Regelböcker / Dragracing

Dragracing

2024

4.5.3 Klassindelning

DR

För samtliga klasser gäller:

Välj eget index med handikappstart eller förutbestämt index/breakout med pro-start. Se punkt 1.5 för förklaring av begrepp.

Junior Dragbike PRO (JB-Pro)

 • Förarens ålder 16-23 år
 • Lägsta tillåten indextid är 5,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 5,4 sekunder.
 • Meriter krävs för att kunna delta i klassen Junior Dragbike Pro. Kontakta Svemo Dragracing om deltagandet i denna klass önskas.

Junior Dragbike A. (JBA)

 • Förarens ålder 14-16 år
 • Lägsta tillåten indextid är 6,9 sekunder.
 • Absolut breakout 6,4 är sekunder.

Junior Dragbike B (JBB).

 • Förarens ålder 12-14 år.
 • Lägsta tillåten indextid är 7,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 7,4 sekunder.

Junior Dragbike Knatte (JBK)

 • Förarens ålder 10-12 år.
 • Lägsta tillåten indextid är 9,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 9,4 sekunder.

Junior Dragbike Recruit (JBR)

 • Förarens ålder 8-10 år.
 • Endast uppvisning, ingen tävling.
 • Lägsta tillåten indextid är 11,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 11,4 sekunder.

11.2 DELTAGARE

DR

SM, USM och RM är öppen för förare med giltig av Svemo utfärdad helårslicens (Elit, Senior, Junior eller Ungdom), och för förare som innehar internationell licens för Dragracing utfärdad av annan till FIM ansluten federation förare med likvärdig licens från respektive federation och med starttillstånd från respektive federation.

Observera att endast förare med Svemo licens kan tilldelas titeln Svensk Mästare/Svensk Ungdomsmästare och mästerskapstecken för platser 1 till 3 i SM/USM-slutställning.

Förare som tidigare innehaft helårslicens, men som inte tagit ut en sådan de senaste 3 åren, kan ansöka hos Svemo Dragracing om att tävla i SM-/USM-klass med tillfällig licens.
Tillfällig licens gäller för deltagandet i RM-klass.

1 DRAGRACING

DR

Dragracing är en accelerationstävling på en uppmätt rak bana. Den körs med två fordon i taget från stillastående start. De standardiserade tävlingssträckorna är 1/4 engelsk mile (402,33 m) och 1/8 engelsk mile (201,17 m).

1.1 Regler och anvisningar

DR

I detta specialreglemente för Dragracing refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR – Specialreglemente.
 • Svemo NT – Nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.
 • TR – tilläggsregler, dessa publiceras först efter godkännande av tävling av tjänstgörande supervisor. TR finns vanligtvis som en del i arrangörens tävlingsinbjudan.

Specialreglementet för Dragracing ska läsas och tolkas så att om det inte uttryckligen tillåts i reglementet, ska det betraktas som förbjudet.

Svemo Dragracing har tolkningsrätt.

Svemo Dragracing förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet besvaras av Svemo Dragracing. Kontakt via e-post: dragracing@svemo.se.

1.2 Tävling

DR
 • En tävling består av kvalificering/tidsträning och eliminering/utslagning.
 • Baserat på resultatet i kvalificeringen placeras förarna in i ett körschema s.k. elimineringsstege, för att delta i elimineringen. Vid elimineringen startar förare parvis och den som först passerar mållinjen har vunnit rundan, oavsett tid och går vidare till nästa omgång. Dock kan vissa undantag finnas då breakout tillämpas eller vid förseelse. Se 7.2 och 7.3.
 • Tävling anses ha inletts i och med att besiktningen påbörjats och avslutad i och med att resultatlistan är undertecknad av tävlingsledaren och protesttiden gått ut.
 • Tävlingar indelas i Internationell tävling och Nationell tävling.
 • Internationell tävling: Tävling som är inskriven i FIM/FIM Europe tävlingskalender, där förare kan delta med vederbörligt starttillstånd från sin federation.
 • Nationell tävling: Tävling till vilken inbjuds enbart förare och passagerare licensierade genom klubb, ansluten till Svemo, DMU, SML, NMF och MSI.
 • Svemo Dragracing kan tillsätta supervisor, utan att detta medför några kostnader för klubben.

1.3 Test n tune

DR

Regler och anvisningar för test n tune med motorcykel på avlyst bana godkänd för Dragracing. Se bilaga 1.

1.4 Dragracingbegrepp förklarat

DR

1.4.1 Handikappstart

DR

Vissa klasser är uppdelade i underklasser med olika tidsindex beroende på prestanda. När fordon med olika tidsindex möts får den med högst index starta före den med lägst index. Tidsskillnaden mellan dessa index utgör handikappet i startförfarandet.

1.4.2 Individuellt breakout

DR

Personligt index som inte får underskridas.

Förutbestämt breakout – För en klass gemensamt index som inte får underskridas.

1.4.3 Absolut breakout

DR

Tidsgräns som inte får underskridas. Om en tävlande underskrider absolut breakout för sin klass medför detta uteslutning ur tävlingen.

1.4.4 Säkerhetsbreakout

DR

Tidsgräns som inte får underskridas på grund av fordonets säkerhetsklassning.

1.4.5 Dial in/Dial under

DR

Breakout som den tävlande själv bestämmer i vissa klasser.

1.4.6 Heads up

DR

Båda tävlande startar samtidigt.

1.4.7 Sportsmanstart

DR

Startträdets tre gula lampor tänds en i taget med 0,5 sekunders intervall.

1.4.8 Pro start

DR

Startträdets tre gula lampor som tänds samtidigt, i stället för en i taget med 0,4 sekunder mellan gul och grön lampa.

1.4.9 ET Säkerhetsindelning

DR

Säkerhetsklassning av fordon. Anger vilken utrustning ett fordon måste ha för att få åka en viss tid.

2 ALLMÄNT FÖR FÖRARE

DR

2.1 Förarlicens och personuppgifter

DR

Deltagandet i tävlingar kräver att föraren innehar giltig tävlingslicens för Dragracing. Se Svemo NT, SR Dragracing och tilläggsregler för respektive tävlingsevenemang.

 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i licensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring, och har en tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens. Se försäkringsinfo i Svemo NT eller på Svemos hemsida www.svemo.se.
 • För att erhålla förarlicens helårs/tillfällig, krävs att föraren har godkänts av behörig förarutbildare vid teoretisk och praktiskt prov för Dragracing.
 • Kontakta Svemo Dragracing i god tid för mer information, och för planering av uppkörningstillfälle och teoriutbildning.
 • Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

2.2 Anmälan till tävling

DR

Motorcykel ska anmälas i den klass som fordonet enligt det tekniska reglementet tillhör och som enligt tävlingsinbjudan ingår i tävlingen. De specificerade uppgifter som begärs vid anmälan ska noggrant anges. Endast en motorcykel per förare får anmälas i respektive tävlingsklass. Sista anmälningsdag enligt arrangörens tävlingsinbjudan.

2.3 Startnummer

DR
 • Startnummer består av klassprefix (2-3 bokstäver) samt löpnummer. För klassprefix; se respektive tävlingsklass. – Löpnummer 1-99 kan bokas via Svemo TA. Se även www.svemo.se (Dragracing).
 • Löpnummer 100- delas ut av respektive arrangör alt. cup.
 • Det kan i vissa klasser förekomma suffix (2 bokstäver) som anger motortyp, slagvolym och/eller vikt. Se 4.2.17 för startnummer på motorcykeln. – Efter annonsering på www.svemo.se har föraren möjlighet att bekräfta sitt startnummer från tidigare säsong, i samma klass inför kommande säsong.
 • Fyra veckor efter annonsering kan samtliga förare fritt boka startnummer i önskad klass.
 • Observera att startnummer i FIM-klasser hanteras av Job Heezen.
 • Kontakta sportkoordinator vid frågor gällande startnummer.

2.4 Klubb

DR

För att inneha Svemo licens krävs medlemskap i Svemo ansluten klubb.

2.5 Licensklasser

DR

Det är förarens ansvar att ha rätt licens. Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella, internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.

Se punkt 2.1 för allmänna regler om förarlicenser och personuppgifter.

2.5.1 Prova-på-licens för test n tune

DR
 • Gäller för den som vill testa sin motorcykel och få ett tidkort.
 • Giltig endast för test n tune i Sverige, ingen uppkörning krävs.
 • Prova-på-licens köps av föraren via www.svemo.se och är endast giltig på det datum som är angivet på licensen. Inget klubbmedlemskap krävs.
 • Se Svemos hemsida och bilaga 1 test n tune för mer information.

2.5.1.1 Prova på med annan Svemo helårslicens

DR

Förare som innehar giltig tävlingslicens (helår) i annan sport inom Svemo, kan prova på dragracing i instegsklasserna: Street Bike, Twin Bike och Junior Dragbike.

2.5.2 Klubblicens

DR

Klubblicens är en årslicens och gäller endast för test n tune. Medlemskap i en Svemo ansluten klubb och uppkörning krävs.

Med klubblicens Dragracing kan föraren träna i andra sporter, se Svemos hemsida för aktuella regler.

2.5.3 Tillfällig licens

DR

Tillfällig nationell tävlingslicens (Ungdom, Junior, Senior, Classic). Endast giltig för tävlingar i Sverige. Uppkörning krävs.

Licens köps innan tävling via Svemo TA, eller på tävlingsplats. Arrangörer ska redovisa uttagna tillfälliga licenser direkt efter genomfört arrangemang i tävlingsrapporten.

Tillfällig licens kan användas för tävling i följande klasser:

 • Street Bike
 • Twin Bike
 • Super Gas Bike
 • Pro Twin Bike
 • Classic Dragbike
 • eller under ET-reglementet vid tävling i Sverige. Se bilaga 1 test n tune för mer information.

Observera:

 • Tillfällig licens kan även användas vid deltagande i en SM-/USM-klass under en SM/USM-deltävling. Se bilaga 2 för regler kring SM/USM.
 • Kontakta Svemo-licensavdelning för mer information.

2.5.4 Guldhjälmslicens (JBR och JBK)

DR

Nationell tävlingslicens. Uppkörning krävs.
Ålder: 8-11 år
Klasser: Junior Dragbike R och K.

2.5.5 Ungdomslicens

DR

Nationell/internationell tävlingslicens. Uppkörning krävs.
Ålder: 12-16 år

Klasser:

12-14 år: Junior Dragbike B. (JBB)
14-16 år: Junior Dragbike A. (JBA)
16 år: Junior Bike Pro (JBPro)

2.5.6 Juniorlicens

DR

Nationell/internationell tävlingslicens. Uppkörning krävs, se punkt 2.5.
Ålder: 16-23 år

Klasser:

 • Junior Bike Pro
 • Pro ET
 • Advanced ET
 • Street Bike
 • Super Gas Bike
 • Super Comp Bike
 • Twin Bike
 • Pro Twin Bike
 • Pro Street Bike
 • Classic Dragbike
 • Pro Comp Bike

2.5.7 Seniorlicens

DR

Nationell/internationell tävlingslicens. Uppkörning krävs, se punkt 2.5.

Ålder: 24-64 år, med hälsodeklaration från och med året föraren fyller 65 år.

Klasser:

 • Pro ET
 • Advanced ET
 • Street Bike
 • Super Gas Bike
 • Super Comp Bike
 • Twin Bike
 • Pro Twin Bike
 • Pro Street Bike
 • Classic Dragbike
 • Pro Comp Bike

2.5.8 Elit

DR

Nationell/internationell tävlingslicens. Förare som vill ta ut en elitlicens, skickar sin uppklassningsansökan per e-post till Svemo Dragracing, som tar beslut om det.

Ålder: 16-64 år, med hälsodeklaration från och med året föraren fyller 65 år.

Krävs för följande klasser, samt vid deltagande i EM:

 • Super Street Bike
 • Funny Bike
 • Pro Stock
 • Super Twin Top Gas
 • Top Fuel Bike
 • Super Twin Top Fuel Bike

Övriga klasser där elitlicens är tillåtet:

 • Advanced ET

2.5.9 Baslicens

DR

Nationell licens som gäller endast i Sverige. Giltig för test n tune i klasserna Street Bike (SB), Twin Bike och Pro ET.

Gäller fr o m 15 år.

2.5.10 Classiclicens

DR

Nationell/internationell licens, endast giltig för Classic Dragracing test n tune. Se bilaga 1, test n tune.

Ålder: 16 – 64 år. Hälsodeklaration krävs varje år fr o m 65 år.

2.5.11 Hälsodeklaration

DR

Se NT 6.1.1

2.6 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

2.6.1 Hjälmar

DR
 • Föraren är personligt ansvarig för hjälmens passform och kondition.
 • Hjälmen ska vara i felfritt skick.
 • Vid all körning ska föraren bära godkänd skyddshjälm. Detta gäller även vid körning på retursträcka.
 • Förare på motorcykel som bogseras i låg fart (gångfart) behöver inte ha hjälm.
 • Hjälmkameror är inte tillåtna.
 • Hjälmar ska vara av integraltyp och uppfylla de krav som anges i en av följande internationella standard, se bilaga D i Svemo NT.
 • HRS, (Helmet Removal System) s.k. hjälmblåsa rekommenderas för samtliga hjälmtyper.

Vidare gäller följande för de olika grupperna som motorcyklarna delas in i:

Grupp C

 • Hjälm med uppfällbar underdel s.k. flip-up hjälm får användas.
 • Hakrem med snabbspänne är tillåtet.
 • Guldhjälmsförare (JBR, JBK) tillåts använda hjälm av typen M2 med hakskydd/ munskydd fastsatt på eller integrerat i hjälmen kombinerat med skyddsglasögon, se Bilaga D i NT.

Grupp B

 • Hjälm med uppfällbar underdel s.k. flip-up hjälm får inte användas.
 • Hakremmen ska fästas med O formade ringar eller D öglor.

Grupp A

 • Hjälm med uppfällbar underdel s.k. flip-up hjälm får inte användas.
 • Hakremmen ska fästas med O formade ringar eller D öglor.

2.6.2 ET – Grupp C

DR

Långsammare än 10 sekunder.

 • Förare ska bära overall eller byxor och jacka av skinn, undantag i klasserna: Street Bike, Twin Bike och Junior Bike där allvädersställ/textilställ som är CE-märkta får användas.
 • Klädseln ska vara hel i sömmar och dragkedjor.
 • Bomull rekommenderas närmast kroppen.
 • Om byxor och jacka används ska dessa i midjan överlappa varandra med minst 50 mm när föraren intagit körställning. Byxorna ska alltid överlappa skorna (alternativt skorna överlappar byxorna).
 • Förare ska bära godkänd skyddshjälm enligt 2.6.1.
 • Skor ska vara avsedda för motorcykelkörning, 200 mm höga (för juniorer kan lägre skor godkännas), ovandel av läder samt stabil och stadig sula alt motorcykelstövlar.
 • Handskar ska vara avsedda för racing och vara försedda med förstärkta slitytor. Ärm och handske ska alltid överlappa varandra.
 • Ryggskydd är obligatoriskt.
 • Bröstplatta rekommenderas.
 • Airbagställ rekommenderas.

Se NT för CE-märkning på all skyddsutrustning.

2.6.3 Advanced ET- Grupp B

DR

Snabbare än 10 sekunder.

Enligt 2.6.2 med följande tillägg:

 • Overall eller byxor och jacka ska vara försedda med slitytor/skydd på knä, höfter, axlar, armbågar.
 • Stövlar ska vara försedda med förstärkningar.

2.6.4 Grupp A

DR

Enligt 2.6.3 med följande tillägg:

 • Föraren ska bära hel overall i skinn avsedd för motorcykelracing (inte touringställ). Overallen får vara delbar med dragkedja (dragkedja ska vara fäst i skinnet) men ska överlappas både på in utsida med minst 50 mm.
 • Så kallad ”chest protector” (skydd för hela bröstkorgen) rekommenderas när nitrometan används som drivmedel.
 • Vid användande av metanol som bränsle rekommenderas att föraren använder brandsäkert underställ, p.g.a. risken för brännskador genom brand med ”osynliga lågor”.

2.7 Teamets klädsel

DR

Samtliga teammedlemmar som assisterar på startplattan ska på grund av säkerhetsskäl ha täckande klädsel (minst kortärmad tröja och knälånga byxor).

2.8 Doping – generellt

DR

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).

Anmälan till bestraffning görs till RF:s Dopingnämnd (DoN). Dopingnämnden är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser.

Se även NT.

3 SÄKERHET ALLMÄNT

DR

3.1 Säkerhetskategorier

DR

Den bemanning, säkerhets- och räddningsutrustning som ska finnas vid banan vid körningar med en viss motorcykelklass. Det finns tre säkerhetskategorier för motorcykel. Kategori 1 är den lägsta nivån och 3 den högsta.

Se Svemo/SBF Räddnings- och Sjukvårdsreglemente Dragracing. Krav på utrustning och bemanning vid tävling. Se följande hemsidor www.svemo.se och www.sbf.se.

4 TÄVLINGSFORDON

DR

Varje motorcykel, oavsett klass eller kategori, måste genomgå och godkännas vid en teknisk säkerhetsbesiktning innan tillåtelse ges för en träningsrunda eller för att delta i en tävling sanktionerad av Svemo. Generella regler gäller för alla klasser om inte annat specifikt anges under respektive klassregler.

Motorcyklarna indelas i följande grupper:

Grupp AGrupp B – Advanced ETGrupp C – ET
Under 10 sek på ¼ mileÖver 10 sek på ¼ mile
Super Comp BikePro Street BikeStreet Bike
Funny BikePro Twin BikeTwin Bike
Super Twin Top GasSuper Gas BikeJunior Dragbike
(test n tune)
Super Street Bike
Pro Stock
Top Fuel
Super Twin Top Fuel
Classic Dragbike
Pro Comp Bike

10 sek ¼ mile = 6,40 sek på 1/8 mile

4.1 Fordonsegenskaper

DR
 • Varje motorcykel som tenderar att ha körproblem kan komma, innan fortsatt körning, att avkrävas en solokörning för att visa att föraren är kapabel att hantera fordonet.
 • Villkoren för körningen kommer att sättas på individuell basis.
 • Om föraren korsar mitt- eller sidolinje vid två solokörningar kommer föraren att diskvalificeras från tävlingen.

4.1.1 Bränsle

DR
 • Med handelsbensin menas sådan oblyad bensin som säljs till allmänheten, miljöklass 1 eller 2.
 • E85 och s.k. miljöbensin (alkylat) får användas. Se NT, kapitel 10.
 • Användandet av Hydrazine är förbjudet i alla klasser.
 • Nitrometan är tillåtet i klasserna Funny Bike, Super Twin Top Gas och Classic Dragbike.

4.1.2 Nitrooxid N2O (lustgas) tillåtet i Grupp A och Grupp B

DR

De N2O-system, benämns även nitrooxidsystem, som får användas ska vara kommersiellt tillgängliga från erkänd tillverkare.

 • Komponenterna får ej på något sätt ändras eller bytas ut från tillverkarens leverans, anvisningar eller rekommendationer.
 • Rör eller slangar avsedda för gas respektive bränsle ska användas.
 • Tub, slangar och rör ska vara märkta med blått för gas.

4.1.2.1 Installation tub

DR
 • Tuber ska monteras med två helt omslutande band av stål med minsta dimension 19 x 2 mm. Den ena inom den övre tredjedelen av tuben, den andra inom den undre tredjedelen, alternativt ett band samt underliggande fångstkorg.
 • Varje fäste för flaska ska monteras i ram eller del därav med minst 2 st M10 skruv (alternativt 3/8).
 • Alla tuber ska minst vara blåmärkta i toppända.
 • Tub ska vara monterad innanför ram/sving.
 • Nitrooxidgastub, slang eller rör får ej monteras ihop med eller i omedelbar närhet av strömförande batterikabel.

4.1.2.2 Elsystem

DR
 • I de fall huvudströmbrytare finns monterad ska manöver- och matarström kopplas till den sidan spänningen bryts.
 • N2O-systemet ska vara kopplat till dödmansgrepp.
 • För fordon utan original tändningslås ska separata tändnings- och startströmbrytare finnas.
 • Elinstallationen för systemet ska vara avsäkrad med en separat säkring.
 • Systemet ska inte gå att aktivera om inte tändningen är tillslagen.
 • Systemet ska aktiveras via en särskild återfjädrandebrytare, lätt åtkomlig för föraren, tydligt märkt N2O AV/PÅ.
 • En tillslagskontakt, alternativt via samma styrsystem som för bränsleinsprutning, ska finnas som tillser att systemet endast kan aktiveras vid fullt öppna spjäll.
  Kontakten ska även bryta systemet vid gasspjällens stängning.
 • N2O solenoid får enbart vara möjlig att aktiveras vid full gas och SKA kunna visas vid behov om besiktningspersonalen önskar. Bränsletillskott ska då kunna vara frånkopplat vid besiktning.

4.1.2.3 Urluftning av gassystem

DR

Vid användande av s.k ”purgesystem” ska detta mynna ut i avgassystemet efter kollektorn, dock minst 2 dm från avgasrörets slut.

4.1.2.4 Återkommande kontroll av tryckkärl

DR
 • Återkommande kontroll av tryckkärl ska utföras enligt gällande regelverk AFS 2017:3.
 • Det ska framgå när gasflaska är tillverkad och kontrollerad. Max intervall 10 år för mellanliggande kontroll.

4.1.2.5 Besiktning

DR
 • Vid kontroll av N2O solenoider ska bränsletillskott vara frånkopplat, antingen genom frånkoppling med strömbrytare, säkring eller kontaktstycke. Detta för att inte riskera att bränsle sprutas in oavsiktligt i motorn.
 • Kran till gasflaska SKA vara stängd för att inte gas oavsiktligt skall komma in i motorn vid besiktning.

4.1.3 Mätningsprocedur

DR

För att fastställa längdmåttet kommer följande procedur att användas:

1. Mätning sker från center på främre axeln till center på bakre axeln, med axeln i sin mest bakre position i svingen (med svingen i sin mest utsträckta form).

2. Sedan från bakre center på bakre axeln till center på wheeliebarens stödhjulscenter. Dessa två mått ger totallängden.

Volymen av varje cylinder fastställs enligt följande:

 • Volymen = Cylinderdiametern x Cylinderdiametern x Pi (3,1416) x Slaglängden dividerat med 4.
 • Vid mätning ska en mätnoggrannhet av 1/10 mm tillämpas.
 • Om cylindervolymen överskrids ska mätningen upprepas med kall cylinder och med för tillfället bästa möjliga mätredskap samt mätnoggrannhet av 1/100 mm tillämpas.
 • Det är vågen på plats som gäller.
 • Vikt på motorcykel ska vara klassriktig efter avslutad runda.

4.2 Gemensamma tekniska säkerhetsregler

DR

4.2.1 Barlast

DR
 • Barlast ska vara säkert fastsatt i ram eller motor.
 • Barlasten ska vara av homogen metall och vara fastsatt med ett skruvförband med 2 skruvar med en minsta diameter på 8 mm och låsmuttrar.
 • Vid vikter över 3 kg krävs 3 skruvar, över 6 kg krävs 4 skruvar, över 9 kg krävs 5 skruvar osv.
 • Barlasten ska vara placerad bakom vevaxelcentrum.

4.2.2 Bränslekran

DR

Bränslekran är obligatorisk. Undantaget är motorcykel som i originalutförande inte har bränslekran, samt elektronisk insprutning.

4.2.3 Centrifugalkoppling

DR
 • Motorcyklar med centrifugalkoppling får endast startas i depå när de är upp pallade på ställ, samt att motorcykeln är riktad mot ett fast hinder.
 • Föraren ska vara kopplad med en kortslutnings anordning sk. dödmansgrepp.
 • Motorcykel ska vara utrustad med mekaniskt stopp på gashandtaget (s.k. stopp-pinne).

4.2.4 Fångstremmar

DR

Motorer med topplock som inte är skruvade direkt i motorblocket ska ha fångstremmar om bränslet är nitrometan, annars är detta en rekommendation.

4.2.5 Färdbroms

DR

Motorcyklarna ska vara utrustade med två av varandra oberoende bromssystem som ger god verkan på två hjul.

 • Bromsskivans diameter ska vara minst 175 mm.
 • För trumbroms gäller 150 mm som minsta diameter.

Om motorcykel i originalutförande är försedd med mindre bromsar får dessa dock bibehållas. Motorcyklar med slutfart över 250km/tim ska vara utrustade med skivbroms fram med minsta dimension 250 x 4,5 mm. Om dubbla skivor används tillåtes min. 200 x 4,5 mm vardera.

4.2.6 Kedjor

DR

Kedjor ska vara nitade eller kedjelåset vara säkrat.

4.2.7 Förgasare/injektor

DR
 • Förgasares eller injektors insugningsrör ska vara så placerade eller avskärmade att inte föraren eller passageraren skadas vid baktändning.
 • Gasreglaget ska vara självstängande när man släpper greppet om gasreglaget.

4.2.8 Kompressor

DR
 • Föraren ska avskärmas från kompressor av en minst 3 mm tjock stålplåt eller av ett likvärdigt skydd av annat material, gäller inte skruvkompressor.
 • Kompressor ska vara säkrad mot övertryck, genom gummislangförbindelse till motor, tryckventil eller sprängbleck.

4.2.9 Kontrollreglage

DR

Kontrollhandtag av konventionell motorcykeltyp (koppling broms etc.) monterade på styret ska vara försedda med en ändkula.

4.2.10 Kortslutning

DR

Motorcykeln ska vara utrustad med anordning som automatiskt bryter all ström till motor alternativt bränsletillförsel när föraren inte har kontroll över fordonet (gäller inte ET över 10 sekunder).

 • Anordningen ska vara kopplad till föraren vid all start av motor.
 • Anordningen ska vara kopplad till en ansvarig vid start i depån.

4.2.11 Ram

DR
 • För Grupp A och Grupp B gäller att nykonstruerade ramar ska vara tillverkade av Chrome-moly 4130 eller precisionsrör av kvalitet DIN 17121 stål 52-3 eller liknande i ramen.
 • Bärande rör i ramen ska ha en minsta godstjocklek av 1,5 mm och en minsta diameter av 25 mm, såvida inte ramen är konstruerad med endast ett bärande övre ramrör. Då ska detta ha en minsta diameter av 50 mm. För serietillverkade eftermarknadsramar gäller en minsta diameter av 43 mm på bärande ramrör.

4.2.12 Skyddsplåtar

DR
 • Öppen drivanordning med roterande delar ska vara försedda med skydd så att oavsiktlig kontakt inte kan inträffa.
 • Runt alla öppna drivanordningar ska finnas ett skydd som effektivt förhindrar oavsiktlig kontakt med drivanordningen.
 • Utvändigt monterad koppling ska vara försedd med skyddskåpa av minst 3 mm stål/ aluminiumplåt.

4.2.13 Svetsförband

DR
 • Svetsförband ska vara utförda med TIG.
 • Svetsförband måste genomgå visuell kontroll. Extra noggrannhet ska ges svetsförband på ramens bärande delar, styrhuvud och motorfästen.
 • Slipade svetsförband accepteras inte.

4.2.14 Växelmekanism

DR

Växelmekanismen ska vara så konstruerad att växling kan ske utan att någon hand flyttas från styret.

4.2.15 Kylarvätska

DR

Endast tillsatsmedel för smörjning samt korrosionsskydd får tillsättas, dock inte glykol.

4.2.16 Miljömatta

DR
 • Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med såväl träning som vid tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc.
 • Miljömatta ska användas under både motorcykel och elverk.
 • Miljömatta ska vara absorberande med tät underdel.
 • Miljömattan ska ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst från 5 till 7 mm.
 • Minimimåttet 160 cm x 100 cm. Se även Svemo NT.
 • Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på motorcykel är tillåten enligt arrangören.
 • Om mattan kastas efter användning ska detta ske i avsett kärl.
 • Om miljömatta är tvättbar ska detta göras i tvätthall eller liknande med oljeavskiljare.
 • Underlåtenhet att använda miljömatta vid service i samband med och under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.
 • Förare som vid träning inte använder miljömatta vid service ska av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen tills miljömatta används.
 • För att slippa utesluta en förare som har glömt sin miljömatta är det lämpligt att arrangören tillhandahåller mattor för försäljning.

4.2.17 Startnummer

DR
 • Startnumret ska sitta på båda sidor och vara av minst 80 mm höjd.
 • Ej godkänd startnummerindikering medför omedelbar uteslutning ur rundan.
 • Motorcykel ska i anslutning till startnumret vara utrustad med indikering på vilket bränsle som används. Indikering ska vara en rund prick om minst 50 mm i diameter och utföras i fluorescerande färg. Orange för metanol och E85, samt röd för nitrometan. Körs fordonet på handelsbensin behövs ingen indikering.
 • Alla fordon som är utrustade med nitrooxidsystem ska ha ett grönt ”diamant”-format märke, med sidornas storlek minst 40 mm, med texten ”N2O”, samt tryckkärls dekal, se figur.

4.2.18 Brandsläckare

DR

Samtliga Grupp A och Grupp B förare ska på sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg (rek. pulver). Detta är en rekommendation även för övriga.

4.2.19 Brandfilt

DR

Brandfilt rekommenderas.

4.3 Gemensamma tekniska regler

DR

4.3.1 Avgasrör

DR
 • Avgasrör får inte skjuta ut inom en 90° sektor av bakdäckets bakre och nedre punkt för fordon utan wheeliebar.
 • Avgasrörsmynning ska vara riktad från förare, tank och däck.

4.3.2 Bränsleavstängning

DR
 • Motorcyklar som drivs med annat bränsle än handelsbränsle eller metanol ska vara försedda med snabbverkande bränsleavstängningsventil som kan manövreras av föraren utan att denne släpper taget om styret med någon hand.
 • Returvajer för gasreglage krävs när mekanisk bränsleinsprutning används.
 • Motorcyklar som drivs med nitrometan ska ha en bränsleventil som stängs automatiskt och fungerar i alla riktningar om föraren lämnar motorcykeln.
 • Bränsleventil ska vara rödmarkerad.

4.3.3 Trådlös kommunikation/Datorer

DR

Trådlös kommunikation mellan förare och mekaniker är tillåten. Om kommunikationen stör eller interfererar med av arrangören använd kommunikationsutrustning kan tävlingsledaren förbjuda användandet av telekommunikation mellan förare och mekaniker.

 • Dator/logger får användas för att logga funktioner hos motorcykeln, så länge de inte aktiverar någon funktion hos motorcykeln.
 • Dator/logger måste aktiveras av separat brytare.
 • ”Tredje hjul sensorer” är förbjudna, inklusive användandet av sensorer i eller på wheeliebar.
 • Hastighetssensorer får inte sammankopplas med insprutning, tändningen eller andra moduler för styrning av fordonets funktion.
 • Hastighetssensorer får bara användas för att passivt samla in information och får inte på något sätt användas för att påverka motorcykelns prestanda eller handhavande.

4.3.3.1

DR

Framhjulssensor är förbjudet i grupp A och B (tillåtet vid originalmonterad, exempelvis ABS).

4.3.3.2

DR

Om motorcykelns styrsystem är utrustad med tractioncontrol åligger det föraren att visa att den är avaktiverad.

4.3.4 Däck och fälgar

DR
 • Däck ska ha ett minsta mönsterdjup av 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp.
 • Slicks ska vara försedda med synbara slitageindikatorer, jämnt fördelade över omkretsen.
 • Ventil ska vara försedd med ventilhatt av metall och gummipackning.
  För att slippa utesluta en förare som saknar ventilhattar av metall, är det lämpligt att arrangören tillhandahåller dessa för försäljning.
 • Däck och fälg ska uppfylla STRO normer. (STRO = The Scandinavian Tire & Rim Organization).
 • Framhjul ska vara avsett för motorcykel.
 • Fordon enligt Grupp A och Grupp B ska ha däck av höghastighetstyp.
 • Framdäck ska vara slicks eller ”V”-klassat.
 • Slangar till bakdäck ska vara av racingkvalitet, tillverkade av naturgummi.
 • Vid användande av bakfälg som är bredare än 12” ska däcket vara fastlåst mekaniskt mot fälgen. Minimum mått på framfälg WM 1 x 16. Observera att däcken endast får vara max 6 år gamla och ska vara i gott skick.

4.3.5 Framgaffel

DR
 • Gaffelrör eller motsvarande tillåts skjuta upp max 30 mm över övre gaffelkrona.
 • Ingen del av fordonet frånsett hjulen får vidröra marken vid fullt fjädringsutslag.
 • Hopdragning med spännband är förbjudet.
 • Minsta tillåtna slaglängd är 50 mm.
 • Standard framgafflar förlängda med s.k. förlängningshylsor tillåts inte.
 • Gaffelbenen för fordon i Grupp A ska ha en minsta diameter av 34 mm.
 • Höjning av övre gaffelkronan genom att förlänga styrstolpen och höja upp styrhuvudets övre lagerläge med en hylsa eller ett rör är inte tillåtet.

Med föraren sittande på fordonet i körställning ska försprånget vara minst 80 mm. Motorcykel som är EG-typgodkänd med kortare försprång än 80 mm tillåts köra med detta.

4.3.5.1

DR

JBR tillåts ofjädrad framgaffel.

4.3.6 Kontrollreglage

DR

Alla reglage, så som fotpinnar, växel- och bromspedal ska sitta minst 380 mm framför bakaxeln, gäller inte fordon i Grupp A eller om annat specificeras i respektive klassregler.

4.3.7 Ljudnivåer

DR

Högsta tillåtna ljudnivå är 110 dB(A) för motorcyklar långsammare än 10 sekunder, och 125 dB(A) för Grupp B.

4.3.8 Motorkontroll

DR
 • Alla fordon som tävlar i klasser med fastställda motorvolymer, ska ha ett l mm hål borrat i topplock och cylinder att användas för att försegla motorn.
 • Finalister i dessa klasser kan bli ålagda att ta bort topplocket för kontroll av cylindervolymen.

4.3.9 Oljeplugg

DR

Oljeavtappningspluggar ska vara säkrade.

4.3.10 Oljeuppsamlare

DR

Oljeuppsamlare, avsedd att samla upp den olja som evakuerats ur motor och/eller transmission, är obligatorisk. Dessa ska vara utformade så att även olja under tryck inte trycks ut. ”Blöja” är obligatoriskt i grupp A och i grupp B.

4.3.11 Ram

DR

Modifieringar av aluminiumramar ska vara utfört fackmannamässigt.

4.3.12 Självstartanordning

DR

Tävlingsfordon ska vara försett med självstartanordning. Med detta menas antingen fast eller lös monterad startmotor som aktiveras av förare eller mekaniker. Start med rullar eller springstart är inte tillåtet.

4.3.13 Slangar och tryckledningar

DR
 • Slangar med vätska utan fasta nipplar ska vara låsta.
 • Ledningar under tryck ska vara tillverkade av material som tillåter dubbla arbetstrycket.

4.3.14 Styrstopp

DR
 • På ramen ska finnas svetsade styrstopp som förhindrar att styrstången kan vridas mer än 20° från neutralplanet.
 • Fordon med omodifierade standardramar undantages från krav på styrstopp.
 • Styrdämpare får inte utgöra styrstopp.

4.3.15 Markfrigång

DR

Med föraren på motorcykeln och max. 0,5 bar lufttryck i bakdäcket krävs markfrigång om minst 50 mm. Motorcykeln ska kunna lutas 12° åt båda sidor om vertikalplanet utan att någon del vidrör underlaget.

4.3.15.1

DR

För JBR krävs markfrigång om minst 30 mm vid ofjädrad framgaffel, vid fjädrad framgaffel minst 50 mm.

4.3.16 Strömlinjekåpor

DR

Om strömlinjekåpa används, ska den vara så konstruerad att den ger föraren full frihet att stiga på och av motorcykeln utan att någon del av kåpan behöver avlägsnas. Kåpan får inte hindra föraren att manövrera sin motorcykeln eller hindra synfältet.

4.3.17 Wheeliebar

DR

För fordon enligt Grupp A (förutom Super Street Bike, Pro Comp Bike, Super Comp Bike och Classic Dragbike) med slicks över 6” bredd är det obligatoriskt med wheeliebar. Denna får i längd inte överskrida hjulbasen, mätt från centrum framhjul till centrum bakhjul, och ska vara förstärkt med krysstag för att inte flexa.

 • Wheeliebars längd mäts från centrum bakhjul till centrum stödhjul.
 • Hjulen får inte vara metalliska.
 • Nät över wheeliebar rekommenderas.

4.3.17.1

DR

För juniorer ska wheeliebars vara justerade så att framhjulet inte kan stegra mer än 10 cm.

4.3.18 Bromsskärm

DR

Om bromsskärm är monterad på fordonet, ska säkringssprint vara urdragen/ borttagen innan rundan påbörjas.

4.4 ET och ADVANCED ET reglemente

DR

ET är en förkortning för ”elapsed time”, vilket betyder att tiden räknas från det att motorcykeln lämnar startlinjen till det att den når mållinjen. Observera att tiden inte räknas från det att den gröna lampan tänts.

4.4.1 ET

DR

Se även 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Personlig Säkerhetsutrustning enligt ET, se 2.6.2.

Licenskrav: Senior-, Junior- och Ungdomslicens (årslicens eller tillfällig licens), eller baslicens. Lägsta tillåtna ålder är 16 år. Se 2.5. Säkerhetskategori 2.

4.4.1.1 Definition

DR

Motorcykel baserad på standardkonstruktion som körs långsammare än 10 sekunder på 1/4 mile alternativt 6.40 sekunder på 1/8 mile.

4.4.1.2 Tillåtna ändringar

DR

Byte av fälgar och däck, dock krävs att däck och fälgar ska vara avsedda för motorcykel. Fri trimning av motorn.

4.4.2 ADVANCED ET

DR

Se även 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Personlig Säkerhetsutrustning enligt Advanced ET.

Licenskrav: Junior, Senior eller Elit beroende på fordonstyp
Säkerhet:kategori 3.

4.4.2.1 Definition

DR

Motorcykel som körs snabbare än 10 sekunder på 1/4 mile alternativt 6.40 sekunder på 1/8 mile.

4.4.2.2 Tillåtna ändringar

DR
 • Byte av fälgar och däck, dock krävs att däck och fälgar ska vara avsedda för motorcykel.
 • Fri trimning av motorn.
 • Modifiering av ram tillåten.

4.5 JUNIOR DRAGBIKE – JBPro, JBA, JBB, JBK, JBR

DR

Tävlingssträckan för Junior Dragbike är 1/8-mile (201,17 m).

Tekniska bestämmelser enligt regler i detta SR:

3. Säkerhet Allmänt

4.2 Gemensamma Tekniska Säkerhetsregler

4.3 Gemensamma tekniska regler Specifika klassregler enligt nedan.

4.5.1 Personlig säkerhetsutrustning

DR

Enligt 2.6.3 Advanced ET.

 • För barn är en hjälmvikt som överstiger en vikt på 1100 gram olämplig.
 • Delat skinnställ med hängselbyxa är tillåten i JBA, JBB samt JBK.

4.5.2 Licenskrav

DR

Ungdomslicens: JBPro, JBA och JBB
Juniorlicens: JBPro
Guldhjälmslicens: JBK och JBR

Läs mer i regler för licensklasser.

4.5.3 Klassindelning

DR

För samtliga klasser gäller:

Välj eget index med handikappstart eller förutbestämt index/breakout med pro-start. Se punkt 1.5 för förklaring av begrepp.

Junior Dragbike PRO (JB-Pro)

 • Förarens ålder 16-23 år
 • Lägsta tillåten indextid är 5,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 5,4 sekunder.
 • Meriter krävs för att kunna delta i klassen Junior Dragbike Pro. Kontakta Svemo Dragracing om deltagandet i denna klass önskas.

Junior Dragbike A. (JBA)

 • Förarens ålder 14-16 år
 • Lägsta tillåten indextid är 6,9 sekunder.
 • Absolut breakout 6,4 är sekunder.

Junior Dragbike B (JBB).

 • Förarens ålder 12-14 år.
 • Lägsta tillåten indextid är 7,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 7,4 sekunder.

Junior Dragbike Knatte (JBK)

 • Förarens ålder 10-12 år.
 • Lägsta tillåten indextid är 9,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 9,4 sekunder.

Junior Dragbike Recruit (JBR)

 • Förarens ålder 8-10 år.
 • Endast uppvisning, ingen tävling.
 • Lägsta tillåten indextid är 11,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 11,4 sekunder.

4.5.4 Motor

DR
JB-ProFri volym, fritt antal cylindrar.
JBA750 cc fritt antal cylindrar. Vid två cylindrar och stötstångsmotor max 1000cc.
JBBFri volym dock max 660 cc. Fritt antal cylindrar.
JBKFri volym dock max 300 cc. Fritt antal cylindrar.
JBRFri volym dock max 150 cc. En cylinder.

Överladdning är inte tillåtet.

4.5.5 Bränsle

DR
JB-Pro/JBAEndast handelsbensin miljöklass 2, E85 eller Metanol.
JBB/JBKEndast handelsbensin miljöklass 2 och E85.
JBREndast handelsbensin miljöklass 2.

Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.5.6 Växelanordning

DR
 • Variator eller växel.
 • Direktdrift är inte tillåtet.
 • Tryckluftsväxlar är tillåtet.

4.5.7 Koppling

DR

Koppling ska påverkas av hand.

4.5.8 Tändsystem

DR

Inga restriktioner.

4.5.9 Batteri, startmotor

DR

Inga restriktioner.

4.5.10 Kortslutning

DR

Så kallat ”dödmansgrepp” är obligatoriskt.

4.5.11 Ram

DR

Egentillverkade ramar samt modifierade original ramar ska vara utformade enligt 4.2.11. Max tillåten gaffelvinkel är 40 grader.

Förare ska sittandes på sadel nå ned till marken med båda fötterna plant på marken.

4.5.12 Hjulbas

DR
JB-Prominst 1 250 mm
JBAminst 1 250 mm
JBBminst 1 250 mm
JBKminst 950 mm
JBRminst 660 mm

4.5.13 Däck och fälgar

DR

Enligt 4.3.4, slicks är tillåtet. Minsta diameter på fälgar är 7 tum.

JB-Prominsta mått på fälgar är 15 tum
JBA/JBBminsta mått på fälgar är 10 tum
JBK/JBRminsta mått på fälgar är 7 tum

4.5.14 Wheeliebar

DR

Obligatoriskt enligt gemensamma tekniska regler för alla tävlingsfordon.

4.5.15 Fotreglage

DR

Valfri placering.

4.6 STREET BIKE -SB

DR

Tävlingsklassen kan köras som en tävling med breakout eller som en brackettävling. Klass-breakout är 10,0 sekunder på 1/4 mile och 6,40 sekunder på 1/8 mile. I båda tävlingsformerna gäller att 9,5 sekunder på 1/4 mile och 6,20 sekunder på 1/8 mile är ett absolut breakout. Det innebär att vid körning under dessa tider i såväl kval som eliminering är föraren utesluten ur tävlingen.

Tävling med breakout
Procedurer:

 • Prostart och prostege.
 • Kvalificering, lägsta ET är kvaletta osv.

Brackettävling
Procedurer:

 • Start med sportsman-gran.
 • Sportsmanstege.
 • Kvalificering på lägsta reaktionstid.
 • Föraren meddelar själv inför elimineringen vilken indextid han vill använda. Tidsskillnaden mellan valda indextider utgör handikappet mellan förarna.
 • Arrangören ska i inbjudan ange vilket tävlingssätt som används för klassen.

4.6.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Pro ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.6.2 Licenskrav

DR

Junior, Senior eller tillfällig licens. Se regler för licensklasser och bilaga 1 test n tune.

4.6.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är SB.

4.6.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.6.5 Bränsle

DR

Endast handelsbränsle, se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.6.6 Övrigt

DR
 • Motorcykeln ska ha fungerande belysning fram och bak samt bromsljus.
 • Generator och originalstartanordning ska fungera.
 • Ljuddämpning ska finnas.
 • Mönstrade däck avsedda för motorcykel.
 • Motor: Fri trimning.
 • Överladdning är tillåtet.

4.6.7 Wheeliebar

DR

Ej tillåtet.

4.7 SUPER GAS BIKE -SGB

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler Denna tävlingsklass är avsedd för motorcyklar av modifierad standardkonstruktion.

Breakout 9.50 sekunder på 1/4 mile och 6.20 sekunder på 1/8 mile. SGB ska endast anses vara en sk. ”Superklass” om detta klart framgår i inbjudan/tilläggsreglerna.

4.7.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.7.2 Licenskrav

DR

Junior, Senior eller tillfällig licens. Se regler för licensklasser.

4.7.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är SGB.

4.7.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.7.5 Bränsle

DR

Handelsbränsle, se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.7.6 Motor

DR

Inga restriktioner. Fri trimning tillåten.

4.7.7 Ram & Kaross

DR

Inga restriktioner.

4.7.8 Startanordning

DR

Inga lösa startanordningar tillåtna.

4.7.9 Däck & Fälg

DR
 • Däck ska ha ett minsta mönsterdjup av 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp. Max bredd 200 mm.
 • Slicks ska vara försedda med synbara slitageindikatorer, jämnt fördelade över omkretsen.

4.7.10 Wheeliebar

DR

Inte tillåtet.

4.8 SUPER COMP BIKE -SCB

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Denna tävlingsklass är avsedd för motorcyklar av modifierad standardkonstruktion. Breakout 8.50 sekunder på 1/4 mile och 5,50 sekunder på 1/8 mile. SCB ska endast anses vara en sk. ”Superklass” om detta klart framgår i inbjudan/tilläggsreglerna.

4.8.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.8.2 Licenskrav

DR

Junior- eller Seniorlicens. Årslicens gäller. Se regler för licensklasser.

4.8.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är SCB.

4.8.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.8.5 Bränsle

DR

Handelsbränsle, metanol, etanol. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.8.6 Motor

DR

Inga restriktioner. Fri trimning tillåten.

4.8.7 Ram & Kaross

DR

Inga restriktioner.

4.8.8 Startanordning

DR

Lösa startanordningar tillåtna.

4.8.9 Däck & Fälg

DR

Däck ska ha ett minsta mönsterdjup av 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp. Slicks ska vara försedda med synbara slitageindikatorer, jämnt fördelade över omkretsen.

4.8.10 Wheeliebar

DR

Tillåtet.

4.9 TWIN BIKE -TB

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Motorcykeln ska ha registreringsskylt samt godkänd registreringshandling.

Breakout i elimineringen är 11,30 sekunder på 1/4 mile, 7,20 sekunder på 1/8 mile.

4.9.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Pro ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.9.2 Licenskrav

DR

Junior, Senior eller tillfällig licens, se regler för licensklasser.

4.9.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är TB.

4.9.4 Säkerhet

DR

Med handelsbensin som bränsle: Säkerhetskategori 2.
Med E85 som bränsle: Säkerhetskategori 3.

4.9.5 Bränsle

DR

Blyfri handelsbensin, E85 eller godkänd racingbensin. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.9.6 Minimivikt

DR

Motorcykeln ska väga minst 175 kg.

4.9.7 Däck

DR

Fri däcksbredd.

4.9.8

DR

Motorcyklar med 4-takts kolvmotorer med två cylindrar. Fri trimning, överladdning är tillåtet.

4.9.9 Startanordning

DR

Motorcykeln ska vara försedd med fast monterad elektrisk eller mekanisk startanordning. Föraren måste själv starta motorcykeln.

4.9.10 Wheeliebar

DR

Inte tillåtet.

4.9.11 Motorvolym

DR

Fri motorvolym.

4.10 PRO TWIN BIKE -PTB

DR

Tekniskt utförande enligt 4.2 Gemensamma tekniska säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma tekniska regler med följande ändringar och tillägg.

Motorcykeln behöver inte vara registrerad eller uppfylla Transportstyrelsens normer.

4.10.1 Personlig säkerhetsutrustning

DR

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.10.2 Licenskrav

DR

Junior, Senior eller tillfällig licens. Se regler för licensklasser.

4.10.3 Klassprefix/-suffix

DR

Prefix: PTB.

Suffix: Enligt kategori och kubik.

4.10.4 Bränsle

DR

Blyfri handelsbensin eller E85, se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.10.5 Säkerhet

DR

Med handelsbensin som bränsle: Säkerhetskategori 2
Med E85 som bränsle: Säkerhetskategori 3

Se 3.1.

4.10.6

DR

Motorcyklar med 4-takts kolvmotorer med två cylindrar. För klassen Pro Twin Bike används ett vikt/volym indexsystem som visar minimivikt för

 • Sugmotorer med stötstänger.
 • Överladdade motorer mer med stötstänger.
 • Sugmotorer utan stötstänger.
 • Överladdade motorer utan stötstänger.

Viktindex är ett levande dokument som visas på Svemos hemsida www.svemo.se. Justering, ändring av vikt kan komma att tillämpas under pågående säsong efter beslut av Svemo Dragracing

4.10.7 Ljuddämpning

DR

Enligt 4.3 Gemensamma tekniska regler.

4.10.8 Växlingsanordning

DR

Med fotreglage. Tryckluft- eller el-manövrering är inte tillåtet.

4.10.9 Koppling

DR
 • Centrifugalkoppling är inte tillåtet.
 • Lock-up är tillåten.

4.10.10 Växellåda

DR

Hel- eller halvautomatisk växellåda är inte tillåtet.

4.10.11 Tändnings- och insprutningssystem

DR

Fritt. Se 4.3.3

4.10.12 Dator/Logger

DR

Enligt gemensamma tekniska regler.

4.10.13 Startmotor

DR

Motorcykeln ska vara försedd med elektrisk eller mekanisk startanordning. Motorcykeln får startas med hjälp av löst batteri.

4.10.14 Batteri och generator

DR

Ej krav.

4.10.15 Belysning

DR

Ej krav.

4.10.16 Kaross, kåpor, tankdummy

DR

Tillåtet.

4.10.17 Sadel

DR

Minsta tillåtna höjd från marken till sadelns lägsta punkt är 500 mm.

4.10.18 Ram

DR

Inga restriktioner. Material enligt Gemensamma tekniska säkerhetsregler, se 4.2.

4.10.19 Avstånd vevaxel bakhjulsaxel

DR

För motorcyklar med en hjulbas längre än 173 cm får avståndet mellan vevaxelns axelcentrum och bakhjulets axelcentrum (när bakhjulet är i sitt bakersta läge) inte överstiga 93 cm. För motorcyklar med en hjulbas på 173 cm eller kortare gäller inga restriktioner för avståndet mellan vevaxelns axelcentrum och bakhjulets axelcentrum.

4.10.20 Fotreglage

DR

Fotpinnar, växlingsreglage och broms ska vara placerade framför bakaxeln.

4.10.21 Sänkning

DR
 • Minst 50 mm markfrigång med föraren på plats.
 • Motorcykeln ska kunna lutas 12 grader åt båda håll utan att någon del av motorcykeln vidrör marken.

4.10.22 Framgaffel

DR

Utförande enligt gemensamma tekniska regler.

4.10.23 Däck

DR
 • Största tillåtna totalbredd på däck är 200 mm.
 • Slicks (max 7 tum) eller mönstrade däck avsedda för motorcykel är tillåtna.
 • Motorcykel som är EG-typgodkänd med mönstrat bakdäck bredare än 200 mm tillåts åka med detta.

4.10.24 Wheeliebar

DR

Wheeliebar får inte användas.

4.10.25 Övrigt

DR

Mekaniker får assistera vid start av motorcykeln.

4.11 PRO STREET BIKE -PSB

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Motorcykeln ska framföras manuellt av föraren under färd. Inga anordningar för att automatisera körningen är tillåten.

Nya förare (debutanter) i klassen ska före start kontakta tävlingsledare och supervisor på tävlingen. Fordonet ska märkas så att det är lätt att se på avstånd att det är en debutantförare.

PSB har break-out 7,9 s respektive 5,0 s.

4.11.2 Licenskrav

DR

Junior- eller Seniorlicens. Årslicens gäller. Se regler för licensklasser.

4.11.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är PSB.

4.11.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.11.5 Bränsle

DR

Handelsbränsle alternativt metanol. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.11.6 Motor

DR

Fri trimning.

4.11.7 Växlingsanordning

DR

Växling som sker med hjälp av anordning för att bryta tändningen är tillåten.

4.11.8 Koppling

DR

Lock-up tillåten.

4.11.9 Tändsystem

DR
 • Twostep är tillåtet.
 • Tändsystem med inbyggd tractionkontroll eller andra icke tillåtna funktioner, ska kompletteras med logger som visar att förbjudna funktioner inte används.

4.11.10 Batteri startmotor

DR
 • Original liknande funktion på laddning och startanordning ska finnas och fungera.
 • Löst startbatteri tillåts inte.

4.11.11 Hel kaross

DR
 • Hel kaross är tillåten.
 • Inga krav på fungerande belysning.
 • Huvudstrålkastare och bakljus ska efterlikna original.

4.11.12 Tankdummy

DR
 • Tankdummy är tillåtet.
 • Ska utformas som originalmodell.
 • Tank ska vara en separat enhet som fästs på ram.

4.11.13 Sadel

DR
 • Sittdyna som är utformad som en fördjupning för att hindra föraren från att åka bakåt är tillåten.
 • Bakskärm och sittdyna får byggas ihop.
 • Minsta tillåtna höjd från marken till sadelns lägsta punkt är 500 mm.
 • Bakskärmen ska passera förbi centrum på bakhjulets vertikallinje.

4.11.14 Ram

DR

Inga restriktioner. Material enligt 4.2 Gemensamma tekniska säkerhetsregler.

4.11.15 Hjulbas

DR

Hjulbas max 1 730 mm.

4.11.16 Kontrollreglage

DR

Alla reglage så som fotpinnar, växel och bromspedal ska sitta framför bakaxeln.

4.11.17 Swing

DR

Swingen får modifieras samt egen swing får tillverkas, det ska dock finnas minst 50 mm fjädringsväg. Swingens infästningar får modifieras och flyttas i ramen.

4.11.18 Däck

DR

Max 200 mm slicks eller gatdäck, minst 1 mm mönsterdjup.

4.11.19 Wheeliebar

DR

Ej tillåtet.

4.12 SUPER STREET BIKE -SSB

DR

Läs 4.1 samt Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Nya förare (debutanter) i klassen ska före start kontakta tävlingsledare och supervisor på tävlingen. Fordonet ska märkas så att det är lätt att se på avstånd att det är en debutantförare. Särskilda bestämmelser för Super Street Bike från FIM Europe.

Se ww.fim-europe.com.

4.12.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.12.2 Licenskrav

DR

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.12.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är SSB.

4.12.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.13 FUNNY BIKE -FB

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler.

4.13.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.13.2 Licenskrav

DR

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.13.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är FB.

4.13.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.13.5 Bränsle

DR

Följande kombinationer tillåts:

 • Turbo eller kompressor – Metanol eller Bensin.
 • Injekterat – Nitrometan.

Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.13.6 Motor

DR
 • Ingen volymgräns.
 • Överladdning tillåten.
 • Turbo tillåtet.
 • Fyra cylindrar med turbo eller kompressor maximum 1700cc.
 • Fri modifiering av motorns invändiga delar är tillåtet.
 • Eftermarknadstopplock och block är tillåtna.
 • Motorfabrikat avgör fabrikatet på motorcykeln.

4.13.7 Växellåda

DR

Separat växellåda tillåtet.

4.13.8 Koppling

DR

Inga restriktioner.

4.13.9 Hel Kaross

DR
 • Tank, kåpor mm ska vara utformade så att de liknar en motorcykelmodell.
 • Stänkskärm bak är obligatoriskt.
 • Bakskärmen ska passera förbi centrum på bakhjulets vertikallinje.

4.13.10 Sadel

DR
 • Sittdyna som är utformad som en fördjupning för att hindra föraren från att åka bakåt är tillåten.
 • Bakskärm och sittdyna får byggas ihop.
 • Sittdynan ska vara i tyg eller antiglid material.
 • Minsta tillåtna höjd från marken till sadelns lägsta punkt är med föraren i korrekt körställning 500mm.

4.13.11 Ram

DR

Inga restriktioner. Material enligt säkerhetsreglerna.

4.13.12 Hjulbas

DR

Minimum 1 700 mm.

4.13.13 Däck

DR

Bakdäck min 8,5″ och max 14″.

4.13.14 Wheeliebar

DR

Obligatoriskt.

4.13.15 Vikt

DR

Min 295kg inklusive förare.

4.14 SUPER TWIN TOP GAS -STG

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Tävlingsklass för motorcykel som är specialbyggd för dragracing med en fyrtaktsmotor med maximum två cylindrar och driven av handelsbensin eller Metanol eller Nitrometan/förgasare.

4.14.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.14.2 Licenskrav

DR

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.14.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är STG.

4.14.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.14.5 Bränsle

DR

Handelsbränsle eller Metanol, alternativt Nitrometan i kombination med en förgasare. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.14.5.1 Nitrometan med förgasare

DR

Max 1 förgasare med maxdiameter på spjällsida om Venturi 57.5mm

4.14.6 Motor

DR

Ingen volymgräns. Överladdning tillåtet.

4.15 PRO STOCK -PS

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Särskilda bestämmelser för Pro Stock från FIM Europe. Se www.fim-europe.com. Tävlingsklass för bensindriven motorcykel, byggd på fabrikstillverkad motorcykel som erbjuds till allmänheten, men modifierad för dragracing.

4.15.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.15.2 Licenskrav

DR

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.15.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är PS.

4.15.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.16 TOP FUEL -TF

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler Särskilda bestämmelser för Top Fuel Bike från FIM Europe. Se www.fim-europe.com. Tävlingsklass för motorcykel specialbyggd för dragracing med en eller flera motorer.

4.16.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Grupp A, se 2.6.4.

4.16.2 Licenskrav

DR

Elitlicens, se 2.5.

4.16.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är TF.

4.16.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.17 SUPER TWIN TOP FUEL -STF

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler.

Särskilda bestämmelser för Super Twin Top Fuel från FIM Europe. Se www.fim-europe.com.

Tävlingsklass för motorcykel specialbyggd för dragracing med en 4-takts motor med maximum 2 cylindrar.

4.17.1 Personlig Säkerhetsutrustning

DR

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.17.2 Licenskrav

DR

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.17.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är STF.

4.17.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.18 CLASSIC DRAGBIKE -CDB

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Tävlingsklass öppen för motorcyklar som är 30 år eller äldre. Motorcykel skall vara tidsmässigt uppbyggd avseende kaross, ram och motor.

Brackettävling Procedurer:

 • Start med handikappstart (0.5 sekunds intervall), se 1.5.
 • All-in alternativt haltande Sportsmanstege.
 • Kvalificering på lägsta reaktionstid.
 • Föraren meddelar själv skriftligt till tidtagningspersonalen inför elimineringen vilken indextid han vill använda. Tidsskillnaden mellan valda indextider utgör handikappet mellan förarna. Vald indextid kan inte ändras under elimineringen. Arrangören ska i inbjudan ange vilket tävlingssätt som används för klassen.

Indextid kan inte vara lägre än 7,50 sek på 402 / 4,80 sek på 201 m. Indextid kan inte ställas högre än 12.00 sekunder på 402 meter / 7,80 sekunder på 201 meter.

4.18.1 Licenskrav

DR

Classic, Junior, Senior och tillfällig licens. Se regler för licensklasser.

4.18.2 Klassprefix

DR

Klassens prefix är CDB.

4.18.3 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 2. Se 3.1.

4.18.4 Bränsle

DR

Tillåtna motorkombinationer/bränsle:

 • Bensin – Sugmotor, Turbo och / eller kompressor.
 • Metanol – Sugmotor, Turbo och / eller kompressor.
 • Nitro – Sugmotor eller kompressor.

Se regler tävlingsfordon och bränsle.

4.18.5 Motor

DR

En eller flera motorer med fri trimning tillåten. Vid användande av bilmotorer skall viktfördelningen vara av samma princip som motorcykelmotorer. Billet-motorer inte tillåtna. Svänghjul skall vara av stål.

4.18.6 Växlingsanordning

DR

Inga restriktioner.

4.18.7 Koppling

DR

Inga restriktioner.

4.18.8 Tändsystem

DR

Tändsystem eller annan elektronisk utrustning som inte fanns för 30 år sedan är inte tillåten.

4.18.9 Ram

DR

Inga restriktioner.

4.18.10 Kontrollreglage

DR

Alla reglage så som fotpinnar, växel och bromspedal ska sitta framför bakaxeln.

4.18.11 Däck

DR

Slicks alternativ gatdäck avsedda för motorcykel.

4.18.12 Wheeliebar

DR

Wheeliebars obligatorisk vid användande av slicks 6” eller bredare.

4.19 ELECTRIC BIKE

DR

Regler enligt NEDRA, National Electric Drag Racing Association. Se www.nedra.com.

4.20 PRO COMP BIKE

DR

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Denna klass är avsedd för motorcyklar byggda för dragracing. Break out 7.50 sekunder på 1/4 mile och 4.80 sekunder på 1/8 mile. PCB ska endast anses vara en sk. ”Superklass” om detta klart framgår i inbjudan/tilläggsreglerna.

4.20.1 Personlig säkerhetsutrustning

DR

Enligt advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.20.2 Licenskrav

DR

Junior eller Seniorlicens. Årslicens gäller. Se regler för licensklasser

4.20.3 Klassprefix

DR

Klassens prefix är PCB.

4.20.4 Säkerhet

DR

Säkerhetskategori 3. Se 3.1

4.20.5 Bränsle

DR

Handelsbränsle, metanol, etanol. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.20.6 Motor

DR

Inga restriktioner.

4.20.7 Ram & kaross

DR

Inga restriktioner.

4.20.8 Startanordning

DR

Lösa startanordningar tillåtna.

4.20.9 Däck & fälg

DR

Däck ska ha ett minsta mönsterdjup på 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp. Slicks ska vara försedda med synbara slitindikatorer, jämnt fördelat över hela omkretsen.

4.20.10 Wheeliebar

DR

Tillåtet. Enligt gemensamma tekniska regler 4.3.17

5 TÄVLINGSOMRÅDET

DR

5.1 Miljö

DR

Tävlingen ska följa Svemos regler för miljö, se Svemo NT och SPAR. Alla banor/ anläggningar ska vara miljöcertifierad. Se www.svemo.se, För föreningen.

5.2 Räddningsreglemente

DR

Föreskrifter i gällande banlicens gäller alltid i första hand. För utförligt Räddningsreglemente och säkerhetskategorier; se www.svemo.se

Se respektive klass för indelning i säkerhetskategori.

5.2.1 Arrangör

DR

Arrangören ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling enligt banlicens och Räddningsreglementet.

5.2.2 Utrymningsväg

DR

För att en ambulans ska kunna lämna tävlingsområdet snabbt ska särskilda utrymningsvägar anordnas. Detta gäller inte enbart i anslutning till banan utan även utanför tävlingsområdet där trafikstockning kan förekomma.

5.3 Tävlingsbana

DR

Tävlingsbana ska uppfylla krav ställda av myndighet samt av Svemo. För varje tävlingsområde ska det finnas en av Svemo utfärdad banlicens. Se Svemo NT.

Varje banas egenskaper och slutgiltiga utformning ska framgå av gällande banlicens. För exakta tolkningar se senaste utgåva av Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 512-1 och ”Riktlinjer för Dragracingbanor”. För information kring Svemo-banbesiktning se www.svemo.se (För föreningen) eller kontakta Svemo Dragracing

5.3.1 Beläggning

DR
 • Beläggningen ska vara i ett sådant skick att den medger säker körning.
 • Banan ska vara väl sopad och hållas ren.
 • För Grupp A rekommenderas att hela banlängden samt i avtagande mängd upp till 50 meter efter mållinjen sprutas med greppvätska.

5.3.2 Bromssträcka

DR

Se ”Riktlinjer för Dragracingbanor” på www svemo.se

5.3.3 Startområdes markeringar

DR

En vit startlinje ska vara klart markerad vid starten och bör ligga mellan pre-stage och stage.

Startområdet ska utrustas med tre fotoceller, prestage, stage och guard. Mellan pre-stage och stage är det ca 17,8cm (7 tum) och mellan stage och guard ca 40,6 cm (16 tum).

5.3.4 Målområdet markeringar

DR

Målet ska vara tydligt markerat så att bromssträckan kan utnyttjas till fullo.

 • Fotoceller ska vara ”överkörningsbara” så att de inte orsakar skada om de körs över.
 • Eventuella batterier ska grävas ner.
 • Målområdet utrustas med två fotoceller: Mållinje plus fartfälla.
 • Mellan start och mållinje ska det vara 402,33 m +/- 5cm (eller 201,17 m +/- 5cm).
 • Det får skilja max. 2 cm mellan banorna.
 • Fartfällan som finns för att mäta sluthastigheten ska ligga framför mål.
 • Målfotocellen tjänstgör då även som slut på fartfällan.
 • Allt material vid målet ska vara överkörningsbart, alltså inte sitta för kraftigt fast eller ha för stor massa.
 • Inga kablar tillåts hänga i luften.

5.3.5 Avfarter

DR

Avfarter bör utformas så att avfart kan ske i förhållandevis hög hastighet (stor radie i kurvorna) och så att tävlingsfordon kan rullas ut ur säkerhetsområdet. Minsta bredd på avfarter bör vara 3 meter.

5.3.6 Åskådaravspärrningar

DR

Se aktuell FAP och ”Riktlinjer för Dragracingbanor” på www svemo.se (Dragracing, dokument & blanketter).

5.3.7 Fotografer

DR

Fotografer får endast uppehålla sig på av arrangören angiven plats och ska vara utrustad med Svemo centrala eller arrangörens mediaväst.

5.3.8 Röjt område

DR
 • Vid sidan av banan bör minst 25 meter vara röjt från all typ av vegetation, stenar och andra hinder.
 • Detta gäller även bromssträckan.
 • Detta gäller inte om banan är utrustad med räcken eller barriärer utmed banan.

5.3.9 Kantmarkering

DR

Om banan inte är utrustad med Armco eller barriärer ska sidor och mitt utmärkas på tydligt sätt. Sidorna bör vara markerade med heldragen linje eller naturligt markerade.

5.4 Registrering av tider

DR

Tider, hastigheter mm ska sparas av arrangerande klubb minst ett år. För komplett teknisk information se www.svemo.se Regler, Dragracing, Tidtagningsreglemente.

5.4.1 Tidkort

DR

Tävlande ska erhålla tidkort för varje körning som görs, alltså förutom kval/eliminering även träning, uppvisning etc.

Av tidkortet ska framgå:

 • Startnummer
 • Tid
 • Sluthastighet
 • Eventuell felaktig start
 • 60 fot
 • Reaktionstid
 • Andra deltider

5.5 Tidtagning funktionssätt

DR

Paragraf 5 innehåller endast information av principiell karaktär. För aktuella regler se www.svemo.se ”Tidtagningsreglemente”.

6 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

DR

6.1 Före tävling

DR

6.1.1 Banlicens

DR

Giltig Svemo-banlicens ska finnas för all träning eller tävling på tävlingsbana. Se regler för tävlingsbana och Svemo NT samt information på www.svemo.se

6.1.2 Tillstånd

DR

Arrangören ansöker om Svemos tillstånd för samtliga tävlingar genom att registrera alla datum i Svemo TA. Se också Svemo NT. Kontakta Svemo sportkoordinator vid frågor.

6.1.3 Inbjudan/tilläggsregler

DR
 • Inbjudan och tilläggsregler ska finnas uppladdad till respektive tävling i Svemo-TA en månad före tävlingen, så att de kan godkännas av supervisorn eller tävlingsledaren i god tid innan anmälan till tävlingen öppnas.
 • Uppgifter som inte kunnat tas med i inbjudan ska meddelas samtliga tävlande i PM eller slutinstruktion.
 • Efter godkännandet av inbjudan/tilläggsregler kan anmälan till tävling öppnas. Se även Svemo NT för innehåll tilläggsregler.
 • Följande text ska alltid finnas i inbjudan/tilläggsregler ”Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIM Europes, FIM:s internationella och Svemo nationella tävlingsbestämmelser.”
 • Deltagandet i tävlingar kräver att föraren innehar giltig tävlingslicens för Dragracing. Se Svemo NT, Svemo SR och tilläggsregler för respektive tävling. – Alla förarlicenser innehåller en förarförsäkring. Se www.svemo.se för aktuell försäkringsinformation och villkor.
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit giltig licens ska ha full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.

Nedanstående uppgifter ska finnas i inbjudan/tilläggsregler:

 • Tävlingsarrangör, ort och datum
 • Tävlingsledares namn, mailadress och telefonnummer
 • Supervisor namn, mailadress och telefonnummer
 • Faktafunktionärer (starter och tidtagningschef), namn och funktion.
 • Media-, PR-ansvarig, poängkoordinator vid serienamn, telefonnummer och mailadress.
 • Tävlingsform, tävlingens längd, Svemo tillståndsnummer, tillstånd från övriga myndigheter och tillståndsnummer FIM Europe (EMN) vid internationell tävling.
 • Tävlingsplats, ort, bana, telefonnummer och e-post under tävlingen
 • Tidsplan
  Besiktning
  Kvalificering
  Förarsammanträde
  Eliminering
  Resultatlistan, var den anslås
  Prisutdelning
  Tidpunkt för avslutad tävling
 • Deltagare, licensklasser, antal och ev. gallringsmetod, antal ordinarie förare och eventuella reserver
 • Tillåtna fordon, motorcykelklasser, elimineringsmetod, startordning, storlek på elimineringsstege, och eventuell sammanslagning alternativt hänvisning till externt dokument. Vid ET-tävlingar anges om tävlingen körs som Heads Up eller med handikappstart. Regler för angivande och ändring av dial-in.
 • Information om huruvida hela eller del av tävling planeras att köras i mörker.
 • Miljöplan för tävlingen.
 • Plats för officiell anslagstavla.
 • Anmälningsavgift.
 • Anmälan (dag och tid), ev. efteranmälan.
 • Avlysning av tävling.
 • Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt möjlighet att friköpa sig från arrangörsreklam.
 • Priser poängberäkning, särskiljning, prisutdelning.
 • Upplysningar, telefonnummer.
 • Återbud.

6.2 Under tävlingens gång

DR

6.2.1 Anmälningssekretariat

DR

I anmälningssekretariatet ska förarens licens, starttillstånd (förare utanför Norden), legitimation och klubbtillhörighet kontrolleras.

6.2.2 Officiell anslagstavla

DR
 • Det ska finnas en officiell anslagstavla på i inbjudan/tilläggsreglerna angiven plats.
 • Efter varje kvalificeringsomgång ska en uppdaterad kvallista anslås.
 • Elimineringsstegarna ska anslås samt uppdateras efter varje genomförd eliminerings omgång.
 • Även alla officiella dokument och beslut ska anslås.
 • Samtliga dokument ska vara daterade och signerade av berörd chefsfunktionär.

6.2.3 Teknisk säkerhetsbesiktning

DR

Teknisk säkerhetskontroll ska genomföras på tävlingsplatsen. Ansvarig för klasstillhörigheten är föraren.

6.2.4 Förarsammanträde

DR

Förarsammanträde ska hållas senast före första start. Det ska ledas av tävlingsledaren, som ska kalla de tävlande, chefsfunktionärer och supervisor till sammanträdet. På förarsammanträdet kan bl.a. behandlas: avvikelser från tidsschemat, säkerhetsfrågor, etc.

6.2.5 Byte av förare, motorcykel eller klass

DR
 • Föraren får endast anmäla en motorcykel i varje klass.
 • Byte av förare får inte ske.
 • Förare får byta motorcykel inom samma klass under tävling. Bytet måste ske före kvalificeringens slut. Minst en kvaltid måste köras med den nya motorcykeln. Förare förlorar de kvaltider han kört före bytet.
 • Förare får byta klass under tävlingen. Motorcykeln ska genomgå en ny besiktning och meddelande om klassbyte ska ske till tidtagningen. Bytet måste ske före kvalificeringens slut. Inga tider medföljer till den nya klassen varför minst en kvaltid måste köras i den nya klassen. Kvaltid/placering kvarstår i den tidigare klassen.

6.2.6 Definition av en runda

DR

Rundan börjar när föraren går in i bleach-boxen (vattnet) och slutar när fordonet har passerat mållinjen.

6.2.7 Startuppställning

DR

Före start ställs förarna upp i startkö (uplining).

 • Motorcykel ska under pågående tävling alltid vara ”bemannad”, d.v.s. det ska alltid finnas en person som ansvarar för att motorcykeln kan ställas upp i startkön.
 • Uteblivande från startkö medför att föraren utesluts från sin plats i pågående omgång.
 • Sker uteblivandet under eliminering, kvarstår dock föraren på den plats i resultatlistan han innehade före uteblivandet.

6.2.8 Däckvärmning, burn-outs

DR
 • Max två burn-outs med vatten är tillåtet.
 • Det är förbjudet att efter en burn-out köra mot banans ordinarie körriktning. Brott mot denna regel medför uteslutning.
 • Endast fordon enligt Grupp A får göra burn-out över startlinjen.
 • Förare som passerar startlinjen tillåts backa tillbaka. Förare som vid burn-out passerar mållinjen utesluts från ifrågavarande runda, men kvarstår dock i resultatlistan om felet begåtts under elimineringen.
 • Funktionär eller mekaniker får inte vidröra motorcykeln vid burn-out.

6.2.9 Omstart

DR

I klasserna Top Fuel och Super Twin Top Fuel får motorcykeln inte startas om. Gäller även Funny Bike om kombination Injekterat – Nitrometan används.

6.2.10 Startförfarande

DR
 • På tecken från startern kör förarna långsamt fram till startlinjen.
 • Efter att granens pre-stagelampa tänts, fortsätter förarna ytterligare cirka 18 cm tills även stage-lampan tänts. Ekipaget står då på rätt plats klart för start.
 • Beröring av fordonet av annan person än föraren efter att framhjulet har tänt pre-stage lampan vid instagning är inte tillåtet.
 • Föraren har godkänt förutsättningarna med avseende på banval, index/breakouttid etc i och med att pre-stage lampan tänts.

6.2.11 Startmoment

DR
 • När båda tävlingsekipagen befinner sig i rätt startposition utlöser startern en kontakt, varvid nedräkning till start börjar.
 • Alternativt tillämpas autostart. Två olika alternativ kan användas, Handikappstart eller Prostart, se Tidtagningsreglementet på www.svemo.se.

6.2.12 Starterns auktoritet

DR
 • Startern har det slutgiltiga beslutet på startområdet.
 • Efter det att startern givit tecken till in-stagning och en av de tävlande har stagat in, ska medtävlande snarast gå in i stage. Om så inte sker släpper startern iväg den instagade när denne så bedömer. Den inte in-stagade är då utesluten.
 • Startern avgör alltid och kan även utesluta båda tävlande om dessa inte följer starterns direktiv.

6.3 Kvalificering

DR

I kvalificering deltar samtliga förare som erhållit arrangörens starttillstånd och som i övrigt uppfyller de krav som gäller enligt Svemo NT, SR och tilläggsreglerna.

6.3.1 Kvalomgångar

DR

Ett minimum på tre planerade kvalomgångar ska finnas i tidsschemat. Varje förare ska tillgodoräkna sig sitt bästa resultat, vilket är avgörande för placeringen vid elimineringens start.

Vid kvalkörning måste mållinjen passeras innan tidtagningsanläggningen gör timeout för att föraren ska få en godkänd kvaltid, detta förutsätter dock att den tävlande inte är utesluten enligt 7.2 eller 7.3.

Om två eller flera motorcyklar noterar samma bästa tid gäller:

 • Grupp A: Den som i samband med noterandet av aktuell tid hade den högsta slutfarten erhåller den lägsta kvalplaceringen. I det fall även slutfarten är samma tilldelas den med bäst andra tid den lägsta kvalplaceringen.
 • För övriga klasser: Den som noterat tiden först erhåller den lägsta kvalplaceringen.
 • För bracket används reaktionstiden för inplacering i elimineringsstegen.
 • I de klasser där breakout gäller räknas inte tider under breakout. Om en tävlande endast har tider under breakout räknas den tid som ligger närmast denna tidsgräns. När alla tävlande med tider på/över breakout har placerats i listan, placeras tävlande med tider under breakout in. Först placeras tävlande med tid närmast breakout, på nästa plats placeras tävlande med närmast snabbaste tid o.s.v.
 • Varje förare får endast göra ett startförsök under varje kvalomgång.
 • Inför varje kvalomgång ska förarna växla bana om förhållandena så tillåter.

6.3.2 Tjuvstart

DR

För tjuvstart i kvalificeringen utdöms ingen bestraffning. Erhållen tid är giltig som kvaltid.

6.4 Eliminering

DR

6.4.1 Elimineringstegar

DR

Följande 3 typer av elimineringsstegar finns.

1. Prostege
2. Sportmanstege
3. ET-stege (endast för ET-klasser)

Om endast två förare kvalificerat sig till elimineringen kör dessa tre rundor, varifrån den med flest segrar är som vinnare, s.k. matchrace.

Mallar hur elimineringsstegarna är utformade finns att hämta på www.svemo.se.

 • Prostege innebär att kval 1:an (i ett 16 fordons fält) möter 16:e, kval 2:an möter 15:e osv.
 • Sportsmanstege innebär att kval 1:an (i ett 16-fordons fält) möter 9:an, kval 2:an möter 10:an osv.
 • ET-stege innebär att kval 1:an (i ett 16 fordons fält) möter 16:e, kval 2:an möter 15:e osv, krav på antal inkvalade enligt 6.4.1.1 tillämpas och om stegarna inte är fulla ska sololöp ges i första omgången till de bäst kvalificerade.
 • Stegtyp ska tillsammans med eventuella begränsningar i stegstorlek och eventuella krav på antal inkvalade fordon enligt 6.4.1.1 framgå av tävlingsinbjudan/ tilläggsregler.
  Denna information ska kunna utläsas per klass.
 • Klasserna Street Bike, Super Gas Bike, Pro Street Bike, Super Street Bike, Twin Bike, Pro Twin Bike, Funny Bike och Super Twin Top Gas använder Prostege med krav på antal inkvalade enligt 6.4.1.1 om inget annat anges i tävlingsinbjudan/tilläggsreglerna.
 • För juniorklasserna gäller sportsmanstege – För Pro Stock, Top Fuel, Super Twin Top Fuel se FIM Europe www.fim-europe.com

6.4.1.1 Krav på antal inkvalade

DR

Om inte alla fordon tillåts delta i elimineringen krävs minst följande antal inkvalade fordon:

För 4-fordons fält krävs minst 3 inkvalade fordon.
För 8-fordons fält krävs minst 6 inkvalade fordon.
För 16-fordons fält krävs minst 13 inkvalade fordon.
För 32-fordons fält krävs minst 28 inkvalade fordon.
För 64-fordons fält krävs minst 58 inkvalade fordon.

En arrangör kan besluta att köra en mindre stegstorlek för att hinna slutföra tävlingen inom tillståndstiden (t.ex på grund av avbrott för väder, sanering etc).

6.4.2 Tjuvstart

DR
 • Tjuvstart medför uteslutning ur rundan. Gäller inte solorunda.
 • Föraren kvarstår på den plats i resultatlistan föraren hade före tjuvstarten.
 • Endast en förare per runda kan dömas för tjuvstart (den som tjuvstartar först).

6.4.3 Val av bana

DR
 • Den snabbaste föraren från kvalet väljer bana i första rundan. Sedan avgör tiden från omgången innan vem som väljer bana. Vid lika tid lottas banval.
 • I bracketklasserna ges den med snabbaste reaktionstid banval.
 • Tjuvstart räknas inte för banaval med undantag för om båda tjuvstartat och då ges banval till den som tjuvstartat minst.

6.4.4 Reserver

DR
 • Om någon tävlande inte kan komma till start i första omgången (inte nå vattnet), får dennes plats tas av den reserv som placerat sig närmast utanför stegen under kvalificeringen.
 • Reserv får endast gå in på tävlingsledningens direkta uppmaning.
 • Om det finns plats för flera reserver i stegen går de in i turordning. l:a reserv på första lediga plats, 2:a reserv på nästa tomma plats osv.

6.4.5 Segrare

DR

Den förare i en runda som först passerar mållinjen är segrare oavsett körtid. Gäller inte för breakout respektive bracketklasser samt om någon förare gjort sig skyldig till förseelse enligt 7.2 och 7.3.

I breakout eller bracketklasser gäller att tävlande som kör under sin breakoutgräns respektive index i elimineringen är uteslutna ur rundan, med följande undantag.

 • Om någon av de tävlande bryter mot bestraffningsbestämmelserna.
 • Vid solorunda.
 • Om båda tävlande kör under sina index vinner den som avviker minst.
 • Om båda tävlande kör lika långt under sina index, vinner den som passerar mållinjen först.

6.4.6 Avancemang

DR

För att avancera till nästa omgång i elimineringen krävs att motorcykeln körs över mållinjen på normalt sätt. Gäller inte om motståndaren blivit utesluten enligt paragraf

7.2 och 7.3 ”Förseelse”.

I en solorunda betraktas dock förare som vinnare efter det att han har passerat startlinjen med egen motorkraft. Solorunda är när endast ett fordon är korrekt instagat.

6.4.7 Utslagen förare

DR

Förare som inte ställer upp i elimineringsomgång, eller inte kan staga på starterns tecken, är automatiskt utslagen. Par kamraten måste dock starta enligt paragraf 6.4.6 för att gå vidare, alternativt koras till segrare. Automatiskt utslagen förare, kvarstår i resultatlistan på den plats som han hade före uteblivandet.

6.4.8 Bracketracing

DR

I Bracketracing bestämmer och meddelar föraren själv vilken indextid han vill köra mot. Tidsskillnaden mellan de tider två förare uppger utgör handikappet dessa förare emellan. Förare som kör under sitt index i elimineringen är utesluten ur rundan, med följande undantag om:

 • Motståndaren tjuvstartar.
 • Någon av de tävlande bryter mot bestraffningsbestämmelserna.
 • Solorunda körs.
 • Båda tävlande kör under sina index vinner den som avviker minst.
 • Båda tävlande kör lika långt under sina index, vinner den som passerar mållinjen först.

Tävling kan arrangeras med olika brackets, ex.: bracket A = motorcykel som beräknas fullfölja distansen på 0 – 10 sekunder, Bracket B = motorcyklar 10 – 13 sekunder o.s.v.

Tävlingsformen kan tillämpas oavsett klass och grupptillhörighet.

6.4.9 Breakout regel

DR

I de klasser där så anges gäller breakout. Detta innebär att tävlande som kör under sin breakout gräns i elimineringen är utesluten ur rundan, med följande undantag om:

 • Någon av de tävlande bryter mot bestraffningsbestämmelserna.
 • Solorunda körs.
 • Båda tävlande kör under sin breakout vinner den som avviker minst.
 • Båda tävlande kör lika långt under sina index vinner den som passerar mållinjen först.

6.4.10 Sprintrun

DR

När banan endast tillåter solokörningar, eller andra omständigheter gör det olämpligt med utslagstävling, kan man låta dessa förare köra en eller flera omgångar samt lägga ihop resultaten. Den med den lägsta sammanlagda tiden kan då koras som segrare.

6.4.11 Rapportering

DR

Efter varje publiktävling ska arrangerande klubb till Svemo supervisor leverera stegar och listor innehållande samtliga startande med startnummer, förare, klass/klassindelning samt bästa tid noterade under tävlingen. Supervisorn ska ladda upp kvallistor och elimineringsstegar i Svemo TA.

7 TÄVLINGSBESTRAFFNINGAR

DR

7.1 Allmänt

DR
 • Tävlande, anmälare eller funktionär kan bestraffas för brott mot gällande tävlingsbestämmelser.
 • Tävlande/anmälare ansvarar även för av dem anlitade mekanikers och andra medhjälpares handlingar, oavsett om dessa tillhör Svemo-ansluten klubb. Oaktat detta kan mekaniker, tränare och likställda bestraffas enligt samma regler som för tävlande/ anmälare.

Följande tävlingsbestraffningar kan utdelas:

 • Tillrättavisning
 • Straffavgift
 • Uteslutning ur runda
 • Uteslutning ur tävling

Tävlingsbestraffningar kan utdelas av tävlingsledaren eller av supervisor /jury efter anmälan från tävlingsledaren.

Före beslut om straffavgift, eller uteslutning ur tävlingen ska vederbörande om möjligt beredas tillfälle att ge förklaring.

Beslut om bestraffning ska alltid snarast delges den bestraffade skriftligt. Se Svemo NT för regler kring bestraffning, protest, överklagande och vädjan.

7.2 Förseelse

DR

Förseelse som ska föranleda bestraffning enligt Svemo NT.

 • Osportsligt uppträdande, förolämpande språkbruk
 • Burnout eller okynneskörning i depå, up-lining eller på returväg mm
 • Varmkörning i parkeringsdepå utan kortslutningsanordning.

Se även NT kapitel 14.

7.3 Specificerade förseelser

DR

Uteslutning ur en runda regleras nedan.

Detta är en del av tävlingsförfarandet och föranleder uteslutning ur rundan. Vid grov förseelse kan bestraffning enligt Svemo NT följa. Rundan börjar när fordonet går in i burn-out området (in i vattnet) och slutar när det passerar mållinjen.

7.3.1

DR

Förseelser som alltid medför att tävlande utesluts ur rundan oberoende av vad den medtävlande gör (gäller även vid solokörning):

 • Fordonet inte uppfyller reglerna (även ljud, vikt eller bränslemässigt)
 • Underlåtenhet att infinna sig till start på angiven tid eller efter uppmaning av funktionär
 • Inte klara att starta motorn vid uppmaning
 • Underlåtenhet att följa funktionärs direktiv
 • Beröring av fordonet av annan person än föraren efter att framhjulet har tänt pre-stage lampan vid instagning
 • Att avsiktligt fördröja starten
 • Inte klara att staga för egen maskin
 • Att lämna startlinjen (starta) innan startern har aktiverat tidtagningssystemet. Om båda förarna kör innan tidtagning är aktiverad, är båda förarna uteslutna från den rundan.
 • Att med något hjul helt korsa mitt- eller sidomarkeringar. Gäller inte om det är uppenbart för tävlingsledningen att den tävlande gjort detta i ett försök att undvika att vätska eller delar ska komma på banan eller undvika kollision med medtävlande. Vid solokörning i eliminering innebär denna förseelse endast att tiden inte räknas för banval i nästa elimineringsrunda.
 • Kontakt med barriärer, armcoräcken eller annan utrustning som tillhör banan (plastkoner undantagna). Gäller inte om det är uppenbart för tävlingsledningen att den tävlande gjort detta i ett försök att undvika att vätska eller delar ska komma på banan eller undvika kollision med medtävlande.
 • Spridande av delar eller vätska framför motståndare i motståndarens bana.
 • Körning under absolut break-out för respektive klass, gäller även under kvalificering

7.3.2

DR

För följande förseelser gäller att om bägge ekipagen felar utesluts den som felat mest eller, vid lika fel, den som felat först (tidsmässigt).

1. Spridande av vätska, karosseri- eller motordelar.

2. Spridande av delar eller vätska framför motståndaren i motståndarens bana är ett större fel än spridande bakom.

7.3.3 Undantag från bestraffning – Tjuvstart vid elimineringsrunda

DR
 • Om medtävlande gjort sig skyldig till förseelse enligt 7.3.1 eller 7.3.2 medför tjuvstart inte uteslutning ur rundan.
 • Om båda ekipagen tjuvstartar är det alltid den som tjuvstartar först som döms som utesluten, oavsett vem som tjuvstartade först i förhållande till sin gröna lampa.
 • Om det ena ekipaget tjuvstartar och det andra ekipaget breakar ut sig, så är det den som felat först som ska uteslutas ur rundan.

7.3.4 Vid inte fullföljd körning

DR

Om båda ekipagen går in i stage för egen maskin men det ena ekipaget går sönder efter att startgranen aktiverats omfattas det andra ekipaget av förseelserna:

 • Tjuvstart
 • Korsande av mitt- eller sidolinjer linje, kontakt med barriärer, armcoräcken eller annan utrustning som tillhör banan (plastkoner och tidtagningsreflektorer undantagna).
  Gäller inte om det är uppenbart för tävlingsledningen att den tävlande gjort detta i ett försök att undvika att vätska ska komma på banan eller undvika kollision med medtävlande.
 • Avvikelser som gäller klassen (även ljud, vikt eller bränslemässigt).
  Om det andra ekipaget gör sig skyldig till någon av dessa förseelser behöver det trasiga ekipaget inte fullfölja rundan och kan förklaras vinnare.

7.4 Rätt till protest och dess förfarande

DR

Se Svemo NT kapitel 15.

7.4.1 Tidsfrister för protester

DR
Protest avseendeLämnas senast
Beslut av teknikerOmedelbart efter beslutet.
Medtävlandes behörighetEn timme före start av elimineringen för respektive
klass.
Fel eller oegentligheter30 min efter genomförd runda, dock under
eliminering före nästa omgång.
Elimineringsordning30 min efter publicering av elimineringsordningen för
respektive klass.
Placering i resultatlistan30 min efter offentliggörande av resultatlistan för respektive klass.

7.5 Överklagande

DR

Den som har för avsikt att överklaga ett av supervisor fattat beslut ska meddela denna avsikt inom en timme efter det att tävlande fått del av beslutet. Detta sker muntligen eller skriftligen till supervisor. Supervisor utfärdar kvittens. Se Svemo NT.

7.5.1 Beslut som kan överklagas

DR

Endast sådana beslut som avser bestraffning, protest samt andra supervisorbeslut som berör tävlingsbestämmelserna och deras tillämpning kan överklagas.

Bestraffning som beror på faktafunktionärs beslut kan inte överklagas. Detsamma gäller utdelad tillrättavisning.

7.5.2 Förfarande

DR

Överklagande (vädjan) sker skriftligen. Se Svemo NT.

8 REKORD

DR

Rekord inom SM-/USM-klasserna kan sättas på samtliga av Svemo, FIM Europe eller FIM sanktionerade mästerskapstävlingar under förutsättning att godkänd

tidtagningsanläggning används. Föraren ansöker om rekord på särskild Svemoblankett, som tillhandahålls och signeras av Supervisorn. Dessutom ska godkänt rekord vara noterat i officiellt juryprotokoll från NM eller EM tävlingen. Svemo Dragracing

kan även i efterhand i samband med granskande av resultatlistor och efter analys av bränsleprov registrera rekord.

 • Rekord kan endast noteras under kvalificering och eliminering.
 • Rekord måste vara uppbackat inom 1 % för att vara giltigt.
 • Om differensen mellan de båda tiderna eller slutfarterna är större än 1 % men båda är bättre än det gällande rekordet gäller den sämre noteringen som nytt rekord.
  Differensen får dock inte överstiga 5 % för att rekord ska noteras.
 • Vid medvind i banans längdriktning får denna inte överstiga 4,47 m/s (10 mph). Supervisor avgör när för stark medvind blåser.
 • Rekord noteras på 1/1000 sek respektive 1 km/t.
 • Att motorcykeln överensstämmer med aktuellt reglementet ska vidimeras av ansvarig chefstekniker.
 • Rekordet är giltigt så länge inte begränsningar införs i respektive klass. Rekord i äldre klasser som inte finns längre är inte officiella rekord.

Aktuella rekord publiceras på www.svemo.se (Dragracing).

9 SM, USM OCH RM REGLER

DR

Se bilaga 2 för regler kring SM, USM och RM Dragracing med motorcykel.

10 Bilaga 1 – DRAGRACING TEST N TUNE (DR-ET)

DR

10.1 ALLMÄNT

DR

Regler och anvisningar för test n tune med motorcykel på avlyst och Svemo godkänd bana för dragracing.

10.2 STYRANDE DOKUMENT

DR

Regler och anvisningar i tillämpliga delar från: FAP 512-1 Rikspolisstyrelse, för senaste utgåvan se www.svemo.se. Motorcykelns tekniska utförande enligt Svemo NT och Svemo SR.

10.3 REGLER

DR

10.3.1 Arrangemangets form

DR
 • Kvalificering och eliminering får genomföras.
 • Får inte ingå i serie-/deltävlingssystem.
 • Klubb får arrangera max en test n tune per sport och dag. Arrangören ska ansöka om test n tune i Svemo TA.
 • Test n tune som inte uppfyller kraven som test n tune ska sökas som Nationell/ Internationell tävling. Se översikten med tävlingsformer dragracing på www.svemo.se.
 • Ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras och både förare och funktionärer gärna kommer tillbaka.

10.3.2 Licens och försäkring

DR

Förare ska kunna uppvisa giltig licens. Förare som saknar licens ska lösa prova-på licens via www.svemo.se innan test n tune. För prova-på licens är inte medlemskap i Svemo ansluten klubb ett krav, men föraren ska uppvisa legitimation.

10.3.3 Motorcykelns utförande

DR

Utförande enligt SR för Dragracing. Svemo tävlingsklasser alternativt ET-reglemente med Svemo tekniskt säkerhetsreglemente.

Motorcykeln ska genomgå teknisk kontroll enligt Svemo SR och NT.

10.3.4 Förarens utrustning

DR

Personlig utrustning enligt SR för Dragracing.

10.3.5 Banlicens, tillstånd

DR

Banan ska vara besiktigad av Svemo och ha en giltig Svemo banlicens. Giltigt Svemo tillstånd ska finnas.

Lokal/regional polismyndighet ska vara informerad och ha lämnat ett skriftligt tillstånd för tävlingen till arrangören.

10.3.6 Funktionärer

DR

Arrangören ska ange tävlingsledare med giltig Svemo-tävlingsledarlicens i dragracing, och chefstekniker med giltig Svemo chefsteknikerlicens i dragracing.

En person med lämplig utbildning ska vara ansvarig för Brand och Säkerhet (SÄK).

10.3.7 Säkerhetsbestämmelser

DR

Enligt banlicensen och inbjudna klassers säkerhetsreglemente (klass 1-3). Se www.svemo.se och www.sbf.se (Dragracing, Regler).

10.3.8 Miljö

DR

Det ska finnas toaletter och sopkärl i anslutning till tävlingsbanan.

Miljömatta ska användas av samtliga, både under motorcykel och elverk. Se regler i Svemo NT kring miljömatta.

10.3.9 Arrangörens ska:

DR
 • Söka tillstånd senast 30 dagar före evenemanget genom att registrera tävlingen i Svemo TA.
 • Giltig banlicens ska finnas. För att banlicensen ska vara giltig ska den vara betald innan arrangemangets början.
 • Lägga upp tilläggsregler för respektive test n tune på Svemo TA, så att tävlingsledaren kan godkänna dessa. Endast godkända tilläggsregler ska publiceras.
 • Ansvara för att det finns övriga tillstånd (exempelvis från polisen, markägare etc).
 • Ansvara för att åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet.

10.3.10 Föraren ska:

DR
 • Fylla lägst 12 år under aktuellt kalenderår.
 • Vid anmälan på plats ska föraren uppvisa giltig Svemo licens, helårslicens eller prova-på licens.
 • Förare/vårdnadshavare ansvarar för att förare och motorcykel uppfyller kraven för test n tune samt ska följa tävlingsledarens anvisningar.

Kontakta Svemo Dragracing via dragracing@svemo.se vid frågor.

11 Bilaga 2 – DRAGRACING SM, USM OCH RM

DR

11.1 TÄVLINGAR

DR

Svenskt mästerskap (SM), Svenskt Ungdomsmästerskap (USM) och Riksmästerskap (RM) genomförs enligt dessa regler, SM/USM/RM-manual för aktuell säsong och kompletterande information från Svemo Dragracing, som publiceras på www.svemo.se (dragracing).

11.1.1 Arrangör

DR

Arrangör av SM, USM och RM förbinder sig följa dessa regler.

11.1.2 Tävlingsstatus

DR

SM/USM är högsta nationella tävlingsstatus som arrangeras i Sverige. RM är näst högsta nationella tävlingsstatus som arrangeras i Sverige.

SM/USM och RM kan arrangeras med nationell eller internationellt tävlingstillstånd. Se översikt ”Tävlingsformer Dragracing” på www.svemo.se för detaljer/skillnad mellan nationell och internationell tävlingstillstånd. Se även Svemo NT.

11.1.3 Antal deltävlingar

DR

SM, USM och RM kan genomföras med det antal deltävlingar som Svemo Dragracing beslutar inför varje kommande säsong. Både SM, USM och RM kan avgöras som direktavgörande tävling. Se information på Svemos hemsida och antal deltävlingar i Svemos tävlingskalender/Svemo-TA.

11.1.4 Reservtävling

DR

Om SM/USM-tävlingen måste avbrytas före elimineringens början kan reservtävlingen användas. Detta sker efter beslut av Svemo Dragracing.

11.2 DELTAGARE

DR

SM, USM och RM är öppen för förare med giltig av Svemo utfärdad helårslicens (Elit, Senior, Junior eller Ungdom), och för förare som innehar internationell licens för Dragracing utfärdad av annan till FIM ansluten federation förare med likvärdig licens från respektive federation och med starttillstånd från respektive federation.

Observera att endast förare med Svemo licens kan tilldelas titeln Svensk Mästare/Svensk Ungdomsmästare och mästerskapstecken för platser 1 till 3 i SM/USM-slutställning.

Förare som tidigare innehaft helårslicens, men som inte tagit ut en sådan de senaste 3 åren, kan ansöka hos Svemo Dragracing om att tävla i SM-/USM-klass med tillfällig licens.
Tillfällig licens gäller för deltagandet i RM-klass.

11.2.1 Antal deltagare

DR

För att tävlingen ska godkännas som SM-/USM-deltävling gäller att minsta antalet startande är 6 stycken i respektive klass.

Inget krav på minsta antal deltagare i RM.

11.2.2 Deltagarlista/ plats i depå

DR

Alla förare som anmält sig till SM-/USM-klassen och RM-klassen i tid, ska finnas med på deltagarlistan och beredas plats i depån.

11.3 KLASSER

DR

SM, USM och RM kan arrangeras i samtliga klasser.

Tekniska regler enligt klassens regler, se respektive klass i SR Dragracing.

För aktuella SM-/USM- och RM-klasser, se aktuell SM-/USM-RM-manual och kompletterande regler på Svemos hemsida (Dragracing).

SM-klass: Super Comp Bike
USM-klass: Junior Dragbike
RM-klass: Pro Twin Bike
RM-klass: Super Gas Bike

11.4 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

DR

11.4.1 Allmänt

DR

Tävlingar genomförs enligt SR Dragracing kapitel 6 och 7, med undantag för 4.3.1 och 4.3.2.

11.4.2 Funktionärer

DR

Följande licensierade funktionärer är ett minimikrav:

 • Supervisor – Svemo Tävlingsledarlicens (utses av Svemo Dragracing)
 • Tävlingsledare – Svemo Tävlingsledarlicens
 • Teknisk Chef – Svemo Chefsteknikerlicens
 • Säkerhetschef – Svemo Tävlingsledarlicens alt. SBF Tävlingsledar-A-licens

11.4.3 Startförfarande och elimineringsstegar

DR

11.4.3.1 Startförfarande

DR

SM (SCB): Pro-gran 0,4 s mellan lamporna.
RM (SGB): Pro-gran 0,4 s mellan lamporna.
RM (PTB): Pro-gran 0,4 s mellan lamporna.
USM (JDB): Sportsman-gran 0,5 s mellan lamporna.

11.4.3.1.1 Index

DR

USM (JDB) visas tydligt före varje runda till/mot tidtagning.

11.4.3.2 Elimineringsstegar

DR

SM (SCB): avgörs med Sportsmanstege All-in. USM (JDB): avgörs med Sportsmanstege All-in. RM (SGB): avgörs med Sportsmanstege All-in. RM (PTB): avgörs med Prostege enligt 6.4.1.1.

För 16-stege krävs minst 13 tävlande, för 8-stege krävs minst 6 tävlande och för 4-stege krävs 4 tävlande.

Följande stegar gäller;

Prostege:

4-5 tävlande:1-4, 2-3
6 tävlande:1-6, Bye-Bye, 2-5, 3-
7 tävlande:1-Bye, 4-5, 2-7, 3-6
8-12 tävlande:1-8, 4-5, 2-7, 3-6
13 tävlande:1-Bye, 7-8, 4-11, 5-10, 2-13, Bye-Bye, 3-12, 6-9
14 tävlande:1-14, Bye-Bye, 4-11, 5-10, 2-13, 7-8, 3-12, 6-9
15 tävlande:1-Bye, 8-9, 4-13, 5-12, 2-15, 7-10, 3-14, 6-11
16 eller flera tävlande:1-16, 8-9, 4-13, 5-12, 2-15, 7-10, 3-14, 6-11

Sportsmanstege All-in:

3 tävlande:1-Bye, 2-3
4 tävlande: 1-3, 2-4
5 tävlande: 1-Bye, 3-5, 2-4, Bye-Bye
6 tävlande: 1-4, Bye-Bye, 2-5, 3-6
7 tävlande:1-Bye, 3-6, 2-5, 4-7
8 tävlande:1-5, 3-7, 2-6, 4-8
9 tävlande:1-Bye, 4-8, 2-6, Bye-Bye, 3-7, 5-9, Bye-Bye, Bye-Bye
10 tävlande:1-6, Bye-Bye, 3-8, 5-10, 2-7, 4-9, Bye-Bye, Bye-Bye
11 tävlande:1-Bye, 4-9, 3-8, 6-11, 2-7, 5-10, Bye-Bye, Bye-Bye
12 tävlande:1-7, 4-10, Bye-Bye, Bye-Bye, 2-8, 5-11, 3-9, 6-12
13 tävlande:1-Bye, 5-11, 3-9, 6-12, 2-8, Bye-Bye, 4-10, 7-13
14 tävlande:1-8, Bye-Bye, 3-10, 6-13, 2-9, 5-12, 4-11, 7-14
15 tävlande:1-Bye, 5-12, 3-10, 7-14, 2-9, 6-13, 4-11, 8-15
16 tävlande:1-9, 5-13, 7-15, 3-11, 2-10, 6-14, 8-16, 4-12

11.4.3.3 Rapportering efter tävling

DR

Direkt efter avslutad tävling ska arrangören maila deltagarlista och resultatlista till Svemo Dragracing: dragracing@svemo.se. Detta för att Svemo Dragracing ska kunna sammanställa poängtabeller och publicera dessa på Svemos hemsida.

11.5 ANMÄLNINGAR

DR

Förare som ska delta i tävlingen anmäler sig till respektive arrangören. Se inbjudan och tilläggsregler för information om anmälan för respektive tävling.

11.6 STARTNUMMER

DR

För startnummer på motorcykeln, se kapitel 4 i SR Dragracing (Gemensamma tekniska säkerhetsregler).

De förare som i föregående års slutresultat placerades 1-10 har rätt till tävlingsnummer 1-10 i samma klass året därpå. Ansökan om positionsnummer mailas till aportkoordinatorn.

Övriga startnummer i respektive SM-, USM- eller RM-klass väljer föraren själv via sin profil på Svemo TA. Se även information om startnummerserier på www.svemo.se hemsida (Dragracing).

11.7 POÄNG

DR

SM, USM och RM poängen utdelas enligt följande:

Alla godkända besiktigade10 poäng
Alla inkvalade25 poäng
Vinnare i varje runda10 poäng

Varje inkvalad motorcykel erhåller 1 poäng per sin placering i kvalet. Sista plats ger 1 poäng, sedan blir det 1 poäng till för varje placering uppåt i listan d.v.s. näst sista kvalplats ger 2 poäng o.s.v.

De utslagna i elimineringen placeras enligt sin tid i den omgången, skulle det vara en eller flera som inte noterat en tid gäller föregående fullständiga omgång.

Skulle det vara en eller fler förare som inte kunnat notera en tid gäller kvaltiden som särskiljning. Avbryts tävlingen utdelas poäng enligt föregående fullständiga omgång.

11.8 SLUTRESULTAT

DR

När SM-/USM-/RM-serien slutförts sammanräknas varje förares poäng från varje deltävling.

Den förare som uppnått den högsta poängsumman utses som vinnare i mästerskapet för året, den näst högsta blir tvåa o.s.v. (Observera att det i SM- och USM- sammanställningen enbart räknas förare med Svemo licens. I RM räknas samtliga förare.)

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar etc. Om inte denna åtgärd kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning på grund av att två eller flera av förarna ifråga brutit den sista tävlingen är resultatet i den näst sista tävlingen avgörande.

Vid delad placering utgår nästkommande placering. Protest mot såväl poängberäkning som placering ska inlämnas i enlighet med vad som stadgas i Svemo NT.

11.9 MÄSTERSKAPSTECKEN

DR

11.9.1 SM/USM

DR

Efter avslutad mästerskap/mästerskapsserie utdelas mästerskapstecken och medaljer enligt nedan. Endast förare med Svemo licens kan tilldelas titeln ”Svensk Mästare” och ”Svensk Ungdomsmästare”, och endast förare med Svemo licens kan erhålla nedanstående mästerskapstecken och medaljer.

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (könsneutral)
 • Svemo SM-/USM-medalj i guld, (förgylld brons)
 • Svemo SM-/USM-diplom

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-/USM-medalj i silver, (vitmetall)

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-/USM-medalj i brons

11.9.2 RM

DR

Segraren i RM i respektive klass tilldelas Svemos RM-medalj i Guld och Svemos RM-diplom.
Andrapristagaren tilldelas Svemos RM-medalj i silver.
Tredjepristagaren tilldelas Svemos RM-medalj i brons.

1 DRAGRACING

Dragracing är en accelerationstävling på en uppmätt rak bana. Den körs med två fordon i taget från stillastående start. De standardiserade tävlingssträckorna är 1/4 engelsk mile (402,33 m) och 1/8 engelsk mile (201,17 m).

1.1 Regler och anvisningar

I detta specialreglemente för Dragracing refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR – Specialreglemente.
 • Svemo NT – Nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.
 • TR – tilläggsregler, dessa publiceras först efter godkännande av tävling av tjänstgörande supervisor. TR finns vanligtvis som en del i arrangörens tävlingsinbjudan.

Specialreglementet för Dragracing ska läsas och tolkas så att om det inte uttryckligen tillåts i reglementet, ska det betraktas som förbjudet.

Svemo Dragracing har tolkningsrätt.

Svemo Dragracing förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet besvaras av Svemo Dragracing. Kontakt via e-post: dragracing@svemo.se.

1.2 Tävling
 • En tävling består av kvalificering/tidsträning och eliminering/utslagning.
 • Baserat på resultatet i kvalificeringen placeras förarna in i ett körschema s.k. elimineringsstege, för att delta i elimineringen. Vid elimineringen startar förare parvis och den som först passerar mållinjen har vunnit rundan, oavsett tid och går vidare till nästa omgång. Dock kan vissa undantag finnas då breakout tillämpas eller vid förseelse. Se 7.2 och 7.3.
 • Tävling anses ha inletts i och med att besiktningen påbörjats och avslutad i och med att resultatlistan är undertecknad av tävlingsledaren och protesttiden gått ut.
 • Tävlingar indelas i Internationell tävling och Nationell tävling.
 • Internationell tävling: Tävling som är inskriven i FIM/FIM Europe tävlingskalender, där förare kan delta med vederbörligt starttillstånd från sin federation.
 • Nationell tävling: Tävling till vilken inbjuds enbart förare och passagerare licensierade genom klubb, ansluten till Svemo, DMU, SML, NMF och MSI.
 • Svemo Dragracing kan tillsätta supervisor, utan att detta medför några kostnader för klubben.
1.3 Test n tune

Regler och anvisningar för test n tune med motorcykel på avlyst bana godkänd för Dragracing. Se bilaga 1.

1.4 Dragracingbegrepp förklarat
1.4.1 Handikappstart

Vissa klasser är uppdelade i underklasser med olika tidsindex beroende på prestanda. När fordon med olika tidsindex möts får den med högst index starta före den med lägst index. Tidsskillnaden mellan dessa index utgör handikappet i startförfarandet.

1.4.2 Individuellt breakout

Personligt index som inte får underskridas.

Förutbestämt breakout – För en klass gemensamt index som inte får underskridas.

1.4.3 Absolut breakout

Tidsgräns som inte får underskridas. Om en tävlande underskrider absolut breakout för sin klass medför detta uteslutning ur tävlingen.

1.4.4 Säkerhetsbreakout

Tidsgräns som inte får underskridas på grund av fordonets säkerhetsklassning.

1.4.5 Dial in/Dial under

Breakout som den tävlande själv bestämmer i vissa klasser.

1.4.6 Heads up

Båda tävlande startar samtidigt.

1.4.7 Sportsmanstart

Startträdets tre gula lampor tänds en i taget med 0,5 sekunders intervall.

1.4.8 Pro start

Startträdets tre gula lampor som tänds samtidigt, i stället för en i taget med 0,4 sekunder mellan gul och grön lampa.

1.4.9 ET Säkerhetsindelning

Säkerhetsklassning av fordon. Anger vilken utrustning ett fordon måste ha för att få åka en viss tid.

2 ALLMÄNT FÖR FÖRARE
2.1 Förarlicens och personuppgifter

Deltagandet i tävlingar kräver att föraren innehar giltig tävlingslicens för Dragracing. Se Svemo NT, SR Dragracing och tilläggsregler för respektive tävlingsevenemang.

 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige. Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i licensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring, och har en tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens. Se försäkringsinfo i Svemo NT eller på Svemos hemsida www.svemo.se.
 • För att erhålla förarlicens helårs/tillfällig, krävs att föraren har godkänts av behörig förarutbildare vid teoretisk och praktiskt prov för Dragracing.
 • Kontakta Svemo Dragracing i god tid för mer information, och för planering av uppkörningstillfälle och teoriutbildning.
 • Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

2.2 Anmälan till tävling

Motorcykel ska anmälas i den klass som fordonet enligt det tekniska reglementet tillhör och som enligt tävlingsinbjudan ingår i tävlingen. De specificerade uppgifter som begärs vid anmälan ska noggrant anges. Endast en motorcykel per förare får anmälas i respektive tävlingsklass. Sista anmälningsdag enligt arrangörens tävlingsinbjudan.

2.3 Startnummer
 • Startnummer består av klassprefix (2-3 bokstäver) samt löpnummer. För klassprefix; se respektive tävlingsklass. – Löpnummer 1-99 kan bokas via Svemo TA. Se även www.svemo.se (Dragracing).
 • Löpnummer 100- delas ut av respektive arrangör alt. cup.
 • Det kan i vissa klasser förekomma suffix (2 bokstäver) som anger motortyp, slagvolym och/eller vikt. Se 4.2.17 för startnummer på motorcykeln. – Efter annonsering på www.svemo.se har föraren möjlighet att bekräfta sitt startnummer från tidigare säsong, i samma klass inför kommande säsong.
 • Fyra veckor efter annonsering kan samtliga förare fritt boka startnummer i önskad klass.
 • Observera att startnummer i FIM-klasser hanteras av Job Heezen.
 • Kontakta sportkoordinator vid frågor gällande startnummer.

2.4 Klubb

För att inneha Svemo licens krävs medlemskap i Svemo ansluten klubb.

2.5 Licensklasser

Det är förarens ansvar att ha rätt licens. Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella, internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.

Se punkt 2.1 för allmänna regler om förarlicenser och personuppgifter.

2.5.1 Prova-på-licens för test n tune
 • Gäller för den som vill testa sin motorcykel och få ett tidkort.
 • Giltig endast för test n tune i Sverige, ingen uppkörning krävs.
 • Prova-på-licens köps av föraren via www.svemo.se och är endast giltig på det datum som är angivet på licensen. Inget klubbmedlemskap krävs.
 • Se Svemos hemsida och bilaga 1 test n tune för mer information.
2.5.1.1 Prova på med annan Svemo helårslicens

Förare som innehar giltig tävlingslicens (helår) i annan sport inom Svemo, kan prova på dragracing i instegsklasserna: Street Bike, Twin Bike och Junior Dragbike.

2.5.2 Klubblicens

Klubblicens är en årslicens och gäller endast för test n tune. Medlemskap i en Svemo ansluten klubb och uppkörning krävs.

Med klubblicens Dragracing kan föraren träna i andra sporter, se Svemos hemsida för aktuella regler.

2.5.3 Tillfällig licens

Tillfällig nationell tävlingslicens (Ungdom, Junior, Senior, Classic). Endast giltig för tävlingar i Sverige. Uppkörning krävs.

Licens köps innan tävling via Svemo TA, eller på tävlingsplats. Arrangörer ska redovisa uttagna tillfälliga licenser direkt efter genomfört arrangemang i tävlingsrapporten.

Tillfällig licens kan användas för tävling i följande klasser:

 • Street Bike
 • Twin Bike
 • Super Gas Bike
 • Pro Twin Bike
 • Classic Dragbike
 • eller under ET-reglementet vid tävling i Sverige. Se bilaga 1 test n tune för mer information.

Observera:

 • Tillfällig licens kan även användas vid deltagande i en SM-/USM-klass under en SM/USM-deltävling. Se bilaga 2 för regler kring SM/USM.
 • Kontakta Svemo-licensavdelning för mer information.
2.5.4 Guldhjälmslicens (JBR och JBK)

Nationell tävlingslicens. Uppkörning krävs.
Ålder: 8-11 år
Klasser: Junior Dragbike R och K.

2.5.5 Ungdomslicens

Nationell/internationell tävlingslicens. Uppkörning krävs.
Ålder: 12-16 år

Klasser:

12-14 år: Junior Dragbike B. (JBB)
14-16 år: Junior Dragbike A. (JBA)
16 år: Junior Bike Pro (JBPro)

2.5.6 Juniorlicens

Nationell/internationell tävlingslicens. Uppkörning krävs, se punkt 2.5.
Ålder: 16-23 år

Klasser:

 • Junior Bike Pro
 • Pro ET
 • Advanced ET
 • Street Bike
 • Super Gas Bike
 • Super Comp Bike
 • Twin Bike
 • Pro Twin Bike
 • Pro Street Bike
 • Classic Dragbike
 • Pro Comp Bike
2.5.7 Seniorlicens

Nationell/internationell tävlingslicens. Uppkörning krävs, se punkt 2.5.

Ålder: 24-64 år, med hälsodeklaration från och med året föraren fyller 65 år.

Klasser:

 • Pro ET
 • Advanced ET
 • Street Bike
 • Super Gas Bike
 • Super Comp Bike
 • Twin Bike
 • Pro Twin Bike
 • Pro Street Bike
 • Classic Dragbike
 • Pro Comp Bike
2.5.8 Elit

Nationell/internationell tävlingslicens. Förare som vill ta ut en elitlicens, skickar sin uppklassningsansökan per e-post till Svemo Dragracing, som tar beslut om det.

Ålder: 16-64 år, med hälsodeklaration från och med året föraren fyller 65 år.

Krävs för följande klasser, samt vid deltagande i EM:

 • Super Street Bike
 • Funny Bike
 • Pro Stock
 • Super Twin Top Gas
 • Top Fuel Bike
 • Super Twin Top Fuel Bike

Övriga klasser där elitlicens är tillåtet:

 • Advanced ET

2.5.9 Baslicens

Nationell licens som gäller endast i Sverige. Giltig för test n tune i klasserna Street Bike (SB), Twin Bike och Pro ET.

Gäller fr o m 15 år.

2.5.10 Classiclicens

Nationell/internationell licens, endast giltig för Classic Dragracing test n tune. Se bilaga 1, test n tune.

Ålder: 16 – 64 år. Hälsodeklaration krävs varje år fr o m 65 år.

2.5.11 Hälsodeklaration

Se NT 6.1.1

2.6 Personlig Säkerhetsutrustning
2.6.1 Hjälmar
 • Föraren är personligt ansvarig för hjälmens passform och kondition.
 • Hjälmen ska vara i felfritt skick.
 • Vid all körning ska föraren bära godkänd skyddshjälm. Detta gäller även vid körning på retursträcka.
 • Förare på motorcykel som bogseras i låg fart (gångfart) behöver inte ha hjälm.
 • Hjälmkameror är inte tillåtna.
 • Hjälmar ska vara av integraltyp och uppfylla de krav som anges i en av följande internationella standard, se bilaga D i Svemo NT.
 • HRS, (Helmet Removal System) s.k. hjälmblåsa rekommenderas för samtliga hjälmtyper.

Vidare gäller följande för de olika grupperna som motorcyklarna delas in i:

Grupp C

 • Hjälm med uppfällbar underdel s.k. flip-up hjälm får användas.
 • Hakrem med snabbspänne är tillåtet.
 • Guldhjälmsförare (JBR, JBK) tillåts använda hjälm av typen M2 med hakskydd/ munskydd fastsatt på eller integrerat i hjälmen kombinerat med skyddsglasögon, se Bilaga D i NT.

Grupp B

 • Hjälm med uppfällbar underdel s.k. flip-up hjälm får inte användas.
 • Hakremmen ska fästas med O formade ringar eller D öglor.

Grupp A

 • Hjälm med uppfällbar underdel s.k. flip-up hjälm får inte användas.
 • Hakremmen ska fästas med O formade ringar eller D öglor.
2.6.2 ET – Grupp C

Långsammare än 10 sekunder.

 • Förare ska bära overall eller byxor och jacka av skinn, undantag i klasserna: Street Bike, Twin Bike och Junior Bike där allvädersställ/textilställ som är CE-märkta får användas.
 • Klädseln ska vara hel i sömmar och dragkedjor.
 • Bomull rekommenderas närmast kroppen.
 • Om byxor och jacka används ska dessa i midjan överlappa varandra med minst 50 mm när föraren intagit körställning. Byxorna ska alltid överlappa skorna (alternativt skorna överlappar byxorna).
 • Förare ska bära godkänd skyddshjälm enligt 2.6.1.
 • Skor ska vara avsedda för motorcykelkörning, 200 mm höga (för juniorer kan lägre skor godkännas), ovandel av läder samt stabil och stadig sula alt motorcykelstövlar.
 • Handskar ska vara avsedda för racing och vara försedda med förstärkta slitytor. Ärm och handske ska alltid överlappa varandra.
 • Ryggskydd är obligatoriskt.
 • Bröstplatta rekommenderas.
 • Airbagställ rekommenderas.

Se NT för CE-märkning på all skyddsutrustning.

2.6.3 Advanced ET- Grupp B

Snabbare än 10 sekunder.

Enligt 2.6.2 med följande tillägg:

 • Overall eller byxor och jacka ska vara försedda med slitytor/skydd på knä, höfter, axlar, armbågar.
 • Stövlar ska vara försedda med förstärkningar.
2.6.4 Grupp A

Enligt 2.6.3 med följande tillägg:

 • Föraren ska bära hel overall i skinn avsedd för motorcykelracing (inte touringställ). Overallen får vara delbar med dragkedja (dragkedja ska vara fäst i skinnet) men ska överlappas både på in utsida med minst 50 mm.
 • Så kallad ”chest protector” (skydd för hela bröstkorgen) rekommenderas när nitrometan används som drivmedel.
 • Vid användande av metanol som bränsle rekommenderas att föraren använder brandsäkert underställ, p.g.a. risken för brännskador genom brand med ”osynliga lågor”.
2.7 Teamets klädsel

Samtliga teammedlemmar som assisterar på startplattan ska på grund av säkerhetsskäl ha täckande klädsel (minst kortärmad tröja och knälånga byxor).

2.8 Doping – generellt

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).

Anmälan till bestraffning görs till RF:s Dopingnämnd (DoN). Dopingnämnden är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser.

Se även NT.

3 SÄKERHET ALLMÄNT
3.1 Säkerhetskategorier

Den bemanning, säkerhets- och räddningsutrustning som ska finnas vid banan vid körningar med en viss motorcykelklass. Det finns tre säkerhetskategorier för motorcykel. Kategori 1 är den lägsta nivån och 3 den högsta.

Se Svemo/SBF Räddnings- och Sjukvårdsreglemente Dragracing. Krav på utrustning och bemanning vid tävling. Se följande hemsidor www.svemo.se och www.sbf.se.

4 TÄVLINGSFORDON

Varje motorcykel, oavsett klass eller kategori, måste genomgå och godkännas vid en teknisk säkerhetsbesiktning innan tillåtelse ges för en träningsrunda eller för att delta i en tävling sanktionerad av Svemo. Generella regler gäller för alla klasser om inte annat specifikt anges under respektive klassregler.

Motorcyklarna indelas i följande grupper:

Grupp AGrupp B – Advanced ETGrupp C – ET
Under 10 sek på ¼ mileÖver 10 sek på ¼ mile
Super Comp BikePro Street BikeStreet Bike
Funny BikePro Twin BikeTwin Bike
Super Twin Top GasSuper Gas BikeJunior Dragbike
(test n tune)
Super Street Bike
Pro Stock
Top Fuel
Super Twin Top Fuel
Classic Dragbike
Pro Comp Bike

10 sek ¼ mile = 6,40 sek på 1/8 mile

4.1 Fordonsegenskaper
 • Varje motorcykel som tenderar att ha körproblem kan komma, innan fortsatt körning, att avkrävas en solokörning för att visa att föraren är kapabel att hantera fordonet.
 • Villkoren för körningen kommer att sättas på individuell basis.
 • Om föraren korsar mitt- eller sidolinje vid två solokörningar kommer föraren att diskvalificeras från tävlingen.
4.1.1 Bränsle
 • Med handelsbensin menas sådan oblyad bensin som säljs till allmänheten, miljöklass 1 eller 2.
 • E85 och s.k. miljöbensin (alkylat) får användas. Se NT, kapitel 10.
 • Användandet av Hydrazine är förbjudet i alla klasser.
 • Nitrometan är tillåtet i klasserna Funny Bike, Super Twin Top Gas och Classic Dragbike.
4.1.2 Nitrooxid N2O (lustgas) tillåtet i Grupp A och Grupp B

De N2O-system, benämns även nitrooxidsystem, som får användas ska vara kommersiellt tillgängliga från erkänd tillverkare.

 • Komponenterna får ej på något sätt ändras eller bytas ut från tillverkarens leverans, anvisningar eller rekommendationer.
 • Rör eller slangar avsedda för gas respektive bränsle ska användas.
 • Tub, slangar och rör ska vara märkta med blått för gas.
4.1.2.1 Installation tub
 • Tuber ska monteras med två helt omslutande band av stål med minsta dimension 19 x 2 mm. Den ena inom den övre tredjedelen av tuben, den andra inom den undre tredjedelen, alternativt ett band samt underliggande fångstkorg.
 • Varje fäste för flaska ska monteras i ram eller del därav med minst 2 st M10 skruv (alternativt 3/8).
 • Alla tuber ska minst vara blåmärkta i toppända.
 • Tub ska vara monterad innanför ram/sving.
 • Nitrooxidgastub, slang eller rör får ej monteras ihop med eller i omedelbar närhet av strömförande batterikabel.
4.1.2.2 Elsystem
 • I de fall huvudströmbrytare finns monterad ska manöver- och matarström kopplas till den sidan spänningen bryts.
 • N2O-systemet ska vara kopplat till dödmansgrepp.
 • För fordon utan original tändningslås ska separata tändnings- och startströmbrytare finnas.
 • Elinstallationen för systemet ska vara avsäkrad med en separat säkring.
 • Systemet ska inte gå att aktivera om inte tändningen är tillslagen.
 • Systemet ska aktiveras via en särskild återfjädrandebrytare, lätt åtkomlig för föraren, tydligt märkt N2O AV/PÅ.
 • En tillslagskontakt, alternativt via samma styrsystem som för bränsleinsprutning, ska finnas som tillser att systemet endast kan aktiveras vid fullt öppna spjäll.
  Kontakten ska även bryta systemet vid gasspjällens stängning.
 • N2O solenoid får enbart vara möjlig att aktiveras vid full gas och SKA kunna visas vid behov om besiktningspersonalen önskar. Bränsletillskott ska då kunna vara frånkopplat vid besiktning.
4.1.2.3 Urluftning av gassystem

Vid användande av s.k ”purgesystem” ska detta mynna ut i avgassystemet efter kollektorn, dock minst 2 dm från avgasrörets slut.

4.1.2.4 Återkommande kontroll av tryckkärl
 • Återkommande kontroll av tryckkärl ska utföras enligt gällande regelverk AFS 2017:3.
 • Det ska framgå när gasflaska är tillverkad och kontrollerad. Max intervall 10 år för mellanliggande kontroll.
4.1.2.5 Besiktning
 • Vid kontroll av N2O solenoider ska bränsletillskott vara frånkopplat, antingen genom frånkoppling med strömbrytare, säkring eller kontaktstycke. Detta för att inte riskera att bränsle sprutas in oavsiktligt i motorn.
 • Kran till gasflaska SKA vara stängd för att inte gas oavsiktligt skall komma in i motorn vid besiktning.
4.1.3 Mätningsprocedur

För att fastställa längdmåttet kommer följande procedur att användas:

1. Mätning sker från center på främre axeln till center på bakre axeln, med axeln i sin mest bakre position i svingen (med svingen i sin mest utsträckta form).

2. Sedan från bakre center på bakre axeln till center på wheeliebarens stödhjulscenter. Dessa två mått ger totallängden.

Volymen av varje cylinder fastställs enligt följande:

 • Volymen = Cylinderdiametern x Cylinderdiametern x Pi (3,1416) x Slaglängden dividerat med 4.
 • Vid mätning ska en mätnoggrannhet av 1/10 mm tillämpas.
 • Om cylindervolymen överskrids ska mätningen upprepas med kall cylinder och med för tillfället bästa möjliga mätredskap samt mätnoggrannhet av 1/100 mm tillämpas.
 • Det är vågen på plats som gäller.
 • Vikt på motorcykel ska vara klassriktig efter avslutad runda.
4.2 Gemensamma tekniska säkerhetsregler
4.2.1 Barlast
 • Barlast ska vara säkert fastsatt i ram eller motor.
 • Barlasten ska vara av homogen metall och vara fastsatt med ett skruvförband med 2 skruvar med en minsta diameter på 8 mm och låsmuttrar.
 • Vid vikter över 3 kg krävs 3 skruvar, över 6 kg krävs 4 skruvar, över 9 kg krävs 5 skruvar osv.
 • Barlasten ska vara placerad bakom vevaxelcentrum.
4.2.2 Bränslekran

Bränslekran är obligatorisk. Undantaget är motorcykel som i originalutförande inte har bränslekran, samt elektronisk insprutning.

4.2.3 Centrifugalkoppling
 • Motorcyklar med centrifugalkoppling får endast startas i depå när de är upp pallade på ställ, samt att motorcykeln är riktad mot ett fast hinder.
 • Föraren ska vara kopplad med en kortslutnings anordning sk. dödmansgrepp.
 • Motorcykel ska vara utrustad med mekaniskt stopp på gashandtaget (s.k. stopp-pinne).

4.2.4 Fångstremmar

Motorer med topplock som inte är skruvade direkt i motorblocket ska ha fångstremmar om bränslet är nitrometan, annars är detta en rekommendation.

4.2.5 Färdbroms

Motorcyklarna ska vara utrustade med två av varandra oberoende bromssystem som ger god verkan på två hjul.

 • Bromsskivans diameter ska vara minst 175 mm.
 • För trumbroms gäller 150 mm som minsta diameter.

Om motorcykel i originalutförande är försedd med mindre bromsar får dessa dock bibehållas. Motorcyklar med slutfart över 250km/tim ska vara utrustade med skivbroms fram med minsta dimension 250 x 4,5 mm. Om dubbla skivor används tillåtes min. 200 x 4,5 mm vardera.

4.2.6 Kedjor

Kedjor ska vara nitade eller kedjelåset vara säkrat.

4.2.7 Förgasare/injektor
 • Förgasares eller injektors insugningsrör ska vara så placerade eller avskärmade att inte föraren eller passageraren skadas vid baktändning.
 • Gasreglaget ska vara självstängande när man släpper greppet om gasreglaget.
4.2.8 Kompressor
 • Föraren ska avskärmas från kompressor av en minst 3 mm tjock stålplåt eller av ett likvärdigt skydd av annat material, gäller inte skruvkompressor.
 • Kompressor ska vara säkrad mot övertryck, genom gummislangförbindelse till motor, tryckventil eller sprängbleck.
4.2.9 Kontrollreglage

Kontrollhandtag av konventionell motorcykeltyp (koppling broms etc.) monterade på styret ska vara försedda med en ändkula.

4.2.10 Kortslutning

Motorcykeln ska vara utrustad med anordning som automatiskt bryter all ström till motor alternativt bränsletillförsel när föraren inte har kontroll över fordonet (gäller inte ET över 10 sekunder).

 • Anordningen ska vara kopplad till föraren vid all start av motor.
 • Anordningen ska vara kopplad till en ansvarig vid start i depån.
4.2.11 Ram
 • För Grupp A och Grupp B gäller att nykonstruerade ramar ska vara tillverkade av Chrome-moly 4130 eller precisionsrör av kvalitet DIN 17121 stål 52-3 eller liknande i ramen.
 • Bärande rör i ramen ska ha en minsta godstjocklek av 1,5 mm och en minsta diameter av 25 mm, såvida inte ramen är konstruerad med endast ett bärande övre ramrör. Då ska detta ha en minsta diameter av 50 mm. För serietillverkade eftermarknadsramar gäller en minsta diameter av 43 mm på bärande ramrör.
4.2.12 Skyddsplåtar
 • Öppen drivanordning med roterande delar ska vara försedda med skydd så att oavsiktlig kontakt inte kan inträffa.
 • Runt alla öppna drivanordningar ska finnas ett skydd som effektivt förhindrar oavsiktlig kontakt med drivanordningen.
 • Utvändigt monterad koppling ska vara försedd med skyddskåpa av minst 3 mm stål/ aluminiumplåt.
4.2.13 Svetsförband
 • Svetsförband ska vara utförda med TIG.
 • Svetsförband måste genomgå visuell kontroll. Extra noggrannhet ska ges svetsförband på ramens bärande delar, styrhuvud och motorfästen.
 • Slipade svetsförband accepteras inte.
4.2.14 Växelmekanism

Växelmekanismen ska vara så konstruerad att växling kan ske utan att någon hand flyttas från styret.

4.2.15 Kylarvätska

Endast tillsatsmedel för smörjning samt korrosionsskydd får tillsättas, dock inte glykol.

4.2.16 Miljömatta
 • Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med såväl träning som vid tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc.
 • Miljömatta ska användas under både motorcykel och elverk.
 • Miljömatta ska vara absorberande med tät underdel.
 • Miljömattan ska ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst från 5 till 7 mm.
 • Minimimåttet 160 cm x 100 cm. Se även Svemo NT.
 • Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på motorcykel är tillåten enligt arrangören.
 • Om mattan kastas efter användning ska detta ske i avsett kärl.
 • Om miljömatta är tvättbar ska detta göras i tvätthall eller liknande med oljeavskiljare.
 • Underlåtenhet att använda miljömatta vid service i samband med och under tävling, medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.
 • Förare som vid träning inte använder miljömatta vid service ska av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen tills miljömatta används.
 • För att slippa utesluta en förare som har glömt sin miljömatta är det lämpligt att arrangören tillhandahåller mattor för försäljning.
4.2.17 Startnummer
 • Startnumret ska sitta på båda sidor och vara av minst 80 mm höjd.
 • Ej godkänd startnummerindikering medför omedelbar uteslutning ur rundan.
 • Motorcykel ska i anslutning till startnumret vara utrustad med indikering på vilket bränsle som används. Indikering ska vara en rund prick om minst 50 mm i diameter och utföras i fluorescerande färg. Orange för metanol och E85, samt röd för nitrometan. Körs fordonet på handelsbensin behövs ingen indikering.
 • Alla fordon som är utrustade med nitrooxidsystem ska ha ett grönt ”diamant”-format märke, med sidornas storlek minst 40 mm, med texten ”N2O”, samt tryckkärls dekal, se figur.

4.2.18 Brandsläckare

Samtliga Grupp A och Grupp B förare ska på sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg (rek. pulver). Detta är en rekommendation även för övriga.

4.2.19 Brandfilt

Brandfilt rekommenderas.

4.3 Gemensamma tekniska regler
4.3.1 Avgasrör
 • Avgasrör får inte skjuta ut inom en 90° sektor av bakdäckets bakre och nedre punkt för fordon utan wheeliebar.
 • Avgasrörsmynning ska vara riktad från förare, tank och däck.
4.3.2 Bränsleavstängning
 • Motorcyklar som drivs med annat bränsle än handelsbränsle eller metanol ska vara försedda med snabbverkande bränsleavstängningsventil som kan manövreras av föraren utan att denne släpper taget om styret med någon hand.
 • Returvajer för gasreglage krävs när mekanisk bränsleinsprutning används.
 • Motorcyklar som drivs med nitrometan ska ha en bränsleventil som stängs automatiskt och fungerar i alla riktningar om föraren lämnar motorcykeln.
 • Bränsleventil ska vara rödmarkerad.
4.3.3 Trådlös kommunikation/Datorer

Trådlös kommunikation mellan förare och mekaniker är tillåten. Om kommunikationen stör eller interfererar med av arrangören använd kommunikationsutrustning kan tävlingsledaren förbjuda användandet av telekommunikation mellan förare och mekaniker.

 • Dator/logger får användas för att logga funktioner hos motorcykeln, så länge de inte aktiverar någon funktion hos motorcykeln.
 • Dator/logger måste aktiveras av separat brytare.
 • ”Tredje hjul sensorer” är förbjudna, inklusive användandet av sensorer i eller på wheeliebar.
 • Hastighetssensorer får inte sammankopplas med insprutning, tändningen eller andra moduler för styrning av fordonets funktion.
 • Hastighetssensorer får bara användas för att passivt samla in information och får inte på något sätt användas för att påverka motorcykelns prestanda eller handhavande.
4.3.3.1

Framhjulssensor är förbjudet i grupp A och B (tillåtet vid originalmonterad, exempelvis ABS).

4.3.3.2

Om motorcykelns styrsystem är utrustad med tractioncontrol åligger det föraren att visa att den är avaktiverad.

4.3.4 Däck och fälgar
 • Däck ska ha ett minsta mönsterdjup av 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp.
 • Slicks ska vara försedda med synbara slitageindikatorer, jämnt fördelade över omkretsen.
 • Ventil ska vara försedd med ventilhatt av metall och gummipackning.
  För att slippa utesluta en förare som saknar ventilhattar av metall, är det lämpligt att arrangören tillhandahåller dessa för försäljning.
 • Däck och fälg ska uppfylla STRO normer. (STRO = The Scandinavian Tire & Rim Organization).
 • Framhjul ska vara avsett för motorcykel.
 • Fordon enligt Grupp A och Grupp B ska ha däck av höghastighetstyp.
 • Framdäck ska vara slicks eller ”V”-klassat.
 • Slangar till bakdäck ska vara av racingkvalitet, tillverkade av naturgummi.
 • Vid användande av bakfälg som är bredare än 12” ska däcket vara fastlåst mekaniskt mot fälgen. Minimum mått på framfälg WM 1 x 16. Observera att däcken endast får vara max 6 år gamla och ska vara i gott skick.
4.3.5 Framgaffel
 • Gaffelrör eller motsvarande tillåts skjuta upp max 30 mm över övre gaffelkrona.
 • Ingen del av fordonet frånsett hjulen får vidröra marken vid fullt fjädringsutslag.
 • Hopdragning med spännband är förbjudet.
 • Minsta tillåtna slaglängd är 50 mm.
 • Standard framgafflar förlängda med s.k. förlängningshylsor tillåts inte.
 • Gaffelbenen för fordon i Grupp A ska ha en minsta diameter av 34 mm.
 • Höjning av övre gaffelkronan genom att förlänga styrstolpen och höja upp styrhuvudets övre lagerläge med en hylsa eller ett rör är inte tillåtet.

Med föraren sittande på fordonet i körställning ska försprånget vara minst 80 mm. Motorcykel som är EG-typgodkänd med kortare försprång än 80 mm tillåts köra med detta.

4.3.5.1

JBR tillåts ofjädrad framgaffel.

4.3.6 Kontrollreglage

Alla reglage, så som fotpinnar, växel- och bromspedal ska sitta minst 380 mm framför bakaxeln, gäller inte fordon i Grupp A eller om annat specificeras i respektive klassregler.

4.3.7 Ljudnivåer

Högsta tillåtna ljudnivå är 110 dB(A) för motorcyklar långsammare än 10 sekunder, och 125 dB(A) för Grupp B.

4.3.8 Motorkontroll
 • Alla fordon som tävlar i klasser med fastställda motorvolymer, ska ha ett l mm hål borrat i topplock och cylinder att användas för att försegla motorn.
 • Finalister i dessa klasser kan bli ålagda att ta bort topplocket för kontroll av cylindervolymen.
4.3.9 Oljeplugg

Oljeavtappningspluggar ska vara säkrade.

4.3.10 Oljeuppsamlare

Oljeuppsamlare, avsedd att samla upp den olja som evakuerats ur motor och/eller transmission, är obligatorisk. Dessa ska vara utformade så att även olja under tryck inte trycks ut. ”Blöja” är obligatoriskt i grupp A och i grupp B.

4.3.11 Ram

Modifieringar av aluminiumramar ska vara utfört fackmannamässigt.

4.3.12 Självstartanordning

Tävlingsfordon ska vara försett med självstartanordning. Med detta menas antingen fast eller lös monterad startmotor som aktiveras av förare eller mekaniker. Start med rullar eller springstart är inte tillåtet.

4.3.13 Slangar och tryckledningar
 • Slangar med vätska utan fasta nipplar ska vara låsta.
 • Ledningar under tryck ska vara tillverkade av material som tillåter dubbla arbetstrycket.
4.3.14 Styrstopp
 • På ramen ska finnas svetsade styrstopp som förhindrar att styrstången kan vridas mer än 20° från neutralplanet.
 • Fordon med omodifierade standardramar undantages från krav på styrstopp.
 • Styrdämpare får inte utgöra styrstopp.
4.3.15 Markfrigång

Med föraren på motorcykeln och max. 0,5 bar lufttryck i bakdäcket krävs markfrigång om minst 50 mm. Motorcykeln ska kunna lutas 12° åt båda sidor om vertikalplanet utan att någon del vidrör underlaget.

4.3.15.1

För JBR krävs markfrigång om minst 30 mm vid ofjädrad framgaffel, vid fjädrad framgaffel minst 50 mm.

4.3.16 Strömlinjekåpor

Om strömlinjekåpa används, ska den vara så konstruerad att den ger föraren full frihet att stiga på och av motorcykeln utan att någon del av kåpan behöver avlägsnas. Kåpan får inte hindra föraren att manövrera sin motorcykeln eller hindra synfältet.

4.3.17 Wheeliebar

För fordon enligt Grupp A (förutom Super Street Bike, Pro Comp Bike, Super Comp Bike och Classic Dragbike) med slicks över 6” bredd är det obligatoriskt med wheeliebar. Denna får i längd inte överskrida hjulbasen, mätt från centrum framhjul till centrum bakhjul, och ska vara förstärkt med krysstag för att inte flexa.

 • Wheeliebars längd mäts från centrum bakhjul till centrum stödhjul.
 • Hjulen får inte vara metalliska.
 • Nät över wheeliebar rekommenderas.
4.3.17.1

För juniorer ska wheeliebars vara justerade så att framhjulet inte kan stegra mer än 10 cm.

4.3.18 Bromsskärm

Om bromsskärm är monterad på fordonet, ska säkringssprint vara urdragen/ borttagen innan rundan påbörjas.

4.4 ET och ADVANCED ET reglemente

ET är en förkortning för ”elapsed time”, vilket betyder att tiden räknas från det att motorcykeln lämnar startlinjen till det att den når mållinjen. Observera att tiden inte räknas från det att den gröna lampan tänts.

4.4.1 ET

Se även 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Personlig Säkerhetsutrustning enligt ET, se 2.6.2.

Licenskrav: Senior-, Junior- och Ungdomslicens (årslicens eller tillfällig licens), eller baslicens. Lägsta tillåtna ålder är 16 år. Se 2.5. Säkerhetskategori 2.

4.4.1.1 Definition

Motorcykel baserad på standardkonstruktion som körs långsammare än 10 sekunder på 1/4 mile alternativt 6.40 sekunder på 1/8 mile.

4.4.1.2 Tillåtna ändringar

Byte av fälgar och däck, dock krävs att däck och fälgar ska vara avsedda för motorcykel. Fri trimning av motorn.

4.4.2 ADVANCED ET

Se även 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Personlig Säkerhetsutrustning enligt Advanced ET.

Licenskrav: Junior, Senior eller Elit beroende på fordonstyp
Säkerhet:kategori 3.

4.4.2.1 Definition

Motorcykel som körs snabbare än 10 sekunder på 1/4 mile alternativt 6.40 sekunder på 1/8 mile.

4.4.2.2 Tillåtna ändringar
 • Byte av fälgar och däck, dock krävs att däck och fälgar ska vara avsedda för motorcykel.
 • Fri trimning av motorn.
 • Modifiering av ram tillåten.
4.5 JUNIOR DRAGBIKE – JBPro, JBA, JBB, JBK, JBR

Tävlingssträckan för Junior Dragbike är 1/8-mile (201,17 m).

Tekniska bestämmelser enligt regler i detta SR:

3. Säkerhet Allmänt

4.2 Gemensamma Tekniska Säkerhetsregler

4.3 Gemensamma tekniska regler Specifika klassregler enligt nedan.

4.5.1 Personlig säkerhetsutrustning

Enligt 2.6.3 Advanced ET.

 • För barn är en hjälmvikt som överstiger en vikt på 1100 gram olämplig.
 • Delat skinnställ med hängselbyxa är tillåten i JBA, JBB samt JBK.
4.5.2 Licenskrav

Ungdomslicens: JBPro, JBA och JBB
Juniorlicens: JBPro
Guldhjälmslicens: JBK och JBR

Läs mer i regler för licensklasser.

4.5.3 Klassindelning

För samtliga klasser gäller:

Välj eget index med handikappstart eller förutbestämt index/breakout med pro-start. Se punkt 1.5 för förklaring av begrepp.

Junior Dragbike PRO (JB-Pro)

 • Förarens ålder 16-23 år
 • Lägsta tillåten indextid är 5,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 5,4 sekunder.
 • Meriter krävs för att kunna delta i klassen Junior Dragbike Pro. Kontakta Svemo Dragracing om deltagandet i denna klass önskas.

Junior Dragbike A. (JBA)

 • Förarens ålder 14-16 år
 • Lägsta tillåten indextid är 6,9 sekunder.
 • Absolut breakout 6,4 är sekunder.

Junior Dragbike B (JBB).

 • Förarens ålder 12-14 år.
 • Lägsta tillåten indextid är 7,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 7,4 sekunder.

Junior Dragbike Knatte (JBK)

 • Förarens ålder 10-12 år.
 • Lägsta tillåten indextid är 9,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 9,4 sekunder.

Junior Dragbike Recruit (JBR)

 • Förarens ålder 8-10 år.
 • Endast uppvisning, ingen tävling.
 • Lägsta tillåten indextid är 11,9 sekunder.
 • Absolut breakout är 11,4 sekunder.
4.5.4 Motor
JB-ProFri volym, fritt antal cylindrar.
JBA750 cc fritt antal cylindrar. Vid två cylindrar och stötstångsmotor max 1000cc.
JBBFri volym dock max 660 cc. Fritt antal cylindrar.
JBKFri volym dock max 300 cc. Fritt antal cylindrar.
JBRFri volym dock max 150 cc. En cylinder.

Överladdning är inte tillåtet.

4.5.5 Bränsle
JB-Pro/JBAEndast handelsbensin miljöklass 2, E85 eller Metanol.
JBB/JBKEndast handelsbensin miljöklass 2 och E85.
JBREndast handelsbensin miljöklass 2.

Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.5.6 Växelanordning
 • Variator eller växel.
 • Direktdrift är inte tillåtet.
 • Tryckluftsväxlar är tillåtet.
4.5.7 Koppling

Koppling ska påverkas av hand.

4.5.8 Tändsystem

Inga restriktioner.

4.5.9 Batteri, startmotor

Inga restriktioner.

4.5.10 Kortslutning

Så kallat ”dödmansgrepp” är obligatoriskt.

4.5.11 Ram

Egentillverkade ramar samt modifierade original ramar ska vara utformade enligt 4.2.11. Max tillåten gaffelvinkel är 40 grader.

Förare ska sittandes på sadel nå ned till marken med båda fötterna plant på marken.

4.5.12 Hjulbas
JB-Prominst 1 250 mm
JBAminst 1 250 mm
JBBminst 1 250 mm
JBKminst 950 mm
JBRminst 660 mm
4.5.13 Däck och fälgar

Enligt 4.3.4, slicks är tillåtet. Minsta diameter på fälgar är 7 tum.

JB-Prominsta mått på fälgar är 15 tum
JBA/JBBminsta mått på fälgar är 10 tum
JBK/JBRminsta mått på fälgar är 7 tum
4.5.14 Wheeliebar

Obligatoriskt enligt gemensamma tekniska regler för alla tävlingsfordon.

4.5.15 Fotreglage

Valfri placering.

4.6 STREET BIKE -SB

Tävlingsklassen kan köras som en tävling med breakout eller som en brackettävling. Klass-breakout är 10,0 sekunder på 1/4 mile och 6,40 sekunder på 1/8 mile. I båda tävlingsformerna gäller att 9,5 sekunder på 1/4 mile och 6,20 sekunder på 1/8 mile är ett absolut breakout. Det innebär att vid körning under dessa tider i såväl kval som eliminering är föraren utesluten ur tävlingen.

Tävling med breakout
Procedurer:

 • Prostart och prostege.
 • Kvalificering, lägsta ET är kvaletta osv.

Brackettävling
Procedurer:

 • Start med sportsman-gran.
 • Sportsmanstege.
 • Kvalificering på lägsta reaktionstid.
 • Föraren meddelar själv inför elimineringen vilken indextid han vill använda. Tidsskillnaden mellan valda indextider utgör handikappet mellan förarna.
 • Arrangören ska i inbjudan ange vilket tävlingssätt som används för klassen.
4.6.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Pro ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.6.2 Licenskrav

Junior, Senior eller tillfällig licens. Se regler för licensklasser och bilaga 1 test n tune.

4.6.3 Klassprefix

Klassens prefix är SB.

4.6.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.6.5 Bränsle

Endast handelsbränsle, se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.6.6 Övrigt
 • Motorcykeln ska ha fungerande belysning fram och bak samt bromsljus.
 • Generator och originalstartanordning ska fungera.
 • Ljuddämpning ska finnas.
 • Mönstrade däck avsedda för motorcykel.
 • Motor: Fri trimning.
 • Överladdning är tillåtet.
4.6.7 Wheeliebar

Ej tillåtet.

4.7 SUPER GAS BIKE -SGB

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler Denna tävlingsklass är avsedd för motorcyklar av modifierad standardkonstruktion.

Breakout 9.50 sekunder på 1/4 mile och 6.20 sekunder på 1/8 mile. SGB ska endast anses vara en sk. ”Superklass” om detta klart framgår i inbjudan/tilläggsreglerna.

4.7.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.7.2 Licenskrav

Junior, Senior eller tillfällig licens. Se regler för licensklasser.

4.7.3 Klassprefix

Klassens prefix är SGB.

4.7.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.7.5 Bränsle

Handelsbränsle, se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.7.6 Motor

Inga restriktioner. Fri trimning tillåten.

4.7.7 Ram & Kaross

Inga restriktioner.

4.7.8 Startanordning

Inga lösa startanordningar tillåtna.

4.7.9 Däck & Fälg
 • Däck ska ha ett minsta mönsterdjup av 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp. Max bredd 200 mm.
 • Slicks ska vara försedda med synbara slitageindikatorer, jämnt fördelade över omkretsen.
4.7.10 Wheeliebar

Inte tillåtet.

4.8 SUPER COMP BIKE -SCB

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Denna tävlingsklass är avsedd för motorcyklar av modifierad standardkonstruktion. Breakout 8.50 sekunder på 1/4 mile och 5,50 sekunder på 1/8 mile. SCB ska endast anses vara en sk. ”Superklass” om detta klart framgår i inbjudan/tilläggsreglerna.

4.8.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.8.2 Licenskrav

Junior- eller Seniorlicens. Årslicens gäller. Se regler för licensklasser.

4.8.3 Klassprefix

Klassens prefix är SCB.

4.8.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.8.5 Bränsle

Handelsbränsle, metanol, etanol. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.8.6 Motor

Inga restriktioner. Fri trimning tillåten.

4.8.7 Ram & Kaross

Inga restriktioner.

4.8.8 Startanordning

Lösa startanordningar tillåtna.

4.8.9 Däck & Fälg

Däck ska ha ett minsta mönsterdjup av 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp. Slicks ska vara försedda med synbara slitageindikatorer, jämnt fördelade över omkretsen.

4.8.10 Wheeliebar

Tillåtet.

4.9 TWIN BIKE -TB

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Motorcykeln ska ha registreringsskylt samt godkänd registreringshandling.

Breakout i elimineringen är 11,30 sekunder på 1/4 mile, 7,20 sekunder på 1/8 mile.

4.9.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Pro ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.9.2 Licenskrav

Junior, Senior eller tillfällig licens, se regler för licensklasser.

4.9.3 Klassprefix

Klassens prefix är TB.

4.9.4 Säkerhet

Med handelsbensin som bränsle: Säkerhetskategori 2.
Med E85 som bränsle: Säkerhetskategori 3.

4.9.5 Bränsle

Blyfri handelsbensin, E85 eller godkänd racingbensin. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.9.6 Minimivikt

Motorcykeln ska väga minst 175 kg.

4.9.7 Däck

Fri däcksbredd.

4.9.8

Motorcyklar med 4-takts kolvmotorer med två cylindrar. Fri trimning, överladdning är tillåtet.

4.9.9 Startanordning

Motorcykeln ska vara försedd med fast monterad elektrisk eller mekanisk startanordning. Föraren måste själv starta motorcykeln.

4.9.10 Wheeliebar

Inte tillåtet.

4.9.11 Motorvolym

Fri motorvolym.

4.10 PRO TWIN BIKE -PTB

Tekniskt utförande enligt 4.2 Gemensamma tekniska säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma tekniska regler med följande ändringar och tillägg.

Motorcykeln behöver inte vara registrerad eller uppfylla Transportstyrelsens normer.

4.10.1 Personlig säkerhetsutrustning

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.10.2 Licenskrav

Junior, Senior eller tillfällig licens. Se regler för licensklasser.

4.10.3 Klassprefix/-suffix

Prefix: PTB.

Suffix: Enligt kategori och kubik.

4.10.4 Bränsle

Blyfri handelsbensin eller E85, se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.10.5 Säkerhet

Med handelsbensin som bränsle: Säkerhetskategori 2
Med E85 som bränsle: Säkerhetskategori 3

Se 3.1.

4.10.6

Motorcyklar med 4-takts kolvmotorer med två cylindrar. För klassen Pro Twin Bike används ett vikt/volym indexsystem som visar minimivikt för

 • Sugmotorer med stötstänger.
 • Överladdade motorer mer med stötstänger.
 • Sugmotorer utan stötstänger.
 • Överladdade motorer utan stötstänger.

Viktindex är ett levande dokument som visas på Svemos hemsida www.svemo.se. Justering, ändring av vikt kan komma att tillämpas under pågående säsong efter beslut av Svemo Dragracing

4.10.7 Ljuddämpning

Enligt 4.3 Gemensamma tekniska regler.

4.10.8 Växlingsanordning

Med fotreglage. Tryckluft- eller el-manövrering är inte tillåtet.

4.10.9 Koppling
 • Centrifugalkoppling är inte tillåtet.
 • Lock-up är tillåten.
4.10.10 Växellåda

Hel- eller halvautomatisk växellåda är inte tillåtet.

4.10.11 Tändnings- och insprutningssystem

Fritt. Se 4.3.3

4.10.12 Dator/Logger

Enligt gemensamma tekniska regler.

4.10.13 Startmotor

Motorcykeln ska vara försedd med elektrisk eller mekanisk startanordning. Motorcykeln får startas med hjälp av löst batteri.

4.10.14 Batteri och generator

Ej krav.

4.10.15 Belysning

Ej krav.

4.10.16 Kaross, kåpor, tankdummy

Tillåtet.

4.10.17 Sadel

Minsta tillåtna höjd från marken till sadelns lägsta punkt är 500 mm.

4.10.18 Ram

Inga restriktioner. Material enligt Gemensamma tekniska säkerhetsregler, se 4.2.

4.10.19 Avstånd vevaxel bakhjulsaxel

För motorcyklar med en hjulbas längre än 173 cm får avståndet mellan vevaxelns axelcentrum och bakhjulets axelcentrum (när bakhjulet är i sitt bakersta läge) inte överstiga 93 cm. För motorcyklar med en hjulbas på 173 cm eller kortare gäller inga restriktioner för avståndet mellan vevaxelns axelcentrum och bakhjulets axelcentrum.

4.10.20 Fotreglage

Fotpinnar, växlingsreglage och broms ska vara placerade framför bakaxeln.

4.10.21 Sänkning
 • Minst 50 mm markfrigång med föraren på plats.
 • Motorcykeln ska kunna lutas 12 grader åt båda håll utan att någon del av motorcykeln vidrör marken.
4.10.22 Framgaffel

Utförande enligt gemensamma tekniska regler.

4.10.23 Däck
 • Största tillåtna totalbredd på däck är 200 mm.
 • Slicks (max 7 tum) eller mönstrade däck avsedda för motorcykel är tillåtna.
 • Motorcykel som är EG-typgodkänd med mönstrat bakdäck bredare än 200 mm tillåts åka med detta.
4.10.24 Wheeliebar

Wheeliebar får inte användas.

4.10.25 Övrigt

Mekaniker får assistera vid start av motorcykeln.

4.11 PRO STREET BIKE -PSB

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Motorcykeln ska framföras manuellt av föraren under färd. Inga anordningar för att automatisera körningen är tillåten.

Nya förare (debutanter) i klassen ska före start kontakta tävlingsledare och supervisor på tävlingen. Fordonet ska märkas så att det är lätt att se på avstånd att det är en debutantförare.

PSB har break-out 7,9 s respektive 5,0 s.

4.11.2 Licenskrav

Junior- eller Seniorlicens. Årslicens gäller. Se regler för licensklasser.

4.11.3 Klassprefix

Klassens prefix är PSB.

4.11.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.11.5 Bränsle

Handelsbränsle alternativt metanol. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.11.6 Motor

Fri trimning.

4.11.7 Växlingsanordning

Växling som sker med hjälp av anordning för att bryta tändningen är tillåten.

4.11.8 Koppling

Lock-up tillåten.

4.11.9 Tändsystem
 • Twostep är tillåtet.
 • Tändsystem med inbyggd tractionkontroll eller andra icke tillåtna funktioner, ska kompletteras med logger som visar att förbjudna funktioner inte används.
4.11.10 Batteri startmotor
 • Original liknande funktion på laddning och startanordning ska finnas och fungera.
 • Löst startbatteri tillåts inte.
4.11.11 Hel kaross
 • Hel kaross är tillåten.
 • Inga krav på fungerande belysning.
 • Huvudstrålkastare och bakljus ska efterlikna original.
4.11.12 Tankdummy
 • Tankdummy är tillåtet.
 • Ska utformas som originalmodell.
 • Tank ska vara en separat enhet som fästs på ram.
4.11.13 Sadel
 • Sittdyna som är utformad som en fördjupning för att hindra föraren från att åka bakåt är tillåten.
 • Bakskärm och sittdyna får byggas ihop.
 • Minsta tillåtna höjd från marken till sadelns lägsta punkt är 500 mm.
 • Bakskärmen ska passera förbi centrum på bakhjulets vertikallinje.
4.11.14 Ram

Inga restriktioner. Material enligt 4.2 Gemensamma tekniska säkerhetsregler.

4.11.15 Hjulbas

Hjulbas max 1 730 mm.

4.11.16 Kontrollreglage

Alla reglage så som fotpinnar, växel och bromspedal ska sitta framför bakaxeln.

4.11.17 Swing

Swingen får modifieras samt egen swing får tillverkas, det ska dock finnas minst 50 mm fjädringsväg. Swingens infästningar får modifieras och flyttas i ramen.

4.11.18 Däck

Max 200 mm slicks eller gatdäck, minst 1 mm mönsterdjup.

4.11.19 Wheeliebar

Ej tillåtet.

4.12 SUPER STREET BIKE -SSB

Läs 4.1 samt Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Nya förare (debutanter) i klassen ska före start kontakta tävlingsledare och supervisor på tävlingen. Fordonet ska märkas så att det är lätt att se på avstånd att det är en debutantförare. Särskilda bestämmelser för Super Street Bike från FIM Europe.

Se ww.fim-europe.com.

4.12.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.12.2 Licenskrav

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.12.3 Klassprefix

Klassens prefix är SSB.

4.12.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 2, se 3.1.

4.13 FUNNY BIKE -FB

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler.

4.13.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.13.2 Licenskrav

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.13.3 Klassprefix

Klassens prefix är FB.

4.13.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.13.5 Bränsle

Följande kombinationer tillåts:

 • Turbo eller kompressor – Metanol eller Bensin.
 • Injekterat – Nitrometan.

Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.13.6 Motor
 • Ingen volymgräns.
 • Överladdning tillåten.
 • Turbo tillåtet.
 • Fyra cylindrar med turbo eller kompressor maximum 1700cc.
 • Fri modifiering av motorns invändiga delar är tillåtet.
 • Eftermarknadstopplock och block är tillåtna.
 • Motorfabrikat avgör fabrikatet på motorcykeln.
4.13.7 Växellåda

Separat växellåda tillåtet.

4.13.8 Koppling

Inga restriktioner.

4.13.9 Hel Kaross
 • Tank, kåpor mm ska vara utformade så att de liknar en motorcykelmodell.
 • Stänkskärm bak är obligatoriskt.
 • Bakskärmen ska passera förbi centrum på bakhjulets vertikallinje.
4.13.10 Sadel
 • Sittdyna som är utformad som en fördjupning för att hindra föraren från att åka bakåt är tillåten.
 • Bakskärm och sittdyna får byggas ihop.
 • Sittdynan ska vara i tyg eller antiglid material.
 • Minsta tillåtna höjd från marken till sadelns lägsta punkt är med föraren i korrekt körställning 500mm.
4.13.11 Ram

Inga restriktioner. Material enligt säkerhetsreglerna.

4.13.12 Hjulbas

Minimum 1 700 mm.

4.13.13 Däck

Bakdäck min 8,5″ och max 14″.

4.13.14 Wheeliebar

Obligatoriskt.

4.13.15 Vikt

Min 295kg inklusive förare.

4.14 SUPER TWIN TOP GAS -STG

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Tävlingsklass för motorcykel som är specialbyggd för dragracing med en fyrtaktsmotor med maximum två cylindrar och driven av handelsbensin eller Metanol eller Nitrometan/förgasare.

4.14.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.14.2 Licenskrav

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.14.3 Klassprefix

Klassens prefix är STG.

4.14.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.14.5 Bränsle

Handelsbränsle eller Metanol, alternativt Nitrometan i kombination med en förgasare. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.14.5.1 Nitrometan med förgasare

Max 1 förgasare med maxdiameter på spjällsida om Venturi 57.5mm

4.14.6 Motor

Ingen volymgräns. Överladdning tillåtet.

4.15 PRO STOCK -PS

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Särskilda bestämmelser för Pro Stock från FIM Europe. Se www.fim-europe.com. Tävlingsklass för bensindriven motorcykel, byggd på fabrikstillverkad motorcykel som erbjuds till allmänheten, men modifierad för dragracing.

4.15.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.15.2 Licenskrav

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.15.3 Klassprefix

Klassens prefix är PS.

4.15.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.16 TOP FUEL -TF

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler Särskilda bestämmelser för Top Fuel Bike från FIM Europe. Se www.fim-europe.com. Tävlingsklass för motorcykel specialbyggd för dragracing med en eller flera motorer.

4.16.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Grupp A, se 2.6.4.

4.16.2 Licenskrav

Elitlicens, se 2.5.

4.16.3 Klassprefix

Klassens prefix är TF.

4.16.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.17 SUPER TWIN TOP FUEL -STF

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler.

Särskilda bestämmelser för Super Twin Top Fuel från FIM Europe. Se www.fim-europe.com.

Tävlingsklass för motorcykel specialbyggd för dragracing med en 4-takts motor med maximum 2 cylindrar.

4.17.1 Personlig Säkerhetsutrustning

Enligt Grupp A, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.17.2 Licenskrav

Elitlicens, se regler för licensklasser.

4.17.3 Klassprefix

Klassens prefix är STF.

4.17.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 3, se 3.1.

4.18 CLASSIC DRAGBIKE -CDB

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Tävlingsklass öppen för motorcyklar som är 30 år eller äldre. Motorcykel skall vara tidsmässigt uppbyggd avseende kaross, ram och motor.

Brackettävling Procedurer:

 • Start med handikappstart (0.5 sekunds intervall), se 1.5.
 • All-in alternativt haltande Sportsmanstege.
 • Kvalificering på lägsta reaktionstid.
 • Föraren meddelar själv skriftligt till tidtagningspersonalen inför elimineringen vilken indextid han vill använda. Tidsskillnaden mellan valda indextider utgör handikappet mellan förarna. Vald indextid kan inte ändras under elimineringen. Arrangören ska i inbjudan ange vilket tävlingssätt som används för klassen.

Indextid kan inte vara lägre än 7,50 sek på 402 / 4,80 sek på 201 m. Indextid kan inte ställas högre än 12.00 sekunder på 402 meter / 7,80 sekunder på 201 meter.

4.18.1 Licenskrav

Classic, Junior, Senior och tillfällig licens. Se regler för licensklasser.

4.18.2 Klassprefix

Klassens prefix är CDB.

4.18.3 Säkerhet

Säkerhetskategori 2. Se 3.1.

4.18.4 Bränsle

Tillåtna motorkombinationer/bränsle:

 • Bensin – Sugmotor, Turbo och / eller kompressor.
 • Metanol – Sugmotor, Turbo och / eller kompressor.
 • Nitro – Sugmotor eller kompressor.

Se regler tävlingsfordon och bränsle.

4.18.5 Motor

En eller flera motorer med fri trimning tillåten. Vid användande av bilmotorer skall viktfördelningen vara av samma princip som motorcykelmotorer. Billet-motorer inte tillåtna. Svänghjul skall vara av stål.

4.18.6 Växlingsanordning

Inga restriktioner.

4.18.7 Koppling

Inga restriktioner.

4.18.8 Tändsystem

Tändsystem eller annan elektronisk utrustning som inte fanns för 30 år sedan är inte tillåten.

4.18.9 Ram

Inga restriktioner.

4.18.10 Kontrollreglage

Alla reglage så som fotpinnar, växel och bromspedal ska sitta framför bakaxeln.

4.18.11 Däck

Slicks alternativ gatdäck avsedda för motorcykel.

4.18.12 Wheeliebar

Wheeliebars obligatorisk vid användande av slicks 6” eller bredare.

4.19 ELECTRIC BIKE

Regler enligt NEDRA, National Electric Drag Racing Association. Se www.nedra.com.

4.20 PRO COMP BIKE

Läs 4.2 Gemensamma Säkerhetsregler och 4.3 Gemensamma Tekniska regler. Denna klass är avsedd för motorcyklar byggda för dragracing. Break out 7.50 sekunder på 1/4 mile och 4.80 sekunder på 1/8 mile. PCB ska endast anses vara en sk. ”Superklass” om detta klart framgår i inbjudan/tilläggsreglerna.

4.20.1 Personlig säkerhetsutrustning

Enligt advanced ET, se regler för personlig skyddsutrustning.

4.20.2 Licenskrav

Junior eller Seniorlicens. Årslicens gäller. Se regler för licensklasser

4.20.3 Klassprefix

Klassens prefix är PCB.

4.20.4 Säkerhet

Säkerhetskategori 3. Se 3.1

4.20.5 Bränsle

Handelsbränsle, metanol, etanol. Se regler för tävlingsfordon och bränsle.

4.20.6 Motor

Inga restriktioner.

4.20.7 Ram & kaross

Inga restriktioner.

4.20.8 Startanordning

Lösa startanordningar tillåtna.

4.20.9 Däck & fälg

Däck ska ha ett minsta mönsterdjup på 1 mm på det mest slitna stället eller vara av slickstyp. Slicks ska vara försedda med synbara slitindikatorer, jämnt fördelat över hela omkretsen.

4.20.10 Wheeliebar

Tillåtet. Enligt gemensamma tekniska regler 4.3.17

5 TÄVLINGSOMRÅDET
5.1 Miljö

Tävlingen ska följa Svemos regler för miljö, se Svemo NT och SPAR. Alla banor/ anläggningar ska vara miljöcertifierad. Se www.svemo.se, För föreningen.

5.2 Räddningsreglemente

Föreskrifter i gällande banlicens gäller alltid i första hand. För utförligt Räddningsreglemente och säkerhetskategorier; se www.svemo.se

Se respektive klass för indelning i säkerhetskategori.

5.2.1 Arrangör

Arrangören ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling enligt banlicens och Räddningsreglementet.

5.2.2 Utrymningsväg

För att en ambulans ska kunna lämna tävlingsområdet snabbt ska särskilda utrymningsvägar anordnas. Detta gäller inte enbart i anslutning till banan utan även utanför tävlingsområdet där trafikstockning kan förekomma.

5.3 Tävlingsbana

Tävlingsbana ska uppfylla krav ställda av myndighet samt av Svemo. För varje tävlingsområde ska det finnas en av Svemo utfärdad banlicens. Se Svemo NT.

Varje banas egenskaper och slutgiltiga utformning ska framgå av gällande banlicens. För exakta tolkningar se senaste utgåva av Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 512-1 och ”Riktlinjer för Dragracingbanor”. För information kring Svemo-banbesiktning se www.svemo.se (För föreningen) eller kontakta Svemo Dragracing

5.3.1 Beläggning
 • Beläggningen ska vara i ett sådant skick att den medger säker körning.
 • Banan ska vara väl sopad och hållas ren.
 • För Grupp A rekommenderas att hela banlängden samt i avtagande mängd upp till 50 meter efter mållinjen sprutas med greppvätska.
5.3.2 Bromssträcka

Se ”Riktlinjer för Dragracingbanor” på www svemo.se

5.3.3 Startområdes markeringar

En vit startlinje ska vara klart markerad vid starten och bör ligga mellan pre-stage och stage.

Startområdet ska utrustas med tre fotoceller, prestage, stage och guard. Mellan pre-stage och stage är det ca 17,8cm (7 tum) och mellan stage och guard ca 40,6 cm (16 tum).

5.3.4 Målområdet markeringar

Målet ska vara tydligt markerat så att bromssträckan kan utnyttjas till fullo.

 • Fotoceller ska vara ”överkörningsbara” så att de inte orsakar skada om de körs över.
 • Eventuella batterier ska grävas ner.
 • Målområdet utrustas med två fotoceller: Mållinje plus fartfälla.
 • Mellan start och mållinje ska det vara 402,33 m +/- 5cm (eller 201,17 m +/- 5cm).
 • Det får skilja max. 2 cm mellan banorna.
 • Fartfällan som finns för att mäta sluthastigheten ska ligga framför mål.
 • Målfotocellen tjänstgör då även som slut på fartfällan.
 • Allt material vid målet ska vara överkörningsbart, alltså inte sitta för kraftigt fast eller ha för stor massa.
 • Inga kablar tillåts hänga i luften.
5.3.5 Avfarter

Avfarter bör utformas så att avfart kan ske i förhållandevis hög hastighet (stor radie i kurvorna) och så att tävlingsfordon kan rullas ut ur säkerhetsområdet. Minsta bredd på avfarter bör vara 3 meter.

5.3.6 Åskådaravspärrningar

Se aktuell FAP och ”Riktlinjer för Dragracingbanor” på www svemo.se (Dragracing, dokument & blanketter).

5.3.7 Fotografer

Fotografer får endast uppehålla sig på av arrangören angiven plats och ska vara utrustad med Svemo centrala eller arrangörens mediaväst.

5.3.8 Röjt område
 • Vid sidan av banan bör minst 25 meter vara röjt från all typ av vegetation, stenar och andra hinder.
 • Detta gäller även bromssträckan.
 • Detta gäller inte om banan är utrustad med räcken eller barriärer utmed banan.
5.3.9 Kantmarkering

Om banan inte är utrustad med Armco eller barriärer ska sidor och mitt utmärkas på tydligt sätt. Sidorna bör vara markerade med heldragen linje eller naturligt markerade.

5.4 Registrering av tider

Tider, hastigheter mm ska sparas av arrangerande klubb minst ett år. För komplett teknisk information se www.svemo.se Regler, Dragracing, Tidtagningsreglemente.

5.4.1 Tidkort

Tävlande ska erhålla tidkort för varje körning som görs, alltså förutom kval/eliminering även träning, uppvisning etc.

Av tidkortet ska framgå:

 • Startnummer
 • Tid
 • Sluthastighet
 • Eventuell felaktig start
 • 60 fot
 • Reaktionstid
 • Andra deltider
5.5 Tidtagning funktionssätt

Paragraf 5 innehåller endast information av principiell karaktär. För aktuella regler se www.svemo.se ”Tidtagningsreglemente”.

6 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
6.1 Före tävling
6.1.1 Banlicens

Giltig Svemo-banlicens ska finnas för all träning eller tävling på tävlingsbana. Se regler för tävlingsbana och Svemo NT samt information på www.svemo.se

6.1.2 Tillstånd

Arrangören ansöker om Svemos tillstånd för samtliga tävlingar genom att registrera alla datum i Svemo TA. Se också Svemo NT. Kontakta Svemo sportkoordinator vid frågor.

6.1.3 Inbjudan/tilläggsregler
 • Inbjudan och tilläggsregler ska finnas uppladdad till respektive tävling i Svemo-TA en månad före tävlingen, så att de kan godkännas av supervisorn eller tävlingsledaren i god tid innan anmälan till tävlingen öppnas.
 • Uppgifter som inte kunnat tas med i inbjudan ska meddelas samtliga tävlande i PM eller slutinstruktion.
 • Efter godkännandet av inbjudan/tilläggsregler kan anmälan till tävling öppnas. Se även Svemo NT för innehåll tilläggsregler.
 • Följande text ska alltid finnas i inbjudan/tilläggsregler ”Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIM Europes, FIM:s internationella och Svemo nationella tävlingsbestämmelser.”
 • Deltagandet i tävlingar kräver att föraren innehar giltig tävlingslicens för Dragracing. Se Svemo NT, Svemo SR och tilläggsregler för respektive tävling. – Alla förarlicenser innehåller en förarförsäkring. Se www.svemo.se för aktuell försäkringsinformation och villkor.
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit giltig licens ska ha full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.

Nedanstående uppgifter ska finnas i inbjudan/tilläggsregler:

 • Tävlingsarrangör, ort och datum
 • Tävlingsledares namn, mailadress och telefonnummer
 • Supervisor namn, mailadress och telefonnummer
 • Faktafunktionärer (starter och tidtagningschef), namn och funktion.
 • Media-, PR-ansvarig, poängkoordinator vid serienamn, telefonnummer och mailadress.
 • Tävlingsform, tävlingens längd, Svemo tillståndsnummer, tillstånd från övriga myndigheter och tillståndsnummer FIM Europe (EMN) vid internationell tävling.
 • Tävlingsplats, ort, bana, telefonnummer och e-post under tävlingen
 • Tidsplan
  Besiktning
  Kvalificering
  Förarsammanträde
  Eliminering
  Resultatlistan, var den anslås
  Prisutdelning
  Tidpunkt för avslutad tävling
 • Deltagare, licensklasser, antal och ev. gallringsmetod, antal ordinarie förare och eventuella reserver
 • Tillåtna fordon, motorcykelklasser, elimineringsmetod, startordning, storlek på elimineringsstege, och eventuell sammanslagning alternativt hänvisning till externt dokument. Vid ET-tävlingar anges om tävlingen körs som Heads Up eller med handikappstart. Regler för angivande och ändring av dial-in.
 • Information om huruvida hela eller del av tävling planeras att köras i mörker.
 • Miljöplan för tävlingen.
 • Plats för officiell anslagstavla.
 • Anmälningsavgift.
 • Anmälan (dag och tid), ev. efteranmälan.
 • Avlysning av tävling.
 • Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt möjlighet att friköpa sig från arrangörsreklam.
 • Priser poängberäkning, särskiljning, prisutdelning.
 • Upplysningar, telefonnummer.
 • Återbud.
6.2 Under tävlingens gång
6.2.1 Anmälningssekretariat

I anmälningssekretariatet ska förarens licens, starttillstånd (förare utanför Norden), legitimation och klubbtillhörighet kontrolleras.

6.2.2 Officiell anslagstavla
 • Det ska finnas en officiell anslagstavla på i inbjudan/tilläggsreglerna angiven plats.
 • Efter varje kvalificeringsomgång ska en uppdaterad kvallista anslås.
 • Elimineringsstegarna ska anslås samt uppdateras efter varje genomförd eliminerings omgång.
 • Även alla officiella dokument och beslut ska anslås.
 • Samtliga dokument ska vara daterade och signerade av berörd chefsfunktionär.
6.2.3 Teknisk säkerhetsbesiktning

Teknisk säkerhetskontroll ska genomföras på tävlingsplatsen. Ansvarig för klasstillhörigheten är föraren.

6.2.4 Förarsammanträde

Förarsammanträde ska hållas senast före första start. Det ska ledas av tävlingsledaren, som ska kalla de tävlande, chefsfunktionärer och supervisor till sammanträdet. På förarsammanträdet kan bl.a. behandlas: avvikelser från tidsschemat, säkerhetsfrågor, etc.

6.2.5 Byte av förare, motorcykel eller klass
 • Föraren får endast anmäla en motorcykel i varje klass.
 • Byte av förare får inte ske.
 • Förare får byta motorcykel inom samma klass under tävling. Bytet måste ske före kvalificeringens slut. Minst en kvaltid måste köras med den nya motorcykeln. Förare förlorar de kvaltider han kört före bytet.
 • Förare får byta klass under tävlingen. Motorcykeln ska genomgå en ny besiktning och meddelande om klassbyte ska ske till tidtagningen. Bytet måste ske före kvalificeringens slut. Inga tider medföljer till den nya klassen varför minst en kvaltid måste köras i den nya klassen. Kvaltid/placering kvarstår i den tidigare klassen.
6.2.6 Definition av en runda

Rundan börjar när föraren går in i bleach-boxen (vattnet) och slutar när fordonet har passerat mållinjen.

6.2.7 Startuppställning

Före start ställs förarna upp i startkö (uplining).

 • Motorcykel ska under pågående tävling alltid vara ”bemannad”, d.v.s. det ska alltid finnas en person som ansvarar för att motorcykeln kan ställas upp i startkön.
 • Uteblivande från startkö medför att föraren utesluts från sin plats i pågående omgång.
 • Sker uteblivandet under eliminering, kvarstår dock föraren på den plats i resultatlistan han innehade före uteblivandet.
6.2.8 Däckvärmning, burn-outs
 • Max två burn-outs med vatten är tillåtet.
 • Det är förbjudet att efter en burn-out köra mot banans ordinarie körriktning. Brott mot denna regel medför uteslutning.
 • Endast fordon enligt Grupp A får göra burn-out över startlinjen.
 • Förare som passerar startlinjen tillåts backa tillbaka. Förare som vid burn-out passerar mållinjen utesluts från ifrågavarande runda, men kvarstår dock i resultatlistan om felet begåtts under elimineringen.
 • Funktionär eller mekaniker får inte vidröra motorcykeln vid burn-out.

6.2.9 Omstart

I klasserna Top Fuel och Super Twin Top Fuel får motorcykeln inte startas om. Gäller även Funny Bike om kombination Injekterat – Nitrometan används.

6.2.10 Startförfarande
 • På tecken från startern kör förarna långsamt fram till startlinjen.
 • Efter att granens pre-stagelampa tänts, fortsätter förarna ytterligare cirka 18 cm tills även stage-lampan tänts. Ekipaget står då på rätt plats klart för start.
 • Beröring av fordonet av annan person än föraren efter att framhjulet har tänt pre-stage lampan vid instagning är inte tillåtet.
 • Föraren har godkänt förutsättningarna med avseende på banval, index/breakouttid etc i och med att pre-stage lampan tänts.
6.2.11 Startmoment
 • När båda tävlingsekipagen befinner sig i rätt startposition utlöser startern en kontakt, varvid nedräkning till start börjar.
 • Alternativt tillämpas autostart. Två olika alternativ kan användas, Handikappstart eller Prostart, se Tidtagningsreglementet på www.svemo.se.
6.2.12 Starterns auktoritet
 • Startern har det slutgiltiga beslutet på startområdet.
 • Efter det att startern givit tecken till in-stagning och en av de tävlande har stagat in, ska medtävlande snarast gå in i stage. Om så inte sker släpper startern iväg den instagade när denne så bedömer. Den inte in-stagade är då utesluten.
 • Startern avgör alltid och kan även utesluta båda tävlande om dessa inte följer starterns direktiv.
6.3 Kvalificering

I kvalificering deltar samtliga förare som erhållit arrangörens starttillstånd och som i övrigt uppfyller de krav som gäller enligt Svemo NT, SR och tilläggsreglerna.

6.3.1 Kvalomgångar

Ett minimum på tre planerade kvalomgångar ska finnas i tidsschemat. Varje förare ska tillgodoräkna sig sitt bästa resultat, vilket är avgörande för placeringen vid elimineringens start.

Vid kvalkörning måste mållinjen passeras innan tidtagningsanläggningen gör timeout för att föraren ska få en godkänd kvaltid, detta förutsätter dock att den tävlande inte är utesluten enligt 7.2 eller 7.3.

Om två eller flera motorcyklar noterar samma bästa tid gäller:

 • Grupp A: Den som i samband med noterandet av aktuell tid hade den högsta slutfarten erhåller den lägsta kvalplaceringen. I det fall även slutfarten är samma tilldelas den med bäst andra tid den lägsta kvalplaceringen.
 • För övriga klasser: Den som noterat tiden först erhåller den lägsta kvalplaceringen.
 • För bracket används reaktionstiden för inplacering i elimineringsstegen.
 • I de klasser där breakout gäller räknas inte tider under breakout. Om en tävlande endast har tider under breakout räknas den tid som ligger närmast denna tidsgräns. När alla tävlande med tider på/över breakout har placerats i listan, placeras tävlande med tider under breakout in. Först placeras tävlande med tid närmast breakout, på nästa plats placeras tävlande med närmast snabbaste tid o.s.v.
 • Varje förare får endast göra ett startförsök under varje kvalomgång.
 • Inför varje kvalomgång ska förarna växla bana om förhållandena så tillåter.
6.3.2 Tjuvstart

För tjuvstart i kvalificeringen utdöms ingen bestraffning. Erhållen tid är giltig som kvaltid.

6.4 Eliminering
6.4.1 Elimineringstegar

Följande 3 typer av elimineringsstegar finns.

1. Prostege
2. Sportmanstege
3. ET-stege (endast för ET-klasser)

Om endast två förare kvalificerat sig till elimineringen kör dessa tre rundor, varifrån den med flest segrar är som vinnare, s.k. matchrace.

Mallar hur elimineringsstegarna är utformade finns att hämta på www.svemo.se.

 • Prostege innebär att kval 1:an (i ett 16 fordons fält) möter 16:e, kval 2:an möter 15:e osv.
 • Sportsmanstege innebär att kval 1:an (i ett 16-fordons fält) möter 9:an, kval 2:an möter 10:an osv.
 • ET-stege innebär att kval 1:an (i ett 16 fordons fält) möter 16:e, kval 2:an möter 15:e osv, krav på antal inkvalade enligt 6.4.1.1 tillämpas och om stegarna inte är fulla ska sololöp ges i första omgången till de bäst kvalificerade.
 • Stegtyp ska tillsammans med eventuella begränsningar i stegstorlek och eventuella krav på antal inkvalade fordon enligt 6.4.1.1 framgå av tävlingsinbjudan/ tilläggsregler.
  Denna information ska kunna utläsas per klass.
 • Klasserna Street Bike, Super Gas Bike, Pro Street Bike, Super Street Bike, Twin Bike, Pro Twin Bike, Funny Bike och Super Twin Top Gas använder Prostege med krav på antal inkvalade enligt 6.4.1.1 om inget annat anges i tävlingsinbjudan/tilläggsreglerna.
 • För juniorklasserna gäller sportsmanstege – För Pro Stock, Top Fuel, Super Twin Top Fuel se FIM Europe www.fim-europe.com
6.4.1.1 Krav på antal inkvalade

Om inte alla fordon tillåts delta i elimineringen krävs minst följande antal inkvalade fordon:

För 4-fordons fält krävs minst 3 inkvalade fordon.
För 8-fordons fält krävs minst 6 inkvalade fordon.
För 16-fordons fält krävs minst 13 inkvalade fordon.
För 32-fordons fält krävs minst 28 inkvalade fordon.
För 64-fordons fält krävs minst 58 inkvalade fordon.

En arrangör kan besluta att köra en mindre stegstorlek för att hinna slutföra tävlingen inom tillståndstiden (t.ex på grund av avbrott för väder, sanering etc).

6.4.2 Tjuvstart
 • Tjuvstart medför uteslutning ur rundan. Gäller inte solorunda.
 • Föraren kvarstår på den plats i resultatlistan föraren hade före tjuvstarten.
 • Endast en förare per runda kan dömas för tjuvstart (den som tjuvstartar först).
6.4.3 Val av bana
 • Den snabbaste föraren från kvalet väljer bana i första rundan. Sedan avgör tiden från omgången innan vem som väljer bana. Vid lika tid lottas banval.
 • I bracketklasserna ges den med snabbaste reaktionstid banval.
 • Tjuvstart räknas inte för banaval med undantag för om båda tjuvstartat och då ges banval till den som tjuvstartat minst.
6.4.4 Reserver
 • Om någon tävlande inte kan komma till start i första omgången (inte nå vattnet), får dennes plats tas av den reserv som placerat sig närmast utanför stegen under kvalificeringen.
 • Reserv får endast gå in på tävlingsledningens direkta uppmaning.
 • Om det finns plats för flera reserver i stegen går de in i turordning. l:a reserv på första lediga plats, 2:a reserv på nästa tomma plats osv.
6.4.5 Segrare

Den förare i en runda som först passerar mållinjen är segrare oavsett körtid. Gäller inte för breakout respektive bracketklasser samt om någon förare gjort sig skyldig till förseelse enligt 7.2 och 7.3.

I breakout eller bracketklasser gäller att tävlande som kör under sin breakoutgräns respektive index i elimineringen är uteslutna ur rundan, med följande undantag.

 • Om någon av de tävlande bryter mot bestraffningsbestämmelserna.
 • Vid solorunda.
 • Om båda tävlande kör under sina index vinner den som avviker minst.
 • Om båda tävlande kör lika långt under sina index, vinner den som passerar mållinjen först.
6.4.6 Avancemang

För att avancera till nästa omgång i elimineringen krävs att motorcykeln körs över mållinjen på normalt sätt. Gäller inte om motståndaren blivit utesluten enligt paragraf

7.2 och 7.3 ”Förseelse”.

I en solorunda betraktas dock förare som vinnare efter det att han har passerat startlinjen med egen motorkraft. Solorunda är när endast ett fordon är korrekt instagat.

6.4.7 Utslagen förare

Förare som inte ställer upp i elimineringsomgång, eller inte kan staga på starterns tecken, är automatiskt utslagen. Par kamraten måste dock starta enligt paragraf 6.4.6 för att gå vidare, alternativt koras till segrare. Automatiskt utslagen förare, kvarstår i resultatlistan på den plats som han hade före uteblivandet.

6.4.8 Bracketracing

I Bracketracing bestämmer och meddelar föraren själv vilken indextid han vill köra mot. Tidsskillnaden mellan de tider två förare uppger utgör handikappet dessa förare emellan. Förare som kör under sitt index i elimineringen är utesluten ur rundan, med följande undantag om:

 • Motståndaren tjuvstartar.
 • Någon av de tävlande bryter mot bestraffningsbestämmelserna.
 • Solorunda körs.
 • Båda tävlande kör under sina index vinner den som avviker minst.
 • Båda tävlande kör lika långt under sina index, vinner den som passerar mållinjen först.

Tävling kan arrangeras med olika brackets, ex.: bracket A = motorcykel som beräknas fullfölja distansen på 0 – 10 sekunder, Bracket B = motorcyklar 10 – 13 sekunder o.s.v.

Tävlingsformen kan tillämpas oavsett klass och grupptillhörighet.

6.4.9 Breakout regel

I de klasser där så anges gäller breakout. Detta innebär att tävlande som kör under sin breakout gräns i elimineringen är utesluten ur rundan, med följande undantag om:

 • Någon av de tävlande bryter mot bestraffningsbestämmelserna.
 • Solorunda körs.
 • Båda tävlande kör under sin breakout vinner den som avviker minst.
 • Båda tävlande kör lika långt under sina index vinner den som passerar mållinjen först.
6.4.10 Sprintrun

När banan endast tillåter solokörningar, eller andra omständigheter gör det olämpligt med utslagstävling, kan man låta dessa förare köra en eller flera omgångar samt lägga ihop resultaten. Den med den lägsta sammanlagda tiden kan då koras som segrare.

6.4.11 Rapportering

Efter varje publiktävling ska arrangerande klubb till Svemo supervisor leverera stegar och listor innehållande samtliga startande med startnummer, förare, klass/klassindelning samt bästa tid noterade under tävlingen. Supervisorn ska ladda upp kvallistor och elimineringsstegar i Svemo TA.

7 TÄVLINGSBESTRAFFNINGAR
7.1 Allmänt
 • Tävlande, anmälare eller funktionär kan bestraffas för brott mot gällande tävlingsbestämmelser.
 • Tävlande/anmälare ansvarar även för av dem anlitade mekanikers och andra medhjälpares handlingar, oavsett om dessa tillhör Svemo-ansluten klubb. Oaktat detta kan mekaniker, tränare och likställda bestraffas enligt samma regler som för tävlande/ anmälare.

Följande tävlingsbestraffningar kan utdelas:

 • Tillrättavisning
 • Straffavgift
 • Uteslutning ur runda
 • Uteslutning ur tävling

Tävlingsbestraffningar kan utdelas av tävlingsledaren eller av supervisor /jury efter anmälan från tävlingsledaren.

Före beslut om straffavgift, eller uteslutning ur tävlingen ska vederbörande om möjligt beredas tillfälle att ge förklaring.

Beslut om bestraffning ska alltid snarast delges den bestraffade skriftligt. Se Svemo NT för regler kring bestraffning, protest, överklagande och vädjan.

7.2 Förseelse

Förseelse som ska föranleda bestraffning enligt Svemo NT.

 • Osportsligt uppträdande, förolämpande språkbruk
 • Burnout eller okynneskörning i depå, up-lining eller på returväg mm
 • Varmkörning i parkeringsdepå utan kortslutningsanordning.

Se även NT kapitel 14.

7.3 Specificerade förseelser

Uteslutning ur en runda regleras nedan.

Detta är en del av tävlingsförfarandet och föranleder uteslutning ur rundan. Vid grov förseelse kan bestraffning enligt Svemo NT följa. Rundan börjar när fordonet går in i burn-out området (in i vattnet) och slutar när det passerar mållinjen.

7.3.1

Förseelser som alltid medför att tävlande utesluts ur rundan oberoende av vad den medtävlande gör (gäller även vid solokörning):

 • Fordonet inte uppfyller reglerna (även ljud, vikt eller bränslemässigt)
 • Underlåtenhet att infinna sig till start på angiven tid eller efter uppmaning av funktionär
 • Inte klara att starta motorn vid uppmaning
 • Underlåtenhet att följa funktionärs direktiv
 • Beröring av fordonet av annan person än föraren efter att framhjulet har tänt pre-stage lampan vid instagning
 • Att avsiktligt fördröja starten
 • Inte klara att staga för egen maskin
 • Att lämna startlinjen (starta) innan startern har aktiverat tidtagningssystemet. Om båda förarna kör innan tidtagning är aktiverad, är båda förarna uteslutna från den rundan.
 • Att med något hjul helt korsa mitt- eller sidomarkeringar. Gäller inte om det är uppenbart för tävlingsledningen att den tävlande gjort detta i ett försök att undvika att vätska eller delar ska komma på banan eller undvika kollision med medtävlande. Vid solokörning i eliminering innebär denna förseelse endast att tiden inte räknas för banval i nästa elimineringsrunda.
 • Kontakt med barriärer, armcoräcken eller annan utrustning som tillhör banan (plastkoner undantagna). Gäller inte om det är uppenbart för tävlingsledningen att den tävlande gjort detta i ett försök att undvika att vätska eller delar ska komma på banan eller undvika kollision med medtävlande.
 • Spridande av delar eller vätska framför motståndare i motståndarens bana.
 • Körning under absolut break-out för respektive klass, gäller även under kvalificering
7.3.2

För följande förseelser gäller att om bägge ekipagen felar utesluts den som felat mest eller, vid lika fel, den som felat först (tidsmässigt).

1. Spridande av vätska, karosseri- eller motordelar.

2. Spridande av delar eller vätska framför motståndaren i motståndarens bana är ett större fel än spridande bakom.

7.3.3 Undantag från bestraffning – Tjuvstart vid elimineringsrunda
 • Om medtävlande gjort sig skyldig till förseelse enligt 7.3.1 eller 7.3.2 medför tjuvstart inte uteslutning ur rundan.
 • Om båda ekipagen tjuvstartar är det alltid den som tjuvstartar först som döms som utesluten, oavsett vem som tjuvstartade först i förhållande till sin gröna lampa.
 • Om det ena ekipaget tjuvstartar och det andra ekipaget breakar ut sig, så är det den som felat först som ska uteslutas ur rundan.
7.3.4 Vid inte fullföljd körning

Om båda ekipagen går in i stage för egen maskin men det ena ekipaget går sönder efter att startgranen aktiverats omfattas det andra ekipaget av förseelserna:

 • Tjuvstart
 • Korsande av mitt- eller sidolinjer linje, kontakt med barriärer, armcoräcken eller annan utrustning som tillhör banan (plastkoner och tidtagningsreflektorer undantagna).
  Gäller inte om det är uppenbart för tävlingsledningen att den tävlande gjort detta i ett försök att undvika att vätska ska komma på banan eller undvika kollision med medtävlande.
 • Avvikelser som gäller klassen (även ljud, vikt eller bränslemässigt).
  Om det andra ekipaget gör sig skyldig till någon av dessa förseelser behöver det trasiga ekipaget inte fullfölja rundan och kan förklaras vinnare.
7.4 Rätt till protest och dess förfarande

Se Svemo NT kapitel 15.

7.4.1 Tidsfrister för protester
Protest avseendeLämnas senast
Beslut av teknikerOmedelbart efter beslutet.
Medtävlandes behörighetEn timme före start av elimineringen för respektive
klass.
Fel eller oegentligheter30 min efter genomförd runda, dock under
eliminering före nästa omgång.
Elimineringsordning30 min efter publicering av elimineringsordningen för
respektive klass.
Placering i resultatlistan30 min efter offentliggörande av resultatlistan för respektive klass.
7.5 Överklagande

Den som har för avsikt att överklaga ett av supervisor fattat beslut ska meddela denna avsikt inom en timme efter det att tävlande fått del av beslutet. Detta sker muntligen eller skriftligen till supervisor. Supervisor utfärdar kvittens. Se Svemo NT.

7.5.1 Beslut som kan överklagas

Endast sådana beslut som avser bestraffning, protest samt andra supervisorbeslut som berör tävlingsbestämmelserna och deras tillämpning kan överklagas.

Bestraffning som beror på faktafunktionärs beslut kan inte överklagas. Detsamma gäller utdelad tillrättavisning.

7.5.2 Förfarande

Överklagande (vädjan) sker skriftligen. Se Svemo NT.

8 REKORD

Rekord inom SM-/USM-klasserna kan sättas på samtliga av Svemo, FIM Europe eller FIM sanktionerade mästerskapstävlingar under förutsättning att godkänd

tidtagningsanläggning används. Föraren ansöker om rekord på särskild Svemoblankett, som tillhandahålls och signeras av Supervisorn. Dessutom ska godkänt rekord vara noterat i officiellt juryprotokoll från NM eller EM tävlingen. Svemo Dragracing

kan även i efterhand i samband med granskande av resultatlistor och efter analys av bränsleprov registrera rekord.

 • Rekord kan endast noteras under kvalificering och eliminering.
 • Rekord måste vara uppbackat inom 1 % för att vara giltigt.
 • Om differensen mellan de båda tiderna eller slutfarterna är större än 1 % men båda är bättre än det gällande rekordet gäller den sämre noteringen som nytt rekord.
  Differensen får dock inte överstiga 5 % för att rekord ska noteras.
 • Vid medvind i banans längdriktning får denna inte överstiga 4,47 m/s (10 mph). Supervisor avgör när för stark medvind blåser.
 • Rekord noteras på 1/1000 sek respektive 1 km/t.
 • Att motorcykeln överensstämmer med aktuellt reglementet ska vidimeras av ansvarig chefstekniker.
 • Rekordet är giltigt så länge inte begränsningar införs i respektive klass. Rekord i äldre klasser som inte finns längre är inte officiella rekord.

Aktuella rekord publiceras på www.svemo.se (Dragracing).

9 SM, USM OCH RM REGLER

Se bilaga 2 för regler kring SM, USM och RM Dragracing med motorcykel.

10 Bilaga 1 – DRAGRACING TEST N TUNE (DR-ET)
10.1 ALLMÄNT

Regler och anvisningar för test n tune med motorcykel på avlyst och Svemo godkänd bana för dragracing.

10.2 STYRANDE DOKUMENT

Regler och anvisningar i tillämpliga delar från: FAP 512-1 Rikspolisstyrelse, för senaste utgåvan se www.svemo.se. Motorcykelns tekniska utförande enligt Svemo NT och Svemo SR.

10.3 REGLER
10.3.1 Arrangemangets form
 • Kvalificering och eliminering får genomföras.
 • Får inte ingå i serie-/deltävlingssystem.
 • Klubb får arrangera max en test n tune per sport och dag. Arrangören ska ansöka om test n tune i Svemo TA.
 • Test n tune som inte uppfyller kraven som test n tune ska sökas som Nationell/ Internationell tävling. Se översikten med tävlingsformer dragracing på www.svemo.se.
 • Ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras och både förare och funktionärer gärna kommer tillbaka.
10.3.2 Licens och försäkring

Förare ska kunna uppvisa giltig licens. Förare som saknar licens ska lösa prova-på licens via www.svemo.se innan test n tune. För prova-på licens är inte medlemskap i Svemo ansluten klubb ett krav, men föraren ska uppvisa legitimation.

10.3.3 Motorcykelns utförande

Utförande enligt SR för Dragracing. Svemo tävlingsklasser alternativt ET-reglemente med Svemo tekniskt säkerhetsreglemente.

Motorcykeln ska genomgå teknisk kontroll enligt Svemo SR och NT.

10.3.4 Förarens utrustning

Personlig utrustning enligt SR för Dragracing.

10.3.5 Banlicens, tillstånd

Banan ska vara besiktigad av Svemo och ha en giltig Svemo banlicens. Giltigt Svemo tillstånd ska finnas.

Lokal/regional polismyndighet ska vara informerad och ha lämnat ett skriftligt tillstånd för tävlingen till arrangören.

10.3.6 Funktionärer

Arrangören ska ange tävlingsledare med giltig Svemo-tävlingsledarlicens i dragracing, och chefstekniker med giltig Svemo chefsteknikerlicens i dragracing.

En person med lämplig utbildning ska vara ansvarig för Brand och Säkerhet (SÄK).

10.3.7 Säkerhetsbestämmelser

Enligt banlicensen och inbjudna klassers säkerhetsreglemente (klass 1-3). Se www.svemo.se och www.sbf.se (Dragracing, Regler).

10.3.8 Miljö

Det ska finnas toaletter och sopkärl i anslutning till tävlingsbanan.

Miljömatta ska användas av samtliga, både under motorcykel och elverk. Se regler i Svemo NT kring miljömatta.

10.3.9 Arrangörens ska:
 • Söka tillstånd senast 30 dagar före evenemanget genom att registrera tävlingen i Svemo TA.
 • Giltig banlicens ska finnas. För att banlicensen ska vara giltig ska den vara betald innan arrangemangets början.
 • Lägga upp tilläggsregler för respektive test n tune på Svemo TA, så att tävlingsledaren kan godkänna dessa. Endast godkända tilläggsregler ska publiceras.
 • Ansvara för att det finns övriga tillstånd (exempelvis från polisen, markägare etc).
 • Ansvara för att åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet.
10.3.10 Föraren ska:
 • Fylla lägst 12 år under aktuellt kalenderår.
 • Vid anmälan på plats ska föraren uppvisa giltig Svemo licens, helårslicens eller prova-på licens.
 • Förare/vårdnadshavare ansvarar för att förare och motorcykel uppfyller kraven för test n tune samt ska följa tävlingsledarens anvisningar.

Kontakta Svemo Dragracing via dragracing@svemo.se vid frågor.

11 Bilaga 2 – DRAGRACING SM, USM OCH RM
11.1 TÄVLINGAR

Svenskt mästerskap (SM), Svenskt Ungdomsmästerskap (USM) och Riksmästerskap (RM) genomförs enligt dessa regler, SM/USM/RM-manual för aktuell säsong och kompletterande information från Svemo Dragracing, som publiceras på www.svemo.se (dragracing).

11.1.1 Arrangör

Arrangör av SM, USM och RM förbinder sig följa dessa regler.

11.1.2 Tävlingsstatus

SM/USM är högsta nationella tävlingsstatus som arrangeras i Sverige. RM är näst högsta nationella tävlingsstatus som arrangeras i Sverige.

SM/USM och RM kan arrangeras med nationell eller internationellt tävlingstillstånd. Se översikt ”Tävlingsformer Dragracing” på www.svemo.se för detaljer/skillnad mellan nationell och internationell tävlingstillstånd. Se även Svemo NT.

11.1.3 Antal deltävlingar

SM, USM och RM kan genomföras med det antal deltävlingar som Svemo Dragracing beslutar inför varje kommande säsong. Både SM, USM och RM kan avgöras som direktavgörande tävling. Se information på Svemos hemsida och antal deltävlingar i Svemos tävlingskalender/Svemo-TA.

11.1.4 Reservtävling

Om SM/USM-tävlingen måste avbrytas före elimineringens början kan reservtävlingen användas. Detta sker efter beslut av Svemo Dragracing.

11.2 DELTAGARE

SM, USM och RM är öppen för förare med giltig av Svemo utfärdad helårslicens (Elit, Senior, Junior eller Ungdom), och för förare som innehar internationell licens för Dragracing utfärdad av annan till FIM ansluten federation förare med likvärdig licens från respektive federation och med starttillstånd från respektive federation.

Observera att endast förare med Svemo licens kan tilldelas titeln Svensk Mästare/Svensk Ungdomsmästare och mästerskapstecken för platser 1 till 3 i SM/USM-slutställning.

Förare som tidigare innehaft helårslicens, men som inte tagit ut en sådan de senaste 3 åren, kan ansöka hos Svemo Dragracing om att tävla i SM-/USM-klass med tillfällig licens.
Tillfällig licens gäller för deltagandet i RM-klass.

11.2.1 Antal deltagare

För att tävlingen ska godkännas som SM-/USM-deltävling gäller att minsta antalet startande är 6 stycken i respektive klass.

Inget krav på minsta antal deltagare i RM.

11.2.2 Deltagarlista/ plats i depå

Alla förare som anmält sig till SM-/USM-klassen och RM-klassen i tid, ska finnas med på deltagarlistan och beredas plats i depån.

11.3 KLASSER

SM, USM och RM kan arrangeras i samtliga klasser.

Tekniska regler enligt klassens regler, se respektive klass i SR Dragracing.

För aktuella SM-/USM- och RM-klasser, se aktuell SM-/USM-RM-manual och kompletterande regler på Svemos hemsida (Dragracing).

SM-klass: Super Comp Bike
USM-klass: Junior Dragbike
RM-klass: Pro Twin Bike
RM-klass: Super Gas Bike

11.4 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
11.4.1 Allmänt

Tävlingar genomförs enligt SR Dragracing kapitel 6 och 7, med undantag för 4.3.1 och 4.3.2.

11.4.2 Funktionärer

Följande licensierade funktionärer är ett minimikrav:

 • Supervisor – Svemo Tävlingsledarlicens (utses av Svemo Dragracing)
 • Tävlingsledare – Svemo Tävlingsledarlicens
 • Teknisk Chef – Svemo Chefsteknikerlicens
 • Säkerhetschef – Svemo Tävlingsledarlicens alt. SBF Tävlingsledar-A-licens
11.4.3 Startförfarande och elimineringsstegar
11.4.3.1 Startförfarande

SM (SCB): Pro-gran 0,4 s mellan lamporna.
RM (SGB): Pro-gran 0,4 s mellan lamporna.
RM (PTB): Pro-gran 0,4 s mellan lamporna.
USM (JDB): Sportsman-gran 0,5 s mellan lamporna.

11.4.3.1.1 Index

USM (JDB) visas tydligt före varje runda till/mot tidtagning.

11.4.3.2 Elimineringsstegar

SM (SCB): avgörs med Sportsmanstege All-in. USM (JDB): avgörs med Sportsmanstege All-in. RM (SGB): avgörs med Sportsmanstege All-in. RM (PTB): avgörs med Prostege enligt 6.4.1.1.

För 16-stege krävs minst 13 tävlande, för 8-stege krävs minst 6 tävlande och för 4-stege krävs 4 tävlande.

Följande stegar gäller;

Prostege:

4-5 tävlande:1-4, 2-3
6 tävlande:1-6, Bye-Bye, 2-5, 3-
7 tävlande:1-Bye, 4-5, 2-7, 3-6
8-12 tävlande:1-8, 4-5, 2-7, 3-6
13 tävlande:1-Bye, 7-8, 4-11, 5-10, 2-13, Bye-Bye, 3-12, 6-9
14 tävlande:1-14, Bye-Bye, 4-11, 5-10, 2-13, 7-8, 3-12, 6-9
15 tävlande:1-Bye, 8-9, 4-13, 5-12, 2-15, 7-10, 3-14, 6-11
16 eller flera tävlande:1-16, 8-9, 4-13, 5-12, 2-15, 7-10, 3-14, 6-11

Sportsmanstege All-in:

3 tävlande:1-Bye, 2-3
4 tävlande: 1-3, 2-4
5 tävlande: 1-Bye, 3-5, 2-4, Bye-Bye
6 tävlande: 1-4, Bye-Bye, 2-5, 3-6
7 tävlande:1-Bye, 3-6, 2-5, 4-7
8 tävlande:1-5, 3-7, 2-6, 4-8
9 tävlande:1-Bye, 4-8, 2-6, Bye-Bye, 3-7, 5-9, Bye-Bye, Bye-Bye
10 tävlande:1-6, Bye-Bye, 3-8, 5-10, 2-7, 4-9, Bye-Bye, Bye-Bye
11 tävlande:1-Bye, 4-9, 3-8, 6-11, 2-7, 5-10, Bye-Bye, Bye-Bye
12 tävlande:1-7, 4-10, Bye-Bye, Bye-Bye, 2-8, 5-11, 3-9, 6-12
13 tävlande:1-Bye, 5-11, 3-9, 6-12, 2-8, Bye-Bye, 4-10, 7-13
14 tävlande:1-8, Bye-Bye, 3-10, 6-13, 2-9, 5-12, 4-11, 7-14
15 tävlande:1-Bye, 5-12, 3-10, 7-14, 2-9, 6-13, 4-11, 8-15
16 tävlande:1-9, 5-13, 7-15, 3-11, 2-10, 6-14, 8-16, 4-12
11.4.3.3 Rapportering efter tävling

Direkt efter avslutad tävling ska arrangören maila deltagarlista och resultatlista till Svemo Dragracing: dragracing@svemo.se. Detta för att Svemo Dragracing ska kunna sammanställa poängtabeller och publicera dessa på Svemos hemsida.

11.5 ANMÄLNINGAR

Förare som ska delta i tävlingen anmäler sig till respektive arrangören. Se inbjudan och tilläggsregler för information om anmälan för respektive tävling.

11.6 STARTNUMMER

För startnummer på motorcykeln, se kapitel 4 i SR Dragracing (Gemensamma tekniska säkerhetsregler).

De förare som i föregående års slutresultat placerades 1-10 har rätt till tävlingsnummer 1-10 i samma klass året därpå. Ansökan om positionsnummer mailas till aportkoordinatorn.

Övriga startnummer i respektive SM-, USM- eller RM-klass väljer föraren själv via sin profil på Svemo TA. Se även information om startnummerserier på www.svemo.se hemsida (Dragracing).

11.7 POÄNG

SM, USM och RM poängen utdelas enligt följande:

Alla godkända besiktigade10 poäng
Alla inkvalade25 poäng
Vinnare i varje runda10 poäng

Varje inkvalad motorcykel erhåller 1 poäng per sin placering i kvalet. Sista plats ger 1 poäng, sedan blir det 1 poäng till för varje placering uppåt i listan d.v.s. näst sista kvalplats ger 2 poäng o.s.v.

De utslagna i elimineringen placeras enligt sin tid i den omgången, skulle det vara en eller flera som inte noterat en tid gäller föregående fullständiga omgång.

Skulle det vara en eller fler förare som inte kunnat notera en tid gäller kvaltiden som särskiljning. Avbryts tävlingen utdelas poäng enligt föregående fullständiga omgång.

11.8 SLUTRESULTAT

När SM-/USM-/RM-serien slutförts sammanräknas varje förares poäng från varje deltävling.

Den förare som uppnått den högsta poängsumman utses som vinnare i mästerskapet för året, den näst högsta blir tvåa o.s.v. (Observera att det i SM- och USM- sammanställningen enbart räknas förare med Svemo licens. I RM räknas samtliga förare.)

Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar etc. Om inte denna åtgärd kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning på grund av att två eller flera av förarna ifråga brutit den sista tävlingen är resultatet i den näst sista tävlingen avgörande.

Vid delad placering utgår nästkommande placering. Protest mot såväl poängberäkning som placering ska inlämnas i enlighet med vad som stadgas i Svemo NT.

11.9 MÄSTERSKAPSTECKEN
11.9.1 SM/USM

Efter avslutad mästerskap/mästerskapsserie utdelas mästerskapstecken och medaljer enligt nedan. Endast förare med Svemo licens kan tilldelas titeln ”Svensk Mästare” och ”Svensk Ungdomsmästare”, och endast förare med Svemo licens kan erhålla nedanstående mästerskapstecken och medaljer.

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (könsneutral)
 • Svemo SM-/USM-medalj i guld, (förgylld brons)
 • Svemo SM-/USM-diplom

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-/USM-medalj i silver, (vitmetall)

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-/USM-medalj i brons
11.9.2 RM

Segraren i RM i respektive klass tilldelas Svemos RM-medalj i Guld och Svemos RM-diplom.
Andrapristagaren tilldelas Svemos RM-medalj i silver.
Tredjepristagaren tilldelas Svemos RM-medalj i brons.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning