.
 • Enduro 3 (E3): Från 255 cc 2-takt och från 455 cc 4-takt.
 • Enduro El (EE1): Eldrivna motorcyklar oavsett kapacitet.

I SR 2.1 Förarlicenser redovisas vid vilken ålder ungdomar och juniorer får köra de olika maskinklasserna vid träning och tävling på inhägnat område. Enduro El (EEl) likställs här med reglerna för maskinklass E3.

I SR 2.2 Körkort redovisas vilken körkortsbehörighet som krävs för de olika maskin- klasserna vid tävling utanför inhägnat område.

Arrangör kan slå samman eller dela upp maskinklasser om så önskas. Klassindelningen för tävlingen ska framgå av TR.

3.1.1.1

Arrangörerna har möjlighet att välja om de vill inkludera en separat klass för elmotorcyklar (EEl-klass) vid tävlingar. Om arrangörerna inte önskar en separat klass för elmotorcyklar, kan deltagare med elmotorcyklar tillåtas delta i maskinklassen E3. Beslutet ska fattas av arrangörerna baserat på tävlingsförutsättningarna och deltagarantalet. Regler för separat serviceplats enligt SR E 5.6.5.1 skall då följas.

3.1.2

Registrerade motorcyklar ska vara utrustade i enlighet med gällande svenska trafikförfattningar. Enligt TSFS 2021:10, 5 kap. med tillhörande ändringsförfattningar, gäller särskilda krav för tvåhjuliga motorcyklar som utrustats för tävlingsändamål. Enligt 1§ är enduromotorcykel ett fordon som ändrats och utrustats för tävlingsändamål som är upptaget i av Svemo upprättad förteckning över tävlingsmotorcyklar och som genom särskilt beslut godkänts av Transportstyrelsen. Enligt 2§ skall tvåhjulig enduromotorcykel som utrustats för tävlingsändamål i stället för kraven i 1kap. 10§ vid registreringsbesiktning uppfylla de krav som ställs enligt 5 kap. 2-30§§. Kortfattat innebär detta att:

 • Indentifieringsmärkning (ramnummer) ska finnas.
 • Bränsletank ska vara utförd i metall eller plast.
 • Tändsystemet ska vara åtgärdat mot radiostörningar.
 • Utvändigt fordonsbuller får vara högst 94 dB(A), mätt enligt samma regler som enligt NT ”statisk metod”.
 • Väl fungerande bromsar på fram och bakhjul ska finnas.
 • Stöldskydd behövs inte.
 • Strålkastare i fram för hel- och halvljus samt bak- och stopplykta ska finnas. (Belysnings- och reflexanordning enligt TSFS 2021:10 Bilaga 2).
 • Körriktningsvisare behövs inte.
 • Stopplykta inte behöver tändas när framhjulsbroms används.
 • Kontrollampa för helljus behövs inte.
 • Backspeglar behövs inte.
 • Ljudsignalanordning ska finnas.
 • Plats för montering av bakre registreringsskylt ska finnas.
 • Instrument som visar hastigheten ska finnas.
 • Undantag medges från avgasreningskrav.

Motorcykel som omfattas av dessa föreskrifter får framföras på väg endast av förare med giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo. Motorcykeln får brukas på väg endast i direkt samband med träning och tävling som är organiserad av motorklubb registrerad i Svemo.

3.1.3

Varje förare är personligen ansvarig för att den motorcykel med vilken tävlingsdeltagande sker utanför inhägnat område, är registrerad i trafik och trafikförsäkrad i enlighet med för Sverige gällande bestämmelser.

3.1.4

Huvudbelysningen ska vara tänd när motorcykeln körs där annan trafik kan förekomma, men behöver inte vara tänd när motorcykeln körs i tävling på inhägnat område eller på specialsträckor och specialprov, avlysta för annan trafik.

3.1.5

Oregistrerade motorcyklar får endast användas inom inhägnat område och ska uppfylla regler för tävlingsfordon enligt Specialreglemente för motocross (se kap. 3), med undantag för ljudnivå, tank och däckdubbar, där detta reglemente gäller.

3.1.6

Tävlingsdeltagande med mc försedd med saluvagnsskylt (grön registreringsskylt) är inte tillåtet.

3.2 Endurodäck

Däck ska normalt finnas tillgängliga för allmänheten i handeln. Det är inte tillåtet att på något sätt ändra och/eller modifiera däcket. Däck ska finnas med i däcktillverkarens katalog och måste överensstämma med European Tyre and Rim Technical Organisation

(ETRTO) med krav på belastning och hastighet på minst 45 M. Däck måste vara märkta med ”E” och/eller ”DOT”. Godkännandet och DOT-nummer måste vara ingjutet i däcksidan. Klackarna på bakdäcket får vara högst 13 mm höga, mätt i rät vinkel till däckets yta.

3.2.1

Av TR för tävling eller i andra regler som för t.ex. SM, DM, serier etc., måste framgå om endast endurodäck tillåts. I annat fall är valet av däck fritt.

3.3 Däck med dubbar
3.3.1

Däck med dubbar får endast användas när det är tillåtet enligt Transportstyrelsens regler. Däckdubbar enligt dessa regler får endast användas av deltagare i träning eller tävling som är organiserad med tillstånd från Svemo.

3.3.2

Om däck med dubbar används ska de vara monterade på både fram och bakhjul. Arrangör har möjlighet att, vid tävling vid tidpunkt då däckdubbar får användas, helt förbjuda användningen av däckdubbar. Eventuella planer på begränsning ska anges i TR och gällande begränsning ska offentliggöras senast 24 timmar före tävlingens första start.

3.3.3

Endast däck som tillhandahålls i handeln är tillåtna. Dessa ska framgå av tillverkarens katalog eller däckspecifikation och finnas tillgängliga till försäljning. De behöver inte vara E- eller DOT-godkända.

3.3.4

Endast i handeln förekommande däckdubbar är tillåtna. Dubbarna ska ha en homogen, cylindrisk och vinkelrät skuren hårdmetallkärna samt vara cylindriska. Däck får inte ha s.k. rördubbar. Flänsens diameter får vara högst 9 mm. Minsta diameter på hårdmetallkärnan är 2,5 mm på bakdäck och 2,2 mm på framdäck. Längden på dubben är max 27 mm.

3.3.5

Dubbarna ska vara monterade från utsidan

i däcket. Högsta antalet dubbar per däck är 350.

3.4 Skidor

Om skidor används ska de vara fastsatta på motorcykeln.

3.5 Tävlingsnummer

Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg, om inte annat meddelas, anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser:

3.5.1 Antal och placering

Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen, ovanför bakaxeln och bakom fotpinne så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen.

3.5.2 Färger på tävlingsnummer

Dam och Junior som innehar elitlicens ska ha färg enligt Elit

LicensklassBottenfärgSifferfärg
GuldhjälmSvartVit
Ungdom/PojkarVitSvart
Ungdom/FlickorVitRöd
JuniorGrönVit
SeniorGulSvart
ElitRödVit
DamerLilaVit
3.5.2.1

Vid klassikertävlingarna ska följande färger användas för motionsklasserna, damklass och militärklass, oavsett licensklass:

KlassBottenfärgSifferfärg
Motion 15-29GulRöd
Motion 30-39BlåVit
Motion 40-49SvartVit
Motion 50-59VitSvart
Motion 60+VitRöd
DamLilaVit
MilitärVitRöd
3.5.3 Färgkoder
Bakgrundsfärg
Gul(RAL 1016)
Röd(RAL 3020)
Lila(RAL 4008)
Blå(RAL 5005)
Grön(RAL 6002)
3.5.4 Bakgrund

Det rektangulära måttet där siffrorna ska placeras ska ha ett minsta mått om:
Höjd – 120 mm
Bredd – 220 mm
samt vara enfärgad.

Det får inte finnas någon reklam eller namn på bakgrunden, förutom reklam från promotor/arrangör/förbund. Det får inte finnas någon så kallad ”outline” eller annan färg inom detta område, endast siffror och dess färg är godkänt. Avståndet från kanten av bakgrunden till siffrorna måste vara minst 10 mm. Det får inte finnas några hål inom angivet mått i nummerplåten fram.

3.5.5

Tävlingsnummer ska utföras i blockstil och siffrornas minsta storlek ska vara:

Höjd – 100 mm

Bredd – 50 mm (undantag 1:a)

Stapelbredd – 20 mm

Avståndet mellan siffrorna ska vara minst 10 mm.
Så kallad ”Outlines” eller annan design i och runt siffrorna är inte tillåtet. Vid fyrsiffriga nummer ges undantag för avstånd till kant på skylten och avståndet mellan siffrorna, då gäller minst 4 mm för de måtten.

3.6 Drivmedel

Endast handelsbränsle enligt bestämmelser i NT får användas.

3.6.1

Det är endast tillåtet med en (1) bränsletank på en enduromotorcykel. Dubbla tankar orginalmonterat är tillåtet.

3.7 Ljudnivå och Ljudmätning

Ljudmätning skall ske enligt metoden 2 METER MAX. Högsta tillåtna ljudnivå är 112 dB(A).

3.7.1

Arrangör skall i samband med besiktningen före tävlingen genomföra ljudmätning på alla deltagande fordon eller minst 30 % av antalet startande slumpvis utvalda.

Stickprovskontroll kan även göras på fordon, där ljudnivån misstänkts för hög. Mätning skall genomföras oavsett väderförhållanden.

3.7.2

Ljudnivån skall kontrolleras under tävling, på lämpliga platser utefter banan. Om tillåten ljudnivå överskrids med 2 dB(A) eller mera, tillämpas bestraffning med 60 sekunders tidstillägg vid första mättillfället och vid andra mättillfället uteslutning.

3.7.2.1

Tävlande kan under tävling byta ut färgmärkt ljuddämpare och ska därefter anmäla detta vid första kontroll. Kontrollmätning kan sedan ske under tävlingen enligt 3.7.2.

3.7.2.2

Tävlande som vid tävling över två dagar byter färgmärkt ljuddämpare vid service före målgång skall anmäla detta vid kontrollen före den slutna depån, varvid ny ljudmätning ska ske och vara godkänd inom 30 minuter. Åtgärder på ljuddämparen under denna tid ska ske i avskilt område och övervakas av funktionär.

3.7.3

Ljudmätningsplats ska vara avskild med band etc. 15 meter bakåt samt 8 meter åt vardera sidan. Inga husväggar, bilar eller dylikt får finnas inom 30 meter p.g.a. risken för resonansljud. Bakgrundsljudet får inte överstiga 90 dB(A) inom 5 meters radie från mätpunkten.

3.7.4 Mätning enligt 2 METER MAX

Motorcykeln placeras på en linje med centrum på bakhjulet placerad på en angiven punkt. Ljudmätarens mikrofon placeras i 45º vinkel från linjen och 2 meter från denna punkt på 1,35 meters höjd över marken på den sida av motorcykeln som avgasrörets mynning är placerad. Mätningen sker genom att föraren är placerad på vänster sida om motorcykeln och håller in kopplingen och en funktionär på höger sida om motorcykeln, som inom 0,3 sekunder varvar upp motorcykeln till max varv under minst 1 och högst 2 sekunder så att avläsning av ljudmätare kan ske. Mätning skall ske med varm motor.

Maskiner med flera avgasrör mäts vid varje avgasrörsmynning.

3.7.5

Kompensering av uppmätta värdet är 2 dB före tävling och 3 dB under/efter tävling. Exempel. Gränsvärdet är 112dB + 2dB före start. 114.0 dB på mätaren är godkänt. 112+ 3dB under och efter tävling 115.0 dB på mätaren är godkänt.

3.7.6

Efter godkänd mätning ska ljuddämparen märkas.

Tävlande vars motorcykel inte uppfyller gällande krav har rätt till obegränsat antal mätningar inom den tid som anslagits för ljudmätning, varvid tillfälle till förbättringar av ljuddämpningen ska ges mellan varje mätning.

4 ORGANISATION AV TÄVLINGAR
4.1 Tillstånd

Förutom tävlingstillstånd från Svemo krävs för varje tävling skriftliga tillstånd från berörda myndigheter samt markägare och väghållare. Ansökan om tillstånd ska vara berörd myndighet tillhanda senast 4 månader före tävlingen i det län där tävlingen ska starta enligt TSFS 2018:2. Alla endurotävlingar kräver även en motortävlingsförsäkring som utfärdas av Svemo enligt NT.

4.1.1

De lagar och föreskrifter som gäller för enduro är:

 • Transportstyrelsens föreskrifter om tävling med motordrivna fordon på väg (TFSF 2018:2).
 • Rikspolisstyrelsens föreskrifter om motorsport i terräng, RPS FS 2009:29/FAP512:2. I vissa fall kan även RPS FS 2009:09/FAP 512-1 (Motorsport på bana) åberopas av myndigheterna.
 • Terrängkörningslagen (1975:1313), Terrängkörningsförordningen (1978:594) samt Statens Naturvårdsverks Handbok med allmänna råd till Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen (2005:1).
 • Ordningslagen (1993:1617) beträffande Offentlig tillställning.
4.1.2

Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från tillståndsgivande myndigheter i de fall sådana tillstånd krävs.

Arrangör är skyldig att kontrollera om tillstånd från myndigheter krävs.

De olika tillstånd från myndigheter som kan erfordras är:

 • Tillstånd för tävling på väg, som lämnas av Länsstyrelsen.
 • Tillstånd för tävling i terräng, som lämnas av lokala polismyndigheten.
 • Dispens från Terrängkörningslagen ”förbud om körning i terräng”, som normalt lämnas av naturmiljöenheten på Länsstyrelsen.
 • Tillstånd för offentlig tillställning, som lämnas av den lokala polismyndigheten.

Eftersom olika rutiner med tillståndsgivning tillämpas i olika delar av landet rekommenderas arrangör att i god tid innan ansökningarna ska vara resp. myndighet tillhanda, söka samråd med berörda myndigheter. Oftast kan det vara tillräckligt med en ansökan till Länsstyrelsen.

4.1.3

För endurobanor eller –områden, som användes mer frekvent kan det i stället för att begära dispens från förbud mot körning i terräng hos Länsstyrelse, vara enklare att anmäla banan till kommunen enligt Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt Miljöprövnings- förordningen (2013:251). Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.

4.2 Ansökan om tillstånd

Ansökan jämte bilagor ska i tillämpliga delar innehålla följande uppgifter:

 • Namn och adress på arrangerande klubb, ansvarig tävlingsledares fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Uppgift om tid då tävlingen ska äga rum.
 • Uppgift om tävlingens art och typ, tävlingsklasser och övrigt enligt gällande tävlingsreglementen.
 • Skriftlig beskrivning av tävlingsbanan samt nyligen reviderad karta, som tydligt visar olika detaljer i fråga om tävlings- resp. transportsträckor, start- och målplats samt kontrollplatser.
 • Uppgift om vägar eller delar av vägar, som behöver avlysas, samt tider för avlysningen.
 • Uppgift om beräknat antal startande.
 • Uppgift om planerad medelhastighet för olika delsträckor samt startmellanrum.
 • Uppgift om tider och platser för besiktning av tävlingsfordon.
 • Uppgift om för tävlingen gällande försäkringar.
 • Förslag till trafikregleringar och säkerhetsåtgärder utmed tävlingsbanan.
 • Uppgift om platser för särskilda ändamål som parkeringsplatser, serviceplatser etc.
 • Förteckning över samtliga markägares namn och adress samt skriftligt medgivande från samtliga berörda enskilda väghållare och markägare för i anspråkstagande av enskild väg eller annan mark för tävlingssträcka, samt i förekommande fall skriftliga medgivande till avstängning av enskild väg från samtliga berörda enskilda väghållare.
4.3 Tidsträning

Vid organiserad tidsträning får inga resultat publiceras och arrangören får inte ta ut någon anmälnings-/startavgift. Ansvarig ledare ska utses och finnas på plats.

4.4 Enklare tävlingar

Se bilaga F till detta reglemente.

4.5 Försäkringar

För tid då motorcykel är uppställd i sluten depå – parc fermé – åvilar det arrangören att teckna brand- och stöldförsäkring (NT 1.5). Kontakta Svemo kansli.

Vid träning och tävling med oregistrerade motorcyklar inom inhägnat område med Svemo banlicens finns försäkring för tredje part genom motortävlingsförsäkring.

4.6 Tilläggsregler (TR)
4.6.1

I TR ska finnas uppgifter om:

Förklaring att tävlingen arrangeras enligt Svemo regler och dessa TR som har godkänts av för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor.

 • Arrangör.
 • Datum för tävlingen.
 • Plats där tävlingen äger rum (start och mål).
 • Tävlingens art och typ (enligt E-reglementet 1.3).
 • Tävlingens namn.
 • Uppgift om tävlingens status (nationell eller internationell).
 • Uppgift om tävlingen ingår i SM, DM eller serie etc.
 • Organisationskommitténs ledamöter.
 • Tävlingsledarens namn, telefonnummer och mailadress.
 • Namn på Säkerhetschef och Miljöansvarig.
 • Supervisorns namn.
 • Jurymedlemmarnas namn.
 • Beskrivning över tävlingen samt detaljer om tävlingssträckan.
 • I tävlingen eventuellt ingående specialsträckor och/eller prov samt bedömning av dessa.
 • Klassindelning.
 • Lagtävlan.
 • Startordning.
 • Startmellanrum och samtidigt antal startande per start.
 • Eventuellt obligatoriskt uppehåll.
 • Eventuella regler för service och bränslepåfyllning.
 • Respittid.
 • Tid och plats för banans offentliggörande.
 • Utrustning.
 • Förarsammanträde och/eller slutinstruktion.
 • Eventuella särskilda försäkringsbestämmelser.
 • Anmälningsavgifter och startavgifter samt villkor för eventuellt återbetalande.
 • Anmälningstidens utgång.
 • Adress under vilken anmälningar mottas.
 • Återbudstelefon.
 • Telefon för information, hemsida på internet och e-mail adress.
 • Tid och plats för resultatlistans offentliggörande.
 • Uppgifter om priser samt tid och plats för prisutdelning.
 • Villkor för tävlingens eventuella uppskjutande eller avlysning.

4.6.2

Tilläggsregler skall laddas upp på Svemo TA och godkännas av utsedd Supervisor innan de får publiceras.

4.6.3

Tilläggsregler för de tävlingar som efter beslut av Endurosektionen genomförs utan Supervisor godkänns av Endurosektionen.

4.7 Tävlingsklasser

I tävling kan följande tävlingsklasser förekomma:

4.7.1

Elit, öppen för förare med Elit- och Seniorlicens.

Arrangör kan, prisbedöma förare med Elit- resp. Seniorlicens separat, alternativt dela upp förarna i tävlingsklasserna Elit och Senior, vilket ska framgå av TR.

4.7.2

Junior, öppen för förare med Juniorlicens.

4.7.2.1

Vid JSM, Novemberkåsan och klassikertävlingarna är Juniorklassen öppen för förare med Junior-, Senior- eller Elitlicens t.o.m. det år föraren fyller 23 år. I övriga tävlingar kan detta regleras via tilläggsreglerna.

4.7.3

Damer, oavsett licensklass.

4.7.4

Bredd, öppen för förare med Elit- och Senior- och Juniorlicens.

4.7.5

Motion, öppen för förare med Senior- och Juniorlicens.

4.7.5.1

Vid klassikertävlingarna ska klass motion delas upp i följande åldersklasser:

Motion 15-29Fr.o.m. det år man fyller 15 år t.o.m. det år man fyller 29 år
Motion 30-39Fr.o.m. det år man fyller 30 år t.o.m. det år man fyller 39 år
Motion 40-49Fr.o.m. det år man fyller 40 år t.o.m. det är man fyller 49 år
Motion 50-59Fr.o.m. det år föraren fyller 50 år t.o.m. det år man fyller 59 år.
Motion 60+Fr.o.m. det år man fyller 60 år.
4.7.6

Ungdom, öppen för förare med ungdomslicens.

Förare i ungdomsklass 1, 12-16 år med mc tillhörande E 0 får normalt inte tävla samtidigt och tillsammans på samma tävlingsbana, som förare som innehar Junior-, Senior- och/eller Elitlicens, med undantag av Ungdoms- och Dam-SM samt de tävlingar där Svemo Endurosektion lämnat särskilt tillstånd.

Förare som tävlar i ungdomsklass 2 och 3 medges tävla samtidigt och tillsammans på samma tävlingsbana som förare som innehar Junior-, Senior- och/eller Elitlicens.

4.7.7

Inom respektive tävlingsklass kan indelning ske i maskinklasser och för motions- och ungdomsklass även i åldersgrupper, vilket ska framgå i TR.

4.7.8

Arrangör har möjlighet att dela in tävlingsklasser i dam- respektive herrklass.

4.7.9

Vid klubbverksamhet och träning avgör ansvarig klubbledare hur olika klasser får köra samtidigt på banan.

4.8 Startordning

I TR ska anges starttid samt i vilken ordning de olika tävlingsklasserna ska starta. Inom respektive tävlingsklass startar förarna i den ordningsföljd som fastställts genom lottdragning eller annat i TR angivet system.

4.9 Körsträckor
4.9.1

Bredd- och juniorklass rekommenderas att köra c:a 2/3-delar av elitklassens distans.

4.9.2

Dam- och Motionsklass rekommenderas att köra c:a 1/3-del av elitklassens distans.

4.9.3

Av TR ska framgå hur lång bana respektive klass ska köra.

4.10 Anmälningar
4.10.1

Anmälan till tävling ska administreras i Svemo TA enligt NT.

Sista datum och tidpunkt då anmälan ska vara arrangören tillhanda ska anges i TR.

4.10.2

Arrangören fastställer och anger i TR anmälningsavgift, startavgift och villkor för återbetalning av inbetalade avgifter, samt tilläggsavgifter för efteranmälan samt hur avgifterna ska betalas.

4.10.3 Återbetalning av anmälningsavgift och expeditionsavgift

Då anmäld förare inte kommer till start, men anmält återbud före sin starttid, ska anmälningsavgiften återbetalas, dock äger arrangören rätt att ta ut en expeditionsavgift. Om återbud inte lämnas äger arrangören rätt till hela anmälningsavgiften. Om anmälningsavgiften inte är inbetald före tävlingen, äger arrangören rätt att från förarens klubb kräva motsvarande avgifter.

4.10.4

Arrangör ska i TR ange om inbetalda avgifter återbetalas om tävlingen ställs in.

4.11 Startbekräftelse

Snarast efter anmälningstidens utgång ska de tävlande i enlighet med i TR angivet sätt (post, e-mail eller internet), meddelas att anmälan accepteras samt vilket startnummer föraren tilldelats.

4.12 Lagtävlan
4.12.1

Lagtävlan kan anordnas för klubb-, distrikts- och märkeslag eller annan sammansättning enligt TR. Lag kan sammansättas valfritt från alla förekommande klasser under förutsättning att alla förare kör samma bana, om inte begränsningar görs i TR.

4.12.2

Om inte annat anges i TR består ett lag av 3 eller 4 förhandsnominerade förare, av vilka de tre bästa resultaten räknas. Lagtävlan kan endast anordnas om minst 3 lag i respektive lagtävling startar. Anmälan av lag ska göras senast 30 minuter före första start, om inte annat framgår av TR.

4.13 Säkerhet

Arrangör ska svara för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling och vid varje tävling ska det finnas särskilt utsedd säkerhetschef. Omfattningen av säkerhets- och sjukvårdsorganisation måste i förväg bedömas av arrangören, beroende på tävlingens storlek och uppläggning och de riskfaktorer som kan finnas.

Sjukvårdspersonal skall bära varselvästar där vederbörandes kompetens framgår (läkare, sjuksköterska och sjukvårdare).

4.13.1

I bilaga A framgår vilken sjukvårdsberedskap som skall finnas vid olika endurotävlingar.

4.13.2

Telefon ska finnas i omedelbar anslutning till tävlingsledningen.

4.13.3

Chefsfunktionärer såsom tävlingsledare, säkerhetschef, banchef m.fl. bör under tävling var de än befinner sig ha tillgång till mobiltelefon, kommunikationsradio eller liknande.

4.13.4

För att underlätta platsangivelse vid inträffad händelse under tävling bör tävlingssträckorna indelas i olika zoner genom markeringsskyltar. Markeringsskyltar ska vara minst 30 x 21 cm (A4) med gul botten och svart text. Markering av zoner kan vara t.ex. ”Zon A”, ”Zon B” o.s.v. eller kilometerangivelse t.ex. ”6 km kvar”, ”4 km kvar” o.s.v.

4.14 Köldgräns

Ingen tävling får normalt arrangeras om temperaturen på startplatsen understiger -15ºC. Supervisor/Jury kan dock medge undantag efter samråd med tävlingsledningen om banans utformning så tillåter.

4.15 Publikplatser

Arrangör rekommenderas för att underlätta för publik att följa tävlingen i tävlingsprogram och/eller på tävlingskartor eller på annat sätt meddela lämpliga publikplatser/publikavsnitt. I anslutning till sådana platser eller där publik kan förväntas bör arrangören tillse att parkeringsmöjligheter för publikens fordon finns ordnade.

4.16 Generella regler för tävlingsbanan

Tävlingsbanans svårighetsgrad ska vara anpassad efter deltagarnas kvalifikationer. Tävlingsbanan ska vara väl röjd från grenar, buskar o dyl. som kan skada förare.

4.17 Banmarkering

Markering av tävlingsbanan ska genomföras efter ett för hela tävlingen likartat system enligt följande:

4.17.1

Färgen på banmarkeringspilar ska vara i god kontrast mot omgivningen och rekommenderas vara fluorescerande. Samma färg på pilar ska användas i hela tävlingen. Minsta storlek på pil är 30×17 cm. Samma pil används till förvarning (dubbelpil och trippelpil – två resp. tre pilar tätt ovanför varandra) och verkställighet (enkelpil).

Pilarna placeras enligt följande:

 1. Rakt fram, används även vid kvittering.
 2. Vid vägbyte och sväng placeras pilar i 90 grader mot vägen, oavsett om vägen svänger mellan 0 och 180 grader.

A. Förvarningspil i form av trippelpil placeras c:a 100 m före vägbyte och dubbelpil c:a 50 m före vägbyte.

B. Två pilar, en på var sida om vägen, placeras vid vägbyte enligt fig. 1. C En lodrät kvitteringspil placeras alltid efter vägbytet.

D. I terräng kan användas markering rakt fram och enkelpilar för sväng enligt fig. 2 användas och vid behov kompletteras med ”FEL VÄG” enligt 4.20.

E. Vid tävling i mörker bör pilen förses med reflex.

F. Vid vägbyten rekommenderas att använda skyltar ”FEL VÄG” enligt 4.20.

G. På specialsträcka (SS) och specialprov (SP) kan pilningen kompletteras med ”kursänd ringspilar” som markerar att banan svänger utan det är frågan om ett stig- eller väg byte utan endast sväng längs befintligt spår. Pilen skall vinklas så att den motsvarar svängen. Exempel enligt fig. 3.

H. Om banmarkering placeras på ömse sidor om tävlingsbanan (spåret) som en port, ska passering ske mellan dessa banmarkeringar enligt fig. 4.

Pilningen kan kompletteras med avspärrningsband av plast etc. samt utefter stigar och i terräng med snitslar eller liknande.

Vid specialprov ska alltid avspärrningsband etc. användas, så att alla risker för felkörning och möjligheterna att avsiktligt hitta kortare väg elimineras.

Om annan typ av banmarkering förekommer, eller om banmarkering ersätts med körbesked, road-book etc. ska detta anges i TR.

4.17.2

Om delar av tävlingsbanan förlagts till en motocrossbana och det ingår hopp i den del av banan som utnyttjas måste körriktningen vara den ordinarie. Om körriktningen inte följer banans ordinarie körriktning skall spåret dras vid sidan av hoppet.

4.17.3

Om tävlingsbanan förlagts till väg, stig eller uppkört spår utgör vägens, stigens eller spårets sidomarkering tävlingsbanans yttre begränsning även om den inte är kompletterad med avspärrningsband etc.

4.18 Stoppskyltar och Väjningsplikt

Stoppskyltar (röd botten med vit text och vit bård) placeras vid övergång från mindre väg till större väg, där trafik kan förekomma, samt vid andra farliga passager, där så kan behövas. 100 meter före sådan skylt bör varningsmarkering uppsättas.

Som alternativ till stoppskyltar och stopplikt, kan där trafiksituationen så tillåter, användas väjningsplikt (Liksidig triangel med spetsen neråt med gul botten och röd bård).

4.19 Varningsmarkering

Varningsmärke (gul botten med röd bård eller två korslagda pilar). Vid hindret placeras två varningar, en på varje sida av vägen. C:a 100 meter före placeras en varning på höger sida av vägen.

4.20 Fel väg

Skylt i storlek c:a 25 x 25 cm med gul botten och svart diagonalt kors kan användas för att informera tävlande om att de kommit in på fel väg.

4.21 Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras. Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd varefter Svemo kan utfärda banlicens.

4.21.1

För att Svemo ska kunna utfärda banlicens ska till Svemo insändas:

 • kopia på tillstånd från polismyndigheten
 • kopia på tillstånd från länsstyrelse och markägare
 • karta utvisande det aktuella området samt beskrivning över avspärrningar mm.
 • avgift för banlicens enligt bilaga till NT.
4.21.2

För att banan ska vara giltig, måste de åtgärder som föreskrivits av polismyndigheten och beskrivits i ansökan om banlicens vara vidtagna.

4.21.3

Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

5 GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGAR
5.1 Byte av förare och/eller maskin

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare och/eller motorcykel under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns. Sådant byte är dock endast tillåtet intill 60 minuter före fastställd tid för första start.

5.2 Kontroll av handlingar och besiktning

Besiktningsfunktionärer ska vara väl förtrogen med tekniska bestämmelser för motorcyklar.

5.2.1

I anslutning till maskinbesiktning ska tävlandes licens och körkort (när så erfordras) samt utrustning kontrolleras.

5.2.2

Samtliga motorcyklar skall genomgå en teknisk besiktning innan start omfattande bromsar, ljus, chassi (ram, reglage, lager och fjädring). Ljudmätning skall genomföras på minst 30 % av antalet startande.

Fordon med brister tillåts inte starta eller fortsätta tävlingen förrän bristerna åtgärdats. Protokoll skall föras över vilka fordon som besiktigats och eventuella upptäckta brister.

5.2.3

Vid tävling med registrerade mc ska arrangör före tävlingens start kontrollera att registreringsskylt i original samt registreringsbevis finns för de deltagande fordonen, föra förteckning över ram-, start- och registreringsnummer för samtliga mc samt kontrollera dessa ur trafiksäkerhetssynpunkt. Registreringsskylt på mc ska vara väl synlig rakt bakifrån. Om arrangör vid kontroll så kräver ska den tävlande kunna bevisa att fordonet är i trafik och inte har körförbud.

Samtliga motorcyklar skall genomgå en teknisk besiktning innan start omfattande bromsar, ljus, chassi (ram, reglage, lager och fjädring) och ljudmätning.

5.2.4 Kontrollbesiktning

Om tävlings längd överstiger 100 km ska tävlingsledningen på lämplig punkt utefter banan kontrollera de deltagande fordonen ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kontrollen skall minst omfatta bromsar och belysning. Besiktningen skall dokumenteras i ett protokoll.

Tävlingsfordon får inte tillåtas fortsätta tävlingen, om sådana brister uppmärksammas, som innebär att fordonet inte kan brukas utan fara för säkerheten eller brott mot gällande fordonsbestämmelser. Oavsett banans längd kan ljudnivån kontrolleras, på lämplig plats utefter banan.

5.2.5 Färgmärkning

Arrangör kan vid besiktning före tävling låta märka de delar som inte får bytas under tävling. Om märkning görs med färg, ska motorcykelns startnummer skrivas i färgen. Märkning kan även ske med numrerade dekaler eller plombering, som inte kan avlägsnas eller förstöras under tävlingen. Om märkning saknas vid kontroll under och efter tävling, kan detta medföra uteslutning.

5.3 Förarsammanträde – slutinstruktion

Före start ska, om så erfordras förarsammanträde hållas eller skriftlig slutinstruktion (PM) delges de tävlande.

5.4 Bankontroll före tävling

För kontroll av banmarkering mm ska hela tävlingsbanan kontrollköras eller på annat sätt kontrolleras före första tävlande. Förare som kontrollkör banan bör vara försedd med kommunikationsradio eller mobiltelefon för kontakt med tävlingsledningen om så erfordras.

5.4.1

Tävlandes rekognosering av tävlingsbanan, specialsträckor och specialprov, är tillåten endast till fots efter anmälningstidens utgång.

Om tävlingsbanan och specialprov pilats och/eller bandats innan anmälningstidens utgång gäller även då att endast rekognosering till fots är tillåten.

5.5 Tävlingskörning
5.5.1

En och samma förare ska framföra fordonet under hela tävlingen. På solomotorcykel får endast föraren färdas. Föraren ska alltid medföra sin tävlingsmotorcykel.

5.5.2

Föreskriven tävlingssträcka ska ovillkorligen följas. Med föreskriven tävlingssträcka avses även väg, stig eller uppkört spår, dit tävlingsbanan förlagts utan att densamma är exakt markerad med pilar och/eller avspärrningsband. Det är inte tillåtet att lämna vägen, stigen eller det uppkörda spåret, för att hitta en kortare väg.

5.5.2.1

Tävlande som oavsiktligt lämnar tävlingsbanan på specialsträcka eller specialprov och inte kör tillbaka in på samma plats bestraffas med ett tidstillägg på 5 minuter.

5.5.2.2

Tävlande som avsiktligt lämnar tävlingsbanan på specialsträcka eller specialprov för att kunna få en egen fördel av detta, t.ex. ta en kortare väg, bestraffas med uteslutning.

5.5.3 Omkörning

Tävlande, som upphinns av annan tävlande och av denne genom signal eller på annat sätt anmodas att hålla åt sidan, är skyldig att göra detta så snabbt som möjligt. Brott häremot kan medföra uteslutning. Signal för omkörning ska om möjligt besvaras med handtecken eller signal.

5.5.4 Felkörning – hinder på vägen

Tävlande, som genom felkörning lämnat den föreskrivna tävlingssträckan, ska så snart han upptäcker detta återvända till den punkt där han lämnat banan och därefter fortsätta rätt väg. Under återfärden till platsen för felkörningen ska han följa samma väg som han kommit. För försening genom felkörning på grund av t.ex. nedfallen eller borttagen markeringspil eller hinder i vägen, beviljas inget tidsavdrag.

5.5.5

Vid tävling utanför inhägnat område och på för annan trafik inte avlysta delar av tävlingsbanan, ska tävlande följa gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar. Tävlande är skyldig att följa de anvisningsskyltar, exempelvis stoppmärken, som satts upp genom tävlingsledningens försorg.

5.5.6

Fordon som under tävling skadas så att brister av sådan art uppmärksammas, som innebär att fordonet inte kan brukas utan fara för säkerheten eller brott mot gällande fordonsbestämmelser, ska sättas i godkänt skick innan tävlandet fortsätter. Funktionär som upptäcker fel enligt föregående, ska göra den tävlande uppmärksam på felet samt meddela att rapport kommer att ingå till tävlingsledningen om ekipaget fortsätter tävlingen innan felet åtgärdats.

5.5.7 Avbrytande av tävling

Tävlande som utgår ur tävlingen, ska snarast möjligt meddela tävlingsledningen eller någon av dess funktionärer detta. Tävlingsbanan får inte lämnas förrän tävlande personligen meddelat eller överlämnat sitt tidkort till ansvarig funktionär. De tävlande bör informeras om telefonnummer att användas för att meddela om tävlingen avbrutits. Av tävlingsledningen utfärdade bestämmelser ska noggrant följas. Brott häremot medför att den tävlande kan anmälas till bestraffning.

5.5.8

Brott mot 5.5.1 – 5.5.6 medför uteslutning ur tävlingen eller annan bestraffning.

5.6 Reparationer och service

Alla reparationer och all service ska ske inom ramen för fastställd körtid eller under den särskilda tid som i samband med uppehåll anslagits till översyn av motorcyklar. Ingen reparation eller service får ske under den tid motorcykeln befinner sig inom kontrollområde.

5.6.1 Utbyte av fordon och delar

Fordon i sin helhet, huvudram och motor, får inte bytas under tävling.

5.6.1.1

Det kan i TR för viss tävling eller i andra regler som för t.ex. SM föreskrivas att hjul och däckbyte inte är tillåtet under tävling samt att däckbyte bara är tillåtet vid tävling över flera dagar vid sista service före målgång varje dag och endast göras av den tävlande.

5.6.2 Främmande hjälp under tävling

Tävlande får anlita främmande hjälp för service och reparationer vid serviceplats.

5.6.2.1

Påfyllning av bränsle får endast ske med avstannad motor.

5.6.2.2

Rengöring av motorcykeln, får inte ske med hjälp av vattenslang eller någon som helst form av tryckluft- eller högtryckstvätt.

Motorcykeln ska vid rengöring vara placerad på markskydd/miljömatta, för att fånga upp de föroreningar som annars kan uppstå på marken.

5.6.2.3

Svetsning på motorcykeln under tävling är inte tillåtet.

5.6.2.4

Service får inte ske i utrymme utan insyn.

5.6.2.5

Arrangör kan i TR för tävling föreskriva t.ex. att all främmande hjälp med service och reparationer under tävlingen är förbjuden och att den tävlande ska göra detta själv.

5.6.2.6

Kommunikation med radio, mobiltelefon etc. med tävlande är tillåten.

5.6.3

Skydd för marken vid service och bränslepåfyllning.

5.6.3.1

För samtliga enduromotorcyklar som placeras där service är tillåten, ska absorberande markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken. Detta är obligatoriskt vid all enduroverksamhet, såväl i samband med träning som vid tävling. Markskyddet (miljömattan) ska bestå av en absorberande överdel och en tät underdel, storleken vara minimum 160 x 100 cm, ha absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek på minst 5 mm.

Underlåtenhet att använda miljömatta vid tävling medför bestraffning enligt NT, med straffavgift 500 kr (första tillfället) och uteslutning ur tävlingen (andra tillfället).

Dessutom kan annan bestraffning enligt NT utdömas. Förare som vid träning underlåter att använda miljömatta ska av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen.

5.6.3.2

Under rally motsvarande är det tillåtet att tanka på bensinstation utan miljömatta.

5.6.4

Förare får med hjälp av medhavda verktyg och reservdelar reparera sitt fordon utan främmande hjälp överallt utefter tävlingsbanan med undantag av i kontrollområde och i sluten depå. Verktyg och reservdelar får bara tas emot inom område där service är tillåten.

Förare får ta emot personlig skyddsutrustning och dryck utefter tävlingsbanan med undantag av kontrollområde och sluten depå.

5.6.5 Serviceplats

Tävlingsarrangör ska anvisa lämpliga platser längs tävlingssträckan där service och reparation av tävlingsfordon kan ske. Tävlingsarrangör kan i TR föreskriva att service endast tillåts på anvisade serviceplatser. Tävlingsarrangör kan även utfärda serviceförbud på del av eller hela tävlingsbanan.

5.6.5.1 Serviceplats elmotorcyklar

Laddning av elfordon (batterier) får endast ske på anvisad plats och med ständig övervakning enligt NT.

5.6.5.2

Om arrangören inte föreskrivit särskilda regler för serviceplats och var service är tillåten gäller att det inte är tillåtet att genomföra service inom vägområde för allmän eller större enskild väg. Med vägområde avses körbana, i förekommande fall vägren samt parkeringsficka som anlagts i direkt anslutning till vägen. Om inte arrangören föreskrivit annat får service endast genomföras på parkerings- eller rastplats som är belägen utanför och avskild från vägområdet, t.ex. en gammal vägslinga eller liknande. Vidare får service genomföras på utfartsvägar från fastigheter och liknande mindre enskilda vägar, efter tillstånd från ägaren, i det sistnämnda fallet även om området ligger i anslutning till vägen.

5.6.5.3 Serviceplats vid tävling typ 1 – Internationell

All service ska ske vid tidkontroll inom området mellan vita och gula skärmarna/ flaggorna och med de ev inskränkningar som arrangören angett i TR och/eller PM.

I de fall mottagande av service inte är tillåten mellan vita och gula skärmen/flaggan, skall

detta markeras med svart X på den vita skärmen/flaggan.

5.6.6 Följefordon

Tävlande får inte åtföljas på tävlingssträcka av fordon, som inte har någon officiell funktion i tävlingen.

5.6.7 Eldsläckare

Den tävlande ansvarar för att det vid varje servicefordon finns tillgång till minst en 6 kg pulverhandbrandsläckare, klass ABC, för att kunna släcka sådana bränder som eventuellt kan uppstå under service i anslutning till fordonet. 5 kg brandsläckare är fortsatt tillåtna intill dess datum på brandsläckaren utgår.

5.6.8

Brott mot 5.6.1 – 5.6.7, medför uteslutning ur tävlingen eller annan bestraffning.

5.7 Olyckstillbud
5.7.1

Påträffar tävlande person som råkat ut för olycksfall, dvs. kroppsskada, under sådana omständigheter att hjälp erfordras ska den tävlande efter bästa förmåga bistå den skadade och vidta de åtgärder som han anser nödvändiga.

5.7.2

Den tid som åtgår för hjälp enligt 5.7.1, ska liksom de närmare omständigheterna kring olycksfallet, uppges för tävlingsledningen på heder och samvete och ska om möjligt styrkas av vittnen. Juryn kan därefter från körtiden räkna bort den tid som avsatts för hjälpen.

5.7.3

Om förare råkat in i en situation där överhängande risk finns för personskada, får hjälp mottas utan att tävlingsmässig straffpåföljd behöver riskeras.

5.8 Förändring av tävlingsbana

Förändring av tävlingsbanan, t.ex. genom slopande av delsträcka sedan den en gång offentliggjorts, får av tävlingsledningen göras endast efter samråd med Supervisor/Jury på grund av force majeure eller av säkerhetsskäl. Sådan ändring ska delges varje tävlande skriftligt.

5.8.1

Vid typ 2-tävling/varvlopp kan banan ändras på grund av force majeure eller av säkerhetsskäl, utan att det tävlande informeras skriftligt. Sådan ändring bör om möjligt ske mellan två varv i tävlingen så att alla tävlande får liknande förhållanden.

5.9 Upplysning till tävlande

Ev upplysningar som tävlingsledningen önskar delge tävlande under pågående tävling ska göras skriftligt varefter föraren genom kvittering i t.ex. stationsprotokoll godkänner att han tagit del av meddelandet. Muntliga upplysningar gäller inte, med undantag för att funktionär på begäran ska lämna tävlande uppgift om rätt tid.

5.10 Flaggsignaler

Under tävling kan ges flaggsignaler, vilka de tävlande omedelbart måste åtlyda. Om flaggsignal inte respekteras kan den tävlande uteslutas eller ådömas annan bestraffning.

5.10.1 Flagga i nationsfärgerna
 • Start, om inte annat framgår av TR för tävlingen.
5.10.2 Röd flagga
 • Stopp för samtliga tävlande.
5.10.3 Svart flagga tillsammans med den tävlandes startnummer
 • Stopp för tävlande med visat startnummer.
5.10.4 Gul flagga (svängande eller stilla)
 • Fara, hinder på banan, sänk farten, iaktta försiktighet och var beredd att stanna.
 • Omkörning av annan tävlande är förbjuden innan orsaken till flaggsignalen har passerats.
5.10.5 Svart-vit rutig flagga
 • Passerade av mållinje. Tävlingen är avslutad.
5.10.6 Grön flagga
 • Klarsignal
5.10.7 Gul flagga med diagonalt kors i svart
 • Ett varv kvar
6 ENDURO TYP 1
6.1 Enduro typ 1 – Svensk

Avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och specialsträckor. Specialprov kan ingå, som del av transportsträcka. Tävlingar arrangeras vanligen som endagstävling, eller som tävling med dag- och nattetapp och genomförs så att alla tävlande ska köra tävlingsbanan i samma ordningsföljd, avseende tidkontroller, transportsträckor och specialsträckor, dvs. Start – TK 1 – SS 1 – TK 2 – SS 2 – TK 3 – SS 3 o.s.v.

6.2 Enduro typ 1 – Internationell

Avser tävling med tidkort, tidkontroller, transportsträckor och där specialprov ingår som del av transportsträcka. Specialsträckor får ej läggas in mellan två tidkontroller. Tävling arrangeras vanligen över en, två eller flera dagar. Separat resultat sammanställs för dels per tävlingsdag och dels totalt för hela tävlingen. Tävlingen genomförs så att alla tävlande ska köra tävlingsbanan i samma ordningsföljd, avseende tidkontroller och transportsträckor och specialprov, dvs. Start – TK 1 – SP 1 – TK 2 – SP 2 – TK 3 – SP 3 o.s.v.

6.3 Enduro typ 1 – Mixad

Enduro Typ 1-Mixad, avser en enklare form av Typ 1-tävling som kan arrangeras som en kombination av Svensk och Internationell tävlingsform eller på annat sätt, än som varvlopp. Det ska alltid av TR framgå hur tävlingen ska genomföras.

6.3.1

Tävling kan innehålla specialsträckor och/eller specialprov men tävlingen körs inte helt enligt regler för Enduro typ 1 – Svensk, eller – Internationell. T.ex. så kan SS och/eller SP köras så att olika klasser startar på olika SS/SP vid samma tidpunkt och sedan körs övriga SS/SP efter ett roterade system för respektive klass.

6.3.2

Arrangören beslutar hur tidkontroller och tidkort ska förekomma i tävlingen, vilket ska framgå av TR.

6.3.3

Det ska av TR framgå om hela tävlingen körs på maxtid och om eventuell respittid är inkluderad i denna maxtid eller inte.

6.4 Enduro typ 1 på inhägnat område

Tävling av typ 1 kan med fördel arrangeras inom inhägnat område, varvid olika specialprov körs inom t.ex. motorsportområde, med en central serviceplats. När typ 1-tävling arrangeras inom inhägnat område där Svemo banlicens finns, kan oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort tillåtas att delta.

6.4.1

Om oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort kan tillåtas i tävlingen, rekommenderas att även ungdomsklass ska kunna delta i tävlingen.

6.5 Tävlingssträckor
6.5.1

Transportsträcka är en delsträcka mellan två tidkontroller. För transportsträckor gäller att medelhastigheten ska med hänsyn till vägens beskaffenhet, vägar med annan trafik, eventuella dröjsmål vid i sträckan ingående specialprov, järnvägskorsningar, trafikljus, stopplikt etc., sätts så att tävlande utan prickbelastning kan köra sträckan med iakttagande av alla gällande trafikregler samt ges skälig tid för service eller reparation av motorcykeln. Som skälig tid för service vid serviceplats rekommenderas 10-15 minuter.

6.5.1.1

Körtiden får inte sättas kortare än 5 minuter, även om det pga. sträckans längd skulle finnas motiv för detta. Tidtagning ska ske per hel minut.

6.5.1.2

Transportsträcka kan gå på vägar och stigar av blandad karaktär och bör med hänsyn till bränslepåfyllning och service inte vara längre än 35 km. För att beräkna lämplig

medelhastighet ska en minst medelgod förare köra sträckan på tid. Medelhastigheten för en och samma sträcka ska, om så anses motiverat, vara lägre vid körning i mörker än i dagsljus.

6.5.2 Specialsträcka (SS)

Med specialsträcka avses en tävlingssträcka mellan två tidkontroller där hastigheten är utslagsgivande. SS bör vara minst 3 km och högst 25 km lång, samt så utformad att medelhastigheten inte överskrider 50 km/tim. Specialsträcka får inte finnas i tävling typ 1 – Internationell.

6.5.3 Specialprov (SP)

Med specialprov avses en tävlingssträcka som ingår som en del av transportsträcka, och ska köras inom den körtid som är angiven för transportsträckan. SP bör vara mellan

3 och 7 km långa och ska vara fullt körbar och utan onödigt farliga avsnitt, samt så utformat att medelhastighet ej överskrider 50 km/tim. Vid SP, där körtiden mellan olika förare kan variera, skall hänsyn till detta tas vid fastställande av körtiden mellan de TK där provet ingår.

6.5.3.1

Start- och målplats för specialprov bör om möjligt placeras på samma plats i anslutning till varandra.

6.5.4

För Specialsträckor och Specialprov gäller:

6.5.4.1

Stopplikt eller passerkontroll får inte finnas.

6.5.4.2

SS och SP måste vara avstängda för annan fordonstrafik och om de inte är avlysta för trafik av länsstyrelse, ska tävlingsledningen vara förvissad om att andra fordon inte kan komma in på sträckan/provet. Avlysning ska meddelas genom anslag som sätts

upp i början och i slutet av den väg eller stig som används samt dessutom på vägar och stigar som ansluter till SS/SP. Anslag ska vara av minsta storlek 42 x 30 cm (A3) och ha följande text: ”Förbjudet för andra än tävlande och funktionärer att färdas eller gå på vägen under tiden från kl ……. den ……. till kl ……. den ”.

6.5.4.3

Om tävlande beräknas komma upp i högre hastighet än 70 km/tim ska arrangören, i ansökan till länsstyrelse, anhålla om dispens från den generella hastighetsbegränsningen. Om sådan dispens ges avlyser också länsstyrelsen sträckan/provet för annan trafik.

6.5.4.4

Efter mållinjen på SS/SP ska finnas en väl tilltagen (30 m) markerad uppbromsnings- sträcka inom vilken de tävlande är förbjudna att stanna. Uppbromsningssträckans slut markeras med en skylt 30 m.

6.5.5

Startprov kan ske vid start från tävlingens begynnelsepunkt efter det att motorcykel varit placerad i sluten depå – parc fermé – under minst 30 minuter. Vid startprovet ska för de tävlande finnas en väl synlig klocka med tydligt läsbar sekundvisare. För godkänt prov har förare att efter startkommando starta motorn med ordinarie startanordning och inom 60 sek, med motorns kraft tillryggalägga en välmarkerad sträcka av 20 m längd. Om inte, ges ett tidstillägg på 10 sekunder. Av TR för tävlingen ska framgå om startprov förekommer.

6.5.6

Andra typer av specialprov än förutnämnda får anordnas efter särskilt tillstånd från Svemo och genomförandet och bedömningen för dessa ska noggrant anges i TR.

6.6 Mätning av sträcka

Tävlingssträcka ska vara noggrant uppmätt. Om befintligt kartunderlag inte har avstånden mellan aktuella punkter angivna ska dessa bestämmas genom någon av följande metoder:

6.6.1

Uppmätning med kontrollerad vägmätare på motorcykel eller bil.

6.6.2

Uppmätning på karta med hjälp av kartmätare. Till den på så sätt uppmätta sträckan ska läggas 12 % varefter värdet kan avses väl stämma överens med den verkliga sträckan. Vid mätning av sträcka i terräng ska en karta med skala 1:10 000 användas.

6.7 Kontroller
6.7.1

Kontroller utmärks med skärmar eller flaggor med minsta mått 42 x 30 cm (A3), placerade väl synliga. Vid tävling i mörker ska skärmar/flaggor kompletteras med lyktor som belyser skärmarna eller med reflekterande material.

6.7.2 Tidkontroll (TK)
6.7.2.1

Förvarning för tidkontroll markeras med vit skärm/flagga placerad c:a 200 m före tidkontrollen. I de fall mottagande av service ej är tillåten mellan vita och gula skärmen/ flaggan, skall detta markeras med svart X på den vita skärmen/flaggan.

6.7.2.2

TK markeras med gul skärm/flagga placerad 20 m före TK. Som TK räknas även start och mål i tävlingen.

6.7.2.3

Vid TK ska finnas klocka med stor urtavla eller s.k. blädderklocka, tydligt visande aktuell tävlingstid till förare som väntar vid gula skärmen/flaggan.

6.7.2.4

För att ge samtliga tävlande samma möjlighet till lika lång servicetid före t.ex. etappmål, obligatoriskt uppehåll eller varvning kan lämpligen en s.k. ”Pre finish” kontroll placeras efter transportsträckan och före serviceplats. Vid sådan kontroll är inte någon service eller reparation tillåten.

6.7.3

Kontroll vid start på specialsträcka (SS) och specialprov (SP) markeras av gul skärm med ”START” och sträckans/provets nummer i svart.

6.7.4

Mållinje för SS och SP markeras med två skärmar/flaggor med svarta och vita rutor placerade på vardera sidan av vägen. Vit förvarningsskärm ska sättas upp c:a 200 m före mål.

Uppbromsningsträcka fram till den efterföljande kontrollen ska vara väl tilltagen för att minska olycksrisken.

6.7.5

Passerkontroll (PK) kan sättas upp för att kontrollera att de tävlande följer tävlingssträckan och markeras med blå skärm/flagga på båda sidor om vägen, 200 m före kontrollen, samt stoppskylt, placerad vid PK.

6.7.6 Förenklad Start-TK (Endast vid Enduro Typ 1 – Svensk)

Arrangören kan vid denna typ av tävling använda sig av förenklad Start-TK. Om arrangören utnyttjar förenklad Start-TK skall detta anges i TR eller PM för tävlingen. Vid förenklad Start-TK finns ingen ankomstdel utan ankomst och avgång sker vid startlinjen.

Vid endurotävlingar typ 1 – Svensk tas tiden varje jämn minut vid start på en specialsträcka, dvs, inte när Du passerar transponderslingan.

Exempel:

Avgångstiden från TK 2 (mål SS 1):11:17
Transporttid:17 min
Starttiden på nästa SS är då11:17 + 17= 11:34

Det innebär att när 11:44 visas på klockan vid starten på nästkommande sträcka skall Du starta på sträckan.

Förenklad Start-TK märks ut med en förvarning, som utgörs av vit skylt med svart kryss. Startlinjen är utmärkt med gul skylt med texten START och sträckans nummer på startlinjen. Mellan förvarningen och de gula skyltarna som markerar startlinjen får endast förare och funktionärer befinna sig.

6.8 Sluten depå – parc fermé och arbetsområde

Om det vid tävling tillämpas sluten depå, vilket i så fall ska anges i TR, gäller följande, om inte annat framgår av TR:

 • Omedelbart efter besiktning och efter målgång skall motorcykeln placeras i sluten depå.
 • Motorcykeln får inte startas i den slutna depån.
 • Förare får ej vidröra annan förares motorcykel.
 • Ingenting annat än att skjuta sin motorcykel i den slutna depån är tillåtet.
 • Rökning är förbjuden i den slutna depån och arbetsområdet.
 • Motorcykel får inte vara övertäckt i den slutna depån.
 • Brott mot dessa regler medför uteslutning.
6.8.1

Under den tid då motorcyklarna finns uppställda i sluten depå ska denna vara väl bevakad och tillgång till brandsläckare ska finnas i anslutning till den slutna depån.

6.8.2

Som alternativ till sluten depå kan arrangör föreskriva att motorcykeln efter genomförd besiktning ställs upp i en särskild parkering i avvaktan på start, där regler för arbetsområde enligt ovan gäller.

6.8.3 Regler för arbetsområde efter sluten depå och före start
 • 15 minuter före sin starttid får föraren gå in i den slutna depån och skjuta sin motorcykel in i arbetsområdet och där utföra service och reparationer. Motorcykeln får inte startas i arbetsområdet och brott mot detta bestraffas med uteslutning eller annan bestraffning.
6.8.4 Regler när inte arbetsområde tillämpas
 • 5 minuter före sin starttid får föraren gå in i den slutna depån för att hämta sin motorcykel och skjuta den till startområdet. Även området mellan den slutna depån och startområdet anses som sluten depå. Se vidare 6.11.2.
6.9 Körtid och ideal ankomsttid

Med körtid avses den tid den tävlande ska använda mellan två på varandra följande tidkontroller för att anses ha kört sträckan utan tidsbelastning. Den ideala ankomsttiden till viss kontroll, är avgångstiden från närmast föregående tidkontroll plus körtiden för mellanliggande sträcka.

6.9.1

Arrangör kan, vilket ska framgå av TR, genomföra tävling med endast en tidkontroll (Start/Mål) per varv eller för hela tävlingen.

6.9.2

I sådant fall, vilket ska framgå av TR kan anges maxtid för hela tävlingen, vilket kan vara summan av körtid och respittid.

6.9.3

För tävling typ 1 – Internationell kan arrangör preparera körtider för A-, B- resp C-tid, beroende på t.ex. olika väderförhållanden, varvid A-tid är de kortaste körtiderna.

6.9.3.1

Vid tävling typ 1 – Internationell, ska upprättas banbeskrivning, s.k. Route Card, upptagande tävlingens kontroller och specialprov samt körtider på respektive A-, B- och C-tid.

6.9.3.2

Vid tävling typ 1 – Internationell, ska upprättas ett körtidsschema för samtliga deltagare s.k. Time-Table, med angivande av ideal ankomsttid till varje i tävlingen ingående tidkontroll, för A-, B- resp C-tid.

6.9.3.3

Vilka körtider för tävlingen som gäller ska meddelas senast 1 timme före första start.

6.9.3.4

Om under tävling, anses att angivna körtider, t.ex. A-tid är för snäva, kan tävlingsledningen ändra till B- eller C-tid. Detta kan ske vid t.ex. varvning eller viss tidkontroll, där samtliga deltagare meddelas skriftligt om den företagna ändringen.

6.9.4 Normalkörtid för specialsträcka i tävling typ 1 – Svensk

För varje SS, ska arrangören beräkna en normalkörtid, vilken bör sättas så lång att en förare normalt kan köra sträckan inom denna tid. Den sammanlagda normalkörtiden för SS ska användas för att fastställa om respittiden för tävlingen överskridits.

6.10 Tidkort

Tidkort ska medföras av de tävlande under tävlingen och utdelas till de tävlande senast omedelbart före starten av tävlingen. I tidkortet ska i förekommande fall anges körtider för A-, B- och C-tid. Tävlande som förlorat sitt tidkort ska kunna erhålla ett nytt vid nästa kontroll och sedan använda detta under resten av tävlingen.

6.10.1

Tidkort kan ersättas med ett skriftligt meddelande med avgångstid, körtid och ankomsttid till nästa TK som lämnas till den tävlande vid start och respektive TK.

6.11 Start
6.11.1 Startmellanrum vid start i tävlingen

Antalet startande per minut skall anges i TR. Antalet startande på samma starttid bör inte överstiga tre förare och startmellanrummet till nästa förare/grupp av förare bör vara minst 1 minut.

6.11.1.1

S.k. flytande starttid kan tillämpas, vilket klart ska framgå av TR för tävlingen. Detta betyder att respektive tävlande ska vara klar för start senast 30 minuter före den beräknade starttiden.

6.11.2 Startområde

Området mellan arbetsområde eller särskild parkering enligt 6.8.4 eller minst 3 meter närmast startlinjen är startområde. Arbete på motorcykeln får inte göras i startområdet och medför uteslutning. Om motorcykeln startas i startområde före startsignalen, belastas den tävlande med 60 sekunder. Beträffande startprov se 6.5.5.

6.11.3

Start från tävlings början och efter obligatoriskt uppehåll sker med avstannad motor. Start sker på exakt på den angivna starttiden. Är starttiden t.ex. kl. 09.01, sker starten kl. 09.01.00. De tävlande ska förflytta sig fram till startlinjen under minuten fram till starttiden, dvs. från att klockan är 09.00.01. Tävlande vars motor inte startar inom 60 sek är skyldig att på starterns order dra sitt fordon från startlinjen för att lämna plats för efterföljande förare.

6.11.4 Försummad start

Tävlande som försummar sin starttid från tävlingens början eller efter obligatoriskt uppehåll, startar efter övriga tävlande eller på eventuellt vakant plats. Vid starten antecknas i stationsprotokollet och på den tävlandes tidkort dels tiden för den försenade startanmälan och dels den nya starttiden. Tid mellan startanmälan och ny starttid medför inget tidstillägg.

6.12 Anmälan vid tidkontroll

För att undvika tidstillägg, ska anmälan ske på den tävlandes ideala ankomsttid som förare har att invänta vid gula skärmen/flaggan. Tiden för anmälan i TK är den tid när ekipaget passerar den gula skärmen/flaggan. Tävlande som avsiktligt stannar mellan gula skärmen/flaggan och kontrollen bestraffas med tidstillägg på 1 minut.

6.12.1

Vid tidkontroll på tävling typ 1 – Svensk, som är mål på specialsträcka, är anmälan anses verkställd i det ögonblick tävlande passerar mållinjen på specialsträckan. Tävlande får inte stanna på uppbromsningssträckan efter mållinjen.

6.12.2

Vid slutmål i tävlingen eller tidkontroll före obligatoriskt uppehåll får anmälan ske före idealtid utan tidsbelastning.

6.12.3

Om tidkontroll inte finns utsatt på angiven plats ska tävlande fortsätta till nästa tidkontroll. Idealtiden till denna kontroll beräknas genom att addera idealtiderna för de två sträckorna.

6.12.4

Den tävlandes tid i kontrollen noteras i den tävlandes tidkort och i stationsprotokollet.

6.12.5

Vid avgång från tidkontroll tävling typ 1 – Svensk, efter specialsträcka eller transportsträcka och som följs av en transportsträcka, gäller att ny avgångstid tilldelas, snarast efter ankomsttiden och eftersom de tävlande expedieras. Avgång får ske så snart expediering skett.

6.12.6

Vid avgång från tidkontroll i tävling typ 1 – Internationell, ges ingen ny avgångstid utan ankomsttiden är även avgångstid.

6.12.7

Avgång från TK får ske så snart den tävlande expedierats.

6.12.8

Avgång får ske med motorn igång.

6.12.9

Start på specialsträcka vid tävling typ 1 – Svensk, sker med stillastående motorcykel och motorn igång. Starten sker på exakt tid eller genom att start får ske så snart klartecken ges från funktionär vid start (om tidtagning sker elektroniskt med t.ex. fotocell eller transponder). Om starttiden är t.ex. kl. 09.01.00, ska den tävlande starta exakt kl. 09.01.00. Den tävlande ska i god tid göras uppmärksammad på sin starttid och ha tillräckligt med tid för att göra sig klar för start. När 10 sekunder återstår till start, räknar startern ”10 sekunder, 5, 4, 3, 2, 1, kör”.

Startklocka som visar tiden för förarna kan användas istället för en starter som räknar ner.

6.12.9.1

Rekommenderas att högst tre tävlande får starta samtidigt, om inte annat framgår av TR. Start kan ske på jämn minut eller med en förare var 20:e eller 30:e sekund.

Ett en gång givet startkommando gäller ovillkorligt och får inte upprepas.

6.12.9.2

Efter startkommando ska motorcykeln omedelbart förflyttas framåt från startlinjen för att lämna plats för efterföljande förare.

6.12.9.3

Tjuvstart med maximalt 10 sekunder medför 20 sekunders tillägg till uppmätt körtid och ska omedelbart noteras i stationsprotokollet och snarast meddelas den tävlande och tävlingsledningen.

6.12.9.4

Tjuvstart med mer än 10 sekunder medför uteslutning ur tävlingen, som antecknas och meddelas enligt 6.12.9.3.

6.12.9.5

Vid tävling där starttiden tas med fotocell eller transponder bestraffas tävlande som inte startar snarast eller senast inom 5 sekunder efter givet startkommando eller då grön startlampa lyser, vid 1:a tillfället med varning/tillrättavisning, vid 2:a tillfället med tidstillägg på 20 sekunder, vid 3:e tillfället med tidstillägg på 1 minut och vid 4:e tillfället med uteslutning, allt avseende händelser under samma tävlingsdag.

6.12.9.6

Vid rullande start bestraffas den tävlande med ett tidstillägg på 1 minut.

6.13 Tidtagning och tidsregistrering vid tidkontroll
6.13.1

Samtliga klockor ska vara av pålitlig konstruktion och synkroniserade med starturet (tävlingstid) och ska vara ställda efter officiell tid – ”fröken ur”.

6.13.2

Vid tidkontroll ska alltid föras stationsprotokoll där tävlandes tid registreras.

6.13.3

Ankomsttid anges i timme och minut på förares tidkort och i stationsprotokollet.

6.13.4

Vid olikheter i tid mellan tidkort och stationsprotokoll gäller stationsprotokollet före tidkort.

6.14 Tidsberäkning

Pågående tidsenhet gäller. T.ex. klockan anses vara 10.50 ända till hela minuten gått ut och klockan visar 10.51. (Exempel: 10.50.25 = 10:50)

6.15 Tillvägagångssätt vid specialprov
6.15.1

Start på specialprov sker med stillastående motorcykel och motorn igång, antingen på exakt tid eller att start får ske så snart klartecken ges från funktionär vid start.

När tävlande är klar att starta på specialprov ska ekipaget förflytta sig till startlinjen. Om start ska ske på exakt tid gäller att om starttiden är t.ex. kl. 09.01.00, ska den tävlande starta exakt kl. 09.01.00. När 10 sekunder återstår till start, räknar startern ”10 sekunder, 5, 4, 3, 2, 1, kör”. Tävlande som startat på specialprovet, men av någon anledning inte kan komma iväg, får inte hindra efterföljande tävlande. Tjuvstart bestraffas enligt 6.12.9.3 resp 6.12.9.4.

6.15.1.1

Vid tävling där starttiden tas med fotocell eller transponder bestraffas tävlande som inte startar snarast eller senast inom 5 sekunder efter givet startkommando eller då grön startlampa lyser enligt 6.12.9.5.

6.15.1.2

Vid rullande start bestraffas den tävlande enligt 6.12.9.6.

6.15.2

Den exakta tiden för start på specialprovet gäller. Ingen anteckning om tid gör på tävlandes tidkort, utan endast i stationsprotokollet.

6.15.3

Vid mål på specialprov tas tiden i det ögonblick tävlande passerar mållinjen på specialprovet. Tävlande får inte stanna på uppbromsningssträckan efter mållinjen och får omedelbart fortsätta på transportsträckan till nästa tidkontroll.

6.15.4

Den exakta tiden för målgång på specialprovet gäller. Ingen anteckning om tid gör på tävlandes tidkort, utan endast i stationsprotokollet.

6.15.5

Tidtagning och tidsregistrering vid start och mål på SS och SP.

Tidtagning sker per hel sekund om manuell tidtagning användes. Om tidtagning sker på mindre tidsenhet ska elektronisk utrustning med fotocell eller transponder användas.

6.16 Back-up tidtagning

Separat tidtagning, skild från den normala tidtagningen, bör tillämpas vid TK samt start och mål på SS/SP, för att i efterhand kunna rätta till eventuellt uppkomna felaktiga tidsangivelser. Särskilt protokoll ska föras över denna tidtagning.

6.17 Passerkontroll

Om passerkontroll förekommer i tävling rekommenderas arrangör att, i samband med besiktningen, på styret på varje deltagande motorcykel fästa en plastremsa etc. Vid passerkontrollen görs en markering med biljettång eller s.k. orienteringsstämpel.

I annat fall lämnar den tävlande sitt tidkort till funktionären för stämpling (påskrift). Stationsprotokoll ska visa den ordning de tävlande passerar, men någon anteckning om tid behöver inte göras. Missad passerkontroll medför uteslutning om inte annat anges i TR.

6.18 Obligatoriskt uppehåll
6.18.1

Om ett obligatoriskt uppehåll är inlagt i tävling måste förare stanna på platsen hela den i TR angivna tiden för uppehållet, vare sig han är försenad eller inte.

6.18.2

Omedelbart efter anmälan vid tidkontroll, där obligatoriskt uppehåll är föreskrivet, ska motorcykeln uppställas i sluten depå, om inte annat anges i TR.

6.18.3

Enligt E 6.8.3 och E 6.8.4 framgår hur lång tid före start motorcykeln får tas ut ur den slutna depån och under vilken tid service får ske. Ev. avvikelse mot detta ska anges i TR.

6.19 Förlorat tidkort

Förare som förlorar sitt tidkort under tävling ska bedömas enligt följande:

 • genom stationsprotokoll.
 • om det inte går kan föraren genom skriftligt intyg från medtävlande styrka sin tid.
 • om varken a eller b kan tillämpas ska föraren anses ha utgått ur tävlingen.
6.20 Uträkning av tidsbelastning

Vid uträkning av tidsbelastning gäller följande:

6.20.1

Försummad starttid vid tävlings begynnelsepunkt eller efter obligatoriskt uppehåll = 30 sekunders tidstillägg per minut. (6.11.4).

6.20.2

För sen resp. för tidig ankomst till tidkontroll efter transportsträcka = 30 sekunders tidstillägg per minut.

6.20.3

Körtid på specialsträcka och specialprov – 1 sekunds belastning per sekund körtid och även delar av sekund.

6.20.4

Överskriden tid i startprov (60 sekunder) – 10 sekunders tidstillägg. (6.5.5).

6.20.5

Start av motorcykel i startområde innan startsignal givits – 60 sekunders tidstillägg (6.11.2).

6.20.6

Tjuvstart med maximalt 10 sekunder – 20 sekunders tidstillägg (6.12.9.3, 7.1.2.1).

6.20.7

Tjuvstart vid gemensamstart med maximalt 10 sekunder – 2 minuters tidstillägg (7.1.2.2)

6.20.8

Vid oavsiktlig avvikande från tävlingsbanan och inte återvända på samma plats – 5 minuters tidstillägg (5.5.2.1).

6.20.9

Avsiktligt stanna mellan Gula skärmen/flaggan och kontrollen – 60 sekunders tidstillägg (6.12).

6.20.10

Inte starta på SS och SP vid startsignal (6.12.9.5, 6.15.1.1)

 • 1:a gången – varning/tillrättavisning
 • 2:a gången – 20 sekunders tidstillägg
 • 3:e gången – 60 sekunders tidstillägg
 • 4:e gången – Uteslutning
6.20.11

Rullande start vid SS och SP – 60 sekunders tidstillägg (6.12.9.6 och 6.15.1.2)

6.20.12

När transponder används för tidtagning gäller:

Vid start på SS/SP utan fungerande transponder sker bestraffning med 5 minuters tidstillägg. Vid målgång på SS/SP utan fungerande transponder sker bestraffning med 1 minuts tidstillägg. Transponder som slutat fungera på SS/SP, men som kan uppvisas renderar ingen bestraffning, såvida det inte vid start har indikerats på dåligt laddad transponder. Tidstillägg vid start och mål på SS/SP utan fungerande transponder gäller endast under förutsättning att backuptid går att fastställa. Kan inte backuptid fastställas är bestraffningen uteslutning ur tävlingen. Det är den tävlandes ansvar att fungerande transponder sitter monterad på motorcykeln.

6.20.13

Överskriden ljudnivå vid första mättillfället – 60 sekunders tidstillägg (3.7.2)

6.20.14

Arrangör kan i TR för speciell tävling föreskriva avvikande regler för tidsbelastning.

6.20.15

Summan av erhållen tid och tidstillägg ska sammanräknas i slutresultatet. Arrangör kan i resultatlistor ange tiden i enligt ovan i sekunder och delar av sekunder, eller i timmar, minuter, sekunder och delar av sekunder.

6.21 Respittid
6.21.1

Om inte annat anges i TR, är respittiden den högsta tillåtna förseningen i tävlingen. Dock kan en förare, på eget ansvar, fortsätta i tävlingen tills tävlingsledaren meddelar sitt beslut huruvida föraren skall uteslutas eller inte.

6.21.2

Respittidens totala längd ska anges i TR, men kan förlängas av Supervisor/Jury under pågående tävling innan första tävlande nått slutmålet, under förutsättning att detta snarast möjligt meddelas till samtliga deltagare.

6.21.3 Uträkning av respittid i tävling typ 1 – Svensk

För att fastställa om en förare överskridit respittiden ska normalkörtiden på specialsträckorna enligt E 6.9.4 läggas samman med idealtiderna på transportsträckor samt med minst två minuter för varje TK, varvid den totala körtiden erhålls. Räknat från starttiden ger sedan denna totala körtid plus respittiden det klockslag när förarens respittid utgår. Den totala körtiden för resp. tävlingsklass ska meddelas före start genom anslag och/eller PM.

6.21.3.1

Tider ingående i total körtid för tävling enligt E 6.21.3, kan förlängas av tävlingsledningen innan resultatlistan anslås eller av Supervisor/Jury innan prisprotokollet anslås eller offentliggörs. Ändring av total körtid skall anslås eller offentliggöras på samma sätt som resultatlistan respektive prisprotokoll.

6.21.4 Uträkning av respittid i tävling typ 1 – Internationell

Respittidens totala längd ska anges i TR och är den högsta tillåtna förseningen vid någon kontroll i tävlingen, ställd i förhållande till respektive förares körtidsschema, uträknat enligt 6.9.3.2. Dock kan en förare, på eget ansvar, fortsätta i tävlingen tills tävlingsledaren meddelar sitt beslut huruvida föraren skall uteslutas.

6.22 Omstart vid tävling typ 1 – Internationell

Vid tävling som pågår över flera dagar, med resultat per tävlingsdag, kan tävlande som avbryter en tävlingsdag eller överskrider respittiden, ha rätt att reparera sin motorcykel och göra en ny besiktning varefter föraren kan få starta nästa tävlingsdag. Anmälan till ny besiktning ska ske tidigast på den ideala ankomsttiden i mål och senast inom 60 minuter efter denna tid. Närmare regler kan finnas i TR för tävlingen.

7 ENDURO TYP 2

Enduro Typ 2 avser tävling utan tidkontroller, vanligen varvlopp, som körs ett eller flera varv på en sluten bana, med start av en eller flera förare samtidigt.

7.1 Genomförande
7.1.1

Tävling genomförs inom ett begränsat tävlingsområde, som ska vara helt avskilt från annan trafik.

7.1.2

Starten kan ske individuellt eller gemensamt (motocrosstart) och startmetoden ska alltid anges i TR.

7.1.2.1

Tjuvstart vid individuell start bestraffas enligt 6.12.9.3 respektive 6.12.9.4.

7.1.2.2

Tjuvstart vid gemensam start under 10 sekunder bestraffas med tidstillägg på 2 minuter och mer än 10 sekunder med uteslutning.

7.1.3

Om det finns ungdomsklass i tävlingen och starten är gemensam (motocrosstart) för ungdomsklasserna skall förare som kör i maskinklass E 1 starta först och därefter startar förare som kör maskinklass E 0.

7.1.4

Tävling kan arrangeras i form av olika heat med t.ex. med kval, semifinaler och final eller som direktfinal, beroende på klassindelningar, antal deltagare, banans utformning och längd etc.

7.1.5

Av TR ska alltid framgå hur en tävling ska arrangeras.

7.1.6

Av TR för tävling ska framgå om oregistrerade motorcyklar tillåts och huruvida körkortskravet gäller. Om oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort får delta, ska alltid gällande Svemo banlicens finnas.

7.1.7

Arrangör av Typ 2-tävling inom inhägnat område rekommenderas att även ungdomsklass ska kunna delta i tävlingen.

7.2 Resultat
7.2.1

Segrare blir den förare som kör ett i förväg fastställt antal varv på kortaste tid.

7.2.2

Segrare blir den förare som inom en i förväg fastställd tid hinner avverka högsta antalet varv. Det ska av TR framgå, hur många varv en förare minst ska köra för att räknas med i resultatlistan.

7.3 Maxtid och Respittid

Det ska av TR framgå vad som gäller beträffande maxtid och/eller respittid och hur denna ska beräknas.

8 AVSLUTANDE AV TÄVLING
8.1 Tävlings avslutande

Tävling anses avslutad när kontroll vid slutmålet dragits in. Detta sker när samtliga tävlande gått i mål eller – om någon befinner sig kvar på tävlingsbanan – när dennes respittid utgått. Vid målplatsen ska anslås ett av tävlingsledningen undertecknat meddelande om när tävlingen avslutats.

8.2 Bankontroll efter tävling

För kontroll av att inget tävlingsekipage finns kvar på banan ska hela tävlingssträckan kontrollköras omedelbart efter sista startande. Förare som kontrollkör banan bör vara försedd med kommunikationsradio eller mobiltelefon för kontakt med tävlingsledningen.

8.3 Väginspektion

Tävlingsledningen är skyldig att efter tävling inspektera tävlingssträckorna och iordningställa mark och vägar i enlighet med gjorda överenskommelser med resp. markägare och väghållare. Om detta inte sker, kan Svemo, efter anmälan, utdöma bestraffning.

8.4 Prisbedömning

Varje tävlings- och maskinklass enligt TR prisbedöms för sig. Motionsklass utgör då den förekommer alltid en särskild klass med separat prisbedömning.

För att prisbedömas ska tävlande på samma fordon ha kört den föreskrivna tävlingssträckan inom angiven respittid samt ha passerat angivna punkter i rätt ordning och riktning. Tävlande ska dessutom ha följt gällande reglementen och tilläggsregler.

8.4.1 Lika resultat

Om två eller fler förare får samma slutresultat i tävling och det i andra regler eller TR inte finns regler hur de ska särskiljas, placeras de på samma placering. Vid samma slutresultat upprättas resultatlista så att om två tävlande som har samma resultat, delar dessa placeringen t.ex. nummer ett och den eller de tävlande med slutresultat därnäst placeras som nummer tre.

8.4.2

Prisbedömning av lag sker enligt E 4.11, E 6.20 och E 8.4 i tillämpliga delar och i enlighet med de detaljbestämmelser som finns beskrivna i TR.

8.4.3

Sammandrag av underlag för prisbedömning och bestraffningar.

8.4.3.1

Tidsbelastning – se 6.20

8.4.3.2 Uteslutning eller annan bestraffning

Mildare straff än uteslutning (tidstillägg, straffavgift eller varning/tillrättavisning) kan tillämpas om det efter utredning framkommer förmildrande omständigheter som kan försvara detta. Om avsiktligt uppsåt, för att t.ex. skapa fördel för sig själv eller annan kan konstateras, skall bestraffningen vara uteslutning. Om brottet kan anses som mycket grovt eller osportsligt kan även anmälan till förbundsbestraffning göras.

 1. Förare som använder siktskivor – tear off. (2.6)
 2. Överskriden ljudnivå vid andra mättillfället (3.7.2)
 3. Färgmärkning saknas (5.2.5)
 4. Otillåten rekognosering av tävlingsbanan (5.4.1)
 5. Byte av motorcykel (5.5.1)
 6. Avvikande från tävlingsbanan och/eller inte passerat alla kontroller och SS/SP i rätt ordning (5.5.2 och 8.4)
 7. Avsiktligt avvikande från SS/SP (5.5.2.2)
 8. Inte lämna plats för omkörning (5.5.3)
 9. Inte återvända på rätt sätt efter felkörning (5.5.4)
 10. Brott mot trafikregler (5.5.5)
 11. Fortsätta tävling med skadad mc utan att påpekat fel åtgärdats (5.5.6)
 12. Otillåtet utbyte av fordon och delar (5.6.1)
 13. Otillåtet mottagande av främmande hjälp (5.6.2)
 14. Bränslepåfyllning med motorn inte avstannad (5.6.2.1)
 15. Rengöring av mc på inte tillåtet sätt (5.6.2.2)
 16. Svetsning av motorcykel (5.6.2.3)
 17. Service i utrymme utan insyn (5.6.2.4)
 18. Inte använda markskydd/miljömatta vid service (5.6.3)
 19. Mottagande av verktyg och reservdelar på inte tillåtet sätt (5.6.4)
 20. Service eller reparation på inte tillåten plats (5.6.5 – 5.6.5.2)
 21. Följefordon på banan (5.6.6)
 22. Eldsläckare saknas vid servicefordon (5.6.7)
 23. Inte respektera flaggsignaler (5.10)
 24. Brott mot regler för sluten depå/parc fermé och arbetsområde (6.8 – 6.8.4)
 25. Avsiktligt stanna på uppbromsningssträcka efter mål på SS och SP (6.12.1, 6.15.3)
 26. Tjuvstart på SS och SP med mer än 10 sekunder (6.12.9.4, 6.15.1)
 27. Ej starta på SS och SP vid startsignal – 4:e gången (6.12.9.5, 6.15.1.1)
 28. Missad passerkontroll (6.17)
 29. Inte placera mc i sluten depå/parc fermé (6.18.2)
 30. Tjuvstart vid Enduro typ 2 (7.1.2.1, 7.1.2.2)
 31. Inte fungerande transponder och backuptid inte går att fastställa (6.20.11)

8.5 Offentliggörande av resultatlista
8.5.1

Snarast möjligt och senast en dag efter tävlingen ska tävlingsarrangör offentliggöra resultatlistan, på tid och plats som i förväg meddelats förarna. Resultatlistan skall betraktas som offentliggjord då den anslagits på anslagstavlan och sidan för liveresultat. Det är från det klockslag som anges på anslagstavlan respektive liveresultaten som tiden (30 min) för att inlämna protest räknas.

8.5.2

Om resultatlista av någon anledning inte kan offentliggöras enligt E 8.5.1, har arrangören skyldighet att snarast offentliggöra resultatlistan på internet på i förväg meddelad adress. Resultatlistan som offentliggörs på detta sätt, anses ha nått de tävlande kl. 12.00 dagen efter den publicerats, från vilken tidpunkt tidsfristen för protester räknas.

8.5.3

Förutom enligt E 8.5.1 alt E 8.5.2 bör arrangör under tävling anslå preliminärt detaljprotokoll i den takt förarnas resultat räknas ut.

8.6 Offentliggörande av prisprotokoll
8.6.1

Sedan tiden för protester enligt E 8.9 utgått och juryn behandlat ev inkomna protester, anslås ett av Supervisorn/Juryn undertecknat prisprotokoll. Supervisors/Juryns beslut med anledning av ev protester anses härigenom delgivet de tävlande.

8.6.2

Om resultat meddelas de tävlande enligt E 8.5.2 ska tävlingsarrangören, om efter protest, någon ändring skett så att prisprotokollet inte överensstämmer med resultatlistan, offentliggöra prisprotokollet på internet på i förväg meddelad adress.

8.7 Priser

Av TR ska det framgå hur många tävlande i varje klass som får pris och bör uppgå till 1/3-del av antalet anmälda förare vid anmälningstidens utgång.

8.8 Prisutdelning

Prisutdelning får äga rum tidigast efter det att prisprotokollet offentliggjorts och ska ske senast inom två månader efter tävlingen eller, om protest/vädjan mot resultat föreligger, senast två månader efter det att meddelande om beslut i protest/vädjoärendet erhållits.

8.9 Tidsfrist för protester
8.9.1

Protest mot fel eller oegentligheter under tävling ska, såvida inte absolut hinder enligt juryns mening finns, inges skriftligen inom 30 minuter efter tävlingens avslutande.

8.9.2

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 8.5.1 ska vara ingiven inom 30 minuter efter offentliggörande av listan.

8.9.3

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 8.5.2 ska vara ingiven senast fem dagar efter offentliggörandet.

9 GULDHJÄLMSREGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BARNAKTIVITETER

För barn, som inte uppnått 12 års ålder eller av som av annan anledning inte deltar i den direkt tävlingsinriktade verksamheten, kan alternativa aktiviteter anordnas. När föraren uppnår ”licensålder”, bör det vara ett naturligt steg att fortsätta den konventionella tränings- och tävlingsverksamheten. Det ska dock inte finnas några hinder för den som vill fortsätta med dessa aktiviteter. Vid all verksamhet gäller krav på vårdnadshavare enligt E 2.1.7.

Icke tävlingsinriktad verksamhet

9.1 Förutsättningar
 • Endast motorcyklar på högst 85 cc 2-takt eller högst 150 cc 4-takt, tillåts att delta i verksamheten.
 • Verksamheten ska äga rum inom av klubbens styrelse godkänt aktivitetsområde som ska vara ett inhägnat område och banlicens ska finnas tecknad för området.
 • Verksamheten leds och övervakas av en av klubbstyrelsen utsedd ansvarig ledare.
 • Den av klubben utsedde ledaren är inför Svemo, klubben och föräldrar ansvarig för att verksamheten överensstämmer med gällande regler och inriktning.

9.2 Verksamhetens inriktning
 • Ska tillgodose barn och ungdomars naturliga rörelsebehov.
 • Ska skapa grunder för god teknik.
 • Riskmomenten ska minimeras.
 • Vara anpassad för deltagarnas utvecklingsnivå.
 • Lek, glädje engagemang och delaktighet bör vara grundläggande syfte för aktiviteterna.
9.3 Verksamhetens genomförande
 • Uppläggningen ska vara sådan att god teknik gynnas före hög hastighet.
 • Körning får ske samtidigt på samma bana/område med förare som är av jämförbar åkmässig standard, oavsett ålder och maskinklass. Detta avgörs av den för verksamheten ansvarige ledare.
 • Ledare ska ha möjlighet att snabbt kunna få kontakt med en larmcentral.
 • Ledare har rätt att stoppa körning om det kan anses att barnet inte är moget för sitt fordon.
 • Den bana som deltagarna ska använda får inte innehålla farliga avsnitt, t.ex. branta backar (uppför- och/eller utför), farliga hopp, djupa spår etc.
 • Det finns inget hinder att inom den egna klubbens verksamhet genomföra tidtagning, men fokus ska ligga på att deltagarna under trivsamma former ska ha roligt tillsammans.
 • Tillfredsställande övervakning skall finnas av banan/området, så att de som råkar ut för t.ex. omkullkörning, olyckstillbud eller olyckor omedelbart kan undsättas.
 • Utrustning för första hjälpen, bårar och ett för bårtransport lämpat fordon ska finnas tillgängligt.
 • För barnaktiviteter enligt dessa regler krävs inget separat tillstånd från Svemo utöver gällande banlicens.
 • Barn upp till och med 12 år, inskrivna i Guldhjälmskonceptet, via Svemo TA har full försäkring vid träning och tävling.
 • Barn upp till och med 12 år som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring via banlicensen.
 • Ledare ansvarar för att styra verksamheten på ett sådant sätt att det gynnar barnets bästa.
 • Verksamheten ska utföras på ett sätt som gynnar lek och teknik och banor utformas på ett sådant sätt att alla deltagare kan genomföra aktiviteten.
9.4 Guldhjälmsutbildning i klubben
 • För att få en guldhjälmslicens och delta i guldhjälmstävling krävs utbildning för barn och deras föräldrar.
 • Utbildningen ska bedrivas enligt Svemo Guldhjälmskoncept. Alla praktiska övningar för körning med motorcykel ska bedrivas i tillämpliga delar av 9.1 – 9.3 ovan.
 • Utbildningen är upplagd som märkestagning, så att barnet efter vissa färdigheter först tar bronshjälm, därefter silverhjälm och sist guldhjälm.
 • Utbildningsmaterialet ”Att bli med guldhjälm” kan läggas upp som lärgrupp och beställs av klubben genom respektive distrikt inom SISU Idrottsutbildarna.
 • När barnet uppnått de praktiska kraven för guldhjälm och barn och föräldrar med godkännande avlagt teoretiska prov kan guldhjälmlicens sökas.
 • Guldhjälmsutbildningen leds av utbildade barnledare och endast av Svemo utbildade barnledare kan skriva under ansökan om guldhjälmslicens. Utbildning kan samordnas mellan flera klubbar.
9.5 Tävlingsinriktad verksamhet – Guldhjälmstävling
 • Guldhjälmstävling ska i första hand tillgodose det sociala behovet samt glädjen att få vara med och tävla i enduro. Tävlingarna ska organiseras på ett sådant sätt att hänsyn tas till dem som aldrig tidigare tävlat.
 • Svemo regler enligt NT och E-reglementet gäller i tillämpliga delar för verksamheten.
 • Guldhjälm körs i klasserna 50 cc, 65 cc och 85 cc. Klass 50 cc får aldrig köra samtidigt på banan som 65 cc och 85 cc, som kan få köra tillsammans.
 • Deltagande i verksamheten kan ske t.o.m. det år föraren fyller 12 år.
 • Föraren som deltar ska under normala omständigheter kunna resa upp och starta sin motorcykel utan främmande hjälp.
 • Minsta startmellanrum i en Guldhjälmstävling är 10 sekunder och maximalt två förare får starta tillsammans.
 • Rekommenderas att deltagarna ges möjlighet att före körning på tid, får möjlighet att köra ett mastervarv på banan i ett lugnt tempo efter en erfaren förare.
 • Vid tävlingsinriktad verksamhet med deltagare från flera klubbar, ska detta anmälas som Guldhjälmstävling och deltagarna inneha Guldhjälmslicens för enduro.
 • TR för Guldhjälmstävling skall godkännas av distriktets enduroansvarig. Om guldhjälmstävlingen körs i samband med en nationell tävling behövs ingen separat TR. En Guldhjälmstävling kan ingå i enklare tävling och klubbtävling.
 • Vid guldhjälmstävling med deltagare från flera klubbar får körtider anslås efter målgång.
9.5.1 Maskinklasser
KlassMaskinÖverMax
50 cc2-takt50 cc
65 cc2-takt50 cc65 cc
85 cc2-takt65 cc85 cc
4-takt100 cc150 cc

I de fall maskiner under 100 cc med 4-taktsmotorer kan jämställas med 2-taktsmaskiner kan tävlingsledaren tillåta att dessa maskiner får köra tillsammans med motsvarande 2-taktsklass samtidigt på banan.

10 REGLER FÖR SUPERENDURO (SE)
10.1 Definition

SuperEnduro är en publiktävling som äger rum inom- eller utomhus på en arena eller arenaliknande område, med enduromotorcyklar på en bana byggd på ett underlag av jord, sand etc, på vilket byggts olika hinder av naturmaterial (t.ex. stenar, trästockar, vattengravar etc.) eller av tillverkat material (t.ex. gummidäck, ställningsmaterial etc.) och som liknar de förhållanden som kan finnas på en endurobana. En tävling körs i heat med flera förare startande samtidigt.

10.1.1 Regler

Där inget anges i dessa gäller regler i SR för enduro och NT.

10.2 Tävlingsbanan
10.2.1

Banan skall vara byggd inom en sluten arena eller liknande område.

10.2.2

Banan skall vara byggd av naturligt material till minst 80 % av dess längd (jord, sand, lera etc).

10.2.3

Banans längd bör inte understiga 300 meter.

10.2.4

Banans bredd bör normalt inte vara mindre än 4 meter. Bredden på den användbara banan får inte vara mindre än 1 meter på dess smalaste punkt och sektioner under 2 meters bredd får inte vara mer än 20 % av banan.

10.2.5

Bredden på banan vid landningen efter ett hopp måste vara minst 1 meter större än bredden på hoppet.

10.2.6

Det fria vertikala utrymmet mellan banan och något hinder ovan marken måste vara minst 2,5 meter.

10.2.7

Olika hinder skall finnas utefter banan (stenar, trästockar, vattenpassager etc) och liknande hinder som kan finnas utefter en endurobana.

10.2.8

Sektioner med gyttja får inte finnas.

10.2.9

Säkerheten för tävlande, åskådare och funktionärer skall alltid sättas främst när hinder konstrueras.

10.2.10.1 Besiktning av tävlingsbanan

Tävlingsbanorna är ofta tillfälliga och byggs strax före tävlingen.

Tävlingsbana byggs i samråd med tävlingens Supervisor och erfarna förare. Arrangören upprättar en banritning i skala 1:1000, med beskrivning av de olika hinder som ska förekomma, vilken tillställs Supervisorn i förväg.

10.2.10.2 Godkännande av tävlingsbanan

Med banritningen som underlag och efter besiktning på plats tillsammans med tävlingsledaren och om möjligt två erfarna förare, senast dagen före tävlingen, kan tillfällig banlicens för tävlingen utfärdas av Svemo, efter att tävlingens Supervisor godkänt banan.

För permanent SE-bana kan banan godkännas av Svemo Supervisor i enduro och banlicens för max ett år i taget kan utfärdas. Vid tävling kontrollerar alltid tävlingens Supervisor, senast 2 timmar före start för träningen att banan överensstämmer med banlicensen. Avgift enligt gällande prislista i NT.

10.2.11 Publiksäkerhet

Publik i närheten av banan måste ha ett bra skydd mot banan och publikområde ska vara klart avgränsat från banan. För publiksäkerheten gäller bestämmelser i FAP 512-1, RPSFS 2009:09.

10.2.12 Tävlandes säkerhet

Utformningen av banan ska vara genomtänkt och utförd med tanke på bästa säkerhet för de tävlande. Särskild omsorg ska läggas på hindren, hoppen och vinkeln på hoppen. Den slutliga utformningen av hoppen bör ske med hjälp av erfaren förare.

10.2.12.1

Hinder nära banan som kan vara en fara för de tävlande skall skyddas med halmbalar eller annat stötupptagande material.

10.2.12.2

Minst 1 meter avstånd måste finnas mellan banans slingor. Om detta avstånd inte kan uppfyllas av utrymmesskäl måste halmbalar, sarg, plastband eller annat natur- eller tillverkat material placeras mellan banslingorna. Det måste alltid finnas minst 0,5 meter fri zon på sidorna om banan.

10.2.12.3

Banan kan markeras med flaggor, banderoller plastband eller halmbalar. När markering används ska den av flexibelt material och får inte vara högre än 0,5 meter från underlaget.

10.2.13 Startgrind

Startgrinden måste placeras så att det tillåter normala starter.

Startgrinden ska vara av typ motocross av en gedigen konstruktion och garantera full säkerhet. Den kan manövreras manuellt eller fjärrmanövreras.

Startgrinden skall vara minst 6 meter bred och mellan 500 och 520 mm hög. Reklam på startgrinden är tillåten om den inte hindrar funktionen av densamma.

10.2.14 Startlinje

Antalet startande tävlande är beroende av startgrindens bredd. Varje tävlande ska disponera minst 1 meter. Start i två led är tillåtet.

10.2.15 Startsträckan

Underlaget efter startlinjen till utgången på första kurvan ska vara så jämn som möjligt. Längden på sträckan till första kurva ska vara mellan 30 och 80 meter.

10.2.16 Säkerhetsposteringar

Ett tillräckligt antal zoner med säkerhetsposteringar ska finnas utmed banan och signalering till de tävlande kan ske med flaggor eller lampor.

10.2.16.1

Minst två funktionärer ska ha översikt över hela banan och deras placering ska vara så att deras signaler ska vara perfekt synliga för de tävlande.

10.2.16.2

Vid hopp eller andra svåra passager ska även säkerhetsposteringarnas funktionärer placeras skyddade. Efter t.ex. omkullkörning i ett område som de efterföljande tävlande inte kan se, måste funktionärerna kunna gå ut i banan för att markera detta för de tävlande.

10.2.17 Varvräkningszon

Mållinjen måste vara tydligt markerad med banderoll, linje på marken eller målskyltar på ömse sidor om banan.

Antal återstående varv skall tydligt visas.

10.3 Standard för SE-tävlingar
10.3.1 Paddock och Depå
10.3.1.1

De tävlandes paddock skall vara på ett plant område som tillåter trafik oavsett väderförhållanden. Särskilda anordningar måste finnas för dränering vid regn.

10.3.1.2

I eller i direkt anslutning till paddock skall finnas toaletter, tappställe för dricksvatten och om möjligt duschar, anpassat till antalet tävlande, vilket skall finnas tillgängligt under hela tävlingen.

I paddock ska även finnas sopkärl och rekommenderas tillgång till el-ström för de tävlande.

I eller i anslutning till paddock ska finnas miljöstation, som kan vara gemensam för depån.

10.3.1.3

De tävlandes paddock ska vara tillgänglig minst 6 timmar före tävlingens start.

10.3.1.4

Området för paddock ska vara tydligt avgränsat.

10.3.1.5

I paddock bör finnas särskild tvättplats för rengöring av motorcyklarna.

10.3.1.6

Vid uppställning av motorcyklar i paddock och depå ska dessa placeras på miljömatta.

10.3.1.7

Det ska även finnas avskilt område för administrativ incheckning och maskinbesiktning.

10.3.1.8

En anslagstavla ska finnas i anslutning till paddock och depån.

10.3.1.9 Depå

Det skall finnas ett separat depåområde i anslutning till banan. Detta område är reserverat för förare, mekaniker och särskilt ackrediterade personer.

Förutom tävlingsmotorcyklarna får inga andra fordon finnas i detta område.

Det skall finnas utrymmen för en förare eller delat mellan 2 förare, som åtskils av staket eller liknande.

I depån skall finnas sopkärl och tillgång till miljöstation som kan vara gemensam för paddock.

10.3.1.10

Om paddock kan placeras i direkt anslutning till banan, kan regler för särskild depå enligt ovan utgå.

10.3.1.11

Paddock bör vara öppen för publik om det kan ske utan säkerhetsrisk.

10.3.2 Pressrum

Det bör finnas särskilt utrymme för press/media.

10.3.3

Tidtagning och varvräkning ska ske med transponder med manuell tidtagning och varvräkning som back-up.

Det bör finnas avskilt utrymme för tidtagare och varvräknare.

10.3.4 Högtalare och information till publiken

Det ska finnas högtalareanläggning av tillräcklig kapacitet för information till publiken.

Det rekommenderas även storbildsskärm/ljustavla för information till publiken med resultat etc.

10.3.5 Belysning

Vid kvälls- eller inomhustävling måste finnas tillräcklig belysning på arenan.

10.3.6 Rum för Supervisor

Det bör finnas avskilt rum för Supervisor/jury.

10.3.7 Sjukvård

För sjukvård gäller regler enligt FAP 512-1, RPSFS 2009:09

10.3.9 Eldsläckningsberedskap

Det ska finnas tillgång till eldsläckningsberedskap i paddock, depå, väntzon och på tävlingsbanan.

10.4 Arrangerande av tävling

Varje tävling ska arrangeras i enlighet med Svemo NT, SR för enduro och särskilda regler för SuperEnduro samt tilläggsregler för tävlingen, som godkänts av utsedd Supervisor innan de får publiceras.

10.4.1

Varje tävling övervakas av Svemo utsedd Supervisor som ersätter juryfunktionen.

10.4.2

Tävlande skall ha gällande tävlingslicens för enduro utfärdad av Svemo.

10.4.3

Av tilläggsregler (TR) för tävlingen ska framgå vilka klasser och hur många tävlande som accepteras i respektive klass samt hur tävlingsupplägget med träning, kvalificering och finaler ska ske.

10.4.4

Anmälan sker i enlighet med TR för tävlingen.

10.4.5

Samtliga deltagande motorcyklar ska före träningen genomgå teknisk kontroll och ljudmätning.

10.5 Officiella signaler
1 minut skylt (vid start):Tillträde till starten är stängd. Tävlande som inte är vid
startgrinden får inte starta i detta heat. Startgrinden är klar.
Vid hornsignal måste alla utom tävlande och funktionärer lämna startområdet.
De tävlande förbereder sig för start.
15 sekunder skylt:15 sekunder tills den slutliga förberedelsen för start.
5 sekunders skylt:Startgrinden släpps inom 5-10 sekunder.
Röd flagga:Stopp för samtliga tävlande.
(Alla tjuvstarter markeras med svängande röd flagga).
Svart flagga/startnummer:Stopp för tävlande med visat startnummer.
Gul flagga:Fara, hinder på banan, sänk farten, iaktta försiktighet och var beredd att stanna. – Omkörning av annan tävlande är förbjuden innan orsaken till flaggsignalen har passerats.
Blå flagga, svängande:Varning, du är på väg att bli varvad. Lämna plats.
(Denna flagga visas bara av särskild funktionär enbart med denna uppgift).
Grön flagga:Banan klar.
Gul flagga med svart
diagonalt kors:
Sista varvet, visas vid mållinjen.
Svart-vit rutig flagga:Passerande av mållinje när träning eller tävlingsheat är
avslutad.
10.5.1

Tävlande ska respektera de signaler som ges genom skyltar och flaggor.

10.6 Genomförande av tävling
10.6.1

Förarsammanträde ska genomföras innan träningens början där samtliga deltagare ska delta.

10.6.2

Radiokommunikation med de tävlande är inte tillåten.

10.6.3

All främmande hjälp är förbjuden, med undantag av hjälp av funktionärer av säkerhetsskäl.

Funktionärer får hjälpa tävlande med att lyfta motorcyklar och flytta dem till säker plats, där reparationer och justeringar får göras, endast av föraren, utan främmande hjälp.

Funktionärer får hjälpa till med att starta motorcykeln.

10.6.4

Tävlande som ofrivilligt lämnar banan ska återvända in på banan på ett säkert sätt så nära som möjligt där banan lämnades, utan att få någon fördel av detta.

10.6.5

Det är förbjudet att köra utanför banan för att få fördel av detta. Bestraffning kan vara från 10 sekunders tidstillägg till uteslutning.

10.6.6

Tävlande som kör in i depån under pågående heat, är inte tillåten att återvända till heatet.

10.6.7

Tävlande som en gång kört fram till startgrinden, är inte tillåten att återvända till väntzonen eller ta emot främmande hjälp före starten.

10.6.8

Tävlande som får problem i väntzonen och därmed inte hinner åtgärda detta och lämnat väntzonen före 1 minut skylten visas, är inte tillåten att delta i detta heat.

10.6.9

Vid passerandet vid mållinjen ska alltid föraren ha kontakt med sin motorcykel.

10.7 Protester
10.7.1

Protest mot förares, team eller motorcykels behörighet att delta i tävlingen skall vara inlämnad senast innan den tävlande lämnar väntzon för träning eller tävlingsheat.

10.7.2

Alla protester om fel eller oegentlighet under tävling måste vara inlämnade innan de tävlande lämnar väntzonen för nästa heat.

10.7.3

Incident som leder till protest avseende tävlingens sista heat måste vara inlämnad senast 10 minuter efter att detta heat avslutats.

10.7.4

Protest som lämnas muntligt måste bekräftas skriftligt senast 15 minuter därefter.

11 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap vid endurotävlingar och stubbrace 2024

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

12 Bilaga B – SM, JUNIOR-SM OCH DAM-SM INDIVIDUELLT
12.1 TÄVLINGAR

SM, Junior-SM och Dam-SM genomföres med det antal deltävlingar som kan genomföras under kalenderåret. Målsättningen är att både SM, Junior-SM och Dam-SM ska omfatta minst fem separata deltävlingar.

12.2 DELTAGARE

Svenskt mästerskap, titel och Svemo-medalj, kan endast tilldelas förare med Svemo-licens.

12.2.1

SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Elit eller Senior.

I SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som innehar internationell licens för enduro och som erhållit starttillstånd från respektive federation delta.

12.2.2

Junior-SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit som fyller högst 23 år under året.

I Junior-SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som fyller högst 23 år under året delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

12.2.2.1

Youth U21 är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit som fyller högst 21 år under året. I Youth U21 får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europé som fyller högst 21 år under året delta. Förare ska inneha internationell licens för enduro och som erhållit starttillstånd från respektive federation delta.

12.2.3

Dam-SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit. I Dam-SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som innehar internationell licens för enduro och som erhållit starttillstånd från respektive federation delta.

12.2.4

Förare som kan delta i både SM och JSM eller RM får bara tillgodoräkna sig poäng i ett av mästerskapen under kalenderåret. Det finns dock inget hinder för att delta i både USM och JSM samma år, under förutsättning att föraren har rätt ålder. Förare som byter maskinklass under kalenderåret får tillgodoräkna sig poäng även i den nya maskinklassen. Som framgår av 12.3.1 prisbedöms maskinklasserna var för sig.

12.2.5

Förare som kan delta i både Dam-SM och USM D får tillgodoräkna sig poäng i båda mästerskapen under kalenderåret.

12.3 KLASSER
12.3.1

SM arrangeras i tre maskinklasser:

SM 1 för motorcyklar tillhörande Enduro 1.
SM 2 för motorcyklar tillhörande Enduro 2.
SM 3 för motorcyklar tillhörande Enduro 3.

12.3.2

JSM arrangeras i två maskinklasser:

Junior för motorcyklar tillhörande Enduro 1, 2 och 3.
Youth U21 med motorcyklar fr.o.m. 100 cc t.o.m. 125 cc 2-takt.

12.3.3

DSM arrangeras i endast en klass.

Tillåtna motorcyklar är Enduro 1, 2 och 3.

12.4 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
12.4.1

Tävlingarna ska vara av Enduro Typ 1-Svensk, Internationell eller Mixad, eller Enduro Typ 2 och genomföras enligt Svemo specialreglemente för endurotävlingar.

12.4.2

Vid SM, DSM- och JSM-tävlingar av Typ 1, ska trafiksäkerhetskontroll genomföras efter halva tävlingen.

12.4.3

Förare som deltar i SM, DSM- eller JSM-tävling får inte delta i t.ex. Bredd- eller Motionsklass hos samma arrangör på samma bana dagen före SM/JSM.

Om USM/USM D körs på samma bana dagen före SM/JSM-tävling är det tillåtet att delta båda dagarna för de förare som har kvalifikationer för detta.

12.4.4

Vid tävling över två efter varandra följande dagar, ska SM, DSM-/JSM-poäng delas ut som att varje dag är en avslutad tävling, och motorcyklarna ska placeras i sluten depå/ parc fermé mellan tävlingsdagarna.

12.4.5

Vid tävling både över en och två dagar ska besiktning kunna ske dagen före första tävlingsdagen dock senast 1 timme före starttiden första dagen. Ingen parc fermé tillämpas före första start.

Omstart får ske andra tävlingsdagen enligt E 6.22. Motorcykeln får då inte i sin helhet bytas ut utan registreringsnummer och den ursprungliga ramen ska vara densamma.

12.4.6

Vid barmarkstävling (då inte dubbade däck är tillåtna) skall endurodäck användas (E 3.2). Detta gäller även för breddklassen om en sådan genomförs i samband med en SM/ JSM/DSM eller VRM-deltävling.

12.4.7

Inget däck och hjulbyte under tävlingen – Endast däckbyte efter dag 1 vid tvådagarstävling – endast föraren får lägga om däck!

12.4.8

Vid besiktning skall färgmärkning ske av ram, vevhus, fram- och baknav samt ljuddämpare (E 5.2.5).

12.4.9

Möjlighet skall finnas för förarna till rekognosering av banan från kl. 06:00 dagen före första start. Endast rekognosering till fots är tillåten.

Det är alltså förbjudet att vistas på eller i anslutning till specialsträcka eller specialprov från det att anmälningstiden utgått till kl. 06:00 dagen före första start då rekognosering till fots är tillåten.

Förare som bryter mot denna regel bestraffas med uteslutning.

Vid deltävling där USM körs dagen före tillåts rekognosering 48 timmar före start.

12.4.10

Inget arbetsområde före start dag 2 (E 6.8.4). Start med startprov vid start dag 2 (E 6.5.5).

12.4.11

Belastningen för sen eller tidig ankomst till TK ska vara 60 sek/minut (E 6.20.1 och 6.20.2). Detta gäller samtliga klasser som deltar i tävlingen, även sådan om inte ingår i SM, DSM, JSM eller VRM.

12.4.12

Inte byte av färgmärkta delar annat än i händelse av ny besiktning för dag 2 (E 6.22). Ljuddämpare får dock bytas i enlighet med E 3.7.2.1

12.4.13

Ingen parc fermé efter målgång vid endagstävling eller efter 2:a dagen vid tvådagarstävling.

12.4.14

Respittiden för SM Typ 1 Internationell skall vara 30 minuter/tävlingsdag.

12.4.15

Tävlingen ska i övrigt arrangeras och genomföras i enlighet med den SM-manual och kompletterande regler som Svemo Endurosektion publicerar.

12.5 TÄVLINGSSTRÄCKA OCH KÖRTIDER
12.5.1

SM, DSM- och JSM-tävling ska genomföras i dagsljus och det rekommenderas att banans längd anpassas så att den totala körtiden uppgår till 5-8 timmar. SM- och JSM-klasserna ska köra samma och lika lång tävlingsbana och alla deltagare ska kunna genomföra tävlingen under likartade ljusförhållanden. Tävlingssträckan för DSM bör vara 2/3-delar av SM/JSM längd.

12.5.1.1

Om tävlingen innehåller extremprov skall det finnas mer än ett åkbart spår över respektive hinder/passage. Om en förare får stopp, får det inte innebära att efterföljande förare blir stående att vänta. Vid svåra hinder/passager skall alternativspår finnas.

12.5.1.2

Om SM-tävling genomförs som Typ 2, rekommenderas den totala körtiden vara omkring 180 minuter och SM- och JSM-klasserna ska köra samma bana och lika lång tid. Totala körtiden för DSM bör vara omkring 120 minuter.

12.5.2

Vid SM/DSM/JSM ska tidtagning ske med elektronisk registrering (transponder) av start- och måltider på specialsträckor och prov, samt att delar av sekund kan användas i resultaten från dessa sträckor och prov. Vid tävling Typ 1 – Svensk registreras inte tiden elektroniskt vid start på specialsträcka, utan start sker på angiven tid med nedräkning.

12.6 ANMÄLNINGAR
12.6.1

Anmälan om deltagande till respektive deltävling görs på Svemo TA.

12.6.2

Förarens licensklass ska noga anges vid anmälan.

12.6.4

Svemo Endurosektion fastställer anmälnings- och startavgift för SM-, JSM- och RM, vilket ska anges i tilläggsreglerna.

12.7 STARTNUMMER, STARTORDNING OCH SEEDNING
12.7.1

De 50 främsta förarna i föregående års Swedish Enduro Cup tilldelas fasta startnummer enligt sin placering. Övriga förare väljer själv sitt nummer på Svemo TA. Numret behålls sedan under samtliga deltävlingar under året.

12.7.2

Vid den första deltävlingen för året i SM, JSM och U21 är startordningen i startnummerordning för 1-50. Övriga startar enligt seedningslista upprättad av SM Samordnaren baserad på föregående års resultat samt genom lottning för förare som ej kört föregående år.

DSM startar enligt seedningslista upprättad av SM-samordnaren baserad på föregående års resultat ihop med VRM, samt genom lottning för förare som ej kört föregående år.

12.7.3

Vid resterande deltävlingar i SM,JSM och U21 är startordningen i första startgrupp enligt ställningen i Swedish Enduro Cup efter föregående deltävling, oavsett startnummer.

I andra startgrupp startar förare i SM,JSM och U21 som deltagit i tidigare tävling under året men inte tagit några poäng i Swedish Enduro Cup. Startordningen baseras på seedningslista framtagen av SM-samordnaren.

I tredje startgrupp startar förare som inte deltagit i någon deltävling tidigare under året. Startordningen för dessa lottas.

Vid resterande deltävlingar i DSM är startordningen enligt seedningslista framtagen av SM-samordnaren ihop med VRM. Rätten till seedning gäller endast om anmälan gjorts i rätt tid. Om efteranmälningar accepteras avgör SM-samordnaren var i startfältet dessa ska starta

12.7.4

Av startlista/program ska framgå resp. förares klasstillhörighet.

12.7.5

SM-samordnaren förfogar över ”Wild Card” att tilldela förare som tillkommer och avgör även var i startfältet förare med ”Wild Card” ska starta.

12.7.6

Om SM-/DSM-/JSM-deltävling avgörs som Typ 2-tävling (varvlopp) kan start ske antingen genom individuell eller genom gemensam start.

12.7.6.1

Vid individuell start bör inte fler än tre tävlande starta samtidigt och startordningen ska vara enligt 7.2.1 – 7.2.3, med minst 20 sekunders mellanrum.

12.7.6.2

Vid gemensam start rekommenderas att respektive SM, DSM, JSM och RM startar i grupper med 5-10 minuters mellanrum, om samtliga tre grupper kan tävla samtidigt på banan.

12.7.6.3

Därutöver får inte andra tävlande eller klasser köra på banan samtidigt.

12.7.6.4

Av TR ska framgå om tävling kan genomföras utan att förarna innehar körkort och att oregistrerade motorcyklar kan tillåtas delta. I sådant fall ska av Svemo utfärdad och giltig banlicens finnas för det inhägnade området.

12.8 SM/DSM/JSM-POÄNG
12.8.1

De femton bäst placerade förarna i varje klass tilldelas vid varje tävling poäng enligt nedan, förutsätt att minst 10 förare är anmälda i respektive klass vid första deltävlingen. Om färre antal förare är anmälda kommer klassen slås samman med annan klass.

Placering123456789101112131415
Poäng201715131110987654321
12.8.2

För särskiljning av förare som har lika tidsbelastning, gäller bästa resultatet på den sista specialsträckan/-provet, därefter näst sista o.s.v, tills förarna kan skiljas åt.

12.9 SLUTRESULTAT
12.9.1

Sedan samtliga SM/DSM/JSM-tävlingar genomförts sammanräknas samtliga förares resultat klassvis.

12.9.2

Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen enligt 9.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda SM/DSM/JSM-tävlingar.

12.9.3

Skulle förarna inte heller enligt punkt 9.2 kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v.

12.10 MÄSTERSKAPSTECKEN
12.10.1 SM
12.10.1.1

Slutsegraren erhåller:

 • RF stora SM-tecken
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
12.10.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
12.10.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons
12.10.2 JSM/Youth U21
12.10.2.1

Slutsegraren erhåller:

 • RF stora JSM-tecken
 • Svemo JSM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo JSM-diplom
12.10.2.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo JSM-medalj i silver (vitmetall)
12.10.2.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo JSM-medalj i brons
12.10.3 DSM
12.10.3.1

Slutsegraren erhåller:

 • RF stora Kvinnliga SM-tecken
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
12.10.3.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
12.10.3.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons
12.11 DELTAGANDE AV FÖRARE SOM INTE TÄVLAR OM SM, DSM OCH JSM

I deltävling i SM/DSM/JSM äger även andra förare än de som uppfyller fordringarna enligt 2.1-2-3 rätt att delta, men det ska bortses från dessa förares resultat då SM/DSM/ JSM-poäng utdelas.

12.12 SWEDISH ENDURO CUP

I varje deltävling i SM/JSM upprättas en total resultatlista där poäng tilldelas de 30 främsta enligt följande: Placering 1 = 100 poäng, 2/80, 3/60, 4/50, 5/45, 6/40, 7/36, 8/32, 9/29, 10/26, 11/24, 12/22, 13/20, 14/18, 15/16, 16/15, 17/14, 18/13, 19/12, 20/11, 21/10, 22/9, 23/8, 24/7, 25/6, 26/5, 27/4, 28/3, 29/2, 30/1.

Efter varje deltävling sammanräknas resultaten, och ligger till grund för seedning och startordning i nästkommande tävling. Särskiljning vid lika poängsumma sker enligt SM 9.1 – 9.3.

Sedan samtliga SM/JSM-tävlingar genomförts är den förare med högsta poängsumma segrare för året och erhåller inteckning i ett av Svensk Enduro Supporterklubb uppsatt vandringspris. Dessutom utdelas hederspriser i form av pokaler till de tre främsta förarna.

13 Bilaga C – SM/DSM/JSM/RM FÖR KLUBBLAG
13.1 ALLMÄNT

SM, JSM, DSM och RM Veteraner för klubblag körs vid en endurotävling av Typ 1 eller Typ 2 och TR kommer att publiceras på Svemo hemsida i god tid före den aktuella tävlingen.

13.2 DELTAGARE
13.2.1

SM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit.

13.2.2

JSM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior.

13.2.3

DSM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Junior, Senior eller Elit.

13.2.4

VRM-lag är öppet för förare med Svemo utfärdad licens för enduro klass Senior eller Elit samt fr.o.m. det år föraren fyller 40 år.

13.2.5

Samtliga förare i laget måste inneha endurolicens för samma klubb.

13.2.6

En klubb kan anmäla fler än ett lag i samma klass.

13.3 MÄSTERSKAPSTECKEN
13.3.1

Segrande klubblag erhåller:

 • RF stora SM/JSM/Kvinnliga SM-tecken
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM/JSM-diplom
13.3.2

Lagdeltagarna och lagledare tillhörande segrande klubb tilldelas RF:s små SM/JSM- tecken och Svemo:s SM-medaljer i guld (förgylld brons).

13.3.3

Klubblag som erövrat andra resp. tredje plats samt dessa klubbars lagdeltagare och lagledare, tilldelas motsvarande Svemo-medaljer i silver (vitmetall) resp. brons.

14 Bilaga D – RIKSMÄSTERSKAP FÖR VETERANER (VRM)
14.1 TÄVLINGAR

RM för veteraner genomföres i samband med SM, JSM och DSM-tävlingarna under kalenderåret.

14.2 DELTAGARE

RM för Veteraner är öppet för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 40 år, med licens för endurotävlingar utfärdad av Svemo i klass Elit eller Senior. I RM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som uppfyller ålderskraven för respektive klass delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

Riksmästerskap, titel och Svemo-medalj, kan dock endast tilldelas förare med Svemo- licens.

14.3 KLASSER

RM för Veteraner arrangeras i följande klasser:

VRM 1 är öppet för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 40 år till och med det år föraren fyller 49 år oavsett maskinstorlek.

VRM 2 är öppen för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 50 år oavsett maskinstorlek.

VRM 3 är öppen för förare, fr.o.m. det år föraren fyller 60 år oavsett maskinstorlek.

14.4 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

RM-tävling ska genomföras enligt regler för SM/JSM/DSM.

14.5 TÄVLINGSSTRÄCKA OCH KÖRTIDER

Tävling för RM Veteraner bör vara 2/3-delar av SM/JSM-tävlingens distans, vilket ska framgå av TR.

14.6 ANMÄLNINGAR

Anmälan om deltagande görs enligt punkt 6 i SM/JSM/DSM-reglerna.

14.7 STARTNUMMER, STARTORDNING OCH SEEDNING

De tio främsta från föregående år i respektive klass tilldelas startnummer enligt
följande, VRM1 401-410, VRM2 601-610. Övriga förare väljer själv
sitt startnummer i Svemo TA.
Startordning vid första deltävling sker efter seedningslista tillsammans med SM
Dam framtagen av SM samordnare baserad på fjolårsresultat.
Vid övriga deltävlingar startar förarna efter seedningslista tillsammans med SM
Dam framtagen av SM samordnare baserad på förare som deltagit under året.
Därefter lottas startordningen på förare som ej deltagit under året.
VRM/SM Dam startar efter SM- och JSM-klasserna. Rätten till seedning gäller
endast om anmälan gjorts i rätt tid. Om efteranmälningar accepteras avgör SM-samordnaren var i startfältet dessa ska starta.
SM-samordnaren förfogar över ”Wild Card” att tilldela förare som tillkommer
och avgör även var i startfältet förare med ”Wild Card” ska starta.

14.8 RM-POÄNG
14.8.1

De femton bäst placerade förarna i respektive klass erhåller vid varje tävling poäng enligt nedan förutsatt att minst 10 förare är anmälda i RM för Veteraner vid första deltävlingen. Om färre antal förare är anmälda kommer klassen slås samman med annan klass.

Placering123456789101112131415
Poäng201715131110987654321
14.8.2

För särskiljning av förare som erhållit lika tidsbelastning, gäller bästa resultat på den sista specialsträckan/-provet, därefter näst sista o.s.v, tills förarna kan skiljas åt.

14.9 SLUTRESULTAT
14.9.1

Sedan samtliga RM-tävlingar genomförts sammanräknas samtliga resultat för varje förare.

14.9.2

Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen enligt 9.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andra placeringar o.s.v. från samtliga genomförda RM-tävlingar.

14.9.3

Skulle förarna inte heller enligt punkt 9.2 kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v.

14.10 MÄSTERSKAPSTECKEN
14.10.1

Slutsegraren erhåller:

 • Svemo RM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo RM-diplom
14.10.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo RM-medalj i silver (vitmetall)
14.10.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo RM-medalj i brons
15 Bilaga E – UNGDOMS-SM
15.1 ALLMÄNT

Ungdoms-SM genomföres i en tävlingsserie med deltävlingar under kalenderåret.

15.2 DELTAGARE
15.2.1

Ungdoms-SM är öppet för manliga och kvinnliga förare i åldern 12 -18 år med licens utfärdad av Svemo, för endurotävlingar i klass Ungdom eller Junior. I Ungdoms-SM får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe som uppfyller ålderskraven för respektive klass delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

Svenskt mästerskap, titel och Svemo-medalj, kan dock endast tilldelas förare med Svemo-licens.

15.3 KLASSER

All angiven ålder avser det år föraren fyller.

15.3.1

Ungdoms-SM (USM) arrangeras i klasserna:

Ungdom 1 (USM 1) 12-16 år med mc tillhörande Enduro 0.

Ungdom 2 (USM 2) 13-16 år med mc tillhörande Enduro 1.

Ungdom 3 (USM 3) 16-18 år med mc tillhörande Enduro 1 och Enduro 2 samt fr.o.m. 18 år även Enduro 3.

15.3.2

Ungdoms-SM för Damer (USM D) arrangeras i klasserna:

Ungdoms-SM Damer 1 (USM D 1) 12-16 år med mc tillhörande Enduro 0.

Ungdoms-SM Damer 2 (USM D 2) 13-18 år med mc tillhörande Enduro 1. Fr.o.m. 16 år med mc tillhörande Enduro 2 och fr.o.m. 18 år med mc tillhörande Enduro 3.

Öppen Dam (ej SM status) 18- år med mc tillhörande Enduro 1, Enduro 2 och Enduro 3

15.3.3

I samband med SM-tävlingarna rekommenderas att även ta med klass för förare 10-11 år med mc tillhörande enduro 0, (guldhjälmstävling) utan SM-status.

15.4 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
15.4.1

Tävlingarna ska genomföras inom inhägnat område, där oregistrerade motorcyklar och förare utan körkort tillåts delta och för vilket Svemo banlicens finns utfärdad.

15.4.2

Tävlingarna kan vara av Typ 1 eller Typ 2. Samtliga klasser får tävla på banan samtidigt.

15.4.3

Totala tävlingstiden för klasserna USM 1 och USM D 1 rekommenderas att vara mellan 90 och 150 minuter och körtiden på specialsträckor/-prov bör vara minst 60 % av den totala körtiden (54 – 90 minuter).

15.4.4

Totala tävlingstiden för klassen USM 2 och DSM 2 rekommenderas att vara mellan 90 och 150 minuter och körtiden på specialsträckor/-prov bör vara minst 60 % av den totala körtiden (54 – 90 minuter).

15.4.5

Totala tävlingstiden för klasserna USM 3 och rekommenderas att vara mellan 180 och 240 minuter. Körtiden på specialsträckor/-prov bör vara minst 60 % av den totala körtiden (108 – 144 minuter)

15.4.6 Startordning och seedning

Startordning på tävlingen skall vara USM3, USM1/USM2/USM D1/ USMD2, Öppen Dam, .

Seedning i USM3 och USM D1 baseras på aktuell tabell och därefter av SM Samordnare upprättad seedningstabell.

Vid årets första tävling sker seedning efter föregående års resultat.

USM1/USM2/USM D1/USM D2 sam-seedas till en startgrupp, detta sker med hjälp av seedningstabell som upprättas av SM Samordnare och som baseras på placering oavsett klass i tidigare tävlingar.

Vid årets första tävling sker seedning baserat på föregående års resultat.

Öppen Dam seedas ej utan där lottas startordning vid varje deltävling då denna klass EJ körs som en serie.

Förare som ej tidigare deltagit startar efter seedade förare.

Wildcard kan förekomma för att placera in nya förare på rätt plats i startordningen.

15.4.7

Förarna tilldelas startnummer baserat på föregående års slutställning i respektive klass efter att eventuellt överåriga plockats bort. Där vakanser uppstår på grund av klassbyte sker sammandragning.

Förare som hade ett startnummer i klassen föregående år, men inte tog några poäng har möjlighet att behålla sitt nummer förutom de eventuella nummer som tilldelats enligt ovan. Denna rätt gäller under begränsad tid som framgår i Svemo TA.

Förare som byter klass inför året väljer nytt startnummer i den nya klassen.

15.4.8

Inom respektive klass tilldelas fasta startnummer inom följande nummerserier:

USM D 1 :Nr 1 – 99
USM 1:Nr 101 – 199
USM 2:Nr 201 – 299
USM 3:Nr 301 – 399
USM D 2:Nr 401 – 499

Startordningen i varje klass i den första SM-deltävlingen för året är i startnummer- ordning för de som tilldelats nummer efter placering enligt 4.7, övriga förare lottas.

Vid efterföljande deltävlingar är startordningen i varje klass enligt poängställningen efter föregående deltävling. I andra ”gruppen” lottas förare som under säsongen kört någon tävling men inte tagit poäng och därefter lottas ordningen för övriga förare.

15.4.9

Möjlighet skall finnas till rekognosering av banan från kl. 06:00 dagen före första start. Endast rekognosering till fots är tillåten.

Det är alltså förbjudet att vistas på eller i anslutning till specialsträcka eller specialprov från det att anmälningstiden utgått till kl. 06:00 dagen före första start då rekognosering till fots är tillåten.

Förare som bryter mot denna regel bestraffas med uteslutning

15.5 ANMÄLNINGAR
15.5.1

Anmälan om deltagande görs till respektive deltävling på Svemo TA.

15.5.2

Förarens licensklass och den tävlingsklass som anmälan gäller ska noga anges vid anmälan.

15.5.3

Arrangören fastställer anmälnings- och startavgift för respektive klass, vilket ska anges i TR.

15.6 SM POÄNG

De tjugo bäst placerade förarna i varje klass erhåller vid varje tävling poäng enligt nedan förutsatt att minst 3 förare är anmälda i respektive klass. Om färre antal förare är anmälda utdelas inga SM-poäng:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng252220181615141312111098765osv
15.6.1

För särskiljning av förare som erhållit lika total tidsbelastning gäller bästa resultat på sista SS/SP och därefter näst sista osv tills förarna kan skiljas åt.

15.6.2

Det är möjligt för en och samma förare att ta poäng i flera klasser under året, men föraren får endast delta i en klass på respektive tävlingsdag. Det föreligger heller inget hinder för en förare att delta i både USM och JSM samma år, under förutsättning att föraren har rätt ålder.

15.7 SLUTRESULTAT
15.7.1

Sedan samtliga SM-tävlingar genomförts sammanräknas samtliga resultat för varje förare.

15.7.2

Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen enligt 6, uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andra placeringar o.s.v. från samtliga genomförda SM-tävlingar.

15.7.3

Skulle förarna inte heller enligt punkt 7.3 kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen osv.

15.8 MÄSTERSKAPSTECKEN
15.8.1

Slutsegraren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
15.8.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall).
15.8.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo SM-medalj i brons
16 Bilaga F – ENKLARE TÄVLING

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, hoppas vi kunna utveckla endurosporten i samarbete. Men, även en förenklad tävlingsform kräver regler.

16.1 TÄVLINGEN
16.1.1

Vid enklare tävling får inte upptas några entréavgifter.

16.1.2

Antalet deltagare begränsas till max 100 startande.

16.1.3

Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo Endurosektion.

16.1.4

Enklare tävling kan arrangeras parallellt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Endurosektion.

16.1.5

Tävling som inte fyller kraven för enklare tävling skall sökas som nationell/internationell tävling.

16.1.6

Inbjudan till tävling kan publiceras i pressen och internet under förutsättning att tillståndsavgift och banlicens har inbetalts till Svemo senast 30 dagar före tävling.

16.1.7

Klubb får arrangera max en tävling per dag.

16.1.8

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte konkurrerar med konventionell tävlingsverksamhet.

16.1.9

Enklare tävling arrangeras utan Supervisor/Jury. Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.

16.2 ARRANGÖREN SKA:
16.2.1 Rutiner vid ansökan om tävling
 • Ansöka om tävling till Svemo via Svemo TA.
 • Ange tävlingsledare med giltig tävlingsledarlicens i enduro.
 • Betala erhållen tillståndsavgift och banlicens före tävling.

Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT alternativt se www.svemo.se

16.2.2

Om tävlingen arrangeras, för ej registrerade fordon och/eller med förare utan körkort, utanför av Svemo godkänt område erfordras giltig av Svemo utfärdad banlicens.

16.2.3

Tillse att man har erforderliga tillstånd från markägare och myndigheter enligt E-reglementet.

16.2.4

Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med E-reglementet.

16.2.5 Efter avslutad tävling
 • Se till så att tävlingsledaren skriver tävlingsrapporten i Svemo TA för att kunna avsluta tävling.
16.2.6

Efter tävlingen arkivera förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, klubb och personnummer.

16.3 FÖRARE SKA:
16.3.1

Vid anmälan uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens. Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser för enduro.

16.3.2

Förare och tävlingsfordon ska uppfylla de krav som finns enligt E-reglementet.

16.3.3

Följa tävlingsledarens anvisningar.

16.3.4

Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävlingen samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med mc inom Sverige.

17 Bilaga G – SM I SUPERENDURO
17.1 TÄVLINGAR

SM-SE genomförs med en separat SM-tävling.

17.2 DELTAGARE

SM är öppet för förare med av Svemo utfärdad licens för enduro klass Elit, Senior eller Junior. I SM Superenduro får även tävlande från nationer anslutna till FIM eller FIM Europe delta. Föraren skall inneha internationell licens för enduro och erhållit starttillstånd från respektive federation.

Svenskt mästerskap, titel och Svemo-medalj, kan dock endast tilldelas förare med Svemo-licens.

Max antal förare som tillåtas delta i SM-tävlingen framgår av TR. Utöver denna kan flera utfyllnadsheat köras med andra klasser i enlighet med TR.

Uttagningen av förare görs av SM-samordnaren och skall grundas på ranking efter aktuell ställning i Swedish Enduro Cup. Dessutom har SM-samordnaren rätt att lägga in 10 wild-cards.

Anmälan till tävlingen ska ske enligt TR för tävlingen.

Tävlande tilldelas startnummer av SM-samordnaren. Det är inte tillåtet för en tävlande att ha olika nummer på tröja eller väst och på motorcykeln.

Beslut om byte av förare måste ske senast 1 timme före träningens början.

17.3 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Tävlingsbanan ska tillåta att max 14 förare kan starta samtidigt i två led från startgrinden. Besiktning av tävlingsbana sker enligt E 10.2.10.2.

17.3.1

Kvalificeringsheat genomförs med max 12 förare per heat och finalheat med max 14 förare per heat.

17.3.2

Varje förare kan endast besikta in en motorcykel.

17.3.3

Förarsammanträde skall äga rum före start på träningen, där samtliga deltagare ska delta.

17.3.4

Förarna har möjlighet att före träningens början, mellan träning och kvalificeringsheat samt mellan kvalificeringsheat och finaler besikta banan till fots.

Någon fri träning ska inte äga rum före tidsträningen.

17.3.4.1

I händelse av att banan förändrats under tävlingen ska de tävlande till fots ha möjlighet att besikta den del av banan som förändrats.

17.3.5

De tävlande delas upp i tre träningsgrupper A, B och C för att genomföra träningen med tidtagning. så att högst rankad förare placeras i grupp A, därefter i B, C, A, B, C o.s.v.

17.3.5.1

Varje förare skall ha möjlighet till minst 15 minuters träning med tidtagning i ett eller två träningspass.

17.3.5.2

Startträning är endast tillåten vid slutet av det sista träningspasset för varje träningsgrupp och består av en minut fri startträning.

17.3.5.3

Under tidsträningen är tävlande endast tillåten att stanna avsiktligt på den plats som meddelats vid förarsammanträdet.

17.3.6

Efter träningen med tidtagning görs en totallista med den bästa varvtiden för varje tävlande från alla träningsgrupper och träningspass, från vilken de 36 främsta sedan går vidare i tävlingen och delas i tre kvalificeringsheat, där den snabbaste tävlande placeras i heat 1, tvåan i heat 2, trean i heat 3, fyran i heat 1 o.s.v.

17.3.6.1

Från varje kvalificeringsheat går de fyra främsta vidare till finalomgången.

17.3.6.2

Därefter delas de 24 återstående tävlande i två ”sista chansen heat”, där segraren i respektive heat också går vidare till finalomgången. Uppdelningen i dessa heat göras efter placeringarna i respektive kvalificeringsheat där femman i det första går till heat 1, femman i det andra går till heat 2, femman i det tredje går till heat 1, sexan i det andra går till heat 2 o.s.v.

17.3.6.3

De 14 finalkvalificerade tävlande kör sedan tre finalheat.

17.3.7

Dessutom kan arrangeras flera heat, som utfyllnad före och mellan finalheaten, för utslagna tävlande eller tävlande i andra klasser, som inte räknas i SM-SE i enlighet med TR.

Prioritet på tävlingen ska dock alltid läggas på SM-SE.

17.3.8

Varje heat i tävlingen skall köras minst 3 och högst 6 varv. Finalheaten ska inte ha längre körtid än 8 minuter för den främsta tävlande.

Antalet annonserade varv i kvalificerings- och finalheaten kan ändras efter tidsträningen.

17.3.9 Reservförare

Om en förare kvalificerad för de tre finalheaten inte kan starta i ett eller alla finalheaten, kan den ersättas av reservförare i alla återstående finalheat.

17.3.9.1

Reservförare är de som inte klarat sig till finalen genom sista chansen. Om det körts två sista chansen heat är den snabbaste föraren första reserv o.s.v.

17.3.9.2

Beslut om att sätta in reservförare tas av Tävlingsledaren och meddelas tävlingens Supervisor.

17.3.10

Före start av heat sker alltid uppställning i väntzon.

Startuppställning och start

Kvalificeringsheat:I ordning enligt resultaten från tidsträningen.
Sista chansen:I ordning enligt resultaten från kvalificeringsheaten.
Finalerna:Final 1 och 3 enligt placering i kvalificeringsheaten samt sista
chansen.
Final 2 i omvänd ordning mot final 1 och 3.
17.3.10.1

Starten sker med gående motorer med max 12 (14 för finalerna) tävlande på startgrinden.

17.3.10.2

När skylten ”1 minut” visas kan inga fler tävlande köra fram och inta sin plats vid startgrinden och de tävlande är under startens kontroll.

17.3.10.3

När alla förare är uppställda vid startgrinden visas skylten ”15 sekunder” i 15 sekunder.

17.3.10.4

Därefter visas skylten ”5 sekunder” och startgrinden kan falla inom 5-10 sekunder efter att denna skylt har visats.

17.3.10.5

Vid tjuvstart visas svängande röd flagga och de tävlande ska återvända till väntzonen och ny start ska ske snarast.

17.3.11 Resultat

Vinnaren av heat är den tävlande som först passerar mållinjen efter stipulerat antal varv.

Heatet är avslutat för samtliga tävlande på det varv där målflaggan visas för vinnaren. Samtliga tävlande därefter stoppas efter att ha passerat mållinjen.

Tävlande måste passera mållinjen inom 2 minuter efter segraren.

Om målflaggan av misstag visas efter fastställt antal varv ska resultatet räknas efter fastställt antal varv.

Om målflaggan av misstag visas före fastställt antal varv ska resultatet då räknas vid passeringen av mållinjen, då flaggan visats.

Om heat stoppats med röd flagga före att hälften av fastställt antal varv avverkats, ska heatet startas om.

Om heat stoppats med röd flagga efter att hälften av fastställt antal varv avverkats, ska resultatet fastställas efter senaste passeringen av mållinjen, förutsatt att samtliga tävlande har kört minst 2 varv.

Resultaten är inte officiella förrän tidsfristen för protester utgått. Om protest är lämnad är resultaten officiella först efter Supervisorns beslut.

17.3.11.1 Poängsystem

De 14 tävlande i finalheat erhåller poäng från varje finalheat enligt följande:

Placering1234567891011121314
Poäng2017141110987654321

Segrare är den tävlande som erhållit högst sammanlagd poäng från de tre finalheaten. I händelse av att två tävlande hamnar på samma poäng avgör flest antal 1:a placeringar o.s.v. Om tävlande inte kan skiljas på detta avgör placeringen i det 3:e finalheatet och om inte detta skiljer de tävlande, placeringen i det första finalheatet.

17.3.11.2 Mästerskapstecken

Segraren i SM tilldelas RF:s stora SM-tecken Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons) och Svemo:s SM-diplom.

Andrapristagaren tilldelas Svemo:s SM-medalj i silver (vitmetall) Tredjepristagaren tilldelas Svemo:s SM-medalj i brons.

18 Bilaga H – STUBBRACE

Denna tävlingsform är en kombination av flera av förbundets grenar och dessa regler är framtagna för att värna säkerheten för förare, ledare och arrangörer samt att främja utvecklingen av nya grenar och ökat intresse för mc-sport.

När Supervisor anges i reglementet, gäller detta när tävlingen genomförs som nationell tävling.

18.1 ALLMÄNT
18.1.1

Tävlingarna arrangeras som enduro tävling med någon av följande tävlingsstatus: Internationell tävling:

 • Tävlingen ska då skrivas in i ”FIM Europe Open Tävlingskalender” och erhålla

EMN nr.

 • Obegränsat antal startande och tävlingen får köras i deltävlingssystem och/eller lag.
 • Supervisor (med behörighet Enduro eller MX) utses av Endurosektionen,arvode/ ersättning till supervisor betalas av arrangören enligt NT (Nationellt Tävlingsreglemente).
 • När utsedd supervisor godkänt tilläggsreglerna får arrangören inbjuda förare till tävlingen samt ta emot anmälningar.
 • Supervisorn är ansvarig att insända tävlingsrapport samt resultatlistor via Svemo TA senast 5 dagar efter tävling

Nationell tävling:

 • Obegränsat antal startande och tävlingen får köras i deltävlingssystem och/eller lag.
 • Supervisor (med behörighet Enduro eller MX) utses av Endurosektionen, arvode/ ersättning till supervisor betalas av arrangören enligt NT (Nationellt Tävlingsreglemente).
 • När utsedd supervisor godkänt tilläggsreglerna får arrangören inbjuda förare till tävlingen samt ta emot anmälningar.
 • Supervisorn är ansvarig att insända tävlingsrapport samt resultatlistor via Svemo TA senast 5 dagar efter tävling

Enklare tävling:

 • Max 100 startande (alla klasser inkluderat).
 • Endast för förare med Svemo-licens.
 • När tävlingsledaren godkänt tilläggsreglerna får arrangören inbjuda förare till tävlingen samt ta emot anmälningar.
 • Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport samt resultatlistor via Svemo TA senast 5 dagar efter tävling

(SR) Specialreglementet i enduro ska följas i tillämpliga delar, dock görs undantag från gällande licensregler enligt punkt 2 nedan.

18.1.2

Tävlingarna kan endast genomföras på tillfälliga banor.

18.1.3

Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR.

18.1.4

Banlicens för enduro krävs och betalas genom Svemo TA samtidigt som tävlingstillståndet.

18.1.5

Arrangören ansöker om tävlingen och betalar tillståndsavgiften genom Svemo TA

18.1.6

Efter godkännande av tävlingen upprättar arrangören tilläggsregler (TR), vilka laddas upp alternativt skrivs in i Svemo TA.

18.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV
18.2.1

Följande nationella licenser gäller:

 • Motocross
 • Guldhjälm (Får ej samköras med övriga klasser)
 • Ungdom, Junior, Senior, Elit, Classic, Bredd Tillfällig licens
 • Baslicens (Gäller endast när tävlingen genomförs som Enklare tävling)
 • Enduro
 • Guldhjälm (Får ej samköras med övriga klasser) Ungdom, Junior, Senior, Elit
 • Tillfällig licens
 • Baslicens (Gäller endast när tävlingen genomförs som Enklare tävling)
18.2.2

Skyddsutrustning ska användas enligt bestämmelser i SR Enduro.

18.2.3 Skyddsglasögon

Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet.

18.3 KLASSINDELNING/MASKINER
18.3.1

Samtliga maskiner ska uppfylla gällande regler för Enduro alternativt Motocross, enligt respektive grens SR.

18.3.2

Alternativa klassindelningar kan förekomma, så som åldersindelning, uppnådda resultat osv.

18.3.3

Ungdomsklasser tillhörande ungdom 2 och 3 får samköras med övriga klasser. Ungdomsklass 1 får ej samköras med övriga klasser.

18.3.4

Guldhjälmsklasser får ej samköras med övriga klasser.

18.3.5

Classicklasser får ej samköras med övriga klasser.

18.3.6

Sidvagn och Quad kan delta och även samköras efter godkännande från Tävlingsledare/ Supervisor, men får ej samköras med Soloklasser.

18.3.7

Tävling för Guldhjälmsklasser och Ungdomsklasser ska avslutas innan tävling för övriga klasser påbörjas.

18.4 ANMÄLNINGAR
18.4.1

Anmälan sker enligt inbjudan och tävlingens tilläggsregler

18.5 STARTNUMMER
18.5.1

Startnummer tilldelas av arrangören.

18.6 MILJÖ
18.6.1

Maskinbesiktnings och ljudmätning. (Enligt SR Enduro)

18.6.2

Miljömatta ska användas av samtliga förare. (Enligt SR Enduro)

18.6.3

Tillfällig miljöstation ska upprättas (Enligt SR Enduro)

18.6.4

Tillfällig miljöcertifiering ska genomföras av arrangemanget.

18.7 BANUTFORMNING
18.7.1

Banlängden bör ej understiga 2000 meter.

18.7.2

Startrakan ska vara konstruerad på ett sådant sätt att en jämn spridning sker av startfältet innan första kurvan. Banbredd och övrig bansträckning ska konstrueras på ett för förarna säkert sätt. Antalet startande anpassas utifrån bankonstruktion och bedöms av tävlingsledaren och supervisorn efter säkerhetskontrollen av banan.

18.7.3

Supervisorn gör i samråd med tävlingsledaren en säkerhetskontroll av banan innan tävlingen påbörjas. Vid denna kontroll ska också säkerställas att eventuella publikområde uppfyller gällande bestämmelser om avspärrning, avstånd till banan etc. (Enligt FAP 512:1)

18.7.4

Tillfällig banlicens gäller endast efter godkänd säkerhetskontroll av banan.

18.7.5

Godkännande från markägare och lokala myndigheter krävs för att tävlingstillstånd och/ eller banlicens ska kunna beviljas.

18.8 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
18.8.1

Tävlingens genomförande samt antal heat/klasser, anges i tilläggsreglerna.

18.8.2

Masstart tillåts med max antal startande per heat enligt beslut av supervisorn/ tävlingsledare, och anpassat utifrån banan och startplatsens längd och bredd. Start kan ske på mer än ett led enligt beslut av supervisorn/tävlingsledaren.

18.8.3

Start sker med flagga eller ljussignal med motorn igång eller avstängd för samtliga förare, enligt beslut av tävlingsledaren/supervisorn.

18.8.4

Endast ett tävlingstillstånd per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

18.8.5

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt Specialreglemente Enduro samt NT (Nationellt tävlingsreglemente). Tävlingsledaren ska inneha tävlingsledarlicens i motocross eller enduro och vara väl insatt SR Enduro och detta reglemente.

18.8.5.1 Avvikelser från NT.

A) Vid internationell och nationell tävling:
Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig supervisor. Beslut kan ej överklagas genom vädjan.

B) Vid enklare tävling:
Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare. Beslut kan ej överklagas genom vädjan.

18.9 SJUKVÅRDSBEREDSKAP
18.9.1

Sjukvårdsberedskap ska följa gällande regler i SR Enduro.

18.10 ARRANGÖRSANSVAR
18.10.1

Arrangör ansvara för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande specialreglemente (SR) i Enduro, om inget annat anges i aktuellt myndighets tillstånd.

19 Bilaga I – KLUBBTÄVLING ENDURO
19.1 SYFTE

Tävlingsformen klubbtävling ska möjliggöra att till Svemo anslutna motorklubbar på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna anordna tävlingar för klubbens egna förare.

19.2 ARRANGÖR

Till Svemo anslutna motorklubbar.

19.3 ANMÄLAN

Tävling ska anmälas till Svemo TA, där ska uppgifter om datum, plats, gren och tävlingsledarens namn anges. Anmälan görs senast 1 vecka före tävling.

19.4 TÄVLINGSLEDARE

Tävlingsledare ska inneha giltig tävlingsledarlicens. Vid klubbtävlingar kan vederbörande vara tävlingsledare i annan tävlingsgren än den licensen är utfärdad för, förutsatt att tävlingsledaren sätter sig in i och följer aktuellt SR.

19.5 DELTAGARE KLUBBTÄVLING
19.5.1

Förare som innehar gällande nationell förarlicens kan delta i Klubbtävling under förutsättningen att föraren är medlem i klubben och att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online. Nationella förarlicenser är samtliga licenser utom klubblicens.

19.5.2

Om en förare med nationell licens är medlem (medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online.) i mer än en motorklubb får föraren delta i klubbtävlingar i samtliga klubbar där han är registrerad medlem (Idrott Online).

19.5.3

Förare som innehar klubblicens får endast delta i klubbtävling arrangerad av den klubb där förarens klubblicens är registrerad. (medlemskapet ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online).

19.6 GENOMFÖRANDE AV KLUBBTÄVLING

Klubbtävling skall arrangeras i överensstämmelse med tillämpliga delar av Svemo NT och SR Enduro.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning