Regelböcker / Backe

Backe

2023

2022

1.2.2

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protest avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

1.4 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med kap. 14 i RF:s stadgar. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplinnämnd inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplinnämndens beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

2.3.1 Licenser och åldersgrupper

Juniorlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 16år t.o.m. det år förare fyller 19år.
Seniorlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 20år t.o.m. det år förare fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

Förare licensierade med Junior eller Seniorlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar hos förening(ar) där föraren är registrerad medlem i IdrottOnline.
 • Enklare nationella och internationella tävlingar i Sverige.
 • För deltagande i Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige vilka godkänts av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europé krävs internationellt tillägg på licensen och Internationell FIM licens (gäller tävlingar inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer
 • För mästerskaps- och statustävlingar – se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.

6.5.2

Motorcykel får användas av flera förare under träning och tävling. Innan annan förare tar motorcykeln i bruk ska det meddelas tävlingsledaren för aktuell tävling. Tävlingsledaren ska i dessa fall notera namnet på den nya förarens tävlingsnummer samt maskinens ramnummer.

1. ALLMÄNT

1.1 Tävlingsformer

En backtävling kan arrangeras för solo-, sidvagns- eller quad motorcyklar:

1.1.1

Med ett antal heat där den snabbaste körningen inom klassen avgör slutplaceringarna.

1.1.2

Med ett antal heat i omgångar där poängtilldelning enligt 5.1.2 avgör slutplaceringarna.

1.2 Supervisor

1.2.1

Supervisor utses av Svemo Motocrossektion (Adjungerade för Backe/Isbana) Respektive arrangör står för arvodet och ersättningen till Supervisor/Jury. Nivån på ersättningen regleras i Svemo SPAR.

1.2.2

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protest avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

1.2.3 Ålder

Supervisor och fr.o.m. 2021 även tävlingsledare, får tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 69 år uppnås. Motocrossektionen kan tillåta undantag från regeln.

1.2.4 Återrapport

Varje supervisor ansvarar för att i tävlingsrapporten i Svemo TA rapportera de skador som inträffar på tävling samt att informera om delar av tävlingen inte följt gällande regler samt att vidta de åtgärder som kan krävs. Supervisor kan ha behörighet att tillfälligt stänga av förare som ådrar sig skador på en tävling.

1.3 Dopning och alkohol

Förare som fälls för dopning bestraffas enligt NT och Riksidrottsförbundet (RF) Fälls föraren vid dopingkontroll/alkoholtest i samband med tävling ska förarens placering och eventuella poäng räknas bort och resultatet justeras därefter.

1.4 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med kap. 14 i RF:s stadgar. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplinnämnd inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplinnämndens beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

1.5 Tillstånd

1.5.1

Tävlingstillståndet gäller först när:

 • Grundkraven enligt NT uppfyllts.
 • När motocrossektionen i samråd med adjungerad för backe godkänt tävlingen.
 • När tillståndsavgift erlagts via TA till Svemo.
 • När supervisor/jury godkänt TR.
 • När TR är inkomna till Svemo-kansli alternativt meddelats genom Svemo-TA.

1.6 Deltagande i träning/tävling inom Norden

1.6.1 Svenska förare

För träning/tävling utanför Sverige krävs Internationellt tillägg på förarlicensen för att Svemos försäkring ska gälla. (Se aktuella försäkringsvillkor)

2. FÖRARE OCH PASSAGERARE

2.1 Allmänt

För att köpa Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare/passagerare och vårdnadshavare ska vid all träning och tävling:

 • Tillse att föraren och motorcykeln uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
 • Följa tävlingsledarens anvisningar.

Uppträda som sportsman före under och efter träning/tävling och följa de sportsliga lagar som gäller för träning/tävling med mc inom Sverige. (Se NT)

2.1.1

Förare – mekaniker – lagledare – vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling. Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan så länge det finns förare kvar på den.

2.2 Licens – tävlingsformer och maskinklasser

Föraren ska inneha giltig licens (tillfällig eller helårs) för Backe (min ålder 16 år) Passagerare ska inneha passagerarlicens eller förarlicens/dock ej Ungdomslicens (min ålder 15 år). Alla licenser (helårs och tillfälliga) administreras via Svemo TA.

2.2.1 Klasstillhörighet:

a) Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat i förarklasserna Senior och Junior.
b) Förarprov behöver ej avläggas innan licens kan uttas dock ska förare försäkra sig om att ha god regelkännedom för grenen.

2.3 Särskilda bestämmelser Junior- och Seniorlicens

2.3.1 Licenser och åldersgrupper

Juniorlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 16år t.o.m. det år förare fyller 19år.
Seniorlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 20år t.o.m. det år förare fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

Förare licensierade med Junior eller Seniorlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar hos förening(ar) där föraren är registrerad medlem i IdrottOnline.
 • Enklare nationella och internationella tävlingar i Sverige.
 • För deltagande i Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige vilka godkänts av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europé krävs internationellt tillägg på licensen och Internationell FIM licens (gäller tävlingar inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer
 • För mästerskaps- och statustävlingar – se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.

2.3.2

Minimiålder: Solo 16 år (MX2), 17 år (MX1), Quad/Sidvagn 16år och passagerare 15år.

2.3.3 Ändring av licenstillhörighet

Det kalenderår föraren fyller 20 år sker automatisk uppklassning till Seniorlicens.

2.3.4 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer.

2.4 Särskilda bestämmelser Baslicens

2.4.1 Licenser

Baslicens är en nationell licens och utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för träning och deltagande i enklare backtävling samt klubbtävlingar i Sverige.

2.4.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som innehar baslicens kan välja att under innevarande säsong klassa upp sig till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Junior eller Senior. Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.4.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning se kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle i detta reglemente.
Nationella restriktioner för förar- och maskinklasser.
Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

MaskinklassLicensÅlder
Solo MX1Bas17 år –
Solo MX2Bas15 år –
Sidvagn/QuadBas16 år –
Passagerare15 år –

2.4.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält.

2.5 Särskilda bestämmelser Klubblicens

2.5.1 Licenser och åldersgrupper

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller för följande:

 • Träning på Svemo godkända banor i alla grenar (gäller inte Roadracing och Dragracing).
 • Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad för. Det krävs att föraren är registrerad som medlem för klubben i IdrottOnline. Klubblicensen köps via Svemo TA.

2.5.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare med klubblicens kan under säsong klassa upp sig till Junior eller Seniorlicens.

2.5.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer.

2.6 Särskilda bestämmelser Prova-På-Licens för träning

2.6.1

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för information

2.7 Klädsel och skyddsutrustning

All skyddsutrustning ska uppfylla de krav som anges i NT, Svemo Nationella tävlingsreglemente.
Förare och passagerare ska bära:

2.7.1

Vadskaftade stövlar/kängor av motocrosstyp tillverkade av läder eller av annat lämpligt material. Passagerares läderstövlar/kängor får vara utrustade med gummisula endast under förutsättning att bindsulan är av läder.

2.7.2

Klädsel av skinn eller annat lämpligt heltäckande material.

2.7.3

Handskar av lämpligt material.

2.7.4

Bröstskydd (Skydd i hårdplats rekommenderas men även andra skydd som saluförs som bröstskydd oavsett hårdhet kan användas.)

2.7.5

Hjälm enligt bestämmelser i NT.

2.7.6

Ryggskydd är obligatoriskt vid all form av träning och tävling och ska uppfylla Svemo minimikrav. Se NT.

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Endast fordon tillhörande kategori 1, grupp A1 resp grupp B1/B2 kan tillåtas delta i backtävlingar.

3.1.1 Indelning i fordonstyper.

3.1.1.1 Specialmaskiner – solo

3.1.1.2 Sportmaskiner – solo

3.1.1.3 Sidvagnsmotorcyklar

3.1.1.4 Quadmotorcyklar

3.1.2 Indelning i klasser

3.1.2.1 Special- och sportmaskiner – solo

KlassÖver ccMax cc
500 – 500750cc, 4 taktmaskiner får deltaga

3.1.2.2 Sidvagnsmotorcyklar

KlassÖver ccMax cc
1000– 1000 (2-takt)Max 1500 (4-takt)

3.1.2.3 Quadmotorcyklar

KlassÖver ccMax cc
Quad250750 (2-, 4-takt, 1 eller 2 cyl.)

3.1.3 Ljuddämpning

I Motocrossektionens särskilda dokument, (Regler och vägledning för ljudmätning), på www.svemo.se, beskrivs aktuella tillåtna ljudnivåer och hur mätmetoden ska genomföras. Reglerna för ljudmätning kan förändras, se www.svemo.se för information om eventuella förändringar

3.1.4 Avgasrör

Avgasrör får inte skjuta ut bakom en linje dragen vertikalt genom bakdäckets bakersta punkt.

3.1.5 Kortslutningsanordning

Motorcykel ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter tändströmmen då föraren lämnar fordonet vid omkullkörning. Kortslutningsanordningen ska utlösa åt alla håll och dess utlösningslina ska vara ordentligt fäst vid föraren.

3.2 Särskilda bestämmelser Specialmaskiner – solo

3.2.1

Huvudram ska vara av sluten typ.

3.2.2

Avgasrör ska vara fästat vid ramen i minst 2 punkter, en främre och en bakre.

3.2.3

Motorcykel ska vara försedd med fungerande växellåda.

3.2.4

Motorcykel ska vara försedd med en broms som ger fullgod verkan på bakhjulet.

3.3 Särskilda bestämmelser Sportmaskiner solo

3.3.1 Färdbroms

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod verkan på två hjul.

3.3.2 Startanordning

Motorcykel ska vara försedd med startanordning.

3.3.3 Stänkskärmar

Motorcykel ska vara utrustad med stänkskärmar över fram- och bakhjul. Stänkskärmar ska på var sida vara så breda att de minst når ut till en rät linje tangerande däckets sida i två punkter med 1800 graders åtskillnad i vilken punkter däcket har sin största bredd. Stänkskärmarnas fram- och bakkanter ska vara avrundade med en rundningsradie av 9 – 60 mm.

3.3.3.1 Främre stänkskärm

Skärmen ska täcka minst 1000 av framhjulets omkrets. Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens främsta punkt och horisontalplanet ska, vid fullt belastat fordon, vara mellan 450 och 600 mätt i hjulets främre, övre kvadrant.

3.3.3.2 Bakre stänkskärm

Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens bakersta punkt och horisontalplanet får, vid obelastat fordon, inte understiga 250 mätt i hjulets bakre, övre kvadrant.

3.3.4 Fotstöd

Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm och ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm. De får inte placeras högre än 50 mm över en linje dragen genom fram- och bakhjulens centrum då motorcykeln är normalt belastad. De måste också vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.

3.3.5 Strömlinjeinklädnad

Ingen form av strömlinjeinklädnad får finnas.

3.3.6 Däck

Följande minimibredd gäller:

KlassFramdäckBackdäck
tummmtummm
5003.0075.03.2583.0

3.3.7 Styrstång

Styrstångens bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm.

3.4 Tävlingsnummer

Startnummer väljs och bokas om för kommande säsong genom Svemo-TA, inom föreskriven tid. För mer information och detaljer se www.svemo.se.
Startnummer 1-10 är låsta och måste bokas via Svemo-kansli. Nedanstående startnummer används vid Backtävlingar i Sverige, oavsett tävlingsstatus.
Solo (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking föregående säsong. Solo (Startnummer 11-50) övriga förare i SM.
Sidvagn (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking föregående säsong. Sidvagn (Startnummer 11-50) övriga förare i SM.
Open (Startnummer 51-999).
Tävlingsnummer, vilka genom förarnas egen försorg, ska anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser:

3.4.1 Antal och placering

Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De andra två placeras längs var sida av maskinen ovanför bakaxeln och bakom fotpinne – så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen.

3.4.2 Färg

MaskinklassFörarlicensBottenfärgSifferfärg
500SeniorGulSvart
500JuniorBlåVit
SidvagnSeniorGulSvart
SidvagnJuniorSvartVit

3.5 Drivmedel

3.5.1 Specialmaskiner – solo

Enligt bestämmelser i NT eller ren metanol utan tillsatser.

3.5.2 Sportmaskiner – solo

Enligt bestämmelser i NT får användas.

3.5.3 Sidvagnsmotorcyklar

Enligt bestämmelser i NT eller ren metanol utan tillsatser.

3.6 Miljö / Markskydd

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT).
Markskydd vid internationella tävlingar/mästerskap bestäms enligt FIM´s reglemente i ”Environmental Code”.

4. TÄVLINGSOMRÅDE

4.1 Tävlingsbana

4.1.1

Längd (mätt från start till mål längs banans mittlinje) rekommenderad minimum längd: 300 meter.

4.1.2

Rekommenderad Minsta bredd är ca 5 meter.

4.2 Säkerhetsområde

Arrangör är skyldig tillse att förarnas säkerhet, farliga föremål som stenar, stubbar, träd etc inte finns intill tävlingsbanan. Om sådana föremål inte kan avlägsnas ska de ytterst noggrant klädas in med halmbalar eller annat lämpligt material.

4.3 Dammbindning

Arrangör ska se till att eventuellt damm binds på ett, för publikens trevnad, tillfredställande sätt.

4.4 Publikavspärrningar

4.4.1

Längs hela banan ska finnas en från tävlingsbanan väl avgränsad säkerhetszon, inom vilken publik inte får befinna sig. Utsträckningen av denna zon avgörs av terrängens utseende och läge i förhållande till bansträckningen (kurvor, nivåskillnader och dyligt). Den ska vara så väl tilltagen att publikens säkerhet tillgodoses på ett betryggande sätt.

4.4.2

Startområde ska vara avspärrat för publik.

4.5 Tävlingsdepå

Vid varje tävling ska det finnas en parkeringsdepå, belägen nära startområdet och med direkt förbindelse med detsamma.

4.6 Startområde

4.6.1 Startplatta

Samtliga banor ska ha en hårdbelagd (asfalt eller liknande) startplatta i startlinjens fulla bredd. Startplattans djup ska vara sådant att motorcyklarnas fram- och bakhjul vilar mot plattan då maskinerna intagit korrekta startpositioner.

4.6.2 Startlinje

Den exakta startlinjen och tillika utlösningsanordningen för tidtagning utgörs av:

4.6.2.1

Ett snöre eller band som vid påkörning lätt går av, spänt 530 mm ovan markplanet och tvärs banan, eller av:

4.6.2.2

En fotocellanläggning med strålen riktad tvärs banan.

4.6.3 Stoppbalk

På lämpligt avstånd bakom startsnöret/strålen ska en stoppbalk mot bakhjul/ sidvagnshjulet placeras för att därigenom förhindra rullstarter.

4.7 Målområde

4.7.1 Mållinje

Den exakta mållinjen och tillika utlösningsanordningen för tidtagningen utgörs av:

4.7.1.1

Ett snöre eller band som vid påkörning lätt går av, spänt 530 mm ovan markplanet och tvärs banan, eller av:

4.7.1.2

En fotocellanläggning med strålen riktad tvärs banan.

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR

5.1 Tävlingsformer

5.1.1

Ett antal heat där varje förares snabbaste körning inom klassen avgör slutplaceringen.

5.1.2

Poängtävling över 12 omgångar (36 heat) med totalt 9 förare enligt följande körschema där den snabbaste föraren inom varje omgång tilldelas 3 poäng, tvåan 2 poäng och trean 1 poäng.

OmgångStartnummerStartnummerStartnummer
1147
2258
3369
4249
5168
6357
Paus
7358
8149
9267
10456
11789
12123


Förare med lika poäng efter 12 omgångar särskiljs genom extra heat.
De båda tävlingsformerna kan kombineras vid ett och samma arrangemang så att exempelvis en sidvagnstävling enligt 5.1.1 inplaceras i poängtävling för solomaskiner efter omgång 3 och omgång 9.

5.1.3

Annan tävlingsform enligt TR.

5.2 Tilläggsregler

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgift om bestämmelser för träning, med tidsangivelser. Under perioden för denna regelbok kan rutinen för, och godkännande av tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA samt www. svemo.se.

5.3 Program

För varje tävling ska program utges bl a för distribution till samtliga deltagare i samband med tävlingen.

5.3.1

I programmet ska förutom startlistor, upptagande de startande i varje heat, återfinnas:

 • Supervisorns namn
 • Tävlingens namn
 • Banchefens namn
 • Tidschema

5.4 Anmälningar

5.4.1

För anmälan till tävling – följ instruktioner via Svemo-TA. Datum ska anges i TR. Anmälan till två eller flera arrangörer samma tävlingsdatum är förbjudet.

5.4.2 Anmälningsavgift

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar. Anmälningsavgiftens summa bestäms av arrangören. Arrangören ska återbetala anmälningsavgiften senast 5 dagar efter tävlingsdagen till förare som inte blir antagen eller som har lämnat återbud före anmälningstidens utgång. Återbud efter anmälningstidens utgång återbetalas anmälningsavgiften, (-100 kr i expeditionsavgift). Anmälningsavgiften skall även återbetalas vid inställd tävling. Expeditionsavgift får uttagas med max 100 kr vid återbetalning.

5.4.3

Efteranmälningsavgift ska uttas med högst 500 kr under förutsättning att detta framgår i TR och inbjudan.

5.4.4 Klasstillhörighet

En motorcykel tillhörande en viss klass får endast anmälas i den mån ifrågavarande klass förekommer och får endast tävla i denna klass.

5.5 Återbud

Vid samtliga tävlingar ska information angående återbud anges i TR.

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

6.1 Säkerhet och sjukvårdsberedskap vid tävling och träning i samband med tävling.

För detaljer om minimum krav för sjukvårdsberedskap se bilaga A

6.1.1 Sjukvård ansvarig

Sjukvårdsansvarig är utsedd av arrangör och är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler gällande sjukvårdsberedskap. Sjukvårdsansvarig ska inspektera all utrustning/beredskap senast 30 min före start av träning/heat varje tävlingsdag.

6.1.1.1 Kontroll

Checklista för sjukvård skall skrivas under av sjukvårdare med delegering och sedan lämnas till supervisor. Bilaga A gäller även som en checklista för kontroll av sjukvård.

6.1.1.2 Personal

Sjukvårdspersonal skall vara kvar på tävlingsplatsen minimum 30 minuter efter sista heatet. Under denna tid skall sjukvården utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad(e) till tävlingsledare och supervisor som i sin tur vidtar nödvändig information till förarens, klubb och förbund.
En skaderapport från sjukvården till tävlingsledare/supervisor innefattar följande:

 • Antal skadade. Namn och startnummer, födelsedatum.
 • Den skadades personliga skyddsystem, hjälm, ryggskydd etc.
 • Skadeplats (markeras på banskiss)
 • Skadetyp
 • Handläggning/omhändertagande.
 • Eventuell Transport, Transportmedel och mottagande sjukhus samt rekommenderad uppföljning v.b.
 • Rekommenderad uppföljning, eventuell undersökning eller konvalescens före nästa tävling (t.ex. hjärnskakning).

6.1.2 Brandförsvar

Erforderligt antal brandsläckare ska finnas åtkomliga i tävlingsdepån.

6.2 Flaggsignaler

6.2.1

Flagga i nationsfärgerna eller ljussignal – Klartecken till förare att start kan ske.

6.2.2

Grön Flagg – Banan klar.

6.2.3

Svart-vit-rutig flagga – Mål.

6.2.4

Gul flagg – Hinder på banan (flagga visas när passageraren ramlat av ett sidvagnsekipage). Inget lopp får påbörjas så länge gulflagga visas i backen.

6.3 Träning

6.3.1

Varje förare ska ges tillfälle till individuell träning.

6.3.2

Varje förare och i förekommande fall passagerare, måste gå hela tävlingssträckan till fots minst en gång. Vid målet erhålls bevis på detta. Bevis ska uppvisas för tävlingsledaren innan start tillåts.

6.3.3

För att få starta i tävling måste förare, och i förekommande fall passagerare, ha kört hela tävlingssträckan minst en gång.

6.4 Förarsammanträde

Förarsammanträde med samtliga tävlingsdeltagare närvarande är obligatoriskt.

6.5 Byte av förare passagerare och/eller maskin

6.5.1

Tävlingsledare har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare och/eller motorcykel under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns.

6.5.2

Motorcykel får användas av flera förare under träning och tävling. Innan annan förare tar motorcykeln i bruk ska det meddelas tävlingsledaren för aktuell tävling. Tävlingsledaren ska i dessa fall notera namnet på den nya förarens tävlingsnummer samt maskinens ramnummer.

6.6 Start

6.6.1 Antal startande

Förarna startar en och en.

6.6.2 Startordning

Startordning (enligt 5.1.1) och startnummer (enligt 5.1.2) fastställs genom lottning inom respektive förar- och maskinklass.

6.6.3 Startplacering

Motorcykel ska placeras så att dess framhjul befinner sig omedelbart bakom startlinjen.

6.6.4 Startmoment

Då fordonet intagit rätt startposition ges klartecken till start med blå-gul flagga/ ljussignal. Transpondersystem/Transponder används för tidtagning och mellantider. Förare får inte lämna den hårdbelagda startplattan i sidled.

6.6.5 Fördröjning av start

En förare som fått klartecken till utkörning från depån till start men som inte är startklar i startposition inom två minuter ska uteslutas från heatet.

6.7 Omstart

Omstart får ske endast om föraren hindrats på tävlingssträckan eller om fel uppstått på tidtagaranordningen.

6.8 Mål

Vid målet bryter motorcykelns främsta del målsnöret/ljusstrålen, varvid tidtagningen automatiskt ska avslutas. Tiden ska meddelas föraren omedelbart efter målgång.

6.9 Slutresultat

Fastställes enligt 5.1.1, 5.1.2 eller 5.1.3.

6.10 Publicering av resultat

6.10.1

Resultat av en tävling (heat/åk) ska meddelas publiken med reservation för slutgiltig fastställelse av Svemo via TA.

6.10.2

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående godkännas och publiceras i TA.

6.11 Protester/Tävlingsbestraffning

6.11.1

Protest mot resultatlista ska inlämnas inom 30 minuter från det att listan anslagits.

6.11.2

Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat heat. (Heat avslutas 5 minuter efter att segraren passerat mållinjen.)

6.11.3

Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift (se NT, Svemo Nationella Tävlingsreglemente) som lämnas till tävlingsledare som sedan överlämna den till Jury/ supervisor. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles.

6.11.4

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade (kan ske muntligt) samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Motiv för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

6.12 Ekonomiska ersättningar/Hederspriser

Vid nationella tävlingar, enligt tävlingens TR (Tilläggsregler) Föraren/passagerare som erhåller pris vid prisutdelning, ska bära tävlingsdress.

7. BILAGA A – MINIMUM SJUKVÅRDSBEREDSKAP

8. Bilaga B – SVENSKT MÄSTERSKAP BACKE SOLO/SIDVAGN

8.1 ALLMÄNT

Parallellt med SM Backe genomförs nationell tävlingsserie för klassen Open Solo samt enstaka inbjudningar Open sidvagn. Detta är inte ett svenskt mästerskap men ingår i detta regelverk för ökad tydlighet kring tävlingarnas genomförande.

8.1.1 Tävlingsform

En serie av deltävlingar skall räknas in i mästerskapet. Varje tävling skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender via Svemo-TA. Varje deltävling föregås av kvalificering.

8.2 DELTAGARE

8.2.1 Solo och sidvagn

För deltagande erfordras av Svemo utfärdad giltig helårslicens i Backe, se SR 2.1. För passagerare tillåts även tillfällig licens.

8.2.2 Solo och sidvagn

Tävlingen är öppen för förare med licens för något av de Nordiska Motorcykelförbunden (SML, DMU, NMF, Svemo). Förare ska ha av sitt FMN giltig förarlicens och passagerare giltig passagerarlicens.

8.2.3 Förare med annat än Svemo-licens (Solo och Sidvagn)

 • Svensk medborgare som tävlar för annat FMN (nationsförbund) och innehar internationell licens.
 • Utländsk medborgare samt förare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk licens i Backe.

8.2.4 Open Solo

16-57 år 100cc-500cc 2-takt/750cc 4-takt
Deltagande får ej ske i Open om föraren tagit SM-poäng i Solo under de senaste 2 åren. Förare som tagit SM-poäng i Sprint Solo får dock delta i Open.

8.2.4.1 Open Sidvagn

16-57 år -1000cc 2-takt/1500cc 4-takt

8.2.5

Om förare/passagerare kommer från olika klubbar/federationer räknas ekipagets klubb/ nationstillhörighet efter förarens licenstillhörighet.

8.3 MASKINER

8.3.1

I SM deltagande solomaskiner, special- eller sportmaskiner max 500cc, 4-takt max 750cc

8.3.2

I Mästerskapet deltagande sidvagnsmaskiner max 1000cc, 2-takt, 4-takt max 1500 cc.

8.3.3

Efter besiktningens slut får förarna byta maskin mellan kval och final. Med maskin menas huvudram. (max 2 maskiner får besiktas in).

8.4 ANMÄLNINGAR

8.4.1

Anmälan till tävlingen sker på det sätt som beskrivs i inbjudan/tilläggsreglerna och SR. Anmälningsavgiften är enligt följande, Solo/Sidvagn 500 kronor. Anmälningsavgift Open 400 kr. Efteranmälningsavgift uttas med ytterligare 200 kronor.

8.5 STARTNUMMER

8.5.1

Förare med placering 1-10 i föregående års SM skall ha motsvarande startnummer kommande säsong. Se SR Backe. Detta nummer gäller under samtliga SM-deltävlingar. Om förare inte anmäler sig enligt ovan, får startnumret inte tilldelas annan förare.

8.5.2

Se SR Backe för fler detaljer om startnummer/val av startnummer.

8.6 PLOMBERING

Tillämpas ej.

8.7 TRÄNING

8.7.1

Tävlingsdagen genomförs ett träningsåk utan tid

8.7.2

Vid dubbeltävling under en dag har arrangören rätt att stryka den andra deltävlings träningsåk efter samråd med supervisor. Genomförs åket ska det vara frivilligt för förare att stå över.

8.8 STARTORDNING

8.8.1

Första finalåket:
Start i startnummerordning.
Andra finalåket:
Förare startar i omvänd turodning efter resultatet från första finalheatet.
Tredje finalåket:
Förare startar i omvänd turordning efter resultattabell baserad på de två tidigare finalåken.

8.9 VÄNTZON

Tillämpas ej.

8.10 DELTÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

SM-deltävling genomförs med tre finalåk, varav det snabbaste åket räknas. Vid lika tid ges förare med snabbast tid i andra finalåket företräde. Är tiden lika även i andra finalåket används det tredje finalåkets tid.

8.11 MÄSTERSKAPSPOÄNG

Efter resultatet från 2 genomförda finalåk, utdelas mästerskapspoäng enligt följande:

Plac.123456789101112131415
Poäng201715131110987654321

8.12 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER

8.12.1

Startersättning, reseersättning och/eller maskinunderhåll utbetalas inte.

8.12.2 Hederspriser

Till de 3 främsta i varje klass (Solo, Sidvagn, Open) (graverade pokaler). I Sidvagnsklassen både till förare och passagerare.

8.12.3

Föraren/passagerare som är erhåller pris vid prisutdelning, ska bära tävlingsdress.

8.13 SLUTRESULTAT

När SM-serien slutförts sammanräknas för varje förare de bästa poängresultaten enligt §11.

8.13.1

Om därvid två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antal segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o s v.

8.13.2

Om inte heller tillämpning av 8.13.1 kan särskilja förarna åt, placeras den förare före som i den sist körda SM-deltävlingen uppnått det bästa resultatet.

8.13.3

Om inte heller tillämpning 8.13.2 kan särskilja förarna åt placeras den förare före som i den näst sista körda SM-deltävlingen uppnått det bästa resultatet.

8.13.4

Open Solo räknas på samma sätt som SM. Open Sidvagn sammanräknas ej.

8.14 MÄSTERSKAPSTECKEN/SLUTPRISER

Vid året sista deltävling utdelas pris enligt nedan. (Diplom skickas från Svemo-kansli efter avslutad säsong.)

8.14.1 Solo

Slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Lagerkrans
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)

8.14.2 Sidvagn

Slutsegraren (förare/passagerare) erhåller:

 • RF små SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Lagerkrans (en krans vardera till förare/passagerare)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)

8.14.3 Open Solo

Slutsegrare erhåller:

 • Lagerkrans
 • Svemo lilla medalj i guld, (förgylld brons).
  Andra pristagaren erhåller,
 • Svemo lilla medalj i silver, (vitmetall).
  Tredje pristagaren erhåller,
 • Svemo lilla medalj i brons.

8.15 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

Om färre än hälften av antalet planerade tävlingar genomförs avlyses mästerskapet.

9. Bilaga C – SVENSKT MÄSTERSKAP BACKE SPRINT SOLO/SIDVAGN

9.1 ALLMÄNT

9.1.1 Tävlingsform

Mästerskapet genomförs med en finaltävling.

9.2 DELTAGARE

Tävlingen är öppen för förare/passagerare med giltig helårslicens Backe. För passagerare tillåts även tillfällig licens. Motsvarande licens utställd av någon av de Nordiska Motorcykelförbunden (DMU, NMF, SML, Svemo) är tillåtet. Förare ska av sitt FMN ha giltig förarlicens och passageraren giltig passagerarlicens.

9.2.1 Special

16-57 år, max 500cc 2-takt/750cc 4-takt

9.2.2

Klasserna får inte dubbleras.

9.2.3

Om förare/passagerare kommer från olika klubbar/federationer räknas ekipagets klubb/ nationstillhörighet efter förarens licenstillhörighet.

9.3 MASKINER

9.3.1

I SM deltagande solomaskiner, special- eller sportmaskiner max 500cc, 4-takt max 750cc

9.3.2

I Mästerskapet deltagande sidvagnsmaskiner max 1000cc, 2-takt, 4-takt max 1500 cc.

9.3.3

Efter besiktningens slut får förarna inte byta maskin. Med maskin menas huvudram (endast en maskin får besiktas in).

9.4 ANMÄLNINGAR

9.4.1

Anmälan till tävlingen sker på det sätt som beskrivs i inbjudan/tilläggsreglerna och SR. Anmälningsavgiften är enligt följande, Solo/Sidvagn 500 kronor. Efteranmälningsavgift uttas med 200 kronor utöver anmälningsavgiften.

9.5 STARTNUMMER

9.5.1

Startnummer enligt SR Backe ska användas.

9.6 PLOMBERING

Tillämpas ej.

9.7 TRÄNING

9.7.1

Tävlingsdagen genomförs ett träningsåk utan tid.

9.8 STARTORDNING

Första finalåket:
Start i startnummerordning.
Andra finalåket:
Förare startar i omvänd turordning efter resultatet från första finalåk.
Tredje finalåket:
Förare startar i omvänd turordning efter resultattabell baserad på de två tidigare finalåken.

9.9 VÄNTZON

Tillämpas ej.

9.10 FINALTÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

SM-tävling genomförs med 25 förare (reserv får inte insättas) och tre finalheat, varav det snabbaste heatet räknas. Vid lika tid ges förare med snabbaste tid i andra finalheatet företräde. Är tiden lika även i andra finalåket används det tredje finalåkets tid. Om fler förare åkt på lika tid i samtliga finalheaten, särskiljs förarna genom skiljeheat. Respektive förares åktid skall omgående efter avslutat åk redovisas till föraren vid anvisad uppsamlingsplats.

9.11 MÄSTERSKAPSPOÄNG

Efter resultatet från 2 genomförda finalåk, utdelas mästerskapspoäng enligt följande:

Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321

9.12 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER

9.12.1

Startersättning reseersättning och/eller maskinunderhåll utbetalas inte.

9.12.2 Hederspriser

Till de 3 främsta i varje klass (solo, sidvagn och open) (graverade pokaler). I Sidvagns klassen till förare och passagerare.

9.12.3

Föraren/passagerare som erhåller pris vid prisutdelning, ska bära tävlingsdress.

9.13 SLUTRESULTAT

När SM-tävlingen avslutats räknas poäng enligt §9.11.

9.14 MÄSTERSKAPSTECKEN

9.14.1 Solo och Open

Slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)

9.14.2 Sidvagn

Slutsegraren (förare/passagerare) erhåller:

 • RF små SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)

9.15 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

Om färre än 15 förare är anmälda vid anmälningstidens utgång, avlyses mästerskapet med Svemo medgivande.

10. Bilaga D – REGLER ENKLARE TÄVLING BACKE

10.1 ALLMÄNT

10.1.1

En enklare form av tävling.

10.1.2 Tävlingstillstånd/Tilläggsregler

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för tävlingsansökan och tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA.

10.1.2.1

Tävlingsansökan sänds via Svemo-TA till respektive distrikt för godkännande.

10.1.2.2

Distriktet bekräftar detta i Svemo-TA.

10.1.2.3

Betalning av tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA.

10.1.2.4

Arrangören upprättar tilläggsregler (TR), vilka administreras i Svemo-TA, senast 14 dagar före tävling, för godkännade av respektive distrikts motocrosskommitté.

10.1.2.5

Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport genom Svemo-TA till Svemo kansli, senast 5 dagar efter tävlingen.

10.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV

10.2.1

Följande Backlicenser licenser gäller:

 • Baslicens
 • Junior och Seniorlicens
 • Tillfällig licens för enklare tävling

10.3 KLASSINDELNING/MASKINER

10.3.1

Alternativa klassindelningar kan förekomma så som åldersindelning – tidigare uppnådda resultat osv. Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR (tilläggsreglerna) och SR Backe.

10.4 ANMÄLNINGAR

10.4.1

Anmälan sker enligt inbjudan och TR, observera §10.9.6 i detta reglemente.

10.5 STARTNUMMER

10.5.1

Startnummer enligt SR Backe.

10.6 TRÄNING

10.6.1

Förarna ska ges möjlighet till minst ett träningsåk.

10.7 STARTORDNING

10.7.1

Enligt TR.

10.8 KVALIFICERING & TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

10.8.1

Kvalificeringstävling genomförs enligt TR.

10.9 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

10.9.1

Endast ett tävlingstillstånd för enklare tävling per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

10.9.1.1

Enklare tävling kan ej arrangeras vid samma tillfälle som Nationell och/eller Internationell tävling.

10.9.2

Enklare tävling kan ej genomföras i deltävlings-system, eller klubblagserie.

10.9.3

Svemo Motocrossektion utser supervisor/jury samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär, som ska ha supervisor/jury närvarande. Supervisorarvode och ersättning regleras i NT och betalas av respektive arrangör.

10.9.4

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt SR Backe och NT, detta gäller även biträdande tävlingsledare i de fall person tilldelas detta uppdrag på tävling.

10.9.5

Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

10.9.6

Enklare tävling är begränsad till maximalt 20st (inkluderat både solo/sidvagnsekipage).

10.9.7

Efter tävling arkiveras en förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, Klubb, personnummer samt typ av licens.

10.10 ARRANGÖRSANSVAR

10.10.1

Arrangör ansvara för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande specialreglemente i Backe samt Bilaga A (minimum krav för sjukvårdsberedskap). Enklare tävling är en förenklad tävlingsform som är framtagen för att främja intresserade av Backe att utöva denna sport på en låg nivå. Aktiva med inriktning på en högre tävlingsnivå hänvisas till nationell tävlingsverksamhet.

1. ALLMÄNT
1.1 Tävlingsformer

En backtävling kan arrangeras för solo-, sidvagns- eller quad motorcyklar:

1.1.1

Med ett antal heat där den snabbaste körningen inom klassen avgör slutplaceringarna.

1.1.2

Med ett antal heat i omgångar där poängtilldelning enligt 5.1.2 avgör slutplaceringarna.

1.2 Supervisor
1.2.1

Supervisor utses av Svemo Motocrossektion (Adjungerade för Backe/Isbana) Respektive arrangör står för arvodet och ersättningen till Supervisor/Jury. Nivån på ersättningen regleras i Svemo SPAR.

1.2.2

När Supervisor ej närvarar på tävling ska eventuella protest avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

1.2.3 Ålder

Supervisor och fr.o.m. 2021 även tävlingsledare, får tjänstgöra t.o.m. det kalenderår 69 år uppnås. Motocrossektionen kan tillåta undantag från regeln.

1.2.4 Återrapport

Varje supervisor ansvarar för att i tävlingsrapporten i Svemo TA rapportera de skador som inträffar på tävling samt att informera om delar av tävlingen inte följt gällande regler samt att vidta de åtgärder som kan krävs. Supervisor kan ha behörighet att tillfälligt stänga av förare som ådrar sig skador på en tävling.

1.3 Dopning och alkohol

Förare som fälls för dopning bestraffas enligt NT och Riksidrottsförbundet (RF) Fälls föraren vid dopingkontroll/alkoholtest i samband med tävling ska förarens placering och eventuella poäng räknas bort och resultatet justeras därefter.

1.4 Sanktionsavgift

Vid överträdelse av klubb av regler i SR får Svemo Grensektion utta en sanktionsavgift om högst 25 000 kronor. I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med kap. 14 i RF:s stadgar. Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplinnämnd inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplinnämndens beslut gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.

1.5 Tillstånd
1.5.1

Tävlingstillståndet gäller först när:

 • Grundkraven enligt NT uppfyllts.
 • När motocrossektionen i samråd med adjungerad för backe godkänt tävlingen.
 • När tillståndsavgift erlagts via TA till Svemo.
 • När supervisor/jury godkänt TR.
 • När TR är inkomna till Svemo-kansli alternativt meddelats genom Svemo-TA.
1.6 Deltagande i träning/tävling inom Norden
1.6.1 Svenska förare

För träning/tävling utanför Sverige krävs Internationellt tillägg på förarlicensen för att Svemos försäkring ska gälla. (Se aktuella försäkringsvillkor)

2. FÖRARE OCH PASSAGERARE
2.1 Allmänt

För att köpa Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare/passagerare och vårdnadshavare ska vid all träning och tävling:

 • Tillse att föraren och motorcykeln uppfyller kraven för tävlingens genomförande.
 • Följa tävlingsledarens anvisningar.

Uppträda som sportsman före under och efter träning/tävling och följa de sportsliga lagar som gäller för träning/tävling med mc inom Sverige. (Se NT)

2.1.1

Förare – mekaniker – lagledare – vårdnadshavare och klubbledare har att rätta sig efter arrangörens anvisningar när det gäller uppehållsplats under tävling. Vederbörande ska uppehålla sig på anvisad plats till heatets slut och får inte korsa banan så länge det finns förare kvar på den.

2.2 Licens – tävlingsformer och maskinklasser

Föraren ska inneha giltig licens (tillfällig eller helårs) för Backe (min ålder 16 år) Passagerare ska inneha passagerarlicens eller förarlicens/dock ej Ungdomslicens (min ålder 15 år). Alla licenser (helårs och tillfälliga) administreras via Svemo TA.

2.2.1 Klasstillhörighet:

a) Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat i förarklasserna Senior och Junior.
b) Förarprov behöver ej avläggas innan licens kan uttas dock ska förare försäkra sig om att ha god regelkännedom för grenen.

2.3 Särskilda bestämmelser Junior- och Seniorlicens
2.3.1 Licenser och åldersgrupper

Juniorlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 16år t.o.m. det år förare fyller 19år.
Seniorlicens utfärdas fr.o.m det år föraren fyller 20år t.o.m. det år förare fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år. Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

Förare licensierade med Junior eller Seniorlicens tillåts delta i:

 • Klubbtävlingar hos förening(ar) där föraren är registrerad medlem i IdrottOnline.
 • Enklare nationella och internationella tävlingar i Sverige.
 • För deltagande i Internationella tävlingar samt träningar utanför Sverige vilka godkänts av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europé krävs internationellt tillägg på licensen och Internationell FIM licens (gäller tävlingar inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer
 • För mästerskaps- och statustävlingar – se respektive reglemente.
 • Det ligger i förarens/vårdnadshavarens ansvar att se till att man har rätt försäkringsskydd för respektive bana och land där man kör.
2.3.2

Minimiålder: Solo 16 år (MX2), 17 år (MX1), Quad/Sidvagn 16år och passagerare 15år.

2.3.3 Ändring av licenstillhörighet

Det kalenderår föraren fyller 20 år sker automatisk uppklassning till Seniorlicens.

2.3.4 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer.

2.4 Särskilda bestämmelser Baslicens
2.4.1 Licenser

Baslicens är en nationell licens och utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller endast för träning och deltagande i enklare backtävling samt klubbtävlingar i Sverige.

2.4.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare som innehar baslicens kan välja att under innevarande säsong klassa upp sig till någon av de nationella/internationella licensklasserna, Junior eller Senior. Vid nedklassning av licensen förbrukas eventuell inbetald licensavgift och ingen återbetalning sker.

2.4.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning se kapitel 3, Fordonsbestämmelser och Bränsle i detta reglemente.
Nationella restriktioner för förar- och maskinklasser.
Åldersindelningen gäller fr.o.m.1 januari det kalenderår som föraren uppnår åldersgränsen.

MaskinklassLicensÅlder
Solo MX1Bas17 år –
Solo MX2Bas15 år –
Sidvagn/QuadBas16 år –
Passagerare15 år –
2.4.4 Samkörning av klasser

Se kapitel 5 i detta reglemente under rubriken sammansättning av startfält.

2.5 Särskilda bestämmelser Klubblicens
2.5.1 Licenser och åldersgrupper

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och gäller för följande:

 • Träning på Svemo godkända banor i alla grenar (gäller inte Roadracing och Dragracing).
 • Klubbtävlingar i den klubb licensen är utfärdad för. Det krävs att föraren är registrerad som medlem för klubben i IdrottOnline. Klubblicensen köps via Svemo TA.
2.5.2 Ändring av licenstillhörighet

Förare med klubblicens kan under säsong klassa upp sig till Junior eller Seniorlicens.

2.5.3 Maskinklasser

För detaljer om klassindelning, se detta reglemente för detaljer.

2.6 Särskilda bestämmelser Prova-På-Licens för träning
2.6.1

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) för information

2.7 Klädsel och skyddsutrustning

All skyddsutrustning ska uppfylla de krav som anges i NT, Svemo Nationella tävlingsreglemente.
Förare och passagerare ska bära:

2.7.1

Vadskaftade stövlar/kängor av motocrosstyp tillverkade av läder eller av annat lämpligt material. Passagerares läderstövlar/kängor får vara utrustade med gummisula endast under förutsättning att bindsulan är av läder.

2.7.2

Klädsel av skinn eller annat lämpligt heltäckande material.

2.7.3

Handskar av lämpligt material.

2.7.4

Bröstskydd (Skydd i hårdplats rekommenderas men även andra skydd som saluförs som bröstskydd oavsett hårdhet kan användas.)

2.7.5

Hjälm enligt bestämmelser i NT.

2.7.6

Ryggskydd är obligatoriskt vid all form av träning och tävling och ska uppfylla Svemo minimikrav. Se NT.

3. TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Endast fordon tillhörande kategori 1, grupp A1 resp grupp B1/B2 kan tillåtas delta i backtävlingar.

3.1.1 Indelning i fordonstyper.
3.1.1.1 Specialmaskiner – solo
3.1.1.2 Sportmaskiner – solo
3.1.1.3 Sidvagnsmotorcyklar
3.1.1.4 Quadmotorcyklar
3.1.2 Indelning i klasser
3.1.2.1 Special- och sportmaskiner – solo
KlassÖver ccMax cc
500 – 500750cc, 4 taktmaskiner får deltaga
3.1.2.2 Sidvagnsmotorcyklar
KlassÖver ccMax cc
1000– 1000 (2-takt)Max 1500 (4-takt)
3.1.2.3 Quadmotorcyklar
KlassÖver ccMax cc
Quad250750 (2-, 4-takt, 1 eller 2 cyl.)
3.1.3 Ljuddämpning

I Motocrossektionens särskilda dokument, (Regler och vägledning för ljudmätning), på www.svemo.se, beskrivs aktuella tillåtna ljudnivåer och hur mätmetoden ska genomföras. Reglerna för ljudmätning kan förändras, se www.svemo.se för information om eventuella förändringar

3.1.4 Avgasrör

Avgasrör får inte skjuta ut bakom en linje dragen vertikalt genom bakdäckets bakersta punkt.

3.1.5 Kortslutningsanordning

Motorcykel ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter tändströmmen då föraren lämnar fordonet vid omkullkörning. Kortslutningsanordningen ska utlösa åt alla håll och dess utlösningslina ska vara ordentligt fäst vid föraren.

3.2 Särskilda bestämmelser Specialmaskiner – solo
3.2.1

Huvudram ska vara av sluten typ.

3.2.2

Avgasrör ska vara fästat vid ramen i minst 2 punkter, en främre och en bakre.

3.2.3

Motorcykel ska vara försedd med fungerande växellåda.

3.2.4

Motorcykel ska vara försedd med en broms som ger fullgod verkan på bakhjulet.

3.3 Särskilda bestämmelser Sportmaskiner solo
3.3.1 Färdbroms

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod verkan på två hjul.

3.3.2 Startanordning

Motorcykel ska vara försedd med startanordning.

3.3.3 Stänkskärmar

Motorcykel ska vara utrustad med stänkskärmar över fram- och bakhjul. Stänkskärmar ska på var sida vara så breda att de minst når ut till en rät linje tangerande däckets sida i två punkter med 1800 graders åtskillnad i vilken punkter däcket har sin största bredd. Stänkskärmarnas fram- och bakkanter ska vara avrundade med en rundningsradie av 9 – 60 mm.

3.3.3.1 Främre stänkskärm

Skärmen ska täcka minst 1000 av framhjulets omkrets. Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens främsta punkt och horisontalplanet ska, vid fullt belastat fordon, vara mellan 450 och 600 mätt i hjulets främre, övre kvadrant.

3.3.3.2 Bakre stänkskärm

Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens bakersta punkt och horisontalplanet får, vid obelastat fordon, inte understiga 250 mätt i hjulets bakre, övre kvadrant.

3.3.4 Fotstöd

Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm och ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm. De får inte placeras högre än 50 mm över en linje dragen genom fram- och bakhjulens centrum då motorcykeln är normalt belastad. De måste också vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.

3.3.5 Strömlinjeinklädnad

Ingen form av strömlinjeinklädnad får finnas.

3.3.6 Däck

Följande minimibredd gäller:

KlassFramdäckBackdäck
tummmtummm
5003.0075.03.2583.0
3.3.7 Styrstång

Styrstångens bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm.

3.4 Tävlingsnummer

Startnummer väljs och bokas om för kommande säsong genom Svemo-TA, inom föreskriven tid. För mer information och detaljer se www.svemo.se.
Startnummer 1-10 är låsta och måste bokas via Svemo-kansli. Nedanstående startnummer används vid Backtävlingar i Sverige, oavsett tävlingsstatus.
Solo (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking föregående säsong. Solo (Startnummer 11-50) övriga förare i SM.
Sidvagn (Startnummer 1-10) enligt SM-ranking föregående säsong. Sidvagn (Startnummer 11-50) övriga förare i SM.
Open (Startnummer 51-999).
Tävlingsnummer, vilka genom förarnas egen försorg, ska anbringas på motorcykeln enligt NT och följande bestämmelser:

3.4.1 Antal och placering

Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De andra två placeras längs var sida av maskinen ovanför bakaxeln och bakom fotpinne – så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen.

3.4.2 Färg
MaskinklassFörarlicensBottenfärgSifferfärg
500SeniorGulSvart
500JuniorBlåVit
SidvagnSeniorGulSvart
SidvagnJuniorSvartVit
3.5 Drivmedel
3.5.1 Specialmaskiner – solo

Enligt bestämmelser i NT eller ren metanol utan tillsatser.

3.5.2 Sportmaskiner – solo

Enligt bestämmelser i NT får användas.

3.5.3 Sidvagnsmotorcyklar

Enligt bestämmelser i NT eller ren metanol utan tillsatser.

3.6 Miljö / Markskydd

Se Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT).
Markskydd vid internationella tävlingar/mästerskap bestäms enligt FIM´s reglemente i ”Environmental Code”.

4. TÄVLINGSOMRÅDE
4.1 Tävlingsbana
4.1.1

Längd (mätt från start till mål längs banans mittlinje) rekommenderad minimum längd: 300 meter.

4.1.2

Rekommenderad Minsta bredd är ca 5 meter.

4.2 Säkerhetsområde

Arrangör är skyldig tillse att förarnas säkerhet, farliga föremål som stenar, stubbar, träd etc inte finns intill tävlingsbanan. Om sådana föremål inte kan avlägsnas ska de ytterst noggrant klädas in med halmbalar eller annat lämpligt material.

4.3 Dammbindning

Arrangör ska se till att eventuellt damm binds på ett, för publikens trevnad, tillfredställande sätt.

4.4 Publikavspärrningar
4.4.1

Längs hela banan ska finnas en från tävlingsbanan väl avgränsad säkerhetszon, inom vilken publik inte får befinna sig. Utsträckningen av denna zon avgörs av terrängens utseende och läge i förhållande till bansträckningen (kurvor, nivåskillnader och dyligt). Den ska vara så väl tilltagen att publikens säkerhet tillgodoses på ett betryggande sätt.

4.4.2

Startområde ska vara avspärrat för publik.

4.5 Tävlingsdepå

Vid varje tävling ska det finnas en parkeringsdepå, belägen nära startområdet och med direkt förbindelse med detsamma.

4.6 Startområde
4.6.1 Startplatta

Samtliga banor ska ha en hårdbelagd (asfalt eller liknande) startplatta i startlinjens fulla bredd. Startplattans djup ska vara sådant att motorcyklarnas fram- och bakhjul vilar mot plattan då maskinerna intagit korrekta startpositioner.

4.6.2 Startlinje

Den exakta startlinjen och tillika utlösningsanordningen för tidtagning utgörs av:

4.6.2.1

Ett snöre eller band som vid påkörning lätt går av, spänt 530 mm ovan markplanet och tvärs banan, eller av:

4.6.2.2

En fotocellanläggning med strålen riktad tvärs banan.

4.6.3 Stoppbalk

På lämpligt avstånd bakom startsnöret/strålen ska en stoppbalk mot bakhjul/ sidvagnshjulet placeras för att därigenom förhindra rullstarter.

4.7 Målområde
4.7.1 Mållinje

Den exakta mållinjen och tillika utlösningsanordningen för tidtagningen utgörs av:

4.7.1.1

Ett snöre eller band som vid påkörning lätt går av, spänt 530 mm ovan markplanet och tvärs banan, eller av:

4.7.1.2

En fotocellanläggning med strålen riktad tvärs banan.

5. ORGANISATION AV TÄVLINGAR
5.1 Tävlingsformer
5.1.1

Ett antal heat där varje förares snabbaste körning inom klassen avgör slutplaceringen.

5.1.2

Poängtävling över 12 omgångar (36 heat) med totalt 9 förare enligt följande körschema där den snabbaste föraren inom varje omgång tilldelas 3 poäng, tvåan 2 poäng och trean 1 poäng.

OmgångStartnummerStartnummerStartnummer
1147
2258
3369
4249
5168
6357
Paus
7358
8149
9267
10456
11789
12123


Förare med lika poäng efter 12 omgångar särskiljs genom extra heat.
De båda tävlingsformerna kan kombineras vid ett och samma arrangemang så att exempelvis en sidvagnstävling enligt 5.1.1 inplaceras i poängtävling för solomaskiner efter omgång 3 och omgång 9.

5.1.3

Annan tävlingsform enligt TR.

5.2 Tilläggsregler

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgift om bestämmelser för träning, med tidsangivelser. Under perioden för denna regelbok kan rutinen för, och godkännande av tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA samt www. svemo.se.

5.3 Program

För varje tävling ska program utges bl a för distribution till samtliga deltagare i samband med tävlingen.

5.3.1

I programmet ska förutom startlistor, upptagande de startande i varje heat, återfinnas:

 • Supervisorns namn
 • Tävlingens namn
 • Banchefens namn
 • Tidschema
5.4 Anmälningar
5.4.1

För anmälan till tävling – följ instruktioner via Svemo-TA. Datum ska anges i TR. Anmälan till två eller flera arrangörer samma tävlingsdatum är förbjudet.

5.4.2 Anmälningsavgift

Anmälningsavgift får upptas vid alla tävlingar. Anmälningsavgiftens summa bestäms av arrangören. Arrangören ska återbetala anmälningsavgiften senast 5 dagar efter tävlingsdagen till förare som inte blir antagen eller som har lämnat återbud före anmälningstidens utgång. Återbud efter anmälningstidens utgång återbetalas anmälningsavgiften, (-100 kr i expeditionsavgift). Anmälningsavgiften skall även återbetalas vid inställd tävling. Expeditionsavgift får uttagas med max 100 kr vid återbetalning.

5.4.3

Efteranmälningsavgift ska uttas med högst 500 kr under förutsättning att detta framgår i TR och inbjudan.

5.4.4 Klasstillhörighet

En motorcykel tillhörande en viss klass får endast anmälas i den mån ifrågavarande klass förekommer och får endast tävla i denna klass.

5.5 Återbud

Vid samtliga tävlingar ska information angående återbud anges i TR.

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
6.1 Säkerhet och sjukvårdsberedskap vid tävling och träning i samband med tävling.

För detaljer om minimum krav för sjukvårdsberedskap se bilaga A

6.1.1 Sjukvård ansvarig

Sjukvårdsansvarig är utsedd av arrangör och är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med Svemos regler gällande sjukvårdsberedskap. Sjukvårdsansvarig ska inspektera all utrustning/beredskap senast 30 min före start av träning/heat varje tävlingsdag.

6.1.1.1 Kontroll

Checklista för sjukvård skall skrivas under av sjukvårdare med delegering och sedan lämnas till supervisor. Bilaga A gäller även som en checklista för kontroll av sjukvård.

6.1.1.2 Personal

Sjukvårdspersonal skall vara kvar på tävlingsplatsen minimum 30 minuter efter sista heatet. Under denna tid skall sjukvården utföra skaderapport och redogöra för fortsatt handläggning av skadad(e) till tävlingsledare och supervisor som i sin tur vidtar nödvändig information till förarens, klubb och förbund.
En skaderapport från sjukvården till tävlingsledare/supervisor innefattar följande:

 • Antal skadade. Namn och startnummer, födelsedatum.
 • Den skadades personliga skyddsystem, hjälm, ryggskydd etc.
 • Skadeplats (markeras på banskiss)
 • Skadetyp
 • Handläggning/omhändertagande.
 • Eventuell Transport, Transportmedel och mottagande sjukhus samt rekommenderad uppföljning v.b.
 • Rekommenderad uppföljning, eventuell undersökning eller konvalescens före nästa tävling (t.ex. hjärnskakning).
6.1.2 Brandförsvar

Erforderligt antal brandsläckare ska finnas åtkomliga i tävlingsdepån.

6.2 Flaggsignaler
6.2.1

Flagga i nationsfärgerna eller ljussignal – Klartecken till förare att start kan ske.

6.2.2

Grön Flagg – Banan klar.

6.2.3

Svart-vit-rutig flagga – Mål.

6.2.4

Gul flagg – Hinder på banan (flagga visas när passageraren ramlat av ett sidvagnsekipage). Inget lopp får påbörjas så länge gulflagga visas i backen.

6.3 Träning
6.3.1

Varje förare ska ges tillfälle till individuell träning.

6.3.2

Varje förare och i förekommande fall passagerare, måste gå hela tävlingssträckan till fots minst en gång. Vid målet erhålls bevis på detta. Bevis ska uppvisas för tävlingsledaren innan start tillåts.

6.3.3

För att få starta i tävling måste förare, och i förekommande fall passagerare, ha kört hela tävlingssträckan minst en gång.

6.4 Förarsammanträde

Förarsammanträde med samtliga tävlingsdeltagare närvarande är obligatoriskt.

6.5 Byte av förare passagerare och/eller maskin
6.5.1

Tävlingsledare har rätt att medge byte av förare och/eller passagerare och/eller motorcykel under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns.

6.5.2

Motorcykel får användas av flera förare under träning och tävling. Innan annan förare tar motorcykeln i bruk ska det meddelas tävlingsledaren för aktuell tävling. Tävlingsledaren ska i dessa fall notera namnet på den nya förarens tävlingsnummer samt maskinens ramnummer.

6.6 Start
6.6.1 Antal startande

Förarna startar en och en.

6.6.2 Startordning

Startordning (enligt 5.1.1) och startnummer (enligt 5.1.2) fastställs genom lottning inom respektive förar- och maskinklass.

6.6.3 Startplacering

Motorcykel ska placeras så att dess framhjul befinner sig omedelbart bakom startlinjen.

6.6.4 Startmoment

Då fordonet intagit rätt startposition ges klartecken till start med blå-gul flagga/ ljussignal. Transpondersystem/Transponder används för tidtagning och mellantider. Förare får inte lämna den hårdbelagda startplattan i sidled.

6.6.5 Fördröjning av start

En förare som fått klartecken till utkörning från depån till start men som inte är startklar i startposition inom två minuter ska uteslutas från heatet.

6.7 Omstart

Omstart får ske endast om föraren hindrats på tävlingssträckan eller om fel uppstått på tidtagaranordningen.

6.8 Mål

Vid målet bryter motorcykelns främsta del målsnöret/ljusstrålen, varvid tidtagningen automatiskt ska avslutas. Tiden ska meddelas föraren omedelbart efter målgång.

6.9 Slutresultat

Fastställes enligt 5.1.1, 5.1.2 eller 5.1.3.

6.10 Publicering av resultat
6.10.1

Resultat av en tävling (heat/åk) ska meddelas publiken med reservation för slutgiltig fastställelse av Svemo via TA.

6.10.2

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska omgående godkännas och publiceras i TA.

6.11 Protester/Tävlingsbestraffning
6.11.1

Protest mot resultatlista ska inlämnas inom 30 minuter från det att listan anslagits.

6.11.2

Protest mot oegentlighet ska inlämnas senast 30 minuter efter avslutat heat. (Heat avslutas 5 minuter efter att segraren passerat mållinjen.)

6.11.3

Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift (se NT, Svemo Nationella Tävlingsreglemente) som lämnas till tävlingsledare som sedan överlämna den till Jury/ supervisor. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles.

6.11.4

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade (kan ske muntligt) samt anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Motiv för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

6.12 Ekonomiska ersättningar/Hederspriser

Vid nationella tävlingar, enligt tävlingens TR (Tilläggsregler) Föraren/passagerare som erhåller pris vid prisutdelning, ska bära tävlingsdress.

7. BILAGA A – MINIMUM SJUKVÅRDSBEREDSKAP
8. Bilaga B – SVENSKT MÄSTERSKAP BACKE SOLO/SIDVAGN
8.1 ALLMÄNT

Parallellt med SM Backe genomförs nationell tävlingsserie för klassen Open Solo samt enstaka inbjudningar Open sidvagn. Detta är inte ett svenskt mästerskap men ingår i detta regelverk för ökad tydlighet kring tävlingarnas genomförande.

8.1.1 Tävlingsform

En serie av deltävlingar skall räknas in i mästerskapet. Varje tävling skall vara inskriven i Svemo tävlingskalender via Svemo-TA. Varje deltävling föregås av kvalificering.

8.2 DELTAGARE
8.2.1 Solo och sidvagn

För deltagande erfordras av Svemo utfärdad giltig helårslicens i Backe, se SR 2.1. För passagerare tillåts även tillfällig licens.

8.2.2 Solo och sidvagn

Tävlingen är öppen för förare med licens för något av de Nordiska Motorcykelförbunden (SML, DMU, NMF, Svemo). Förare ska ha av sitt FMN giltig förarlicens och passagerare giltig passagerarlicens.

8.2.3 Förare med annat än Svemo-licens (Solo och Sidvagn)
 • Svensk medborgare som tävlar för annat FMN (nationsförbund) och innehar internationell licens.
 • Utländsk medborgare samt förare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk licens i Backe.
8.2.4 Open Solo

16-57 år 100cc-500cc 2-takt/750cc 4-takt
Deltagande får ej ske i Open om föraren tagit SM-poäng i Solo under de senaste 2 åren. Förare som tagit SM-poäng i Sprint Solo får dock delta i Open.

8.2.4.1 Open Sidvagn

16-57 år -1000cc 2-takt/1500cc 4-takt

8.2.5

Om förare/passagerare kommer från olika klubbar/federationer räknas ekipagets klubb/ nationstillhörighet efter förarens licenstillhörighet.

8.3 MASKINER
8.3.1

I SM deltagande solomaskiner, special- eller sportmaskiner max 500cc, 4-takt max 750cc

8.3.2

I Mästerskapet deltagande sidvagnsmaskiner max 1000cc, 2-takt, 4-takt max 1500 cc.

8.3.3

Efter besiktningens slut får förarna byta maskin mellan kval och final. Med maskin menas huvudram. (max 2 maskiner får besiktas in).

8.4 ANMÄLNINGAR
8.4.1

Anmälan till tävlingen sker på det sätt som beskrivs i inbjudan/tilläggsreglerna och SR. Anmälningsavgiften är enligt följande, Solo/Sidvagn 500 kronor. Anmälningsavgift Open 400 kr. Efteranmälningsavgift uttas med ytterligare 200 kronor.

8.5 STARTNUMMER
8.5.1

Förare med placering 1-10 i föregående års SM skall ha motsvarande startnummer kommande säsong. Se SR Backe. Detta nummer gäller under samtliga SM-deltävlingar. Om förare inte anmäler sig enligt ovan, får startnumret inte tilldelas annan förare.

8.5.2

Se SR Backe för fler detaljer om startnummer/val av startnummer.

8.6 PLOMBERING

Tillämpas ej.

8.7 TRÄNING
8.7.1

Tävlingsdagen genomförs ett träningsåk utan tid

8.7.2

Vid dubbeltävling under en dag har arrangören rätt att stryka den andra deltävlings träningsåk efter samråd med supervisor. Genomförs åket ska det vara frivilligt för förare att stå över.

8.8 STARTORDNING
8.8.1

Första finalåket:
Start i startnummerordning.
Andra finalåket:
Förare startar i omvänd turodning efter resultatet från första finalheatet.
Tredje finalåket:
Förare startar i omvänd turordning efter resultattabell baserad på de två tidigare finalåken.

8.9 VÄNTZON

Tillämpas ej.

8.10 DELTÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

SM-deltävling genomförs med tre finalåk, varav det snabbaste åket räknas. Vid lika tid ges förare med snabbast tid i andra finalåket företräde. Är tiden lika även i andra finalåket används det tredje finalåkets tid.

8.11 MÄSTERSKAPSPOÄNG

Efter resultatet från 2 genomförda finalåk, utdelas mästerskapspoäng enligt följande:

Plac.123456789101112131415
Poäng201715131110987654321
8.12 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER
8.12.1

Startersättning, reseersättning och/eller maskinunderhåll utbetalas inte.

8.12.2 Hederspriser

Till de 3 främsta i varje klass (Solo, Sidvagn, Open) (graverade pokaler). I Sidvagnsklassen både till förare och passagerare.

8.12.3

Föraren/passagerare som är erhåller pris vid prisutdelning, ska bära tävlingsdress.

8.13 SLUTRESULTAT

När SM-serien slutförts sammanräknas för varje förare de bästa poängresultaten enligt §11.

8.13.1

Om därvid två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antal segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o s v.

8.13.2

Om inte heller tillämpning av 8.13.1 kan särskilja förarna åt, placeras den förare före som i den sist körda SM-deltävlingen uppnått det bästa resultatet.

8.13.3

Om inte heller tillämpning 8.13.2 kan särskilja förarna åt placeras den förare före som i den näst sista körda SM-deltävlingen uppnått det bästa resultatet.

8.13.4

Open Solo räknas på samma sätt som SM. Open Sidvagn sammanräknas ej.

8.14 MÄSTERSKAPSTECKEN/SLUTPRISER

Vid året sista deltävling utdelas pris enligt nedan. (Diplom skickas från Svemo-kansli efter avslutad säsong.)

8.14.1 Solo

Slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Lagerkrans
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)
8.14.2 Sidvagn

Slutsegraren (förare/passagerare) erhåller:

 • RF små SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Lagerkrans (en krans vardera till förare/passagerare)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)
8.14.3 Open Solo

Slutsegrare erhåller:

 • Lagerkrans
 • Svemo lilla medalj i guld, (förgylld brons).
  Andra pristagaren erhåller,
 • Svemo lilla medalj i silver, (vitmetall).
  Tredje pristagaren erhåller,
 • Svemo lilla medalj i brons.
8.15 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

Om färre än hälften av antalet planerade tävlingar genomförs avlyses mästerskapet.

9. Bilaga C – SVENSKT MÄSTERSKAP BACKE SPRINT SOLO/SIDVAGN
9.1 ALLMÄNT
9.1.1 Tävlingsform

Mästerskapet genomförs med en finaltävling.

9.2 DELTAGARE

Tävlingen är öppen för förare/passagerare med giltig helårslicens Backe. För passagerare tillåts även tillfällig licens. Motsvarande licens utställd av någon av de Nordiska Motorcykelförbunden (DMU, NMF, SML, Svemo) är tillåtet. Förare ska av sitt FMN ha giltig förarlicens och passageraren giltig passagerarlicens.

9.2.1 Special

16-57 år, max 500cc 2-takt/750cc 4-takt

9.2.2

Klasserna får inte dubbleras.

9.2.3

Om förare/passagerare kommer från olika klubbar/federationer räknas ekipagets klubb/ nationstillhörighet efter förarens licenstillhörighet.

9.3 MASKINER
9.3.1

I SM deltagande solomaskiner, special- eller sportmaskiner max 500cc, 4-takt max 750cc

9.3.2

I Mästerskapet deltagande sidvagnsmaskiner max 1000cc, 2-takt, 4-takt max 1500 cc.

9.3.3

Efter besiktningens slut får förarna inte byta maskin. Med maskin menas huvudram (endast en maskin får besiktas in).

9.4 ANMÄLNINGAR
9.4.1

Anmälan till tävlingen sker på det sätt som beskrivs i inbjudan/tilläggsreglerna och SR. Anmälningsavgiften är enligt följande, Solo/Sidvagn 500 kronor. Efteranmälningsavgift uttas med 200 kronor utöver anmälningsavgiften.

9.5 STARTNUMMER
9.5.1

Startnummer enligt SR Backe ska användas.

9.6 PLOMBERING

Tillämpas ej.

9.7 TRÄNING
9.7.1

Tävlingsdagen genomförs ett träningsåk utan tid.

9.8 STARTORDNING

Första finalåket:
Start i startnummerordning.
Andra finalåket:
Förare startar i omvänd turordning efter resultatet från första finalåk.
Tredje finalåket:
Förare startar i omvänd turordning efter resultattabell baserad på de två tidigare finalåken.

9.9 VÄNTZON

Tillämpas ej.

9.10 FINALTÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

SM-tävling genomförs med 25 förare (reserv får inte insättas) och tre finalheat, varav det snabbaste heatet räknas. Vid lika tid ges förare med snabbaste tid i andra finalheatet företräde. Är tiden lika även i andra finalåket används det tredje finalåkets tid. Om fler förare åkt på lika tid i samtliga finalheaten, särskiljs förarna genom skiljeheat. Respektive förares åktid skall omgående efter avslutat åk redovisas till föraren vid anvisad uppsamlingsplats.

9.11 MÄSTERSKAPSPOÄNG

Efter resultatet från 2 genomförda finalåk, utdelas mästerskapspoäng enligt följande:

Plac:123456789101112131415
Poäng:201715131110987654321
9.12 EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR/HEDERSPRISER
9.12.1

Startersättning reseersättning och/eller maskinunderhåll utbetalas inte.

9.12.2 Hederspriser

Till de 3 främsta i varje klass (solo, sidvagn och open) (graverade pokaler). I Sidvagns klassen till förare och passagerare.

9.12.3

Föraren/passagerare som erhåller pris vid prisutdelning, ska bära tävlingsdress.

9.13 SLUTRESULTAT

När SM-tävlingen avslutats räknas poäng enligt §9.11.

9.14 MÄSTERSKAPSTECKEN
9.14.1 Solo och Open

Slutsegrare erhåller:

 • RF stora SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)
9.14.2 Sidvagn

Slutsegraren (förare/passagerare) erhåller:

 • RF små SM-tecken (utdelas endast till Svemolicensierad förare/passagerare).
 • Svemo SM-medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
 • Hederspris (plexiplåt)
  Andrapristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i silver (vitmetall)
 • Hederspris (plexiplåt)
  Tredjepristagaren erhåller:
 • Svemo SM-medalj i brons
 • Hederspris (plexiplåt)
9.15 AVLYSANDE AV MÄSTERSKAPET

Om färre än 15 förare är anmälda vid anmälningstidens utgång, avlyses mästerskapet med Svemo medgivande.

10. Bilaga D – REGLER ENKLARE TÄVLING BACKE
10.1 ALLMÄNT
10.1.1

En enklare form av tävling.

10.1.2 Tävlingstillstånd/Tilläggsregler

Under perioden för denna regelbok kan rutinen för tävlingsansökan och tilläggsregler förändras, följ instruktioner genom Svemo-TA.

10.1.2.1

Tävlingsansökan sänds via Svemo-TA till respektive distrikt för godkännande.

10.1.2.2

Distriktet bekräftar detta i Svemo-TA.

10.1.2.3

Betalning av tävlingstillstånd hanteras i Svemo-TA.

10.1.2.4

Arrangören upprättar tilläggsregler (TR), vilka administreras i Svemo-TA, senast 14 dagar före tävling, för godkännade av respektive distrikts motocrosskommitté.

10.1.2.5

Tävlingsledaren är ansvarig att insända tävlingsrapport genom Svemo-TA till Svemo kansli, senast 5 dagar efter tävlingen.

10.2 DELTAGARE/ LICENSKRAV
10.2.1

Följande Backlicenser licenser gäller:

 • Baslicens
 • Junior och Seniorlicens
 • Tillfällig licens för enklare tävling
10.3 KLASSINDELNING/MASKINER
10.3.1

Alternativa klassindelningar kan förekomma så som åldersindelning – tidigare uppnådda resultat osv. Ur säkerhetssynpunkt bör klasserna/heaten anpassas till den förarmässiga standarden, övrigt enligt TR (tilläggsreglerna) och SR Backe.

10.4 ANMÄLNINGAR
10.4.1

Anmälan sker enligt inbjudan och TR, observera §10.9.6 i detta reglemente.

10.5 STARTNUMMER
10.5.1

Startnummer enligt SR Backe.

10.6 TRÄNING
10.6.1

Förarna ska ges möjlighet till minst ett träningsåk.

10.7 STARTORDNING
10.7.1

Enligt TR.

10.8 KVALIFICERING & TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
10.8.1

Kvalificeringstävling genomförs enligt TR.

10.9 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
10.9.1

Endast ett tävlingstillstånd för enklare tävling per tävlingsdag, per arrangör och bana kan beviljas.

10.9.1.1

Enklare tävling kan ej arrangeras vid samma tillfälle som Nationell och/eller Internationell tävling.

10.9.2

Enklare tävling kan ej genomföras i deltävlings-system, eller klubblagserie.

10.9.3

Svemo Motocrossektion utser supervisor/jury samt beslutar om vilka tävlingar, oavsett karaktär, som ska ha supervisor/jury närvarande. Supervisorarvode och ersättning regleras i NT och betalas av respektive arrangör.

10.9.4

Tävlingsledare ska alltid finnas och uppfylla gällande regler enligt SR Backe och NT, detta gäller även biträdande tävlingsledare i de fall person tilldelas detta uppdrag på tävling.

10.9.5

Protester ska vid denna tävlingsform avgöras och fastställas på tävlingsplatsen av ansvarig tävlingsledare (ingen rätt att vädja).

10.9.6

Enklare tävling är begränsad till maximalt 20st (inkluderat både solo/sidvagnsekipage).

10.9.7

Efter tävling arkiveras en förteckning över samtliga deltagare med namn, adress, Klubb, personnummer samt typ av licens.

10.10 ARRANGÖRSANSVAR
10.10.1

Arrangör ansvara för att man har erforderliga tillstånd samt att ordning, säkerhet och sjukvård uppfyller gällande specialreglemente i Backe samt Bilaga A (minimum krav för sjukvårdsberedskap). Enklare tävling är en förenklad tävlingsform som är framtagen för att främja intresserade av Backe att utöva denna sport på en låg nivå. Aktiva med inriktning på en högre tävlingsnivå hänvisas till nationell tävlingsverksamhet.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning